Harlingen, quotisatie 1749 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 646)

Belastingen heffen en betalen is niets nieuws. Het bestuur van een land, provincie of stad moest toch op de een of andere manier aan geld komen om haar werk te kunnen doen. Zoals nu op bijv. benzine, alcohol en rookwaren accijns wordt geheven, werd dat vroeger op de toenmalige luxe-artikelen gedaan. Soms ook was er acute geldnood, bijvoorbeeld als er een oorlog werd gevoerd, en dan werd er een nieuwe belasting bedacht.

Zo werd in 1606, ten tijde van de Verenigde Nederlanden, "alomme binnen de Geunieerde Provintien, de Quartieren, Steden, Casteelen, Forten ende platte Landen, onder der selver ghehoorsaamheydt wesende, het Haertsteden- ofte Schoorsteen-geldt, tot onderstant van de Oorloge" [...] "onfangen ende geheven". In de loop der eeuwen is op een dergelijke manier ook belasting geheven op o.a. zout, trouwen en begraven, het malen van o.a. graan (het "gemaal"), huishuur (reëelkohieren), en op het hebben van dienstboden, wagens, paarden, ramen enz.

Rond 1748 ziet de burgerij door de bomen het bos niet meer en er breken rellen uit, gericht tegen de belastingpachters: het Pachtersoproer. De belastingpachters werden er sterk van verdacht nogal wat in eigen zakken te steken. Er wordt besloten om iets anders te proberen: één belasting waarin alles verwerkt is; de personele quotisatie. In 1749 wordt de belasting op die manier geheven en gaat men iedere woning langs om vast te leggen hoeveel personen van boven en onder de 12 jaar er wonen, wat het beroep van de hoofdbewoner is, en het belangrijkste: wat het inkomen van die hoofdbewoner is. Volgens een vastgestelde schaal wordt de belasting ge├»nd. Het vastleggen van de gegevens gebeurde in de zogenoemde quotisatie-kohieren.

Het volk is tegen de verwachtingen in met deze belasting zo mogelijk nog ontevredener dan met de vroegere belastingen, en in 1750 is de quotisatie dan ook alweer afgeschaft.

In de lijst staat "kw" voor kwartier, de wijk waar men woonachtig was. De stad was in deze tijd verdeeld in 8 kwartieren en de zgn. "Buytenbuirt" (hier kwartier 0).
In de kolom "beroep" staat nooit "burgemeester" of "vroedsman" omdat dat geen beroepen waren.
In de kolom "omschrijving" komt vaak "cu." voor, dat betekent "cum uxore", met echtgeno(o)t(e).
In de kolom "aanslag" staat het bedrag van de quotisatie vermeld in caroliguldens-stuivers-penningen. Een caroligulden (£) was 20 stuivers en een stuiver was 16 penningen.
In de kolommen "volw." en "kind." staan het aantal personen van boven resp. onder de 12 jaar.
De kolom "fol." staat voor folio, de pagina waarop in het originele boek de betreffende inschrijving is gedaan.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2015-04-16 03:27:25.Buytenbuirt  kwartier 1  kwartier 2  kwartier 3  kwartier 4  kwartier 5  kwartier 6  kwartier 7  kwartier 8voorn patr familienaam kw beroep omschrijving aanslag volw kind folio
ds. Heyneman 0 candid. theol. maetigh cu. 040-00-0 3 2 155
Ate Folkerts 0 scheepstimmermansknegt cu. 011-13-0 2 1 155
Foeke Feddes 0 koemelker maetigh cu. 021-13-0 4 0 155
wed. Grytje Wygers 0 bleekersche geringh 022-17-0 6 0 155
Hessel Jacobs 0 gealimenteerdt cu. -- 6 0 155
Jan Heyns 0 arbeyder gering cu. 011-09-0 2 0 155
Carst Douwes 0 houtmolenaersknegt 007-17-0 1 0 155
Oeble Gosses 0 houtkooper maetigh cu. 045-00-0 2 1 155
wed. Pytter Martens 0 koemelkerse maetigh 023-15-0 3 0 155
Pieter Poulus 0 bleeker, mr. maetigh cu. 040-00-0 5 0 155
wed. Rommert Remmerts 0 bestaet geringh 011-09-0 2 0 155
Schelte Alberts 0 bleeker, mr. maetigh cu. 036-00-0 3 2 155
Tjeerd Seerps 0 scheepstimmerman 040-00-0 4 2 155
Wiltje Ages 0 arbeyder gemeen cu. 020-00-0 2 3 155
burgemeester Hiddema 1 begoedigd 106-11-0 3 0 17
vroedsman Hillema 1 tot Franequer aangegeeven -- 0 0 9
ds. Pierson 1 wel begoedigt cu. 177-01-0 6 0 9
vroedsman Stephanus 1 wijnkooper cu. 070-16-0 4 4 2
wed. Aeltje Wybes 1 arbeydster 006-12-0 1 0 11
Abe Minnes 1 wort gealimenteerdt -- 2 2 10
Age Jaenus 1 wever bestaet gering 007-17-0 1 0 14
Albert de Vries 1 schuitschipper gemeen cu. 014-08-0 4 0 15
Dries Jansen 1 beurtschipper bestaet wel 055-09-0 4 0 3
Anne Eelkes Bakker 1 kalkbrander, mr. gemeen 035-04-0 5 2 15
Anske Sybes 1 metselaar, mr. reedelijk cu. 025-14-0 2 0 15
wed. Antje Doekes 1 geringh bestaen 007-04-0 2 0 10
Antje Jelles 1 wort gealimenteerd -- 1 0 18
wed. Antje Cornelis 1 arbeydster 008-04-0 1 1 10
Antje Lenses 1 viswijff pauper 006-16-0 2 2 7
Arjen Aris 1 weewer bestaet gering cu. 011-09-0 2 0 15
Auke J. Bakker 1 coopman begoedigt cu. 150-00-0 3 1 4
Auke Hylkes 1 alimenteerd cu. -- 2 2 5
wed. Bartel Gerrits 1 gealimenteerd -- 2 0 5
Betze Cornelis 1 coopman reedelijk 036-12-0 2 0 11
Barent Sybrens 1 matroos cu. 011-13-0 3 1 15
Bente IJsenbeeck 1 brouwer, mr. gemeen cu. 036-09-0 3 4 3
Dieuke Martens 1 gealimenteerd -- 1 0 14
Dieuke Pieters 1 nayster geringh bestaen 006-12-0 1 0 5
Dirk Bolta 1 schoenlapper cu. 011-09-0 2 0 13
Dirk Raeven 1 007-05-0 0 0 9
wed. Dirk Annes 1 costerinne van de doopsgesinde gemeente 019-08-0 3 0 16
Dirk Harmens 1 matroos gealimenteerd cu. -- 2 3 2
Dirk Ypkes 1 schuitschipper suinigh cu. 011-13-0 3 0 5
Dirk Jacobs 1 kladschilder cu. 020-09-0 4 3 2
Dirk Jansen 1 wever cu. 016-00-0 2 1 12
Dirk Claeses 1 matroos cu. 011-13-0 2 1 3
Dirk Roelofs 1 matroos cu. 011-13-0 2 2 5
Dirk Roelofs 1 bootsgesel cu. 011-13-0 2 2 6
Douwe Bolta 1 matroos cu. 011-13-0 2 2 13
Douwe Hanekuik 1 seepsieder wel begoedigt cu. 135-15-0 3 3 4
Douwe Alberts 1 wort gealimenteerd cu. -- 2 0 18
Douwe Arjens 1 scheepstimmermansknegt cu. 020-17-0 5 1 6
wed. Douwe Beernts 1 wort gealimenteerd -- 1 0 6
Douwe Simons 1 schipper varende een galjoot 035-09-0 2 3 1
wed. Douwe Wybes 1 viswijff 006-12-0 3 1 8
Eeltje Rinses 1 hovenier gemeen cu. 030-07-0 4 0 14
Eeltje Tjallings 1 houtsjouwer gering cu. 011-13-0 2 2 18
Eylart Jurjens 1 matroos cu. 011-13-0 2 2 7
Engelbertus Klinkert 1 chergier, gewesen cu. 014-09-0 2 0 7
Ernst Jansen 1 weever cu. 015-06-0 2 1 4
Evert Hanekuik 1 bontreeder wel begoedigt cu. 102-09-0 3 1 3
Fedde Lieuwes 1 weever gealimenteerd cu. -- 0 0 14
Feddrik A. Mahui 1 wel begoedight 126-01-0 2 0 3
Feyke Hendriks 1 zie Jacob Hendriks -- 0 0 14
wed. Fijke Broers 1 turfmeetster geringh 010-04-0 2 0 12
Foeke Claeses 1 vaerendspersoon en timmerman cu. 018-00-0 2 0 8
Frans Goitjens 1 grofsmid geringh cu. 015-01-0 3 0 2
Frans Sjoerds 1 arbeyder geringh bestaen cu. 011-09-0 2 0 2
Freerk van der Hout 1 coopman bestaet wel cu. 146-03-0 10 1 3
Freerk Hendriks 1 schoolkinders, houdt cu. 011-09-0 2 0 9
Freerk Lolkes 1 gealimenteerd cu. -- 2 0 16
Geertje Jacobs 1 winkeltje, gering sober 006-12-0 1 0 10
wed. Geertje Tjallings 1 gealimenteerdt -- 1 2 16
wed. Geertje Uilkes 1 gealimenteerdt -- 2 0 15
Gerben Douwes 1 setschipper op een smack cu. 026-01-0 2 4 7
wed. Gerben Jetses 1 gealimenteerdt -- 2 1 16
Gerrit Dirks 1 gealimenteerdt cu. -- 3 4 14
wed. Gerrit Douwes 1 seer geringh bestaen 006-12-0 1 0 2
Gerryt Gerrits 1 schoenmaeker, mr. gemeen cu. 020-01-0 2 2 10
Gerrit Johannes 1 weever seer geringh cu. 011-13-0 2 3 13
Gerrit Pytters 1 gleijbakkersknegt gemeen cu. 020-00-0 4 0 5
Gijsbert Johannes 1 leertouwer reedelijk cu. 019-08-0 3 0 14
Grytje Hendriks 1 spoelster pauper 006-12-0 1 0 16
wed. Grytje Jans 1 wort gealimenteerd -- 1 0 14
Gryttje Jans 1 redelijk in staat 012-00-0 1 0 17
Gryttje Willems 1 wort gealimenteerdt -- 2 2 12
Haye Willems 1 sakkedraeger cu. 011-13-0 4 0 16
wed. Hans Reynders 1 nayster suinigh 006-12-0 1 0 1
Harmen Blom 1 wever cu. 013-13-0 3 1 7
Harmen van Vlie 1 glaesemaeker, mr. gemeen 017-05-0 4 1 9
Harmen Harmens 1 weever cu. 016-00-0 2 1 12
Harmen Warners 1 wever cu. 011-09-0 2 0 8
wed. Harmke Warners 1 pauper 007-04-0 2 0 9
Hartman Hartmans 1 metseleersknegt cu. 011-13-0 2 2 10
Hein Joukes 1 schipper op een galjoot cu. 040-09-0 2 3 3
Hendrik Faber 1 ijsersmid, mr. taemelijk cu. 026-16-0 3 2 16
Hendrik Alberts 1 wever gealimenteerdt cu. -- 2 0 7
wed. Hendrik Annes 1 gealimenteerd -- 4 3 4
Hendrik Jacobs 1 turfdraeger en winkelier cu. 017-08-0 2 1 12
Hendrik Jarigs 1 leerloyersknegt cu. 011-13-0 2 2 5
Hendrik Pieters 1 matroos cu. 011-13-0 2 3 12
Hendrik Zeegers 1 matroos cu. 011-09-0 2 0 16
Hendrik Tijssen 1 scheepstimmerman cu. 017-00-0 2 0 15
Hendrik Tijssen 1 gealimenteerdt cu. -- 3 1 8
Hendrina Hendriks 1 nayster 006-12-0 1 0 14
Heere Heeres 1 metselaar, mr. reedelijk cu. 018-01-0 2 0 14
Heere Wybrens 1 metselaar bestaet gemeen cu. 025-00-0 2 3 7
Hessel Sybrens Hingst 1 weever seer geringh 007-17-0 1 0 15
Hidde Sipkes 1 pannebackersknegt cu. 014-13-0 4 1 15
Hylkjen Fongers 1 wort gealimenteerdt -- 1 0 5
wed. Hinke Taekes 1 gealimenteerdt -- 1 0 18
Hubert Jetses 1 matroos met vrouw 011-09-0 2 0 1
Ybeltje Jans 1 waster seer geringh 006-12-0 1 0 16
Yde Keyser 1 soldaet gealimenteerd -- 5 3 7
wed. Yffke Huberts 1 bestaet geringh 006-16-0 2 0 7
Ymkjen Pieters 1 arbeydster gering 006-12-0 1 0 6
Ype Zijes 1 baantjersknegt, mr. 018-01-0 2 0 14
Ysbrand Cornelis 1 matroos cu. 011-13-0 4 1 5
Ysbrand Thomas 1 suikerbakkersknegt cu. 013-01-0 2 1 16
Yttje Sikkes 1 nayster gering 006-12-0 1 0 6
Ysa Fokkes 1 wever cu. 011-13-0 4 1 4
Jacob Dirks 1 wort gealimenteerd cu. -- 5 3 12
Jacob Eyberts 1 trekschipper en winkelier cu. 028-07-0 2 0 15
Jacob Harmens 1 baentjersknegt cu. 013-01-0 2 1 14
Jacob Hendriks 1 wevers en Feyke Hendriks 011-13-0 2 2 14
Jacob Claesen 1 matroos cu. 011-13-0 2 3 1
Jacob Cornelis 1 matroos cu. 011-13-0 2 2 1
Jacob Cornelis 1 arbeyder cu. 011-13-0 3 0 7
Jacob Lourens 1 winkelier geringh cu. 019-05-0 5 0 17
Jacob Simons 1 beurtschipper, old cu. 068-01-0 5 2 17
Jacob Sipkes 1 matroos cu. 011-13-0 2 1 7
Jacob Tjerks 1 soutdraeger cu. 020-08-0 2 1 15
Jacob Wouters 1 timmerman, mr. 014-15-0 1 0 9
Jan Bretton 1 rentenier wel bestaend cu. 086-17-0 4 1 17
Jan Sandstra 1 metselaersknegt cu. 011-09-0 2 0 17
Jan Alberts 1 matroos cu. 011-09-0 2 0 8
Jan Christ. Pootenbergh 1 galjootschipper cu. 030-00-0 2 0 8
Jan Doekes 1 scheepstimmerman gemeen 018-00-0 1 0 10
wed. Jan Douwes 1 zeylmaekerse gemeen 044-08-0 3 0 2
Jan Egberts 1 pannebackersknegt, mr. 019-13-0 3 1 3
Jan Gerlofs Builart 1 bakker, mr. bestaet wel cu. 065-00-0 5 2 15
Jan Hansen 1 matroos cu. 011-09-0 2 0 1
Jan Harmens Speltje 1 beurtschipper reedelijk cu. 035-00-0 2 2 17
Jan Hendriks 1 weever cu. 011-13-0 2 2 4
Jan Hessels 1 arbeyder in hout 007-17-0 1 0 18
Jan Jansen Amlander 1 smalschipper reedelijk cu. 030-00-0 2 1 18
Jan Jansen Damast 1 weever bestaet reedelijk cu. 025-00-0 4 0 18
Jan Johannes 1 matroos cu. 011-09-0 2 0 9
wed. Jan Claeses 1 wort gealimenteerdt -- 2 0 12
Jan Claesen 1 weever cu. 020-00-0 2 3 15
Jan Louws 1 matroos cu. 011-13-0 2 1 12
Jan Pieters Oldaan 1 coopman begoedight cu. 106-11-0 3 0 4
Jan Pieters Oldaen 1 voor de suikerrafineerderije, voor knegt en meyd 019-04-0 2 0 9
Jan Symons 1 metselaer maetig cu. 022-03-0 2 2 15
Jan Willems 1 scheepstimmerman 018-00-0 1 0 12
wed. Janke Gerbens 1 gealimenteerdt -- 2 1 1
Janneke Jans 1 arbeydster geringh 006-12-0 1 0 8
wed. Janneke Jelles 1 gealimenteerdt -- 1 0 18
Janneke Johannes 1 arbeydster bejaerde vrijster 006-12-0 1 0 2
wed. Janke Wybes 1 winkeltje, klein 022-17-0 6 2 11
Jarigh Fransen 1 arbeider 012-13-0 2 0 1
Jelger Elias 1 worden gealimenteerdt cu. -- 2 0 14
Jelle Ottes 1 matroos cu. 011-13-0 2 2 5
Jelte Jeltes 1 matroos cu. 011-13-0 2 1 11
Jetse Roorda 1 wel begoedight cu. 168-00-0 4 1 17
Yetske Cornelis 1 vlegster geringh bestaen 006-12-0 1 0 7
wed. Ytske Wybrens 1 wort gealimenteerd -- 1 0 18
Jilles Bakker 1 metselaar cu. 011-09-0 2 0 6
Jilles Jansen 1 matroos cu. 011-13-0 2 1 8
Jocchum Cornelis 1 gealimenteerdt -- 2 0 16
Johannes Elgersma 1 beurtschipper gemeen 055-07-0 5 1 9
Johannes Hendriks 1 stokersknegt cu. 019-05-0 5 0 6
Johannes Jansen 1 bierdraeger cu. 020-09-0 2 0 16
Joost Hendrix 1 weever bestaet wel 022-00-0 1 1 14
wed. Jouke Johannes 1 gering bestaan 006-12-0 1 0 8
Junius Alema 1 wel begoedigt cu. 133-05-0 4 0 3
Jurjen Christiaans 1 baentjersknegt cu. 011-13-0 4 1 15
Jurjen Claeses 1 makelaer oud en alleen 011-12-0 1 0 1
wed. Carst Pieters 1 bestaet seer geringh 006-12-0 1 0 1
Keimpe Jansen 1 glaesenmaeker, mr. cu. 014-09-0 2 0 1
Keympe Johannes 1 vaerendpersoon cu. 013-05-0 2 3 11
Keympe Saekes 1 bootsgesel cu. 011-13-0 3 4 6
Claas Fontein 1 woont tot Ried -- 0 0 9
wed. Claas Haukema 1 winkelierse bestaet wel 018-19-0 1 0 9
Claas Oosterbaan 1 wel begoedight 122-17-0 3 1 9
Claas van Velsen 1 bakker, mr. gemeen cu. 023-13-0 2 2 12
Claas Foekes 1 setschipper op een galjoot 025-00-0 2 0 9
Claas Gerbens 1 wever gealimenteerdt -- 3 0 13
Claas Jacobs 1 turfdraeger cu. 020-00-0 4 1 7
Claas Jacobs 1 beurtschipper gemeen cu. 030-05-0 3 2 4
Claes Jansen 1 pannebackersknegt cu. 011-13-0 2 2 13
Claas Ottes 1 geringh bestaen cu. 018-01-0 2 0 11
Claas Pieters 1 gealimenteerdt cu. -- 2 3 16
Klaas Sybrens 1 suikerbackersknegt cu. 017-05-0 4 1 13
Klaes Zytses 1 bontreeder, mr. 050-15-0 3 0 17
Coene Visscher 1 soldaet -- 0 0 3
Coert Jansen 1 blauwferwersknegt cu. 030-00-0 6 0 7
Cornelis Block 1 glaesemaeker, mr. gering cu. 020-08-0 2 0 2
Cornelis Dirks 1 matroos cu. 011-13-0 4 0 13
Laas Piers 1 bestaet seer gering 007-17-0 1 0 6
Lammert Martens 1 wint niets 009-13-0 1 0 11
Leendert Buisman 1 beurtschipper reedelijk cu. 035-00-0 3 0 15
Lysbeth Boskhak 1 gealimenteerd -- 2 0 4
Lijsbeth Claeses 1 spinster seer gering 006-12-0 1 0 14
Lieuwe Alles 1 wolkammersknegt cu. 011-13-0 2 2 13
Lieuwe Jansen 1 metselaersknegt cu. 011-09-0 2 0 11
Lieuwe Lieuwes 1 matroos cu. 011-09-0 2 0 12
Lolke Beernts 1 matroos cu. 011-13-0 4 1 6
wed. Maeyke Tjeerds 1 seer gering 010-04-0 2 0 2
Marten Jansen 1 setschipper op een schuite cu. 012-13-0 2 0 2
wed. Marten Lammerts 1 stijfster gering bestaen 006-16-0 1 2 11
vroedsman Meye H. Meyer 1 schipper 048-07-0 2 0 11
Meyer Markus 1 vleeshouwer geringh cu. 024-14-0 3 2 17
Minke Gabbes 1 nayster geringh 007-16-0 1 0 2
wed. Minke Ritskes 1 gealimenteerdt -- 1 0 16
Minne Abes 1 geringh 011-01-0 1 2 10
Minne Ruurds 1 blauwferwersknegt cu. 011-13-0 4 1 5
Oede Pytters 1 vaerendspersoon gemeen cu. 025-00-0 3 0 6
Oeds Lolkes 1 pauper, gealimenteerd cu. -- 4 0 5
Oene Jacobs 1 arbeyder cu. 011-13-0 2 2 1
Okke Doedes 1 turfdraeger cu. 016-13-0 3 1 6
Okke Jarighs 1 schuitschipper gemeen cu. 025-00-0 2 0 8
Otte Aukes 1 beurtschipper, old 017-00-0 1 0 11
Poulus Jansen 1 gealimenteerd cu. -- 2 0 5
vrouw Pier Beernts 1 pauper 006-12-0 1 0 10
Pieter R. van Arum 1 coopmansschrijver cu. 022-11-0 2 0 2
Pieter Lensius 1 chirurgijn, mr. reedelijk cu. 030-00-0 2 1 16
Pieter Alefs 1 schuitschipper gemeen cu. 025-00-0 3 0 9
Pieter Dirks 1 schoenmaeker, mr. gemeen cu. 017-13-0 2 2 17
Pieter Gerardus 1 metselaar, mr. en een klein winkeltje cu. 019-14-0 2 0 1
Pytter Hansen 1 arbeyder geringh cu. 011-13-0 2 1 18
Pieter Jacobs 1 weever cu. 021-13-0 4 0 10
Pieter Jansen 1 wever cu. 015-00-0 2 1 6
wed. Pieter Johannes 1 arbeydster gering 010-04-0 2 0 18
Pieter Carsten 1 arbeider sijnde alleen 009-01-0 1 0 2
Pieter Laeses 1 wort gealimenteerdt cu. -- 4 3 4
wed. Pieter Thomas 1 wort gealimenteerd -- 2 0 13
wed. Pyttje Warners 1 wed. Jan Theunis, geringh 006-12-0 2 0 13
Rein Gerlofs 1 wever cu. 015-00-0 2 1 6
Rein Jansen 1 matroos cu. 011-13-0 2 2 14
Reynder Pieters 1 coopman en winkelier cu. 066-16-0 4 1 10
Remmert Theunis 1 scheepstimmerman, vaert voor cu. 018-00-0 2 1 10
wed. Rients Jansen 1 arbeydster reedelijk 011-04-0 1 1 17
wed. Rinske Gerryts 1 arbeydster notoir arm -- 1 0 10
Roelof Meynderts 1 matroos cu. 011-13-0 2 2 1
Romke Wassenaar 1 glaesemaeker, mr. gemeen 028-07-0 3 1 3
Ruird Hessels 1 gealimenteerdt cu. -- 3 1 14
Ruurd Hillebrandts 1 zeylmaekersknegt cu. 011-13-0 6 1 14
wed. Ruurd Jans 1 wort gealimenteerd -- 3 0 13
Samuel Hendriks 1 grofsmid gering bestaen 015-16-0 2 0 10
Sander Jansen 1 pannebackersknegt cu. 011-13-0 4 2 4
Zeelis Sijl 1 rentenier welgesteld 018-19-0 1 0 17
wed. Sybe Aukes 1 visafdraegster 006-12-0 1 0 3
Sybe Simons 1 matroos cu. 017-13-0 2 2 7
wed. Sybren Pytters 1 wort gealimenteerdt -- 2 0 13
Sybren Symons 1 schipper, old gering 010-17-0 1 0 11
Zeeger Theunis 1 pannebackersknegt cu. 008-09-0 2 0 11
Sierk Tolsma 1 wel begoedight cu. 137-01-0 3 2 4
wed. Sierk Folkerts 1 winkelneeringe gemeen 018-01-0 2 0 10
wed. Saetske Hansen 1 arbeydster 006-12-0 1 0 10
Sytse Poelstra 1 peerdepiceur gemeen cu. 011-13-0 3 2 8
Sikke Ypkes 1 molenaer, mr. bestaet wel cu. 030-00-0 2 1 6
Sikke Jansen 1 wort gealimenteerdt cu. -- 4 1 12
Sipke Sybrens 1 weever cu. 018-00-0 2 2 13
Sjoerd Harmens 1 schoenmaeker, mr. cu. 020-09-0 2 0 1
wed. Sjoerd Joukes 1 nayster geringh 006-12-0 1 0 8
Sjoerd Tjebbes 1 matroos 011-09-0 2 0 5
Sjoerd Wessels 1 matroos cu. 011-13-0 4 1 3
