Harlingen, quotisatie 1749 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 646)

illustratie quotisatie 1749 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 646)
Belastingen heffen en betalen is niets nieuws. Het bestuur van een land, provincie of stad moet toch op de een of andere manier aan geld komen om haar werk te kunnen doen. Zoals nu op bijv. benzine, alcohol en rookwaren accijns wordt geheven, werd dat vroeger op de toenmalige luxe-artikelen gedaan. Soms ook was er acute geldnood, bijvoorbeeld als er een oorlog werd gevoerd, en dan werd er een nieuwe belasting bedacht.

Zo werd in 1606, ten tijde van de Verenigde Nederlanden, 'alomme binnen de Geunieerde Provintien, de Quartieren, Steden, Casteelen, Forten ende platte Landen, onder der selver ghehoorsaamheydt wesende, het Haertsteden- ofte Schoorsteen-geldt, tot onderstant van de Oorloge' [...] 'onfangen ende geheven'. In de loop der eeuwen is op een dergelijke manier ook belasting geheven op o.a. zout, trouwen en begraven, het malen van o.a. graan (het 'gemaal'), huishuur (reëelkohieren), en op het hebben van dienstboden, wagens, paarden, ramen enz.

Rond 1748 ziet de burgerij door de bomen het bos niet meer en er breken rellen uit, gericht tegen de belastingpachters: het Pachtersoproer. De belastingpachters werden er sterk van verdacht nogal wat in eigen zakken te steken. Er wordt besloten om iets anders te proberen: één belasting waarin alles verwerkt is; de personele quotisatie. In 1749 wordt de belasting op die manier geheven en gaat men iedere woning langs om vast te leggen hoeveel personen van boven en onder de 12 jaar er wonen, wat het beroep van de hoofdbewoner is, en het belangrijkste: wat het inkomen van die hoofdbewoner is. Volgens een vastgestelde schaal wordt de belasting geïnd. Het totale bedrag aan inkomsten was blijkbaar te laag en bij iedereen is daarom een verhoging van 1/6 van het oorspronkelijke bedrag aangetekend. Het vastleggen van de gegevens gebeurde in de zogenoemde quotisatie-kohieren.

De bevolking is tegen de verwachtingen in met deze belasting zo mogelijk nog ontevredener dan met de vroegere belastingen, en in 1750 is de quotisatie dan ook alweer afgeschaft.

In de lijst staat 'kwartier' voor de wijk waar men woonachtig was. De stad was in deze tijd verdeeld in acht kwartieren en de zgn. 'Buytenbuirt' (hier kwartier 9).
In de kolom 'beroep' staat nooit 'burgemeester' of 'vroedsman' omdat dat geen beroepen is maar een functie.
Bij de namen komt veelvuldig 'cum uxore' voor, dat betekent met echtgeno(o)t(e).
In de kolom 'aanslag' staat het bedrag van de quotisatie vermeld in caroliguldens, stuivers en penningen. Een caroligulden was 20 stuivers en een stuiver was 16 penningen.
In de kolommen 'volw.' en 'kind.' staan het aantal personen van boven resp. onder de 12 jaar.
De kolom 'folio' vermeldt de pagina waarop in het originele boek de betreffende inschrijving is gedaanm waarbij 'r' staat voor recto (de voorkant van het blad) en 'v' staat voor verso, de achterkant van het blad.

"Opteekeninge der familien en persoenen in de Stad Harlingen mitsgaeders quotisatie over deselve genoomen naar de consumptie en ter uytleeveringhe van dese Stads aenslagh ter summa van [niet ingevuld] in de neegen mael hondert duysent guldens bij de afschaffinge der pachten verlooren; opgemaakt volgens placcaet van de 30e December 1748.
Staende op de eerste colomme de naemen der hoofden van de familien met enige oplossinge van hun bestaen, op de tweede het getal der persoonen tot dat huisgesin behoorende boven de 12 jaeren oude, op de darde de jongere dan 12 jaeren en op de vierde des selvs aenslagh in de quotisatie."

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  vermeld
kwartier
voornaam patroniem familienaamgeschat
oud adres
geschat adresberoepomschrijvingaanslagverhogingvolwkindfolio
6 Aart Hessels weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg12112v
6 Aart Hessels weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg12112v
7 Abbe Jansen cum uxore7-062Sint Jacobstraat 14turfdraeger en winkelierbestaet maetigh wel30:00:00 cg5:00:00 cg31124r
3 Abbe Rinses weduwe3-192Franekereind 4winkeltie, kleinbestaet geringh15:06:00 cg2:06:00 cg2154r
4 Abe Jacobs weduwe4-253Zuiderstraat 8bestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1078v
2 Abe Lenses cum uxoreKerkpoortstraat 5ruilerbuiter18:17:00 cg3:17:00 cg2426v
2 Abe Lenses cum uxoreZuiderhaven 40ruilerbuiter18:17:00 cg3:17:00 cg2426v
1 Abe Minnes Kerkpoortstraat 5wort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2210r
1 Abe Minnes Zuiderhaven 40wort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2210r
5 Abel Dirks 5-053Grote Kerkstraat 24schoenmaeker, mr.bestaet [niet ingevuld]18:16:00 cg3:16:00 cg2084v
5 Abel Dirks 5-053Heiligeweg 19schoenmaeker, mr.bestaet [niet ingevuld]18:16:00 cg3:16:00 cg2084v
4 Abraham Bouman Kerkpoortstraat 5soldaet, geappointeerde7:17:00 cg1:17:00 cg1066r
4 Abraham Bouman Zuiderhaven 40soldaet, geappointeerde7:17:00 cg1:17:00 cg1066r
5 Abraham Wijngaerden cum uxoreKerkpoortstraat 5knoopmaeker, mr.bestaet reedelijk wel29:09:00 cg4:09:00 cg3097v
5 Abraham Wijngaerden cum uxoreZuiderhaven 40knoopmaeker, mr.bestaet reedelijk wel29:09:00 cg4:09:00 cg3097v
7 Abraham Ysraels cum uxoreKerkpoortstraat 5coopman, joodschbestaet maetigh38:03:00 cg6:03:00 cg36120r
7 Abraham Ysraels cum uxoreZuiderhaven 40coopman, joodschbestaet maetigh38:03:00 cg6:03:00 cg36120r
3 Adam Goslings cum uxore3-168Lammert Warndersteeg 18metselaersknegtgemeen van bestaen15:13:00 cg2:13:00 cg4052r
5 Adriaenus Swart Kerkpoortstraat 5matroosbestaet gemeen17:13:00 cg2:13:00 cg2285r
5 Adriaenus Swart Zuiderhaven 40matroosbestaet gemeen17:13:00 cg2:13:00 cg2285r
6 Aeffke Jetses Kerkpoortstraat 5breydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg10113v
6 Aeffke Jetses Zuiderhaven 40breydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg10113v
6 Aeffke Foekes Kerkpoortstraat 5wort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg10109r
6 Aeffke Foekes Zuiderhaven 40wort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg10109r
6 Aefke Fransen Kerkpoortstraat 5wort onderhouden van goede vrinden6:12:00 cg1:12:00 cg10115r
6 Aefke Fransen Zuiderhaven 40wort onderhouden van goede vrinden6:12:00 cg1:12:00 cg10115r
5 Aefke Nanninghs de weduweKerkpoortstraat 5capmaeksterbestaet gemeen12:13:00 cg2:13:00 cg2093r
5 Aefke Nanninghs de weduweZuiderhaven 40capmaeksterbestaet gemeen12:13:00 cg2:13:00 cg2093r
8 Aefke Claeses Kerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10150v
8 Aefke Claeses Zuiderhaven 40arbeydsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10150v
8 Aefke Everts Kerkpoortstraat 5stijfstervan geringh bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg10151r
8 Aefke Everts Zuiderhaven 40stijfstervan geringh bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg10151r
5 Aeghjen Sybes Kerkpoortstraat 5gealimenteert0:00:00 cg0:00:00 cg2097r
5 Aeghjen Sybes Zuiderhaven 40gealimenteert0:00:00 cg0:00:00 cg2097r
2 Aeghjen Claeses Kerkpoortstraat 5meyd van Broer Baukes0:00:00 cg0:00:00 cg0037v
2 Aeghjen Claeses Zuiderhaven 40meyd van Broer Baukes0:00:00 cg0:00:00 cg0037v
1 Aeltje Wybes een weduweKerkpoortstraat 5arbeydster6:12:00 cg1:12:00 cg1011r
1 Aeltje Wybes een weduweZuiderhaven 40arbeydster6:12:00 cg1:12:00 cg1011r
2 Aeltje Jelles een weduweKerkpoortstraat 5bestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1030v
2 Aeltje Jelles een weduweZuiderhaven 40bestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1030v
6 Aeltje Jans Kerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10103v
6 Aeltje Jans Zuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10103v
6 Aeltje Harmens weduwe en Hendrik HendrikKerkpoortstraat 5van suinigh bestaen22:01:00 cg3:01:00 cg24105v
6 Aeltje Harmens weduwe en Hendrik HendrikZuiderhaven 40van suinigh bestaen22:01:00 cg3:01:00 cg24105v
8 Aeltje Hanses Kerkpoortstraat 5wijnkoopersebestaet maetigh wel40:00:00 cg6:00:00 cg21134r
8 Aeltje Hanses Zuiderhaven 40wijnkoopersebestaet maetigh wel40:00:00 cg6:00:00 cg21134r
6 Aeltje Saekes een weduweKerkpoortstraat 5naystergering6:12:00 cg1:12:00 cg10113r
6 Aeltje Saekes een weduweZuiderhaven 40naystergering6:12:00 cg1:12:00 cg10113r
8 Aeltje Wytses behoort onder vorige post8-133Zuiderhaven 290:00:00 cg0:00:00 cg00148r
4 Aeltje Jans Kerkpoortstraat 5molenaerschebestaet maetigh wel31:14:00 cg5:14:00 cg3278v
4 Aeltje Jans Zuiderhaven 40molenaerschebestaet maetigh wel31:14:00 cg5:14:00 cg3278v
5 Aeltje Gerrits Kerkpoortstraat 5naystergering6:12:00 cg1:12:00 cg1092r
5 Aeltje Gerrits Zuiderhaven 40naystergering6:12:00 cg1:12:00 cg1092r
7 Aene Martens cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerend persoonvan gering bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg20132r
7 Aene Martens cum uxoreZuiderhaven 40vaerend persoonvan gering bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg20132r
8majoor Age de Haes cum uxoreKerkpoortstraat 5bakker, mr.bestaet maetigh40:00:00 cg6:00:00 cg41134r
8majoor Age de Haes cum uxoreZuiderhaven 40bakker, mr.bestaet maetigh40:00:00 cg6:00:00 cg41134r
7 Age Alberts Kerkpoortstraat 5schoenmaeker, mr.36:00:00 cg6:00:00 cg31131v
7 Age Alberts Zuiderhaven 40schoenmaeker, mr.36:00:00 cg6:00:00 cg31131v
7 Age Uilenburg Kerkpoortstraat 5verwersknegtbestaet maetigh wel7:17:00 cg1:17:00 cg10123v
7 Age Uilenburg Zuiderhaven 40verwersknegtbestaet maetigh wel7:17:00 cg1:17:00 cg10123v
4 Age Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5winkelierbestaet maetigh wel21:01:00 cg3:01:00 cg3058v
4 Age Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40winkelierbestaet maetigh wel21:01:00 cg3:01:00 cg3058v
4 Age Wybes cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergeringh11:13:00 cg2:13:00 cg4063v
4 Age Wybes cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergeringh11:13:00 cg2:13:00 cg4063v
1 Age Jaenus Kerkpoortstraat 5weverbestaet gering7:17:00 cg1:17:00 cg1014r
1 Age Jaenus Zuiderhaven 40weverbestaet gering7:17:00 cg1:17:00 cg1014r
2 Age Cornelis cum uxore2-103Hoogstraat 30turf- en sakkedraeger15:13:00 cg2:13:00 cg4030v
8 Age Claeses cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20151r
8 Age Claeses cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20151r
7 Akke Melles een weduweKerkpoortstraat 5van seer geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg10122r
7 Akke Melles een weduweZuiderhaven 40van seer geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg10122r
6 Akke Tobias een weduweKerkpoortstraat 5van seer geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg10106r
6 Akke Tobias een weduweZuiderhaven 40van seer geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg10106r
7 Albartus Kost Kerkpoortstraat 5boekebindersknegtbestaet gemeen7:17:00 cg1:17:00 cg10121v
7 Albartus Kost Zuiderhaven 40boekebindersknegtbestaet gemeen7:17:00 cg1:17:00 cg10121v
7 Albert Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg21130r
7 Albert Jansen cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg21130r
8 Albert Hiddes Kerkpoortstraat 5houtstaepelaerbestaet maetigh10:17:00 cg2:17:00 cg10139r
8 Albert Hiddes Zuiderhaven 40houtstaepelaerbestaet maetigh10:17:00 cg2:17:00 cg10139r
6 Albert Beeuwes weduwe6-054Kleine Bredeplaats 25winkeltjebestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg11105v
6 Albert Willems cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg21113r
6 Albert Willems cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg21113r
8 Albert Joukes weduwe8-040Havenplein 16winkeltjebestaet maetigh18:09:00 cg3:09:00 cg11137v
4 Albert Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5bontreederbestaet maetigh wel42:09:00 cg7:09:00 cg3269r
4 Albert Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40bontreederbestaet maetigh wel42:09:00 cg7:09:00 cg3269r
4 Albert Feckes cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg3475r
4 Albert Feckes cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg3475r
5 Albert Joekkes cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdraegergealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3480r
5 Albert Joekkes cum uxoreZuiderhaven 40turfdraegergealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3480r
4 Albert Seerps weduweKerkpoortstraat 5arbeydstergering6:16:00 cg1:16:00 cg2064r
4 Albert Seerps weduweZuiderhaven 40arbeydstergering6:16:00 cg1:16:00 cg2064r
4 Albert Holthuys Kerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1060v
4 Albert Holthuys Zuiderhaven 40weeversknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1060v
4 Albert Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgering11:13:00 cg2:13:00 cg3067v
4 Albert Jansen cum uxoreZuiderhaven 40matroosgering11:13:00 cg2:13:00 cg3067v
3 Albert Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk15:16:00 cg2:16:00 cg2046v
3 Albert Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk15:16:00 cg2:16:00 cg2046v
5 Albert Gerrits weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1086v
5 Albert Gerrits weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1086v
3 Albert Jansen Kalkman Kerkpoortstraat 5rentenierbestaet gemeen22:11:00 cg3:11:00 cg2051r
3 Albert Jansen Kalkman Zuiderhaven 40rentenierbestaet gemeen22:11:00 cg3:11:00 cg2051r
3 Albert Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk12:13:00 cg2:13:00 cg2052v
3 Albert Dirks cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk12:13:00 cg2:13:00 cg2052v
1 Albert de Vries cum uxoreKerkpoortstraat 5schuitschipperbestaet gemeen14:08:00 cg2:08:00 cg4015r
1 Albert de Vries cum uxoreZuiderhaven 40schuitschipperbestaet gemeen14:08:00 cg2:08:00 cg4015r
2 Albert Jelles Kerkpoortstraat 5bestaet gemeen, leeft van sijn renten10:02:00 cg1:02:00 cg1021r
2 Albert Jelles Zuiderhaven 40bestaet gemeen, leeft van sijn renten10:02:00 cg1:02:00 cg1021r
2 Albert Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5schuytschipper16:17:00 cg2:17:00 cg2324v
2 Albert Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40schuytschipper16:17:00 cg2:17:00 cg2324v
3 Albert Janus cum uxore3-038Nieuwstraat 36weeverbestaet geringh15:13:00 cg2:13:00 cg4041r
2 Albert Doedes cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermanvan een maetigh bestaen14:09:00 cg2:09:00 cg2020r
2 Albert Doedes cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermanvan een maetigh bestaen14:09:00 cg2:09:00 cg2020r
3 Albert Jansen 3-038Nieuwstraat 36soldaet0:00:00 cg0:00:00 cg0042v
2 Albert Pieters cum uxoreKerkpoortstraat 5bakker, mr.bestaet gemeen36:00:00 cg6:00:00 cg3034v
2 Albert Pieters cum uxoreZuiderhaven 40bakker, mr.bestaet gemeen36:00:00 cg6:00:00 cg3034v
6 Albertje Willems 6-101Lanen 59turfmeetsterbestaet gemeen6:12:00 cg1:12:00 cg10110r
6 Albertje Willems 6-101Lanen 61turfmeetsterbestaet gemeen6:12:00 cg1:12:00 cg10110r
8 Albertus Rasschen cum uxoreKerkpoortstraat 5caemerboode aen't collegie ter admiraliteytbestaet wel85:00:00 cg14:00:00 cg53153r
8 Albertus Rasschen cum uxoreZuiderhaven 40caemerboode aen't collegie ter admiraliteytbestaet wel85:00:00 cg14:00:00 cg53153r
3 Alef Wybes cum uxore3-079Kerkpoortstraat 9weeverbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2245v
3 Alef Wybes cum uxore3-079Kerkpoortstraat 11weeverbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2245v
2 Alef van der Meulen cum uxore2-161Franekereind 7apothecariusbestaet wel84:13:00 cg14:13:00 cg4036r
7 Alexander Kemmer cum uxore7-021Voorstraat 87boekverkooperbestaet geringh17:17:00 cg2:17:00 cg31119v
8 Allardus Westendorp cum uxore8-100Kleine Bredeplaats 16bakker, mr.bestaet maetigh wel46:15:00 cg7:15:00 cg32144r
6 Alle Simons cum uxore6-143Schritsen 19scheepstimmermanbestaet gemeen27:13:00 cg4:13:00 cg40115r
2 Alle Jacobs cum uxore2-097Hoogstraat 38ijsersmid, mr.20:17:00 cg3:17:00 cg5130r
3 Allert Adriaans cum uxore3-117Rapenburg 5weeverbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2048v
4 Allert Geerts cum uxoreKerkpoortstraat 5molenaer, mr.bestaet maetigh28:12:00 cg4:12:00 cg3272v
4 Allert Geerts cum uxoreZuiderhaven 40molenaer, mr.bestaet maetigh28:12:00 cg4:12:00 cg3272v
5 Allert Krol cum uxore5-087Grote Kerkstraat 46ruilbuiterbestaet gemeen15:13:00 cg2:13:00 cg4089r
8 Andle Bonnes cum uxoreKerkpoortstraat 5stuirmanbestaet matigh20:09:00 cg3:09:00 cg43148r
8 Andle Bonnes cum uxoreZuiderhaven 40stuirmanbestaet matigh20:09:00 cg3:09:00 cg43148r
5 Andries Olpherts Kerkpoortstraat 5matroosvan geringh bestaen11:09:00 cg0:09:00 cg2194r
5 Andries Olpherts Zuiderhaven 40matroosvan geringh bestaen11:09:00 cg0:09:00 cg2194r
7 Andries Rosee cum uxore7-064Voorstraat 69winkelierbestaet geringh23:15:00 cg3:15:00 cg30124r
7 Andries Doedes cum uxore7-109Voorstraat 7coopmanbestaet wel46:11:00 cg7:11:00 cg30128r
8 Andries Johannes cum uxoreKerkpoortstraat 5zeylmaeker, mr.bestaet gemeen28:00:00 cg4:00:00 cg21136v
8 Andries Johannes cum uxoreZuiderhaven 40zeylmaeker, mr.bestaet gemeen28:00:00 cg4:00:00 cg21136v
7 Andries Wybinga cum uxoreKerkpoortstraat 5coopmanbestaet wel64:13:00 cg10:13:00 cg21125v
7 Andries Wybinga cum uxoreZuiderhaven 40coopmanbestaet wel64:13:00 cg10:13:00 cg21125v
2 Andries Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5turfvaarder18:00:00 cg3:00:00 cg2028v
2 Andries Jansen cum uxoreZuiderhaven 40turfvaarder18:00:00 cg3:00:00 cg2028v
2 Andries Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3321v
2 Andries Jansen cum uxoreZuiderhaven 40matroosgealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3321v
8 Andrys Bastiaens cum uxoreKerkpoortstraat 5herbergierbestaet geringh50:00:00 cg8:00:00 cg32136v
8 Andrys Bastiaens cum uxoreZuiderhaven 40herbergierbestaet geringh50:00:00 cg8:00:00 cg32136v
6 Andrys Tjerks cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermanbestaet gemeen28:00:00 cg4:00:00 cg21108r
6 Andrys Tjerks cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermanbestaet gemeen28:00:00 cg4:00:00 cg21108r
7 Andrys Sandstra weduweKerkpoortstraat 5naystergering7:17:00 cg1:17:00 cg10123v
7 Andrys Sandstra weduweZuiderhaven 40naystergering7:17:00 cg1:17:00 cg10123v
7 Andrys Wytses weduwe7-030Voorstraat 99gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg24120v
4 Ane Claeses cum uxore4-091 oud en arm en kan niets winnen12:13:00 cg2:13:00 cg2064r
8 Anjus Sjoerds weduwe8-156Raamstraat 8naysterbestaet geringh12:01:00 cg2:01:00 cg30152v
8 Anne Hyltjes cum uxore8-090Vijver 4schipperbestaet maetig wel36:12:00 cg6:12:00 cg20142v
8 Anne Sytses cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmerbaasbestaet maetigh wel40:00:00 cg6:00:00 cg21154r
8 Anne Sytses cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmerbaasbestaet maetigh wel40:00:00 cg6:00:00 cg21154r
8 Anne Oenes cum uxoreKerkpoortstraat 5adsistend aen 't collegie van de admiraliteytbestaet maetigh30:00:00 cg5:00:00 cg42151v
8 Anne Oenes cum uxoreZuiderhaven 40adsistend aen 't collegie van de admiraliteytbestaet maetigh30:00:00 cg5:00:00 cg42151v
7 Anne Beernts weduwe7-022Voorstraat 89naysterseer gering6:12:00 cg1:12:00 cg10119v
3 Anne Wybes cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeyderbestaet suinigh11:09:00 cg2:09:00 cg2045r
3 Anne Wybes cum uxoreZuiderhaven 40arbeyderbestaet suinigh11:09:00 cg2:09:00 cg2045r
1 Anne Eelkes Bakker Kerkpoortstraat 5kalkbrander, mr.bestaet gemeen35:04:00 cg6:04:00 cg5215r
1 Anne Eelkes Bakker Zuiderhaven 40kalkbrander, mr.bestaet gemeen35:04:00 cg6:04:00 cg5215r
1 Anske Sybes cum uxore1-132Droogstraat 51metselaar, mr.bestaet reedelijk25:14:00 cg4:14:00 cg2015v
5 Anskjen Andles 5-172Schritsen 29bestaet reedelijk11:12:00 cg2:12:00 cg1097v
6 Anthoni Beukens 6-106Lanen 69weevergemeen17:13:00 cg2:13:00 cg42110v
2 Anthoni Eises cum uxoreKerkpoortstraat 5sakkedraeger11:13:00 cg2:13:00 cg3028v
2 Anthoni Eises cum uxoreZuiderhaven 40sakkedraeger11:13:00 cg2:13:00 cg3028v
2 Anthoni Gerardi weduwe2-116Hoogstraat 10bestaet redelijk wel20:00:00 cg3:00:00 cg2033r
4 Anthony de Groot 4-039Zuiderhaven 75pryster, roomschbestaet wel78:13:00 cg13:13:00 cg4059v
3 Antje Mooy Kerkpoortstraat 5oud en bestaet seer gering6:12:00 cg1:12:00 cg1055r
3 Antje Mooy Zuiderhaven 40oud en bestaet seer gering6:12:00 cg1:12:00 cg1055r
4 Antje Jentjes Kerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg2058r
4 Antje Jentjes Zuiderhaven 40arbeydsterbestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg2058r
5 Antje Pytters Kerkpoortstraat 5spoelstervan geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1091v
5 Antje Pytters Zuiderhaven 40spoelstervan geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1091v
4 Antje Douwes Kerkpoortstraat 5winkeltjevan geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg2279r
4 Antje Douwes Zuiderhaven 40winkeltjevan geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg2279r
4 Antje Tijssen een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1068v
4 Antje Tijssen een weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1068v
4 Antje Abbes Kerkpoortstraat 5naysterbestaet maetigh wel14:15:00 cg2:15:00 cg1058r
4 Antje Abbes Zuiderhaven 40naysterbestaet maetigh wel14:15:00 cg2:15:00 cg1058r
4 Antje Douwes een weduwe4-050Hofstraat 33naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1060v
5 Antje Hendriks een weduweKerkpoortstraat 5turfmeetsterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg2084v
5 Antje Hendriks een weduweZuiderhaven 40turfmeetsterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg2084v
2 Antje Allerts een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2026v
2 Antje Allerts een weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2026v
1 Antje Jelles Kerkpoortstraat 5wort gealimenteert0:00:00 cg0:00:00 cg1018r
1 Antje Jelles Zuiderhaven 40wort gealimenteert0:00:00 cg0:00:00 cg1018r
2 Antje Tjeerds Kerkpoortstraat 5bestaet taemelijk wel9:00:00 cg1:00:00 cg1032v
2 Antje Tjeerds Zuiderhaven 40bestaet taemelijk wel9:00:00 cg1:00:00 cg1032v
1 Antje Doekes een weduweKerkpoortstraat 5een geringh bestaen7:04:00 cg1:04:00 cg2010r
1 Antje Doekes een weduweZuiderhaven 40een geringh bestaen7:04:00 cg1:04:00 cg2010r
1 Antje Cornelis een weduweKerkpoortstraat 5arbeydster8:04:00 cg1:04:00 cg1110v
1 Antje Cornelis een weduweZuiderhaven 40arbeydster8:04:00 cg1:04:00 cg1110v
2 Antje Heeres Kerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1031v
2 Antje Heeres Zuiderhaven 40arbeydsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1031v
3 Antje Kerkpoortstraat 5dienstmaegd in de keetbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1038v
3 Antje Zuiderhaven 40dienstmaegd in de keetbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1038v
1 Antje Lenses Kerkpoortstraat 5viswijffpauper6:16:00 cg1:16:00 cg227r
1 Antje Lenses Zuiderhaven 40viswijffpauper6:16:00 cg1:16:00 cg227r
3 Antje Gerrits Kerkpoortstraat 5spoelsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1040r
3 Antje Gerrits Zuiderhaven 40spoelsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1040r
8 Antje Emmeriks met haer broeder matroos8-111Vijverstraat 6spoelstervan geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg20145r
8 Antje Emmeriks met haer broeder matroos8-111Zuiderhaven 27spoelstervan geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg20145r
8 Antje Scheltes Kerkpoortstraat 5sonder bedrijffbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10150r
8 Antje Scheltes Zuiderhaven 40sonder bedrijffbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10150r
8 Antje Pieters een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg10148r
8 Antje Pieters een weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg10148r
8 Antje Pytters Kerkpoortstraat 5turfmeetsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10151r
8 Antje Pytters Zuiderhaven 40turfmeetsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10151r
8 Antje Harmens Kerkpoortstraat 5sonder bedrijffbestaet maetigh wel14:15:00 cg2:15:00 cg10150r
8 Antje Harmens Zuiderhaven 40sonder bedrijffbestaet maetigh wel14:15:00 cg2:15:00 cg10150r
8 Antje Wygers een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg10143r
8 Antje Wygers een weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg10143r
5[doorgehaald] Antje Reydsma zie Jacobus SteevensKerkpoortstraat 50:00:00 cg0:00:00 cg0092r
5[doorgehaald] Antje Reydsma zie Jacobus SteevensZuiderhaven 400:00:00 cg0:00:00 cg0092r
5 Antje Claeses Kerkpoortstraat 5winkeltjebestaet maetig wel13:05:00 cg2:05:00 cg1099r
5 Antje Claeses Zuiderhaven 40winkeltjebestaet maetig wel13:05:00 cg2:05:00 cg1099r
7 Antje Folkerts en Claeske FolkertsKerkpoortstraat 5scheersters, tweevan geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg20122v
7 Antje Folkerts en Claeske FolkertsZuiderhaven 40scheersters, tweevan geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg20122v
8 Antje Claeses een weduweKerkpoortstraat 5arbeydstergering6:16:00 cg1:16:00 cg20140r
8 Antje Claeses een weduweZuiderhaven 40arbeydstergering6:16:00 cg1:16:00 cg20140r
6 Antje Jakles Kerkpoortstraat 5wort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg10108v
6 Antje Jakles Zuiderhaven 40wort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg10108v
6 Antje Jans Kerkpoortstraat 5gladmangelsterbestaet gemeen6:12:00 cg1:12:00 cg10108v
6 Antje Jans Zuiderhaven 40gladmangelsterbestaet gemeen6:12:00 cg1:12:00 cg10108v
5 Antje Feddes Kerkpoortstraat 5van een goed bestaen14:15:00 cg2:15:00 cg1098r
5 Antje Feddes Zuiderhaven 40van een goed bestaen14:15:00 cg2:15:00 cg1098r
5 Antje Claeses een weduweKerkpoortstraat 5van seer geringh bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg2194r
5 Antje Claeses een weduweZuiderhaven 40van seer geringh bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg2194r
6 Antje Beerns Kerkpoortstraat 5arbeydstergemeen6:12:00 cg1:12:00 cg10105r
6 Antje Beerns Zuiderhaven 40arbeydstergemeen6:12:00 cg1:12:00 cg10105r
6 Antje Gerrits man nae IndiënKerkpoortstraat 5gering6:16:00 cg1:16:00 cg31115v
6 Antje Gerrits man nae IndiënZuiderhaven 40gering6:16:00 cg1:16:00 cg31115v
4 Antoni Vink cum uxore4-134Hofstraat 10schipslaeperbestaet maetig wel31:04:00 cg5:04:00 cg2168r
4 Arent Schuirman cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg2166v
4 Arent Schuirman cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg2166v
8 Arent Anthoni cum uxoreKerkpoortstraat 5herbergierbestaet geringh36:00:00 cg6:00:00 cg40135r
8 Arent Anthoni cum uxoreZuiderhaven 40herbergierbestaet geringh36:00:00 cg6:00:00 cg40135r
2 Arent Steevens cum uxoreKerkpoortstraat 5bontweever, mr.17:13:00 cg3:13:00 cg2221r
2 Arent Steevens cum uxoreZuiderhaven 40bontweever, mr.17:13:00 cg3:13:00 cg2221r
3 Arent Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet maetigh11:13:00 cg2:13:00 cg4145v
3 Arent Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet maetigh11:13:00 cg2:13:00 cg4145v
8 Arent Harmens [doorgehaald: een scheerster met haer man]Kerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh15:16:00 cg2:16:00 cg20152v
8 Arent Harmens [doorgehaald: een scheerster met haer man]Zuiderhaven 40weeverbestaet geringh15:16:00 cg2:16:00 cg20152v
7 Aris Dreyer cum uxore7-104Voorstraat 15stoeldrayerbestaet maetigh wel22:11:00 cg3:11:00 cg20128r
7 Arjen Gerrits weduwe7-054Noorderhaven 108seer geringh bestaen11:05:00 cg1:05:00 cg14123r
8 Arjen Boykes cum uxoreKerkpoortstraat 5portierbestaet maetigh25:00:00 cg4:00:00 cg30137r
8 Arjen Boykes cum uxoreZuiderhaven 40portierbestaet maetigh25:00:00 cg4:00:00 cg30137r
8 Arjen Arjens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos op 't Princejagtbestaet maetigh17:08:00 cg2:08:00 cg21147v
8 Arjen Arjens cum uxoreZuiderhaven 40matroos op 't Princejagtbestaet maetigh17:08:00 cg2:08:00 cg21147v
5 Arjen Wassenaer cum uxore5-024Voorstraat 74coopman en winkelierbestaet maetig wel64:01:00 cg10:01:00 cg4382r
4 Arjen Claesen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh12:13:00 cg2:13:00 cg2070r
4 Arjen Claesen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh12:13:00 cg2:13:00 cg2070r
1 Arjen Aris cum uxoreKerkpoortstraat 5weewerbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2015v
1 Arjen Aris cum uxoreZuiderhaven 40weewerbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2015v
2 Arjen Bottes cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeider11:09:00 cg2:09:00 cg2037r
2 Arjen Bottes cum uxoreZuiderhaven 40arbeider11:09:00 cg2:09:00 cg2037r
5 Arnoldus Ydes cum uxoreKerkpoortstraat 5sakkedraegerbestaet gemeen11:13:00 cg2:13:00 cg2186r
5 Arnoldus Ydes cum uxoreZuiderhaven 40sakkedraegerbestaet gemeen11:13:00 cg2:13:00 cg2186r
9 Ate Folkerts cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermansknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg21155v
9 Ate Folkerts cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermansknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg21155v
6 Attje Bottes Kerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10108r
6 Attje Bottes Zuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10108r
2 Augustijn Sticker Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1029r
2 Augustijn Sticker Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1029r
3 Augustinus Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk15:17:00 cg2:17:00 cg2252r
3 Augustinus Harmens cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk15:17:00 cg2:17:00 cg2252r
7 Augustynus de Graaf cum uxore7-047Rommelhaven 8bestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20122v
7 Auke Ottes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos op 't admiraliteytsjagtbestaet gemeen17:13:00 cg2:13:00 cg22130v
7 Auke Ottes cum uxoreZuiderhaven 40matroos op 't admiraliteytsjagtbestaet gemeen17:13:00 cg2:13:00 cg22130v
1 Auke J. Bakker cum uxore1-032Noorderhaven 55coopmanbestaet wel en begoedight150:00:00 cg25:00:00 cg314r
2 Auke Aukes Kerkpoortstraat 5gleybakkersknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2031v
2 Auke Aukes Zuiderhaven 40gleybakkersknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2031v
1 Auke Hylkes cum uxoreKerkpoortstraat 5alimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg225r
1 Auke Hylkes cum uxoreZuiderhaven 40alimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg225r
8 Auke Gerbens 8-146Jan Ruurdstraat 1coopman, oldbestaet maetigh wel28:07:00 cg4:07:00 cg20150r
8 Auke Sybes weduweKerkpoortstraat 5bestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg11148r
8 Auke Sybes weduweZuiderhaven 40bestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg11148r
4 Auke Jans weduwe4-108/2Romastraat 8een seer arme vrouw6:16:00 cg1:16:00 cg1366r
4 Auke Claeses cum uxoreKerkpoortstraat 5bierdraegerbestaet geringh21:01:00 cg3:01:00 cg3057v
4 Auke Claeses cum uxoreZuiderhaven 40bierdraegerbestaet geringh21:01:00 cg3:01:00 cg3057v
2 Aukjen Willems een weduweKerkpoortstraat 5haerv(l)egster6:16:00 cg1:16:00 cg1030v
2 Aukjen Willems een weduweZuiderhaven 40haerv(l)egster6:16:00 cg1:16:00 cg1030v
8 Aukjen Jans Kerkpoortstraat 5arbeydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg10140v
8 Aukjen Jans Zuiderhaven 40arbeydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg10140v
6 Aukjen Baukes weduweKerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet gemeen20:03:00 cg3:03:00 cg30106v
6 Aukjen Baukes weduweZuiderhaven 40arbeydsterbestaet gemeen20:03:00 cg3:03:00 cg30106v
8 Aukjen Heeremyt Kerkpoortstraat 5winkelierschebestaet maetigh7:17:00 cg1:17:00 cg10138r
8 Aukjen Heeremyt Zuiderhaven 40winkelierschebestaet maetigh7:17:00 cg1:17:00 cg10138r
8 Aukjen Sybrens 8-086/2 melktapstergering6:12:00 cg1:12:00 cg10142r
8 Aukjen Gerrits Kerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10148v
8 Aukjen Gerrits Zuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10148v
2 Baernt Sjoerds cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2226r
2 Baernt Sjoerds cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2226r
5 Baernt Hendriks weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3084r
5 Baernt Hendriks weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3084r
3 Baernt Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet maetigh17:17:00 cg3:17:00 cg2450r
3 Baernt Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet maetigh17:17:00 cg3:17:00 cg2450r
8 Banier Schotineus cum uxoreKerkpoortstraat 5adsistent van 't collegie der admiraliteydbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg21152r
8 Banier Schotineus cum uxoreZuiderhaven 40adsistent van 't collegie der admiraliteydbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg21152r
1 Barent Sybrens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg3115v
1 Barent Sybrens cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg3115v
7 Barent de Wolf Kerkpoortstraat 5soldaet onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg00118v
7 Barent de Wolf Zuiderhaven 40soldaet onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg00118v
7 Barent Ysaaks cum uxoreKerkpoortstraat 5craemer, joodschbestaet gering16:13:00 cg2:13:00 cg31124r
7 Barent Ysaaks cum uxoreZuiderhaven 40craemer, joodschbestaet gering16:13:00 cg2:13:00 cg31124r
6 Bartel Oedses cum uxoreKerkpoortstraat 5hoveniervan gering bestaen23:01:00 cg3:01:00 cg42103r
6 Bartel Oedses cum uxoreZuiderhaven 40hoveniervan gering bestaen23:01:00 cg3:01:00 cg42103r
1 Bartel Gerrits weduweKerkpoortstraat 5alimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg205v
1 Bartel Gerrits weduweZuiderhaven 40alimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg205v
2 Bartel Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weever11:13:00 cg2:13:00 cg2122v
2 Bartel Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weever11:13:00 cg2:13:00 cg2122v
7 Bastiaen Bikker cum uxoreKerkpoortstraat 5coopmanbestaet wel78:05:00 cg13:05:00 cg32131r
7 Bastiaen Bikker cum uxoreZuiderhaven 40coopmanbestaet wel78:05:00 cg13:05:00 cg32131r
6 Bauke Cornelis cum uxore6-124Lanen 22scheepstimmermanbestaet wel30:14:00 cg5:14:00 cg20112v
6 Bauke Martens 6-132Lanen 4schoenmaeker, mr.bestaet wel22:11:00 cg4:11:00 cg20113v
3 Bauke Jans cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet redelijk nae sijn doen17:00:00 cg2:00:00 cg2054v
3 Bauke Jans cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet redelijk nae sijn doen17:00:00 cg2:00:00 cg2054v
2 Bauke Cornelus cum uxore2-068/2 trekschipper15:16:00 cg2:16:00 cg2027r
2 Bauke Jilts cum uxore2-090Hoogstraat 45winkelier en weeverbestaet reedelijk wel21:00:00 cg3:00:00 cg2129r
2 Bauke Reinders cum uxoreKerkpoortstraat 5modderleyker20:00:00 cg3:00:00 cg3034r
2 Bauke Reinders cum uxoreZuiderhaven 40modderleyker20:00:00 cg3:00:00 cg3034r
3 Bauke Jocchums cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg4040v
3 Bauke Jocchums cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg4040v
4 Baukjen Lammerts een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1063r
4 Baukjen Lammerts een weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1063r
4 Beernt Burgerts cum uxore4-179Rozengracht 20weevergering23:13:00 cg3:13:00 cg4572v
4 Beernt Naegel Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1065v
4 Beernt Naegel Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1065v
5 Beernt Beernts cum uxore5-088Kerkpad 1weeverbestaet geringh15:01:00 cg2:01:00 cg2089v
3 Beernt Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaen maetigh17:00:00 cg2:00:00 cg2049v
3 Beernt Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaen maetigh17:00:00 cg2:00:00 cg2049v
3 Beernt Hendriks cum uxore3-124Fabrieksstraat 24weeverbestaet reedelijk wel19:08:00 cg3:08:00 cg3049r
5 Beernt Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen17:06:00 cg2:06:00 cg3091v
5 Beernt Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen17:06:00 cg2:06:00 cg3091v
4 Beernt Jansen cum uxore4-171/2 weevervan maetigh bestaen17:00:00 cg2:00:00 cg2072v
4 Beernt Kock Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062r
4 Beernt Kock Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062r
4 Beernt Beernts Loman cum uxore4-066Rapenburg 6weeverbestaet reedelijk21:01:00 cg3:01:00 cg3062r
3 Beernt Willems cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos op 't Princejagtbestaet reedelijk15:13:00 cg2:13:00 cg4050r
3 Beernt Willems cum uxoreZuiderhaven 40matroos op 't Princejagtbestaet reedelijk15:13:00 cg2:13:00 cg4050r
5 Beernt Hendriks cum uxore5-084Grote Kerkstraat 38weeverbestaet maetigh20:09:00 cg3:09:00 cg2088v
4 Beernt Jansen weduweKerkpoortstraat 5een arme vrouw6:16:00 cg1:16:00 cg3065v
4 Beernt Jansen weduweZuiderhaven 40een arme vrouw6:16:00 cg1:16:00 cg3065v
4 Beernt Jurjens Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1071v
4 Beernt Jurjens Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1071v
3 Beernt Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet taemelijk15:06:00 cg2:06:00 cg2048v
3 Beernt Harmens cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet taemelijk15:06:00 cg2:06:00 cg2048v
4 Beernt Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh15:16:00 cg2:16:00 cg2061r
4 Beernt Harmens cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh15:16:00 cg2:16:00 cg2061r
4 Beernt Beernts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverseer gering13:05:00 cg2:05:00 cg2372r
4 Beernt Beernts cum uxoreZuiderhaven 40weeverseer gering13:05:00 cg2:05:00 cg2372r
3 Beernt Lammerts 3-103Molenpad 9bestaet reedelijk19:08:00 cg3:08:00 cg3047r
4 Beernt Jansen Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1063v
4 Beernt Jansen Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1063v
5 Beernt Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3384r
5 Beernt Jansen cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3384r
3 Beernt Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3353r
3 Beernt Harmens cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3353r
4 Beernt Hendriks Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1065r
4 Beernt Hendriks Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1065r
4 Beernt Steevens Kerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1061r
