Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 207 folio 188r

Pand:  0

Inleiding:  [0188r] Inventarisatie, beschrivinge sampt wardeeringe gedaen ten sterfhuijse van wijlen Sioerd Rinses in leven burger en grootschipper alhier, van alle de goederen uit- en inschulden aldaar bevonden, bij 't Gerechte ex officio als in desen sprekend voor des overledens soons Claes ende Rinse Sioerds, alles ten overstane van des overstane van de presedeerde burgemeester Harmen Sijnnes Nauta geadsocieert met Dr. Dominico Wringer secretaris in dese requeranten, sampt Rinske Clases sich ad secunda vota begeven hebbende als nagelaten weduwe van de overledene met Sibbel Jans bij desen present, ende voor sooveel nood met de selve gesterckt requireerde, ende heeft nu de requireerde aengenomen om alles getrouwelijck te sullen aangeven onder belofte daertoe staande waarop tot de warderinge is geprosedeert, door onses stadts gesworen wardeersters Dieucke Jans en Dieucke Clases in manieren als volght, dese 25 september 1666.

Inventaris: 
[0188v] Bedden etc. 
Een bedt met een puel f 25-00-00 
een bedt met een puel f 12-00-00 
2 oorcussens f 11-00-00 
2 dito f 8-00-00 
2 dito f 7-00-00 
2 dito f 6-00-00 
4 dito f 3-03-00 
een puel f 4-00-00 
een groene ongevoerde deken f 8-00-00 
een dito f 4-00-00 
een dito gevoerde f 7-00-00 
een witte Spaense deken f 4-10-00 
een dito f 7-00-00 
een groene deken f 2-15-00 
---------- 
f 109-08-00 
 
[0189r] wat teeck f 0-08-00 
een wyg dekentie f 2-10-00 
twe stoelcussens f 4-00-00 
2 dito f 3-00-00 
een dito f 2-00-00 
2 dito f 4-00-00 
2 dito f 2-00-00 
2 dito f 1-11-00 
2 gardijnen met een rabat f 5-00-00 
twe dito met een rabat f 5-00-00 
een schorstien cleedt f 3-00-00 
een dito ende 2 groene spreties met een rabat f 1-11-00 
2 slopen f 4-00-00 
2 lakens f 3-10-00 
2 halve laeckens f 1-11-00 
2 laeckens 4 -00-00 
2 dito f 6-00-00 
---------- 
f 54-01-00 
 
[0189v] 2 laeckens f 5-00-00 
2 dito f 8-00-00 
2 laeckens f 9-10-00 
2 laeckens f 9-10-00 
een wijtlingh f 1-00-00 
een dito f 1-00-00 
2 slopen f 4-00-00 
3 dito f 1-05-00 
2 dito f 4-00-00 
2 dito f 2-10-00 
2 dito f 2-10-00 
2 dito f 1-15-00 
2 dito f 1-05-00 
2 dito f 1-11-00 
---------- 
f 55-01-00 
 
[0190r] 2 slopen f 1-00-00 
twe slopen f 1-05-00 
2 dito f 0-15-00 
2 dito f 0-15-00 
2 dito f 2-00-00 
2 puel doecken f 5-00-00 
2 dito f 1-15-00 
2 dito f 4-00-00 
1/2 laecken f 0-15-00 
2 tafellaeckens f 4-00-00 
een half dosijn servetten f 5-00-00 
2 dito f 5-10-00 
2 handoecken f 0-06-00 
een bultsaeck f 1-00-00 
eenigh bont goet f 2-10-00 
een bonte puel doeck f 0-15-00 
een spreed voor de glasen ende een handoeck sampt een ruft f 1-11-00 
---------- 
f 37-17-00 
 
een blauwe ende swarte rock f 45-00-00 
---------- 
f 82-17-00 
 
[0190v] 5 mans kragen f 0-10-00 
eenig kindergoet f 4-00-00 
een spretie ende schorstienscleet f 2-00-00 
 
