Harlingen, quotisatie 1749 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 646)

illustratie quotisatie 1749 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 646)
Belastingen heffen en betalen is niets nieuws. Het bestuur van een land, provincie of stad moet toch op de een of andere manier aan geld komen om haar werk te kunnen doen. Zoals nu op bijv. benzine, alcohol en rookwaren accijns wordt geheven, werd dat vroeger op de toenmalige luxe-artikelen gedaan. Soms ook was er acute geldnood, bijvoorbeeld als er een oorlog werd gevoerd, en dan werd er een nieuwe belasting bedacht.

Zo werd in 1606, ten tijde van de Verenigde Nederlanden, 'alomme binnen de Geunieerde Provintien, de Quartieren, Steden, Casteelen, Forten ende platte Landen, onder der selver ghehoorsaamheydt wesende, het Haertsteden- ofte Schoorsteen-geldt, tot onderstant van de Oorloge' [...] 'onfangen ende geheven'. In de loop der eeuwen is op een dergelijke manier ook belasting geheven op o.a. zout, trouwen en begraven, het malen van o.a. graan (het 'gemaal'), huishuur (reëelkohieren), en op het hebben van dienstboden, wagens, paarden, ramen enz.

Rond 1748 ziet de burgerij door de bomen het bos niet meer en er breken rellen uit, gericht tegen de belastingpachters: het Pachtersoproer. De belastingpachters werden er sterk van verdacht nogal wat in eigen zakken te steken. Er wordt besloten om iets anders te proberen: één belasting waarin alles verwerkt is; de personele quotisatie. In 1749 wordt de belasting op die manier geheven en gaat men iedere woning langs om vast te leggen hoeveel personen van boven en onder de 12 jaar er wonen, wat het beroep van de hoofdbewoner is, en het belangrijkste: wat het inkomen van die hoofdbewoner is. Volgens een vastgestelde schaal wordt de belasting geïnd. Het totale bedrag aan inkomsten was blijkbaar te laag en bij iedereen is daarom een verhoging van 1/6 van het oorspronkelijke bedrag aangetekend. Het vastleggen van de gegevens gebeurde in de zogenoemde quotisatie-kohieren.

De bevolking is tegen de verwachtingen in met deze belasting zo mogelijk nog ontevredener dan met de vroegere belastingen, en in 1750 is de quotisatie dan ook alweer afgeschaft.

In de lijst staat 'kwartier' voor de wijk waar men woonachtig was. De stad was in deze tijd verdeeld in acht kwartieren en de zgn. 'Buytenbuirt' (hier kwartier 9).
In de kolom 'beroep' staat nooit 'burgemeester' of 'vroedsman' omdat dat geen beroepen is maar een functie.
Bij de namen komt veelvuldig 'cum uxore' voor, dat betekent met echtgeno(o)t(e).
In de kolom 'aanslag' staat het bedrag van de quotisatie vermeld in caroliguldens, stuivers en penningen. Een caroligulden was 20 stuivers en een stuiver was 16 penningen.
In de kolommen 'volw.' en 'kind.' staan het aantal personen van boven resp. onder de 12 jaar.
De kolom 'folio' vermeldt de pagina waarop in het originele boek de betreffende inschrijving is gedaanm waarbij 'r' staat voor recto (de voorkant van het blad) en 'v' staat voor verso, de achterkant van het blad.

"Opteekeninge der familien en persoenen in de Stad Harlingen mitsgaeders quotisatie over deselve genoomen naar de consumptie en ter uytleeveringhe van dese Stads aenslagh ter summa van [niet ingevuld] in de neegen mael hondert duysent guldens bij de afschaffinge der pachten verlooren; opgemaakt volgens placcaet van de 30e December 1748.
Staende op de eerste colomme de naemen der hoofden van de familien met enige oplossinge van hun bestaen, op de tweede het getal der persoonen tot dat huisgesin behoorende boven de 12 jaeren oude, op de darde de jongere dan 12 jaeren en op de vierde des selvs aenslagh in de quotisatie."

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  vermeld
kwartier
voornaam patroniem familienaamgeschat
oud adres
geschat adresberoepomschrijvingaanslagverhogingvolwkindfolio
1 Feddrik A. Mahui 1-024Noorderhaven 39wel begoedight126:01:00 cg21:01:00 cg203v
5 Gerrit Aarents cum uxore5-102/2 0weeverbestaet gemeen20:17:00 cg3:17:00 cg2491r
3 Joris Aarts cum uxore3-198Heiligeweg 62gortmaeker, mr.bestaet reedelijk wel29:09:00 cg4:09:00 cg3054v
5 Hylkjen Abbes Kerkpoortstraat 5naysterbestaet reedelijk wel14:15:00 cg2:15:00 cg1085r
5 Hylkjen Abbes Zuiderhaven 40naysterbestaet reedelijk wel14:15:00 cg2:15:00 cg1085r
4 Antje Abbes Kerkpoortstraat 5naysterbestaet maetigh wel14:15:00 cg2:15:00 cg1058r
4 Antje Abbes Zuiderhaven 40naysterbestaet maetigh wel14:15:00 cg2:15:00 cg1058r
7 Rinse Abbes cum uxore, sijnde de man nae Oost Indiën7-052 vaerend persoonbestaet reedelijk11:09:00 cg2:09:00 cg20123r
7 Fokke Abbes weduweKerkpoortstraat 5spoelsterseer gering6:12:00 cg1:12:00 cg10119r
7 Fokke Abbes weduweZuiderhaven 40spoelsterseer gering6:12:00 cg1:12:00 cg10119r
3 Pieter Abels Kerkpoortstraat 5bovenmeyd in de keet van Freerk Fonteynbestaet reedelijk7:16:00 cg1:16:00 cg1043v
3 Pieter Abels Zuiderhaven 40bovenmeyd in de keet van Freerk Fonteynbestaet reedelijk7:16:00 cg1:16:00 cg1043v
1 Minne Abes 1-088/2Bildtstraat 1een geringh persoon11:01:00 cg2:01:00 cg1210r
6 Hyltje Abes cum uxoreKerkpoortstraat 5kooltjerbestaet wel28:16:00 cg4:16:00 cg21110r
6 Hyltje Abes cum uxoreZuiderhaven 40kooltjerbestaet wel28:16:00 cg4:16:00 cg21110r
5 Hans Abrahams cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdraegerbestaen sober11:13:00 cg2:13:00 cg2583v
5 Hans Abrahams cum uxoreZuiderhaven 40turfdraegerbestaen sober11:13:00 cg2:13:00 cg2583v
4 Hendrik Adams weduwe4-105/2Vianen 4weeverinnebestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1065v
4 Frans Adams cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering15:06:00 cg2:06:00 cg2165r
4 Frans Adams cum uxoreZuiderhaven 40weevergering15:06:00 cg2:06:00 cg2165r
6 Stittert Adams cum uxore6-086Sint Odolphisteeg 10galliootschipperbestaet wel nae sijn doen37:09:00 cg6:09:00 cg32108v
6 Stittert Adams cum uxore6-086Sint Odolphisteeg 12galliootschipperbestaet wel nae sijn doen37:09:00 cg6:09:00 cg32108v
5 Heere Adams cum uxoreKerkpoortstraat 5sjouwerbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2092r
5 Heere Adams cum uxoreZuiderhaven 40sjouwerbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2092r
7 Beernt Adams cum uxoreKerkpoortstraat 5sjouwergealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg32119v
7 Beernt Adams cum uxoreZuiderhaven 40sjouwergealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg32119v
3 Allert Adriaans cum uxore3-117Rapenburg 5weeverbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2048v
4 Frans Adriaens weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2161v
4 Frans Adriaens weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2161v
4 Sipke Aedes cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering15:16:00 cg2:16:00 cg2065v
4 Sipke Aedes cum uxoreZuiderhaven 40weevergering15:16:00 cg2:16:00 cg2065v
5 Bernardus Aedsgers cum uxoreKerkpoortstraat 5helpbakkersknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2083r
5 Bernardus Aedsgers cum uxoreZuiderhaven 40helpbakkersknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2083r
5 Wopke Aedsgers cum uxore5-069Spekmarkt 1matroos op 't admiraliteytsjagtbestaet gemeen21:05:00 cg3:05:00 cg2287r
7 Lolkjen Ages een weduwe7-087 gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg30126v
7 Willem Ages cum uxore7-031Voorstraat 101winkelierbestaet maetigh wel32:15:00 cg5:15:00 cg20120v
9 Wiltje Ages cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergemeen20:00:00 cg3:00:00 cg23155r
9 Wiltje Ages cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergemeen20:00:00 cg3:00:00 cg23155r
3 Minne Ages cum uxore3-035/2Nieuwstraat 30schipper, Sneekerbestaen gering11:13:00 cg2:13:00 cg4041r
3 Jan Alberts cum uxore3-019/3Nieuwstraat 3weeverbestaet geringh15:16:00 cg2:16:00 cg2439v
2 Harmen Alberts cum uxoreKerkpoortstraat 5kooltjers15:05:00 cg2:05:00 cg2325v
2 Harmen Alberts cum uxoreZuiderhaven 40kooltjers15:05:00 cg2:05:00 cg2325v
1 Jan Alberts cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:09:00 cg2:09:00 cg208v
1 Jan Alberts cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:09:00 cg2:09:00 cg208v
1 Hendrik Alberts cum uxoreKerkpoortstraat 5wevergealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg207r
1 Hendrik Alberts cum uxoreZuiderhaven 40wevergealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg207r
3 Steeven Alberts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet seer geringh14:13:00 cg2:13:00 cg2241v
3 Steeven Alberts cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet seer geringh14:13:00 cg2:13:00 cg2241v
1 Douwe Alberts cum uxoreKerkpoortstraat 5wort gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2018r
1 Douwe Alberts cum uxoreZuiderhaven 40wort gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2018r
3 Hendrik Alberts cum uxore3-025Nieuwstraat 13weeverbestaet geringh16:09:00 cg2:09:00 cg2540v
6 Pytter Alberts cum uxoreKerkpoortstraat 5sleefmaekerbestaet gemeen22:11:00 cg3:11:00 cg20104v
6 Pytter Alberts cum uxoreZuiderhaven 40sleefmaekerbestaet gemeen22:11:00 cg3:11:00 cg20104v
4 Trijntje Alberts Kerkpoortstraat 5naysterbestaet seer sober6:12:00 cg1:12:00 cg1059r
4 Trijntje Alberts Zuiderhaven 40naysterbestaet seer sober6:12:00 cg1:12:00 cg1059r
5 Dirk Alberts cum uxore5-062Grote Kerkstraat 2weeverbestaet geringh18:05:00 cg3:05:00 cg3286r
4 Hendrik Alberts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen19:08:00 cg3:08:00 cg3064v
4 Hendrik Alberts cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen19:08:00 cg3:08:00 cg3064v
6 Wyger Alberts cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermansknegtbestaet gemeen21:05:00 cg3:05:00 cg22104v
6 Wyger Alberts cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermansknegtbestaet gemeen21:05:00 cg3:05:00 cg22104v
4 Gerlof Alberts cum uxoreKerkpoortstraat 5blauferwer, mr.bestaet reedelijk wel30:00:00 cg5:00:00 cg2058v
4 Gerlof Alberts cum uxoreZuiderhaven 40blauferwer, mr.bestaet reedelijk wel30:00:00 cg5:00:00 cg2058v
4 Frans Alberts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverarm11:13:00 cg2:13:00 cg2261r
4 Frans Alberts cum uxoreZuiderhaven 40weeverarm11:13:00 cg2:13:00 cg2261r
4 Theunis Alberts Kerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen10:17:00 cg1:17:00 cg1072v
4 Theunis Alberts Zuiderhaven 40weeverbestaet gemeen10:17:00 cg1:17:00 cg1072v
7 Age Alberts Kerkpoortstraat 5schoenmaeker, mr.36:00:00 cg6:00:00 cg31131v
7 Age Alberts Zuiderhaven 40schoenmaeker, mr.36:00:00 cg6:00:00 cg31131v
9 Schelte Alberts cum uxoreKerkpoortstraat 5bleeker, mr.bestaet maetigh36:00:00 cg6:00:00 cg32155v
9 Schelte Alberts cum uxoreZuiderhaven 40bleeker, mr.bestaet maetigh36:00:00 cg6:00:00 cg32155v
8 Jan Alberts cum uxore8-024 0matroos op 't admiraliteytsjagtbestaet maetigh18:00:00 cg3:00:00 cg42135v
8 Johanna Alberts een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg23148v
8 Johanna Alberts een weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg23148v
8 Hinke Alberts Kerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10142r
8 Hinke Alberts Zuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10142r
7 Gerrit Alberts 7-142Noorderhaven 54glaesemaeker, mr.bestaet maetigh23:15:00 cg3:15:00 cg30132r
8 Doede Alberts cum uxore8-118/2 sjouwergering11:09:00 cg2:09:00 cg20146r
8 Claas Alberts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh15:06:00 cg2:06:00 cg21151v
8 Claas Alberts cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh15:06:00 cg2:06:00 cg21151v
6 Maertjen Alefs Kerkpoortstraat 5wort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg10110r
6 Maertjen Alefs Zuiderhaven 40wort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg10110r
8 Douwe Alefs cum uxoreKerkpoortstraat 5houdtstaepelerbestaet maetigh15:06:00 cg2:06:00 cg21139r
8 Douwe Alefs cum uxoreZuiderhaven 40houdtstaepelerbestaet maetigh15:06:00 cg2:06:00 cg21139r
1 Pieter Alefs cum uxoreKerkpoortstraat 5schuitschippergemeen bestaen25:00:00 cg4:00:00 cg309r
1 Pieter Alefs cum uxoreZuiderhaven 40schuitschippergemeen bestaen25:00:00 cg4:00:00 cg309r
2 Jan Allerts cum uxoreKerkpoortstraat 5sackmaeker11:09:00 cg2:09:00 cg2034r
2 Jan Allerts cum uxoreZuiderhaven 40sackmaeker11:09:00 cg2:09:00 cg2034r
2 Antje Allerts een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2026v
2 Antje Allerts een weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2026v
8 Fedrik Allerts 8-115/3Vijverstraat 24kooldraegerbestaet gering19:08:00 cg3:08:00 cg30145v
7 Jelle Alles cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosvan geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg20122r
7 Jelle Alles cum uxoreZuiderhaven 40matroosvan geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg20122r
1 Lieuwe Alles cum uxoreKerkpoortstraat 5wolkammersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2213v
1 Lieuwe Alles cum uxoreZuiderhaven 40wolkammersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2213v
2 Claaske Alles een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1036v
2 Claaske Alles een weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1036v
3 Beernt Alpherts cum uxore3-075Kerkpoortstraat 7weeverbestaet reedelijk doch heeft door meedelijd vier weeskinderen tot sijn last genoomen30:00:00 cg5:00:00 cg4245r
4 Cornelia Ameels Kerkpoortstraat 5naysterbestaet gering6:16:00 cg1:16:00 cg1177v
4 Cornelia Ameels Zuiderhaven 40naysterbestaet gering6:16:00 cg1:16:00 cg1177v
2 Lammert Andeles cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmerman16:13:00 cg2:13:00 cg3131v
2 Lammert Andeles cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmerman16:13:00 cg2:13:00 cg3131v
5 Anskjen Andles 5-172Schritsen 29bestaet reedelijk11:12:00 cg2:12:00 cg1097v
5 Sara Andries Kerkpoortstraat 5naysterbestaet wel14:15:00 cg2:15:00 cg1097v
5 Sara Andries Zuiderhaven 40naysterbestaet wel14:15:00 cg2:15:00 cg1097v
7 Sjoerd Andries cum uxore7-110Voorstraat 7bestaet wel39:19:00 cg6:19:00 cg20128v
7 Pieter Andries cum uxore7-102Voorstraat 19coopmanbestaet wel66:13:00 cg11:13:00 cg30127v
2 Pier Andries weduwe2-033Zoutsloot 58van een soober bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1023r
3 Sytse Andries cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdraegerbestaet reedelijk15:06:00 cg2:06:00 cg2150r
3 Sytse Andries cum uxoreZuiderhaven 40turfdraegerbestaet reedelijk15:06:00 cg2:06:00 cg2150r
2 Jan Andries 2-145Noordijs 9timmerman, mr.van gemeen bestaen28:00:00 cg4:00:00 cg2135r
2 Jan Andries 2-145Noordijs 9timmerman, mr.van gemeen bestaen28:00:00 cg4:00:00 cg2135r
4 Johannes Andrys cum uxore4-166Zuiderplein 5molenmaekerbestaet maetigh wel33:11:00 cg5:11:00 cg4271r
8 Tjerk Andrys weduweKerkpoortstraat 5winkeltjebestaet geringh17:06:00 cg2:06:00 cg30134v
8 Tjerk Andrys weduweZuiderhaven 40winkeltjebestaet geringh17:06:00 cg2:06:00 cg30134v
7 Sybe Andrys cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerenspersoonbestaet maetigh24:14:00 cg4:14:00 cg32125v
7 Sybe Andrys cum uxoreZuiderhaven 40vaerenspersoonbestaet maetigh24:14:00 cg4:14:00 cg32125v
8 Johannes Andrys cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet maetigh17:08:00 cg2:08:00 cg21140v
8 Johannes Andrys cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet maetigh17:08:00 cg2:08:00 cg21140v
4 Doitse Anis cum uxore4-250 scheepstimmermanvan geringh bestaen17:05:00 cg2:05:00 cg4178v
5 Sjoerd Annes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2092r
5 Sjoerd Annes cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2092r
5 Cornelis Annes cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk21:01:00 cg3:01:00 cg3089r
5 Cornelis Annes cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk21:01:00 cg3:01:00 cg3089r
4 Jan Annes cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdraegerbestaet geringh18:03:00 cg3:03:00 cg2166v
4 Jan Annes cum uxoreZuiderhaven 40turfdraegerbestaet geringh18:03:00 cg3:03:00 cg2166v
5 Sytse Annes cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmerbaesvan goed bestaen40:00:00 cg6:00:00 cg4099v
5 Sytse Annes cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmerbaesvan goed bestaen40:00:00 cg6:00:00 cg4099v
4 Jacob Annes cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergering11:09:00 cg2:09:00 cg2063r
4 Jacob Annes cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergering11:09:00 cg2:09:00 cg2063r
1 Dirk Annes weduweKerkpoortstraat 5costerinne van de doopsgesinde gemeente19:08:00 cg3:08:00 cg3016r
1 Dirk Annes weduweZuiderhaven 40costerinne van de doopsgesinde gemeente19:08:00 cg3:08:00 cg3016r
1 Hendrik Annes weduweKerkpoortstraat 5alimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg434v
1 Hendrik Annes weduweZuiderhaven 40alimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg434v
6 Rintjen Annes cum uxoreKerkpoortstraat 5stuirmanbestaet maetigh wel23:13:00 cg3:13:00 cg22109v
6 Rintjen Annes cum uxoreZuiderhaven 40stuirmanbestaet maetigh wel23:13:00 cg3:13:00 cg22109v
6 Elske Annes een weduweKerkpoortstraat 5oud en arm6:16:00 cg1:16:00 cg20111r
6 Elske Annes een weduweZuiderhaven 40oud en arm6:16:00 cg1:16:00 cg20111r
8 Sander Annes cum uxoreKerkpoortstraat 5setschipperbestaet maetigh28:05:00 cg4:05:00 cg41142r
8 Sander Annes cum uxoreZuiderhaven 40setschipperbestaet maetigh28:05:00 cg4:05:00 cg41142r
2 Uilke Anskes cum uxore2-008Zoutsloot 85metselaar, mr.bestaet redelijk23:15:00 cg4:15:00 cg2020r
3 Christiaan Anthoni cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg4246r
3 Christiaan Anthoni cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg4246r
5 Willem Anthoni cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh18:16:00 cg3:16:00 cg2085v
5 Willem Anthoni cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh18:16:00 cg3:16:00 cg2085v
8 Arent Anthoni cum uxoreKerkpoortstraat 5herbergierbestaet geringh36:00:00 cg6:00:00 cg40135r
8 Arent Anthoni cum uxoreZuiderhaven 40herbergierbestaet geringh36:00:00 cg6:00:00 cg40135r
8 Johannes Arents cum uxore8-147/2 gleybakkersknegtvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg23151r
7 Wouter Arents 7-002Sint Jacobstraat 3wagtgeldophaelderbestaet maetigh wel28:07:00 cg4:07:00 cg20118r
2 Pieter Arents vrouwKerkpoortstraat 5bestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1028v
2 Pieter Arents vrouwZuiderhaven 40bestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1028v
3 Jan Arents cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk17:13:00 cg2:13:00 cg2247r
3 Jan Arents cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk17:13:00 cg2:13:00 cg2247r
2 Harmen Arents cum uxore2-087Wortelstraat 8weever20:17:00 cg3:17:00 cg5126v
3 Jan Arents cum uxore3-046Franekereind 27weeverbestaet geringh20:00:00 cg3:00:00 cg2343r
4 Hendrik Arents 4-199Schoolstraat 1weevergering10:13:00 cg1:13:00 cg1174v
7 Pieter Aris cum uxoreKerkpoortstraat 5stoeldrayersknegtbestaen geringh11:13:00 cg2:13:00 cg32132r
7 Pieter Aris cum uxoreZuiderhaven 40stoeldrayersknegtbestaen geringh11:13:00 cg2:13:00 cg32132r
1 Arjen Aris cum uxoreKerkpoortstraat 5weewerbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2015v
1 Arjen Aris cum uxoreZuiderhaven 40weewerbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2015v
1 Douwe Arjens cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermansknegt20:17:00 cg3:17:00 cg516v
1 Douwe Arjens cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermansknegt20:17:00 cg3:17:00 cg516v
2 Sipke Arjens weduweKerkpoortstraat 5van een gering bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg3019v
2 Sipke Arjens weduweZuiderhaven 40van een gering bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg3019v
2 Theunis Arjens Kerkpoortstraat 5visafdraegervan een geringh bestaen7:17:00 cg1:17:00 cg1019v
2 Theunis Arjens Zuiderhaven 40visafdraegervan een geringh bestaen7:17:00 cg1:17:00 cg1019v
2 Jaerig Arjens cum uxore2-078Herenwaltje 13brouwersknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2028r
2 Jaerig Arjens cum uxore2-078Hoogstraat 27brouwersknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2028r
2 Schelte Arjens cum uxore2-131Rommelhaven 15Breemer vaerder35:05:00 cg5:05:00 cg4434v
3 Karst Arjens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2139r
3 Karst Arjens cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2139r
3 Claas Arjens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg4253v
3 Claas Arjens cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg4253v
5 Symon Arjens weduweKerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg3085r
5 Symon Arjens weduweZuiderhaven 40arbeydsterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg3085r
4 Robijn Arjens cum uxoreKerkpoortstraat 5rentenierbestaet wel114:01:00 cg19:01:00 cg3074r
4 Robijn Arjens cum uxoreZuiderhaven 40rentenierbestaet wel114:01:00 cg19:01:00 cg3074r
8 Arjen Arjens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos op 't Princejagtbestaet maetigh17:08:00 cg2:08:00 cg21147v
8 Arjen Arjens cum uxoreZuiderhaven 40matroos op 't Princejagtbestaet maetigh17:08:00 cg2:08:00 cg21147v
8 Rodmer Arjens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg30146r
8 Rodmer Arjens cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg30146r
8 Sjoerd Arjens 8-050Weeshuisstraat 17metselaer, mr.bestaet maetigh18:00:00 cg3:00:00 cg20138v
8 Sjoerd Arjens 8-050Weeshuisstraat 19metselaer, mr.bestaet maetigh18:00:00 cg3:00:00 cg20138v
8 Tjietske Arjens Kerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10138v
8 Tjietske Arjens Zuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10138v
8 Hendrik Arjens cum uxoreKerkpoortstraat 5brouwersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg52143v
8 Hendrik Arjens cum uxoreZuiderhaven 40brouwersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg52143v
6 Feyte Arjens weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg30111v
6 Feyte Arjens weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg30111v
6 Gerben Ates cum uxore6-146Grote Bredeplaats 18bestaet reedelijk wel33:04:00 cg5:04:00 cg30115v
2 Tjeerd Ates cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet seer gering11:09:00 cg2:09:00 cg2135r
2 Tjeerd Ates cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet seer gering11:09:00 cg2:09:00 cg2135r
3 Freerk Ates cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk28:09:00 cg4:09:00 cg2239v
3 Freerk Ates cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk28:09:00 cg4:09:00 cg2239v
1 Sybe Aukes weduwe1-021Noorderhaven 35visafdraegster6:12:00 cg1:12:00 cg103r
3 Dieuke Aukes 3-072Grote Kerkstraat 41winkeltje, een kleinbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1044v
3 Riemke Aukes 3-072Grote Kerkstraat 41bestaet geringh en wint niets0:00:00 cg0:00:00 cg1044v
2 Auke Aukes Kerkpoortstraat 5gleybakkersknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2031v
2 Auke Aukes Zuiderhaven 40gleybakkersknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2031v
1 Otte Aukes 1-095Zoutsloot 43beurtschipper, oldmaetigh bestaen17:00:00 cg3:00:00 cg1011r
7 Pieter Aukes cum uxoreKerkpoortstraat 5metselaer, mr.bestaet geringh15:06:00 cg2:06:00 cg21122v
7 Pieter Aukes cum uxoreZuiderhaven 40metselaer, mr.bestaet geringh15:06:00 cg2:06:00 cg21122v
7 Uiltje Aukes weduweKerkpoortstraat 5van geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg20129v
7 Uiltje Aukes weduweZuiderhaven 40van geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg20129v
5 Gerben Aukes weduweKerkpoortstraat 5van gemeen bestaen18:13:00 cg3:13:00 cg4097v
5 Gerben Aukes weduweZuiderhaven 40van gemeen bestaen18:13:00 cg3:13:00 cg4097v
5 Willem Baernts cum uxoreKerkpoortstraat 5beurtschipper en coopmanbestaet reedelijk wel31:09:00 cg5:09:00 cg2294v
5 Willem Baernts cum uxoreZuiderhaven 40beurtschipper en coopmanbestaet reedelijk wel31:09:00 cg5:09:00 cg2294v
3 Joris Baernts cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3150r
3 Joris Baernts cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3150r
3 Engbert Baernts weduwe, belast met een swaerd huisgesinKerkpoortstraat 5bestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg3448v
3 Engbert Baernts weduwe, belast met een swaerd huisgesinZuiderhaven 40bestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg3448v
8 Folkert Baernts Kerkpoortstraat 5bakker, mr.bestaet maetigh36:00:00 cg6:00:00 cg30136v
8 Folkert Baernts Zuiderhaven 40bakker, mr.bestaet maetigh36:00:00 cg6:00:00 cg30136v
8 Hendrik Baltus cum uxore8-137Grote Ossenmarkt 10matroosbestaet geringh17:06:00 cg2:06:00 cg30149r
6 Haantje Baltus cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebakkersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22111r
6 Haantje Baltus cum uxoreZuiderhaven 40pannebakkersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22111r
5 Johannes Baltus cum uxore5-038Grote Kerkstraat 11ruilbuiterbestaet gemeen25:03:00 cg4:03:00 cg2283r
5 Wybren Bartels Kerkpoortstraat 5uirwerkmaekerbestaet gemeen9:01:00 cg1:01:00 cg1094v
5 Wybren Bartels Zuiderhaven 40uirwerkmaekerbestaet gemeen9:01:00 cg1:01:00 cg1094v
6 Werp Bastiaens weduweKerkpoortstraat 5van gemeen bestaen10:17:00 cg1:17:00 cg10113v
6 Werp Bastiaens weduweZuiderhaven 40van gemeen bestaen10:17:00 cg1:17:00 cg10113v
8 Andrys Bastiaens cum uxoreKerkpoortstraat 5herbergierbestaet geringh50:00:00 cg8:00:00 cg32136v
8 Andrys Bastiaens cum uxoreZuiderhaven 40herbergierbestaet geringh50:00:00 cg8:00:00 cg32136v
8 Sara Baukes een weduweKerkpoortstraat 5winkelierschebestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg10136v
8 Sara Baukes een weduweZuiderhaven 40winkelierschebestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg10136v
6 Jacob Baukes cum uxoreKerkpoortstraat 5timmermansknegtbestaet gemeen14:09:00 cg2:09:00 cg20109r
6 Jacob Baukes cum uxoreZuiderhaven 40timmermansknegtbestaet gemeen14:09:00 cg2:09:00 cg20109r
6 Aukjen Baukes weduweKerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet gemeen20:03:00 cg3:03:00 cg30106v
6 Aukjen Baukes weduweZuiderhaven 40arbeydsterbestaet gemeen20:03:00 cg3:03:00 cg30106v
2 Broer Baukes cum uxore2-177 coopman en rentenierwel gesteldt63:16:00 cg10:16:00 cg3037v
3 Jilt Baukes weduwe3-015 turfmeetstereen seer gering bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1039r
6 Harmen Beerns cum uxore6-109Lanen 75baerdscheerderbestaet geringh26:00:00 cg4:00:00 cg50111r
8 Claas Beerns cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20151v
8 Claas Beerns cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20151v
7 Grytje Beerns een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg20129r
7 Grytje Beerns een weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg20129r
