Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Hendrik Winter kastelein 1801-1811; eigenaar en gebruiker van wijk C-049, logementhouder, 1814. (GAH204); id. van wijk C-155, ledig, 1814. (GAH204); H.W. en Ann Bar?, beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door procs. Rienstra en Wyma, met een gebod in de week, 3 nov 1787; ondertrouw HRL; H.W. en Anna Ware, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 nov 1787 HRL, en zijn getrouwd op den 13 daar aan volgende; Fredrik Ludwig Roos, sergeant onder ''t Regiment van Generaal Geusau van HRL, ende Margarieta Storm van Arnhem, zijnde de aangaave gedaan door de castelein H.W. onder productie van genoegzaam bewijs, met een gebod in de week, 23 aug 1794; ondertrouw HRL; heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805, may 1806. (GAH650); woont in 7e quartier, huisno. 90, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); woont in 7e quartier, links: f. 0:6:0, rechts:. -12:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; Zaturdag den 8 dec 1798. de Raad der Gemeente extra ordinaris Vergadert zijnde, wierde bij herhaalinge geleezen eene missive van het Intermediair Administratif Bestuur van het voormalig Gewest Friesland inhoudende Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap. Het Intermediari Administratif Bestuur van het voormalig Gewest Friesland Aan: de Rada der Gemeente van HRL; Burgers ! Ingevolge Publicatie van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek van den 17 nov L.L. zullen moeten bij eenkoomen in UL Stad 15 grondvergaderingen, tot het kiesen van departementale Bestuuren op eene Constitutieoneele wijze volgens de Staatsregeling; Wij gelasten Ulieden om de plaatzen tot die bijeenkomsten te Bepaalen daar toe de nodige voorloopige Schikkingen te maaken en van zulks ten spoedigsten, uiterlijk binnen agt daagen aan ons kennis te geeven. Leeuwarden den 3 dec 1798. Het vierde Jaar der Bataafsche Vrijheid; Waar over gedelibereerd zijnde, wierde goedgevonden en geconcludeert, zoo uit Consideratie van het praesente Stringe Saysoen, als om andere moverende redenen, voor dees keer de grondvergaderingen te houden, in de onderscheiden Logementen binnen deeze Stad, als in ?t: Heeren Logement bij de Castelein H.W., de Grondvergaderingen no. 1 & 11, in ''t Wapen van Harlinen bij Eelke van der Post no. 2, in ''t Swart Kruis bij J:Jonkman no. 3 & 14, in de Ojevaar bij J: Reinhart no. 4, in Roma bij A:Bolhuis no. 5 en 7, in de Gouden Leeuw bij T:Smith no. 6 & 13, in ''t Posthuis bij T:Dijkstra no. 8, in Benthem bij de weduwe Hoekstra no. 9 & 10, in ''t Schippersgezelschap no. 12, in de Pauw bij T:Hiddema no. 15, en is wijders beslooten van deeze arrangementen aan het Intermediair bestuur, pr missive kennisse te geeven. (GAH44); Woensdag den 13 sep 1797; de Praesident berigte de Vergadering, dat dezelve kennis had ontfangen van den Generaal Adjudant Blanche, dat ter deezer plaatze, in Guarnisoen Stond te koomen 13 Comp:Infanterij bestaande in het Battaillon der Vierde halve brigade Welke gecommandeert word, door den Lt Collonel Sels benevens vier Comp: hetgeen gedagte Adjudant Generaal vermeend had, bij voorraad te moeten Communiceren, waarover gedelibereerd zijnde is beslooten dat bij voorraad de Commissie Militair navolgende Quartieren, zoo na mogelijk in gereedheid zal brengen als voor 2 Compn in ''t Valkje, bij W. 1 Comp:, 2 Compn in de Latijnsche School, 1 Comp:op de Laanen, 2 Compn op de Spinzolder, 1 Comp:in de Smitte, 1 Comp:Jacob Sas, voor het overige bij Provisie de Kleine kerk in te ruimen. (GAH43); Saturdag den 23 Sept. 1797; Is goedgevonden, om de Huisinge van H.W. bij de groote sluis, in te huuren van heeden tot aanstaande May over een Jaar, dus tot may 1799 nevens de Summa van f. 100,- in ''t Jaar; des hetzelve dan door de Stad, glas, en vensterdigt word gehouden en zoo er wijders iets tot Commoditeit van de Militairen in gemaakt moet worden, dat zulks voor Stads Rekening zal zijn, als mede dat de Stad de koetzen of krebben, aan H.W. toebehoorende, op onpartijdige Tauxatie zal overneemen. (GAH43)