Sjoerdtje Saekles 1 arbeydster seer gering 006-12-0 1 0 6
Steffen Elias 1 matroos cu. 011-13-0 2 2 7
Taeke Sikkes 1 gealimenteerd cu. -- 2 2 5
wed. Tettje Douwes 1 genietende alimentatie -- 1 0 3
Theunis Jilts 1 matroos cu. 011-09-0 2 0 13
Theunis Remmerts 1 matroos cu. 017-06-0 3 0 17
Thijs Ulbes 1 modderleyker cu. 017-06-0 3 0 11
wed. Tyttje Simons 1 arbeydster gering 010-04-0 2 0 5
Tjalling Jansen 1 schoenlapper cu. 020-00-0 2 0 3
Tjebbe Gerrits 1 schuitschipper cu. 030-00-0 4 2 8
Tjebbe Sybrens 1 zeijlmaekersknegt 009-01-0 1 0 2
Tjeerd Joukes 1 setschipper cu. 030-00-0 2 3 8
wed. Tjeerd Claeses 1 seer geringh bestaen 006-12-0 1 1 12
wed. Tjeerdtje Pieters 1 gealimenteerd -- 1 0 1
Tjeerdtje Ritskes 1 nayster 006-12-0 1 0 14
Tjerk Jans 1 steenvoerder gemeen cu. 022-03-0 2 2 5
Trijntje Oosterbaan 1 vrijster gemeen bestaen 013-10-0 1 0 2
wed. Trijntje Dirks 1 pauper 006-12-0 1 0 18
wed. Trijntje Jentjes 1 arbeydster 006-12-0 1 0 11
wed. Trijntje Scheltes 1 lijnslaeger wed. Yke Goverts, bestaet wel 045-00-0 3 0 3
Trijntje Wybrens 1 wort gealimenteerd -- 1 2 18
Walte Hayes 1 vaerendspersoon cu. 022-17-0 6 0 8
Wybe Dirks 1 backer, mr. gemeen cu. 022-00-0 2 1 9
Wybe Fongers 1 arbeyder gering 011-13-0 3 0 16
Wybe Piers 1 matroos cu. 011-09-0 2 0 9
Wybren Hessels 1 pannebackersknegt, mr. cu. 018-00-0 2 1 4
Wybren Ulbes 1 pauper, gealimenteerd -- 1 0 8
Wybren Wybes 1 baentjersknegt cu. 011-13-0 2 3 13
Wytse Wassenaar 1 veerschippers gildeboode 013-05-0 1 0 3
Wigle de Vries 1 strandmeester binnendijx cu. 044-14-0 2 4 11
Willem Josephs 1 weever cu. 016-00-0 2 2 12
Willem Lammerts 1 matroos cu. 011-13-0 3 4 6
Willem Pieters Mouter 1 wel begoedigt 141-13-0 4 0 4
Willem Symons 1 houtsjouwer geringh 007-17-0 1 0 18
Willem Simons 1 alimenteerdt cu. -- 4 2 4
Weltje Wopkes 1 vistehuisbringster 006-12-0 1 0 1
Wopke Jansen 1 pottebackersknegt cu. 018-17-0 4 2 13
Wouter Hessel 1 metselaer geringh cu. 018-06-0 2 1 7
Feytema 2 coopman; gleybakker cu. 140-00-0 3 1 35
wed. burgemeester Lanting 2 renteniersche 039-19-0 2 0 35
wed. burgemeester Menalda 2 soutsiedersche 055-00-0 2 0 35
ds. Meyer 2 praedicant, lutersche cu. 036-07-0 3 0 24
wed. burgemeester Munter 2 080-00-0 2 0 33
Sloterdijk 2 convoymeester cu. 176-09-0 5 0 36
Stinstra 2 medicine dr. bestaet wel cu. 120-00-0 4 4 25
burgemeester Tobes 2 020-12-0 1 0 35
Tuimelaer 2 sergiant -- 0 0 25
old burgemeester Veersma 2 winkelier gering cu. 029-04-0 4 2 36
wed. burgemeester Weima 2 ticchellaerske begoedigdt 078-19-0 3 0 35
Aeghjen Claeses 2 meyd van Broer Baukes -- 0 0 37
wed. Aeltje Jelles 2 bestaet geringh 006-12-0 1 0 30
Abe Lenses 2 ruilerbuiter cu. 018-17-0 2 4 26
Age Cornelis 2 turf- en sakkedraeger cu. 015-13-0 4 0 30
Albert Doedes 2 scheepstimmerman cu. 014-09-0 2 0 20
Albert Jacobs 2 schuytschipper cu. 016-17-0 2 3 24
Albert Jelles 2 renten, leeft van gemeen 010-02-0 1 0 21
Albert Pieters 2 bakker, mr. gemeen cu. 036-00-0 3 0 34
Alef van der Meulen 2 apothecarius bestaet wel cu. 084-13-0 4 0 36
Alle Jacobs 2 ijsersmid, mr. cu. 020-17-0 5 1 30
Andries Jansen 2 matroos gealimenteerd cu. -- 3 3 21
Andries Jansen 2 turfvaarder cu. 018-00-0 2 0 28
wed. Antje Allerts 2 gealimenteerdt -- 2 0 26
Antje Heeres 2 arbeydster geringh 006-12-0 1 0 31
Antje Tjeerds 2 bestaet taemelijk wel 009-00-0 1 0 32
wed. Anthoni Gerardi 2 bestaet redelijk wel 020-00-0 2 0 33
Anthoni Eises 2 sakkedraeger cu. 011-13-0 3 0 28
Arent Steevens 2 bontweever, mr. cu. 017-13-0 2 2 21
Arjen Bottes 2 arbeider cu. 011-09-0 2 0 37
Augustijn Sticker 2 weeversknegt 007-17-0 1 0 29
Auke Aukes 2 gleybakkersknegt 011-09-0 2 0 31
wed. Aukjen Willems 2 haerv(l)egster 006-16-0 1 0 30
Bartel Jansen 2 weever cu. 011-13-0 2 1 22
Bauke Jilts 2 winkelier en weever cu. 021-00-0 2 1 29
Bauke Cornelus 2 trekschipper cu. 015-16-0 2 0 27
Bauke Reinders 2 modderleyker cu. 020-00-0 3 0 34
wed. Beytske Willems 2 wort gealimenteerd -- 2 0 21
Bernhardus Siccama 2 kooperslaagersknegt 009-01-0 1 0 19
Beernt Beernts 2 weever cu. 020-03-0 3 0 27
Beernt Beernts 2 weever, mr. cu. 019-01-0 2 1 22
Beernt Jansen 2 wever bestaet maetigh cu. 020-01-0 2 2 29
Beernt Jansen 2 gleybakkersknegt cu. 011-13-0 2 1 25
Baernt Sjoerds 2 gealimenteerdt cu. -- 2 2 26
Bouwe Claeses 2 timmermansknegt cu. 017-09-0 2 3 29
Broer Baukes 2 coopman en rentenier cu. 063-16-0 3 0 37
wed. Dirk Gerrits 2 nayster seer geringh 006-12-0 2 0 31
Dirk Hendriks 2 weever cu. 017-00-0 2 0 32
Dirk Jansen 2 ticchelaersknegt cu. 011-13-0 2 2 34
Dirk Lourens 2 koopmanskneght cu. 019-13-0 3 1 33
wed. Dirk Pieters 2 bestaet maetigh wel 013-07-0 1 0 33
Dirk Riemers 2 schoolkinders, houdt gering cu. 011-09-0 2 0 19
wed. Jurre Jans 2 gealimenteerdt -- 1 0 25
Doede Sierks 2 boode van 't smal schippersgild cu. 016-11-0 2 0 34
Doeke Symons 2 timmerman, mr. en pannebakker cu. 031-14-0 3 2 23
Douwe Gabbes 2 timmerman, mr. en winkelier cu. 022-03-0 2 2 37
wed. Douwe Gosses 2 winkeltje, klein geringh 012-13-0 1 3 30
Douwe Ypkes 2 pannebackersknegt cu. 015-16-0 2 0 19
wed. Douwe Luitjens 2 bestaet suinigh 006-16-0 2 2 20
Edsger Tyttes 2 gleybakkersknegt cu. 011-13-0 2 1 31
Eeltje Hotses 2 pannebackersknegt cu. 015-05-0 2 4 24
Eelke Jelles 2 timmerman, mr. reedelijk 022-11-0 2 0 20
Yie Feykes 2 vrijgezel sober bestaen 007-17-0 1 0 26
wed. Engeltje Doedes 2 nayster seer sober 006-12-0 2 0 26
Everardus Wiaerda 2 silversmid, mr. 030-00-0 2 1 26
wed. Evert Sybrens 2 bestaet seer gering 006-12-0 1 0 31
wed. Feyke Fransen 2 gealimenteerd -- 2 0 22
Feyte Hoytes 2 turfdraeger cu. 011-13-0 3 2 26
Fokke Lolkes 2 matroos cu. 011-09-0 2 0 37
Foppe Pytters 2 blauwferwersknegt cu. 015-05-0 2 3 23
Frans Beernts 2 weever 017-00-0 2 0 26
Frans Willems 2 weever, mr. cu. 023-13-0 2 2 29
wed. Freerk Scheltinga 2 lijnslaegersche reedelijk 070-00-0 6 0 35
Freerk Hendriks 2 weever en coopman in taback cu. 033-04-0 3 0 36
Geert Geerts 2 pannebakkersknegt 007-17-0 1 0 27
Gerben Heeres 2 weever cu. 011-13-0 2 1 23
wed. Gerben Lolles 2 arbeydster geringh 006-12-0 1 0 24
Gerrit Offringa 2 bakker, mr. cu. 037-09-0 3 2 37
wed. Gerrit Christiaans 2 groenteverkoopster 006-12-0 1 0 23
Gerrit Gerrits 2 weever cu. 017-06-0 3 0 29
Gerrit Gerrits 2 turfdraeger cu. 011-13-0 2 2 33
wed. Gerrit Jacobs 2 gealimenteerd -- 1 0 30
Gerrit Jansen 2 weever cu. 017-00-0 2 0 23
Gerrit Jansen 2 wever cu. 015-01-0 2 0 23
Gyke Simons 2 gealimenteerdt cu. -- 2 4 27
wed. Gorrit Dirks 2 waschter oud, geringh 006-12-0 1 0 27
Govert Reinders 2 koemelker gering cu. 015-05-0 4 3 24
wed. Grytje Freerks 2 gering, pauper 006-16-0 3 0 21
wed. Grytje Gerbens 2 wort gealimenteerdt -- 1 0 21
Haye Gerkes 2 wolkammer, mr. cu. 051-11-0 4 2 25
wed. Haytse Claeses 2 gealimenteerd -- 1 0 25
Hans Hansen 2 matroos cu. 011-13-0 2 2 31
Hans Johannes 2 wagenmaeker, mr. maetigh 024-00-0 3 0 29
Haentje Willems 2 baantjersknegt redelijk 016-01-0 1 1 22
Harmen ten Veen 2 weversknegt 007-17-0 1 0 29
Harmen Velthuys 2 weeversknegt 007-17-0 1 0 27
Harmen Alberts 2 kooltjers cu. 015-05-0 2 3 25
Harmen Arents 2 weever cu. 020-17-0 5 1 26
Harmen Gerrits 2 weever cu. 020-03-0 3 0 30
Harmen Harmens 2 weever cu. 015-06-0 2 1 23
Harmen Hendriks 2 weever cu. 018-16-0 2 0 27
Harmen Hendriks 2 weeversknegt 007-17-0 1 0 29
Harmen Jansen 2 bontwever bestaet sober cu. 018-17-0 4 2 21
Harmen Claesen 2 wever geringh bestaan cu. 015-06-0 2 1 22
Hendrik Coelman 2 weeversknegt 007-17-0 1 0 27
Hendrik Duman 2 suikerbakkersknegt cu. 018-03-0 2 1 30
Hendrik Merkus 2 weever cu. 019-05-0 5 0 30
Hendrik Stiphout 2 weever cu. 018-03-0 2 1 22
Hendrik Everts 2 panneboeter maetigh cu. 025-00-0 2 0 29
Hendrik Harmens 2 setschipper cu. 017-13-0 2 2 31
Hendrik Heermans 2 bestaen reedelijk cu. 022-00-0 2 1 28
Hendrik Hendriks 2 wever geringh cu. 011-13-0 2 6 21
Hendrik Hendriks 2 weever cu. 015-16-0 2 0 19
Hendrik Jansen 2 wever cu. 015-06-0 2 1 21
Hendrik Jansen 2 weever cu. 011-13-0 2 1 27
Hendrik Jocchums 2 leerloyer cu. 024-16-0 3 0 37
Hendrik Cornelis 2 rentenier reedelijk cu. 022-11-0 2 0 20
Heere Gerbens 2 stalman cu. 022-00-0 3 0 29
Heere Meyles 2 blauwferwersknegt cu. 018-00-0 2 0 28
Heere Rinkes 2 bontreeder begoedight cu. 080-00-0 3 0 36
Heere Wybrens 2 waterhaelder voor een zoutkeet cu. 020-01-0 2 2 37
Hessel Jelles 2 matroos cu. 011-13-0 2 2 33
wed. Hidde Wybes 2 nayster sittende met kinders 012-04-0 1 0 33
Hylke Orks 2 schoenmaekersknegt cu. 011-13-0 2 3 34
Hinke Dreyer 2 renteniersche taemelijk 017-14-0 1 0 24
Hinke Mosch 2 gealimenteerd -- 1 0 32
Henningh Cornelis 2 seer geringh bestaen cu. 011-13-0 3 0 23
Yde Pytters 2 schipper, old en coopman in kalk en steen cu. 031-07-0 2 0 34
Emmetje Thomas 2 renteniersche taemelijk 011-12-0 1 0 35
wed. Ynskjen Jilts 2 spoelster geringh 006-16-0 1 2 30
Ype Durks 2 matroos cu. 015-05-0 4 0 21
Ype Feykes 2 geen bedrijf, bestaet wel 017-04-0 1 0 26
Ysaak Roosen 2 ferwer maetigh cu. 050-08-0 3 2 25
Jacob Hanekuik 2 coopman en bontreeder cu. 080-00-0 3 2 35
Jacob Hibma 2 coopman en pannebakker cu. 090-00-0 3 3 35
Jacob Norel 2 loodegieter, mr. 030-00-0 3 1 36
Jacob Ebbes 2 pannebackersknegt cu. 011-13-0 2 4 19
Jacob Hettes 2 bakker, mr. reedelijk 030-00-0 2 0 28
Jacob Ypes 2 scheepstimmerman cu. 015-13-0 2 0 33
Jacob Jaspers 2 matroos cu. 011-09-0 2 0 33
Jacob Poppes 2 turfvoerder cu. 020-03-0 3 0 30
Jacob Wybrens 2 arbeyder cu. 020-03-0 3 0 22
Jan 2 molenaersknegt 007-17-0 1 0 22
Jan Baentjer 2 timmermansknegt gealimenteerdt cu. -- 4 5 23
Jan Cramer 2 brouwer, mr. gemeen 025-00-0 3 2 28
wed. Jan Matroosje 2 gealimenteerd -- 1 3 21
Jan Roorda 2 schrijver wel begoedigt 168-10-0 2 0 34
Jan Trompetter 2 beurtschipper, old geringh cu. 011-09-0 2 0 20
Jan Trompetter 2 beurtschipper de jonge, redelijk 013-05-0 1 0 20
Jan Allerts 2 sackmaeker cu. 011-09-0 2 0 34
Jan Andries 2 timmerman, mr. gemeen 028-00-0 2 1 35
Jan Beernts 2 matroos cu. 011-13-0 4 1 31
Jan Dirks 2 weeversknegt 007-17-0 1 0 27
Jan Eerks 2 schildener en ferwer cu. 011-13-0 2 1 32
Jan Everts 2 weever cu. 020-00-0 2 3 37
Jan Fokkes 2 gealimenteerd cu. -- 3 0 21
Jan Gerrits 2 en suster, gemeen bestaen 012-13-0 2 0 30
wed. Jan Harmens 2 arbeydster soober 006-16-0 1 1 22
Jan Hendriks 2 smid, mr. en sleeper 010-17-0 1 0 37
Jan Hendriks 2 matroos cu. 011-13-0 2 3 31
wed. Jan Hendriks 2 bestaet seer geringh 017-06-0 3 0 36
wed. Jan Hendriks 2 gealimenteerd -- 1 3 32
Jan Ydes de Groot 2 beurtschipper cu. 028-11-0 2 0 23
wed. Jan Jacobs 2 smidswinkel, houdende een 020-09-0 4 3 32
Jan Jansen 2 weever bestaet wel 024-16-0 3 0 32
Jan Jansen de Groot 2 paruikmaekersknegt 011-13-0 2 1 30
Jan Jansen Kalf 2 bestaet maetigh cu. 023-15-0 3 0 22
wed. Jan Johannes 2 gealimenteerd -- 2 0 22
Jan Caspers 2 weever cu. 017-08-0 2 1 29
Jan Claesen 2 wever cu. 012-13-0 2 0 20
Jan Claesen Kool 2 rogmeeter geringh cu. 011-13-0 2 2 21
Jan Lammerts 2 gealimenteerd cu. -- 2 0 28
Jan Micchiels 2 binnenvaeder in 't Mennonyte weeshuys cu. 011-12-0 2 0 37
Jan Oenes 2 gealimenteerd cu. -- 3 2 20
wed. Jan Pieters 2 arbeydster gering 006-16-0 2 2 31
Jan Sybes 2 trekschipper 022-11-0 2 0 32
Jan Simons 2 kuipersknegt geringh cu. 011-13-0 3 1 26
Jan Simons 2 bakker, mr. cu. 036-12-0 4 1 25
Jan Sjoerds 2 alimenteerd cu. -- 2 3 26
Janke Gorrits 2 nayster gemeen bestaen 008-17-0 1 0 20
Janke Cornelus 2 gealimenteerd -- 1 0 32
Jaerig Arjens 2 brouwersknegt cu. 011-09-0 2 0 28
wed. Jarigh Jacobs 2 olislaegerse in compagnie 160-00-0 7 0 35
Jelle Jocchums 2 scheepstimmerman cu. 020-09-0 4 3 24
Jentje Dirks 2 gealimenteerd cu. -- 4 0 24
Jetske Jans 2 gealimenteerd -- 1 0 27
Jocchum Eelkes 2 van geringh bestaen cu. 011-09-0 2 0 24
Jocchum Jansen 2 pottebackersknegt cu. 011-13-0 2 2 26
Johannes Gijsberts 2 matroos cu. 012-13-0 2 0 24
wed. Johannes Ypes 2 winkeliersche 018-00-0 1 0 28
Johan Jansen 2 matroos maetigh cu. 015-06-0 2 1 19
Johannes Steffens 2 matroos cu. 011-13-0 4 5 26
Johantje Sjoerds 2 nayster gering bestaen 006-12-0 1 0 29
Joost Zeeman 2 geregtsboode cu. 033-02-0 3 2 35
wed. Joost Johannes 2 nayster geringh bestaen 006-16-0 4 0 20
Jurjen Jans 2 matroos cu. 011-13-0 2 1 24
Claas R. Mahui 2 begoedight en vermogend 180-00-0 2 0 35
Claas Norel 2 timmerman, mr. geringh cu. 020-01-0 2 2 25
Claas Harmens 2 weever 019-01-0 2 1 27
wed. Claas Jansen 2 spoelster wint niets 006-12-0 1 0 29
Klaas Joosten 2 en suster, bestaen redelijk 030-07-0 3 0 30
Klaes Lodewijks 2 weever cu. 011-13-0 4 0 22
Klaas Louwrens 2 rogverschieter cu. 011-13-0 3 1 36
Klaas Rommerts 2 gleybakkersknegt cu. 014-17-0 2 4 20
wed. Klaas Willems 2 scheerster 006-16-0 2 0 28
wed. Claas Wopkes 2 spoelster gering 006-12-0 2 0 27
wed. Claes Wouters 2 melktapster 006-16-0 1 1 33
wed. Claaske Alles 2 gealimenteerdt -- 1 0 36
wed. Klaeske Lolkes 2 bestaet seer geringh 006-16-0 1 0 21
Cornelus Ecoma 2 stadsschoolmeester cu. 060-00-0 2 3 37
Cornelis Dirks 2 matroos cu. 011-13-0 2 1 32
Cornelius Lourens 2 waeterhaelder voor zoutkeeten en winkelier cu. 027-13-0 3 3 24
Cornelis Pytters 2 waegenmaekersknegt cu. 011-13-0 2 1 37
wed. Cornelis Sipkes 2 gealimenteert -- 2 0 33
wed. Lamkjen Dani?ls 2 arbeydster 006-16-0 2 0 33
Lammert Andeles 2 scheepstimmerman cu. 016-13-0 3 1 31
Lammert Jansen 2 sakkedraeger 007-17-0 1 0 31
Leendert Jansen 2 weever cu. 019-13-0 3 1 24
Lieuwe Lieuwes 2 metselaersknegt cu. 011-13-0 2 1 32
Lieuwe Willems 2 trekschipper cu. 024-15-0 2 1 37
Maeyke Bentes 2 nayster taemelijk 009-12-0 1 0 23
wed. Mayke Jacobs 2 nayster geringh 006-16-0 1 1 21
wed. Marten Hessels 2 gealimenteerdt -- 3 0 28
Maertje Theunis 2 spoelster 006-12-0 1 0 30
Melle Ynses 2 coopman en winkelier cu. 050-09-0 4 0 37
Minne Wilda 2 bakker, mr. 026-15-0 3 0 32
Minne Feddes 2 arbeyder cu. 017-05-0 2 1 34
Minne Hendriks 2 gealimenteerdt cu. -- 2 3 29
Nanningh Hendriks 2 schuitschipper reedelijk cu. 029-04-0 5 0 23
Oene Fokkes 2 weever cu. 020-03-0 3 0 29
Urk Freedriks 2 schoen- en leestmaeker cu. 014-09-0 2 0 28
wed. Pier Andries 2 soober bestaen 006-12-0 1 0 23
Pier Harkes 2 wever, mr. cu. 024-00-0 4 1 22
Pieter Pool 2 weeversknegt 007-17-0 1 0 25
wed. Pieter Sleef 2 wort gealimenteerd -- 1 0 24
Pieter Waeterman 2 galliootschipper cu. 032-00-0 3 0 23
vrouw Pieter Arents 2 bestaet geringh 006-12-0 1 0 28
Pytter Beernts 2 stoelwinder seer geringh cu. 011-13-0 5 0 31
Pytter Gerbens 2 coopman en winkelier cu. 033-14-0 2 0 30
Pieter Jansen 2 gealimenteerdt cu. -- 2 5 28
Pieter Claesen 2 weever cu. 018-09-0 3 4 20
Pieter Sjoerds 2 bontweever bestaet wel cu. 039-03-0 2 4 22
Pieter Tjeerds 2 sleefmaeker, mr. redelijk cu. 029-09-0 3 0 33
Quintje Jans 2 bestaet seer geringh en wort gealimenteerd -- 1 0 25
Remmert Huberts 2 bestaet geringh 011-12-0 1 0 22
Rimmert Rommerts 2 gealimenteerdt cu. -- 2 4 25
Rinse Douwes 2 gleybakkersknegt cu. 011-09-0 2 0 34
Rinske Symons 2 gealimenteerd -- 3 0 26
Roelof Roelofs 2 matroos cu. 011-09-0 2 1 31
Roelof Tjerks 2 turfdraeger cu. 014-09-0 2 0 28
Romke Lantingh 2 procureur gemeen 027-08-0 2 1 35
Ruird Jeltes 2 bontreeder en coopman 039-19-0 2 0 33
Schelte Arjens 2 Breemer vaerder cu. 035-05-0 4 4 34
Sible Lodewijks 2 wever cu. 020-09-0 2 0 36
wed. Sybout Douwes 2 winkeltje, klein geringh 006-16-0 1 2 27
Sybout Sierks 2 beurtschipper cu. 031-02-0 2 3 34
Sybren Sipkes 2 wever geringh 018-16-0 2 0 22
Sybrigjen Hessels 2 keetmaegdt 006-12-0 1 0 37
Symon Stijl 2 bontreeder bestaet wel cu. 098-03-0 3 0 36
Symon Douwes 2 matroos op 't Princejagt 017-00-0 1 2 32
Simon Meyles 2 molenaar, mr. maetigh cu. 020-00-0 2 3 22
Simon Sybrens 2 trekschipper op Leeuwarden et vice versa cu. 014-09-0 2 0 20
Sytse Gerrits 2 onderbaes op een panwerk 019-01-0 2 1 19
Sytske Jans 2 arbeydster gering 006-12-0 1 0 31
wed. Sytske Ruurds 2 gealimenteerd -- 1 0 34
wed. Sipke Arjens 2 van gering bestaen 006-16-0 3 0 19
Sipke Saekes 2 matroos maetigh cu. 011-13-0 4 1 20
Sjoerd van der Hout 2 wort gealimenteerd -- 1 0 37
Sjoerd Hendriks 2 schipper en coopman cu. 050-00-0 3 0 36
wed. Styntje Jacobs 2 gealimenteerd door goede vrinden -- 1 0 36
Taede Steensma 2 bestaet seer geringh cu. 011-13-0 4 0 34
Taeke Pytters 2 weever cu. 011-09-0 2 0 27
Taewis Jacobs 2 bakkersknegt cu. 020-00-0 2 0 28
Theunis Arjens 2 visafdraeger geringh 007-17-0 1 0 19
wed. Theunis Jelles 2 potwinkeltje, klein 012-13-0 2 0 33
Theunis Ziegers 2 gealimenteerd cu. -- 3 0 32
Thomas Lammerts 2 weever reedelijk cu. 026-15-0 3 0 20
Tytte Ruirds 2 stalman reedelijk cu. 045-00-0 3 4 25
Tjalling Geerts 2 gealimenteerd cu. -- 2 0 36
Tjalling Tjallings 2 trekschipper cu. 023-13-0 2 2 37
Tjebbe Dreyer 2 coopman en zoutsieder cu. 064-08-0 4 0 24
Tjeerd Sandstra 2 turfdraeger cu. 017-00-0 2 0 30
Tjeerd Ates 2 matroos seer gering cu. 011-09-0 2 1 35
wed. Tjeerd Cornelis 2 winkeltje 009-00-0 1 0 32
Tjepke Gratema 2 133-17-0 0 0 36
Tjerk Jurjens 2 metselaer, mr. en winkelier 026-15-0 3 0 32
