Harlingen, telefoonboeken

illustratie telefoonboeken
In januari 1915 gaf het toenmalige 'Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie' ('telefoon' zat nog niet eens in de naam) de 'Naamlijst voor den Telefoondienst' uit met daarin alle telefoonnummers in Nederland op 754 pagina's. 'De Naamlijst verschijnt in JANUARI en JULI en is, zoolang de voorraad strekt, aan alle Rijkstelegraaf- en Hulptelegraafkantoren verkrijgbaar tegen den prijs van ƒ 0,60 per exemplaar (de bijbehoorende verschenen en nog te verschijnen Supplementen inbegrepen).' Een- en tweecijferige nummers werden door elkaar gebruikt, dus het telefoonverkeer vond plaats via telefonistes. Harlingen kende in deze tijd nog maar 92 telefoonaansluitingen, aan de andere kant waren de eilanden al wel aangesloten; Vlieland had twee aansluitingen, Terschelling had er negen, Midsland had er twee.

Het stond integraal op http://de-wit.net/bronnen/tel1915/ en ik heb daaruit de Harlinger aansluitingen overgenomen. Het gedeelte 'Harlingen' in deze Naamlijst vangt aan met: HARLINGEN (Rijkstelefoonkantoor en locaal Rijkstelefoonnet). Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm. Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

In 1950 was de jaarlijkse uitgave van het 'Hoofdbestuur der PTT' ondertussen gegroeid tot een tweedelige 'Naamlijst voor de Interlocale Telefoondienst', die 1152 pagina's omvatte. 'Prijs der uitgaaf: In papieren omslag per 2 delen f. 4,50. Gecartonneerd per 2 delen f. 5.50. Juistheid van de vermeldingen: Bij onjuistheden in uw vermelding(en) gelieve u zo spoedig mogelijk mededeling te doen toekomen aan het telefoonkantoor te uwer plaatse c.q. aan de directeur van het telefoondistrict of aan de directeur van de plaatselijke telefoondienst waaronder u als aangeslotene ressorteert.'
Een complete verzameling telefoonboeken bevond zich in het vroegere Museum voor Communicatie in Den Haag. Sinds juli 2019 werkt dat nauw samen met Beeld en Geluid te Hilversum en de telefoonboeken zijn ondertussen te vinden op de website van Delpher. Adressen of huisnummers tussen haakjes ontbreken in de bron, ik heb ze geschat. De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van 'Huizen -> Zoek je huis'.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:18Telefoonboek van    1904    1905    1906    1910    1913    1915    1917    1920    1921    1922    1923    1924    1925    1935    1940    1948    1950    1951    1953    1955    1960 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  no. naam omschrijving adres
