Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont de (verwerkte) resultaten van de Werkgroep Archiefonderzoek tot nu toe.

De standaard sortering is op boek+folio, dan worden alle gegevens van alle proclamaties getoond. Om een andere sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij "huurder" zijn alleen nog maar gegevens te zien waar "huurder" is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2017-12-14 20:03:07.boek+folio datum voornamen patroniem familienaam toponiem
beroep woonplaats
koper verkoper
huurder grondpacht
naastligger ten N O Z W
onderwerp relatie
2330100r 10-03-1633 Arent Hansen koper voor GG 900:00:00 3/4 huis (Franekereind NZ [staat: Franekerpijpen NZ van het diept], waarschijnlijk Franekereind 25) gehuwd met
2330100r 10-03-1633 Jetske Romckes
2330100r 10-03-1633 Arent Hansen eigenaar van 1/4
2330100r 10-03-1633 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:01:00
2330100r 10-03-1633 Barent Sickes naastligger ten oosten
2330100r 10-03-1633 Franekereind [staat: straat] naastligger ten zuiden
2330100r 10-03-1633 Ooievaarsteeg [staat: lange steeg] naastligger ten westen
2330100r 10-03-1633 Nanne Melchers naastligger ten noorden
2330100r 10-03-1633 mr. Hendrick Arents q.q. verkoper
2330100v 03-03-1633 Claes Sybis burger koper voor GG 50:00:00 1/3 huis (Kerkpoortstraat NZ [staat: noordzijde van de Kerk]) gehuwd met
2330100v 03-03-1633 Lampck Hendricx burgerse
2330100v 03-03-1633 Claes Sybis eigenaar van 2/3 met
2330100v 03-03-1633 de kinderen van Thomas Hendricks
2330100v 03-03-1633 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:05:00
2330100v 03-03-1633 wijlen Hendrick Thomas bewoner
2330100v 03-03-1633 Cornelis Cornelis naastligger ten oosten
2330100v 03-03-1633 de erven van Lamberdt Jacobs wagenaar naastligger ten westen
2330100v 03-03-1633 Jildt Jildts burger verkoper
2330101r 09-03-1633 Dirck Alberdts wonende in Leeuwarden koper voor GG 75:07:00 greidland 9 pm 11 einsen 3 roeden 4 voeten (Onder de Klokslag van Harlingen ) gehuwd met
2330101r 09-03-1633 Hylck Arnoldi
2330101r 09-03-1633 Hendrick Lieuues wonende in Leeuwarden koper gehuwd met
2330101r 09-03-1633 Claeske Pyters
2330101r 09-03-1633 N. N. huurder voor GG 5:14:00 ((per pm))
2330101r 09-03-1633 Stadslanden naastligger ten oosten
2330101r 09-03-1633 Teede Wopckes naastligger ten zuiden
2330101r 09-03-1633 Stadslanden naastligger ten westen
2330101r 09-03-1633 Teede Wopckes naastligger ten noorden
2330101r 09-03-1633 Ryckien Stevens Crappoort q.q. en c.s. verkoper gehuwd met
2330101r 09-03-1633 Lieuwe Jarichs
2330101v 17-03-1633 Leenerdt Hendricx schoenlapper koper voor GG 100:00:00 huis (Kerkhof achter de hof van ds. Bogerman, bij het) gehuwd met
2330101v 17-03-1633 Antie Wilkes
2330101v 17-03-1633 Syuerdt Jacobs q.q. en c.s verkoper
2330102r 30-03-1633 Hendrick Willems boendermaker koper voor GG 150:00:00 4/14 huis (Grote Kerkstraat NZ [staat: Kleine Kerkstraat OZ op de hoek], waarschijnlijk Grote Kerkstraat 15) gehuwd met
2330102r 30-03-1633 Bauck Hendricx
2330102r 30-03-1633 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00 ((voor 1/1))
2330102r 30-03-1633 Bartel Rinses naastligger ten oosten
2330102r 30-03-1633 Grote Kerkstraat [staat: Kerkstraat] naastligger ten zuiden
2330102r 30-03-1633 Kleine Kerkstraat [staat: Kerkstraat] naastligger ten westen
2330102r 30-03-1633 Pier Mercks naastligger ten noorden
2330102r 30-03-1633 oud burgemeester van Bolsward Fonger Laquardt staat op het tegenwoordige Landschap wonende in Leeuwarden verkoper (ook )
2330102v 30-03-1633 Idserdt van Hettinga koper voor GG 281:00:00 land met huis, hooiberg en hiem (Onder de Klokslag van Harlingen )
2330102v 30-03-1633 Ede Sibrans Feitama koper
2330102v 30-03-1633 floreenbelasting voor GG 2:00:04
2330102v 30-03-1633 Stadslanden naastligger ten oosten
2330102v 30-03-1633 Herenweg naastligger ten noorden
2330102v 30-03-1633 Ryckien Stevens Crappoort c.s. verkoper gehuwd met
2330102v 30-03-1633 Lieuwe Jacobs
2330103v 06-04-1633 Aesge Lieuues koper voor GG 600:00:00 huis met kamer, galerij en ledige plaats (Lombardtspijp, bij de) gehuwd met
2330103v 06-04-1633 Aecht Gerrydts
2330103v 06-04-1633 Aesge Lieuues eigenaar van 5/14
2330103v 06-04-1633 straat naastligger ten oosten
2330103v 06-04-1633 straat naastligger ten zuiden
2330103v 06-04-1633 de erven van Hettie Hommes naastligger ten westen
2330103v 06-04-1633 straat naastligger ten noorden
2330103v 06-04-1633 Jan Sybrandts wonende in noord van Harlingen bij de Bloedige Blynse verkoper gehuwd met
2330103v 06-04-1633 Rinske Lieuwes
2330104r 06-04-1633 N. N. koper kamer (Noorderhaven en Voorstraat, tussen) (fictieve datum, klaarblijkelijk niet geproclameerd)
2330104r 06-04-1633 het erf van Johannis Jansen naastligger ten oosten
2330104r 06-04-1633 de erven van Jacob Fransen naastligger ten zuiden
2330104r 06-04-1633 de verkoper wijlen Wybe Oedses naastligger ten westen
2330104r 06-04-1633 de verkoper wijlen Wybe Oedses naastligger ten noorden
2330104r 06-04-1633 burgemeester Rinnerdt Oedses verkoper curator van
2330104r 06-04-1633 de nagelaten kinderen van wijlen zijn broer Wybe Oedses
2330104v 28-04-1633 Wabbe Martens koper voor GG 175:00:00 kamer (Bij het huis waar de Blauwe Klok uithangt) gehuwd met
2330104v 28-04-1633 Romck Taeckes
2330104v 28-04-1633 Jentie Aesgis huurder
2330104v 28-04-1633 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:06:04
2330104v 28-04-1633 straat naastligger ten oosten
2330104v 28-04-1633 het hoekhuis waar de Blauwe Klok uithangt naastligger ten zuiden (huisnaam: de Blauwe Klok)
2330104v 28-04-1633 N. N. naastligger ten westen
2330104v 28-04-1633 Hendrick Gerryts verkoper gehuwd met
2330104v 28-04-1633 Griet Lieuues
2330105r 28-04-1633 Hendrick Willems c.u. koper voor GG 31:00:00 1/14 huis (Grote Kerkstraat NZ [staat: Kleine Kerkstraat op de hoek], waarschijnlijk Grote Kerkstraat 15)
2330105r 28-04-1633 de koper Hendrick Willems c.u. eigenaar van 5/14
2330105r 28-04-1633 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00 ((voor 1/1))
2330105r 28-04-1633 N. N. naastligger ten oosten*
2330105r 28-04-1633 Grote Kerkstraat [niet vermeld] naastligger ten zuiden*
2330105r 28-04-1633 Kleine Kerkstraat [niet vermeld] naastligger ten westen*
2330105r 28-04-1633 Pier Mercx naastligger ten noorden*
2330105r 28-04-1633 Beernt Hartmans wonende in Oldeberkoop verkoper
2330105v 28-04-1633 Jan Willems c.u. koper voor GG 128:00:00 kamer (Heiligeweg [staat: Turfhaven] achter het huis van Walingh Tiaerdts in de steeg )
2330105v 28-04-1633 de erven van Dirck Claesis verpachter grond voor CG 1:08:00 ((1:00:00 GG))
2330105v 28-04-1633 Sara Andriys naastligger ten oosten
2330105v 28-04-1633 N. N. naastligger ten zuiden
2330105v 28-04-1633 Walingh Tiaerdts naastligger ten westen
2330105v 28-04-1633 de hof van Jacob Hagen naastligger ten westen
2330105v 28-04-1633 Haentie Aelties c.u. verkoper
2330106r 05-05-1633 Jacob Jacobs c.u. koper voor GG 100:00:00 huis (Franekereind ZZ [staat: ten oosten van de Kerkstraat aan de Stadsvesten])
2330106r 05-05-1633 Heemstra secretaris verpachter grond voor CG 2:05:00
2330106r 05-05-1633 Neeltie Buwis naastligger ten zuiden
2330106r 05-05-1633 Hendrick Luishaer naastligger ten westen
2330106r 05-05-1633 straat naastligger ten noorden
2330106r 05-05-1633 dr. Andreas Heemstra c.soc. verkoper
2330106v 05-05-1633 Jan Hansen c.u. koper voor GG 110:00:00 kamer met vrije steeg (Schoolsteeg WZ [staat: Gortmakerssteeg])
2330106v 05-05-1633 Jan Sents verpachter grond voor CG 2:00:00
2330106v 05-05-1633 Schoolsteeg [staat: Gortmakerssteeg] naastligger ten oosten
2330106v 05-05-1633 Antie Jorrits naastligger ten zuiden
2330106v 05-05-1633 Jacob Pyters Hage naastligger ten noorden
2330106v 05-05-1633 Freerck Ritskes verkoper
2330106v 05-05-1633 Sijoucke Arents c.u. verkoper
2330107r 05-05-1633 Claes van Ruyne c.u. secretaris wonende in Terschelling koper voor GG 428:00:00 1/4 huis met plaats (Voorstraat NZ)
2330107r 05-05-1633 Claes van Ruyne secretaris eigenaar van 3/4
2330107r 05-05-1633 de weduwe en erven van Cornelis Egberdts naastligger ten oosten
2330107r 05-05-1633 Sioerdt Tiebbes Popta naastligger ten westen
2330107r 05-05-1633 doorgaande steeg naastligger ten westen
2330107r 05-05-1633 Taecke Taeckes Lauta naastligger ten noorden
2330107r 05-05-1633 Jan Jochums c.u. mr. glasmaker verkoper
2330107v 05-05-1633 Ede Sybrandts Feytema q.q. koper voor GG 85:00:00 kamer (Sint Christoffelsteeg WZ [staat: Stroffelsteeg])
2330107v 05-05-1633 de erven van Gerryt Cronenburgh verpachter grond voor CG 0:04:08
2330107v 05-05-1633 Robert Jacobs Honoret naastligger ten zuiden
2330107v 05-05-1633 de hof van Dirck Claessens naastligger ten westen
2330107v 05-05-1633 Jurcke Tymens naastligger ten noorden
2330107v 05-05-1633 dr. Andreas Heemstra c.soc. q.q. verkoper
2330108r 05-05-1633 Michiel Coerts c.u. koper voor GG 200:00:00 ((voor twee in deze akte verkochte percelen)) huis (Sint Odolphisteeg WZ [staat: Olijffsteeg])
2330108r 05-05-1633 Luytie briefdrager huurder
2330108r 05-05-1633 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:16:00
2330108r 05-05-1633 de erven van Folckert Pyters naastligger ten zuiden
2330108r 05-05-1633 Hans Arents zoutdrager naastligger ten noorden
2330108r 05-05-1633 dr. Andreas Hiemstra c.soc. en q.q. secretaris van Harlingen verkoper
2330108r 05-05-1633 Michiel Coerts c.u. koper voor GG 200:00:00 ((voor twee in deze akte verkochte percelen)) kamer of weefwinkel (Sint Odolphisteeg WZ recht achter het vorige in deze akte verkochte huis)
2330108r 05-05-1633 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2330108r 05-05-1633 steeg naastligger ten westen
2330108r 05-05-1633 dr. Andreus Hiemstra c.soc secretaris verkoper
2330108v 05-05-1633 Evert Jans burger brouwer koper voor GG 1546:00:00 voor- en achterhuis genaamd het Blindt Esel met 11 houtvoeten ledige plaats erac (Voorstraat ZZ aan de Botermarkt, waarschijnlijk Voorstraat 72) (huisnaam: de Blinde Ezel; bepalingen in de akte )
2330108v 05-05-1633 steeg naastligger ten oosten
2330108v 05-05-1633 Hendrick Willems naastligger ten oosten
2330108v 05-05-1633 de koper Evert Jans naastligger ten zuiden
2330108v 05-05-1633 de koper Evert Jans naastligger ten westen
2330108v 05-05-1633 Claes Aerts c.u. verkoper
2330109r 25-05-1633 Gerloff Oedsis c.u. koper voor GG 100:00:00 kamer, loodsje en plaatsje (Hofstraat ten zuiden van 't Kerkhof)
2330109r 25-05-1633 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:05:00
2330109r 25-05-1633 Nanne Luytiens naastligger ten oosten
2330109r 25-05-1633 Jan van Stienwyk naastligger ten westen
2330109r 25-05-1633 Dirck Arriens c.soc. brouwer verkoper
2330109v 25-05-1633 Pybe Jansen c.u. koper voor GG 210:00:00 huis (Karremanstraat WZ)
2330109v 25-05-1633 straat naastligger ten oosten
2330109v 25-05-1633 de verkopers Aucke Jacobs c.u. naastligger ten zuiden
2330109v 25-05-1633 Frans Dircx naastligger ten westen
2330109v 25-05-1633 Tiaerdt karreman naastligger ten noorden
2330109v 25-05-1633 Aucke Jacobs c.u. metselaar verkoper
2330110r 25-05-1633 Jan Anskes c.u. koper voor CG 675:00:00 ((450 daalders)) huis genaamd Dronrijp (Kerkhof, zuid van het) (huisnaam: Dronrijp; exempt allenich die winckel met sijn toebehoren)
2330110r 25-05-1633 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00 ((staat: 1 daalder))
2330110r 25-05-1633 Jan Stuyten bewoner
2330110r 25-05-1633 Homme Tybbes naastligger ten oosten
2330110r 25-05-1633 Dom van Almenum naastligger ten zuiden
2330110r 25-05-1633 Kerkhof naastligger ten noorden
2330110r 25-05-1633 Ewert Ruyrdts c.u. verkoper
2330110v 25-05-1633 Pyer Hoites c.u. koper voor CG 239:00:00 huis (Alemanssteeg)
2330110v 25-05-1633 Harmen turfdrager naastligger ten zuiden
2330110v 25-05-1633 Arrien Werps naastligger ten noorden
2330110v 25-05-1633 Sij Abbis verkoper nagelaten wees van
2330110v 25-05-1633 wijlen Anne Haitses wonende in Molkwerum
2330111r 26-05-1633 Douwe Jans koper voor GG 585:00:00 huis met steeg, en plaatske daarachter (Hoogstraat NZ [staat: straat naar de Franekerpoort strekkende]) gehuwd met
2330111r 26-05-1633 Aeltie Jacobs
2330111r 26-05-1633 Lourens Hanses naastligger ten oosten
2330111r 26-05-1633 Jan Claesen brouwer naastligger ten westen
2330111r 26-05-1633 Jan Claesen brouwer naastligger ten noorden
2330111r 26-05-1633 Douwe Gatses wonende in Arum verkoper gehuwd met
2330111r 26-05-1633 Hylck Lolles
2330111v 16-06-1633 Tjebbe Pyters Dreyer burger c.u. koper voor CG 511:00:00 hof met prieel en schuur ten noorden (Zoutsloot)
2330111v 16-06-1633 Jacob Feddes verpachter grond voor CG 8:08:00
2330111v 16-06-1633 Jan Huisman naastligger ten oosten
2330111v 16-06-1633 Cornelis Claesen bezemmaker naastligger ten zuiden
2330111v 16-06-1633 de kleine kamer van Jentie Rutgers naastligger ten zuiden
2330111v 16-06-1633 Jentie Rutgers brouwer naastligger ten westen
2330111v 16-06-1633 Jochum Dircx naastligger ten noorden
2330111v 16-06-1633 Rein Edes c.u. verkoper
2330112r 22-06-1633 Hans Pouwels burger koper voor GG 140:00:00 huis of twee kamers, en weefwinkel (Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]) ( ) gehuwd met
2330112r 22-06-1633 Aeltie Jacobs burgerse
2330112r 22-06-1633 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:00
2330112r 22-06-1633 Pyter Hendricx c.soc. naastligger ten oosten
2330112r 22-06-1633 Pyter Hendricx c.soc. naastligger ten zuiden
2330112r 22-06-1633 Hibbe Uustes naastligger ten westen
2330112r 22-06-1633 Romastraat [staat: straat] naastligger ten noorden
2330112r 22-06-1633 Passchier de Wolff verkoper gehuwd met
2330112r 22-06-1633 Idtie Aerts
2330112v 25-08-1633 Claes Claesses koper voor GG 600:00:00 huis (Schritsen ZZ strekkende zuidwaarts tot de steeg daar achter en oostwaarts tot de kamer van Cornelis Stienmans) (pand heeft een uitgang in de steeg) gehuwd met
2330112v 25-08-1633 Trijntie Rencks
2330112v 25-08-1633 de kamer van Cornelis Stienman naastligger ten oosten
2330112v 25-08-1633 Cornelis Jans naastligger ten zuidwesten
2330112v 25-08-1633 Hessel Bottis naastligger ten noordoosten
2330112v 25-08-1633 Sicke Scheltes verkoper gehuwd met
2330112v 25-08-1633 Jancke Harckes
2330113r 25-08-1633 Lieuwe Jouckes c.u. koper voor GG 356:00:00 huis met loods (Drie Roemerssteeg [staat: Dirck Lieuwessteeg] achter het huis van wijlen Frans Martens Kyll)
2330113r 25-08-1633 wijlen Frans Martens Kyll vorige eigenaar
2330113r 25-08-1633 Trijn Jans verkoper weduwe van
2330113r 25-08-1633 wijlen Frans Hessels
2330113v 14-09-1633 Tymen Dircx koper voor GG 550:07:00 dwarshuis, timmerhuis en een ledige plaats daarachter (Strekkende van voren van het diept tot achter aan de hovinge van Joost Jeles ) gehuwd met
2330113v 14-09-1633 Jantien Eeuues voor CG 5:00:00 ((Lb))
2330113v 14-09-1633 de Stad Harlingen verpachter grond
2330113v 14-09-1633 N. N. naastligger ten oosten
2330113v 14-09-1633 Joost Jeles naastligger ten zuiden
2330113v 14-09-1633 Joost Jeles naastligger ten westen
2330113v 14-09-1633 het diept naastligger ten noorden
2330113v 14-09-1633 burgemeester Rinnert Oedses verkoper gehuwd met
2330113v 14-09-1633 Dieucke Harmens
2330114r 24-08-1633 Sybrant Tiaerts burger koper voor CG 131:00:00 huis (Noordijs, in de)
2330114r 24-08-1633 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:14:00 (grondpacht vh huis ten oosten zijnde 7 strs. wordt in mindering gebracht)
2330114r 24-08-1633 grondpacht verschuldigd aan dit huis voor CG 0:07:00 (grondpacht vh huis ten oosten zijnde 7 strs. wordt in mindering gebracht)
2330114r 24-08-1633 de koper Sybrant Tiaerts naastligger ten oosten
2330114r 24-08-1633 de koper Sybrant Tiaerts naastligger ten zuiden
2330114r 24-08-1633 straat naastligger ten westen
2330114r 24-08-1633 Lisch Jans verkoper gehuwd met
2330114r 24-08-1633 Pier Hoytes
2330114v 12-10-1633 mr. Nanne Oenes koper voor GG 303:00:00 huis met plaatske met een vrije steeg ten westen (Nieuwestraat) gehuwd met
2330114v 12-10-1633 Trijn Jetses
2330114v 12-10-1633 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00 ((Lb))
2330114v 12-10-1633 stalling en plaatske van Hans Harmens naastligger ten oosten
2330114v 12-10-1633 Jan Luyties smid naastligger ten zuiden
2330114v 12-10-1633 de wezen en erven van Tyme Andries naastligger ten westen
2330114v 12-10-1633 straat naastligger ten noorden
2330114v 12-10-1633 Jacob Jacobs wonende in Leeuwarden verkoper van 1/2 vader voor
2330114v 12-10-1633 Jacob Jacobs zoon
2330114v 12-10-1633 Jan Dierkx wonende in Kimswerd verkoper van 1/4 gehuwd met
2330114v 12-10-1633 Heetie Heets
2330114v 12-10-1633 Pyter Jans wonende in Kimswerd verkoper van 1/4 erfgenamen van
2330114v 12-10-1633 wijlen Attie Hanses gehuwd met
2330114v 12-10-1633 burgemeester Heere Jansen
2330115r 12-10-1633 Cornelis Cornelis Bonck koper voor GG 2000:00:00 4/5 huis en houtstek (Vismarkt, strekkende van voor de straat tot achter aan de nieuwe haven) gehuwd met
2330115r 12-10-1633 Trijntie Cornelis
2330115r 12-10-1633 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00 ((Lb))
2330115r 12-10-1633 Marten Harmens naastligger ten oosten
2330115r 12-10-1633 de erven van Tiaerdt Sybrens naastligger ten westen
2330115r 12-10-1633 weeshuis naastligger ten westen
2330115r 12-10-1633 Jacob Symens de Fries wonende in Amsterdam verkoper (verkopers zijn broers en zussen )
