Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van William Boothstraat 23 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
William Boothstraat 23,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger William Boothstraat 23 2-181 2-210 D-064 D-062
 huisnummer lager  huisnummer hoger William Boothstraat 25 2-181 2-210 D-064 D-062
 huisnummer lager  huisnummer hoger William Boothstraat 27 2-181 2-210 D-064 D-062
 huisnummer lager  huisnummer hoger William Boothstraat 29 2-181 2-210 D-065 D-064
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 125 2-181 2-210 D-064 D-062
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 127 2-181 2-210 D-065 D-064
1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0171v van 30 jan 1642 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 27Franeker pijp, bij de (betreft de Zoutkeet staande op het Noordijs)1/2 huis met een lege plaats, zoutkeet en div. roerende goederen (betreft hier d
 
koperJohannis Siouckes, gehuwd metGG 3650:00:00
Setske Rinses
verpachter grondstads armvoogdijCG 1:17:08
toehaakeen dubbele rosenobel
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidengemene steeg
naastligger ten zuidenhet net verkochte huis en lege plaats
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende keet van Waling Tierdts
verkoperRintien Bottes, gehuwd met
Tiebbe Pyters Dreyer


 


 


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0232r van 17 okt 1646 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 27[niet vermeld]huis
 
koperBeernt Fockes burger c.u.glazenmakerGG 225:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:08:08
naastligger ten zuidensteeg die oostwaarts strekt tot aan het huis van Jarigh Frieses, openbare
naastligger ten noordenhuis van Pyter Harmens
verkoperSicke Wybes c.u.zoutzieder
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeernt Fockes, mr. glazenmaker, koopt een huis. Ten Z. Jan Thoenis met de openbare steeg ten zuiden die oostwaarts strekt tot aan het huis van Jarigh Frieses, ten N. Pyter Harmens. Gekocht van zoutzieder Sicke Wybes voor 225 gg.


 


 


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0108r van 10 nov 1672 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 27William Boothstraat WZ [staat: in het Noordijs bij de zoutketen]huis
 
koperHiltie Aeges GG 350:00:00
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: diept]
naastligger ten zuidenBeernt Fockes glasmaker
naastligger ten westenScheffersplein [staat: diept]
naastligger ten noordende erven van Jeppe Willems
verkoperClaes Willems
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHiltie Oeges koopt een huis in de Noordijs omtrent de zoutkeet. Ten O. en W. achter de beide diepten, ten Z. glazenmaker Beernt Fockes, ten N. erven Jeppe Willems. Gekocht van Claes Willems Burger voor 350 gg.


 


 


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0222r van 20 feb 1676 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 27William Boothstraat [staat: in het Noordijs bij de zoutketen]huis
 
koperSybren Bouwes c.u.schipper op Franeker (trek-)GG 200:00:00
naastligger ten oostenWillam Boothstraat [staat: diept]
naastligger ten zuidenBeern Fockes glasmaker
naastligger ten westenScheffersplein [staat: diept]
naastligger ten noordende erven van Jeppe Willems
verkoper van 1/6Trijntie Ewerts, weduwe van
wijlen Oege Haytes
verkoper van 1/6Haytse Oeges de oude
verkoper van 1/6Haytse Oeges de jonge
verkoper van 1/18Bonefaas Feddes
verkoper van 1/18Martien Feddes
verkoper van 1/18Geertie Feddes, kinderen van
Fedde Louws, weduwnaar van
Tiete Oeges
verkoper van 1/6Sytske Oeges, gehuwd met
Seerp Jacobs
verkoper van 1/18Oege Clases
verkoper van 1/18Trijntie Clases
verkoper van 1/18Leenert Clases, kinderen van
Ybeltie Leenerts, weduwe van
wijlen Claes Oeges, allen als erven van
Hiltie Oeges
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFeddrick Jeppes koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen trekschipper op Franeker Sybren Bouwes, een huis c.a. in de Noordijs omtrent de zoutketen. Ten O. en W. achter de beide diepten, ten Z. mr. glazenmaker Beernt Fockes, ten N. erven Jeppe Willems. Geen grondpacht. Gekocht van Trintje Sioerts wv Oege Haytses, en Haytse Oeges de olde, Haytse Oeges de jonge en Fedde Louws? als vader van Bonefaas, Martie en Geertie Feddes bij Tietie Oeges, Seerp Jacobs x Sytske Oeges, Ybeltie Leenerts x Claes Oeges als moeder van Oege-, Trijntje- en Leenert Claes Oeges, allen samen als erven voor 1/6 part van wl. Hiltie Oeges, voor 200 gg.