Oostindisch steenwerck etc. 
3 Oostindische pannen f 8-00-00 
2 Oostindindische butterpanties f 3-00-00 
2 vruchtschaelties f 2-10-00 
een clapmuts f 3-10-00 
2 vruchtschaelties f 2-00-00 
een cop f 3-10-00 
2 dito f 5-00-00 
2 roos copkes f 1-11-00 
4 cleine copkes f 1-11-00 
2 clapmutskes 2 -00-00 
---------- 
f 39-02-00 
 
[0191r] een clapmuts f 1-05-00 
2 coppen f 3-00-00 
2 clapmutsen f 2-10-00 
2 dito f 1-05-00 
 
Slecht steenwerck 
2 Spaense panties f 0-12-00 
een flessie f 0-08-00 
2 butterpanties f 0-12-00 
2 witte schalen f 0-12-00 
4 panties ende een komke f 0-14-00 
2 witte schalen f 0-12-00 
eenigh sleght steenwerckf 1-11-00 
 
Houtwerck etc. 
een eecken kevy f 35-00-00 
2 schilderijen f 2-00-00 
een murmerde tafel f 7-00-00 
---------- 
f 57-01-00 
 
[0191v] een tafeltie f 1-05-00 
een etel cascke f 0-15-00 
2 schilderijen f 1-11-00 
2 albasterde borties f 1-00-00 
2 kleine dito f 1-05-00 
een kleerbesem f 0-08-00 
2 groene stoelen f 1-00-00 
een kindere kribbe f 3-00-00 
een lanteren f 1-00-00 
eenigh houtwerck f 2-10-00 
2 plaetties f 0-10-00 
een waschschamel f 0-12-00 
een doos f 0-06-00 
een moutie f 0-04-00 
2 swarte stoelen f 3-00-00 
2 dito f 1-11-00 
een dito f 0-08-00 
---------- 
f 20-05-00 
 
[0192r] 2 dito f 0-10-00 
3 dito f 1-09-00 
4 stoelen f 0-15-00 
2 tobben, een tonne f 3-00-00 
2 mangelborden, 2 mangelstocken f 0-15-00 
3 houtwrijvers ende een stoffer f 2-00-00 
een bierstellingie f 0-04-00 
een rackien ende soutvat f 0-10-00 
een kleerbord f 0-02-00 
2 arm emmerckes ende twe albasterde borties f 1-04-00 
2 water emmers ende 1 tobke etc. f 1-16-00 
2 vloerschobbers, 1 dweil ende een houten back f 0-10-00 
---------- 
f 12-05-00 
 
een kleerkorf ende een bedtsplanck f 0-14-00 
een vierbecken f 1-11-00 
---------- 
f 14-10-00 
 
[0192v] Coper, tin messchen ende iserwerck 
een coperen koekpan f 1-05-00 
2 iseren potties f 2-10-00 
een kandeler f 1-05-00 
drie treeften f 1-00-00 
een tange, rooster ende vorkien f 0-14-00 
een kandeler, slaedsemmer ende lampt f 1-00-00 
eenigh schuttelgoet f 1-17-00 
een oude bibel in folio f 0-15-00 
5 boeckies f 1-15-00 
---------- 
f 12-01-00 
 
[0193r] Gout ende silverwerck 
een gouden ringh f 2-10-00 
een silveren kroes wegende 13 5/8 loot, 't loot 1-11-00 f 21-02-08 
2 silveren lepels wegende f 1/2 loot, 't lood tot 1-07-00 f 6-01-08 
2 kleine lepelties wegende 2 lood f 2-10-00 
een hartie f 0-15-00 
2 silveren lepels wegende 7 1/8 lood, 't lood tot 1-00-00 f 7-02-08 
---------- 
f 41-11-08 
 
Winckelgoet 
5 1/2 ellen rijsenbrij, de ellen 12 stuivers f 3-06-00 
15 1/2 ellen dito, de ellen 8 stuivers f 6-04-00 
---------- 
f 9-10-00 
 