178 T. Agricola Hotel-Café-Rest. "Rozenburg" Rozengr. 27
148 fa. H.H. Alkema Grossier, manufacturen en tricotages Noorderhaven 71
120 T. Alkema Manufacturen, bedden, enz. Kerkstr. 31
124 Alkmaar Packet Vertegenw. G. Fokkema Zuiderstr. 2
182 Ambachtsschool Singel
152 F. Anema Aannemer Rozengr. 1
132 Arm- en Weesvoogdij Weeshuisstraat 9
36 J.H.W. Backer Overbeek In ass., Lid v.d. fa. B. v. Loon & Zn.
49 S. Beitschat Tzn. Comm. in hout Z. Oostersingel 17
100 Johs. Bergsma & Zonen Transportovername Gr. Ossemarkt 8
21 A. Blok & Zn. Exportslagerij Rommelhaven 18
156 A. Blok & Zn. Woonh. Midlumerweg 15
110 L.B. de Boer Huidenzouterij, vellenblooterij en wolhandel Voorstr. 90a
118 J. Bok Banket- en koekbakker Voorstr. 93
12 J. Boomstra v/h D. Fontein Hzn., agent Noorderhaven 106
58 B. Bosch Arts Noorderhaven
77 S. Braaksma Aardappelhandel Prinsenstr. 8
190 G. Broersma Aannemer Oosterbolwerk 9
176 Jac. Broersma fa. Joh. & Jac. Broersma, Aannemer Z.O. Singel 25a
187 Broersma & Minderhout Betonfabr. Almenum
107 J. Brouwer Hôtel en Café-Rest. Noorderhaven 32
84 G. de Bruin Export- en paardenslager en veehandelaar Kruisstr. 3
68 H. de Bruin Exportslager, vetsmelterij Brouwerstr. 3
99 Herm. de Bruin Exportslagerij, vet- en vleeschhandel Oosterstr. 33
105 H. Buikhuizen In glas- en verfwaren, Agent Stoombootdienst Heemstra Gr. Breedeplaats 14
106 W. Cornel & Zn. Grossiers in suikerwerken Heiligeweg 9
162 A. v. Dam Exportslager, Comm. in levend en geslacht vee Brouwerstr. 13
180 J.S. Dijkstra & Zn. Oester- en mosselteelt Mij "Harlingen", motorvrachtvaart Rozengracht 16
196 Dir. v.h. Post- en Telegraafkantoor J.H. Acker, woning
174 Distributie afd. v. Gemeentehuis
123 D. v. Drooge Schippersbond Lanen 9
56 J. Duijster Geneesheer Voorstr. 28
134 J. v. Duijvendijk Scheepsbouwkundige Singel 49
161 J. Elsinga v/h A. Meter, Koek-, banket- en cakesfabr. Voorstr. 10
94 H. Faber Rund-, kalfs- en varkensslachterij Kl. Breedeplaats 9
82 R.A. Feenstra Aardappelverkoop Vereen. "Westergo" Rozengr. 8
11 Sikke Fekkes Scheepsbevrachter Noorderhaven 89
89 A. Ferwerda Sigarenmag. Voorstr. 76
129 IJ. Flietstra Café Hoogstr. 53
54 A. Foekens Woonh. Midlumerweg
2 fa. J. Foekens Cargadoors, Expediteurs Groote Breedeplaats 2
158 J. Folkerts Exportslager en veehandelaar Kanaalweg 2
26 Jac. Fontein Cargadoor, Expedit. Noorderhaven 104
17 fa. Jan Fontein Sijbrand Fontein, Zoutzieder en handelaar Franekereind
8 fa. Fontein & Tjallingii Houthandel Voorstr.
57 F. Fontein Jaczn. Woonh. Zuid Oostersingel 21
35 J. Fontein Tuinhout In glazuren Rozengr. 7
63 de Friesche Bank (kant. 9-1, 2-6) Voorstr. 18
25 Friesche Coöp. Vischhandel Directeur Roptaweg 64
22 Gem. Gasfabr. Dir. Fabrieksplein
88 Gemeentehuis (Noorderhaven 86)
153 S. Groeneveld Café "De Koophandel" Noorderhaven 42
76 J.J. de Groot Café Veerhuis, Stoomboot "Twee Provinciën" Franekereind 38
34 Hôtel Heerenlogement A.C.W. v. Riet Franekereind
87 J. Haitsma Cementwerken Rommelhaven 28a
133 A.E. Hannema N.O. Singel 5
37 Jac. Hannema Voorstr. 56
4 L.J. Hannema Noorderhaven 37
7 fa. Sjoerd Hannema Zoutzieder en koopman Christoffelsteeg
42 Harlinger Transport Mij. Noorderhaven 99
9 fa. F. Harmens & Co. Cargadoors en expedit. Noorderhaven 69
10 fa. Harmens & Zn. Corr. Ned. Bank Noorderhaven 62
114 fa. H. & L. Heeger Manufacturen en confectie Voorstr. 92
119 fa. J. Hibma & Zn. Sigarenfabr. Schritsen 32
164 wed. J. v.d. Hoef Noorderhaven 53
140 G. Hoek Gz. In ijzerwaren en huish. art. Simonstijlstr. 3
78 G. Houbein In geconserv., zoute en versche groenten, fruit en aardappelen Heiligeweg 62
15 Hout Import N.V. v/h fa. Hubert Jans & Co Zuiderhaven
20 O. Houwink Dir. N.V. Hout-imp. voorh. Hubert Jans en Co. Z.O. Singel 31
62 J.A. Huijser bloemisterij "Semperflorens" N. Oostersingel 1
65 S. v. Hulst Houtzagerij en Timmerfabr. Noorderkade 7
33 mej. M.G. v. Hulst Noordijs 21
14 J. v. Hulst Fabrik., Kantoor Noordijs
91 Inspecteur Loodswezen Noorderhaven 33
167 Inspectie der Dir. Belastingen invoerr. en accijnzen Havenplein 2
121 L. de Jong v/h P. v. Meurs, Vleeschhouwer Brouwerstr. 16
24 fa. W. de Jong Slager Voorstr.