Tjietske Heremyt 2 kraemwaerdster 006-16-0 1 1 34
Trijntje Boontes 2 gealimenteerdt -- 1 0 33
Trijntje Ypkes 2 nayster taemelijk 009-12-0 1 0 23
wed. Trijntje Jans 2 blauferfster taemelijk 016-00-0 1 0 31
Uilke Anskes 2 metselaar, mr. redelijk cu. 023-15-0 2 0 20
Ulbe Jans Menalda 2 trekschipper goed bestaen cu. 032-15-0 2 0 25
wed. Wybe Haenekuik 2 renteniersche bestaet wel 057-04-0 2 0 35
Wybe Durks 2 turfdraeger cu. 011-13-0 2 1 24
Wybe Pieters 2 ticchellaersknegt vrijgesel 007-17-0 1 0 31
wed. Wybe Wybes 2 gealimenteerdt -- 2 2 31
Wybren Sierks 2 rentenier gemeen 011-12-0 1 0 34
Wyger Cornelus 2 blauwferversknegt cu. 014-13-0 2 3 27
Willem Gerbens 2 bootsgesel cu. 011-09-0 2 0 32
wed. Willem Willems 2 wort gealimenteerdt -- 2 0 21
Wopke Hanses 2 matroos 011-13-0 2 2 26
vroedsman Baksma 3 rentenier cu. 036-12-0 2 0 53
dhr. commys generael Beuker 3 commys generael cu. 203-04-0 5 2 55
hopman Haesenhoek 3 chirurgijn, mr. reedelijk 015-16-0 2 0 53
wed. Poort 3 hopman; sonder bedrijff 025-00-0 1 1 55
wed. Abbe Rinses 3 winkeltje, klein geringh 015-06-0 2 1 54
Adam Goslings 3 metselaersknegt gemeen cu. 015-13-0 4 0 52
Albert Dirks 3 weever bestaet reedelijk cu. 012-13-0 2 0 52
Albert Gerrits 3 weever bestaet reedelijk cu. 015-16-0 2 0 46
Albert Janus 3 weever bestaet geringh cu. 015-13-0 4 0 41
Albert Jansen 3 soldaet -- 0 0 42
Albert Jansen Kalkman 3 rentenier gemeen 022-11-0 2 0 51
Alef Wybes 3 weever geringh cu. 011-13-0 2 2 45
Allert Adriaans 3 weever bestaet geringh cu. 011-13-0 2 0 48
Anne Wybes 3 arbeyder bestaet suinigh cu. 011-09-0 2 0 45
Antje 3 dienstmaegd in de keet 006-12-0 1 0 38
Antje Mooy 3 geringe oude vrouw 006-12-0 1 0 55
Antje Gerrits 3 spoelster bestaet geringh 006-12-0 1 0 40
Arent Jansen 3 weever bestaet maetigh cu. 011-13-0 4 1 45
Augustinus Harmens 3 weever bestaet reedelijk cu. 015-17-0 2 2 52
Bauke Jans 3 matroos redelijk cu. 017-00-0 2 0 54
Bauke Jocchums 3 matroos cu. 011-13-0 4 0 40
Baernt Gerrits 3 weever bestaet maetigh cu. 017-17-0 2 4 50
Beernt Harmens 3 gealimenteerdt cu. -- 3 3 53
Beernt Harmens 3 weever bestaet taemelijk cu. 015-06-0 2 0 48
Beernt Hendriks 3 weever bestaet reedelijk cu. 019-08-0 3 0 49
Beernt Jansen 3 weever, mr. maetigh 020-01-0 1 5 38
Beernt Jansen 3 weever maetigh cu. 017-00-0 2 0 49
Beernt Lammerts 3 bestaet reedelijk 019-08-0 3 0 47
Beernt Alpherts 3 weever reedelijk cu. 030-00-0 4 2 45
Beernt Willems 3 matroos op 't Princejagt cu. 015-13-0 4 0 50
Boote Okkes 3 gealimenteerd cu. -- 3 0 53
Bouwe Gerryts 3 weever bestaet reedelijk 010-17-0 1 0 40
Broer Tjeerds 3 sakkedraeger reedelijk 016-01-0 1 1 53
Christiaan Anthoni 3 gealimenteerdt cu. -- 4 2 46
Christiaen Gerrits 3 weever seer geringh cu. 018-09-0 3 4 44
Dieuke Aukes 3 winkeltje, klein en Romke Aukes 006-12-0 2 0 44
Dirk Rooseboom 3 weever geringh cu. 015-01-0 3 0 50
Dirk van Weerd 3 weeversknegt cu. 011-09-0 2 0 47
Dirk Claesen 3 weever bestaet geringh cu. 017-13-0 3 1 46
Dirk Cornelis 3 sleefmaeker, mr. reedelijk cu. 031-09-0 2 2 49
Douwe Sybes 3 schoenlapper seer geringh 007-17-0 1 0 54
Eeke Sjoerds 3 turfdraeger en geleybackersknegt reedelijk 017-00-0 1 0 55
wed. Engbert Baernts 3 bestaet geringh 006-16-0 3 4 48
Evert Hendriks 3 gealimenteerdt cu. -- 2 3 46
Evert Jansen 3 weever maetigh cu. 020-05-0 4 1 45
Evert Jurjens 3 pannebackersknegt cu. 011-13-0 2 2 49
Ewert Willems 3 weever bestaet geringh cu. 017-13-0 2 3 46
Fedde Haerings 3 trekschipper geringh cu. 011-09-0 0 0 54
Feyke Sjoerds 3 scheepstimmerman, klein winkeltje cu. 017-13-0 2 2 40
Feyte Tjommes 3 scheepstimmerman cu. 017-05-0 4 1 54
Folkert Doekles 3 weever bestaet maetigh cu. 015-13-0 4 0 50
wed. Folkert Jans 3 gealimenteerdt -- 1 3 47
Frans Beernts 3 weever bestaet gemeen cu. 018-05-0 3 2 45
Freerk Fontein 3 zoutsieder bestaet wel 152-07-0 4 2 54
Freerk Ates 3 weever reedelijk cu. 028-09-0 2 2 39
Fredrik Jans 3 soldaet vrouw winkeltje 006-12-0 1 0 43
Gatse Tjallings 3 koordewerker gemeen cu. 017-00-0 2 0 42
Geert Harmens 3 weever seer geringh cu. 011-13-0 5 0 45
Gerben Jansen 3 bakker, mr. bestaet wel cu. 046-15-0 5 2 54
Gerlof Ymes 3 seer gering, door vrinden onderhouden cu. 011-13-0 3 0 54
Gerlof Jansen 3 aschkarreman en sakkedraeger gemeen cu. 011-13-0 2 0 53
wed. Gerryt Beernts 3 gealimenteerd -- 1 0 48
Gerrit Gerrits 3 weever bestaet geringh cu. 015-06-0 2 1 47
Gerryt Harmens 3 bestaet maetigh cu. 017-06-0 3 0 45
wed. Gerrit Harmens 3 weverinne met knegt 013-01-0 2 1 49
Gerrit Hendriks 3 weever bestaet geringh 015-06-0 2 3 48
wed. Gerryt Hendriks 3 gealimenteerdt -- 1 0 48
Gerrit Jacobs 3 smid, mr. seer geringh cu. 011-13-0 2 2 39
Gerryt Jansen 3 weever bestaet geringh cu. 016-05-0 2 3 41
Gerryt Jansen 3 weever gemeen cu. 015-06-0 2 2 48
Gerrit Jansen 3 weever reedelijk cu. 015-06-0 2 1 47
Gerrit Jansen 3 weever reedelijk cu. 015-17-0 2 2 49
Gerryt Jurjens 3 bestaet maetigh cu. 018-16-0 2 0 40
wed. Jilt Baukes 3 turfmeetster seer gering 006-12-0 1 0 39
wed. Gooitjen Jans 3 gealimenteerdt -- 2 0 52
Goitse Rinses 3 hoveniersknegt gemeen cu. 011-13-0 2 3 51
Grietje Dani?ls 3 arbeydster reedelijk 006-12-0 1 0 52
Haytse Wouters 3 weever reedelijk cu. 015-13-0 4 0 49
Hans Jacobs 3 schoenlapper gering cu. 011-13-0 5 2 42
wed. Hans Jansen 3 nayster bestaet geringh 006-12-0 1 0 51
wed. Hans Jetses 3 backerinne just haer cost 019-15-0 1 2 48
Hans Mensis 3 cooltjer bestaet geringh cu. 017-05-0 4 1 54
Hans Warners 3 spinbaes op de stadspinsolder reedelijk cu. 023-15-0 3 0 44
Harmen Beernts 3 weeversknegt seer gering 011-13-0 1 2 42
Harmen Everts 3 bestaet taemelijk cu. 015-16-0 2 0 41
Harmen Gerrits 3 weever bestaet gemeen 014-09-0 2 0 49
Harmen Gerrits 3 weever bestaet gemeen cu. 017-00-0 2 0 49
Harmen Hendriks 3 weever bestaet taemelijk cu. 021-05-0 2 2 49
Harmen Jans 3 weever geringh bestaen cu. 015-06-0 2 2 46
Harmen Jansen 3 weever gering bestaen cu. 017-17-0 2 4 39
wed. Harmen Jansen 3 bestaet geringh 006-16-0 1 2 44
Hendrik Claever 3 winkeltje, klein cu. 019-08-0 3 0 54
Hendrik Alberts 3 weever bestaet qeringh cu. 016-09-0 2 5 40
Hendrik Beernts 3 weever reedelijk cu. 017-13-0 2 2 50
Hendrik Beernts 3 weever cu. 022-17-0 6 4 40
Hendrik Beernts 3 weever maetigh cu. 015-06-0 2 1 48
Hendrik Everts 3 metselaersknegt, mr. 011-13-0 2 1 41
Hendrik Fransen 3 timmerman, mr. maetigh cu. 021-15-0 2 1 39
Hendrik Gerrits 3 weever bestaet maetigh cu. 017-13-0 2 2 49
Hendrik Gerrits 3 weever reedelijk cu. 015-16-0 2 0 50
wed. Hendrik Jan Douwes 3 nayster bestaet geringh 006-16-0 3 0 51
Hendrik Jansen 3 gealimenteerdt -- 1 1 39
Hendrik Jansen 3 weever bestaet maetigh cu. 018-03-0 2 1 45
Hendrik Jansen 3 weever reedelijk cu. 015-16-0 2 0 49
Hendrik Jansen 3 soutdraeger maetigh cu. 015-05-0 3 2 51
Hendrik Jansen 3 weever geringh bestaen cu. 015-16-0 2 4 39
Hendrik Janus 3 matroos cu. 011-13-0 2 2 51
Hendrik Jansen 3 gleybakkersknegt gemeen cu. 014-05-0 2 1 53
wed. Hendrik Lieuwes 3 gealimenteerdt -- 3 0 44
Hendrik Warners 3 gealimenteerdt cu. -- 3 1 47
Hendrik Wolles 3 pannebakkersknegt cu. 011-13-0 3 0 44
wed. Hendrikjen Dani?ls 3 gealimenteerd -- 3 1 52
wed. Hylke Hanekuyk 3 welgesteld burgersche 096-07-0 5 0 54
Yisk Sjoerds 3 bovenmaegd in de keet van de Heer Fontein 007-16-0 1 0 42
wed. Jacob Christiaans 3 bestaet geringh 006-12-0 1 0 42
Cobus Fransen 3 weever gealimenteerdt cu. -- 4 4 53
wed. Jacob Gerrits 3 gealimenteerdt -- 2 0 47
wed. Jacob Ydes 3 winkeltje, klein geringh 006-16-0 2 2 41
Jacob Jelles 3 slotmaeker, mr. maetigh cu. 020-01-0 2 2 93
Jacob Cornelis 3 blikslager, mr. maetigh cu. 013-01-0 2 1 44
Jan de Boer 3 turfdraeger redelijk 018-01-0 2 0 41
Jan Lenningh 3 rentenier cu. 052-17-0 2 0 50
Jan Schoonebeecq 3 chirurgijn, mr. reedelijk cu. 025-00-0 2 1 55
wed. mr. Jan de Wit 3 weeversche gering 011-01-0 1 2 40
Jan Withuys 3 weever gering cu. 017-13-0 2 2 40
Jan Alberts 3 weever bestaet geringh cu. 015-16-0 2 4 39
Jan Arents 3 weever bestaet reedelijk cu. 017-13-0 2 2 47
Jan Arents 3 weever bestaet geringh cu. 020-00-0 2 3 43
Jan Beernts 3 weever bestaet maetigh cu. 018-03-0 2 1 45
wed. Jan Beernts 3 gealimenteerdt cu. -- 4 2 46
wed. Jan Beernts 3 wort gealimenteerd -- 1 0 44
wed. Jan Beernts 3 winkeltje, klein gealimenteerd -- 2 1 48
wed. Jan Gerbens 3 wort gealimenteerd -- 3 0 51
Jan Gerryts 3 weever reedelijk cu. 015-06-0 2 1 47
Jan Gerrits 3 weever maetigh cu. 019-01-0 2 1 40
Jan Gerrits 3 weever, mr. gemeen 020-01-0 2 2 39
Jan Gerryts 3 weever redelijk cu. 017-13-0 2 3 46
Jan Gerrits 3 weever reedelijk cu. 017-13-0 2 2 45
Jan Hansen 3 gering, wonende in de keet van dr. Tjallingii c.s. 011-13-0 3 0 38
Jan Harmens 3 blauverwersknegt cu. 015-01-0 3 0 53
Jan Hendriks 3 weever reedelijk cu. 015-01-0 2 0 47
Jan Hendriks Boekholt 3 weever bestaet maetigh cu. 018-03-0 2 1 41
Jan Jacobs 3 portier bestaet wel cu. 033-05-0 2 2 43
Jan Jansen 3 bestaet reedelijk cu. 015-06-0 2 1 44
Jan Jansen 3 weever reedelijk cu. 022-01-0 3 1 47
Jan Jansen de Boer 3 soutdraeger gemeen 015-01-0 3 0 54
Jan Coenraeds 3 weever geringh cu. 011-13-0 2 3 41
Jan Pieters 3 winkelier gemeen cu. 018-13-0 4 0 54
Jan Poppes 3 weever bestaet gemeen cu. 015-06-0 2 1 48
Jan Rijks 3 sleefmaeker maetigh 011-13-0 1 1 40
Jan Sipkes Buma 3 winkeltje geringh 011-13-0 2 1 48
Jan Tijssen 3 weever seer geringh cu. 011-13-0 2 2 47
Jan Tjeerds 3 weever taemelijk cu. 012-13-0 2 0 49
Jan Willems 3 weever bestaet maetigh cu. 015-01-0 3 0 45
Jan Wouters 3 gealimenteerdt cu. -- 3 2 52
Janke Huberts 3 ondermaegd seer geringh 006-12-0 1 0 38
Jelger Hessels 3 koemelker gemeen cu. 015-06-0 2 1 52
wed. Jolte Jelles 3 gealimenteerdt -- 1 3 48
Jentje Fransen 3 arbeyder en sjouwer 007-17-0 1 0 53
Jetse Dirks 3 schoenmaeker geringh 011-13-0 3 3 43
Jilles Pieters 3 weever bestaet geringh cu. 014-09-0 2 0 45
Johannes Fransbergen 3 trekschipper reedelijk cu. 014-09-0 2 0 42
Johannes Douwes 3 uitdraeger geringh 011-09-0 1 1 44
Johannes Freedriks 3 setschipper reedelijk cu. 025-00-0 3 1 55
Johan Johannes 3 weever cu. 020-03-0 3 0 42
Johan Pytters 3 keet, in Ferwerda's geringh 011-09-0 2 0 38
Joris Aarts 3 gortmaeker, mr. reedelijk cu. 029-09-0 3 0 54
Joris Baernts 3 gealimenteerd cu. -- 3 1 50
Joseph Josephs 3 bollebuisjebakker cu. 011-13-0 5 0 46
Julianus Pieters 3 weever reedelijk cu. 015-16-0 2 0 45
Jurjen Jansen 3 geringh bestaen cu. 019-01-0 2 1 40
Karst Arjens 3 matroos cu. 011-13-0 2 1 39
Caspar Christiaens 3 weever bestaet geringh cu. 011-13-0 4 1 47
Keimpe Bouwes 3 knegt in de Leuwerder trekschippers peerdestal 011-09-0 2 0 41
vroedsman Claes Leystra 3 winkelier cu. 045-00-0 3 0 43
Claas Arjens 3 matroos cu. 011-13-0 4 2 53
Claas Yges 3 arbeyder bestaet soober 011-13-0 2 2 41
Claes Jansen 3 gleybakkersknegt 012-04-0 1 0 55
Claas Jansen 3 kan just sijn kost winnen cu. 017-08-0 2 1 40
Claas Lodewijks 3 gealimenteerdt cu. -- 5 1 45
Claas Pytters 3 gealimenteerdt cu. -- 2 0 41
Klaeske 3 dienstmaegd (bij) weduwe Menalda geringh -- 1 0 42
wed. Claaske Hobbes 3 waster bestaet geringh 006-16-0 4 0 51
Coenraad Beernts 3 weever bestaet gemeen cu. 017-05-0 4 1 48
Cornelis Fransen 3 weever maetigh cu. 015-05-0 3 2 53
wed. Cornelis Gerrits 3 weeverinne soober 006-16-0 4 0 50
Kornelus Jansen 3 weever maetig bestaen cu. 011-09-0 2 0 39
Cornelis Johannes 3 matroos cu. 011-13-0 3 2 43
Cornelis Cornelis 3 gealimenteerd cu. -- 2 0 53
Cornelis Pieters 3 weever bestaet geringh cu. 015-16-0 2 0 39
Lammert Jansen 3 soldaat, militaire cu. 011-13-0 3 0 39
wed. Leentje Tijssen 3 gealimenteerdt -- 2 0 46
wed. Liefke Jacobs 3 arbeydster geringh 006-12-0 1 0 51
wed. Lijsbert Remmerts 3 seer geringh bestaen 006-16-0 2 0 55
Lieuwe Dirks 3 gealimenteerdt cu. -- 5 2 40
Lieuwe Jacobs 3 weeversknegt gering 007-17-0 1 0 42
wed. Lodewijk Gerrits 3 arbeydster gealimenteerdt -- 1 2 51
wed. Loiter Jans 3 weeversche geringh 014-09-0 2 0 46
Lourens Lents 3 soldaet ten oorlogh, als cu. 011-13-0 2 1 43
Louw Taeaekes 3 weever geringh cu. 011-13-0 3 3 49
wed. Maeyke Willems 3 arbeydster armtlijk 006-16-0 2 0 55
wed. Marten Beernts 3 gealimenteerdt -- 2 0 52
wed. Marten Hansen 3 winkeltje gering 013-06-0 1 2 43
Mattheus van Gerven 3 gealimenteerdt cu. -- 3 0 46
Meyndert Cobus 3 weever maetigh cu. 024-16-0 3 0 39
Meyndert Urks 3 arbeyder geringh cu. 011-09-0 2 0 42
Meyndert Willems 3 matroos cu. 011-13-0 2 0 42
Minne Ages 3 schipper, Sneeker gering cu. 011-13-0 4 0 41
Minne Pytters 3 waeterhaelder gering cu. 011-13-0 3 3 43
wed. Otte Johannes 3 winkeltje bestaet wel 017-00-0 1 0 55
Poulus Jansen 3 matroos cu. 017-06-0 3 0 52
Piebe Jacobs 3 gealimenteerdt cu. -- 2 4 43
Pieke Zacharias 3 rogmeeter geringh cu. 011-13-0 3 0 39
Pytter Plas 3 soldaet -- 0 0 42
Pieter Abels 3 bovenmeyd in de keet dochter 007-16-0 1 0 43
wed. Pieter Hendriks 3 gealimenteerd -- 3 1 53
Pieter Hendriks 3 weever reedelijk wel cu. 015-17-0 2 2 50
Pytter Jansen 3 gealimenteerdt cu. -- 2 0 44
Pieter Jansen 3 welgestelde burger cu. 025-14-0 2 0 52
Pieter Jansen 3 timmermansknegt cu. 011-13-0 3 4 41
Pieter Joekes 3 uytdraeger vrijgesel 011-12-0 1 0 43
Pytter Johannes 3 ruilbuiter geringh 017-13-0 2 2 38
Pieter Joosten 3 turfdraeger cu. 012-13-0 2 0 50
Pytter Joris 3 gortmaekersknegt gering cu. 012-13-0 2 0 52
Pieter Claeses 3 turffdraeger en weever cu. 011-13-0 2 2 40
Pieter Saekes 3 brouwer, mr. maetigh 037-09-0 3 2 38
Pieter Thomas 3 arbeyder seer geringh cu. 011-13-0 4 4 43
Rein Feytes 3 weever bestaet gemeen cu. 015-06-0 2 1 50
Rein Gijsberts 3 weeversknegt gering cu. 011-09-0 2 0 54
Reynder Jansen 3 weever maetigh cu. 018-03-0 2 1 41
wed. Rimmert Luitjens 3 bestaet reedelijk 009-01-0 1 0 46
Rienk Hansen 3 herbergier reedelijk cu. 054-07-0 3 0 43
Rients Hendriks 3 weever gealimenteerd cu. -- 4 1 46
Rink Sybrens 3 ondermaegd in keet Heer Fontein geringh 006-12-0 1 0 42
wed. Roelof Tijssens 3 gealimenteerdt -- 3 0 49
Rutger Tjerks 3 matroos cu. 011-13-0 3 3 48
Ruird Pytters 3 keetwerker reedelijk cu. 015-17-0 2 2 51
wed. Saepe Theunis 3 spoelster bestaet geringh 006-12-0 1 0 52
wed. Sybe Pytters 3 nayster reedelijk 015-01-0 2 0 51
Sybren Jocchums 3 soutdraeger maetig cu. 025-00-0 2 3 54
Sybren Pieters 3 matroos cu. 011-09-0 2 0 54
wed. Symon Dekker 3 gladmangelster geringh 006-16-0 1 2 44
wed. Symon Jacobs 3 rentenierske geeft godsdienst onderwijs 014-09-0 2 0 53
Sytse Andries 3 turfdraeger reedelijk cu. 015-06-0 2 1 50
wed. Sikke Jelles 3 weeverinne gemeen 006-16-0 3 1 50
Sjoerd Cornelis 3 arbeyder geringh cu. 011-13-0 3 1 51
wed. Sjoerd Lammerts 3 winkeltje, klein gering 006-16-0 1 2 42
wed. Sjoerd Olpherts 3 uitdraegster seer geringh 006-16-0 3 4 44
Steeven Alberts 3 weever seer geringh cu. 014-13-0 2 2 41
Steffen Gerrits 3 weever bestaet gemeen cu. 015-06-0 2 1 48
Steeven Hendriks 3 weever bestaet geringh cu. 015-06-0 2 1 46
Swerus Ruirds 3 gealimenteerdt cu. -- 2 1 41
Theunis Roosendaal 3 weever bestaet reedelijk 010-17-0 1 0 42
Theunis Jansen 3 gealimenteerd cu. -- 2 2 52
Thomas Waterbeecq 3 arbeyder bestaet gering cu. 011-13-0 2 3 51
Tytte Hendriks 3 zoutkeet, werken in cu. 018-17-0 4 2 53
Tjallingh Sopingius 3 coster bestaet maetigh cu. 129-09-0 3 0 44
Tjamke Sierks 3 oppermaegd in keet van burgemeester Ripma wed. 012-04-0 1 0 38
Tjebbe Heerkes 3 kuiper, mr. gemeen cu. 019-01-0 2 1 54
Tjeerd Gerrits 3 sleepersknegt geringh cu. 012-13-0 2 0 43
Tjeerd Oebles 3 weever redelijk cu. 021-13-0 4 0 47
Tjerk Lolkes 3 sakkedraeger reedelijk 018-01-0 2 0 55
wed. Tjerk Rutgers 3 gealimenteerdt -- 1 0 49
wed. Tjietske Robijns 3 gealimenteerd -- 1 2 42
Tobias Cornelus 3 pannebakkersknegt cu. 011-13-0 3 0 44
wed. Trijntje Dirks 3 spoelster geringh 006-12-0 1 0 50
wed. Trijntje Fransen 3 gealimenteerd -- 3 0 42
wed. Trijntje Roukes 3 gealimenteerdt -- 3 2 52
Uilke Jansen 3 kuiper bestaet gering cu. 011-13-0 4 1 53
Uilkjen Cornelis 3 met haer broeder, bestaen geringh 011-13-0 2 0 51
Wessel 3 soldaet -- 0 0 45
Wessel Gerrits 3 weever bestaet gemeen cu. 022-14-0 2 3 41
Wybe Harmens 3 gealimenteerdt cu. -- 2 1 45
Wypk Gerkes 3 ondermeyd in keet 006-12-0 1 0 43
wed. Willem Jansen 3 gealimenteerd -- 1 1 42
Willem Nannings 3 weeversbaas bestaet wel cu. 015-06-0 2 1 47
Willem Willems 3 weever bestaet gemeen cu. 015-06-0 2 1 47
Wiltje Pytters 3 hoedemaekersknegt cu. 011-13-0 2 0 51
Wopke Johannes 3 turfdraeger, trekschipper en winkelier maetigh cu. 029-09-0 3 0 39
burgemeester Brouwer 4 captein op 't Prince Jagt 070-00-0 2 0 59
burgemeester van der Brugh 4 bontreeder 086-17-0 4 1 59
old burgemeester Buma 4 cu. 088-17-0 5 0 71
Crobinus 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 60
van der Fuik 4 faendrik nihil nic -- 0 0 74
ds. Harkenroth 4 bestaet wel cu. 110-00-0 6 0 59
Hillebrandi 4 faendrik -- 0 0 76
burgemeester Hoogeboom 4 koekebakker, mr. cu. 039-19-0 2 0 69
Hubert 4 luitenant -- 0 0 73
S. Nauta 4 faendrik; strandmeester cu. 052-19-0 3 4 77