 


 


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0016r van 25 mei 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 125William Boothstraat OZ [staat: Zoutsloot bij de Lammert Warnersbrug]zoutkeet met 2 huizen
 
koperNicolaus Boncamp, gehuwd metCG 7400:00:00
Aken Wassenaar
floreenbelasting op de zoutkeetGG 5:05:00
floreenbelasting op het huis ten noordenGG 1:01:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:17:08
naastligger ten oostenScheffersplen [staat: diept]
naastligger ten zuidenFeddrik Jeppes
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot en de straat]
naastligger ten noordenPhilippus Lucas koopman
verkoperPhilippus Lucas, vader en voorstander van zijn kinderen, erfgenaam van en geskoopman
Antie Jans
Wytse Wassenaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd v.d. Form x Trijntje Seerps Gratama koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Nicolaus Boncamp, een zoutkeet met aan beide zijden een huis, oz. Zoutsloot omtrent de Lammert Warnersbrug. Ten O. de Achterzoutsloot, ten Z. Feddrik Jeppes, ten W. de straat en Zoutsloot, ten N. Nicolaus Boncamp. Gekocht van Philippus Lucas wv Antie Jansen, voor zich en voor zich en hun kinderen, voor 7400 cg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-181 William Boothstraat 23pakhuis
eigenaarTiaerd Tiaerdsen
gebruikerTiaerd Tiaerdsen
opmerkingledigh


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0024r van 2 okt 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 125Lammert Warndersbrug, bij dezoutkeet, pakhuis en twee huizen
 
koper van 1/2Janke Jacobs Ollema, gehuwd metCG 3900:00:00
Wybe Douwes Hanekuik
koper van 1/2Pieter Tiebbes Dreier, gehuwd met
Janke Douwes Hanekuik
naastligger ten oostendiept
naastligger ten zuidenFeddrick Jeppes koopman
naastligger ten westenZoutsloot
naastligger ten noordenDoopsgezinde Gemeente weeshuis
huurder noordelijke huisJohannes Hendrix CG 22:00:00
huurder zuidelijke huisFreerk Arjens c.u.CG 20:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:17:00
verkoperoud burgerhopman Tieerd van der Form pro se en n.l., weduwnaar van
wijlen Trijntie Seerps Gratama
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJanke Jacobs Ollema x Wybe Douwes Hanekuik voor 1/2, en Pieter Tjebbes Dreier x Janke Douwes Hanekuik voor 1/2, kopen een zoutkeet met een ruim pakhuis erbij, en nog 2 aparte huizen, het ene ten N. en het andere ten Z. van de zoutkeet, alles bij elkaar staande omtrent de Lammert Warndersbrug. Het N. huis is verhuurd aan Johannes Hendrix en het Z. huis aan Freerk Ariens. Ten O. het diept (Korte Zoutsloot, Achterzoutsloot of Scheffersplein), ten Z. Feddrik Jeppes, ten W. de straat of Zoutsloot (Voorzoutsloot of William Boothstraat), ten N. het D.G. Weeshuis. Gekocht van Tjeerd v.d. Form, burgemeester, voor zich en zijn wl. vrouw Trijntje Seerps Gratama, voor 3900 cg.


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-181 William Boothstraat 23pakhuis
eigenaarPieter Tiebbes
opmerkingstaet ledig
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-181 William Boothstraat 23huis
eigenaarPyter Tjebbes
gebruikerPyter Tjebbes
opmerkingledig


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-181 William Boothstraat 23huis
eigenaarwed. Pieter Tjebbes
gebruikerwed. Pieter Tjebbes
opmerkingledigh 15:--:--


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-210 William Boothstraat 23Doopsgezinde GemeenteCG 0:00:00wees en diaconiehuis (lotten)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-064William Boothstraat 23Anth ter Deus/TerdeusOok: Terdeus; gebruiker van wijk D-064, keetknegt; eigenaar is Frans W. Leemkoel vd zoutkeet ''De Valk'', 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-064William Boothstraat 23Frans Willems Leemkoel... van wijk A-186, gebruiker is Klaas Wiebes van Klaarbergen, turfdrager, 1814. (GAH204); id. van wijk D-064, zoutkeet ''de Valk'', gebruiker is Anth. ter deus, keetknegt, 1814. (GAH24); id. van wijk D-065 en wijk ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-064William Boothstraat 23Johan Willem Petreus... Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Aaltje Jans Finkeles, dienstmaagd, wonende te ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-064William Boothstraat 23Frans W Leemkoel zoutkeet de valk
D-064William Boothstraat 23Anthonie ter Deus keetknegt
D-064William Boothstraat 23Oud Adres: Zoutsloot 125
D-064William Boothstraat 25Frans W Leemkoel zoutkeet de valk
D-064William Boothstraat 25Anthonie ter Deus keetknegt
D-064William Boothstraat 25Oud Adres: Zoutsloot 125
D-064William Boothstraat 27Frans W Leemkoel zoutkeet de valk
D-064William Boothstraat 27Anthonie ter Deus keetknegt
D-064William Boothstraat 27Oud Adres: Zoutsloot 125
D-064Zoutsloot 125Frans W Leemkoel zoutkeet de valk
D-064Zoutsloot 125Anthonie ter Deus keetknegt
D-064Zoutsloot 125Oud Adres: Zoutsloot 125
D-065William Boothstraat 29F Leemkoel F Leemkoel pakhuis
D-065William Boothstraat 29Oud Adres: Zoutsloot 127
D-065Zoutsloot 127F Leemkoel F Leemkoel pakhuis
D-065Zoutsloot 127Oud Adres: Zoutsloot 127


