Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 207 folio 239ar

Pand:  0

Inleiding:  [0239ar] Willem Clasens Truitien OPMERKINGEN (J.O.): Bij deze boedelinventaris in invnr 207 (fol 239-fol 250) ontbreekt de gangbare ineiding, datering of afsluiting. Op de eerste pagina van de boedelinventaris staat alleen in de marge geschreven: 'Willem Claesen Truitien'. De boedelinventarisatie zal, net als de eerdere boedelinventarisaties in dit deel, uit 1666 dateren. Gezien het gespecificeerde boekbezit en een zeekist met zeeplunje op de zolder aangetroffen, was de genoemde Willem Claesen een zeevarende of stuurman (invnr 207, fol 239-); de aanwezigheid van een Martelaarsboek wijst op een doopsgezinde achtergrond. Er is ook sprake van de goederen die onder Marycke Minnes berusten. Deze Marycke Minnes was de echtgenote van Willem Claesen. Willem Claesen van Heusen, wonende te Harlingen, blijkt op 14-11-1657 voor het Gerecht Harlingen getrouwd te zijn met Marycke Minnes Loenen. Marycke Minnes was een zuster van med. dr. Aeneas Menelaus, die 17 jaar door Perzi? enz reisde. Zijn uitgebreide bibliotheek werd in 1658 beschreven in de boedelinventaris van het sterfhuis van zijn stiefmoeder Aeltie Dircks, weduwe Minne Ruirdts. Bijzonder in de boedelinventaris van Willem Claesen van Heusen is de vermelding van twee geschreven boeken over het constable-schap en het stuurmanschap. Onder de gedrukte boeken de 'Vurige Kolom of Spiegel der Zee' en de Stuurmanskunst en het Stadsboek houdende 't Nauw [te Leeuwarden]: (fol 242r) een Martelers boek in folio een zeekiste met de zeeplunje en enige boeken een geschreven boek nopens de Constapelerschap een dito van stuiermanschap een Groot Stuiermans zeespygel een zee atlas De vierige Colom ofte Spygel der zee (fol 242v) t Stadsboek houdende t Nauw (het Nauw is een kort grachtje tussen de Voorstreek en de Nieuwstad in Leeuwarden) een pascaert De Stuiermansconst enige andere gemene boeken sijnde 30 in getal. Onder de goederen die onder Maryck Minnes berusten: een klein psalmboek, een testament (fol 244v). ------------------------- 1 Tresoar, toegang 13-16, Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken, invnr 113, aktenr 159, aktedatum 25-03-1658: Maryke Minnes (van) Loenen, erfgenaam, getrouwd met Willem Claessen van Heutsen (Heusen), requirant: Harmannus Sopingius vader, requirant, Weduwnaar van Antje Minnes (staat: Gosses moeder), [Grietje] Harmannus Sopingius weeskind, Tietske Minnes genoemd, erfgenaam Getrouwd met Heyn Fransen Visscher requirant, Maryke Minnes genoemd, erfgenaam Getrouwd met Willem Claessen van Heutsen requirant, Aeltie Dircks erflater, volgens index moeder van de curator Pieter Minnes van Loenen Weduwe van Minne Ruierts erflater, Saske Oeges moeder, requirant Weduwe van Dirck Minnes vader, erfgenaam, 1 kind Wijlen Cornelis Minnes vader, 2 kinderen zijn erfgenaam. Pytter Minnes van Loenen curator, curator ad actum divisionis, erfgenaam, zwager Gosse Joannes oud gemeensman requirant, curator over zijn dochters kinderen, grootvader Antie Minnes moeder, erfgenaam. Zie ook de familierelatie van Marycke Minnes met Aeneas Minnelaus: http://www.mpaginae.nl/At/AeneasMenelaides.htm Tresoar, toegang 13-16, Nedergerecht Harlingen, Proclamatieboeken, invnr 238, fol 98r: Willem Claessen Heusen, verkoopt op 22 juni 1661 aan Yets Innes weduwe Sipcke Sybes, 1/3 part van een huis in de Vijverstraat ZZ, de gerechte 1/4 part van het huis ten westen daaraan door Uilke Gerrits bewoond, en de gerechte helft van het huis ten westen daaraan staande door Leuue Wapckes bewoond, aan elkaar staande, in wandelkoop tegen zekere kamer cum annexis op de Bargebuurt, waarvoor de proclamante zal geven tot een toehaecke 100 rijksdaalders.

Inventaris: 
[0239av] twee oorcussens 
6 stoelcussens 
twe schoorstiens cleden met een bonte doek ende twe spreties 
een bont dito 
een cleed voor de glasen 
3 laekens, 2 puel doeken 
3 slopen 
20 beffen 
11 mans hembden 
een witte onderbroek 
2 neusdoeken 
enige oude doeken 
2 bed doeken 
3 pluimen 
 
Wollen etc. 
[0240r] 2 mantels 
een doos met enige lappen  
een buidel met kralien ende een brandstenen vorckien 
een wambaeis 
 
Houtwerck etc. 
een eeken kas 
6 gladde stoelen 
4 stoelen 
een schammeltie 
een arm emmerke 
een spygel  
4 schilderijen 
een cantoor 
een kerkstoel ende een doek daerover  
[0240v] een letterhouten emmerke 
een rackie 
een kleerkorff 
een vloerveger 
2 stoffers, een hangh almanac 
een stooff ende luiwagen 
een moff kas ende een moff 
2 water emmers 
3 arm korfkes 
3 waschtobben 
een tafeltie 
 