6 Antje Beerns Kerkpoortstraat 5arbeydstergemeen6:12:00 cg1:12:00 cg10105r
6 Antje Beerns Zuiderhaven 40arbeydstergemeen6:12:00 cg1:12:00 cg10105r
4 Engbert Beerns Kerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1061r
4 Engbert Beerns Zuiderhaven 40weeversknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1061r
4 Yttje Beerns Kerkpoortstraat 5wort gealimenteert0:00:00 cg0:00:00 cg1268r
4 Yttje Beerns Zuiderhaven 40wort gealimenteert0:00:00 cg0:00:00 cg1268r
6 Goslingh Beernts cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgeringh11:13:00 cg2:13:00 cg32107v
6 Goslingh Beernts cum uxoreZuiderhaven 40matroosgeringh11:13:00 cg2:13:00 cg32107v
3 Marten Beernts weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2052v
3 Marten Beernts weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2052v
4 Bente Beernts cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2175r
4 Bente Beernts cum uxoreZuiderhaven 40weevergealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2175r
4 Lubbert Beernts cum uxore4-182Rozengracht 16arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg3073r
4 Jan Beernts Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062r
4 Jan Beernts Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062r
4 Harmen Beernts cum uxore4-126Hofstraat 19weevergering17:13:00 cg2:13:00 cg2267v
4 Willem Beernts cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering10:17:00 cg1:17:00 cg1072r
4 Willem Beernts cum uxoreZuiderhaven 40weevergering10:17:00 cg1:17:00 cg1072r
4 Beernt Beernts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverseer gering13:05:00 cg2:05:00 cg2372r
4 Beernt Beernts cum uxoreZuiderhaven 40weeverseer gering13:05:00 cg2:05:00 cg2372r
4 Beernt Beernts Loman cum uxore4-066Rapenburg 6weeverbestaet reedelijk21:01:00 cg3:01:00 cg3062r
5 Dirk Beernts cum uxore5-019Kleine Kerkstraat 8korfmaeker, mr.bestaet gemeen24:16:00 cg4:16:00 cg3081v
4 Marten Beernts Kerkpoortstraat 5weeversknegtvan soober bestaen7:17:00 cg1:17:00 cg1064v
4 Marten Beernts Zuiderhaven 40weeversknegtvan soober bestaen7:17:00 cg1:17:00 cg1064v
5 Beernt Beernts cum uxore5-088Kerkpad 1weeverbestaet geringh15:01:00 cg2:01:00 cg2089v
4 Jan Beernts Kerkpoortstraat 5weverbestaet maetigh10:17:00 cg1:17:00 cg1076r
4 Jan Beernts Zuiderhaven 40weverbestaet maetigh10:17:00 cg1:17:00 cg1076r
4 Jan Beernts cum uxore4-115Romastraat 2weeverbestaet geringh15:16:00 cg2:16:00 cg2066v
4 Harmen Beernts cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering20:10:00 cg3:10:00 cg3264v
4 Harmen Beernts cum uxoreZuiderhaven 40weevergering20:10:00 cg3:10:00 cg3264v
2 Jan Beernts cum uxore2-108Herenwaltje 15matroos11:13:00 cg2:13:00 cg4131r
2 Pytter Beernts cum uxore2-110Herenwaltje 19stoelwindervan seer geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg5031r
3 Harmen Beernts Kerkpoortstraat 5weeversknegtseer gering11:13:00 cg2:13:00 cg1242r
3 Harmen Beernts Zuiderhaven 40weeversknegtseer gering11:13:00 cg2:13:00 cg1242r
2 Beernt Beernts cum uxore2-071/2 weever20:03:00 cg3:03:00 cg3027r
3 Hendrik Beernts cum uxore, beswaert met een swaer huisgesin3-030Nieuwstraat 33weever22:17:00 cg3:17:00 cg6440v
2 Frans Beernts 2-085/2Zoutsloot 98weever17:00:00 cg2:00:00 cg2026v
1 Lolke Beernts cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg416v
1 Lolke Beernts cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg416v
2 Beernt Beernts cum uxoreKerkpoortstraat 5weever, mr.19:01:00 cg3:01:00 cg2122r
2 Beernt Beernts cum uxoreZuiderhaven 40weever, mr.19:01:00 cg3:01:00 cg2122r
1 Pier Beernts vrouwKerkpoortstraat 5pauper6:12:00 cg1:12:00 cg1010r
1 Pier Beernts vrouwZuiderhaven 40pauper6:12:00 cg1:12:00 cg1010r
1 Douwe Beernts weduweKerkpoortstraat 5wort gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg106v
1 Douwe Beernts weduweZuiderhaven 40wort gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg106v
3 Jan Beernts cum uxore3-074Kerkpoortstraat 5weeverbestaet maetigh18:03:00 cg3:03:00 cg2145r
3 Hendrik Beernts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet maetigh15:06:00 cg2:06:00 cg2148v
3 Hendrik Beernts cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet maetigh15:06:00 cg2:06:00 cg2148v
3 Frans Beernts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen18:05:00 cg3:05:00 cg3245v
3 Frans Beernts cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen18:05:00 cg3:05:00 cg3245v
3 Jan Beernts weduwe cum soc.Kerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg4246v
3 Jan Beernts weduwe cum soc.Zuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg4246v
3 Jan Beernts weduweKerkpoortstraat 5winkeltje, kleingealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2148r
3 Jan Beernts weduweZuiderhaven 40winkeltje, kleingealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2148r
3 Coenraad Beernts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen17:05:00 cg2:05:00 cg4148v
3 Coenraad Beernts cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen17:05:00 cg2:05:00 cg4148v
3 Gerryt Beernts weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1048r
3 Gerryt Beernts weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1048r
3 Hendrik Beernts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk17:13:00 cg2:13:00 cg2250v
3 Hendrik Beernts cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk17:13:00 cg2:13:00 cg2250v
3 Jan Beernts weduwe3-074Kerkpoortstraat 5wort gealimenteert0:00:00 cg0:00:00 cg1044v
7 Hendrik Beernts weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg22119v
7 Hendrik Beernts weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg22119v
8 Jan Beernts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh17:13:00 cg2:13:00 cg22143v
8 Jan Beernts cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh17:13:00 cg2:13:00 cg22143v
7 Hendrik Beernts weduweKerkpoortstraat 5arbeydstergering, gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg12130r
7 Hendrik Beernts weduweZuiderhaven 40arbeydstergering, gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg12130r
7 Anne Beernts weduwe7-022Voorstraat 89naysterseer gering6:12:00 cg1:12:00 cg10119v
6 Albert Beeuwes weduwe6-054Kleine Bredeplaats 25winkeltjebestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg11105v
5 Jan Beffkes cum uxoreKerkpoortstraat 5soldaat, de mangealimenteerdt met turf0:00:00 cg0:00:00 cg3094r
5 Jan Beffkes cum uxoreZuiderhaven 40soldaat, de mangealimenteerdt met turf0:00:00 cg0:00:00 cg3094r
2 Maeyke Bentes 2-032 nayster9:12:00 cg1:12:00 cg1023r
8 Eelke Bernhardus cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg34137r
8 Eelke Bernhardus cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg34137r
5 Jan Boelen Kerkpoortstraat 5door vrinden onderhouden7:17:00 cg1:17:00 cg1086v
5 Jan Boelen Zuiderhaven 40door vrinden onderhouden7:17:00 cg1:17:00 cg1086v
5 Haye Boeles cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh16:17:00 cg2:17:00 cg3392v
5 Haye Boeles cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh16:17:00 cg2:17:00 cg3392v
5 Pieter Bokkes cum uxore5-063Lanen 87arbeyderbestaet sober17:06:00 cg2:06:00 cg3086r
6 Geertje Bokkes een weduwe6-064Drie Roemersteeg 7van geringh bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg20106r
4 Pals Bokkes 4-223 scheepstimmermanbestaet geringh11:01:00 cg1:01:00 cg1276r
8 Andle Bonnes cum uxoreKerkpoortstraat 5stuirmanbestaet matigh20:09:00 cg3:09:00 cg43148r
8 Andle Bonnes cum uxoreZuiderhaven 40stuirmanbestaet matigh20:09:00 cg3:09:00 cg43148r
2 Trijntje Boontes Kerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1033r
2 Trijntje Boontes Zuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1033r
6 Freerk Bootes cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering14:13:00 cg2:13:00 cg22111r
6 Freerk Bootes cum uxoreZuiderhaven 40weevergering14:13:00 cg2:13:00 cg22111r
5 Okke Bootes cum uxore5-167Lanen 30weeversknegtbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg2197r
5 Okke Bootes cum uxore5-167Lanen 30weeversknegtbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg2197r
6 Attje Bottes Kerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10108r
6 Attje Bottes Zuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10108r
2 Arjen Bottes cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeider11:09:00 cg2:09:00 cg2037r
2 Arjen Bottes cum uxoreZuiderhaven 40arbeider11:09:00 cg2:09:00 cg2037r
3 Keimpe Bouwes Kerkpoortstraat 5knegt in de Leuwerder trekschippers peerdestalsoober bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2041r
3 Keimpe Bouwes Zuiderhaven 40knegt in de Leuwerder trekschippers peerdestalsoober bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2041r
5 Jan Bouwes cum uxore5-056Grote Kerkstraat 18coopman en trekschipperbestaet wel43:17:00 cg7:17:00 cg4085r
5 Keimpe Bouwes 5-016Kleine Kerkstraat 18coordewerkerbestaet gemeen13:05:00 cg2:05:00 cg1081r
8 Cornelis Bouwes cum uxore8-020Noorderhaven 20zeylmaekerbestaet maetigh wel36:00:00 cg6:00:00 cg23135v
7 Okke Bouwes cum uxoreKerkpoortstraat 5bakker, mr.bestaet maetigh wel27:13:00 cg4:13:00 cg30123v
7 Okke Bouwes cum uxoreZuiderhaven 40bakker, mr.bestaet maetigh wel27:13:00 cg4:13:00 cg30123v
8 Arjen Boykes cum uxoreKerkpoortstraat 5portierbestaet maetigh25:00:00 cg4:00:00 cg30137r
8 Arjen Boykes cum uxoreZuiderhaven 40portierbestaet maetigh25:00:00 cg4:00:00 cg30137r
8 Sara Broers een weduweKerkpoortstraat 5winkeltje, eenbestaet maetigh wel25:00:00 cg4:00:00 cg11145v
8 Sara Broers een weduweZuiderhaven 40winkeltje, eenbestaet maetigh wel25:00:00 cg4:00:00 cg11145v
1 Fijke Broers een weduweKerkpoortstraat 5turfmeetstervan geringh bestaen10:04:00 cg1:04:00 cg2012r
1 Fijke Broers een weduweZuiderhaven 40turfmeetstervan geringh bestaen10:04:00 cg1:04:00 cg2012r
4 Ybeltje Broers Kerkpoortstraat 5winkeliersebestaet wel24:15:00 cg4:15:00 cg1058v
4 Ybeltje Broers Zuiderhaven 40winkeliersebestaet wel24:15:00 cg4:15:00 cg1058v
6 Hoyte Broers cum uxoreKerkpoortstraat 5koekebacker, mr.bestaet wel50:15:00 cg8:15:00 cg30103v
6 Hoyte Broers cum uxoreZuiderhaven 40koekebacker, mr.bestaet wel50:15:00 cg8:15:00 cg30103v
4 Jan Broers cum uxore4-139Hofstraat 12sackedraegerbestaet maetigh18:01:00 cg3:01:00 cg2068v
4 Ype Broers cum uxoreKerkpoortstraat 5sakkedraegerbestaet maetigh18:13:00 cg3:13:00 cg4056v
4 Ype Broers cum uxoreZuiderhaven 40sakkedraegerbestaet maetigh18:13:00 cg3:13:00 cg4056v
4 Frans Bruins Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062r
4 Frans Bruins Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062r
4 Schelte Bruyns cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg2262v
4 Schelte Bruyns cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg2262v
4 Jurjen Carsten cum uxore4-257Zuiderstraat 17wagenaer en herbergierbestaet wel60:01:00 cg10:01:00 cg4079r
4 Jurjen Carsten cum uxore4-257Zuiderstraat 19wagenaer en herbergierbestaet wel60:01:00 cg10:01:00 cg4079r
8 Fokke Carsten cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet maetigh11:09:00 cg2:09:00 cg20151v
8 Fokke Carsten cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet maetigh11:09:00 cg2:09:00 cg20151v
6 Pals Carsten cum uxoreKerkpoortstraat 5gleybackersknegtgering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg22111r
6 Pals Carsten cum uxoreZuiderhaven 40gleybackersknegtgering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg22111r
1 Pieter Carsten sijnde alleen1-008Noorderhaven 17arbeider9:01:00 cg1:01:00 cg102r
2 Jan Caspers cum uxore2-091Hoogstraat 47weever17:08:00 cg2:08:00 cg2129r
4 Casper Caspers cum uxore4-097Kerkpad 32weevergering15:08:00 cg2:08:00 cg2064v
7 Johannes Caspers cum uxoreKerkpoortstraat 5stookersknegtbestaet maetigh11:13:00 cg2:13:00 cg30125r
7 Johannes Caspers cum uxoreZuiderhaven 40stookersknegtbestaet maetigh11:13:00 cg2:13:00 cg30125r
1 Jan Christ. Pootenbergh cum uxoreKerkpoortstraat 5galjootschipper30:00:00 cg5:00:00 cg208r
1 Jan Christ. Pootenbergh cum uxoreZuiderhaven 40galjootschipper30:00:00 cg5:00:00 cg208r
1 Jurjen Christiaans cum uxoreKerkpoortstraat 5baentjersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg4115v
1 Jurjen Christiaans cum uxoreZuiderhaven 40baentjersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg4115v
2 Gerrit Christiaans weduweKerkpoortstraat 5groenteverkoopsterbestaet soober6:12:00 cg1:12:00 cg1023v
2 Gerrit Christiaans weduweZuiderhaven 40groenteverkoopsterbestaet soober6:12:00 cg1:12:00 cg1023v
3 Jacob Christiaans weduwe3-054Nieuwstraat 54bestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1042v
3 Caspar Christiaens cum uxore3-107 weeverbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg4147v
7 Claas Christiaens weduweKerkpoortstraat 5bestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10122v
7 Claas Christiaens weduweZuiderhaven 40bestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10122v
6 Dirk Christiaens cum uxoreKerkpoortstraat 5gleybackersknegtbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg20111r
6 Dirk Christiaens cum uxoreZuiderhaven 40gleybackersknegtbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg20111r
5 Christoffel Christiaens cum uxore5-106 weeverbestaet geringh17:17:00 cg9:17:00 cg3191v
5 Feyte Christiaens weduweKerkpoortstraat 5van geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1095r
5 Feyte Christiaens weduweZuiderhaven 40van geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1095r
5 Daniël Christoffels 5-132/2Schritsen 65van gemeen bestaen9:09:00 cg1:09:00 cg1199v
7 Rinske Claases een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg10122v
7 Rinske Claases een weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg10122v
7 Oepke Claases Kerkpoortstraat 5briefbestellerbestaet geringh15:01:00 cg2:01:00 cg30126v
7 Oepke Claases Zuiderhaven 40briefbestellerbestaet geringh15:01:00 cg2:01:00 cg30126v
8 Homme Claesen cum uxore8-149Schritsen 26sleefmaekerbestaet maetig wel25:00:00 cg4:00:00 cg20151v
8 Jan Claesen cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg53154r
8 Jan Claesen cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg53154r
7 Claes Claesen cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg30123r
7 Claes Claesen cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg30123r
7 Lourens Claesen cum uxoreKerkpoortstraat 5vleeshouwer, mr.bestaet gering17:08:00 cg2:08:00 cg21130v
7 Lourens Claesen cum uxoreZuiderhaven 40vleeshouwer, mr.bestaet gering17:08:00 cg2:08:00 cg21130v
3 Dirk Claesen cum uxore3-084 weeverbestaet geringh17:13:00 cg2:13:00 cg3146r
2 Harmen Claesen cum uxoreKerkpoortstraat 5wevervan geringh bestaen15:06:00 cg2:06:00 cg2122r
2 Harmen Claesen cum uxoreZuiderhaven 40wevervan geringh bestaen15:06:00 cg2:06:00 cg2122r
2 Jan Claesen Kool cum uxoreKerkpoortstraat 5rogmeeterbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2221v
2 Jan Claesen Kool cum uxoreZuiderhaven 40rogmeeterbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2221v
1 Jan Claesen cum uxoreKerkpoortstraat 5weever20:00:00 cg3:00:00 cg2315r
1 Jan Claesen cum uxoreZuiderhaven 40weever20:00:00 cg3:00:00 cg2315r
2 Jan Claesen cum uxoreKerkpoortstraat 5wever12:13:00 cg2:13:00 cg2020v
2 Jan Claesen cum uxoreZuiderhaven 40wever12:13:00 cg2:13:00 cg2020v
2 Pieter Claesen cum uxoreKerkpoortstraat 5weever18:09:00 cg3:09:00 cg3420v
2 Pieter Claesen cum uxoreZuiderhaven 40weever18:09:00 cg3:09:00 cg3420v
1 Jacob Claesen cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg231v
1 Jacob Claesen cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg231v
5 Jan Claesen 5-065/2Lanen 86metselaerbestaet reedelijk wel23:15:00 cg3:15:00 cg2086v
5 Marten Claesen cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering11:13:00 cg2:13:00 cg2185v
5 Marten Claesen cum uxoreZuiderhaven 40weevergering11:13:00 cg2:13:00 cg2185v
4 Jacob Claesen cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2575r
4 Jacob Claesen cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2575r
5 Willem Claesen cum uxore5-117Heiligeweg 26winkelierbestaet gemeen19:08:00 cg3:08:00 cg3093r
4 Claes Claesen cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2370v
4 Claes Claesen cum uxoreZuiderhaven 40matroosvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2370v
4 Arjen Claesen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh12:13:00 cg2:13:00 cg2070r
4 Arjen Claesen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh12:13:00 cg2:13:00 cg2070r
5 Fedde Claesen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet soober12:13:00 cg2:13:00 cg2091r
5 Fedde Claesen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet soober12:13:00 cg2:13:00 cg2091r
5 Jan Claesen Kerkpoortstraat 5vaerendspersoon11:09:00 cg2:09:00 cg2083v
5 Jan Claesen Zuiderhaven 40vaerendspersoon11:09:00 cg2:09:00 cg2083v
4 Pieter Claesen cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering17:08:00 cg2:08:00 cg2165r
4 Pieter Claesen cum uxoreZuiderhaven 40weevergering17:08:00 cg2:08:00 cg2165r
5 Simon Claeses cum uxoreKerkpoortstraat 5stuirman, vaerend alsbestaen geringh15:06:00 cg2:06:00 cg2181r
5 Simon Claeses cum uxoreZuiderhaven 40stuirman, vaerend alsbestaen geringh15:06:00 cg2:06:00 cg2181r
4 Hendrik Claeses weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3065r
4 Hendrik Claeses weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3065r
5 Lijsbert Claeses Kerkpoortstraat 5naystervan gering bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1098v
5 Lijsbert Claeses Zuiderhaven 40naystervan gering bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1098v
5 Antje Claeses een weduweKerkpoortstraat 5van seer geringh bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg2194r
5 Antje Claeses een weduweZuiderhaven 40van seer geringh bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg2194r
5 Douwe Claeses cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg2294v
5 Douwe Claeses cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg2294v
4 Ane Claeses cum uxore4-091 oud en arm en kan niets winnen12:13:00 cg2:13:00 cg2064r
5 Sytske Claeses een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1098r
5 Sytske Claeses een weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1098r
4 Auke Claeses cum uxoreKerkpoortstraat 5bierdraegerbestaet geringh21:01:00 cg3:01:00 cg3057v
4 Auke Claeses cum uxoreZuiderhaven 40bierdraegerbestaet geringh21:01:00 cg3:01:00 cg3057v
5 Jan Claeses cum uxore5-061Grote Kerkstraat 4winkelier en schoenmakerbestaet reedelijk22:11:00 cg3:11:00 cg2086r
5 Grytje Claeses met haer manKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3081r
5 Grytje Claeses met haer manZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3081r
4 Wybe Claeses cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermansknegtvan geringh bestaen15:06:00 cg2:06:00 cg2160r
4 Wybe Claeses cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermansknegtvan geringh bestaen15:06:00 cg2:06:00 cg2160r
5 Hille Claeses cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdraegerbestaet gemeen21:09:00 cg3:09:00 cg4181r
5 Hille Claeses cum uxoreZuiderhaven 40turfdraegerbestaet gemeen21:09:00 cg3:09:00 cg4181r
5 Antje Claeses Kerkpoortstraat 5winkeltjebestaet maetig wel13:05:00 cg2:05:00 cg1099r
5 Antje Claeses Zuiderhaven 40winkeltjebestaet maetig wel13:05:00 cg2:05:00 cg1099r
6 Claes Claeses cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg21105r
6 Claes Claeses cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg21105r
5 Gerrit Claeses cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermanbestaet gemeen17:08:00 cg2:08:00 cg2183r
5 Gerrit Claeses cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermanbestaet gemeen17:08:00 cg2:08:00 cg2183r
7[doorgehaald] Christiaen Claeses nihil vermits door militairen wort bewoontKerkpoortstraat 50:00:00 cg0:00:00 cg00118r
7[doorgehaald] Christiaen Claeses nihil vermits door militairen wort bewoontZuiderhaven 400:00:00 cg0:00:00 cg00118r
7 Folkert Claeses 7-134Noorderhaven 40metselaerbestaet maetig17:00:00 cg2:00:00 cg20131v
8 Antje Claeses een weduweKerkpoortstraat 5arbeydstergering6:16:00 cg1:16:00 cg20140r
8 Antje Claeses een weduweZuiderhaven 40arbeydstergering6:16:00 cg1:16:00 cg20140r
8 Haringh Claeses weduwe8-049Weeshuisstraat 21sonder bedrijffbestaet maetigh21:01:00 cg3:01:00 cg30138v
7 Christiaen Claeses weduweKerkpoortstraat 5sleeperschebestaet geringh8:09:00 cg1:09:00 cg20118r
7 Christiaen Claeses weduweZuiderhaven 40sleeperschebestaet geringh8:09:00 cg1:09:00 cg20118r
6 Jeltje Claeses Kerkpoortstraat 5gealimenteerd door goede vrinden6:12:00 cg1:12:00 cg10113r
6 Jeltje Claeses Zuiderhaven 40gealimenteerd door goede vrinden6:12:00 cg1:12:00 cg10113r
8 Age Claeses cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20151r
8 Age Claeses cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20151r
8 Aefke Claeses Kerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10150v
8 Aefke Claeses Zuiderhaven 40arbeydsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10150v
8 Claeske Claeses Kerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10150v
8 Claeske Claeses Zuiderhaven 40arbeydsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10150v
1 Jan Claeses weduweKerkpoortstraat 5wort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2012v
1 Jan Claeses weduweZuiderhaven 40wort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2012v
2 Haytse Claeses weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1025r
2 Haytse Claeses weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1025r
1 Dirk Claeses cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg213r
1 Dirk Claeses cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg213r
2 Bouwe Claeses cum uxoreKerkpoortstraat 5timmermansknegt17:09:00 cg2:09:00 cg2329v
2 Bouwe Claeses cum uxoreZuiderhaven 40timmermansknegt17:09:00 cg2:09:00 cg2329v
1 Tjeerd Claeses weduweKerkpoortstraat 5seer geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1112r
1 Tjeerd Claeses weduweZuiderhaven 40seer geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1112r
2 Aeghjen Claeses Kerkpoortstraat 5meyd van Broer Baukes0:00:00 cg0:00:00 cg0037v
2 Aeghjen Claeses Zuiderhaven 40meyd van Broer Baukes0:00:00 cg0:00:00 cg0037v
1 Jurjen Claeses alleen sijndeKerkpoortstraat 5makelaeroud en hebbende een seer gering bestaen11:12:00 cg2:12:00 cg101r
1 Jurjen Claeses alleen sijndeZuiderhaven 40makelaeroud en hebbende een seer gering bestaen11:12:00 cg2:12:00 cg101r
1 Foeke Claeses cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerendspersoon timmerman18:00:00 cg3:00:00 cg208v
1 Foeke Claeses cum uxoreZuiderhaven 40vaerendspersoon timmerman18:00:00 cg3:00:00 cg208v
3 Pieter Claeses cum uxoreKerkpoortstraat 5turffdraeger en weevervan maetigh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2240v
3 Pieter Claeses cum uxoreZuiderhaven 40turffdraeger en weevervan maetigh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2240v
1 Lijsbeth Claeses Kerkpoortstraat 5spinsterseer gering van bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1014r
1 Lijsbeth Claeses Zuiderhaven 40spinsterseer gering van bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1014r
3 Meyndert Cobus cum uxore3-019 weeverbestaet maetigh24:16:00 cg4:16:00 cg3039v
3 Jan Coenraeds cum uxore3-033/3Nieuwstraat 20weevergeringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2341v
7 Jan Coenraeds cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgering11:13:00 cg2:13:00 cg40129v
7 Jan Coenraeds cum uxoreZuiderhaven 40matroosgering11:13:00 cg2:13:00 cg40129v
8 Johannes Corneelis weduweKerkpoortstraat 5arbeydsterseer gering6:16:00 cg1:16:00 cg20144v
8 Johannes Corneelis weduweZuiderhaven 40arbeydsterseer gering6:16:00 cg1:16:00 cg20144v
7 Dirk Cornelis cum uxore7-059Sint Jacobstraat 6timmerman, mr.bestaet maetigh30:00:00 cg5:00:00 cg22123v
8 Sytske Cornelis een weduweKerkpoortstraat 5arbeydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg10136r
8 Sytske Cornelis een weduweZuiderhaven 40arbeydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg10136r
8 Symon Cornelis weduweKerkpoortstraat 5blokmaekersebestaet geringh25:00:00 cg4:00:00 cg30135v
8 Symon Cornelis weduweZuiderhaven 40blokmaekersebestaet geringh25:00:00 cg4:00:00 cg30135v
8 Cornelis Cornelis cum uxoreKerkpoortstraat 5timmermanbestaet maetigh13:01:00 cg2:01:00 cg20139r
8 Cornelis Cornelis cum uxoreZuiderhaven 40timmermanbestaet maetigh13:01:00 cg2:01:00 cg20139r
6 Bauke Cornelis cum uxore6-124Lanen 22scheepstimmermanbestaet wel30:14:00 cg5:14:00 cg20112v
6 Sierk Cornelis Kerkpoortstraat 5schoenmaeker, mr.bestaet reedelijk17:00:00 cg2:00:00 cg10111r
6 Sierk Cornelis Zuiderhaven 40schoenmaeker, mr.bestaet reedelijk17:00:00 cg2:00:00 cg10111r
7 Jocchum Cornelis cum uxoreKerkpoortstraat 5stadstimmerknegtbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg51130r
7 Jocchum Cornelis cum uxoreZuiderhaven 40stadstimmerknegtbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg51130r
7 Taeke Cornelis cum uxoreKerkpoortstraat 5korfmaekerbestaet gering17:05:00 cg2:05:00 cg41118v
7 Taeke Cornelis cum uxoreZuiderhaven 40korfmaekerbestaet gering17:05:00 cg2:05:00 cg41118v
8 Hendrik Cornelis cum uxoreKerkpoortstraat 5timmerman, mr.bestaet [niet ingevuld]20:17:00 cg3:17:00 cg51148r
8 Hendrik Cornelis cum uxoreZuiderhaven 40timmerman, mr.bestaet [niet ingevuld]20:17:00 cg3:17:00 cg51148r
7 Sytske Cornelis een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg10119r
7 Sytske Cornelis een weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg10119r
6 Sipke Cornelis cum uxoreKerkpoortstraat 5boomwagterbestaet geringh19:08:00 cg3:08:00 cg30101v
6 Sipke Cornelis cum uxoreZuiderhaven 40boomwagterbestaet geringh19:08:00 cg3:08:00 cg30101v
6 Ulbe Cornelis cum uxoreKerkpoortstraat 5metselaersknegtvan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg23108r
6 Ulbe Cornelis cum uxoreZuiderhaven 40metselaersknegtvan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg23108r
3 Cornelis Cornelis cum uxore3-179 gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2053r
5 Pieter Cornelis 5-168Jekelsteeg 1wort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2297r
5 Robijn Cornelis cum uxore5-112/4Heiligeweg 34sleefmaeker, mr.bestaet redelijk18:01:00 cg3:01:00 cg2093r
5 IJsbrand Cornelis weduweKerkpoortstraat 5winkeltie, klein9:16:00 cg1:16:00 cg2096r
5 IJsbrand Cornelis weduweZuiderhaven 40winkeltie, klein9:16:00 cg1:16:00 cg2096r
4 Grytje Cornelis Kerkpoortstraat 5gealimenteert0:00:00 cg0:00:00 cg2159r
4 Grytje Cornelis Zuiderhaven 40gealimenteert0:00:00 cg0:00:00 cg2159r
4 Cornelis Cornelis Kerkpoortstraat 5arbeydergering7:17:00 cg1:17:00 cg1073v
