Harlingen, telefoonboeken

illustratie telefoonboeken
In januari 1915 gaf het toenmalige 'Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie' ('telefoon' zat nog niet eens in de naam) de 'Naamlijst voor den Telefoondienst' uit met daarin alle telefoonnummers in Nederland op 754 pagina's. 'De Naamlijst verschijnt in JANUARI en JULI en is, zoolang de voorraad strekt, aan alle Rijkstelegraaf- en Hulptelegraafkantoren verkrijgbaar tegen den prijs van ƒ 0,60 per exemplaar (de bijbehoorende verschenen en nog te verschijnen Supplementen inbegrepen).' Een- en tweecijferige nummers werden door elkaar gebruikt, dus het telefoonverkeer vond plaats via telefonistes. Harlingen kende in deze tijd nog maar 92 telefoonaansluitingen, aan de andere kant waren de eilanden al wel aangesloten; Vlieland had twee aansluitingen, Terschelling had er negen, Midsland had er twee.

Het stond integraal op http://de-wit.net/bronnen/tel1915/ en ik heb daaruit de Harlinger aansluitingen overgenomen. Het gedeelte 'Harlingen' in deze Naamlijst vangt aan met: HARLINGEN (Rijkstelefoonkantoor en locaal Rijkstelefoonnet). Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm. Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

In 1950 was de jaarlijkse uitgave van het 'Hoofdbestuur der PTT' ondertussen gegroeid tot een tweedelige 'Naamlijst voor de Interlocale Telefoondienst', die 1152 pagina's omvatte. 'Prijs der uitgaaf: In papieren omslag per 2 delen f. 4,50. Gecartonneerd per 2 delen f. 5.50. Juistheid van de vermeldingen: Bij onjuistheden in uw vermelding(en) gelieve u zo spoedig mogelijk mededeling te doen toekomen aan het telefoonkantoor te uwer plaatse c.q. aan de directeur van het telefoondistrict of aan de directeur van de plaatselijke telefoondienst waaronder u als aangeslotene ressorteert.'
Een complete verzameling telefoonboeken bevond zich in het vroegere Museum voor Communicatie in Den Haag. Sinds juli 2019 werkt dat nauw samen met Beeld en Geluid te Hilversum en de telefoonboeken zijn ondertussen te vinden op de website van Delpher. Adressen of huisnummers tussen haakjes ontbreken in de bron, ik heb ze geschat. De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van 'Huizen -> Zoek je huis'.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:18Telefoonboek van    1904    1905    1906    1910    1913    1915    1917    1920    1921    1922    1923    1924    1925    1935    1940    1948    1950    1951    1953    1955    1960 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  no. naam omschrijving adres
462 ds. J. Aalberts P. Krugerstr.
454 G. Aalfs Leraar R.H.B.S. Kimswerderw.
0 Aann. Bedr. Sanders, Snepvangers & Vlieger Uitv., dir. Keet Kimswerderw.
625 Aannemingsbedr. NBM Zaandam, N.V. Bijkant. Westerstr.
0 Aardewerkfabrik. Bouma C.V. v/h De Lelie Midlum
513 R. Adema Beh., stoffeerderij, verhuiz. Hoogstr.
0 Alg. Transp.- en Exped. Ond. V. Gend & Loos N.V. zie onder Gend & Loos
629 R. Algera Lijkkistenfabr. Oosterstr.
461 fa. Algra & Ypey Pakhuis Het Kalf, peulvruchten Noordijs
868 fa. Algra & Ypey Pakhuis de Hamer, zaden en granen Rozengr.
913 fa. Algra & Ypey Pakhuis Zoutsloot (was 118)
878 fa. Algra & Ypey Kant. en pakhuis Odessa Scheerstr.
682 Alkema & Zn. Wolwinkel Voorstr.
807 Nic. Alkema Hzn. Mag. de Zon Voorstr.
835 J. Alta Binnenloods Midlumerw.
935 F. Alta Gr. in groenten, fr. en zuidvr. Hoogstr.
931 Althuis' Boekhandel De Vulpenzaak S. Stijlstr.
774 Ambachtsschool Singel
385 Amerikaans Verkoophuis Heiligew.
524 Amsterd. Bank N.V. Incasso Bank N.V. Voorstr.
967 Tj. Anema Slagerij Kruisstr.
733 K.D. Anema Muziekleraar-dirigent Heiligew.
709 W.C. Anema Landb. Midlum
910 P.J. Anema Landb. Midlum
603 Anema & Westerhuis Timmer- en aann.bedr., verh.- en bouwondern. v. landhuisjes Rozenstr.
361 D. Antonisse Schilder Zoutsloot
818 Apotheek Mevr. O.Suir-Verwaal, pharm. Doct.a. apotheker Lanen
717 gewest. Arbeidsbur. Bijkant. Gewest. Arb. bur. L'warden Zuiderhaven
692 R.J. v. Arum Dir. R.H.B.S. Brouwersstr.
734 Assurantiekant. J.F. v. Wier Jacob Backerstr.
787 Autodiensten Stad Alkmaar Snelverv. N. Alkm., Zaanstr., H'lem, A'dam, ag. e. transp. ond. Pr. v. Oranje Franekereind
404 L. Baarsma Manuf. Voorstr.
420 mej. M.W. Bakker Collectrice Ned. Staatslot. Franekertrekvaart
429 L. Bakker Zadelm., l. lederw., drijfr., sport- en landb.art. Voorstr.
392 L. Bal Techn. opz. Visserij-insp. Gr. Bredeplaats
966 A. Bambach Hotel-café-rest. Steenhouwersstr.
994 Bambach Drukkerij v.h. R. v. Vliet & Zn., drukk. Lanen
548 Bambach Drukkerij Woonh. Zuiderh.
227 A.W. Banga Kimswerderw.
968 J. Barneveld Leer. Lich. oefen., inr. v. Heilgymn. en mass. Oosterstr.
625 Basalt & Bouwstoffen N.B.M. N.V. Bijkant., mag. en opslagpl. Westerstr.
613 Basalt & Bouwstoffen N.B.M. N.V. Woonh. bedr.l. J. Nottelman Kanaalw.
872 Basalt & Bouwstoffen N.B.M. N.V. Woonh. Onder-dir. H.N. Hooyschuur Midlumerw.
479 N.V. Bata Nederl. Schoen- en lederfabr., Schoenmag., rep.inr. Voorstr.
406 Beima Broodbakkerij Noorderh.
685 ds. K. Beks P. Krugerstr.