4 Beernt Steevens Zuiderhaven 40weeversknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1061r
4 Beernt Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverseer gering17:13:00 cg2:13:00 cg2265r
4 Beernt Harmens cum uxoreZuiderhaven 40weeverseer gering17:13:00 cg2:13:00 cg2265r
4 Beernt Jansen Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1064v
4 Beernt Jansen Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1064v
5 Beernt Dirks cum uxore5-041Grote Kerkstraat 17korfdraeger, mr.bestaet [niet ingevuld]15:16:00 cg2:16:00 cg2083v
5 Beernt Dirks cum uxore5-041Grote Kerkstraat 17korfdraeger, mr.bestaet [niet ingevuld]15:16:00 cg2:16:00 cg2083v
4 Beernt Lomans Kerkpoortstraat 5weeverbestaet maetigh11:13:00 cg2:13:00 cg1075v
4 Beernt Lomans Zuiderhaven 40weeverbestaet maetigh11:13:00 cg2:13:00 cg1075v
7 Beernt Adams cum uxoreKerkpoortstraat 5sjouwergealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg32119v
7 Beernt Adams cum uxoreZuiderhaven 40sjouwergealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg32119v
7 Beernt Geersma cum uxore7-154Noorderhaven 80coopmanbestaet wel64:13:00 cg10:13:00 cg21133r
8 Beernt Hemmes weduwe8-088/2 naystergering7:16:00 cg1:16:00 cg10142v
2 Beernt Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weverbestaet maetigh20:01:00 cg3:01:00 cg2229r
2 Beernt Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weverbestaet maetigh20:01:00 cg3:01:00 cg2229r
3 Beernt Jansen belast met een swaer huisgesinKerkpoortstraat 5weever, mr.bestaet maetigh20:01:00 cg3:01:00 cg1538v
3 Beernt Jansen belast met een swaer huisgesinZuiderhaven 40weever, mr.bestaet maetigh20:01:00 cg3:01:00 cg1538v
2 Beernt Beernts cum uxore2-071/2 weever20:03:00 cg3:03:00 cg3027r
3 Beernt Alpherts cum uxore3-075Kerkpoortstraat 7weeverbestaet reedelijk doch heeft door meedelijd vier weeskinderen tot sijn last genoomen30:00:00 cg5:00:00 cg4245r
2 Beernt Beernts cum uxoreKerkpoortstraat 5weever, mr.19:01:00 cg3:01:00 cg2122r
2 Beernt Beernts cum uxoreZuiderhaven 40weever, mr.19:01:00 cg3:01:00 cg2122r
2 Beernt Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5gleybakkersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2125r
2 Beernt Jansen cum uxoreZuiderhaven 40gleybakkersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2125r
4 Beert Brouwer Kerkpoortstraat 5winkeliervan gemeen bestaen22:11:00 cg3:11:00 cg2058v
4 Beert Brouwer Zuiderhaven 40winkeliervan gemeen bestaen22:11:00 cg3:11:00 cg2058v
4 Benne Tomas cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet maetigh11:13:00 cg2:13:00 cg3077v
4 Benne Tomas cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet maetigh11:13:00 cg2:13:00 cg3077v
4 Bente Beernts cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2175r
4 Bente Beernts cum uxoreZuiderhaven 40weevergealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2175r
1 Bente IJsenbeeck cum uxore1-022Noorderhaven 37brouwer, mr.een gemeen bestaen36:09:00 cg6:09:00 cg343r
6 Bente Gerryts cum uxore6-154Kleine Bredeplaats 6bakkerbestaet geringh24:01:00 cg4:01:00 cg33116r
4 Berber Haentjes een weduwe4-096Kerkpad 34van gering bestaen17:06:00 cg2:06:00 cg3064v
5 Berber van Beemen Kerkpoortstraat 5naysterbestaet gering6:12:00 cg1:12:00 cg1084v
5 Berber van Beemen Zuiderhaven 40naysterbestaet gering6:12:00 cg1:12:00 cg1084v
5 Bernardus Aedsgers cum uxoreKerkpoortstraat 5helpbakkersknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2083r
5 Bernardus Aedsgers cum uxoreZuiderhaven 40helpbakkersknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2083r
7 Bernardus Dreyer 7-104Voorstraat 15procureur fiscaelbestaet wel33:01:00 cg5:01:00 cg10128r
2 Bernhardus Siccama Kerkpoortstraat 5kooperslaagersknegt9:01:00 cg1:01:00 cg1019v
2 Bernhardus Siccama Zuiderhaven 40kooperslaagersknegt9:01:00 cg1:01:00 cg1019v
1 Betze Cornelis 1-100Zoutsloot 53coopmanbestaet reedelijk36:12:00 cg6:12:00 cg2011v
2 Beytske Willems een weduweKerkpoortstraat 5wort gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2021r
2 Beytske Willems een weduweZuiderhaven 40wort gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2021r
5 Beytske Sybes Kerkpoortstraat 5naysterbestaet wel6:12:00 cg1:12:00 cg1085r
5 Beytske Sybes Zuiderhaven 40naysterbestaet wel6:12:00 cg1:12:00 cg1085r
5 Binjamin Levi cum uxore5-011Voorstraat 76hoedschoenmaekerbestaet gemeen22:01:00 cg3:01:00 cg2480v
7 Bocke Rienstra cum uxore7-151Noorderhaven 72stadsboumeester en winkelierbestaet maetigh wel43:17:00 cg7:17:00 cg40132v
5 Bonne Theunis cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh17:13:00 cg2:13:00 cg2293v
5 Bonne Theunis cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh17:13:00 cg2:13:00 cg2293v
4 Bonne Douwes cum uxore4-128Hofstraat 21schoenmaeker, mr.van een maetigh bestaen28:05:00 cg4:05:00 cg2367v
4 Bonnefacius van der Haar cum uxoreKerkpoortstraat 5raed fiscaal ter admiraliteyt in Frieslantbestaet wel281:13:00 cg46:13:00 cg6274r
4 Bonnefacius van der Haar cum uxoreZuiderhaven 40raed fiscaal ter admiraliteyt in Frieslantbestaet wel281:13:00 cg46:13:00 cg6274r
3 Boote Okkes cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3053v
3 Boote Okkes cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3053v
6 Boote Oebles c.u.Kerkpoortstraat 5oud en van geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg20102v
6 Boote Oebles c.u.Zuiderhaven 40oud en van geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg20102v
5 Boote Gerbens cum uxoreKerkpoortstraat 5turfvoerdervan reedelijk bestaen17:00:00 cg2:00:00 cg2093v
5 Boote Gerbens cum uxoreZuiderhaven 40turfvoerdervan reedelijk bestaen17:00:00 cg2:00:00 cg2093v
2 Bouwe Claeses cum uxoreKerkpoortstraat 5timmermansknegt17:09:00 cg2:09:00 cg2329v
2 Bouwe Claeses cum uxoreZuiderhaven 40timmermansknegt17:09:00 cg2:09:00 cg2329v
3 Bouwe Gerryts Kerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk10:17:00 cg1:17:00 cg1040r
3 Bouwe Gerryts Zuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk10:17:00 cg1:17:00 cg1040r
2 Broer Baukes cum uxore2-177 coopman en rentenierwel gesteldt63:16:00 cg10:16:00 cg3037v
7 Broer Fongers cum uxore7-125Grote Bredeplaats 21scheepstimmermansknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg41131r
3 Broer Tjeerds Kerkpoortstraat 5sakkedraegerbestaet reedelijk16:01:00 cg2:01:00 cg1153r
3 Broer Tjeerds Zuiderhaven 40sakkedraegerbestaet reedelijk16:01:00 cg2:01:00 cg1153r
4 Broer Wybrens cum uxoreKerkpoortstraat 5timmermansknegtbestaet geringh17:13:00 cg2:13:00 cg2267r
4 Broer Wybrens cum uxoreZuiderhaven 40timmermansknegtbestaet geringh17:13:00 cg2:13:00 cg2267r
7 Broertje Tjebbes 7-026Schoolsteeg 3naysterbestaet gemeen9:01:00 cg1:01:00 cg10120r
4 Carel Bouman cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeyder in een zoutkeetbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2166v
4 Carel Bouman cum uxoreZuiderhaven 40arbeyder in een zoutkeetbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2166v
4 Carst Hansen cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2276v
4 Carst Hansen cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2276v
1 Carst Pieters weduwe1-008Noorderhaven 17bestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg101v
8 Carst Hendriks weduweKerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg11144r
8 Carst Hendriks weduweZuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg11144r
9 Carst Douwes Kerkpoortstraat 5houtmolenaersknegtbestaet gering7:17:00 cg1:17:00 cg10155r
9 Carst Douwes Zuiderhaven 40houtmolenaersknegtbestaet gering7:17:00 cg1:17:00 cg10155r
8 Carst Palsen cum uxore8-132Zuiderhaven 31arbeydergering11:09:00 cg2:09:00 cg20147v
5 Caspar Dirks cum uxore5-096/3 0weeversknegtvan gemeen bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2090r
3 Caspar Christiaens cum uxore3-107 weeverbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg4147v
5 Caspar Hendriks cum uxore5-090Kerkpad 12matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2089v
4 Casper Caspers cum uxore4-097Kerkpad 32weevergering15:08:00 cg2:08:00 cg2064v
7 Casper Hansen Kerkpoortstraat 5weeversknegtwort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg11131r
7 Casper Hansen Zuiderhaven 40weeversknegtwort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg11131r
6 Caye Slaepkool cum uxore6-018Voorstraat 36herbergier en kockbestaet wel80:00:00 cg13:00:00 cg40101v
6 Caye Slaepkool cum uxore6-018Sint Odolphisteeg 3herbergier en kockbestaet wel80:00:00 cg13:00:00 cg40101v
3 Christiaan Anthoni cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg4246r
3 Christiaan Anthoni cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg4246r
3 Christiaen Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet seer geringh18:09:00 cg3:09:00 cg3444r
3 Christiaen Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet seer geringh18:09:00 cg3:09:00 cg3444r
4 Christiaen Door Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1064v
4 Christiaen Door Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1064v
5 Christiaen Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5kleermaeker, mr.bestaet geringh25:01:00 cg4:01:00 cg4486v
5 Christiaen Jansen cum uxoreZuiderhaven 40kleermaeker, mr.bestaet geringh25:01:00 cg4:01:00 cg4486v
7 Christiaen Burman cum uxoreKerkpoortstraat 5kockbestaet geringh29:12:00 cg4:12:00 cg33127v
7 Christiaen Burman cum uxoreZuiderhaven 40kockbestaet geringh29:12:00 cg4:12:00 cg33127v
7[doorgehaald] Christiaen Claeses nihil vermits door militairen wort bewoontKerkpoortstraat 50:00:00 cg0:00:00 cg00118r
7[doorgehaald] Christiaen Claeses nihil vermits door militairen wort bewoontZuiderhaven 400:00:00 cg0:00:00 cg00118r
5 Christiaen Temmer cum uxore5-143Lanen 64paruikemaeker, mr.bestaet redelijk18:01:00 cg3:01:00 cg2095v
7 Christiaen Claeses weduweKerkpoortstraat 5sleeperschebestaet geringh8:09:00 cg1:09:00 cg20118r
7 Christiaen Claeses weduweZuiderhaven 40sleeperschebestaet geringh8:09:00 cg1:09:00 cg20118r
7 Christiaen Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5mesmaekerbestaet reedelijk23:15:00 cg3:15:00 cg30122v
7 Christiaen Dirks cum uxoreZuiderhaven 40mesmaekerbestaet reedelijk23:15:00 cg3:15:00 cg30122v
7 Christiaen Bessingh cum uxoreKerkpoortstraat 5kleermaekerbestaet maetigh18:01:00 cg3:01:00 cg20125v
7 Christiaen Bessingh cum uxoreZuiderhaven 40kleermaekerbestaet maetigh18:01:00 cg3:01:00 cg20125v
8 Christoffel Hempel cum uxoreKerkpoortstraat 5herbergier en tinnegietersknegtbestaet maetigh36:00:00 cg6:00:00 cg30134v
8 Christoffel Hempel cum uxoreZuiderhaven 40herbergier en tinnegietersknegtbestaet maetigh36:00:00 cg6:00:00 cg30134v
5 Christoffel Christiaens cum uxore5-106 weeverbestaet geringh17:17:00 cg9:17:00 cg3191v
4 Claas Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering15:17:00 cg2:17:00 cg2265v
4 Claas Harmens cum uxoreZuiderhaven 40weevergering15:17:00 cg2:17:00 cg2265v
5 Claas Mattheus weduweKerkpoortstraat 5spoelsterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg3090r
5 Claas Mattheus weduweZuiderhaven 40spoelsterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg3090r
4 Claas Gerryts cum uxoreKerkpoortstraat 5sjouwerbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2077v
4 Claas Gerryts cum uxoreZuiderhaven 40sjouwerbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2077v
3 Claas Arjens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg4253v
3 Claas Arjens cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg4253v
5 Claas Scheltes cum uxoreKerkpoortstraat 5huistimmermansknegtbestaet seer geringh15:13:00 cg2:13:00 cg4087v
5 Claas Scheltes cum uxoreZuiderhaven 40huistimmermansknegtbestaet seer geringh15:13:00 cg2:13:00 cg4087v
4 Claas Harmens weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3375v
4 Claas Harmens weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3375v
3 Claas Lodewijks cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg5145r
3 Claas Lodewijks cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg5145r
2 Claas Jansen weduweKerkpoortstraat 5spoelsterbesit niets en wint zeer weingh6:12:00 cg1:12:00 cg1029v
2 Claas Jansen weduweZuiderhaven 40spoelsterbesit niets en wint zeer weingh6:12:00 cg1:12:00 cg1029v
1 Claas van Velsen cum uxoreKerkpoortstraat 5bakker, mr.gemeen bestaen23:13:00 cg4:13:00 cg2212r
1 Claas van Velsen cum uxoreZuiderhaven 40bakker, mr.gemeen bestaen23:13:00 cg4:13:00 cg2212r
2 Claas Norel cum uxoreKerkpoortstraat 5timmerman, mr.bestaet geringh20:01:00 cg3:01:00 cg2225r
2 Claas Norel cum uxoreZuiderhaven 40timmerman, mr.bestaet geringh20:01:00 cg3:01:00 cg2225r
1 Claas Fontein woont tot Rie soo deselve voorgeeft1-076Noorderhaven 710:00:00 cg0:00:00 cg009r
1 Claas Oosterbaan 1-074Noorderhaven 67wel begoedight122:17:00 cg20:17:00 cg319r
2 Claas R. Mahui 2-149Noordijs 15begoedight en vermoogend man180:00:00 cg30:00:00 cg2035v
1 Claas Gerbens 1-116 wevergealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3013r
1 Claas Jacobs cum uxore1-062Zoutsloot 28turfdraeger20:00:00 cg3:00:00 cg417v
1 Claas Haukema weduwe1-072Noorderhaven 63winkeliersebestaet wel18:19:00 cg3:19:00 cg109r
1 Claas Foekes Kerkpoortstraat 5setschipper op een galjoot25:00:00 cg4:00:00 cg209r
1 Claas Foekes Zuiderhaven 40setschipper op een galjoot25:00:00 cg4:00:00 cg209r
1 Claas Ottes cum uxore1-095Zoutsloot 43een geringh bestaen18:01:00 cg3:01:00 cg2011r
3 Claas Jansen cum uxore3-029Nieuwstraat 29kan just sijn kost winnen17:08:00 cg2:08:00 cg2140v
1 Claas Jacobs cum uxore1-034Noorderhaven 57beurtschippervan gemeen bestaen30:05:00 cg5:05:00 cg324r
1 Claas Pieters cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2316r
1 Claas Pieters cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2316r
2 Claas Wopkes weduweKerkpoortstraat 5spoelstervan geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg2027v
2 Claas Wopkes weduweZuiderhaven 40spoelstervan geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg2027v
2 Claas Harmens 2-070Zoutsloot 88weever19:01:00 cg3:01:00 cg2127r
2 Claas Harmens 2-070Herenwaltje 11weever19:01:00 cg3:01:00 cg2127r
3 Claas Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2041r
3 Claas Pytters cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2041r
3 Claas Yges Kerkpoortstraat 5arbeyderbestaet soober11:13:00 cg2:13:00 cg2241r
3 Claas Yges Zuiderhaven 40arbeyderbestaet soober11:13:00 cg2:13:00 cg2241r
8 Claas Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg23144v
8 Claas Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg23144v
8 Claas Beerns cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20151v
8 Claas Beerns cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20151v
8 Claas Alberts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh15:06:00 cg2:06:00 cg21151v
8 Claas Alberts cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh15:06:00 cg2:06:00 cg21151v
8 Claas Johannes cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerendpersoonbestaet gemeen11:13:00 cg2:13:00 cg21143r
8 Claas Johannes cum uxoreZuiderhaven 40vaerendpersoonbestaet gemeen11:13:00 cg2:13:00 cg21143r
7 Claas Douwes weduweKerkpoortstraat 5bestaet maetigh wel36:07:00 cg6:07:00 cg30126r
7 Claas Douwes weduweZuiderhaven 40bestaet maetigh wel36:07:00 cg6:07:00 cg30126r
7 Claas Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg20127r
7 Claas Jansen cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg20127r
6 Claas Willems Hoogstraeten Kerkpoortstraat 5laekenkoopervan wel bestaen125:00:00 cg20:00:00 cg60101r
6 Claas Willems Hoogstraeten Zuiderhaven 40laekenkoopervan wel bestaen125:00:00 cg20:00:00 cg60101r
7 Claas Rintjes weduwe, met Jan HendriksKerkpoortstraat 5viswijffvan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg31130r
7 Claas Rintjes weduwe, met Jan HendriksZuiderhaven 40viswijffvan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg31130r
8 Claas Minnes Block 8-032 0bontreeder, mr.bestaet wel80:00:00 cg13:00:00 cg30136v
8 Claas Swerus Kerkpoortstraat 5boekbinderbestaet maetigh18:00:00 cg3:00:00 cg10134r
8 Claas Swerus Zuiderhaven 40boekbinderbestaet maetigh18:00:00 cg3:00:00 cg10134r
6 Claas Nauta cum uxore6-027Voorstraat 22distillateur, mr.bestaet wel80:00:00 cg13:00:00 cg33102v
8 Claas Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh15:06:00 cg3:06:00 cg21139r
8 Claas Dirks cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh15:06:00 cg3:06:00 cg21139r
7 Claas Christiaens weduweKerkpoortstraat 5bestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10122v
7 Claas Christiaens weduweZuiderhaven 40bestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10122v
7 Claas Ypes cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerendpersoonbestaet gering11:09:00 cg2:09:00 cg20127v
7 Claas Ypes cum uxoreZuiderhaven 40vaerendpersoonbestaet gering11:09:00 cg2:09:00 cg20127v
8 Claas Simons cum uxoreKerkpoortstraat 5bakker, mr.bestaet maetigh wel48:00:00 cg8:00:00 cg41134r
8 Claas Simons cum uxoreZuiderhaven 40bakker, mr.bestaet maetigh wel48:00:00 cg8:00:00 cg41134r
2 Claaske Alles een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1036v
2 Claaske Alles een weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1036v
3 Claaske Hobbes een weduweKerkpoortstraat 5wasterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg4051v
3 Claaske Hobbes een weduweZuiderhaven 40wasterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg4051v
3 Claes Jansen Kerkpoortstraat 5gleybakkersknegtbestaet reedelijk wel12:04:00 cg2:04:00 cg1055r
3 Claes Jansen Zuiderhaven 40gleybakkersknegtbestaet reedelijk wel12:04:00 cg2:04:00 cg1055r
4 Claes Claesen cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2370v
4 Claes Claesen cum uxoreZuiderhaven 40matroosvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2370v
5 Claes Ydes Wijngaerden cum uxore5-050Heiligeweg 27schoolmeesterbestaet gemeen19:13:00 cg3:13:00 cg3184v
5 Claes Brouwer weduweKerkpoortstraat 5van geringh bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg3088v
5 Claes Brouwer weduweZuiderhaven 40van geringh bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg3088v
5 Claes Haerings cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerenspersoonbestaet maetigh11:09:00 cg2:09:00 cg2085r
5 Claes Haerings cum uxoreZuiderhaven 40vaerenspersoonbestaet maetigh11:09:00 cg2:09:00 cg2085r
4 Claes Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5sjouwergealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3070r
4 Claes Jansen cum uxoreZuiderhaven 40sjouwergealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3070r
5 Claes Doedes cum uxore5-033Simon Stijlstraat 5schoenmaeker, mr. en turfdragerbestaet gemeen29:09:00 cg4:09:00 cg3082v
3vroedsman Claes Leystra cum uxore3-045Franekereind 25winkelierbestaet wel45:00:00 cg7:00:00 cg3043r
1 Claes Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebackersknegtseer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2213v
1 Claes Jansen cum uxoreZuiderhaven 40pannebackersknegtseer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2213v
2 Claes Wouters weduweKerkpoortstraat 5melktapster6:16:00 cg1:16:00 cg1133v
2 Claes Wouters weduweZuiderhaven 40melktapster6:16:00 cg1:16:00 cg1133v
7 Claes Claesen cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg30123r
7 Claes Claesen cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg30123r
6 Claes Thomas IJsenbeecq 6-145Grote Bredeplaats 16bontreederbestaet wel99:19:00 cg16:19:00 cg60115v
6 Claes Bretton cum uxoreKerkpoortstraat 5rentenier36:12:00 cg6:12:00 cg20113r
6 Claes Bretton cum uxoreZuiderhaven 40rentenier36:12:00 cg6:12:00 cg20113r
6 Claes Claeses cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg21105r
6 Claes Claeses cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg21105r
5 Claes Ydes Kerkpoortstraat 5matroosbestaet gemeen7:17:00 cg1:17:00 cg1096r
5 Claes Ydes Zuiderhaven 40matroosbestaet gemeen7:17:00 cg1:17:00 cg1096r
8 Claeske Claeses Kerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10150v
8 Claeske Claeses Zuiderhaven 40arbeydsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10150v
3 Cobus Fransen cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg4453r
3 Cobus Fransen cum uxoreZuiderhaven 40weevergealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg4453r
1 Coene Visscher Kerkpoortstraat 5soldaet0:00:00 cg0:00:00 cg003r
1 Coene Visscher Zuiderhaven 40soldaet0:00:00 cg0:00:00 cg003r
8 Coene Willems 8-044Havenplein 26metselaer, mr. en winkelierbestaet redelijk wel36:00:00 cg6:00:00 cg31138r
7 Coenraad Hendriks cum uxore7-132Noorderhaven 36bakker, mr.bestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg30131v
4 Coenraad Fredenburgh Kerkpoortstraat 5soldaet onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg0061r
4 Coenraad Fredenburgh Zuiderhaven 40soldaet onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg0061r
3 Coenraad Beernts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen17:05:00 cg2:05:00 cg4148v
3 Coenraad Beernts cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen17:05:00 cg2:05:00 cg4148v
8 Coenraad Bakker cum uxoreKerkpoortstraat 5bootsman van 't Collegiebestaet maetigh wel55:00:00 cg9:00:00 cg24153r
8 Coenraad Bakker cum uxoreZuiderhaven 40bootsman van 't Collegiebestaet maetigh wel55:00:00 cg9:00:00 cg24153r
8 Coenraad Vonck cum uxoreKerkpoortstraat 5kock op de leggerbestaet maetigh17:13:00 cg2:13:00 cg31147r
8 Coenraad Vonck cum uxoreZuiderhaven 40kock op de leggerbestaet maetigh17:13:00 cg2:13:00 cg31147r
1 Coert Jansen cum uxore1-061Zoutsloot 27blauwferwersknegt30:00:00 cg5:00:00 cg607r
4 Cornelia Ameels Kerkpoortstraat 5naysterbestaet gering6:16:00 cg1:16:00 cg1177v
4 Cornelia Ameels Zuiderhaven 40naysterbestaet gering6:16:00 cg1:16:00 cg1177v
5 Cornelis Olderman cum uxoreKerkpoortstraat 5brouwersknegtbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg2088r
5 Cornelis Olderman cum uxoreZuiderhaven 40brouwersknegtbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg2088r
5 Cornelis Annes cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk21:01:00 cg3:01:00 cg3089r
5 Cornelis Annes cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk21:01:00 cg3:01:00 cg3089r
4 Cornelis van Beemen nae opgetekendKerkpoortstraat 511:09:00 cg2:09:00 cg2075v
4 Cornelis van Beemen nae opgetekendZuiderhaven 4011:09:00 cg2:09:00 cg2075v
5 Cornelis Jacobus cum uxore5-001Voorstraat 94turfdraegerbestaet reedelijk27:03:00 cg4:03:00 cg3180r
5 Cornelis Pieters Kerkpoortstraat 5schoenmaeker, mr.bestaet gemeen10:17:00 cg1:17:00 cg1088r
5 Cornelis Pieters Zuiderhaven 40schoenmaeker, mr.bestaet gemeen10:17:00 cg1:17:00 cg1088r
3 Cornelis Fransen cum uxore3-181 weeverbestaet maetigh doch aen de geringe kant15:05:00 cg2:05:00 cg3253v
3 Cornelis Gerrits weduweKerkpoortstraat 5weeverinnebestaet soober6:16:00 cg1:16:00 cg4050v
3 Cornelis Gerrits weduweZuiderhaven 40weeverinnebestaet soober6:16:00 cg1:16:00 cg4050v
3 Cornelis Cornelis cum uxore3-179 gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2053r
4 Cornelis Mensis weduwe4-142 gealimenteert0:00:00 cg0:00:00 cg2068v
4 Cornelis Hendriks cum uxore4-220Zuiderhaven 38ijsersmid, mr.bestaet maetigh22:14:00 cg3:14:00 cg2375r
4 Cornelis Cornelis Kerkpoortstraat 5arbeydergering7:17:00 cg1:17:00 cg1073v
4 Cornelis Cornelis Zuiderhaven 40arbeydergering7:17:00 cg1:17:00 cg1073v
2 Cornelis Sipkes weduweKerkpoortstraat 5gealimenteert0:00:00 cg0:00:00 cg2033v
2 Cornelis Sipkes weduweZuiderhaven 40gealimenteert0:00:00 cg0:00:00 cg2033v
3 Cornelis Pieters cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh15:16:00 cg2:16:00 cg2039v
3 Cornelis Pieters cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh15:16:00 cg2:16:00 cg2039v
2 Cornelis Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2132r
2 Cornelis Dirks cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2132r
2 Cornelis Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5waegenmaekersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2137r
2 Cornelis Pytters cum uxoreZuiderhaven 40waegenmaekersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2137r
3 Cornelis Johannes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg3243r
3 Cornelis Johannes cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg3243r
1 Cornelis Block cum uxoreKerkpoortstraat 5glaesemaeker, mr.van gering bestaen20:08:00 cg3:08:00 cg212r
1 Cornelis Block cum uxoreZuiderhaven 40glaesemaeker, mr.van gering bestaen20:08:00 cg3:08:00 cg212r
1 Cornelis Dirks cum uxore1-115Karremanstraat 8matroos11:13:00 cg2:13:00 cg4013r
1 Cornelis Dirks cum uxore1-115Karremanstraat 10matroos11:13:00 cg2:13:00 cg4013r
7 Cornelis Jentjes cum uxore7-079Voorstraat 45coopmanbestaet wel82:05:00 cg13:05:00 cg50125v
7 Cornelis Thomas weduweKerkpoortstraat 5turfmeetstervan gering bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg12123v
7 Cornelis Thomas weduweZuiderhaven 40turfmeetstervan gering bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg12123v
6 Cornelis IJsbrands Kerkpoortstraat 5scheepstimmerman, waert voorbestaet gemeen7:17:00 cg1:17:00 cg10109r
6 Cornelis IJsbrands Zuiderhaven 40scheepstimmerman, waert voorbestaet gemeen7:17:00 cg1:17:00 cg10109r
6 Cornelis Brouwer cum uxoreKerkpoortstraat 5bontreederbestaet wel80:00:00 cg13:00:00 cg30101r
6 Cornelis Brouwer cum uxoreZuiderhaven 40bontreederbestaet wel80:00:00 cg13:00:00 cg30101r
6 Cornelis Lautenbach cum uxoreKerkpoortstraat 5schoenmaeker, mr.van geringh bestaen17:17:00 cg2:17:00 cg31108r
6 Cornelis Lautenbach cum uxoreZuiderhaven 40schoenmaeker, mr.van geringh bestaen17:17:00 cg2:17:00 cg31108r
8 Cornelis Cornelis cum uxoreKerkpoortstraat 5timmermanbestaet maetigh13:01:00 cg2:01:00 cg20139r
8 Cornelis Cornelis cum uxoreZuiderhaven 40timmermanbestaet maetigh13:01:00 cg2:01:00 cg20139r
8 Cornelis Bouwes cum uxore8-020Noorderhaven 20zeylmaekerbestaet maetigh wel36:00:00 cg6:00:00 cg23135v
8 Cornelis Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg31138r
8 Cornelis Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg31138r
6 Cornelis Jans cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgeringh11:09:00 cg2:09:00 cg20113r
6 Cornelis Jans cum uxoreZuiderhaven 40matroosgeringh11:09:00 cg2:09:00 cg20113r
8 Cornelis Siverda Kerkpoortstraat 5advocaatbestaet wel71:09:00 cg11:09:00 cg20134v
8 Cornelis Siverda Zuiderhaven 40advocaatbestaet wel71:09:00 cg11:09:00 cg20134v
7 Cornelis Tjerks cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebakkersknegtgealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg24122r
7 Cornelis Tjerks cum uxoreZuiderhaven 40pannebakkersknegtgealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg24122r
8 Cornelis Ypes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg21138r
8 Cornelis Ypes cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg21138r
8 Cornelis Oldaan 8-059Grote Bredeplaats 6rentenierbestaet wel30:00:00 cg5:00:00 cg10139v
8 Cornelis Edsges cum uxore8-118/3Grote Ossenmarkt 19schoolmeestervan geringh bestaen12:13:00 cg2:13:00 cg20145v
8 Cornelis Koen cum uxore8-160Zuiderhaven 67commissaris op den Abtbestaet wel110:00:00 cg18:00:00 cg43153r
8 Cornelis Geerts cum uxoreKerkpoortstraat 5stokersknegtbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg20150v
8 Cornelis Geerts cum uxoreZuiderhaven 40stokersknegtbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg20150v
2 Cornelius Lourens cum uxoreKerkpoortstraat 5waeterhaelder voor zoutkeeten en winkelier27:13:00 cg4:13:00 cg3324r
2 Cornelius Lourens cum uxoreZuiderhaven 40waeterhaelder voor zoutkeeten en winkelier27:13:00 cg4:13:00 cg3324r
4 Cornelius van Velsen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh15:16:00 cg2:16:00 cg2056v
4 Cornelius van Velsen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh15:16:00 cg2:16:00 cg2056v
4 Cornelus Martens weduweKerkpoortstraat 5arbeydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg1066v
4 Cornelus Martens weduweZuiderhaven 40arbeydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg1066v
2 Cornelus Ecoma cum uxore2-176 stadsschoolmeesterbestaet wel60:00:00 cg10:00:00 cg2337v
8grietman D. van der Haar weduwe8-171Zuiderhaven 39bestaet wel130:00:00 cg21:00:00 cg40154r
8grietman D. van der Haar weduwe8-171Zuiderhaven 41bestaet wel130:00:00 cg21:00:00 cg40154r
7 Daniël Tautsain cum uxore7-074Voorstraat 55organist en coopmanbestaet wel163:03:00 cg27:03:00 cg42125r
7 Daniël Tautsain cum uxore7-074Voorstraat 55organist en coopmanbestaet wel163:03:00 cg27:03:00 cg42125r
8 Daniël Bennzé cum uxore8-028 0pruikemaeker, mr.bestaet maetigh40:00:00 cg6:00:00 cg41136v
5 Daniël Christoffels 5-132/2Schritsen 65van gemeen bestaen9:09:00 cg1:09:00 cg1199v
6 Deeltje Hendriks Kerkpoortstraat 5rentenierschegemeen14:15:00 cg2:15:00 cg10114v
6 Deeltje Hendriks Zuiderhaven 40rentenierschegemeen14:15:00 cg2:15:00 cg10114v
5 Dieuke Uilkes een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1094r
5 Dieuke Uilkes een weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1094r
5 Dieuke Sipkes een weduweKerkpoortstraat 5van gemeen bestaen12:01:00 cg2:01:00 cg3099r
5 Dieuke Sipkes een weduweZuiderhaven 40van gemeen bestaen12:01:00 cg2:01:00 cg3099r
7 Dieuke Pytters Kerkpoortstraat 5winkelierschemaetigh15:01:00 cg2:01:00 cg20133r
7 Dieuke Pytters Zuiderhaven 40winkelierschemaetigh15:01:00 cg2:01:00 cg20133r
1 Dieuke Pieters 1-046Zeilmakersstraat 1naystereen geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg105r
1 Dieuke Martens Kerkpoortstraat 5alimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1014r
1 Dieuke Martens Zuiderhaven 40alimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1014r
3 Dieuke Aukes 3-072Grote Kerkstraat 41winkeltje, een kleinbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1044v
1 Dirk Raeven Kerkpoortstraat 57:05:00 cg1:05:00 cg009v
1 Dirk Raeven Zuiderhaven 407:05:00 cg1:05:00 cg009v
2 Dirk Riemers cum uxoreKerkpoortstraat 5schoolkinders, houdtvan een gering bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2019v
2 Dirk Riemers cum uxoreZuiderhaven 40schoolkinders, houdtvan een gering bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2019v
2 Dirk Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5ticchelaersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2234r
2 Dirk Jansen cum uxoreZuiderhaven 40ticchelaersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2234r
2 Dirk Gerrits weduwe2-132Scheerstraat 5naysterbestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg2031v
1 Dirk Jacobs cum uxore1-013Noorderhaven 27kladschilder20:09:00 cg3:09:00 cg432v
1 Dirk Jacobs cum uxore1-013Zeepziederstraat 1kladschilder20:09:00 cg3:09:00 cg432v
1 Dirk Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5wever16:00:00 cg2:00:00 cg2112v
1 Dirk Jansen cum uxoreZuiderhaven 40wever16:00:00 cg2:00:00 cg2112v
2 Dirk Pieters weduweKerkpoortstraat 5bestaet maetigh wel13:07:00 cg2:07:00 cg1033r
2 Dirk Pieters weduweZuiderhaven 40bestaet maetigh wel13:07:00 cg2:07:00 cg1033r
2 Dirk Lourens cum uxoreKerkpoortstraat 5koopmanskneght19:13:00 cg3:13:00 cg3133r
2 Dirk Lourens cum uxoreZuiderhaven 40koopmanskneght19:13:00 cg3:13:00 cg3133r
3 Dirk Claesen cum uxore3-084 weeverbestaet geringh17:13:00 cg2:13:00 cg3146r
2 Dirk Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5weever17:00:00 cg2:00:00 cg2032r
2 Dirk Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40weever17:00:00 cg2:00:00 cg2032r
1 Dirk Ypkes cum uxore1-051Bargebuurtspoortje 12schuitschipperbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg305v
1 Dirk Roelofs cum uxore1-048 matroos11:13:00 cg2:13:00 cg225r
1 Dirk Bolta cum uxoreKerkpoortstraat 5schoenlapper11:09:00 cg2:09:00 cg2013v
1 Dirk Bolta cum uxoreZuiderhaven 40schoenlapper11:09:00 cg2:09:00 cg2013v
1 Dirk Claeses cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg213r
1 Dirk Claeses cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg213r
1 Dirk Roelofs cum uxoreKerkpoortstraat 5bootsgesel11:13:00 cg2:13:00 cg226r
1 Dirk Roelofs cum uxoreZuiderhaven 40bootsgesel11:13:00 cg2:13:00 cg226r
1 Dirk Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg232r
1 Dirk Harmens cum uxoreZuiderhaven 40matroosgealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg232r
1 Dirk Annes weduweKerkpoortstraat 5costerinne van de doopsgesinde gemeente19:08:00 cg3:08:00 cg3016r
1 Dirk Annes weduweZuiderhaven 40costerinne van de doopsgesinde gemeente19:08:00 cg3:08:00 cg3016r
6 Dirk Tyttes cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteert0:00:00 cg0:00:00 cg21107v
6 Dirk Tyttes cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteert0:00:00 cg0:00:00 cg21107v
6vroedsman Dirk Winia cum uxoreKerkpoortstraat 5rentenier42:19:00 cg7:19:00 cg20102r
6vroedsman Dirk Winia cum uxoreZuiderhaven 40rentenier42:19:00 cg7:19:00 cg20102r
7 Dirk Willems cum uxoreKerkpoortstraat 5boode van de armekaemerbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg53129r
7 Dirk Willems cum uxoreZuiderhaven 40boode van de armekaemerbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg53129r
6 Dirk IJsenbeecq cum uxoreKerkpoortstraat 5kalk- en steenverkooperbestaet reedelijk wel40:00:00 cg6:00:00 cg42106r
6 Dirk IJsenbeecq cum uxoreZuiderhaven 40kalk- en steenverkooperbestaet reedelijk wel40:00:00 cg6:00:00 cg42106r
6 Dirk Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5metselaer, geweesenbestaet gemeen15:16:00 cg2:16:00 cg20107r
6 Dirk Jansen cum uxoreZuiderhaven 40metselaer, geweesenbestaet gemeen15:16:00 cg2:16:00 cg20107r
6 Dirk Jansen 6-125Lanen 20ijsersmid, mr.bestaet gemeen10:17:00 cg1:17:00 cg10112v
8 Dirk Cramer weduwe8-071Hondenstraat 4herbergiersebestaet maetig wel50:00:00 cg8:00:00 cg20139r
7 Dirk Cornelis cum uxore7-059Sint Jacobstraat 6timmerman, mr.bestaet maetigh30:00:00 cg5:00:00 cg22123v
5 Dirk Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5sleefmaeker, mr.bestaet reedelijk18:16:00 cg3:16:00 cg2095r
5 Dirk Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40sleefmaeker, mr.bestaet reedelijk18:16:00 cg3:16:00 cg2095r
8 Dirk Klaesen cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg20137r
8 Dirk Klaesen cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg20137r
7 Dirk Hugens weduweKerkpoortstraat 5winkelierschebestaet maetigh wel22:05:00 cg3:05:00 cg10119v
7 Dirk Hugens weduweZuiderhaven 40winkelierschebestaet maetigh wel22:05:00 cg3:05:00 cg10119v
7 Dirk Sandstra cum uxoreKerkpoortstraat 5setschipperbestaet maetigh35:00:00 cg5:00:00 cg24123r
7 Dirk Sandstra cum uxoreZuiderhaven 40setschipperbestaet maetigh35:00:00 cg5:00:00 cg24123r
6 Dirk Christiaens cum uxoreKerkpoortstraat 5gleybackersknegtbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg20111r
6 Dirk Christiaens cum uxoreZuiderhaven 40gleybackersknegtbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg20111r
8 Dirk Jansen weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg30140r
8 Dirk Jansen weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg30140r
4 Dirk Agema weduweKerkpoortstraat 5winkelierschevan redelijk bestaen27:13:00 cg4:13:00 cg3058r
4 Dirk Agema weduweZuiderhaven 40winkelierschevan redelijk bestaen27:13:00 cg4:13:00 cg3058r
4 Dirk Hessels cum uxoreKerkpoortstraat 5kooperslaegergering22:03:00 cg3:03:00 cg2258r
4 Dirk Hessels cum uxoreZuiderhaven 40kooperslaegergering22:03:00 cg3:03:00 cg2258r
5 Dirk Hendriks cum uxore5-003Voorstraat 90bakker, mr.bestaet reedelijk37:11:00 cg6:11:00 cg3380r
3 Dirk Rooseboom cum uxore3-141 weeverbestaet geringh15:01:00 cg2:01:00 cg3050v
5 Dirk Hendriks weduwe5-040Grote Kerkstraat 15van gemeen bestaen13:05:00 cg2:05:00 cg1083r
3 Dirk van Weerd cum uxoreKerkpoortstraat 5weeversknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2047v
3 Dirk van Weerd cum uxoreZuiderhaven 40weeversknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2047v
4 Dirk Tjeerds cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerendpersoonbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2479r
4 Dirk Tjeerds cum uxoreZuiderhaven 40vaerendpersoonbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2479r
5 Dirk Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5trekschipperbestaet gemeen18:01:00 cg3:01:00 cg2086r
5 Dirk Pytters cum uxoreZuiderhaven 40trekschipperbestaet gemeen18:01:00 cg3:01:00 cg2086r
4 Dirk Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5weevervan geringh bestaen18:01:00 cg3:01:00 cg2073v
4 Dirk Dirks cum uxoreZuiderhaven 40weevervan geringh bestaen18:01:00 cg3:01:00 cg2073v
5 Dirk Alberts cum uxore5-062Grote Kerkstraat 2weeverbestaet geringh18:05:00 cg3:05:00 cg3286r
4 Dirk Craemer cum uxore4-093Hofstraat 16winkelierbestaet maetigh wel33:04:00 cg5:04:00 cg3064r
5 Dirk Uilkes weduweKerkpoortstraat 5spoelsterbestaet geringh15:13:00 cg2:13:00 cg4081v
5 Dirk Uilkes weduweZuiderhaven 40spoelsterbestaet geringh15:13:00 cg2:13:00 cg4081v
4 Dirk Bartlingh cum uxore4-155Brouwersstraat 17varkenslaegervan maetigh bestaen34:09:00 cg5:09:00 cg2569v
4 Dirk Scheltinga 4-202Schoolstraat 2vendumeester en eerste clerq aen't collegie ter admiraliteytbestaet wel106:11:00 cg17:11:00 cg3075v
3 Dirk Cornelis cum uxore3-121Kerkpoortstraat 2sleefmaeker, mr.bestaet reedelijk wel31:09:00 cg5:09:00 cg2249r
5 Dirk Beernts cum uxore5-019Kleine Kerkstraat 8korfmaeker, mr.bestaet gemeen24:16:00 cg4:16:00 cg3081v
8 Dirk Jansens vrouwKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg22147r
8 Dirk Jansens vrouwZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg22147r
8 Dirk Ypes cum uxoreKerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet gemeen11:13:00 cg2:13:00 cg21149r
8 Dirk Ypes cum uxoreZuiderhaven 40weeversknegtbestaet gemeen11:13:00 cg2:13:00 cg21149r
8 Dirk Gerbens weduweKerkpoortstraat 5seer arm6:16:00 cg1:16:00 cg11148r
8 Dirk Gerbens weduweZuiderhaven 40seer arm6:16:00 cg1:16:00 cg11148r
8 Dirk Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg30149v
8 Dirk Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg30149v
8 Dirk Jansen cum uxore8-104Kleine Bredeplaats 24coopmanbestaet wel40:00:00 cg6:00:00 cg20144r
8 Doede Alberts cum uxore8-118/2 sjouwergering11:09:00 cg2:09:00 cg20146r
7 Doede Bakker cum uxore7-024Voorstraat 91rentenierwel begoedight120:19:00 cg20:19:00 cg30120r