2330115r 12-10-1633 Seger Symens de Fries wonende in Amsterdam verkoper
2330115r 12-10-1633 Sibbel Symens de Fries wonende in Amsterdam verkoper
2330115r 12-10-1633 Aechtie Symens de Fries wonende in Amsterdam verkoper
2330115v 12-10-1633 Harmen Haeyes koper voor GG 401:00:00 huis met een ledige plaats (Lanen ) gehuwd met
2330115v 12-10-1633 Jidtie Oeges
2330115v 12-10-1633 Doutie vlaster huurder/bewoner
2330115v 12-10-1633 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:06:00
2330115v 12-10-1633 de weduwe en erven van dr. Hero Wiaerda naastligger ten oosten
2330115v 12-10-1633 de brouwerij van Focke Fockes naastligger ten westen
2330115v 12-10-1633 Claes Dirckx metselaar verkoper gehuwd met
2330115v 12-10-1633 Hotske Pybes
2330116r 12-10-1633 Piecke Jeltes koper voor CG 100:00:00 kamer (Schritsen aan 't westeinde ) gehuwd met
2330116r 12-10-1633 Wybrich Minnes
2330116r 12-10-1633 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00
2330116r 12-10-1633 de weduwe van Ulcke van Gaest naastligger ten oosten
2330116r 12-10-1633 Jan Pyters Kyvit naastligger ten westen
2330116r 12-10-1633 Brecht Clases verkoper
2330116v 19-10-1633 koper provisioneel kamer (Voorstraat aan 't oosteinde )
2330116v 19-10-1633 de weduwe en erven van Jacob Fransen naastligger ten oosten
2330116v 19-10-1633 de weduwe en erven van Jacob Fransen naastligger ten zuiden
2330116v 19-10-1633 Ewerdt Tiaerts naastligger ten westen
2330116v 19-10-1633 burgemeester Ruuert Oedses naastligger ten noorden
2330116v 19-10-1633 burgemeester Ruuert Oedses verkoper curator van
2330116v 19-10-1633 wijlen Wybe Oedses broer
2330117r 26-10-1633 Pieter Ariaens koper voor CG 190:00:00 hovinge/tuin (Zoutsloot NO) gehuwd met
2330117r 26-10-1633 Claesie Jans
2330117r 26-10-1633 Willem Dirckx verkoper
2330117r 26-10-1633 Gerryt Dirckx verkoper
2330117r 26-10-1633 Aucke Claes koper voor GG 1200:00:00 huis (Franekereind NZ [staat: bij de Franekerpijp aan de noordzijde van het diept, strekkende vanaf de straat noordwaarts tot de zijmuur van Nanne Melchers], waarschijnlijk Franekereind 25) gehuwd met
2330117r 26-10-1633 Idske Gerbens
2330117r 26-10-1633 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:01:00
2330117r 26-10-1633 N. N. naastligger ten oosten
2330117r 26-10-1633 N. N. naastligger ten zuiden
2330117r 26-10-1633 Ooievaarsteeg [staat: lange steeg] naastligger ten westen
2330117r 26-10-1633 Nanne Melchers naastligger ten noorden
2330117r 26-10-1633 Arent Hans verkoper gehuwd met
2330117r 26-10-1633 Jetske Romckes
2330117v 16-11-1633 N. N. koper provisioneel huis met daarachter twee kamers (Grote Kerkstraat ZZ)
2330117v 16-11-1633 Jan Claessen naastligger ten oosten
2330117v 16-11-1633 steeg naastligger ten oosten
2330117v 16-11-1633 de erven van Eede Grettes naastligger ten westen
2330117v 16-11-1633 burgemeester Pybe Bauckes verkoper op verzoek van
2330117v 16-11-1633 Fedde Feddes Bonnema verkoper op verzoek van
2330117v 16-11-1633 Pyter Jaspers voor hemzelf en als vader en voorstander van
2330117v 16-11-1633 Hartmans Pyters* zoon van
2330117v 16-11-1633 wijlen His Hartmans
2330118r 09-11-1633 Bartell Sioerdts burger koper voor GG 309:00:00 huis (Bildtstraat OZ)
2330118r 09-11-1633 Jenthe Rutgers brouwer naastligger ten oosten
2330118r 09-11-1633 Pyter Boas naastligger ten noorden
2330118r 09-11-1633 Cornelis Damis verkoper gehuwd met
2330118r 09-11-1633 Hiltie Tiepckes Hillema
2330118v 16-11-1633 Leentie Christiaens van der A koper voor CG 870:00:00 huis met steeg en een ledige plaats (Schritsen )
2330118v 16-11-1633 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:05:12 ((zes stuivers min een oortje))
2330118v 16-11-1633 Uupcke Piers naastligger ten oosten
2330118v 16-11-1633 Tierck Alberts naastligger ten westen
2330118v 16-11-1633 Magalena Joris de Kooker verkoper (boven aan de blz. de jaartallen mei 1634 en mei 1635) weduwe van
2330118v 16-11-1633 wijlen Christiaen Jacob van der Voorda
2330119r 16-11-1633 Jelle Pieters koper voor GG 400:00:00 dwarshuis (Havenplein [staat: bij de Havenpoort]) gehuwd met
2330119r 16-11-1633 Barber Meyntes
2330119r 16-11-1633 twee daalders in specie toehaak
2330119r 16-11-1633 Bois Pas huurder/bewoner
2330119r 16-11-1633 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 6:00:00 ((Lb))
2330119r 16-11-1633 Jurgen Scheltes naastligger ten oosten
2330119r 16-11-1633 de vijver naastligger ten zuiden
2330119r 16-11-1633 Haentie Classes naastligger ten westen
2330119r 16-11-1633 Pyter Piers wonende in Amsterdam verkoper
2330119r 16-11-1633 Uupcke Haytses koper voor CG 1036:00:00 ((Lb)) huis met plaatske (Lanen NZ ) gehuwd met
2330119r 16-11-1633 Hittie Wybrens
2330119r 16-11-1633 de brouwerij voormaals van Hotse brouwer naastligger ten oosten
2330119r 16-11-1633 Doopsgezinden (Vlaemse Gezinden predickhuis) naastligger ten westen
2330119r 16-11-1633 Otte Hiddes wonende in Hindeloopen verkoper gehuwd met
2330119r 16-11-1633 Aeltie Douwes
2330119v 16-11-1633 Femme Pieters koper voor CG 300:00:00 ((Lb)) schoenmakersperk (Schritsen ZZ) gehuwd met
2330119v 16-11-1633 Antie Hendrixs
2330119v 16-11-1633 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:04:08
2330119v 16-11-1633 de perken van Jacob Dircx naastligger ten zuiden
2330119v 16-11-1633 Ede gortmaker naastligger ten noorden
2330119v 16-11-1633 Wybe Jans koper gehuwd met
2330119v 16-11-1633 Pytke Pybes
2330120r 23-11-1633 N. N. koper provisioneel huis met een ledige plaats (Brouwersstraat [staat: bij de oude Kimswerderpijp])
2330120r 23-11-1633 de weduwe van Marten Pyters naastligger ten oosten
2330120r 23-11-1633 Aucke Sybrants naastligger ten westen
2330120r 23-11-1633 overste Eysinga verpachter grond voor CG 5:05:00 ((Lb))
2330120r 23-11-1633 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00 ((Lb))
2330120r 23-11-1633 huis erachter van de weeskinderen van Lubbert Jans met een vrije steeg naar de Me grondpacht uit dit huis voor CG 2:00:00 ((Lb))
2330120r 23-11-1633 Meynert Jans curator
2330120r 23-11-1633 Jan Luyties curatoren van
2330120r 23-11-1633 de weeskinderen van wijlen Lubbert Jans verkoper gehuwd met
2330120r 23-11-1633 wijlen Hiltie Luyties
2330120v 23-11-1633 N. N. koper provisioneel huis of kamer (Zoutsloot NZ)
2330120v 23-11-1633
2330120v 23-11-1633 Aucke Arents opdrachtgever en oom
2330120v 23-11-1633 Allart Meynerts opdrachtgevers en ooms van
2330120v 23-11-1633 de weeskinderen van wijlen Tiedde Meynerts verkoper gehuwd met
2330120v 23-11-1633 wijlen Siouck Arents
2330120v 23-11-1633 Minne Jansen naastligger ten noorden
2330121r 23-11-1633 N. N. koper provisioneel huis (Voorstraat)
2330121r 23-11-1633 Rinse Jeltes naastligger ten oosten
2330121r 23-11-1633 Jetse Feyckes naastligger ten westen
2330121r 23-11-1633 de kinderen van Jarich Frieses verkoper gehuwd met
2330121r 23-11-1633 Trijn Sasckers
2330121v 30-11-1633 Doecke Joannes koper voor GG 750:00:00 ledige plaats (Achter het huis van verkopers) gehuwd met
2330121v 30-11-1633 Hylck Martens
2330121v 30-11-1633 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00 ((Lb))
2330121v 30-11-1633 doorgaande steeg naastligger ten oosten
2330121v 30-11-1633 Cornelis Cornelis naastligger ten westen
2330121v 30-11-1633 Boucke Cornelis naastligger ten westen
2330121v 30-11-1633 Trijntie Cornelis naastligger ten westen
2330121v 30-11-1633 Cornelis Cornelis verkoper
2330121v 30-11-1633 Boucke Cornelis verkoper
2330121v 30-11-1633 Trijntie Cornelis verkoper
2330121v 07-12-1633 Arian Juriens koper voor GG 2000:00:00 huis met daarachter twee kamers (Breedeplaats ) gehuwd met
2330121v 07-12-1633 Griet Jarichs
2330121v 07-12-1633 Jan Hanses naastligger ten oosten
2330121v 07-12-1633 Pyter Dirckx naastligger ten zuiden
2330121v 07-12-1633 een plaatske naastligger ten westen
2330121v 07-12-1633 Jan Jacobs burger verkoper
2330122r 07-12-1633 N. N. koper provisioneel huis genaamd het Vergulde Rad (Kimswerderpijp ) (huisnaam: het Vergulde Rad)
2330122r 07-12-1633 de erven van Julius van Eysinga verpachter grond voor CG 1:00:00 ((Lb))
2330122r 07-12-1633 de weduwe van Marten Pyters huurder/bewoner
2330122r 07-12-1633 de weduwe van Ansch Egberts naastligger ten oosten
2330122r 07-12-1633 Eesge Reyns naastligger ten zuiden
2330122r 07-12-1633 de erven van Jan Clases naastligger ten noorden
2330122r 07-12-1633 burgemeester Pybe Bauckes curator
2330122r 07-12-1633 burgemeester Jan Douwes curatoren van
2330122r 07-12-1633 Pyter Martens verkoper
2330122r 07-12-1633 N. N. koper provisioneel huis genaamd de Ham (Grote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]) (huisnaam: de Ham)
2330122r 07-12-1633 Ariaen Aerts huurder/bewoner
2330122r 07-12-1633 Hendrick Sytses koordemaker naastligger ten oosten
2330122r 07-12-1633 N. N. naastligger ten zuiden
2330122r 07-12-1633 de hof van ds. Bogerman naastligger ten westen
2330122r 07-12-1633 Pyter Pyters naastligger ten noorden
2330122r 07-12-1633 burgemeester Pybe Bauckes curator
2330122r 07-12-1633 burgemeester Jan Douwes curatoren van
2330122r 07-12-1633 Pyter Martens verkoper
2330122r 07-12-1633 N. N. koper provisioneel huis (Grote Kerkstraat ZZ [staat: Kerkstraat])
2330122r 07-12-1633 Liuue kramer huurder/bewoner
2330122r 07-12-1633 Tiaerdt Jouckes naastligger ten oosten
2330122r 07-12-1633 Tiaerdt Jouckes naastligger ten zuiden
2330122r 07-12-1633 Grote Kerkstraat [staat: Kerkstraat] naastligger ten westen
2330122r 07-12-1633 Idts Foeckes naastligger ten noorden
2330122r 07-12-1633 burgemeester Pybe Bauckes curator
2330122r 07-12-1633 burgemeester Jan Douwes curatoren van
2330122r 07-12-1633 Pyter Martens
2330123r 30-11-1633 Hylcke Annes koper voor GG 938:00:00 huis (Simon Stijlstraat OZ [staat: Wortelhaven], waarschijnlijk Simon Stijlstraat 1) gehuwd met
2330123r 30-11-1633 Geertie Freeckx
2330123r 30-11-1633 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:08
2330123r 30-11-1633 Marten Martens bewoner
2330123r 30-11-1633 N. N. naastligger ten oosten
2330123r 30-11-1633 Seerp Sybrants naastligger ten zuiden
2330123r 30-11-1633 N. N. naastligger ten westen
2330123r 30-11-1633 N. N. naastligger ten noorden
2330123r 30-11-1633 Claes Andries verkoper gehuwd met
2330123r 30-11-1633 Dieucke Pyters
2330123r 30-11-1633 Gerrit Harmens koper voor CG 140:00:00 kamer (Grote Kerkstraat [staat: Kerkstraat] in een steegje) gehuwd met
2330123r 30-11-1633 Antie Rinses
2330123r 30-11-1633 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:00
2330123r 30-11-1633 Gerrit Harmens c.u. naastligger ten oosten
2330123r 30-11-1633 steegje naastligger ten zuiden
2330123r 30-11-1633 N. N. naastligger ten westen
2330123r 30-11-1633 de brouwerij van Evert Jans naastligger ten noorden
2330123r 30-11-1633 G. Piphron verkoper
2330123v 07-12-1633 N. N. koper provisioneel huis met ledige plaats en een steeg aan de zijkant (Rommelhaven NZ [staat: Groot Vallaat in de Noorder Nieuwestad , waarschijnlijk Rommelhaven 3) (pand heeft een in- en uitgang de steeg)
2330123v 07-12-1633 Tuenis Intes naastligger ten oosten
2330123v 07-12-1633 naastligger ten zuiden
2330123v 07-12-1633 weduwe van Pyter Arys naastligger ten westen
2330123v 07-12-1633 naastligger ten noorden
2330123v 07-12-1633 Griettie Reyners verkoper weduwe van
2330123v 07-12-1633 Reyner Sydses gesterkt met
2330123v 07-12-1633 Tiebbe Pyters Dreyer
2330124r 07-12-1633 N. N. koper provisioneel huis met plaats en loods en een kamer daarachter (Scheffersplein WZ [staat: achter de Noordijs]) (pand heeft een vrije in- en uitgang ten zuiden van 't Diept)
2330124r 07-12-1633 Scheffersplein [staat: diept] naastligger ten oosten
2330124r 07-12-1633 N. N. naastligger ten zuiden
2330124r 07-12-1633 Outger Outgers naastligger ten westen
2330124r 07-12-1633 Lombard naastligger ten noorden
2330124r 07-12-1633 Pybe Haeyes brouwer curator van
2330124r 07-12-1633 Wytske Sipckes verkoper voordochter van
2330124r 07-12-1633 Sipcke Feddes gehuwd met
2330124r 07-12-1633 Foeck Hessels
2330124r 07-12-1633 Jacob Jacobs zoutzieder curator van
2330124r 07-12-1633 Tietske Sipckes* verkoper jongste dochter van
2330124r 07-12-1633 Sipcke Feddes gehuwd met
2330124r 07-12-1633 Aefke Hiddes verkoper gesterkt met
2330124r 07-12-1633 Hoyte Seerps
2330124v 07-12-1633 Wybe Lammerts gortmaker koper voor GG 432:00:00 hoekhuis, schuur en ledige plaats (Droogstraat NZ [niet vermeld], waarschijnlijk Karremanstraat 27) gehuwd met
2330124v 07-12-1633 Griet Jacobs
2330124v 07-12-1633 Ariaen Dirckx verpachter grond voor CG 0:04:00
2330124v 07-12-1633 Sioert Reyners naastligger ten oosten
2330124v 07-12-1633 Droogstraat naastligger ten zuiden
2330124v 07-12-1633 Karremanstraat [staat: St. Jacobistraat] naastligger ten westen
2330124v 07-12-1633 N. N. naastligger ten noorden
2330124v 07-12-1633 Jan Louws verkoper
2330124v 14-12-1633 Marten Laessen mr. schoenmaker koper voor GG 1524:00:00 voor- en achterhuis (Voorstraat NZ bij de Vismarkt, waarschijnlijk Voorstraat 5) gehuwd met
2330124v 14-12-1633 Aeffke Martens
2330124v 14-12-1633 medeverkoper Rompcke Greolts naastligger ten oosten
2330124v 14-12-1633 Voorstraat [niet vermeld] naastligger ten zuiden
2330124v 14-12-1633 Claes Claesen naastligger ten westen
2330124v 14-12-1633 Rompcke Greolts naastligger ten noorden
2330124v 14-12-1633 Rompcke Greolts c.s. verkoper
2330125r 14-12-1633 N. N. koper provisioneel huis (Zuiderstraat ZZ [staat: Zuider Nieuwestad bij de Zuiderpoort])
2330125r 14-12-1633 de erven van Gerryt Pybes naastligger ten oosten
2330125r 14-12-1633 Obbe Geertien naastligger ten zuiden
2330125r 14-12-1633 Obbe Geertien naastligger ten westen
2330125r 14-12-1633 Zuiderstraat [niet vermeld] naastligger ten noorden
2330125r 14-12-1633 Cornelis Idtsen curator van
2330125r 14-12-1633 Pieter Jans verkoper en
2330125r 14-12-1633 Cornelis Jans verkoper
2330125r 14-12-1633 Wybren Jans curator van
2330125r 14-12-1633 Claes Idtses verkoper zoon van
2330125r 14-12-1633 Idts Jans
2330125r 14-12-1633 Jan Idtsen erflater
2330125v 14-12-1633 N. N. koper provisioneel huis en tuin (Nieuwe Zuiderhaven bij het huis waarin Marij Robijn is gestorven )
2330125v 14-12-1633 de Stad Harlingen verpachter grond huis voor CG 4:00:00
2330125v 14-12-1633 de Stad Harlingen verpachter grond tuin voor CG 0:14:00
2330125v 14-12-1633 burgemeester Jelle Jaspers naastligger ten oosten
2330125v 14-12-1633 naastligger ten zuiden
2330125v 14-12-1633 Heere Reyns naastligger ten westen
2330125v 14-12-1633 naastligger ten noorden
2330125v 14-12-1633 de kinderen van Egbert Harings verkoper gehuwd met
2330125v 14-12-1633 Siucke Robijns
2330125v 14-12-1633 Ruyrt Hiddes verkoper gehuwd met
2330125v 14-12-1633 Hylckien Robijns
2330125v 14-12-1633 Sytse Hackes verkoper gehuwd met
2330125v 14-12-1633 Heertie Robijns
2330125v 14-12-1633 N. N. koper provisioneel huis (Vijverstraat)
2330125v 14-12-1633 Sytse Hackes bewoner
2330125v 14-12-1633 Sipcke slotmaker naastligger ten oosten
2330125v 14-12-1633 naastligger ten zuiden
2330125v 14-12-1633 Jan Hendricx naastligger ten westen
2330125v 14-12-1633 naastligger ten noorden
2330125v 14-12-1633 de kinderen van Egbert Harings verkoper gehuwd met
2330125v 14-12-1633 Siucke Robijns
2330125v 14-12-1633 Ruyrt Hiddes verkoper gehuwd met
2330125v 14-12-1633 Hylckien Robijns
2330125v 14-12-1633 Sytse Hackes verkoper gehuwd met
2330125v 14-12-1633 Heertie Robijns
2330126r 14-12-1633 N. N. koper provisioneel huis (Sint Jacobstraat WZ [staat: Catrugh])
2330126r 14-12-1633 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:13:00
2330126r 14-12-1633 Pyter Tuenis korfmaker bewoner
2330126r 14-12-1633 Sint Jacobstraat [niet vermeld] naastligger ten oosten
2330126r 14-12-1633 Antke Wabes naastligger ten zuiden
2330126r 14-12-1633 N. N. naastligger ten westen
2330126r 14-12-1633 weduwe van Aucke Tiercx naastligger ten noorden
2330126r 14-12-1633 Jan Rogiers curator
2330126r 14-12-1633 Arian Clasen curatoren over
2330126r 14-12-1633 Geertie Feddes verkoper van 1/3
2330126r 14-12-1633 Antie Feddes verkoper van 1/3 gehuwd met
2330126r 14-12-1633 Remmert Clasen
2330126r 14-12-1633 Geeske Feddes verkoper van 1/3 gehuwd met
2330126r 14-12-1633 Symen Jacobs
2330126v 14-12-1633 N. N. koper provisioneel huis en plaats daarachter (Zuiderhaven NZ)
2330126v 14-12-1633 N. N. naastligger ten oosten
2330126v 14-12-1633 Zuiderhaven [niet vermeld] naastligger ten zuiden
2330126v 14-12-1633 N. N. naastligger ten westen
2330126v 14-12-1633 N. N. naastligger ten noorden
2330126v 14-12-1633 het kind van Jacob Pyters biersteker verkoper weduwnaar van
2330126v 14-12-1633 wijlen Siouckien Clases (Siuucke Clases was zijn 1e vrouw )
2330127r 14-12-1633 Pyter Synes burger wonende in Bolsward koper voor GG 300:00:00 huis, loods en ledige plaats daarachter (Lanen ZZ, waarschijnlijk Lanen 52)
2330127r 14-12-1633 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:14:00
2330127r 14-12-1633 de weduwe van Jan Rutten naastligger ten oosten
2330127r 14-12-1633 N. N. naastligger ten zuiden
2330127r 14-12-1633 Baucke Enes glasmaker naastligger ten westen
2330127r 14-12-1633 Lanen [niet vermeld] naastligger ten noorden
2330127r 14-12-1633 Isbrant Freerckx verkoper gehuwd met
2330127r 14-12-1633 Stijntie Clasen
2330127r 21-12-1633 Gabbe Freerckx koper voor GG 725:00:00 huis waar de Vergulde Zon uitsteekt (Bildtstraat OZ [staat: Billstraat], waarschijnlijk Bildtstraat 13) (huisnaam: de Vergulde Zon) gehuwd met