726 Belastingen, Rijks Insp. d. Belast. Havenpl.
615 Belastingen, Rijks Ontv. d. Dir. Belast., Invoerr. en Acc. (Ambtenarenwacht) Havenpl.
735 Belastingen, Rijks Verif. der invoerr. en acc. (ambtenarenwacht) Havenpl.
930 S. Berends Aann. en timmerbedr. Kimswerderw.
893 D.T. v.d. Berg Horloger en opticien Voorstr.
339 E. Bergman Sleepbootkapt. Brouwersstr.
205 Bergman's Slijterij (na 19 u.) Hoogstr.
883 Bergman's Slijterij Gedistill., lik. en wijnen Lanen
408 W.J. Bergsma Brandst.h. Franekereind
391 G. Betlem Czn. Radio- en electr. techn. bur. Gr. Kerkstr.
292 J. Beuker Werkm. aann. bedr. Kooijman Tj.H. de Vriesstr.
861 Bevrachtingsagentschap Gr. Br. Plaats
832 J.N.B. Bijleveld Commissaris v.h. loodswezen Zuiderh.
433 fa. B. Bijlsma Smederij Grote Sluis
718 J. Bijlsma Br.- en banketb. Kerkpoortstr.
597 Bloemenmag. De Vergeet mij niet F. Wietsma Voorstr.
751 Bloemenmag. Semperflorens J.A. Huijser & Zn. Voorstr.
260 S.A. Bloemsma Aann. Koningsbuurt Midlum
661 J. Blom Kruiden., manufact. Biltstr.
517 fa. H. Blom & Zn. Schilder, glas- en behangw. Hoogstr.
653 A. de Bock Aann., makel. en taxat. Nutstr.
570 mej. W.M. de Boer Vroedvrouw B. Toussaintstr.
303 D. de Boer Midlumerw.
280 C.J. de Boer Oosterstr.
307 S.P. de Boer Veehouder Vierkantsdijk
363 J. de Boer Ondernemer Vriesema's Gr. en fruith. Franekereind
414 J. de Boer Groentenh. Kerkstr.
730 Tj. Boersma Bakkerij Gr. Ossenmarkt
902 B. Bolman Schouwburg Kimswerderw.
738 J.C. Bolman Stoffeerdersmat. engros Zuiderhaven
223 J. Booij Verzorger v. begraf. Singelstr.
731 U. Boomsma Hotel de Hoop Havenpl.
287 L.D. Boomsma Leeraar R.H.B.S. Z.O. Singel
736 gebr. Boomsma Vish. Havenpl.
281 gebr. Boomsma Wasbeekpl.
539 Boomsma's Levensmidd.bedr. Voorstr.
856 fa. R.C. Boon & Zn. Visserij- en scheepsben.h. Noorderh.
925 E.T. Boonstra (b.g.g.) Heiligew.
412 E.T. Boonstra Off. Ford Dealer, woonh. Heiligew.
942 K. v.d. Bos Weth. Bosb. Toussaintstr.
798 D. Bos Bakker, fil.h. S. Vellinga Voorstr.
470 D. Bos Bakker Gr. Ossenmarkt
780 C. Bosch Landb. Achlum
398 drs. Joh.M. Bosma Kimswerderw.
978 J. Bottema Kruidenier Zoutsloot
216 G.J. Bouma H. in landb. gereedsch. Kerkpoortestr.
252 H. Bouma Aardewerkfabrik. Midlum
584 Bouma's Lunchroom Voorstr.
314 G. Bourgonje Schilder Heiligew.
446 G. Bouritius Drukkerij Schritsen
821 fa. gebr. Bouritius Fabr. v. Suikerw.
644 Bouwstoffennd. v.h. J. v. Hulst Fabr. v. dakp., draineerb., holle steen en vloeren Kanaalw.
885 Bouwstoffennd. v.h. J. v. Hulst (b.g.g.) Brouwerstr.
874 Bouwstoffennd. v.h. J. v. Hulst (b.g.g.) Midlumerw.
695 C.V. gebr. Braaksma Aardappelh. Zuidergr.
695 C.V. gebr. Braaksma (b.g.g.) Brouwerstr.
435 K. Braaksma Brouwerstr.
695 G. Braaksma Bosb. Toussaintstr.
313 F. Braaksma Vishandelaar Westerstr.
488 S. Braaksma Aardappelh. Midlumerw.
684 Th.D. Brandi Café Havenpl.
934 R. Brandsma Dir. N.V. Scheepswerf Welgelegen N.O. Singel
284 G.J. Brijder Zandzuig- en transp.bedr., woonark Scylla N.O. Singel
908 A. Brijder Zand- en grinth., bevr., enz. Gr. Sluis
592 J.A. Brinks v.h. J. de Vries & Co., Schoenh. en rep.inr. Voorstr.
789 A.J. de Brock Schritsen
779 J. Broersma Aann., Lid Fa. H. Broersma Z.O. Singel
719 L. Broersma Account.kant. Z.O. Singel
574 fa. H. Broersma Aann.bedr. Rozengr.
693 Broersma & Minderhoud Betonfabr. Lanen
869 mevr. wed. J. Broersma-Koopmans Z.O. Sing.
998 Brugwachter Hopmansbrug
308 wed. H.L. de Bruin Almenum
448 S.B. de Bruin Verlader Z.P.C. Zuiderstr.
460 H. Bruinsma Landb. Midlum
583 H. Buikhuizen Drogisterij Grote Bredeplaats
889 C.A.F. Magazijn Zuiderhaven
826 Café 't Anker Sleepd. L.J. Krootjes Zuiderh.
228 Café-Rest. Het Noordeke J. v.d. Tuin Noorderhaven
776 de Centr. Melkinr. en Zuivelfabr. Stationsstr.
924 Centrale Bond v. Transportarb. Jac. Backerstr.
302 A.C. Claessens Ambt. C.C.D. P. Feddesstr.
875 Coöp. Ver. U.A. De Verbruiks Coöp. in Friesl. Excelsior Afd. bakk. en kruiden.w. Voorstr.
465 Consultatiebur. v. T.b.c.-bestrijding (spr.u. Di. 9-11) Noordijs
496 Cor en Nel Grooth. suikerw. enz., Joh. Cornel Voorstr.
394 P. Cupido Binnenloods Kanaalw.
691 fa. wed. D. Dangermond Comest. en vl.w. Voorstr.
727 Delftse Rubber Ind. N.V. Noorderwal
258 U. v. Dijk Landb. Achlum
766 fa. S. v. Dijk Boter, kaas, eieren Brouwerstr.
742 H.E. Dijkstra Patrimoniumstr.
316 S. Dijkstra Timmerman Noorderhaven
870 G. Dijkstra Huish.art. Voorstr.
506 L.A. Dijkstra Borstelw., huish. art., zakkenh. en mandenw. Kerkstr.
390 Dijkstra & Zn., Fa. Limon.fabr., wijnen, advoc. en lik. Brouwerstr.
765 Dijkstra's Banketbakkerij en kokerij St. Jacobstr.
778 Doeksen, Rederij (b.g.g.) Weeshuisstr.
636 Doeksen, Rederij Passagiers en vrachtgoed.dienst Harl.-Terschell.-Vliel. Willemsh.
750 D. Dokter Landb. Rijksw. Midlum
241 dr. W.J. v. Dorp Arts v. inwendige ziekten (b.g.g. boodsch.) Voorstr.
