Harlingen, telefoonboeken

illustratie telefoonboeken
In januari 1915 gaf het toenmalige 'Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie' ('telefoon' zat nog niet eens in de naam) de 'Naamlijst voor den Telefoondienst' uit met daarin alle telefoonnummers in Nederland op 754 pagina's. 'De Naamlijst verschijnt in JANUARI en JULI en is, zoolang de voorraad strekt, aan alle Rijkstelegraaf- en Hulptelegraafkantoren verkrijgbaar tegen den prijs van ƒ 0,60 per exemplaar (de bijbehoorende verschenen en nog te verschijnen Supplementen inbegrepen).' Een- en tweecijferige nummers werden door elkaar gebruikt, dus het telefoonverkeer vond plaats via telefonistes. Harlingen kende in deze tijd nog maar 92 telefoonaansluitingen, aan de andere kant waren de eilanden al wel aangesloten; Vlieland had twee aansluitingen, Terschelling had er negen, Midsland had er twee.

Het stond integraal op http://de-wit.net/bronnen/tel1915/ en ik heb daaruit de Harlinger aansluitingen overgenomen. Het gedeelte 'Harlingen' in deze Naamlijst vangt aan met: HARLINGEN (Rijkstelefoonkantoor en locaal Rijkstelefoonnet). Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm. Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

In 1950 was de jaarlijkse uitgave van het 'Hoofdbestuur der PTT' ondertussen gegroeid tot een tweedelige 'Naamlijst voor de Interlocale Telefoondienst', die 1152 pagina's omvatte. 'Prijs der uitgaaf: In papieren omslag per 2 delen f. 4,50. Gecartonneerd per 2 delen f. 5.50. Juistheid van de vermeldingen: Bij onjuistheden in uw vermelding(en) gelieve u zo spoedig mogelijk mededeling te doen toekomen aan het telefoonkantoor te uwer plaatse c.q. aan de directeur van het telefoondistrict of aan de directeur van de plaatselijke telefoondienst waaronder u als aangeslotene ressorteert.'
Een complete verzameling telefoonboeken bevond zich in het vroegere Museum voor Communicatie in Den Haag. Sinds juli 2019 werkt dat nauw samen met Beeld en Geluid te Hilversum en de telefoonboeken zijn ondertussen te vinden op de website van Delpher. Adressen of huisnummers tussen haakjes ontbreken in de bron, ik heb ze geschat. De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van 'Huizen -> Zoek je huis'.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:18Telefoonboek van    1904    1905    1906    1910    1913    1915    1917    1920    1921    1922    1923    1924    1925    1935    1940    1948    1950    1951    1953    1955    1960 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  no. naam omschrijving adres