2330127r 21-12-1633 Jisch Andries
2330127r 21-12-1633 Jentie Rutgers naastligger ten oosten
2330127r 21-12-1633 Rompcke Greolts naastligger ten zuiden
2330127r 21-12-1633 Bildtstraat [staat: straat] naastligger ten westen
2330127r 21-12-1633 Zoutsloot [staat: straat] naastligger ten noorden
2330127r 21-12-1633 Lijsbet Liuwes c.s. verkoper weduwe van
2330127r 21-12-1633 wijlen Dirck Cornelis
2330127v 21-12-1633 N. N. koper provisioneel (Schritsen )
2330127v 21-12-1633 Hendrick Jansen kistmaker bewoner
2330127v 21-12-1633 steeg naastligger ten oosten
2330127v 21-12-1633 Hans Luycas naastligger ten oosten
2330127v 21-12-1633 N. N. naastligger ten zuiden
2330127v 21-12-1633 de erven van dr. Hero Wiarda naastligger ten westen
2330127v 21-12-1633 Lubbert Gerryts naastligger ten noorden
2330127v 21-12-1633 Joost Jacobs van der Voorda verkoper van 3/8
2330127v 21-12-1633 Joost Jacobs van der Voorda curator van
2330127v 21-12-1633 de weeskinderen van Christiaen Jacobs van der Voorda verkoper van 1/8
2330127v 21-12-1633 Leentie Christiaens verkoper van 1/2
2330128r 21-12-1633 Andries Douues grootschipper koper voor CG 24:00:00 plaats van 4 houtvoeten groot (Tussen de kopers en de verkopers)
2330128r 21-12-1633 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:06:00
2330128r 21-12-1633 N. N. naastligger ten oosten
2330128r 21-12-1633 N. N. naastligger ten zuiden
2330128r 21-12-1633 N. N. naastligger ten westen
2330128r 21-12-1633 N. N. naastligger ten noorden
2330128r 21-12-1633 Albert Claes slotmaker verkoper
2330128r 18-01-1634 Haringh Piers wonende in onder de klokslag va Harlingen koper voor GG 53:14:00 kamer (St. Jacobstraat)
2330128r 18-01-1634 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00 ((1 GG))
2330128r 18-01-1634 Feytema naastligger ten oosten
2330128r 18-01-1634 de hof van Claes Jacobs naastligger ten zuiden
2330128r 18-01-1634 naastligger ten westen
2330128r 18-01-1634 naastligger ten noorden
2330128r 18-01-1634 Lieuue Liuues bakker verkoper
2330128v 04-01-1634 N. N. koper provisioneel kamer (Zoutsloot NZ [staat: op het Eiland])
2330128v 04-01-1634 de erven van Symen Jansen opdrachtgever
2330128v 04-01-1634 het schoenmakersperk naastligger ten oosten
2330128v 04-01-1634 Zoutsloot [niet vermeld] naastligger ten zuiden
2330128v 04-01-1634 Aucke wever naastligger ten westen
2330128v 04-01-1634 N. N. naastligger ten noorden
2330129r 04-01-1634 N. N. koper provisioneel huis en loodsje (Zuiderhaven NZ [staat: Wester Nieuwe Haven])
2330129r 04-01-1634 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2330129r 04-01-1634 Thijs scheepstimmerman bewoner
2330129r 04-01-1634 Hans Harmens naastligger ten oosten
2330129r 04-01-1634 straat naastligger ten zuiden
2330129r 04-01-1634 N. N. naastligger ten westen
2330129r 04-01-1634 N. N. naastligger ten noorden
2330129r 04-01-1634 mede voor haar kinderen Antie Dircx verkoper weduwe van
2330129r 04-01-1634 wijlen Jan Luyties smid
2330129v 04-01-1634 N. N. koper provisioneel 1/3 huis (Kerkpoortstraat NZ [staat: noordzijde van de kerk])
2330129v 04-01-1634 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:05:00
2330129v 04-01-1634 Cornelis Cornelis naastligger ten oosten
2330129v 04-01-1634 N. N. naastligger ten zuiden
2330129v 04-01-1634 Wyger Jansen c.s. naastligger ten westen
2330129v 04-01-1634 N. N. naastligger ten noorden
2330129v 04-01-1634 mede voor haar kinderen Gees Jans verkoper weduwe van
2330129v 04-01-1634 wijlen Thomas Witmond*
2330129v 04-01-1634 Gees Jans gehuwd met
2330129v 04-01-1634 Jan Jansen
2330130r 18-01-1634 Thomas Pyters koper voor GG 525:00:00 1/2 huis met bezijden een ledige plaats (Sint Jacobstraat WZ [staat: Catrugh]) gehuwd met
2330130r 18-01-1634 Ycke Willems
2330130r 18-01-1634 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 5:15:00
2330130r 18-01-1634 N. N. naastligger ten oosten
2330130r 18-01-1634 Pyter korfmaker naastligger ten zuiden
2330130r 18-01-1634 Doopsgezinde Gemeente [staat: Ieme de Ringesgezind naastligger ten westen
2330130r 18-01-1634 Doopsgezinde Gemeente [staat: Ieme de Ringesgezind naastligger ten noorden
2330130r 18-01-1634 Sascke Winckes verkoper weduwe van
2330130r 18-01-1634 wijlen Aucke Tiercx
2330130r 18-01-1634 Jan Gerckes Hoptilla hopman van een compagnie soldaten koper voor GG 3000:00:00 huis met schuur ten westen en een hovinge daarachter (Zuiderhaven ZZ oosteinde bij het Zwart Vallaat , waarschijnlijk Zuiderhaven 54) gehuwd met
2330130r 18-01-1634 Aeltie Verkerck
2330130r 18-01-1634 Steenhouwersstraat naastligger ten oosten
2330130r 18-01-1634 Spinstraat [staat: Steenhouwersstraat] naastligger ten zuiden
2330130r 18-01-1634 gemeensman Gerryt Auckes naastligger ten westen
2330130r 18-01-1634 Zuiderhaven [niet vermeld] naastligger ten noorden
2330130r 18-01-1634 Anna van Nieustadt verkoper weduwe van
2330130r 18-01-1634 de heer Harmen Essich en
2330130r 18-01-1634 hun zoon Jan Ketwich
2330130v 18-01-1634 Buue Thomas koper voor GG 981:14:00 huis met daarachter een houtstek (Zuiderhaven NZ [staat: Wester Nieuwe Haven OZ]) gehuwd met
2330130v 18-01-1634 Foeckien Stevens
2330130v 18-01-1634 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2330130v 18-01-1634 de Stad Harlingen losbare rente voor CG 4:02:00
2330130v 18-01-1634 Sioerdt Pyters bewoner
2330130v 18-01-1634 Vijverstraat [staat: straat naar de Lanen] naastligger ten zuiden
2330130v 18-01-1634 Zuiderhaven [staat: straat en haven] naastligger ten westen
2330130v 18-01-1634 Luytien Halbes smid naastligger ten noorden
2330130v 18-01-1634 Jan Everts houtkoper verkoper
2330130v 18-01-1634 Jan Claesen mesmaker koper door niaar van 1/2 voor GG 445:21:00 huis (Sint Jacobstraat WZ [staat: Catterugh], waarschijnlijk Sint Jacobstraat 4)
2330130v 18-01-1634 Reyner Claesen koper door niaar van 1/2
2330130v 18-01-1634 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:17:12
2330130v 18-01-1634 de weduwe en erven van Sybrandt Edes Feytema verpachter grond voor CG 3:02:12
2330130v 18-01-1634 Freerck Haeyes mesmaker geniaarde koper gehuwd met
2330130v 18-01-1634 Ympck Symens
2330130v 18-01-1634 Sipcke Wybes bewoner
2330130v 18-01-1634 Sint Jacobstraat [niet vermeld] naastligger ten oosten
2330130v 18-01-1634 Jan Hansen naastligger ten zuiden
2330130v 18-01-1634 N. N. naastligger ten westen
2330130v 18-01-1634 Wybe Riencx naastligger ten noorden
2330130v 18-01-1634 Jelle Cornelis Hanenburgh verkoper
2330131r 25-01-1634 N. N. koper provisioneel huis waar het Groene Klaverblad uitsteekt en nieuw achterhuis, tuin, plaatsje en (Voorstraat ZZ bij de Sint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]) (huisnaam: het Groene Klaverblad)
2330131r 25-01-1634 wijlen Joost Buens bewoner
2330131r 25-01-1634 Aeffke van Cronenburch bewoner
2330131r 25-01-1634 N. N. naastligger ten oosten
2330131r 25-01-1634 kamer in de Stroffelsteeg naastligger ten zuiden
2330131r 25-01-1634 N. N. naastligger ten westen
2330131r 25-01-1634 N. N. naastligger ten noorden
2330131r 25-01-1634 mede namens hun vijf kinderen Pytke Wybes verkoper van 1/2 weduwe van
2330131r 25-01-1634 wijlen Pyter Joosten
2330131r 25-01-1634 oud burgemeester Bruyn Gijsberts Gersma last- en procuratie hebbende van
2330131r 25-01-1634 dr. Martinus Blocklant wonende in Amsterdam verkoper van 1/2 gehuwd met
2330131r 25-01-1634 Geertie Gerckes Siccama wonende in Amsterdam
2330131r 25-01-1634 burgemeester N. N. koper provisioneel hovinge, tuin en ledige plaats (Zuider Nieuwe Haven )
2330131r 25-01-1634 oud burgemeester Bruyn Gijsberts gebruiker
2330131r 25-01-1634 N. N. naastligger ten oosten
2330131r 25-01-1634 N. N. naastligger ten zuiden
2330131r 25-01-1634 N. N. naastligger ten westen
2330131r 25-01-1634 N. N. naastligger ten noorden
2330131r 25-01-1634 mede namens hun vijf kinderen Pytke Wybes verkoper van 1/2 weduwe van
2330131r 25-01-1634 wijlen Pyter Joosten
2330131r 25-01-1634 oud burgemeester Bruyn Gijsberts Gersma last- en procuratie hebbende van
2330131r 25-01-1634 dr. Martinus Blocklant wonende in Amsterdam verkoper van 1/2 gehuwd met
2330131r 25-01-1634 Geertie Gerckes Siccama wonende in Amsterdam
2330131r 25-01-1634 burgemeester N. N. koper provisioneel huis, loodsje en ledige plaats daarachter (Zuider Nieuwe Haven )
2330131r 25-01-1634 Andries Minnes bewoner
2330131r 25-01-1634 N. N. naastligger ten oosten
2330131r 25-01-1634 N. N. naastligger ten zuiden
2330131r 25-01-1634 N. N. naastligger ten westen
2330131r 25-01-1634 N. N. naastligger ten noorden
2330131r 25-01-1634 mede namens hun vijf kinderen Pytke Wybes verkoper van 1/2 weduwe van
2330131r 25-01-1634 wijlen Pyter Joosten
2330131r 25-01-1634 oud burgemeester Bruyn Gijsberts Gersma last- en procuratie hebbende van
2330131r 25-01-1634 dr. Martinus Blocklant wonende in Amsterdam verkoper van 1/2 gehuwd met
2330131r 25-01-1634 Geertie Gerckes Siccama wonende in Amsterdam
2330131r 25-01-1634 burgemeester N. N. koper provisioneel hoekhuis t.o. het grote huis van Lammert Annes lijnbaan en de kamer staande op h (Zuider Nieuwe Haven )
2330131r 25-01-1634 Sipcke Wierts bewoner kamer
2330131r 25-01-1634 N. N. naastligger ten oosten
2330131r 25-01-1634 N. N. naastligger ten zuiden
2330131r 25-01-1634 N. N. naastligger ten westen
2330131r 25-01-1634 N. N. naastligger ten noorden
2330131r 25-01-1634 mede namens hun vijf kinderen Pytke Wybes verkoper van 1/2 weduwe van
2330131r 25-01-1634 wijlen Pyter Joosten
2330131r 25-01-1634 oud burgemeester Bruyn Gijsberts Gersma last- en procuratie hebbende van
2330131r 25-01-1634 dr. Martinus Blocklant wonende in Amsterdam verkoper van 1/2 gehuwd met
2330131r 25-01-1634 Geertie Gerckes Siccama wonende in Amsterdam
2330132r 25-01-1634 Heere Sybes slachter koper voor GG 44:00:00 kamer (Kerkpoortstraat NZ [staat: noord van het Kerkhof]) gehuwd met
2330132r 25-01-1634 Jantien Tiaerts
2330132r 25-01-1634 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:03:08
2330132r 25-01-1634 Doed naastligger ten oosten weduwe van
2330132r 25-01-1634 wijlen Dirck Ulbes
2330132r 25-01-1634 Roeleff Giennes naastligger ten noorden
2330132r 25-01-1634 Cornelis Cornelis verkoper gehuwd met
2330132r 25-01-1634 Griettie Liuwes
2330132r 25-01-1634 oud burgerhopman Lammert Hobbes koper voor GG 271:00:00 ((per pm)) 4 pm greidland (Onder de klokslag van Harlingen )
2330132r 25-01-1634 floreenbelasting voor GG 0:00:12
2330132r 25-01-1634 Tuenis Gerloffs naastligger ten oosten
2330132r 25-01-1634 Heereweg naastligger ten zuiden
2330132r 25-01-1634 Heereweg naastligger ten westen
2330132r 25-01-1634 Tuenis Gerloffs naastligger ten noorden
2330132r 25-01-1634 Ryckien Stevens Crappoot c.s. verkoper gehuwd met
2330132r 25-01-1634 Liuwe Jarichs
2330132v 01-02-1634 Jackle Ruyrdts koper voor GG 170:00:00 huis met ledige plaats (Zoutsloot) gehuwd met
2330132v 01-02-1634 Pytke Haringhs
2330132v 01-02-1634 Aryan Cornelis Cunst naastligger ten oosten
2330132v 01-02-1634 N. N. naastligger ten zuiden
2330132v 01-02-1634 Rinse Pyters naastligger ten westen
2330132v 01-02-1634 N. N. naastligger ten noorden
2330132v 01-02-1634 Symen Pyters verkoper gehuwd met
2330132v 01-02-1634 Simpck Tuenis
2330132v 01-02-1634 Jacob Jansen de Kock koper voor GG 1280:00:00 huis waar de Vlasblom uitsteekt (Lanen ZZ tot de Schritsen , waarschijnlijk Lanen 42) (huisnaam: de Vlasblom) gehuwd met
2330132v 01-02-1634 Geertie Jacobs
2330132v 01-02-1634 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:17:00
2330132v 01-02-1634 Jacob Hessels naastligger ten oosten
2330132v 01-02-1634 N. N. naastligger ten zuiden
2330132v 01-02-1634 Pyter Janssen naastligger ten westen
2330132v 01-02-1634 Lanen [niet vermeld] naastligger ten noorden
2330132v 01-02-1634 Jacob Willems de Graeff c.s. verkoper
2330133r 25-01-1634 Pyter Jelles wieldraaier koper voor GG 425:00:00 huis (Kleine Kerkstraat WZ) gehuwd met
2330133r 25-01-1634 Impck Reyns
2330133r 25-01-1634 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00
2330133r 25-01-1634 Kleine Kerkstraat [niet vermeld] naastligger ten oosten
2330133r 25-01-1634 Wybe Meynerts naastligger ten zuiden
2330133r 25-01-1634 N. N. naastligger ten westen
2330133r 25-01-1634 de kopers Pyter Jelles c.u. naastligger ten noorden
2330133r 25-01-1634 Jan Claessen c.soc. verkoper
2330133r 25-01-1634 Remmert Claessen c.soc. verkoper
2330133r 25-01-1634 Hibbe Euwes koper voor GG 84:00:00 kamer (Kerkpoortstraat NZ [staat: op de hoek van een steeg ten noorden van het Kerkhof]) gehuwd met
2330133r 25-01-1634 Uulck Gepckes
2330133r 25-01-1634 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:03:08
2330133r 25-01-1634 Doed naastligger ten oosten weduwe van
2330133r 25-01-1634 wijlen Dirck Ulbes
2330133r 25-01-1634 N. N. naastligger ten zuiden
2330133r 25-01-1634 N. N. naastligger ten westen
2330133r 25-01-1634 Heere Sybes naastligger ten noorden
2330133r 25-01-1634 Cornelis Cornelis c.u. verkoper
2330133v 01-02-1634 Dirck Aryans burger brouwer koper voor GG 130:14:00 kamer (Sint Christoffelsteeg WZ [staat: Stroffelsteeg])
2330133v 01-02-1634 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:14:00
2330133v 01-02-1634 N. N. naastligger ten oosten
2330133v 01-02-1634 Dirck Claessen naastligger ten zuiden
2330133v 01-02-1634 N. N. naastligger ten westen
2330133v 01-02-1634 Maycke vlaster naastligger ten noorden
2330133v 01-02-1634 Nanne Liuwes burger verkoper
2330133v 01-02-1634 Sent Huyberts koper voor CG 502:02:00 hof met prieel (Zoutsloot NZ) gehuwd met
2330133v 01-02-1634 Maycke Warnaers
2330133v 01-02-1634 N. N. naastligger ten oosten
2330133v 01-02-1634 N. N. naastligger ten zuiden
2330133v 01-02-1634 Jelle Pyters naastligger ten westen
2330133v 01-02-1634 N. N. naastligger ten noorden
2330133v 01-02-1634 Wybrant Seerps burger verkoper
2330134r 01-02-1634 Dirck Dircx kistmaker koper voor GG 312:14:00 huis (Karremanstraat WZ noorderhoek) gehuwd met
2330134r 01-02-1634 Hylck Tiaerts
2330134r 01-02-1634 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2330134r 01-02-1634 Karremanstraat [niet vermeld] naastligger ten oosten
2330134r 01-02-1634 N. N. naastligger ten zuiden
2330134r 01-02-1634 Frans Dircx naastligger ten westen
2330134r 01-02-1634 Pybe Jans naastligger ten noorden
2330134r 01-02-1634 Aucke Jacobs verkoper
2330134r 01-02-1634 Sytse Sents koper voor GG 328:00:00 huis (Lanen NZ op de plaats aan het oosteinde) gehuwd met
2330134r 01-02-1634 Nanck Goyties
2330134r 01-02-1634 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:13:00
2330134r 01-02-1634 N. N. naastligger ten oosten
2330134r 01-02-1634 Jan Claessen naastligger ten zuiden
2330134r 01-02-1634 Lanen [niet vermeld] naastligger ten westen
2330134r 01-02-1634 Pyter Rioerts naastligger ten noorden
2330134r 01-02-1634 Claesie Clases verkoper
2330134r 01-02-1634 Jacob Goyts verkoper
2330134v 01-02-1634 N. N. koper provisioneel huis (Simon Stijlstraat [staat: Wortelhaven])
2330134v 01-02-1634 Wigger Annes bewoner
2330134v 01-02-1634 N. N. naastligger ten oosten
2330134v 01-02-1634 Thomas Pyters naastligger ten zuiden
2330134v 01-02-1634 N. N. naastligger ten westen
2330134v 01-02-1634 Wybe Bockes naastligger ten noorden
2330134v 01-02-1634 Davidt Sybrants curator van
2330134v 01-02-1634 Lolcke Sickes verkoper van 1/3
2330134v 01-02-1634 Jeltie Sickes verkoper van 1/3
2330134v 01-02-1634 Davidt Sybrants lasthebber van
2330134v 01-02-1634 Oedske Sickes c.u. wonende in Leiden verkoper van 1/3
2330135r 08-02-1634 Syntie Jacobs koper voor GG 375:00:00 hovinge van 2 huisplaatsen breed (Rozengracht [staat: bij het Zwart Vallaat]) weduwe van
2330135r 08-02-1634 wijlen Jan Rutten
2330135r 08-02-1634 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 8:00:00
2330135r 08-02-1634 Obbe Hanssen naastligger ten oosten
2330135r 08-02-1634 naastligger ten zuiden
2330135r 08-02-1634 Anne Thomas naastligger ten westen
2330135r 08-02-1634 naastligger ten noorden
2330135r 08-02-1634 Jacob Willems de Graeff verkoper
2330135r 08-02-1634 Jacob Willems de Graeff q.q. verkoper
2330135r 08-02-1634 Lolcke Aelties c.s. koper voor GG 135:00:00 kamer met daarachter een weefwinkel (Bij de lijnbaan van Lammert Annes) voorstander van de
2330135r 08-02-1634 Doopsgezinde Gemeente [Vlaamse] armen
2330135r 08-02-1634 de verkopers Jacob Willems de Graeff c.s. naastligger ten oosten
2330135r 08-02-1634 N. N. naastligger ten zuiden
2330135r 08-02-1634 de verkopers Jacob Willems de Graeff c.s. naastligger ten westen
2330135r 08-02-1634 N. N. naastligger ten noorden
2330135r 08-02-1634 Jacob Willems de Graeff verkoper
2330135r 08-02-1634 Jacob Willems de Graeff q.q. verkoper
2330135v 08-02-1634 Lolcke Aelties c.s. koper voor GG 68:00:00 kamer (Gardenierstraat ZZ [staat: Snackerburen]) voorstander van de
2330135v 08-02-1634 Doopsgezinde Gemeente [Vlaamse] armen
2330135v 08-02-1634 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:05:00
2330135v 08-02-1634 N. N. naastligger ten oosten
2330135v 08-02-1634 Claes Jacobs naastligger ten zuiden
2330135v 08-02-1634 Claes Jacobs naastligger ten westen
2330135v 08-02-1634 Gardenierstraat [niet vermeld] naastligger ten noorden
2330135v 08-02-1634 Jacob Willems de Graeff verkoper
2330135v 08-02-1634 Jacob Willems de Graeff q.q. verkoper
2330136r 08-02-1634 N. N. koper 1/2 huis (Oude Vismarkt ) (geen datum, niet uitgevoerd?)
