Harlingen, personele impositie 1578 (Tresoar toegang 3 inv.nr. 1127)

'Register, Quoyer ende taux vande personale impositie der Burgeren ende ingesetenen van Harlingen in plaetse vanden schattinge opt dragen vant zijden ende vluweelen laekens onlangs bijden generale Staten geraempt geweest.'

Lijst van de namen die onder 'Harlingen' voorkomen in de zgn. personele impositie die rond 1578 geheven werd. De personele impositie was een belasting op het dragen van zijde en fluweel. Aangezien alleen gegoede burgers zich dit konden veroorloven, bevat deze lijst maar een beperkt aantal namen.

Het bedrag van de heffing is vermeld in caroliguldens (cg) en stuivers (st).

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voornaam patroniem familienaam   bedrag (gulden)
Gerbrandt Walckema mr. CG 3:00
Augustinus laekencooper CG 1:10
Baeffken wed. dyrck lamberts CG 1:10
Baerndt slotmaeker CG 0:10
Jan Stael van mastricht CG 1:00
Thoenis Kunst CG 1:00
Thijss Saltcooten, van CG 0:10
Hans fisker CG 0:10
Claes kangieter CG 0:10
Gosse hoedmaeker CG 1:00
Cornelis Coenincx CG 6:00
Jacob Ring, de CG 1:10
Jacob backer CG 2:00
Hylcke brouwer CG 0:15
Jime backer CG 1:00
Hendrick Creeft CG 0:10
Marten mesmaeker CG 1:00
Harckules crudnier CG 0:15
Arendt barbier mr. CG 1:00
Harmen Hoenichman CG 0:10
Andries korffmaeker CG 1:00
Sybrandt schoenmaeker CG 1:10
Jochem wielmaecker CG 0:15
Willem baecker CG 6:00
Appollonia Knippers CG 2:00
Agge pelser CG 1:10
Neel Abbes wed. CG 1:00
Jochem Abbes CG 1:10
Frans Adams CG 3:00
Albert Alberts CG 0:10
Lubbert Allerdts CG 0:10
Wouter Andries CG 1:10
Rynck Arians wed. CG 6:00
Allerdt Auckes CG 3:00
Anneken Blauwers CG 1:00
Joost Boens CG 3:00
Jan Claes CG 0:15
Tyalcke Claes CG 1:10
Reyner Claes CG 6:00
Tyaerdt Claes van dockum CG 3:00
Sicke Claes Brandtsma CG 2:00
Hessel Coenerdts CG 1:00
Hanke Cornelis CG 1:00
Caerle Cornelis CG 0:10
Juv Douwes CG 0:15
Euert Dyrcks CG 0:15
Meuis Dyrcks CG 1:10
Andries Egels CG 1:10
Jan Euerts CG 1:05
Sybrandt Feddricks CG 1:10
Pyeter Felkes CG 0:15
Joest Feyckes CG 0:15
Johannes Feyckes CG 0:15
Tijss Folckerts wed. CG 5:00
Claes Folckerts CG 6:00
Claes Freercks CG 1:10
Claes Geleyns CG 0:10
Symon Gerrydts CG 3:00
Gerbrandt Gosses CG 6:00
Mathijss Gouerts CG 3:00
Ede Grates CG 0:10
Johannes Guilhelmi mr. CG 1:15
Hans Hans CG 2:10
Harmen Harmens CG 0:15
Gerrydt Harmens CG 1:00
Aesge Harmens CG 4:00
Symon Harmens CG 3:00
Arian Heeres CG 0:10
Dyrck Hendricks CG 1:00
Schelte Hessels CG 2:00
Tyalff Hessels CG 1:00
Gijssbert Heymans CG 0:15
Alle Heynes CG 2:00
Michiel Intes CG 1:00
Marten Jacobs CG 1:10
Anne Jacobs CG 3:00
Thoenis Jacobs CG 2:00
Euert Jacobs CG 1:10
Tyerck Jans CG 1:00
Tyaerdt Jans CG 1:10
Rogier Jans CG 2:00
Pyeter Jans CG 1:10
Pyeter Jans CG 0:15
Reyner Jans CG 1:00
Wybe Jans CG 1:00
Wybren Jans CG 0:10
Dominicus Jans CG 0:10
Albert Jans CG 0:15
Dyrck Jans CG 3:00
Frans Jans CG 5:00
Allerdt Jans CG 1:00
Jan Jans CG 0:10
Jan Jans brouwer CG 0:10
Anna Jarichs wed. CG 0:15
Doede Jarichs CG 3:00
Gerbrandt Jorns CG 0:10
Dyrck Lamberts baeffken, wed. CG 1:10
Albert Lamberts CG 6:00
Broer Lamberts CG 0:10
Lijssbet Lenerts CG 3:00
Eelcke Lolckes CG 1:00
Pyeter Lubberts CG 6:00
Dyrck Lucas CG 2:00
Calleken Lyeuwe wed. CG 0:10
Hobbe Lyeuwes CG 4:00
Wijnoldt Lyeuwes CG 1:10
Claes Lyeuwes CG 0:15
Syurdt Lyeuwes CG 2:00
Rynse Martens CG 0:10
Douwe Melis CG 1:00
Cornelis Meuis CG 1:10
Reiner Minnes CG 1:00
Cornelis Ockes CG 2:00
Frouck Odses wed. CG 2:00
Pyeter Oedts zoons van wed. CG 1:00
Romcke Oenes CG 1:10
Arian Olifier CG 1:10
Jildert Paels CG 0:15
Syppe Poppes CG 3:00
Jan Pybes CG 2:00
Bente Pybes CG 1:10
Sybrandt Pyers CG 6:00
Tiesse Pyers CG 1:10
Saekle Pyeters CG 0:10
Harckules Pyeters CG 0:10
Arys Pyeters CG 0:10
Jan Pyeters CG 3:00
Meynert Pyeters CG 1:10
Reyner Pyeters CG 3:00
Jan Reyners CG 1:00
Reyner Reyners CG 1:00
Yde Reyns CG 1:10
Anne Reyns CG 1:00
Pyeter Reyns CG 1:00
Jelle Romckes CG 1:00
Meynert Rycx CG 3:00
Sypcke Ryurdts CG 1:10
Tyaerdt Sannes CG 0:15
Hendrick Sannes CG 1:10
Andries Seerps exchysmeester CG 6:00
Barbar Sybrandts CG 0:10
Seerp Sybrandts CG 3:00
Rommert Sybrandts CG 1:00
Gatse Sybrandts CG 0:10
Wypck Symons CG 1:00
Syurdt Syrcks CG 3:00
Anna Sytses wed. CG 6:00
Tyebbe Syurdts mr. CG 3:00
Stoffel Syurdts CG 1:00
Wyerdt Syurdts CG 3:00
Tijss Taekes wed. CG 1:10
Dyrck Taekes CG 0:10
Wopke Taekles CG 3:00
Claes Tanis CG 4:00
Willem Thoenis CG 0:15
Claes Thoenis CG 1:00
Tijss Tijsses wed. CG 1:00
Gerbrandt Tyaerdts CG 0:10
Tijsske Tyebbes CG 1:10
Taeke Tyepckes CG 0:10
Jan Tyepckes CG 0:15
Offe Tyercks CG 1:10
Baucke Watzes CG 0:15
Oestrum Willems CG 1:10
Mathijss Willems CG 6:00
Floris Willems CG 1:10
Geys Willems CG 6:00
Arian Willems CG 1:10
Dierck Willems CG 0:10
Ryurdt Wopckes CG 1:00
Pyeter Ypes CG 2:00