5 Doede Sikkes weduweKerkpoortstraat 5bestaet gemeen11:12:00 cg2:12:00 cg1094v
5 Doede Sikkes weduweZuiderhaven 40bestaet gemeen11:12:00 cg2:12:00 cg1094v
2 Doede Sierks cum uxore2-126Rommelhaven 3boode van 't smal schippersgild16:11:00 cg3:11:00 cg2034r
2 Doeke Symons cum uxoreKerkpoortstraat 5timmerman, mr. en pannebakker31:14:00 cg5:14:00 cg3223r
2 Doeke Symons cum uxoreZuiderhaven 40timmerman, mr. en pannebakker31:14:00 cg5:14:00 cg3223r
6 Doeke Pytters cum uxore6-070Lanen 15schoenmaeker, mr.bestaet gemeen28:16:00 cg4:16:00 cg34106v
7 Doeke Wybrens cum uxore7-071Voorstraat 57glaesemaekerbestaet maetigh wel33:02:00 cg5:02:00 cg32124v
6 Doeke Jans Kerkpoortstraat 5bestaet reedelijk wel12:04:00 cg2:04:00 cg10114r
6 Doeke Jans Zuiderhaven 40bestaet reedelijk wel12:04:00 cg2:04:00 cg10114r
5 Doekle Wybes cum uxore5-120Heiligeweg 20schuitschipperbestaet reedelijk wel39:07:00 cg6:07:00 cg6093v
4 Doitse Anis cum uxore4-250 scheepstimmermanvan geringh bestaen17:05:00 cg2:05:00 cg4178v
4 Doitse Tjeerds cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2171v
4 Doitse Tjeerds cum uxoreZuiderhaven 40matroosvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2171v
7 Dominicus de Vries 7-060Sint Jacobstraat 8saedelmaekerbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg21123v
6 Douwe Zeilmaeker cum uxoreKerkpoortstraat 5setschippervan gering bestaen31:09:00 cg5:09:00 cg22104r
6 Douwe Zeilmaeker cum uxoreZuiderhaven 40setschippervan gering bestaen31:09:00 cg5:09:00 cg22104r
8 Douwe Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet maetigh17:08:00 cg2:08:00 cg21137v
8 Douwe Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40weeversknegtbestaet maetigh17:08:00 cg2:08:00 cg21137v
5 Douwe Claeses cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg2294v
5 Douwe Claeses cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg2294v
6 Douwe Jacobs Kerkpoortstraat 5renteniergemeen20:12:00 cg3:12:00 cg10104r
6 Douwe Jacobs Zuiderhaven 40renteniergemeen20:12:00 cg3:12:00 cg10104r
7 Douwe Jelles weduwe7-066Voorstraat 65winkelierschemaetigh23:15:00 cg3:15:00 cg20124r
8 Douwe Tomas cum uxoreKerkpoortstraat 5sjouwergering11:13:00 cg2:13:00 cg32139r
8 Douwe Tomas cum uxoreZuiderhaven 40sjouwergering11:13:00 cg2:13:00 cg32139r
5 Douwe Martens weduwe5-122Heiligeweg 14arbeydsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1093v
8 Douwe Alefs cum uxoreKerkpoortstraat 5houdtstaepelerbestaet maetigh15:06:00 cg2:06:00 cg21139r
8 Douwe Alefs cum uxoreZuiderhaven 40houdtstaepelerbestaet maetigh15:06:00 cg2:06:00 cg21139r
7 Douwe Lieuwes cum uxoreKerkpoortstraat 5wagenmaeker en stads aschkarremanbestaet maetigh wel22:14:00 cg3:14:00 cg23123r
7 Douwe Lieuwes cum uxoreZuiderhaven 40wagenmaeker en stads aschkarremanbestaet maetigh wel22:14:00 cg3:14:00 cg23123r
6 Douwe Jansen weduwe6-020Voorstraat 34bakkerinne, mr.bestaet wel36:07:00 cg6:07:00 cg30102r
1 Douwe Alberts cum uxoreKerkpoortstraat 5wort gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2018r
1 Douwe Alberts cum uxoreZuiderhaven 40wort gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2018r
2 Douwe Gosses weduwe2-101Scheerstraat 11winkeltje, kleinbestaet geringh12:13:00 cg2:13:00 cg1330r
1 Douwe Beernts weduweKerkpoortstraat 5wort gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg106v
1 Douwe Beernts weduweZuiderhaven 40wort gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg106v
1 Douwe Simons 1-004Noorderhaven 9schipper voerende een galjootbestaet wel35:09:00 cg5:09:00 cg231v
1 Douwe Hanekuik cum uxore1-036Noorderhaven 59seepsiederwel begoedigt135:15:00 cg22:15:00 cg334r
1 Douwe Hanekuik cum uxore1-036Noorderhaven 61seepsiederwel begoedigt135:15:00 cg22:15:00 cg334r
1 Douwe Hanekuik cum uxore1-036Zeilmakersstraat 20seepsiederwel begoedigt135:15:00 cg22:15:00 cg334r
2 Douwe Ypkes cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebackersknegt15:16:00 cg2:16:00 cg2019v
2 Douwe Ypkes cum uxoreZuiderhaven 40pannebackersknegt15:16:00 cg2:16:00 cg2019v
1 Douwe Wybes weduwe1-068Zeilmakersstraat 17viswijff6:12:00 cg1:12:00 cg318v
1 Douwe Arjens cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermansknegt20:17:00 cg3:17:00 cg516v
1 Douwe Arjens cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermansknegt20:17:00 cg3:17:00 cg516v
1 Douwe Bolta cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2213v
1 Douwe Bolta cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2213v
2 Douwe Luitjens weduwe2-005Zoutsloot 91bestaet suinigh6:16:00 cg1:16:00 cg2220r
2 Douwe Gabbes cum uxoreKerkpoortstraat 5timmerman, mr. en winkelier22:03:00 cg3:03:00 cg2237v
2 Douwe Gabbes cum uxoreZuiderhaven 40timmerman, mr. en winkelier22:03:00 cg3:03:00 cg2237v
8 Douwe Jansen cum uxore8-108Vijverstraat 13matroosgealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg22144v
8 Douwe Pytters cum uxore8-107/2Vijverstraat 15setschipperbestaet maetig wel30:14:00 cg5:14:00 cg20144v
8 Douwe Fransen weduweKerkpoortstraat 5melkverkoopsterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg20151r
8 Douwe Fransen weduweZuiderhaven 40melkverkoopsterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg20151r
4 Douwe Douwes cum uxore4-118/2Both Apothekerstraat 15riedmaekerheeft een maetigh bestaen27:09:00 cg4:09:00 cg2167r
4 Douwe Portier cum uxoreKerkpoortstraat 5zeylmaekersknegtvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2679r
4 Douwe Portier cum uxoreZuiderhaven 40zeylmaekersknegtvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2679r
5 Douwe Pieters cum uxore, hieronder twee slaepers5-006Voorstraat 84trekschipper en schoenmaker26:00:00 cg4:00:00 cg5080v
4 Douwe Reins de Veth 4-029Brouwersstraat 18bakker, mr., coopman en distillateurbestaet wel56:09:00 cg9:09:00 cg4058v
5 Douwe Jansen weduwe5-069Spekmarkt 1winkelierschebestaet wel27:09:00 cg4:09:00 cg2187r
3 Douwe Sybes 3-200Heiligeweg 60schoenlapperbestaet seer geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1054v
1 Dries Jansen Kerkpoortstraat 5beurtschipperbestaet wel55:09:00 cg9:09:00 cg403v
1 Dries Jansen Zuiderhaven 40beurtschipperbestaet wel55:09:00 cg9:09:00 cg403v
4 E. Nieuwenhuis Kerkpoortstraat 5capteinbestaet wel77:11:00 cg12:11:00 cg3469v
4 E. Nieuwenhuis Zuiderhaven 40capteinbestaet wel77:11:00 cg12:11:00 cg3469v
2 Edsger Tyttes cum uxoreKerkpoortstraat 5gleybakkersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2131v
2 Edsger Tyttes cum uxoreZuiderhaven 40gleybakkersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2131v
4 Eeke Jans Menalda cum uxore4-034Brouwersstraat 26bakker, mr.bestaet wel58:01:00 cg9:01:00 cg3159r
3 Eeke Sjoerds 3-205Heiligeweg 50turfdraeger en geleybackersknegtbestaet reedelijk wel17:00:00 cg2:00:00 cg1055r
7 Eeke Eeverts een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg10122r
7 Eeke Eeverts een weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg10122r
6 Eelke Wildschut cum uxoreKerkpoortstraat 5coopmanwel begoedigt100:00:00 cg16:00:00 cg30101r
6 Eelke Wildschut cum uxoreZuiderhaven 40coopmanwel begoedigt100:00:00 cg16:00:00 cg30101r
8 Eelke Bernhardus cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg34137r
8 Eelke Bernhardus cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg34137r
7 Eelke Emriks cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet maetigh11:09:00 cg2:09:00 cg20124v
7 Eelke Emriks cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet maetigh11:09:00 cg2:09:00 cg20124v
2 Eelke Jelles 2-004/2Zoutsloot 93timmerman, mr.bestaet reedelijk22:11:00 cg3:11:00 cg2020r
8 Eelkjen Pieters Kerkpoortstraat 5herbergierschebestaet maetigh wel40:00:00 cg6:00:00 cg20135v
8 Eelkjen Pieters Zuiderhaven 40herbergierschebestaet maetigh wel40:00:00 cg6:00:00 cg20135v
6 Eelkjen Jacobs Kerkpoortstraat 5spoelstergering, wort door haar vrinden onderhouden6:12:00 cg1:12:00 cg10112r
6 Eelkjen Jacobs Zuiderhaven 40spoelstergering, wort door haar vrinden onderhouden6:12:00 cg1:12:00 cg10112r
8 Eelkjen Jacobs Kerkpoortstraat 5arbeydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg10147v
8 Eelkjen Jacobs Zuiderhaven 40arbeydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg10147v
8 Eeltje Pieters cum uxoreKerkpoortstraat 5stuirmanbestaet maetigh18:01:00 cg3:01:00 cg20154r
8 Eeltje Pieters cum uxoreZuiderhaven 40stuirmanbestaet maetigh18:01:00 cg3:01:00 cg20154r
2 Eeltje Hotses cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebackersknegt15:05:00 cg2:05:00 cg2424r
2 Eeltje Hotses cum uxoreZuiderhaven 40pannebackersknegt15:05:00 cg2:05:00 cg2424r
1 Eeltje Tjallings cum uxoreKerkpoortstraat 5houtsjouwerbestaet seer gering11:13:00 cg2:13:00 cg2218r
1 Eeltje Tjallings cum uxoreZuiderhaven 40houtsjouwerbestaet seer gering11:13:00 cg2:13:00 cg2218r
1 Eeltje Rinses cum uxoreKerkpoortstraat 5hovenierbestaet gemeen30:07:00 cg5:07:00 cg4014v
1 Eeltje Rinses cum uxoreZuiderhaven 40hovenierbestaet gemeen30:07:00 cg5:07:00 cg4014v
5 Eeltje Sjoerds cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergering11:09:00 cg2:09:00 cg2096r
5 Eeltje Sjoerds cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergering11:09:00 cg2:09:00 cg2096r
6 Eerk Jansen cum uxore6-107Lanen 71blauferwersknegtbestaet reedelijk21:13:00 cg3:13:00 cg40111r
4 Egbert Heydkamp cum uxore4-186Rozengracht 4admiraliteytsboodebestaet maetig wel43:17:00 cg7:17:00 cg4073r
6 Ellert Heyns cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20115r
6 Ellert Heyns cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20115r
6 Ellert Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5timmerman, mr.bestaet maetigh20:09:00 cg3:09:00 cg20116v
6 Ellert Jansen cum uxoreZuiderhaven 40timmerman, mr.bestaet maetigh20:09:00 cg3:09:00 cg20116v
6 Elske Annes een weduweKerkpoortstraat 5oud en arm6:16:00 cg1:16:00 cg20111r
6 Elske Annes een weduweZuiderhaven 40oud en arm6:16:00 cg1:16:00 cg20111r
6 Elske Huberts een weduwe6-094 winkelierschebestaet maetigh14:15:00 cg2:15:00 cg10109v
7 Elske Jaenes een weduweKerkpoortstraat 5winkelierschebestaet maetigh wel41:08:00 cg6:08:00 cg41124v
7 Elske Jaenes een weduweZuiderhaven 40winkelierschebestaet maetigh wel41:08:00 cg6:08:00 cg41124v
5 Elske Hoef een weduweKerkpoortstraat 5gladmangelstergemeen6:12:00 cg1:12:00 cg1091r
5 Elske Hoef een weduweZuiderhaven 40gladmangelstergemeen6:12:00 cg1:12:00 cg1091r
5 Emke Johannes Kerkpoortstraat 5stijffsterbestaet [niet ingevuld]11:12:00 cg2:12:00 cg1097v
5 Emke Johannes Zuiderhaven 40stijffsterbestaet [niet ingevuld]11:12:00 cg2:12:00 cg1097v
2 Emmetje Thomas Kerkpoortstraat 5rentenierschebestaet taemelijk11:12:00 cg2:12:00 cg1035v
2 Emmetje Thomas Zuiderhaven 40rentenierschebestaet taemelijk11:12:00 cg2:12:00 cg1035v
3 Engbert Baernts weduwe, belast met een swaerd huisgesinKerkpoortstraat 5bestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg3448v
3 Engbert Baernts weduwe, belast met een swaerd huisgesinZuiderhaven 40bestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg3448v
4 Engbert Beerns Kerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1061r
4 Engbert Beerns Zuiderhaven 40weeversknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1061r
8 Engel Gerrits cum uxore8-130Grote Ossenmarkt 1matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22147r
1 Engelbertus Klinkert cum uxoreKerkpoortstraat 5chergier, geweesen14:09:00 cg2:09:00 cg207v
1 Engelbertus Klinkert cum uxoreZuiderhaven 40chergier, geweesen14:09:00 cg2:09:00 cg207v
2 Engeltje Doedes een weduwe2-066Wortelstraat 9naysterbestaet seer zoober6:12:00 cg1:12:00 cg2026r
2 Engeltje Doedes een weduwe2-066Wortelstraat 11naysterbestaet seer zoober6:12:00 cg1:12:00 cg2026r
8 Engeltje Kerkpoortstraat 5scheersterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10141v
8 Engeltje Zuiderhaven 40scheersterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10141v
8 Engeltje Pytters een weduweKerkpoortstraat 5bestaet seer geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20137r
8 Engeltje Pytters een weduweZuiderhaven 40bestaet seer geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20137r
4 Enghbert Jansen Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1065v
4 Enghbert Jansen Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1065v
6 Enogh Sjoerds cum uxoreKerkpoortstraat 5schipper, oldbestaet reedelijk30:00:00 cg5:00:00 cg20105r
6 Enogh Sjoerds cum uxoreZuiderhaven 40schipper, oldbestaet reedelijk30:00:00 cg5:00:00 cg20105r
1 Ernst Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weever15:06:00 cg2:06:00 cg214v
1 Ernst Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weever15:06:00 cg2:06:00 cg214v
4 Ettie Willems Kerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1057r
4 Ettie Willems Zuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1057r
2 Everardus Wiaerda Kerkpoortstraat 5silversmid, mr.30:00:00 cg5:00:00 cg2136r
2 Everardus Wiaerda Zuiderhaven 40silversmid, mr.30:00:00 cg5:00:00 cg2136r
1 Evert Hanekuik cum uxore1-028Noorderhaven 47bontreederwel begoedight102:09:00 cg17:09:00 cg313v
3 Evert Jansen cum uxore3-080Kerkpoortstraat 9weeverbestaet maetigh20:05:00 cg3:05:00 cg4145v
2 Evert Sybrens weduweKerkpoortstraat 5bestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1031v
2 Evert Sybrens weduweZuiderhaven 40bestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1031v
4 Evert Jansen cum uxore4-074Rozengracht 37ijsersmidgering19:01:00 cg3:01:00 cg2463r
4 Evert Oosterbaan 4-211 coopmanbestaet wel89:03:00 cg14:03:00 cg3076r
5 Evert Poulus cum uxoreKerkpoortstraat 5riedmaekerbestaet wel20:09:00 cg3:09:00 cg2089r
5 Evert Poulus cum uxoreZuiderhaven 40riedmaekerbestaet wel20:09:00 cg3:09:00 cg2089r
3 Evert Jurjens cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebackersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2249r
3 Evert Jurjens cum uxoreZuiderhaven 40pannebackersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2249r
3 Evert Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2346v
3 Evert Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2346v
7 Evert Jurjens weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg15131r
7 Evert Jurjens weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg15131r
6 Evert Goslings cum uxore6-078Lanen 29wieldrayersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg41107v
6 Evert Goslings cum uxore6-078Lanen 31wieldrayersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg41107v
3 Ewert Willems cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh17:13:00 cg2:13:00 cg2346r
3 Ewert Willems cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh17:13:00 cg2:13:00 cg2346r
4 Ewout Franck cum uxoreKerkpoortstraat 5hovenierbestaet geringh19:13:00 cg3:13:00 cg3168v
4 Ewout Franck cum uxoreZuiderhaven 40hovenierbestaet geringh19:13:00 cg3:13:00 cg3168v
4 Eybert Ypes Kerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh12:13:00 cg2:13:00 cg2066r
4 Eybert Ypes Zuiderhaven 40weeverbestaet geringh12:13:00 cg2:13:00 cg2066r
1 Eylart Jurjens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg227v
1 Eylart Jurjens cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg227v
1 Fedde Lieuwes cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverwort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2014r
1 Fedde Lieuwes cum uxoreZuiderhaven 40weeverwort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2014r
3 Fedde Haerings cum uxoreKerkpoortstraat 5trekschipperbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg0054v
3 Fedde Haerings cum uxoreZuiderhaven 40trekschipperbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg0054v
5 Fedde Claesen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet soober12:13:00 cg2:13:00 cg2091r
5 Fedde Claesen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet soober12:13:00 cg2:13:00 cg2091r
5 Fedde Reins weduwe5-094 0weeverinnevan gering bestaen15:01:00 cg2:01:00 cg3090r
4 Fedde Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeyderarm11:13:00 cg2:13:00 cg5060r
4 Fedde Jansen cum uxoreZuiderhaven 40arbeyderarm11:13:00 cg2:13:00 cg5060r
7 Fedde Accronius 7-067Voorstraat 63silversmid, mr.bestaet wel64:08:00 cg10:08:00 cg40124v
6 Fedde Jentjes cum uxoreKerkpoortstraat 5kooltjerbestaet gemeen24:01:00 cg4:01:00 cg33105v
6 Fedde Jentjes cum uxoreZuiderhaven 40kooltjerbestaet gemeen24:01:00 cg4:01:00 cg33105v
7 Fedde Minnes cum uxoreKerkpoortstraat 5graenkooperbestaet maetigh wel67:04:00 cg11:04:00 cg34121r
7 Fedde Minnes cum uxoreZuiderhaven 40graenkooperbestaet maetigh wel67:04:00 cg11:04:00 cg34121r
1 Feddrik A. Mahui 1-024Noorderhaven 39wel begoedight126:01:00 cg21:01:00 cg203v
8 Fedrik Allerts 8-115/3Vijverstraat 24kooldraegerbestaet gering19:08:00 cg3:08:00 cg30145v
4 Fekke Joosten cum uxore4-238Zuiderstraat 18weeverbestaet maetigh15:16:00 cg2:16:00 cg2077v
6 Felten Gerrits cum uxore6-087Sint Odolphisteeg 8kuiper, mr.bestaet reedelijk15:16:00 cg2:16:00 cg20108v
5 Femme Hansen cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2494r
5 Femme Hansen cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2494r
8 Feyke Willems cum uxoreKerkpoortstraat 5metselaersknegtbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg32136r
8 Feyke Willems cum uxoreZuiderhaven 40metselaersknegtbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg32136r
8 Feyke Jansen c.u.Kerkpoortstraat 5oud en arm11:09:00 cg2:09:00 cg20135r
8 Feyke Jansen c.u.Zuiderhaven 40oud en arm11:09:00 cg2:09:00 cg20135r
5 Feyke Collinga cum uxore5-032Simon Stijlstraat 3boendermaeker, mr.bestaet gemeen47:03:00 cg7:03:00 cg6082v
2 Feyke Fransen weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2022r
2 Feyke Fransen weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2022r
3 Feyke Sjoerds cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmerman, een klein winkeltje17:13:00 cg2:13:00 cg2240r
3 Feyke Sjoerds cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmerman, een klein winkeltje17:13:00 cg2:13:00 cg2240r
2 Feyte Hoytes cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdraeger11:13:00 cg2:13:00 cg3226r
2 Feyte Hoytes cum uxoreZuiderhaven 40turfdraeger11:13:00 cg2:13:00 cg3226r
5 Feyte Christiaens weduweKerkpoortstraat 5van geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1095r
5 Feyte Christiaens weduweZuiderhaven 40van geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1095r
6 Feyte Arjens weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg30111v
6 Feyte Arjens weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg30111v
3 Feyte Tjommes cum uxore3-193Franekereind 2scheepstimmermanbestaet geringh17:05:00 cg2:05:00 cg4154r
1 Fijke Broers een weduweKerkpoortstraat 5turfmeetstervan geringh bestaen10:04:00 cg1:04:00 cg2012r
1 Fijke Broers een weduweZuiderhaven 40turfmeetstervan geringh bestaen10:04:00 cg1:04:00 cg2012r
5 Floris Pieters cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen16:05:00 cg2:05:00 cg2388r
5 Floris Pieters cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen16:05:00 cg2:05:00 cg2388r
8 Floris Ydes cum uxore8-111/2Vijverstraat 12stadstimmerknegtbestaet seer geringh17:05:00 cg2:05:00 cg41145r
8 Floris Ydes cum uxore8-111/2Vijverstraat 12stadstimmerknegtbestaet seer geringh17:05:00 cg2:05:00 cg41145r
6 Floris Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5gleybakkersknegtbestaet gering11:09:00 cg2:09:00 cg20116v
6 Floris Pytters cum uxoreZuiderhaven 40gleybakkersknegtbestaet gering11:09:00 cg2:09:00 cg20116v
5 Foeke Johannes cum uxoreKerkpoortstraat 5gleybakkersknegtbestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2198v
5 Foeke Johannes cum uxoreZuiderhaven 40gleybakkersknegtbestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2198v
1 Foeke Claeses cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerendspersoon timmerman18:00:00 cg3:00:00 cg208v
1 Foeke Claeses cum uxoreZuiderhaven 40vaerendspersoon timmerman18:00:00 cg3:00:00 cg208v
9 Foeke Feddes cum uxoreKerkpoortstraat 5koemelkerbestaet maetigh21:13:00 cg3:13:00 cg40155v
9 Foeke Feddes cum uxoreZuiderhaven 40koemelkerbestaet maetigh21:13:00 cg3:13:00 cg40155v
8 Fokke Carsten cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet maetigh11:09:00 cg2:09:00 cg20151v
8 Fokke Carsten cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet maetigh11:09:00 cg2:09:00 cg20151v
7 Fokke Abbes weduweKerkpoortstraat 5spoelsterseer gering6:12:00 cg1:12:00 cg10119r
7 Fokke Abbes weduweZuiderhaven 40spoelsterseer gering6:12:00 cg1:12:00 cg10119r
5 Fokke Martens c.u., swaeger en dogterKerkpoortstraat 50:00:00 cg0:00:00 cg0093r
5 Fokke Martens c.u., swaeger en dogterZuiderhaven 400:00:00 cg0:00:00 cg0093r
4 Fokke Simons cum uxore4-185Rozengracht 8timmerman, mr.bestaet maetig wel36:07:00 cg6:07:00 cg3073r
4 Fokke Simons cum uxore4-185Spinhuisstraat 13timmerman, mr.bestaet maetig wel36:07:00 cg6:07:00 cg3073r
4 Fokke Tjeerds cum uxore4-189Zuiderhaven 42houtkooperbestaet maetigh wel71:17:00 cg12:17:00 cg4174r
2 Fokke Lolkes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2037r
2 Fokke Lolkes cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2037r
8 Folkert Baernts Kerkpoortstraat 5bakker, mr.bestaet maetigh36:00:00 cg6:00:00 cg30136v
8 Folkert Baernts Zuiderhaven 40bakker, mr.bestaet maetigh36:00:00 cg6:00:00 cg30136v
8 Folkert Saekes weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg22137r
8 Folkert Saekes weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg22137r
7 Folkert van der Plaets cum uxore7-065Voorstraat 67boekhandelaerbestaet maetigh wel60:16:00 cg10:16:00 cg30124r
7 Folkert Claeses 7-134Noorderhaven 40metselaerbestaet maetig17:00:00 cg2:00:00 cg20131v
3 Folkert Jans weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1347v
3 Folkert Jans weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1347v
4 Folkert Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5coopmanwel begoedigt195:17:00 cg33:17:00 cg4576v
4 Folkert Pytters cum uxoreZuiderhaven 40coopmanwel begoedigt195:17:00 cg33:17:00 cg4576v
3 Folkert Doekles cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet maetigh15:13:00 cg2:13:00 cg4050v
3 Folkert Doekles cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet maetigh15:13:00 cg2:13:00 cg4050v
5 Folkert Jacobs cum uxore5-065/3Lanen 84slotmaeker, mr.bestaet gemeen26:00:00 cg4:00:00 cg5086v
2 Foppe Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5blauwferwersknegt15:05:00 cg2:05:00 cg2323r
2 Foppe Pytters cum uxoreZuiderhaven 40blauwferwersknegt15:05:00 cg2:05:00 cg2323r
8 Foppe Dirks weduwe8-146/2Schritsen 2winkeltjebestaet geringh9:09:00 cg1:09:00 cg11150r
6 Foppe Dirks cum uxore6-120Simon Stijlstraat 6winkeltjebestaet geringh18:00:00 cg3:00:00 cg20112r
7 Foppe Symons cum uxoreKerkpoortstraat 5baentjersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22126v
7 Foppe Symons cum uxoreZuiderhaven 40baentjersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22126v
7 Frans Fransen weduweKerkpoortstraat 5spoelsterseer gering6:16:00 cg1:16:00 cg11123r
7 Frans Fransen weduweZuiderhaven 40spoelsterseer gering6:16:00 cg1:16:00 cg11123r
6 Frans Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdraegerbestaet maetigh17:00:00 cg2:00:00 cg20115r
6 Frans Pytters cum uxoreZuiderhaven 40turfdraegerbestaet maetigh17:00:00 cg2:00:00 cg20115r
6 Frans Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5knegt van de burgemeester Nollides weduwebestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg41115v
6 Frans Jansen cum uxoreZuiderhaven 40knegt van de burgemeester Nollides weduwebestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg41115v
5 Frans Jansen cum uxore5-127Spekmarkt 4coopmanbestaet reedelijk wel36:07:00 cg6:07:00 cg3094v
3 Frans Beernts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen18:05:00 cg3:05:00 cg3245v
3 Frans Beernts cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen18:05:00 cg3:05:00 cg3245v
2 Frans Willems cum uxoreKerkpoortstraat 5weever, mr.23:13:00 cg3:13:00 cg2229v
2 Frans Willems cum uxoreZuiderhaven 40weever, mr.23:13:00 cg3:13:00 cg2229v
2 Frans Beernts 2-085/2Zoutsloot 98weever17:00:00 cg2:00:00 cg2026v
1 Frans Sjoerds cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydereen geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg202r
1 Frans Sjoerds cum uxoreZuiderhaven 40arbeydereen geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg202r
1 Frans Goitjens cum uxoreKerkpoortstraat 5grofsmidgeringh15:01:00 cg2:01:00 cg302v
1 Frans Goitjens cum uxoreZuiderhaven 40grofsmidgeringh15:01:00 cg2:01:00 cg302v
4 Frans Adriaens weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2161v
4 Frans Adriaens weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2161v
4 Frans Alberts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverarm11:13:00 cg2:13:00 cg2261r
4 Frans Alberts cum uxoreZuiderhaven 40weeverarm11:13:00 cg2:13:00 cg2261r
4 Frans Adams cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering15:06:00 cg2:06:00 cg2165r
4 Frans Adams cum uxoreZuiderhaven 40weevergering15:06:00 cg2:06:00 cg2165r
4 Frans Johannes Kerkpoortstraat 5weevergeringh bestaen9:01:00 cg1:01:00 cg1070v
4 Frans Johannes Zuiderhaven 40weevergeringh bestaen9:01:00 cg1:01:00 cg1070v
4 Frans Zeeman weduweKerkpoortstraat 5sonder bedrijfvan gemeen bestaen20:09:00 cg3:09:00 cg2076v
4 Frans Zeeman weduweZuiderhaven 40sonder bedrijfvan gemeen bestaen20:09:00 cg3:09:00 cg2076v
4 Frans Hessels cum uxoreKerkpoortstraat 5schipper, Bolswerdervan geringh bestaen15:06:00 cg2:06:00 cg2169r
4 Frans Hessels cum uxoreZuiderhaven 40schipper, Bolswerdervan geringh bestaen15:06:00 cg2:06:00 cg2169r
4 Frans Mathijssen cum uxore4-215/2Zuiderhaven 38weeverbestaet geringh18:17:00 cg3:17:00 cg4275v
4 Frans Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering15:16:00 cg2:16:00 cg2062v
4 Frans Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weevergering15:16:00 cg2:16:00 cg2062v
4 Frans Bruins Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062r
4 Frans Bruins Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062r
8 Frans Jeltes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg41149v
8 Frans Jeltes cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg41149v
3 Fredrik Jans Kerkpoortstraat 5soldaet, de vrouw een winkeltjebestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1043r
3 Fredrik Jans Zuiderhaven 40soldaet, de vrouw een winkeltjebestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1043r
6 Freedrik Schotsman 6-024Voorstraat 26boekedrukkerbestaet wel28:07:00 cg4:07:00 cg20102v
5 Freerk Johannes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgemeen bestaen18:03:00 cg3:03:00 cg2193v
5 Freerk Johannes cum uxoreZuiderhaven 40matroosgemeen bestaen18:03:00 cg3:03:00 cg2193v
6 Freerk Wybes cum uxoreKerkpoortstraat 5seepsiedersknegtbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg52116v
6 Freerk Wybes cum uxoreZuiderhaven 40seepsiedersknegtbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg52116v
6 Freerk Bootes cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering14:13:00 cg2:13:00 cg22111r
6 Freerk Bootes cum uxoreZuiderhaven 40weevergering14:13:00 cg2:13:00 cg22111r
5 Freerk Jans cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebakkersknegtgealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2497r
5 Freerk Jans cum uxoreZuiderhaven 40pannebakkersknegtgealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2497r
6 Freerk Sybrens cum uxore6-061Drie Roemersteeg 1schipper, oldbestaet reedelijk40:19:00 cg6:19:00 cg61106r
6 Freerk Pytters cum uxore6-128Lanen 16matroosbestaet gemeen11:13:00 cg2:13:00 cg42113r
1 Freerk Lolkes cum uxoreKerkpoortstraat 5worden gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2016r
1 Freerk Lolkes cum uxoreZuiderhaven 40worden gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2016r
2 Freerk Hendriks cum uxore2-170 weever en coopman in taback33:04:00 cg5:04:00 cg3036v
1 Freerk van der Hout cum uxore1-020Noorderhaven 33coopmanbestaet wel146:03:00 cg24:03:00 cg1013r
3 Freerk Ates cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk28:09:00 cg4:09:00 cg2239v
3 Freerk Ates cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk28:09:00 cg4:09:00 cg2239v
1 Freerk Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5schoolkinders, houteen seer geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg209v
1 Freerk Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40schoolkinders, houteen seer geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg209v
2 Freerk Scheltinga weduwe2-152Noordijs 21lijnslaegerschebestaet reedelijk wel70:00:00 cg11:00:00 cg6035v
4 Freerk Pieters cum uxore4-025Brouwersstraat 12matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2358r
4 Freerk Ruirds cum uxoreKerkpoortstraat 5bakkersknegtvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2273v
4 Freerk Ruirds cum uxoreZuiderhaven 40bakkersknegtvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2273v
4 Freerk Wybrens cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh19:00:00 cg3:00:00 cg2076v
4 Freerk Wybrens cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh19:00:00 cg3:00:00 cg2076v
5 Freerk Tjeerds cum uxore5-104/2Gardenierstraat 5sakkedraegerbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg4191v
5 Freerk Lucas cum uxore5-093 0weeverbestaet reedelijk17:13:00 cg2:13:00 cg2289v
3 Freerk Fontein 3-199Heiligeweg 60zoutsiederbestaet seer wel152:07:00 cg25:07:00 cg4254v
6 Froukjen Braam Kerkpoortstraat 5wel begoedight156:07:00 cg26:07:00 cg30101v
6 Froukjen Braam Zuiderhaven 40wel begoedight156:07:00 cg26:07:00 cg30101v
7 Gabbe Hibbes cum uxoreKerkpoortstraat 5seer arm11:09:00 cg2:09:00 cg20128v
7 Gabbe Hibbes cum uxoreZuiderhaven 40seer arm11:09:00 cg2:09:00 cg20128v
6 Gabe Sybesma cum uxore6-158Kleine Bredeplaats 12visafslaegerbestaet wel44:11:00 cg7:11:00 cg21116v
3 Gatse Tjallings cum uxoreKerkpoortstraat 5koordewerkerbestaet gemeen bestaen [sic]17:00:00 cg2:00:00 cg2042r
3 Gatse Tjallings cum uxoreZuiderhaven 40koordewerkerbestaet gemeen bestaen [sic]17:00:00 cg2:00:00 cg2042r
3 Geert Harmens cum uxore3-078 weeverbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg5045r
2 Geert Geerts Kerkpoortstraat 5pannebakkersknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1027v
2 Geert Geerts Zuiderhaven 40pannebakkersknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1027v
4 Geert Ruyter Kerkpoortstraat 5soldaet onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg0059v
4 Geert Ruyter Zuiderhaven 40soldaet onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg0059v
4 Geert Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh17:05:00 cg2:05:00 cg4176r
4 Geert Harmens cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh17:05:00 cg2:05:00 cg4176r
8 Geert Steenveld cum uxoreKerkpoortstraat 5admiraliteytsboode40:00:00 cg6:00:00 cg21152r
8 Geert Steenveld cum uxoreZuiderhaven 40admiraliteytsboode40:00:00 cg6:00:00 cg21152r
7 Geert Gerrits cum uxore7-010Voorstraat 71coopmanbestaet maetigh21:15:00 cg3:15:00 cg21118v
8 Geert Rijnje cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet maetigh17:06:00 cg2:06:00 cg30141r
8 Geert Rijnje cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet maetigh17:06:00 cg2:06:00 cg30141r
6 Geert Willems cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg20110r
6 Geert Willems cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg20110r
6 Geertje Reins Kerkpoortstraat 5gering6:12:00 cg1:12:00 cg10112v
6 Geertje Reins Zuiderhaven 40gering6:12:00 cg1:12:00 cg10112v
8 Geertje Obbes een weduweKerkpoortstraat 5bestaet gering12:13:00 cg2:13:00 cg20137r
8 Geertje Obbes een weduweZuiderhaven 40bestaet gering12:13:00 cg2:13:00 cg20137r
6 Geertje Bokkes een weduwe6-064Drie Roemersteeg 7van geringh bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg20106r
6 Geertje Jans Kerkpoortstraat 5waschterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10109r
6 Geertje Jans Zuiderhaven 40waschterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10109r
1 Geertje Jacobs Kerkpoortstraat 5een gering winkeltie en sober bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1010v
1 Geertje Jacobs Zuiderhaven 40een gering winkeltie en sober bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1010v
1 Geertje Uilkes een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2015v
1 Geertje Uilkes een weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2015v
1 Geertje Tjallings een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1216r
1 Geertje Tjallings een weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1216r
8 Geertje van Beemen jonge vrijster8-144Jan Ruurdstraat 3bestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10150r
8 Geertje Harkes Kerkpoortstraat 5arbeydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg10148v
8 Geertje Harkes Zuiderhaven 40arbeydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg10148v
4 Geeske Jans een weduwe4-153Brouwersstraat 13winkeltje, kleinbestaet maetigh12:13:00 cg2:13:00 cg2069v
4 Gepke Jans een weduweKerkpoortstraat 5bestaet wel57:13:00 cg9:13:00 cg3070r
4 Gepke Jans een weduweZuiderhaven 40bestaet wel57:13:00 cg9:13:00 cg3070r
6 Gerard Suringar weduweKerkpoortstraat 5zoutsiederschevan wel bestaen120:17:00 cg20:17:00 cg22101v
6 Gerard Suringar weduweZuiderhaven 40zoutsiederschevan wel bestaen120:17:00 cg20:17:00 cg22101v
6 Gerardus Luppus Kerkpoortstraat 5luitenant onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg00102r
6 Gerardus Luppus Zuiderhaven 40luitenant onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg00102r
5 Gerben Wigles cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg2095r
5 Gerben Wigles cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg2095r
5 Gerben Menses weduweKerkpoortstraat 5turfmeetsterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg2095r
5 Gerben Menses weduweZuiderhaven 40turfmeetsterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg2095r
7 Gerben Johannes cum uxore7-077Voorstraat 47schoenmaeker en winkelierbestaet maetigh wel36:07:00 cg6:07:00 cg30125r
6 Gerben Johannes 6-091Sint Odolphisteeg 5coopmansknegtbestaet gemeen14:09:00 cg2:09:00 cg20109r
6 Gerben Ates cum uxore6-146Grote Bredeplaats 18bestaet reedelijk wel33:04:00 cg5:04:00 cg30115v
6 Gerben Tzjommes 6-156Kleine Bredeplaats 8chirurgijn, mr.bestaet burgerlijk43:17:00 cg7:17:00 cg40116r
5 Gerben Aukes weduweKerkpoortstraat 5van gemeen bestaen18:13:00 cg3:13:00 cg4097v
5 Gerben Aukes weduweZuiderhaven 40van gemeen bestaen18:13:00 cg3:13:00 cg4097v
4 Gerben Gerryts cum uxoreKerkpoortstraat 5waegenmaekerbestaet maetigh wel18:16:00 cg3:16:00 cg2070r
4 Gerben Gerryts cum uxoreZuiderhaven 40waegenmaekerbestaet maetigh wel18:16:00 cg3:16:00 cg2070r
4 Gerben Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5bestaet maetigh wel22:11:00 cg3:11:00 cg2057v
4 Gerben Pytters cum uxoreZuiderhaven 40bestaet maetigh wel22:11:00 cg3:11:00 cg2057v
3 Gerben Jansen cum uxore3-194Heiligeweg 70bakker, mr.bestaet wel46:15:00 cg7:15:00 cg5254r
1 Gerben Douwes cum uxore1-061/4Vissersstraat 14setschipper op een smack26:01:00 cg4:01:00 cg247v
1 Gerben Douwes cum uxore1-061/4Zoutsloot 31setschipper op een smack26:01:00 cg4:01:00 cg247v
1 Gerben Douwes cum uxore1-061/4Zoutsloot 33setschipper op een smack26:01:00 cg4:01:00 cg247v
1 Gerben Douwes cum uxore1-061/4Zoutsloot 35setschipper op een smack26:01:00 cg4:01:00 cg247v
1 Gerben Douwes cum uxore1-061/4Zoutsloot 37setschipper op een smack26:01:00 cg4:01:00 cg247v
2 Gerben Lolles weduweKerkpoortstraat 5arbeydstervan geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1024r
2 Gerben Lolles weduweZuiderhaven 40arbeydstervan geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1024r
2 Gerben Heeres cum uxoreKerkpoortstraat 5weever11:13:00 cg2:13:00 cg2123v
2 Gerben Heeres cum uxoreZuiderhaven 40weever11:13:00 cg2:13:00 cg2123v
1 Gerben Jetses weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2116r
1 Gerben Jetses weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2116r
7 Gerlof Wygers Kerkpoortstraat 5wolkammersknegtbestaet wel20:12:00 cg3:12:00 cg10130v
7 Gerlof Wygers Zuiderhaven 40wolkammersknegtbestaet wel20:12:00 cg3:12:00 cg10130v
3 Gerlof Ymes cum uxoreKerkpoortstraat 5bestaet seer gering, door vrinden onderhouden11:13:00 cg2:13:00 cg3054r
3 Gerlof Ymes cum uxoreZuiderhaven 40bestaet seer gering, door vrinden onderhouden11:13:00 cg2:13:00 cg3054r
4 Gerlof Pytters dogter4-201Zuiderhaven 38bestaet wel63:01:00 cg10:01:00 cg2074v
4 Gerlof Pytters dogter4-201Zuiderhaven 38bestaet wel63:01:00 cg10:01:00 cg2074v
4 Gerlof Alberts cum uxoreKerkpoortstraat 5blauferwer, mr.bestaet reedelijk wel30:00:00 cg5:00:00 cg2058v
4 Gerlof Alberts cum uxoreZuiderhaven 40blauferwer, mr.bestaet reedelijk wel30:00:00 cg5:00:00 cg2058v
3 Gerlof Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5aschkarreman en sakkedraegerbestaen gemeen11:13:00 cg2:13:00 cg2053r
3 Gerlof Jansen cum uxoreZuiderhaven 40aschkarreman en sakkedraegerbestaen gemeen11:13:00 cg2:13:00 cg2053r
4 Gerrit Gerrits Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1063v
4 Gerrit Gerrits Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1063v
4 Gerrit Jansen Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062v
4 Gerrit Jansen Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062v
4 Gerrit Jansen Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1067r
4 Gerrit Jansen Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1067r
4 Gerrit Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet maetigh19:08:00 cg3:08:00 cg3075r
4 Gerrit Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet maetigh19:08:00 cg3:08:00 cg3075r
4 Gerrit Hendriks Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1071v
4 Gerrit Hendriks Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1071v
4 Gerrit Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5weeversoober17:13:00 cg2:13:00 cg2260v
4 Gerrit Harmens cum uxoreZuiderhaven 40weeversoober17:13:00 cg2:13:00 cg2260v
4 Gerrit Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh17:06:00 cg2:06:00 cg3066r
4 Gerrit Harmens cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh17:06:00 cg2:06:00 cg3066r
4 Gerrit Steffens cum uxore4-056Rapenburg 22weeverbestaet geringh15:16:00 cg2:16:00 cg2061r