E. Nieuwenhuis 4 captein bestaet wel 077-11-0 3 4 69
Obmeyer 4 captein luitenant -- 0 0 76
ds. Piekenbroek 4 bestaet van sijn beroep 066-13-0 3 0 67
wed. burgemeester Schrik 4 is overleden -- 0 0 59
Schulse 4 conrector maetigh 036-12-0 2 0 56
wed. vroedsman Siderius 4 bestaet wel 041-15-0 3 0 69
Tinckinck 4 equipagemeester 141-01-0 5 0 74
dr. Tjallingii 4 advocaat bestaet maetigh cu. 051-07-0 3 3 70
Aeltje Jans 4 molenaersche maetigh 031-14-0 3 2 79
wed. Abe Jacobs 4 bestaet geringh 006-12-0 1 0 78
Abraham Bouman 4 soldaet, geappoincteerde 007-17-0 1 0 66
Age Jacobs 4 winkelier maetigh cu. 021-01-0 3 0 58
Age Wybes 4 arbeyder geringh cu. 011-13-0 4 0 63
Albert Holthuys 4 weeversknegt gering 007-17-0 1 0 60
Albert Feckes 4 arbeyder gering cu. 011-13-0 3 4 75
Albert Jacobs 4 bontreeder maetigh cu. 042-09-0 3 2 69
Albert Jansen 4 matroos gering cu. 011-13-0 3 0 67
wed. Albert Seerps 4 arbeydster gering 006-16-0 2 0 64
Allert Geerts 4 molenaer, mr. maetigh cu. 028-12-0 3 2 72
Antje Abbes 4 nayster bestaet maetigh 014-15-0 1 0 58
Antje Douwes 4 winkeltje geringh bestaen 006-12-0 2 2 79
wed. Antje Douwes 4 nayster geringh 006-12-0 1 0 60
Antje Jentjes 4 arbeydster seer geringh 006-16-0 2 0 58
wed. Antje Tijssen 4 gealimenteerdt -- 1 0 68
Anthony Groot 4 pryster, roomsch 078-13-0 4 0 59
Antoni Vink 4 schipslaeper maetig cu. 031-04-0 2 1 68
Arent Schuiman 4 arbeyder gering cu. 011-13-0 2 1 66
Ane Claeses 4 oud, kan niets winnen cu. 012-13-0 2 0 64
Arjen Claesen 4 weever bestaet geringh cu. 012-13-0 2 0 70
wed. Auke Jans 4 seer arme vrouw 006-16-0 1 3 66
Auke Claeses 4 bierdraeger geringh cu. 021-01-0 3 0 57
wed. Baukjen Lammerts 4 gealimenteerdt -- 1 0 63
Beert Brouwer 4 winkelier gemeen 022-11-0 2 0 58
wed. Berber Haentjes 4 gering bestaen 017-06-0 3 0 64
Beernt Kock 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 62
Beernt Lomans 4 weever maetigh 011-13-0 1 0 75
Beernt Naegel 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 65
Beernt Beernts 4 weever seer gering cu. 013-05-0 2 3 72
Beernt Beernts Loman 4 weever reedelijk cu. 021-01-0 3 0 62
Beernt Burgerts 4 weever gering cu. 023-13-0 4 5 72
Beernt Harmens 4 weever seer gering cu. 017-13-0 2 2 65
Beernt Harmens 4 weever bestaet geringh cu. 015-16-0 2 0 61
Beernt Hendriks 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 65
wed. Beernt Jansen 4 arme vrouw 006-16-0 3 0 65
Beernt Jansen 4 weever maetigh bestaen cu. 017-00-0 2 0 72
Beernt Jansen 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 64
Beernt Jansen 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 63
Beernt Jurjens 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 71
Beernt Steevens 4 weeversknegt geringh 007-17-0 1 0 61
Bente Beernts 4 weever gealimenteerd cu. -- 2 1 75
Benne Tomas 4 matroos bestaet maetigh cu. 011-13-0 3 0 77
Bonnefacius van der Haar 4 raed fiscaal ter admiraliteyt in Frieslant cu. 281-13-0 6 2 74
Bonne Douwes 4 schoenmaeker, mr. cu. 028-05-0 2 3 67
Broer Wybrens 4 timmermansknegt geringh cu. 017-13-0 2 2 67
Christiaen Door 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 64
wed. Dirk Agema 4 winkeliersche redelijk 027-13-0 3 0 58
Dirk Bartlingh 4 varkenslaeger maetigh cu. 034-09-0 2 5 69
Dirk Craemer 4 winkelier maetigh cu. 033-04-0 3 0 64
Dirk Scheltinga 4 vendumeester en eerste clerq aen't collegie ter admiraliteyt bestaet wel 106-11-0 3 0 75
Dirk Dirks 4 weever geringh bestaen cu. 018-01-0 2 0 73
Dirk Hessels 4 kooperslaeger gering cu. 022-03-0 2 2 58
Dirk Tjeerds 4 vaerendpersoon geringh cu. 011-13-0 2 4 79
Doitse Anis 4 scheepstimmerman cu. 017-05-0 4 1 78
Doitse Tjeerds 4 matroos geringh cu. 011-13-0 2 1 71
Douwe Portier 4 zeylmaekersknegt geringh cu. 011-13-0 2 6 79
Douwe Douwes 4 riedmaeker maetigh cu. 027-09-0 2 1 67
Douwe Reins de Veth 4 bakker, mr., coopman en distillateur bestaet wel 056-09-0 4 0 58
Eeke Jans Menalda 4 bakker, mr. bestaet wel cu. 058-01-0 3 1 59
Yve Heeres 4 gealimenteerdt cu. -- 2 3 75
Egbert Heydkamp 4 admiraliteytsboode cu. 043-17-0 4 0 73
Engbert Beerns 4 weeversknegt geringh 007-17-0 1 0 61
Eybert Ypes 4 weever geringh 012-13-0 2 0 66
Enghbert Jansen 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 65
Hester Castelhorn 4 winkeltje, klein geringh 010-17-0 1 0 56
Ettie Willems 4 gealimenteerd -- 1 0 57
Evert Oosterbaan 4 coopman bestaet wel 089-03-0 3 0 76
Evert Jansen 4 ijsersmid gering cu. 019-01-0 2 4 63
Ewout Franck 4 hovenier bestaet geringh cu. 019-13-0 3 1 68
Fedde Jansen 4 arbeyder arm cu. 011-13-0 5 0 60
Fekke Joosten 4 weever bestaet maetigh cu. 015-16-0 2 0 77
Philippus Bos 4 maetig bestaen cu. 022-11-0 2 0 72
Fokke Simons 4 timmerman, mr. maetig cu. 036-07-0 3 0 73
Fokke Tjeerds 4 houtkooper maetigh cu. 071-17-0 4 1 74
Folkert Pytters 4 coopman wel begoedigt cu. 195-17-0 4 5 76
wed. Frans Zeeman 4 sonder bedrijf 020-09-0 2 0 76
Frans Adams 4 weever gering cu. 015-06-0 2 1 65
Frans Alberts 4 weever arm cu. 011-13-0 2 2 61
wed. Frans Adriaens 4 gealimenteerdt -- 2 1 61
Frans Bruins 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 62
Frans Hessels 4 schipper, Bolswerder cu. 015-06-0 2 1 69
Frans Jansen 4 weever gering cu. 015-16-0 2 0 62
Frans Johannes 4 weever geringh bestaen 009-01-0 1 0 70
Frans Mathijssen 4 weever bestaet geringh cu. 018-17-0 4 2 75
Freerk Pieters 4 matroos geringh cu. 011-13-0 2 3 58
Freerk Ruirds 4 bakkersknegt gering cu. 011-13-0 2 2 73
Freerk Wybrens 4 weever bestaet geringh cu. 019-00-0 2 0 76
Geert Ruyter 4 soldaet onder Leewe -- 0 0 59
Geert Harmens 4 weever geringh cu. 017-05-0 4 1 76
wed. Geeske Jans 4 winkeltje, klein maetigh 012-13-0 2 0 69
wed. Gepke Jans 4 bestaet wel 057-13-0 3 0 70
Gerben Gerryts 4 waegenmaeker maetigh cu. 018-16-0 2 0 70
Gerben Pytters 4 bestaet maetigh wel cu. 022-11-0 2 0 57
Gerlof Alberts 4 blauferwer, mr. reedelijk cu. 030-00-0 2 0 58
Gerlof Pytters 4 dogter, bestaet wel 063-01-0 2 0 74
Gerrit Gerrits 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 63
Gerrit Gerrits 4 weever gering cu. 019-01-0 2 4 61
Gerrit Harmens 4 weever bestaet geringh cu. 017-06-0 3 0 66
Gerrit Harmens 4 weever soober cu. 017-13-0 2 2 60
Gerrit Hendriks 4 weeversknegt geringh 007-17-0 1 0 60
Gerrit Hendriks 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 71
Gerrit Jansen 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 67
Gerrit Jansen 4 weever bestaet maetigh cu. 019-08-0 3 0 75
Gerrit Jansen 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 62
Gerryt Pieters 4 matroos geringh cu. 011-09-0 2 0 69
Gerrit Steffens 4 weever geringh cu. 015-16-0 2 0 61
Gijsbert Gerrits 4 trekschipper geringh cu. 015-01-0 3 0 66
Goytjen Geerts 4 gealimenteerd -- 2 2 75
wed. Gosse Jans 4 van geringh bestaen 007-17-0 1 0 60
Gosse Tjebbes 4 huistimmerman cu. 033-04-0 3 0 67
Grytje Talma 4 vrijster bestaet maetigh 029-03-0 1 0 56
Grytje Cornelis 4 gealimenteert -- 2 1 59
Haytse Wybrens 4 wever bestaet geringh cu. 019-17-0 4 0 66
Hans Jansen 4 matroos gering cu. 011-13-0 2 4 57
Harmen Portier 4 coopman bestaet wel 078-19-0 3 0 61
Harmen Schoppen 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 73
Harmen Wessum 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 67
Harmen Beernts 4 weever gering cu. 017-13-0 2 2 67
Harmen Beernts 4 weever gering cu. 020-10-0 3 2 64
Harmen Dirks 4 weever bestaet maetigh cu. 015-16-0 2 0 66
Harmen Hendriks 4 brouwersknegt geringh 007-17-0 1 0 71
Harmen Hendriks 4 soldaet gealimenteerdt cu. -- 3 2 58
wed. Harmen Ysraels 4 weverinne geringh 007-17-0 1 0 60
Harmen Jansen 4 weever gering cu. 011-13-0 2 2 63
Harmen Jans 4 weeversknegt geringh 007-17-0 1 0 61
Harmen Jansen 4 weever gering cu. 020-00-0 2 3 72
Harmen Jansen 4 weever gering cu. 019-17-0 3 3 62
Harmen Jansen Braemers 4 weever gering 018-01-0 1 3 72
Heyn Harings 4 arbeyder gering cu. 011-13-0 2 1 78
Hein Wytses 4 weeversknegt cu. 014-09-0 2 0 61
Hendrik Frank 4 arbeyder gering cu. 015-00-0 2 1 78
Hendrik Jongma 4 houtkooper bestaet wel 076-05-0 2 3 76
Hendrik Kamphuys 4 gealimenteerd cu. -- 3 4 57
Hendrik Reidhorst 4 bestaet maetigh cu. 022-09-0 5 2 57
Hendrik de Wit 4 weever bestaet geringh cu. 018-09-0 3 4 65
wed. Hendrik Adams 4 weeverinne gering 007-17-0 1 0 65
Hendrik Alberts 4 weever gemeen cu. 019-08-0 3 0 64
Hendrik Arents 4 weever gering 010-13-0 1 1 74
Hendrik Dirks 4 ijsersmid, mr. reedelijk cu. 020-09-0 2 0 77
Hendrik Gerryts 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 62
wed. Hendrik Harmens 4 weeverinne gering 006-16-0 1 1 63
Hendrik Hendriks 4 weever gering cu. 011-09-0 2 0 65
Hendrik Hendriks 4 weever geringh cu. 017-13-0 2 2 74
wed. Hendrik Jansen 4 bestaet gemeen -- 3 0 68
Hendrik Jansen 4 weever geringh cu. 015-16-0 2 0 67
Hendrik Jansen 4 weever gealimenteerd -- 1 2 78
Hendrik Jielles 4 pannebakkersknegt cu. 011-09-0 2 0 60
wed. Hendrik Claeses 4 gealimenteerdt -- 3 0 65
Hendrik Lucas 4 weeversknegt geringh 007-17-0 1 0 61
Hendrik Martens 4 matroos bestaet gering cu. 011-13-0 3 0 78
Hendrik Reints 4 weever gering 010-02-0 1 0 61
Heere Harmens 4 weever geringh cu. 015-06-0 2 1 72
Heere Martens 4 baentjersknegt gealimenteerd -- 0 0 76
wed. Hessel Sytses 4 bestaet seer geringh 006-16-0 3 1 74
wed. Hesseltje 4 geringh 006-12-0 1 0 76
Hidde Brouwer 4 hofmeester op 't Princejagt cu. 036-12-0 2 0 59
wed. Hiltje Jurjens 4 arbeydster bestaet gering 006-16-0 2 0 64
wed. Hiltje Keimpes 4 gealimentteerdt -- 1 0 71
Henne Sipkes 4 schoenlapper geringh cu. 012-13-0 2 0 75
Hauke Hilles 4 schipper, Bolswarder 014-15-0 1 0 69
Hubert Pieters 4 weever maetigh 009-13-0 1 0 65
Ybeltje Broers 4 winkelierse bestaet wel 024-15-0 1 0 58
Yde Ydes 4 matroos cu. 015-17-0 2 2 57
Ype Broers 4 sakkedraeger maetigh cu. 018-13-0 4 0 56
Ype Ysbrands 4 ijsersmid maetigh cu. 012-13-0 2 0 79
Ype Meynderts 4 gealimenteerd cu. -- 2 0 68
Ysbrand Harmens 4 weeversknegt geringh cu. 015-06-0 2 1 63
Ysbrand Ypes 4 smidsknegt gering cu. 011-13-0 2 2 67
Ysbrand Jocchums 4 matroos seer gering cu. 011-13-0 2 2 59
Yttje Beerns 4 wort gealimenteerd -- 1 2 68
Jacobus Reeman 4 trompetter Princejagt 022-11-0 2 0 79
Jacob Annes 4 arbeyder gering cu. 011-09-0 2 0 63
Jacob Jansen 4 winkelier bestaet wel cu. 036-12-0 2 0 62
wed. Jacob Jansen 4 winkeltje geringh 006-16-0 2 0 77
Jacob Jarigs 4 weever bestaet gemeen cu. 017-00-0 2 0 67
Jacob Johannes 4 ytigmeester geringh cu. 029-04-0 4 2 74
Jacob Joukes 4 vaerendspersoon als scheepstimmerman gering cu. 011-13-0 2 0 71
Jacob Claesen 4 gealimenteerd cu. -- 2 5 75
Jacob Pytters 4 beurtschipper maetigh cu. 033-14-0 4 1 68
Jacobus Pytters 4 molenmaekersknegt cu. 018-17-0 4 2 77
Jacob Tjallings 4 timmerman gemeen cu. 023-12-0 2 2 73
Jan 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 72
Jan Bierma 4 cantoorknegt gemeen cu. 022-13-0 3 4 77
Jan van Blessum 4 timmermansknegt geringh cu. 018-01-0 2 6 69
Jan Blom 4 weever gering cu. 020-17-0 5 1 61
wed. Jan Doorn 4 nayster bestaet geringh 006-12-0 1 0 75
Jan Gleys 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 62
Jan Huser 4 gealimenteerd cu. -- 3 0 63
Jan Wiglinghuisen 4 wijnsteekersknegt cu. 020-00-0 2 3 69
Jan Annes 4 turfdraeger geringh cu. 018-03-0 2 1 66
Jan Beernts 4 weever bestaet geringh cu. 015-16-0 2 0 66
Jan Beernts 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 62
Jan Beernts 4 wever bestaet maetigh 010-17-0 1 0 76
Jan Broers 4 sackedraeger maetigh cu. 018-01-0 2 0 68
Jan Dirks 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 73
Jan Gerrits 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 65
Jan Gerrits 4 weever gering cu. 021-01-0 3 0 62
Jan Gerrits 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 63
Jan Harmens 4 blauferver, mr. maetig cu. 020-08-0 2 1 70
Jan Hendriks 4 brouwer, mr. cu. 065-02-0 9 1 58
Jan Hendriks 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 72
Jan Hendriks 4 weever gering cu. 017-13-0 2 2 71
Jan Hendriks 4 weever gering cu. 017-13-0 2 2 67
Jan Hendriks 4 weever gering cu. 017-08-0 2 1 60
Jan Hendriks 4 sjouwer seer geringh cu. 011-09-0 2 0 57
Jan Hendriks 4 weeversknegt geringh 007-17-0 1 0 60
Jan Jansen 4 gealimenteerdt cu. -- 3 4 78
Jan Jansen 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 62
Jan Jocchums 4 arbeyder gering cu. 022-09-0 5 2 60
wed. Jan Lammerts 4 winkeltje, klein maetig 010-17-0 1 0 56
Jan Luitjens 4 vaerend persoon gering cu. 011-13-0 2 2 75
Jan Ottes 4 weever maetig 022-00-0 2 0 62
Jan Rients 4 weever bestaet geringh cu. 017-00-0 2 0 64
Jan Roelofs 4 weever bestaet geringh cu. 017-13-0 2 2 66
Jan Sybrens 4 matroos cu. 011-09-0 2 0 66
Jan Wouters 4 weever geringh cu. 019-08-0 3 0 60
Jan Zacharias 4 schoolmeester geringh cu. 018-09-0 3 4 65
wed. Janke Gerrits 4 arm 006-12-0 1 0 76
wed. Janneke Harmens 4 seer gering 006-16-0 1 1 74
wed. Jaene van Sloten 4 winkeliersche bestaet wel 044-06-0 3 0 56
Jetse Ottes 4 vaerendspersoon als scheepstimmerman 015-08-0 1 2 70
Jetse Wouters 4 schipper bestaet maetigh cu. 030-00-0 2 1 79
Johannes Acoma 4 apothecarius maetigh cu. 025-00-0 2 0 58
Johannes de Waart 4 kock op 't admiraliteyts Jagt van maetigh bestaen 033-04-0 4 3 69
Johannes Andrys 4 molenmaeker maetigh cu. 033-11-0 4 2 71
Johannes Gerryts 4 pannebackerskneght, mr. cu. 019-13-0 3 1 72
Johannes Jansen 4 kuiper gering cu. 017-09-0 2 3 58
wed. Johannes Haentjes 4 gering bestaen 012-01-0 3 0 77
Johannes Lambertus 4 weeversknegt geringh cu. 011-13-0 2 2 70
Johannes Lodewijks 4 gealimenteerd cu. -- 3 1 67
Johannes Pieters 4 matroos gering cu. 011-13-0 2 3 68
Joris Ottes 4 matroos geringh bestaen cu. 015-06-0 2 1 67
Joseph Dirks 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 64
Jurjen Everts 4 pannebakkersknegt cu. 020-09-0 4 3 71
Jurjen Fongers 4 scheepstimmerman cu. 015-16-0 2 0 67
Jurjen Gerryts 4 weeversknegt geringh cu. 011-09-0 2 0 68
Jurjen Carsten 4 wagenaer en herbergier cu. 060-01-0 4 0 79
Carel Bouman 4 arbeyder in een zoutkeet cu. 011-13-0 2 1 66
Carst Hansen 4 matroos cu. 011-13-0 2 2 76
Casper Caspers 4 weever gering cu. 015-08-0 2 0 64
Claas Gerryts 4 sjouwer bestaet geringh cu. 011-09-0 2 0 77
Claas Harmens 4 weever gering cu. 015-17-0 2 2 65
wed. Claas Harmens 4 gealimenteerd -- 3 3 75
Claes Jansen 4 sjouwer gealimenteerdt cu. -- 3 0 70
Claes Claesen 4 matroos bestaet geringh cu. 011-13-0 2 3 70
Coenraad Fredenburgh 4 soldaet onder Leewe -- 0 0 61
Cornelis van Beemen 4 nae opgetekend 011-09-0 2 0 75
Cornelius van Velsen 4 weever bestaet geringh cu. 015-16-0 2 0 56
Cornelis Hendriks 4 ijsersmid, mr. maetigh cu. 022-14-0 2 3 75
Cornelis Cornelis 4 arbeyder gering 007-17-0 1 0 73
wed. Cornelus Martens 4 arbeydster gering 006-12-0 1 0 66
wed. Cornelis Mensis 4 gealimenteert -- 2 0 68
Kornelia Kuik 4 gering bestaen 010-17-0 1 0 57
Cornelia Ameels 4 nayster bestaet gering 006-16-0 1 1 77
Lammert Dirks 4 schoenmaekersknegt cu. 011-09-0 2 0 57
wed. Lieuwe Dirks 4 arbeydster seer gering 006-16-0 1 1 63
Lieuwe Sybes 4 bestaet maetigh cu. 015-16-0 2 0 78
Lieuwe Tjerks 4 slaegersknegt geringh cu. 011-13-0 2 2 57
Lolle Heyns 4 blauferversknegt maetigh cu. 020-09-0 2 0 69
Lubbert Beernts 4 arbeyder gering cu. 011-13-0 3 0 73
Lubbert Steevens 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 64
wed. Mayke Ewouds 4 seer geringh 006-16-0 2 0 75
Marijke Sydses 4 006-12-0 1 0 60
Marten Beernts 4 weeversknegt soober 007-17-0 1 0 64
Marten Dirks 4 setschipper geringh 024-03-0 3 1 57
Meyndert Hansen 4 vaerendspersoon gering cu. 011-13-0 3 0 73
Micchiel Romkes 4 arbeyder sober cu. 011-13-0 3 4 64
Monse Meynderts 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 64
Olphert Everts 4 bakker, mr. sober cu. 024-03-0 2 3 69
Otte Hettes 4 weever geringh cu. 014-13-0 2 2 78
Pals Bokkes 4 scheepstimmerman 011-01-0 1 2 76
Poulus Dirks 4 timmerman, mr. maetig cu. 027-15-0 2 1 60
Petronella van Idsinga 4 met zoon secretaris Beima, bestaet wel 203-12-0 6 0 74
wed. Pybe Monses 4 arbeydster geringh wert gealimenteerdt -- 2 0 70
Pier Wouters 4 schuitschipper 046-11-0 3 0 59
Pieter Gelinda 4 bontreeder, mr. 071-15-0 3 0 59
Pieter Meetje 4 schipper bestaet wel cu. 077-01-0 5 2 77
Pieter Scheltema 4 weeversbaes geringh 022-03-0 2 2 71
Pytter Baernt van Wijdenbrugh 4 ontvanger-generael ter admiraliteyt 374-15-0 8 0 74
Pieter Douwes 4 gleybackersknegt cu. 014-09-0 2 0 60
Pieter Eelkes 4 timmermansknegt sober cu. 017-08-0 2 1 60
wed. Pieter Gerlofs 4 wel begoedight 106-11-0 3 0 77
Pytter Gerryts 4 schoenmaeker maetigh cu. 015-17-0 2 2 77
Pytter Jetses 4 weeversknegt gering cu. 011-09-0 2 0 65
Pytter Keimpes 4 coopman de jonge, bestaet wel 054-07-0 3 0 77
Pieter Claesen 4 weever gering cu. 017-08-0 2 1 65
wed. Pytter Pyters 4 spoelster gering 019-05-0 5 0 67
Regt Symons 4 vaerendspersoon geringh cu. 020-09-0 4 3 68
Rinse Pytters 4 scheepstimmerman cu. 018-16-0 2 0 77