882 fa. Douwenga & v.d. Schoot Garagebedr. (na 18 u.) Gr. Bredeplaats
995 fa. Douwenga & v.d. Schoot Garagebedr. Willemsk.
882 fa. Douwenga & v.d. Schoot Garagebedr. Gr. Bredeplaats
814 Drogisterij Plemper van Balen Voorstr.
915 Drogisterij Tet v.d. Berg Voorstr.
758 H. v. Drooge Sig.winkel Voorstr.
519 J. v. Drooge Hfd. der school Franekertrekvaart
760 fa. D. v. Drooge & Zn. Woonh. J. v.d. Gaast Z.O. Bolwerk
256 fa. D. v. Drooge & Zn. Woonh. G.F. Stapel Voorstr.
833 fa. D. v. Drooge & Zn. Woonh. firm. J. & L. v. Drooge
668 fa. D. v. Drooge & Zn. Woonh. F. de Swart Midlumerw.
546 fa. D. v. Drooge & Zn. Woonh. E. v.d. Moolen Oosterstr.
633 fa. D. v. Drooge & Zn. Woonh. B. v. Drooge Midlumerw.
666 fa. D. v. Drooge & Zn. Imp. v. wegen- en waterb.mat, exped., scheepsbevr. Zuiderhav. W.Z.
532 N.V. Dros' Schelpkalkbranderij Kanaalw. Midlum
980 L.J. Drost burger- en uniformkleerm. Heiligew.
254 J. Drost Groentenhand. Kl. Bredeplaats
759 J.A. Edens Gulfoliën en scheepsben.h. Noorderh.
816 fa. J. Elsinga & Zn. (b.g.g.) N.O. Sing.
964 fa. J. Elsinga & Zn. Br.- en beschuitbakk. Voorstr.
675 fa. J. Elsinga & Zn. Koek- en banketbfabr. Voorstr.
816 mevr. D. Elsinga-Terpstra Firm. Fa. J. Elsinga & Zn. N.O. Singel
686 T. Eppinga Schelpkalkfabr. Z.O. Singel
610 H.R. Feenstra Zeevis, garn., mosselen, inlegg. en drog. Zuiderzeedijk
553 R.A. Feenstra Westergoo Rozengr.
553 H.R. Feenstra (b.g.g.) Rozengr.
881 D. Feikema Landb. Almenum
632 Fekkes Scheepsbevr., exped. enz. Noorderhaven
413 P. Fekkes Reder Rijksw.
503 A. Ferwerda Sigaren Voorstr.
595 Ferwerda's Radiohuis Kerkstr.
646 L. Flietstra Exped. Westerstr.
667 D. Matak Fontein Zuiderhaven
424 F. Fontein Jzn. Noorderhaven
925 Ford Dealer, Off. Garage E.T. Boonstra Heiligew.
412 Ford Dealer, Off. (b.g.g. en woonh.) Heiligew.
538 J. Fröhlich Account.kant. Brouwerstr.
990 F. Frölich Aann. Adm. Stellingwerfstr.
707 P. Frölich Aann. Oosterstr.
993 A.A. Fresco Dir. v.h. loodswezen enz., kapt. t. Zee
623 A.A. Fresco Dir. v.h. loodswezen enz., kapt. t. Zee Noorderh.
468 mr. H.H. Gaaikema Doopsgez. Pred. Midlumerw.
972 G. v.d. Gaast Gross. In rookart. K. Br. Plaats
366 S. Galema O. Trekw.
412 Garage E.T. Boonstra Off. Ford Dealer, woonh. Heiligew.
925 Garage E.T. Boonstra Garage Heiligew.
802 Garage G. Reinsma Z. Haven
977 Garage W. Molenaar (b.g.g.) P. Feddesstr.
543 Garage W. Molenaar Zuiderhaven
995 Garagebedr. Douwenga & v.d. Schoot Willemsk.
882 Garagebedr. Douwenga & v.d. Schoot Gr. Bredeplaats
485 H.W. Geesink Tandarts (spr.u. 10-12½, beh. Zat.) Rozengr.
501 E. v.d. Geest Vischh. Kerkstr.
921 Gemeente en Gem. Instellingen Kant. Havend., Gem. Contr. Vischmarkt
512 Gemeente en Gem. Instellingen Sluiswachter Groote Sluis
880 Gemeente en Gem. Instellingen Woonh. burgem. B. Nauta Franekereind
851 Gemeente en Gem. Instellingen Woonh. Dir. Gem. Dienst voor Soc. Zaken R. Miedemastr.
991 Gemeente en Gem. Instellingen Woonh. Dir. R. v.d. Spoel
904 Gemeente en Gem. Instellingen Woonh. Havenmeester P. Schaap J. Backerstr.
984 Gemeente en Gem. Instellingen Woonh. weth. B. de Vries Midlumerw.
942 Gemeente en Gem. Instellingen Woonh. weth. K. v.d. Bos Bosb. Toussaintstr.
525 Gemeente en Gem. Instellingen Gem.-Ontv. en centraal kassier
571 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. werken Franekereind
812 Gemeente en Gem. Instellingen Brandspuithuisje Lanen
585 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Dienst voor Soc. Zaken Noorderhaven
562 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Gasbedr.
784 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Gasbedr., Woonh. Dir. P. Bosman Fabriekspl.
944 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Huis Noorderhaven
656 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Reiniging (8-12, 13½-17½)
941 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Vischafslag
724 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Wees- en Rusthuis Weeshuisstr.
834 v. Gend & Loos N.V., Alg. Transp.- en Exped. Ond. Woonh. pl.dir. Pr. Margrietstr.
834 v. Gend & Loos N.V., Alg. Transp.- en Exped. Ond. Alle diensten, Goed. Loods N.S.
888 General Steam Transport Cy (b.g.g.) Midlumerw.
888 General Steam Transport Cy Loodsbaas R. Gemser Westerkerkl.
444 General Steam Transport Cy Gr. Bredepl.
445 General Steam Transport Cy Gr. Bredepl.
631 J. Glas & Co. Bloemisten St. Jacobstr.
232 A.J. Glastra v. Loon Midlumerw.
850 G. de Glee Fruit- en groentekw. Almenum
713 S. Gonggrijp Laschinr., rep. v. mot., rijw. enz. Noorderh.
355 J. de Gorter Havenw.
400 M. de Graaf Steenh. Jacob Backerstr.
748 Groene Kruis Noordijs
639 B. de Groot De Uurwerkcentr. Gr. Bredeplaats
914 Chr. de Groot Wrijfwashuis Voorstr.
752 D. de Groot Logement Noorderh.
263 R. de Groot Lid Fa. H. de Groot & Zn., aann.- en timmerbedr. B. Toussaintstr.
593 T. de Groot Timmerm., aann. Gr. Bredeplaats
715 fa. H. de Groot & Zn. Waterbouw, timm., duiker Bildtstr.
658 C.J. Haan Loodg., install. Schritsen
278 B. Haarsma Lanen
644 fa. J. Haitsma Woonh. J. Haitsma Wzn. (na 18 u.)