4 Cornelis Cornelis Zuiderhaven 40arbeydergering7:17:00 cg1:17:00 cg1073v
5 Minne Cornelis Kerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3090v
5 Minne Cornelis Zuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3090v
5 Tjeerd Cornelis cum uxoreKerkpoortstraat 5timmermanbestaet gemeen17:00:00 cg2:00:00 cg2081r
5 Tjeerd Cornelis cum uxoreZuiderhaven 40timmermanbestaet gemeen17:00:00 cg2:00:00 cg2081r
1 Antje Cornelis een weduweKerkpoortstraat 5arbeydster8:04:00 cg1:04:00 cg1110v
1 Antje Cornelis een weduweZuiderhaven 40arbeydster8:04:00 cg1:04:00 cg1110v
3 Dirk Cornelis cum uxore3-121Kerkpoortstraat 2sleefmaeker, mr.bestaet reedelijk wel31:09:00 cg5:09:00 cg2249r
1 Betze Cornelis 1-100Zoutsloot 53coopmanbestaet reedelijk36:12:00 cg6:12:00 cg2011v
2 Tjeerd Cornelis weduweKerkpoortstraat 5winkeltje9:00:00 cg1:00:00 cg1032v
2 Tjeerd Cornelis weduweZuiderhaven 40winkeltje9:00:00 cg1:00:00 cg1032v
2 Age Cornelis cum uxore2-103Hoogstraat 30turf- en sakkedraeger15:13:00 cg2:13:00 cg4030v
2 Henningh Cornelis cum uxore2-038Karremanstraat 21van seer geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg3023v
1 Jocchum Cornelis Kerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2016r
1 Jocchum Cornelis Zuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2016r
2 Hendrik Cornelis cum uxoreKerkpoortstraat 5rentenierbestaet reedelijk22:11:00 cg3:11:00 cg2020r
2 Hendrik Cornelis cum uxoreZuiderhaven 40rentenierbestaet reedelijk22:11:00 cg3:11:00 cg2020r
1 Jacob Cornelis cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeyder11:13:00 cg2:13:00 cg307r
1 Jacob Cornelis cum uxoreZuiderhaven 40arbeyder11:13:00 cg2:13:00 cg307r
3 Uilkjen Cornelis met haer broederKerkpoortstraat 5bestaen geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2051r
3 Uilkjen Cornelis met haer broederZuiderhaven 40bestaen geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2051r
3 Sjoerd Cornelis cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeyderbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg3151v
3 Sjoerd Cornelis cum uxoreZuiderhaven 40arbeyderbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg3151v
1 Jacob Cornelis man en vrouKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg221r
1 Jacob Cornelis man en vrouZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg221r
1 IJsbrand Cornelis cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg415r
1 IJsbrand Cornelis cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg415r
1 Yetske Cornelis Kerkpoortstraat 5vlegstereen geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg107v
1 Yetske Cornelis Zuiderhaven 40vlegstereen geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg107v
3 Jacob Cornelis cum uxoreKerkpoortstraat 5blikslager, mr.bestaet maetigh13:01:00 cg2:01:00 cg2144r
3 Jacob Cornelis cum uxoreZuiderhaven 40blikslager, mr.bestaet maetigh13:01:00 cg2:01:00 cg2144r
3 Tobias Cornelus cum uxore3-131 pannebakkersknegtbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg3044v
2 Wyger Cornelus cum uxoreKerkpoortstraat 5blauwferversknegt14:13:00 cg2:13:00 cg2327v
2 Wyger Cornelus cum uxoreZuiderhaven 40blauwferversknegt14:13:00 cg2:13:00 cg2327v
2 Janke Cornelus Kerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1032v
2 Janke Cornelus Zuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1032v
2 Bauke Cornelus cum uxore2-068/2 trekschipper15:16:00 cg2:16:00 cg2027r
5 Wytse Cornelus cum uxoreKerkpoortstraat 5pottebackerbestaet gemeen22:11:00 cg3:11:00 cg2098r
5 Wytse Cornelus cum uxoreZuiderhaven 40pottebackerbestaet gemeen22:11:00 cg3:11:00 cg2098r
8 Pieter Daams cum uxore8-110Vijverstraat 4setschipperbestaet gemeen35:11:00 cg5:11:00 cg30144v
8 Pieter Daniëls cum uxore8-140Grote Ossenmarkt 16gleybakkersknegtbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg54149v
5 Hendrik Daniëls cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdragerbestaet geringh17:09:00 cg2:09:00 cg2391r
5 Hendrik Daniëls cum uxoreZuiderhaven 40turfdragerbestaet geringh17:09:00 cg2:09:00 cg2391r
5 Pieter Daniëls cum uxore5-132/2Schritsen 65winkelier en paruikmakerbestaet gemeen15:01:00 cg2:01:00 cg2099v
3 Hendrikjen Daniëls een weduwe3-170Lammert Warndersteeg 14gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3152v
3 Grietje Daniëls Kerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet reedelijk nae haer doen6:12:00 cg1:12:00 cg1052v
3 Grietje Daniëls Zuiderhaven 40arbeydsterbestaet reedelijk nae haer doen6:12:00 cg1:12:00 cg1052v
2 Lamkjen Daniëls een weduweKerkpoortstraat 5arbeydster6:16:00 cg1:16:00 cg2033v
2 Lamkjen Daniëls een weduweZuiderhaven 40arbeydster6:16:00 cg1:16:00 cg2033v
6 Goslingh Danyels cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgering11:13:00 cg2:13:00 cg30115r
6 Goslingh Danyels cum uxoreZuiderhaven 40matroosgering11:13:00 cg2:13:00 cg30115r
5 Marijke Davids Kerkpoortstraat 5arbeydstergemeen6:12:00 cg1:12:00 cg1083v
5 Marijke Davids Zuiderhaven 40arbeydstergemeen6:12:00 cg1:12:00 cg1083v
5 Hendrik Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmerman, vaerd voorbestaet maetigh15:06:00 cg2:06:00 cg2196v
5 Hendrik Dirks cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmerman, vaerd voorbestaet maetigh15:06:00 cg2:06:00 cg2196v
4 Lieuwe Dirks weduweKerkpoortstraat 5arbeydsterseer gering6:16:00 cg1:16:00 cg1163r
4 Lieuwe Dirks weduweZuiderhaven 40arbeydsterseer gering6:16:00 cg1:16:00 cg1163r
6 Harmen Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg20106v
6 Harmen Dirks cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg20106v
4 Poulus Dirks cum uxore4-046Schritsen 50timmerman, mr.bestaet maetig wel27:15:00 cg4:15:00 cg2160r
4 Taede Dirks cum uxore4-077Hofstraat 32weeverbestaet geringh14:09:00 cg2:09:00 cg2063r
5 Sipke Dirks cum uxore5-031Simon Stijlstraat 1arbeydervan gering bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2082v
4 Joseph Dirks Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1064v
4 Joseph Dirks Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1064v
4 Hendrik Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5ijsersmid, mr.bestaet reedelijk wel20:09:00 cg3:09:00 cg2077v
4 Hendrik Dirks cum uxoreZuiderhaven 40ijsersmid, mr.bestaet reedelijk wel20:09:00 cg3:09:00 cg2077v
4 Lammert Dirks cum uxore4-011Carl Visschersteeg 4schoenmaekersknegtvan gering bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2057r
5 Abel Dirks 5-053Grote Kerkstraat 24schoenmaeker, mr.bestaet [niet ingevuld]18:16:00 cg3:16:00 cg2084v
5 Abel Dirks 5-053Heiligeweg 19schoenmaeker, mr.bestaet [niet ingevuld]18:16:00 cg3:16:00 cg2084v
3 Albert Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk12:13:00 cg2:13:00 cg2052v
3 Albert Dirks cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk12:13:00 cg2:13:00 cg2052v
4 Tjalling Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5bestaen seer geringh en is arm11:13:00 cg2:13:00 cg3366r
4 Tjalling Dirks cum uxoreZuiderhaven 40bestaen seer geringh en is arm11:13:00 cg2:13:00 cg3366r
4 Jan Dirks Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1073v
4 Jan Dirks Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1073v
4 Dirk Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5weevervan geringh bestaen18:01:00 cg3:01:00 cg2073v
4 Dirk Dirks cum uxoreZuiderhaven 40weevervan geringh bestaen18:01:00 cg3:01:00 cg2073v
5 Caspar Dirks cum uxore5-096/3 0weeversknegtvan gemeen bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2090r
5 Beernt Dirks cum uxore5-041Grote Kerkstraat 17korfdraeger, mr.bestaet [niet ingevuld]15:16:00 cg2:16:00 cg2083v
5 Beernt Dirks cum uxore5-041Grote Kerkstraat 17korfdraeger, mr.bestaet [niet ingevuld]15:16:00 cg2:16:00 cg2083v
4 Marten Dirks Kerkpoortstraat 5setschippervan geringh bestaen24:03:00 cg4:03:00 cg3157v
4 Marten Dirks Zuiderhaven 40setschippervan geringh bestaen24:03:00 cg4:03:00 cg3157v
4 Harmen Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet maetigh15:16:00 cg2:16:00 cg2066v
4 Harmen Dirks cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet maetigh15:16:00 cg2:16:00 cg2066v
5 Jacob Dirks 5-082Grote Kerkstraat 36maekelaervan reedelijk bestaen13:05:00 cg2:05:00 cg1088v
5 Theunis Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5verkenslaegerbestaet gemeen20:09:00 cg3:09:00 cg2097r
5 Theunis Dirks cum uxoreZuiderhaven 40verkenslaegerbestaet gemeen20:09:00 cg3:09:00 cg2097r
5 Ymke Dirks cum uxore5-111 matroosgealimenteerd met turf0:00:00 cg0:00:00 cg5292v
1 Wybe Dirks cum uxore1-085Bildtstraat 18backer, mr.een gemeen bestaen22:00:00 cg3:00:00 cg219v
1 Pieter Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5schoenmaeker, mr.gemeen van bestaen17:13:00 cg3:13:00 cg2217v
1 Pieter Dirks cum uxoreZuiderhaven 40schoenmaeker, mr.gemeen van bestaen17:13:00 cg3:13:00 cg2217v
1 Trijntje Dirks een weduweKerkpoortstraat 5pauper6:12:00 cg1:12:00 cg1018v
1 Trijntje Dirks een weduweZuiderhaven 40pauper6:12:00 cg1:12:00 cg1018v
3 Jetse Dirks Kerkpoortstraat 5schoenmaekerbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg3343v
3 Jetse Dirks Zuiderhaven 40schoenmaekerbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg3343v
2 Cornelis Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2132r
2 Cornelis Dirks cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2132r
3 Lieuwe Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg5240r
3 Lieuwe Dirks cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg5240r
1 Jacob Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5wort gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg5312v
1 Jacob Dirks cum uxoreZuiderhaven 40wort gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg5312v
1 Cornelis Dirks cum uxore1-115Karremanstraat 8matroos11:13:00 cg2:13:00 cg4013r
1 Cornelis Dirks cum uxore1-115Karremanstraat 10matroos11:13:00 cg2:13:00 cg4013r
2 Jentje Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg4024r
2 Jentje Dirks cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg4024r
3 Trijntje Dirks een weduweKerkpoortstraat 5spoelsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1050v
3 Trijntje Dirks een weduweZuiderhaven 40spoelsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1050v
2 Jan Dirks Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1027r
2 Jan Dirks Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1027r
1 Gerrit Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3414r
1 Gerrit Dirks cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3414r
2 Gorrit Dirks weduweKerkpoortstraat 5waschteroud en bestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1027v
2 Gorrit Dirks weduweZuiderhaven 40waschteroud en bestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1027v
7 Hinke Dirks Kerkpoortstraat 5bestaet maetigh wel14:15:00 cg2:15:00 cg10118v
7 Hinke Dirks Zuiderhaven 40bestaet maetigh wel14:15:00 cg2:15:00 cg10118v
8 Claas Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh15:06:00 cg3:06:00 cg21139r
8 Claas Dirks cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh15:06:00 cg3:06:00 cg21139r
8 Ruird Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20147r
8 Ruird Dirks cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20147r
6 Foppe Dirks cum uxore6-120Simon Stijlstraat 6winkeltjebestaet geringh18:00:00 cg3:00:00 cg20112r
7 Christiaen Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5mesmaekerbestaet reedelijk23:15:00 cg3:15:00 cg30122v
7 Christiaen Dirks cum uxoreZuiderhaven 40mesmaekerbestaet reedelijk23:15:00 cg3:15:00 cg30122v
6 Heere Dirks weduweKerkpoortstraat 5zie Jan Heeres0:00:00 cg0:00:00 cg00111v
6 Heere Dirks weduweZuiderhaven 40zie Jan Heeres0:00:00 cg0:00:00 cg00111v
7 Hendrik Dirks cum uxore7-008Sint Jacobstraat 17matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg30118v
8 Hillebrand Dirks cum uxore8-077Zuiderhaven 21coster en doodbidderbestaet maetigh wel40:00:00 cg6:00:00 cg50141r
7 Sipke Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5winkelierbestaet maetigh wel54:11:00 cg9:11:00 cg35118v
7 Sipke Dirks cum uxoreZuiderhaven 40winkelierbestaet maetigh wel54:11:00 cg9:11:00 cg35118v
8 Wyger Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5stuirmanbestaet maetig wel18:01:00 cg3:01:00 cg20145r
8 Wyger Dirks cum uxoreZuiderhaven 40stuirmanbestaet maetig wel18:01:00 cg3:01:00 cg20145r
8 Foppe Dirks weduwe8-146/2Schritsen 2winkeltjebestaet geringh9:09:00 cg1:09:00 cg11150r
8 Pyke Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20151r
8 Pyke Dirks cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20151r
7 Andries Doedes cum uxore7-109Voorstraat 7coopmanbestaet wel46:11:00 cg7:11:00 cg30128r
7 Wepke Doedes cum uxore7-111Voorstraat 7wolkammer, mr.bestaet maetigh wel32:15:00 cg5:15:00 cg20128v
5 Claes Doedes cum uxore5-033Simon Stijlstraat 5schoenmaeker, mr. en turfdragerbestaet gemeen29:09:00 cg4:09:00 cg3082v
2 Albert Doedes cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermanvan een maetigh bestaen14:09:00 cg2:09:00 cg2020r
2 Albert Doedes cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermanvan een maetigh bestaen14:09:00 cg2:09:00 cg2020r
2 Engeltje Doedes een weduwe2-066Wortelstraat 9naysterbestaet seer zoober6:12:00 cg1:12:00 cg2026r
2 Engeltje Doedes een weduwe2-066Wortelstraat 11naysterbestaet seer zoober6:12:00 cg1:12:00 cg2026r
1 Okke Doedes cum uxore1-040Zoutsloot 21turfdraeger16:13:00 cg2:13:00 cg316r
1 Jan Doekes Kerkpoortstraat 5scheepstimmermaneen gemeen bestaen18:00:00 cg3:00:00 cg1010r
1 Jan Doekes Zuiderhaven 40scheepstimmermaneen gemeen bestaen18:00:00 cg3:00:00 cg1010r
1 Antje Doekes een weduweKerkpoortstraat 5een geringh bestaen7:04:00 cg1:04:00 cg2010r
1 Antje Doekes een weduweZuiderhaven 40een geringh bestaen7:04:00 cg1:04:00 cg2010r
8 Pytter Doekes cum uxoreKerkpoortstraat 5bootsgeselbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22143r
8 Pytter Doekes cum uxoreZuiderhaven 40bootsgeselbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22143r
5 Janke Doekes Kerkpoortstraat 5gladmangelstergering6:12:00 cg1:12:00 cg1089r
5 Janke Doekes Zuiderhaven 40gladmangelstergering6:12:00 cg1:12:00 cg1089r
5 Wybe Doekles cum uxoreKerkpoortstraat 5schuitschipperbestaet gemeen17:00:00 cg2:00:00 cg2096v
5 Wybe Doekles cum uxoreZuiderhaven 40schuitschipperbestaet gemeen17:00:00 cg2:00:00 cg2096v
5 Hessel Doekles cum uxoreKerkpoortstraat 5schipper, oldbestaet wel28:07:00 cg4:07:00 cg2098v
5 Hessel Doekles cum uxoreZuiderhaven 40schipper, oldbestaet wel28:07:00 cg4:07:00 cg2098v
3 Folkert Doekles cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet maetigh15:13:00 cg2:13:00 cg4050v
3 Folkert Doekles cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet maetigh15:13:00 cg2:13:00 cg4050v
2 Symon Douwes Kerkpoortstraat 5matroos op 't Princejagt17:00:00 cg2:00:00 cg1232r
2 Symon Douwes Zuiderhaven 40matroos op 't Princejagt17:00:00 cg2:00:00 cg1232r
3 Hendrik Jan Douwes weduweKerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg3051r
3 Hendrik Jan Douwes weduweZuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg3051r
2 Rinse Douwes cum uxoreKerkpoortstraat 5gleybakkersknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2034r
2 Rinse Douwes cum uxoreZuiderhaven 40gleybakkersknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2034r
3 Johannes Douwes 3-066Grote Kerkstraat 31uitdraegerbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg1144r
1 Gerrit Douwes weduwe1-017Noorderhaven 31van een seer geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg102v
1 Gerrit Douwes weduwe1-017Droogstraat 2van een seer geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg102v
1 Gerrit Douwes weduwe1-017Droogstraat 1van een seer geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg102v
1 Gerrit Douwes weduwe1-017Droogstraat 3van een seer geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg102v
2 Sybout Douwes weduweKerkpoortstraat 5winkeltje, kleinbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg1227v
2 Sybout Douwes weduweZuiderhaven 40winkeltje, kleinbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg1227v
1 Gerben Douwes cum uxore1-061/4Vissersstraat 14setschipper op een smack26:01:00 cg4:01:00 cg247v
1 Gerben Douwes cum uxore1-061/4Zoutsloot 31setschipper op een smack26:01:00 cg4:01:00 cg247v
1 Gerben Douwes cum uxore1-061/4Zoutsloot 33setschipper op een smack26:01:00 cg4:01:00 cg247v
1 Gerben Douwes cum uxore1-061/4Zoutsloot 35setschipper op een smack26:01:00 cg4:01:00 cg247v
1 Gerben Douwes cum uxore1-061/4Zoutsloot 37setschipper op een smack26:01:00 cg4:01:00 cg247v
1 Tettje Douwes een weduweKerkpoortstraat 5genietende alimentatie0:00:00 cg0:00:00 cg103v
1 Tettje Douwes een weduweZuiderhaven 40genietende alimentatie0:00:00 cg0:00:00 cg103v
1 Jan Douwes weduwe1-014Noorderhaven 29zeylmaekersevan een gemeen bestaen44:08:00 cg7:08:00 cg302v
5 Jelte Douwes cum uxore5-021Kleine Kerkstraat 6wieldrayergemeen bestaen23:16:00 cg3:16:00 cg2181v
4 Douwe Douwes cum uxore4-118/2Both Apothekerstraat 15riedmaekerheeft een maetigh bestaen27:09:00 cg4:09:00 cg2167r
6 Melle Douwes weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg12107r
6 Melle Douwes weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg12107r
5 Hiltje Douwes Kerkpoortstraat 5naysterbestaet sober6:12:00 cg1:12:00 cg1082r
5 Hiltje Douwes Zuiderhaven 40naysterbestaet sober6:12:00 cg1:12:00 cg1082r
4 Wybren Douwes cum uxore4-260Zuiderstraat 27bakker, mr.bestaet maetigh11:13:00 cg2:13:00 cg2179r
4 Antje Douwes Kerkpoortstraat 5winkeltjevan geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg2279r
4 Antje Douwes Zuiderhaven 40winkeltjevan geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg2279r
4 Bonne Douwes cum uxore4-128Hofstraat 21schoenmaeker, mr.van een maetigh bestaen28:05:00 cg4:05:00 cg2367v
4 Zytje Douwes een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg6368v
4 Zytje Douwes een weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg6368v
6 Jouke Douwes cum uxoreKerkpoortstraat 5schoenmaeker, mr.bestaet geringh17:00:00 cg2:00:00 cg20103v
6 Jouke Douwes cum uxoreZuiderhaven 40schoenmaeker, mr.bestaet geringh17:00:00 cg2:00:00 cg20103v
4 Pieter Douwes cum uxore4-049Hofstraat 31gleybackersknegtbestaet geringh14:09:00 cg2:09:00 cg2060r
4 Trijntje Douwes Kerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1059v
4 Trijntje Douwes Zuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1059v
4 Antje Douwes een weduwe4-050Hofstraat 33naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1060v
6 Jelle Douwes weduwe6-092Sint Odolphisteeg 9van geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg10109r
8 Tjebbe Douwes cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdraegerbestaet geringh14:17:00 cg2:17:00 cg24138r
8 Tjebbe Douwes cum uxoreZuiderhaven 40turfdraegerbestaet geringh14:17:00 cg2:17:00 cg24138r
9 Carst Douwes Kerkpoortstraat 5houtmolenaersknegtbestaet gering7:17:00 cg1:17:00 cg10155r
9 Carst Douwes Zuiderhaven 40houtmolenaersknegtbestaet gering7:17:00 cg1:17:00 cg10155r
6 Marten Douwes cum uxoreKerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet gering11:09:00 cg2:09:00 cg20114v
6 Marten Douwes cum uxoreZuiderhaven 40weeversknegtbestaet gering11:09:00 cg2:09:00 cg20114v
7 Claas Douwes weduweKerkpoortstraat 5bestaet maetigh wel36:07:00 cg6:07:00 cg30126r
7 Claas Douwes weduweZuiderhaven 40bestaet maetigh wel36:07:00 cg6:07:00 cg30126r
7 Keympe Douwes cum uxore7-145Noorderhaven 60beurtschipperbestaet wel75:19:00 cg12:19:00 cg33132v
8 Jocchum Douwes weduweKerkpoortstraat 5van geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg30147v
8 Jocchum Douwes weduweZuiderhaven 40van geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg30147v
7 Gerrit Douwes cum uxore7-046Rommelhaven 14gleybakkersknegtgealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg30122r
2 Ype Durks cum uxore2-017 matroos15:05:00 cg2:05:00 cg4021r
2 Wybe Durks cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdraeger11:13:00 cg2:13:00 cg2124v
2 Wybe Durks cum uxoreZuiderhaven 40turfdraeger11:13:00 cg2:13:00 cg2124v
2 Jacob Ebbes cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebackersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2419v
2 Jacob Ebbes cum uxoreZuiderhaven 40pannebackersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2419v
8 Trijntie Edsges Kerkpoortstraat 5winkeltjebestaet geringh18:01:00 cg3:01:00 cg20134r
8 Trijntie Edsges Zuiderhaven 40winkeltjebestaet geringh18:01:00 cg3:01:00 cg20134r
8 Cornelis Edsges cum uxore8-118/3Grote Ossenmarkt 19schoolmeestervan geringh bestaen12:13:00 cg2:13:00 cg20145v
8 Johannes Eelkes weduweKerkpoortstraat 5arbeydstergering6:16:00 cg1:16:00 cg20142r
8 Johannes Eelkes weduweZuiderhaven 40arbeydstergering6:16:00 cg1:16:00 cg20142r
7 Pier Eelkes 7-138Noorderhaven 46bakker, mr.bestaet wel42:19:00 cg7:19:00 cg20131v
1 Anne Eelkes Bakker Kerkpoortstraat 5kalkbrander, mr.bestaet gemeen35:04:00 cg6:04:00 cg5215r
1 Anne Eelkes Bakker Zuiderhaven 40kalkbrander, mr.bestaet gemeen35:04:00 cg6:04:00 cg5215r
2 Jocchum Eelkes cum uxoreKerkpoortstraat 5van geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2024r
2 Jocchum Eelkes cum uxoreZuiderhaven 40van geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2024r
4 Pieter Eelkes cum uxore4-052Hofstraat 37timmermansknegtsober17:08:00 cg2:08:00 cg2160v
8 Jan Eellerts cum uxoreKerkpoortstraat 5timmermansknegtbestaet geringh13:05:00 cg2:05:00 cg23145r
8 Jan Eellerts cum uxoreZuiderhaven 40timmermansknegtbestaet geringh13:05:00 cg2:05:00 cg23145r
5 Jelle Eeltjes cum uxoreKerkpoortstraat 5wolkammersknegtbestaet gering14:05:00 cg2:05:00 cg2186v
5 Jelle Eeltjes cum uxoreZuiderhaven 40wolkammersknegtbestaet gering14:05:00 cg2:05:00 cg2186v
6 Jan Eerks Jongma cum uxore6-148Grote Bredeplaats 22coopmanbestaet wel46:00:00 cg7:00:00 cg33115v
2 Jan Eerks cum uxoreKerkpoortstraat 5schildener en ferwer11:13:00 cg2:13:00 cg2132r
2 Jan Eerks cum uxoreZuiderhaven 40schildener en ferwer11:13:00 cg2:13:00 cg2132r
5 Harrit Eeuwes cum uxore5-101 0turfdraegerbestaet maetigh19:13:00 cg3:13:00 cg3191r
7 Eeke Eeverts een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg10122r
7 Eeke Eeverts een weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg10122r
1 Jan Egberts Kerkpoortstraat 5pannebackersknegt, mr.19:13:00 cg3:13:00 cg313r
1 Jan Egberts Zuiderhaven 40pannebackersknegt, mr.19:13:00 cg3:13:00 cg313r
2 Anthoni Eises cum uxoreKerkpoortstraat 5sakkedraeger11:13:00 cg2:13:00 cg3028v
2 Anthoni Eises cum uxoreZuiderhaven 40sakkedraeger11:13:00 cg2:13:00 cg3028v
1 Steffen Elias cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg227v
1 Steffen Elias cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg227v
1 Jelger Elias cum uxoreKerkpoortstraat 5worden gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2014v
1 Jelger Elias cum uxoreZuiderhaven 40worden gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2014v
7 Eelke Emriks cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet maetigh11:09:00 cg2:09:00 cg20124v
7 Eelke Emriks cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet maetigh11:09:00 cg2:09:00 cg20124v
7 Sikke Ennes Kerkpoortstraat 5potverkooperbestaet geringh12:01:00 cg2:01:00 cg30119r
7 Sikke Ennes Zuiderhaven 40potverkooperbestaet geringh12:01:00 cg2:01:00 cg30119r
8 Tjietske Everts Kerkpoortstraat 5stijfstervan geringh bestaen0:00:00 cg0:00:00 cg10151r
8 Tjietske Everts Zuiderhaven 40stijfstervan geringh bestaen0:00:00 cg0:00:00 cg10151r
8 Aefke Everts Kerkpoortstraat 5stijfstervan geringh bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg10151r
8 Aefke Everts Zuiderhaven 40stijfstervan geringh bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg10151r
2 Jan Everts cum uxoreKerkpoortstraat 5weever20:00:00 cg3:00:00 cg2337r
2 Jan Everts cum uxoreZuiderhaven 40weever20:00:00 cg3:00:00 cg2337r
3 Hendrik Everts 3-039Nieuwstraat 38metselaersknegt, mr.van soober bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2141r
2 Hendrik Everts cum uxoreKerkpoortstraat 5panneboeterbestaet maetigh25:00:00 cg4:00:00 cg2029r
2 Hendrik Everts cum uxoreZuiderhaven 40panneboeterbestaet maetigh25:00:00 cg4:00:00 cg2029r
3 Harmen Everts cum uxore3-033 bestaet taemelijk15:16:00 cg2:16:00 cg2041v
5 Marten Everts Kerkpoortstraat 5schoenmaekersknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1083v
5 Marten Everts Zuiderhaven 40schoenmaekersknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1083v
5 Lieuwe Everts cum uxoreKerkpoortstraat 5cooperslaeger, mr.bestaet gering17:00:00 cg2:00:00 cg2081v
5 Lieuwe Everts cum uxoreZuiderhaven 40cooperslaeger, mr.bestaet gering17:00:00 cg2:00:00 cg2081v
6 Jan Everts cum uxoreKerkpoortstraat 5leerkooper, mr.bestaet wel46:11:00 cg7:11:00 cg30107r
6 Jan Everts cum uxoreZuiderhaven 40leerkooper, mr.bestaet wel46:11:00 cg7:11:00 cg30107r
4 Olphert Everts cum uxore4-144Heiligeweg 4bakker, mr.bestaet sober24:03:00 cg4:03:00 cg2369r
4 Jurjen Everts cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebakkersknegtvan geringh bestaen20:09:00 cg3:09:00 cg4371v
4 Jurjen Everts cum uxoreZuiderhaven 40pannebakkersknegtvan geringh bestaen20:09:00 cg3:09:00 cg4371v
4 Mayke Ewouds een weduweKerkpoortstraat 5bestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg2075r
4 Mayke Ewouds een weduweZuiderhaven 40bestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg2075r
5 Hendrik Eyberts cum uxore5-110/4 weeverbestaet gemeen15:16:00 cg2:16:00 cg2092v
7 Jan Eyberts cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg32119v
7 Jan Eyberts cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg32119v
1 Jacob Eyberts cum uxoreKerkpoortstraat 5trekschipper en winkelierbestaen reedelijk28:07:00 cg4:07:00 cg2015r
1 Jacob Eyberts cum uxoreZuiderhaven 40trekschipper en winkelierbestaen reedelijk28:07:00 cg4:07:00 cg2015r
5 Sybrand F. Camsma cum uxore5-153Lanen 58bestaet wel88:17:00 cg14:17:00 cg5095v
7 Pieter Faeses cum uxoreKerkpoortstraat 5compasmaeker en winkelierbestaet maetigh wel35:09:00 cg5:09:00 cg23121v
7 Pieter Faeses cum uxoreZuiderhaven 40compasmaeker en winkelierbestaet maetigh wel35:09:00 cg5:09:00 cg23121v
4 Albert Feckes cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg3475r
4 Albert Feckes cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg3475r
5 Antje Feddes Kerkpoortstraat 5van een goed bestaen14:15:00 cg2:15:00 cg1098r
5 Antje Feddes Zuiderhaven 40van een goed bestaen14:15:00 cg2:15:00 cg1098r
2 Minne Feddes cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeyder17:05:00 cg2:05:00 cg2134v
2 Minne Feddes cum uxoreZuiderhaven 40arbeyder17:05:00 cg2:05:00 cg2134v
9 Foeke Feddes cum uxoreKerkpoortstraat 5koemelkerbestaet maetigh21:13:00 cg3:13:00 cg40155v