Rinske Gerryts 4 groenteverkoopster 006-12-0 1 0 68
Robijn Arjens 4 rentenier bestaet wel cu. 114-01-0 3 0 74
Robijn Johannes 4 weever geringh bestaen 009-01-0 1 0 70
wed. Roelof Wetsens 4 spoelster zijnde arm 006-16-0 1 2 71
Ruird Hotses 4 bootsgesel gering cu. 011-13-0 3 0 57
Ruird Jansen 4 weever bestaet maetigh cu. 018-01-0 2 0 78
Ruird Rintjes 4 gealimenteerdt cu. -- 3 3 73
wed. Ruird Simons 4 backerinne reedelijk 041-15-0 3 0 57
Saeke Ydes 4 matroos geringh cu. 011-13-0 2 4 73
Salomon Jongma 4 bontreeder bestaen wel 042-19-0 2 0 76
Schelte Bruyns 4 arbeyder gering cu. 011-13-0 2 2 62
wed. Schelte Tyttes 4 winkeliersche geringh 008-09-0 2 0 78
Sybe Lieuwes 4 arbeyder gering cu. 017-06-0 3 0 78
Simon Sjoerds 4 scheepstimmerman gering cu. 019-01-0 2 1 74
wed. Zytje Douwes 4 gealimenteerdt -- 6 3 68
wed. Sikke Siderius 4 geringh bestaen 008-09-0 2 0 69
Sent Ypes 4 haerweever, mr. maetigh cu. 020-09-0 2 0 64
Sipke Aedes 4 weever gering cu. 015-16-0 2 0 65
Sjoerd Aerdenburgh 4 winkelier maetigh cu. 046-11-0 3 0 64
Sjoerd Rommerts 4 pannebackersknegt, mr. cu. 019-08-0 3 0 72
Sjouke Martens 4 schipslaeper maetigh cu. 026-12-0 2 3 71
wed. Stoffel Saekes 4 bestaet geringh 006-12-0 2 0 77
wed. Swaentje Fokkes 4 vroedvrouw maetigh 015-01-0 2 0 70
Taede Dirks 4 weever bestaet geringh cu. 014-09-0 2 0 63
wed. Taeke Yntes 4 bestaet seer geringh 006-12-0 1 0 57
Taeke Jelles 4 weever geringh cu. 019-08-0 3 0 73
Theunis Weslingh 4 bontreeder, mr. en winkelier cu. 050-00-0 5 1 63
Theunis Alberts 4 weever gemeen 010-17-0 1 0 72
Theunis Jansen 4 koemelker maetigh cu. 023-13-0 2 2 59
Theunis Wouters 4 turfdraeger geringh 019-05-0 1 2 62
Theodorus Bensonides 4 arbeider sober cu. 011-13-0 3 0 71
Theodorus Gerrits 4 tamboer onder Leewe -- 0 0 66
Thomas Meyer 4 winkelier maetigh cu. 043-17-0 4 0 59
Tjalling Dirks 4 seer geringh bestaen cu. 011-13-0 3 3 66
Tjebbe Spannenburgh 4 tinnegieter maetig cu. 025-00-0 2 0 58
Tjebbe Gosses 4 timmerman, mr. maetigh cu. 024-16-0 3 0 71
Tjerk IJsenbeek 4 timmerman gemeen cu. 018-01-0 2 0 56
Trijntje Alberts 4 nayster seer sober 006-12-0 1 0 59
Trijntje Douwes 4 nayster bestaet geringh 006-12-0 1 0 59
wed. Trijntje Fokkes 4 bestaet seer geringh 006-16-0 1 1 76
Trijntje Harmens 4 stijffster gering 006-12-0 1 0 70
wed. Trijntje Jans 4 arme vrouw 006-12-0 1 0 68
Trijntje Pytters 4 breydster seer geringh 006-12-0 1 0 58
Uilke Meelis 4 waegenaer geringh cu. 020-00-0 2 3 59
Ulbe Ypes 4 matroos geringh cu. 011-09-0 2 0 74
Ulbe Sjoukes 4 waegenaer geringh cu. 024-13-0 4 3 63
Warner Hendriks 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 62
Wessel Keimpma 4 adsistent van het collegie ter admiraliteit cu. 025-00-0 2 1 70
Wessel Geerts 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 61
Wybe Claeses 4 scheepstimmermansknegt cu. 015-06-0 2 1 60
Wybren Douwes 4 bakker, mr. maetigh cu. 011-13-0 2 1 79
Wybren Sybrens 4 matroos gering bestaen cu. 011-13-0 3 2 74
Wyntjen Rost 4 sjouwer gering cu. 011-09-0 2 0 78
Wypke Jans 4 beurtschipperskneght cu. 016-17-0 3 3 78
Willem van Cassel 4 blauferver reedelijk cu. 054-07-0 3 0 72
wed. Willem Prins 4 gealimenteerdt -- 4 1 62
Willem Beernts 4 weever gering cu. 010-17-0 1 0 72
Willem Johannes 4 weever gering doch diverse getouwen cu. 026-01-0 4 2 73
Willem Thomas 4 weeversknegt gering cu. 011-13-0 2 2 65
Wouter Jans 4 weever gemeen 010-17-0 1 0 64
old hopman Agema 5 bestaet wel cu. 050-15-0 3 0 87
van Dalsen 5 contrarolleur cu. cu. 096-15-0 3 1 80
wed. Drogenham 5 baekenmeester gealimenteerdt -- 3 0 81
de heer Engelbert 5 luitenant onder Leeve -- 0 0 83
Gennip 5 faendrik onder Leewe -- 0 0 98
juffrouw Hilloma 5 van goed bestaen 032-15-0 2 0 89
wed. erven Kleyn 5 nihil -- 0 0 83
wed. burgemeester Laquart 5 bontreedersche reedelijk 085-00-0 4 0 80
old burgemeester Roosen 5 039-19-0 2 0 93
wed. burgemeester van Sloten 5 018-19-0 1 0 84
Trocks 5 chergiant onder Leewe -- 0 0 96
Wuist 5 chergiant onder Lewe -- 0 0 85
wed. Aefke Nanninghs 5 capmaekster gemeen 012-13-0 2 0 93
Aeghjen Sybes 5 gealimenteert -- 2 0 97
Aeltje Gerrits 5 nayster gering 006-12-0 1 0 92
Abel Dirks 5 schoenmaeker, mr. 018-16-0 2 0 84
Abraham Wijngaerden 5 knoopmaeker, mr. cu. 029-09-0 3 0 97
wed. Albert Gerrits 5 gealimenteerdt -- 1 0 86
Albert Joekkes 5 turfdraeger gealimenteerd cu. -- 3 4 80
Allert Krol 5 ruilbuiter gemeen cu. 015-13-0 4 0 89
Andries Olpherts 5 matroos geringh 011-09-0 2 1 94
Anskjen Andles 5 bestaet reedelijk 011-12-0 1 0 97
Antje Reydsma 5 zie Jacobus Steevens -- 0 0 92
Antje Feddes 5 van een goed bestaen 014-15-0 1 0 98
wed. Antje Hendriks 5 turfmeetster geringh 006-16-0 2 0 84
Antje Claeses 5 winkeltje maetig 013-05-0 1 0 99
wed. Antje Claeses 5 seer geringh bestaen 006-16-0 2 1 94
Antje Pytters 5 spoelster geringh bestaen 006-12-0 1 0 91
Adriaenus Swart 5 matroos bestaet gemeen 017-13-0 2 2 85
Arjen Wassenaer 5 coopman en winkelier cu. 064-01-0 4 3 82
Arnoldus Ydes 5 sakkedraeger gemeen cu. 011-13-0 2 1 86
Beytske Sybes 5 nayster bestaet wel 006-12-0 1 0 85
Binjamin Levi 5 hoedschoenmaeker cu. 022-01-0 2 4 80
Berber van Beemen 5 nayster bestaet gering 006-12-0 1 0 84
wed. Berber Jans 5 wed. Simon Stinstra, wel begoedight 150-00-0 4 0 82
Beernt Beernts 5 weever bestaet geringh cu. 015-01-0 2 0 89
Beernt Dirks 5 korfdraeger, mr. cu. 015-16-0 2 0 83
Bernardus Aedsgers 5 helpbakkersknegt cu. 011-09-0 2 0 83
wed. Baernt Hendriks 5 gealimenteerdt -- 3 0 84
Beernt Hendriks 5 weever bestaet maetigh cu. 020-09-0 2 0 88
Beernt Jansen 5 weever bestaet gemeen cu. 017-06-0 3 0 91
Beernt Jansen 5 gealimenteerd cu. -- 3 3 84
Bonne Theunis 5 matroos bestaet geringh cu. 017-13-0 2 2 93
Boote Gerbens 5 turfvoerder reedelijk cu. 017-00-0 2 0 93
Christiaen Temmer 5 paruikemaeker, mr. cu. 018-01-0 2 0 95
Christiaen Jansen 5 kleermaeker, mr. geringh cu. 025-01-0 4 4 86
Christoffel Christiaens 5 weever bestaet geringh cu. 017-17-0 3 1 91
Dani Christoffels 5 van gemeen bestaen 009-09-0 1 1 99
wed. Dieuke Sipkes 5 van gemeen bestaen 012-01-0 3 0 99
wed. Dieuke Uilkes 5 gealimenteerd -- 1 0 94
Dirk Alberts 5 weever bestaet geringh cu. 018-05-0 3 2 86
Dirk Beernts 5 korfmaeker, mr. gemeen cu. 024-16-0 3 0 81
Dirk Hendriks 5 bakker, mr. reedelijk cu. 037-11-0 3 3 80
wed. Dirk Hendriks 5 van gemeen bestaen 013-05-0 1 0 83
Dirk Jacobs 5 sleefmaeker, mr. reedelijk cu. 018-16-0 2 0 95
Dirk Pytters 5 trekschipper gemeen cu. 018-01-0 2 0 86
wed. Dirk Uilkes 5 spoelster bestaet geringh 015-13-0 4 0 81
wed. Doede Sikkes 5 bestaet gemeen 011-12-0 1 0 94
Doekle Wybes 5 schuitschipper reedelijk cu. 039-07-0 6 0 93
wed. Douwe Jansen 5 winkeliersche 027-09-0 2 1 87
Douwe Claeses 5 arbeyder gering cu. 011-13-0 2 2 94
wed. Douwe Martens 5 arbeydster geringh 006-12-0 1 0 93
Douwe Pieters 5 trekschipper en schoenmaker cu. 026-00-0 5 0 80
Eeltje Sjoerds 5 arbeyder gering cu. 011-09-0 2 0 96
wed. Elske van der Hoef 5 gladmangelster gemeen 006-12-0 1 0 91
Evert Poulus 5 riedmaeker bestaet wel cu. 020-09-0 2 0 89
Fedde Claesen 5 weever bestaet soober cu. 012-13-0 2 0 91
wed. Fedde Reins 5 weeverinne gering 015-01-0 3 0 90
Feyke Collinga 5 boendermaeker, mr. cu. 047-03-0 6 0 82
wed. Feyte Christiaens 5 van geringh bestaen 006-12-0 1 0 95
Femme Hansen 5 arbeyder gealimenteerd cu. -- 2 4 94
Philippus Swart 5 voorsanger van Groote Kerk bestaet wel 039-19-0 2 0 87
Floris Pieters 5 weever bestaet gemeen cu. 016-05-0 2 3 88
Foeke Johannes 5 gleybakkersknegt cu. 015-06-0 2 1 98
wed. Fokke Martens 5 zie Reynder Jansen -- 0 0 93
Folkert Jacobs 5 slotmaeker, mr. gemeen cu. 026-00-0 5 0 86
Frans Jansen 5 coopman reedelijk cu. 036-07-0 3 0 94
Freerk Jans 5 pannebakkersknegt gealimenteerd cu. -- 2 4 97
Freerk Johannes 5 matroos gemeen bestaen cu. 018-03-0 2 1 93
Freerk Lucas 5 weever reedelijk cu. 017-13-0 2 2 89
Freerk Tjeerds 5 sakkedraeger geringh cu. 011-13-0 4 1 91
Gouke Sybrens Hingst 5 laekenkooper bestaet wel cu. 056-01-0 2 2 80
wed. Gerben Aukes 5 van gemeen bestaen 018-13-0 4 0 97
wed. Gerben Menses 5 turfmeetster geringh 006-16-0 2 0 95
Gerben Wigles 5 matroos bestaet gemeen cu. 011-09-0 2 0 95
Gerrit Aarents 5 weever bestaet gemeen cu. 020-17-0 2 4 91
Gerrit Geerts 5 scheepstimmerman cu. 022-00-0 2 3 93
wed. Gerrit Gerrits 5 winkeliersche gemeen 041-09-0 5 0 82
Gerrit Jacobs 5 turfdraeger maetigh cu. 020-00-0 2 1 94
Gerrit Claeses 5 scheepstimmerman cu. 017-08-0 2 1 83
Gerrit Roelofs 5 matroos bestaet geringh cu. 011-13-0 2 2 84
Gerrit Sipkes 5 silversmidsknegt gemeen 007-17-0 1 0 99
wed. Gerrit Willems 5 bestaet geringh 006-12-0 1 0 94
Gerritje Sierks 5 gealimenteerd -- 1 2 89
Gijsbert Wildschut 5 bontreeder, mr. cu. 150-00-0 5 2 82
wed. Grytje Heeremyt 5 stijffster bestaet maetigh 016-12-0 1 0 95
Grytje Jans 5 gealimenteerdt -- 1 0 87
Grytje Claeses 5 en man, gealimenteerdt -- 3 0 81
Haye Boeles 5 weever geringh cu. 016-17-0 3 3 92
Haye Keympes 5 bierdraeger gemeen cu. 018-16-0 2 0 91
Hans Abrahams 5 turfdraeger sober cu. 011-13-0 2 5 83
Hans Meynderts 5 matroos geringh bestaen cu. 011-09-0 2 1 80
Hans Uilkes 5 matroos gealimenteerdt cu. -- 5 0 86
Haentje Jacobs 5 matroos gering cu. 011-13-0 3 0 92
Harmen van der Geest 5 admiraliteytsboode, old 028-07-0 2 0 98
Harmen Gerrits 5 weever bestaet gemeen cu. 019-08-0 3 0 89
Harmen Harmens 5 weever gering cu. 017-13-0 2 2 90
Harmen Harmens 5 matroos bestaet geringh cu. 011-09-0 2 0 84
Harmen Hessels 5 boekebinder, mr. reedelijk cu. 022-11-0 2 0 82
Harmen Lucas 5 weeversknegt 007-17-0 1 0 93
Harrit Eeuwes 5 turfdraeger maetigh cu. 019-13-0 3 1 91
Heyn Freerks 5 timmerman reedelijk cu. 022-11-0 2 0 86
Hendrik van Heesen 5 weeversknegt 007-17-0 1 0 90
Hendrik Dani?ls 5 turfdrager geringh cu. 017-09-0 2 3 91
Hendrik Dirks 5 scheepstimmerman, vaerd voor maetigh cu. 015-06-0 2 1 96
Hendrik Eijberts 5 weever bestaet gemeen cu. 015-16-0 2 0 92
wed. Hendrik Gerbens 5 gealimenteerdt -- 1 4 91
wed. Hendrik Harmens 5 bestaet seer gemeen 015-13-0 1 0 80
wed. Hendrik Martens 5 turfmeetster soober 006-16-0 5 1 98
Hendrik Poulus 5 arbeyder gering cu. 011-09-0 2 0 99
Hendrik Poulus 5 hovenier gemeen 029-09-0 3 0 88
Hendrikjen Jans Claver 5 gemeen bestaen 006-12-0 1 0 99
Heere Adams 5 sjouwer geringh cu. 011-09-0 2 0 92
Heere Hoytes 5 turfvoerder gemeen cu. 021-09-0 4 1 87
Hessel Doekles 5 schipper, old bestaet wel cu. 028-07-0 2 0 98
Hessel Hayes 5 coordewerker gemeen cu. 023-15-0 3 0 86
Hessel Jacobs 5 gealimenteerd met turf cu. -- 3 0 92
Hylke Harmens 5 gealimenteerdt cu. -- 3 4 88
Hylkjen Abbes 5 nayster reedelijk 014-15-0 1 0 85
Hyke Jarigs 5 post gering 006-12-0 0 0 81
Hille Claeses 5 turfdraeger gemeen cu. 021-09-0 4 1 81
Hiltje Douwes 5 nayster bestaet sober 006-12-0 1 0 82
wed. Hiltje Jans 5 gealimenteerd -- 1 0 90
wed. Yffke Willems 5 turfmeetster geringh 006-12-0 1 0 86
Ymke Dirks 5 matroos gealimenteerd met turf cu. -- 5 2 92
Emke Johannes 5 stijffster bestaet 011-12-0 1 0 97
wed. Ysbrand Cornelis 5 winkeltje, klein 009-16-0 2 0 96
Yttje Sikkes 5 bestaet soober 006-12-0 1 0 95
Jaye Tjallings 5 wolkammersknegt en schoenmaekersknegt met sijn broeder 017-00-0 2 0 83
Jacob Dirks 5 maekelaer reedelijk 013-05-0 1 0 88
Jacob Jacobs 5 matroos bestaet geringh cu. 011-13-0 2 1 90
Jacob Jansen 5 weever bestaet gemeen cu. 017-13-0 2 2 96
Jacob Jansen 5 gealimenteerd cu. -- 2 2 92
Jacob Jerimias 5 stoeldrayer, mr. maetigh cu. 025-14-0 2 0 84
Jacob Joosten 5 kleermaeker sober cu. 011-09-0 2 1 85
wed. Jacob Lolles 5 leerloyersche bestaet wel 053-09-0 3 1 95
Jacob Sybes 5 timmerman gemeen cu. 018-01-0 2 0 88
Jacob Willems 5 trekschipper reedelijk cu. 036-03-0 4 1 93
Jaepjen Pytters 5 turfmeetster geringh 006-16-0 1 1 96
Jan Blauw 5 bestaet maetigh cu. 030-16-0 3 0 83
Jan Kuik 5 bakker, mr. soober cu. 018-16-0 2 0 95
Jan Peima 5 gerechtsboode reedelijk 022-11-0 2 0 94
wed. Jan Schonebeecq 5 bestaet reedelijk 022-11-0 2 0 85
Jan Wijngaerden 5 kleermaeker, mr. maetigh cu. 020-09-0 2 0 95
Jan Boelen 5 door vrinden onderhouden 007-17-0 1 0 86
Jan Bouwes 5 coopman en trekschipper cu. 043-17-0 4 0 85
Jan Gerbens 5 sjouwer gering cu. 011-13-0 3 3 90
Jan Gerrits 5 matroos geringh cu. 011-13-0 2 4 89
Jan Gerrits 5 weeversknegt 007-17-0 1 0 89
Jan Hansen 5 trekschipper maetig cu. 023-15-0 3 0 88
Jan Harmens 5 weever geringh cu. 021-17-0 4 2 92
Jan Harmens 5 schoolmeester maetigh 021-04-0 2 0 96
Jan Harmens 5 kuiper reedelijk cu. 017-08-0 2 1 96
Jan Hendriks 5 weeversknegt 007-17-0 1 0 85
Jan Heeres 5 wolkammer redelijk 050-15-0 5 0 84
Jan Hessels Swart 5 schipper, geweesen cu. 030-14-0 2 0 98
Jan Jacobs 5 gealimenteerdt cu. -- 2 1 95
Jan Jacobs 5 kooltjer geringh cu. 011-13-0 2 2 87
Jan Jansen 5 zeefmaeker, mr. maetigh cu. 035-19-0 2 2 82
Jan Jansen 5 glijbakkersknegt cu. 014-13-0 2 2 94
Jan Jansen van Haarlem 5 weever, mr. reedelijk cu. 029-09-0 3 0 91
Jan Jelles 5 matroos bestaet geringh cu. 011-13-0 6 0 91
Jan Jetses 5 gealimenteerdt cu. -- 2 0 87
Jan Claeses 5 winkelier en schoenmaker cu. 022-11-0 2 0 86
Jan Claesen 5 metselaer reedelijk 023-15-0 2 0 86
Jan Claesen 5 vaerendspersoon cu. 011-09-0 2 0 83
Jan Lammerts 5 doghters, gealimenteerdt met turf -- 2 0 80
Jan Lammerts 5 schoenlapper geringh cu. 011-13-0 4 0 99
Jan Reffkes 5 soldaat, de man gealimenteerdt met turf cu. -- 3 0 94
Jan Rients 5 arbeyder gering cu. 011-13-0 2 1 86
Jan Roelofs 5 wever gealimenteerdt cu. -- 4 0 92
Jan Sikkes 5 sakkedraeger gering 007-17-0 1 0 84
wed. Jan Tjeerds 5 stoelsetster gemeen 009-12-0 1 0 85
wed. Jan Uilkes 5 gealimenteerd -- 1 0 84
wed. Jan Wybrens 5 spoelster gering 006-12-0 1 0 90
Jan Wybrens 5 kleermaeker, mr. 018-04-0 1 0 98
Janke Wildschut 5 vlegster bestaet gemeen 006-12-0 1 0 87
Janke Doekes 5 gladmangelster gering 006-12-0 1 0 89
Jarigh Adema 5 constaepel, winkelier en merkmeester 014-15-0 1 0 87
Jarigh Gelinde 5 gleybacker cu. 050-00-0 2 0 98
Jarigh Westra 5 laekenkooper 092-07-0 3 2 82
Jelle Stijl 5 bontreeder, mr. 071-09-0 2 0 80
Jelle Eeltjes 5 wolkammersknegt cu. 014-05-0 2 1 86
Jelle Jetses 5 rentenier cu. 036-00-0 2 0 98
Jelle Lykles 5 doodgraever reedelijk cu. 033-04-0 3 0 89
Jelle Pytters 5 schoenmoekersknegt 007-17-0 1 0 99
Jelte Douwes 5 wieldrayer gemeen cu. 023-16-0 2 1 81
Jetske van Taeaeken 5 winkeltje geringh 011-12-0 1 0 80
Jetske Jans 5 nayster geringh bestaen 006-12-0 1 0 88
wed. Jildert Sipkes 5 gealimenteerd -- 2 0 81
Jocchum Meyes 5 gealimenteerdt cu. -- 6 0 90
Johannes Bensonides 5 bakker van de armekaemer bestaet gemeen cu. 014-09-0 2 0 96
Johannes Schaaf 5 matroos reedelijk cu. 011-09-0 2 0 96
Johannes van Zeyst 5 toornblaeser gemeen cu. 018-17-0 4 2 84
Johannes Baltus 5 ruilbuiter gemeen cu. 025-03-0 2 2 83
wed. Joost Popta 5 nayster gering 006-12-0 1 0 93
Caspar Dirks 5 weeversknegt gemeen cu. 011-09-0 2 0 90
Caspar Hendriks 5 matroos bestaet geringh cu. 011-09-0 2 0 89
Keympe Reydsma 5 bakker, mr. bestaet wel cu. 050-00-0 5 1 96
Keimpe Bouwes 5 coordewerker gemeen 013-05-0 1 0 81
Keimpe Tjeerds 5 sleefmaeker, mr. cu. 041-15-0 3 0 88
wed. Claes Brouwer 5 geringh bestaen 006-16-0 3 0 88
Claes Doedes 5 schoenmaeker, mr. en turfdrager gemeen cu. 029-09-0 3 0 82
Claes Haerings 5 vaerenspersoon maetigh cu. 011-09-0 2 0 85
Claes Ydes 5 matroos bestaet gemeen 007-17-0 1 0 96
Claes Ydes Wijngaerden 5 schoolmeester gemeen cu. 019-13-0 3 1 84
wed. Claas Mattheus 5 spoelster bestaet geringh 006-16-0 3 0 90
Claas Scheltes 5 huistimmermansknegt cu. 015-13-0 4 0 87
Kleys Lantingh 5 coopman reedelijk cu. 070-00-0 3 2 80
Cornelis Olderman 5 brouwersknegt gemeen cu. 011-09-0 2 0 88
Cornelis Annes 5 weever bestaet reedelijk cu. 021-01-0 3 0 89
Cornelis Jacobus 5 turfdraeger reedelijk cu. 027-03-0 3 1 80
Cornelis Pieters 5 schoenmaeker, mr. gemeen 010-17-0 1 0 88
Lammert Sybrens 5 scheepstimmerknegt cu. 020-05-0 4 1 98
Lammert Teyes 5 coopman bestaet wel cu. 036-07-0 3 0 91
Lykle Reytses 5 ferwer, mr. gemeen cu. 015-06-0 2 1 84
Lijsbert Claeses 5 nayster gering 006-12-0 1 0 98
wed. Lijsbert Lolles 5 gealimenteerd -- 1 0 90
Lijsbert Pytters 5 gealimenteerd -- 1 0 84
wed. Lijsbert Tjallings 5 bestaet seer geringh 006-12-0 1 0 85
Lieuwe Everts 5 cooperslaeger, mr. gering cu. 017-00-0 2 0 81
wed. Lieuwe Piers 5 winkeliersche burgerlijk 032-15-0 2 0 80
Lolke Jacobs 5 setschipper gemeen cu. 028-05-0 2 3 99
Lucas Bos 5 gealimenteerdt cu. -- 3 4 97
Marijke Davids 5 arbeydster gemeen 006-12-0 1 0 83
Marten Everts 5 schoenmaekersknegt 007-17-0 1 0 83
wed. Marten Jansen 5 gealimenteerdt -- 1 0 96
Marten Jans 5 matroos gering cu. 011-09-0 2 0 82
Marten Jansen 5 gealimenteerd cu. -- 2 1 90
Marten Claesen 5 weever gering cu. 011-13-0 2 1 85
Marten Martens 5 weever gemeen cu. 017-13-0 2 2 92
Meye Saakes 5 matroos geringh cu. 011-09-0 2 1 95
Meyndert Lieuwes 5 wolkammersknegt gering cu. 011-13-0 4 0 96
Minne Cornelis 5 gealimenteerd -- 3 0 90