178 T. Agricola Hotel-Café-Rest. Rozengr. 27
120 T. Alkema Manufact., bedden, enz. Kerkstr. 31
182 Ambachtsschool Singel
152 F. Anema Aann. Rozenstr. 1
224 mevr. wed. P. Anema-Terpstra Midlumerw. 15
169 St. Annagesticht Pensionaat Hofstr. 19
132 Arm- en Weesvoogdij Weeshuisstr. 9
36 J.H.W. Backer Overbeek Assur., Lid v.d. fa. B. v. Loon & Zn.
74 erven wed. T.E. Beima Broodb. Noorderh. 24
49 S. Beitschat Tzn. Comm. in hout Z. Oostersing. 17
21 A. Blok & Zn. Slagerij Rommelh. 18
156 A. Blok & Zn. (na 7 u.) Singel 19
110 L.B. de Boer Huidenzouterij, vellenblooterij en wolh. Voorstr. 90a
12 J. Boomstra Agent Noorderh. 106
58 B. Bosch Arts Noorderh.
81 A. Bouma Apotheek Lanen 83
77 S. Braaksma Aardapp.h. Midl.w. 16
190 G. Broersma Aann. Oosterbolw. 9
106 H. Broersma Aann. Rozengr. 26
176 J. Broersma fa. J. & J. Broersma, aann. Z.O. Singel 25a
187 Broersma & Minderhoud Betonfabr. Almenum
84 G. de Bruin Exp.- en paardensl. en veeh. Kruisstr. 3
105 H. Buikhuizen Glas- en verfw., ag. stoombootd. Hunzebooten, Gron.-R'dam, ag. stoombootd. Pr. Hen Gr. Breedeplaats 14
209 L. Buisman Groentenh. Kerkstr. 30
215 R. Buma Bakker Gr. Breedepl. 13
122 Café Kanon P. Dirksen Simon Stijlstr.
192 de Centr. Melkinr. en Zuivelfabr. Stationsstr. 1
221 Coöp. Fruit- en Groentenveiling (Bosch en Hove 1)
162 A. v. Dam Exp.sl., comm. in levend en geslacht vee Brouwerstr. 9
214 J. Dijkstra Banketb. S. Jacobstr. 8
144 S. Dijkstra Caféh., autoverh. Midlum
203 Dir. Gem. Gas- en Electr.bedr. A.J. Cense, woonh. Fabriekspl. 2
167 Directe bel. Insp. Havenpl. 2
68 G. Doeksen & Zn. Reederij Z.O.Singel 49
200 H. v. Drooge Sleepd. Lanen 19
123 D. v. Drooge & Zn. Agent Schipperstransportvereen., comm.h. Lanen 9
172 J.H. Drost Vleeschh. Voorstr. 1
56 dr. J. Duijster Geneesh. Voorstr. 42
161 J. Elsinga Banket- en cakesfabr. Voorstr. 10
210 R.A. Feenstra Aardappelverkoopver. Westergo Rozengr. 8
11 S. Fekkes Sleepdienst, transportovern. Noorderh.
89 A. Ferwerda Sigaren Voorstr. 76
129 IJ. Flietstra Café Hoogstr. 53
2 fa. J. Foekens Cargadoors, Exp. Gr. Breedeplaats 2
54 A. Foekens Woonh. Midlumerw.
26 J. Fontein Woonh. Noorderh. 104
228 D. Matak Fontein Zuiderhaven 31
218 Scato Fontein Houth. Noorderh. 71
8 fa. Fontein & Tjallingii Houth. Voorstr.
57 F. Fontein Jzn. Woonh. Z. Oostersing. 21
35 J. Fontein Tuinhout Glazuren Rozengr. 7
223 P. Frölich Aann. Zoutsloot 7
63 de Friesche Bank (kant. 9-1, 2-6) Voorstr. 18
25 Friesche Coöp. Vischh. Dir. Roptaw. 64
64 H.W. Geesink Tandarts Noorderhaven 43
22 Gem. gas- en electr. bedr.
88 Gemeentehuis (Noorderhaven 86)
208 v. Gend & Loos, H. Colignon & Cie. Brouwerstr. 14
76 J.J. de Groot Café, veerh. stoomb. de Twee Provincien Franekereind 38
34 Hôtel Heerenlogement A.C.W. v. Riet Franekereind
87 fa. J. Haitsma Cementwerker Schritsen 41
133 A.E. Hannema N.O. Singel 5
37 wed. J. Hannema Voorstr. 56
4 L.J. Hannema Noorderh. 37
7 fa. S. Hannema Zoutz. en Koopm. Christoffelst.