Oostindisch steenwerk 
een clapmuts 
2 vrucht schalties 
2 copkes 
 
[0241r] Slecht steenwerck etc. 
4 slechte butterschuttels 
een olypot 
een zoutvat 
een suckerpot ende houten decksel daerop 
een witte kandeler, een fles 
een witte panne 
een kantie met een tinnen lidt 
2 potten 
een grote dito 
2 stenen peerkes 
10 tafelborden 
6 schuttelties 
2 smoorpannen met lidden 
een doofpot  
een comfoor 
[0241v] een gattie panne 
verscheiden ander schuttelgoet 
 
Coper, tin, messchen, iser werck sampt glazen 
een messchen pottie 
2 gootlingen 
2 treeften, een tange 
3 Dansicker glasen 
een rooster 
een brandewijns fleske 
een tinnen flapkanne 
 
[0242r] Op de solder bevonden 
een Martelers boek in folio 
een Dansicker kiste 
een zeekiste met de zee pluinjen 
enige boeken 
een geschreven boek nopens de constapelerschap 
een dito van stuiermanschap 
een Groot Stuiermans Zeespygel [Misschien is bedoeld: Theunis Jacobs Lootsman (ca. 1607-1650), 't Nieuwe en Vergroote Zee-Boeck, dat is de Piloots ofte Loots-Mans Zee-Spiegel, inhoudende de Zee-kusten van de Noordsche, Oostersche ende Westersche Schipvaert [...] Als mede een Nieuwe Beschrijvinge van Groe'ant, Jan Mayen Eylant, 't Beeren Eylant, Spits-Bergen en Nova Zembla [...], Amstelredam : gedruckt by Theunis Jacobsz, boeck-verkooper woonende op 't Water in de Loots-Man, 1650, in folio.]  
een zee atlas 
De Vierige Colom ofte Spygel der Zee [Jacob Aertsz Colom (auteur/samensteller en uitgever van zeemansgidsen), De vyerighe colom, waer door de zeen en custen van de Noordsche, Oostersche en Westersche schipvaert claer verlichtet, en de feylen en misslagen van 't voorgaende Licht of Spiegel der Zee, naectelijc verthoont en verbetert werden, 1632. Colom kwam uit Dordrecht en had zich in de jaren 1620 in Amsterdam gevestigd. Hij werd drukker-uitgever 'Op 't water'. Zie: Djoeke van Netten, Koopman in kennis: De uitgever Willem Jansz Blaeu in de geleerde wereld (1571-1638), Zutphen : Walburg Pers, 2014, p. 80. ] 
 
[0242v] 't Stadts boek houdende 't Nauw' [het Nauw is een kort grachtje tussen de Voorstreek en de Nieuwstad in Leeuwarden] 
een pas caert 
De Stuiermans Consts 
enige andere gemene boeken sijnde 30 in 't getal 
een groote iseren kandeler 
een lanteern 
een huegel met een hangiser 
een rager met de stock 
een vleisvat, 1 dito 
een kiste met iseren beslach 
een murmerd tafeltie 
een scherm 
2 iseren balck haecken 
eenige romlinge 
 
[0243r] Goederen onder Willem Clasen berustende 
een bedt met een puel 
een pluimcussen ende zeecussen 
3 laekens 
een puel doek 
26 sloopen 
4 hembden 
5 dassies 
een paer gardijnen met een rabat 
een iseren roede 
een pegels croes met 3 silveren lepels 
een roodt scharlaekens hembdrock met silveren cnoopen 
een rood sarjers onderbroek met silveren cnoopen  
 
[0243v] Goederen onder Maryck Minnes berustende  
een bedt met een puel 
2 oorcussens 
1 wijtlingh 
een groene deken 
8 slaaplaakens 
6 servetten 
4 sloopen 
1 puel doeck 
3 sloopen 
1 bont cussensloop 
1 bonte handoek 
1 witte dito 
2 groene bed spreeden 
1 paer groen gardijnen 
[0244r] een rabat, een schorstiens cleet 
3 cleeties voor de glaasen 
2 stoel cussens 
5 pasteleinen pannen 
2 pasteleinen clapmutsen 
4 pasteleinen coppen 
een tafel spreed 
een silver cop 
1 brandewijns croeske 
2 silveren lepels 
3 moster lepelties 
een silveren onderiem, kettingh, kaisel, messchen scheed, ende speldencussen etc. 
1 vingerhoed, 1 clein kaike  
[0244v] een kam ende hairborsel 
1 schort haeck 
haer vaders signet 
5 stucken silver geldt 
4 brantstenen caraeljen, 1 dito kettingh 
1 naei korff 
een speldewerckx bord 
1 klein psalmboek 
een testament 
haer trouwpenninck 
1 swart laekens hoick 
haer aentreckende cleeren 
 
Linnen tot haer lijff behorende, so [0245r] hembden, schorteldoecken, hals ende neusdoecken, huieren mutsen, hooftdoeken, wrongen, vlechtsnoer etc, 
 
6 silveren lepels 
een gouden ringh 
een silveren signet 
1 lap laeken 
2 bonte dassies