75 Tj. Jongma Rund- en varkensslager Gr. Kerkstr. 38
170 St. Jozefstichting R.K. Ziekenverpleging Zuiderhaven 38
144 K. Küter Rijwielh.- en reparatie inr. Noorderhaven 72
29 mr. A.H. v. Kleffens Advocaat en notaris Noorderhaven 17/19
29 mr. A.H. v. Kleffens Advocaat en notaris Noorderhaven 17/19
31 S. Klein Grossier in kol. waren Hoogstraat 25
27 Focke S. Klein Theehandel Voorstraat
97 fa. J.F. Krol Rijwielhandel en autoverhuurder Lanen 81
142 de Kroon D.W. Kroon, Aanneming Scheepsvolk Havenplein 10
142 D.W. Kroon Hôtel en Café-Rest. "de Kroon", Aanneming Scheepsvolk Havenplein 10
79 C. Kroon Café-Rest. "Zeezicht" Zuiderhaven
159 L.J. Kruithof In manufacturen, heeren- en kinderconfectie Kl. Breedeplaats 20
23 C. Kuhlman Jzn. Cargadoor, expedit. en assurantieagent Zuiderstr. 18
171 M. Kwast Café en Stalhouderij Rozengr. 19
175 J. Lamminga Bouwkundige Brouwersstr. 18
141 A. Land Ezn. Boekhandelaar-Uitgever Voorstr. 53
138 L. Leijdesdorff In goud en zilver, enz. Voorstr. 75
98 J.W. Lichtendahl Vischhandel Kerkstr. 21
39 fa. Lichtendahl & Co. Zeevisch, mossel- en zeemesth., paling, bokking en vischrookerij Dijkswal
