Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 207 folio 132r

Pand:  0

Inleiding:  [0132r] Inventarisatie ende beschrivinge ten overstaene van de burgermeester Evert Ruierdts als commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, gedaen ten sterfhuijs van Aeltie Jacobs weduwe van Hans Pouwels, van alle de goederen, soo uit als inschulden bij de overledene nagelaten, ten versoecke van des selfs erfgenamen, namentlijck meester Jacob Hansen tabaxpiepmaecker alhier, sampt Marten Ockes, meester schipstimmerman, als curatoren over Hans Pouwels een soone van Poules Hansen, respectievelijck kint ende kijntskinderen van gedachte overledene Aeltie Jacobs, sijnde de aengevinge van de inboelen gedaen bij Gertie Uilckes dienstmaegt 't sterfhuijs gefrequenteert hebbende, nae gedane belofte daertoe staende in welgedachtecommissaris handen gepresteert. Actum den 19e april 1666.

Inventaris: 
[0132v] Bedden etc. 
4 bedden ende 4 puelen 
11 oorcussens 
6 deekens 
12 laeckens 
drie pueldoecken 
2 blaeuwe gardinen met twe schorsteen cleeden 
20 slopen, 1 dito 
 
12 vrouwenhemden 
14 mutsen 
12 dito 
5 hooftdoecken 
5 halsddoecken 
14 nuesdoecken, soo vuil als schoon 
4 tafellaeckens 
7 servetten 
9 blauwe schorteldoecken 
2 graue dito 
[0133r] 1 blauw spinmanteltie 
1 swart laeckes rock 
een hoick 
3 daeghs rocken 
1 swaerte bratten schorteldoeck 
2 lijfckes 
3 mantelties 
een out dito 
1 fulemorten [= feuillemorten] schort 
een linnen dito 
2 swarte cragen 
1 capsluier 
een paer swarte cragen mouwen 
een rode borstrock 
1 swart oud mansmuts 
een manshoed, een paer hosen 
[0133v] twe paer muillen 
10 stoelcussens 
2 cussens bladen 
een kevy, groen geverft 
een tresoor, een kist 
een eeken schabeltie 
een kanbordt 
een eecken setbanck 
13 stoelen 
een spintie, een tijne, een doos 
een dito 
3 schelderien [= schilderijen] 
een blauwe reiskistie 
2 houten emmers 
2 spinwielen met sijn toebehooren 
een rode banck 
1 kerckstoof, 1 dito 
2 schuttel banckies, 1 scherm 
[0134r] 2 vaten met decksels 
een mangelbord, mangelstock 
5 tobben soo clein als groot 
een luijwagen, 1 besemstock ende houten schuimspaen 
een stoffer 
1 cleerbesem 
drie Oostindische clapmutsen 
2 Oostindische butterpannen 
2 cleine Oostindische schaelties 
2 witte schaelties 
39 stuck bemaelde steenwerck 
7 stenen kannen 
3 coppen  
3 witte kanties 
eeniger daeghs schuttelgoet 
 
[0134v] een tinnen buitterdoos 
14 tinnen schuttels, soo groot als clein 
2 tinnen coppen 
1 tinnen mingelen 
1 tinnen halfmingelen 
een tinnen c[r]oes  
een tinnen kandelaer 
een tinnen half farendeltien ende soutvat 
6 tinnen lepels 
2 gootlingen 
een coperen pot 
1 cleine dito 
een messchen schuimspaen 
1 cleine dito 
[0135r] 2 messchen beckens 
2 tangen, 2 potselen, 1 vorckie en aschchop 
1 hangisser, 1 isere ketting 
1 huegel, een isere kandeler 
een dito 
een turfdisseltie 
een kle[e]rkorf 
een clein krofke 
 
een bijbel 
een testament 
een Frysch cornyck [cronyck] 
een Cristelijcke iestructie [= Instructie] door Boeckanum 
een ander boeck in quarto 
 
[0135v] eenigh geern wegende tien pont min een farendel 
eenig weinig flas 
 
Silverwerck 
een silveren beker 
een silveren onderriem 
 
Gelden ten stuivers bevonden 
aen schellingen bevonden f 24-06-00 
aen ducatons f 44-13-08 
drie goutguldens f 4-04-00 
een rijxdaelder f 2-10-00 
aen dubbelties f 36-06-00 
---------- 
f 121-19-08 
 
Winckelgoet 
een houten evener met 2 schalen 
[0136r] 2 messchen schalen ende 1 iseren evener 
aen wight een ende dartigh pont ende enig clein wight,  
een tabaxman met 3 houten rollen 
 
Toeback 
21 pont swarte toeback 
52 pond dicke toeback 
6 pont kurven toeback 
9 pond min een farendel gekurven toeback 
23 pond kurven toeback 
35 1/4 pond dito 
17 1/4 pont dito 
152 pond dune toeback 
eenige piepen soo groot als clein  
 
[0136v] Aldus gedaen, ende geinventariseert. 
In kennisse van ons commissaris ende secretaris. Actum ut supra.