Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Sjoukje Johannes Stoef geb 1795 HRL, ovl 13 feb 1856 HRL, huwt met Leonardus Conradi op 15 sep 1816 HRL, huw.afk. 1 en 8 sep 1816 HRL. en Franeker, dv Johannes Thijssens S, en Richt Sijbrens; BS huw 1816, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk A-211, wijk C-028; Wij Ondergetekenden Hendrik Conradi, Schoenmaker en Helena Machiels, Egtelieden wonende te Franeker, Verklaren bij dezen Onzen Ouderlijke toestemming te geeven aan onzen Zoon Leenhardus C. wonende te HRL, ten einde een Wettig Huwelijk aan te gaan met S.J. Stoef wonende te HRL ten bewijze waar van wij dezen passeeren voor Acte van Consent om te Strekken naar behoren. Franeker den 23 aug 1816; de President Burgemeester officier van den Burgerlijken Saat der Gemeente Franeker Certificeert bij dezen dat de Huwelijks Proclamatien tusschen Leenardus Conradi oud drie en twintig Jaar Bakker en woonachtig te HRL meerderjarige zv Hendrik Conradi en Helena Machiels Echttelieden woonachtig te Franeker en Eene S.J.S. oud een en twintig Jaar Zonder beroep en woonachtig te HRL, meerderjarige dv Johannes Thijssens Stoef en Richt Sijbrens Echttelieden beide ovl alhier op den Eersten en tweeden Zondag der maand sep des Jaars Een duizend acht honderd en Zestien hebben plaats gehad Zonder dat daar tegen eenige oppositie ter onzer kennisse gekomen is. Franeker den 14 sep 1816; Wij Ondergetekenden Thijs Johannes Stoef en Antje Claases Echtelieden te HRL, verklaaren bij dezen te consenteeren en toe te staan aan onzen Kleindogter S.J.S. dogter van wijlen onze zoon Johannes Thijsses Stoef en Richt Sijbrens, in der tijd Echtelieden ten gemelde Steede, om zich in het Huwelijk te begeven met Leenardus Conradi, Bakker, ter deezer Steede minderjarige zv Hendrik Conradi en Helena Michaelis Echtelieden te Franeker, moogende alzoo lijden, dat dezelve door den Heer Presdt. Burgemeester dezer Steede in ondertrouw worden opgenoomen, de afkondigingen plaats hebben, om na afloop daarvan in de Huwelijken Staat te worden bevestigt. HRL, den 30 aug 1816; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Sevenhondert vijf en negentig den 15 aug is geb Sjoukje, dogter van Johannes Tijssens Stoef en Richt Sijbrens. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 29 aug 1816