9 Foeke Feddes cum uxoreZuiderhaven 40koemelkerbestaet maetigh21:13:00 cg3:13:00 cg40155v
6 IJsbrand Felten(s) c.u.6-064Drie Roemersteeg 7oud en arm6:16:00 cg1:16:00 cg20109r
8 Jan Feykes cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermanbestaet maetigh25:03:00 cg4:03:00 cg22146v
8 Jan Feykes cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermanbestaet maetigh25:03:00 cg4:03:00 cg22146v
8 Thomas Feykes cum uxore8-117Vijverstraat 28stuirmanbestaet maetig11:13:00 cg2:13:00 cg42149r
8 Jan Feykes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg25135r
8 Jan Feykes cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg25135r
6 Teuntje Feykes Kerkpoortstraat 5renteniersche22:05:00 cg3:05:00 cg10104v
6 Teuntje Feykes Zuiderhaven 40renteniersche22:05:00 cg3:05:00 cg10104v
5 Trijntje Feykes Kerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet gemeen6:12:00 cg1:12:00 cg1083v
5 Trijntje Feykes Zuiderhaven 40arbeydsterbestaet gemeen6:12:00 cg1:12:00 cg1083v
2 Yie Feykes vrijgezel2-065Hoogstraat 25van sober bestaen7:17:00 cg1:17:00 cg1026r
2 Ype Feykes Kerkpoortstraat 5geen bedrijfbestaet wel17:04:00 cg2:04:00 cg1026r
2 Ype Feykes Zuiderhaven 40geen bedrijfbestaet wel17:04:00 cg2:04:00 cg1026r
3 Rein Feytes cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2150r
3 Rein Feytes cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2150r
8 Saake Floris cum uxoreKerkpoortstraat 5keeskooperbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg32146v
8 Saake Floris cum uxoreZuiderhaven 40keeskooperbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg32146v
6 Aeffke Foekes Kerkpoortstraat 5wort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg10109r
6 Aeffke Foekes Zuiderhaven 40wort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg10109r
1 Claas Foekes Kerkpoortstraat 5setschipper op een galjoot25:00:00 cg4:00:00 cg209r
1 Claas Foekes Zuiderhaven 40setschipper op een galjoot25:00:00 cg4:00:00 cg209r
5 Uilke Foekes cum uxore5-068Lanen 82schoenlapperbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg2087r
4 Swaentje Fokkes een weduweKerkpoortstraat 5vroedvrouwbestaet maetigh15:01:00 cg2:01:00 cg2070v
4 Swaentje Fokkes een weduweZuiderhaven 40vroedvrouwbestaet maetigh15:01:00 cg2:01:00 cg2070v
4 Trijntje Fokkes een weduweKerkpoortstraat 5bestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg1176v
4 Trijntje Fokkes een weduweZuiderhaven 40bestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg1176v
7 Marten Fokkes Kerkpoortstraat 5timmermansknegtbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10119r
7 Marten Fokkes Zuiderhaven 40timmermansknegtbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10119r
8 Symon Fokkes weduweKerkpoortstraat 5sonder bedrijffbestaet maetigh wel20:00:00 cg3:00:00 cg10134r
8 Symon Fokkes weduweZuiderhaven 40sonder bedrijffbestaet maetigh wel20:00:00 cg3:00:00 cg10134r
7 Symon Fokkes Bakker 7-012Voorstraat 73kooperslaeger, mr.bestaet wel50:15:00 cg8:15:00 cg30119r
1 Ysask Fokkes cum uxoreKerkpoortstraat 5wever11:13:00 cg2:13:00 cg414v
1 Ysask Fokkes cum uxoreZuiderhaven 40wever11:13:00 cg2:13:00 cg414v
2 Jan Fokkes cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3021r
2 Jan Fokkes cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3021r
2 Oene Fokkes cum uxoreKerkpoortstraat 5weever20:03:00 cg3:03:00 cg3029v
2 Oene Fokkes cum uxoreZuiderhaven 40weever20:03:00 cg3:03:00 cg3029v
1 Sierk Folkerts weduwe1-094Bildtstraat 11winkelneeringe, doendegemeen bestaen18:01:00 cg3:01:00 cg2010v
9 Ate Folkerts cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermansknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg21155v
9 Ate Folkerts cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermansknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg21155v
7 Antje Folkerts en Claeske FolkertsKerkpoortstraat 5scheersters, tweevan geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg20122v
7 Antje Folkerts en Claeske FolkertsZuiderhaven 40scheersters, tweevan geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg20122v
7 Jacob Folkerts cum uxore7-043Rommelhaven 20turfdraegerbestaet maetigh wel28:07:00 cg4:07:00 cg20121v
8 Saeke Folkerts cum uxoreKerkpoortstraat 5blokmaekerbestaet maetigh25:00:00 cg4:00:00 cg21135r
8 Saeke Folkerts cum uxoreZuiderhaven 40blokmaekerbestaet maetigh25:00:00 cg4:00:00 cg21135r
7 Jacob Folkerts cum uxore7-007Sint Jacobstraat 15slotmaeker, mr.bestaet maetigh17:08:00 cg2:08:00 cg21118v
8 Grytje Folkerts Kerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10146r
8 Grytje Folkerts Zuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10146r
8 Sytse Folkerts Kerkpoortstraat 5sonder bedrijffbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg10146r
8 Sytse Folkerts Zuiderhaven 40sonder bedrijffbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg10146r
7 Broer Fongers cum uxore7-125Grote Bredeplaats 21scheepstimmermansknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg41131r
4 Jurjen Fongers cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermangeringh bestaen15:16:00 cg2:16:00 cg2067r
4 Jurjen Fongers cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermangeringh bestaen15:16:00 cg2:16:00 cg2067r
1 Hylkjen Fongers Kerkpoortstraat 5wort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg105r
1 Hylkjen Fongers Zuiderhaven 40wort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg105r
1 Wybe Fongers Kerkpoortstraat 5arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg3016r
1 Wybe Fongers Zuiderhaven 40arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg3016r
8 Jan Fopkes Swart cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg20153v
8 Jan Fopkes Swart cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg20153v
8 Styntje Foppes een weduweKerkpoortstraat 5bestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10140v
8 Styntje Foppes een weduweZuiderhaven 40bestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10140v
8 Douwe Fransen weduweKerkpoortstraat 5melkverkoopsterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg20151r
8 Douwe Fransen weduweZuiderhaven 40melkverkoopsterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg20151r
7 Frans Fransen weduweKerkpoortstraat 5spoelsterseer gering6:16:00 cg1:16:00 cg11123r
7 Frans Fransen weduweZuiderhaven 40spoelsterseer gering6:16:00 cg1:16:00 cg11123r
6 Aefke Fransen Kerkpoortstraat 5wort onderhouden van goede vrinden6:12:00 cg1:12:00 cg10115r
6 Aefke Fransen Zuiderhaven 40wort onderhouden van goede vrinden6:12:00 cg1:12:00 cg10115r
7 Johansen Fransen 7-121Grote Bredeplaats 29oud en van seer geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg30130v
3 Trijntje Fransen een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3042v
3 Trijntje Fransen een weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3042v
2 Feyke Fransen weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2022r
2 Feyke Fransen weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2022r
3 Hendrik Fransen cum uxore3-011Oosterkeetstraat 5timmerman, mr.bestaet maetigh21:15:00 cg3:15:00 cg2139r
1 Jarigh Fransen Kerkpoortstraat 5arbeider12:13:00 cg2:13:00 cg201r
1 Jarigh Fransen Zuiderhaven 40arbeider12:13:00 cg2:13:00 cg201r
3 Cornelis Fransen cum uxore3-181 weeverbestaet maetigh doch aen de geringe kant15:05:00 cg2:05:00 cg3253v
3 Cobus Fransen cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg4453r
3 Cobus Fransen cum uxoreZuiderhaven 40weevergealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg4453r
3 Jentje Fransen Kerkpoortstraat 5arbeyder en sjouwerbestaet seer geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1053v
3 Jentje Fransen Zuiderhaven 40arbeyder en sjouwerbestaet seer geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1053v
3 Johannes Freedriks cum uxore3-207/3Kruisstraat 1setschipperbestaet reedelijk25:00:00 cg4:00:00 cg3155v
6 Hendrik Freedriks cum uxoreKerkpoortstraat 5suikerbakkersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg23112r
6 Hendrik Freedriks cum uxoreZuiderhaven 40suikerbakkersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg23112r
2 Urk Freedriks cum uxore2-080Hoogstraat 31schoen- en leestmaeker14:09:00 cg2:09:00 cg2028r
2 Grytje Freerks een weduweKerkpoortstraat 5van een geringh bestaen alias pauper6:16:00 cg1:16:00 cg3021r
2 Grytje Freerks een weduweZuiderhaven 40van een geringh bestaen alias pauper6:16:00 cg1:16:00 cg3021r
5 Heyn Freerks cum uxore5-065Lanen 93timmermanbestaet reedelijk wel22:11:00 cg3:11:00 cg2086v
8 Trijntje Freerks een weduweKerkpoortstraat 5naystergering6:16:00 cg1:16:00 cg12140r
8 Trijntje Freerks een weduweZuiderhaven 40naystergering6:16:00 cg1:16:00 cg12140r
8 Johannes Freerks cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermansknegtbestaet geringh20:00:00 cg3:00:00 cg23137v
8 Johannes Freerks cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermansknegtbestaet geringh20:00:00 cg3:00:00 cg23137v
7 Hibbe Gabbes cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermanbestaet maetigh18:00:00 cg3:00:00 cg20124r
7 Hibbe Gabbes cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermanbestaet maetigh18:00:00 cg3:00:00 cg20124r
2 Douwe Gabbes cum uxoreKerkpoortstraat 5timmerman, mr. en winkelier22:03:00 cg3:03:00 cg2237v
2 Douwe Gabbes cum uxoreZuiderhaven 40timmerman, mr. en winkelier22:03:00 cg3:03:00 cg2237v
1 Minke Gabbes Kerkpoortstraat 5naystervan geringh bestaen7:16:00 cg1:16:00 cg102r
1 Minke Gabbes Zuiderhaven 40naystervan geringh bestaen7:16:00 cg1:16:00 cg102r
6 Harke Gaeles cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermansknegtbestaet seer soober11:13:00 cg2:13:00 cg41109v
6 Harke Gaeles cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermansknegtbestaet seer soober11:13:00 cg2:13:00 cg41109v
8 Pytter Gaeles weduweKerkpoortstraat 5bestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg20141v
8 Pytter Gaeles weduweZuiderhaven 40bestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg20141v
6 Pieter Geerts c.u. dogh heeft sijn vrouw verlatenKerkpoortstraat 5bestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg21110r
6 Pieter Geerts c.u. dogh heeft sijn vrouw verlatenZuiderhaven 40bestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg21110r
6 Sjouke Geerts cum uxore6-122Lanen 28kooltjerbestaet gemeen20:01:00 cg3:01:00 cg22112v
8 Cornelis Geerts cum uxoreKerkpoortstraat 5stokersknegtbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg20150v
8 Cornelis Geerts cum uxoreZuiderhaven 40stokersknegtbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg20150v
2 Geert Geerts Kerkpoortstraat 5pannebakkersknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1027v
2 Geert Geerts Zuiderhaven 40pannebakkersknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1027v
2 Tjalling Geerts cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2036v
2 Tjalling Geerts cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2036v
5 Gerrit Geerts cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermannestaet gemeen22:00:00 cg3:00:00 cg2393r
5 Gerrit Geerts cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermannestaet gemeen22:00:00 cg3:00:00 cg2393r
6 Harke Geerts Kerkpoortstraat 5matroosgering11:09:00 cg2:09:00 cg20105r
6 Harke Geerts Zuiderhaven 40matroosgering11:09:00 cg2:09:00 cg20105r
4 Allert Geerts cum uxoreKerkpoortstraat 5molenaer, mr.bestaet maetigh28:12:00 cg4:12:00 cg3272v
4 Allert Geerts cum uxoreZuiderhaven 40molenaer, mr.bestaet maetigh28:12:00 cg4:12:00 cg3272v
4 Wessel Geerts Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1061v
4 Wessel Geerts Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1061v
4 Goytjen Geerts Kerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2275v
4 Goytjen Geerts Zuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2275v
1 Pieter Gerardus man en vrouwKerkpoortstraat 5metselaar, mr. en een klein winkeltje19:14:00 cg3:14:00 cg201r
1 Pieter Gerardus man en vrouwZuiderhaven 40metselaar, mr. en een klein winkeltje19:14:00 cg3:14:00 cg201r
2 Grytje Gerbens een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1021v
2 Grytje Gerbens een weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1021v
2 Willem Gerbens cum uxore2-138Scheerstraat 6bootsgesel11:09:00 cg2:09:00 cg2032v
1 Janke Gerbens een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg211r
1 Janke Gerbens een weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg211r
2 Pytter Gerbens 2-102Hoogstraat 30coopman en winkelier33:14:00 cg5:14:00 cg2030v
1 Claas Gerbens 1-116 wevergealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3013r
2 Heere Gerbens cum uxore2-093Hoogstraat 51stalman22:00:00 cg3:00:00 cg3029v
8 Dirk Gerbens weduweKerkpoortstraat 5seer arm6:16:00 cg1:16:00 cg11148r
8 Dirk Gerbens weduweZuiderhaven 40seer arm6:16:00 cg1:16:00 cg11148r
8 Pytter Gerbens cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebackersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22134v
8 Pytter Gerbens cum uxoreZuiderhaven 40pannebackersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22134v
6 Jelmer Gerbens cum uxoreKerkpoortstraat 5trekschippervan geringh bestaen17:00:00 cg2:00:00 cg20113r
6 Jelmer Gerbens cum uxoreZuiderhaven 40trekschippervan geringh bestaen17:00:00 cg2:00:00 cg20113r
8 Auke Gerbens 8-146Jan Ruurdstraat 1coopman, oldbestaet maetigh wel28:07:00 cg4:07:00 cg20150r
5 Jan Gerbens cum uxoreKerkpoortstraat 5sjouwergering11:13:00 cg2:13:00 cg3390v
5 Jan Gerbens cum uxoreZuiderhaven 40sjouwergering11:13:00 cg2:13:00 cg3390v
5 Hendrik Gerbens weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1491v
5 Hendrik Gerbens weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1491v
5 Boote Gerbens cum uxoreKerkpoortstraat 5turfvoerdervan reedelijk bestaen17:00:00 cg2:00:00 cg2093v
5 Boote Gerbens cum uxoreZuiderhaven 40turfvoerdervan reedelijk bestaen17:00:00 cg2:00:00 cg2093v
5 Styntje Gerbens Kerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg0084r
5 Styntje Gerbens Zuiderhaven 40arbeydsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg0084r
3 Jan Gerbens weduweKerkpoortstraat 5wort gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3051v
3 Jan Gerbens weduweZuiderhaven 40wort gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3051v
5 Tettje Gerbens een weduweKerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1098v
5 Tettje Gerbens een weduweZuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1098v
3 Wypk Gerkes Kerkpoortstraat 5ondermeyd in de keet van Freerk Fonteynbestaet gering6:12:00 cg1:12:00 cg1043v
3 Wypk Gerkes Zuiderhaven 40ondermeyd in de keet van Freerk Fonteynbestaet gering6:12:00 cg1:12:00 cg1043v
2 Haye Gerkes cum uxoreKerkpoortstraat 5wolkammer, mr.bestaet wel51:11:00 cg8:11:00 cg4225v
2 Haye Gerkes cum uxoreZuiderhaven 40wolkammer, mr.bestaet wel51:11:00 cg8:11:00 cg4225v
1 Rein Gerlofs cum uxoreKerkpoortstraat 5wever15:00:00 cg2:00:00 cg216v
1 Rein Gerlofs cum uxoreZuiderhaven 40wever15:00:00 cg2:00:00 cg216v
1 Jan Gerlofs Builart cum uxore1-126Bildtstraat 13bakker, mr.bestaet wel65:00:00 cg11:00:00 cg5215r
4 Pieter Gerlofs weduwe4-230Zuiderhaven 76wel begoedight106:11:00 cg17:11:00 cg3077r
8 Tjallingh Gerlofs cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20151r
8 Tjallingh Gerlofs cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20151r
8 Salomon Gerlofs 8-103Kleine Bredeplaats 22bakker, mr.bestaet wel55:00:00 cg9:00:00 cg30144r
8 Claas Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg23144v
8 Claas Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg23144v
7 Arjen Gerrits weduwe7-054Noorderhaven 108seer geringh bestaen11:05:00 cg1:05:00 cg14123r
8 Aukjen Gerrits Kerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10148v
8 Aukjen Gerrits Zuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10148v
8 Gerrit Gerrits weduwe8-095/2Vijver 1van geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg20143v
7 Sijke Gerrits Kerkpoortstraat 5groenteverkoopstergering6:12:00 cg1:12:00 cg10126v
7 Sijke Gerrits Zuiderhaven 40groenteverkoopstergering6:12:00 cg1:12:00 cg10126v
8 Engel Gerrits cum uxore8-130Grote Ossenmarkt 1matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22147r
7 Geert Gerrits cum uxore7-010Voorstraat 71coopmanbestaet maetigh21:15:00 cg3:15:00 cg21118v
6 Antje Gerrits man nae IndiënKerkpoortstraat 5gering6:16:00 cg1:16:00 cg31115v
6 Antje Gerrits man nae IndiënZuiderhaven 40gering6:16:00 cg1:16:00 cg31115v
6 Jan Gerrits weduweKerkpoortstraat 5van gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg40114r
6 Jan Gerrits weduweZuiderhaven 40van gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg40114r
2 Jan Gerrits en suster2-098Hoogstraat 36van gemeen bestaen12:13:00 cg2:13:00 cg2030r
3 Tjeerd Gerrits cum uxore3-051Nieuwstraat 62sleepersknegtbestaet gering12:13:00 cg2:13:00 cg2043r
3 Harmen Gerrits 3-123Fabrieksstraat 26weeverbestaet gemeen14:09:00 cg2:09:00 cg2049r
3 Jan Gerrits cum uxore3-082 weeverbestaet reedelijk17:13:00 cg2:13:00 cg2245v
3 Christiaen Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet seer geringh18:09:00 cg3:09:00 cg3444r
3 Christiaen Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet seer geringh18:09:00 cg3:09:00 cg3444r
3 Hendrik Gerrits cum uxore3-119/3Kerkpoortstraat 12weeverbestaet maetigh17:13:00 cg2:13:00 cg2249v
2 Dirk Gerrits weduwe2-132Scheerstraat 5naysterbestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg2031v
3 Harmen Gerrits cum uxore3-125 weeverbestaet gemeen17:00:00 cg2:00:00 cg2049v
2 Sytse Gerrits Kerkpoortstraat 5onderbaes op een panwerk19:01:00 cg3:01:00 cg2119v
2 Sytse Gerrits Zuiderhaven 40onderbaes op een panwerk19:01:00 cg3:01:00 cg2119v
2 Harmen Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5weever20:03:00 cg3:03:00 cg3030r
2 Harmen Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40weever20:03:00 cg3:03:00 cg3030r
3 Lodewijk Gerrits weduweKerkpoortstraat 5arbeydstergealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1251v
3 Lodewijk Gerrits weduweZuiderhaven 40arbeydstergealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1251v
3 Jan Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet maetigh19:01:00 cg3:01:00 cg2140r
3 Jan Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet maetigh19:01:00 cg3:01:00 cg2140r
3 Jacob Gerrits weduwe3-111Kerkpoortstraat 53gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2047v
3 Hendrik Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk15:16:00 cg2:16:00 cg2050v
3 Hendrik Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk15:16:00 cg2:16:00 cg2050v
3 Gerrit Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh15:06:00 cg2:06:00 cg2147r
3 Gerrit Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh15:06:00 cg2:06:00 cg2147r
3 Baernt Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet maetigh17:17:00 cg3:17:00 cg2450r
3 Baernt Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet maetigh17:17:00 cg3:17:00 cg2450r
3 Steffen Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2148v
3 Steffen Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2148v
3 Antje Gerrits Kerkpoortstraat 5spoelsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1040r
3 Antje Gerrits Zuiderhaven 40spoelsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1040r
3 Albert Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk15:16:00 cg2:16:00 cg2046v
3 Albert Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk15:16:00 cg2:16:00 cg2046v
2 Gerrit Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdraeger11:13:00 cg2:13:00 cg2233r
2 Gerrit Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40turfdraeger11:13:00 cg2:13:00 cg2233r
3 Cornelis Gerrits weduweKerkpoortstraat 5weeverinnebestaet soober6:16:00 cg1:16:00 cg4050v
3 Cornelis Gerrits weduweZuiderhaven 40weeverinnebestaet soober6:16:00 cg1:16:00 cg4050v
2 Gerrit Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5weever17:06:00 cg2:06:00 cg3029r
2 Gerrit Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40weever17:06:00 cg2:06:00 cg3029r
3 Wessel Gerrits cum uxore3-034Nieuwstraat 26weeverbestaet gemeen22:14:00 cg3:14:00 cg2341v
3 Jan Gerrits Kerkpoortstraat 5weever, mr.gemeen bestaen20:01:00 cg3:01:00 cg2239r
3 Jan Gerrits Zuiderhaven 40weever, mr.gemeen bestaen20:01:00 cg3:01:00 cg2239r
1 Tjebbe Gerrits cum uxore1-066Zeilmakersstraat 13schuitschipper30:00:00 cg5:00:00 cg428r
1 Bartel Gerrits weduweKerkpoortstraat 5alimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg205v
1 Bartel Gerrits weduweZuiderhaven 40alimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg205v
1 Gerryt Gerrits cum uxore1-091Bildtstraat 5schoenmaeker, mr.gemeen bestaen20:01:00 cg3:01:00 cg2210v
4 Jan Gerrits Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1063v
4 Jan Gerrits Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1063v
4 Jan Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering21:01:00 cg3:01:00 cg3062r
4 Jan Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40weevergering21:01:00 cg3:01:00 cg3062r
5 Willem Gerrits Kerkpoortstraat 5brouwersknegtbestaet gemeen18:05:00 cg3:05:00 cg3294r
5 Willem Gerrits Zuiderhaven 40brouwersknegtbestaet gemeen18:05:00 cg3:05:00 cg3294r
6 Felten Gerrits cum uxore6-087Sint Odolphisteeg 8kuiper, mr.bestaet reedelijk15:16:00 cg2:16:00 cg20108v
5 Harmen Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen19:08:00 cg3:08:00 cg3089v
5 Harmen Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen19:08:00 cg3:08:00 cg3089v
6 Huge Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5coopmanbestaet wel50:00:00 cg8:00:00 cg30101r
6 Huge Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40coopmanbestaet wel50:00:00 cg8:00:00 cg30101r
4[doorgehaald] Jan Gerrits staet in 't 5de quartier op fol. 89 de laeste post4-171/2 0:00:00 cg0:00:00 cg0072v
4 Gerrit Gerrits Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1063v
4 Gerrit Gerrits Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1063v
5 Jan Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2489v
5 Jan Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2489v
5 Jan Gerrits Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1089r
5 Jan Gerrits Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1089r
4 Gerrit Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering19:01:00 cg3:01:00 cg2461v
4 Gerrit Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40weevergering19:01:00 cg3:01:00 cg2461v
5 Gerrit Gerrits weduwe5-025Voorstraat 72winkelierschebestaet gemeen41:09:00 cg6:09:00 cg5082r
4 Janke Gerrits een weduweKerkpoortstraat 5arm6:12:00 cg1:12:00 cg1076r
4 Janke Gerrits een weduweZuiderhaven 40arm6:12:00 cg1:12:00 cg1076r
5 Albert Gerrits weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1086v
5 Albert Gerrits weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1086v
4 Jan Gerrits Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1065r
4 Jan Gerrits Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1065r
5 Aeltje Gerrits Kerkpoortstraat 5naystergering6:12:00 cg1:12:00 cg1092r
5 Aeltje Gerrits Zuiderhaven 40naystergering6:12:00 cg1:12:00 cg1092r
4[doorgehaald] Theodorus Gerrits Kerkpoortstraat 5tamboer in 't regiment van Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg0066v
4[doorgehaald] Theodorus Gerrits Zuiderhaven 40tamboer in 't regiment van Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg0066v
4 Gijsbert Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5trekschipperbestaet geringh15:01:00 cg2:01:00 cg3066r
4 Gijsbert Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40trekschipperbestaet geringh15:01:00 cg2:01:00 cg3066r
4 Claas Gerryts cum uxoreKerkpoortstraat 5sjouwerbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2077v
4 Claas Gerryts cum uxoreZuiderhaven 40sjouwerbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2077v
4 Hendrik Gerryts Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062r
4 Hendrik Gerryts Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062r
4 Jurjen Gerryts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet seer geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2068v
4 Jurjen Gerryts cum uxoreZuiderhaven 40weeversknegtbestaet seer geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2068v
4 Rinske Gerryts Kerkpoortstraat 5groenteverkoopsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1068v
4 Rinske Gerryts Zuiderhaven 40groenteverkoopsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1068v
6 Jan Gerryts 6-090 kleermaeker, mr.van geringh bestaen12:13:00 cg2:13:00 cg20108v
4 Johannes Gerryts cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebackerskneght, mr.bestaet matigh nae sijn doen19:13:00 cg3:13:00 cg3172v
4 Johannes Gerryts cum uxoreZuiderhaven 40pannebackerskneght, mr.bestaet matigh nae sijn doen19:13:00 cg3:13:00 cg3172v
4 Pytter Gerryts cum uxoreKerkpoortstraat 5schoenmaekerbestaet maetigh15:17:00 cg2:17:00 cg2277r
4 Pytter Gerryts cum uxoreZuiderhaven 40schoenmaekerbestaet maetigh15:17:00 cg2:17:00 cg2277r
4 Gerben Gerryts cum uxoreKerkpoortstraat 5waegenmaekerbestaet maetigh wel18:16:00 cg3:16:00 cg2070r
4 Gerben Gerryts cum uxoreZuiderhaven 40waegenmaekerbestaet maetigh wel18:16:00 cg3:16:00 cg2070r
8 Jelle Gerryts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen17:09:00 cg2:09:00 cg23136v
8 Jelle Gerryts cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen17:09:00 cg2:09:00 cg23136v
6 Bente Gerryts cum uxore6-154Kleine Bredeplaats 6bakkerbestaet geringh24:01:00 cg4:01:00 cg33116r
6 Gerryt Gerryts cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg30115v
6 Gerryt Gerryts cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg30115v
1 Rinske Gerryts een weduweKerkpoortstraat 5arbeydsternotoir arm0:00:00 cg0:00:00 cg1010v
1 Rinske Gerryts een weduweZuiderhaven 40arbeydsternotoir arm0:00:00 cg0:00:00 cg1010v
3 Jan Gerryts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk15:06:00 cg2:06:00 cg2147r
3 Jan Gerryts cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk15:06:00 cg2:06:00 cg2147r
3 Bouwe Gerryts Kerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk10:17:00 cg1:17:00 cg1040r
3 Bouwe Gerryts Zuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk10:17:00 cg1:17:00 cg1040r
3 Jan Gerryts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet redelijk17:13:00 cg2:13:00 cg2346r
3 Jan Gerryts cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet redelijk17:13:00 cg2:13:00 cg2346r
2 Johannes Gijsberts cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos12:13:00 cg2:13:00 cg2024v
2 Johannes Gijsberts cum uxoreZuiderhaven 40matroos12:13:00 cg2:13:00 cg2024v