[0193v] een ellen catoen f 0-10-00 
2 1/4 ellen fin doeck, de ellen 1-15-00 f 3-17-08 
2 1/4 ellen dopies, de ellen 1-10-00 f 3-07-08 
een lapke doeck f 00-06-00 
12 ellen streepckes, de ellen 10 stuivers f 6-00-00 
2 ellen dito, de ellen ses stuijvers f 0-12-00 
2 lapkes flookes goet f 0-12-00 
4 ellen dito, de ellen 14 stuivers f 1-08-00 
een lapke doeck f 0-04-00 
1/2 ellen doeck f 0-08-00 
5 1/2 ellen doeck, de ellen 14 stuivers f 3-17-00 
8 1/2 ellen dito, de ellen 10 stuivers f 4-05-00 
9 1/2 ellen dito, de ellen 10 stuivers f 4-15-00 
3 1/2 ellen catoen, de ellen 10 stuivers f 1-15-00 
8 ellen dito, de ellen 9 stuivers f 3-12-00 
8 ellen dito, de ellen 9 stuivers f 3-12-00 
3/4 ellen dito, de ellen 9 stuivers f 0-07-08 
---------- 
f 39-08-08 
 
[0194r] 2 ellen catoen, de ellen 14 stuivers f 1-08-00 
7 ellen blauw catoen, de elle 5 stuivers f 1-15-00 
8 ellen bont dito, de ellen 9 stuivers f 3-12-00 
een half ellen dito f 0-07-00 
1 1/2 ellen dito, de ellen 14 stuivers f 1-00-00 
10 ellen dito, de ellen 8 stuijvers f 4-00-00 
4 1/2 ellen wit catoen, de ellen 14 stuivers f 3-03-00 
12 1/2 ellen oosters doeck, de ellen 5 stuivers f 3-02-00 
7 1/2 ellen rij catoen, de ellen 9 stuivers f 3-00-08 
12 ellen Oosters doeck, de ellen 5 stuivers f 3-00-00 
4 1/2 ellen rij catoen, de ellen 9 stuivers f 2-00-00 
5 ongemaeckte ondermutsen f 0-10-00 
5 trijpen haarbanden f 0-05-00 
2 lapkes doek f 0-06-00 
---------- 
f 27-09-08 
 
[0194v] een lap fuilemort f 0-14-00 
8 ellen cortlingen, de ellen 6 stuivers f 2-08-00 
4 ellen dito, de ellen 6 stuivers f 1-04-00 
een lap canifas f 0-04-00 
13 ellen blauw cortlingen, de ellen 7 stuivers f 1-11-00 
5/4 fulemort [= feuillemort] f 0-13-00 
2 3/4 dito, de ellen 7 stuivers f 0-19-00 
9 ellen fulemort, de ellen 12 stuivers f 5-08-00 
41 ellen cruis lint f 1-10-00 
36 ellen dito f 0-18-00 
30 ellen wollen gelon [= galon], de ellen 8 penningen f 0-15-00 
14 ellen bont lint, de ellen een blanck f 0-11-08 
30 ellen wollen golon [= galon], de ellen 8 penningen f 0-15-00 
---------- 
f 20-10-08 
 
[0195r] 12 ellen kruislint, de ellen 10 stuivers f 0-07-00 
39 ellen rood wollen coorde, de ellen 6 penningen f 0-14-00 
19 ellen wollen golon, de ellen een blank f 0-14-00 
20 ellen dito, de ellen een blanck f 0-15-00 
19 ellen mantelcoorde, de ellen een blank f 0-14-00 
13 ellen bont wollen lint, de ellen 8 penningen f 0-06-00 
7 ellen swart kruis lint, de ellen een blank f 0-08-12 
9 elle mantelcoorde, de ellen 6 penningen f 0-03-04 
16 ellen wollen coord, de ellen 4 penningen f 0-04-00 
12 ellen carmosijnen mantelcoorde, de ellen blanck f 0-09-00 
3 ellen floretten galon, de ellen een stuiver, f 0-03-00 
4 ellen blauwe mantelkoorde, de ellen 8 panningen f 0-02-00 
---------- 
f 5-01-08 
 
