Harlingen, personele impositie 1578 (Tresoar toegang 3 inv.nr. 1127)

'Register, Quoyer ende taux vande personale impositie der Burgeren ende ingesetenen van Harlingen in plaetse vanden schattinge opt dragen vant zijden ende vluweelen laekens onlangs bijden generale Staten geraempt geweest.'

Lijst van de namen die onder 'Harlingen' voorkomen in de zgn. personele impositie die rond 1578 geheven werd. De personele impositie was een belasting op het dragen van zijde en fluweel. Aangezien alleen gegoede burgers zich dit konden veroorloven, bevat deze lijst maar een beperkt aantal namen.

Het bedrag van de heffing is vermeld in caroliguldens (cg) en stuivers (st).

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voornaam patroniem familienaam   bedrag (gulden)
Aesge Harmens CG 4:00
Agge pelser CG 1:10
Albert Alberts CG 0:10
Albert Jans CG 0:15
Albert Lamberts CG 6:00
Alle Heynes CG 2:00
Allerdt Jans CG 1:00
Allerdt Auckes CG 3:00
Andries korffmaeker CG 1:00
Andries Egels CG 1:10
Andries Seerps exchysmeester CG 6:00
Anna Sytses wed. CG 6:00
Anna Jarichs wed. CG 0:15
Anne Jacobs CG 3:00
Anne Reyns CG 1:00
Anneken Blauwers CG 1:00
Appollonia Knippers CG 2:00
Arendt barbier mr. CG 1:00
Arian Heeres CG 0:10
Arian Olifier CG 1:10
Arian Willems CG 1:10
Arys Pyeters CG 0:10
Augustinus laekencooper CG 1:10
Baeffken wed. dyrck lamberts CG 1:10
Baerndt slotmaeker CG 0:10
Barbar Sybrandts CG 0:10
Baucke Watzes CG 0:15
Bente Pybes CG 1:10
Broer Lamberts CG 0:10
Caerle Cornelis CG 0:10
Calleken Lyeuwe wed. CG 0:10
Claes Thoenis CG 1:00
Claes Tanis CG 4:00
Claes Lyeuwes CG 0:15
Claes Geleyns CG 0:10
Claes Freercks CG 1:10
Claes Folckerts CG 6:00
Claes kangieter CG 0:10
Cornelis Ockes CG 2:00
Cornelis Meuis CG 1:10
Cornelis Coenincx CG 6:00
Dierck Willems CG 0:10
Doede Jarichs CG 3:00
Dominicus Jans CG 0:10
Douwe Melis CG 1:00
Dyrck Taekes CG 0:10
Dyrck Lucas CG 2:00
Dyrck Lamberts baeffken, wed. CG 1:10
Dyrck Jans CG 3:00
Dyrck Hendricks CG 1:00
Ede Grates CG 0:10
Eelcke Lolckes CG 1:00
Euert Dyrcks CG 0:15
Euert Jacobs CG 1:10
Floris Willems CG 1:10
Frans Jans CG 5:00
Frans Adams CG 3:00
Frouck Odses wed. CG 2:00
Gatse Sybrandts CG 0:10
Gerbrandt Walckema mr. CG 3:00
Gerbrandt Gosses CG 6:00
Gerbrandt Jorns CG 0:10
Gerbrandt Tyaerdts CG 0:10
Gerrydt Harmens CG 1:00
Geys Willems CG 6:00
Gijssbert Heymans CG 0:15
Gosse hoedmaeker CG 1:00
Hanke Cornelis CG 1:00
Hans fisker CG 0:10
Hans Hans CG 2:10
Harckules crudnier CG 0:15
Harckules Pyeters CG 0:10
Harmen Hoenichman CG 0:10
Harmen Harmens CG 0:15
Hendrick Sannes CG 1:10
Hendrick Creeft CG 0:10
Hessel Coenerdts CG 1:00
Hobbe Lyeuwes CG 4:00
Hylcke brouwer CG 0:15
Jacob Ring, de CG 1:10
Jacob backer CG 2:00
Jan Tyepckes CG 0:15
Jan Reyners CG 1:00
Jan Pyeters CG 3:00
Jan Pybes CG 2:00
Jan Jans brouwer CG 0:10
Jan Jans CG 0:10
Jan Euerts CG 1:05
Jan Claes CG 0:15
Jan Stael van mastricht CG 1:00
Jelle Romckes CG 1:00
Jildert Paels CG 0:15
Jime backer CG 1:00
Jochem wielmaecker CG 0:15
Jochem Abbes CG 1:10
Joest Feyckes CG 0:15
Johannes Guilhelmi mr. CG 1:15
Johannes Feyckes CG 0:15
Joost Boens CG 3:00
Juv Douwes CG 0:15
Lijssbet Lenerts CG 3:00
Lubbert Allerdts CG 0:10
Marten Jacobs CG 1:10
Marten mesmaeker CG 1:00
Mathijss Gouerts CG 3:00
Mathijss Willems CG 6:00
Meuis Dyrcks CG 1:10
Meynert Rycx CG 3:00
Meynert Pyeters CG 1:10
Michiel Intes CG 1:00
Neel Abbes wed. CG 1:00
Oestrum Willems CG 1:10
Offe Tyercks CG 1:10
Pyeter Reyns CG 1:00
Pyeter Oedts zoons van wed. CG 1:00
Pyeter Lubberts CG 6:00
Pyeter Jans CG 1:10
Pyeter Jans CG 0:15
Pyeter Ypes CG 2:00
Pyeter Felkes CG 0:15
Reiner Minnes CG 1:00
Reyner Reyners CG 1:00
Reyner Pyeters CG 3:00
Reyner Jans CG 1:00
Reyner Claes CG 6:00
Rogier Jans CG 2:00
Romcke Oenes CG 1:10
Rommert Sybrandts CG 1:00
Rynck Arians wed. CG 6:00
Rynse Martens CG 0:10
Ryurdt Wopckes CG 1:00
Saekle Pyeters CG 0:10
Schelte Hessels CG 2:00
Seerp Sybrandts CG 3:00
Sicke Claes Brandtsma CG 2:00
Stoffel Syurdts CG 1:00
Sybrandt schoenmaeker CG 1:10
Sybrandt Feddricks CG 1:10
Sybrandt Pyers CG 6:00
Symon Harmens CG 3:00
Symon Gerrydts CG 3:00
Sypcke Ryurdts CG 1:10
Syppe Poppes CG 3:00
Syurdt Lyeuwes CG 2:00
Syurdt Syrcks CG 3:00
Taeke Tyepckes CG 0:10
Thijss Saltcooten, van CG 0:10
Thoenis Kunst CG 1:00
Thoenis Jacobs CG 2:00
Tiesse Pyers CG 1:10
Tijss Tijsses wed. CG 1:00
Tijss Taekes wed. CG 1:10
Tijss Folckerts wed. CG 5:00
Tijsske Tyebbes CG 1:10
Tyaerdt Claes van dockum CG 3:00
Tyaerdt Sannes CG 0:15
Tyaerdt Jans CG 1:10
Tyalcke Claes CG 1:10
Tyalff Hessels CG 1:00
Tyebbe Syurdts mr. CG 3:00
Tyerck Jans CG 1:00
Wijnoldt Lyeuwes CG 1:10
Willem baecker CG 6:00
Willem Thoenis CG 0:15
Wopke Taekles CG 3:00
Wouter Andries CG 1:10
Wybe Jans CG 1:00
Wybren Jans CG 0:10
Wyerdt Syurdts CG 3:00
Wypck Symons CG 1:00
Yde Reyns CG 1:10