6 Oeds Gijsberts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet wel18:00:00 cg3:00:00 cg20104v
6 Oeds Gijsberts cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet wel18:00:00 cg3:00:00 cg20104v
3 Rein Gijsberts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet gering11:09:00 cg2:09:00 cg2054r
3 Rein Gijsberts cum uxoreZuiderhaven 40weeversknegtbestaet gering11:09:00 cg2:09:00 cg2054r
8 Saara Gilles een weduweKerkpoortstraat 5bestaet gering7:17:00 cg1:17:00 cg10134r
8 Saara Gilles een weduweZuiderhaven 40bestaet gering7:17:00 cg1:17:00 cg10134r
1 Frans Goitjens cum uxoreKerkpoortstraat 5grofsmidgeringh15:01:00 cg2:01:00 cg302v
1 Frans Goitjens cum uxoreZuiderhaven 40grofsmidgeringh15:01:00 cg2:01:00 cg302v
2 Janke Gorrits Kerkpoortstraat 5naystervan een gemeen bestaen8:17:00 cg1:17:00 cg1020v
2 Janke Gorrits Zuiderhaven 40naystervan een gemeen bestaen8:17:00 cg1:17:00 cg1020v
6 Evert Goslings cum uxore6-078Lanen 29wieldrayersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg41107v
6 Evert Goslings cum uxore6-078Lanen 31wieldrayersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg41107v
3 Adam Goslings cum uxore3-168Lammert Warndersteeg 18metselaersknegtgemeen van bestaen15:13:00 cg2:13:00 cg4052r
6 Rutger Goslings cum uxoreKerkpoortstraat 5metselaer, mr.bestaet wel40:00:00 cg6:00:00 cg44106v
6 Rutger Goslings cum uxoreZuiderhaven 40metselaer, mr.bestaet wel40:00:00 cg6:00:00 cg44106v
4 Tjebbe Gosses cum uxore4-165Zuiderplein 3timmerman, mr.bestaet maetigh24:16:00 cg4:16:00 cg3071r
6 Pieter Gosses weduweKerkpoortstraat 5rentenierschebestaet gemeen18:19:00 cg3:19:00 cg10109v
6 Pieter Gosses weduweZuiderhaven 40rentenierschebestaet gemeen18:19:00 cg3:19:00 cg10109v
9 Oeble Gosses cum uxoreKerkpoortstraat 5houtkooperbestaet maetigh wel45:00:00 cg7:00:00 cg21155r
9 Oeble Gosses cum uxoreZuiderhaven 40houtkooperbestaet maetigh wel45:00:00 cg7:00:00 cg21155r
2 Douwe Gosses weduwe2-101Scheerstraat 11winkeltje, kleinbestaet geringh12:13:00 cg2:13:00 cg1330r
1 Yke Goverts weduwe [d.i. Trijntje Scheltes]1-029Noorderhaven 49lijnslaegersebestaet wel45:00:00 cg7:00:00 cg303v
7 Neeltje Greolds Kerkpoortstraat 5stadsvroedvrouwbestaet maetigh17:00:00 cg2:00:00 cg10129r
7 Neeltje Greolds Zuiderhaven 40stadsvroedvrouwbestaet maetigh17:00:00 cg2:00:00 cg10129r
1vroedsman Meye H. Meyer 1-099Zoutsloot 51schipperbestaet wel48:07:00 cg8:07:00 cg2011r
4 Berber Haentjes een weduwe4-096Kerkpad 34van gering bestaen17:06:00 cg2:06:00 cg3064v
4 Johannes Haentjes weduweKerkpoortstraat 5van gering bestaen12:01:00 cg2:01:00 cg3077r
4 Johannes Haentjes weduweZuiderhaven 40van gering bestaen12:01:00 cg2:01:00 cg3077r
5 Claes Haerings cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerenspersoonbestaet maetigh11:09:00 cg2:09:00 cg2085r
5 Claes Haerings cum uxoreZuiderhaven 40vaerenspersoonbestaet maetigh11:09:00 cg2:09:00 cg2085r
3 Fedde Haerings cum uxoreKerkpoortstraat 5trekschipperbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg0054v
3 Fedde Haerings cum uxoreZuiderhaven 40trekschipperbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg0054v
4 Carst Hansen cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2276v
4 Carst Hansen cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2276v
4 Meyndert Hansen cum uxore4-163Hofstraat 5vaerendspersoonvan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg3070v
5 Jan Hansen cum uxoreKerkpoortstraat 5trekschipperbestaet maetig23:15:00 cg3:15:00 cg3088r
5 Jan Hansen cum uxoreZuiderhaven 40trekschipperbestaet maetig23:15:00 cg3:15:00 cg3088r
5 Femme Hansen cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2494r
5 Femme Hansen cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2494r
3 Jan Hansen wonende in de keet van dr. Tjallingii cum soc.Kerkpoortstraat 5bestaen gering11:13:00 cg2:13:00 cg3038v
3 Jan Hansen wonende in de keet van dr. Tjallingii cum soc.Zuiderhaven 40bestaen gering11:13:00 cg2:13:00 cg3038v
3 Rienk Hansen cum uxoreKerkpoortstraat 5herbergierbestaet reedelijk wel54:07:00 cg9:07:00 cg3043v
3 Rienk Hansen cum uxoreZuiderhaven 40herbergierbestaet reedelijk wel54:07:00 cg9:07:00 cg3043v
2 Hans Hansen cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2231r
2 Hans Hansen cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2231r
1 Jan Hansen cum uxore1-007Noorderhaven 15matroos11:09:00 cg2:09:00 cg201v
1 Pytter Hansen cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeyderbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2118v
1 Pytter Hansen cum uxoreZuiderhaven 40arbeyderbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2118v
1 Saetske Hansen een weduweKerkpoortstraat 5arbeydster6:12:00 cg1:12:00 cg1010r
1 Saetske Hansen een weduweZuiderhaven 40arbeydster6:12:00 cg1:12:00 cg1010r
3 Marten Hansen weduweKerkpoortstraat 5winkeltie, eenbestaet gering13:06:00 cg2:06:00 cg1243r
3 Marten Hansen weduweZuiderhaven 40winkeltie, eenbestaet gering13:06:00 cg2:06:00 cg1243r
7 Casper Hansen Kerkpoortstraat 5weeversknegtwort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg11131r
7 Casper Hansen Zuiderhaven 40weeversknegtwort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg11131r
7 Lijsbert Hansen een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg23122r
7 Lijsbert Hansen een weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg23122r
7 Sybe Hansen cum uxoreKerkpoortstraat 5baentjersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22130r
7 Sybe Hansen cum uxoreZuiderhaven 40baentjersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22130r
6 Jetske Hansen een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg21110v
6 Jetske Hansen een weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg21110v
8 Hendrik Hansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen14:09:00 cg2:09:00 cg20147r
8 Hendrik Hansen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen14:09:00 cg2:09:00 cg20147r
8 Aeltje Hanses Kerkpoortstraat 5wijnkoopersebestaet maetigh wel40:00:00 cg6:00:00 cg21134r
8 Aeltje Hanses Zuiderhaven 40wijnkoopersebestaet maetigh wel40:00:00 cg6:00:00 cg21134r
2 Wopke Hanses Kerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2226v
2 Wopke Hanses Zuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2226v
4 Heyn Harings cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg2178r
4 Heyn Harings cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg2178r
8 Johannes Harings Kerkpoortstraat 5trompetter op 't admiraliteytsjagtbestaet van sijn bedieninge18:00:00 cg3:00:00 cg10149v
8 Johannes Harings Zuiderhaven 40trompetter op 't admiraliteytsjagtbestaet van sijn bedieninge18:00:00 cg3:00:00 cg10149v
8 Geertje Harkes Kerkpoortstraat 5arbeydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg10148v
8 Geertje Harkes Zuiderhaven 40arbeydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg10148v
2 Pier Harkes cum uxoreKerkpoortstraat 5wever, mr.24:00:00 cg4:00:00 cg4122r
2 Pier Harkes cum uxoreZuiderhaven 40wever, mr.24:00:00 cg4:00:00 cg4122r
6 Sytse Harkes weduweKerkpoortstraat 5gealimenteert0:00:00 cg0:00:00 cg22103r
6 Sytse Harkes weduweZuiderhaven 40gealimenteert0:00:00 cg0:00:00 cg22103r
4 Janneke Harmens een weduweKerkpoortstraat 5seer gering6:16:00 cg1:16:00 cg1174r
4 Janneke Harmens een weduweZuiderhaven 40seer gering6:16:00 cg1:16:00 cg1174r
3 Jan Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5blauverwersknegtbestaet reedelijk15:01:00 cg2:01:00 cg3053v
3 Jan Harmens cum uxoreZuiderhaven 40blauverwersknegtbestaet reedelijk15:01:00 cg2:01:00 cg3053v
4 Geert Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh17:05:00 cg2:05:00 cg4176r
4 Geert Harmens cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh17:05:00 cg2:05:00 cg4176r
4 Claas Harmens weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3375v
4 Claas Harmens weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3375v
4 Heere Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5weevervan geringh bestaen15:06:00 cg2:06:00 cg2172r
4 Heere Harmens cum uxoreZuiderhaven 40weevervan geringh bestaen15:06:00 cg2:06:00 cg2172r
6 Jacob Harmens Kerkpoortstraat 5rentenier18:19:00 cg3:19:00 cg10101v
6 Jacob Harmens Zuiderhaven 40rentenier18:19:00 cg3:19:00 cg10101v
3 Beernt Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3353r
3 Beernt Harmens cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3353r
4 Gerrit Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5weeversoober17:13:00 cg2:13:00 cg2260v
4 Gerrit Harmens cum uxoreZuiderhaven 40weeversoober17:13:00 cg2:13:00 cg2260v
4 Beernt Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh15:16:00 cg2:16:00 cg2061r
4 Beernt Harmens cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh15:16:00 cg2:16:00 cg2061r
5 Hylke Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3488r
5 Hylke Harmens cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3488r
5 Harmen Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering17:13:00 cg2:13:00 cg2290r
5 Harmen Harmens cum uxoreZuiderhaven 40weevergering17:13:00 cg2:13:00 cg2290r
6 Rintje Harmens cum uxore6-084/2Sint Odolphisteeg 16weeversknegtbestaet seer geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20108r
6 Aeltje Harmens weduwe en Hendrik HendrikKerkpoortstraat 5van suinigh bestaen22:01:00 cg3:01:00 cg24105v
6 Aeltje Harmens weduwe en Hendrik HendrikZuiderhaven 40van suinigh bestaen22:01:00 cg3:01:00 cg24105v
4 Jan Harmens cum uxore4-156Brouwersstraat 19blauferver, mr.van maetigh bestaen20:08:00 cg3:08:00 cg2170r
6 Hendrik Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgering11:09:00 cg2:09:00 cg21105v
6 Hendrik Harmens cum uxoreZuiderhaven 40matroosgering11:09:00 cg2:09:00 cg21105v
4 Beernt Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverseer gering17:13:00 cg2:13:00 cg2265r
4 Beernt Harmens cum uxoreZuiderhaven 40weeverseer gering17:13:00 cg2:13:00 cg2265r
4 Claas Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering15:17:00 cg2:17:00 cg2265v
4 Claas Harmens cum uxoreZuiderhaven 40weevergering15:17:00 cg2:17:00 cg2265v
4 Hendrik Harmens weduweKerkpoortstraat 5weeverinnegering6:16:00 cg1:16:00 cg1163v
4 Hendrik Harmens weduweZuiderhaven 40weeverinnegering6:16:00 cg1:16:00 cg1163v
4 IJsbrand Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet geringh15:06:00 cg2:06:00 cg2163v
4 IJsbrand Harmens cum uxoreZuiderhaven 40weeversknegtbestaet geringh15:06:00 cg2:06:00 cg2163v
4 Gerrit Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh17:06:00 cg2:06:00 cg3066r
4 Gerrit Harmens cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh17:06:00 cg2:06:00 cg3066r
5 Hendrik Harmens weduweKerkpoortstraat 5bestaet seer gemeen15:13:00 cg2:13:00 cg1080r
5 Hendrik Harmens weduweZuiderhaven 40bestaet seer gemeen15:13:00 cg2:13:00 cg1080r
5 Harmen Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2084r
5 Harmen Harmens cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2084r
5 Jan Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5weevervan geringh bestaen21:17:00 cg3:17:00 cg4292v
5 Jan Harmens cum uxoreZuiderhaven 40weevervan geringh bestaen21:17:00 cg3:17:00 cg4292v
5 Jan Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5kuiperbestaet reedelijk17:08:00 cg2:08:00 cg2196r
5 Jan Harmens cum uxoreZuiderhaven 40kuiperbestaet reedelijk17:08:00 cg2:08:00 cg2196r
5 Roelof Harmens weduweKerkpoortstraat 5weverinnebestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1189r
5 Roelof Harmens weduweZuiderhaven 40weverinnebestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1189r
4 Trijntje Harmens Kerkpoortstraat 5stijffstergering6:12:00 cg1:12:00 cg1070v
4 Trijntje Harmens Zuiderhaven 40stijffstergering6:12:00 cg1:12:00 cg1070v
5 Jan Harmens 5-155Lanen 54schoolmeesterbestaet maetigh21:04:00 cg3:04:00 cg2096r
3 Augustinus Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk15:17:00 cg2:17:00 cg2252r
3 Augustinus Harmens cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk15:17:00 cg2:17:00 cg2252r
8 Rijk Harmens weduweKerkpoortstraat 5bestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10141v
8 Rijk Harmens weduweZuiderhaven 40bestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10141v
8 Arent Harmens [doorgehaald: een scheerster met haer man]Kerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh15:16:00 cg2:16:00 cg20152v
8 Arent Harmens [doorgehaald: een scheerster met haer man]Zuiderhaven 40weeverbestaet geringh15:16:00 cg2:16:00 cg20152v
8 Gerrit Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh17:13:00 cg2:13:00 cg22145r
8 Gerrit Harmens cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh17:13:00 cg2:13:00 cg22145r
8 Antje Harmens Kerkpoortstraat 5sonder bedrijffbestaet maetigh wel14:15:00 cg2:15:00 cg10150r
8 Antje Harmens Zuiderhaven 40sonder bedrijffbestaet maetigh wel14:15:00 cg2:15:00 cg10150r
6 Jan Harmens Kerkpoortstraat 5weeverbestaet wel11:12:00 cg2:12:00 cg10112v
6 Jan Harmens Zuiderhaven 40weeverbestaet wel11:12:00 cg2:12:00 cg10112v
3 Gerrit Harmens weduwe, met een knegt3-119/2Kerkpoortstraat 14weverinnegering bestaen13:01:00 cg2:01:00 cg2149r
3 Gerrit Harmens weduwe, met een knegt3-119/2Kerkpoortstraat 16weverinnegering bestaen13:01:00 cg2:01:00 cg2149r
1 Jacob Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5baentjersknegt13:01:00 cg2:01:00 cg2114r
1 Jacob Harmens cum uxoreZuiderhaven 40baentjersknegt13:01:00 cg2:01:00 cg2114r
1 Sjoerd Harmens cum uxore1-006Noorderhaven 13schoenmaeker, mr.bestaet wel20:09:00 cg3:09:00 cg201v
2 Harmen Harmens cum uxore2-028/2 weever15:06:00 cg2:06:00 cg2123r
3 Beernt Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet taemelijk15:06:00 cg2:06:00 cg2048v
3 Beernt Harmens cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet taemelijk15:06:00 cg2:06:00 cg2048v
2 Jan Harmens weduweKerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet heel soober6:16:00 cg1:16:00 cg1122r
2 Jan Harmens weduweZuiderhaven 40arbeydsterbestaet heel soober6:16:00 cg1:16:00 cg1122r
1 Dirk Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg232r
1 Dirk Harmens cum uxoreZuiderhaven 40matroosgealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg232r
1 Harmen Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5weever16:00:00 cg2:00:00 cg2112v
1 Harmen Harmens cum uxoreZuiderhaven 40weever16:00:00 cg2:00:00 cg2112v
2 Claas Harmens 2-070Zoutsloot 88weever19:01:00 cg3:01:00 cg2127r
2 Claas Harmens 2-070Herenwaltje 11weever19:01:00 cg3:01:00 cg2127r
3 Wybe Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2145v
3 Wybe Harmens cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2145v
3 Gerryt Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5bestaet maetigh17:06:00 cg2:06:00 cg3045v
3 Gerryt Harmens cum uxoreZuiderhaven 40bestaet maetigh17:06:00 cg2:06:00 cg3045v
3 Geert Harmens cum uxore3-078 weeverbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg5045r
1 Jan Harmens Speltje cum uxoreKerkpoortstraat 5beurtschipperbestaet reedelijk35:00:00 cg6:00:00 cg2217r
1 Jan Harmens Speltje cum uxoreZuiderhaven 40beurtschipperbestaet reedelijk35:00:00 cg6:00:00 cg2217r
2 Hendrik Harmens Kerkpoortstraat 5setschipper17:13:00 cg2:13:00 cg2231r
2 Hendrik Harmens Zuiderhaven 40setschipper17:13:00 cg2:13:00 cg2231r
1 Hartman Hartmans cum uxoreKerkpoortstraat 5metselaersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2210v
1 Hartman Hartmans cum uxoreZuiderhaven 40metselaersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2210v
1 Walte Hayes cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerendspersoon22:17:00 cg3:17:00 cg608v
1 Walte Hayes cum uxoreZuiderhaven 40vaerendspersoon22:17:00 cg3:17:00 cg608v
5 Hessel Hayes cum uxore5-066Lanen 82coordewerkerbestaet gemeen23:15:00 cg3:15:00 cg3086v
6 Susanna Hayes Kerkpoortstraat 5vlegtsterseer gering6:12:00 cg1:12:00 cg10103r
6 Susanna Hayes Zuiderhaven 40vlegtsterseer gering6:12:00 cg1:12:00 cg10103r
5 Pieter Hayes cum uxoreKerkpoortstraat 5weevervan geringh bestaen14:09:00 cg2:09:00 cg2088v
5 Pieter Hayes cum uxoreZuiderhaven 40weevervan geringh bestaen14:09:00 cg2:09:00 cg2088v
8 Syble Hayes cum uxore8-079/2Herenknechtenkamerstraat 19stuirman, vaert voorbestaet gemeen20:00:00 cg3:00:00 cg41141v
8 Jelle Hayes cum uxoreKerkpoortstraat 5schoenmaeker, mr.bestaet maetigh17:06:00 cg2:06:00 cg30143v
8 Jelle Hayes cum uxoreZuiderhaven 40schoenmaeker, mr.bestaet maetigh17:06:00 cg2:06:00 cg30143v
8 Tjerk Heeres cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet soober12:01:00 cg2:01:00 cg30149v
8 Tjerk Heeres cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet soober12:01:00 cg2:01:00 cg30149v
7 Ype Heeres cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdraegerbestaet geringh15:01:00 cg2:01:00 cg30120r
7 Ype Heeres cum uxoreZuiderhaven 40turfdraegerbestaet geringh15:01:00 cg2:01:00 cg30120r
1 Heere Heeres cum uxore1-123Zoutsloot 34metselaar, mr.bestaet reedelijk wel18:01:00 cg3:01:00 cg2014v
1 Heere Heeres cum uxore1-123Zoutsloot 36metselaar, mr.bestaet reedelijk wel18:01:00 cg3:01:00 cg2014v
1 Heere Heeres cum uxore1-123Droogstraat 45metselaar, mr.bestaet reedelijk wel18:01:00 cg3:01:00 cg2014v
2 Gerben Heeres cum uxoreKerkpoortstraat 5weever11:13:00 cg2:13:00 cg2123v
2 Gerben Heeres cum uxoreZuiderhaven 40weever11:13:00 cg2:13:00 cg2123v
2 Antje Heeres Kerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1031v
2 Antje Heeres Zuiderhaven 40arbeydsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1031v
5 Jan Heeres Kerkpoortstraat 5wolkammerbestaet redelijk wel50:15:00 cg8:15:00 cg5084r
5 Jan Heeres Zuiderhaven 40wolkammerbestaet redelijk wel50:15:00 cg8:15:00 cg5084r
4 Yve Heeres cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2375r
4 Yve Heeres cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2375r
6 Pyttje Heeres Kerkpoortstraat 5stijffsterbestaet geringh6:12:00 cg7:12:00 cg20102r
6 Pyttje Heeres Zuiderhaven 40stijffsterbestaet geringh6:12:00 cg7:12:00 cg20102r
3 Tjebbe Heerkes cum uxore3-196Heiligeweg 66kuiper, mr.bestaet gemeen19:01:00 cg3:01:00 cg2154v
2 Hendrik Heermans cum uxoreKerkpoortstraat 5redelijk wel doch tegenwoordig niets bij de hand22:00:00 cg3:00:00 cg2128v
2 Hendrik Heermans cum uxoreZuiderhaven 40redelijk wel doch tegenwoordig niets bij de hand22:00:00 cg3:00:00 cg2128v
6 Jan Heins cum uxore6-044Kleine Bredeplaats 13winkelier en schoolmeesterbestaet reedelijk wel40:00:00 cg6:00:00 cg20104v
8 Beernt Hemmes weduwe8-088/2 naystergering7:16:00 cg1:16:00 cg10142v
8 Willem Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22140v
8 Willem Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22140v
7 Wiltetus Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5slaeger, mr.bestaet maetigh wel46:11:00 cg7:11:00 cg30128r
7 Wiltetus Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40slaeger, mr.bestaet maetigh wel46:11:00 cg7:11:00 cg30128r
7 Obbe Hendriks cum uxore7-100Voorstraat 23winkelierbestaet maetigh wel39:19:00 cg6:19:00 cg20127v
6 Jan Hendriks cum uxore6-112Lanen 79coopmanbestaet wel46:00:00 cg7:00:00 cg42111v
6 Deeltje Hendriks Kerkpoortstraat 5rentenierschegemeen14:15:00 cg2:15:00 cg10114v
6 Deeltje Hendriks Zuiderhaven 40rentenierschegemeen14:15:00 cg2:15:00 cg10114v
8 Douwe Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet maetigh17:08:00 cg2:08:00 cg21137v
8 Douwe Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40weeversknegtbestaet maetigh17:08:00 cg2:08:00 cg21137v
8 Jurre Hendriks cum uxore8-142Grote Ossenmarkt 18schipperbestaet maetigh30:00:00 cg5:00:00 cg21149v
8 Jan Hendriks weduwe8-015Noorderhaven 8naysterbestaet reedelijk wel12:16:00 cg2:16:00 cg10135r
8 Cornelis Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg31138r
8 Cornelis Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg31138r
8 Carst Hendriks weduweKerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg11144r
8 Carst Hendriks weduweZuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg11144r
7 Jan Hendriks Poth cum uxoreKerkpoortstraat 5coopmanbestaet maetigh29:09:00 cg4:09:00 cg30131r
7 Jan Hendriks Poth cum uxoreZuiderhaven 40coopmanbestaet maetigh29:09:00 cg4:09:00 cg30131r
7 Coenraad Hendriks cum uxore7-132Noorderhaven 36bakker, mr.bestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg30131v
6 Hendrik Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5galliootschipperbestaet gemeen36:00:00 cg6:00:00 cg40114r
6 Hendrik Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40galliootschipperbestaet gemeen36:00:00 cg6:00:00 cg40114r
8 Poppe Hendriks cum uxore8-019Noorderhaven 18schuitschipperbestaet maetigh wel50:00:00 cg8:00:00 cg31135v
8 Hendrik Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering18:17:00 cg3:17:00 cg42138v
8 Hendrik Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40weevergering18:17:00 cg3:17:00 cg42138v
5 Pieter Hendriks cum uxore5-039Grote Kerkstraat 13coopman in papierbestaet redelijk wel35:00:00 cg5:00:00 cg2083r
5 Pieter Hendriks cum uxore5-039Grote Kerkstraat 13coopman in papierbestaet redelijk wel35:00:00 cg5:00:00 cg2083r
4 Harmen Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5soldaetgealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3258r
4 Harmen Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40soldaetgealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3258r
5 Baernt Hendriks weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3084r
5 Baernt Hendriks weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3084r
4 Hendrik Hendriks cum uxore4-200Zuiderhaven 38weeverbestaet geringh17:13:00 cg2:13:00 cg2274v
5 Dirk Hendriks weduwe5-040Grote Kerkstraat 15van gemeen bestaen13:05:00 cg2:05:00 cg1083r
6 Sybren Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5timmerman, mr.bestaet wel44:01:00 cg7:01:00 cg62107r
6 Sybren Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40timmerman, mr.bestaet wel44:01:00 cg7:01:00 cg62107r
5 Antje Hendriks een weduweKerkpoortstraat 5turfmeetsterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg2084v
5 Antje Hendriks een weduweZuiderhaven 40turfmeetsterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg2084v
6 Jan Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5chirurgijn, mr.bestaet gemeen19:01:00 cg3:01:00 cg21106r
6 Jan Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40chirurgijn, mr.bestaet gemeen19:01:00 cg3:01:00 cg21106r
3 Tytte Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5zoutkeet, werken inbestaen geringh18:17:00 cg3:17:00 cg4253v
3 Tytte Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40zoutkeet, werken inbestaen geringh18:17:00 cg3:17:00 cg4253v
4 Jan Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5sjouwerbestaet seer geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2057v
4 Jan Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40sjouwerbestaet seer geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2057v
4 Cornelis Hendriks cum uxore4-220Zuiderhaven 38ijsersmid, mr.bestaet maetigh22:14:00 cg3:14:00 cg2375r
5 Jan Hendriks Kerkpoortstraat 5weeversknegt bij Willem Anthoni7:17:00 cg1:17:00 cg1085v
5 Jan Hendriks Zuiderhaven 40weeversknegt bij Willem Anthoni7:17:00 cg1:17:00 cg1085v
4 Jan Hendriks Kerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1060v
4 Jan Hendriks Zuiderhaven 40weeversknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1060v
4 Harmen Hendriks Kerkpoortstraat 5brouwersknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1071r
4 Harmen Hendriks Zuiderhaven 40brouwersknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1071r
5 Tijs Hendriks cum uxore5-164Lanen 36scheepstimmerknegtbestaet gemeen24:01:00 cg4:01:00 cg4097r
5 Caspar Hendriks cum uxore5-090Kerkpad 12matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2089v
4 Gerrit Hendriks Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1071v
4 Gerrit Hendriks Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1071v
4 Jan Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering17:13:00 cg2:13:00 cg2271v
4 Jan Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40weevergering17:13:00 cg2:13:00 cg2271v
5 Beernt Hendriks cum uxore5-084Grote Kerkstraat 38weeverbestaet maetigh20:09:00 cg3:09:00 cg2088v
4 Warner Hendriks Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062v
4 Warner Hendriks Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062v
3 Pieter Hendriks weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3153r
3 Pieter Hendriks weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3153r
4 Jan Hendriks 4-171Rozengracht 19weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1072v
4 Jan Hendriks 4-171Rozengracht 21weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1072v
4 Beernt Hendriks Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1065r
4 Beernt Hendriks Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1065r
5 Dirk Hendriks cum uxore5-003Voorstraat 90bakker, mr.bestaet reedelijk37:11:00 cg6:11:00 cg3380r
6 Gerryt Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5uitdraegerbestaet wel25:00:00 cg4:00:00 cg20101r
6 Gerryt Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40uitdraegerbestaet wel25:00:00 cg4:00:00 cg20101r
4 Jan Hendriks cum uxore, belast met een swaer huisgesinKerkpoortstraat 5brouwer, mr.65:02:00 cg10:02:00 cg9158v
4 Jan Hendriks cum uxore, belast met een swaer huisgesinZuiderhaven 40brouwer, mr.65:02:00 cg10:02:00 cg9158v
4 Hendrik Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering11:09:00 cg2:09:00 cg2065v
4 Hendrik Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40weevergering11:09:00 cg2:09:00 cg2065v
4 Jan Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering17:08:00 cg2:08:00 cg2160v
4 Jan Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40weevergering17:08:00 cg2:08:00 cg2160v
4 Gerrit Hendriks Kerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1060v
4 Gerrit Hendriks Zuiderhaven 40weeversknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1060v
4 Jan Hendriks cum uxore4-125Hofstraat 19weevergering17:13:00 cg2:13:00 cg2267v
1 Johannes Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5stokersknegt19:05:00 cg3:05:00 cg506v
1 Johannes Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40stokersknegt19:05:00 cg3:05:00 cg506v
2 Nanningh Hendriks cum uxore2-039Karremanstraat 23schuitschippervan een reedelijk goed bestaen29:04:00 cg4:04:00 cg5023v
2 Freerk Hendriks cum uxore2-170 weever en coopman in taback33:04:00 cg5:04:00 cg3036v
3 Beernt Hendriks cum uxore3-124Fabrieksstraat 24weeverbestaet reedelijk wel19:08:00 cg3:08:00 cg3049r
3 Harmen Hendriks cum uxore3-124/3 weeverbestaet taemelijk21:05:00 cg3:05:00 cg2249v
2 Sjoerd Hendriks cum uxore2-163Franekereind 11schipper en coopman50:00:00 cg8:00:00 cg3036r