645 fa. J. Haitsma Woonh. J. Haitsma Azn. (na 18 u.)
882 fa. J. Haitsma Woonh. firm. W. Haitsma Oosterstr.
874 fa. J. Haitsma Woonh. firm. A. Haitsma Midlumerw.
737 fa. J. Haitsma Woonh. F. Haitsma Brouwerstr.
645 fa. J. Haitsma Afd. handel in bouwmat. en betonfabr.
644 fa. J. Haitsma Afd. betonbouw Kanaalw.
654 Handel en Expeditieond. Zuiderhaven W.Z.
504 S.P. Hellingwerf Makel. in roer. en onr. goed., hypoth. en assur. B. Visserstr.
670 K. Henstra Kruidenier Hofstr.
801 Herrema & Lodewijk Dagel. autodienst Harlingen-Franeker-Sneek v.v. Franekereind
879 Hervormde Pastorie Rijksw. Midlum
617 D.J. Hettinga Pred. Geref. Kerk P. Krugerstr.
689 A.G. Hibma Midlum
664 T. Hidma Café en stalh. Rozengr.
261 A. Hiemstra Banhuisterl. Midlum
226 J. Hiemstra Nieuwstr.
958 H.J. Hilarius Loodg.bedr., mastiek- en zinkw., verzinkerijinr. Nieuwstr.
327 P. Hilgenga Kl. Ossenmarkt
350 S.H. Ho Dir. Delftse Rubb. Ind. N.V. Noorderhaven
441 C. Hobma Veehouder, handel en landb. Ambachtsschoolstr.
266 G.A. Hoek Houth., kistenfabr. Rozengr.
907 N.V. gebr. Hoeksema Ververij en chem. wassch. Gr. Sluis
384 S. Hoekstra Koetille Midlum
817 Sj. Hoekstra Huisschilder Noorderhaven
596 Corn. Hoekstra Antieke kasten en kabinetten Havenw.
537 K. Hofstra Kruid.- en gruttersw. Havenpl.
358 C. Hofstra Rijwielh. Lanen
537 G. Hoitema Levensm.bedr. Rijksw. Midlum
447 Hollywood, Parfumerie C.H. Spoormakers Voorstr.
897 S. Holstein Aann. Havenw.
950 Holzmann's Stoffeerderij en behang Lanen
510 S. Homminga Kaashuis, grooth. in boter Lanen
729 S. Homminga Levensm.bedr. en scheepsleveranc., t/o Postkant.
290 A. Hondema Ag. de Telegraaf, A.V.R.O., Panorama en Libelle Pr. Margrietstr.
903 A. Hondema (staat: Hondama) D.kapper Lanen
960 L.J. Hooghiemstra Schildersbedr., verfh., glas enz. Heiligew.
928 D. Hoogland Fr.- en groentenkw. Midlumerw.
714 J. Hoogland Wzn. Fr.- en groentenkw. N.O. Sing.
957 H. Hooisma Veth. en f. vl.w. St. Jacobstr.
957 H. Hooisma Slijterij (b.g.g.) St. Jacobstr.
334 H. Hooisma Slijterij St. Jacobstr.
872 H.N. Hooyschuur onder-dir. N.V. Aann.bedr. NBM en adj.-dir. N.V. Basalt en Bouwstoffen NBM, woonh. Midlumerw.
872 H.N. Hooyschuur Onder-dir. N.V. NBM Zaandam Midlumerw.
600 Hotel Café-Rest. Centraal A.B. v.d. Veen Brouwerstr.
452 Hotel de Beurs Eig. L.G. Vlaskamp Noorderh.
762 Hotel Heerenlogement H. v. Leeuwen Franekereind
598 Hotel-Café-Rest. De Kroon S. Wernar Gr. Bredeplaats
536 Hotel-Café-Rest. Zeezicht P. Miedema Zuiderhaven
285 R. Houbijn Woonh. Midlumerw.
285 Houbijn Drukk., (b.g.g.) Midlumerw.
866 Houbijn Drukk., Uitg. Harlinger en Franeker Nieuwsblad Heiligew.
909 N.V. Hout Imp. v.h. Jans & Co. Woonh. Proc.h., J. v.d. Meulen
464 N.V. Hout Imp. v.h. Jans & Co. Woonh. Dir., O. Houwink Midlumerw.
671 N.V. Hout Imp. v.h. Jans & Co. Kant. Zuiderhaven
227 N.V. Hout Imp. v.h. Jans & Co. A.W. Banga, woonh.
544 fa. Houthandel v.h. J.T. Meinesz Bolswardervaart
303 fa. Houthandel v.h. J.T. Meinesz D. de Boer Midlumerw.
487 fa. Houthandel v.h. J.T. Meinesz (12-13½ en na 19 u.) Z.O. Singel
687 T.D. Houtman Kapper Franekereind
464 O. Houwink Dir. N.V. Houtimp. v.h. fa. H. Jans & Co. Midlumerw.
697 Huese D.stoffen, d. conf. en manuf. Voorstr.
912 Huese D.stoffen, d. conf. en manuf. (b.g.g.) Noorderh.
912 R. Huese Woonh. Noorderh.
751 J.A. Huijser & Zn. Bloemenmag. Voorstr.
407 J.A. Huijser & Zn. Handelskw. N.O. Sing.
472 J. Huizinga Zaakv. Fa. W.C. Postma, pootaardapp., granen, zaden, enz. N.O. Singel
624 A.H. v. Hurck Mosselh. Noorderh.
635 Tj.H. Hut Arts Noorderh.
201 Huyser's Rijwielbedr. Lanen
747 G. Huyser-Trinks Dameshoeden St. Jacobstr.
524 Incasso-Bank N.V. A'damse Bank N.V. Voorstr.
786 Industrie en Huish.school Gr. Kerkstr.
306 I.H. de Jager Midlumerw.
650 J. Jager Schoenrep.bedr. en inr. v. voetverz. Scheerstr.
374 W.D. Janzen Woonh. Midlumerw.
723 Janzen's Banketbakk. en Kokerij D. Landman Brouwersstr.
328 J. Jellema Lanen
494 J. Jellema Stoff. Hoogstr.
457 G. Jepkema Toonkunst. Voorstr.
388 mej. W. de Jong Midlumerw.
894 H. de Jong Goud en zilver Voorstr.
940 R.J. de Jong Geref. Pred. Midlumerw.
843 K. de Jong Firm. suikerw.fabr. Frisia, Fa. Gebr. Bouritius Franekertrekv.
677 M. de Jong Firm. Fa. Gebr. Bouritius Stationsw.
578 J.P. de Jong Brandst.h. Hoogstr.
572 de Jong's Dameskapsalon St. Jacobstr.
932 mevr. Tj. de Jong-v.d. Schaaf Midlumerw.