4 Gerrit Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering19:01:00 cg3:01:00 cg2461v
4 Gerrit Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40weevergering19:01:00 cg3:01:00 cg2461v
4 Gerrit Hendriks Kerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1060v
4 Gerrit Hendriks Zuiderhaven 40weeversknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1060v
3 Gerrit Harmens weduwe, met een knegt3-119/2Kerkpoortstraat 14weverinnegering bestaen13:01:00 cg2:01:00 cg2149r
3 Gerrit Harmens weduwe, met een knegt3-119/2Kerkpoortstraat 16weverinnegering bestaen13:01:00 cg2:01:00 cg2149r
3 Gerrit Jansen cum uxore3-120/2Kerkpoortstraat 8weeverbestaet reedelijk15:17:00 cg2:17:00 cg2249v
5 Gerrit Roelofs cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2284v
5 Gerrit Roelofs cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2284v
3 Gerrit Hendriks 3-116Rapenburg 3weeverbestaet geringh15:06:00 cg2:06:00 cg2348r
3 Gerrit Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh15:06:00 cg2:06:00 cg2147r
3 Gerrit Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh15:06:00 cg2:06:00 cg2147r
5 Gerrit Claeses cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermanbestaet gemeen17:08:00 cg2:08:00 cg2183r
5 Gerrit Claeses cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermanbestaet gemeen17:08:00 cg2:08:00 cg2183r
5 Gerrit Aarents cum uxore5-102/2 0weeverbestaet gemeen20:17:00 cg3:17:00 cg2491r
3 Gerrit Jansen cum uxore3-106Molenpad 16weeverbestaet reedelijk15:06:00 cg2:06:00 cg2147v
5 Gerrit Gerrits weduwe5-025Voorstraat 72winkelierschebestaet gemeen41:09:00 cg6:09:00 cg5082r
2 Gerrit Jacobs weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1030v
2 Gerrit Jacobs weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1030v
2 Gerrit Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5wever15:01:00 cg2:01:00 cg2023r
2 Gerrit Jansen cum uxoreZuiderhaven 40wever15:01:00 cg2:01:00 cg2023r
1 Gerrit Douwes weduwe1-017Noorderhaven 31van een seer geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg102v
1 Gerrit Douwes weduwe1-017Droogstraat 2van een seer geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg102v
1 Gerrit Douwes weduwe1-017Droogstraat 1van een seer geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg102v
1 Gerrit Douwes weduwe1-017Droogstraat 3van een seer geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg102v
1 Gerrit Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3414r
1 Gerrit Dirks cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3414r
2 Gerrit Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdraeger11:13:00 cg2:13:00 cg2233r
2 Gerrit Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40turfdraeger11:13:00 cg2:13:00 cg2233r
3 Gerrit Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5smid, mr.van seer geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2239r
3 Gerrit Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40smid, mr.van seer geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2239r
1 Gerrit Johannes cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2313v
1 Gerrit Johannes cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2313v
2 Gerrit Offringa cum uxore2-185Franekereind 19bakker, mr.37:09:00 cg6:09:00 cg3237v
1 Gerrit Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5gleijbakkersknegtbestaet gemeen20:00:00 cg3:00:00 cg405v
1 Gerrit Pytters cum uxoreZuiderhaven 40gleijbakkersknegtbestaet gemeen20:00:00 cg3:00:00 cg405v
2 Gerrit Jansen cum uxore2-028/3 weever17:00:00 cg2:00:00 cg2023r
2 Gerrit Christiaans weduweKerkpoortstraat 5groenteverkoopsterbestaet soober6:12:00 cg1:12:00 cg1023v
2 Gerrit Christiaans weduweZuiderhaven 40groenteverkoopsterbestaet soober6:12:00 cg1:12:00 cg1023v
2 Gerrit Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5weever17:06:00 cg2:06:00 cg3029r
2 Gerrit Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40weever17:06:00 cg2:06:00 cg3029r
8 Gerrit Tjallings 8-121Grote Ossenmarkt 27gortmaeker, mr.bestaet wel60:00:00 cg10:00:00 cg30146r
8 Gerrit Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermanbestaet maetig11:13:00 cg2:13:00 cg21153v
8 Gerrit Jansen cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermanbestaet maetig11:13:00 cg2:13:00 cg21153v
8 Gerrit Gerrits weduwe8-095/2Vijver 1van geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg20143v
8 Gerrit Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh17:13:00 cg2:13:00 cg22145r
8 Gerrit Harmens cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh17:13:00 cg2:13:00 cg22145r
7 Gerrit Douwes cum uxore7-046Rommelhaven 14gleybakkersknegtgealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg30122r
5 Gerrit Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdraegerbestaet maetigh20:00:00 cg3:00:00 cg2194r
5 Gerrit Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40turfdraegerbestaet maetigh20:00:00 cg3:00:00 cg2194r
7 Gerrit Alberts 7-142Noorderhaven 54glaesemaeker, mr.bestaet maetigh23:15:00 cg3:15:00 cg30132r
5 Gerrit Geerts cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermannestaet gemeen22:00:00 cg3:00:00 cg2393r
5 Gerrit Geerts cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermannestaet gemeen22:00:00 cg3:00:00 cg2393r
6 Gerrit Keimpes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgering11:13:00 cg2:13:00 cg22104v
6 Gerrit Keimpes cum uxoreZuiderhaven 40matroosgering11:13:00 cg2:13:00 cg22104v
5 Gerrit Willems weduwe5-126Spekmarkt 6bestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1094v
5 Gerrit Sipkes Kerkpoortstraat 5silversmidsknegtgemeen bestaen7:17:00 cg1:17:00 cg1099r
5 Gerrit Sipkes Zuiderhaven 40silversmidsknegtgemeen bestaen7:17:00 cg1:17:00 cg1099r
5 Gerritie Sierks Kerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1289r
5 Gerritie Sierks Zuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1289r
3 Gerryt Hendriks weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1048r
3 Gerryt Hendriks weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1048r
4 Gerryt Pieters cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2069v
4 Gerryt Pieters cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2069v
3 Gerryt Beernts weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1048r
3 Gerryt Beernts weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1048r
3 Gerryt Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2248r
3 Gerryt Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2248r
6 Gerryt Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5uitdraegerbestaet wel25:00:00 cg4:00:00 cg20101r
6 Gerryt Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40uitdraegerbestaet wel25:00:00 cg4:00:00 cg20101r
6 Gerryt Gerryts cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg30115v
6 Gerryt Gerryts cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg30115v
3 Gerryt Jurjens cum uxore3-026Nieuwstraat 19bestaet maetigh18:16:00 cg3:16:00 cg2040v
3 Gerryt Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5bestaet maetigh17:06:00 cg2:06:00 cg3045v
3 Gerryt Harmens cum uxoreZuiderhaven 40bestaet maetigh17:06:00 cg2:06:00 cg3045v
1 Gerryt Gerrits cum uxore1-091Bildtstraat 5schoenmaeker, mr.gemeen bestaen20:01:00 cg3:01:00 cg2210v
3 Gerryt Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh16:05:00 cg2:05:00 cg2341v
3 Gerryt Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh16:05:00 cg2:05:00 cg2341v
1 Gijsbert Johannes cum uxoreKerkpoortstraat 5leertouwerbestaet reedelijk19:08:00 cg3:08:00 cg3014r
1 Gijsbert Johannes cum uxoreZuiderhaven 40leertouwerbestaet reedelijk19:08:00 cg3:08:00 cg3014r
6 Gijsbert Sybes Kerkpoortstraat 5rentenierbestaet wel52:17:00 cg8:17:00 cg20108v
6 Gijsbert Sybes Zuiderhaven 40rentenierbestaet wel52:17:00 cg8:17:00 cg20108v
4 Gijsbert Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5trekschipperbestaet geringh15:01:00 cg2:01:00 cg3066r
4 Gijsbert Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40trekschipperbestaet geringh15:01:00 cg2:01:00 cg3066r
5 Gijsbert Wildschut cum uxore5-027Voorstraat 68bontreeder, mr.bestaet heel wel150:00:00 cg25:00:00 cg5282r
8 Gijsbert Thijssen cum uxore8-116Vijverstraat 26matroosbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg61145v
3 Goitse Rinses cum uxoreKerkpoortstraat 5hoveniersknegtbestaet gemeen11:13:00 cg2:13:00 cg2351r
3 Goitse Rinses cum uxoreZuiderhaven 40hoveniersknegtbestaet gemeen11:13:00 cg2:13:00 cg2351r
3 Gooitjen Jans weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2052v
3 Gooitjen Jans weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2052v
2 Gorrit Dirks weduweKerkpoortstraat 5waschteroud en bestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1027v
2 Gorrit Dirks weduweZuiderhaven 40waschteroud en bestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1027v
6 Goslingh Beernts cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgeringh11:13:00 cg2:13:00 cg32107v
6 Goslingh Beernts cum uxoreZuiderhaven 40matroosgeringh11:13:00 cg2:13:00 cg32107v
6 Goslingh Danyels cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgering11:13:00 cg2:13:00 cg30115r
6 Goslingh Danyels cum uxoreZuiderhaven 40matroosgering11:13:00 cg2:13:00 cg30115r
6 Gosse Pytters cum uxore6-096Lanen 45com.ris op de Wadleggerbestaet wel36:12:00 cg6:12:00 cg20109v
4 Gosse Jans weduwe4-045Raamstraat 1van geringh bestaen7:17:00 cg1:17:00 cg1060r
4 Gosse Tjebbes cum uxore4-121Hofstraat 9huistimmermanbestaet teamelijk wel33:04:00 cg5:04:00 cg3067r
4 Gosse Tjebbes cum uxore4-121Hofstraat 11huistimmermanbestaet teamelijk wel33:04:00 cg5:04:00 cg3067r
5 Gouke Sybrens Hingst cum uxore5-003Voorstraat 90laekenkooperbestaet wel56:01:00 cg9:01:00 cg2280r
2 Govert Reinders cum uxore2-043Droogstraat 61koemelkervan geringh bestaen15:05:00 cg2:05:00 cg4324r
4 Goytjen Geerts Kerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2275v
4 Goytjen Geerts Zuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2275v
3 Grietje Daniëls Kerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet reedelijk nae haer doen6:12:00 cg1:12:00 cg1052v
3 Grietje Daniëls Zuiderhaven 40arbeydsterbestaet reedelijk nae haer doen6:12:00 cg1:12:00 cg1052v
4 Grytje Cornelis Kerkpoortstraat 5gealimenteert0:00:00 cg0:00:00 cg2159r
4 Grytje Cornelis Zuiderhaven 40gealimenteert0:00:00 cg0:00:00 cg2159r
5 Grytje Jans Kerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1087v
5 Grytje Jans Zuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1087v
5 Grytje Claeses met haer manKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3081r
5 Grytje Claeses met haer manZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3081r
4 Grytje Talma vrijsterKerkpoortstraat 5bestaet maetigh wel29:03:00 cg4:03:00 cg1056v
4 Grytje Talma vrijsterZuiderhaven 40bestaet maetigh wel29:03:00 cg4:03:00 cg1056v
2 Grytje Freerks een weduweKerkpoortstraat 5van een geringh bestaen alias pauper6:16:00 cg1:16:00 cg3021r
2 Grytje Freerks een weduweZuiderhaven 40van een geringh bestaen alias pauper6:16:00 cg1:16:00 cg3021r
2 Grytje Gerbens een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1021v
2 Grytje Gerbens een weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1021v
1 Grytje Jans een weduweKerkpoortstraat 5wort gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1014r
1 Grytje Jans een weduweZuiderhaven 40wort gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1014r
1 Grytje Hendriks Kerkpoortstraat 5spoelsterpauper6:12:00 cg1:12:00 cg1016v
1 Grytje Hendriks Zuiderhaven 40spoelsterpauper6:12:00 cg1:12:00 cg1016v
7 Grytje Beerns een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg20129r
7 Grytje Beerns een weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg20129r
5 Grytje Heeremyt een weduweKerkpoortstraat 5stijffsterbestaet maetigh16:12:00 cg1:12:00 cg1095r
5 Grytje Heeremyt een weduweZuiderhaven 40stijffsterbestaet maetigh16:12:00 cg1:12:00 cg1095r
8 Grytje Sikkes een weduweKerkpoortstraat 5winkelierschebestaet maetigh wel46:11:00 cg7:11:00 cg30136v
8 Grytje Sikkes een weduweZuiderhaven 40winkelierschebestaet maetigh wel46:11:00 cg7:11:00 cg30136v
8 Grytje Thomas 8-096Hondenstraat 12winkeltjebestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10143v
9 Grytje Wygers een weduweKerkpoortstraat 5bleekerschebestaet geringh22:17:00 cg3:17:00 cg60155v
9 Grytje Wygers een weduweZuiderhaven 40bleekerschebestaet geringh22:17:00 cg3:17:00 cg60155v
8 Grytje Folkerts Kerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10146r
8 Grytje Folkerts Zuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10146r
8 Grytje en Tjieskjen Wassenaer Kerkpoortstraat 5naysterbestaen maetigh17:00:00 cg2:00:00 cg20152r
8 Grytje en Tjieskjen Wassenaer Zuiderhaven 40naysterbestaen maetigh17:00:00 cg2:00:00 cg20152r
8 Gryttje Hessels Kerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10143v
8 Gryttje Hessels Zuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10143v
1 Gryttje Willems Kerkpoortstraat 5wort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2212v
1 Gryttje Willems Zuiderhaven 40wort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2212v
1 Gryttje Jans Kerkpoortstraat 5redelijk in staat12:00:00 cg2:00:00 cg1017r
1 Gryttje Jans Zuiderhaven 40redelijk in staat12:00:00 cg2:00:00 cg1017r
2 Gyke Simons cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2427r
2 Gyke Simons cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2427r
6 Haantje Baltus cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebakkersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22111r
6 Haantje Baltus cum uxoreZuiderhaven 40pannebakkersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22111r
5 Haentje Jacobs cum uxore5-110/3 matroosvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg3092r
2 Haentje Willems 2-028 baantjersknegtbestaet redelijk16:01:00 cg2:01:00 cg1122v
7 Haering Sipkes cum uxoreKerkpoortstraat 5kaersmaekerbestaet soober11:13:00 cg2:13:00 cg42126r
7 Haering Sipkes cum uxoreZuiderhaven 40kaersmaekerbestaet soober11:13:00 cg2:13:00 cg42126r
7 Hans Pieters cum uxore7-013Voorstraat 73winkelierbestaet maetigh wel32:15:00 cg5:15:00 cg20119r
7 Hans Wopkes cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg41130v
7 Hans Wopkes cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg41130v
6 Hans Jansen 6-139/2Schritsen 13gleybakkersknegtbestaet gemeen18:01:00 cg3:01:00 cg20114v
5 Hans Meynderts cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgeringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2180v
5 Hans Meynderts cum uxoreZuiderhaven 40matroosgeringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2180v
5 Hans Abrahams cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdraegerbestaen sober11:13:00 cg2:13:00 cg2583v
5 Hans Abrahams cum uxoreZuiderhaven 40turfdraegerbestaen sober11:13:00 cg2:13:00 cg2583v
3 Hans Jetses weduwe3-112Kerkpoortstraat 55backerinnebestaet just om haer cost te winnen19:15:00 cg3:15:00 cg1248r
3 Hans Jansen weduweKerkpoortstraat 5naysterbestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1051r
3 Hans Jansen weduweZuiderhaven 40naysterbestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1051r
5 Hans Uilkes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg5086v
5 Hans Uilkes cum uxoreZuiderhaven 40matroosgealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg5086v
3 Hans Mensis cum uxoreKerkpoortstraat 5cooltjerbestaet geringh17:05:00 cg2:05:00 cg4154r
3 Hans Mensis cum uxoreZuiderhaven 40cooltjerbestaet geringh17:05:00 cg2:05:00 cg4154r
4 Hans Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgering11:13:00 cg2:13:00 cg2457v
4 Hans Jansen cum uxoreZuiderhaven 40matroosgering11:13:00 cg2:13:00 cg2457v
3 Hans Warners cum uxoreKerkpoortstraat 5spinbaes op de stad spinsolderbestaet reedelijk23:15:00 cg3:15:00 cg3044r
3 Hans Warners cum uxoreZuiderhaven 40spinbaes op de stad spinsolderbestaet reedelijk23:15:00 cg3:15:00 cg3044r
1 Hans Reynders weduwe1-007Noorderhaven 15naystereen suinigh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg101v
2 Hans Hansen cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2231r
2 Hans Hansen cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2231r
3 Hans Jacobs cum uxore3-055Nieuwstraat 52schoenlapperbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg5242v
2 Hans Johannes Kerkpoortstraat 5wagenmaeker, mr.bestaet maetigh24:00:00 cg4:00:00 cg3029r
2 Hans Johannes Zuiderhaven 40wagenmaeker, mr.bestaet maetigh24:00:00 cg4:00:00 cg3029r
8 Haringh Claeses weduwe8-049Weeshuisstraat 21sonder bedrijffbestaet maetigh21:01:00 cg3:01:00 cg30138v
7 Harke Seerps cum uxore7-140Noorderhaven 50matroosseer gering11:09:00 cg2:09:00 cg20132r
6 Harke Gaeles cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermansknegtbestaet seer soober11:13:00 cg2:13:00 cg41109v
6 Harke Gaeles cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermansknegtbestaet seer soober11:13:00 cg2:13:00 cg41109v
6 Harke Geerts Kerkpoortstraat 5matroosgering11:09:00 cg2:09:00 cg20105r
6 Harke Geerts Zuiderhaven 40matroosgering11:09:00 cg2:09:00 cg20105r
7 Harmanus Sladoo cum uxore7-076Voorstraat 49castmaekervan gemeen bestaen17:09:00 cg2:09:00 cg23125r
7 Harmanus Viedelius 7-018Voorstraat 81stadsrentemeesterbestaet wel39:19:00 cg6:19:00 cg20119r
6 Harmen Hylkes c.u.6-099Lanen 47oud en seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg40110r
8 Harmen Jurjens 8-055 weeverbestaet geringh25:00:00 cg4:00:00 cg22138v
6 Harmen Beerns cum uxore6-109Lanen 75baerdscheerderbestaet geringh26:00:00 cg4:00:00 cg50111r
5 Harmen van der Geest 5-175Schritsen 35admiraliteytsboode, oldbestaet maetigh wel28:07:00 cg4:07:00 cg2098r
6 Harmen Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg20106v
6 Harmen Dirks cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg20106v
7 Harmen Hendryks cum uxore7-123Grote Bredeplaats 25bakker, mr.bestaet reedelijk40:00:00 cg6:00:00 cg33130v
7 Harmen Jilles cum uxoreKerkpoortstraat 5wieldrayersknegtgering11:09:00 cg2:09:00 cg20121v
7 Harmen Jilles cum uxoreZuiderhaven 40wieldrayersknegtgering11:09:00 cg2:09:00 cg20121v
5 Harmen Lucas Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1093v
5 Harmen Lucas Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1093v
6 Harmen Sipkes cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg24107v
6 Harmen Sipkes cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg24107v
1 Harmen Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5weever16:00:00 cg2:00:00 cg2112v
1 Harmen Harmens cum uxoreZuiderhaven 40weever16:00:00 cg2:00:00 cg2112v
1 Harmen Warners cum uxore1-064/2Zoutsloot 18wever11:09:00 cg2:09:00 cg208r
3 Harmen Everts cum uxore3-033 bestaet taemelijk15:16:00 cg2:16:00 cg2041v
2 Harmen Claesen cum uxoreKerkpoortstraat 5wevervan geringh bestaen15:06:00 cg2:06:00 cg2122r
2 Harmen Claesen cum uxoreZuiderhaven 40wevervan geringh bestaen15:06:00 cg2:06:00 cg2122r
2 Harmen Harmens cum uxore2-028/2 weever15:06:00 cg2:06:00 cg2123r
2 Harmen Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5bontweverbestaet sober18:17:00 cg3:17:00 cg4221v
2 Harmen Jansen cum uxoreZuiderhaven 40bontweverbestaet sober18:17:00 cg3:17:00 cg4221v
3 Harmen Jansen cum uxore3-017 weevergering bestaen17:17:00 cg3:17:00 cg2439v
2 Harmen Hendriks Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1029r
2 Harmen Hendriks Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1029r
2 Harmen Alberts cum uxoreKerkpoortstraat 5kooltjers15:05:00 cg2:05:00 cg2325v
2 Harmen Alberts cum uxoreZuiderhaven 40kooltjers15:05:00 cg2:05:00 cg2325v
2 Harmen Velthuys Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1027r
2 Harmen Velthuys Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1027r
2 Harmen Arents cum uxore2-087Wortelstraat 8weever20:17:00 cg3:17:00 cg5126v
2 Harmen ten Veen Kerkpoortstraat 5weversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1029v
2 Harmen ten Veen Zuiderhaven 40weversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1029v
1 Harmen van Vlie 1-083 glaesemaeker, mr.gemeen bestaen17:05:00 cg3:05:00 cg419v
2 Harmen Hendriks cum uxore2-069Wortelstraat 13weever18:16:00 cg3:16:00 cg2027r
2 Harmen Hendriks cum uxore2-069Wortelstraat 15weever18:16:00 cg3:16:00 cg2027r
2 Harmen Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5weever20:03:00 cg3:03:00 cg3030r
2 Harmen Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40weever20:03:00 cg3:03:00 cg3030r
3 Harmen Jansen weduweKerkpoortstraat 5bestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg1244v
3 Harmen Jansen weduweZuiderhaven 40bestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg1244v
1 Harmen Blom cum uxoreKerkpoortstraat 5wever13:13:00 cg2:13:00 cg317r
1 Harmen Blom cum uxoreZuiderhaven 40wever13:13:00 cg2:13:00 cg317r
3 Harmen Beernts Kerkpoortstraat 5weeversknegtseer gering11:13:00 cg2:13:00 cg1242r
3 Harmen Beernts Zuiderhaven 40weeversknegtseer gering11:13:00 cg2:13:00 cg1242r
8 Harmen Willems weduweKerkpoortstraat 5bestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10153r
8 Harmen Willems weduweZuiderhaven 40bestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10153r
8 Harmen Visser cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet matigh17:06:00 cg2:06:00 cg30148v
8 Harmen Visser cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet matigh17:06:00 cg2:06:00 cg30148v
5 Harmen Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2084r
5 Harmen Harmens cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2084r
4 Harmen Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering11:13:00 cg2:13:00 cg2263r
4 Harmen Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weevergering11:13:00 cg2:13:00 cg2263r
4 Harmen Schoppen Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1073r
4 Harmen Schoppen Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1073r
4 Harmen Beernts cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering20:10:00 cg3:10:00 cg3264v
4 Harmen Beernts cum uxoreZuiderhaven 40weevergering20:10:00 cg3:10:00 cg3264v
4 Harmen Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering20:00:00 cg3:00:00 cg2372r
4 Harmen Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weevergering20:00:00 cg3:00:00 cg2372r
5 Harmen Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen19:08:00 cg3:08:00 cg3089v
5 Harmen Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen19:08:00 cg3:08:00 cg3089v
4 Harmen Jansen Braemers 4-172 weevergering18:01:00 cg3:01:00 cg1372r
4 Harmen Ysraels weduwe4-054Hofstraat 45weverinnebestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1060v
4 Harmen van Wessum Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1067v
4 Harmen van Wessum Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1067v
3 Harmen Gerrits cum uxore3-125 weeverbestaet gemeen17:00:00 cg2:00:00 cg2049v
4 Harmen Beernts cum uxore4-126Hofstraat 19weevergering17:13:00 cg2:13:00 cg2267v
3 Harmen Hendriks cum uxore3-124/3 weeverbestaet taemelijk21:05:00 cg3:05:00 cg2249v
3 Harmen Gerrits 3-123Fabrieksstraat 26weeverbestaet gemeen14:09:00 cg2:09:00 cg2049r
4 Harmen Portier Kerkpoortstraat 5coopmanbestaet wel78:19:00 cg13:19:00 cg3061v
4 Harmen Portier Zuiderhaven 40coopmanbestaet wel78:19:00 cg13:19:00 cg3061v
5 Harmen Hessels cum uxoreKerkpoortstraat 5boekebinder, mr.bestaet reedelijk22:11:00 cg3:11:00 cg2082v
5 Harmen Hessels cum uxoreZuiderhaven 40boekebinder, mr.bestaet reedelijk22:11:00 cg3:11:00 cg2082v
4 Harmen Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet maetigh15:16:00 cg2:16:00 cg2066v
4 Harmen Dirks cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet maetigh15:16:00 cg2:16:00 cg2066v
3 Harmen Jans cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergeringh bestaen15:06:00 cg2:06:00 cg2246v
3 Harmen Jans cum uxoreZuiderhaven 40weevergeringh bestaen15:06:00 cg2:06:00 cg2246v
4 Harmen Jansen cum uxore4-071Kerkpoortstraat 67weevergering19:17:00 cg3:17:00 cg3362v
5 Harmen Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering17:13:00 cg2:13:00 cg2290r
5 Harmen Harmens cum uxoreZuiderhaven 40weevergering17:13:00 cg2:13:00 cg2290r
4 Harmen Jans Kerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1061r
4 Harmen Jans Zuiderhaven 40weeversknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1061r
4 Harmen Hendriks Kerkpoortstraat 5brouwersknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1071r
4 Harmen Hendriks Zuiderhaven 40brouwersknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1071r
4 Harmen Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5soldaetgealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3258r
4 Harmen Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40soldaetgealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3258r
1 Harmke Warners een weduweKerkpoortstraat 5pauper7:04:00 cg1:04:00 cg209v
1 Harmke Warners een weduweZuiderhaven 40pauper7:04:00 cg1:04:00 cg209v
5 Harrit Eeuwes cum uxore5-101 0turfdraegerbestaet maetigh19:13:00 cg3:13:00 cg3191r
1 Hartman Hartmans cum uxoreKerkpoortstraat 5metselaersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2210v
1 Hartman Hartmans cum uxoreZuiderhaven 40metselaersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2210v
7 Hartman Yges Kerkpoortstraat 5bakkersknegtbestaet maetigh7:17:00 cg1:17:00 cg10123v
7 Hartman Yges Zuiderhaven 40bakkersknegtbestaet maetigh7:17:00 cg1:17:00 cg10123v
4 Hauke Hilles Kerkpoortstraat 5schipper, Bolswarderbestaet reedelijk wel14:15:00 cg2:15:00 cg1069r
4 Hauke Hilles Zuiderhaven 40schipper, Bolswarderbestaet reedelijk wel14:15:00 cg2:15:00 cg1069r
5 Haye Keympes cum uxore5-104Gardenierstraat 3bierdraegerbestaet gemeen18:16:00 cg3:16:00 cg2091v
5 Haye Boeles cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh16:17:00 cg2:17:00 cg3392v
5 Haye Boeles cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh16:17:00 cg2:17:00 cg3392v
2 Haye Gerkes cum uxoreKerkpoortstraat 5wolkammer, mr.bestaet wel51:11:00 cg8:11:00 cg4225v
2 Haye Gerkes cum uxoreZuiderhaven 40wolkammer, mr.bestaet wel51:11:00 cg8:11:00 cg4225v
1 Haye Willems cum uxoreKerkpoortstraat 5sakkedraeger11:13:00 cg2:13:00 cg4016v
1 Haye Willems cum uxoreZuiderhaven 40sakkedraeger11:13:00 cg2:13:00 cg4016v
2 Haytse Claeses weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1025r
2 Haytse Claeses weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1025r
3 Haytse Wouters cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk15:13:00 cg2:13:00 cg4049v
3 Haytse Wouters cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk15:13:00 cg2:13:00 cg4049v
4 Haytse Wybrens cum uxore4-107Romastraat 12weverbestaet geringh19:17:00 cg3:17:00 cg4066r
4 Heere Martens Kerkpoortstraat 5baentjersknegtgealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg0076r
4 Heere Martens Zuiderhaven 40baentjersknegtgealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg0076r
5 Heere Adams cum uxoreKerkpoortstraat 5sjouwerbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2092r
5 Heere Adams cum uxoreZuiderhaven 40sjouwerbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2092r
5 Heere Hoytes cum uxore5-076Heiligeweg 13turfvoerdervan gemeen bestaen21:09:00 cg3:09:00 cg4187v
4 Heere Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5weevervan geringh bestaen15:06:00 cg2:06:00 cg2172r
4 Heere Harmens cum uxoreZuiderhaven 40weevervan geringh bestaen15:06:00 cg2:06:00 cg2172r
2 Heere Meyles cum uxoreKerkpoortstraat 5blauwferwersknegt18:00:00 cg3:00:00 cg2028v
2 Heere Meyles cum uxoreZuiderhaven 40blauwferwersknegt18:00:00 cg3:00:00 cg2028v
2 Heere Gerbens cum uxore2-093Hoogstraat 51stalman22:00:00 cg3:00:00 cg3029v
1 Heere Wybrens cum uxore1-056Vissersstraat 6metselaarbestaet gemeen25:00:00 cg4:00:00 cg237r
1 Heere Heeres cum uxore1-123Zoutsloot 34metselaar, mr.bestaet reedelijk wel18:01:00 cg3:01:00 cg2014v
1 Heere Heeres cum uxore1-123Zoutsloot 36metselaar, mr.bestaet reedelijk wel18:01:00 cg3:01:00 cg2014v
1 Heere Heeres cum uxore1-123Droogstraat 45metselaar, mr.bestaet reedelijk wel18:01:00 cg3:01:00 cg2014v
2 Heere Rinkes cum uxore2-169William Boothstraat 6bontreederwel begoedight80:00:00 cg13:00:00 cg3036v
2 Heere Rinkes cum uxore2-169William Boothstraat 6bontreederwel begoedight80:00:00 cg13:00:00 cg3036v
2 Heere Wybrens cum uxoreKerkpoortstraat 5waterhaelder voor een zoutkeet20:01:00 cg3:01:00 cg2237r
2 Heere Wybrens cum uxoreZuiderhaven 40waterhaelder voor een zoutkeet20:01:00 cg3:01:00 cg2237r
6 Heere Dirks weduweKerkpoortstraat 5zie Jan Heeres0:00:00 cg0:00:00 cg00111v
6 Heere Dirks weduweZuiderhaven 40zie Jan Heeres0:00:00 cg0:00:00 cg00111v
8 Heere Ruurds cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermanbestaet maetigh20:00:00 cg3:00:00 cg50137r
8 Heere Ruurds cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermanbestaet maetigh20:00:00 cg3:00:00 cg50137r
8 Heere Pytters cum uxore8-146/3Schritsen 4sleefmaekerbestaet geringh18:00:00 cg3:00:00 cg31150v
1 Hein Joukes cum uxoreKerkpoortstraat 5schipper op een galjootbestaet taemelijk wel40:09:00 cg6:09:00 cg233r
1 Hein Joukes cum uxoreZuiderhaven 40schipper op een galjootbestaet taemelijk wel40:09:00 cg6:09:00 cg233r
4 Hein Wytses cum uxoreKerkpoortstraat 5weeversknegt14:09:00 cg2:09:00 cg2061v
4 Hein Wytses cum uxoreZuiderhaven 40weeversknegt14:09:00 cg2:09:00 cg2061v
8 Helena Kuik een weduwe8-144Jan Ruurdstraat 3bestaet maetigh20:12:00 cg3:12:00 cg10150r
8 Hendrik Hansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen14:09:00 cg2:09:00 cg20147r
8 Hendrik Hansen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen14:09:00 cg2:09:00 cg20147r
8 Hendrik Arjens cum uxoreKerkpoortstraat 5brouwersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg52143v
8 Hendrik Arjens cum uxoreZuiderhaven 40brouwersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg52143v
8 Hendrik Baltus cum uxore8-137Grote Ossenmarkt 10matroosbestaet geringh17:06:00 cg2:06:00 cg30149r
8 Hendrik Cornelis cum uxoreKerkpoortstraat 5timmerman, mr.bestaet [niet ingevuld]20:17:00 cg3:17:00 cg51148r
8 Hendrik Cornelis cum uxoreZuiderhaven 40timmerman, mr.bestaet [niet ingevuld]20:17:00 cg3:17:00 cg51148r
8 Hendrik Croesen cum uxoreKerkpoortstraat 5hofmeester op 't admiraliteyts jagtbestaet van sijn bedieningh26:00:00 cg4:00:00 cg23149v
8 Hendrik Croesen cum uxoreZuiderhaven 40hofmeester op 't admiraliteyts jagtbestaet van sijn bedieningh26:00:00 cg4:00:00 cg23149v
8 Hendrik Jurjens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg21150v
8 Hendrik Jurjens cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg21150v
8 Hendrik Postma Kerkpoortstraat 5schipslaeperbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20152v
8 Hendrik Postma Zuiderhaven 40schipslaeperbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20152v
4 Hendrik Frank cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergering15:00:00 cg2:00:00 cg2178v
4 Hendrik Frank cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergering15:00:00 cg2:00:00 cg2178v
3 Hendrik Jansen cum uxore3-155Franekereind 28soutdraegerbestaet maetigh15:05:00 cg2:05:00 cg3251v
5 Hendrik Harmens weduweKerkpoortstraat 5bestaet seer gemeen15:13:00 cg2:13:00 cg1080r
5 Hendrik Harmens weduweZuiderhaven 40bestaet seer gemeen15:13:00 cg2:13:00 cg1080r
4 Hendrik Kamphuys cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3457r
4 Hendrik Kamphuys cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3457r
4 Hendrik Martens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg3078r
4 Hendrik Martens cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg3078r
4[doorgehaald] Hendrik Jansen weduwe, is Berber Haentjes fol. 64vKerkpoortstraat 5bestaet gemeen0:00:00 cg0:00:00 cg3068r
4[doorgehaald] Hendrik Jansen weduwe, is Berber Haentjes fol. 64vZuiderhaven 40bestaet gemeen0:00:00 cg0:00:00 cg3068r
3 Hendrik Janus cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2251v
3 Hendrik Janus cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2251v
4 Hendrik Adams weduwe4-105/2Vianen 4weeverinnebestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1065v
4 Hendrik Jansen 4-244 weevergealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1278r
5 Hendrik Gerbens weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1491v
5 Hendrik Gerbens weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1491v
5 Hendrik Poulus 5-081Grote Kerkstraat 32hoveniervan gemeen bestaen29:09:00 cg4:09:00 cg3088v
4 Hendrik Gerryts Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062r
4 Hendrik Gerryts Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062r
4 Hendrik Arents 4-199Schoolstraat 1weevergering10:13:00 cg1:13:00 cg1174v
4 Hendrik Hendriks cum uxore4-200Zuiderhaven 38weeverbestaet geringh17:13:00 cg2:13:00 cg2274v
3 Hendrik Gerrits cum uxore3-119/3Kerkpoortstraat 12weeverbestaet maetigh17:13:00 cg2:13:00 cg2249v
4 Hendrik Jielles cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebakkersknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2060r
4 Hendrik Jielles cum uxoreZuiderhaven 40pannebakkersknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2060r
4 Hendrik Jansen cum uxore4-125Hofstraat 19weevergeringh15:16:00 cg2:16:00 cg2067v
4 Hendrik Reints Kerkpoortstraat 5weevergering10:02:00 cg2:02:00 cg1061v
4 Hendrik Reints Zuiderhaven 40weevergering10:02:00 cg2:02:00 cg1061v
3 Hendrik Jansen cum uxore3-119/3Kerkpoortstraat 12weeverbestaet reedelijk15:16:00 cg2:16:00 cg2049r
3 Hendrik Beernts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk17:13:00 cg2:13:00 cg2250v
3 Hendrik Beernts cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk17:13:00 cg2:13:00 cg2250v
3 Hendrik Beernts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet maetigh15:06:00 cg2:06:00 cg2148v
3 Hendrik Beernts cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet maetigh15:06:00 cg2:06:00 cg2148v
4 Hendrik Lucas Kerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1061v
4 Hendrik Lucas Zuiderhaven 40weeversknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1061v
4 Hendrik Reidhorst cum uxore4-008 bestaet maetigh22:09:00 cg3:09:00 cg5257r
3 Hendrik Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5gleybakkersknegtgemeen bestaen14:05:00 cg2:05:00 cg2153r
3 Hendrik Jansen cum uxoreZuiderhaven 40gleybakkersknegtgemeen bestaen14:05:00 cg2:05:00 cg2153r
4 Hendrik Alberts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen19:08:00 cg3:08:00 cg3064v
4 Hendrik Alberts cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen19:08:00 cg3:08:00 cg3064v
3 Hendrik Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk15:16:00 cg2:16:00 cg2050v
3 Hendrik Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk15:16:00 cg2:16:00 cg2050v
4 Hendrik Harmens weduweKerkpoortstraat 5weeverinnegering6:16:00 cg1:16:00 cg1163v
4 Hendrik Harmens weduweZuiderhaven 40weeverinnegering6:16:00 cg1:16:00 cg1163v
5 Hendrik van Heesen Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1090r
5 Hendrik van Heesen Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1090r
3 Hendrik Warners cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3147v
3 Hendrik Warners cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3147v
3 Hendrik Claever cum uxoreKerkpoortstraat 5winkeltje, kleinbestaet reedelijk19:08:00 cg3:08:00 cg3054v
3 Hendrik Claever cum uxoreZuiderhaven 40winkeltje, kleinbestaet reedelijk19:08:00 cg3:08:00 cg3054v
4 Hendrik Claeses weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3065r
4 Hendrik Claeses weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3065r
4 Hendrik Jongma Kerkpoortstraat 5houtkooperbestaet wel76:05:00 cg12:05:00 cg2376r
4 Hendrik Jongma Zuiderhaven 40houtkooperbestaet wel76:05:00 cg12:05:00 cg2376r
4 Hendrik de Wit cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh18:09:00 cg3:09:00 cg3465r
4 Hendrik de Wit cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh18:09:00 cg3:09:00 cg3465r
4 Hendrik Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5ijsersmid, mr.bestaet reedelijk wel20:09:00 cg3:09:00 cg2077v
4 Hendrik Dirks cum uxoreZuiderhaven 40ijsersmid, mr.bestaet reedelijk wel20:09:00 cg3:09:00 cg2077v
4 Hendrik Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering11:09:00 cg2:09:00 cg2065v
4 Hendrik Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40weevergering11:09:00 cg2:09:00 cg2065v
5 Hendrik Daniëls cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdragerbestaet geringh17:09:00 cg2:09:00 cg2391r
5 Hendrik Daniëls cum uxoreZuiderhaven 40turfdragerbestaet geringh17:09:00 cg2:09:00 cg2391r
1 Hendrik Annes weduweKerkpoortstraat 5alimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg434v
1 Hendrik Annes weduweZuiderhaven 40alimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg434v
2 Hendrik Heermans cum uxoreKerkpoortstraat 5redelijk wel doch tegenwoordig niets bij de hand22:00:00 cg3:00:00 cg2128v
2 Hendrik Heermans cum uxoreZuiderhaven 40redelijk wel doch tegenwoordig niets bij de hand22:00:00 cg3:00:00 cg2128v
1 Hendrik Zeegers cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2016v
1 Hendrik Zeegers cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2016v
2 Hendrik Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5weever15:16:00 cg2:16:00 cg2019v
2 Hendrik Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40weever15:16:00 cg2:16:00 cg2019v
2 Hendrik Cornelis cum uxoreKerkpoortstraat 5rentenierbestaet reedelijk22:11:00 cg3:11:00 cg2020r
2 Hendrik Cornelis cum uxoreZuiderhaven 40rentenierbestaet reedelijk22:11:00 cg3:11:00 cg2020r
3 Hendrik Wolles cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebakkersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg3044r
3 Hendrik Wolles cum uxoreZuiderhaven 40pannebakkersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg3044r
3 Hendrik Lieuwes weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3044v
3 Hendrik Lieuwes weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3044v
1 Hendrik Faber cum uxore1-142Bildtstraat 23ijsersmid, mr.bestaet taemelijk26:16:00 cg4:16:00 cg3216v
1 Hendrik Faber cum uxore1-142Noorderhaven 83ijsersmid, mr.bestaet taemelijk26:16:00 cg4:16:00 cg3216v