[0195v] 6 ellen blaeuw floretten lint, de ellen 8 penningen f 0-03-00 
4 ellen floretten swart lint, de ellen 4 penningen f 0-10-00 
3 ellen wollen oogies lint, de ellen een stuiiver f 0-03-00 
4 ellen sijden lint, de ellen een stuiver 4 penningen f 0-05-00 
4 ellen groen sijden lint, de ellen een stuiver 4 penningen f [niet ingevuld] 
2 ellen sijden mantelkoord, de ellen 0-01-8 f 0-03-00 
11 ellen rood sijden mantelcoorde, de ellen 2 stuivers f 1-02-00 
5 ellen sijden galon, de ellen 0-01-08 f 0-07-08 
10 ellen swart sijden lint, de ellen 2 stuivers f 1-00-00 
1 1/2 ellen sijden lint f 0-02-00 
11 groen sijen dito, de ellen 0-01-04 f 0-14-00 
3 ellen sijden rood mompel, de ellen een stuiver f 0-03-00 
---------- 
f 4-09-08 
 
[0196r] 4 ellen sijden swarte koorde, de ellen een stuiver f 0-04-00 
5 ellen floretten swart lint, de ellen o-00-08 f 0-03-00 
5 ellen sijden mompel, de elle 1 stuiver f 0-05-00 
9 ellen floretten blauw dito, de ellen 8 penningen f 0-04-8 
7 1/2 ellen sijden mantelkoorde, de ellen 2 stuivers f 0-15-00 
9 ellen groen sijden lint, de ellen 0-01-08 f 0-13-00 
9 ellen rood sijden mantelkoorde, de ellen 2 stuivers f 0-18-00 
18 ellen floretten groen lint, de ellen 8 peningen f 0-09-00 
9 ellen sijden dito, de ellen 0-01-08 f 0-13-08 
23 ellen blauw sijden korde, de llen een stuiver f 1-03-08 
6 ellen blauw sijden mompel, de ellen 0-01-04 f 07-08 
---------- 
f 5-16-00 
 
[0196v] 8 ellen sijden carmosijnen mantelcoorde, de ellen 2 stuivers f 0-16-00 
een ellen dito, f 0-02-00 
38 ellen floretten carmesijnen lint, de ellen 8 penningen f 0-19-00 
11 elle blauw sijden dito, de ellen 0-01-08 f 0-16-08 
30 ellen muskes floretten lint, de ellen 8 penningen f 0-15-00 
15 ellen rood sijden lint, de elle 0-01-04 f 0-18-01 
20 ellen groen wollen lint, de ellen 4 penningen f 0-04-00 
2 stucken blau en groen wollend ito f 0-10-00 
4 ellen wollen lint, de ellen 8 penningen f 0-02-00 
14 ellen swart wollen mantelcoorde, de ellen 8 penningen f 0-07-00 
2 bosschies rood lint f 0-06-00 
een bosschien schoenveters f 0-03-00 
---------- 
f 6-00-04 
 
[0197r] 3 bossies koorde f 0-06-00 
een bossie rijffeters [= rijgveters] f 0-09-00 
een bossie dito f 0-07-00 
een bossie dito f 0-04-08 
een bossie dito f 0-04-00 
een bossie dito f 0-18-00 
2 bosschies, blaeuw en groen floretten lint f 2-06-00 
20 ellen rood en blauwe mantelcoorde, de ellen een blanck f 0-15-00 
16 ellen blauw lint, de ellen een stuiver f 0-16-00 
9 ellen rood struip lint f 0-11-00 
17 1/2 ellen carmosijnen dito, de ellen een stuivder f 0-17-00 
28 ellen hoosbandelint, de ellen stuiver f 1-08-00 
een bossie koorde f 0-06-00 
2 bossies wit lint f 1-15-00 
---------- 
f 9-13-08 
 