1816 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50004 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 184 van 26 okt 1816
adressoortbedraggebruik
D-064William Boothstraat 23koopaktefl. 600huis bij de Lammert Wardersbrug D-064
 
verkoperGatske Jans Visser (gehuwd met Dirk Bakker)
Reyer Cornelissen de Boer (gehuwd met Margaretha Blauw)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 753William Boothstraat 29Frans Willems LeemkoolHarlingenkoopmanzoutfabriek en erf (380 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 753Zoutsloot 127Frans Willems LeemkoolHarlingenkoopmanzoutfabriek en erf (380 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 754William Boothstraat 23Doopsgezinde GemeenteHarlingenweeshuis (470 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 754William Boothstraat 25Doopsgezinde GemeenteHarlingenweeshuis (470 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 754William Boothstraat 27Doopsgezinde GemeenteHarlingenweeshuis (470 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 754Zoutsloot 125Doopsgezinde GemeenteHarlingenweeshuis (470 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-064William Boothstraat 23Catharina Burkels... Schaafsma; BS huw 1820, ovl 1845, ovl 1858; oud 42 jaar, geb Beetgum en wonende te HRL. 1839, wijk D-064; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-064William Boothstraat 23Jelle Spoelstra... bev.reg. HRL 1851 wijk D-067, 73; oud 46 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, keetknecht, wijk D-064 ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-064William Boothstraat 23Soukje Zijphofoud 93 jaar, geb Witmarsum en wonende te HRL 1839; wijk D-064; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-065William Boothstraat 29Sjoukje Eeltjes de Boer... Sikkes dB, en Mayke Sijtses Posthuma; BS huw 1827, 18324 overlijdens, huw 1837, bev.reg. HRL 1851 wijk D-065; oud 34 jaar, geb Veenwouden en wonende te HRL. 1839, wijk E-208; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-064ZoutslootJelle G Spoelstra46 jKimswerdm, rooms katholiek, gehuwd, keetknegt
D-064ZoutslootCatharina Burkels42 jBeetgumv, rooms katholiek, gehuwd
D-064ZoutslootGerryt Spoelstra12 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
D-064ZoutslootFranciscus Spoelstra25 wHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
D-064ZoutslootSjouwkje Spoelstra18 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
D-064ZoutslootElskje Spoelstra16 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
D-064ZoutslootJeltie Spoelstra10 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
D-064ZoutslootElisabeth Spoelstra4 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
D-064ZoutslootSjieuwke Sipkes [Soukje] Spoelstra [Zijphof]93 jWitmarsumv, rooms katholiek, weduwe


1840 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 754D-062 Adriaan van der VlietHarlingenverandering van bestemming van een weeshuis tot een pakhuis ingerigt


1840 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 754D-062 Adriaan van der VlietHarlingenverandering van bestemming van een weeshuis tot een pakhuis ingerigt


1840 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 754D-062 Adriaan van der VlietHarlingenverandering van bestemming van een weeshuis tot een pakhuis ingerigt


1840 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 754D-062 Adriaan van der VlietHarlingenverandering van bestemming van een weeshuis tot een pakhuis ingerigt