151 fa. J.L. v. Loon Touwslagerij "Welgelegen" Noorderhaven 66
36 B. v. Loon & Zn. Houthandel Rozengr. 17
53 D. Lovius Rzn. Vertegenw. fa. Zeilmaker & Co.
18 Wm.H. Müller & Co. Inward Department Willemshaven
6 Wm.H. Müller & Co. Hoofdkant., Cargadoors en expedit. Brouwerstr. 12
149 P.D. Matak Fontein Noorderhaven 113
45 Meinesz N.V. Houthandel v/h J.T. Bolswardervaart 1
70 A.L. Messcher Exportslager, importeur v. Argentijnsch vleesch Lanen 13
71 C.A. Meter In kruidenierswaren en comestibles Voorstr.
115 A.A. Miedema In hout en bouwm. Noorderhaven 3
46 Molenaar & Co. Handel en export granen en peulvruchten Zoutsloot
172 Naaml. Venn. Drogerij- en veevoederfabr. "Flevo" Dir. A. Blok Droogstr. 7
3 Naaml. Venn. G.A. v. Slooten's Vetsmelterij en Handel Mij Zuiderhaven
16 Nationale Bankvereeniging fa. P. Posthuma & Zn., kassier en Comm. in eff. Zuiderhaven
30 W. Nauta Stalh. Droogstr. 9
67 Nederl. Schelpkalkbranderij Vertegenw. N.C. Taijlor Kraaij
18 P.A. Nieuwenhuijs Expediteur, Cargadoor en Hoofd-Agent der Cunard-Lijn, Stoombootdienst naar Amerika
48 P.A. Nieuwenhuijs Midlumerweg 18
66 S. Okkinga Notaris Zuiderplein
73 Oolgaard & Co. N.V. Likeurstokerij en distilleerderij d'Olijfboom Kl. Breedeplaats 3
131 R. Oswald Sigarenfabriek P. Krugerlaan
135 R. Oudeboon Uitgever "Nieuwe Harlinger Courant" Carl. Visscherssteeg 5
160 fa. H. Ouendag Sigarenmag. St. Jacobstr. 14
43 M.H. Ouendag Sigarenfabrikant en grossier in rookart. en sigaretten Kl. Breedeplaats
72 Levie Pais Jzn. In groenten, fruit en visch Kl. Breedeplaats 16
47 A. Pais Rzn. In scheepsbenoodigdheden en oude metalen Noorderhaven 18
83 fa. H. Parfumeur Metaalhandel St. Jacobstr. 3
130 Maurits Parfumeur Mag. "De Zon" Voorstr. 31
44 Politiebureau
143 Sj. Polstra Café "De Onderneming" Prinsenstr. 4 en 4a
196 v.h. Post- en Telegraafkantoor J.H. Acker, woning
86 K. Posthumus Houthandel Gr. Breedeplaats 4
74 A. Postma Handel in wegenmateriaal Schritsen 21
50 W.C. Postma Koopman Noordijs 7
2 Repko & Co. Cargadoors Groote Breedeplaats E 56
0 Rijkstelegraafkantoor Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"
52 Th. Roorda Lid fa. Roorda en Zonen, Exportslager en Vellenblooter Noordijs 13
109 fa. Th. Roorda & Zonen Wolblooterij en lederfabr. (kant. 8-vm.-6-nm.) Kanaalweg 250
80 Jan J. Roos Hôtel, verhuurder v. zeevolk Havenplein 3
81 J. Ruiter Mz. fa. J. Herman Snijder, Apotheker
111 Scheepsbouwwerf Welgelegen Zuiderhaven
96 Scheepvaart Mij. Holland-Friesland Bijkant., Vertegenw. K. de Vries jr. Rommelhaven 15
128 Scheepvaart- en Steenkolen-Mij. Pakhuis Havenweg 1
42 Scheepvaart- en Steenkolen-Mij. Noorderhaven 99
23 fa. gebrs. Scheuer Vertegenw. C. Kuhlman Jzn. Zuiderstr. 18
165 fa. C. v.d. Schoot Tapijten Voorstr. 46
165 fa. C. v.d. Schoot Meubileering Heiligeweg 60
188 H. Schuil Aardappelhandelaar Bildtstr. 14a
116 R. Schurink Med. Docts. Arts Noorderhaven 67
92 S. Sikkema Aardappelhandelaar Heiligeweg 54
32 N. Simonsz Noordijs 19
93 J. Sipma Stoombootdienst Harlingen-Leeuwarden "Prins van Oranje" Franekereind 15
168 R.G. v. Slooten Suikerwerkfabr., Kantoor Korte Zoutsloot 25
168 R.G. v. Slooten Grossierderij
126 R.G. v. Slooten Suikerwerkfabr. Noorderhaven 121
3 G.A. v. Slooten Handelaar Zuiderhaven 31
168 v. Slooten & Hamstra Azijmakerij
154 fa. Sluik & v.d. Wal Theehandel, Kruideniers- en Bakkerswaren Franekereind 40