2330136r 08-02-1634 N. N. naastligger ten oosten
2330136r 08-02-1634 N. N. naastligger ten zuiden
2330136r 08-02-1634 N. N. naastligger ten westen
2330136r 08-02-1634 N. N. naastligger ten noorden
2330136r 08-02-1634 de weeskinderen van wijlen Marten Harmens verkoper
2330136v 08-02-1634 Douue Rienx koper voor GG 380:00:00 huis waar de Twee Bootsluyden uitsteecken (Herenwaltje [staat: bij de Drie Pijpen ]) (huisnaam: de Twee Bootsluiden) gehuwd met
2330136v 08-02-1634 Taeltie Jans
2330136v 08-02-1634 Aeltie Jans naastligger ten oosten
2330136v 08-02-1634 N. N. naastligger ten zuiden
2330136v 08-02-1634 Tiaert Zuyriger naastligger ten westen
2330136v 08-02-1634 N. N. naastligger ten noorden
2330136v 08-02-1634 Pyter Heylsant wonende in Leeuwarden verkoper
2330137r 08-02-1634 Reyner Aryans koper voor CG 515:00:00 huis met loods en klein plaatske (Noorder Nieuwe Haven bij de Zoutsloot) gehuwd met
2330137r 08-02-1634 Jantien Jans
2330137r 08-02-1634 N. N. naastligger ten oosten
2330137r 08-02-1634 Gosse Jans naastligger ten zuiden
2330137r 08-02-1634 N. N. naastligger ten westen
2330137r 08-02-1634 Andries Rinties naastligger ten noorden
2330137r 08-02-1634 Jenneke Everts burgerse verkoper
2330137v 08-02-1634 Jan Pyters koper voor GG 2300:00:00 1/2 zoutkeet met diverse gereedschappen (in de Noordijs) gehuwd met
2330137v 08-02-1634 Antke Jans
2330137v 08-02-1634 N. N. naastligger ten oosten
2330137v 08-02-1634 N. N. naastligger ten zuiden
2330137v 08-02-1634 N. N. naastligger ten westen
2330137v 08-02-1634 N. N. naastligger ten noorden
2330137v 08-02-1634 Jacob Pyters verkoper gehuwd met
2330137v 08-02-1634 Trijntie Clasens
2330138r 15-02-1634 Foppe Tiaerts koper voor GG 1530:00:00 huis met plaats (Voorstraat ZZ, waarschijnlijk Voorstraat 12) gehuwd met
2330138r 15-02-1634 Trijntie Jans
2330138r 15-02-1634 steeg naastligger ten oosten
2330138r 15-02-1634 Fedde Edgers naastligger ten oosten
2330138r 15-02-1634 Wybe Joryts naastligger ten zuiden
2330138r 15-02-1634 de erven van de weduwe van Adriaen Schaft naastligger ten westen
2330138r 15-02-1634 N. N. naastligger ten noorden
2330138r 15-02-1634 Tiaert Siverts c.s. verkoper
2330138v 15-02-1634 Trijntie Meynerts koper voor GG 465:00:00 hoekhuis met daarachter een plaatske (Bildtstraat OZ [staat: Billstraat], waarschijnlijk Bildtstraat 21) en
2330138v 15-02-1634 Geertie Meynerts koper gesterkt met
2330138v 15-02-1634 hun vader Meynert Wytses wachtmeester
2330138v 15-02-1634 N. N. naastligger ten oosten
2330138v 15-02-1634 Pyter Franssen naastligger ten zuiden
2330138v 15-02-1634 Droogstraat naastligger ten zuiden
2330138v 15-02-1634 N. N. naastligger ten westen
2330138v 15-02-1634 het huis nagelaten door Isack Jans naastligger ten noorden
2330138v 15-02-1634 Pyter Jelmers verkoper
2330139r 15-02-1634 Jochum Pyters wagenmaker koper voor GG 450:00:00 huis (Rozengracht ZZ [staat: Zuidernieuwestad] bij de Kerkpoort) gehuwd met
2330139r 15-02-1634 Trijntie Jans
2330139r 15-02-1634 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2330139r 15-02-1634 het panwerk van Abbe Coenraets naastligger ten oosten
2330139r 15-02-1634 N. N. naastligger ten zuiden
2330139r 15-02-1634 Tiepcke Sioerdts naastligger ten westen
2330139r 15-02-1634 Rozengracht [niet vermeld] naastligger ten noorden
2330139r 15-02-1634 Johannes Douwes verkoper
2330139v 01-03-1634 Sipcke Dircx koper voor GG 231:00:00 ((per pm)) greidland 4 pm 7 einsen 15 penningen 3 roeden (Noord van Harlingen) gehuwd met
2330139v 01-03-1634 Hylck Martens
2330139v 01-06-1634 floreenbelasting voor GG 2:14:00
2330139v 01-03-1634 Wynamervaart naastligger ten oosten
2330139v 01-03-1634 erven van Fedde Claessen naastligger ten zuiden
2330139v 01-03-1634 Heereweg naar de papiermolen naastligger ten westen
2330139v 01-03-1634 dr. Domans naastligger ten noorden
2330139v 01-03-1634 Uupcke Douwes verkoper
2330139v 01-03-1634 Jens Tymens verkoper
2340100v 15-03-1640 Jan Toenis burger c.u. linnenwever koper voor CG 57:00:00 kamer (William Boothstraat OZ [staat: achter de Noordijs aende oostsijde het diept streckende noordwaarts naede dubelde regelstraat achter de Lombartshuysing)
2340100v 15-03-1640 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:06:00
2340100v 15-03-1640 N. N. naastligger ten oosten
2340100v 15-03-1640 Jan Toenis naastligger ten zuiden
2340100v 15-03-1640 Noordijs naastligger ten westen
2340100v 15-03-1640 steeg naastligger ten noorden
2340100v 15-03-1640 Trijntie Harings wonende in Koningsbuurt onder de klokslag verkoper weduwe van
2340100v 15-03-1640 wijlen Douwe Sierx
2340101r 22-03-1640 Jacob [staat: J Popta burger koper voor GG 335:00:00 ((per pm)) ca. 6 pm bouwland (Kerkpoort, buiten en bij de)
2340101r 22-03-1640 floreenbelasting voor GG 2:00:00
2340101r 22-03-1640 de landen van overste Liaukma naastligger ten oosten
2340101r 22-03-1640 Hereweg naastligger ten zuiden
2340101r 22-03-1640 de landen van het Stadsweeshuis naastligger ten westen
2340101r 22-03-1640 de weduwe van Ebel Sibrants naastligger ten noorden
2340101r 22-03-1640 de weduwe van Rink Tiaerds verkoper
2340101v 22-03-1640 Tierk Boukes burger c.u. smid koper voor GG 421:00:00 huis (Rommelhaven ZZ [staat: de Colk])
2340101v 22-03-1640 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:14:00
2340101v 22-03-1640 Claes Lambart wagenmaker naastligger ten oosten
2340101v 22-03-1640 de kamer van Gerryt Piters naastligger ten zuiden
2340101v 22-03-1640 Harmen Gerryts naastligger ten westen
2340101v 22-03-1640 straat naastligger ten noorden
2340101v 22-03-1640 Claes Lambart wagenmaker verkoper
2340102r 29-03-1640 Pieter Martens Moyman burger c.u. koper voor GG 245:00:00 huis (Jan Ruurdstraat OZ [staat: ynden strate daer de burgemeester Jan Reuyrdts Sandstra op de hoek is staande], waarschijnlijk Jan Ruurdstraat 3)
2340102r 29-03-1640 Jan Dirx verpachter grond voor CG 1:01:00
2340102r 29-03-1640 steeg naastligger ten oosten
2340102r 29-03-1640 Pieter Martens Moyman naastligger ten zuiden
2340102r 29-03-1640 Jan Ruurdstraat [niet vermeld] naastligger ten westen
2340102r 29-03-1640 Jan Dirx metselaar naastligger ten noorden
2340102r 29-03-1640 Mayke Drewis verkoper gehuwd met en lasthebbende van
2340102r 29-03-1640 Douwe Douwes absent
2340102r 29-03-1640 Walingh Tierdtsen
2340102v 29-03-1640 Jan Fransen burger c.u. rogdrager koper voor GG 355:00:00 huis en lege plaats (Grote Kerkstraat NZ)
2340102v 29-03-1640 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:16:00
2340102v 29-03-1640 Aernt Gerryts naastligger ten oosten
2340102v 29-03-1640 Grote Kerkstraat naastligger ten zuiden
2340102v 29-03-1640 Hylke Mosselman naastligger ten westen
2340102v 29-03-1640 de schuur van Pieter Aebes burger koopman naastligger ten noorden
2340102v 29-03-1640 Pieter Aebes burger koopman verkoper
2340103r 29-03-1640 Aernt Pouwels burger c.u. koper voor GG 325:00:00 huis met ledige plaats erachteren en vrije uit- en ingang in de steeg ten zuiden (Franekerpoort, bij de)
2340103r 29-03-1640 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:17:08
2340103r 29-03-1640 de erven van Gijsbart Popta naastligger ten oosten
2340103r 29-03-1640 steeg naastligger ten zuiden
2340103r 29-03-1640 het nagelaten huis van Keimpe timmerman naastligger ten westen
2340103r 29-03-1640 N. N. naastligger ten noorden
2340103r 29-03-1640 Sydtske Pyters burger verkoper weduwe van
2340103r 29-03-1640 wijlen Johannes Tibemanus predikant wonende in Oosterzee ((Alle Friezen: Joannes Tebbetman in leven predikant te Oosterzee))
2340103v 29-03-1640 Fedde Pieters burger c.u. schoenmaker koper voor GG 1150:00:00 huis (Voorstraat ZZ)
2340103v 29-03-1640 de erven van wijlen Claes Folkerts verpachter grond voor CG 0:15:00
2340103v 29-03-1640 de Stad Harlingen eeuwige jaarlijkse rente voor CG 7:00:00
2340103v 29-03-1640 Barelt Jansen c.u. naastligger ten oosten
2340103v 29-03-1640 N. N. naastligger ten zuiden
2340103v 29-03-1640 wijlen Claes Folckerts c.u. naastligger ten westen
2340103v 29-03-1640 N. N. naastligger ten noorden
2340103v 29-03-1640 oud burgemeester Sierk Harmens verkoper
2340104r 29-03-1640 Jan Jepsen Noorderhaven NZ strekkende tot aan de Droogstraat wonende in Ameland aanhandelaar voor CG 0:00:00 gehuwd met
2340104r 29-03-1640 Geert Martens wonende in Ameland
2340104r 29-03-1640 de moeder van Evout Jacobs zeilmaker eigenaar van 1/2
2340104r 29-03-1640 Evout Jacobs zeilmaker huurder
2340104r 29-03-1640 Hessel Haenties naastligger ten oosten
2340104r 29-03-1640 Noorderhaven naastligger ten zuiden
2340104r 29-03-1640 Jan Harmens Beyem naastligger ten westen
2340104r 29-03-1640 Droogstraat naastligger ten noorden
2340104r 29-03-1640 Andries Andries Dinga wonende in Nes, Ameland verwandelaar gehuwd met
2340104r 29-03-1640 Jannetie Sioerds wonende in Nes, Ameland
2340104r 29-03-1640 Andries Andries Dinga Nes, Ameland wonende in Nes, Ameland aanhandelaar voor CG 0:00:00 gehuwd met
2340104r 29-03-1640 Jannetie Sioerds wonende in Nes, Ameland
2340104r 29-03-1640 N. N. naastligger ten oosten
2340104r 29-03-1640 N. N. naastligger ten zuiden
2340104r 29-03-1640 N. N. naastligger ten westen
2340104r 29-03-1640 N. N. naastligger ten noorden
2340104r 29-03-1640 Jan Jepsen wonende in Ameland verwandelaar gehuwd met
2340104r 29-03-1640 Geert Martens wonende in Ameland
2340104v 19-04-1640 Greolt Sioerds c.u. koper voor CG 1500:00:00 1/2 huis (Voorstraat NZ, waarschijnlijk Voorstraat 17)
2340104v 19-04-1640 het huis waar Danswick uitsteekt van Tiebbe Jelmers naastligger ten oosten (huisnaam: Danswick)
2340104v 19-04-1640 N. N. naastligger ten zuiden
2340104v 19-04-1640 Joucke Gossis naastligger ten westen
2340104v 19-04-1640 N. N. Voorstraat [niet vermeld] naastligger ten noorden
2340104v 19-04-1640 Tiebbe Jelmers eigenaar van 1/2
2340104v 19-04-1640 Lolke Aelties mr. schoenmaker verkoper van 1/4
2340104v 19-04-1640 Gerliff Lolkes verkoper samen met
2340104v 19-04-1640 Aeltie Lolkes verkoper van 1/4 gehuwd met
2340104v 19-04-1640 Rogier Jans de Coq verkoper van 1/4
2340105r 19-04-1640 Jacob Wybes burger slotmaker koper voor GG 305:00:00 huis (Grote Kerkstraat NZ)
2340105r 19-04-1640 Bauck burger koper
2340105r 19-04-1640 Jeltie Siouckes naastligger ten oosten
2340105r 19-04-1640 Grote Kerkstraat [niet vermeld] naastligger ten zuiden
2340105r 19-04-1640 Hibbe Ustes naastligger ten westen
2340105r 19-04-1640 N. N. naastligger ten noorden
2340105r 19-04-1640 Hendrick Hendricx mr. brouwer en smid verkoper van 1/2
2340105r 19-04-1640 Hebbe Ustes en
2340105r 19-04-1640 Jarich Frieses
2340105v 26-04-1640 Jurien Juriens koper voor GG 370:00:00 huis (Bildtpoort, bij de)
2340105v 26-04-1640 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:00
2340105v 26-04-1640 Greolt schoenmaker naastligger ten oosten
2340105v 26-04-1640 straat naastligger ten zuiden
2340105v 26-04-1640 N. N. naastligger ten westen
2340105v 26-04-1640 Bildtpoort naastligger ten noorden
2340105v 26-04-1640 oud burgemeester Willem Simens burger verkoper
2340106r 31-05-1640 Gerrit Piters burger c.u. koper voor GG 607:00:00 huis, loods en een lege plaats daarachter (Hoogstraat NZ)
2340106r 31-05-1640 Douwe Douwes naastligger ten oosten
2340106r 31-05-1640 Hoogstraat naastligger ten zuiden
2340106r 31-05-1640 Cornelis Jeltes naastligger ten westen
2340106r 31-05-1640 de schuur van de heer Wringer naastligger ten noorden
2340106r 31-05-1640 Antie Gerryts Phelten verkoper weduwe van
2340106r 31-05-1640 wijlen Frans Dircx van Hemert verkoper
2340106v 31-05-1640 Johannis Jansen burger c.s. koper voor GG 1998:03:09 ((348:0:0 GG per pm)) bouwland groot 5 pm, 8 einsen, 18 penningen, 3 roeden en 4 voeten volgens meting (Franekerpoort bij de Midlumer Tille, buiten de)
2340106v 31-05-1640 floreenbelasting voor GG 1:10:00
2340106v 31-05-1640 Wiijnaldumervaart en de Hereweg naastligger ten oosten
2340106v 31-05-1640 N. N. naastligger ten zuiden
2340106v 31-05-1640 Hereweg naastligger ten westen
2340106v 31-05-1640 Sipke Dirx naastligger ten noorden
2340106v 31-05-1640 Jacoob Feddes burger koopman wonende in Leeuwarden verkoper
2340107r 31-05-1640 Simon Teunis van der Piet burger koper voor GG 100:00:00 kamer (Zuider nieuwe Haven NZ, waarschijnlijk Zuiderhaven 57) gehuwd met
2340107r 31-05-1640 Marytie Jans burger
2340107r 31-05-1640 Simon Teunis van der Piet burger naastligger ten oosten
2340107r 31-05-1640 de kamer van Cleis Bartels naastligger ten zuiden
2340107r 31-05-1640 N. N. naastligger ten westen
2340107r 31-05-1640 de erven van Jacoob Fransen naastligger ten noorden
2340107r 31-05-1640 Cleis Bartels burger c.u. verkoper
2340107v 31-05-1640 Frans Reyners Templar burger c.u. koper voor CG 2000:00:00 huis en zomerkeuken op een vrij grond (Voorstraat ZZ, waarschijnlijk Voorstraat 26)
2340107v 31-05-1640 de erven van Cornelis Adriaens Olivier naastligger ten oosten
2340107v 31-05-1640 Uupke Haytses c.u. naastligger ten zuiden
2340107v 31-05-1640 de woning en brouwerij van Trijntje naastligger ten zuiden weduwe van
2340107v 31-05-1640 wijlen Timen Andries
2340107v 31-05-1640 de erven van burgemeester Dirk Hendrix naastligger ten westen
2340107v 31-05-1640 Voorstraat naastligger ten noorden
2340107v 31-05-1640 Commerke Joostes burger verkoper weduwe van
2340107v 31-05-1640 wijlen Jan Fransen Templar en zijn erfgename en
2340107v 31-05-1640 dochter Wytske Jans Templar burger verkoper
2340108r 14-06-1640 Doed Ulkes burger koper voor GG 298:06:00 huis (Vijverstraat)
2340108r 14-06-1640 N. N. naastligger ten oosten
2340108r 14-06-1640 de dochter van Jan Claessen naastligger ten zuiden
2340108r 14-06-1640 N. N. naastligger ten westen
2340108r 14-06-1640 de erven van Agge Fransen naastligger ten noorden
2340108r 14-06-1640 Buwe Annes burger verkoper
2340108r 14-06-1640 Tetty Fongers burger verkoper gehuwd met
2340108r 14-06-1640 Tiaerd Hylckes burger
2340108v 14-06-1640 Jan Adams Gipson burger koper voor GG 155:00:00 schuur of huis (Lammert Warnderssteeg OZ [staat: Nieuwe Kerkstraat])
2340108v 14-06-1640 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:01:00
2340108v 14-06-1640 de weduwe Trijn Engelsman verpachter grond voor CG 0:06:00
2340108v 14-06-1640 schuur naastligger ten oosten
2340108v 14-06-1640 straat naastligger ten zuiden
2340108v 14-06-1640 Lammert Warnderssteeg [staat: steeg] naastligger ten westen
2340108v 14-06-1640 de kamer van oud burgemeester Coenraet Abbes naastligger ten noorden
2340108v 14-06-1640 Doede Peters c.u. gortmaker verkoper
2340109r 14-06-1640 Jan Adams Gipson pro se et q.q. koper voor GG 510:00:00 2 boven- en beneden kamers en nog een kamer met een schuurtje ten oosten en zuid ([niet vermeld])
2340109r 14-06-1640 N. N. naastligger ten oosten
2340109r 14-06-1640 de schuur van Doede Piters naastligger ten zuiden
2340109r 14-06-1640 Jenke Johannes metselaar naastligger ten westen
2340109r 14-06-1640 steeg naastligger ten noorden
2340109r 14-06-1640 oud burgemeester Coenraedt Abbes verkoper
2340109v 21-06-1640 Gerryt Piters burger q.q. koper voor GG 280:00:00 huis en plaats (Sint Jacobstraat WZ)
2340109v 21-06-1640 Jacoob Pieters burger q.q. koper
2340109v 21-06-1640 Sint Jacobstraat naastligger ten oosten
2340109v 21-06-1640 Simen Dirx naastligger ten zuiden
2340109v 21-06-1640 de Blauwe Schuur of Vermaanhuis naastligger ten westen
2340109v 21-06-1640 de Blauwe Schuur of Vermaanhuis naastligger ten noorden
2340109v 21-06-1640 Claes Haermens burger verkoper gehuwd met
2340109v 21-06-1640 Mayke Peters burger
2340110r 21-06-1640 Annius Rienstra secretaris der Vijf Deelen Dijken koper voor GG 239:00:00 huis met een vrije steeg ten zuiden ([niet vermeld])
2340110r 21-06-1640 Harmanus Reen schrijver van een compagnie soldaten koper
2340110r 21-06-1640 naastligger ten oosten
2340110r 21-06-1640 de mouterij en huis van wijlen Ariaen Dirx naastligger ten zuiden
2340110r 21-06-1640 steeg naastligger ten zuiden
2340110r 21-06-1640 de mouterij en huis van wijlen Ariaen Dirx naastligger ten westen
2340110r 21-06-1640 Annius Rienstra secretaris der Vijf Deelen Dijken naastligger ten noorden
2340110r 21-06-1640 Harmanus Reen schrijver van een compagnie soldaten naastligger ten noorden
2340110r 21-06-1640 Evert Doedes c.u. verkoper
2340110v 21-06-1640 Anna Jans burger koper voor GG 198:10:08 huis of kamer met een loods en plaatske (Grote Ossenmarkt NZ [staat: ten westen van de Lange Pijp], waarschijnlijk Grote Ossenmarkt 27) weduwe van
2340110v 21-06-1640 wijlen Sibrand Tieerds
2340110v 21-06-1640 naastligger ten oosten
2340110v 21-06-1640 Grote Ossenmarkt [staat: straat en plaats] naastligger ten zuiden
2340110v 21-06-1640 de schuur van Jan Harmens de Fries naastligger ten westen
2340110v 21-06-1640 de huisstede van Bauk Everts naastligger ten noorden
2340110v 21-06-1640 Rieme Dirx verkoper weduwe van
2340110v 21-06-1640 wijlen Foppe Jarichs
2340111r 23-08-1640 Jan Adams Gipson koper voor GG 325:00:00 huis (Grote Kerkstraat NZ)
2340111r 23-08-1640 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:14:00
2340111r 23-08-1640 Tiaerd Joukes naastligger ten oosten
2340111r 23-08-1640 Grote Kerkstraat [niet vermeld] naastligger ten zuiden
2340111r 23-08-1640 Ids Teckes naastligger ten westen
2340111r 23-08-1640 de schuur van Tiaerdt Ises naastligger ten noorden
2340111r 23-08-1640 Dirck Hendrix Coninck burger plateelbakker wonende in Haarlem verkoper
2340111v 23-08-1640 Bintk Foockkes koper van 1/2 voor GG 900:00:00 huis met plaats, hof met bomen en planten en een schuur ten zuiden (Franekereind ZZ [staat: Voorstraat] bij de Franeker pijpen, waarschijnlijk Franekereind 30) gehuwd met
2340111v 23-08-1640 Tiepke Douues burger glazenmaker
2340111v 23-08-1640 Ate Jacobs schipper op Franeker koper van 1/4
2340111v 23-08-1640 Iepe Beerns kuiper koper van 1/4
2340111v 23-08-1640 Dirck Inthema verpachter grond voor CG 2:00:00
2340111v 23-08-1640 Reyner Douues naastligger ten oosten
2340111v 23-08-1640 N. N. naastligger ten zuiden
2340111v 23-08-1640 het voor huis van Jantien Hanses naastligger ten westen
2340111v 23-08-1640 de hovinge van de erfgenamen van Ipe Wouters naastligger ten westen
2340111v 23-08-1640 Franekereind [staat: Voorstraat] naastligger ten noorden
2340111v 23-08-1640 Cornelis Coninx verkoper en
2340111v 23-08-1640 burgerhopman dr. Johannis Gualtery advocaat Hof van Friesland wonende in Leeuwarden
2340112r 23-08-1640 Lieuwe Lieuwes burger koper voor GG 290:00:00 huis (Lombart, aan de Zoutsloot bij de) gehuwd met
2340112r 23-08-1640 Frouck Hendrix burger
2340112r 23-08-1640 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:01:00
2340112r 23-08-1640 floreenbelasting voor GG 0:15:00
2340112r 23-08-1640 naastligger ten oosten
2340112r 23-08-1640 Willem Willems naastligger ten zuiden
2340112r 23-08-1640 William Boothstraat [staat: straat en diept] naastligger ten westen
2340112r 23-08-1640 Here Tomas naastligger ten noorden
2340112r 23-08-1640 Wiuen Cornelis verkoper weduwe van
2340112r 23-08-1640 wijlen Albart Jansen verkoper
2340112v 23-08-1640 Jetske Laeses burger koper voor CG 350:00:00 kamer (Droogstraat NZ) weduwe van
2340112v 23-08-1640 wijlen Sicke Watses
2340112v 23-08-1640 de weduwe Wyts Piters naastligger ten oosten
2340112v 23-08-1640 Droogstraat naastligger ten zuiden
2340112v 23-08-1640 Aeff Teunis naastligger ten westen
2340112v 23-08-1640 Hendrick Sydses naastligger ten westen
2340112v 23-08-1640 N. N. naastligger ten noorden
2340112v 23-08-1640 Joost Piters burger verkoper
2340113r 23-08-1640 Bartel Sioerds burger koper voor GG 75:00:00 kamer (Kerkbrug, in een steeg bij de)
2340113r 23-08-1640 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:08
2340113r 23-08-1640 straat naastligger ten oosten
2340113r 23-08-1640 een plaats naastligger ten zuiden
2340113r 23-08-1640 een plaats naastligger ten westen
2340113r 23-08-1640 straat naastligger ten noorden
2340113r 23-08-1640 Johannis Jansen burger c.s. verkoper
2340113v 06-09-1640 Pibe Hayes burger brouwer koper voor GG 307:14:00 dwarshuis met een uitgaande steeg (Noorderhaven ZZ [staat: bij de Verlaten], waarschijnlijk Noorderhaven 112) gehuwd met
2340113v 06-09-1640 Dieucke Jackles burger
2340113v 06-09-1640 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:10:00
2340113v 06-09-1640 naastligger ten oosten
2340113v 06-09-1640 naastligger ten zuiden
2340113v 06-09-1640 Pibe Hayes brouwer naastligger ten westen
2340113v 06-09-1640 de erven van Wabbe Yges naastligger ten noorden
2340113v 06-09-1640 steeg naastligger
2340113v 06-09-1640 Heyman Gijsbarts burger wonende in Leeuwarden verkoper gehuwd met
2340113v 06-09-1640 Trijntie Tonis burger wonende in Leeuwarden
2340114r 11-10-1640 Sioerd Taekes wonende in Bayum koper voor GG 5131:00:00 tichelwerk met o.m. steenoven, 2 loodsen, huis met voor en achter steenplaatsen, (Bolswardervaart ten zuiden van Harlingen) (in akte omschrijving van rechten m.b.t.doorvaart en overpad) gehuwd met
2340114r 11-10-1640 Rompk Auckes wonende in Bayum
2340114r 11-10-1640 floreenbelasting voor GG 3:14:00
2340114r 11-10-1640 Bolswardervaart [staat: vaart] naastligger ten oosten
2340114r 11-10-1640 het tichelwerk en land van Idsart van Hettinga naastligger ten zuiden
2340114r 11-10-1640 het land van Frids Hessels naastligger ten westen
2340114r 11-10-1640 het land van Jan Haenties naastligger ten noorden
2340114r 11-10-1640 Doede Pieters naastligger ten noorden
2340114r 11-10-1640 Douue Meyntes naastligger ten noorden
2340114r 11-10-1640 Frids Hessels verkoper gehuwd met
2340114r 11-10-1640 Siouk Jans
2340114v 08-11-1640 Jan Adams Gipson burger koper voor GG 95:00:00 kamer (Turfhaven achter het huis van Walingh Tiaerdts in de steeg)
2340114v 08-11-1640 de erfgenamen van Dirck Claes verpachter grond voor CG 1:08:00
2340114v 08-11-1640 Sara Andriys* aandraagster naastligger ten oosten
2340114v 08-11-1640 naastligger ten zuiden
2340114v 08-11-1640 het huis van Walingh Tiaerdts naastligger ten westen
2340114v 08-11-1640 de hof van Jacob Hagen naastligger ten noorden
2340114v 08-11-1640 steeg naastligger
2340114v 08-11-1640 Jan Willems c.u. soldaat verkoper
2340115r 08-11-1640 Doecke Gosses koper voor CG 100:00:00 kamer (Lanen achter het Cromhout in een steeg)
2340115r 08-11-1640 de weduwe van Nanne Willems verpachter grond voor CG 0:04:00 (gekocht van de Weesvoogden en de huiszittende armen)
2340115r 08-11-1640 Sicke Scheltes naastligger ten oosten
2340115r 08-11-1640 N. N. naastligger ten zuiden
2340115r 08-11-1640 Hendrick Meynerts wever naastligger ten westen
2340115r 08-11-1640 N. N. naastligger ten noorden
2340115r 08-11-1640 de erfgenamen van Jacob Jacobs metselaar verkoper
2340115v 15-11-1640 Lieuwe Lolkes burger c.s. koper voor GG 604:00:00 huis en plaats met een vrije uit- en ingang ten noorden (Noorderhaven NZ)
2340115v 15-11-1640 het huis van wijlen Douue Sierx naastligger ten oosten
2340115v 15-11-1640 N. N. naastligger ten zuiden
2340115v 15-11-1640 Lieuwe Lolkes naastligger ten westen
2340115v 15-11-1640 N. N. naastligger ten noorden
2340115v 15-11-1640 Fijckien Annes verkoper van 1/2 bijgestaan door ???????