[0197v] 17 ellen wit lint, de ellen een stuiver f 0-17-00 
2 bosschies wit dito f 0-12-00 
12 ellen cruislint, de elle 8 penningen f 0-06-00 
4 bosschen wit lint f 1-02-00 
een bosschie nervel f 0-15-00 
2 bosschies wit geern f 1-04-00 
wat wit lint f 0-15-00 
2 bosschies dito f 0-16-00 
een bosschie geern f 1-00-00 
een bosschie dito f 0-07-00 
5 ellen lint f 0-04-00 
10 stringies rode sijde f 0-05-00 
wat wit geern f 0-04-00 
wat dito f 1-01-00 
---------- 
f 9-09-00 
 
[0198 bestaat niet] 
 
[0199r] wat wit geern f 3-03-00 
een bosschie dito f 1-10-00 
een bosschie dito f 2-13-00 
een boschie dito f 1-03-00 
een bosschie dito f 3-12-00 
een bosschie dito f 0-18-00 
een bosschie dito f 0-12-00 
een bosschie dito f 2-16-00 
een bosschie rode sijde f 2-05-00 
een bosschie blauwe sijde f 0-12-00 
een bosschie minsches sijde f 1-00-00 
een bosschie orangie sijde f 3-15-00 
4 bosschies witte en gele sijde f 3-11-00 
---------- 
f 27-10-00 
 
[0199v] een bosschie witte en gele sijde f 1-15-00 
wat rode sijde f 0-07-00 
wat swarte sijde f 2-10-00 
eenigh dito f 2-03-00 
noch wat dito f 1-00-00 
enigh carmosijnen dito f 0-15-00 
een bossie gele sijde f 0-15-00 
een bossie groene dito f 0-15-00 
een bossie rode en witte dito f 0-07-08 
een bossie carmosijnen dito f 2-00-00 
een bossie groene dito f 2-00-00 
9 strenghies rood geern f 0-04-00 
eenigh wit geern f 0-03-00 
4 1/2 ellen karmosijnen mompel, de ellen 0-01-04 f 0-04-00 
----------  
f 14-19-08 
 
[0200r] 5 paer sijden feters f 0-10-00 
wat geel geern f o-04-00 
eenigh grauw geern f 0-06-00 
eenigh carmosijnen dito f 0-07-00 
een bossie dito f 0-02-00 
een bossie swart dito f 0-06-00 
een bossie geel geern f 0-06-12 
een bosschie blauw geern f 0-11-00 
een bosschie geern f 1-00-00 
eenige strengies geern f 0-08-00 
een bossie wit geern f 0-04-09 
een bossie rood geern f 0-10-00 
een bosch swart geern f 0-03-00 
een bosch carmosijnen dito f 0-12-00 
een bosch blauw geern f 0-03-00 
---------- 
f 5-13-00 
 
[0200v] enich wit geern f 0-01-00 
een entie spigilli ende mantelkoorde f 0-03-00 
enig witte ende rode feters f0-12-00 
enigh wit lint f 1-04-00 
enighe snaeren f0-04-00 
70 bosschen haecken f 1-15-00 
3 wollen onderriemen f 0-07-08 
14 houtwrijvers f-08-00 
10 wittters f 2-00-00 
7 wycken f 0- [niet ingevuld] 
een tornbanck [= toonbanck] 
2 luijwaegens f 0-12-00 
een galge met schaelen ende wichten f-1-05-00 
de winckelborden f 1-05-00 
6 kleerstocken f 1-11-00 
---------- 
f 13-13-08 
 
[0201r] aen spelden f 2-02-00 
aen lint ende knopen f 3-00-00 
12 fingerhoeden f 0-06-00 
aen naelden f 2-00-00 
aen haecken ende maelien f 0-04-00 
een cruidlaed ende 2 dosen f 0-08-00 
een bosch swarte stickzijde f 2-14-00 
een bosschie swarte naeijzijde f 0-18-00 
wat rode sijde f 0-03-00 
een bosschie wit geern f 0-04-00 
een bosschie nervel f 0-02-00 
wat sijden lint f 0-03-00 
---------- 
f 12-04-00