42 Harl. Transport-Mij. Noorderh. 99
9 fa. F. Harmens & Co. Cargadoors en exp. Noorderh. 69
114 fa. H. & L. Heeger Manufact. en conf. Voorstr. 92
119 fa. J. Hibma & Zn. Sigarenfabr. Schritsen 32
171 T. Hidma Café en stalh. Rozengr. 19
164 wed. J. v.d. Hoef Noorderh. 45
206 K. Hoogland Fruit- en groentenkw.
78 G. Houbein Gec. zoute en versche groenten, fruit en aardapp. Heiligew. 62
15 Hout Imp. N.V. v.h. fa. Hubert, Jans & Co Zuiderh.
20 O. Houwink Dir. N.V. Houtimp. v.h. fa. H. Jans & Co. Z.O. Singel 31
145 fa. W. Houwink Kruideniersw. en comest. Noorderh. 96
194 J.A. Huijser & Zn. Bloemenmag. Voorstr. 97
62 J.A. Huijser & Zn. Handelskw. N.O. Sing. 45
65 S. v. Hulst Voorstra. 40
33 mej. M.G. v. Hulst Hoogstr. 1
14 J. v.d. Hulst Bouwstoffenind. N.V. Noorderh. 107
197 Insp. Havenarbeid Zuiderh. 36
195 J. Janzen & Zn. Banketb. Brouwerstr. 8
163 D.R. de Jong Landb. Roptazijl
121 L. de Jong Vleeschh. Brouwerstr. 16
24 fa. W. de Jong Slager Oosterstr. 49
75 Tj. Jongma Rund- en varkenssl. Gr. Kerkstr. 38
170 St. Jozefstichting R.K. Ziekenverpl. Zuiderh. 38
31 Kamstra & Kuiken Electro techn. bur. Hoogstr. 25
29 mr. A.H. v. Kleffens Adv. en Notaris Noorderh. 17
27 Focke S. Klein Theeh. Voorstr.
148 I.C. Kooijman Aann. N.O. Singel 7
184 R. Krijtenburg Timmerm. en aann. Brouwerstr. 13a
97 fa. J.F. Krol Rijwielh. en autoverh. Lanen 81
142 Hôtel Kroon Wachtk. boot Vlieland en Terschelling, D.W. Kroon Havenpl. 10
142 D.W. Kroon Hôtel en Café-Rest., Aann. scheepsvolk Havenpl. 10
79 C. Kroon Café-Rest. Zuiderh.
159 wed. L.J. Kruithof Manufact., heeren- en kinderconf. Breedeplaats 20
23 C. Kuhlman Jzn. Cargadoor, exp. en assur.ag. Zuiderstr. 18
213 K. Kuiken Sigaren Zuiderhaven 7
175 J. Lamminga Bouwk. Brouwersstr. 18
141 A. Land Ezn. Boekh.-uitg. Voorstr. 53
138 L. Leijdesdorff Goud en zilver enz. Voorstr. 75
98 J.W. Lichtendahl Vischh. Kerkstr. 21
39 fa. Lichtendahl & Co. Zeevisch, mossel- en zeemesth. Dijksw.