604 J.F. Jonker Landb. Midlum
825 Jonkman's Stalhouderij Exped.bedr. en Verhuiz. Schritsen
662 J. v. Joolen Leraar R.H.B.S. N.O. Singel
438 A. Jorna Belasting-consultant J. Backerstr.
906 Tj.H. Jorna Slagerij Voorstr.
959 A. Kaale Binnenloods Zoutsloot (was 137)
647 B. Kalksma & Zn. Bouwbedr. Zoutsloot
369 S. Kamsma, v.h. Ouendag Schoenmag. en schoenmak., pedic. Kl. Breedeplaats
471 J. Kamstra Midlumerw.
224 P. Karsten Bildtstr.
491 fa. G. Keilman Uurw., g., zilv. en optiek St. Jacobstr.
324 D. Kikstra IJslumburen Achlum
827 J.J. Klijn Evang. Luth. Pred. Voorstr.
975 Koel- en Vrieshuis Harlingen N.V. Fabr. Havenw.
428 Koel- en Vrieshuis Harlingen N.V. Kant. (9-12, 14-17½ u.) Gr. Breedepl.
973 Koel- en Vrieshuis Harlingen N.V. Woonh. Bedr.l. H.L. Hille Ris Lambers Midlumerw.
354 L. v.d. Kooi Hfd. Pr. Julianaschool
871 IJ. Kooistra Garage Kanaalw. R.
828 H. Kooistra Techn. Install.bur., huish. art. enz. Voorstr.
352 J. Kooistra Midlumerw.
865 Fred.J. Koopmans Slagerij Gr. Kerkstr.
486 Joh. Koopmans Slager Kl. Kerkstr.
301 R. Koopmans Landb. en veeh. Kimswerderw.
830 K. Koopmans Het Handwerkhuis Voorstr.
858 C.I. Kooyman Aann. Z.O. Sing.
732 I.C. Kooyman Aann. N.O. Sing.
325 H. Kramer Zoutsloot
810 B.J. Kramer Levensm.bedr. Franekereind
698 G. Krijtenburg Aann.bedr. Rozemarijnstr.
773 R. Krijtenburg Bouwk. en taxat. Franekertrekw.
430 fa. J. & H. Krol (b.g.g.) Lanen
581 fa. J. & H. Krol Autoverhuur Lanen
796 J.F. Kroon Herenmodes Voorstr.
826 L.J. Krootjes Café, sleepdienst Zuiderhaven
620 M. Kruyne Midlumerw.
831 C. Kuhlman Jzn. Cargad., exp.- en assur.ag. Zuiderh.
558 C. Kuhlman Jzn. Loods New. Willemsh.
824 wed. K. Kuiken Tab. en sig. P. Feddesstr.
987 P. Kuiper Drog., optiek en fotoh. Brouwersstr.
665 S. v.d. Laan Smederij, garage Midlum
973 H.L. Hille Ris Lambers Bedrijfsl. Koel- en Vrieshuis Harlingen N.V. Midlumerw.
673 Land, C.V. Boekhandel Agentsch. Alg. Handelsblad Voorstr.
969 Kon. Landmacht Kon. Marech., brig. Harlingen, Legeringsschip Kempenaar Noorderh.
851 P. de Lange Dir. Gem. Dienst v. Soc. Zaken Rein Miedemastr.
971 D. Lanting Comm. in aardapp., kunstmest en vlas
971 A. Lanting Vert. F.L.C. Rijksw. Midlum
956 H.W.J. Leeuw Tandarts (spr.u. 10-12½, beh. Za.) Noorderhaven
679 S.A. Lenger Nieuwestad
297 W. Lichtendahl Zuiderhaven
268 Tj. Lichtendahl Vish., kant. Havenpl.
451 J. Lichtendahl Vischwink. Kerkstr.
434 Tj. Lichtendahl (b.g.g.) Noorderhaven
961 fa. Lichtendahl & Co. Zeevisch- en mosselen enz. Dijkwal
434 Tj. Lichtendahl J.Wzn. Vis-, garnalen- en mosselh. (b.g.g. boodsch.d.) Noorderhaven
318 S.A. Lindeman Corresp. mod. talen, boekh. Singelstr.
276 D. List Pr. Beatrixstr.
992 J. Lok Schoenmak. Kl. Voorstr.
530 fa. J. Lok Schoenh. Heiligew.
367 Lolkema, Pension Noorderhaven
993 Loodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district Dir. A.A. Fresco Noorderhaven
993 Loodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district Commiss. en dir. (kant.u. 8½-12, 13½-17, Zat. 8½-12½) Noorderhaven
959 Loodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district Binnenloods A. Kaale, woonh. Zoutsloot (was 137)
832 Loodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district Commiss. J.N.B. Bijleveld Zuiderhaven
832 Loodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district Bestellen v. loodsen (na kant.u.) Zuiderhaven
819 Loodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district D. Stada Zoutsloot (was 129)
819 Loodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district Bestellen v. loodsen (na kant.u.) (b.g.g.) Zoutsloot (was 129)
623 Loodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district Dir. A.A. Fresco Noorderhaven
623 Loodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district Commiss. en dir. (kant.u. 8½-12, 13½-17, Zat. 8½-12½) Noorderhaven
756 P. Loonstra Kruidenier Adm. Stellingwerfstr.
474 T. Lubbers Techn. hfdambt. Prov. Waterstaat Midlumerw.
862 H.A. Lurvink Huish. art. Kl. Voorstr.
0 kon. Marechaussee zie onder: Landmacht, Kon.
365 Markenstein's Kruideniersbedr. Singelstr.
901 fa. Jac. v.d. Meer Verkoophuis Kl. Voorstr.
458 W.R. v.d. Meer Slagerij, f. vl.w. Voorstr.
746 S.M. v.d. Meer Aann. Hofstr.
591 S. v.d. Meer Stoff., woninginr. Kl. Voorstr.
338 B. v.d. Meer Levensmidd.bedr.
805 G.A. Meester Dir. bijkant. Harl. v.h. Gewest. Arb.bur. Ambachtsschoolstr.
487 fa. J.T. Meinesz, Houth. v.h. (v. 12-13½ en na 19 u.) Z.O. Singel
544 fa. J.T. Meinesz, Houth. v.h. Bolswarderv.
288 P. Mensonides Gr.- en fruith.
265 IJ. v.d. Meulen Beurtdienst Harlingen-Groningen v.v. Nieuwstr.
909 J. v.d. Meulen Proc.h. N.V. Houtimp. v.h. Hubert Jans & Co. Jac. Backerstr.
982 H. v.d. Meulen Rep.inr. en garage Hoogstr.
962 ir. W. Miedema J. Backerstr.
323 W. Miedema Woonh. Hoogstr.
970 B. Miedema D.- en h.kapper Hoogstr.
857 W. Miedema Bakkerij Hoogstr.
577 A.A. Miedema, N.V. Houth. v.h. Noorderk.
683 S. Minnema Auto- en motorenh. Weeshuisstr.
953 A. Mobach Schildersbedr., glas en verfw. Zuiderhaven
855 v.d. Molen Heerenkl.mag. Voorstr.