1 Hendrik Faber cum uxore1-142Noorderhaven 83ijsersmid, mr.bestaet taemelijk26:16:00 cg4:16:00 cg3216v
3 Hendrik Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet maetigh18:03:00 cg3:03:00 cg2145r
3 Hendrik Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet maetigh18:03:00 cg3:03:00 cg2145r
3 Hendrik Everts 3-039Nieuwstraat 38metselaersknegt, mr.van soober bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2141r
2 Hendrik Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weever11:13:00 cg2:13:00 cg2127v
2 Hendrik Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weever11:13:00 cg2:13:00 cg2127v
1 Hendrik Jarigs cum uxoreKerkpoortstraat 5leerloyersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg225r
1 Hendrik Jarigs cum uxoreZuiderhaven 40leerloyersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg225r
2 Hendrik Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5wevervan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2621v
2 Hendrik Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40wevervan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2621v
2 Hendrik Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5wever15:06:00 cg2:06:00 cg2121v
2 Hendrik Jansen cum uxoreZuiderhaven 40wever15:06:00 cg2:06:00 cg2121v
2 Hendrik Coelman Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1027r
2 Hendrik Coelman Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1027r
2 Hendrik Stiphout cum uxoreKerkpoortstraat 5weever18:03:00 cg3:03:00 cg2122v
2 Hendrik Stiphout cum uxoreZuiderhaven 40weever18:03:00 cg3:03:00 cg2122v
3 Hendrik Beernts cum uxore, beswaert met een swaer huisgesin3-030Nieuwstraat 33weever22:17:00 cg3:17:00 cg6440v
1 Hendrik Pieters cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2312r
1 Hendrik Pieters cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2312r
2 Hendrik Merkus cum uxoreKerkpoortstraat 5weever19:05:00 cg3:05:00 cg5030r
2 Hendrik Merkus cum uxoreZuiderhaven 40weever19:05:00 cg3:05:00 cg5030r
3 Hendrik Jansen cum uxore3-018 weevergeringh bestaen15:16:00 cg2:16:00 cg2439v
3 Hendrik Fransen cum uxore3-011Oosterkeetstraat 5timmerman, mr.bestaet maetigh21:15:00 cg3:15:00 cg2139r
1 Hendrik Alberts cum uxoreKerkpoortstraat 5wevergealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg207r
1 Hendrik Alberts cum uxoreZuiderhaven 40wevergealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg207r
1 Hendrik Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdraeger en winkelier17:08:00 cg3:08:00 cg2112r
1 Hendrik Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40turfdraeger en winkelier17:08:00 cg3:08:00 cg2112r
2 Hendrik Jocchums cum uxoreKerkpoortstraat 5leerloyer24:16:00 cg4:16:00 cg3037r
2 Hendrik Jocchums cum uxoreZuiderhaven 40leerloyer24:16:00 cg4:16:00 cg3037r
1 Hendrik Tijssen cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmerman17:00:00 cg3:00:00 cg2015v
1 Hendrik Tijssen cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmerman17:00:00 cg3:00:00 cg2015v
3 Hendrik Alberts cum uxore3-025Nieuwstraat 13weeverbestaet geringh16:09:00 cg2:09:00 cg2540v
2 Hendrik Duman cum uxoreKerkpoortstraat 5suikerbakkersknegt18:03:00 cg3:03:00 cg2130v
2 Hendrik Duman cum uxoreZuiderhaven 40suikerbakkersknegt18:03:00 cg3:03:00 cg2130v
2 Hendrik Harmens Kerkpoortstraat 5setschipper17:13:00 cg2:13:00 cg2231r
2 Hendrik Harmens Zuiderhaven 40setschipper17:13:00 cg2:13:00 cg2231r
1 Hendrik Tijssen cum uxoreKerkpoortstraat 5alimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg318r
1 Hendrik Tijssen cum uxoreZuiderhaven 40alimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg318r
3 Hendrik Jansen Kerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1139v
3 Hendrik Jansen Zuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1139v
2 Hendrik Everts cum uxoreKerkpoortstraat 5panneboeterbestaet maetigh25:00:00 cg4:00:00 cg2029r
2 Hendrik Everts cum uxoreZuiderhaven 40panneboeterbestaet maetigh25:00:00 cg4:00:00 cg2029r
7 Hendrik van Beemen cum uxore7-103Voorstraat 17paruikmaekerbestaet geringh17:13:00 cg2:13:00 cg22128r
7 Hendrik van Beemen cum uxore7-103Voorstraat 17paruikmaekerbestaet geringh17:13:00 cg2:13:00 cg22128r
7 Hendrik Beernts weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg22119v
7 Hendrik Beernts weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg22119v
5 Hendrik Poulus cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergering11:09:00 cg2:09:00 cg2099r
5 Hendrik Poulus cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergering11:09:00 cg2:09:00 cg2099r
8 Hendrik Minnes 8-023Prinsenstraat 4blokmaeker, mr.bestaet maetigh wel33:00:00 cg5:00:00 cg30135v
6 Hendrik Zacharias cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergemeen17:00:00 cg2:00:00 cg20111v
6 Hendrik Zacharias cum uxoreZuiderhaven 40weevergemeen17:00:00 cg2:00:00 cg20111v
6 Hendrik Taek cum uxoreKerkpoortstraat 5suikerbackersknegtbestaet geringh12:13:00 cg2:13:00 cg20112r
6 Hendrik Taek cum uxoreZuiderhaven 40suikerbackersknegtbestaet geringh12:13:00 cg2:13:00 cg20112r
6 Hendrik Willems Kerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk wel19:13:00 cg3:13:00 cg31112v
6 Hendrik Willems Zuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk wel19:13:00 cg3:13:00 cg31112v
8 Hendrik Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5sjouwerbestaet maetigh18:01:00 cg3:01:00 cg20136r
8 Hendrik Jansen cum uxoreZuiderhaven 40sjouwerbestaet maetigh18:01:00 cg3:01:00 cg20136r
8 Hendrik Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering18:17:00 cg3:17:00 cg42138v
8 Hendrik Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40weevergering18:17:00 cg3:17:00 cg42138v
6 Hendrik Freedriks cum uxoreKerkpoortstraat 5suikerbakkersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg23112r
6 Hendrik Freedriks cum uxoreZuiderhaven 40suikerbakkersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg23112r
6 Hendrik Sybrens cum uxoreKerkpoortstraat 5timmermansknegtbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20107r
6 Hendrik Sybrens cum uxoreZuiderhaven 40timmermansknegtbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20107r
6 Hendrik Melcherts cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg41107r
6 Hendrik Melcherts cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg41107r
5 Hendrik Martens weduweKerkpoortstraat 5turfmeetsterbestaet soober6:16:00 cg1:16:00 cg5198v
5 Hendrik Martens weduweZuiderhaven 40turfmeetsterbestaet soober6:16:00 cg1:16:00 cg5198v
8 Hendrik Norel cum uxoreKerkpoortstraat 5binnenvaeder in 't gereformeerde weeshuisbestaet maetigh11:12:00 cg2:12:00 cg20139r
8 Hendrik Norel cum uxoreZuiderhaven 40binnenvaeder in 't gereformeerde weeshuisbestaet maetigh11:12:00 cg2:12:00 cg20139r
7 Hendrik Dirks cum uxore7-008Sint Jacobstraat 17matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg30118v
7 Hendrik Johannes cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg21126r
7 Hendrik Johannes cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg21126r
7 Hendrik Beernts weduweKerkpoortstraat 5arbeydstergering, gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg12130r
7 Hendrik Beernts weduweZuiderhaven 40arbeydstergering, gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg12130r
6 Hendrik Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgering11:09:00 cg2:09:00 cg21105v
6 Hendrik Harmens cum uxoreZuiderhaven 40matroosgering11:09:00 cg2:09:00 cg21105v
5 Hendrik Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmerman, vaerd voorbestaet maetigh15:06:00 cg2:06:00 cg2196v
5 Hendrik Dirks cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmerman, vaerd voorbestaet maetigh15:06:00 cg2:06:00 cg2196v
6 Hendrik Thomas Tromp 6-105Lanen 67opsigter op de maet van de turfkorvenbestaet reedelijk wel23:15:00 cg3:15:00 cg20110v
7 Hendrik Wassenaar 7-094Voorstraat 35coopmanbestaet wel66:13:00 cg11:13:00 cg30127r
7 Hendrik Pesma 7-105Voorstraat 13notaris publicusbestaet wel70:01:00 cg11:01:00 cg31128r
6 Hendrik Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5galliootschipperbestaet gemeen36:00:00 cg6:00:00 cg40114r
6 Hendrik Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40galliootschipperbestaet gemeen36:00:00 cg6:00:00 cg40114r
6 Hendrik Pytters weduwe6-138Schritsen 7bestaet wel36:00:00 cg6:00:00 cg30114v
5 Hendrik Eyberts cum uxore5-110/4 weeverbestaet gemeen15:16:00 cg2:16:00 cg2092v
6 Hendrik Leenderts weduweKerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg20114v
6 Hendrik Leenderts weduweZuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg20114v
3 Hendrik Jan Douwes weduweKerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg3051r
3 Hendrik Jan Douwes weduweZuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg3051r
3 Hendrikjen Daniëls een weduwe3-170Lammert Warndersteeg 14gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3152v
5 Hendrikjen Jans Claver Kerkpoortstraat 5van gemeen bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1099r
5 Hendrikjen Jans Claver Zuiderhaven 40van gemeen bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1099r
1 Hendrina Hendriks Kerkpoortstraat 5nayster6:12:00 cg1:12:00 cg1014v
1 Hendrina Hendriks Zuiderhaven 40nayster6:12:00 cg1:12:00 cg1014v
4 Henne Sipkes cum uxoreKerkpoortstraat 5schoenlapperbestaet geringh12:13:00 cg2:13:00 cg2075v
4 Henne Sipkes cum uxoreZuiderhaven 40schoenlapperbestaet geringh12:13:00 cg2:13:00 cg2075v
2 Henningh Cornelis cum uxore2-038Karremanstraat 21van seer geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg3023v
2 Hessel Jelles cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2233r
2 Hessel Jelles cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2233r
1 Hessel Sybrens Hingst Kerkpoortstraat 5weeverbestaet seer geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1015v
1 Hessel Sybrens Hingst Zuiderhaven 40weeverbestaet seer geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1015v
4 Hessel Sytses weduweKerkpoortstraat 5bestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg3174r
4 Hessel Sytses weduweZuiderhaven 40bestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg3174r
5 Hessel Hayes cum uxore5-066Lanen 82coordewerkerbestaet gemeen23:15:00 cg3:15:00 cg3086v
9 Hessel Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg60155r
9 Hessel Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg60155r
8 Hessel Lammerts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20147v
8 Hessel Lammerts cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20147v
7 Hessel Poulus cum uxoreKerkpoortstraat 5baentjersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22130r
7 Hessel Poulus cum uxoreZuiderhaven 40baentjersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22130r
5 Hessel Jacobs cum uxore5-112 gealimenteerd met turf0:00:00 cg0:00:00 cg3092v
6 Hessel Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg23109v
6 Hessel Jansen cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg23109v
5 Hessel Doekles cum uxoreKerkpoortstraat 5schipper, oldbestaet wel28:07:00 cg4:07:00 cg2098v
5 Hessel Doekles cum uxoreZuiderhaven 40schipper, oldbestaet wel28:07:00 cg4:07:00 cg2098v
4 Hesseltje een weduweKerkpoortstraat 5van geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1076r
4 Hesseltje een weduweZuiderhaven 40van geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1076r
4 Hester Castelhorn Kerkpoortstraat 5winkeltje, kleinbestaet geringh10:17:00 cg1:17:00 cg1056v
4 Hester Castelhorn Zuiderhaven 40winkeltje, kleinbestaet geringh10:17:00 cg1:17:00 cg1056v
4 Heyn Harings cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg2178r
4 Heyn Harings cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg2178r
5 Heyn Freerks cum uxore5-065Lanen 93timmermanbestaet reedelijk wel22:11:00 cg3:11:00 cg2086v
8 Heyn Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5glaesemaekerbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg20144v
8 Heyn Jansen cum uxoreZuiderhaven 40glaesemaekerbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg20144v
7 Hibbe Gabbes cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermanbestaet maetigh18:00:00 cg3:00:00 cg20124r
7 Hibbe Gabbes cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermanbestaet maetigh18:00:00 cg3:00:00 cg20124r
1 Hidde Sipkes cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebackersknegt14:13:00 cg2:13:00 cg4115r
1 Hidde Sipkes cum uxoreZuiderhaven 40pannebackersknegt14:13:00 cg2:13:00 cg4115r
2 Hidde Wybes weduwe, sittende met kindersKerkpoortstraat 5nayster12:04:00 cg2:04:00 cg1033v
2 Hidde Wybes weduwe, sittende met kindersZuiderhaven 40nayster12:04:00 cg2:04:00 cg1033v
4 Hidde Brouwer cum uxore4-041Zuiderhaven 73hofmeester op 't Prince Jagtbestaet wel36:12:00 cg6:12:00 cg2059v
5 Hille Claeses cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdraegerbestaet gemeen21:09:00 cg3:09:00 cg4181r
5 Hille Claeses cum uxoreZuiderhaven 40turfdraegerbestaet gemeen21:09:00 cg3:09:00 cg4181r
8 Hillebrand Dirks cum uxore8-077Zuiderhaven 21coster en doodbidderbestaet maetigh wel40:00:00 cg6:00:00 cg50141r
4 Hiltje Jurjens een weduweKerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet seer gering6:16:00 cg1:16:00 cg2064r
4 Hiltje Jurjens een weduweZuiderhaven 40arbeydsterbestaet seer gering6:16:00 cg1:16:00 cg2064r
5 Hiltje Douwes Kerkpoortstraat 5naysterbestaet sober6:12:00 cg1:12:00 cg1082r
5 Hiltje Douwes Zuiderhaven 40naysterbestaet sober6:12:00 cg1:12:00 cg1082r
5 Hiltje Jans een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1090v
5 Hiltje Jans een weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1090v
4 Hiltje Keimpes een weduweKerkpoortstraat 5gealimentteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1071r
4 Hiltje Keimpes een weduweZuiderhaven 40gealimentteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1071r
7 Hinke Dirks Kerkpoortstraat 5bestaet maetigh wel14:15:00 cg2:15:00 cg10118v
7 Hinke Dirks Zuiderhaven 40bestaet maetigh wel14:15:00 cg2:15:00 cg10118v
8 Hinke Alberts Kerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10142r
8 Hinke Alberts Zuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10142r
2 Hinke Dreyer 2-055Hoogstraat 3rentenierschebestaet taemelijk17:14:00 cg3:14:00 cg1024v
2 Hinke Mosch Kerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1032v
2 Hinke Mosch Zuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1032v
1 Hinke Taekes een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1018v
1 Hinke Taekes een weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1018v
8 Homme Claesen cum uxore8-149Schritsen 26sleefmaekerbestaet maetig wel25:00:00 cg4:00:00 cg20151v
8 Horatius van Seyst cum uxore8-169Zuiderhaven 47weeverbestaet geringh19:05:00 cg3:05:00 cg50153v
6 Hoyte Broers cum uxoreKerkpoortstraat 5koekebacker, mr.bestaet wel50:15:00 cg8:15:00 cg30103v
6 Hoyte Broers cum uxoreZuiderhaven 40koekebacker, mr.bestaet wel50:15:00 cg8:15:00 cg30103v
4 Hubert Pieters 4-104Vianen 10weeverbestaet maetigh wel9:13:00 cg1:13:00 cg1065v
4 Hubert Pieters 4-104Vianen 12weeverbestaet maetigh wel9:13:00 cg1:13:00 cg1065v
4 Hubert Pieters 4-104Vianen 14weeverbestaet maetigh wel9:13:00 cg1:13:00 cg1065v
4 Hubert Pieters 4-104Vianen 16weeverbestaet maetigh wel9:13:00 cg1:13:00 cg1065v
4 Hubert Pieters 4-104Vianen 18weeverbestaet maetigh wel9:13:00 cg1:13:00 cg1065v
1 Hubert Jetses met sijn vrouw1-003Noorderhaven 7matroos11:09:00 cg2:09:00 cg201r
6 Huge Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5coopmanbestaet wel50:00:00 cg8:00:00 cg30101r
6 Huge Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40coopmanbestaet wel50:00:00 cg8:00:00 cg30101r
8 Hugo van Calslaegen cum uxoreKerkpoortstraat 5coopmanbestaet wel50:00:00 cg8:00:00 cg20141r
8 Hugo van Calslaegen cum uxoreZuiderhaven 40coopmanbestaet wel50:00:00 cg8:00:00 cg20141r
5 Hyke Jarigs Kerkpoortstraat 5postgering6:12:00 cg1:12:00 cg0081v
5 Hyke Jarigs Zuiderhaven 40postgering6:12:00 cg1:12:00 cg0081v
3 Hylke Hanekuyk weduwe3-190Franekereind 8een welgesteld burgersche96:07:00 cg16:07:00 cg5054r
5 Hylke Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3488r
5 Hylke Harmens cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3488r
2 Hylke Orks cum uxoreKerkpoortstraat 5schoenmaekersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2334v
2 Hylke Orks cum uxoreZuiderhaven 40schoenmaekersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2334v
1 Hylkjen Fongers Kerkpoortstraat 5wort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg105r
1 Hylkjen Fongers Zuiderhaven 40wort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg105r
5 Hylkjen Abbes Kerkpoortstraat 5naysterbestaet reedelijk wel14:15:00 cg2:15:00 cg1085r
5 Hylkjen Abbes Zuiderhaven 40naysterbestaet reedelijk wel14:15:00 cg2:15:00 cg1085r
8 Hylkjen Pybes Kerkpoortstraat 5arbeydstergering6:16:00 cg1:16:00 cg11144v
8 Hylkjen Pybes Zuiderhaven 40arbeydstergering6:16:00 cg1:16:00 cg11144v
8de erven van Hyltje Joris 8-090Vijver 4sonder bedrijffbestaen maetig wel36:07:00 cg6:07:00 cg30142v
6 Hyltje Abes cum uxoreKerkpoortstraat 5kooltjerbestaet wel28:16:00 cg4:16:00 cg21110r
6 Hyltje Abes cum uxoreZuiderhaven 40kooltjerbestaet wel28:16:00 cg4:16:00 cg21110r
6 IJsbrand Felten(s) c.u.6-064Drie Roemersteeg 7oud en arm6:16:00 cg1:16:00 cg20109r
5 IJsbrand Cornelis weduweKerkpoortstraat 5winkeltie, klein9:16:00 cg1:16:00 cg2096r
5 IJsbrand Cornelis weduweZuiderhaven 40winkeltie, klein9:16:00 cg1:16:00 cg2096r
4 IJsbrand Ypes cum uxore4-122Hofstraat 15smidsknegtgering11:13:00 cg2:13:00 cg2267v
4 IJsbrand Jocchums cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosseer gering van bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2259r
4 IJsbrand Jocchums cum uxoreZuiderhaven 40matroosseer gering van bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2259r
4 IJsbrand Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet geringh15:06:00 cg2:06:00 cg2163v
4 IJsbrand Harmens cum uxoreZuiderhaven 40weeversknegtbestaet geringh15:06:00 cg2:06:00 cg2163v
1 IJsbrand Thomas cum uxoreKerkpoortstraat 5suikerbackersknegtbestaet seer geringh13:01:00 cg2:01:00 cg2116v
1 IJsbrand Thomas cum uxoreZuiderhaven 40suikerbackersknegtbestaet seer geringh13:01:00 cg2:01:00 cg2116v
1 IJsbrand Cornelis cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg415r
1 IJsbrand Cornelis cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg415r
7 J. Wetsens cum uxoreKerkpoortstraat 5secretaris van de vijfdeels dijkenbestaet wel107:03:00 cg17:03:00 cg60127r
7 J. Wetsens cum uxoreZuiderhaven 40secretaris van de vijfdeels dijkenbestaet wel107:03:00 cg17:03:00 cg60127r
7oud burgemeester J. Form cum uxoreKerkpoortstraat 5collecteur van 't reëelbestaet soober17:05:00 cg2:05:00 cg41126r
7oud burgemeester J. Form cum uxoreZuiderhaven 40collecteur van 't reëelbestaet soober17:05:00 cg2:05:00 cg41126r
6 Jacob Joosten cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebakkersknegtbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg20109r
6 Jacob Joosten cum uxoreZuiderhaven 40pannebakkersknegtbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg20109r
7 Jacob Folkerts cum uxore7-007Sint Jacobstraat 15slotmaeker, mr.bestaet maetigh17:08:00 cg2:08:00 cg21118v
6 Jacob Harmens Kerkpoortstraat 5rentenier18:19:00 cg3:19:00 cg10101v
6 Jacob Harmens Zuiderhaven 40rentenier18:19:00 cg3:19:00 cg10101v
5 Jacob Willems cum uxore5-118Heiligeweg 24trekschipperbestaet reedelijk36:03:00 cg6:03:00 cg4193r
6 Jacob Ripperts weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg30107r
6 Jacob Ripperts weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg30107r
6 Jacob Baukes cum uxoreKerkpoortstraat 5timmermansknegtbestaet gemeen14:09:00 cg2:09:00 cg20109r
6 Jacob Baukes cum uxoreZuiderhaven 40timmermansknegtbestaet gemeen14:09:00 cg2:09:00 cg20109r
7 Jacob van Beemen cum uxore7-103Voorstraat 17silversmidbestaet maetigh28:07:00 cg4:07:00 cg20126v
7 Jacob van Beemen cum uxore7-103Voorstraat 17silversmidbestaet maetigh28:07:00 cg4:07:00 cg20126v
5 Jacob Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen17:13:00 cg2:13:00 cg2296v
5 Jacob Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen17:13:00 cg2:13:00 cg2296v
6 Jacob Radsma cum uxoreKerkpoortstraat 5horlogiemaeker, mr.bestaet burgerlijk23:15:00 cg3:15:00 cg20101r
6 Jacob Radsma cum uxoreZuiderhaven 40horlogiemaeker, mr.bestaet burgerlijk23:15:00 cg3:15:00 cg20101r
7 Jacob Saekes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg22123r
7 Jacob Saekes cum uxoreZuiderhaven 40matroosvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg22123r
5 Jacob Jelles cum uxore5-116Heiligeweg 28slotmaeker, mr.bestaet maetigh20:01:00 cg3:01:00 cg2293r
6 Jacob Scheltes weduwe6-123Lanen 26backerinne, mr.bestaet wel55:09:00 cg9:09:00 cg40112v
5 Jacob Lolles weduwe5-141Lanen 70leerloyerschebestaet wel53:09:00 cg8:09:00 cg3195r
7 Jacob Folkerts cum uxore7-043Rommelhaven 20turfdraegerbestaet maetigh wel28:07:00 cg4:07:00 cg20121v
6 Jacob Johannes cum uxoreKerkpoortstraat 5waeterhaelderbestaet geringh13:05:00 cg2:05:00 cg23111v
6 Jacob Johannes cum uxoreZuiderhaven 40waeterhaelderbestaet geringh13:05:00 cg2:05:00 cg23111v
7 Jacob Wygers cum uxoreKerkpoortstraat 5cooperslaeger, mr.bestaet maetighh36:12:00 cg6:12:00 cg20128r
7 Jacob Wygers cum uxoreZuiderhaven 40cooperslaeger, mr.bestaet maetighh36:12:00 cg6:12:00 cg20128r
5 Jacob Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2292v
5 Jacob Jansen cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2292v
8 Jacob Wiersma weduweKerkpoortstraat 5bakkerinnebestaet geringh20:00:00 cg3:00:00 cg30135v
8 Jacob Wiersma weduweZuiderhaven 40bakkerinnebestaet geringh20:00:00 cg3:00:00 cg30135v
7 Jacob Willems Kerkpoortstraat 5castmaekerbestaet maetigh22:05:00 cg3:05:00 cg10127r
7 Jacob Willems Zuiderhaven 40castmaekerbestaet maetigh22:05:00 cg3:05:00 cg10127r
7 Jacob Jans cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg21124v
7 Jacob Jans cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg21124v
3 Jacob Cornelis cum uxoreKerkpoortstraat 5blikslager, mr.bestaet maetigh13:01:00 cg2:01:00 cg2144r
3 Jacob Cornelis cum uxoreZuiderhaven 40blikslager, mr.bestaet maetigh13:01:00 cg2:01:00 cg2144r
2 Jacob Norel Kerkpoortstraat 5loodegieter, mr.30:00:00 cg5:00:00 cg3136r
2 Jacob Norel Zuiderhaven 40loodegieter, mr.30:00:00 cg5:00:00 cg3136r
3 Jacob Christiaans weduwe3-054Nieuwstraat 54bestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1042v
1 Jacob Cornelis man en vrouKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg221r
1 Jacob Cornelis man en vrouZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg221r
1 Jacob Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5wort gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg5312v
1 Jacob Dirks cum uxoreZuiderhaven 40wort gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg5312v
2 Jacob Jaspers cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2033r
2 Jacob Jaspers cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2033r
2 Jacob Hibma cum uxoreKerkpoortstraat 5coopman en pannebakkerbestaet redelijk wel90:00:00 cg15:00:00 cg3335r
2 Jacob Hibma cum uxoreZuiderhaven 40coopman en pannebakkerbestaet redelijk wel90:00:00 cg15:00:00 cg3335r
2 Jacob Ypes cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmerman15:13:00 cg2:13:00 cg2033v
2 Jacob Ypes cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmerman15:13:00 cg2:13:00 cg2033v
2 Jacob Hanekuik cum uxore2-148Noordijs 13coopman en bontreederbestaet wel80:00:00 cg13:00:00 cg3235r
2 Jacob Wybrens cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeyder20:03:00 cg3:03:00 cg3022v
2 Jacob Wybrens cum uxoreZuiderhaven 40arbeyder20:03:00 cg3:03:00 cg3022v
1 Jacob Wouters Kerkpoortstraat 5timmerman, mr.bestaet wel14:15:00 cg2:15:00 cg109r
1 Jacob Wouters Zuiderhaven 40timmerman, mr.bestaet wel14:15:00 cg2:15:00 cg109r
1 Jacob Claesen cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg231v
1 Jacob Claesen cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg231v
1 Jacob Sipkes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg217v
1 Jacob Sipkes cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg217v
2 Jacob Ebbes cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebackersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2419v
2 Jacob Ebbes cum uxoreZuiderhaven 40pannebackersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2419v
1 Jacob Eyberts cum uxoreKerkpoortstraat 5trekschipper en winkelierbestaen reedelijk28:07:00 cg4:07:00 cg2015r
1 Jacob Eyberts cum uxoreZuiderhaven 40trekschipper en winkelierbestaen reedelijk28:07:00 cg4:07:00 cg2015r
3 Jacob Ydes weduweKerkpoortstraat 5winkeltje, kleinbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg2241r
3 Jacob Ydes weduweZuiderhaven 40winkeltje, kleinbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg2241r
1 Jacob Tjerks cum uxoreKerkpoortstraat 5soutdraeger20:08:00 cg3:08:00 cg2115r
1 Jacob Tjerks cum uxoreZuiderhaven 40soutdraeger20:08:00 cg3:08:00 cg2115r
1 Jacob Simons cum uxoreKerkpoortstraat 5beurtschipper, oldbestaet wel68:01:00 cg11:01:00 cg5217r
1 Jacob Simons cum uxoreZuiderhaven 40beurtschipper, oldbestaet wel68:01:00 cg11:01:00 cg5217r
1 Jacob Lourens cum uxoreKerkpoortstraat 5winkeliergeringh van bestaen19:05:00 cg3:05:00 cg5017r
1 Jacob Lourens cum uxoreZuiderhaven 40winkeliergeringh van bestaen19:05:00 cg3:05:00 cg5017r
1 Jacob Hendriks Kerkpoortstraat 5wevermet sijn broeder Feyke Hendriks11:13:00 cg2:13:00 cg2214r
1 Jacob Hendriks Zuiderhaven 40wevermet sijn broeder Feyke Hendriks11:13:00 cg2:13:00 cg2214r
2 Jacob Poppes cum uxore2-099Hoogstraat 34turfvoerder20:03:00 cg3:03:00 cg3030r
2 Jacob Hettes 2-083Hoogstraat 37bakker, mr.bestaet reedelijk wel30:00:00 cg5:00:00 cg2028v
1 Jacob Cornelis cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeyder11:13:00 cg2:13:00 cg307r
1 Jacob Cornelis cum uxoreZuiderhaven 40arbeyder11:13:00 cg2:13:00 cg307r
1 Jacob Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5baentjersknegt13:01:00 cg2:01:00 cg2114r
1 Jacob Harmens cum uxoreZuiderhaven 40baentjersknegt13:01:00 cg2:01:00 cg2114r
3 Jacob Gerrits weduwe3-111Kerkpoortstraat 53gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2047v
5 Jacob Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2290v
5 Jacob Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2290v
4 Jacob Tjallings cum uxore4-187Rozengracht 6timmermanbestaet gemeen23:12:00 cg3:12:00 cg2273v
4 Jacob Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5beurtschippervan maetigh bestaen33:14:00 cg5:14:00 cg4168r
4 Jacob Pytters cum uxoreZuiderhaven 40beurtschippervan maetigh bestaen33:14:00 cg5:14:00 cg4168r
5 Jacob Jerimias cum uxore5-055Grote Kerkstraat 20stoeldrayer, mr.bestaet maetigh25:14:00 cg4:14:00 cg2084v
4 Jacob Annes cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergering11:09:00 cg2:09:00 cg2063r
4 Jacob Annes cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergering11:09:00 cg2:09:00 cg2063r
4 Jacob Jansen weduweKerkpoortstraat 5winkeltiebestaet gering6:16:00 cg1:16:00 cg2077v
4 Jacob Jansen weduweZuiderhaven 40winkeltiebestaet gering6:16:00 cg1:16:00 cg2077v
5 Jacob Joosten cum uxoreKerkpoortstraat 5kleermaekerbestaet sober11:09:00 cg2:09:00 cg2185v
5 Jacob Joosten cum uxoreZuiderhaven 40kleermaekerbestaet sober11:09:00 cg2:09:00 cg2185v
4 Jacob Joukes cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerendspersoon als scheepstimmermanvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2071r
4 Jacob Joukes cum uxoreZuiderhaven 40vaerendspersoon als scheepstimmermanvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2071r
4 Jacob Jansen cum uxore4-069Kerkpoortstraat 59winkelierbestaet wel36:12:00 cg6:12:00 cg2062v
5 Jacob Dirks 5-082Grote Kerkstraat 36maekelaervan reedelijk bestaen13:05:00 cg2:05:00 cg1088v
5 Jacob Sybes cum uxoreKerkpoortstraat 5timmermanvan gemeen bestaen18:01:00 cg3:01:00 cg2088v
5 Jacob Sybes cum uxoreZuiderhaven 40timmermanvan gemeen bestaen18:01:00 cg3:01:00 cg2088v
4 Jacob Claesen cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2575r
4 Jacob Claesen cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2575r
4 Jacob Jarigs cum uxore4-127Hofstraat 21weeverbestaet gemeen17:00:00 cg2:00:00 cg2067v
4 Jacob Johannes cum uxore4-198Zuiderhaven 52ytigmeestervan gering bestaen29:04:00 cg4:04:00 cg4274v
8 Jacob Houtkooper cum uxoreKerkpoortstraat 5beurtschipperbestaet maetigh27:09:00 cg4:09:00 cg21153v
8 Jacob Houtkooper cum uxoreZuiderhaven 40beurtschipperbestaet maetigh27:09:00 cg4:09:00 cg21153v
8 Jacob J. van der Ley cum uxore8-157Zuiderhaven 71winkelierbestaet gemeen37:04:00 cg6:04:00 cg61152v
8 Jacob J. van der Ley cum uxore8-157Zuiderhaven 71winkelierbestaet gemeen37:04:00 cg6:04:00 cg61152v
8 Jacob Ottes cum uxoreKerkpoortstraat 5stuirmanbestaet maetigh11:13:00 cg2:13:00 cg23153v
8 Jacob Ottes cum uxoreZuiderhaven 40stuirmanbestaet maetigh11:13:00 cg2:13:00 cg23153v
8 Jacob Jurres cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerendpersoonbestaet maetig11:13:00 cg2:13:00 cg21152r
8 Jacob Jurres cum uxoreZuiderhaven 40vaerendpersoonbestaet maetig11:13:00 cg2:13:00 cg21152r
8 Jacob Sybes cum uxoreKerkpoortstraat 5sjouwerbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20151v
8 Jacob Sybes cum uxoreZuiderhaven 40sjouwerbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20151v
8 Jacob Jetses cum uxoreKerkpoortstraat 5timmermanbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22143r
8 Jacob Jetses cum uxoreZuiderhaven 40timmermanbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22143r
8 Jacob Jurjens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg23142r
8 Jacob Jurjens cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg23142r
8 Jacob Jansen weduweKerkpoortstraat 5bestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10147v
8 Jacob Jansen weduweZuiderhaven 40bestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10147v
7 Jacobus Steevens cum uxoreKerkpoortstraat 5bestaet maetigh wel36:12:00 cg6:12:00 cg20120v
7 Jacobus Steevens cum uxoreZuiderhaven 40bestaet maetigh wel36:12:00 cg6:12:00 cg20120v
8 Jacobus Dronrijp cum uxore8-046Zuiderhaven 2coffyschenkerbestaet maetigh wel60:00:00 cg10:00:00 cg40138r
7 Jacobus Buytenpost cum uxore7-069Voorstraat 61rentenierwel begoedight124:17:00 cg20:17:00 cg40124v
4 Jacobus Reeman Kerkpoortstraat 5trompetter op 't Prince Jagtbestaet van sijn tractement22:11:00 cg3:11:00 cg2079r
4 Jacobus Reeman Zuiderhaven 40trompetter op 't Prince Jagtbestaet van sijn tractement22:11:00 cg3:11:00 cg2079r
4 Jacobus Pytters cum uxore4-237 molenmaekersknegtbestaet gemeen18:17:00 cg3:17:00 cg4277r
4 Jaene van Sloten weduweKerkpoortstraat 5winkelierschebestaet wel44:06:00 cg7:06:00 cg3056v
4 Jaene van Sloten weduweZuiderhaven 40winkelierschebestaet wel44:06:00 cg7:06:00 cg3056v
5 Jaepjen Pytters Kerkpoortstraat 5turfmeetsterbestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg1196r
5 Jaepjen Pytters Zuiderhaven 40turfmeetsterbestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg1196r
2 Jaerig Arjens cum uxore2-078Herenwaltje 13brouwersknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2028r
2 Jaerig Arjens cum uxore2-078Hoogstraat 27brouwersknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2028r
2 Jan Simons cum uxore2-060Hoogstraat 13bakker, mr.36:12:00 cg6:12:00 cg4125r
2 Jan Gerrits en suster2-098Hoogstraat 36van gemeen bestaen12:13:00 cg2:13:00 cg2030r
2 Jan Sybes Kerkpoortstraat 5trekschipperbestaet taemelijk wel22:11:00 cg3:11:00 cg2032v
2 Jan Sybes Zuiderhaven 40trekschipperbestaet taemelijk wel22:11:00 cg3:11:00 cg2032v
2 Jan Andries 2-145Noordijs 9timmerman, mr.van gemeen bestaen28:00:00 cg4:00:00 cg2135r
2 Jan Andries 2-145Noordijs 9timmerman, mr.van gemeen bestaen28:00:00 cg4:00:00 cg2135r
3 Jan Gerrits cum uxore3-082 weeverbestaet reedelijk17:13:00 cg2:13:00 cg2245v
2 Jan Lammerts cum uxoreKerkpoortstraat 5alimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2028r
2 Jan Lammerts cum uxoreZuiderhaven 40alimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2028r
2 Jan Hendriks weduwe2-156Noordijs 25bestaet seer geringh17:06:00 cg2:06:00 cg3036r
3 Jan Alberts cum uxore3-019/3Nieuwstraat 3weeverbestaet geringh15:16:00 cg2:16:00 cg2439v
2 Jan Caspers cum uxore2-091Hoogstraat 47weever17:08:00 cg2:08:00 cg2129r
2 Jan Roorda 2-124Noorderhaven 113schrijverwel begoedigt168:10:00 cg28:10:00 cg2034r
3 Jan Wichuys cum uxore3-033/2Nieuwstraat 18weevergering17:13:00 cg2:13:00 cg2240r
3 Jan de Wit weduwe3-031Nieuwstraat 35weeversche, mr.geringh bestaen11:01:00 cg1:01:00 cg1240v
3 Jan Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet maetigh19:01:00 cg3:01:00 cg2140r
3 Jan Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet maetigh19:01:00 cg3:01:00 cg2140r
2 Jan Allerts cum uxoreKerkpoortstraat 5sackmaeker11:09:00 cg2:09:00 cg2034r
2 Jan Allerts cum uxoreZuiderhaven 40sackmaeker11:09:00 cg2:09:00 cg2034r
3 Jan Rijks Kerkpoortstraat 5sleefmaekerbestaet maetigh11:13:00 cg2:13:00 cg1140v
3 Jan Rijks Zuiderhaven 40sleefmaekerbestaet maetigh11:13:00 cg2:13:00 cg1140v
2 Jan Baentjer cum uxoreKerkpoortstraat 5timmermansknegt en gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg4523v
2 Jan Baentjer cum uxoreZuiderhaven 40timmermansknegt en gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg4523v
1 Jan Harmens Speltje cum uxoreKerkpoortstraat 5beurtschipperbestaet reedelijk35:00:00 cg6:00:00 cg2217r
1 Jan Harmens Speltje cum uxoreZuiderhaven 40beurtschipperbestaet reedelijk35:00:00 cg6:00:00 cg2217r
2 Jan Ydes de Groot cum uxoreKerkpoortstraat 5beurtschipper28:11:00 cg4:11:00 cg2023v
2 Jan Ydes de Groot cum uxoreZuiderhaven 40beurtschipper28:11:00 cg4:11:00 cg2023v
3 Jan de Boer 3-035Nieuwstraat 28turfdraegerbestaet nae sijn doen redelijk wel18:01:00 cg3:01:00 cg2041r
2 Jan Cramer Kerkpoortstraat 5brouwer, mr.een gemeen bestaen25:00:00 cg4:00:00 cg3228r
2 Jan Cramer Zuiderhaven 40brouwer, mr.een gemeen bestaen25:00:00 cg4:00:00 cg3228r
2 Jan Sjoerds cum uxoreKerkpoortstraat 5alimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2326r
2 Jan Sjoerds cum uxoreZuiderhaven 40alimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2326r
2 Jan Jansen de Groot Kerkpoortstraat 5paruikmaekersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2130v
2 Jan Jansen de Groot Zuiderhaven 40paruikmaekersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2130v
2 Jan Simons cum uxoreKerkpoortstraat 5kuipersknegtbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg3126v
2 Jan Simons cum uxoreZuiderhaven 40kuipersknegtbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg3126v
2 Jan Micchiels cum uxoreKerkpoortstraat 5binnenvaeder in 't Mennonyte weeshuys11:12:00 cg2:12:00 cg2037v
2 Jan Micchiels cum uxoreZuiderhaven 40binnenvaeder in 't Mennonyte weeshuys11:12:00 cg2:12:00 cg2037v
2 Jan Hendriks Kerkpoortstraat 5smid, mr. en sleeper10:17:00 cg1:17:00 cg1037v
2 Jan Hendriks Zuiderhaven 40smid, mr. en sleeper10:17:00 cg1:17:00 cg1037v
2 Jan Beernts cum uxore2-108Herenwaltje 15matroos11:13:00 cg2:13:00 cg4131r
2 Jan Pieters weduweKerkpoortstraat 5arbeydsterseer geringh van bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg2231r
2 Jan Pieters weduweZuiderhaven 40arbeydsterseer geringh van bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg2231r
3 Jan Hansen wonende in de keet van dr. Tjallingii cum soc.Kerkpoortstraat 5bestaen gering11:13:00 cg2:13:00 cg3038v
3 Jan Hansen wonende in de keet van dr. Tjallingii cum soc.Zuiderhaven 40bestaen gering11:13:00 cg2:13:00 cg3038v
3 Jan Arents cum uxore3-046Franekereind 27weeverbestaet geringh20:00:00 cg3:00:00 cg2343r
3 Jan Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5portierbestaet wel33:05:00 cg5:05:00 cg2243r
3 Jan Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40portierbestaet wel33:05:00 cg5:05:00 cg2243r
2 Jan Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2331v
2 Jan Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2331v
2 Jan Everts cum uxoreKerkpoortstraat 5weever20:00:00 cg3:00:00 cg2337r
2 Jan Everts cum uxoreZuiderhaven 40weever20:00:00 cg3:00:00 cg2337r
2 Jan Eerks cum uxoreKerkpoortstraat 5schildener en ferwer11:13:00 cg2:13:00 cg2132r
2 Jan Eerks cum uxoreZuiderhaven 40schildener en ferwer11:13:00 cg2:13:00 cg2132r
3 Jan Coenraeds cum uxore3-033/3Nieuwstraat 20weevergeringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2341v
3 Jan Beernts cum uxore3-074Kerkpoortstraat 5weeverbestaet maetigh18:03:00 cg3:03:00 cg2145r
3 Jan Hendriks Boekholt cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet maetigh18:03:00 cg3:03:00 cg2141v
3 Jan Hendriks Boekholt cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet maetigh18:03:00 cg3:03:00 cg2141v
2 Jan Jacobs weduwe2-136Scheerstraat 10smidswinkel, houdende eenbestaet gemeen20:09:00 cg3:09:00 cg4332r
3 Jan Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5bestaet reedelijk15:06:00 cg2:06:00 cg2144v
3 Jan Jansen cum uxoreZuiderhaven 40bestaet reedelijk15:06:00 cg2:06:00 cg2144v
2 Jan Dirks Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1027r
2 Jan Dirks Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1027r
3 Jan Beernts weduwe3-074Kerkpoortstraat 5wort gealimenteert0:00:00 cg0:00:00 cg1044v
3 Jan Gerrits Kerkpoortstraat 5weever, mr.gemeen bestaen20:01:00 cg3:01:00 cg2239r
3 Jan Gerrits Zuiderhaven 40weever, mr.gemeen bestaen20:01:00 cg3:01:00 cg2239r
2 Jan Jansen Kerkpoortstraat 5weeverbestaet wel24:16:00 cg4:16:00 cg3032r
2 Jan Jansen Zuiderhaven 40weeverbestaet wel24:16:00 cg4:16:00 cg3032r
2 Jan Hendriks weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1332r
2 Jan Hendriks weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1332r
1 Jan Egberts Kerkpoortstraat 5pannebackersknegt, mr.19:13:00 cg3:13:00 cg313r
1 Jan Egberts Zuiderhaven 40pannebackersknegt, mr.19:13:00 cg3:13:00 cg313r
2 Jan Trompetter cum uxore2-013Zoutsloot 67beurtschipper, oldbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2020v
2 Jan Trompetter de jonge2-013Zoutsloot 67beurtschippervan een redelijk bestaen13:05:00 cg2:05:00 cg1020v
