Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Tjerk van Benthem geb 1742 HRL, ovl 3 nov 1813 HRL, huwt met Sijtske Vlasblom, boekdrukker 1801-1810, ovl wijk C-151; BS ovl 1813; 1824 overlijdens; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 21:1:0 voor geleverde schoolboeken en 12 testamentjes met nieuwe psalmen, kwit. no. 31, 27 nov 1780. (GAH1111); id. f. 4:8:0 wegens geleverde pennen, kwit. no. 44, 24 nov 1781. (GAH1112); id. f. 12:18:0 alsmede schoolboeken, kwit. no. 26, 26 nov 1782. (GAH1113); id. f. 68:10:0 voor geleeverde schrijff en schoolbehoeftens in het Weeshuis, ord. no. 11, 25 nov 1779. (GAH1110); id. f. 26:7:0 wegens geleverde vraag- en schoolboeken, ord. no. 31, 30 nov 1784. (GAH1115); id. f. 26:11:0, ter zaake geleverde boeken en papier, 19 dec 1792, quit. no. 43 (GAH1124); id. f. 35:2:0 ter zaake schrijf- en schoolbehoeften, 3 jun 1794 quit. no. 18; (GAH1126); wed. T. v. B. eigenaar van wijk B-090; gebruiker is Rienk Wybes de Boer, varensgesel, 114. (GAH204); id. van wijk B-112; gebruiker Rients Dirk vd Meulen, schipper, 1814. (GAH204); id. van wijk C-037; gebruiker Marten J. vd Mei wed., winkeliersche, 1814. (GAH204); id. van wijk C-038; gebruiker B. Beerendsen, kleermaker, 1814. (GAH204); wed. T. v. B. eigenaar en gebruiker van wijk C-157; medegebruiker is C. Schaafsma, 1814.(GAH204); rnid. van wijk F-121, gebruiker is Tjalling P. Schaafsma, timmerman, 1814 (GAH204); rnid. van wijk F-232, pakhuis; gebruiker is Jan Galama, 1814.(GAH204)rnid. van wijk F-233; gebruikers Claas M. Koster, slagersknegt, Rintje P. van der Post, zeylemakersknegt, Henricus Baader, speelgoedmaker, 1814.(GAH204)rnid. van wijk F-236, pakhuis; gebruiker S. Schuurmans,1814.(GAH204)rnid van wijk B-237; gebruiker Jetse Rinses Spiering, sjouwer,1814. (GAH204)rnid. van wijk F-242, gebruiker Jacob Schey, schoenlapper, 1814.(GAH204)rnid. van wijk F-244, gebruiker Hendrik Jans Faber, smidsknegt, 1814. (GAH204)rn rnTjeerd Clases en T.v. B. bet f. 204:13:10 ad rentmeester vh Weeshuis als redders van de nalatenschap van Sjoerd Johannis en Antje Floris, zijnde de inbreng van Tjeerd Sjoerds, 19 apr 1785. (GAH1116); rnontv. vd rentmeester vh Weeshuis f. 19:5:0 terzaake geleverde schrijfbehoeften, quit. no. 25, 23 nov 1785. (GAH1117); id. f. 35:2:0 ter zaake geleverd papier en pennen, quit. no. 44, 31 nov 1786. (GAH1118); rnid. f. 19:15:0 terzaake geleverde boeken, quit. no. 66, 3 dec 1788. (GAH1120); id. f. 39:11:0 wegens geleverde schrijfbehoeften en boeken, quit. no. 43, 1 dec 1789. (GAH1121); id. f. 66:19:0, quit. no. 52, 30 nov 1790. (GAH1122); id. f. 25:11:0 wegens geleverd papier, quit. no. 53, 16 dec 1791 (GAH1123); rnJurjen Harkes van der Stok ende Antje Sjoerds de Boer, beide van Harl, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs curator T. v. B., 19 mrt 1791; rnT. v. B. en Sijtske Vlasbloem, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 26 may 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; rnheeft een huisbediende, belasting: f. 1:0:0, sevende quartier, mei 1804. (GAH650); rnwoont in 7e quartier, links: f. 0:5:0, rechts: f. 0:10:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen, GAH650); rnop lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 125:0:0 (GAH650); rnT.v.B.als Administrator over de goederen van de Erv. Pieter Johannes, 7e quartier: f. 5:0:0 (GAH650); rnid. en Michiel Jacobs, als Administrators over de goederen van Jacob Hendriks, 8e quartier: f. 20:0:0 (GAH650):rnontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 31:8:0 ter zaake geleverde schrijfbehoeften, 30 jun 1801, quit. no. 33 (GAH1133); rnafsluiting Weesboek: Dus geblijkt dat bij den Rendant meerder ontvangen dan uitgegeeven is eene Summa van f. 511:16:10, welke dezelve in zijne volgende Rekening voor ontvang zal moeten brengen. Aldus gedaan,gerekend en geslooten in ''s Raads Vergadering op ''t Huis der Gemeente binnen HRL. In kennisse des Rendants, en Rendeerdens handen en de vertekening der gesw: Clercq ter Secretarije, 31 dec 1810. Was getekend: IJpe Feddema, L. Albada, Marten Bos, P.Wellinga, P.J.Coulbout, G.Pettinga, Paulus G. de Boer, Harm: Tamboezer, Wassenaar, C.Mollema, T.v.B., C.Blok en L.C.van Goch.(GAH1133); rnontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 37:1:0 ter Saeke Schrijfbehoeften, 1 apr 1806, quit. no. 31 (GAH1138); id. f. 13:12:0, 13 jan rn1807, quit. no. 19 (GAH1139); id. f. 14:12:0, 17 dec 1807 (GAH1139); id. f. 29:14:0, 29 dec 1808, quit. no. 73 (GAH1140); rnNB van de Notificatie,laatste stuk: Wijders wierde beslooten het benoodigde getal van oproepingsbilletten tot de Registratie der Burgerbewapening bij T.v.B.te laaten drukken, mutatis mutandis, na ''t voorschrift,door het departementaal bestuur van de Eems daar af aan den Raad ingesonden en is de verdere be- schikking daar over als meede omtrent het getal hoe veel opde- mandeert aan de Secretaris Feddema.(GAH45); rnDingsdag den 24 apr 1798.de Raad der Gemeente hunne ordrs: Vergadering houdende,Wierde Wijders geprocedeert tot het benoemen van een Weesvoogd en voogdesse, in plaatze van de afgaande Weesvoogd Tjepke Gratama en voogdesse Klaaske Vettevogel-en zijn daar toe gekoosen T.v.B.als voogd, en Sijtske Jelgersma Huisvrouw van Jacob Beetzel als voogdesse,-voorts wierden in plaats van de af- gaande voogeen der Stads algemeene Armen Tijs Gijses Kussendraager, en Claas Oosterbaan, tot voogden benoemd de Burgers Wijger Harmens en IJde de Ruiter, en wierde verder beslooten de zoo afgaande als nieuw aangestelde voogden op Morgen avond op het Huis der Gemeente te versoeken,ten einde om de eerstgemelde voor haare goede gedane diensten te bedanken, en de laatstgenoemde in haare posten te bevestigen.(GAH44)