Okke Bootes 5 weeversknegt gemeen cu. 011-09-0 2 1 97
Petrus van Gent 5 gortmaeker, mr. gemeen cu. 053-07-0 4 2 82
wed. Pier Baentjer 5 bestaet seer geringh 006-16-0 4 1 81
Pier Heyns 5 brouwer, mr. bestaet wel 066-13-0 3 0 93
Pieter Bokkes 5 arbeyder sober cu. 017-06-0 3 0 86
Pieter Dani?ls 5 winkelier en paruikmaker cu. 015-01-0 2 0 99
Pieter Hayes 5 weever geringh bestaen cu. 014-09-0 2 0 88
Pieter Hendriks 5 coopman in papier cu. 035-00-0 2 0 83
Pytter Huberts 5 gealimenteerd cu. -- 2 2 91
Pytter Jacobs 5 sakkedraeger gemeen cu. 011-09-0 2 0 90
wed. Pieter Jacobs 5 bestaet gemeen 006-12-0 1 0 87
Pieter Jocchums 5 vaerendspersoon gemeen cu. 022-11-0 2 0 85
Pieter Cornelis 5 wort gealimenteerdt -- 2 2 97
Pytter Reynders 5 timmerman gemeen cu. 021-15-0 2 1 82
Pytter Sytses 5 bestaet seer sober cu. 011-13-0 2 4 95
Pieter Ulbes 5 nettebreyder gemeen 007-17-0 1 0 89
wed. Reynder Jansen 5 winkeltje en Fokke Martens, bestaet wel 029-03-0 4 0 93
wed. Reynder Pytters 5 arbeydster gering 006-12-0 1 0 81
Rein Sjoukes 5 gleybakkersknegt cu. 029-09-0 3 0 87
Rinse Tjepkes 5 stalknegt van Vosma cu. 018-16-0 2 0 84
Rintje Vos 5 van gering bestaen cu. 013-01-0 2 1 84
Robijn Cornelis 5 sleefmaeker, mr. redelijk cu. 018-01-0 2 0 93
wed. Roelof Harmens 5 weverinne geringh 006-12-0 1 1 89
Roelof Jansen 5 bestaet wel cu. 030-14-0 2 0 82
Romke Jansen 5 kleermaeker, mr. gemeen cu. 026-16-0 3 2 97
Sara Andries 5 nayster bestaet wel 014-15-0 1 0 97
Schelte Sipkes 5 timmerman geringh cu. 016-09-0 2 5 97
Sybout Buma 5 silversmid, mr. bestaet wel 048-07-0 2 0 96
Sybrand F. Camsma 5 bestaet wel cu. 088-17-0 5 0 95
wed. Symon Arjens 5 arbeydster geringh 006-16-0 3 0 85
Simon Claeses 5 stuirman, vaerend als cu. 015-06-0 2 1 81
Sytse Annes 5 scheepstimmerbaes cu. 040-00-0 4 0 99
wed. Sytske Claeses 5 gealimenteerd -- 1 0 98
Sieuke Jacobs 5 zie Jan Hansen -- 0 0 88
Sipke Dirks 5 arbeyder gering cu. 011-09-0 2 0 82
Sjoerd Annes 5 matroos cu. 011-09-0 2 0 92
Sjoerd Johannes 5 timmerman, mr. cu. 032-00-0 3 0 97
wed. Sjoerd Wybrens 5 van goed bestaen 048-15-0 2 1 98
Styntje Gerbens 5 arbeydster geringh 006-12-0 0 0 84
Styntje Rinnerts 5 nayster reedelijk 007-17-0 1 0 99
Taeke Dijxma 5 kleermaeker, mr. cu. 036-00-0 2 0 97
wed. Tettje Gerbens 5 nayster bestaet geringh 006-12-0 1 0 98
Theunis Dirks 5 verkenslaeger gemeen cu. 020-09-0 2 0 97
Tymon Pytters 5 gleybakkersknegt gering cu. 011-13-0 2 2 87
Tijs Hendriks 5 scheepstimmerknegt cu. 024-01-0 4 0 97
Thijs Nanninghs 5 vaerendspersoon gemeen cu. 020-00-0 2 3 95
Tjallingh Hylkes 5 weever bestaet gemeen cu. 012-13-0 2 0 83
Tjeerd Jacobs 5 matroos gemeen cu. 011-09-0 2 0 90
Tjeerd Cornelis 5 timmerman gemeen cu. 017-00-0 2 0 81
Tjeerd Tjeerds 5 bakker, mr. bestaet wel cu. 043-17-0 4 0 83
wed. Tjietske Lolles 5 seer geringh bestaen 006-12-0 2 0 94
Trijntje Feykes 5 arbeydster gemeen 006-12-0 1 0 83
wed. Trijntje Hiddes 5 soutkeet, werkt in de 006-16-0 1 2 92
Trijntje Lieuwes 5 nayster reedelijk 006-12-0 1 0 97
wed. Trijntje Sipkes 5 van sober bestaen 006-16-0 2 2 94
Uilke Foekes 5 schoenlapper gemeen cu. 011-09-0 2 0 87
Wybe Doekles 5 schuitschipper gemeen cu. 017-00-0 2 0 96
Wybren Bartels 5 uirwerkmaeker gemeen 009-01-0 1 0 94
Wyger Jarigs 5 weever bestaet geringh cu. 018-17-0 4 2 81
Wytse Cornelus 5 pottebacker gemeen cu. 022-11-0 2 0 98
Willem Boneta 5 gealimenteerd met turf cu. -- 4 2 92
Willem Westerhof 5 laekenkooper maetigh 040-00-0 2 0 80
Willem Anthoni 5 weever bestaet geringh cu. 018-16-0 2 0 85
Willem Baernts 5 beurtschipper en coopman cu. 031-09-0 2 2 94
Willem Gerrits 5 brouwersknegt gemeen 018-05-0 3 2 94
Willem Jansen 5 weever gemeen cu. 019-17-0 4 0 89
Willem Claesen 5 winkelier gemeen cu. 019-08-0 3 0 93
Willem Ruirds 5 potwinkel gemeen 010-17-0 1 0 88
Wopke Aedsgers 5 matroos op 't admiraliteytsjagt bestaet gemeen cu. 021-05-0 2 2 87
ds. Boelardt 6 praedicant, doopsgesinde 027-01-0 1 0 115
wed. vroedsman Bontekoe 6 renteniersche 042-19-0 2 0 114
secretaris Braam 6 zie Barradeel -- 0 0 102
wed. burgemeester Bretton 6 040-00-0 2 0 104
Coenders 6 cap(tn) onder Leewe -- 0 0 103
wed. commissaris Doolwert 6 bakkerinne 036-00-0 2 1 113
wed. majoor de Haas 6 bestaet maetigh 034-03-0 3 2 114
wed. burgemeester Nollides 6 205-08-0 5 0 116
vroedsman Olivier 6 schoolmeester 040-00-0 2 0 108
vroedsman Overzee 6 brouwer, mr. 080-00-0 7 0 115
vroedsman Radsma 6 horlogiemaeker, mr. bestaet wel cu. 045-00-0 3 2 103
Rengers 6 majoor onder Leewe -- 0 0 102
wed. burgemeester Rijpema 6 zoutsiederse waeronder de zoon geweesen praedicant 150-00-0 6 0 103
vroedsman Siccama 6 tinnegieter, mr. cu. 055-09-0 4 0 103
wed. captain Stapert 6 reedelijk 037-03-0 2 1 116
juffer Vermeersch 6 wel begoedight 141-01-0 5 0 103
Walrich 6 notaris; 2de clerq van de admiraliteyt 070-00-0 2 0 102
vroedsman Wijngaarden 6 keurslijfmaeker, mr. bestaet gemeen cu. 028-07-0 2 0 107
Aeffke Foekes 6 wort gealimenteerdt -- 1 0 109
Aefke Fransen 6 van goede vrinden onder houden 006-12-0 1 0 115
Aeffke Jetses 6 breydster gering 006-12-0 1 0 113
wed. Aeltje Harmens 6 en Hendrik Hendriks, van suinigh bestaen 022-01-0 2 4 105
Aeltje Jans 6 nayster geringh 006-12-0 1 0 103
wed. Aeltje Saekes 6 nayster gering 006-12-0 1 0 113
Attje Bottes 6 nayster bestaet geringh 006-12-0 1 0 108
wed. Albert Beeuwes 6 winkeltje geringh 006-16-0 1 1 105
Albert Willems 6 gealimenteerd cu. -- 2 1 113
Albertje Willems 6 turfmeetster gemeen 006-12-0 1 0 110
Alle Simons 6 scheepstimmerman cu. 027-13-0 4 0 115
Andrys Tjerks 6 scheepstimmerman cu. 028-00-0 2 1 108
Antje Beerns 6 arbeydster gemeen 006-12-0 1 0 105
Antje Gerrits 6 man nae Indi gering 006-16-0 3 1 115
Antje Jakles 6 wort gealimenteerdt -- 1 0 108
Antje Jans 6 gladmangelster gemeen 006-12-0 1 0 108
Anthoni Reukens 6 weever gemeen 017-13-0 4 2 110
wed. Aart Hessels 6 gealimenteerdt -- 1 2 112
wed. Aukjen Baukes 6 arbeydster gemeen 020-03-0 3 0 106
wed. Akke Tobias 6 seer geringh bestaen 006-12-0 1 0 106
Bartel Oedses 6 hovenier gering bestaen cu. 023-01-0 4 2 103
Bauke Cornelis 6 scheepstimmerman cu. 030-14-0 2 0 112
Bauke Martens 6 schoenmaeker, mr. 022-11-0 2 0 113
Bente Gerryts 6 bakker bestaet geringh cu. 024-01-0 3 3 116
Boote Oebles 6 oud, geringh bestaen cu. 011-09-0 2 0 102
Deeltje Hendriks 6 renteniersche gemeen 014-15-0 1 0 114
Dirk IJsenbeecq 6 kalk- en steenverkooper cu. 040-00-0 4 2 106
vroedsman Dirk Winia 6 rentenier cu. 042-19-0 2 0 102
Dirk Christiaens 6 gleybackersknegt gemeen cu. 011-09-0 2 0 111
Dirk Jansen 6 ijsersmid, mr. gemeen 010-17-0 1 0 112
Dirk Jansen 6 metselaer, geweesen cu. 015-16-0 2 0 107
Dirk Tyttes 6 gealimenteert cu. -- 2 1 107
Doeke Jans 6 bestaet reedelijk wel 012-04-0 1 0 114
Doeke Pytters 6 schoenmaeker, mr. gemeen cu. 028-16-0 3 4 106
Douwe Zeilmaeker 6 setschipper gering cu. 031-09-0 2 2 104
Douwe Jacobs 6 rentenier gemeen 020-12-0 1 0 104
wed. Douwe Jansen 6 bakkerinne, mr. 036-07-0 3 0 102
Eelke Wildschut 6 coopman begoedigt cu. 100-00-0 3 0 101
Eelkjen Jacobs 6 spoelster gering, door vrinden onderhouden 006-12-0 1 0 112
Eerk Jansen 6 blauferwersknegt cu. 021-13-0 4 0 111
Ellert Heyns 6 matroos bestaet geringh cu. 011-09-0 2 0 115
Ellert Jansen 6 timmerman, mr. maetigh cu. 020-09-0 2 0 116
wed. Elske Annes 6 oud en arm 006-16-0 2 0 111
wed. Elske Huberts 6 winkeliersche maetigh 014-15-0 1 0 109
Evert Goslings 6 wieldrayersknegt geringh cu. 011-13-0 4 1 107
Fedde Jentjes 6 kooltjer bestaet gemeen cu. 024-01-0 3 3 105
wed. Feyte Arjens 6 gealimenteerdt -- 3 0 111
Felten Gerrits 6 kuiper, mr. reedelijk cu. 015-16-0 2 0 108
Floris Pytters 6 gleybakkersknegt gering cu. 011-09-0 2 0 116
Foppe Dirks 6 winkeltje geringh cu. 018-00-0 2 0 112
Frans Jansen 6 knegt van de burgemeester Nollides weduwe cu. 011-13-0 4 1 115
Frans Pytters 6 turfdraeger maetigh cu. 017-00-0 2 0 115
Freedrik Schotsman 6 boekedrukker bestaet wel 028-07-0 2 0 102
Freerk Bootes 6 weever gering cu. 014-13-0 2 2 111
Freerk Pytters 6 matroos gemeen cu. 011-13-0 4 2 113
Freerk Sybrens 6 schipper, old reedelijk cu. 040-19-0 6 1 106
Freerk Wybes 6 seepsiedersknegt geringh cu. 011-09-0 5 2 116
Froukjen Braam 6 wel begoedight 156-07-0 3 0 101
Gabe Sybesma 6 visafslaeger bestaet wel cu. 044-11-0 2 1 116
Geert Willems 6 matroos geringh cu. 011-13-0 2 0 110
wed. Geertje Bokkes 6 gering 006-16-0 2 0 106
Geertje Jans 6 waschter geringh 006-12-0 1 0 109
Geertje Reins 6 gering 006-12-0 1 0 112
Gerardus Luppus 6 luitenant onder Leewe -- 0 0 102
wed. Gerard Suringar 6 zoutsiedersche 120-17-0 2 2 101
Gerben Ates 6 bestaet reedelijk wel cu. 033-04-0 3 0 115
Gerben Johannes 6 coopmansknegt gemeen 014-09-0 2 0 109
Gerben Tzjommes 6 chirurgijn, mr. burgerlijk 043-17-0 4 0 116
Gerryt Gerryts 6 matroos bestaet geringh cu. 011-13-0 3 0 115
Gerryt Hendriks 6 uitdraeger bestaet wel cu. 025-00-0 2 0 101
Gerrit Keimpes 6 matroos gering cu. 011-13-0 2 2 104
Gijsbert Sybes 6 rentenier bestaet wel 052-17-0 2 0 108
Goslingh Beernts 6 matroos geringh cu. 011-13-0 3 2 107
Goslingh Danyels 6 matroos gering cu. 011-13-0 3 0 115
Gosse Pytters 6 com.ris op de Wadlegger cu. 036-12-0 2 0 109
Hans Jansen 6 gleybakkersknegt gemeen 018-01-0 2 0 114
Haantje Baltus 6 pannebakkersknegt cu. 011-13-0 2 2 111
Harke Gaeles 6 scheepstimmermansknegt cu. 011-13-0 4 1 109
Harke Geerts 6 matroos gering 011-09-0 2 0 105
Harmen Beerns 6 baerdscheerder geringh cu. 026-00-0 5 0 111
Harmen Dirks 6 gealimenteerdt cu. -- 2 0 106
Harmen Hylkes 6 oud en seer geringh cu. 011-13-0 4 0 110
Harmen Sipkes 6 gealimenteerdt cu. -- 2 4 107
Hendrik Taek 6 suikerbackersknegt cu. 012-13-0 2 0 112
Hendrik Freedriks 6 suikerbakkersknegt cu. 011-13-0 2 3 112
Hendrik Harmens 6 matroos gering cu. 011-09-0 2 1 105
Hendrik Hendriks 6 galliootschipper gemeen cu. 036-00-0 4 0 114
wed. Hendrik Leenderts 6 nayster bestaet geringh 006-16-0 2 0 114
Hendrik Melcherts 6 gealimenteerdt cu. -- 4 1 107
wed. Hendrik Pytters 6 bestaet wel 036-00-0 3 0 114
Hendrik Sybrens 6 timmermansknegt geringh cu. 011-09-0 2 0 107
Hendrik Thomas Tromp 6 opsigter op de maet van de turfkorven reedelijk 023-15-0 2 0 110
Hendrik Willems 6 weever reedelijk 019-13-0 3 1 112
Hendrik Zacharias 6 weever gemeen cu. 017-00-0 2 0 111
Enogh Sjoerds 6 schipper, old reedelijk cu. 030-00-0 2 0 105
wed. Heere Dirks 6 zie Jan Heeres -- 0 0 111
Hessel Jansen 6 gealimenteerdt cu. -- 2 3 109
Hyltje Abes 6 kooltjer bestaet wel cu. 028-16-0 2 1 110
Hoyte Broers 6 koekebacker, mr. cu. 050-15-0 3 0 103
Huge Gerrits 6 coopman bestaet wel cu. 050-00-0 3 0 101
Yde Pytters 6 helpbakker geringh cu. 011-09-0 2 0 102
Yge Wiegers 6 weever en soon Pieter Yges, bestaet matigh 032-15-0 2 0 116
wed. Ymke Sikkes 6 nayster seer gering 006-16-0 1 2 110
Ysbrand Felten(s) 6 oud en arm cu. 006-16-0 2 0 109
wed. Yttje Ulbes 6 gering 006-16-0 2 0 106
Jacob Radsma 6 horlogiemaeker, mr. cu. 023-15-0 2 0 101
Jacob Baukes 6 timmermansknegt gemeen cu. 014-09-0 2 0 109
Jacob Harmens 6 rentenier 018-19-0 1 0 101
Jacob Johannes 6 waeterhaelder geringh cu. 013-05-0 2 3 111
Jacob Joosten 6 pannebakkersknegt cu. 011-09-0 2 0 109
wed. Jacob Ripperts 6 gealimenteerd -- 3 0 107
wed. Jacob Scheltes 6 backerinne, mr. 055-09-0 4 0 112
Jan Alema 6 weever bestaet wel cu. 030-14-0 2 0 101
wed. Jan van Dorsen 6 bestaet geringh 006-12-0 1 2 116
Jan Hooghland 6 boekedrukker reedelijk cu. 033-09-0 3 1 102
wed. Jan Scheltema 6 renteniersche 022-01-0 1 0 103
Jan Eerks Jongma 6 coopman bestaet wel cu. 046-00-0 3 3 115
Jan Everts 6 leerkooper, mr. cu. 046-11-0 3 0 107
Jan Gerryts 6 kleermaeker, mr. geringh 012-13-0 2 0 108
wed. Jan Gerrits 6 bestaet gering 011-13-0 4 0 114
Jan Harmens 6 weever bestaet wel 011-12-0 1 0 112
Jan Heins 6 winkelier en schoolmeester cu. 040-00-0 2 0 104
Jan Hendriks 6 coopman bestaet wel cu. 046-00-0 4 2 111
Jan Hendriks 6 chirurgijn, mr. gemeen cu. 019-01-0 2 1 106
Jan Jansen 6 matroos gering cu. 011-09-0 2 0 110
Jan Jansen 6 weever gering cu. 011-13-0 2 0 110
Jan Johannes 6 matroos gemeen bestaen cu. 011-13-0 2 2 114
Jan Jurjens 6 knegt secretaris Braem cu. 011-13-0 2 2 106
Jan Oebles 6 weever gering cu. 011-13-0 2 0 108
Jan Poppes 6 schipper bestaet wel cu. 056-19-0 5 2 105
Jan Ruirds 6 metselaersknegt geringh cu. 011-09-0 2 1 105
Jan Sybrens 6 adsistent bestaet geringh cu. 019-17-0 4 0 103
Jan Theunis 6 gealimenteerdt cu. -- 2 4 110
wed. Jan Thomas IJsenbeecq 6 laekenkooperse reedelijk 040-00-0 2 1 102
wed. Janneke Jacobs 6 gealimenteerdt -- 2 0 113
wed. Jelle Douwes 6 van geringh bestaen 006-12-0 1 0 109
Jelmer Gerbens 6 trekschipper gerinh cu. 017-00-0 2 0 113
Jeltje Claeses 6 gealimenteerd door goede vrinden 006-12-0 1 0 113
wed. Jetske Hansen 6 gealimenteerdt -- 2 1 110
Johannes Ferwerda 6 coopman en zoutsieder cu. 060-00-0 3 0 103
Johannes HyIkama 6 brouwer, mr. bestaet wel cu. 060-00-0 3 0 112
Johannes Jansen 6 matroos gering cu. 011-09-0 2 0 114
Jouke Douwes 6 schoenmaeker, mr. geringh cu. 017-00-0 2 0 103
Joseph van Norden 6 winkelier geringh cu. 040-00-0 3 0 104
Jurjen Okkes 6 metselaer gering bestaen cu. 013-01-0 2 1 105
Caye Slaepkool 6 herbergier en kock cu. 080-00-0 4 0 101
Claes Bretton 6 rentenier cu. 036-12-0 2 0 113
Claas Nauta 6 distillateur, mr. cu. 080-00-0 3 3 102
Claes Claeses 6 matroos bestaet geringh cu. 011-13-0 2 1 105
Claes Thomas IJsenbeecq 6 bontreeder bestaet wel 099-19-0 6 0 115
Claas Willems Hoogstraeten 6 laekenkooper 125-00-0 6 0 101
Cornelis Brouwer 6 bontreeder bestaet wel cu. 080-00-0 3 0 101
Cornelis Lautenbach 6 schoenmaeker, mr. cu. 017-17-0 3 1 108
Cornelis IJsbrands 6 scheepstimmerman, waert voor bestaet gemeen 007-17-0 1 0 109
Cornelis Jans 6 matroos gering cu. 011-09-0 2 0 113
wed. Lieuwe Huberts 6 turfmeetster goed bestaen 018-01-0 2 0 105
Lolke Sybrens 6 winkelier gemeen cu. 026-15-0 3 0 114
Lolke Sytses 6 trekschipper reedelijk 012-04-0 1 0 109
Mayke Simons 6 nayster gemeen 006-12-0 1 0 114
wed. Mayke Wybes 6 gealimenteerdt -- 3 0 111
Marten Douwes 6 weeversknegt gering cu. 011-09-0 2 0 114
Marten Willems 6 matroos gemeen cu. 014-13-0 2 1 111
Maertjen Alefs 6 wort gealimenteerdt -- 1 0 110
Mathijs Hagelberg 6 tamboer onder B. Leewe -- 0 0 112
Matthijs Waller 6 rustmeester onder Leewe -- 0 0 107
Meyndert van Hoek 6 blikslaeger, mr. geringh cu. 011-13-0 5 3 116
Meynte Brouwer 6 pannebakker, mr. geringh cu. 022-11-0 2 0 109
wed. Melle Douwes 6 gealimenteerdt -- 1 2 107
Mindel Mindels 6 militaire chergiant onder Leeve -- 0 0 111
Obbe Ypes 6 hoedemaeker, mr. 015-05-0 3 2 105
Oeds Gijsbert 6 weever bestaet wel cu. 018-00-0 2 0 104
Uike Jans 6 sakkemaeker gemeen 007-17-0 1 0 116
Pals Carsten 6 gleybackersknegt gering cu. 011-13-0 2 2 111
Pytter Ferwerda 6 coffyschenker redelijk cu. 060-00-0 3 0 102
Pytter Frits 6 soldaat onder Leewe -- 0 0 107
jr. Pieter Gelinda 6 coopman, geweesen cu. 024-01-0 5 3 108
wed. Pieter Wassenaer 6 geringh bestaen 015-13-0 4 0 106
Pytter Alberts 6 sleefmaeker gemeen cu. 022-11-0 2 0 104
Pieter Geerts 6 heeft sijn vrouw verlaeten cu. 006-16-0 2 1 110
wed. Pieter Gosses 6 renteniersche gemeen 018-19-0 1 0 109
Pytter Heyns 6 kleermaker, mr. reedelijk 028-07-0 2 0 102
Pieter Jetses 6 matroos op 't Princejagt cu. 040-00-0 3 0 115
Pytter Pytters 6 matroos op 't Princejagt cu. 017-13-0 2 2 116
Pyttje Heeres 6 stijffster geringh 006-12-0 2 0 102
wed. Pyttje Jans 6 renteniersche 022-05-0 1 0 104
Rein Hoytes Brouwer 6 waegmeester bestaet wel cu. swaeger en dogter 072-01-0 4 0 104
Reyn Jansen 6 leerloyersknegt gemeen 017-00-0 2 0 114
Reynder Jansen 6 metselaer maetigh 020-08-0 2 1 110
vrouw Reinder Jans 6 matroos seer gering 006-12-0 2 0 104
Remkjen Tjepkes 6 nayster maetigh 006-12-0 1 0 106
wed. Rinske Jans 6 bestaet reedelijk wel 022-05-0 1 0 108
Rintjen Annes 6 stuirman maetigh cu. 023-13-0 2 2 109
Rintje Harmens 6 weeversknegt geringh cu. 011-09-0 2 0 108
Romkjen Jacobs 6 nayster bestaet gemeen 006-12-0 1 0 107
Rutger Goslings 6 metselaer, mr. bestaet wel cu. 040-00-0 4 4 106
Saeke Jacobs 6 loodsman gering bestaen cu. 012-13-0 2 0 106
Sybren Hendriks 6 timmerman, mr. cu. 044-01-0 6 2 107
Sybren Jansen 6 galliootschipper gemeen cu. 034-17-0 3 3 105
wed. Sybrigjen Hiddes 6 melkverkoopster gering 006-16-0 2 0 102
Sierk Cornelis 6 schoenmaeker, mr. 017-00-0 1 0 111
wed. erven Syds Schaef 6 wegens de dienstmaegt 006-12-0 1 0 116
wed. Sytse Harkes 6 gealimenteert -- 2 2 103
Sytske 6 arbeydster gering 006-12-0 1 0 103
Sikke Builart 6 beurtschipper geringh cu. 022-14-0 2 3 107
Sipke Jansen 6 winkelier bestaet wel cu. 030-00-0 2 0 112
Sipke Cornelis 6 boomwagter geringh cu. 019-08-0 3 0 101
Sipke Pytters 6 stuirman op 't Princejagt 025-09-0 2 0 114
Sjoerd Hannema 6 bontreeder bestaet wel cu. 152-07-0 4 2 101
Sjoerd Talma 6 coopman wel begoedigt 160-00-0 4 1 101
Sjouke Geerts 6 kooltjer bestaet gemeen cu. 020-01-0 2 2 112
wed. Sjiouke Tjeerds 6 spoelster geringh 006-12-0 1 3 110