1 Jan Christ. Pootenbergh cum uxoreKerkpoortstraat 5galjootschipper30:00:00 cg5:00:00 cg208r
1 Jan Christ. Pootenbergh cum uxoreZuiderhaven 40galjootschipper30:00:00 cg5:00:00 cg208r
1 Jan Hansen cum uxore1-007Noorderhaven 15matroos11:09:00 cg2:09:00 cg201v
1 Jan Sandstra cum uxoreKerkpoortstraat 5metselaersknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2017v
1 Jan Sandstra cum uxoreZuiderhaven 40metselaersknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2017v
2 Jan Oenes cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3220v
2 Jan Oenes cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3220v
2 Jan Matroosje weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1321r
2 Jan Matroosje weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1321r
2 Jan Fokkes cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3021r
2 Jan Fokkes cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3021r
1 Jan Pieters Oldaan cum uxore1-030Noorderhaven 51coopmanbestaet wel en begoedight106:11:00 cg17:11:00 cg304r
2 Jan Claesen cum uxoreKerkpoortstraat 5wever12:13:00 cg2:13:00 cg2020v
2 Jan Claesen cum uxoreZuiderhaven 40wever12:13:00 cg2:13:00 cg2020v
1 Jan Alberts cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:09:00 cg2:09:00 cg208v
1 Jan Alberts cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:09:00 cg2:09:00 cg208v
1 Jan Jansen Amlander cum uxoreKerkpoortstraat 5smalschipperbestaet reedelijk wel30:00:00 cg5:00:00 cg2118r
1 Jan Jansen Amlander cum uxoreZuiderhaven 40smalschipperbestaet reedelijk wel30:00:00 cg5:00:00 cg2118r
1 Jan Jansen Damast cum uxore1-152Noorderhaven 105weeverbestaet reedelijk wel25:00:00 cg4:00:00 cg4018r
1 Jan Doekes Kerkpoortstraat 5scheepstimmermaneen gemeen bestaen18:00:00 cg3:00:00 cg1010r
1 Jan Doekes Zuiderhaven 40scheepstimmermaneen gemeen bestaen18:00:00 cg3:00:00 cg1010r
1 Jan Hessels Kerkpoortstraat 5arbeyder in hout7:17:00 cg1:17:00 cg1018r
1 Jan Hessels Zuiderhaven 40arbeyder in hout7:17:00 cg1:17:00 cg1018r
1 Jan Johannes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:09:00 cg2:09:00 cg209v
1 Jan Johannes cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:09:00 cg2:09:00 cg209v
1 Jan Pieters Oldaen of suikerrafineerderije, voor knegt en meydKerkpoortstraat 519:04:00 cg3:04:00 cg209v
1 Jan Pieters Oldaen of suikerrafineerderije, voor knegt en meydZuiderhaven 4019:04:00 cg3:04:00 cg209v
1 Jan Willems Kerkpoortstraat 5scheepstimmermangemeen van bestaen18:00:00 cg3:00:00 cg1012v
1 Jan Willems Zuiderhaven 40scheepstimmermangemeen van bestaen18:00:00 cg3:00:00 cg1012v
1 Jan Symons cum uxoreKerkpoortstraat 5metselaermaetig van bestaen22:03:00 cg3:03:00 cg2215v
1 Jan Symons cum uxoreZuiderhaven 40metselaermaetig van bestaen22:03:00 cg3:03:00 cg2215v
1 Jan Louws cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2112v
1 Jan Louws cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2112v
1 Jan Bretton cum uxore1-146Noorderhaven 91rentenierwel bestaend86:17:00 cg14:17:00 cg4117r
2 Jan Harmens weduweKerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet heel soober6:16:00 cg1:16:00 cg1122r
2 Jan Harmens weduweZuiderhaven 40arbeydsterbestaet heel soober6:16:00 cg1:16:00 cg1122r
1 Jan Gerlofs Builart cum uxore1-126Bildtstraat 13bakker, mr.bestaet wel65:00:00 cg11:00:00 cg5215r
1 Jan Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5weever11:13:00 cg2:13:00 cg224v
1 Jan Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40weever11:13:00 cg2:13:00 cg224v
1 Jan Claesen cum uxoreKerkpoortstraat 5weever20:00:00 cg3:00:00 cg2315r
1 Jan Claesen cum uxoreZuiderhaven 40weever20:00:00 cg3:00:00 cg2315r
2 Jan Jansen Kalf cum uxore2-024 bestaet maetigh23:15:00 cg4:15:00 cg3022r
1 Jan Douwes weduwe1-014Noorderhaven 29zeylmaekersevan een gemeen bestaen44:08:00 cg7:08:00 cg302v
2 Jan Johannes weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2022r
2 Jan Johannes weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2022r
1 Jan Claeses weduweKerkpoortstraat 5wort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2012v
1 Jan Claeses weduweZuiderhaven 40wort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2012v
2 Jan Kerkpoortstraat 5molenaersknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1022v
2 Jan Zuiderhaven 40molenaersknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1022v
2 Jan Claesen Kool cum uxoreKerkpoortstraat 5rogmeeterbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2221v
2 Jan Claesen Kool cum uxoreZuiderhaven 40rogmeeterbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2221v
7 Jan van der Plaats cum uxoreKerkpoortstraat 5coopmanbestaet wel80:00:00 cg13:00:00 cg31132v
7 Jan van der Plaats cum uxoreZuiderhaven 40coopmanbestaet wel80:00:00 cg13:00:00 cg31132v
6 Jan Scheltema weduwe6-033Voorstraat 10renteniersche22:01:00 cg3:01:00 cg10103v
6 Jan Sybrens cum uxore6-030Voorstraat 16adsistentbestaet geringh19:17:00 cg3:17:00 cg40103r
8 Jan Pytters weduweKerkpoortstraat 5naysterseer gering11:09:00 cg2:09:00 cg20139v
8 Jan Pytters weduweZuiderhaven 40naysterseer gering11:09:00 cg2:09:00 cg20139v
6 Jan Hooghland cum uxoreKerkpoortstraat 5boekedrukkerbestaet reedelijk33:09:00 cg5:09:00 cg31102v
6 Jan Hooghland cum uxoreZuiderhaven 40boekedrukkerbestaet reedelijk33:09:00 cg5:09:00 cg31102v
6 Jan Thomas IJsenbeecq weduweKerkpoortstraat 5laekenkoopersebestaet reedelijk wel40:00:00 cg6:00:00 cg21102v
6 Jan Thomas IJsenbeecq weduweZuiderhaven 40laekenkoopersebestaet reedelijk wel40:00:00 cg6:00:00 cg21102v
6 Jan Oebles cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering11:13:00 cg2:13:00 cg20108v
6 Jan Oebles cum uxoreZuiderhaven 40weevergering11:13:00 cg2:13:00 cg20108v
7 Jan Wax cum uxoreKerkpoortstraat 5bakker, mr.gemeen17:08:00 cg2:08:00 cg21131v
7 Jan Wax cum uxoreZuiderhaven 40bakker, mr.gemeen17:08:00 cg2:08:00 cg21131v
8 Jan de Reus cum uxoreKerkpoortstraat 5chirurgijn, mr.bestaet wel80:00:00 cg13:00:00 cg42134v
8 Jan de Reus cum uxoreZuiderhaven 40chirurgijn, mr.bestaet wel80:00:00 cg13:00:00 cg42134v
6 Jan Gerryts 6-090 kleermaeker, mr.van geringh bestaen12:13:00 cg2:13:00 cg20108v
8 Jan Wybes cum uxore, belast met een swaer huisgesin8-065/2Hondenstraat 5stuurman op 't admiraliteytsjagt29:05:00 cg4:05:00 cg64139v
7 Jan Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5schoenmaeker, mr.bestaet maetigh wel18:01:00 cg3:01:00 cg20118r
7 Jan Jansen cum uxoreZuiderhaven 40schoenmaeker, mr.bestaet maetigh wel18:01:00 cg3:01:00 cg20118r
8 Jan Joukes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet maetigh25:12:00 cg4:12:00 cg21135r
8 Jan Joukes cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet maetigh25:12:00 cg4:12:00 cg21135r
6 Jan Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5chirurgijn, mr.bestaet gemeen19:01:00 cg3:01:00 cg21106r
6 Jan Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40chirurgijn, mr.bestaet gemeen19:01:00 cg3:01:00 cg21106r
7 Jan Zeylmaeker Kerkpoortstraat 5commandeur op een Groenlandsvaerderbestaet maetigh wel40:00:00 cg6:00:00 cg34118r
7 Jan Zeylmaeker Zuiderhaven 40commandeur op een Groenlandsvaerderbestaet maetigh wel40:00:00 cg6:00:00 cg34118r
7 Jan de Graaf cum uxore7-047Rommelhaven 8saedelmaekerbestaet geringh12:13:00 cg2:13:00 cg20122v
5 Jan Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5weevervan geringh bestaen21:17:00 cg3:17:00 cg4292v
5 Jan Harmens cum uxoreZuiderhaven 40weevervan geringh bestaen21:17:00 cg3:17:00 cg4292v
6 Jan Heins cum uxore6-044Kleine Bredeplaats 13winkelier en schoolmeesterbestaet reedelijk wel40:00:00 cg6:00:00 cg20104v
6 Jan Eerks Jongma cum uxore6-148Grote Bredeplaats 22coopmanbestaet wel46:00:00 cg7:00:00 cg33115v
7 Jan Jansen de Wit cum uxoreKerkpoortstraat 5sjouwerbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg30120v
7 Jan Jansen de Wit cum uxoreZuiderhaven 40sjouwerbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg30120v
7 Jan Minnes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg21130r
7 Jan Minnes cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg21130r
6 Jan Ruirds cum uxoreKerkpoortstraat 5metselaersknegtbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg21105v
6 Jan Ruirds cum uxoreZuiderhaven 40metselaersknegtbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg21105v
7 Jan Sybrens cum uxoreKerkpoortstraat 5schoenmaeker, mr.bestaet maetigh22:01:00 cg3:01:00 cg24120v
7 Jan Sybrens cum uxoreZuiderhaven 40schoenmaeker, mr.bestaet maetigh22:01:00 cg3:01:00 cg24120v
7 Jan Pispot cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg32129v
7 Jan Pispot cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg32129v
7 Jan Coenraeds cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgering11:13:00 cg2:13:00 cg40129v
7 Jan Coenraeds cum uxoreZuiderhaven 40matroosgering11:13:00 cg2:13:00 cg40129v
6 Jan Poppes cum uxoreKerkpoortstraat 5schipperbestaet wel56:19:00 cg9:19:00 cg52105r
6 Jan Poppes cum uxoreZuiderhaven 40schipperbestaet wel56:19:00 cg9:19:00 cg52105r
7 Jan Hendriks Poth cum uxoreKerkpoortstraat 5coopmanbestaet maetigh29:09:00 cg4:09:00 cg30131r
7 Jan Hendriks Poth cum uxoreZuiderhaven 40coopmanbestaet maetigh29:09:00 cg4:09:00 cg30131r
8 Jan Bakker cum uxore8-076Zuiderhaven 19setschipperbestaet maetigh36:03:00 cg6:03:00 cg41141r
7 Jan Eyberts cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg32119v
7 Jan Eyberts cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg32119v
6 Jan Jurjens cum uxoreKerkpoortstraat 5knegt van de secretaris Braem11:13:00 cg2:13:00 cg22106v
6 Jan Jurjens cum uxoreZuiderhaven 40knegt van de secretaris Braem11:13:00 cg2:13:00 cg22106v
7 Jan Bakker cum uxoreKerkpoortstraat 5sonder bedrijffbestaet gering18:01:00 cg3:01:00 cg20131r
7 Jan Bakker cum uxoreZuiderhaven 40sonder bedrijffbestaet gering18:01:00 cg3:01:00 cg20131r
7 Jan Huydekooper weduwe7-040Rommelhaven 24leerloyersebestaet reedelijk wel104:16:00 cg17:16:00 cg81121r
7 Jan Wybes Hop cum uxoreKerkpoortstraat 5vismanbestaet maetigh24:16:00 cg4:16:00 cg23129r
7 Jan Wybes Hop cum uxoreZuiderhaven 40vismanbestaet maetigh24:16:00 cg4:16:00 cg23129r
6 Jan Everts cum uxoreKerkpoortstraat 5leerkooper, mr.bestaet wel46:11:00 cg7:11:00 cg30107r
6 Jan Everts cum uxoreZuiderhaven 40leerkooper, mr.bestaet wel46:11:00 cg7:11:00 cg30107r
7 Jan Tabes cum uxore7-042Rommelhaven 22trekschipperbestaet geringh12:13:00 cg2:13:00 cg20121r
8 Jan Feykes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg25135r
8 Jan Feykes cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg25135r
8 Jan Hendriks weduwe8-015Noorderhaven 8naysterbestaet reedelijk wel12:16:00 cg2:16:00 cg10135r
7 Jan Martens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20125r
7 Jan Martens cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20125r
5 Jan Wybrens Kerkpoortstraat 5kleermaeker, mr.bestaet wel18:04:00 cg3:04:00 cg1098v
5 Jan Wybrens Zuiderhaven 40kleermaeker, mr.bestaet wel18:04:00 cg3:04:00 cg1098v
6 Jan Harmens Kerkpoortstraat 5weeverbestaet wel11:12:00 cg2:12:00 cg10112v
6 Jan Harmens Zuiderhaven 40weeverbestaet wel11:12:00 cg2:12:00 cg10112v
5 Jan Roelofs cum uxore5-107/2Borstelsteeg 10wevergealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg4092r
5 Jan Hessels Swart cum uxore5-176Schritsen 37schipper, geweesenvan een goed bestaen30:14:00 cg5:14:00 cg2098r
5 Jan Kuik cum uxoreKerkpoortstraat 5bakker, mr.bestaet soober18:16:00 cg3:16:00 cg2095v
5 Jan Kuik cum uxoreZuiderhaven 40bakker, mr.bestaet soober18:16:00 cg3:16:00 cg2095v
5 Jan Wijngaerden cum uxoreKerkpoortstraat 5kleermaeker, mr.bestaet maetigh20:09:00 cg3:09:00 cg2095v
5 Jan Wijngaerden cum uxoreZuiderhaven 40kleermaeker, mr.bestaet maetigh20:09:00 cg3:09:00 cg2095v
8 Jan Holkes cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermanbestaet maetigh22:00:00 cg3:00:00 cg21138v
8 Jan Holkes cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermanbestaet maetigh22:00:00 cg3:00:00 cg21138v
6 Jan Johannes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgemeen bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg22114r
6 Jan Johannes cum uxoreZuiderhaven 40matroosgemeen bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg22114r
5 Jan Harmens 5-155Lanen 54schoolmeesterbestaet maetigh21:04:00 cg3:04:00 cg2096r
7 Jan Sikkes weduweKerkpoortstraat 5wort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg20124v
7 Jan Sikkes weduweZuiderhaven 40wort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg20124v
5 Jan Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5kuiperbestaet reedelijk17:08:00 cg2:08:00 cg2196r
5 Jan Harmens cum uxoreZuiderhaven 40kuiperbestaet reedelijk17:08:00 cg2:08:00 cg2196r
8 Jan Rijkerts cum uxoreKerkpoortstraat 5setschipperbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg20137v
8 Jan Rijkerts cum uxoreZuiderhaven 40setschipperbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg20137v
6 Jan Gerrits weduweKerkpoortstraat 5van gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg40114r
6 Jan Gerrits weduweZuiderhaven 40van gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg40114r
6 Jan Hendriks cum uxore6-112Lanen 79coopmanbestaet wel46:00:00 cg7:00:00 cg42111v
6 Jan van Dorsen weduweKerkpoortstraat 5bestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg12116r
6 Jan van Dorsen weduweZuiderhaven 40bestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg12116r
5 Jan Beffkes cum uxoreKerkpoortstraat 5soldaat, de mangealimenteerdt met turf0:00:00 cg0:00:00 cg3094r
5 Jan Beffkes cum uxoreZuiderhaven 40soldaat, de mangealimenteerdt met turf0:00:00 cg0:00:00 cg3094r
6 Jan Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering11:13:00 cg2:13:00 cg20110r
6 Jan Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weevergering11:13:00 cg2:13:00 cg20110r
6 Jan Alema cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet wel30:14:00 cg5:14:00 cg20101v
6 Jan Alema cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet wel30:14:00 cg5:14:00 cg20101v
7 Jan Schut cum uxoreKerkpoortstraat 5coffyschenkerbestaet maetigh wel50:00:00 cg8:00:00 cg30126r
7 Jan Schut cum uxoreZuiderhaven 40coffyschenkerbestaet maetigh wel50:00:00 cg8:00:00 cg30126r
6 Jan Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20110v
6 Jan Jansen cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20110v
8 Jan Poppes weduweKerkpoortstraat 5naysterbestaet armelijk6:12:00 cg1:12:00 cg11138r
8 Jan Poppes weduweZuiderhaven 40naysterbestaet armelijk6:12:00 cg1:12:00 cg11138r
6 Jan Theunis cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg24110v
6 Jan Theunis cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg24110v
5 Jan Peima 5-129Lanen 80gerechtsboodebestaet reedelijk22:11:00 cg3:11:00 cg2094v
8 Jan Alberts cum uxore8-024 0matroos op 't admiraliteytsjagtbestaet maetigh18:00:00 cg3:00:00 cg42135v
5 Jan Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2195r
5 Jan Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2195r
5 Jan Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5glijbakkersknegtbestaet gemeen14:13:00 cg2:13:00 cg2294v
5 Jan Jansen cum uxoreZuiderhaven 40glijbakkersknegtbestaet gemeen14:13:00 cg2:13:00 cg2294v
5 Jan Lammerts cum uxoreKerkpoortstraat 5schoenlapperbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg4099r
5 Jan Lammerts cum uxoreZuiderhaven 40schoenlapperbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg4099r
8 Jan Sjoukes weduweKerkpoortstraat 5winkelierschebestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg23149r
8 Jan Sjoukes weduweZuiderhaven 40winkelierschebestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg23149r
8 Jan Eellerts cum uxoreKerkpoortstraat 5timmermansknegtbestaet geringh13:05:00 cg2:05:00 cg23145r
8 Jan Eellerts cum uxoreZuiderhaven 40timmermansknegtbestaet geringh13:05:00 cg2:05:00 cg23145r
8 Jan Ypes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet maetigh11:13:00 cg2:13:00 cg21149r
8 Jan Ypes cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet maetigh11:13:00 cg2:13:00 cg21149r
8 Jan van Kampen 8-166Zuiderhaven 53ontfanger van Almenumbestaet wel70:00:00 cg11:00:00 cg20153v
8 Jan Jansen Keyser cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg41143r
8 Jan Jansen Keyser cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg41143r
8 Jan Scheltes cum uxore, beswaert met een groot huisgesin8-152Schritsen 42pottebakkerbestaet gering36:00:00 cg6:00:00 cg72152r
8 Jan Roelofs cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg40146v
8 Jan Roelofs cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg40146v
9 Jan Heyns cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergering11:09:00 cg2:09:00 cg20155r
9 Jan Heyns cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergering11:09:00 cg2:09:00 cg20155r
8 Jan Beernts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh17:13:00 cg2:13:00 cg22143v
8 Jan Beernts cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh17:13:00 cg2:13:00 cg22143v
8 Jan Huiselaer cum uxoreKerkpoortstraat 5constapel op de leggerbestaet gemeen17:16:00 cg2:16:00 cg30147v
8 Jan Huiselaer cum uxoreZuiderhaven 40constapel op de leggerbestaet gemeen17:16:00 cg2:16:00 cg30147v
8 Jan Claesen cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg53154r
8 Jan Claesen cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg53154r
8 Jan Fopkes Swart cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg20153v
8 Jan Fopkes Swart cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg20153v
8 Jan Feykes cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermanbestaet maetigh25:03:00 cg4:03:00 cg22146v
8 Jan Feykes cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermanbestaet maetigh25:03:00 cg4:03:00 cg22146v
8 Jan Tabes weduweKerkpoortstraat 5bestaet geringh15:00:00 cg2:00:00 cg10146v
8 Jan Tabes weduweZuiderhaven 40bestaet geringh15:00:00 cg2:00:00 cg10146v
5 Jan Heeres Kerkpoortstraat 5wolkammerbestaet redelijk wel50:15:00 cg8:15:00 cg5084r
5 Jan Heeres Zuiderhaven 40wolkammerbestaet redelijk wel50:15:00 cg8:15:00 cg5084r
4[doorgehaald] Jan Gerrits staet in 't 5de quartier op fol. 89 de laeste post4-171/2 0:00:00 cg0:00:00 cg0072v
5 Jan Gerbens cum uxoreKerkpoortstraat 5sjouwergering11:13:00 cg2:13:00 cg3390v
5 Jan Gerbens cum uxoreZuiderhaven 40sjouwergering11:13:00 cg2:13:00 cg3390v
5 Jan Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5zeefmaeker, mr.bestaet maetigh35:19:00 cg6:19:00 cg2282v
5 Jan Jansen cum uxoreZuiderhaven 40zeefmaeker, mr.bestaet maetigh35:19:00 cg6:19:00 cg2282v
5 Jan Sikkes Kerkpoortstraat 5sakkedraegergering7:17:00 cg1:17:00 cg1084r
5 Jan Sikkes Zuiderhaven 40sakkedraegergering7:17:00 cg1:17:00 cg1084r
5 Jan Claesen Kerkpoortstraat 5vaerendspersoon11:09:00 cg2:09:00 cg2083v
5 Jan Claesen Zuiderhaven 40vaerendspersoon11:09:00 cg2:09:00 cg2083v
5 Jan Jelles cum uxore5-103Gardenierstraat 3matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg6091r
4 Jan Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3478v
4 Jan Jansen cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3478v
4 Jan [niet ingevuld] Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1072r
4 Jan [niet ingevuld] Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1072r
5 Jan Lammerts doghtersKerkpoortstraat 5gealimenteerdt met turf0:00:00 cg0:00:00 cg2080v
5 Jan Lammerts doghtersZuiderhaven 40gealimenteerdt met turf0:00:00 cg0:00:00 cg2080v
4 Jan Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering17:13:00 cg2:13:00 cg2271v
4 Jan Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40weevergering17:13:00 cg2:13:00 cg2271v
5 Jan Jansen van Haarlem cum uxore5-105/2 weever, mr.bestaet reedelijk29:09:00 cg4:09:00 cg3091v
5 Jan Blauw cum uxore5-035Simon Stijlstraat 9bestaet maetigh30:16:00 cg5:16:00 cg3083r
4 Jan Hendriks 4-171Rozengracht 19weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1072v
4 Jan Hendriks 4-171Rozengracht 21weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1072v
5 Jan Uilkes weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1084v
5 Jan Uilkes weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1084v
5 Jan Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2489v
5 Jan Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2489v
5 Jan Gerrits Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1089r
5 Jan Gerrits Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1089r
4 Jan Beernts Kerkpoortstraat 5weverbestaet maetigh10:17:00 cg1:17:00 cg1076r
4 Jan Beernts Zuiderhaven 40weverbestaet maetigh10:17:00 cg1:17:00 cg1076r
5 Jan Hansen cum uxoreKerkpoortstraat 5trekschipperbestaet maetig23:15:00 cg3:15:00 cg3088r
5 Jan Hansen cum uxoreZuiderhaven 40trekschipperbestaet maetig23:15:00 cg3:15:00 cg3088r
4 Jan Doorn weduweKerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1075v
4 Jan Doorn weduweZuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1075v
4 Jan Dirks Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1073v
4 Jan Dirks Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1073v
5 Jan Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5kooltjerbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2287v
5 Jan Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40kooltjerbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2287v
5 Jan Boelen Kerkpoortstraat 5door vrinden onderhouden7:17:00 cg1:17:00 cg1086v
5 Jan Boelen Zuiderhaven 40door vrinden onderhouden7:17:00 cg1:17:00 cg1086v
5 Jan Wybrens weduwe5-096/2 0spoelstergering6:12:00 cg1:12:00 cg1090r
5 Jan Rients cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg2186r
5 Jan Rients cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg2186r
5 Jan Claeses cum uxore5-061Grote Kerkstraat 4winkelier en schoenmakerbestaet reedelijk22:11:00 cg3:11:00 cg2086r
5 Jan Hendriks Kerkpoortstraat 5weeversknegt bij Willem Anthoni7:17:00 cg1:17:00 cg1085v
5 Jan Hendriks Zuiderhaven 40weeversknegt bij Willem Anthoni7:17:00 cg1:17:00 cg1085v
5 Jan Tjeerds weduweKerkpoortstraat 5stoelsetsterbestaet gemeen9:12:00 cg1:12:00 cg1085v
5 Jan Tjeerds weduweZuiderhaven 40stoelsetsterbestaet gemeen9:12:00 cg1:12:00 cg1085v
5 Jan Schonebeecq weduwe5-058Grote Kerkstraat 14bestaet reedelijk22:11:00 cg3:11:00 cg2085r
5 Jan Bouwes cum uxore5-056Grote Kerkstraat 18coopman en trekschipperbestaet wel43:17:00 cg7:17:00 cg4085r
5 Jan Jetses cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2087r
5 Jan Jetses cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2087r
4 Jan Bierma cum uxore4-239Zuiderstraat 16cantoorknegtvan gemeen bestaen22:13:00 cg3:13:00 cg3477v
4 Jan Luitjens cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerend persoonvan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2275r
4 Jan Luitjens cum uxoreZuiderhaven 40vaerend persoonvan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2275r
3 Jan Pieters cum uxoreKerkpoortstraat 5winkelierbestaet gemeen18:13:00 cg3:13:00 cg4054r
3 Jan Pieters cum uxoreZuiderhaven 40winkelierbestaet gemeen18:13:00 cg3:13:00 cg4054r
4 Jan Annes cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdraegerbestaet geringh18:03:00 cg3:03:00 cg2166v
4 Jan Annes cum uxoreZuiderhaven 40turfdraegerbestaet geringh18:03:00 cg3:03:00 cg2166v
4 Jan Roelofs cum uxore4-118Both Apothekerstraat 15weeverbestaet geringh17:13:00 cg2:13:00 cg2266v
4 Jan Hendriks cum uxore4-125Hofstraat 19weevergering17:13:00 cg2:13:00 cg2267v
4 Jan Beernts Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062r
4 Jan Beernts Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062r
4 Jan Jansen Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062r
4 Jan Jansen Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062r
3 Jan Lenningh cum uxore3-149Franekereind 40rentenier52:17:00 cg8:17:00 cg2050v
4 Jan Rients cum uxore4-094Hofstraat 14weeverbestaet geringh17:00:00 cg2:00:00 cg2064v
4 Jan Broers cum uxore4-139Hofstraat 12sackedraegerbestaet maetigh18:01:00 cg3:01:00 cg2068v
3 Jan Tjeerds cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaen taemelijk12:13:00 cg2:13:00 cg2049v
3 Jan Tjeerds cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaen taemelijk12:13:00 cg2:13:00 cg2049v
4 Jan Blom cum uxore4-065Rapenburg 6weevergering20:17:00 cg3:17:00 cg5161v
4 Jan Wouters cum uxore4-055Hofstraat 47weeverbestaet geringh19:08:00 cg3:08:00 cg3060v
3 Jan Sipkes Buma 3-119Kerkpoortstraat 18winkeltiegeringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2148v
3 Jan Poppes cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2148v
3 Jan Poppes cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2148v
4 Jan Beernts cum uxore4-115Romastraat 2weeverbestaet geringh15:16:00 cg2:16:00 cg2066v
3 Jan Gerbens weduweKerkpoortstraat 5wort gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3051v
3 Jan Gerbens weduweZuiderhaven 40wort gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3051v
4 Jan Sybrens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2066r
4 Jan Sybrens cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2066r
4 Jan Gerrits Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1063v
4 Jan Gerrits Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1063v
3 Jan Jansen de Boer 3-201Heiligeweg 58soutdraegerbestaet gemeen15:01:00 cg2:01:00 cg3054v
3 Jan Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5blauverwersknegtbestaet reedelijk15:01:00 cg2:01:00 cg3053v
3 Jan Harmens cum uxoreZuiderhaven 40blauverwersknegtbestaet reedelijk15:01:00 cg2:01:00 cg3053v
3 Jan Schoonebeecq cum uxore3-204Heiligeweg 52chirurgijn, mr.bestaet reedelijk25:00:00 cg4:00:00 cg2155r
4 Jan Huser cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3063r
4 Jan Huser cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3063r
4 Jan Lammerts weduwe4-006Schritsen 52winkeltje, kleinbestaet maetig wel10:17:00 cg1:17:00 cg1056v
4 Jan Gleys Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062v
4 Jan Gleys Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062v
4 Jan Ottes 4-070Kerkpoortstraat 65weeverbestaet maetig wel22:00:00 cg3:00:00 cg2062v
4 Jan Zacharias cum uxoreKerkpoortstraat 5schoolmeestervan geringh bestaen18:09:00 cg3:09:00 cg3465r
4 Jan Zacharias cum uxoreZuiderhaven 40schoolmeestervan geringh bestaen18:09:00 cg3:09:00 cg3465r
4 Jan Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering21:01:00 cg3:01:00 cg3062r
4 Jan Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40weevergering21:01:00 cg3:01:00 cg3062r
4 Jan Gerrits Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1065r
4 Jan Gerrits Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1065r
4 Jan Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5sjouwerbestaet seer geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2057v
4 Jan Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40sjouwerbestaet seer geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2057v
3 Jan Wouters cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3252r
3 Jan Wouters cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3252r
5 Jan Claesen 5-065/2Lanen 86metselaerbestaet reedelijk wel23:15:00 cg3:15:00 cg2086v
4 Jan van Blessum cum uxoreKerkpoortstraat 5timmermansknegtbestaet geringh18:01:00 cg3:01:00 cg2669r
4 Jan van Blessum cum uxoreZuiderhaven 40timmermansknegtbestaet geringh18:01:00 cg3:01:00 cg2669r
3 Jan Gerryts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk15:06:00 cg2:06:00 cg2147r
3 Jan Gerryts cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk15:06:00 cg2:06:00 cg2147r
4 Jan Jocchums cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergering bestaen22:09:00 cg3:09:00 cg5260r
4 Jan Jocchums cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergering bestaen22:09:00 cg3:09:00 cg5260r
3 Jan Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk15:01:00 cg2:01:00 cg2047r
3 Jan Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk15:01:00 cg2:01:00 cg2047r
3 Jan Willems cum uxore3-093Moriaanstraat 4weeverbestaet maetigh15:01:00 cg2:01:00 cg3046v
4 Jan Wiglinghuisen cum uxoreKerkpoortstraat 5wijnsteekersknegtbestaet maetigh20:00:00 cg3:00:00 cg2369v
4 Jan Wiglinghuisen cum uxoreZuiderhaven 40wijnsteekersknegtbestaet maetigh20:00:00 cg3:00:00 cg2369v
3 Jan Gerryts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet redelijk17:13:00 cg2:13:00 cg2346r
3 Jan Gerryts cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet redelijk17:13:00 cg2:13:00 cg2346r
4 Jan Harmens cum uxore4-156Brouwersstraat 19blauferver, mr.van maetigh bestaen20:08:00 cg3:08:00 cg2170r
4 Jan Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering17:08:00 cg2:08:00 cg2160v
4 Jan Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40weevergering17:08:00 cg2:08:00 cg2160v
3 Jan Beernts weduwe cum soc.Kerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg4246v
3 Jan Beernts weduwe cum soc.Zuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg4246v
4 Jan Hendriks Kerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1060v
4 Jan Hendriks Zuiderhaven 40weeversknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1060v
4 Jan Hendriks cum uxore, belast met een swaer huisgesinKerkpoortstraat 5brouwer, mr.65:02:00 cg10:02:00 cg9158v
4 Jan Hendriks cum uxore, belast met een swaer huisgesinZuiderhaven 40brouwer, mr.65:02:00 cg10:02:00 cg9158v
3 Jan Beernts weduweKerkpoortstraat 5winkeltje, kleingealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2148r
3 Jan Beernts weduweZuiderhaven 40winkeltje, kleingealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2148r
3 Jan Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk22:01:00 cg3:01:00 cg3147v
3 Jan Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk22:01:00 cg3:01:00 cg3147v
3 Jan Tijssen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2247r
3 Jan Tijssen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2247r
3 Jan Arents cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk17:13:00 cg2:13:00 cg2247r
3 Jan Arents cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk17:13:00 cg2:13:00 cg2247r
5 Janke Doekes Kerkpoortstraat 5gladmangelstergering6:12:00 cg1:12:00 cg1089r
5 Janke Doekes Zuiderhaven 40gladmangelstergering6:12:00 cg1:12:00 cg1089r
5 Janke Wildschut 5-070Heiligeweg 1vlegsterbestaet gemeen6:12:00 cg1:12:00 cg1087r
4 Janke Gerrits een weduweKerkpoortstraat 5arm6:12:00 cg1:12:00 cg1076r
4 Janke Gerrits een weduweZuiderhaven 40arm6:12:00 cg1:12:00 cg1076r
1 Janke Gerbens een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg211r
1 Janke Gerbens een weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg211r
2 Janke Gorrits Kerkpoortstraat 5naystervan een gemeen bestaen8:17:00 cg1:17:00 cg1020v
2 Janke Gorrits Zuiderhaven 40naystervan een gemeen bestaen8:17:00 cg1:17:00 cg1020v
1 Janke Wybes een weduweKerkpoortstraat 5winkeltje, kleinvan een seer geringh bestaen22:17:00 cg3:17:00 cg6211r
1 Janke Wybes een weduweZuiderhaven 40winkeltje, kleinvan een seer geringh bestaen22:17:00 cg3:17:00 cg6211r
3 Janke Huberts Kerkpoortstraat 5ondermaegdbestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1038v
3 Janke Huberts Zuiderhaven 40ondermaegdbestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1038v
2 Janke Cornelus Kerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1032v
2 Janke Cornelus Zuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1032v
1 Janneke Jans Kerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg108r
1 Janneke Jans Zuiderhaven 40arbeydsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg108r
1 Janneke Jelles een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1018v
1 Janneke Jelles een weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1018v
1 Janneke Johannes een bejaarde vrijsterKerkpoortstraat 5arbeydster6:12:00 cg1:12:00 cg102v
1 Janneke Johannes een bejaarde vrijsterZuiderhaven 40arbeydster6:12:00 cg1:12:00 cg102v
4 Janneke Harmens een weduweKerkpoortstraat 5seer gering6:16:00 cg1:16:00 cg1174r
4 Janneke Harmens een weduweZuiderhaven 40seer gering6:16:00 cg1:16:00 cg1174r
6 Janneke Jacobs een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg20113r
6 Janneke Jacobs een weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg20113r
5 Jarigh Gelinde cum uxoreKerkpoortstraat 5gleybackerbestaet heel wel50:00:00 cg8:00:00 cg2098v
5 Jarigh Gelinde cum uxoreZuiderhaven 40gleybackerbestaet heel wel50:00:00 cg8:00:00 cg2098v
5 Jarigh Adema 5-072Heiligeweg 5constaepel, winkelier en merkmeesterbestaet redelijk wel14:15:00 cg2:15:00 cg1087v
5 Jarigh Westra 5-028Voorstraat 66laekenkooperbestaet wel92:07:00 cg15:07:00 cg3282r
2 Jarigh Jacobs weduwe2-151Noordijs 19olislaegerse in compagniebestaen wel160:00:00 cg26:00:00 cg7035v
1 Jarigh Fransen Kerkpoortstraat 5arbeider12:13:00 cg2:13:00 cg201r
1 Jarigh Fransen Zuiderhaven 40arbeider12:13:00 cg2:13:00 cg201r
8 Jarigh Adema cum uxoreKerkpoortstraat 5adsistendtbestaet maetig wel28:14:00 cg4:14:00 cg50144r
8 Jarigh Adema cum uxoreZuiderhaven 40adsistendtbestaet maetig wel28:14:00 cg4:14:00 cg50144r
5 Jaye Tjallings met sijn broederKerkpoortstraat 5wolkammersknegt en schoenmaekersknegt17:00:00 cg2:00:00 cg2083r
5 Jaye Tjallings met sijn broederZuiderhaven 40wolkammersknegt en schoenmaekersknegt17:00:00 cg2:00:00 cg2083r
3 Jelger Hessels cum uxoreKerkpoortstraat 5koemelkerbestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2152r
3 Jelger Hessels cum uxoreZuiderhaven 40koemelkerbestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2152r
1 Jelger Elias cum uxoreKerkpoortstraat 5worden gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2014v
1 Jelger Elias cum uxoreZuiderhaven 40worden gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2014v
1 Jelle Ottes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg225v
1 Jelle Ottes cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg225v
2 Jelle Jocchums cum uxore2-050 scheepstimmerman20:09:00 cg3:09:00 cg4324v
8 Jelle Hayes cum uxoreKerkpoortstraat 5schoenmaeker, mr.bestaet maetigh17:06:00 cg2:06:00 cg30143v
8 Jelle Hayes cum uxoreZuiderhaven 40schoenmaeker, mr.bestaet maetigh17:06:00 cg2:06:00 cg30143v
8 Jelle Steffens cum uxore8-117/2Vijverstraat 30matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg41145v
6 Jelle Douwes weduwe6-092Sint Odolphisteeg 9van geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg10109r
8 Jelle Gerryts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen17:09:00 cg2:09:00 cg23136v
8 Jelle Gerryts cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen17:09:00 cg2:09:00 cg23136v
5 Jelle Jetses cum uxore5-173Schritsen 31rentenier36:00:00 cg6:00:00 cg2098r
7 Jelle Alles cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosvan geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg20122r
7 Jelle Alles cum uxoreZuiderhaven 40matroosvan geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg20122r
5 Jelle Pytters Kerkpoortstraat 5schoenmoekersknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1099v
5 Jelle Pytters Zuiderhaven 40schoenmoekersknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1099v
5 Jelle Stijl 5-002Voorstraat 92bontreeder, mr.wel begoedigt71:09:00 cg15:09:00 cg2080r
5 Jelle Lykles cum uxore5-089Kerkpad 4doodgraeverbestaet reedelijk wel33:04:00 cg5:04:00 cg3089v
5 Jelle Eeltjes cum uxoreKerkpoortstraat 5wolkammersknegtbestaet gering14:05:00 cg2:05:00 cg2186v
5 Jelle Eeltjes cum uxoreZuiderhaven 40wolkammersknegtbestaet gering14:05:00 cg2:05:00 cg2186v
6 Jelmer Gerbens cum uxoreKerkpoortstraat 5trekschippervan geringh bestaen17:00:00 cg2:00:00 cg20113r
6 Jelmer Gerbens cum uxoreZuiderhaven 40trekschippervan geringh bestaen17:00:00 cg2:00:00 cg20113r
1 Jelte Jeltes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2111v
1 Jelte Jeltes cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2111v
5 Jelte Douwes cum uxore5-021Kleine Kerkstraat 6wieldrayergemeen bestaen23:16:00 cg3:16:00 cg2181v
6 Jeltje Claeses Kerkpoortstraat 5gealimenteerd door goede vrinden6:12:00 cg1:12:00 cg10113r
6 Jeltje Claeses Zuiderhaven 40gealimenteerd door goede vrinden6:12:00 cg1:12:00 cg10113r
3 Jentje Fransen Kerkpoortstraat 5arbeyder en sjouwerbestaet seer geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1053v
3 Jentje Fransen Zuiderhaven 40arbeyder en sjouwerbestaet seer geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1053v
8 Jentje Wybrens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20142r
8 Jentje Wybrens cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20142r
2 Jentje Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg4024r
2 Jentje Dirks cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg4024r
3 Jetse Dirks Kerkpoortstraat 5schoenmaekerbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg3343v
3 Jetse Dirks Zuiderhaven 40schoenmaekerbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg3343v
1 Jetse Roorda cum uxore1-150Noorderhaven 99wel begoedight168:00:00 cg28:00:00 cg4117v
4 Jetse Wouters cum uxore4-259Zuiderstraat 23schipperbestaet maetigh wel30:00:00 cg5:00:00 cg2179r
4 Jetse Wouters cum uxore4-259Zuiderstraat 25schipperbestaet maetigh wel30:00:00 cg5:00:00 cg2179r
4 Jetse Ottes 4-161Hofstraat 1vaerendspersoon als scheepstimmermanvan een gemeen bestaen15:08:00 cg2:08:00 cg1270v
7 Jetse Jelles cum uxoreKerkpoortstraat 5winkelier en glaesemakerbestaet maetigh wel39:17:00 cg6:17:00 cg22129r
7 Jetse Jelles cum uxoreZuiderhaven 40winkelier en glaesemakerbestaet maetigh wel39:17:00 cg6:17:00 cg22129r
6 Jetske Hansen een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg21110v
6 Jetske Hansen een weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg21110v
7 Jetske Rinses een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg10122r
7 Jetske Rinses een weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg10122r
5 Jetske Jans Kerkpoortstraat 5naystervan geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1088r
5 Jetske Jans Zuiderhaven 40naystervan geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1088r
5 Jetske van Taeaeken Kerkpoortstraat 5winkeltjebestaet geringh11:12:00 cg2:12:00 cg1080r
5 Jetske van Taeaeken Zuiderhaven 40winkeltjebestaet geringh11:12:00 cg2:12:00 cg1080r
2 Jetske Jans Kerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1027v