2 Sjoerd Hendriks cum uxore2-163Franekereind 13schipper en coopman50:00:00 cg8:00:00 cg3036r
2 Jan Hendriks weduwe2-156Noordijs 25bestaet seer geringh17:06:00 cg2:06:00 cg3036r
2 Hendrik Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5wevervan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2621v
2 Hendrik Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40wevervan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2621v
2 Minne Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2329v
2 Minne Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2329v
1 Freerk Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5schoolkinders, houteen seer geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg209v
1 Freerk Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40schoolkinders, houteen seer geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg209v
3 Evert Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2346v
3 Evert Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2346v
3 Rients Hendriks cum uxore3-095Kerkpoortstraat 41weeverwort gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg4146v
3 Steeven Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh15:06:00 cg2:06:00 cg2146v
3 Steeven Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh15:06:00 cg2:06:00 cg2146v
3 Jan Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk15:01:00 cg2:01:00 cg2047r
3 Jan Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk15:01:00 cg2:01:00 cg2047r
2 Jan Hendriks Kerkpoortstraat 5smid, mr. en sleeper10:17:00 cg1:17:00 cg1037v
2 Jan Hendriks Zuiderhaven 40smid, mr. en sleeper10:17:00 cg1:17:00 cg1037v
2 Harmen Hendriks Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1029r
2 Harmen Hendriks Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1029r
2 Harmen Hendriks cum uxore2-069Wortelstraat 13weever18:16:00 cg3:16:00 cg2027r
2 Harmen Hendriks cum uxore2-069Wortelstraat 15weever18:16:00 cg3:16:00 cg2027r
1 Jan Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5weever11:13:00 cg2:13:00 cg224v
1 Jan Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40weever11:13:00 cg2:13:00 cg224v
1 Samuel Hendriks Kerkpoortstraat 5grofsmidgering bestaen15:16:00 cg2:16:00 cg2010r
1 Samuel Hendriks Zuiderhaven 40grofsmidgering bestaen15:16:00 cg2:16:00 cg2010r
2 Jan Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2331v
2 Jan Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2331v
3 Gerryt Hendriks weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1048r
3 Gerryt Hendriks weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1048r
1 Jacob Hendriks Kerkpoortstraat 5wevermet sijn broeder Feyke Hendriks11:13:00 cg2:13:00 cg2214r
1 Jacob Hendriks Zuiderhaven 40wevermet sijn broeder Feyke Hendriks11:13:00 cg2:13:00 cg2214r
2 Jan Hendriks weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1332r
2 Jan Hendriks weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1332r
3 Gerrit Hendriks 3-116Rapenburg 3weeverbestaet geringh15:06:00 cg2:06:00 cg2348r
3 Pieter Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk wel15:17:00 cg2:17:00 cg2250r
3 Pieter Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk wel15:17:00 cg2:17:00 cg2250r
1 Grytje Hendriks Kerkpoortstraat 5spoelsterpauper6:12:00 cg1:12:00 cg1016v
1 Grytje Hendriks Zuiderhaven 40spoelsterpauper6:12:00 cg1:12:00 cg1016v
3 Jan Hendriks Boekholt cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet maetigh18:03:00 cg3:03:00 cg2141v
3 Jan Hendriks Boekholt cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet maetigh18:03:00 cg3:03:00 cg2141v
2 Hendrik Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5weever15:16:00 cg2:16:00 cg2019v
2 Hendrik Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40weever15:16:00 cg2:16:00 cg2019v
1 Hendrina Hendriks Kerkpoortstraat 5nayster6:12:00 cg1:12:00 cg1014v
1 Hendrina Hendriks Zuiderhaven 40nayster6:12:00 cg1:12:00 cg1014v
2 Dirk Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5weever17:00:00 cg2:00:00 cg2032r
2 Dirk Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40weever17:00:00 cg2:00:00 cg2032r
1 Joost Hendrix 1-120Zoutsloot 42weeverbestaet wel22:00:00 cg3:00:00 cg1114v
7 Harmen Hendryks cum uxore7-123Grote Bredeplaats 25bakker, mr.bestaet reedelijk40:00:00 cg6:00:00 cg33130v
7 Sipke Hennes 7-009Sint Jacobstraat 19bakker, mr.bestaet geringh10:17:00 cg1:17:00 cg10118v
8 Lolke Henninghs cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermanbestaet maetigh11:09:00 cg2:09:00 cg20153r
8 Lolke Henninghs cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermanbestaet maetigh11:09:00 cg2:09:00 cg20153r
6 Aart Hessels weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg12112v
6 Aart Hessels weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg12112v
7 Yttje Hessels Kerkpoortstraat 5winkeliersebestaet maetigh22:11:00 cg3:11:00 cg20120r
7 Yttje Hessels Zuiderhaven 40winkeliersebestaet maetigh22:11:00 cg3:11:00 cg20120r
7 Sytse Hessels cum uxore7-033Noordijs 12vleeshouwer, mr.bestaet geringh18:01:00 cg3:01:00 cg20120v
8 Gryttje Hessels Kerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10143v
8 Gryttje Hessels Zuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10143v
8 Okke Hessels cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerendpersoonbestaet geringh18:00:00 cg3:00:00 cg31150v
8 Okke Hessels cum uxoreZuiderhaven 40vaerendpersoonbestaet geringh18:00:00 cg3:00:00 cg31150v
2 Marten Hessels weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3028r
2 Marten Hessels weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3028r
2 Sybrigjen Hessels Kerkpoortstraat 5keetmaegdt6:12:00 cg1:12:00 cg1037r
2 Sybrigjen Hessels Zuiderhaven 40keetmaegdt6:12:00 cg1:12:00 cg1037r
1 Ruird Hessels cum uxore1-122Zoutsloot 38gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3114v
1 Jan Hessels Kerkpoortstraat 5arbeyder in hout7:17:00 cg1:17:00 cg1018r
1 Jan Hessels Zuiderhaven 40arbeyder in hout7:17:00 cg1:17:00 cg1018r
1 Wybren Hessels cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebackersknegt, mr.18:00:00 cg3:00:00 cg214r
1 Wybren Hessels cum uxoreZuiderhaven 40pannebackersknegt, mr.18:00:00 cg3:00:00 cg214r
1 Wouter Hessels cum uxoreKerkpoortstraat 5metselaerbestaet geringh18:06:00 cg3:06:00 cg217r
1 Wouter Hessels cum uxoreZuiderhaven 40metselaerbestaet geringh18:06:00 cg3:06:00 cg217r
4 Frans Hessels cum uxoreKerkpoortstraat 5schipper, Bolswerdervan geringh bestaen15:06:00 cg2:06:00 cg2169r
4 Frans Hessels cum uxoreZuiderhaven 40schipper, Bolswerdervan geringh bestaen15:06:00 cg2:06:00 cg2169r
4 Dirk Hessels cum uxoreKerkpoortstraat 5kooperslaegergering22:03:00 cg3:03:00 cg2258r
4 Dirk Hessels cum uxoreZuiderhaven 40kooperslaegergering22:03:00 cg3:03:00 cg2258r
3 Jelger Hessels cum uxoreKerkpoortstraat 5koemelkerbestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2152r
3 Jelger Hessels cum uxoreZuiderhaven 40koemelkerbestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2152r
5 Harmen Hessels cum uxoreKerkpoortstraat 5boekebinder, mr.bestaet reedelijk22:11:00 cg3:11:00 cg2082v
5 Harmen Hessels cum uxoreZuiderhaven 40boekebinder, mr.bestaet reedelijk22:11:00 cg3:11:00 cg2082v
5 Jan Hessels Swart cum uxore5-176Schritsen 37schipper, geweesenvan een goed bestaen30:14:00 cg5:14:00 cg2098r
4 Otte Hettes cum uxoreKerkpoortstraat 5weevervan geringh bestaen14:13:00 cg2:13:00 cg2278r
4 Otte Hettes cum uxoreZuiderhaven 40weevervan geringh bestaen14:13:00 cg2:13:00 cg2278r
2 Jacob Hettes 2-083Hoogstraat 37bakker, mr.bestaet reedelijk wel30:00:00 cg5:00:00 cg2028v
9 Jan Heyns cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergering11:09:00 cg2:09:00 cg20155r
9 Jan Heyns cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergering11:09:00 cg2:09:00 cg20155r
8 Rienk Heyns weduweKerkpoortstraat 5naysterbestaet maetigh6:16:00 cg1:16:00 cg12142r
8 Rienk Heyns weduweZuiderhaven 40naysterbestaet maetigh6:16:00 cg1:16:00 cg12142r
7 Taeke Heyns Kerkpoortstraat 5turfdraegerbestaet maetigh14:05:00 cg2:05:00 cg21120r
7 Taeke Heyns Zuiderhaven 40turfdraegerbestaet maetigh14:05:00 cg2:05:00 cg21120r
7 Wytse Heyns cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20122v
7 Wytse Heyns cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20122v
6 Ellert Heyns cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20115r
6 Ellert Heyns cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20115r
4 Lolle Heyns cum uxoreKerkpoortstraat 5blauferversknegtbestaet maetigh wel20:09:00 cg3:09:00 cg2069v
4 Lolle Heyns cum uxoreZuiderhaven 40blauferversknegtbestaet maetigh wel20:09:00 cg3:09:00 cg2069v
5 Pier Heyns 5-121Heiligeweg 16brouwer, mr.bestaet wel66:13:00 cg11:13:00 cg3093v
5 Pier Heyns 5-121Heiligeweg 18brouwer, mr.bestaet wel66:13:00 cg11:13:00 cg3093v
6 Pytter Heyns Kerkpoortstraat 5kleermaker, mr.bestaet reedelijk wel28:07:00 cg4:07:00 cg20102r
6 Pytter Heyns Zuiderhaven 40kleermaker, mr.bestaet reedelijk wel28:07:00 cg4:07:00 cg20102r
7 Gabbe Hibbes cum uxoreKerkpoortstraat 5seer arm11:09:00 cg2:09:00 cg20128v
7 Gabbe Hibbes cum uxoreZuiderhaven 40seer arm11:09:00 cg2:09:00 cg20128v
8 Symon Hiddes weduweKerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20149r
8 Symon Hiddes weduweZuiderhaven 40naysterbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20149r
8 Albert Hiddes Kerkpoortstraat 5houtstaepelaerbestaet maetigh10:17:00 cg2:17:00 cg10139r
8 Albert Hiddes Zuiderhaven 40houtstaepelaerbestaet maetigh10:17:00 cg2:17:00 cg10139r
7 Lieuwe Hiddes cum uxore7-096Voorstraat 31vleeshouwer, mr.bestaet maetigh wel66:13:00 cg11:13:00 cg34127r
8 Thomas Hiddes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg50146v
8 Thomas Hiddes cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg50146v
6 Sybrigjen Hiddes een weduweKerkpoortstraat 5melkverkoopstergering6:16:00 cg1:16:00 cg20102v
6 Sybrigjen Hiddes een weduweZuiderhaven 40melkverkoopstergering6:16:00 cg1:16:00 cg20102v
5 Trijntje Hiddes een weduweKerkpoortstraat 5soutkeet, werkt in devan geringh bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg1292r
5 Trijntje Hiddes een weduweZuiderhaven 40soutkeet, werkt in devan geringh bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg1292r
1 Ruurd Hillebrandts cum uxoreKerkpoortstraat 5zeylmaekersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg6114r
1 Ruurd Hillebrandts cum uxoreZuiderhaven 40zeylmaekersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg6114r
4 Hauke Hilles Kerkpoortstraat 5schipper, Bolswarderbestaet reedelijk wel14:15:00 cg2:15:00 cg1069r
4 Hauke Hilles Zuiderhaven 40schipper, Bolswarderbestaet reedelijk wel14:15:00 cg2:15:00 cg1069r
3 Claaske Hobbes een weduweKerkpoortstraat 5wasterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg4051v
3 Claaske Hobbes een weduweZuiderhaven 40wasterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg4051v
8 Jan Holkes cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermanbestaet maetigh22:00:00 cg3:00:00 cg21138v
8 Jan Holkes cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermanbestaet maetigh22:00:00 cg3:00:00 cg21138v
8 Pyke Hommes weduweKerkpoortstraat 5van seer geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg10143r
8 Pyke Hommes weduweZuiderhaven 40van seer geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg10143r
7 Romke Hotses cum uxore7-085Noorderhaven 100Deeventervaerder en coopmanbestaet wel63:16:00 cg10:16:00 cg50126v
4 Ruird Hotses cum uxoreKerkpoortstraat 5bootsgeselvan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg3057r
4 Ruird Hotses cum uxoreZuiderhaven 40bootsgeselvan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg3057r
2 Eeltje Hotses cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebackersknegt15:05:00 cg2:05:00 cg2424r
2 Eeltje Hotses cum uxoreZuiderhaven 40pannebackersknegt15:05:00 cg2:05:00 cg2424r
2 Feyte Hoytes cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdraeger11:13:00 cg2:13:00 cg3226r
2 Feyte Hoytes cum uxoreZuiderhaven 40turfdraeger11:13:00 cg2:13:00 cg3226r
7 Zalomon Hoytes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosvan seer gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg22132r
7 Zalomon Hoytes cum uxoreZuiderhaven 40matroosvan seer gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg22132r
6 Trijntje Hoytes 6-134Lanen 2bakkerinnebestaet seer wel30:00:00 cg5:00:00 cg10113v
6 Rein Hoytes Brouwer cum uxore6-041Kleine Bredeplaats 7waegmeesterbestaet wel72:01:00 cg12:01:00 cg40104r
5 Heere Hoytes cum uxore5-076Heiligeweg 13turfvoerdervan gemeen bestaen21:09:00 cg3:09:00 cg4187v
5 Pytter Huberts cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2291v
5 Pytter Huberts cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2291v
6 Lieuwe Huberts weduwe6-060Lanen 7turfmeetstervan goed bestaen18:01:00 cg3:01:00 cg20105v
2 Remmert Huberts Kerkpoortstraat 5bestaet geringh11:12:00 cg2:12:00 cg1022v
2 Remmert Huberts Zuiderhaven 40bestaet geringh11:12:00 cg2:12:00 cg1022v
1 Yffke Huberts een weduweKerkpoortstraat 5bestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg207r
1 Yffke Huberts een weduweZuiderhaven 40bestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg207r
3 Janke Huberts Kerkpoortstraat 5ondermaegdbestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1038v
3 Janke Huberts Zuiderhaven 40ondermaegdbestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1038v
6 Elske Huberts een weduwe6-094 winkelierschebestaet maetigh14:15:00 cg2:15:00 cg10109v
7 Dirk Hugens weduweKerkpoortstraat 5winkelierschebestaet maetigh wel22:05:00 cg3:05:00 cg10119v
7 Dirk Hugens weduweZuiderhaven 40winkelierschebestaet maetigh wel22:05:00 cg3:05:00 cg10119v
6 Harmen Hylkes c.u.6-099Lanen 47oud en seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg40110r
8 Pytter Hylkes cum uxoreKerkpoortstraat 5timmermanbestaet maetigh19:01:00 cg3:01:00 cg21150r
8 Pytter Hylkes cum uxoreZuiderhaven 40timmermanbestaet maetigh19:01:00 cg3:01:00 cg21150r
5 Tjallingh Hylkes cum uxore5-043Grote Kerkstraat 21weeverbestaet gemeen12:13:00 cg2:13:00 cg2083v
1 Auke Hylkes cum uxoreKerkpoortstraat 5alimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg225r
1 Auke Hylkes cum uxoreZuiderhaven 40alimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg225r
8 Anne Hyltjes cum uxore8-090Vijver 4schipperbestaet maetig wel36:12:00 cg6:12:00 cg20142v
8 Johannes Hyltjes cum uxore8-090Vijver 4schipperbestaet maetig wel36:12:00 cg6:12:00 cg20142v
6 Cornelis IJsbrands Kerkpoortstraat 5scheepstimmerman, waert voorbestaet gemeen7:17:00 cg1:17:00 cg10109r
6 Cornelis IJsbrands Zuiderhaven 40scheepstimmerman, waert voorbestaet gemeen7:17:00 cg1:17:00 cg10109r
4 Ype IJsbrands cum uxore4-256Zuiderstraat 15ijsersmidbestaet maetigh12:13:00 cg2:13:00 cg2079r
6 Wytse IJsbrands cum uxoreKerkpoortstraat 5kleermaekersknegtbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg23108v
6 Wytse IJsbrands cum uxoreZuiderhaven 40kleermaekersknegtbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg23108v
1 Auke J. Bakker cum uxore1-032Noorderhaven 55coopmanbestaet wel en begoedight150:00:00 cg25:00:00 cg314r
8 Jacob J. van der Ley cum uxore8-157Zuiderhaven 71winkelierbestaet gemeen37:04:00 cg6:04:00 cg61152v
8 Jacob J. van der Ley cum uxore8-157Zuiderhaven 71winkelierbestaet gemeen37:04:00 cg6:04:00 cg61152v
7 Johannes Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5bakker, mr.bestaet wel60:01:00 cg10:01:00 cg40119v
7 Johannes Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40bakker, mr.bestaet wel60:01:00 cg10:01:00 cg40119v
9 Hessel Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg60155r
9 Hessel Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg60155r
8 Eelkjen Jacobs Kerkpoortstraat 5arbeydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg10147v
8 Eelkjen Jacobs Zuiderhaven 40arbeydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg10147v
6 Janneke Jacobs een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg20113r
6 Janneke Jacobs een weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg20113r
8 Tymon Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos op 't admiraliteyts jagtbestaet maetigh20:09:00 cg3:09:00 cg20146r
8 Tymon Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40matroos op 't admiraliteyts jagtbestaet maetigh20:09:00 cg3:09:00 cg20146r
7 Wattje Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmerman, nae Indiënbestaet seer gering11:13:00 cg2:13:00 cg22131r
7 Wattje Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmerman, nae Indiënbestaet seer gering11:13:00 cg2:13:00 cg22131r
8 Johannes Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg25148v
8 Johannes Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg25148v
8 Dirk Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg30149v
8 Dirk Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg30149v
8 Pybe Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5schoenmaekersknegtbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22141v
8 Pybe Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40schoenmaekersknegtbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22141v
6 Eelkjen Jacobs Kerkpoortstraat 5spoelstergering, wort door haar vrinden onderhouden6:12:00 cg1:12:00 cg10112r
6 Eelkjen Jacobs Zuiderhaven 40spoelstergering, wort door haar vrinden onderhouden6:12:00 cg1:12:00 cg10112r
5 Pieter Jacobs weduweKerkpoortstraat 5bestaet gemeen6:12:00 cg1:12:00 cg1087r
5 Pieter Jacobs weduweZuiderhaven 40bestaet gemeen6:12:00 cg1:12:00 cg1087r
3 Symon Jacobs weduweKerkpoortstraat 5rentenierske dogh bestaet meede van onderwijs te geven in de Gods dienst14:09:00 cg2:09:00 cg2053v
3 Symon Jacobs weduweZuiderhaven 40rentenierske dogh bestaet meede van onderwijs te geven in de Gods dienst14:09:00 cg2:09:00 cg2053v
4 Abe Jacobs weduwe4-253Zuiderstraat 8bestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1078v
6 Romkjen Jacobs Kerkpoortstraat 5naysterbestaet gemeen6:12:00 cg1:12:00 cg10107v
6 Romkjen Jacobs Zuiderhaven 40naysterbestaet gemeen6:12:00 cg1:12:00 cg10107v
6 Saeke Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5loodsmanvan gering bestaen12:13:00 cg2:13:00 cg20106r
6 Saeke Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40loodsmanvan gering bestaen12:13:00 cg2:13:00 cg20106r
5 Dirk Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5sleefmaeker, mr.bestaet reedelijk18:16:00 cg3:16:00 cg2095r
5 Dirk Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40sleefmaeker, mr.bestaet reedelijk18:16:00 cg3:16:00 cg2095r
4 Albert Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5bontreederbestaet maetigh wel42:09:00 cg7:09:00 cg3269r
4 Albert Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40bontreederbestaet maetigh wel42:09:00 cg7:09:00 cg3269r
5 Pytter Jacobs cum uxore5-100/3 0sakkedraegerbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg2090v
5 Jacob Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2290v
5 Jacob Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2290v
5 Sieuke Jacobs zie Jan HansenKerkpoortstraat 50:00:00 cg0:00:00 cg0088r
5 Sieuke Jacobs zie Jan HansenZuiderhaven 400:00:00 cg0:00:00 cg0088r
5 Tjeerd Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosvan gemeen bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2090v
5 Tjeerd Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40matroosvan gemeen bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2090v
5 Jan Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5kooltjerbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2287v
5 Jan Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40kooltjerbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2287v
5 Gerrit Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdraegerbestaet maetigh20:00:00 cg3:00:00 cg2194r
5 Gerrit Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40turfdraegerbestaet maetigh20:00:00 cg3:00:00 cg2194r
5 Folkert Jacobs cum uxore5-065/3Lanen 84slotmaeker, mr.bestaet gemeen26:00:00 cg4:00:00 cg5086v
5 Hessel Jacobs cum uxore5-112 gealimenteerd met turf0:00:00 cg0:00:00 cg3092v
6 Warner Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerendspersoonbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg23104r
6 Warner Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40vaerendspersoonbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg23104r
6 Douwe Jacobs Kerkpoortstraat 5renteniergemeen20:12:00 cg3:12:00 cg10104r
6 Douwe Jacobs Zuiderhaven 40renteniergemeen20:12:00 cg3:12:00 cg10104r
5 Jan Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2195r
5 Jan Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2195r
5 Haentje Jacobs cum uxore5-110/3 matroosvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg3092r
4 Age Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5winkelierbestaet maetigh wel21:01:00 cg3:01:00 cg3058v
4 Age Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40winkelierbestaet maetigh wel21:01:00 cg3:01:00 cg3058v
5 Lolke Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5setschipperbestaet gemeen28:05:00 cg4:05:00 cg2399r
5 Lolke Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40setschipperbestaet gemeen28:05:00 cg4:05:00 cg2399r
1 Geertje Jacobs Kerkpoortstraat 5een gering winkeltie en sober bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1010v
1 Geertje Jacobs Zuiderhaven 40een gering winkeltie en sober bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1010v
2 Alle Jacobs cum uxore2-097Hoogstraat 38ijsersmid, mr.20:17:00 cg3:17:00 cg5130r
2 Gerrit Jacobs weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1030v
2 Gerrit Jacobs weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1030v
3 Liefke Jacobs een weduweKerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1051r
3 Liefke Jacobs een weduweZuiderhaven 40arbeydsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1051r
1 Oene Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeyder11:13:00 cg2:13:00 cg221r
1 Oene Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40arbeyder11:13:00 cg2:13:00 cg221r
1 Claas Jacobs cum uxore1-062Zoutsloot 28turfdraeger20:00:00 cg3:00:00 cg417v
1 Dirk Jacobs cum uxore1-013Noorderhaven 27kladschilder20:09:00 cg3:09:00 cg432v
1 Dirk Jacobs cum uxore1-013Zeepziederstraat 1kladschilder20:09:00 cg3:09:00 cg432v
1 Pieter Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5weever21:13:00 cg3:13:00 cg4010v
1 Pieter Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40weever21:13:00 cg3:13:00 cg4010v
2 Albert Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5schuytschipper16:17:00 cg2:17:00 cg2324v
2 Albert Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40schuytschipper16:17:00 cg2:17:00 cg2324v
2 Jan Jacobs weduwe2-136Scheerstraat 10smidswinkel, houdende eenbestaet gemeen20:09:00 cg3:09:00 cg4332r
1 Claas Jacobs cum uxore1-034Noorderhaven 57beurtschippervan gemeen bestaen30:05:00 cg5:05:00 cg324r
2 Styntje Jacobs een weduwe2-168 gealimenteerd door goede vrinden0:00:00 cg0:00:00 cg1036v
3 Gerrit Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5smid, mr.van seer geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2239r
3 Gerrit Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40smid, mr.van seer geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2239r
2 Taewis Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5bakkersknegt20:00:00 cg3:00:00 cg2028v
2 Taewis Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40bakkersknegt20:00:00 cg3:00:00 cg2028v
3 Jan Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5portierbestaet wel33:05:00 cg5:05:00 cg2243r
3 Jan Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40portierbestaet wel33:05:00 cg5:05:00 cg2243r
1 Hendrik Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdraeger en winkelier17:08:00 cg3:08:00 cg2112r
1 Hendrik Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40turfdraeger en winkelier17:08:00 cg3:08:00 cg2112r
2 Jarigh Jacobs weduwe2-151Noordijs 19olislaegerse in compagniebestaen wel160:00:00 cg26:00:00 cg7035v
2 Mayke Jacobs een weduweKerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg1121r
2 Mayke Jacobs een weduweZuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg1121r
3 Piebe Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2443v
3 Piebe Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2443v
3 Hans Jacobs cum uxore3-055Nieuwstraat 52schoenlapperbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg5242v
3 Lieuwe Jacobs Kerkpoortstraat 5weeversknegtvan gering bestaen7:17:00 cg1:17:00 cg1042v
3 Lieuwe Jacobs Zuiderhaven 40weeversknegtvan gering bestaen7:17:00 cg1:17:00 cg1042v
5 Cornelis Jacobus cum uxore5-001Voorstraat 94turfdraegerbestaet reedelijk27:03:00 cg4:03:00 cg3180r
7 Elske Jaenes een weduweKerkpoortstraat 5winkelierschebestaet maetigh wel41:08:00 cg6:08:00 cg41124v
7 Elske Jaenes een weduweZuiderhaven 40winkelierschebestaet maetigh wel41:08:00 cg6:08:00 cg41124v
1 Age Jaenus Kerkpoortstraat 5weverbestaet gering7:17:00 cg1:17:00 cg1014r
1 Age Jaenus Zuiderhaven 40weverbestaet gering7:17:00 cg1:17:00 cg1014r
6 Antje Jakles Kerkpoortstraat 5wort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg10108v
6 Antje Jakles Zuiderhaven 40wort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg10108v
6 Antje Jans Kerkpoortstraat 5gladmangelsterbestaet gemeen6:12:00 cg1:12:00 cg10108v
6 Antje Jans Zuiderhaven 40gladmangelsterbestaet gemeen6:12:00 cg1:12:00 cg10108v
5 Hiltje Jans een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1090v
5 Hiltje Jans een weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1090v
6 Rinske Jans een weduweKerkpoortstraat 5bestaet reedelijk wel22:05:00 cg3:05:00 cg10108r
6 Rinske Jans een weduweZuiderhaven 40bestaet reedelijk wel22:05:00 cg3:05:00 cg10108r
5 Freerk Jans cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebakkersknegtgealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2497r
5 Freerk Jans cum uxoreZuiderhaven 40pannebakkersknegtgealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2497r
5 Jetske Jans Kerkpoortstraat 5naystervan geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1088r
5 Jetske Jans Zuiderhaven 40naystervan geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1088r
5 Grytje Jans Kerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1087v
5 Grytje Jans Zuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1087v
5 Hendrikjen Jans Claver Kerkpoortstraat 5van gemeen bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1099r
5 Hendrikjen Jans Claver Zuiderhaven 40van gemeen bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1099r