2340115v 15-11-1640 Gijsbert Minnes burger c.s. verkoper van 1/2
2340116r 22-11-1640 Taeke Taeckes Lauta burger koper voor GG 842:21:00 huis (Noorderhaven ZZ en nw-hoek van de Vismarkt daer 't Vergulden Hooft uitsteekt, waarschijnlijk Noorderhaven 40) (huisnaam: 't Verguldden Hooft)
2340116r 22-11-1640 Vismarkt naastligger ten oosten
2340116r 22-11-1640 oud burgemeester Laes Laesen naastligger ten zuiden
2340116r 22-11-1640 oud burgemeester Laes Laesen naastligger ten westen
2340116r 22-11-1640 Herestraat en haven naastligger ten noorden
2340116r 22-11-1640 Maycke Jacobs verkoper weduwe van
2340116r 22-11-1640 wijlen Andries Rinkes en bijgestaan door
2340116r 22-11-1640 Sipke Reyns schipper (groot-)
2340116v 17-01-1641 N. N. Voorstraat ZZ bieder/koper voor CG 0:00:00
2340116v 17-01-1641 N. N. naastligger ten oosten
2340116v 17-01-1641 N. N. naastligger ten zuiden
2340116v 17-01-1641 N. N. naastligger ten westen
2340116v 17-01-1641 N. N. naastligger ten noorden
2340116v 17-01-1641 voogd en vader van zijn onmondige kinderen Jan Willems burger verkoper
2340117r 13-12-1640 N. N. Hoogstraat bieder/koper voor CG 0:00:00
2340117r 13-12-1640 N. naastligger ten oosten
2340117r 13-12-1640 Hoogstraat naastligger ten zuiden
2340117r 13-12-1640 Lysbet Douwes naastligger ten westen
2340117r 13-12-1640 De Blauwe Schuur naastligger ten noorden
2340117r 13-12-1640 Lyckien Heeres verkoper weduwe van en voogd van hun kinderen
2340117r 13-12-1640 Doede Jansen
2340117v 20-12-1640 N. N. koper provisioneel voor CG 0:00:00 huis met schuur of kamer en tuin met een lege plaats of bleekveld en de hof ten (Turfhaven OZ)
2340117v 20-12-1640 de erfgenamen van Jacob Peters Hagen verpachter grond voor CG 1:10:00
2340117v 20-12-1640 vrije steeg naastligger
2340117v 20-12-1640 Jan Piters zoutzieder naastligger ten oosten
2340117v 20-12-1640 Lambart Warners naastligger ten oosten
2340117v 20-12-1640 hopman Jan Adams naastligger ten zuiden
2340117v 20-12-1640 Douwe Meynties naastligger ten westen
2340117v 20-12-1640 Griet Egbarts naastligger ten westen
2340117v 20-12-1640 Jan Piters zoutzieder naastligger ten noorden
2340117v 20-12-1640 Harmen Peters naastligger ten noorden
2340117v 20-12-1640 Doede Peters naastligger ten noorden
2340117v 20-12-1640 Claeske Peters Hagen verkoper weduwe van
2340117v 20-12-1640 wijlen Hendrick Tijsen bijgestaan door
2340117v 20-12-1640 Sipke Dirx verkoper
2340117v 20-12-1640 Maritie Peters Hagen verkoper gehuwd met
2340117v 20-12-1640 Lourens Dirx
2340117v 20-12-1640 Ariaentje Ackersloot verkoper gehuwd met
2340117v 20-12-1640 Frans Jacobs
2340117v 20-12-1640 Pitie Ackersloot verkoper
2340117v 20-12-1640 gemeensman Foppe Foppes curator van de volgende verkopers tesamen voor 1/3
2340117v 20-12-1640 Ariaen Ackersloot verkoper
2340117v 20-12-1640 Antie Ackersloot verkoper
2340117v 20-12-1640 Cornelis Ackersloot verkoper allen erfgenamen van
2340117v 20-12-1640 Jacob Peters Hagen
2340117v 20-12-1640 N. N. koper provisioneel voor CG 0:00:00 huis met een lege plaats ten zuiden (Turfhaven OZ ten zuiden van het voormalige huis van Jacob Peters Hagen)
2340117v 20-12-1640 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:08:00
2340117v 20-12-1640 Tiebbe Sipkes huurder
2340117v 20-12-1640 N. N. naastligger ten oosten
2340117v 20-12-1640 Griet Egberts naastligger ten zuiden
2340117v 20-12-1640 Turfhaven en diept naastligger ten westen
2340117v 20-12-1640 N. N. naastligger ten noorden
2340117v 20-12-1640 Claeske Peters Hagen verkoper weduwe van
2340117v 20-12-1640 wijlen Hendrick Tijsen bijgestaan door
2340117v 20-12-1640 Sipke Dirx
2340117v 20-12-1640 Maritie Peters Hagen verkoper gehuwd met
2340117v 20-12-1640 Lourens Dirx
2340117v 20-12-1640 Ariaentje Ackersloot verkoper gehuwd met
2340117v 20-12-1640 Frans Jacobs
2340117v 20-12-1640 Pitie Ackersloot verkoper
2340117v 20-12-1640 gemeensman Foppe Foppes curator van de volgende verkopers tesamen voor 1/3
2340117v 20-12-1640 Ariaen Ackersloot verkoper
2340117v 20-12-1640 Antie Ackersloot verkoper
2340117v 20-12-1640 Cornelis Ackersloot verkoper allen erfgenamen van
2340117v 20-12-1640 Jacob Peters Hagen
2340117v 20-12-1640 koper provisioneel voor CG 0:00:00 woning of kamer (Vijverstraat NZ) (2 woningen naast elkaar)
2340117v 20-12-1640 de weduwe van Allert Douwes huurder
2340117v 20-12-1640 een kamer naastligger ten oosten
2340117v 20-12-1640 N. N. naastligger ten zuiden
2340117v 20-12-1640 de weduwe Trijntie Dircx naastligger ten westen
2340117v 20-12-1640 de hovinge van burgemeester Paulus Jansen naastligger ten noorden
2340117v 20-12-1640 Claeske Peters Hagen verkoper weduwe van
2340117v 20-12-1640 wijlen Hendrick Tijsen bijgestaan door
2340117v 20-12-1640 Sipke Dirx
2340117v 20-12-1640 Maritie Peters Hagen verkoper van 1/3 gehuwd met
2340117v 20-12-1640 Lourens Dirx
2340117v 20-12-1640 Ariaentje Ackersloot verkoper gehuwd met
2340117v 20-12-1640 Frans Jacobs
2340117v 20-12-1640 Pitie Ackersloot verkoper
2340117v 20-12-1640 gemeensman Foppe Foppes curator van de volgende verkopers tesamen voor 1/3
2340117v 20-12-1640 Ariaen Ackersloot verkoper
2340117v 20-12-1640 Antie Ackersloot verkoper
2340117v 20-12-1640 Cornelis Ackersloot verkoper allen erfgenamen van
2340117v 20-12-1640 Jacob Peters Hagen
2340117v 20-12-1640 koper provisioneel voor CG 0:00:00 woning of kamer (Vijverstraat NZ) (2 woningen naast elkaar)
2340117v 20-12-1640 Tiede Sibrants naastligger ten oosten
2340117v 20-12-1640 N. N. naastligger ten zuiden
2340117v 20-12-1640 de erfgenamen van Jacob Peters Hagen naastligger ten westen
2340117v 20-12-1640 de hovinge van burgemeester Paulus Jansen naastligger ten noorden
2340117v 20-12-1640 Claeske Peters Hagen verkoper weduwe van
2340117v 20-12-1640 wijlen Hendrick Tijsen bijgestaan door
2340117v 20-12-1640 Sipke Dirx
2340117v 20-12-1640 Maritie Peters Hagen verkoper gehuwd met
2340117v 20-12-1640 Lourens Dirx
2340117v 20-12-1640 Ariaentje Ackersloot verkoper gehuwd met
2340117v 20-12-1640 Frans Jacobs
2340117v 20-12-1640 Pitie Ackersloot verkoper
2340117v 20-12-1640 gemeensman Foppe Foppes curator van de volgende verkopers tesamen voor 1/3
2340117v 20-12-1640 Ariaen Ackersloot verkoper
2340117v 20-12-1640 Antie Ackersloot verkoper
2340117v 20-12-1640 Cornelis Ackersloot verkoper allen erfgenamen van
2340117v 20-12-1640 burgemeester Jacob Peters Hagen
2340119r 20-12-1640 N. N. Zoutsloot OZ bieder/koper voor CG 0:00:00
2340119r 20-12-1640 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:17:00
2340119r 20-12-1640 N. N. naastligger ten oosten
2340119r 20-12-1640 de erven van Alle Lieuwes naastligger ten zuiden
2340119r 20-12-1640 Zoutsloot naastligger ten westen
2340119r 20-12-1640 de keet van Jan Piters naastligger ten noorden
2340119r 20-12-1640 Jan Rogiers de Gavere lasthebber van
2340119r 20-12-1640 de kinderen van Jan Ennes verkoper
2340119v 20-12-1640 N. N. Zoutsloot WZ bieder/koper voor CG 0:00:00
2340119v 20-12-1640 Zoutsloot naastligger ten oosten
2340119v 20-12-1640 de brouwerij van Cornelis Dirx naastligger ten zuiden
2340119v 20-12-1640 N. N. naastligger ten westen
2340119v 20-12-1640 Douwe Intes naastligger ten noorden
2340119v 20-12-1640 Huibert Claesens curator
2340119v 20-12-1640 Hendrick Hendrix curatoren over
2340119v 20-12-1640 de nagelaten weeskinderen van Hendrick Jansen verkoper gehuwd met
2340119v 20-12-1640 Antie Gerryts
2340119v 20-12-1640 N. N. Kettingsbrug naar de Havenpoort toe, bij de bieder/koper voor CG 0:00:00
2340119v 20-12-1640 Arien Hilbrants naastligger ten oosten
2340119v 20-12-1640 N. N. naastligger ten zuiden
2340119v 20-12-1640 Douue Keympes naastligger ten westen
2340119v 20-12-1640 N. N. naastligger ten noorden
2340119v 20-12-1640 de erfgenamen van Allert Claesen Block verkoper
2340120r 20-12-1640 N. N. Gortmakerssteeg hoek Voorstraat bieder/koper voor CG 0:00:00
2340120r 20-12-1640 de erven van Sibrant Feykes naastligger ten oosten
2340120r 20-12-1640 N. N. naastligger ten zuiden
2340120r 20-12-1640 Gortmakerssteeg naastligger ten westen
2340120r 20-12-1640 N. N. naastligger ten noorden
2340120r 20-12-1640 Jan Jacobs curator
2340120r 20-12-1640 Piter Everts curatoren over
2340120r 20-12-1640 de weeskinderen van wijlen Wibe Hansen verkoper van 1/2 gehuwd met
2340120r 20-12-1640 wijlen Pitie Pibes verkoper van 1/2
2340120v 20-12-1640 Zuiderhaven NZ [staat: Zuider nieuwe haven] bieder/koper
2340120v 20-12-1640 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2340120v 20-12-1640 Foeke Jansen naastligger ten oosten
2340120v 20-12-1640 N. N. naastligger ten zuiden
2340120v 20-12-1640 het houtstek van Huibert Claesen naastligger ten westen
2340120v 20-12-1640 N. N. naastligger ten noorden
2340120v 20-12-1640 Jan Douwessteeg naastligger (waarin het verkochte een vrije uitgang heeft)
2340120v 20-12-1640 Jacob Piters verkoper
2340120v 20-12-1640 Jan Piters verkoper
2340120v 20-12-1640 Hans Petersen verkoper
2340120v 20-12-1640 Tiebbe Piters Reyns verkoper weduwnaar en voogd van de kinderen van
2340120v 20-12-1640 Dingen Petersen
2340120v 20-12-1640 Peter Isbrants man en voogd van
2340120v 20-12-1640 Antie Gerryts verkoper
2340120v 20-12-1640 Peter Isbrants curator zowel over
2340120v 20-12-1640 Antie Everts? verkoper als over
2340120v 20-12-1640 Gerryt Everts? verkoper
2340120v 20-12-1640 Mayke Gerryts verkoper gehuwd met
2340120v 20-12-1640 Folkert Albarts Vos
2340120v 20-12-1640 Stoffel Baniers curator zowel over
2340120v 20-12-1640 Banier Gerryts verkoper als over
2340120v 20-12-1640 Piter Gerryts verkoper allen erfgenamen van
2340120v 20-12-1640 Pitertie Jans weduwe van
2340120v 20-12-1640 wijlen Peter Jacobs
2340120v 20-12-1640 Zuiderhaven NZ [staat: Zuider nieuwe haven], ten noorden van
2340120v 20-12-1640 Hendrick Lieuues Geelgeent bewoner
2340120v 20-12-1640 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2340120v 20-12-1640 Jan Douwessteeg naastligger ten oosten
2340120v 20-12-1640 N. N. naastligger ten zuiden
2340120v 20-12-1640 N. N. naastligger ten westen
2340120v 20-12-1640 N. N. naastligger ten noorden
2340120v 20-12-1640 Jacob Piters verkoper
2340120v 20-12-1640 Jan Piters verkoper
2340120v 20-12-1640 Hans Petersen verkoper
2340120v 20-12-1640 Tiebbe Piters Reyns verkoper weduwnaar en voogd van de kinderen van
2340120v 20-12-1640 Dingen Petersen
2340120v 20-12-1640 Peter Isbrants man en voogd van
2340120v 20-12-1640 Antie Gerryts verkoper
2340120v 20-12-1640 Peter Isbrants curator zowel over
2340120v 20-12-1640 Antie Everts? verkoper als over
2340120v 20-12-1640 Gerryt Everts? verkoper
2340120v 20-12-1640 Mayke Gerryts verkoper gehuwd met
2340120v 20-12-1640 Folkert Albarts Vos
2340120v 20-12-1640 Stoffel Baniers curator zowel over
2340120v 20-12-1640 Banier Gerryts verkoper als over
2340120v 20-12-1640 Piter Gerryts verkoper allen erfgenamen van
2340120v 20-12-1640 Pitertie Jans weduwe van
2340120v 20-12-1640 wijlen Peter Jacobs
2340120v 20-12-1640 Jan Douwessteeg, ten noorden van de Zuiderhaven NZ
2340120v 20-12-1640 Lolke Minses bewoner
2340120v 20-12-1640 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2340120v 20-12-1640 N. N. naastligger ten oosten
2340120v 20-12-1640 N. N. naastligger ten zuiden
2340120v 20-12-1640 N. N. naastligger ten westen
2340120v 20-12-1640 Jan Douwessteeg naastligger ten noorden
2340120v 20-12-1640 Jacob Piters verkoper
2340120v 20-12-1640 Jan Piters verkoper
2340120v 20-12-1640 Hans Petersen verkoper
2340120v 20-12-1640 Tiebbe Piters Reyns verkoper weduwnaar en voogd van de kinderen van
2340120v 20-12-1640 Dingen Petersen
2340120v 20-12-1640 Peter Isbrants man en voogd van
2340120v 20-12-1640 Antie Gerryts verkoper
2340120v 20-12-1640 Peter Isbrants curator zowel over
2340120v 20-12-1640 Antie Everts? verkoper als over
2340120v 20-12-1640 Gerryt Everts? verkoper
2340120v 20-12-1640 Mayke Gerryts verkoper gehuwd met
2340120v 20-12-1640 Folkert Albarts Vos
2340120v 20-12-1640 Stoffel Baniers curator zowel over
2340120v 20-12-1640 Banier Gerryts verkoper als over
2340120v 20-12-1640 Piter Gerryts verkoper allen erfgenamen van
2340120v 20-12-1640 Pitertie Jans weduwe van
2340120v 20-12-1640 wijlen Peter Jacobs
2340120v 20-12-1640 Jan Douwessteeg, ten noorden van de Zuiderhaven NZ
2340120v 20-12-1640 Griet Ottes bewoner
2340120v 20-12-1640 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2340120v 20-12-1640 N. N. naastligger ten oosten
2340120v 20-12-1640 Foeke Jansen naastligger ten zuiden
2340120v 20-12-1640 N. N. naastligger ten westen
2340120v 20-12-1640 eerder verkochte grote huis of hof naastligger ten noordwesten
2340120v 20-12-1640 Jacob Piters verkoper
2340120v 20-12-1640 Jan Piters verkoper
2340120v 20-12-1640 Hans Petersen verkoper
2340120v 20-12-1640 Tiebbe Piters Reyns verkoper weduwnaar en voogd van de kinderen van
2340120v 20-12-1640 Dingen Petersen
2340120v 20-12-1640 Peter Isbrants man en voogd van
2340120v 20-12-1640 Antie Gerryts verkoper
2340120v 20-12-1640 Peter Isbrants curator zowel over
2340120v 20-12-1640 Antie Everts? verkoper als over
2340120v 20-12-1640 Gerryt Everts? verkoper
2340120v 20-12-1640 Mayke Gerryts verkoper gehuwd met
2340120v 20-12-1640 Folkert Albarts Vos
2340120v 20-12-1640 Stoffel Baniers curator zowel over
2340120v 20-12-1640 Banier Gerryts verkoper als over
2340120v 20-12-1640 Piter Gerryts verkoper allen erfgenamen van
2340120v 20-12-1640 Pitertie Jans weduwe van
2340120v 20-12-1640 wijlen Peter Jacobs
2340120v 20-12-1640 Zuiderhaven ZZ [staat: Zuiderbolwerk]
2340120v 20-12-1640 Pals Sioerds bewoner
2340120v 20-12-1640 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2340120v 20-12-1640 N. N. naastligger ten oosten
2340120v 20-12-1640 N. N. naastligger ten zuiden
2340120v 20-12-1640 N. N. naastligger ten westen
2340120v 20-12-1640 een huis en hof naastligger ten noorden
2340120v 20-12-1640 Jacob Piters verkoper
2340120v 20-12-1640 Jan Piters verkoper
2340120v 20-12-1640 Hans Petersen verkoper
2340120v 20-12-1640 Tiebbe Piters Reyns verkoper weduwnaar en voogd van de kinderen van
2340120v 20-12-1640 Dingen Petersen
2340120v 20-12-1640 Peter Isbrants man en voogd van
2340120v 20-12-1640 Antie Gerryts verkoper
2340120v 20-12-1640 Peter Isbrants curator zowel over
2340120v 20-12-1640 Antie Everts? verkoper als over
2340120v 20-12-1640 Gerryt Everts? verkoper
2340120v 20-12-1640 Mayke Gerryts verkoper gehuwd met
2340120v 20-12-1640 Folkert Albarts Vos
2340120v 20-12-1640 Stoffel Baniers curator zowel over
2340120v 20-12-1640 Banier Gerryts verkoper als over
2340120v 20-12-1640 Piter Gerryts verkoper allen erfgenamen van
2340120v 20-12-1640 Pitertie Jans weduwe van
2340120v 20-12-1640 wijlen Peter Jacobs
2340120v 20-12-1640 Zuiderhaven ZZ [staat: Zuiderbolwerk]
2340120v 20-12-1640 Jan Jansen Mars? bewoner
2340120v 20-12-1640 de kamers van Stoffel Baniers naastligger ten oosten
2340120v 20-12-1640 N. N. naastligger ten zuiden
2340120v 20-12-1640 N. N. naastligger ten westen
2340120v 20-12-1640 een hof naastligger ten noorden
2340120v 20-12-1640 Jacob Piters verkoper
2340120v 20-12-1640 Jan Piters verkoper
2340120v 20-12-1640 Hans Petersen verkoper
2340120v 20-12-1640 Tiebbe Piters Reyns verkoper weduwnaar en voogd van de kinderen van
2340120v 20-12-1640 Dingen Petersen
2340120v 20-12-1640 Peter Isbrants man en voogd van
2340120v 20-12-1640 Antie Gerryts verkoper
2340120v 20-12-1640 Peter Isbrants curator zowel over
2340120v 20-12-1640 Antie Everts? verkoper als over
2340120v 20-12-1640 Gerryt Everts? verkoper
2340120v 20-12-1640 Mayke Gerryts verkoper gehuwd met
2340120v 20-12-1640 Folkert Albarts Vos
2340120v 20-12-1640 Stoffel Baniers curator zowel over
2340120v 20-12-1640 Banier Gerryts verkoper als over
2340120v 20-12-1640 Piter Gerryts verkoper allen erfgenamen van
2340120v 20-12-1640 Pitertie Jans weduwe van
2340120v 20-12-1640 wijlen Peter Jacobs
2340120v 20-12-1640 Zuiderhaven ZZ [staat: Zuider nieuwe haven]
2340120v 20-12-1640 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 6:00:00
2340120v 20-12-1640 huis en hof van Stoffel Baniers naastligger ten oosten
2340120v 20-12-1640 twee eerder verkochte kamers naastligger ten zuiden
2340120v 20-12-1640 ledige plaats of huisstede van Jacob Popta naastligger ten westen
2340120v 20-12-1640 N. N. naastligger ten noorden
2340120v 20-12-1640 Jacob Piters verkoper
2340120v 20-12-1640 Jan Piters verkoper
2340120v 20-12-1640 Hans Petersen verkoper
2340120v 20-12-1640 Tiebbe Piters Reyns verkoper weduwnaar en voogd van de kinderen van
2340120v 20-12-1640 Dingen Petersen
2340120v 20-12-1640 Peter Isbrants man en voogd van
2340120v 20-12-1640 Antie Gerryts verkoper
2340120v 20-12-1640 Peter Isbrants curator zowel over
2340120v 20-12-1640 Antie Everts? verkoper als over
2340120v 20-12-1640 Gerryt Everts? verkoper
2340120v 20-12-1640 Mayke Gerryts verkoper gehuwd met
2340120v 20-12-1640 Folkert Albarts Vos
2340120v 20-12-1640 Stoffel Baniers curator zowel over
2340120v 20-12-1640 Banier Gerryts verkoper als over
2340120v 20-12-1640 Piter Gerryts verkoper allen erfgenamen van
2340120v 20-12-1640 Pitertie Jans weduwe van
2340120v 20-12-1640 wijlen Peter Jacobs
2340123v 10-01-1641 Andries Hendrix koper voor GG 320:00:00 huis (Sint Odolphisteeg WZ [staat: Odulphisteygh] bij het Raadhuis, waarschijnlijk Sint Odolphisteeg 4) en
2340123v 10-01-1641 Trijn Martens
2340123v 10-01-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:07:00
2340123v 10-01-1641 Sint Odolphisteeg [niet vermeld] naastligger ten oosten
2340123v 10-01-1641 Willem Gijsbarts naastligger ten zuiden
2340123v 10-01-1641 N. N. naastligger ten westen
2340123v 10-01-1641 Lijsbet Hanses naastligger ten noorden
2340123v 10-01-1641 Peter Peters Cantie c.u. verkoper
2340124r 10-01-1641 Roeleff Lubberts Schritsen voor GG 594:00:00 en
2340124r 10-01-1641 Aeltie Meynerts
2340124r 10-01-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00
2340124r 10-01-1641 Botte leertouwer naastligger ten oosten
2340124r 10-01-1641 Schritsen [staat: straat] naastligger ten zuiden
2340124r 10-01-1641 Harmen Doedes naastligger ten westen