2 Jetske Jans Zuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1027v
8 Jilderen Ruirds cum uxore8-089Vijver 6bestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg10142v
5 Jildert Sipkes weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2081r
5 Jildert Sipkes weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2081r
7 Jilles Martens cum uxoreKerkpoortstraat 5bestaet seer armptlijk11:13:00 cg2:13:00 cg23129v
7 Jilles Martens cum uxoreZuiderhaven 40bestaet seer armptlijk11:13:00 cg2:13:00 cg23129v
8 Jilles Saekes weduweKerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20138r
8 Jilles Saekes weduweZuiderhaven 40arbeydsterbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20138r
1 Jilles Bakker cum uxoreKerkpoortstraat 5metselaar11:09:00 cg2:09:00 cg206r
1 Jilles Bakker cum uxoreZuiderhaven 40metselaar11:09:00 cg2:09:00 cg206r
1 Jilles Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg218v
1 Jilles Jansen cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg218v
3 Jilles Pieters cum uxore3-077Kerkpoortstraat 15weeverbestaet geringh14:09:00 cg2:09:00 cg2045v
3 Jilt Baukes weduwe3-015 turfmeetstereen seer gering bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1039r
2 Jocchum Eelkes cum uxoreKerkpoortstraat 5van geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2024r
2 Jocchum Eelkes cum uxoreZuiderhaven 40van geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2024r
1 Jocchum Cornelis Kerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2016r
1 Jocchum Cornelis Zuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2016r
2 Jocchum Jansen cum uxore2-088/2 pottebackersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2226v
5 Jocchum Meyes cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg6090v
5 Jocchum Meyes cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg6090v
8 Jocchum Stellingwerf weduweKerkpoortstraat 5bestaet geringh17:08:00 cg2:08:00 cg21150r
8 Jocchum Stellingwerf weduweZuiderhaven 40bestaet geringh17:08:00 cg2:08:00 cg21150r
8 Jocchum Douwes weduweKerkpoortstraat 5van geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg30147v
8 Jocchum Douwes weduweZuiderhaven 40van geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg30147v
7 Jocchum Cornelis cum uxoreKerkpoortstraat 5stadstimmerknegtbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg51130r
7 Jocchum Cornelis cum uxoreZuiderhaven 40stadstimmerknegtbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg51130r
7 Jocchum Zacharias Kerkpoortstraat 5hoedemaekerbestaet geringh18:01:00 cg3:01:00 cg20129r
7 Jocchum Zacharias Zuiderhaven 40hoedemaekerbestaet geringh18:01:00 cg3:01:00 cg20129r
3 Johan Pytters 3-005Scheffersplein 9keet, in Ferwerdabestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2038v
2 Johan Jansen cum uxore2-004Zoutsloot 95matroosbestaet maetigh15:06:00 cg2:06:00 cg2119v
8 Johanna Alberts een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg23148v
8 Johanna Alberts een weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg23148v
8 Johannes [niet ingevuld] Kerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet gering7:17:00 cg1:17:00 cg10145r
8 Johannes [niet ingevuld] Zuiderhaven 40weeversknegtbestaet gering7:17:00 cg1:17:00 cg10145r
8 Johannes Corneelis weduweKerkpoortstraat 5arbeydsterseer gering6:16:00 cg1:16:00 cg20144v
8 Johannes Corneelis weduweZuiderhaven 40arbeydsterseer gering6:16:00 cg1:16:00 cg20144v
8 Johannes Eelkes weduweKerkpoortstraat 5arbeydstergering6:16:00 cg1:16:00 cg20142r
8 Johannes Eelkes weduweZuiderhaven 40arbeydstergering6:16:00 cg1:16:00 cg20142r
8 Johannes Arents cum uxore8-147/2 gleybakkersknegtvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg23151r
8 Johannes Harings Kerkpoortstraat 5trompetter op 't admiraliteytsjagtbestaet van sijn bedieninge18:00:00 cg3:00:00 cg10149v
8 Johannes Harings Zuiderhaven 40trompetter op 't admiraliteytsjagtbestaet van sijn bedieninge18:00:00 cg3:00:00 cg10149v
8 Johannes Jarighs cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering14:09:00 cg2:09:00 cg20148r
8 Johannes Jarighs cum uxoreZuiderhaven 40weevergering14:09:00 cg2:09:00 cg20148r
8 Johannes Hyltjes cum uxore8-090Vijver 4schipperbestaet maetig wel36:12:00 cg6:12:00 cg20142v
8 Johannes Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg25148v
8 Johannes Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg25148v
5 Johannes Schaaf cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosvan reedelijk bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2096v
5 Johannes Schaaf cum uxoreZuiderhaven 40matroosvan reedelijk bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2096v
8 Johannes Freerks cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermansknegtbestaet geringh20:00:00 cg3:00:00 cg23137v
8 Johannes Freerks cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermansknegtbestaet geringh20:00:00 cg3:00:00 cg23137v
5 Johannes Bensonides cum uxore5-154Lanen 56bakker van de armekaemerbestaet gemeen14:09:00 cg2:09:00 cg2096r
6 Johannes Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgering11:09:00 cg2:09:00 cg20114v
6 Johannes Jansen cum uxoreZuiderhaven 40matroosgering11:09:00 cg2:09:00 cg20114v
8 Johannes Pytters cum uxore8-065Hondenstraat 5coopman in kalk en steenbestaet maetigh36:00:00 cg6:00:00 cg20139v
7 Johannes Caspers cum uxoreKerkpoortstraat 5stookersknegtbestaet maetigh11:13:00 cg2:13:00 cg30125r
7 Johannes Caspers cum uxoreZuiderhaven 40stookersknegtbestaet maetigh11:13:00 cg2:13:00 cg30125r
6 Johannes HyIkama cum uxoreKerkpoortstraat 5brouwer, mr.bestaet wel60:00:00 cg10:00:00 cg30112r
6 Johannes HyIkama cum uxoreZuiderhaven 40brouwer, mr.bestaet wel60:00:00 cg10:00:00 cg30112r
8 Johannes Peaus Kerkpoortstraat 5paruikemaeker, mr.bestaet maetigh wel36:00:00 cg6:00:00 cg20136r
8 Johannes Peaus Zuiderhaven 40paruikemaeker, mr.bestaet maetigh wel36:00:00 cg6:00:00 cg20136r
8 Johannes Andrys cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet maetigh17:08:00 cg2:08:00 cg21140v
8 Johannes Andrys cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet maetigh17:08:00 cg2:08:00 cg21140v
7 Johannes Tjebbes 7-026Schoolsteeg 3gortmaeker, mr.bestaet wel9:01:00 cg2:01:00 cg10120r
6 Johannes Ferwerda cum uxore6-032Voorstraat 12coopman en zoutsiederbestaet wel60:00:00 cg10:00:00 cg30103r
7 Johannes Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5bakker, mr.bestaet wel60:01:00 cg10:01:00 cg40119v
7 Johannes Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40bakker, mr.bestaet wel60:01:00 cg10:01:00 cg40119v
4 Johannes Andrys cum uxore4-166Zuiderplein 5molenmaekerbestaet maetigh wel33:11:00 cg5:11:00 cg4271r
3 Johannes Freedriks cum uxore3-207/3Kruisstraat 1setschipperbestaet reedelijk25:00:00 cg4:00:00 cg3155v
4 Johannes de Waart 4-145Heiligeweg 2kock op 't admiraliteyts Jagtvan maetigh bestaen33:04:00 cg5:04:00 cg4369r
4 Johannes Acoma cum uxore4-026Brouwersstraat 12apothecariusbestaet maetigh wel25:00:00 cg4:00:00 cg2058v
4 Johannes Gerryts cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebackerskneght, mr.bestaet matigh nae sijn doen19:13:00 cg3:13:00 cg3172v
4 Johannes Gerryts cum uxoreZuiderhaven 40pannebackerskneght, mr.bestaet matigh nae sijn doen19:13:00 cg3:13:00 cg3172v
4 Johannes Haentjes weduweKerkpoortstraat 5van gering bestaen12:01:00 cg2:01:00 cg3077r
4 Johannes Haentjes weduweZuiderhaven 40van gering bestaen12:01:00 cg2:01:00 cg3077r
4 Johannes Pieters cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosvan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2368r
4 Johannes Pieters cum uxoreZuiderhaven 40matroosvan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2368r
5 Johannes Baltus cum uxore5-038Grote Kerkstraat 11ruilbuiterbestaet gemeen25:03:00 cg4:03:00 cg2283r
4 Johannes Lodewijks cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3167r
4 Johannes Lodewijks cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3167r
5 Johannes van Zeyst cum uxoreKerkpoortstraat 5toornblaeserbestaet gemeen18:17:00 cg3:17:00 cg4284v
5 Johannes van Zeyst cum uxoreZuiderhaven 40toornblaeserbestaet gemeen18:17:00 cg3:17:00 cg4284v
4 Johannes Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5kuipervan gering bestaen17:09:00 cg2:09:00 cg2358v
4 Johannes Jansen cum uxoreZuiderhaven 40kuipervan gering bestaen17:09:00 cg2:09:00 cg2358v
4 Johannes Lambertus cum uxoreKerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2270r
4 Johannes Lambertus cum uxoreZuiderhaven 40weeversknegtbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2270r
3 Johannes Fransbergen cum uxoreKerkpoortstraat 5trekschipperbestaet reedelijk14:09:00 cg2:09:00 cg2042v
3 Johannes Fransbergen cum uxoreZuiderhaven 40trekschipperbestaet reedelijk14:09:00 cg2:09:00 cg2042v
1 Johannes Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5bierdraeger20:09:00 cg3:09:00 cg2016v
1 Johannes Jansen cum uxoreZuiderhaven 40bierdraeger20:09:00 cg3:09:00 cg2016v
3 Johannes Johannes cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet redelijk20:03:00 cg3:03:00 cg3042r
3 Johannes Johannes cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet redelijk20:03:00 cg3:03:00 cg3042r
2 Johannes Steffens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg4526v
2 Johannes Steffens cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg4526v
2 Johannes Ypes weduwe2-082Hoogstraat 35winkelierschebestaet wel18:00:00 cg3:00:00 cg1028v
1 Johannes Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5stokersknegt19:05:00 cg3:05:00 cg506v
1 Johannes Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40stokersknegt19:05:00 cg3:05:00 cg506v
1 Johannes Elgersma 1-075Noorderhaven 69beurtschippereen gemeen bestaen55:07:00 cg9:07:00 cg519r
3 Johannes Douwes 3-066Grote Kerkstraat 31uitdraegerbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg1144r
2 Johannes Gijsberts cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos12:13:00 cg2:13:00 cg2024v
2 Johannes Gijsberts cum uxoreZuiderhaven 40matroos12:13:00 cg2:13:00 cg2024v
7 Johansen Fransen 7-121Grote Bredeplaats 29oud en van seer geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg30130v
2 Johantie Sjoerds Kerkpoortstraat 5naystervan gering bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1029v
2 Johantie Sjoerds Zuiderhaven 40naystervan gering bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1029v
3 Jolte Jelles weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1348r
3 Jolte Jelles weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1348r
7 Joost Gonggrijp cum uxore7-093Voorstraat 37bakker, mr.bestaet wel77:14:00 cg12:14:00 cg50127r
5 Joost Popta weduwe5-112/5Heiligeweg 32naystergering6:12:00 cg1:12:00 cg1093r
1 Joost Hendrix 1-120Zoutsloot 42weeverbestaet wel22:00:00 cg3:00:00 cg1114v
2 Joost Zeeman cum uxoreKerkpoortstraat 5geregtsboode33:02:00 cg5:02:00 cg3235v
2 Joost Zeeman cum uxoreZuiderhaven 40geregtsboode33:02:00 cg5:02:00 cg3235v
2 Joost Johannes weduweKerkpoortstraat 5naystervan een geringh bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg4020r
2 Joost Johannes weduweZuiderhaven 40naystervan een geringh bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg4020r
4 Joris Ottes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgeringh bestaen15:06:00 cg2:06:00 cg2167r
4 Joris Ottes cum uxoreZuiderhaven 40matroosgeringh bestaen15:06:00 cg2:06:00 cg2167r
3 Joris Baernts cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3150r
3 Joris Baernts cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3150r
3 Joris Aarts cum uxore3-198Heiligeweg 62gortmaeker, mr.bestaet reedelijk wel29:09:00 cg4:09:00 cg3054v
4 Joseph Dirks Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1064v
4 Joseph Dirks Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1064v
3 Joseph Josephs cum uxoreKerkpoortstraat 5bollebuisjebakkerbestaet gemeen11:13:00 cg2:13:00 cg5046v
3 Joseph Josephs cum uxoreZuiderhaven 40bollebuisjebakkerbestaet gemeen11:13:00 cg2:13:00 cg5046v
6 Joseph van Norden cum uxore6-040Kleine Bredeplaats 5winkelierbestaet geringh40:00:00 cg6:00:00 cg30104r
6 Jouke Douwes cum uxoreKerkpoortstraat 5schoenmaeker, mr.bestaet geringh17:00:00 cg2:00:00 cg20103v
6 Jouke Douwes cum uxoreZuiderhaven 40schoenmaeker, mr.bestaet geringh17:00:00 cg2:00:00 cg20103v
7 Jouke Jolles c.u.Kerkpoortstraat 5oud en arm11:13:00 cg2:13:00 cg40121v
7 Jouke Jolles c.u.Zuiderhaven 40oud en arm11:13:00 cg2:13:00 cg40121v
1 Jouke Johannes weduwe1-065Zeilmakersstraat 11gering bestaan6:12:00 cg1:12:00 cg108r
1 Jouke Johannes weduwe1-065Zoutsloot 41gering bestaan6:12:00 cg1:12:00 cg108r
1 Jouke Johannes weduwe1-065Zoutsloot 16gering bestaan6:12:00 cg1:12:00 cg108r
3 Julianus Pieters cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk wel15:16:00 cg2:16:00 cg2045r
3 Julianus Pieters cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk wel15:16:00 cg2:16:00 cg2045r
1 Junius Alema cum uxore1-026Noorderhaven 43wel begoedigt133:05:00 cg22:05:00 cg403v
1 Jurjen Christiaans cum uxoreKerkpoortstraat 5baentjersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg4115v
1 Jurjen Christiaans cum uxoreZuiderhaven 40baentjersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg4115v
2 Jurjen Jans cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2124v
2 Jurjen Jans cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2124v
1 Jurjen Claeses alleen sijndeKerkpoortstraat 5makelaeroud en hebbende een seer gering bestaen11:12:00 cg2:12:00 cg101r
1 Jurjen Claeses alleen sijndeZuiderhaven 40makelaeroud en hebbende een seer gering bestaen11:12:00 cg2:12:00 cg101r
3 Jurjen Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5geringh bestaen19:01:00 cg3:01:00 cg2140r
3 Jurjen Jansen cum uxoreZuiderhaven 40geringh bestaen19:01:00 cg3:01:00 cg2140r
6 Jurjen Okkes cum uxoreKerkpoortstraat 5metselaervan gering bestaen13:01:00 cg2:01:00 cg21105r
6 Jurjen Okkes cum uxoreZuiderhaven 40metselaervan gering bestaen13:01:00 cg2:01:00 cg21105r
7 Jurjen Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdraegerbestaet maetigh17:08:00 cg2:08:00 cg21119r
7 Jurjen Jansen cum uxoreZuiderhaven 40turfdraegerbestaet maetigh17:08:00 cg2:08:00 cg21119r
4 Jurjen Carsten cum uxore4-257Zuiderstraat 17wagenaer en herbergierbestaet wel60:01:00 cg10:01:00 cg4079r
4 Jurjen Carsten cum uxore4-257Zuiderstraat 19wagenaer en herbergierbestaet wel60:01:00 cg10:01:00 cg4079r
4 Jurjen Fongers cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermangeringh bestaen15:16:00 cg2:16:00 cg2067r
4 Jurjen Fongers cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermangeringh bestaen15:16:00 cg2:16:00 cg2067r
4 Jurjen Gerryts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet seer geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2068v
4 Jurjen Gerryts cum uxoreZuiderhaven 40weeversknegtbestaet seer geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2068v
4 Jurjen Everts cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebakkersknegtvan geringh bestaen20:09:00 cg3:09:00 cg4371v
4 Jurjen Everts cum uxoreZuiderhaven 40pannebakkersknegtvan geringh bestaen20:09:00 cg3:09:00 cg4371v
2 Jurre Jans weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1025v
2 Jurre Jans weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1025v
8 Jurre Hendriks cum uxore8-142Grote Ossenmarkt 18schipperbestaet maetigh30:00:00 cg5:00:00 cg21149v
8 Jurrien Stapert Kerkpoortstraat 5lidsetter, mr.bestaet maetig wel45:00:00 cg7:00:00 cg20152r
8 Jurrien Stapert Zuiderhaven 40lidsetter, mr.bestaet maetig wel45:00:00 cg7:00:00 cg20152r
3 Karst Arjens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2139r
3 Karst Arjens cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2139r
1 Keimpe Jansen man en vrouwKerkpoortstraat 5glaesenmaeker, mr.van een gemeen bestaen14:09:00 cg2:09:00 cg201v
1 Keimpe Jansen man en vrouwZuiderhaven 40glaesenmaeker, mr.van een gemeen bestaen14:09:00 cg2:09:00 cg201v
3 Keimpe Bouwes Kerkpoortstraat 5knegt in de Leuwerder trekschippers peerdestalsoober bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2041r
3 Keimpe Bouwes Zuiderhaven 40knegt in de Leuwerder trekschippers peerdestalsoober bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2041r
5 Keimpe Tjeerds cum uxoreKerkpoortstraat 5sleefmaeker, mr.bestaet wel41:15:00 cg6:15:00 cg3088v
5 Keimpe Tjeerds cum uxoreZuiderhaven 40sleefmaeker, mr.bestaet wel41:15:00 cg6:15:00 cg3088v
5 Keimpe Bouwes 5-016Kleine Kerkstraat 18coordewerkerbestaet gemeen13:05:00 cg2:05:00 cg1081r
8 Keimpe Jans cum uxoreKerkpoortstraat 5winkeltjebestaet maetigh14:09:00 cg2:09:00 cg20140r
8 Keimpe Jans cum uxoreZuiderhaven 40winkeltjebestaet maetigh14:09:00 cg2:09:00 cg20140r
7 Keympe Douwes cum uxore7-145Noorderhaven 60beurtschipperbestaet wel75:19:00 cg12:19:00 cg33132v
5 Keympe Reydsma cum uxore5-159Lanen 46bakker, mr.bestaet wel50:00:00 cg8:00:00 cg5196v
1 Keympe Johannes cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerendpersoon13:05:00 cg2:05:00 cg2311r
1 Keympe Johannes cum uxoreZuiderhaven 40vaerendpersoon13:05:00 cg2:05:00 cg2311r
1 Keympe Saekes cum uxoreKerkpoortstraat 5bootsgesel11:13:00 cg2:13:00 cg346v
1 Keympe Saekes cum uxoreZuiderhaven 40bootsgesel11:13:00 cg2:13:00 cg346v
2 Klaas Willems weduweKerkpoortstraat 5scheerster6:16:00 cg1:16:00 cg2028r
2 Klaas Willems weduweZuiderhaven 40scheerster6:16:00 cg1:16:00 cg2028r
2 Klaas Joosten en suster2-105Hoogstraat 26bestaen redelijk30:07:00 cg5:07:00 cg3030v
1 Klaas Sybrens cum uxoreKerkpoortstraat 5suikerbackersknegt17:05:00 cg3:05:00 cg4113v
1 Klaas Sybrens cum uxoreZuiderhaven 40suikerbackersknegt17:05:00 cg3:05:00 cg4113v
2 Klaas Rommerts cum uxoreKerkpoortstraat 5gleybakkersknegt14:17:00 cg2:17:00 cg2420v
2 Klaas Rommerts cum uxoreZuiderhaven 40gleybakkersknegt14:17:00 cg2:17:00 cg2420v
2 Klaas Louwrens cum uxoreKerkpoortstraat 5rogverschieter11:13:00 cg2:13:00 cg3136v
2 Klaas Louwrens cum uxoreZuiderhaven 40rogverschieter11:13:00 cg2:13:00 cg3136v
2 Klaes Lodewijks cum uxoreKerkpoortstraat 5weever11:13:00 cg2:13:00 cg4022v
2 Klaes Lodewijks cum uxoreZuiderhaven 40weever11:13:00 cg2:13:00 cg4022v
1 Klaes Zytses 1-147Noorderhaven 93bontreeder, mr.wel in staat50:15:00 cg8:15:00 cg3017r
3[doorgehaald] Klaeske Kerkpoortstraat 5dienstmaegd in de keet van burgem. Menalda wed.bestaet geringh0:00:00 cg0:00:00 cg0042r
3[doorgehaald] Klaeske Zuiderhaven 40dienstmaegd in de keet van burgem. Menalda wed.bestaet geringh0:00:00 cg0:00:00 cg0042r
2 Klaeske Lolkes een weduweKerkpoortstraat 5bestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg1021v
2 Klaeske Lolkes een weduweZuiderhaven 40bestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg1021v
5 Kleys Lantingh cum uxore5-009Voorstraat 78coopmanbestaet reedelijk wel70:00:00 cg11:00:00 cg3280v
4 Kornelia Kuik Kerkpoortstraat 5van een gering bestaen10:17:00 cg1:17:00 cg1057r
4 Kornelia Kuik Zuiderhaven 40van een gering bestaen10:17:00 cg1:17:00 cg1057r
3 Kornelus Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weevermaetig bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2039v
3 Kornelus Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weevermaetig bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2039v
1 Laas Piers Kerkpoortstraat 5bestaet seer gering en wint niets7:17:00 cg1:17:00 cg106r
1 Laas Piers Zuiderhaven 40bestaet seer gering en wint niets7:17:00 cg1:17:00 cg106r
7 Laas Spannenburgh cum uxore7-034Noordijs 10kladferverbestaet maetigh wel41:15:00 cg6:15:00 cg30120v
2 Lamkjen Daniëls een weduweKerkpoortstraat 5arbeydster6:16:00 cg1:16:00 cg2033v
2 Lamkjen Daniëls een weduweZuiderhaven 40arbeydster6:16:00 cg1:16:00 cg2033v
3 Lammert Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5soldaat, miliare11:13:00 cg2:13:00 cg3039r
3 Lammert Jansen cum uxoreZuiderhaven 40soldaat, miliare11:13:00 cg2:13:00 cg3039r
2 Lammert Andeles cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmerman16:13:00 cg2:13:00 cg3131v
2 Lammert Andeles cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmerman16:13:00 cg2:13:00 cg3131v
1 Lammert Martens 1-097Zoutsloot 47besit niet meer als sijn personeel wint niets9:13:00 cg1:13:00 cg1011r
2 Lammert Jansen Kerkpoortstraat 5sakkedraeger7:17:00 cg1:17:00 cg1031r
2 Lammert Jansen Zuiderhaven 40sakkedraeger7:17:00 cg1:17:00 cg1031r
5 Lammert Sybrens cum uxore5-148Schritsen 49scheepstimmerknegtbestaet reedelijk20:05:00 cg3:05:00 cg4198v
4 Lammert Dirks cum uxore4-011Carl Visschersteeg 4schoenmaekersknegtvan gering bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2057r
5 Lammert Teyes cum uxoreKerkpoortstraat 5coopmanbestaet wel36:07:00 cg6:07:00 cg3091r
5 Lammert Teyes cum uxoreZuiderhaven 40coopmanbestaet wel36:07:00 cg6:07:00 cg3091r
1 Leendert Buisman cum uxoreKerkpoortstraat 5beurtschipperbestaet reedelijk wel35:00:00 cg6:00:00 cg3015r
1 Leendert Buisman cum uxoreZuiderhaven 40beurtschipperbestaet reedelijk wel35:00:00 cg6:00:00 cg3015r
2 Leendert Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weever19:13:00 cg3:13:00 cg3124r
2 Leendert Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weever19:13:00 cg3:13:00 cg3124r
8 Leendert Luitjens cum uxoreKerkpoortstraat 5ijsersmidbestaet geringh20:00:00 cg3:00:00 cg40135r
8 Leendert Luitjens cum uxoreZuiderhaven 40ijsersmidbestaet geringh20:00:00 cg3:00:00 cg40135r
3 Leentje Tijssen een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2046r
3 Leentje Tijssen een weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2046r
3 Liefke Jacobs een weduweKerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1051r
3 Liefke Jacobs een weduweZuiderhaven 40arbeydsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1051r
4 Lieuwe Tjerks cum uxoreKerkpoortstraat 5slaegersknegtbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2257v
4 Lieuwe Tjerks cum uxoreZuiderhaven 40slaegersknegtbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2257v
4 Lieuwe Dirks weduweKerkpoortstraat 5arbeydsterseer gering6:16:00 cg1:16:00 cg1163r
4 Lieuwe Dirks weduweZuiderhaven 40arbeydsterseer gering6:16:00 cg1:16:00 cg1163r
5 Lieuwe Everts cum uxoreKerkpoortstraat 5cooperslaeger, mr.bestaet gering17:00:00 cg2:00:00 cg2081v
5 Lieuwe Everts cum uxoreZuiderhaven 40cooperslaeger, mr.bestaet gering17:00:00 cg2:00:00 cg2081v
5 Lieuwe Piers weduweKerkpoortstraat 5winkelierschebestaet wel doch burgerlijk32:15:00 cg5:15:00 cg2080v
5 Lieuwe Piers weduweZuiderhaven 40winkelierschebestaet wel doch burgerlijk32:15:00 cg5:15:00 cg2080v
4 Lieuwe Sybes cum uxoreKerkpoortstraat 5bestaet maetigh15:16:00 cg2:16:00 cg2078r
4 Lieuwe Sybes cum uxoreZuiderhaven 40bestaet maetigh15:16:00 cg2:16:00 cg2078r
7 Lieuwe Hiddes cum uxore7-096Voorstraat 31vleeshouwer, mr.bestaet maetigh wel66:13:00 cg11:13:00 cg34127r
6 Lieuwe Huberts weduwe6-060Lanen 7turfmeetstervan goed bestaen18:01:00 cg3:01:00 cg20105v
1 Lieuwe Alles cum uxoreKerkpoortstraat 5wolkammersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2213v
1 Lieuwe Alles cum uxoreZuiderhaven 40wolkammersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2213v
1 Lieuwe Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5metselaersknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2011v
1 Lieuwe Jansen cum uxoreZuiderhaven 40metselaersknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2011v
3 Lieuwe Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg5240r
3 Lieuwe Dirks cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg5240r
1 Lieuwe Lieuwes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2012r
1 Lieuwe Lieuwes cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2012r
2 Lieuwe Willems cum uxoreKerkpoortstraat 5trekschipper24:15:00 cg4:15:00 cg2137r
2 Lieuwe Willems cum uxoreZuiderhaven 40trekschipper24:15:00 cg4:15:00 cg2137r
2 Lieuwe Lieuwes cum uxoreKerkpoortstraat 5metselaersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2132r
2 Lieuwe Lieuwes cum uxoreZuiderhaven 40metselaersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2132r
3 Lieuwe Jacobs Kerkpoortstraat 5weeversknegtvan gering bestaen7:17:00 cg1:17:00 cg1042v
3 Lieuwe Jacobs Zuiderhaven 40weeversknegtvan gering bestaen7:17:00 cg1:17:00 cg1042v
7 Lieve Siverds de Bruin cum uxore7-135Vismarkt 1coopmanbestaet wel72:01:00 cg12:01:00 cg40131v
7 Lijsbert Pytters een weduweKerkpoortstraat 5van gering bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg20123v
7 Lijsbert Pytters een weduweZuiderhaven 40van gering bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg20123v
7 Lijsbert Hansen een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg23122r
7 Lijsbert Hansen een weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg23122r
5 Lijsbert Claeses Kerkpoortstraat 5naystervan gering bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1098v
5 Lijsbert Claeses Zuiderhaven 40naystervan gering bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1098v
8 Lijsbert Joosten een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg12137v
8 Lijsbert Joosten een weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg12137v
5 Lijsbert Pytters Kerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1084r
5 Lijsbert Pytters Zuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1084r
3 Lijsbert Remmerts een weduwe3-159Franekereind 26seer geringh bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg2055r
5 Lijsbert Lolles een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1090v
5 Lijsbert Lolles een weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1090v
5 Lijsbert Tjallings een weduweKerkpoortstraat 5bestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1085v
5 Lijsbert Tjallings een weduweZuiderhaven 40bestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1085v
8 Lijsbert Sjoerds een weduweKerkpoortstraat 5bestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10143r
8 Lijsbert Sjoerds een weduweZuiderhaven 40bestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10143r
1 Lijsbeth Boskhak Kerkpoortstraat 5alimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg204v
1 Lijsbeth Boskhak Zuiderhaven 40alimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg204v
1 Lijsbeth Claeses Kerkpoortstraat 5spinsterseer gering van bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1014r
1 Lijsbeth Claeses Zuiderhaven 40spinsterseer gering van bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1014r
8 Livius Prigge segt onder Midlum te sullen betaelen8-061Grote Bredeplaats 80:00:00 cg0:00:00 cg00139v
3 Lodewijk Gerrits weduweKerkpoortstraat 5arbeydstergealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1251v
3 Lodewijk Gerrits weduweZuiderhaven 40arbeydstergealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1251v
3 Loiter Jans weduwe met de knegt3-088/2Kerkpoortstraat 37weeverschebestaet geringh14:09:00 cg2:09:00 cg2046r
5 Lolke Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5setschipperbestaet gemeen28:05:00 cg4:05:00 cg2399r
5 Lolke Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40setschipperbestaet gemeen28:05:00 cg4:05:00 cg2399r
6 Lolke Sybrens cum uxoreKerkpoortstraat 5winkelierbestaet gemeen26:15:00 cg4:15:00 cg30114r
6 Lolke Sybrens cum uxoreZuiderhaven 40winkelierbestaet gemeen26:15:00 cg4:15:00 cg30114r
6 Lolke Sytses Kerkpoortstraat 5trekschipperbestaet redelijk wel12:04:00 cg2:04:00 cg10109v
6 Lolke Sytses Zuiderhaven 40trekschipperbestaet redelijk wel12:04:00 cg2:04:00 cg10109v
1 Lolke Beernts cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg416v
1 Lolke Beernts cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg416v
8 Lolke Henninghs cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermanbestaet maetigh11:09:00 cg2:09:00 cg20153r
8 Lolke Henninghs cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermanbestaet maetigh11:09:00 cg2:09:00 cg20153r
7 Lolkjen Ages een weduwe7-087 gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg30126v
7 Lolkjen Rinkes Kerkpoortstraat 5rentenierschebestaet wel57:04:00 cg9:04:00 cg20128v
7 Lolkjen Rinkes Zuiderhaven 40rentenierschebestaet wel57:04:00 cg9:04:00 cg20128v
4 Lolle Heyns cum uxoreKerkpoortstraat 5blauferversknegtbestaet maetigh wel20:09:00 cg3:09:00 cg2069v
4 Lolle Heyns cum uxoreZuiderhaven 40blauferversknegtbestaet maetigh wel20:09:00 cg3:09:00 cg2069v
7 Lourens Claesen cum uxoreKerkpoortstraat 5vleeshouwer, mr.bestaet gering17:08:00 cg2:08:00 cg21130v
7 Lourens Claesen cum uxoreZuiderhaven 40vleeshouwer, mr.bestaet gering17:08:00 cg2:08:00 cg21130v
7 Lourens Jans cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh en is arm11:13:00 cg2:13:00 cg23127r
7 Lourens Jans cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh en is arm11:13:00 cg2:13:00 cg23127r
3 Lourens Lents cum uxoreKerkpoortstraat 5soldaet ten oorlogh, vaert alsbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2143v
3 Lourens Lents cum uxoreZuiderhaven 40soldaet ten oorlogh, vaert alsbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2143v
3 Louw Taeaekes cum uxore3-120Kerkpoortstraat 10weeverbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg3349r
4 Lubbert Steevens Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1064v
4 Lubbert Steevens Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1064v
4 Lubbert Beernts cum uxore4-182Rozengracht 16arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg3073r
5 Lucas Bos cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3497r
5 Lucas Bos cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3497r
8 Luitjen Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5ijsersmidbestaet geringh19:01:00 cg3:01:00 cg21141r
8 Luitjen Pytters cum uxoreZuiderhaven 40ijsersmidbestaet geringh19:01:00 cg3:01:00 cg21141r
5 Lykle Reytses cum uxoreKerkpoortstraat 5ferwer, mr.bestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2184r
5 Lykle Reytses cum uxoreZuiderhaven 40ferwer, mr.bestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2184r
8 Maartje Joosten Kerkpoortstraat 5naystergering6:12:00 cg1:12:00 cg10140v
8 Maartje Joosten Zuiderhaven 40naystergering6:12:00 cg1:12:00 cg10140v
2 Maertje Theunis Kerkpoortstraat 5spoelster6:12:00 cg1:12:00 cg1030r
2 Maertje Theunis Zuiderhaven 40spoelster6:12:00 cg1:12:00 cg1030r
6 Maertjen Alefs Kerkpoortstraat 5wort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg10110r
6 Maertjen Alefs Zuiderhaven 40wort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg10110r
1 Maeyke Tjeerds een weduweKerkpoortstraat 5bestaet seer gering10:04:00 cg1:04:00 cg202r
1 Maeyke Tjeerds een weduweZuiderhaven 40bestaet seer gering10:04:00 cg1:04:00 cg202r
2 Maeyke Bentes 2-032 nayster9:12:00 cg1:12:00 cg1023r
3 Maeyke Willems een weduweKerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet armtlijk6:16:00 cg1:16:00 cg2055r
3 Maeyke Willems een weduweZuiderhaven 40arbeydsterbestaet armtlijk6:16:00 cg1:16:00 cg2055r
8 Magnus van Aarsen cum uxoreKerkpoortstraat 5bankierbestaet maetig wel79:11:00 cg13:11:00 cg43141r
8 Magnus van Aarsen cum uxoreZuiderhaven 40bankierbestaet maetig wel79:11:00 cg13:11:00 cg43141r
4 Marijke Sydses Kerkpoortstraat 56:12:00 cg1:12:00 cg1060r
4 Marijke Sydses Zuiderhaven 406:12:00 cg1:12:00 cg1060r
5 Marijke Davids Kerkpoortstraat 5arbeydstergemeen6:12:00 cg1:12:00 cg1083v
5 Marijke Davids Zuiderhaven 40arbeydstergemeen6:12:00 cg1:12:00 cg1083v
4 Marten Beernts Kerkpoortstraat 5weeversknegtvan soober bestaen7:17:00 cg1:17:00 cg1064v
4 Marten Beernts Zuiderhaven 40weeversknegtvan soober bestaen7:17:00 cg1:17:00 cg1064v
4 Marten Dirks Kerkpoortstraat 5setschippervan geringh bestaen24:03:00 cg4:03:00 cg3157v
4 Marten Dirks Zuiderhaven 40setschippervan geringh bestaen24:03:00 cg4:03:00 cg3157v
5 Marten Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2190r
5 Marten Jansen cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2190r
3 Marten Beernts weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2052v
3 Marten Beernts weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2052v
5 Marten Jans cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosvan gering bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2082v
5 Marten Jans cum uxoreZuiderhaven 40matroosvan gering bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2082v
5 Marten Everts Kerkpoortstraat 5schoenmaekersknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1083v
5 Marten Everts Zuiderhaven 40schoenmaekersknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1083v
5 Marten Claesen cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering11:13:00 cg2:13:00 cg2185v
5 Marten Claesen cum uxoreZuiderhaven 40weevergering11:13:00 cg2:13:00 cg2185v
5 Marten Martens cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen17:13:00 cg2:13:00 cg2292r
5 Marten Martens cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen17:13:00 cg2:13:00 cg2292r
7 Marten Jilles weduweKerkpoortstraat 5bestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10128v
7 Marten Jilles weduweZuiderhaven 40bestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10128v
5 Marten Jansen weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1096r
5 Marten Jansen weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1096r
6 Marten Willems cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgemeen14:13:00 cg2:13:00 cg21111v
6 Marten Willems cum uxoreZuiderhaven 40matroosgemeen14:13:00 cg2:13:00 cg21111v
7 Marten Fokkes Kerkpoortstraat 5timmermansknegtbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10119r
7 Marten Fokkes Zuiderhaven 40timmermansknegtbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10119r
6 Marten Douwes cum uxoreKerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet gering11:09:00 cg2:09:00 cg20114v
6 Marten Douwes cum uxoreZuiderhaven 40weeversknegtbestaet gering11:09:00 cg2:09:00 cg20114v
1 Marten Lammerts weduwe1-102Zoutsloot 57stijffsterseer gering bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg1211v
1 Marten Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5setschipper op een schuitevan geringh bestaen12:13:00 cg2:13:00 cg202r
1 Marten Jansen cum uxoreZuiderhaven 40setschipper op een schuitevan geringh bestaen12:13:00 cg2:13:00 cg202r
3 Marten Hansen weduweKerkpoortstraat 5winkeltie, eenbestaet gering13:06:00 cg2:06:00 cg1243r
3 Marten Hansen weduweZuiderhaven 40winkeltie, eenbestaet gering13:06:00 cg2:06:00 cg1243r
2 Marten Hessels weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3028r
2 Marten Hessels weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3028r
7 Martje Joosten Kerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg10123v
7 Martje Joosten Zuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg10123v
6 Mathijs Hagelberg Kerkpoortstraat 5tamboer onder B. Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg00112r
6 Mathijs Hagelberg Zuiderhaven 40tamboer onder B. Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg00112r
3 Mattheus van Gerven cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3046r
3 Mattheus van Gerven cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3046r
6 Matthijs Waller Kerkpoortstraat 5rustmeester onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg00107v
6 Matthijs Waller Zuiderhaven 40rustmeester onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg00107v
6 Mayke Simons Kerkpoortstraat 5naysterbestaet gemeen6:12:00 cg1:12:00 cg10114v
6 Mayke Simons Zuiderhaven 40naysterbestaet gemeen6:12:00 cg1:12:00 cg10114v
6 Mayke Wybes een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg30111v
6 Mayke Wybes een weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg30111v
4 Mayke Ewouds een weduweKerkpoortstraat 5bestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg2075r
4 Mayke Ewouds een weduweZuiderhaven 40bestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg2075r
2 Mayke Jacobs een weduweKerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg1121r
2 Mayke Jacobs een weduweZuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg1121r
2 Melle Ynses cum uxore2-184Franekereind 17coopman en winkelierbestaet wel50:09:00 cg8:09:00 cg4037v
6 Melle Douwes weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg12107r
6 Melle Douwes weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg12107r
8 Melle Martini Kerkpoortstraat 5captain gewaldige van de admiraliteytbestaet wel80:00:00 cg13:00:00 cg52151v
8 Melle Martini Zuiderhaven 40captain gewaldige van de admiraliteytbestaet wel80:00:00 cg13:00:00 cg52151v
5 Meye Saakes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2195v
5 Meye Saakes cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2195v
1vroedsman Meye H. Meyer 1-099Zoutsloot 51schipperbestaet wel48:07:00 cg8:07:00 cg2011r
1 Meyer Markus cum uxoreKerkpoortstraat 5vleeshouwerbestaende geringh24:14:00 cg4:14:00 cg3217r
1 Meyer Markus cum uxoreZuiderhaven 40vleeshouwerbestaende geringh24:14:00 cg4:14:00 cg3217r
7 Meyle Ruirds weduwe7-038Rommelhaven 28bakkerinne, mr.bestaet wel48:12:00 cg8:12:00 cg30121r
6 Meyndert van Hoek cum uxoreKerkpoortstraat 5blikslaeger, mr.bestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg53116v
6 Meyndert van Hoek cum uxoreZuiderhaven 40blikslaeger, mr.bestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg53116v
7 Meyndert Jansen Kerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20132r
7 Meyndert Jansen Zuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20132r
5 Meyndert Lieuwes cum uxoreKerkpoortstraat 5wolkammersknegtbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg4096v
5 Meyndert Lieuwes cum uxoreZuiderhaven 40wolkammersknegtbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg4096v
7 Meyndert Monses weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg40126v
7 Meyndert Monses weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg40126v
3 Meyndert Urks cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergeringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2042v
3 Meyndert Urks cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergeringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2042v
3 Meyndert Cobus cum uxore3-019 weeverbestaet maetigh24:16:00 cg4:16:00 cg3039v
3 Meyndert Willems cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2042r