Stittert Adams 6 galliootschipper cu. 037-09-0 3 2 108
Susanna Hayes 6 vlegtster seer gering 006-12-0 1 0 103
Taeaetske Rienks 6 houd slaepers geringh 006-12-0 1 0 116
Teuntje Feykes 6 renteniersche 022-05-0 1 0 104
Tytte Jans 6 stuirman, vaerd voor cu. 019-13-0 3 1 113
Tjeerd Radsma 6 horlogiemaeker, mr. 032-15-0 2 0 104
Tjeerd van der Sluis 6 coopman bestaet wel 130-11-0 5 0 101
Tjeerd Lammerts 6 weeversknegt seer gering 007-17-0 1 0 105
wed. Tjieskjen Wybes 6 sonder bedrijff, geringh 029-03-0 4 0 106
wed. Tjietske Willems 6 gealimenteerdt -- 1 0 113
Trijntje Hoytes 6 bakkerinne 030-00-0 1 0 113
wed. Trijntje Jans 6 gealimenteerd -- 2 2 112
wed. Trijntje Lieuwes 6 seer arm 006-16-0 2 0 106
Trijntje Lourens 6 nayster bestaet gemeen 006-12-0 1 0 113
Trijntje Ulbes 6 nayster en suster, bestaet maetigh 018-01-0 2 0 115
Ulbe Cornelis 6 metselaersknegt gering cu. 011-13-0 2 3 108
Warner Jacobs 6 vaerendspersoon geringh cu. 011-13-0 2 3 104
Watze Haenstra 6 kooperslaeger, mr. cu. 040-00-0 3 2 103
wed. Wybe Bakker 6 renteniersche gemeen 014-15-0 1 0 113
Wybe Jansen 6 turfdraeger geringh cu. 011-13-0 4 1 102
Wybe Nammes 6 matroos gemeen cu. 013-01-0 2 1 105
Wybrandus van Itsma 6 wel begoedigt cu. 150-00-0 4 0 103
Wyger Alberts 6 scheepstimmermansknegt cu. 021-05-0 2 2 104
Wytse Vettevoogel 6 wolkammer, mr. 050-00-0 4 2 105
Wytse Ysbrands 6 kleermaekersknegt cu. 011-13-0 2 3 108
Wopke Tjepkes 6 weever bestaet maetigh 013-05-0 1 0 106
wed. Werp Bastiaens 6 van gemeen bestaen 010-17-0 1 0 113
Bisschop 7 faendrik onder Lewe -- 0 0 129
vroedsman S. Blom 7 blickslaeger, mr. maetigh cu. 038-17-0 5 1 125
Charloo 7 luitenant onder Leewe -- 0 0 129
Clant 7 luitenant onder Leewe -- 0 0 129
wed. Cromhausen 7 wort gealimenteerd -- 2 0 125
ds. van Engelen 7 leeraer, doopsgesinde 027-01-0 1 0 132
old burgemeester J. van der Form 7 collecteur van 't re?el cu. 017-05-0 4 1 126
Haekma 7 commys van de convoyen 052-17-0 2 0 133
vroedsman Haukema 7 coopman cu. 072-01-0 4 0 131
Hempel 7 luitenant onder Leewe -- 0 0 127
vroedsman Heymans 7 verver, mr. en coopman bestaet wel cu. 066-13-0 2 1 127
vroedsman Heyns 7 kleermaeker, mr. bestaet geringh cu. 011-13-0 2 1 129
wed. burgemeester dr. Jelgersma 7 met soon, bestaet wel 100-00-0 4 0 128
vroedsman Klinckhaemer 7 kalkverkooper cu. 019-05-0 5 0 123
Marnstra 7 procureur; oud cu. 011-09-0 2 0 129
wed. Ollema 7 renteniersche zie Dani?l Tausain -- 1 0 125
Ossebroek 7 luitenant cavallerye Van Eck -- 0 0 127
Rosinge 7 luitenant onder Leewe -- 0 0 127
burgemeester Schaaf 7 winkelier en schoonmoeder cu. 170-00-0 8 0 127
old hopman Schaaf 7 winkelier cu. 080-00-0 3 1 130
ds. Schuiler 7 bestaet maetigh 024-15-0 1 0 120
Sjobma 7 luitenant onder Leewe -- 0 0 121
dr. Smith 7 onder 't regiment Leewe -- 0 0 131
R. Swart 7 clercq ter secretarye 018-16-0 2 0 125
wed. vroedsman Sybeda 7 gleybackerse 060-08-0 2 2 121
old hopman Tuininga 7 procureur postulateur bestaet wel 053-09-0 3 1 123
burgemeester Doede Vosma 7 rentenier cu. 297-01-0 4 0 120
J. Wetsens 7 secretaris van de vijfdeels dijken bestaet wel cu. 107-03-0 6 0 127
Abbe Jansen 7 turfdraeger en winkelier cu. 030-00-0 3 1 124
Abraham Ysraels 7 coopman joodsch cu. 038-03-0 3 6 120
Age Uilenburg 7 verwersknegt maetigh wel 007-17-0 1 0 123
Age Alberts 7 schoenmaeker, mr. 036-00-0 3 1 131
Albartus Kost 7 boekebindersknegt 007-17-0 1 0 121
Albert Jansen 7 gealimenteerdt cu. -- 2 1 130
Alexander Kemmer 7 boekverkooper geringh cu. 017-17-0 3 1 119
Andries Rosee 7 winkelier geringh cu. 023-15-0 3 0 124
wed. Andrys Sandstra 7 nayster gering 007-17-0 1 0 123
Andries Wybinga 7 coopman bestaet wel cu. 064-13-0 2 1 125
Andries Doedes 7 coopman bestaet wel cu. 046-11-0 3 0 128
wed. Andrys Wytses 7 gealimenteerdt -- 2 4 120
wed. Anne Beernts 7 nayster seer gering 006-12-0 1 0 119
Antje Folkerts 7 scheersters, twee en Claeske Folkerts, geringh 011-09-0 2 0 122
Aene Martens 7 vaerend persoon gering cu. 011-09-0 2 0 132
Aris Dreyer 7 stoeldrayer maetig cu. 022-11-0 2 0 128
wed. Arjen Gerrits 7 seer geringh bestaen 011-05-0 1 4 123
Augustynus de Graaf 7 bestaet geringh cu. 011-09-0 2 0 122
Auke Ottes 7 matroos op 't admiraliteytsjagt gemeen cu. 017-13-0 2 2 130
wed. Akke Melles 7 seer geringh bestaen 006-12-0 1 0 122
Bastiaen Bikker 7 coopman bestaet wel cu. 078-05-0 3 2 131
Bernardus Dreyer 7 procureur fiscael 033-01-0 1 0 128
Beernt Geersma 7 coopman bestaet wel cu. 064-13-0 2 1 133
Barent Wolf 7 soldaet onder Leewe -- 0 0 118
Beernt Adams 7 sjouwer gealimenteerdt cu. -- 3 2 119
Barent Ysaaks 7 craemer joodsch, gering cu. 016-13-0 3 1 124
Bocke Rienstra 7 stadsboumeester en winkelier cu. 043-17-0 4 0 132
Broer Fongers 7 scheepstimmermansknegt cu. 011-13-0 4 1 131
Broertje Tjebbes 7 nayster bestaet gemeen 009-01-0 1 0 120
Christiaen Bessingh 7 kleermaeker maetigh cu. 018-01-0 2 0 125
Christiaen Burman 7 kock bestaet geringh cu. 029-12-0 3 3 127
Christiaen Dirks 7 mesmaeker reedelijk cu. 023-15-0 3 0 122
Christiaen Claeses 7 nihil vermits door militairen wort bewoont -- 0 0 118
wed. Christiaen Claeses 7 sleepersche geringh 008-09-0 2 0 118
Daniël Tautsain 7 organist en coopman cu. 163-03-0 4 2 125
Dieuke Pytters 7 winkeliersche maetigh 015-01-0 2 0 133
Dirk Sandstra 7 setschipper maetigh cu. 035-00-0 2 4 123
wed. Dirk Hugens 7 winkeliersche maetigh 022-05-0 1 0 119
Dirk Cornelis 7 timmerman, mr. maetigh cu. 030-00-0 2 2 123
Dirk Willems 7 boode van de armekaemer cu. 011-13-0 5 3 129
Doede Bakker 7 rentenier wel begoedight cu. 120-19-0 3 0 120
Doeke Wybrens 7 glaesemaeker maetigh cu. 033-02-0 3 2 124
Dominicus de Vries 7 saedelmaeker gering 011-13-0 2 1 123
wed. Douwe Jelles 7 winkeliersche maetigh 023-15-0 2 0 124
Douwe Lieuwes 7 wagenmaeker en stads aschkarreman cu. 022-14-0 2 3 123
Eelke Emriks 7 matroos bestaet maetigh cu. 011-09-0 2 0 124
wed. Eeke Eeverts 7 gealimenteerdt -- 1 0 122
wed. Elske Jaenes 7 winkeliersche maetigh 041-08-0 4 1 124
wed. Evert Jurjens 7 gealimenteerdt -- 1 5 131
Fedde Accronius 7 silversmid, mr. bestaet wel 064-08-0 4 0 124
Fedde Minnes 7 graenkooper maetig cu. 067-04-0 3 4 121
Philippus Ysaaks 7 coopman bestaet geringh cu. 017-09-0 2 3 121
Philippus Levi 7 hoedschoonmaeker cu. 011-13-0 2 2 132
wed. Fokke Abbes 7 spoelster seer gering 006-12-0 1 0 119
Folkert van der Plaets 7 boekhandelaer cu. 060-16-0 3 0 124
Folkert Claeses 7 metselaer bestaet maetig 017-00-0 2 0 131
Foppe Symons 7 baentjersknegt geringh cu. 011-13-0 2 2 126
wed. Frans Fransen 7 spoelster seer gering 006-16-0 1 1 123
Gabbe Hibbes 7 seer arm cu. 011-09-0 2 0 128
Geert Gerrits 7 coopman maetigh cu. 021-15-0 2 1 118
Gerben Johannes 7 schoenmaeker en winkelier cu. 036-07-0 3 0 125
Gerlof Wygers 7 wolkammersknegt 020-12-0 1 0 130
Gerrit Alberts 7 glaesemaeker, mr. maetigh 023-15-0 3 0 132
Gerrit Douwes 7 gleybakkersknegt gealimenteerd cu. -- 3 0 122
wed. Grytje Beerns 7 gealimenteerdt -- 2 0 129
Hans Pieters 7 winkelier maetigh cu. 032-15-0 2 0 119
Hans Wopkes 7 gealimenteerdt cu. -- 4 1 130
Haering Sipkes 7 kaersmaeker soober cu. 011-13-0 4 2 126
Harke Seerps 7 matroos seer gering cu. 011-09-0 2 0 132
Harmanus Sladoo 7 castmaeker gemeen cu. 017-09-0 2 3 125
Harmanus Viedelius 7 stadsrentemeester 039-19-0 2 0 119
Harmen Hendryks 7 bakker, mr. reedelijk cu. 040-00-0 3 3 130
Harmen Jilles 7 wieldrayersknegt gering cu. 011-09-0 2 0 121
Hartman Yges 7 bakkersknegt maetigh 007-17-0 1 0 123
Hendrik van Beemen 7 paruikmaeker geringh cu. 017-13-0 2 2 128
Hendrik Pesma 7 notaris publicus 070-01-0 3 1 128
Hendrik Wassenaar 7 coopman bestaet wel 066-13-0 3 0 127
wed. Hendrik Beernts 7 arbeydster gering, gealimenteerdt -- 1 2 130
wed. Hendrik Beernts 7 gealimenteerdt -- 2 2 119
Hendrik Dirks 7 matroos bestaet geringh cu. 011-13-0 3 0 118
Hendrik Johannes 7 arbeyder gering cu. 011-13-0 2 1 126
Hibbe Gabbes 7 scheepstimmerman cu. 018-00-0 2 0 124
Hessel Poulus 7 baentjersknegt geringh cu. 011-13-0 2 2 130
Hinke Dirks 7 bestaet maetigh wel 014-15-0 1 0 118
Yde de Groot 7 schuitschipper geringh cu. 018-01-0 2 0 128
Ynte Sybrens 7 winkeltje, klein geringh 017-13-0 2 2 128
Ype Heeres 7 turfdraeger geringh cu. 015-01-0 3 0 120
Ype Willems 7 sleeper gering 011-13-0 5 0 129
Yske Klaeses 7 scheeps- en huistimmerman maetigh bestaen 018-19-0 1 0 128
Yttje Hessels 7 winkelierse maetigh 022-11-0 2 0 120
Jacob van Beemen 7 silversmid maetigh cu. 028-07-0 2 0 126
Jacobus Buytenpost 7 rentenier wel begoedight cu. 124-17-0 4 0 124
Jacob Folkerts 7 turfdraeger maetigh cu. 028-07-0 2 0 121
Jacob Folkerts 7 slotmaeker, mr. maetigh cu. 017-08-0 2 1 118
Jacob Jans 7 matroos bestaet geringh cu. 011-13-0 2 1 124
Jacob Saekes 7 matroos geringh cu. 011-13-0 2 2 123
Jacobus Steevens 7 bestaet maetigh wel cu. 036-12-0 2 0 120
Jacob Wygers 7 cooperslaeger, mr. cu. 036-12-0 2 0 128
Jacob Willems 7 castmaeker maetigh 022-05-0 1 0 127
Jan Bakker 7 sonder bedrijff gering cu. 018-01-0 2 0 131
Jan de Graaf 7 saedelmaeker geringh cu. 012-13-0 2 0 122
wed. Jan Huydekooper 7 leerloyerse redelijk wel 104-16-0 8 1 121
Jan Pispot 7 gealimenteerdt cu. -- 3 2 129
Jan van der Plaats 7 coopman bestaet wel cu. 080-00-0 3 1 132
Jan Schut 7 coffyschenker matigh cu. 050-00-0 3 0 126
Jan Wax 7 bakker, mr. gemeen cu. 017-08-0 2 1 131
Jan Zeylmaeker 7 commandeur op een Groenlandsvaerder cu. 040-00-0 3 4 118
Jan Eyberts 7 gealimenteerdt cu. -- 3 2 119
Jan Hendriks Poth 7 coopman maetigh cu. 029-09-0 3 0 131
Jan Jansen 7 schoenmaeker, mr. cu. 018-01-0 2 0 118
Jan Jansen de Wit 7 sjouwer bestaet geringh cu. 011-13-0 3 0 120
Jan Coenraeds 7 matroos gering cu. 011-13-0 4 0 129
Jan Martens 7 matroos geringh cu. 011-09-0 2 0 125
Jan Minnes 7 matroos geringh cu. 011-13-0 2 1 130
Jan Sybrens 7 schoenmaeker, mr. maetigh cu. 022-01-0 2 4 120
wed. Jan Sikkes 7 wort gealimenteerdt -- 2 0 124
Jan Tabes 7 trekschipper geringh cu. 012-13-0 2 0 121
Jan Wybes Hop 7 visman bestaet maetigh cu. 024-16-0 2 3 129
Jelle Alles 7 matroos geringh bestaen cu. 011-09-0 2 0 122
Jetse Jelles 7 winkelier en glaesemaker cu. 039-17-0 2 2 129
wed. Jetske Rinses 7 gealimenteerd -- 1 0 122
Jilles Martens 7 bestaet seer armptlijk cu. 011-13-0 2 3 129
Jocchum Cornelis 7 stadstimmerknegt gering cu. 011-13-0 5 1 130
Jocchum Zacharias 7 hoedemaeker geringh 018-01-0 2 0 129
Johansen Fransen 7 oud en seer geringh 011-13-0 3 0 130
Johannes Jacobs 7 bakker, mr. bestaet wel cu. 060-01-0 4 0 119
Johannes Caspers 7 stookersknegt maetigh cu. 011-13-0 3 0 125
Johannes Tjebbes 7 gortmaeker, mr. 009-01-0 1 0 120
Joost Gonggrijp 7 bakker, mr. bestaet wel cu. 077-14-0 5 0 127
Jouke Jolles 7 oud en arm cu. 011-13-0 4 0 121
Jurjen Jansen 7 turfdraeger maetigh cu. 017-08-0 2 1 119
Casper Hansen 7 weeversknegt gealimenteerdt -- 1 1 131
Keympe Douwes 7 beurtschipper bestaet wel cu. 075-19-0 3 3 132
wed. Claas Christiaens 7 bestaet geringh 006-12-0 1 0 122
wed. Claas Douwes 7 bestaet maetigh wel 036-07-0 3 0 126
Claas Ypes 7 vaerendpersoon gering cu. 011-09-0 2 0 127
Claas Jansen 7 matroos bestaet gemeen cu. 011-09-0 2 0 127
Claes Claesen 7 gealimenteerdt cu. -- 3 0 123
wed. Claas Rintjes 7 viswijff met Jan Hendriks, van gering bestaen 011-13-0 3 1 130
Coenraad Hendriks 7 bakker, mr. geringh cu. 011-13-0 3 0 131
Cornelis Jentjes 7 coopman bestaet wel cu. 082-05-0 5 0 125
wed. Cornelis Thomas 7 turfmeetster gering 006-16-0 1 2 123
Cornelis Tjerks 7 pannebakkersknegt gealimenteerd cu. -- 2 4 122
Laas Spannenburgh 7 kladferver maetigh cu. 041-15-0 3 0 120
wed. Lijsbert Hansen 7 gealimenteerdt -- 2 3 122
wed. Lijsbert Pytters 7 gering 006-16-0 2 0 123
Lieuwe Hiddes 7 vleeshouwer, mr. maetigh cu. 066-13-0 3 4 127
Lieve Siverds de Bruin 7 coopman bestaet wel cu. 072-01-0 4 0 131
wed. Lolkjen Ages 7 gealimenteerdt -- 3 0 126
Lolkjen Rinkes 7 renteniersche 057-04-0 2 0 128
Lourens Jans 7 matroos is arm, geringh cu. 011-13-0 2 3 127
Lourens Claesen 7 vleeshouwer, mr. gering cu. 017-08-0 2 1 130
Marten Fokkes 7 timmermansknegt geringh 006-12-0 1 0 119
wed. Marten Jilles 7 bestaet seer geringh 006-12-0 1 0 128
Martje Joosten 7 gealimenteerdt -- 1 0 123
wed. Meyle Ruirds 7 bakkerinne, mr. 048-12-0 3 0 121
Meyndert Jansen 7 matroos gering 011-09-0 2 0 132
wed. Meyndert Monses 7 gealimenteerdt -- 4 0 126
Miechiel Rienks 7 bierdraeger geringh cu. 019-17-0 3 3 121
Minne Marnstra 7 chirurgijn vaerende op Oost-Indi 014-15-0 1 0 126
Neeltje Greolds 7 stadsvroedvrouw maetigh 017-00-0 1 0 129
wed. Obbe Finkelbosch 7 gealimenteerd -- 4 1 124
Obbe Hendriks 7 winkelier maetigh cu. 039-19-0 2 0 127
Oepke Claases 7 briefbesteller geringh 015-01-0 3 0 126
Okke Bouwes 7 bakker, mr. maetigh cu. 027-13-0 3 0 123
Otte Sybes 7 wolkammer, mr. cu. 084-00-0 4 1 119
Pybe Talma 7 vrijgesel bestaet wel 028-00-0 1 0 132
Pier Eelkes 7 bakker, mr. bestaet wel 042-19-0 2 0 131
Pier Reydses 7 en suster, bestaet seer geringh 011-09-0 2 0 123
Pieter Andries 7 coopman bestaet wel cu. 066-13-0 3 0 127
Pieter Aris 7 stoeldrayersknegt cu. 011-13-0 3 2 132
Pieter Aukes 7 metselaer, mr. geringh cu. 015-06-0 2 1 122
Pieter Faeses 7 compasmaeker en winkelier cu. 035-09-0 2 3 121
wed. Pieter Jetses 7 arbeydster gering 006-16-0 2 0 118
wed. Pytter Reins 7 winkeltje, klein geringh 006-16-0 1 2 131
Pytter Wytzes 7 kladferwersknegt gemeen cu. 017-08-0 2 1 130
Rinse Abbes 7 vaerend persoon nae Oost Indi?n cu. 011-09-0 2 0 123
Rinske Marnstra 7 winkeltje soober 007-17-0 1 0 126
wed. Rinske Claases 7 gealimenteerd -- 1 0 122
Ritske Oenes 7 kuiper gering cu. 015-17-0 2 2 124
Romke Hotses 7 Deeventervaerder en coopman bestaet wel cu. 063-16-0 5 0 126
Zalomon Cohen 7 craemer maetigh cu. 011-09-0 2 0 118
Zalomon Hoytes 7 matroos seer gering cu. 011-13-0 2 2 132
Seerp Wildschut 7 coopman welbegoedight 106-11-0 3 0 125
Sybe Andrys 7 vaerenspersoon maetigh cu. 024-14-0 3 2 125
Sybe Hansen 7 baentjersknegt geringh cu. 011-13-0 2 2 130
Sybe Stoffels 7 arbeyder gering cu. 011-09-0 2 0 121
Symon Fokkes Bakker 7 kooperslaeger, mr. 050-15-0 3 0 119
Simon Willems 7 herbergier soober cu. 034-16-0 4 4 125
wed. Sierk Geytjebaan 7 breydster bestaet geringh 006-16-0 1 1 132
Sytse Hessels 7 vleeshouwer, mr. geringh cu. 018-01-0 2 0 120
Sijke Gerrits 7 groenteverkoopster 006-12-0 1 0 126
wed. Sytske Cornelis 7 gealimenteerd -- 1 0 119
Sjieuke Oeges 7 geringhe vrouw 006-12-0 1 0 118
Sikke Ennes 7 potverkooper geringh 012-01-0 3 0 119
Sipke Dirks 7 winkelier maetigh cu. 054-11-0 3 5 118
Sipke Hennes 7 bakker, mr. geringh 010-17-0 1 0 118
Sjoerd Andries 7 bestaet wel cu. 039-19-0 2 0 128
wed. Sjouke Sjoukes 7 winkeliersche 042-19-0 2 0 132
Stoffel Pytters 7 sjouwer bestaet geringh 011-13-0 1 2 126
wed. Tabe Jansen 7 geringh bestaen 006-12-0 1 0 121
Taeke Heyns 7 turfdraeger maetigh 014-05-0 2 1 120
Taeke Cornelis 7 korfmaeker gering cu. 017-05-0 4 1 118
Tettje Martens 7 nayster bestaet geringh 006-12-0 1 0 128
Theunis Block 7 coopman gemeen cu. 017-08-0 2 1 131
Tymon Tijssen 7 sakkedraeger geringh cu. 011-13-0 4 1 130
wed. Tytte Jansen 7 gealimenteerdt -- 1 1 122
Tyttje Willems 7 arbeydster gering 006-12-0 1 0 124
Tjalling Tjallingii 7 apothecarius maetigh wel cu. 073-01-0 3 4 125
wed. Uiltje Aukes 7 geringh bestaen 011-09-0 2 0 129
Wattje Jacobs 7 scheepstimmerman, nae Indi seer gering cu. 011-13-0 2 2 131
Weine Norel 7 nayster bestaet geringh 006-12-0 1 0 123
Wepke Doedes 7 wolkammer, mr. maetig cu. 032-15-0 2 0 128
Wytse Heyns 7 matroos geringh cu. 011-09-0 2 0 122
Willem Ages 7 winkelier maetigh cu. 032-15-0 2 0 120
Wiltetus Hendriks 7 slaeger, mr. maetig cu. 046-11-0 3 0 128
Wouter Arents 7 wagtgeldophaelder 028-07-0 2 0 118
burgemeester Agema 8 bestaet wel cu. 063-01-0 2 0 147
burgemeester de Boer 8 coopman 048-07-0 2 0 141
burgemeester Bosscha 8 gortmaeker, mr. cu. 090-00-0 4 2 144
Bottigius 8 luitenant onder Leewe -- 0 0 152
wed. dr. Crijtenburgh 8 renteniersche bestaet wel 040-19-0 1 1 147
Deketh 8 ontfanger bestaet wel cu. 100-00-0 8 0 153
Fledderius 8 luitenant onder Leewe -- 0 0 152
Geersma 8 luitenant onder Leewe -- 0 0 152
wed. grietman D. van der Haar 8 bestaet wel 130-00-0 4 0 154
secretaris c.s. van Idsinga 8 secretaris bestaet wel 120-00-0 6 0 139
Keun 8 luitenant onder Leewe -- 0 0 146
vroedsman Moccama 8 bakker, mr. cu. 036-00-0 2 0 146
wed. ds. Oneides 8 renteniersche bestaet wel 075-00-0 5 0 152
Oorbel 8 cherjant onder Leewe -- 0 0 148
wed. Oudkerk 8 oude vrouw; geringh 006-12-0 1 0 138
wed. Piekenbroek 8 captein 012-09-0 1 1 145
Poulus 8 faandrik onder Leewe -- 0 0 152
wed. vroedsman Schrik 8 renteniersche bestaet wel 054-07-0 3 0 144
de Wilde 8 luitenant onder Leewe -- 0 0 148
Wiltens 8 sergiant onder Leewe -- 0 0 150
ds. Th. Wopkens 8 leeraer van de doopsgesinde gemeente, old 050-00-0 2 0 153
van der Woude 8 commys bestaet wel cu. 070-00-0 3 2 137