2340124r 10-01-1641 Lucas schoenlapper naastligger ten noorden
2340124r 10-01-1641 Jan Anskes verkoper en
2340124r 10-01-1641 Trijn Gerryts
2340124v 10-01-1641 Jacob Piters c.u. Kerkpad WZ [staat: aan het kerkhof] voor GG 180:00:00
2340124v 10-01-1641 Kerkhof naastligger ten oosten
2340124v 10-01-1641 huis en plaats van de conrector naastligger ten westen
2340124v 10-01-1641 steeg naastligger ten noordoosten
2340124v 10-01-1641 Jelke Remmerts wonende in Arum verkoper weduwe van
2340124v 10-01-1641 wijlen Jan Claesen
2340125r 10-01-1641 Christiaen Christoffels koper voor GG 506:08:00 huis en kamer erachter (Brouwersstraat WZ [staat: bij de Oude Kimswerderpijp]) gehuwd met
2340125r 10-01-1641 Eertie Dirx
2340125r 10-01-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2340125r 10-01-1641 Aen Cornelis grondpacht verschuldigd aan dit huis voor CG 1:00:00
2340125r 10-01-1641 steeg naastligger ten zuiden
2340125r 10-01-1641 Trijntie naastligger ten zuiden
2340125r 10-01-1641 de kamers van Aen Cornelis naastligger ten westen
2340125r 10-01-1641 Trijn naastligger ten noorden erfgenaam van
2340125r 10-01-1641 Jan Broers
2340125r 10-01-1641 de erven van wijlen Willem Karstes verkoper
2340125v 10-01-1641 Hans Hansen koper voor GG 152:14:00 huis en erven waar het Kromhout uitsteekt (Noorderhaven NZ tot achter aan de Droogstraat) (huisnaam: het Kromhout) gehuwd met
2340125v 10-01-1641 Lolk Scheltes
2340125v 10-01-1641 de erven van Jurien Hiddes naastligger ten oosten
2340125v 10-01-1641 Noorderhaven naastligger ten zuiden
2340125v 10-01-1641 Sipke Reyns naastligger ten westen
2340125v 10-01-1641 N. N. naastligger ten noorden
2340125v 10-01-1641 Droogstraat naastligger
2340125v 10-01-1641 Jan Tierx burger verkoper
2340126r 10-01-1641 Tiallingh Siouuces koper voor GG 225:00:00 huis en schuur (Peterseliestraat bij de Kerkbrug, achter in de, waarschijnlijk Fortuinsteeg 3) gehuwd met
2340126r 10-01-1641 Trijn Gabbes
2340126r 10-01-1641 de erfgenamen van Gerryt Gerrytsen naastligger ten oosten
2340126r 10-01-1641 Peterseliestraat naastligger ten zuiden
2340126r 10-01-1641 Honingmanssteeg naastligger ten westen
2340126r 10-01-1641 Jurien Fries naastligger ten noorden
2340126r 10-01-1641 Jan Jochums naastligger ten noorden
2340126r 10-01-1641 Willem Gerryts verkoper erfgenaam
2340126r 10-01-1641 Gerrit Gerryts verkoper erfgenamen van
2340126r 10-01-1641 Gerryt Gerritsen
2340126v 16-01-1641 Mayke van der Laen koper voor GG 125:14:00 lege plaats of huis (Zuiderhaven en Schritsen, tussen de) weduwe van
2340126v 16-01-1641 wijlen Simen Tonis van der Piet
2340126v 16-01-1641 de hovinge van burgemeester Frans Reyners Templar naastligger ten oosten
2340126v 16-01-1641 het molenhuis van Mayke van der Laen naastligger ten zuiden
2340126v 16-01-1641 Cleis Bartels c.s. naastligger ten westen
2340126v 16-01-1641 Jan Dirx naastligger ten noorden
2340126v 16-01-1641 Jan Jacobs verkoper
2340126v 16-01-1641 Frans Jacobs verkoper
2340126v 16-01-1641 Piter Jacobs verkoper
2340126v 16-01-1641 Reyn Jacobs verkoper
2340127r 17-01-1641 vaandrig onder de manhaften Capitein Hoptilla David Houten koper voor GG 1076:00:00 (een protest tegen deze verkoping m.b.t. hypotheek van dr. Ansta en van Willem Ja) huis (Noorderhaven ZZ waar de Vergulden Bijl uithangt) (huisnaam: de Vergulden Bijl) gehuwd met
2340127r 17-01-1641 Ryckien Stevens Crapot ((Alle Friezen: huwelijk Davidt Houtinges en Ryckien Steffens Caproo))
2340127r 17-01-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00 ((een goudgulden))
2340127r 17-01-1641 de erven van Griet Aries naastligger ten oosten
2340127r 17-01-1641 N. N. naastligger ten zuiden
2340127r 17-01-1641 het huis van wijlen Meynte Jansens naastligger ten westen
2340127r 17-01-1641 Noorderhaven naastligger ten noorden
2340127r 17-01-1641 oud burgervaandrig Jan Haerms verkoper
2340127v 17-01-1641 Hendrick Margijs c.u. koper voor GG 380:00:00 huis (Simon Stijlstraat OZ [staat: Wortelhaven naast de grote school], waarschijnlijk Simon Stijlstraat 9)
2340127v 17-01-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:13:00
2340127v 17-01-1641 N. N. naastligger ten oosten
2340127v 17-01-1641 school naastligger ten zuiden
2340127v 17-01-1641 Simon Stijlstraat [niet vermeld] naastligger ten westen
2340127v 17-01-1641 Douwe Joris naastligger ten noorden
2340127v 17-01-1641 Jan Reyners verkoper en de andere erfgenamen van
2340127v 17-01-1641 Tonis Jansen verkoper en de erfgenamen van
2340127v 17-01-1641 Pitryk Harmens verkoper
2340128r 17-01-1641 Sioerd Bartels koper voor GG 95:00:00 kamer (Droogstraat) gehuwd met
2340128r 17-01-1641 Reinsk Johannis
2340128r 17-01-1641 Pieter Clijfoet naastligger ten oosten
2340128r 17-01-1641 N. N. naastligger ten zuiden
2340128r 17-01-1641 Cornelis Trompeter naastligger ten westen
2340128r 17-01-1641 N. N. naastligger ten noorden
2340128r 17-01-1641 Aeltie ? Wytses verkoper
2340128v 31-01-1641 Johannis Klinckebijl secretaris van Barradeel koper voor CG 40:00:00 45 stuivers doende? eeuwig jaarlijkse grondpacht (stadswal achter de Jacobenij hof, bij de) gehuwd met
2340128v 31-01-1641 Itske Tuenis Vrijthoff
2340128v 31-01-1641 uit het huis van de erven Mecke Meynses eigenaar bewoner
2340128v 31-01-1641 stads- of armenkamer naastligger ten oosten
2340128v 31-01-1641 N. N. naastligger ten zuiden
2340128v 31-01-1641 Harmen Geerts naastligger ten westen
2340128v 31-01-1641 N. N. naastligger ten noorden
2340128v 31-01-1641 Pyter Kromwal verkoper
2340129r 31-01-1641 dr. Johannis Klingbijl koper voor GG 285:00:00 hovinge met bomen en planten (Droogstraat en Zoutsloot, tussen de) (Protest aangetekend door burgemeester Rinnert Oedtses versus dr. Johannis Clingb)
2340129r 31-01-1641 N. N. naastligger ten oosten
2340129r 31-01-1641 N. N. naastligger ten zuiden
2340129r 31-01-1641 N. N. naastligger ten westen
2340129r 31-01-1641 N. N. naastligger ten noorden
2340129r 31-01-1641 de weduwe Atie van Wytse Metsma? verkoper
2340129v 31-01-1641 Sioerd Bartels koper voor GG 421:00:00 huis (Schritsen bij de 2 bruggen, op de hoek van de, waarschijnlijk Schritsen 67) gehuwd met
2340129v 31-01-1641 Reynsk Johannis
2340129v 31-01-1641 Spekmarkt [niet vermeld] naastligger ten oosten
2340129v 31-01-1641 Schritsen [niet vermeld] naastligger ten zuiden
2340129v 31-01-1641 Feddrick Samuels naastligger ten westen
2340129v 31-01-1641 Jacob Jurriens naastligger ten noorden
2340129v 31-01-1641 Willem Gerryts verkoper erfgenaam
2340129v 31-01-1641 Geert Gerryts verkoper erfgenamen van
2340129v 31-01-1641 hun vader Gerryt Geerts
2340130r 31-01-1641 Piter Piters koper voor GG 40:00:00 kamer (achter de hof van Jan Gerckes Hoptilla, waarschijnlijk Zuiderhaven 54) gehuwd met
2340130r 31-01-1641 Selke Jops
2340130r 31-01-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2340130r 31-01-1641 N. N. naastligger ten oosten
2340130r 31-01-1641 N. N. naastligger ten zuiden
2340130r 31-01-1641 N. N. naastligger ten westen
2340130r 31-01-1641 N. N. naastligger ten noorden
2340130r 31-01-1641 Luytien timmerman verkoper
2340130v 07-02-1641 Piter Martens Mooyman koper huis met een vrije uitgang door de steeg (Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]) gehuwd met
2340130v 07-02-1641 Antie Jacobs
2340130v 07-02-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00
2340130v 07-02-1641 Jacob Piters naastligger ten oosten
2340130v 07-02-1641 de schuur van Doede gortmaker naastligger ten zuiden
2340130v 07-02-1641 Boie kuiper naastligger ten westen
2340130v 07-02-1641 N. N. naastligger ten noorden
2340130v 07-02-1641 steeg naastligger
2340130v 07-02-1641 Lourens Dircx zeilmaker verkoper
2340130v 07-02-1641 Claeske Piters Hagen
2340131r 07-02-1641 Jan Jacobs Cannegieter burger koper voor GG 400:00:00 achterhuis staande achter en aan het huis van de kopers en met een vrije uit- en ([niet vermeld]) gehuwd met
2340131r 07-02-1641 een dubbele Elisabeth toehaak
2340131r 07-02-1641 Grietie Gerryts burger
2340131r 07-02-1641 de erfgenamen van Sibrant Iedes Feytama naastligger ten oosten
2340131r 07-02-1641 Jan Jacobs Kannegieter burger c.u. naastligger ten zuiden
2340131r 07-02-1641 N. N. naastligger ten westen
2340131r 07-02-1641 Jr. Julius Mockema van Unia naastligger ten noorden
2340131r 07-02-1641 Jr. Julius Mockema van Unia verkoper
2340131v 07-02-1641 Tonis Willems van Dalen c.u. koper voor GG 432:00:00 (1e betaling?, 56 GG verhoging 2e koop?) huis (Kleine Kerkstraat WZ)
2340131v 07-02-1641 Jurien Hans bontwerker eerdere koper
2340131v 07-02-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:00
2340131v 07-02-1641 Kleine Kerkstraat naastligger ten oosten
2340131v 07-02-1641 Haentie Lambarts naastligger ten zuiden
2340131v 07-02-1641 Tonis Willems van Dalen c.u. naastligger ten zuiden
2340131v 07-02-1641 N. N. naastligger ten westen
2340131v 07-02-1641 stadskamer of huis naastligger ten noorden
2340131v 07-02-1641 Stellanus Watses c.u. verkoper
2340131v 07-02-1641 Jurien Hans bontwerker verkoper
2340132r 07-02-1641 Hans Emes de Ringh burger c.u. koper voor GG 1200:00:00 huis, brouwerij en mouterij (Zoutsloot, waarschijnlijk Zoutsloot 30)
2340132r 07-02-1641 Jochum Dirx naastligger ten oosten
2340132r 07-02-1641 de hovinge van Tiebbe Piters naastligger ten oosten
2340132r 07-02-1641 N. N. naastligger ten zuiden
2340132r 07-02-1641 Gabbe Freerx e.a. naastligger ten westen
2340132r 07-02-1641 N. N. naastligger ten noorden
2340132r 07-02-1641 Jentie Rutgers c.u. verkoper
2340132v 07-02-1641 Harmen Jansen mr. dopjeswever koper voor GG 300:00:00 huis, loods en plaats (Zoutsloot ZZ) gehuwd met
2340132v 07-02-1641 Mayke Hendricx
2340132v 07-02-1641 Gosselyk Martens naastligger ten oosten
2340132v 07-02-1641 steeg naastligger ten oosten
2340132v 07-02-1641 Dirck Engelsman naastligger ten zuiden
2340132v 07-02-1641 Cornelis Jansen houtzager naastligger ten westen
2340132v 07-02-1641 Zoutsloot naastligger ten noorden
2340132v 07-02-1641 Quirijn Jansen verkoper gehuwd met
2340132v 07-02-1641 Siou Lolkes
2340133r 14-02-1641 Dirck Claesen c.u. wonende in Cornjum koper voor GG 175:00:00 huis, loods en plaats ([niet vermeld])
2340133r 14-02-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2340133r 14-02-1641 Nanne Jansen smid naastligger ten oosten
2340133r 14-02-1641 N. N. naastligger ten zuiden
2340133r 14-02-1641 Freerck Freerx bakker naastligger ten westen
2340133r 14-02-1641 N. N. naastligger ten noorden
2340133r 14-02-1641 Doytse Ates wonende in Marsum verkoper
2340133r 14-02-1641 Wigle Ates wonende in Marsum verkoper
2340133v 14-02-1641 Andries Hessels koper voor GG 151:00:00 dwars woning (Vijverstraat ZZ) gehuwd met
2340133v 14-02-1641 Albertie Hiddes
2340133v 14-02-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2340133v 14-02-1641 hof en plaats van Reyner Hendrix naastligger ten oosten
2340133v 14-02-1641 hof en plaats van Reyner Hendrix naastligger ten zuiden
2340133v 14-02-1641 Lenert timmerman naastligger ten westen
2340133v 14-02-1641 N. N. naastligger ten noorden
2340133v 14-02-1641 Gerryt Jansen wonende in Amsterdam verkoper gehuwd met
2340133v 14-02-1641 Nieske Dirx wonende in Amsterdam
2340134r 14-02-1641 Jan Feddes c.u. schipper (smal-) koper voor GG 412:14:00 huis en plaats (Schritsen, waarschijnlijk Schritsen 30)
2340134r 14-02-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:15:00
2340134r 14-02-1641 Pibo Alewijns naastligger ten oosten
2340134r 14-02-1641 naastligger ten zuiden
2340134r 14-02-1641 de erven van Pier Hoytes naastligger ten westen
2340134r 14-02-1641 N. N. naastligger ten noorden
2340134r 14-02-1641 Salvus Heyns verkoper gehuwd met
2340134r 14-02-1641 Jesel Pouwels
2340134v 07-03-1641 Willem Lodewyx c.u. koper voor GG 105:00:00 huis (Lombart, in de oneven straat achter de)
2340134v 07-03-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:15:00
2340134v 07-03-1641 N. N. naastligger ten oosten
2340134v 07-03-1641 N. N. naastligger ten zuiden
2340134v 07-03-1641 N. N. naastligger ten westen
2340134v 07-03-1641 Jan Willems naastligger ten noorden
2340134v 07-03-1641 Tiaerd Jansen c.u. verkoper
2340135r 07-03-1641 Piter Wibrens c.u. koper voor GG 855:15:00 3/5 huis (Voorstraat ZZ)
2340135r 07-03-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00 ((voor 1/1))
2340135r 07-03-1641 Iede Gerloffs naastligger ten oosten
2340135r 07-03-1641 N. N. naastligger ten zuiden
2340135r 07-03-1641 Huybert Aleffs naastligger ten westen
2340135r 07-03-1641 Voorstraat naastligger ten noorden
2340135r 07-03-1641 Jan Willems burger wonende in Delfzijl verkoper weduwnaar en als vader en lasthebber van zijn 2 mondige kind
2340135r 07-03-1641 wijlen Jantien Sioerds
2340135v 14-03-1641 Sake Clases c.u. koper voor GG 1476:00:00 huis (Voorstraat NZ bij de Butterpiep, waarschijnlijk Voorstraat 67)
2340135v 14-03-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:17:08
2340135v 14-03-1641 oud burgemeester Jan Rogiers de Gaveren naastligger ten oosten
2340135v 14-03-1641 Voorstraat naastligger ten zuiden
2340135v 14-03-1641 de weduwe van Siouke Hanties naastligger ten westen
2340135v 14-03-1641 N. N. naastligger ten noorden
2340135v 14-03-1641 de crediteuren van wijlen Arien Clases bakker verkoper
2340136r 21-02-1641 Cornelis Cornelis Yseltie c.u. karreman (stads -) koper voor CG 328:00:00 huis en schuur (Achterstraat [staat: Liemendijk])
2340136r 21-02-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:02:00
2340136r 21-02-1641 N. N. naastligger ten oosten
2340136r 21-02-1641 de weduwe van Sipke Jansen naastligger ten zuiden
2340136r 21-02-1641 de plaats van Harmen houtzager naastligger ten westen
2340136r 21-02-1641 de lijnbaan naastligger ten noorden
2340136r 21-02-1641 Jan Claesen Leyener burger brouwer verkoper
2340136v 21-02-1641 Jan Claesen Leyenaer koper voor GG 205:00:00 hovinge (aan het huis van de koper) (belast met havenisten belasting)
2340136v 21-02-1641 Nanne Jansen smid naastligger ten oosten
2340136v 21-02-1641 Mayke Jacobs naastligger ten zuiden
2340136v 21-02-1641 Jan Claesen Leyenaer naastligger ten westen
2340136v 21-02-1641 straat naastligger ten noorden
2340136v 21-02-1641 Inne Tiaerdsen verkoper
2340137r 07-03-1641 Aernt Claessen burger koper voor GG 610:00:00 huis en plaats (Kerkhof, ten noorden van het) gehuwd met
2340137r 07-03-1641 een rosenobel toehaak
2340137r 07-03-1641 Yttie Pytters burger
2340137r 07-03-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2340137r 07-03-1641 Trijn Rinnerts naastligger ten oosten
2340137r 07-03-1641 Kerkhof naastligger ten zuiden
2340137r 07-03-1641 Willem Jansen zakkendrager naastligger ten westen
2340137r 07-03-1641 Trijn Rinnerts naastligger ten noorden
2340137r 07-03-1641 Jan Willems grafmaker verkoper gehuwd met
2340137r 07-03-1641 Maycke Jans
2340137v 07-03-1641 Jacob Heris koper voor GG 750:00:00 huis, loods en hovinge (Grote Kerkstraat daer Sodoma uithangt strekkende achter tot het huis van Doye Jacobs) gehuwd met
2340137v 07-03-1641 Rijckland Jans
2340137v 07-03-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00
2340137v 07-03-1641 huis en brouwerij van Bartel Cleysen naastligger ten oosten
2340137v 07-03-1641 N. N. naastligger ten zuiden
2340137v 07-03-1641 Cataline Jans naastligger ten westen
2340137v 07-03-1641 N. N. naastligger ten noorden
2340137v 07-03-1641 de weduwe van Remmeris Juriens verkoper
2340138r 07-03-1641 Jan Anskes burger c.u. koper voor GG 350:00:00 huis (Kerkhof en aan het rooster of opgang daarvan strekkende zuidwaarts, noordwest van het, waarschijnlijk Grote Kerkstraat 46)
2340138r 07-03-1641 N. N. naastligger ten oosten
2340138r 07-03-1641 Aernt bakker naastligger ten zuiden
2340138r 07-03-1641 N. N. naastligger ten westen
2340138r 07-03-1641 N. N. naastligger ten noorden
2340138r 07-03-1641 Evert Ruerdtsen burger c.u. verkoper
2340138v 14-03-1641 Upke Haytses burger c.u. koper voor GG 90:21:00 1/4 huis, brouwerij, mouterij en koeschuur (Voorstraat ZZ bij de Raadhuisbrug, waarschijnlijk Voorstraat 26) (Geen uitsluitsel van het niaarverzoek genoteerd)
2340138v 14-03-1641 Frans Templar naastligger ten oosten
2340138v 14-03-1641 Lanen naastligger ten zuiden
2340138v 14-03-1641 N. N. naastligger ten westen
2340138v 14-03-1641 Frans Templar naastligger ten noorden
2340138v 14-03-1641 de crediteuren van Aernt Timens verkoper
2340139r 09-05-1641 Pyter Jansen Olieffoet koper voor GG 177:07:00 kamer (Droogstraat)
2340139r 09-05-1641 ingang van het hof naastligger ten oosten
2340139r 09-05-1641 N. N. naastligger ten zuiden
2340139r 09-05-1641 de weduwe Atie Jacobs naastligger ten westen
2340139r 09-05-1641 N. N. naastligger ten noorden
2340139r 09-05-1641 Atie Jacobs verkoper weduwe van
2340139r 09-05-1641 wijlen de burgemeester Wytse Meynerts
2340139v 02-05-1641 Piter Hendrix burger koopmansbode koper voor CG 800:00:00 2 lege huisplaatsen aan elkaar (Zuiderhaven NZ, waarschijnlijk Zuiderhaven 71)
2340139v 02-05-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 8:00:00
2340139v 02-05-1641 straat naastligger ten oosten
2340139v 02-05-1641 Zuiderhaven naastligger ten zuiden
2340139v 02-05-1641 Mayke van der Laen naastligger ten westen
2340139v 02-05-1641 Mayke van der Laen naastligger ten noorden
2340139v 02-05-1641 Jacob Tiebbes Popta verkoper van 1/2
2340139v 02-05-1641 Rembartus Popta verkoper van 1/2 samen met
2340139v 02-05-1641 Hesselius Popta verkoper
2340140r 14-03-1641 Tanneken Bruyneels burger koper voor CG 575:00:00 voorhuis met een lege plaats ten oosten (Brouwersstraat OZ [staat: bij de oude Kimswerderpijp]) weduwe van
2340140r 14-03-1641 wijlen Piter Carls
2340140r 14-03-1641 de erfgenamen van Frans van Eysinga verpachter grond voor CG 3:00:00
2340140r 14-03-1641 het huis en plaatske van Hylk Sytses naastligger ten oosten
2340140r 14-03-1641 Harmen Claesen brouwer naastligger ten zuiden
2340140r 14-03-1641 Brouwersstraat [staat: straat] naastligger ten westen
2340140r 14-03-1641 Jelle Tiaerds naastligger ten noorden
2340140r 14-03-1641 Willem Fredrix reydmaker verkoper gehuwd met
2340140r 14-03-1641 Grytie Ryckes???