772 v.d. Molen's Magazijnen Voorstr.
977 W. Molenaar Automont.-chauffeur P. Feddesstr.
794 N.Z.H. Redding Mij. Schipper reddingboot Havenw.
236 H. Nijkamp Schilder Kanaalw. Almenum
609 W.J. Nobels Leer. M.O. Boekhouden Rijksstr.w. Midlum
652 N.V. Noord Friesche Middenstandsbank Gr. Br. Plaats
633 N.V. Noord-Ned. Wegenbouw Mij. Woonh. Adj.-dir. B. v. Drooge Midlumerw.
833 N.V. Noord-Ned. Wegenbouw Mij. Woonh. Dir. J. & L. v. Drooge
546 N.V. Noord-Ned. Wegenbouw Mij. Woonh. E. v.d. Moolen Oosterstr.
666 N.V. Noord-Ned. Wegenbouw Mij. Zuiderhav. W.Z.
625 J. Nottelman Bijkant. Westerstr.
613 J. Nottelman Bedr.l. N.V. Basalt en bouwstoffen N.B.M., woonh. Kanaalw.
484 M. v.d. Oever Gr. In kol.w. Noorderh.
771 H.J. v.d. Oever Lid fa. M. v.d. Oever (na 19 u.) Z.O. Singel
531 K. Okkinga Notaris Kant. Zuiderpl.
207 N.V. v.h. Oolgaard & Co. Bedr.l. Th.G. Hibma Pr. Bernhardstr.
561 Oolgaard & Co. N.V. Lik. en distill. Kl. Breedeplaats
788 L. Oosterbaan Landb. Kimswerderw.
482 M.D. Oosterhoff Heren, jongens en bedrijfskl., modeart. Gr. Bredeplaats
701 P.J. Oosterling Woninginr. Kerkstr.
616 H.S. Oswald Wijnen en gedistill. Schritsen
896 H.S. Oswald Firm. h. in wegenb.mat. en transp.-bedr. v.h. N. Schotanus Noorderh.
952 J. Oudeboon Vleesw.fabr. Rommelhaven
891 J. Oudes H.modemag. St. Jacobstr.
370 gebr. Outhuyse Kl. Bredeplaats
508 D. Overzet Br.-, koek- en banketb, Franekereind
487 D. Palstra Firmant Fa. Houth. v.h. J.T. Meinesz Z.O. Singel
402 Chr. Pasma Koek- en banketb. Kl. Voorstr.
954 G. Pasveer Goedkoope Bazar Voorstr.
419 A. v.d. Peijl & Co. Fotografie-fotoh. Voorstr.
761 Tj. Plekker Contröle K.E.S. Pr. Irenestr.
814 H.A. Plemper v. Balen Drog. Voorstr.
926 J. Plet Ambt. Z.P.C. Midlumerw.
743 S. Poelsma Kerkstr.
754 B. v.d. Pol Auto- en autobusverh.inr. Brouwersstr.
681 Politie, Gemeente- Rech. v. pol. W. Bakker, woonh. Pr. Irenestr.
764 Politie, Gemeente- Rech. v. pol. S.C. Kooy, woonh. Havenw.
898 Politie, Gemeente- Insp. v. pol. G. Spoelstra, korpsch., woonh. Rozengr.
900 Politie, Gemeente- Bur. v. pol. Noordijs
550 Politie, Gemeente- Bur. v. pol. Noordijs
790 Politie, Gemeente- Brig. v. pol. S. v.d. Wiel, woonh. Oosterstr.
703 J. Poort Huish. en l. art., speelgoed Voorstr.
965 W. Post Olie- en vetfabr. Zuiderh.
983 H. Post Kapper Voorstr.
700 Post-, Telegraaf- en Telefoondienst Chef van Dienst
500 Post-, Telegraaf- en Telefoondienst Directeur
511 Post-, Telegraaf- en Telefoondienst Woonh. Dir.
863 A. Posthuma Timm. en aann. Vissersstr.
518 B. Posthuma Caféh., bierbottelaar Zeepziederstr.
234 fa. Posthuma & Tigchelaar Bouwwerk Huishoudschool
589 Posthuma's Boekhandel Boek-, kant.- papierh. Noorderhaven
852 F.H. Posthumus Caféh. en veeh. Midlum
560 R. Posthumus Houth. Zuiderh.
836 fa. W.C. Postma Zaaigr. en pootaardapp., zaaigranen, enz., kant. Wasbleekpl.
469 fa. W.C. Postma Woonh. Mevr. J.M. Postma-Driessen Midlumerw. Almenum
472 fa. W.C. Postma Woonh. J. Huizenga N.O. Singel
213 P. Postma H. in olieën, vetten en vloeib. brandst., vert. N.H.L. Mij. Noorderhaven
660 E. Postma El.- en radiotechn. bur., radiocentr. Voorstr.
270 Postma's Dames- en herenkleding Bildtstr.
985 A. Prins Br.-, koek en banket Heiligew.
919 Prinses Julianaschool Rozengr.
768 Prov. Electr. Bedr. In Friesland Distr. ambt. G.W. Janssen Burg. Simonszstr.
467 F. Pruijt Manuf. Voorstr.
514 fa. H. Puite Brandst.h. St. Odolphisteeg
638 D. Quarré Bargebuurt
938 D. Radsma Ratex Voorstr.
580 P.A. Ree Manuf. Schritsen
418 J.T. Reinigert Hfd. O.L. School Midlum
802 G. Reinsma Autogar. Zuiderpl.
277 B. Rienksma Dir. Ambachtsschool Zuiderhaven
552 I.A.M. v. Rij Arts Hoogstr.
702 Rijks Hogere Burgerschool Stationsstr.
777 Rijkspolitie Post Midlum v.d. groep Hennaarderadeel, woonh. Postcommdt., Midlum Rijksw.
939 Rijkspolitie te Water Groep Harlingen, afd. Groningen Willemsk.
710 Rijkspolitie te Water Woonh. groepscommdt. P. Feddesstr.
255 Rijkspolitie te Water Woonh. wachtm. 1e kl. Kl.G. de Groot Kimswerderw.
989 Rijkswaterstaat Kantonnier A. Veenma R. Miedemastr.
864 Rijkswaterstaat Kantonn. P. Posset Noordergrachtswal
210 F. Rinsema Etaleur-decorateur Heiligew.
705 D. Roedema Comest. enz. S. Stijlstr.
459 gebr. Roersma Melkh. Zuiderstr.
405 N.S. Roersma Vrachtautod. Noorderhaven
753 J.C.H. Romijn Rozengr.
826 Roodhoff-Krootjes Café, sleepdienst Zuiderh.
605 Rooms Kath. Gesticht St. Anna pensionaat Hofstr.
755 Rooms Kath. Pastorie H. Michaël Zuiderh.
331 Rooms Kath. Ver. Gebouw Centrale St. Michaël Rommelhaven
641 Rooms Kath. Ziekenhuis St. Jozef Zuiderh.
933 S.J. Roorda Lid Fa. Roorda & Zn., lederfabr. Noordijs
565 P. Roorda Lid Fa. Th. Roorda & Zn. P.Krugerstr.
860 C.E.A. Roorda Midlumerw.
450 K. Ruardi Bakker Noorderh.
727 Rubber Industrie N.V. Delftse Rubber Industrie Noorderwal
509 ir. F.E. v. Ruijven Voorstr.