3 Meyndert Willems cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2042r
4 Meyndert Hansen cum uxore4-163Hofstraat 5vaerendspersoonvan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg3070v
6 Meynte Brouwer cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebakker, mr.bestaet geringh22:11:00 cg3:11:00 cg20109v
6 Meynte Brouwer cum uxoreZuiderhaven 40pannebakker, mr.bestaet geringh22:11:00 cg3:11:00 cg20109v
4 Micchiel Romkes cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydersober11:13:00 cg2:13:00 cg3464r
4 Micchiel Romkes cum uxoreZuiderhaven 40arbeydersober11:13:00 cg2:13:00 cg3464r
7 Miechiel Rienks cum uxore7-041Rommelhaven 24bierdraegerbestaet geringh19:17:00 cg3:17:00 cg33121r
6 Mindel Mindels Kerkpoortstraat 5militaire chergiant onder Leeve0:00:00 cg0:00:00 cg00111v
6 Mindel Mindels Zuiderhaven 40militaire chergiant onder Leeve0:00:00 cg0:00:00 cg00111v
1 Minke Ritskes een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1016r
1 Minke Ritskes een weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1016r
1 Minke Gabbes Kerkpoortstraat 5naystervan geringh bestaen7:16:00 cg1:16:00 cg102r
1 Minke Gabbes Zuiderhaven 40naystervan geringh bestaen7:16:00 cg1:16:00 cg102r
2 Minne de Wilda 2-111Hoogstraat 20bakker, mr.26:15:00 cg4:15:00 cg3032v
2 Minne Feddes cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeyder17:05:00 cg2:05:00 cg2134v
2 Minne Feddes cum uxoreZuiderhaven 40arbeyder17:05:00 cg2:05:00 cg2134v
1 Minne Ruurds cum uxoreKerkpoortstraat 5blauwverversknegt11:13:00 cg2:13:00 cg415r
1 Minne Ruurds cum uxoreZuiderhaven 40blauwverversknegt11:13:00 cg2:13:00 cg415r
3 Minne Ages cum uxore3-035/2Nieuwstraat 30schipper, Sneekerbestaen gering11:13:00 cg2:13:00 cg4041r
3 Minne Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5waeterhaelderbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg3343r
3 Minne Pytters cum uxoreZuiderhaven 40waeterhaelderbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg3343r
2 Minne Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2329v
2 Minne Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2329v
1 Minne Abes 1-088/2Bildtstraat 1een geringh persoon11:01:00 cg2:01:00 cg1210r
5 Minne Cornelis Kerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3090v
5 Minne Cornelis Zuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3090v
7 Minne Marnstra vaerende op Oost-IndiënKerkpoortstraat 5chirurgijn14:15:00 cg2:15:00 cg10126r
7 Minne Marnstra vaerende op Oost-IndiënZuiderhaven 40chirurgijn14:15:00 cg2:15:00 cg10126r
4 Monse Meynderts Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1064r
4 Monse Meynderts Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1064r
2 Nanningh Hendriks cum uxore2-039Karremanstraat 23schuitschippervan een reedelijk goed bestaen29:04:00 cg4:04:00 cg5023v
8 Neeltje Tyttes een weduweKerkpoortstraat 5wort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg10140r
8 Neeltje Tyttes een weduweZuiderhaven 40wort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg10140r
7 Neeltje Greolds Kerkpoortstraat 5stadsvroedvrouwbestaet maetigh17:00:00 cg2:00:00 cg10129r
7 Neeltje Greolds Zuiderhaven 40stadsvroedvrouwbestaet maetigh17:00:00 cg2:00:00 cg10129r
6 Obbe Ypes 6-053Kleine Bredeplaats 23hoedemaeker, mr.bestaet gemeen15:05:00 cg2:05:00 cg32105v
7 Obbe Hendriks cum uxore7-100Voorstraat 23winkelierbestaet maetigh wel39:19:00 cg6:19:00 cg20127v
7 Obbe Finkelbosch weduwe7-060Sint Jacobstraat 8gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg41124r
8 Ocke Sjoerds cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg30153v
8 Ocke Sjoerds cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg30153v
9 Oeble Gosses cum uxoreKerkpoortstraat 5houtkooperbestaet maetigh wel45:00:00 cg7:00:00 cg21155r
9 Oeble Gosses cum uxoreZuiderhaven 40houtkooperbestaet maetigh wel45:00:00 cg7:00:00 cg21155r
1 Oede Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerendspersoonbestaet gemeen25:00:00 cg4:00:00 cg306v
1 Oede Pytters cum uxoreZuiderhaven 40vaerendspersoonbestaet gemeen25:00:00 cg4:00:00 cg306v
1 Oeds Lolkes cum uxore1-045Zoutsloot 1pauper of gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg405r
1 Oeds Lolkes cum uxore1-045Zoutsloot 3pauper of gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg405r
1 Oeds Lolkes cum uxore1-045Zoutsloot 5pauper of gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg405r
1 Oeds Lolkes cum uxore1-045Zoutsloot 7pauper of gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg405r
1 Oeds Lolkes cum uxore1-045Zoutsloot 9pauper of gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg405r
1 Oeds Lolkes cum uxore1-045Zoutsloot 11pauper of gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg405r
6 Oeds Gijsberts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet wel18:00:00 cg3:00:00 cg20104v
6 Oeds Gijsberts cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet wel18:00:00 cg3:00:00 cg20104v
1 Oene Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeyder11:13:00 cg2:13:00 cg221r
1 Oene Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40arbeyder11:13:00 cg2:13:00 cg221r
2 Oene Fokkes cum uxoreKerkpoortstraat 5weever20:03:00 cg3:03:00 cg3029v
2 Oene Fokkes cum uxoreZuiderhaven 40weever20:03:00 cg3:03:00 cg3029v
7 Oepke Claases Kerkpoortstraat 5briefbestellerbestaet geringh15:01:00 cg2:01:00 cg30126v
7 Oepke Claases Zuiderhaven 40briefbestellerbestaet geringh15:01:00 cg2:01:00 cg30126v
5 Okke Bootes cum uxore5-167Lanen 30weeversknegtbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg2197r
5 Okke Bootes cum uxore5-167Lanen 30weeversknegtbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg2197r
7 Okke Bouwes cum uxoreKerkpoortstraat 5bakker, mr.bestaet maetigh wel27:13:00 cg4:13:00 cg30123v
7 Okke Bouwes cum uxoreZuiderhaven 40bakker, mr.bestaet maetigh wel27:13:00 cg4:13:00 cg30123v
1 Okke Doedes cum uxore1-040Zoutsloot 21turfdraeger16:13:00 cg2:13:00 cg316r
1 Okke Jarighs cum uxoreKerkpoortstraat 5fluitschipperbestaet gemeen25:00:00 cg4:00:00 cg208v
1 Okke Jarighs cum uxoreZuiderhaven 40fluitschipperbestaet gemeen25:00:00 cg4:00:00 cg208v
8 Okke Hessels cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerendpersoonbestaet geringh18:00:00 cg3:00:00 cg31150v
8 Okke Hessels cum uxoreZuiderhaven 40vaerendpersoonbestaet geringh18:00:00 cg3:00:00 cg31150v
4 Olphert Everts cum uxore4-144Heiligeweg 4bakker, mr.bestaet sober24:03:00 cg4:03:00 cg2369r
4 Otte Hettes cum uxoreKerkpoortstraat 5weevervan geringh bestaen14:13:00 cg2:13:00 cg2278r
4 Otte Hettes cum uxoreZuiderhaven 40weevervan geringh bestaen14:13:00 cg2:13:00 cg2278r
3 Otte Johannes weduwe3-203Heiligeweg 54winkeltjebestaet nae haer doen heel wel17:00:00 cg2:00:00 cg1055r
8 Otte Joris cum uxoreKerkpoortstraat 5schipperbestaet maetigh36:07:00 cg6:07:00 cg30142v
8 Otte Joris cum uxoreZuiderhaven 40schipperbestaet maetigh36:07:00 cg6:07:00 cg30142v
7 Otte Sybes cum uxore7-020Voorstraat 85wolkammer, mr.bestaet wel84:00:00 cg14:00:00 cg41119v
1 Otte Aukes 1-095Zoutsloot 43beurtschipper, oldmaetigh bestaen17:00:00 cg3:00:00 cg1011r
4 Pals Bokkes 4-223 scheepstimmermanbestaet geringh11:01:00 cg1:01:00 cg1276r
6 Pals Carsten cum uxoreKerkpoortstraat 5gleybackersknegtgering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg22111r
6 Pals Carsten cum uxoreZuiderhaven 40gleybackersknegtgering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg22111r
4 Petronella van Idsinga met zoon secretaris Beima4-194 bestaet wel203:12:00 cg33:12:00 cg6074r
5 Petrus van Gent cum uxoreKerkpoortstraat 5gortmaeker, mr.bestaet gemeen53:07:00 cg8:07:00 cg4282r
5 Petrus van Gent cum uxoreZuiderhaven 40gortmaeker, mr.bestaet gemeen53:07:00 cg8:07:00 cg4282r
5 Philippus Swart 5-073Heiligeweg 7voorsanger van Groote Kerkbestaet wel39:19:00 cg6:19:00 cg2087v
4 Philippus Bos cum uxoreKerkpoortstraat 5van een maetig bestaen22:11:00 cg3:11:00 cg2072r
4 Philippus Bos cum uxoreZuiderhaven 40van een maetig bestaen22:11:00 cg3:11:00 cg2072r
7 Philippus Levi cum uxoreKerkpoortstraat 5hoedschoonmaekerbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg22132v
7 Philippus Levi cum uxoreZuiderhaven 40hoedschoonmaekerbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg22132v
7 Philippus Ysaaks cum uxore7-039Rommelhaven 26coopmanbestaet geringh17:09:00 cg2:09:00 cg23121r
3 Piebe Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2443v
3 Piebe Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2443v
3 Pieke Zacharias cum uxore3-010Oosterkeetstraat 11rogmeeterbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg3039r
1 Pier Beernts vrouwKerkpoortstraat 5pauper6:12:00 cg1:12:00 cg1010r
1 Pier Beernts vrouwZuiderhaven 40pauper6:12:00 cg1:12:00 cg1010r
2 Pier Harkes cum uxoreKerkpoortstraat 5wever, mr.24:00:00 cg4:00:00 cg4122r
2 Pier Harkes cum uxoreZuiderhaven 40wever, mr.24:00:00 cg4:00:00 cg4122r
2 Pier Andries weduwe2-033Zoutsloot 58van een soober bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1023r
7 Pier Reydses met sijn susterKerkpoortstraat 5bestaen seer geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20123r
7 Pier Reydses met sijn susterZuiderhaven 40bestaen seer geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20123r
7 Pier Eelkes 7-138Noorderhaven 46bakker, mr.bestaet wel42:19:00 cg7:19:00 cg20131v
5 Pier Heyns 5-121Heiligeweg 16brouwer, mr.bestaet wel66:13:00 cg11:13:00 cg3093v
5 Pier Heyns 5-121Heiligeweg 18brouwer, mr.bestaet wel66:13:00 cg11:13:00 cg3093v
8 Pier Ruurds cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22145v
8 Pier Ruurds cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22145v
5 Pier Baentjer weduweKerkpoortstraat 5bestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg4181r
5 Pier Baentjer weduweZuiderhaven 40bestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg4181r
4 Pier Wouters 4-043Raamstraat 5schuitschipperbestaet wel46:11:00 cg7:11:00 cg3059v
5 Pieter Jocchums cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerendspersoonbestaet gemeen22:11:00 cg3:11:00 cg2085v
5 Pieter Jocchums cum uxoreZuiderhaven 40vaerendspersoonbestaet gemeen22:11:00 cg3:11:00 cg2085v
5 Pieter Jacobs weduweKerkpoortstraat 5bestaet gemeen6:12:00 cg1:12:00 cg1087r
5 Pieter Jacobs weduweZuiderhaven 40bestaet gemeen6:12:00 cg1:12:00 cg1087r
4 Pieter Gelinda 4-036Zuiderhaven 79bontreeder, mr.bestaet wel71:15:00 cg11:15:00 cg3059r
4 Pieter Gelinda 4-036Zuiderhaven 79bontreeder, mr.bestaet wel71:15:00 cg11:15:00 cg3059r
5 Pieter Ulbes Kerkpoortstraat 5nettebreyderbestaet gemeen7:17:00 cg1:17:00 cg1089v
5 Pieter Ulbes Zuiderhaven 40nettebreyderbestaet gemeen7:17:00 cg1:17:00 cg1089v
5 Pieter Hayes cum uxoreKerkpoortstraat 5weevervan geringh bestaen14:09:00 cg2:09:00 cg2088v
5 Pieter Hayes cum uxoreZuiderhaven 40weevervan geringh bestaen14:09:00 cg2:09:00 cg2088v
5 Pieter Hendriks cum uxore5-039Grote Kerkstraat 13coopman in papierbestaet redelijk wel35:00:00 cg5:00:00 cg2083r
5 Pieter Hendriks cum uxore5-039Grote Kerkstraat 13coopman in papierbestaet redelijk wel35:00:00 cg5:00:00 cg2083r
5 Pieter Bokkes cum uxore5-063Lanen 87arbeyderbestaet sober17:06:00 cg2:06:00 cg3086r
3 Pieter Hendriks weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3153r
3 Pieter Hendriks weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3153r
3 Pieter Joosten cum uxore3-151Franekereind 36turfdraeger12:13:00 cg2:13:00 cg2050v
3 Pieter Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk wel15:17:00 cg2:17:00 cg2250r
3 Pieter Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk wel15:17:00 cg2:17:00 cg2250r
3 Pieter Jansen burger c.u.Kerkpoortstraat 5een welgesteld burger25:14:00 cg4:14:00 cg2052r
3 Pieter Jansen burger c.u.Zuiderhaven 40een welgesteld burger25:14:00 cg4:14:00 cg2052r
4 Pieter Scheltema Kerkpoortstraat 5weeversbaesvan geringh bestaen22:03:00 cg3:03:00 cg2271v
4 Pieter Scheltema Zuiderhaven 40weeversbaesvan geringh bestaen22:03:00 cg3:03:00 cg2271v
4 Pieter Gerlofs weduwe4-230Zuiderhaven 76wel begoedight106:11:00 cg17:11:00 cg3077r
4 Pieter Meetje cum uxoreKerkpoortstraat 5schipperbestaet wel77:01:00 cg12:01:00 cg5277v
4 Pieter Meetje cum uxoreZuiderhaven 40schipperbestaet wel77:01:00 cg12:01:00 cg5277v
4 Pieter Claesen cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering17:08:00 cg2:08:00 cg2165r
4 Pieter Claesen cum uxoreZuiderhaven 40weevergering17:08:00 cg2:08:00 cg2165r
4 Pieter Eelkes cum uxore4-052Hofstraat 37timmermansknegtsober17:08:00 cg2:08:00 cg2160v
4 Pieter Douwes cum uxore4-049Hofstraat 31gleybackersknegtbestaet geringh14:09:00 cg2:09:00 cg2060r
6 Pieter Gosses weduweKerkpoortstraat 5rentenierschebestaet gemeen18:19:00 cg3:19:00 cg10109v
6 Pieter Gosses weduweZuiderhaven 40rentenierschebestaet gemeen18:19:00 cg3:19:00 cg10109v
7 Pieter Jetses weduweKerkpoortstraat 5arbeydstergering6:16:00 cg1:16:00 cg20118r
7 Pieter Jetses weduweZuiderhaven 40arbeydstergering6:16:00 cg1:16:00 cg20118r
7 Pieter Faeses cum uxoreKerkpoortstraat 5compasmaeker en winkelierbestaet maetigh wel35:09:00 cg5:09:00 cg23121v
7 Pieter Faeses cum uxoreZuiderhaven 40compasmaeker en winkelierbestaet maetigh wel35:09:00 cg5:09:00 cg23121v
5 Pieter Cornelis 5-168Jekelsteeg 1wort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2297r
6 Pieter Wassenaer weduweKerkpoortstraat 5van geringh bestaen15:13:00 cg2:13:00 cg40106r
6 Pieter Wassenaer weduweZuiderhaven 40van geringh bestaen15:13:00 cg2:13:00 cg40106r
7 Pieter Andries cum uxore7-102Voorstraat 19coopmanbestaet wel66:13:00 cg11:13:00 cg30127v
7 Pieter Aukes cum uxoreKerkpoortstraat 5metselaer, mr.bestaet geringh15:06:00 cg2:06:00 cg21122v
7 Pieter Aukes cum uxoreZuiderhaven 40metselaer, mr.bestaet geringh15:06:00 cg2:06:00 cg21122v
6 Pieter Gelinda jr. c.u.Kerkpoortstraat 5coopman, geweesenbestaet geringh24:01:00 cg4:01:00 cg53108r
6 Pieter Gelinda jr. c.u.Zuiderhaven 40coopman, geweesenbestaet geringh24:01:00 cg4:01:00 cg53108r
5 Pieter Daniëls cum uxore5-132/2Schritsen 65winkelier en paruikmakerbestaet gemeen15:01:00 cg2:01:00 cg2099v
6 Pieter Geerts c.u. dogh heeft sijn vrouw verlatenKerkpoortstraat 5bestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg21110r
6 Pieter Geerts c.u. dogh heeft sijn vrouw verlatenZuiderhaven 40bestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg21110r
7 Pieter Aris cum uxoreKerkpoortstraat 5stoeldrayersknegtbestaen geringh11:13:00 cg2:13:00 cg32132r
7 Pieter Aris cum uxoreZuiderhaven 40stoeldrayersknegtbestaen geringh11:13:00 cg2:13:00 cg32132r
6 Pieter Jetses cum uxore6-141Schritsen 15matroos op 't Princejagtbestaet heel wel40:00:00 cg6:00:00 cg30115r
8 Pieter Willems cum uxoreKerkpoortstraat 5herbergierbestaet redelijk wel50:00:00 cg8:00:00 cg33134v
8 Pieter Willems cum uxoreZuiderhaven 40herbergierbestaet redelijk wel50:00:00 cg8:00:00 cg33134v
1 Pieter Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5schoenmaeker, mr.gemeen van bestaen17:13:00 cg3:13:00 cg2217v
1 Pieter Dirks cum uxoreZuiderhaven 40schoenmaeker, mr.gemeen van bestaen17:13:00 cg3:13:00 cg2217v
3 Pieter Thomas cum uxore, belast met een swaer huisgesinKerkpoortstraat 5arbeyderseer geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg4443v
3 Pieter Thomas cum uxore, belast met een swaer huisgesinZuiderhaven 40arbeyderseer geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg4443v
2 Pieter Sjoerds cum uxoreKerkpoortstraat 5bontweeverbestaet wel39:03:00 cg6:03:00 cg2422v
2 Pieter Sjoerds cum uxoreZuiderhaven 40bontweeverbestaet wel39:03:00 cg6:03:00 cg2422v
3 Pieter Abels Kerkpoortstraat 5bovenmeyd in de keet van Freerk Fonteynbestaet reedelijk7:16:00 cg1:16:00 cg1043v
3 Pieter Abels Zuiderhaven 40bovenmeyd in de keet van Freerk Fonteynbestaet reedelijk7:16:00 cg1:16:00 cg1043v
2 Pieter Arents vrouwKerkpoortstraat 5bestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1028v
2 Pieter Arents vrouwZuiderhaven 40bestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1028v
1 Pieter Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5weever21:13:00 cg3:13:00 cg4010v
1 Pieter Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40weever21:13:00 cg3:13:00 cg4010v
1 Pieter Alefs cum uxoreKerkpoortstraat 5schuitschippergemeen bestaen25:00:00 cg4:00:00 cg309r
1 Pieter Alefs cum uxoreZuiderhaven 40schuitschippergemeen bestaen25:00:00 cg4:00:00 cg309r
3 Pieter Saekes Kerkpoortstraat 5brouwer, mr.bestaet nu maetigh37:09:00 cg6:09:00 cg3238v
3 Pieter Saekes Zuiderhaven 40brouwer, mr.bestaet nu maetigh37:09:00 cg6:09:00 cg3238v
1 Pieter Carsten sijnde alleen1-008Noorderhaven 17arbeider9:01:00 cg1:01:00 cg102r
3 Pieter Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5timmermansknegtvan seer geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg3441r
3 Pieter Jansen cum uxoreZuiderhaven 40timmermansknegtvan seer geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg3441r
3 Pieter Joekes vrijgeselKerkpoortstraat 5uytdraegerbestaet reedelijk11:12:00 cg1:12:00 cg1043v
3 Pieter Joekes vrijgeselZuiderhaven 40uytdraegerbestaet reedelijk11:12:00 cg1:12:00 cg1043v
2 Pieter Tjeerds cum uxoreKerkpoortstraat 5sleefmaeker, mr.redelijk wel doch tegenwoordig niets bij de hand29:09:00 cg4:09:00 cg3033r
2 Pieter Tjeerds cum uxoreZuiderhaven 40sleefmaeker, mr.redelijk wel doch tegenwoordig niets bij de hand29:09:00 cg4:09:00 cg3033r
2 Pieter Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2528r
2 Pieter Jansen cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2528r
1 Pieter Laeses cum uxoreKerkpoortstraat 5wort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg434v
1 Pieter Laeses cum uxoreZuiderhaven 40wort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg434v
1 Pieter Thomas weduweKerkpoortstraat 5wort gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2013r
1 Pieter Thomas weduweZuiderhaven 40wort gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2013r
2 Pieter Sleef weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1024r
2 Pieter Sleef weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1024r
2 Pieter Claesen cum uxoreKerkpoortstraat 5weever18:09:00 cg3:09:00 cg3420v
2 Pieter Claesen cum uxoreZuiderhaven 40weever18:09:00 cg3:09:00 cg3420v
2 Pieter Waeterman cum uxoreKerkpoortstraat 5galliootschipper32:00:00 cg5:00:00 cg3023v
2 Pieter Waeterman cum uxoreZuiderhaven 40galliootschipper32:00:00 cg5:00:00 cg3023v
1 Pieter Johannes weduweKerkpoortstraat 5arbeydstervan gering bestaen10:04:00 cg1:04:00 cg2018r
1 Pieter Johannes weduweZuiderhaven 40arbeydstervan gering bestaen10:04:00 cg1:04:00 cg2018r
1 Pieter Gerardus man en vrouwKerkpoortstraat 5metselaar, mr. en een klein winkeltje19:14:00 cg3:14:00 cg201r
1 Pieter Gerardus man en vrouwZuiderhaven 40metselaar, mr. en een klein winkeltje19:14:00 cg3:14:00 cg201r
3 Pieter Claeses cum uxoreKerkpoortstraat 5turffdraeger en weevervan maetigh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2240v
3 Pieter Claeses cum uxoreZuiderhaven 40turffdraeger en weevervan maetigh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2240v
1 Pieter R. van Arum cum uxoreKerkpoortstraat 5coopmansschrijver22:11:00 cg3:11:00 cg202r
1 Pieter R. van Arum cum uxoreZuiderhaven 40coopmansschrijver22:11:00 cg3:11:00 cg202r
1 Pieter Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5wever15:00:00 cg2:00:00 cg216v
1 Pieter Jansen cum uxoreZuiderhaven 40wever15:00:00 cg2:00:00 cg216v
1 Pieter Lensius cum uxore1-143 chirurgijn, mr.bestaet reedelijk30:00:00 cg5:00:00 cg2116v
2 Pieter Pool Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1025r
2 Pieter Pool Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1025r
8 Pieter Daniëls cum uxore8-140Grote Ossenmarkt 16gleybakkersknegtbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg54149v
8 Pieter Reynders weduweKerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh20:17:00 cg3:17:00 cg51152r
8 Pieter Reynders weduweZuiderhaven 40naysterbestaet geringh20:17:00 cg3:17:00 cg51152r
8 Pieter Scheltema cum uxore8-115Vijverstraat 20coopmanbestaet wel60:16:00 cg10:16:00 cg30145r
9 Pieter Poulus cum uxoreKerkpoortstraat 5bleeker, mr.bestaet maetigh40:00:00 cg6:00:00 cg50155r
9 Pieter Poulus cum uxoreZuiderhaven 40bleeker, mr.bestaet maetigh40:00:00 cg6:00:00 cg50155r
8 Pieter Daams cum uxore8-110Vijverstraat 4setschipperbestaet gemeen35:11:00 cg5:11:00 cg30144v
8 Poppe Hendriks cum uxore8-019Noorderhaven 18schuitschipperbestaet maetigh wel50:00:00 cg8:00:00 cg31135v
8 Poulus Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5stookersknegtbestaet geringh12:01:00 cg2:01:00 cg30145v
8 Poulus Jansen cum uxoreZuiderhaven 40stookersknegtbestaet geringh12:01:00 cg2:01:00 cg30145v
3 Poulus Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos17:06:00 cg2:06:00 cg3052v
3 Poulus Jansen cum uxoreZuiderhaven 40matroos17:06:00 cg2:06:00 cg3052v
4 Poulus Dirks cum uxore4-046Schritsen 50timmerman, mr.bestaet maetig wel27:15:00 cg4:15:00 cg2160r
1 Poulus Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5alimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg205v
1 Poulus Jansen cum uxoreZuiderhaven 40alimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg205v
8 Pybe Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5schoenmaekersknegtbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22141v
8 Pybe Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40schoenmaekersknegtbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22141v
7 Pybe Talma vrijgeselKerkpoortstraat 5bestaet wel28:00:00 cg4:00:00 cg10132v
7 Pybe Talma vrijgeselZuiderhaven 40bestaet wel28:00:00 cg4:00:00 cg10132v
4 Pybe Monses weduweKerkpoortstraat 5arbeydstervan geringh bestaen en wert gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2070r
4 Pybe Monses weduweZuiderhaven 40arbeydstervan geringh bestaen en wert gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2070r
8 Pyke Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20151r
8 Pyke Dirks cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20151r
8 Pyke Hommes weduweKerkpoortstraat 5van seer geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg10143r
8 Pyke Hommes weduweZuiderhaven 40van seer geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg10143r
8 Pytter Doekes cum uxoreKerkpoortstraat 5bootsgeselbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22143r
8 Pytter Doekes cum uxoreZuiderhaven 40bootsgeselbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22143r
8 Pytter Hylkes cum uxoreKerkpoortstraat 5timmermanbestaet maetigh19:01:00 cg3:01:00 cg21150r
8 Pytter Hylkes cum uxoreZuiderhaven 40timmermanbestaet maetigh19:01:00 cg3:01:00 cg21150r
8 Pytter Gaeles weduweKerkpoortstraat 5bestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg20141v
8 Pytter Gaeles weduweZuiderhaven 40bestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg20141v
9 Pytter Martens weduweKerkpoortstraat 5koemelkersebestaet maetigh23:15:00 cg3:15:00 cg30155r
9 Pytter Martens weduweZuiderhaven 40koemelkersebestaet maetigh23:15:00 cg3:15:00 cg30155r
3 Pytter Joris cum uxoreKerkpoortstraat 5gortmaekersknegtgering van bestaen12:13:00 cg2:13:00 cg2052r
3 Pytter Joris cum uxoreZuiderhaven 40gortmaekersknegtgering van bestaen12:13:00 cg2:13:00 cg2052r
5 Pytter Jacobs cum uxore5-100/3 0sakkedraegerbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg2090v
4 Pytter Pyters weduweKerkpoortstraat 5spoelstergering19:05:00 cg3:05:00 cg5067r
4 Pytter Pyters weduweZuiderhaven 40spoelstergering19:05:00 cg3:05:00 cg5067r
4 Pytter Jetses cum uxoreKerkpoortstraat 5weeversknegtgering11:09:00 cg2:09:00 cg2065r
4 Pytter Jetses cum uxoreZuiderhaven 40weeversknegtgering11:09:00 cg2:09:00 cg2065r
5 Pytter Huberts cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2291v
5 Pytter Huberts cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2291v
4 Pytter Keimpes de jonge4-233Zuiderhaven 70coopmanbestaet wel54:07:00 cg9:07:00 cg3077r
5 Pytter Reynders cum uxore5-023Kleine Kerkstraat 4timmermanbestaet gemeen21:15:00 cg3:15:00 cg2182r
4 Pytter Gerryts cum uxoreKerkpoortstraat 5schoenmaekerbestaet maetigh15:17:00 cg2:17:00 cg2277r
4 Pytter Gerryts cum uxoreZuiderhaven 40schoenmaekerbestaet maetigh15:17:00 cg2:17:00 cg2277r
3 Pytter Johannes 3-005Scheffersplein 9ruilbuiterbestaet geringh17:13:00 cg2:13:00 cg2238v
3 Pytter Jansen Kerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2044v
3 Pytter Jansen Zuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2044v
2 Pytter Gerbens 2-102Hoogstraat 30coopman en winkelier33:14:00 cg5:14:00 cg2030v
1 Pytter Hansen cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeyderbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2118v
1 Pytter Hansen cum uxoreZuiderhaven 40arbeyderbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2118v
2 Pytter Beernts cum uxore2-110Herenwaltje 19stoelwindervan seer geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg5031r
3 Pytter Plas Kerkpoortstraat 5soldaet0:00:00 cg0:00:00 cg0042v
3 Pytter Plas Zuiderhaven 40soldaet0:00:00 cg0:00:00 cg0042v
8 Pytter Gerbens cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebackersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22134v
8 Pytter Gerbens cum uxoreZuiderhaven 40pannebackersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22134v
8 Pytter Matthijssen cum uxoreKerkpoortstraat 5setschipperbestaet maetigh28:05:00 cg4:05:00 cg23138v
8 Pytter Matthijssen cum uxoreZuiderhaven 40setschipperbestaet maetigh28:05:00 cg4:05:00 cg23138v
8 Pytter Luikas cum uxoreKerkpoortstraat 5ijsersmidbestaet geringh20:00:00 cg3:00:00 cg23141r
8 Pytter Luikas cum uxoreZuiderhaven 40ijsersmidbestaet geringh20:00:00 cg3:00:00 cg23141r
6 Pytter Frits Kerkpoortstraat 5soldaat onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg00107v
6 Pytter Frits Zuiderhaven 40soldaat onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg00107v
5 Pytter Sytses cum uxoreKerkpoortstraat 5bestaet seer sober11:13:00 cg2:13:00 cg2495v
5 Pytter Sytses cum uxoreZuiderhaven 40bestaet seer sober11:13:00 cg2:13:00 cg2495v
6 Pytter Ferwerda cum uxore6-021Voorstraat 32coffyschenkerbestaet reedelijk60:00:00 cg10:00:00 cg30102r
6 Pytter Heyns Kerkpoortstraat 5kleermaker, mr.bestaet reedelijk wel28:07:00 cg4:07:00 cg20102r
6 Pytter Heyns Zuiderhaven 40kleermaker, mr.bestaet reedelijk wel28:07:00 cg4:07:00 cg20102r
6 Pytter Pytters cum uxore6-157Kleine Bredeplaats 10matroos op 't Princejagtbestaet reedelijk17:13:00 cg2:13:00 cg22116v
8 Pytter Louws cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh18:00:00 cg3:00:00 cg24137v
8 Pytter Louws cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh18:00:00 cg3:00:00 cg24137v
7 Pytter Reins weduweKerkpoortstraat 5winkeltje, kleinbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg12131v
7 Pytter Reins weduweZuiderhaven 40winkeltje, kleinbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg12131v
8 Pytter Ulbes cum uxore, man nae IndiënKerkpoortstraat 5bestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22136r
8 Pytter Ulbes cum uxore, man nae IndiënZuiderhaven 40bestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22136r
6 Pytter Alberts cum uxoreKerkpoortstraat 5sleefmaekerbestaet gemeen22:11:00 cg3:11:00 cg20104v
6 Pytter Alberts cum uxoreZuiderhaven 40sleefmaekerbestaet gemeen22:11:00 cg3:11:00 cg20104v
7 Pytter Wytzes cum uxoreKerkpoortstraat 5kladferwersknegtbestaet gemeen17:08:00 cg2:08:00 cg21130v
7 Pytter Wytzes cum uxoreZuiderhaven 40kladferwersknegtbestaet gemeen17:08:00 cg2:08:00 cg21130v
4 Pytter Baernt van Wijdenburgh 4-195Steenhouwersstraat 2ontvanger-generael ter Baernt van admiraliteytwel begoedight374:15:00 cg62:15:00 cg8074r
4 Pytter Baernt van Wijdenburgh 4-195Steenhouwersstraat 4ontvanger-generael ter Baernt van admiraliteytwel begoedight374:15:00 cg62:15:00 cg8074r
4 Pytter Baernt van Wijdenburgh 4-195Steenhouwersstraat 6ontvanger-generael ter Baernt van admiraliteytwel begoedight374:15:00 cg62:15:00 cg8074r
4 Pytter Baernt van Wijdenburgh 4-195Zuiderhaven 52ontvanger-generael ter Baernt van admiraliteytwel begoedight374:15:00 cg62:15:00 cg8074r
6 Pyttje Heeres Kerkpoortstraat 5stijffsterbestaet geringh6:12:00 cg7:12:00 cg20102r
6 Pyttje Heeres Zuiderhaven 40stijffsterbestaet geringh6:12:00 cg7:12:00 cg20102r
6 Pyttje Jans een weduweKerkpoortstraat 5renteniersche22:05:00 cg3:05:00 cg10104v
6 Pyttje Jans een weduweZuiderhaven 40renteniersche22:05:00 cg3:05:00 cg10104v
8 Pyttje Lieuwes Kerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10145v
8 Pyttje Lieuwes Zuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10145v
1 Pyttje Warners een weduwe [van Jan Theunis]Kerkpoortstraat 5van een seer geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg2013r
1 Pyttje Warners een weduwe [van Jan Theunis]Zuiderhaven 40van een seer geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg2013r
2 Quintje Jans Kerkpoortstraat 5bestaet seer geringh en wort gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1026r
2 Quintje Jans Zuiderhaven 40bestaet seer geringh en wort gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1026r
7 R. de Swart Kerkpoortstraat 5clercq ter secretaryebestaet maetigh18:16:00 cg3:16:00 cg20125v
7 R. de Swart Zuiderhaven 40clercq ter secretaryebestaet maetigh18:16:00 cg3:16:00 cg20125v
4 Regt Symons cum uxore4-131Hofstraat 25vaerendspersoonseer geringh20:09:00 cg3:09:00 cg4368r
3 Rein Feytes cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2150r
3 Rein Feytes cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2150r
3 Rein Gijsberts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet gering11:09:00 cg2:09:00 cg2054r
3 Rein Gijsberts cum uxoreZuiderhaven 40weeversknegtbestaet gering11:09:00 cg2:09:00 cg2054r
5 Rein Sjoukes cum uxoreKerkpoortstraat 5gleybakkersknegtbestaet reedelijk29:09:00 cg4:09:00 cg3087r
5 Rein Sjoukes cum uxoreZuiderhaven 40gleybakkersknegtbestaet reedelijk29:09:00 cg4:09:00 cg3087r
6 Rein Hoytes Brouwer cum uxore6-041Kleine Bredeplaats 7waegmeesterbestaet wel72:01:00 cg12:01:00 cg40104r
8 Rein Swael cum uxoreKerkpoortstraat 5schipper op 't admiraliteytsjagtbestaet wel55:00:00 cg9:00:00 cg31139v
8 Rein Swael cum uxoreZuiderhaven 40schipper op 't admiraliteytsjagtbestaet wel55:00:00 cg9:00:00 cg31139v
1 Rein Gerlofs cum uxoreKerkpoortstraat 5wever15:00:00 cg2:00:00 cg216v
1 Rein Gerlofs cum uxoreZuiderhaven 40wever15:00:00 cg2:00:00 cg216v
1 Rein Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2214v
1 Rein Jansen cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2214v
8 Reinder Taekes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgeringh11:13:00 cg2:13:00 cg22140v
8 Reinder Taekes cum uxoreZuiderhaven 40matroosgeringh11:13:00 cg2:13:00 cg22140v
6 Reinder Jans vrouwKerkpoortstraat 5matroosvan seer gering bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg20104r
6 Reinder Jans vrouwZuiderhaven 40matroosvan seer gering bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg20104r
8 Reinouke Obbes een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg31136r
8 Reinouke Obbes een weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg31136r
8 Reinskjen Sipkes een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg24136r
8 Reinskjen Sipkes een weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg24136r
6 Remkjen Tjepkes Kerkpoortstraat 5naysterbestaet maetigh6:12:00 cg1:12:00 cg10106v
6 Remkjen Tjepkes Zuiderhaven 40naysterbestaet maetigh6:12:00 cg1:12:00 cg10106v
1 Remmert Theunis cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmerman, vaert voor18:00:00 cg3:00:00 cg2110r
1 Remmert Theunis cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmerman, vaert voor18:00:00 cg3:00:00 cg2110r
2 Remmert Huberts Kerkpoortstraat 5bestaet geringh11:12:00 cg2:12:00 cg1022v
2 Remmert Huberts Zuiderhaven 40bestaet geringh11:12:00 cg2:12:00 cg1022v
6 Reyn Jansen Kerkpoortstraat 5leerloyersknegtvan gemeen bestaen17:00:00 cg2:00:00 cg20114r
6 Reyn Jansen Zuiderhaven 40leerloyersknegtvan gemeen bestaen17:00:00 cg2:00:00 cg20114r
6 Reynder Jansen Kerkpoortstraat 5metselaerbestaet maetigh20:08:00 cg3:08:00 cg21110v
6 Reynder Jansen Zuiderhaven 40metselaerbestaet maetigh20:08:00 cg3:08:00 cg21110v
8 Reynder Jansen weduweKerkpoortstraat 5bontreederschebestaet wel50:00:00 cg8:00:00 cg20139r
8 Reynder Jansen weduweZuiderhaven 40bontreederschebestaet wel50:00:00 cg8:00:00 cg20139r
5 Reynder Jansen weduwe5-115Heiligeweg 30winkeltjebestaet wel29:03:00 cg4:03:00 cg4093r
3 Reynder Jansen cum uxore3-033/4Nieuwstraat 22weeverbestaet maetigh18:03:00 cg3:03:00 cg2141v
3 Reynder Jansen cum uxore3-033/4Nieuwstraat 24weeverbestaet maetigh18:03:00 cg3:03:00 cg2141v
1 Reynder Pieters cum uxore1-088Bildtstraat 12coopman winkeliervan reedelijk goed bestaen66:16:00 cg11:16:00 cg4110r
5 Reynder Pytters weduwe5-023Kleine Kerkstraat 4arbeydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg1081v
3 Riemke Aukes 3-072Grote Kerkstraat 41bestaet geringh en wint niets0:00:00 cg0:00:00 cg1044v
3 Rienk Hansen cum uxoreKerkpoortstraat 5herbergierbestaet reedelijk wel54:07:00 cg9:07:00 cg3043v
3 Rienk Hansen cum uxoreZuiderhaven 40herbergierbestaet reedelijk wel54:07:00 cg9:07:00 cg3043v
8 Rienk Heyns weduweKerkpoortstraat 5naysterbestaet maetigh6:16:00 cg1:16:00 cg12142r
8 Rienk Heyns weduweZuiderhaven 40naysterbestaet maetigh6:16:00 cg1:16:00 cg12142r
3 Rients Hendriks cum uxore3-095Kerkpoortstraat 41weeverwort gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg4146v
1 Rients Jansen weduweKerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet nae haer doen reedelijk wel11:04:00 cg2:04:00 cg1117v
1 Rients Jansen weduweZuiderhaven 40arbeydsterbestaet nae haer doen reedelijk wel11:04:00 cg2:04:00 cg1117v
8 Righstje vrijsterKerkpoortstraat 5arbeydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg10144r
8 Righstje vrijsterZuiderhaven 40arbeydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg10144r
8 Rijk Harmens weduweKerkpoortstraat 5bestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10141v
8 Rijk Harmens weduweZuiderhaven 40bestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10141v
2 Rimmert Rommerts cum uxoreKerkpoortstraat 5alimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2425v
2 Rimmert Rommerts cum uxoreZuiderhaven 40alimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2425v
3 Rimmert Luitjens weduwe3-088Moriaanstraat 3bestaet reedelijk wel9:01:00 cg1:01:00 cg1046r
3 Rimmert Luitjens weduwe3-088Kerkpoortstraat 35bestaet reedelijk wel9:01:00 cg1:01:00 cg1046r
3 Rink Sybrens Kerkpoortstraat 5ondermaegd in de keet van de Hr. Fonteinbestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1042r
3 Rink Sybrens Zuiderhaven 40ondermaegd in de keet van de Hr. Fonteinbestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1042r
2 Rinse Douwes cum uxoreKerkpoortstraat 5gleybakkersknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2034r
2 Rinse Douwes cum uxoreZuiderhaven 40gleybakkersknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2034r
7 Rinse Abbes cum uxore, sijnde de man nae Oost Indiën7-052 vaerend persoonbestaet reedelijk11:09:00 cg2:09:00 cg20123r
4 Rinse Pytters cum uxore4-235Zuiderstraat 22scheepstimmermanbestaet reedelijk wel18:16:00 cg3:16:00 cg2077r
5 Rinse Tjepkes cum uxoreKerkpoortstraat 5stalknegt van Vosmabestaet gemeen18:16:00 cg3:16:00 cg2084r
5 Rinse Tjepkes cum uxoreZuiderhaven 40stalknegt van Vosmabestaet gemeen18:16:00 cg3:16:00 cg2084r
4 Rinske Gerryts Kerkpoortstraat 5groenteverkoopsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1068v
4 Rinske Gerryts Zuiderhaven 40groenteverkoopsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1068v
2 Rinske Symons Kerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3026r
2 Rinske Symons Zuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3026r
1 Rinske Gerryts een weduweKerkpoortstraat 5arbeydsternotoir arm0:00:00 cg0:00:00 cg1010v
1 Rinske Gerryts een weduweZuiderhaven 40arbeydsternotoir arm0:00:00 cg0:00:00 cg1010v
7 Rinske Claases een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg10122v
7 Rinske Claases een weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg10122v
6 Rinske Jans een weduweKerkpoortstraat 5bestaet reedelijk wel22:05:00 cg3:05:00 cg10108r
6 Rinske Jans een weduweZuiderhaven 40bestaet reedelijk wel22:05:00 cg3:05:00 cg10108r
8 Rinske Romkes Kerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet reedelijk6:12:00 cg1:12:00 cg10134v
8 Rinske Romkes Zuiderhaven 40arbeydsterbestaet reedelijk6:12:00 cg1:12:00 cg10134v
7 Rinske Marnstra Kerkpoortstraat 5winkeltjebestaet soober7:17:00 cg1:17:00 cg10126r
7 Rinske Marnstra Zuiderhaven 40winkeltjebestaet soober7:17:00 cg1:17:00 cg10126r
6 Rintje Harmens cum uxore6-084/2Sint Odolphisteeg 16weeversknegtbestaet seer geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20108r
5 Rintje de Vos cum uxoreKerkpoortstraat 5van gering bestaen13:01:00 cg2:01:00 cg2184r
5 Rintje de Vos cum uxoreZuiderhaven 40van gering bestaen13:01:00 cg2:01:00 cg2184r
6 Rintjen Annes cum uxoreKerkpoortstraat 5stuirmanbestaet maetigh wel23:13:00 cg3:13:00 cg22109v
6 Rintjen Annes cum uxoreZuiderhaven 40stuirmanbestaet maetigh wel23:13:00 cg3:13:00 cg22109v
7 Ritske Oenes cum uxoreKerkpoortstraat 5kuipergering15:17:00 cg2:17:00 cg22124r
7 Ritske Oenes cum uxoreZuiderhaven 40kuipergering15:17:00 cg2:17:00 cg22124r
5 Robijn Cornelis cum uxore5-112/4Heiligeweg 34sleefmaeker, mr.bestaet redelijk18:01:00 cg3:01:00 cg2093r
4 Robijn Arjens cum uxoreKerkpoortstraat 5rentenierbestaet wel114:01:00 cg19:01:00 cg3074r
4 Robijn Arjens cum uxoreZuiderhaven 40rentenierbestaet wel114:01:00 cg19:01:00 cg3074r
4 Robijn Johannes Kerkpoortstraat 5weevergeringh bestaen9:01:00 cg1:01:00 cg1070v
4 Robijn Johannes Zuiderhaven 40weevergeringh bestaen9:01:00 cg1:01:00 cg1070v
8 Rodmer Arjens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg30146r
8 Rodmer Arjens cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg30146r
3 Roelof Tijssens weduwe3-124/2 gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3049r
5 Roelof Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5bestaen wel30:14:00 cg5:14:00 cg2082r
5 Roelof Jansen cum uxoreZuiderhaven 40bestaen wel30:14:00 cg5:14:00 cg2082r
4