60 fa. J. v. Smeden & Zn. In ijzerw., gereedsch. en geëm. art. Lanen 56
102 fa. H. Smeding jr. Grossier in suikerwerken Franekereind 30
112 P.A. Smilde & Zonen Exportslagers Noorderhaven 105
101 Herm. Smit Vethandel Rozengr. 11
147 A.E. Speijer In manufacturen en confectie Zuiderhaven 17
41 Staatsspoor.
40 Station Ned. Tramwegen
150 J. Stienstra Hôtel-Café-Rest. "De Beurs" Noorderhaven 88
0 Telegraafkantoor Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"
122 IJ. Terpstra Café "Het Kanon" Simon Stijlstr. 1
13 Frans Tjallingii Zoutziederij Zoutsloot 110
95 P. Tjallingii Voorstr. 70
186 C.D. Tukker Ontvanger registratie en domeinen Voorstr. 16
55 Verplegingsgesticht Zuid Oost Bolwerk
181 gem. Vischafslag Dok 9
183 A. Visser Handel in brandstoffen Noorderhaven 44
177 Vlasakker & Hueze Manufacturenhandel Rommelhaven 26b
108 bureau v. Vleeschkeuring Weeshuisstr. 10
179 D. v.d. Vleugel Slager Voorstr. 9
169 R. Vlietstra Scheepsbevrachter en grinthandelaar, vertegenw. ned. Basalt Mij. Lanen 26
19 gebr. Vos v/h H. en B. Flottow & Co., In dames- en heerenkleeding Gr. Breedeplaats
85 Vrachtgoederenbureau
51 H. de Vries Vischh. Roptaweg 1
127 H. de Vries Aardappelhandel. Kimswerd
113 J. de Vries & Co. Stoomschoenfabr. Voorstr. 32
104 J. Wagenmakers Sleepagent Dokstr. 1
137 D. v.d. Wal Directie N.V. "Paul Kruger" Zuiderhaven 55
117 H. v.d. Wal Exportslager en veehandelaar Voorstr. 5
136 D. v.d. Wal Schoenmagazijn Kl. Breedeplaats 5
59 fa. A.J. v.d. Wal & Zonen Schelpenvisscherij, duikerwerken Zuiderhaven 46
155 v.d. Wal, Eppinga Schelpkalkfabrikanten Noorderhaven 41
157 Waterschap der "Vijf deelen Zeedijken Binnendijks" Contributiehuis, Opzichter Roptazijl
61 Waterschapsgebouw der 'Vijfdeelen Zeedijken Buitendijks' Noorderhaven 47
111 Welgelegen Scheepsbouwwerf en machinefabr. Zuiderhaven
139 S. v.d. Werf In verfwaren en machine-oliën Hofstr. 14
5 I. & S. Wiarda Cargadoors, Expedit. en Import. van steenkolen Brouwerstr. 12
166 H. Wiersma Vleeeschhouwerij en spekslagerij, handel in fijne vleeschw. St. Adolphisteeg 20
69 Hein de Windt Steenkolen, machineoliën, drijfriemen Rozengr. 2
64 fa. H. de Windt Café-Rest. "'t Centrum" Schritsen 51
125 fa. H. Witte Jz. Manufacturen en meubileerinrichting Voorstr. 66-71-72
125 fa. H. Witte Jz. Manufacturen en meubileerinrichting Voorstr. 66-71-72
125 fa. H. Witte Jz. Manufacturen en meubileerinrichting Voorstr. 66-71-72
173 D. Zeijlemaker Logement "Eilander Veerhuis" Noorderhaven 24
53 Zeilmaker & Co. Zeilmakerij, Dekkleedenfabriek, Touwslagerij Noorderhaven
189 F. Zijlstra Aardapp.- en groentenhandel Zuiderhaven 27
146 J. Zwart Ezn. Boekh., Assurantiekant. Voorstr. 1