466 dr. W.E. de Ruiter (b.g.g.) Alg. Ziekenhuis Zuidoost Bow
641 dr. W.E. de Ruiter (b.g.g.) Rooms Kath. Ziekenhuis St. Jozef Zuiderh.
890 dr. W.E. de Ruiter Chirurg Rozengracht
795 L. Runia Midlumerw.
293 Rusthuis Ned. Herv. Diaconie Kerkpad
493 Rusthuis v. Ouden v. dagen d. Geref. Kerk Zuiderhaven
502 S. v.d. Schaaf Veeh. Midlum
535 R. Schaafsma Sig.winkel. Zuiderhaven
948 H. Schaafsma Schoenmaker Heiligew.
838 A. Schaafsma Schildersbedr. Heiligew.
904 P. Schaap Havenmeester J. Backerstr.
528 S. v.d. Schaar Landb. Midlumerw.
628 N.V. Scheepv.- en Steenkolen Mij. Pakhuis Willemsk. Dok
428 N.V. Scheepv.- en Steenkolen Mij. Gr. Breedeplaats
728 J. Schievink Zoutsloot
861 Schippersbeurs Gr. Br. Plaats
569 School v. Chr. U.L.O., Kon. Wilhelmina Z.O. Sing.
619 School, Gereformeerde Ged. K. Zoutsloot
763 C.V. gebr. v.d. Schoot Cocosmatt. en tapijtfabr., Imp. v. Chinamatt., grooth. in vloerbedekk. Kimswerderw.
809 C.V. gebr. v.d. Schoot (na 18 u.) Oosterstr.
770 S.B. v.d. Schoot N. Oostersing.
725 G. Schoot Voorstr.
547 C. v.d. Schoot Midlumerw.
417 J.C. v.d. Schoot Woonh. Midlumerw.
792 fa. C. v.d. Schoot & Co. Meubil., meubelfabr., stoff., beddenmag. Heiligew.
655 D. v.d. Schoot Czn. Cocosmatten en tapijtfabrik. Kimswerderw.
239 v.d. Schoot's Woninginr. Woonh. G.J. Zijlstra Midlumerw.
417 v.d. Schoot's Woninginr. Woonh. J.C. v.d. Schoot Midlumerw.
757 v.d. Schoot's Woninginr. Voorstr.
541 W. Schotanus Transp.bedr. Noordergr.wal
576 W. Schotanus Café Hoogstr.
918 G. Schotanus Br.- en banketb. Voorstr.
426 v.h. fa. N. Schotanus, h. in wegenmat. en transp.bedr. Overslag en scheepsbevr. Zuiderh.
896 v.h. fa. N. Schotanus, h. in wegenmat. en transp.bedr. Woonh. Firm. H.S. Oswald Noorderh.
426 v.h. fa. N. Schotanus, h. in wegenmat. en transp.bedr. Woonh. Firm. Sj. Schotanus Gr. Bredepl.
674 v.h. fa. N. Schotanus, h. in wegenmat. en transp.bedr. Woonh. proc.h. Noorderh.
859 N.V. Schouwburg Vereeniging Z.O. Singel
712 W. Schreur Kolenh. Noorderhaven
634 fa. A. Schreur & Zn. Brandst.h. Zoutsloot
781 F. Schuil Zeilm. Noorderhaven
209 A. Schuiling Veehouder Achlum
396 D. v. Seijst H. in aardapp., gr. en fruit Noorderhaven
793 J. Severein Bierh. Kerkstr.
559 S. Siebenga Schoenenmag. Voorstr.
783 R.H. Sieperda Banketb. Voorstr.
480 fa. D. Sieswerda Aardapp. en vlasexp. Kimswerderw.
279 F. Sijtsma Midlum
329 J. Sijtsma Violist Hoogstr.
423 R. Sipma Firm. exped.bedr. W. Roersma & R. Sipma Noordijs
428 J.B. Sjerp Gr. Bredeplaats
453 A. v.d. Sluis Drukk. Spekmarkt
336 Sluismeester Tjerk Hiddessluizen Tjerk Hiddessluizen
573 J.R.E. v. Smeden Lanen
573 fa. J. v. Smeden & Zn. (b.g.g.) Lanen
886 fa. J. v. Smeden & Zn. Fil. ijzerw. en gereedsch. S. Stijlstr.
456 fa. J. v. Smeden & Zn. Grooth. in ijzerw., hfdkant. Lanen
250 A. Smeding Franekertrekv.
785 Tj.O. Smeding Schritsen hk. Brouwerstr. Schritsen
706 mr. H. Smeding Adv. en proc. Midlumerw.
876 J. Smeding Voorstr.
785 fa. H. Smeding jr. (b.g.g.)
706 fa. H. Smeding jr. (b.g.g.) Midlumerw.
477 fa. H. Smeding jr. (b.g.g.) Zuid. Oostersing.
630 fa. H. Smeding jr. Vetsmelt. en grooth. Franekereind
477 H. Smeding sr. Zuid. Oostersing.
554 P.A. Smilde & Zn. Exp.-slagers Hoogstr.
951 fa. P.A. Smilde & Zn. Exportslagerij Noorderh.
463 H. Smit Vetsmelterij Zoutstr.
884 H. Smit Woonh. Z.O. Singel
853 P. Snoekstra Exped. Midlum
568 Joh.H. Spékle Muziekleeraar en dirigent Kl. Breede Plaats
478 fa. wed. L. Spaanderman Schoenh. St. Jacobstr.
481 J. Spaanderman Timmerman, aann. Rommelhaven
492 W. Spaanderman Smed., scheeps- en mach.w., laschinr. enz. Vijverstr.
845 M. Spaanderman Proc.h. General Steam Transp. Comp. Oosterstr.
475 de Spaarbank Noorderh.