91 Loodswezen Directie, 1e en 2e district Noorderhaven 33
197 Loodswezen Commissaris Zuiderhaven 36
151 fa. J.L. v. Loon Touwsl. Franekereind 40
36 B. v. Loon & Zn. Houth. Rozengr. 15
18 W.H. Müller & Co. Inward Depart. Willemsh.
6 W.H. Müller & Co. Hoofdkant., Cargad. en expedit. Brouwerstr. 12
149 P.D. Matak Fontein Noorderh. 113
45 Meinesz N.V. Houthandel v/h J.T. (v. 12-1½ en na 7 u. 134) Bolswarderv. 1
70 A.L. Messcher Exportsl., imp. v. Argent. vleesch Lanen 13
115 A.A. Miedema Hout en bouwm. Noorderk. 3
46 Molenaar & Co. Handel en exp. granen en peulvr. Zoutsloot
16 Nationale Bankvereen. (gesl. 1-2) Zuiderh. 73
30 W. Nauta Stalh. Droogstr. 9
104 Ned. Basalt Mij. Afd. Friesland en Gron. Kl. Helling 8
18 P.A. Nieuwenhuijs Exped., Cargadoor
48 P.A. Nieuwenhuijs Woonh. Midlumerw. 14
50 M. v.d. Oever Gross. in Kol.w. Noorderhaven 60
66 W. Okkinga Notaris Zuiderpl.
73 Oolgaard & Co. N.V. Likeurst. en distill. Kl. Breedeplaats 3
135 R. Oudeboon Uitg. N. Harl. Cour. Voorstr. 84
160 fa. H. Ouendag Sigaren St. Jacobstr. 14
43 M.H. Ouendag Sigarenfabr. en gross. in rookart. en sigaretten Kl. Breedeplaats 2
72 Levie Pais Jzn. Groenten, fruit en visch Kl. Breedeplaats 16
107 B. Pais Rzn. Scheepsbenoodigdh. en metalen Noorderh. 32
47 fa. A. Pais Rzn. Scheepsbenoodigdh. en oude met. Noorderh. 18
83 fa. H. Parfumeur Metaalh. St. Jacobstr. 3
130 M. Parfumeur Mag. de Zon Voorstr. 31
222 R.K. Pastorie Z. Haven 77
137 H. Pieksma Schoenenmag. Zuiderh. 55
38 A. Ploegstra Aardapp.h.
219 I. Polak Manifact., heeren- en kinderkl. Simon Stijlstr. 4
44 Politiebur.
226 J. v.h. Poort Hzn. Huish.art. Voorstr. 87
196 dir. v.h. Post- en Telegraafkant. H.R. Jansen, woonh.