6 Aeltje Jans Kerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10103v
6 Aeltje Jans Zuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10103v
6 Reinder Jans vrouwKerkpoortstraat 5matroosvan seer gering bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg20104r
6 Reinder Jans vrouwZuiderhaven 40matroosvan seer gering bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg20104r
6 Pyttje Jans een weduweKerkpoortstraat 5renteniersche22:05:00 cg3:05:00 cg10104v
6 Pyttje Jans een weduweZuiderhaven 40renteniersche22:05:00 cg3:05:00 cg10104v
5 Marten Jans cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosvan gering bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2082v
5 Marten Jans cum uxoreZuiderhaven 40matroosvan gering bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2082v
6 Geertje Jans Kerkpoortstraat 5waschterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10109r
6 Geertje Jans Zuiderhaven 40waschterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10109r
4 Aeltje Jans Kerkpoortstraat 5molenaerschebestaet maetigh wel31:14:00 cg5:14:00 cg3278v
4 Aeltje Jans Zuiderhaven 40molenaerschebestaet maetigh wel31:14:00 cg5:14:00 cg3278v
4 Auke Jans weduwe4-108/2Romastraat 8een seer arme vrouw6:16:00 cg1:16:00 cg1366r
4 Harmen Jans Kerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1061r
4 Harmen Jans Zuiderhaven 40weeversknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1061r
3 Bauke Jans cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet redelijk nae sijn doen17:00:00 cg2:00:00 cg2054v
3 Bauke Jans cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet redelijk nae sijn doen17:00:00 cg2:00:00 cg2054v
4 Geeske Jans een weduwe4-153Brouwersstraat 13winkeltje, kleinbestaet maetigh12:13:00 cg2:13:00 cg2069v
4 Gosse Jans weduwe4-045Raamstraat 1van geringh bestaen7:17:00 cg1:17:00 cg1060r
4 Gepke Jans een weduweKerkpoortstraat 5bestaet wel57:13:00 cg9:13:00 cg3070r
4 Gepke Jans een weduweZuiderhaven 40bestaet wel57:13:00 cg9:13:00 cg3070r
3 Gooitjen Jans weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2052v
3 Gooitjen Jans weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2052v
4 Eeke Jans Menalda cum uxore4-034Brouwersstraat 26bakker, mr.bestaet wel58:01:00 cg9:01:00 cg3159r
4 Trijntje Jans een weduweKerkpoortstraat 5een arme vrouw6:12:00 cg1:12:00 cg1068r
4 Trijntje Jans een weduweZuiderhaven 40een arme vrouw6:12:00 cg1:12:00 cg1068r
4 Wypke Jans cum uxore4-245/2Zuidersteeg 9beurtschipperskneghtvan sober bestaen16:17:00 cg2:17:00 cg3378r
4 Wouter Jans 4-084Hofstraat 6weevergemeen10:17:00 cg1:17:00 cg1064r
4 Wouter Jans 4-084Rozengracht 23weevergemeen10:17:00 cg1:17:00 cg1064r
2 Jetske Jans Kerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1027v
2 Jetske Jans Zuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1027v
3 Loiter Jans weduwe met de knegt3-088/2Kerkpoortstraat 37weeverschebestaet geringh14:09:00 cg2:09:00 cg2046r
3 Folkert Jans weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1347v
3 Folkert Jans weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1347v
2 Jurre Jans weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1025v
2 Jurre Jans weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1025v
3 Harmen Jans cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergeringh bestaen15:06:00 cg2:06:00 cg2246v
3 Harmen Jans cum uxoreZuiderhaven 40weevergeringh bestaen15:06:00 cg2:06:00 cg2246v
1 Tjerk Jans cum uxore1-052Zoutsloot 23steenvoe[r]dergemeen bestaen22:03:00 cg3:03:00 cg225v
2 Quintje Jans Kerkpoortstraat 5bestaet seer geringh en wort gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1026r
2 Quintje Jans Zuiderhaven 40bestaet seer geringh en wort gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1026r
1 Gryttje Jans Kerkpoortstraat 5redelijk in staat12:00:00 cg2:00:00 cg1017r
1 Gryttje Jans Zuiderhaven 40redelijk in staat12:00:00 cg2:00:00 cg1017r
2 Jurjen Jans cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2124v
2 Jurjen Jans cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2124v
1 Grytje Jans een weduweKerkpoortstraat 5wort gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1014r
1 Grytje Jans een weduweZuiderhaven 40wort gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1014r
2 Ulbe Jans Menalda cum uxore2-059Hoogstraat 11trekschippereen goed bestaen32:15:00 cg5:15:00 cg2025r
1 Janneke Jans Kerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg108r
1 Janneke Jans Zuiderhaven 40arbeydsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg108r
1 Ybeltje Jans 1-140 wasterbestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1016v
2 Trijntje Jans een weduweKerkpoortstraat 5blauferfsterbestaet taemelijk16:00:00 cg2:00:00 cg1031v
2 Trijntje Jans een weduweZuiderhaven 40blauferfsterbestaet taemelijk16:00:00 cg2:00:00 cg1031v
2 Sytske Jans Kerkpoortstraat 5arbeydstervan gering bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1031r
2 Sytske Jans Zuiderhaven 40arbeydstervan gering bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1031r
1 Ruurd Jans weduweKerkpoortstraat 5wort gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3013r
1 Ruurd Jans weduweZuiderhaven 40wort gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3013r
3 Fredrik Jans Kerkpoortstraat 5soldaet, de vrouw een winkeltjebestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1043r
3 Fredrik Jans Zuiderhaven 40soldaet, de vrouw een winkeltjebestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1043r
6 Uike Jans Kerkpoortstraat 5sakkemaekerbestaet gemeen7:17:00 cg1:17:00 cg10116r
6 Uike Jans Zuiderhaven 40sakkemaekerbestaet gemeen7:17:00 cg1:17:00 cg10116r
6 Doeke Jans Kerkpoortstraat 5bestaet reedelijk wel12:04:00 cg2:04:00 cg10114r
6 Doeke Jans Zuiderhaven 40bestaet reedelijk wel12:04:00 cg2:04:00 cg10114r
6 Trijntje Jans een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg22112r
6 Trijntje Jans een weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg22112r
6 Cornelis Jans cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgeringh11:09:00 cg2:09:00 cg20113r
6 Cornelis Jans cum uxoreZuiderhaven 40matroosgeringh11:09:00 cg2:09:00 cg20113r
8 Aukjen Jans Kerkpoortstraat 5arbeydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg10140v
8 Aukjen Jans Zuiderhaven 40arbeydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg10140v
8 Wopke Jans cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg21146r
8 Wopke Jans cum uxoreZuiderhaven 40matroosvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg21146r
8 Sybrigjen Jans een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg20140v
8 Sybrigjen Jans een weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg20140v
7 Lourens Jans cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh en is arm11:13:00 cg2:13:00 cg23127r
7 Lourens Jans cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh en is arm11:13:00 cg2:13:00 cg23127r
7 Jacob Jans cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg21124v
7 Jacob Jans cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg21124v
8 Keimpe Jans cum uxoreKerkpoortstraat 5winkeltjebestaet maetigh14:09:00 cg2:09:00 cg20140r
8 Keimpe Jans cum uxoreZuiderhaven 40winkeltjebestaet maetigh14:09:00 cg2:09:00 cg20140r
6 Tytte Jans cum uxore6-130Lanen 12stuirman, vaerd voorbestaet gemeen19:13:00 cg3:13:00 cg31113v
6 Tytte Jans cum uxore6-130Lanen 14stuirman, vaerd voorbestaet gemeen19:13:00 cg3:13:00 cg31113v
8 Symon Jans cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg44139v
8 Symon Jans cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg44139v
8 Hendrik Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5sjouwerbestaet maetigh18:01:00 cg3:01:00 cg20136r
8 Hendrik Jansen cum uxoreZuiderhaven 40sjouwerbestaet maetigh18:01:00 cg3:01:00 cg20136r
6 Dirk Jansen 6-125Lanen 20ijsersmid, mr.bestaet gemeen10:17:00 cg1:17:00 cg10112v
8 Poulus Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5stookersknegtbestaet geringh12:01:00 cg2:01:00 cg30145v
8 Poulus Jansen cum uxoreZuiderhaven 40stookersknegtbestaet geringh12:01:00 cg2:01:00 cg30145v
8 Feyke Jansen c.u.Kerkpoortstraat 5oud en arm11:09:00 cg2:09:00 cg20135r
8 Feyke Jansen c.u.Zuiderhaven 40oud en arm11:09:00 cg2:09:00 cg20135r
7 Jan Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5schoenmaeker, mr.bestaet maetigh wel18:01:00 cg3:01:00 cg20118r
7 Jan Jansen cum uxoreZuiderhaven 40schoenmaeker, mr.bestaet maetigh wel18:01:00 cg3:01:00 cg20118r
6 Eerk Jansen cum uxore6-107Lanen 71blauferwersknegtbestaet reedelijk21:13:00 cg3:13:00 cg40111r
6 Ellert Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5timmerman, mr.bestaet maetigh20:09:00 cg3:09:00 cg20116v
6 Ellert Jansen cum uxoreZuiderhaven 40timmerman, mr.bestaet maetigh20:09:00 cg3:09:00 cg20116v
8 Douwe Jansen cum uxore8-108Vijverstraat 13matroosgealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg22144v
8 Yme Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermanbestaet maetigh wel30:00:00 cg5:00:00 cg52149v
8 Yme Jansen cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermanbestaet maetigh wel30:00:00 cg5:00:00 cg52149v
8 Jan Jansen Keyser cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg41143r
8 Jan Jansen Keyser cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg41143r
8 Jacob Jansen weduweKerkpoortstraat 5bestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10147v
8 Jacob Jansen weduweZuiderhaven 40bestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10147v
6 Frans Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5knegt van de burgemeester Nollides weduwebestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg41115v
6 Frans Jansen cum uxoreZuiderhaven 40knegt van de burgemeester Nollides weduwebestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg41115v
8 Dirk Jansen weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg30140r
8 Dirk Jansen weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg30140r
8 Dirk Jansen cum uxore8-104Kleine Bredeplaats 24coopmanbestaet wel40:00:00 cg6:00:00 cg20144r
8 Heyn Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5glaesemaekerbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg20144v
8 Heyn Jansen cum uxoreZuiderhaven 40glaesemaekerbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg20144v
6 Hans Jansen 6-139/2Schritsen 13gleybakkersknegtbestaet gemeen18:01:00 cg3:01:00 cg20114v
6 Reyn Jansen Kerkpoortstraat 5leerloyersknegtvan gemeen bestaen17:00:00 cg2:00:00 cg20114r
6 Reyn Jansen Zuiderhaven 40leerloyersknegtvan gemeen bestaen17:00:00 cg2:00:00 cg20114r
6 Johannes Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgering11:09:00 cg2:09:00 cg20114v
6 Johannes Jansen cum uxoreZuiderhaven 40matroosgering11:09:00 cg2:09:00 cg20114v
6 Sipke Jansen cum uxore6-113Lanen 81winkelierbestaet wel30:00:00 cg5:00:00 cg20112r
8 Reynder Jansen weduweKerkpoortstraat 5bontreederschebestaet wel50:00:00 cg8:00:00 cg20139r
8 Reynder Jansen weduweZuiderhaven 40bontreederschebestaet wel50:00:00 cg8:00:00 cg20139r
7 Meyndert Jansen Kerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20132r
7 Meyndert Jansen Zuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20132r
7 Tytte Jansen weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg11122r
7 Tytte Jansen weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg11122r
8 Gerrit Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermanbestaet maetig11:13:00 cg2:13:00 cg21153v
8 Gerrit Jansen cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermanbestaet maetig11:13:00 cg2:13:00 cg21153v
6 Jan Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering11:13:00 cg2:13:00 cg20110r
6 Jan Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weevergering11:13:00 cg2:13:00 cg20110r
7 Jurjen Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdraegerbestaet maetigh17:08:00 cg2:08:00 cg21119r
7 Jurjen Jansen cum uxoreZuiderhaven 40turfdraegerbestaet maetigh17:08:00 cg2:08:00 cg21119r
7 Claas Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg20127r
7 Claas Jansen cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg20127r
7 Tabe Jansen weduwe7-042Rommelhaven 22van geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg10121r
6 Reynder Jansen Kerkpoortstraat 5metselaerbestaet maetigh20:08:00 cg3:08:00 cg21110v
6 Reynder Jansen Zuiderhaven 40metselaerbestaet maetigh20:08:00 cg3:08:00 cg21110v
6 Jan Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20110v
6 Jan Jansen cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20110v
6 Hessel Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg23109v
6 Hessel Jansen cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg23109v
7 Abbe Jansen cum uxore7-062Sint Jacobstraat 14turfdraeger en winkelierbestaet maetigh wel30:00:00 cg5:00:00 cg31124r
7 Jan Jansen de Wit cum uxoreKerkpoortstraat 5sjouwerbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg30120v
7 Jan Jansen de Wit cum uxoreZuiderhaven 40sjouwerbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg30120v
7 Albert Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg21130r
7 Albert Jansen cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg21130r
5 Beernt Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen17:06:00 cg2:06:00 cg3091v
5 Beernt Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen17:06:00 cg2:06:00 cg3091v
5 Reynder Jansen weduwe5-115Heiligeweg 30winkeltjebestaet wel29:03:00 cg4:03:00 cg4093r
5 Jacob Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2292v
5 Jacob Jansen cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2292v
6 Douwe Jansen weduwe6-020Voorstraat 34bakkerinne, mr.bestaet wel36:07:00 cg6:07:00 cg30102r
4 Enghbert Jansen Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1065v
4 Enghbert Jansen Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1065v
4 Theunis Jansen cum uxore4-035Zuiderhaven 83koemelkerbestaet maetigh wel23:13:00 cg3:13:00 cg2259r
4 Theunis Jansen cum uxore4-035Brouwersstraat 28koemelkerbestaet maetigh wel23:13:00 cg3:13:00 cg2259r
4 Fedde Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeyderarm11:13:00 cg2:13:00 cg5060r
4 Fedde Jansen cum uxoreZuiderhaven 40arbeyderarm11:13:00 cg2:13:00 cg5060r
5 Beernt Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3384r
5 Beernt Jansen cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3384r
4 Gerrit Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet maetigh19:08:00 cg3:08:00 cg3075r
4 Gerrit Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet maetigh19:08:00 cg3:08:00 cg3075r
6 Wybe Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdraegerbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg41102r
6 Wybe Jansen cum uxoreZuiderhaven 40turfdraegerbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg41102r
4 Gerrit Jansen Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1067r
4 Gerrit Jansen Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1067r
4 Beernt Jansen weduweKerkpoortstraat 5een arme vrouw6:16:00 cg1:16:00 cg3065v
4 Beernt Jansen weduweZuiderhaven 40een arme vrouw6:16:00 cg1:16:00 cg3065v
4 Jan Jansen Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062r
4 Jan Jansen Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062r
5 Jan Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5glijbakkersknegtbestaet gemeen14:13:00 cg2:13:00 cg2294v
5 Jan Jansen cum uxoreZuiderhaven 40glijbakkersknegtbestaet gemeen14:13:00 cg2:13:00 cg2294v
4 Beernt Jansen cum uxore4-171/2 weevervan maetigh bestaen17:00:00 cg2:00:00 cg2072v
5 Douwe Jansen weduwe5-069Spekmarkt 1winkelierschebestaet wel27:09:00 cg4:09:00 cg2187r
4 Harmen Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering20:00:00 cg3:00:00 cg2372r
4 Harmen Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weevergering20:00:00 cg3:00:00 cg2372r
4 Harmen Jansen Braemers 4-172 weevergering18:01:00 cg3:01:00 cg1372r
4 Beernt Jansen Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1063v
4 Beernt Jansen Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1063v
5 Marten Jansen weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1096r
5 Marten Jansen weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1096r
4 Harmen Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering11:13:00 cg2:13:00 cg2263r
4 Harmen Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weevergering11:13:00 cg2:13:00 cg2263r
5 Jacob Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen17:13:00 cg2:13:00 cg2296v
5 Jacob Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen17:13:00 cg2:13:00 cg2296v
4 Beernt Jansen Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1064v
4 Beernt Jansen Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1064v
5 Romke Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5kleermaeker, mr.bestaet gemeen26:16:00 cg4:16:00 cg3297r
5 Romke Jansen cum uxoreZuiderhaven 40kleermaeker, mr.bestaet gemeen26:16:00 cg4:16:00 cg3297r
4 Frans Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering15:16:00 cg2:16:00 cg2062v
4 Frans Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weevergering15:16:00 cg2:16:00 cg2062v
4 Harmen Jansen cum uxore4-071Kerkpoortstraat 67weevergering19:17:00 cg3:17:00 cg3362v
4 Gerrit Jansen Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062v
4 Gerrit Jansen Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062v
4 Jacob Jansen cum uxore4-069Kerkpoortstraat 59winkelierbestaet wel36:12:00 cg6:12:00 cg2062v
5 Willem Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen19:17:00 cg3:17:00 cg4089r
5 Willem Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen19:17:00 cg3:17:00 cg4089r
5 Frans Jansen cum uxore5-127Spekmarkt 4coopmanbestaet reedelijk wel36:07:00 cg6:07:00 cg3094v
4 Johannes Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5kuipervan gering bestaen17:09:00 cg2:09:00 cg2358v
4 Johannes Jansen cum uxoreZuiderhaven 40kuipervan gering bestaen17:09:00 cg2:09:00 cg2358v
4 Hendrik Jansen cum uxore4-125Hofstraat 19weevergeringh15:16:00 cg2:16:00 cg2067v
3 Uilke Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5kuipervan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg4153r
3 Uilke Jansen cum uxoreZuiderhaven 40kuipervan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg4153r
4 Jan Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3478v
4 Jan Jansen cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3478v
3 Jan Jansen de Boer 3-201Heiligeweg 58soutdraegerbestaet gemeen15:01:00 cg2:01:00 cg3054v
4 Hendrik Jansen 4-244 weevergealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1278r
6 Dirk Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5metselaer, geweesenbestaet gemeen15:16:00 cg2:16:00 cg20107r
6 Dirk Jansen cum uxoreZuiderhaven 40metselaer, geweesenbestaet gemeen15:16:00 cg2:16:00 cg20107r
4 Albert Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgering11:13:00 cg2:13:00 cg3067v
4 Albert Jansen cum uxoreZuiderhaven 40matroosgering11:13:00 cg2:13:00 cg3067v
3 Gerben Jansen cum uxore3-194Heiligeweg 70bakker, mr.bestaet wel46:15:00 cg7:15:00 cg5254r
4 Ruird Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet maetigh18:01:00 cg3:01:00 cg2078v
4 Ruird Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet maetigh18:01:00 cg3:01:00 cg2078v
5 Jan Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5zeefmaeker, mr.bestaet maetigh35:19:00 cg6:19:00 cg2282v
5 Jan Jansen cum uxoreZuiderhaven 40zeefmaeker, mr.bestaet maetigh35:19:00 cg6:19:00 cg2282v
5 Roelof Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5bestaen wel30:14:00 cg5:14:00 cg2082r
5 Roelof Jansen cum uxoreZuiderhaven 40bestaen wel30:14:00 cg5:14:00 cg2082r
5 Marten Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2190r
5 Marten Jansen cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2190r
5 Christiaen Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5kleermaeker, mr.bestaet geringh25:01:00 cg4:01:00 cg4486v
5 Christiaen Jansen cum uxoreZuiderhaven 40kleermaeker, mr.bestaet geringh25:01:00 cg4:01:00 cg4486v
4 Jacob Jansen weduweKerkpoortstraat 5winkeltiebestaet gering6:16:00 cg1:16:00 cg2077v
4 Jacob Jansen weduweZuiderhaven 40winkeltiebestaet gering6:16:00 cg1:16:00 cg2077v
3 Gerlof Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5aschkarreman en sakkedraegerbestaen gemeen11:13:00 cg2:13:00 cg2053r
3 Gerlof Jansen cum uxoreZuiderhaven 40aschkarreman en sakkedraegerbestaen gemeen11:13:00 cg2:13:00 cg2053r
4[doorgehaald] Hendrik Jansen weduwe, is Berber Haentjes fol. 64vKerkpoortstraat 5bestaet gemeen0:00:00 cg0:00:00 cg3068r
4[doorgehaald] Hendrik Jansen weduwe, is Berber Haentjes fol. 64vZuiderhaven 40bestaet gemeen0:00:00 cg0:00:00 cg3068r
4 Evert Jansen cum uxore4-074Rozengracht 37ijsersmidgering19:01:00 cg3:01:00 cg2463r
4 Claes Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5sjouwergealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3070r
4 Claes Jansen cum uxoreZuiderhaven 40sjouwergealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3070r
5 Jan Jansen van Haarlem cum uxore5-105/2 weever, mr.bestaet reedelijk29:09:00 cg4:09:00 cg3091v
3 Claes Jansen Kerkpoortstraat 5gleybakkersknegtbestaet reedelijk wel12:04:00 cg2:04:00 cg1055r
3 Claes Jansen Zuiderhaven 40gleybakkersknegtbestaet reedelijk wel12:04:00 cg2:04:00 cg1055r
3 Theunis Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2252r
3 Theunis Jansen cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2252r
6 Sybren Jansen cum uxore6-050Kleine Bredeplaats 17galliootschipperbestaet gemeen34:17:00 cg5:17:00 cg33105r
3 Pieter Jansen burger c.u.Kerkpoortstraat 5een welgesteld burger25:14:00 cg4:14:00 cg2052r
3 Pieter Jansen burger c.u.Zuiderhaven 40een welgesteld burger25:14:00 cg4:14:00 cg2052r
3 Poulus Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos17:06:00 cg2:06:00 cg3052v
3 Poulus Jansen cum uxoreZuiderhaven 40matroos17:06:00 cg2:06:00 cg3052v
4 Hans Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgering11:13:00 cg2:13:00 cg2457v
4 Hans Jansen cum uxoreZuiderhaven 40matroosgering11:13:00 cg2:13:00 cg2457v
3 Hendrik Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5gleybakkersknegtgemeen bestaen14:05:00 cg2:05:00 cg2153r
3 Hendrik Jansen cum uxoreZuiderhaven 40gleybakkersknegtgemeen bestaen14:05:00 cg2:05:00 cg2153r
3 Jurjen Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5geringh bestaen19:01:00 cg3:01:00 cg2140r
3 Jurjen Jansen cum uxoreZuiderhaven 40geringh bestaen19:01:00 cg3:01:00 cg2140r
1 Coert Jansen cum uxore1-061Zoutsloot 27blauwferwersknegt30:00:00 cg5:00:00 cg607r
2 Dirk Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5ticchelaersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2234r
2 Dirk Jansen cum uxoreZuiderhaven 40ticchelaersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2234r
3 Arent Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet maetigh11:13:00 cg2:13:00 cg4145v
3 Arent Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet maetigh11:13:00 cg2:13:00 cg4145v
3 Willem Jansen weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1142v
3 Willem Jansen weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1142v
3 Evert Jansen cum uxore3-080Kerkpoortstraat 9weeverbestaet maetigh20:05:00 cg3:05:00 cg4145v
1 Poulus Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5alimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg205v
1 Poulus Jansen cum uxoreZuiderhaven 40alimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg205v
2 Andries Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5turfvaarder18:00:00 cg3:00:00 cg2028v
2 Andries Jansen cum uxoreZuiderhaven 40turfvaarder18:00:00 cg3:00:00 cg2028v
3 Jan Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5bestaet reedelijk15:06:00 cg2:06:00 cg2144v
3 Jan Jansen cum uxoreZuiderhaven 40bestaet reedelijk15:06:00 cg2:06:00 cg2144v
1 Jilles Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg218v
1 Jilles Jansen cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg218v
3 Harmen Jansen weduweKerkpoortstraat 5bestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg1244v
3 Harmen Jansen weduweZuiderhaven 40bestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg1244v
1 Jan Jansen Damast cum uxore1-152Noorderhaven 105weeverbestaet reedelijk wel25:00:00 cg4:00:00 cg4018r
2 Pieter Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2528r
2 Pieter Jansen cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2528r
3 Hendrik Jansen cum uxore3-155Franekereind 28soutdraegerbestaet maetigh15:05:00 cg2:05:00 cg3251v
1 Sikke Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5wort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg4112v
1 Sikke Jansen cum uxoreZuiderhaven 40wort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg4112v
3 Albert Jansen 3-038Nieuwstraat 36soldaet0:00:00 cg0:00:00 cg0042v
2 Jan Jansen de Groot Kerkpoortstraat 5paruikmaekersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2130v
2 Jan Jansen de Groot Zuiderhaven 40paruikmaekersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2130v
3 Pytter Jansen Kerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2044v
3 Pytter Jansen Zuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2044v
2 Lammert Jansen Kerkpoortstraat 5sakkedraeger7:17:00 cg1:17:00 cg1031r
2 Lammert Jansen Zuiderhaven 40sakkedraeger7:17:00 cg1:17:00 cg1031r
1 Rients Jansen weduweKerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet nae haer doen reedelijk wel11:04:00 cg2:04:00 cg1117v
1 Rients Jansen weduweZuiderhaven 40arbeydsterbestaet nae haer doen reedelijk wel11:04:00 cg2:04:00 cg1117v
1 Keimpe Jansen man en vrouwKerkpoortstraat 5glaesenmaeker, mr.van een gemeen bestaen14:09:00 cg2:09:00 cg201v
1 Keimpe Jansen man en vrouwZuiderhaven 40glaesenmaeker, mr.van een gemeen bestaen14:09:00 cg2:09:00 cg201v
1 Johannes Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5bierdraeger20:09:00 cg3:09:00 cg2016v
1 Johannes Jansen cum uxoreZuiderhaven 40bierdraeger20:09:00 cg3:09:00 cg2016v
2 Jan Jansen Kerkpoortstraat 5weeverbestaet wel24:16:00 cg4:16:00 cg3032r
2 Jan Jansen Zuiderhaven 40weeverbestaet wel24:16:00 cg4:16:00 cg3032r
3 Hans Jansen weduweKerkpoortstraat 5naysterbestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1051r
3 Hans Jansen weduweZuiderhaven 40naysterbestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1051r
3 Kornelus Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weevermaetig bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2039v
3 Kornelus Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weevermaetig bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2039v
2 Claas Jansen weduweKerkpoortstraat 5spoelsterbesit niets en wint zeer weingh6:12:00 cg1:12:00 cg1029v