237 H. Spannenburg Aanspr. en propagandist Friese Uitvaartverzorging J. Backerstr.
640 L.A. Spoelstra Aann. Rapenburg
432 Spoorwegen, N.V. Nederl. Station Stationsstr.
534 Spoorwegen, Nederl. Douanerie, Goed.loods N.S.
534 Spoorwegen, Nederl. v. Gend & Loos, bestel en afh.d., goed.kant., inlichtingen, Goed. loods N.S.
787 Stad Alkmaar Autod. n. Alkmaar, Zaanstr., H'lem, A'dam, ag. en transp. ond. Pr. v. Oranje Franekereind
819 D. Stada Zoutsloot (was 129)
923 Stanfries, N.V. Reederij Kant., beurtd., vert. D. Jilderda Rommelhaven
256 G.F. Stapel Vert. Noord Nederl. Wegenb. Mij. N.V. Voorstr.
981 K. Stellingwerf IJsfabr. Liemendijk
436 J.L. Strak Arts Noorderhaven
800 H. Strak Midlumerw.
498 A. v. Straten Landb., Almenum Schapendijk
818 ing. P. Suir Lanen
823 Sytra Radio Voorstr.
206 G. Taekema Aardapp.-, gr.- en fruith. Karremanstr.
380 K.IJ. Tamminga Veehouder Achlum
804 S. Terpstra Drogist Kl. Voorstr.
214 O. Terpstra Handelaar Heiligew.
837 W.P. Terpstra Slagerij Voorstr.
636 N.V. Terschellinger Stoomboot Mij. Willemshaven
778 N.V. Terschellinger Stoomboot Mij. (b.g.g.) Weeshuisstr.
643 Textiel agenturen A. de Vries Pr. Wilhelminastr.
273 J.W. Thiecke Kimswerderw.
289 D. Tichelaar & Zn. Vertegenw. Noorderhaven
669 S. Tiemersma Midlumerw.
291 T. Tigchelaar Kapper Gr. Bredeplaats
527 G. Tigchelaar Fa. A. de Boer, brandst.h. Rozengr.
648 R. Tigchelaar Caféh. Midlum
651 G. Tigchelaar Aann. Midlumerw.
421 H. Tigchelaar Patrimoniumstr.
225 de Toekan, N.V. Chocolade-, Suikerwerk- en Dropind. Franekereind
330 J. Tolsma Bedrijfsl. Fa. Algra & Ypey Zoutsloot (was 135)
806 fa. J. Torenbeek Aann. Heiligew.
947 S. Tromp Azn. Tabaksfabr., koffie-brand. en theeh. Voorstr.
854 A. Tuinman & Zn. Houtfactors bevr. overslag exped.
262 Uitvoer Contrôle Bur. v. Tuinbouwprod. Terrein scheepv. en steenkolen.
696 V.I.V.O., Levensm.bedr. Kl. Bredeplaats
257 W. de Valk Midlum
544 G.W. v.d. Veen Houthandelaar Pr. Wilhelminastr.
282 W. v.d. Veenbaas Zoutsloot (was 139)
264 S.S. Veersma Achlum
841 Veilingver. Coöp. fruit- en gr. veiling Harlingen en omstr., G.A. Kant.
614 J. Vellinga Schoonm.bedr., glazenw., schoorsteenv. Heiligew.
877 Sj. Vellinga Taxibedr. Voorstr.
612 J. Veltman Brandst.h. Lanen
716 fa. Veltman-Balli L. lederw. Schritsen
888 J.C. Visser Dir. Gen. Steam Transp. Comp. Midlumerw.
269 T.W. Visser Midlum Trekw.
979 G. Visser Predik. Noorderh.
202 Visser's Touringcarbedr. Friso R. Miedemastr.
579 H. de Vlas Exped. Midlumerw.
575 J.H. Vogelaar Vleeschh. Heiligew.
267 R. de Vries Ungabuurt Midlum
377 J. de Vries Pr. Wilhelminastr.
984 B. de Vries Weth., woonh. Midlumerw.
643 A. de Vries Textielagent. Pr. Wilhelminastr.
529 J. de Vries Groentenh. Wasbleekpl.
974 B. de Vries Groenteh. Noorderhaven
437 K. de Vries Brandst.h. Noordijs
892 T. de Vries Bloemist Kw. b.d. Gasfabr.
996 T. de Vries Azn. Boekh. Voorstr.
483 Arns. v.d. Wal Schelpenzuig., woonh. Zuiderhaven
686 fa. v.d. Wal & Eppinga Schelpkalkfabr., Expl. T. Eppinga Z.O. Sing.
564 J. v.d. Wal & Zn. Slagerij en exporth. Voorstr.
797 H. Walinga Stoff. beddenmag. Noorderh.
955 Wasscherij de Bleek Fa. Jan v.d. Schoot Midlumerw.
741 N.V. Waterleiding Intercomm. Waterl. Gebied L'warden, Fitter P. v. Wier Pr. Beatrixstr.
663 Waterschap d. Vijf deelen Zeedijken Binnendijks Opz. L. v.d. Mey Midlumerw.
473 Waterschapsgeb. d. vijf deelen Zeedijken Buitendijks Noorderh.
711 A. v. Weemen Vakm. 1e kl. PTT Casp. de Roblesstr.
298 A. Weima Aanspr. en koster Doopsgez. Kerk Karremanstr.
416 H. Weitenberg Slag. Groote Sluis
378 F.A. Weitenberg Slager Karremanstr.
744 Welgelegen, Scheepswerf en mach.fabr. N.V. Zuiderhaven
934 Welgelegen, Scheepswerf en mach.fabr. N.V. Woonh. dir. R. Brandsma N.O. Singel
409 A. v.d. Werf Brouwersstr.
557 fa. S. v.d. Werf Teerprod., verfw., oliën Noorderh.
602 fa. B. Westra & Zn. Timm. en aann., woonh. Hoogstr.
410 fa. Westra & Zn. Werkpl. Schefferspl.
427 R. Wichertjes Noorderh.
443 W.F. v. Wier Assur. Nutsstr.
734 J.F. v. Wier In assur. Jac. Backerstr.
296 Wierda's Kaashuis Bildstr.
601 fa. H. Wiersma Vleeschh. St. Odolphisteeg
637 J.L. Wiersma Veehouder Achlum
678 S. Wiersma Slager J. Backerstr.
439 L. Wierstra Gerechtsdeurw. Noorderh.
597 F. Wietsma Bloemenmag. Voorstr.
305 L. Willekes Fa. F. Willekes & Zn. Kl. Voorstr.
351 fa. A. Willekes & Zn. Bouwbedr. Rommelhaven
920 F. Willekes & Zn. Aann. Kerkepad
781 Wind- en Stormwaarsch.dienst Seingever Noorderh.
523 fa. Hein de Windt Oliën en techn. vetten, drijfriemen enz. Steenhouwersstr.
556 mevr. R.T. de Windt-de Vries Rozengr.
839 F.H. Wink D.- en h.kapper Brouwersstr.
917 B. Winsemius Kruidenier Hoogstr.
425 W.J. Wissema Arts Voorstr.
690 fa. S. de Wit (D. de Wit Szn.), Herenkl. Voorstr.
567 A.H.M. Witte Eig. Fa. H. Witte Jzn. Voorstr.
566 S. de Witte Slager Gr. Kerkstr.
567 fa. H. Witte Jzn., Manuf. Voorstr.
769 S. Witteveen Landb. Midlum
739 F. Wolff Schoenenwinkel. Noorderh.
309 Wouda's Brood-, Koek- en Banketbakk. Zuiderstr.
873 P. Woudstra Manuf. Hoogstr.
362 P. Woudstra Manufact. S. Stijlstr.
618 W. Woudstra Slagerij Anjelierstr.