2340140v 21-03-1641 Timen Dirx burger pottenbakker koper voor CG 75:00:00 2 kamers (Carel Visscherssteeg WZ) gehuwd met
2340140v 21-03-1641 Jantien Euues burger
2340140v 21-03-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:02:00
2340140v 21-03-1641 Timen Dirx burger c.u. pottenbakker naastligger ten oosten
2340140v 21-03-1641 Carel Visscherssteeg naastligger ten oosten
2340140v 21-03-1641 N. N. naastligger ten zuiden
2340140v 21-03-1641 Huybert Claessen naastligger ten westen
2340140v 21-03-1641 N. N. naastligger ten noorden
2340140v 21-03-1641 Cornelis Cornelis Yseltie burger verkoper gehuwd met
2340140v 21-03-1641 Maet Hendrix burger
2340141r 21-03-1641 Frans Hendrix koper voor GG 200:00:00 hoekhuis (Kerkpad [staat: Kerkhoff WZ]) gehuwd met
2340141r 21-03-1641 Lijsbet Piters
2340141r 21-03-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:02:08
2340141r 21-03-1641 Kerkhof naastligger ten oosten
2340141r 21-03-1641 de weduwe van Simen Jelles naastligger ten zuiden
2340141r 21-03-1641 de hof van de verkopers Dirck Ariaens c.u. naastligger ten zuiden
2340141r 21-03-1641 N. N. naastligger ten westen
2340141r 21-03-1641 de predikantenwoning naastligger ten noorden
2340141r 21-03-1641 Grote Kerkstraat [staat: straat] naastligger ten noorden
2340141r 21-03-1641 Dirck Ariaens c.u. verkoper
2340141v 28-03-1641 Saep Pyters koper voor GG 96:00:00 kamer (Zoutsloot NZ)
2340141v 28-03-1641 Sietse Schroor naastligger ten oosten
2340141v 28-03-1641 Zoutsloot naastligger ten zuiden
2340141v 28-03-1641 Tialcke Goytties naastligger ten westen
2340141v 28-03-1641 N. N. naastligger ten noorden
2340141v 28-03-1641 hopman Nanne Jans verkoper
2340142r 28-03-1641 dr. Andreas Heemstra secretaris van Harlingen koper voor CG 2250:00:00 dwarshuis, hovinge, plaats, poort en poortwoning (Noorderhaven ZZ strekkende tot aan de Voorstraat met een poort en woning aan de Voorstraaat, waarschijnlijk Noorderhaven 104) gehuwd met
2340142r 28-03-1641 Wytske Jacobs Doma
2340142r 28-03-1641 1 [hele] en 5 halve rozenobels tot verering van de jvr. en haar kinderen toehaak
2340142r 28-03-1641 de erfgenamen van Syberen Ydes Feytema naastligger ten oosten
2340142r 28-03-1641 het huis van Jan Jacobs naastligger ten oosten en
2340142r 28-03-1641 Lenert Jacobs naastligger ten oosten
2340142r 28-03-1641 Voorstraat naastligger ten zuiden
2340142r 28-03-1641 de erfgenamen van Wybe Oedses naastligger ten westen
2340142r 28-03-1641 Heere Tiercx naastligger ten westen
2340142r 28-03-1641 Noorderhaven naastligger ten noorden
2340142r 28-03-1641 Jr. Julius Mockema van Unia wonende in Jelsum bij Leeuwarden verkoper gehuwd met
2340142r 28-03-1641 Jvr. Jische van Aylva [staat: Aleva] wonende in Jelsum bij Leeuwarden
2340142v 19-03-1641 Pyter Jansen Groenlant koper voor GG 260:00:00 huis (William Boothstraat OZ [staat: Zoutsloot bij de Lombert]) gehuwd met
2340142v 19-03-1641 Leentie Jans
2340142v 19-03-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:05:00 (belast met 1 jaar huur a 28 GG)
2340142v 19-03-1641 N. N. naastligger ten oosten
2340142v 19-03-1641 hopman Tiebbe Reyners Templar naastligger ten zuiden
2340142v 19-03-1641 William Boothstraat [staat: straat en diept] naastligger ten westen
2340142v 19-03-1641 N. N. naastligger ten noorden
2340142v 19-03-1641 N. N. verkoper
2340143r 19-03-1641 vrijgezel Willem Claessen burger koper voor CG 200:00:00 kamer (Lijnbaan van Lambert Annes, bij de)
2340143r 19-03-1641 N. N. naastligger ten oosten
2340143r 19-03-1641 N. N. naastligger ten zuiden
2340143r 19-03-1641 N. N. naastligger ten westen
2340143r 19-03-1641 N. N. naastligger ten noorden
2340143r 19-03-1641 Jelle Pyters verkoper gehuwd met
2340143r 19-03-1641 Antie Jans
2340143v 19-03-1641 Haye Dirx wonende in Makkum koper voor GG 400:00:00 huis (Rozengracht NZ [staat: op de hoek van de Kerkpoort], waarschijnlijk Rozengracht 27)
2340143v 19-03-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 8:00:00
2340143v 19-03-1641 Kerkpoortstraat [staat: Kerkpoort en straat] naastligger ten oosten
2340143v 19-03-1641 Rozengracht [staat: Kerkpoort en straat] naastligger ten zuiden
2340143v 19-03-1641 de hof van Douue Merx naastligger ten westen
2340143v 19-03-1641 Gerben?? Douues naastligger ten noorden
2340143v 19-03-1641 Douue Merx verkoper
2340144r 19-03-1641 Andries Steengraeff koper voor GG 180:07:00 huis (Lombardstraat ZZ [staat: naast de Lombart bij de Franekerpoort], waarschijnlijk Lombardstraat 4) gehuwd met
2340144r 19-03-1641 Mayke Coertsen
2340144r 19-03-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:07:08
2340144r 19-03-1641 Oosterkeetstraat [staat: straat] naastligger ten oosten
2340144r 19-03-1641 Lombart naastligger ten zuiden
2340144r 19-03-1641 Lombart naastligger ten westen
2340144r 19-03-1641 Lombardstraat [staat: straat] naastligger ten noorden
2340144r 19-03-1641 Wouter Sipkes wonende in Bolsward verkoper en zijn broer
2340144r 19-03-1641 Greolt Sipkes wonende in Bolsward verkoper
2340144v 02-05-1641 Freerck Freerx c.u. koper voor GG 150:00:00 huis (Kerk bij de stadsvesten, ten oosten achter de)
2340144v 02-05-1641 Heemstra secretaris verpachter grond voor CG 2:05:00
2340144v 02-05-1641 stadsvesten naastligger ten oosten
2340144v 02-05-1641 hopman Hinne Dirx naastligger ten zuiden
2340144v 02-05-1641 Hendrick Juriens naastligger ten westen
2340144v 02-05-1641 straat naastligger ten noorden
2340144v 02-05-1641 Itie Freerx burger verkoper weduwe van
2340144v 02-05-1641 wijlen Tonis Hoeckx
2340145r 02-05-1641 Iede Feytama burger c.s. koper voor GG 1050:00:00 huis met een grote hovinge ten oosten en nog een kamer met een prieel erachter ([niet vermeld]) (een vrije uitgang zowel noord als zuid; hof met bomen en platagie en een wijnsto)
2340145r 02-05-1641 N. N. naastligger ten oosten
2340145r 02-05-1641 N. N. naastligger ten zuiden
2340145r 02-05-1641 N. N. naastligger ten westen
2340145r 02-05-1641 N. N. naastligger ten noorden
2340145r 02-05-1641 Albart Jansen kramer verkoper van 1/2
2340145r 02-05-1641 Peerck Jans verkoper van 1/2 weduwe van
2340145r 02-05-1641 wijlen Cornelis Jansen
2340145v 02-05-1641 Taecke Taekes Lauta koper voor GG 1200:00:00 huis (Franekereind NZ [staat: bij de Franekerpijpen, strekkende van de straat tot aan Nanne Melchers zijmuur], waarschijnlijk Franekereind 25)
2340145v 02-05-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:01:00
2340145v 02-05-1641 N. N. naastligger ten oosten
2340145v 02-05-1641 Franekereind [staat: straat] naastligger ten zuiden
2340145v 02-05-1641 Ooievaarsteeg [staat: lange steeg] naastligger ten westen
2340145v 02-05-1641 Nanne Melchers naastligger ten noorden
2340145v 02-05-1641 Beernt Sickes naastligger ten noorden
2340145v 02-05-1641 Auke Claas burger c.u. verkoper
2340146r 02-05-1641 Ulk Reyns burger koper voor CG 400:00:00 huis (Vijver WZ [staat: Vijverstraat]) weduwe van
2340146r 02-05-1641 wijlen Rintie Tiallings kapitein
2340146r 02-05-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2340146r 02-05-1641 Vijver [staat: straat] naastligger ten oosten
2340146r 02-05-1641 de kamers van Jacob Piters Hugens naastligger ten zuiden
2340146r 02-05-1641 onlangs verkochte hovinge van burgemeester Paulus Jansen naastligger ten westen
2340146r 02-05-1641 Piter Jansen naastligger ten noorden
2340146r 02-05-1641 burgemeester Paulus Jansen c.u. verkoper
2340146v 02-05-1641 Hans Jepsen burger koper voor CG 1100:00:00 huis met een loods erachter (Lanen ZZ) gehuwd met
2340146v 02-05-1641 Liauk Obbes burger
2340146v 02-05-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:07:00
2340146v 02-05-1641 Job Jansen naastligger ten oosten
2340146v 02-05-1641 Hans Jepsen burger c.u. naastligger ten zuiden
2340146v 02-05-1641 het voormalige huis van Jarich Hettinga naastligger ten westen
2340146v 02-05-1641 steeg naastligger ten westen
2340146v 02-05-1641 N. N. naastligger ten noorden
2340146v 02-05-1641 Bouue Aarns c.u. verkoper
2340147r 02-05-1641 Jan Martens burger c.u. koper voor GG 200:00:00 kamer (Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen bij de stadsvesten], waarschijnlijk Nieuwstraat 62)
2340147r 02-05-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:06:04
2340147r 02-05-1641 Nieuwstraat [staat: straat] naastligger ten oosten
2340147r 02-05-1641 het huis van wijlen? Hans Aarns naastligger ten zuiden
2340147r 02-05-1641 N. N. naastligger ten westen
2340147r 02-05-1641 Nanne Melchers naastligger ten noorden
2340147r 02-05-1641 Sytsce? Annes burger verkoper
2340147v 09-05-1641 Roeloff Jans burger c.u. koper voor GG 286:00:00 huis met een lege plaats erachter en een vrije uitgang oostwaarts in de Molenste (Brouwersstraat OZ [staat: bij de oude Kimswerderpijp] en tot het huis van Piter Julies strekkende, waarschijnlijk Brouwersstraat 19)
2340147v 09-05-1641 de erfgenamen van de overste Julius van Eissinga verpachter grond voor CG 3:00:00
2340147v 09-05-1641 losbare renten voor CG 5:05:00
2340147v 09-05-1641 Piter Juliens naastligger ten oosten (dit huis doet 2 CG grondpacht aan de koper Roeloff Jans)
2340147v 09-05-1641 Auke Dirx koopman naastligger ten zuiden
2340147v 09-05-1641 Brouwersstraat [niet vermeld] naastligger ten westen
2340147v 09-05-1641 Roeloff Jans burger c.u. naastligger ten noorden
2340147v 09-05-1641 Tierk Gerloffs verkoper gehuwd met
2340147v 09-05-1641 Agniet Beerns
2340148r 09-05-1641 Simen Jacobs burger koper voor GG 75:00:00 kamer (Gortmakerssteeg achter de brouwerij van Geertie Brouster)
2340148r 09-05-1641 N. N. naastligger ten oosten
2340148r 09-05-1641 Simen Jacobs burger naastligger ten zuiden
2340148r 09-05-1641 N. N. naastligger ten westen
2340148r 09-05-1641 de kerkekamers naastligger ten noorden
2340148r 09-05-1641 de Huiszittende armen verkoper
2340148v 23-05-1641 Cornelis Jansen c.u. koper voor GG 280:00:00 (Geert Piters, glasmaker, Leeuwarden, tekent protest aan) huis (Havenplein NZ [staat: tegenover het Blokhuis])
2340148v 23-05-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2340148v 23-05-1641 het huis van de erven van Aarnt Isbrants naastligger ten oosten
2340148v 23-05-1641 Havenplein [niet vermeld] naastligger ten zuiden
2340148v 23-05-1641 haven en straat naastligger ten westen
2340148v 23-05-1641 het huis van de erven van Aarnt Isbrants naastligger ten noorden
2340148v 23-05-1641 Sioerd Laeses c.u. mr. metselaar verkoper
2340149r 29-05-1641 oud burgervaandrig Schelte Juriens burger koper voor GG 1601:00:00 zoutkeet (Lammert Warnderssteeg OZ [staat: Nieuwe Kerkstraat], waarschijnlijk Lammert Warndersteeg 3)
2340149r 29-05-1641 de Stad Harlingen floreenbelasting voor GG 0:07:00
2340149r 29-05-1641 Zoutstraat [staat: straat en diept] naastligger ten oosten
2340149r 29-05-1641 Kromme elleboogsteeg naastligger ten zuiden
2340149r 29-05-1641 Lammert Warnderssteeg [staat: Nieuwe Kerkstraat] naastligger ten westen
2340149r 29-05-1641 de keet van de oud hopman Lambart Warners naastligger ten noorden
2340149r 29-05-1641 oud burgemeester Coenraet Abbes verkoper
2340149r 29-05-1641 oud burgervaandrig Schelte Juriens burger koper voor GG 1601:00:00 kamer (Lammert Warnderssteeg WZ [staat: Nieuwe Kerkstraat] tegenover de hiervoor gekochte zoutkeet, waarschijnlijk Lammert Warndersteeg 8)
2340149r 29-05-1641 de erfgenamen van Jan Dirx verpachter grond voor CG 0:14:00
2340149r 29-05-1641 Lammert Warnderssteeg [niet vermeld] naastligger ten oosten
2340149r 29-05-1641 N. N. naastligger ten zuiden
2340149r 29-05-1641 N. N. naastligger ten westen
2340149r 29-05-1641 N. N. naastligger ten noorden
2340149r 29-05-1641 oud burgemeester Coenraet Abbes verkoper
2340150r 30-05-1641 Claes Harmens burger koper voor GG 300:00:00 huis (Karremanstraat WZ [staat: achter de Valk aan de Zoutsloot, strekkende vandaar tot aan de kamer van Rienx Douues ten zuiden], waarschijnlijk Karremanstraat 24) (huisnaam: de Valk) gehuwd met
2340150r 30-05-1641 Maycke Peters burger
2340150r 30-05-1641 N. N. naastligger ten oosten
2340150r 30-05-1641 Rienx Douues naastligger ten zuiden
2340150r 30-05-1641 de Blauwe Schuur gemeente naastligger ten westen
2340150r 30-05-1641 N. N. naastligger ten noorden
2340150r 30-05-1641 Carst Lourens c.u. verkoper
2340150v 30-05-1641 Aeltie Simens burger koper voor GG 1696:00:00 huis, loods en plaats daarachter (Voorstraat ZZ waar de Vergulden Eenhoorn uithangt, waarschijnlijk Voorstraat 58) (huisnaam: de Vergulden Eenhoorn) weduwe van
2340150v 30-05-1641 wijlen Sibrant Feyckes
2340150v 30-05-1641 stads armvoogdij verpachter grond voor CG 2:02:00
2340150v 30-05-1641 Ipe Beerns naastligger ten oosten
2340150v 30-05-1641 N. N. naastligger ten zuiden
2340150v 30-05-1641 St. Christoffelsteeg naastligger ten westen
2340150v 30-05-1641 Voorstraat naastligger ten noorden
2340150v 30-05-1641 ds. Benedictus Acronis predikant wonende in Kubaard verkoper van 3/4
2340150v 30-05-1641 Folkert Jansen verkoper van 1/4
2340151r 30-05-1641 vrijster Reynu Piters koper voor CG 50:00:00 kamer (Herenknechtenkamerstraat OZ op de Vijver)
2340151r 30-05-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2340151r 30-05-1641 de hovinge van Dirck Jansen naastligger ten oosten
2340151r 30-05-1641 Trijn Oedses naastligger ten zuiden
2340151r 30-05-1641 Herenknechtenkamerstraat naastligger ten westen
2340151r 30-05-1641 Jacob Gijses naastligger ten noorden
2340151r 30-05-1641 Gerben Tania verkoper
2340151v 30-05-1641 oud burgemeester Laes Laesen burger Rinnertspijp OZ aanhandelaar voor GG 150:00:00
2340151v 30-05-1641 oud burgemeester Laes Laesen burger naastligger ten oosten
2340151v 30-05-1641 Tiaerd Sioerds naastligger ten zuiden
2340151v 30-05-1641 N. N. naastligger ten westen
2340151v 30-05-1641 oud burgemeester Laes Laesen burger naastligger ten noorden
2340151v 30-05-1641 Antie Sibes burger verwandelaar
2340151v 30-05-1641 Antie Sibes [staat: F burger Rinnertspijp OZ aanhandelaar voor CG 0:00:00
2340151v 30-05-1641 oud burgemeester Laes Laesen burger naastligger ten oosten
2340151v 30-05-1641 N. N. naastligger ten zuiden
2340151v 30-05-1641 N. N. naastligger ten westen
2340151v 30-05-1641 oud burgemeester Laes Laesen burger naastligger ten noorden
2340151v 30-05-1641 oud burgemeester Laes Laesen burger verwandelaar
2340152r 22-08-1641 Gosse Johannes c.u. koper voor CG 225:10:00 lege plaats (Zuiderhaven NZ, waarschijnlijk Zuiderhaven 49)
2340152r 22-08-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2340152r 22-08-1641 Jan Geurts naastligger ten oosten
2340152r 22-08-1641 Zuiderhaven naastligger ten zuiden
2340152r 22-08-1641 Sent Huyberts naastligger ten westen
2340152r 22-08-1641 N. N. naastligger ten noorden
2340152r 22-08-1641 Johannes Jansen verkoper
2340152v 29-08-1641 Isbrant Aarnts c.u. koper voor GG 1050:00:00 voor- en achterhuis en plaats met het eigendom van een vrije steeg strekkende na (Grote Bredeplaats NZ [staat: Oude Vismarkt], waarschijnlijk Grote Bredeplaats 13)
2340152v 29-08-1641 Lolk naastligger ten oosten gehuwd met?