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-064William Boothstraat 23Sjieuwke Sipkes Spoelstra, overleden op 7 juli 184093 jr, geboren Witmarsum, overleden Zoutsloot D 64, weduwe, moeder van Jelle, keetknecht, Sipke, wever en Elisabeth Gerrits Spoelstra (wed. Ype Harmens van der Tol), tolvrouw Koetille. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-064William Boothstraat 25Sjieuwke Sipkes Spoelstra, overleden op 7 juli 184093 jr, geboren Witmarsum, overleden Zoutsloot D 64, weduwe, moeder van Jelle, keetknecht, Sipke, wever en Elisabeth Gerrits Spoelstra (wed. Ype Harmens van der Tol), tolvrouw Koetille. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-064William Boothstraat 27Sjieuwke Sipkes Spoelstra, overleden op 7 juli 184093 jr, geboren Witmarsum, overleden Zoutsloot D 64, weduwe, moeder van Jelle, keetknecht, Sipke, wever en Elisabeth Gerrits Spoelstra (wed. Ype Harmens van der Tol), tolvrouw Koetille. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-064Zoutsloot 125Sjieuwke Sipkes Spoelstra, overleden op 7 juli 184093 jr, geboren Witmarsum, overleden Zoutsloot D 64, weduwe, moeder van Jelle, keetknecht, Sipke, wever en Elisabeth Gerrits Spoelstra (wed. Ype Harmens van der Tol), tolvrouw Koetille. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-064William Boothstraat 23Nicolaas Jans Tikkel, overleden op 2 november 18423 jr (geboren 1/8/1838), overleden bij de Lombard D 64, zoon van Jan Berends Tikkel, tichelaar en Helena Meyers van den Berg (wed. Jan Schabels), broer van minderjarige Clara Jans Tikkel, halfbroer van minderjarige Johannes Jans Schabels (uit 1e huwelijk moeder). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-064William Boothstraat 25Nicolaas Jans Tikkel, overleden op 2 november 18423 jr (geboren 1/8/1838), overleden bij de Lombard D 64, zoon van Jan Berends Tikkel, tichelaar en Helena Meyers van den Berg (wed. Jan Schabels), broer van minderjarige Clara Jans Tikkel, halfbroer van minderjarige Johannes Jans Schabels (uit 1e huwelijk moeder). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-064William Boothstraat 27Nicolaas Jans Tikkel, overleden op 2 november 18423 jr (geboren 1/8/1838), overleden bij de Lombard D 64, zoon van Jan Berends Tikkel, tichelaar en Helena Meyers van den Berg (wed. Jan Schabels), broer van minderjarige Clara Jans Tikkel, halfbroer van minderjarige Johannes Jans Schabels (uit 1e huwelijk moeder). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-064Zoutsloot 125Nicolaas Jans Tikkel, overleden op 2 november 18423 jr (geboren 1/8/1838), overleden bij de Lombard D 64, zoon van Jan Berends Tikkel, tichelaar en Helena Meyers van den Berg (wed. Jan Schabels), broer van minderjarige Clara Jans Tikkel, halfbroer van minderjarige Johannes Jans Schabels (uit 1e huwelijk moeder). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1845 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 754D-062 Afgescheiden christelijke GemeenteHarlingenvan buiten en van binnen geheel ingericht tot kerk en tot woningen


1845 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 754D-062 Afgescheiden christelijke GemeenteHarlingenvan buiten en van binnen geheel ingericht tot kerk en tot woningen


1845 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 754D-062 Afgescheiden christelijke GemeenteHarlingenvan buiten en van binnen geheel ingericht tot kerk en tot woningen


1845 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 754D-062 Afgescheiden christelijke GemeenteHarlingenvan buiten en van binnen geheel ingericht tot kerk en tot woningen


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-065William Boothstraat 29Bouwe Siebrens de Vries... Murks; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1822, huw 1825, huw 1837, ovl 1861, bev.reg. Ha18 51 wijk D-065; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk E-208; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 753D-064 (Zoutsloot)Leendert Hannema en mede eig.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3520D-064 (Zoutsloot)Leendert Hannemapakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4795Zoutsloot 125 (D-062)fa. Sjoerd Hannema
Sectie A nr. 4796Zoutsloot 127 (D-064)fa. Sjoerd Hannema


1943 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zoutsloot 125, HarlingenZoutsloot 125A. Schreurkolenhandel, turf


1946 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zoutsloot 125, HarlingenZoutsloot 125A. Schreur & zonenkolenhandel, turf enz.


1949 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zoutsloot 125, HarlingenZoutsloot 125A. Schreur & zonenkolenhandel, turf enz.


1954 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zoutsloot 125, HarlingenZoutsloot 125A. Schreur & zonenkolenhandel, turf enz.


1955 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zoutsloot 125, HarlingenZoutsloot 125A. Schreur & zonenkolenhandel, huisbrandolie, bene-gas


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
William Boothstraat 23beeldbepalend pand9 van 10ca. 1920
William Boothstraat 25beeldbepalend pand9 van 10ca. 1920
Sectie A nr. 7086William Boothstraat 27gemeentelijk monument13 van 20 1955
Sectie A nr. 7086William Boothstraat 29gemeentelijk monument13 van 20 1934
William Boothstraat tegenover 29beeldbepalend pand7 van 10
  terug