86 K. Posthumus Houth. Gr. Breedeplaats 4
220 W.C. Postma Gr. Br. Plaats 5boven
28 W.K. Postma Landb. Kimswerd
191 Prins v. Oranje Stoomb. dienst Harlingen-Leeuwarden
103 F. Pruijt Manufact. Voorstr. 49
1 Repko & Co. Cargadoors Gr. Breedeplaats E 56
198 L. Rijfkogel Bakker Voorstr. 12
0 Rijkstelegraafkantoor
109 fa. Th. Roorda & Zn. Wolblooterij en lederfabr. (kant. 8-6) Kanaalw. 250
80 J.J. Roos Hôtel, Verh. v. zeevolk Havenpl. 3
220 J. Schaaf Motord. op Sneek Franekereind 26
111 Scheepsbouwwerf Welgelegen Zuiderh.
96 Scheepv. Mij. Holland-Friesland Bijkant., Vert. J. Fekkes Rommelh. 15
42 Scheepv.- en Steenkolen-Mij. Noorderh. 99
165 fa. C. v.d. Schoot Tapijten Voorstr. 46
216 fa. C. v.d. Schoot Meubelfabr., gordijnen Heiligew. 60
207 J. v.d. Schoot Czn. Gross. in borstelw., en matten Noorderh. 101
52 N. Schotanus Basalt- en grinth. Havenpl. 18
116 R. Schurink Med. Docts, Arts Noorderh. 67
217 E.J. Schutte Heerenmodeart. Voorstr. 64
201 J. Severein Bierh. Kerkstr. 22
174 D. Sieperda Banketb. Voorstr. 51
92 S. Sikkema Aardapp.h. Heiligew. 54
32 N. Simonsz Noordijs 19
35 E. Simonsz Rozengr. 7
131 W. Sinnema City Mag. Voorstr. 28
93 Y. Sipma Stoombootd. Harlingen-Leeuwarden Generaal de Wet Franekereind 17
3 G.A. v. Slooten Handelaar Zuiderh. 31
126 R.G. v. Slooten Woonh. Voorstr. 60
168 R.G. v. Slootens Suikerwerkfabr. N.V. Droogstr. 5
60 fa. J. v. Smeden & Zn. IJzerw. en gros, Vert. v. buitenl. huizen Lanen 58
102 fa. H. Smeding jr. Vetsmelterij en Goederenh. Franekereind 30
112 P.A. Smilde & Zn. Exp.-slagers Noorderh. 105
101 H. Smit Veth. Kerkpoortstr. 1
147 A.E. Speijer Manufact. en conf. Zuiderh. 17
41 Spoorwegen Station Bestelgoed.bur. S.S.
85 Spoorwegen Vrachtgoed.bur. S.S.
40 Station Ned. Tramwegen Mij.
185 J.J. Stellingwerff Boter-, kaas- & Eierh. Brouwerstr. 20
212 J. Stienstra Wijnpakhuis (na 6 u. gesl.)
150 J. Stienstra Hôtel-Café-Rest. Noorderhaven 88
202 Y. Terpstra Sigaren Lanen 80
124 N.V. Terschellinger Stoomboot Mij. Ag. G. Fokkema Zuiderhaven 30
227 H. Tigchelaar Boekhouder Patrimoniumstr.
13 Fr. Tjallingii Zoutziederij Zoutsloot 110
134 R.O v.d. Veen Dir. N.V. Houth. v.h. J.T. Meinesz Rozengr. 17
67 O. Veldstra Bier- en wijnh. Hoogstr. 3
53 Ver. Touwfabr. N.V. Depôth. D. Lovius Rzn. Noorderhaven 29a
55 Verplegingsgesticht Z.O. Bolwerk
140 P. Verschuure Mossel- en oesterh. Oosterstr. 53
183 A. Visser Brandst. Noorderh. 44
180 W.J. de Visser Fil. paardensl. Kerkstr. 13
177 Vlasakker & Huese Manufact.h. Voorstr. 91
108 bur. v. Vleeschkeuring Weeshuisstr. 10
179 D. v.d. Vleugel Slager Voorstr.
100 R. Vlietstra Vert. Basalt Mij. R'dam Lanen 26
188 F.H. Vogel fa. wed. C.D. Witteveen, bierh. en limonadefabr. Schritsen 53
193 Vooruitgang N.V. Samenw. Bakk. Rozengr. 24
19 gebrs. Voss Kleeding Gr. Breedeplaats
127 H. de Vries Aardapp.h. Kimswerd
71 Sj. de Vries Kruideniersw. en comest. Voorstr. 63
113 J. de Vries & Co. Schoenfabr. Voorstr. 32
204 W. d. Vries & Zn. Metalenwinkel Voorstr. 43
9 K. de Vries Wzn. Lid d. fa. F. Harmens & Co. Noorderh. 69
51 H.H. de Vries, Wed. Vischh. Roptaw. 17
136 D. v.d. Wal Dir. N.V. Paul Kruger Zuiderh. 53
117 J. & H. v.d. Wal Vleeschh. en Exp. slagers Voorstr. 47
155 v.d. Wal & Eppinga Schelpkalkfabrik. Brouwerstr. 12
59 fa. A.J. v.d. Wal & Zn. Schelpenvissch., duikerw. Zuiderhaven 46
10 v.d. Wal, Gebr. Stoomdraaierij, schaverij, autogene las- en snijinr. Vijverstr. 5
157 Waterschap d. Vijf deelen Zeedijken Binnendijks Contributiehuis, Opz. Roptazijl
61 Waterschapsgeb. d. Vijf deelen Zeedijken Buitendijks Noorderh. 47
139 S. v.d. Werf Verfw. en machine-oliën Noorderh. 100
199 P. v.d. Werf Azn. Handelsag. Brouwerstr. 25
82 Westergoo Coöp. aardapp.verk.-vereen.
5 I. & S. Wiarda Cargadoors, Exped. en Imp. v. steenkolen Brouwerstr. 12
166 H. Wiersma Vleeeschh. en speksl. St. Odolphisteeg
146 N. Wijga Brood- en banketb. Kerkstr. 23
225 C. Wilkeshuis Drukk., boekh. Heiligeweg 14
99 C. de Windt Hoeden- en pettenmag., heerenmode-art., engros Voorstr. 2
69 H. de Windt Steenkolen, mach.oliën, drijfriemen Rozengr. 2
125 fa. H. Witte Jz. Manufact. en meubileerinr. Voorstr. 66
94 J. Yntema Slager Kl. Breedeplaats 9
211 Zeevaartschool Singel 3
173 D. Zeijlemaker Logement Noorderh. 24
189 F. Zijlstra Aardapp.- en groentenh. Zuiderh. 27
154 S. Zwanenburg Carg. en exped. Voorstr. 57