2340152v 29-08-1641 Hero Jans naastligger ten oosten
2340152v 29-08-1641 Grote Bredeplaats [staat: Vismarkt] naastligger ten zuiden
2340152v 29-08-1641 N. N. naastligger ten westen
2340152v 29-08-1641 burgemeester Laes Laesen naastligger ten noorden
2340152v 29-08-1641 steeg naastligger
2340152v 29-08-1641 Doets Jans burger verkoper weduwe van
2340152v 29-08-1641 wijlen Jan Reyns gesterkt met
2340152v 29-08-1641 Jan Jans de jonge
2340153r 29-08-1641 Tiaedtske Werps burger koper voor GG 100:00:00 kamer (Naast het huis van Tiaedtske Werps (dit verkochte perceel)) weduwe van
2340153r 29-08-1641 wijlen Freerk Freerx
2340153r 29-08-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:05:00
2340153r 29-08-1641 N. N. naastligger ten oosten
2340153r 29-08-1641 Focce Focces naastligger ten zuiden
2340153r 29-08-1641 Focce Focces naastligger ten westen
2340153r 29-08-1641 steeg naastligger ten noorden
2340153r 29-08-1641 Jan Willems c.u. verkoper
2340153v 29-08-1641 Jacob Pibes burger c.u. koper voor GG 220:00:00 huis (Zuiderpoort, bij de)
2340153v 29-08-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2340153v 29-08-1641 N. N. naastligger ten oosten
2340153v 29-08-1641 May Luytiens naastligger ten zuiden
2340153v 29-08-1641 N. N. naastligger ten westen
2340153v 29-08-1641 Biene Wibrants naastligger ten noorden
2340153v 29-08-1641 Cornelis Jeltes c.u. verkoper
2340153v 29-08-1641 Jan Andries c.u. verkoper
2340154r 12-09-1641 Johannes Jansen c.u. schipper op Franeker koper voor CG 50:00:00 kamer (Nieuwstraat [staat: tussen de Franekerpoort en Franekerpijp])
2340154r 12-09-1641 Bolwerk naastligger ten oosten
2340154r 12-09-1641 Stoffel Baniers naastligger ten zuiden
2340154r 12-09-1641 N. N. naastligger ten westen
2340154r 12-09-1641 N. N. naastligger ten noorden
2340154r 12-09-1641 Peter Joris Piphron verkoper
2340154v 10-10-1641 Teunis Willems van Dalen burger c.u. koper voor CG 637:10:00 2 kamers met hovinge, tuin en planten ten oosten en noorden (Gardeniersstraat NZ [staat: Snakkerburen])
2340154v 10-10-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 6:10:00
2340154v 10-10-1641 Meynert Sibes naastligger ten oosten
2340154v 10-10-1641 Gardeniersstraat [staat: steeg] naastligger ten zuiden
2340154v 10-10-1641 naastligger ten westen
2340154v 10-10-1641 Hendrick Hendrix smid naastligger ten noorden
2340154v 10-10-1641 Bartel Cleys burger c.u. verkoper
2340155r 10-10-1641 Jurien Gerryts burger c.u. houtzager koper voor GG 100:00:00 kamer (Lanen ZZ bij het houten brugje)
2340155r 10-10-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:04:00
2340155r 10-10-1641 Sicke Scheltes naastligger ten oosten
2340155r 10-10-1641 steeg naastligger ten oosten
2340155r 10-10-1641 de kamer van Mayke Pier Dircxes naastligger ten zuiden
2340155r 10-10-1641 Hendrick Jansen naastligger ten westen
2340155r 10-10-1641 Lanen naastligger ten noorden
2340155r 10-10-1641 de erfgenamen van Doecke Gosses verkoper
2340155v 10-10-1641 Gerrit Gisberts burger koper door niaar voor GG 265:00:00 huis met een lege plaats erachter (Schritsen ZZ)
2340155v 10-10-1641 Piter Claes burger geniaarde koper
2340155v 10-10-1641 Simen Simens burger geniaarde koper
2340155v 10-10-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:00
2340155v 10-10-1641 Hendrick Hendrix naastligger ten oosten
2340155v 10-10-1641 de tuin van Teunis Willems van Dalen naastligger ten zuiden
2340155v 10-10-1641 Willem Jetses kuiper naastligger ten westen
2340155v 10-10-1641 Schritsen naastligger ten noorden
2340155v 10-10-1641 Gerben Tania q.q. verkoper van 1/2
2340155v 10-10-1641 Gijsbart Gijsbarts verkoper van 1/2
2340156r 10-10-1641 oud burgemeester Jan Everts koper voor GG 675:00:00 pottebakkerij, huis en lege plaats (Zoutsloot bij de Franekerpoort)
2340156r 10-10-1641 burgerhopman Alef Gerryts koper
2340156r 10-10-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2340156r 10-10-1641 stadsvesten naastligger ten oosten
2340156r 10-10-1641 Lange Lijnbaan naastligger ten oosten
2340156r 10-10-1641 Zoutsloot naastligger ten zuiden
2340156r 10-10-1641 oud burgemeester Jan Everts naastligger ten westen
2340156r 10-10-1641 burgerhopman Alef Gerryts naastligger ten westen
2340156r 10-10-1641 N. N. naastligger ten noorden
2340156r 10-10-1641 Wibe Jansen wonende in Bolsward verkoper
2340156v 10-10-1641 Tomas Wibes burger koopman koper voor CG 52:10:00 1/24 huis (Kleine Bredeplaats [staat: stadsplaetse], waarschijnlijk Kleine Bredeplaats 7) gehuwd met
2340156v 10-10-1641 Aeltie Harmens
2340156v 10-10-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:04:00 ((voor 1/1))
2340156v 10-10-1641 N. N. naastligger ten oosten
2340156v 10-10-1641 Ariaen Juriaens naastligger ten zuiden
2340156v 10-10-1641 N. N. naastligger ten westen
2340156v 10-10-1641 Hendrick Jansen hoedenmaker naastligger ten noorden
2340156v 10-10-1641 weduwe Neel Jacobs burger verkoper
2340157r 31-10-1641 Jan Adams Gipson c.u. koper voor GG 60:00:00 lege plaats met bomen en planten ([niet vermeld])
2340157r 31-10-1641 Bartel Cleysen naastligger ten oosten
2340157r 31-10-1641 straat naastligger ten zuiden
2340157r 31-10-1641 de gleibakkerij van Jan Adams Gipson c.u. naastligger ten westen
2340157r 31-10-1641 de gleibakkerij van Jan Adams Gipson c.u. naastligger ten noorden
2340157r 31-10-1641 Bauk Jacobs Banga verkoper weduwe van
2340157r 31-10-1641 wijlen Sytse Piters Fogelsangh
2340157v 31-10-1641 Tiebbe Sipkes c.u. koper voor CG 1200:00:00 huis en houtstek (Hoogstraat strekkend tot de hoek tussen de beide Verlaten)
2340157v 31-10-1641 huis en houtstek van wijlen Melis Pibes naastligger ten oosten
2340157v 31-10-1641 naastligger ten zuiden
2340157v 31-10-1641 lege plaats en houtstek van de erfgenamen van Willem Tijsen naastligger ten westen nu in eigendom van
2340157v 31-10-1641 Jacob Hollander en
2340157v 31-10-1641 Paals Baukes
2340157v 31-10-1641 N. N. naastligger ten noorden
2340157v 31-10-1641 burgemeester Jelmer Ariens wonende in Terschelling verkoper door 'scheidinge' verkregen van
2340157v 31-10-1641 de erfgenamen van Neeltie Dirx
2340158r 14-11-1641 Oene Eues burger koper voor GG 275:00:00 huis (Schritsen NZ [staat: Zuiderwal tegenover de Schritsen]) gehuwd met
2340158r 14-11-1641 Idtie Geerts burger
2340158r 14-11-1641 Jacob Jansen vlaswever naastligger ten oosten
2340158r 14-11-1641 Schritsen naastligger ten zuiden
2340158r 14-11-1641 de kamer van wijlen Jan Hartmans naastligger ten westen
2340158r 14-11-1641 doorgaande steeg naastligger ten westen
2340158r 14-11-1641 N. N. naastligger ten noorden
2340158r 14-11-1641 Gereformeerde kerk verkoper
2340158v 07-11-1641 Aedger Douues burger koper voor GG 348:00:00 huis, loods en plaats (Droogstraat ZZ strekkende tot het achterhuis van Tonis Intes, eerste, waarschijnlijk Noorderhaven 107) gehuwd met
2340158v 07-11-1641 Fyke Cornelis burger
2340158v 07-11-1641 Cornelis Jeltes naastligger ten oosten
2340158v 07-11-1641 Tonis Intes naastligger ten zuiden
2340158v 07-11-1641 Hendrickie Willems naastligger ten westen
2340158v 07-11-1641 Droogstraat naastligger ten noorden
2340158v 07-11-1641 Piter Jansen Groenland burger c.u. verkoper
2340159r 07-11-1641 Wobbe Tiaerts burger koopman koper voor GG 1541:18:11 (koper is bewoner en reeds eigenaar van 1/3 als erfgenaam van Antie Heeres) 2/3 huis, mouterij en (2/3 van de halve) woning daarachter (Voorstraat ZZ bij de Butterbrug ten noordoosten hiervan)
2340159r 07-11-1641 N. N. naastligger ten oosten
2340159r 07-11-1641 N. N. naastligger ten zuiden
2340159r 07-11-1641 Sicke Johannis naastligger ten westen
2340159r 07-11-1641 Voorstraat naastligger ten noorden
2340159r 07-11-1641 Sicke Tytes wonende in Menaldum verkoper van 3/4
2340159r 07-11-1641 Rinse Rinties verkoper van 1/4
2340159r 07-11-1641 Wobbe Tiaerts burger koopman koper voor GG 1541:18:11 2/3 van de halve woning achter het huis en mouterij (Voorstraat ZZ bij de Butterbrug ten noordoosten hiervan)
2340159r 07-11-1641 Pyter koperslager huurder van 1/2
2340159r 07-11-1641 Jan Fongers huurder van 1/2
2340159r 07-11-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:14:00
2340159r 07-11-1641 bewoner van de helft Hobbe Jansen naastligger ten oosten (koper is eigenaar van 2/3 van dit pand)
2340159r 07-11-1641 bewoner van de helft Sicke Johannis naastligger ten oosten (koper is eigenaar van 2/3 van dit pand)
2340159r 07-11-1641 N. N. naastligger ten zuiden
2340159r 07-11-1641 het huis bij de mouterij gekocht door Wobbe Tiaerts burger koopman naastligger ten westen
2340159r 07-11-1641 N. N. naastligger ten noorden
2340159r 07-11-1641 Sicke Tytes wonende in Menaldum verkoper van 3/4
2340159r 07-11-1641 Rinse Rinties verkoper van 1/4
2340159v 14-11-1641 burgemeester Jan Rogiers de Gavere koper door niaar voor GG 480:00:00 huis (Sint Jacobstraat [staat: Katterug], waarschijnlijk Sint Jacobstraat 18)
2340159v 14-11-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2340159v 14-11-1641 Neel Simens burger geniaarde koper
2340159v 14-11-1641 N. N. naastligger ten oosten
2340159v 14-11-1641 Jan Rogiers de Gavere naastligger ten zuiden
2340159v 14-11-1641 N. N. naastligger ten westen
2340159v 14-11-1641 Antie Wabbes naastligger ten noorden
2340159v 14-11-1641 Sioerd Jansen wonende in Delfzijl verkoper van 2/5
2340159v 14-11-1641 Willem Jansen wonende in Delfzijl verkoper van 1/5
2340159v 14-11-1641 Gercke Jansen verkoper
2340159v 14-11-1641 Jan Willems als vader en voogd van zijn
2340159v 14-11-1641 minderjarige zoon Sierck Jansen verkoper
2340160r 14-11-1641 Hobbe Lambarts burger c.u. koper voor GG 4025:07:00 land of grond van een tichelwerk met huis, schuur, loods en overig onroerend goe (Harlingen, ten oosten onder de klokslag van de stad)
2340160r 14-11-1641 Jan Lambarts burger c.u. koper
2340160r 14-11-1641 floreenbelasting voor GG 2:00:00
2340160r 14-11-1641 het land van de erfgenamen van Douue Sierx naastligger ten oosten
2340160r 14-11-1641 N. N. naastligger ten zuiden
2340160r 14-11-1641 burgemeester Rinnert Oedses naastligger ten westen
2340160r 14-11-1641 burgemeester Rinnert Oedses naastligger ten noorden
2340160r 14-11-1641 Trijntie Harings verkoper van 1/2 weduwe van
2340160r 14-11-1641 wijlen Douue Sierx en tesamen voor de andere helft zijn overige erfgenamen
2340160r 14-11-1641 Sierck Haringh verkoper van 1/6
2340160r 14-11-1641 Pals Douues verkoper van 1/6
2340160r 14-11-1641 Folkert Minx man en voogd van
2340160r 14-11-1641 Antie Douues verkoper van 1/6
2340160v 12-12-1641 Rogier Jansen de Kock burger c.u. koper voor CG 350:00:00 huis en lege plaats (Kimswerderpijp placht te staan en aan de oostkant van het diept, waar de oude)
2340160v 12-12-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:05:00
2340160v 12-12-1641 N. N. naastligger ten oosten
2340160v 12-12-1641 Sydtse Jochums bakker naastligger ten zuiden
2340160v 12-12-1641 N. N. naastligger ten westen
2340160v 12-12-1641 de weduwe en erfgenamen van Eelke Ipes naastligger ten noorden
2340160v 12-12-1641 Dirck Gerryts verkoper voor zich en voor
2340160v 12-12-1641 wijlen Lijsbet Gerryts erfgenamen van
2340160v 12-12-1641 burgemeester Dirk Gerryts
2340161r 12-12-1641 Saske Minckes koper voor GG 550:00:00 huis en plaats (Bildtstraat WZ) weduwe van
2340161r 12-12-1641 wijlen Auke Tierx
2340161r 12-12-1641 Bildtstraat naastligger ten oosten
2340161r 12-12-1641 Jan Jansen koopman naastligger ten zuiden
2340161r 12-12-1641 N. N. naastligger ten westen
2340161r 12-12-1641 Cornelis Mintses bakker naastligger ten noorden
2340161r 12-12-1641 Hans Hansen c.u. verkoper
2340161v 09-01-1642 Jan Sibes burger c.u. koper voor GG 924:00:00 huis (Hoogstraat ZZ waar de Blauwe Engel uitsteekt) (huisnaam: de Blauwe Engel)
2340161v 09-01-1642 de erfgenamen van Cornelis Conix verpachter grond voor CG 1:00:00
2340161v 09-01-1642 een rozenobel en vier ducatons toehaak
2340161v 09-01-1642 Horatius Bonga naastligger ten oosten
2340161v 09-01-1642 naastligger ten zuiden
2340161v 09-01-1642 Jan Anskes c.s. naastligger ten westen
2340161v 09-01-1642 Hoogstraat naastligger ten noorden
2340161v 09-01-1642 Reyner Hendrix burger c.u. brouwer verkoper
2340162r 02-01-1642 Lieuue Lieuues burger koper voor GG 1320:00:00 huis (Voorstraat ZZ, waarschijnlijk Voorstraat 52) gehuwd met
2340162r 02-01-1642 Trijntie Andries burger
2340162r 02-01-1642 de erven van Cornelis Coninx verpachter grond voor CG 1:08:00
2340162r 02-01-1642 Claes Gerryts Braem naastligger ten oosten
2340162r 02-01-1642 N. N. naastligger ten zuiden
2340162r 02-01-1642 de erven van Cornelis Coninx naastligger ten westen
2340162r 02-01-1642 Voorstraat naastligger ten noorden
2340162r 02-01-1642 Jacob Tiebbes Popta verkoper
2340162r 02-01-1642 Pibe Pibes verkoper
2340162r 02-01-1642 Janke Joukes verkoper
2340162v 09-01-1642 Jan Lolles burger koper voor GG 655:00:00 huis met een plaats erachter (Zuiderhaven NZ [staat: Zuider nieuwe stad]) gehuwd met
2340162v 09-01-1642 Jisk Obbes burger
2340162v 09-01-1642 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2340162v 09-01-1642 Sibrant Hessels naastligger ten oosten
2340162v 09-01-1642 naastligger ten zuiden
2340162v 09-01-1642 de erfgenamen van Timen Andries naastligger ten westen
2340162v 09-01-1642 Sibrant Hessels naastligger ten noorden
2340162v 09-01-1642 de erfgenamen van Trijntie burger verkoper weduwe van
2340162v 09-01-1642 wijlen Jacob Lous
2340163r 09-01-1642 oud burgerhopman Pier Annes Reen burger koper voor GG 890:00:00 huis (Noorderhaven [staat: Noorder nieuwe haven]) gehuwd met
2340163r 09-01-1642 Aeltie Gerriyts Phelten burger
2340163r 09-01-1642 Annius Reen naastligger ten oosten
2340163r 09-01-1642 Hermanus Reen naastligger ten oosten
2340163r 09-01-1642 N. N. naastligger ten zuiden
2340163r 09-01-1642 huisman Wibrant Jansen naastligger ten westen
2340163r 09-01-1642 N. N. naastligger ten noorden
2340163r 09-01-1642 Lolke Sytses burger verkoper gehuwd met
2340163r 09-01-1642 Janke Boukes burger
2340163v 09-01-1642 Douue Tijssen burger koper voor GG 306:00:00 huis met plaats (Droogstraat NZ waar de Valk uitsteekt) (huisnaam: de Valk) gehuwd met
2340163v 09-01-1642 Trijntie Wouters burger
2340163v 09-01-1642 Antie Tomas de Way verpachter grond voor CG 0:10:00
2340163v 09-01-1642 St. Jacobistraat naastligger ten oosten
2340163v 09-01-1642 Ritske Aebes kistmaker naastligger ten zuiden voorheen het huis van? (of omgekeerd?)
2340163v 09-01-1642 Cornelis Jeltes kleermaker naastligger ten zuiden
2340163v 09-01-1642 Droogstraat naastligger ten zuiden
2340163v 09-01-1642 Auke Eelkes naastligger ten westen
2340163v 09-01-1642 De Blauwe Schuur naastligger ten noorden
2340163v 09-01-1642 Simen Dirx burger koopman verkoper gehuwd met
2340163v 09-01-1642 Tzietske Harmens burger
2340164r 09-01-1642 Tomas Lambarts Salvada burger koper voor GG 595:00:00 huis met aangrenzend 2 kamers ten zuiden (Hofstraat, bij het Kerkhof op de hoek van, recht tegenover het huis waar Almenum uitsteekt, waarschijnlijk Hofstraat 16) (huisnaam: Almenum)
2340164r 09-01-1642 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2340164r 09-01-1642 straat naastligger ten oosten
2340164r 09-01-1642 1 van de aangrenzende kamers naastligger ten zuiden
2340164r 09-01-1642 de hof van Frids Hessels naastligger ten westen
2340164r 09-01-1642 straat naastligger ten noorden
2340164r 09-01-1642 Tiallingh Fockes burger verkoper gehuwd met
2340164r 09-01-1642 Beertie Tijssens burger
2340164v 09-01-1642 Iebe Iebes burger koper voor CG 389:00:00 (N.B. In de marge: 235 GG) huis (Heiligeweg [staat: Zuiderwal bij de Kerkbrug], waarschijnlijk Heiligeweg 19) gehuwd met
2340164v 09-01-1642 Rinse Lolkes burger
2340164v 09-01-1642 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:06:00
2340164v 09-01-1642 N. N. naastligger ten oosten
2340164v 09-01-1642 Jochum Jacobs naastligger ten zuidwesten
2340164v 09-01-1642 N. N. naastligger ten westen
2340164v 09-01-1642 Sibren Joukes naastligger ten noordoosten
2340164v 09-01-1642 Baltus Wibes c.u. verkoper
2340165r 09-01-1642 Timen Claessen c.u. koper voor GG 325:00:00 huis (Grote Kerkstraat NZ)
2340165r 09-01-1642 Hylke Lolkes naastligger ten oosten
2340165r 09-01-1642 Grote Kerkstraat naastligger ten zuidwesten
2340165r 09-01-1642 Bauke Freerx naastligger ten noordwesten
2340165r 09-01-1642 de mouterij van Jelis Baart naastligger ten noordoosten
2340165r 09-01-1642 Jan Jacobs van Pomeren verkoper
2340165v 09-01-1642 Heyltie Piters burger koper voor CG 232:00:00 kamer (Bildtstraat WZ, waarschijnlijk Bildtstraat 13) weduwe van
2340165v 09-01-1642 wijlen Ariaen Dirx
2340165v </