Aefke Everts 8 stijfsters en Tjietske Everts, geringh bestaen 006-16-0 2 0 151
Aefke Claeses 8 arbeydster geringh 006-12-0 1 0 150
Aeltje Hanses 8 wijnkooperse maetigh 040-00-0 2 1 134
Aeltje Wytses 8 zie Andle Bonnes -- 0 0 148
Age de Haes 8 bakker, mr. majoor; cu. 040-00-0 4 1 134
Age Claeses 8 matroos bestaet geringh cu. 011-09-0 2 0 151
Albertus Rasschen 8 caemerboode aen't collegie ter admiraliteyt cu. 085-00-0 5 3 153
Albert Hiddes 8 houtstaepelaer maetigh 010-17-0 1 0 139
wed. Albert Joukes 8 winkeltje maetigh 018-09-0 1 1 137
Allardus Westendorp 8 bakker, mr. maetigh wel cu. 046-15-0 3 2 144
Andle Bonnes 8 stuirman bestaet matigh cu. 020-09-0 4 3 148
Andrys Bastiaens 8 herbergier geringh cu. 050-00-0 3 2 136
Andries Johannes 8 zeylmaeker, mr. gemeen cu. 028-00-0 2 1 136
Anne Hyltjes 8 schipper maetig cu. 036-12-0 2 0 142
Anne Oenes 8 adsistend aen 't collegie van de admiraliteyt cu. 030-00-0 4 2 151
Anne Sytses 8 scheepstimmerbaas cu. 040-00-0 2 1 154
wed. Anjus Sjoerds 8 nayster geringh 012-01-0 3 0 152
Antje Emmeriks 8 spoelster gering, met haer broeder matroos 011-09-0 2 0 145
Antje Harmens 8 sonder bedrijff maetigh 014-15-0 1 0 150
wed. Antje Claeses 8 arbeydster gering 006-16-0 2 0 140
Antje Pytters 8 turfmeetster geringh 006-12-0 1 0 151
wed. Antje Pieters 8 gealimenteerd -- 1 0 148
Antje Scheltes 8 sonder bedrijff geringh 006-12-0 1 0 150
wed. Antje Wygers 8 gealimenteerdt -- 1 0 143
Arent Anthoni 8 herbergier geringh cu. 036-00-0 4 0 135
Arent Harmens 8 weever geringh 015-16-0 2 0 152
Arjen Arjens 8 matroos op 't Princejagt cu. 017-08-0 2 1 147
Arjen Boykes 8 portier bestaet maetigh cu. 025-00-0 3 0 137
Auke Gerbens 8 coopman, old maetigh 028-07-0 2 0 150
wed. Auke Sybes 8 bestaet geringh 006-16-0 1 1 148
Aukjen Heeremyt 8 winkeliersche maetigh 007-17-0 1 0 138
Aukjen Gerrits 8 nayster bestaet geringh 006-12-0 1 0 148
Aukjen Jans 8 arbeydster gering 006-12-0 1 0 140
Aukjen Sybrens 8 melktapster gering 006-12-0 1 0 142
Banier Schotineus 8 adsistent collegie der admiraliteyt cu. 011-13-0 2 1 152
wed. Beernt Hemmes 8 nayster gering 007-16-0 1 0 142
Christoffel Hempel 8 herbergier en tinnegietersknegt maetigh cu. 036-00-0 3 0 134
Dani Bennze 8 pruikemaeker, mr. cu. 040-00-0 4 1 136
wed. Dirk Cramer 8 herbergierse maetig 050-00-0 2 0 139
wed. Dirk Gerbens 8 seer arm 006-16-0 1 1 148
Dirk Ypes 8 weeversknegt gemeen cu. 011-13-0 2 1 149
Dirk Jacobs 8 arbeyder gering cu. 011-13-0 3 0 149
vrouw Dirk Jansens 8 gealimenteerd -- 2 2 147
wed. Dirk Jansen 8 gealimenteerdt -- 3 0 140
Dirk Jansen 8 coopman bestaet wel cu. 040-00-0 2 0 144
Dirk Klaesen 8 gealimenteerd cu. -- 2 0 137
Jurre Hendriks 8 schipper maetigh cu. 030-00-0 2 1 149
Doede Alberts 8 sjouwer gering cu. 011-09-0 2 0 146
Douwe Alefs 8 houdtstaepeler maetigh cu. 015-06-0 2 1 139
wed. Douwe Fransen 8 melkverkoopster geringh 006-16-0 2 0 151
Douwe Hendriks 8 weeversknegt maetigh cu. 017-08-0 2 1 137
Douwe Jansen 8 matroos gealimenteerdt cu. -- 2 2 144
Douwe Pytters 8 setschipper maetig cu. 030-14-0 2 0 144
Douwe Tomas 8 sjouwer gering cu. 011-13-0 3 2 139
Eelke Bernhardus 8 gealimenteerd cu. -- 3 4 137
Eeltje Pieters 8 stuirman maetigh cu. 018-01-0 2 0 154
Eelkjen Jacobs 8 arbeydster gering 006-12-0 1 0 147
Eelkjen Pieter 8 herbergiersche maetigh 040-00-0 2 0 135
Engel Gerrits 8 matroos geringh cu. 011-13-0 2 2 147
Engeltje 8 scheerster geringh 006-12-0 1 0 141
wed. Engeltje Pytters 8 bestaet seer geringh 011-09-0 2 0 137
Fedrik Allerts 8 kooldraeger gering 019-08-0 3 0 145
Feyke Jansen 8 oud en arm cu. 011-09-0 2 0 135
Feyke Willems 8 metselaersknegt geringh cu. 011-13-0 3 2 136
Floris Ydes 8 stadstimmerknegt cu. 017-05-0 4 1 145
Fokke Carsten 8 matroos bestaet maetigh cu. 011-09-0 2 0 151
Folkert Baernts 8 bakker, mr. maetigh 036-00-0 3 0 136
wed. Folkert Saekes 8 gealimenteerdt -- 2 2 137
wed. Foppe Dirks 8 winkeltje geringh 009-09-0 1 1 150
Frans Jeltes 8 matroos bestaet geringh cu. 011-13-0 4 1 149
Geert Rijnje 8 matroos maetigh cu. 017-06-0 3 0 141
Geert Steenveld 8 admiraliteytsboode cu. 040-00-0 2 1 152
Geertje van Beemen 8 jonge vrijster, gering 006-12-0 1 0 150
Geertje Harkes 8 arbeydster gering 006-12-0 1 0 148
wed. Geertje Obbes 8 geringh 012-13-0 2 0 137
wed. Gerrit Gerrits 8 van geringh bestaen 011-09-0 2 0 143
Gerrit Harmens 8 weever bestaet geringh cu. 017-13-0 2 2 145
Gerrit Jansen 8 scheepstimmerman cu. 011-13-0 2 1 153
Gerrit Tjallings 8 gortmaeker, mr. 060-00-0 3 0 146
Gijsbert Thijssen 8 matroos seer geringh cu. 011-13-0 6 1 145
Grytje Folkerts 8 nayster gering 006-12-0 1 0 146
Gryttje Hessels 8 nayster bestaet geringh 006-12-0 1 0 143
wed. Grytje Sikkes 8 winkeliersche maetigh 046-11-0 3 0 136
Grytje Thomas 8 winkeltje geringh 006-12-0 1 0 143
Grytjeen Tjieskjen Wassenaer 8 nayster bestaen maetigh 017-00-0 2 0 152
wed. Haringh Claeses 8 sonder bedrijff maetigh 021-01-0 3 0 138
Harmen Visser 8 weever bestaet matigh cu. 017-06-0 3 0 148
Harmen Jurjens 8 weever bestaet geringh 025-00-0 2 2 138
wed. Harmen Willems 8 bestaet seer geringh 006-12-0 1 0 153
Heyn Jansen 8 glaesemaeker gemeen cu. 011-09-0 2 0 144
wed. Helena Kuik 8 bestaet maetigh 020-12-0 1 0 150
Hendrik Croesen 8 hofmeester op 't admiraliteyts jagt cu. 026-00-0 2 3 149
Hendrik Norel 8 binnenvaeder in 't gereformeerde weeshuis cu. 011-12-0 2 0 139
Hendrik Postma 8 schipslaeper geringh 011-09-0 2 0 152
Hendrik Arjens 8 brouwersknegt geringh cu. 011-13-0 5 2 143
Hendrik Baltus 8 matroos bestaet geringh cu. 017-06-0 3 0 149
Hendrik Hansen 8 weever bestaet gemeen cu. 014-09-0 2 0 147
Hendrik Hendriks 8 weever gering cu. 018-17-0 4 2 138
Hendrik Jansen 8 sjouwer bestaet maetigh cu. 018-01-0 2 0 136
Hendrik Jurjens 8 matroos geringh cu. 011-13-0 2 1 150
Hendrik Cornelis 8 timmerman, mr. cu. 020-17-0 5 1 148
Hendrik Minnes 8 blokmaeker, mr. maetigh 033-00-0 3 0 135
Heere Pytters 8 sleefmaeker geringh cu. 018-00-0 3 1 150
Heere Ruurds 8 scheepstimmerman cu. 020-00-0 5 0 137
Hessel Lammerts 8 weever bestaet geringh cu. 011-09-0 2 0 147
Hylkjen Pybes 8 arbeydster gering 006-16-0 1 1 144
erven Hyltje Joris 8 sonder bedrijff maetig 036-07-0 3 0 142
Hillebrand Dirks 8 coster en doodbidder cu. 040-00-0 5 0 141
Hinke Alberts 8 nayster bestaet geringh 006-12-0 1 0 142
Homme Claesen 8 sleefmaeker maetig cu. 025-00-0 2 0 151
Horatius van Seyst 8 weever bestaet geringh cu. 019-05-0 5 0 153
Hugo van Calslaegen 8 coopman bestaet wel cu. 050-00-0 2 0 141
Yde Tjeerds 8 pannebakkersknegt cu. 011-13-0 2 1 144
Yme Jansen 8 scheepstimmerman cu. 030-00-0 5 2 149
wed. Yttje Luytjens 8 waschter gering 006-16-0 3 0 140
Ysa van Ruth 8 casteleyn in Leeuwenburgh bestaet maetigh cu. 060-00-0 5 4 137
Jacobus Dronrijp 8 coffyschenker maetigh cu. 060-00-0 4 0 138
Jacob Houtkooper 8 beurtschipper maetigh cu. 027-09-0 2 1 153
Jacob J. van der Ley 8 winkelier gemeen cu. 037-04-0 6 1 152
wed. Jacob Wiersma 8 bakkerinne geringh 020-00-0 3 0 135
Jacob Jurres 8 vaerendpersoon maetig cu. 011-13-0 2 1 152
wed. Jacob Jansen 8 bestaet geringh 006-12-0 1 0 147
Jacob Jetses 8 timmerman geringh cu. 011-13-0 2 2 143
Jacob Jurjens 8 matroos bestaet geringh cu. 011-13-0 2 3 142
Jacob Ottes 8 stuirman bestaet maetigh cu. 011-13-0 2 3 153
Jacob Sybes 8 sjouwer bestaet geringh cu. 011-09-0 2 0 151
Jan Bakker 8 setschipper maetigh cu. 036-03-0 4 1 141
Jan Huiselaer 8 constapel op de legger cu. 017-16-0 3 0 147
Jan van Kampen 8 ontfanger van Almenum 070-00-0 2 0 153
Jan de Reus 8 chirurgijn, mr. cu. 080-00-0 4 2 134
Jan Alberts 8 matroos op 't admiraliteytsjagt maetigh cu. 018-00-0 4 2 135
Jan Beernts 8 weever bestaet geringh cu.. 017-13-0 2 2 143
Jan Eellerts 8 timmermansknegt geringh cu. 013-05-0 2 3 145
Jan Feykes 8 scheepstimmerman cu. 025-03-0 2 2 146
Jan Feykes 8 matroos bestaet geringh cu. 011-13-0 2 5 135
Jan Fopkes Swart 8 gealimenteerdt cu. -- 2 0 153
wed. Jan Hendriks 8 nayster reedelijk bestaen 012-16-0 1 0 135
Jan Holkes 8 scheepstimmerman cu. 022-00-0 2 1 138
Jan Ypes 8 matroos bestaet maetigh cu. 011-13-0 2 1 149
Jan Jansen Keyser 8 gealimenteerdt cu. -- 4 1 143
Jan Joukes 8 matroos bestaet maetigh cu. 025-12-0 2 1 135
Jan Claesen 8 gealimenteerdt cu. -- 5 3 154
wed. Jan Pytters 8 nayster seer gering 011-09-0 2 0 139
wed. Jan Poppes 8 nayster bestaet armelijk 006-12-0 1 1 138
Jan Rijkerts 8 setschipper geringh cu. 011-13-0 2 0 137
Jan Roelofs 8 matroos geringh cu. 011-13-0 4 0 146
Jan Scheltes 8 pottebakker geringh cu. 036-00-0 7 2 152
wed. Jan Sjoukes 8 winkeliersche geringh 006-16-0 2 3 149
wed. Jan Tabes 8 bestaet geringh 015-00-0 1 0 146
Jan Wybes 8 stuurman op 't admiraliteytsjagt cu. 029-05-0 6 4 139
Jarigh Adema 8 adsistendt maetig cu. 028-14-0 5 0 144
Jelle Gerryts 8 weever bestaet gemeen cu. 017-09-0 2 3 136
Jelle Hayes 8 schoenmaeker, mr. cu. 017-06-0 3 0 143
Jelle Steffens 8 matroos geringh cu. 011-13-0 4 1 145
Jentje Wybrens 8 matroos geringh cu. 011-09-0 2 0 142
Jilderen Ruirds 8 bestaet geringh cu. 007-17-0 1 0 142
wed. Jilles Saekes 8 arbeydster geringh 011-09-0 2 0 138
wed. Jocchum Stellingwerf 8 bestaet geringh 017-08-0 2 1 150
wed. Jocchum Douwes 8 van geringh bestaen 011-09-0 3 0 147
Johannes 8 weeversknegt gering 007-17-0 1 0 145
Johannes Peaus 8 paruikemaeker, mr. 036-00-0 2 0 136
Johannes Andrys 8 weever bestaet maetigh cu. 017-08-0 2 1 140
Johannes Arents 8 gleybakkersknegt geringh cu. 011-13-0 2 3 151
wed. Johannes Eelkes 8 arbeydster gering 006-16-0 2 0 142
Johannes Freerks 8 scheepstimmermansknegt cu. 020-00-0 2 3 137
Johannes Harings 8 trompetter op 't admiraliteytsjagt bestaet van sijn bedieninge 018-00-0 1 0 149
Johannes Hyltjes 8 schipper bestaet maetig cu. 036-12-0 2 0 142
Johannes Jacobs 8 gealimenteerd cu. -- 2 5 148
Johannes Jarighs 8 weever gering cu. 014-09-0 2 0 148
wed. Johannes Corneelis 8 arbeydster seer gering 006-16-0 2 0 144
Johannes Pytters 8 coopman in kalk en steen cu. 036-00-0 2 0 139
wed. Johanna Alberts 8 gealimenteerdt -- 2 3 148
Jurrien Stapert 8 lidsetter, mr. maetig 045-00-0 2 0 152
wed. Carst Hendriks 8 nayster bestaet geringh 006-12-0 1 1 144
Carst Palsen 8 arbeyder gering cu. 011-09-0 2 0 147
Keimpe Jans 8 winkeltje maetigh cu. 014-09-0 2 0 140
Claas Alberts 8 weever geringh cu. 015-06-0 2 1 151
Claas Beerns 8 weever bestaet geringh cu. 011-09-0 2 0 151
Claas Dirks 8 weever bestaet geringh cu. 015-06-0 2 1 139
Claas Gerrits 8 gealimenteerdt cu. -- 2 3 144
Claas Johannes 8 vaerendpersoon gemeen cu. 011-13-0 2 1 143
Claas Minnes Block 8 bontreeder, mr. 080-00-0 3 0 136
Claas Simons 8 bakker, mr. maetigh cu. 048-00-0 4 1 134
Claas Swerus 8 boekbinder maetigh 018-00-0 1 0 134
Claeske Claeses 8 arbeydster gering 006-12-0 1 0 150
Coenraad Bakker 8 bootsman van 't Collegie cu. 055-00-0 2 4 153
Coenraad Vonck 8 kock op de legger cu. 017-13-0 3 1 147
Coene Willems 8 metselaer, mr. en winkelier 036-00-0 3 1 138
Cornelis Koen 8 commissaris op den Abt cu. 110-00-0 4 3 153
Cornelis Oldaan 8 rentenier bestaet wel 030-00-0 1 0 139
Cornelis Siverda 8 advocaat bestaet wel 071-09-0 2 0 134
Cornelis Bouwes 8 zeylmaeker maetigh cu. 036-00-0 2 3 135
Cornelis Edsges 8 schoolmeester geringh cu. 012-13-0 2 0 145
Cornelis Geerts 8 stokersknegt gemeen cu. 011-09-0 2 0 150
Cornelis Hendriks 8 matroos geringh cu. 011-13-0 3 1 138
Cornelis Ypes 8 matroos geringh cu. 011-13-0 2 1 138
Cornelis Cornelis 8 timmerman maetigh cu. 013-01-0 2 0 139
Leendert Luitjens 8 ijsersmid geringh cu. 020-00-0 4 0 135
wed. Lijsbert Joosten 8 gealimenteerd -- 1 2 137
wed. Lijsbert Sjoerds 8 bestaet seer geringh 006-12-0 1 0 143
Livius Prigge 8 zie Midlum -- 0 0 139
Lolke Henninghs 8 scheepstimmerman cu. 011-09-0 2 0 153
Luitjen Pytters 8 ijsersmid geringh cu. 019-01-0 2 1 141
Magnus van Aarsen 8 bankier maetig cu. 079-11-0 4 3 141
Maartje Joosten 8 nayster gering 006-12-0 1 0 140
Melle Martini 8 captain gewaldige van de admiraliteyt bestaet wel 080-00-0 5 2 151
wed. Neeltje Tyttes 8 wort gealimenteerdt -- 1 0 140
Okke Hessels 8 vaerendpersoon geringh cu. 018-00-0 3 1 150
Ocke Sjoerds 8 matroos geringh cu. 011-13-0 3 0 153
Otte Joris 8 schipper maetig cu. 036-07-0 3 0 142
Poulus Jansen 8 stookersknegt geringh cu. 012-01-0 3 0 145
Pybe Jacobs 8 schoenmaekersknegt cu. 011-13-0 2 2 141
Pyke Dirks 8 matroos geringh cu. 011-09-0 2 0 151
wed. Pyke Hommes 8 seer geringh bestaen 006-12-0 1 0 143
Pier Ruurds 8 matroos bestaet geringh cu. 011-13-0 2 2 145
Pieter Scheltema 8 coopman bestaet wel cu. 060-16-0 3 0 145
Pieter Daams 8 setschipper gemeen cu. 035-11-0 3 0 144
Pieter Dani?ls 8 gleybakkersknegt cu. 011-13-0 5 4 149
Pytter Doekes 8 bootsgesel geringh cu. 011-13-0 2 2 143
wed. Pytter Gaeles 8 seer geringh 006-16-0 2 0 141
Pytter Gerbens 8 pannebackersknegt cu. 011-13-0 2 2 134
Pytter Hylkes 8 timmerman maetigh cu. 019-01-0 2 1 150
Pytter Louws 8 weever bestaet geringh cu. 018-00-0 2 4 137
Pytter Luikas 8 ijsersmid geringh cu. 020-00-0 2 3 141
Pytter Matthijssen 8 setschipper maetigh cu. 028-05-0 2 3 138
wed. Pieter Reynders 8 nayster bestaet geringh 020-17-0 5 1 152
Pytter Ulbes 8 man nae Indi geringh cu. 011-13-0 2 2 136
Pieter Willems 8 herbergier redelijk cu. 050-00-0 3 3 134
Pyttje Lieuwes 8 nayster geringh 006-12-0 1 0 145
Poppe Hendriks 8 schuitschipper maetigh cu. 050-00-0 3 1 135
Rein Swael 8 schipper op 't admiraliteytsjagt bestaet wel cu. 055-00-0 3 1 139
wed. Reynder Jansen 8 bontreedersche 050-00-0 2 0 139
Reinder Taekes 8 matroos geringh cu. 011-13-0 2 2 140
wed. Reinouke Obbes 8 gealimenteerdt -- 3 1 136
wed. Rienk Heyns 8 nayster bestaet maetigh 006-16-0 1 2 142
wed. Rijk Harmens 8 bestaet seer geringh 006-12-0 1 0 141
Righstje 8 arbeydster vrijster 006-12-0 1 0 144
Rinske Romkes 8 arbeydster reedelijk 006-12-0 1 0 134
wed. Reinskjen Sipkes 8 gealimenteerd -- 2 4 136
Rodmer Arjens 8 matroos bestaet geringh cu. 011-13-0 3 0 146
Ruird Dirks 8 matroos bestaet geringh cu. 011-09-0 2 0 147
Ruird Robijns 8 sonder bedrijff gering cu. 022-08-0 3 0 142
Saake Floris 8 keeskooper geringh cu. 011-13-0 3 2 146
Saeke Folkerts 8 blokmaeker maetigh cu. 025-00-0 2 1 135
Salomon Gerlofs 8 bakker, mr. bestaet wel 055-00-0 3 0 144
Sander Annes 8 setschipper maetigh cu. 028-05-0 4 1 142
wed. Sara Baukes 8 winkeliersche geringh 011-13-0 1 0 136
wed. Sara Broers 8 winkeltje, een maetigh 025-00-0 1 1 145
wed. Saara Gilles 8 bestaet gering 007-17-0 1 0 134
Syble Hayes 8 stuirman, vaert voor cu. 020-00-0 4 1 141
Sybe Jilts 8 metselaer geringh cu. 015-01-0 2 0 140
Sybren Joghums 8 gealimenteerd cu. -- 2 3 153
Sybrand Taekes 8 schipper maetigh cu. 022-08-0 3 0 140
wed. Sybrigjen Jans 8 gealimenteerdt -- 2 0 140
wed. Symon Fokkes 8 sonder bedrijff maetigh 020-00-0 1 0 134
wed. Symon Hiddes 8 nayster geringh bestaen 011-09-0 2 0 149
Symon Jans 8 matroos geringh cu. 011-13-0 4 4 139
wed. Symon Cornelis 8 blokmaekerse geringh 025-00-0 3 0 135
Symon Taeaekles 8 matroos gering cu. 011-13-0 2 1 143
Sjirk van der Ley 8 coopman off winkelier cu. 055-00-0 5 4 135
Sytse Folkerts 8 sonder bedrijff geringh 007-17-0 1 0 146
Sytske Yges 8 arbeydster gering 006-12-0 1 0 139
wed. Sytske Cornelis 8 arbeydster gering 006-12-0 1 0 136
Sipkjen Johannes 8 nayster geringh 006-12-0 1 0 142
Sjoerd Arjens 8 metselaer, mr. maetigh 018-00-0 2 0 138
Sjoerdtje 8 scheerster geringh 006-12-0 1 0 140
wed. Styntje Foppes 8 bestaet seer geringh 006-12-0 1 0 140
Theuntje 8 scheerster geringh 006-12-0 1 0 140
Thomas Feykes 8 stuirman maetig cu. 011-13-0 4 2 149
Thomas Hiddes 8 matroos bestaet geringh cu. 011-13-0 5 0 146
Tymon Jacobs 8 matroos op 't admiraliteyts jagt maetigh cu. 020-09-0 2 0 146
Tymon Jetses 8 matroos gering cu. 011-13-0 4 0 151
Tytte Scheltes 8 schipper maetigh cu. 025-00-0 2 0 153
Tjallingh Gerlofs 8 matroos geringh cu. 011-09-0 2 0 151
Tjebbe Douwes 8 turfdraeger geringh cu. 014-17-0 2 4 138
Tjepke Lykles 8 compasmaeker, mr. 036-00-0 2 0 136
wed. Tjerk Andrys 8 winkeltje geringh 017-06-0 3 0 134
Tjerk Heeres 8 matroos bestaet soober cu. 012-01-0 3 0 149
Tjietske Arjens 8 nayster geringh 006-12-0 1 0 138
wed. Trijntje Eerrema 8 bestaet geringh 006-12-0 1 0 147
Trijntie Edsges 8 winkeltje bestaet geringh 018-01-0 2 0 134
wed. Trijntje Freerks 8 nayster gering 006-16-0 1 2 140
Trijntje Luitjens 8 nayster maetigh 009-01-0 1 0 135
wed. Trijntje Minnes 8 bestaet geringh 006-16-0 3 0 140
Trijntje Romkes 8 arbeydster redelijk 006-12-0 1 0 134
wed. Uilke Pytters 8 wort gealimenteerdt -- 1 2 141
Warner Sikkes 8 gleybakkersknegt cu. 011-13-0 2 1 149
Watse Pieters Meetje 8 smackschipper maetig cu. 027-13-0 6 3 153
Wybe Taekes 8 matroos op 't Princejagt cu. 017-08-0 2 1 142
Wybe Wybrens 8 gleybakkersknegt cu. 017-13-0 2 0 152
Wyger Swerms 8 zie Jan de Reus -- 0 0 134
Wyger Dirks 8 stuirman maetig cu. 018-01-0 2 0 145
Willem Hendriks 8 matroos geringh cu. 011-13-0 2 2 140
Wopke Jans 8 matroos geringh bestaen cu. 011-13-0 2 1 146