2 Claas Jansen weduweZuiderhaven 40spoelsterbesit niets en wint zeer weingh6:12:00 cg1:12:00 cg1029v
1 Ernst Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weever15:06:00 cg2:06:00 cg214v
1 Ernst Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weever15:06:00 cg2:06:00 cg214v
3 Albert Jansen Kalkman Kerkpoortstraat 5rentenierbestaet gemeen22:11:00 cg3:11:00 cg2051r
3 Albert Jansen Kalkman Zuiderhaven 40rentenierbestaet gemeen22:11:00 cg3:11:00 cg2051r
3 Beernt Jansen belast met een swaer huisgesinKerkpoortstraat 5weever, mr.bestaet maetigh20:01:00 cg3:01:00 cg1538v
3 Beernt Jansen belast met een swaer huisgesinZuiderhaven 40weever, mr.bestaet maetigh20:01:00 cg3:01:00 cg1538v
2 Jocchum Jansen cum uxore2-088/2 pottebackersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2226v
3 Hendrik Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet maetigh18:03:00 cg3:03:00 cg2145r
3 Hendrik Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet maetigh18:03:00 cg3:03:00 cg2145r
1 Pieter Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5wever15:00:00 cg2:00:00 cg216v
1 Pieter Jansen cum uxoreZuiderhaven 40wever15:00:00 cg2:00:00 cg216v
1 Sander Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebackersknegtpauper11:13:00 cg2:13:00 cg424v
1 Sander Jansen cum uxoreZuiderhaven 40pannebackersknegtpauper11:13:00 cg2:13:00 cg424v
3 Gerryt Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2248r
3 Gerryt Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2248r
3 Pieter Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5timmermansknegtvan seer geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg3441r
3 Pieter Jansen cum uxoreZuiderhaven 40timmermansknegtvan seer geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg3441r
2 Jan Jansen Kalf cum uxore2-024 bestaet maetigh23:15:00 cg4:15:00 cg3022r
1 Dirk Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5wever16:00:00 cg2:00:00 cg2112v
1 Dirk Jansen cum uxoreZuiderhaven 40wever16:00:00 cg2:00:00 cg2112v
3 Gerryt Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh16:05:00 cg2:05:00 cg2341v
3 Gerryt Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh16:05:00 cg2:05:00 cg2341v
2 Leendert Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weever19:13:00 cg3:13:00 cg3124r
2 Leendert Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weever19:13:00 cg3:13:00 cg3124r
1 Tjalling Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5schoenlapper20:00:00 cg3:00:00 cg203r
1 Tjalling Jansen cum uxoreZuiderhaven 40schoenlapper20:00:00 cg3:00:00 cg203r
1 Dries Jansen Kerkpoortstraat 5beurtschipperbestaet wel55:09:00 cg9:09:00 cg403v
1 Dries Jansen Zuiderhaven 40beurtschipperbestaet wel55:09:00 cg9:09:00 cg403v
2 Johan Jansen cum uxore2-004Zoutsloot 95matroosbestaet maetigh15:06:00 cg2:06:00 cg2119v
2 Bartel Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weever11:13:00 cg2:13:00 cg2122v
2 Bartel Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weever11:13:00 cg2:13:00 cg2122v
2 Beernt Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5gleybakkersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2125r
2 Beernt Jansen cum uxoreZuiderhaven 40gleybakkersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2125r
1 Rein Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2214v
1 Rein Jansen cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2214v
3 Hendrik Jansen Kerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1139v
3 Hendrik Jansen Zuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1139v
3 Harmen Jansen cum uxore3-017 weevergering bestaen17:17:00 cg3:17:00 cg2439v
3 Hendrik Jansen cum uxore3-018 weevergeringh bestaen15:16:00 cg2:16:00 cg2439v
1 Marten Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5setschipper op een schuitevan geringh bestaen12:13:00 cg2:13:00 cg202r
1 Marten Jansen cum uxoreZuiderhaven 40setschipper op een schuitevan geringh bestaen12:13:00 cg2:13:00 cg202r
3 Hendrik Jansen cum uxore3-119/3Kerkpoortstraat 12weeverbestaet reedelijk15:16:00 cg2:16:00 cg2049r
2 Gerrit Jansen cum uxore2-028/3 weever17:00:00 cg2:00:00 cg2023r
2 Gerrit Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5wever15:01:00 cg2:01:00 cg2023r
2 Gerrit Jansen cum uxoreZuiderhaven 40wever15:01:00 cg2:01:00 cg2023r
3 Reynder Jansen cum uxore3-033/4Nieuwstraat 22weeverbestaet maetigh18:03:00 cg3:03:00 cg2141v
3 Reynder Jansen cum uxore3-033/4Nieuwstraat 24weeverbestaet maetigh18:03:00 cg3:03:00 cg2141v
1 Claes Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebackersknegtseer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2213v
1 Claes Jansen cum uxoreZuiderhaven 40pannebackersknegtseer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2213v
2 Andries Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3321v
2 Andries Jansen cum uxoreZuiderhaven 40matroosgealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3321v
3 Jan Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk22:01:00 cg3:01:00 cg3147v
3 Jan Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk22:01:00 cg3:01:00 cg3147v
3 Claas Jansen cum uxore3-029Nieuwstraat 29kan just sijn kost winnen17:08:00 cg2:08:00 cg2140v
3 Gerrit Jansen cum uxore3-106Molenpad 16weeverbestaet reedelijk15:06:00 cg2:06:00 cg2147v
3 Gerrit Jansen cum uxore3-120/2Kerkpoortstraat 8weeverbestaet reedelijk15:17:00 cg2:17:00 cg2249v
3 Lammert Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5soldaat, miliare11:13:00 cg2:13:00 cg3039r
3 Lammert Jansen cum uxoreZuiderhaven 40soldaat, miliare11:13:00 cg2:13:00 cg3039r
2 Hendrik Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5wever15:06:00 cg2:06:00 cg2121v
2 Hendrik Jansen cum uxoreZuiderhaven 40wever15:06:00 cg2:06:00 cg2121v
3 Beernt Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaen maetigh17:00:00 cg2:00:00 cg2049v
3 Beernt Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaen maetigh17:00:00 cg2:00:00 cg2049v
1 Lieuwe Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5metselaersknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2011v
1 Lieuwe Jansen cum uxoreZuiderhaven 40metselaersknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2011v
1 Jan Jansen Amlander cum uxoreKerkpoortstraat 5smalschipperbestaet reedelijk wel30:00:00 cg5:00:00 cg2118r
1 Jan Jansen Amlander cum uxoreZuiderhaven 40smalschipperbestaet reedelijk wel30:00:00 cg5:00:00 cg2118r
2 Hendrik Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weever11:13:00 cg2:13:00 cg2127v
2 Hendrik Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weever11:13:00 cg2:13:00 cg2127v
2 Harmen Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5bontweverbestaet sober18:17:00 cg3:17:00 cg4221v
2 Harmen Jansen cum uxoreZuiderhaven 40bontweverbestaet sober18:17:00 cg3:17:00 cg4221v
1 Wopke Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5pottebackersknegt18:17:00 cg3:17:00 cg4213r
1 Wopke Jansen cum uxoreZuiderhaven 40pottebackersknegt18:17:00 cg3:17:00 cg4213r
2 Beernt Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weverbestaet maetigh20:01:00 cg3:01:00 cg2229r
2 Beernt Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weverbestaet maetigh20:01:00 cg3:01:00 cg2229r
8 Dirk Jansens vrouwKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg22147r
8 Dirk Jansens vrouwZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg22147r
3 Albert Janus cum uxore3-038Nieuwstraat 36weeverbestaet geringh15:13:00 cg2:13:00 cg4041r
3 Hendrik Janus cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2251v
3 Hendrik Janus cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2251v
1 Okke Jarighs cum uxoreKerkpoortstraat 5fluitschipperbestaet gemeen25:00:00 cg4:00:00 cg208v
1 Okke Jarighs cum uxoreZuiderhaven 40fluitschipperbestaet gemeen25:00:00 cg4:00:00 cg208v
8 Johannes Jarighs cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering14:09:00 cg2:09:00 cg20148r
8 Johannes Jarighs cum uxoreZuiderhaven 40weevergering14:09:00 cg2:09:00 cg20148r
1 Hendrik Jarigs cum uxoreKerkpoortstraat 5leerloyersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg225r
1 Hendrik Jarigs cum uxoreZuiderhaven 40leerloyersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg225r
5 Hyke Jarigs Kerkpoortstraat 5postgering6:12:00 cg1:12:00 cg0081v
5 Hyke Jarigs Zuiderhaven 40postgering6:12:00 cg1:12:00 cg0081v
5 Wyger Jarigs cum uxore5-020Kleine Kerkstraat 6weeverbestaet geringh18:17:00 cg3:17:00 cg4281v
4 Jacob Jarigs cum uxore4-127Hofstraat 21weeverbestaet gemeen17:00:00 cg2:00:00 cg2067v
2 Jacob Jaspers cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2033r
2 Jacob Jaspers cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2033r
2 Albert Jelles Kerkpoortstraat 5bestaet gemeen, leeft van sijn renten10:02:00 cg1:02:00 cg1021r
2 Albert Jelles Zuiderhaven 40bestaet gemeen, leeft van sijn renten10:02:00 cg1:02:00 cg1021r
3 Sikke Jelles weduwe3-137Lammert Warndersteeg 6weeverinnebestaet gemeen6:16:00 cg1:16:00 cg3150r
1 Janneke Jelles een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1018v
1 Janneke Jelles een weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1018v
2 Aeltje Jelles een weduweKerkpoortstraat 5bestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1030v
2 Aeltje Jelles een weduweZuiderhaven 40bestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1030v
1 Antje Jelles Kerkpoortstraat 5wort gealimenteert0:00:00 cg0:00:00 cg1018r
1 Antje Jelles Zuiderhaven 40wort gealimenteert0:00:00 cg0:00:00 cg1018r
3 Jolte Jelles weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1348r
3 Jolte Jelles weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1348r
2 Eelke Jelles 2-004/2Zoutsloot 93timmerman, mr.bestaet reedelijk22:11:00 cg3:11:00 cg2020r
2 Hessel Jelles cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2233r
2 Hessel Jelles cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2233r
2 Theunis Jelles weduwe2-121Rozemarijnstraat 3potwinkeltje, klein12:13:00 cg2:13:00 cg2033v
7 Douwe Jelles weduwe7-066Voorstraat 65winkelierschemaetigh23:15:00 cg3:15:00 cg20124r
7 Jetse Jelles cum uxoreKerkpoortstraat 5winkelier en glaesemakerbestaet maetigh wel39:17:00 cg6:17:00 cg22129r
7 Jetse Jelles cum uxoreZuiderhaven 40winkelier en glaesemakerbestaet maetigh wel39:17:00 cg6:17:00 cg22129r
5 Jan Jelles cum uxore5-103Gardenierstraat 3matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg6091r
5 Jacob Jelles cum uxore5-116Heiligeweg 28slotmaeker, mr.bestaet maetigh20:01:00 cg3:01:00 cg2293r
4 Taeke Jelles cum uxore4-188Spinhuisstraat 1weeverbestaet geringh19:08:00 cg3:08:00 cg3073v
2 Ruird Jeltes 2-122Noorderhaven 109bontreeder en coopman39:19:00 cg6:19:00 cg2033v
1 Jelte Jeltes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2111v
1 Jelte Jeltes cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2111v
8 Frans Jeltes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg41149v
8 Frans Jeltes cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg41149v
7 Cornelis Jentjes cum uxore7-079Voorstraat 45coopmanbestaet wel82:05:00 cg13:05:00 cg50125v
4 Antje Jentjes Kerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg2058r
4 Antje Jentjes Zuiderhaven 40arbeydsterbestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg2058r
6 Fedde Jentjes cum uxoreKerkpoortstraat 5kooltjerbestaet gemeen24:01:00 cg4:01:00 cg33105v
6 Fedde Jentjes cum uxoreZuiderhaven 40kooltjerbestaet gemeen24:01:00 cg4:01:00 cg33105v
1 Trijntje Jentjes een weduwe1-101Zoutsloot 55arbeydster6:12:00 cg1:12:00 cg1011v
5 Jacob Jerimias cum uxore5-055Grote Kerkstraat 20stoeldrayer, mr.bestaet maetigh25:14:00 cg4:14:00 cg2084v
6 Wouter Jetses cum uxoreKerkpoortstraat 5beurtschipperbestaet matigh25:00:00 cg4:00:00 cg20104v
6 Wouter Jetses cum uxoreZuiderhaven 40beurtschipperbestaet matigh25:00:00 cg4:00:00 cg20104v
4 Pytter Jetses cum uxoreKerkpoortstraat 5weeversknegtgering11:09:00 cg2:09:00 cg2065r
4 Pytter Jetses cum uxoreZuiderhaven 40weeversknegtgering11:09:00 cg2:09:00 cg2065r
5 Jelle Jetses cum uxore5-173Schritsen 31rentenier36:00:00 cg6:00:00 cg2098r
5 Jan Jetses cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2087r
5 Jan Jetses cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2087r
6 Pieter Jetses cum uxore6-141Schritsen 15matroos op 't Princejagtbestaet heel wel40:00:00 cg6:00:00 cg30115r
6 Aeffke Jetses Kerkpoortstraat 5breydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg10113v
6 Aeffke Jetses Zuiderhaven 40breydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg10113v
8 Tymon Jetses cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosvan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg40151v
8 Tymon Jetses cum uxoreZuiderhaven 40matroosvan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg40151v
8 Jacob Jetses cum uxoreKerkpoortstraat 5timmermanbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22143r
8 Jacob Jetses cum uxoreZuiderhaven 40timmermanbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22143r
7 Pieter Jetses weduweKerkpoortstraat 5arbeydstergering6:16:00 cg1:16:00 cg20118r
7 Pieter Jetses weduweZuiderhaven 40arbeydstergering6:16:00 cg1:16:00 cg20118r
3 Hans Jetses weduwe3-112Kerkpoortstraat 55backerinnebestaet just om haer cost te winnen19:15:00 cg3:15:00 cg1248r
1 Gerben Jetses weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2116r
1 Gerben Jetses weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2116r
1 Hubert Jetses met sijn vrouw1-003Noorderhaven 7matroos11:09:00 cg2:09:00 cg201r
4 Hendrik Jielles cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebakkersknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2060r
4 Hendrik Jielles cum uxoreZuiderhaven 40pannebakkersknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2060r
7 Harmen Jilles cum uxoreKerkpoortstraat 5wieldrayersknegtgering11:09:00 cg2:09:00 cg20121v
7 Harmen Jilles cum uxoreZuiderhaven 40wieldrayersknegtgering11:09:00 cg2:09:00 cg20121v
7 Marten Jilles weduweKerkpoortstraat 5bestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10128v
7 Marten Jilles weduweZuiderhaven 40bestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10128v
8 Sybe Jilts cum uxoreKerkpoortstraat 5metselaerbestaet geringh15:01:00 cg2:01:00 cg20140r
8 Sybe Jilts cum uxoreZuiderhaven 40metselaerbestaet geringh15:01:00 cg2:01:00 cg20140r
2 Bauke Jilts cum uxore2-090Hoogstraat 45winkelier en weeverbestaet reedelijk wel21:00:00 cg3:00:00 cg2129r
3 Ynskjen Jilts een weduwe3-015 spoelsterbestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg1239v
1 Theunis Jilts cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2013v
1 Theunis Jilts cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2013v
2 Hendrik Jocchums cum uxoreKerkpoortstraat 5leerloyer24:16:00 cg4:16:00 cg3037r
2 Hendrik Jocchums cum uxoreZuiderhaven 40leerloyer24:16:00 cg4:16:00 cg3037r
3 Bauke Jocchums cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg4040v
3 Bauke Jocchums cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg4040v
2 Jelle Jocchums cum uxore2-050 scheepstimmerman20:09:00 cg3:09:00 cg4324v
4 IJsbrand Jocchums cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosseer gering van bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2259r
4 IJsbrand Jocchums cum uxoreZuiderhaven 40matroosseer gering van bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2259r
4 Jan Jocchums cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergering bestaen22:09:00 cg3:09:00 cg5260r
4 Jan Jocchums cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergering bestaen22:09:00 cg3:09:00 cg5260r
3 Sybren Jocchums cum uxore3-202Heiligeweg 56soutdraegerbestaet maetig25:00:00 cg4:00:00 cg2354v
5 Pieter Jocchums cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerendspersoonbestaet gemeen22:11:00 cg3:11:00 cg2085v
5 Pieter Jocchums cum uxoreZuiderhaven 40vaerendspersoonbestaet gemeen22:11:00 cg3:11:00 cg2085v
3 Pieter Joekes vrijgeselKerkpoortstraat 5uytdraegerbestaet reedelijk11:12:00 cg1:12:00 cg1043v
3 Pieter Joekes vrijgeselZuiderhaven 40uytdraegerbestaet reedelijk11:12:00 cg1:12:00 cg1043v
5 Albert Joekkes cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdraegergealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3480r
5 Albert Joekkes cum uxoreZuiderhaven 40turfdraegergealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3480r
8 Sybren Joghums cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg23153r
8 Sybren Joghums cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg23153r
6 Jacob Johannes cum uxoreKerkpoortstraat 5waeterhaelderbestaet geringh13:05:00 cg2:05:00 cg23111v
6 Jacob Johannes cum uxoreZuiderhaven 40waeterhaelderbestaet geringh13:05:00 cg2:05:00 cg23111v
6 Jan Johannes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgemeen bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg22114r
6 Jan Johannes cum uxoreZuiderhaven 40matroosgemeen bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg22114r
8 Sipkjen Johannes Kerkpoortstraat 5naystervan geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg10142r
8 Sipkjen Johannes Zuiderhaven 40naystervan geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg10142r
8 Claas Johannes cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerendpersoonbestaet gemeen11:13:00 cg2:13:00 cg21143r
8 Claas Johannes cum uxoreZuiderhaven 40vaerendpersoonbestaet gemeen11:13:00 cg2:13:00 cg21143r
6 Gerben Johannes 6-091Sint Odolphisteeg 5coopmansknegtbestaet gemeen14:09:00 cg2:09:00 cg20109r
8 Andries Johannes cum uxoreKerkpoortstraat 5zeylmaeker, mr.bestaet gemeen28:00:00 cg4:00:00 cg21136v
8 Andries Johannes cum uxoreZuiderhaven 40zeylmaeker, mr.bestaet gemeen28:00:00 cg4:00:00 cg21136v
7 Gerben Johannes cum uxore7-077Voorstraat 47schoenmaeker en winkelierbestaet maetigh wel36:07:00 cg6:07:00 cg30125r
7 Hendrik Johannes cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg21126r
7 Hendrik Johannes cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg21126r
4 Robijn Johannes Kerkpoortstraat 5weevergeringh bestaen9:01:00 cg1:01:00 cg1070v
4 Robijn Johannes Zuiderhaven 40weevergeringh bestaen9:01:00 cg1:01:00 cg1070v
4 Frans Johannes Kerkpoortstraat 5weevergeringh bestaen9:01:00 cg1:01:00 cg1070v
4 Frans Johannes Zuiderhaven 40weevergeringh bestaen9:01:00 cg1:01:00 cg1070v
5 Freerk Johannes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgemeen bestaen18:03:00 cg3:03:00 cg2193v
5 Freerk Johannes cum uxoreZuiderhaven 40matroosgemeen bestaen18:03:00 cg3:03:00 cg2193v
5 Sjoerd Johannes cum uxore5-165Lanen 34timmerman, mr.bestaet wel32:00:00 cg5:00:00 cg3097r
5 Emke Johannes Kerkpoortstraat 5stijffsterbestaet [niet ingevuld]11:12:00 cg2:12:00 cg1097v
5 Emke Johannes Zuiderhaven 40stijffsterbestaet [niet ingevuld]11:12:00 cg2:12:00 cg1097v
3 Otte Johannes weduwe3-203Heiligeweg 54winkeltjebestaet nae haer doen heel wel17:00:00 cg2:00:00 cg1055r
5 Foeke Johannes cum uxoreKerkpoortstraat 5gleybakkersknegtbestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2198v
5 Foeke Johannes cum uxoreZuiderhaven 40gleybakkersknegtbestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2198v
4 Willem Johannes cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering doch werkt met diverse getouwen26:01:00 cg4:01:00 cg4273r
4 Willem Johannes cum uxoreZuiderhaven 40weevergering doch werkt met diverse getouwen26:01:00 cg4:01:00 cg4273r
4 Jacob Johannes cum uxore4-198Zuiderhaven 52ytigmeestervan gering bestaen29:04:00 cg4:04:00 cg4274v
1 Jan Johannes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:09:00 cg2:09:00 cg209v
1 Jan Johannes cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:09:00 cg2:09:00 cg209v
3 Pytter Johannes 3-005Scheffersplein 9ruilbuiterbestaet geringh17:13:00 cg2:13:00 cg2238v
1 Pieter Johannes weduweKerkpoortstraat 5arbeydstervan gering bestaen10:04:00 cg1:04:00 cg2018r
1 Pieter Johannes weduweZuiderhaven 40arbeydstervan gering bestaen10:04:00 cg1:04:00 cg2018r
1 Keympe Johannes cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerendpersoon13:05:00 cg2:05:00 cg2311r
1 Keympe Johannes cum uxoreZuiderhaven 40vaerendpersoon13:05:00 cg2:05:00 cg2311r
2 Hans Johannes Kerkpoortstraat 5wagenmaeker, mr.bestaet maetigh24:00:00 cg4:00:00 cg3029r
2 Hans Johannes Zuiderhaven 40wagenmaeker, mr.bestaet maetigh24:00:00 cg4:00:00 cg3029r
3 Wopke Johannes cum uxore3-013Lombardstraat 8turfdraeger, trekschipper en winkelierbestaet maetigh29:09:00 cg4:09:00 cg3039r
1 Jouke Johannes weduwe1-065Zeilmakersstraat 11gering bestaan6:12:00 cg1:12:00 cg108r
1 Jouke Johannes weduwe1-065Zoutsloot 41gering bestaan6:12:00 cg1:12:00 cg108r
1 Jouke Johannes weduwe1-065Zoutsloot 16gering bestaan6:12:00 cg1:12:00 cg108r
3 Johannes Johannes cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet redelijk20:03:00 cg3:03:00 cg3042r
3 Johannes Johannes cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet redelijk20:03:00 cg3:03:00 cg3042r
2 Jan Johannes weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2022r
2 Jan Johannes weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2022r
3 Cornelis Johannes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg3243r
3 Cornelis Johannes cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg3243r
2 Joost Johannes weduweKerkpoortstraat 5naystervan een geringh bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg4020r
2 Joost Johannes weduweZuiderhaven 40naystervan een geringh bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg4020r
1 Gijsbert Johannes cum uxoreKerkpoortstraat 5leertouwerbestaet reedelijk19:08:00 cg3:08:00 cg3014r
1 Gijsbert Johannes cum uxoreZuiderhaven 40leertouwerbestaet reedelijk19:08:00 cg3:08:00 cg3014r
1 Gerrit Johannes cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2313v
1 Gerrit Johannes cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2313v
1 Janneke Johannes een bejaarde vrijsterKerkpoortstraat 5arbeydster6:12:00 cg1:12:00 cg102v
1 Janneke Johannes een bejaarde vrijsterZuiderhaven 40arbeydster6:12:00 cg1:12:00 cg102v
7 Jouke Jolles c.u.Kerkpoortstraat 5oud en arm11:13:00 cg2:13:00 cg40121v
7 Jouke Jolles c.u.Zuiderhaven 40oud en arm11:13:00 cg2:13:00 cg40121v
8 Lijsbert Joosten een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg12137v
8 Lijsbert Joosten een weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg12137v
7 Martje Joosten Kerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg10123v
7 Martje Joosten Zuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg10123v
8 Maartje Joosten Kerkpoortstraat 5naystergering6:12:00 cg1:12:00 cg10140v
8 Maartje Joosten Zuiderhaven 40naystergering6:12:00 cg1:12:00 cg10140v
6 Jacob Joosten cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebakkersknegtbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg20109r
6 Jacob Joosten cum uxoreZuiderhaven 40pannebakkersknegtbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg20109r
2 Klaas Joosten en suster2-105Hoogstraat 26bestaen redelijk30:07:00 cg5:07:00 cg3030v
3 Pieter Joosten cum uxore3-151Franekereind 36turfdraeger12:13:00 cg2:13:00 cg2050v
5 Jacob Joosten cum uxoreKerkpoortstraat 5kleermaekerbestaet sober11:09:00 cg2:09:00 cg2185v
5 Jacob Joosten cum uxoreZuiderhaven 40kleermaekerbestaet sober11:09:00 cg2:09:00 cg2185v
4 Fekke Joosten cum uxore4-238Zuiderstraat 18weeverbestaet maetigh15:16:00 cg2:16:00 cg2077v
3 Pytter Joris cum uxoreKerkpoortstraat 5gortmaekersknegtgering van bestaen12:13:00 cg2:13:00 cg2052r
3 Pytter Joris cum uxoreZuiderhaven 40gortmaekersknegtgering van bestaen12:13:00 cg2:13:00 cg2052r
8de erven van Hyltje Joris 8-090Vijver 4sonder bedrijffbestaen maetig wel36:07:00 cg6:07:00 cg30142v
8 Otte Joris cum uxoreKerkpoortstraat 5schipperbestaet maetigh36:07:00 cg6:07:00 cg30142v
8 Otte Joris cum uxoreZuiderhaven 40schipperbestaet maetigh36:07:00 cg6:07:00 cg30142v
1 Willem Josephs cum uxoreKerkpoortstraat 5weever16:00:00 cg2:00:00 cg2212r
1 Willem Josephs cum uxoreZuiderhaven 40weever16:00:00 cg2:00:00 cg2212r
3 Joseph Josephs cum uxoreKerkpoortstraat 5bollebuisjebakkerbestaet gemeen11:13:00 cg2:13:00 cg5046v
3 Joseph Josephs cum uxoreZuiderhaven 40bollebuisjebakkerbestaet gemeen11:13:00 cg2:13:00 cg5046v
1 Sjoerd Joukes weduweKerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg108r
1 Sjoerd Joukes weduweZuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg108r
1 Hein Joukes cum uxoreKerkpoortstraat 5schipper op een galjootbestaet taemelijk wel40:09:00 cg6:09:00 cg233r
1 Hein Joukes cum uxoreZuiderhaven 40schipper op een galjootbestaet taemelijk wel40:09:00 cg6:09:00 cg233r
1 Tjeerd Joukes cum uxoreKerkpoortstraat 5sethschipper30:00:00 cg5:00:00 cg238r
1 Tjeerd Joukes cum uxoreZuiderhaven 40sethschipper30:00:00 cg5:00:00 cg238r
4 Jacob Joukes cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerendspersoon als scheepstimmermanvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2071r
4 Jacob Joukes cum uxoreZuiderhaven 40vaerendspersoon als scheepstimmermanvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2071r
8 Jan Joukes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet maetigh25:12:00 cg4:12:00 cg21135r
8 Jan Joukes cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet maetigh25:12:00 cg4:12:00 cg21135r
8 Albert Joukes weduwe8-040Havenplein 16winkeltjebestaet maetigh18:09:00 cg3:09:00 cg11137v
7 Evert Jurjens weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg15131r
7 Evert Jurjens weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg15131r
8 Hendrik Jurjens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg21150v
8 Hendrik Jurjens cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg21150v
8 Harmen Jurjens 8-055 weeverbestaet geringh25:00:00 cg4:00:00 cg22138v
8 Jacob Jurjens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg23142r
8 Jacob Jurjens cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg23142r
3 Gerryt Jurjens cum uxore3-026Nieuwstraat 19bestaet maetigh18:16:00 cg3:16:00 cg2040v
1 Eylart Jurjens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg227v
1 Eylart Jurjens cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg227v
3 Evert Jurjens cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebackersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2249r
3 Evert Jurjens cum uxoreZuiderhaven 40pannebackersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2249r
2 Tjerk Jurjens Kerkpoortstraat 5metselaer, mr. en winkelier26:15:00 cg4:15:00 cg3032v
2 Tjerk Jurjens Zuiderhaven 40metselaer, mr. en winkelier26:15:00 cg4:15:00 cg3032v
4 Beernt Jurjens Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1071v
4 Beernt Jurjens Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1071v
4 Hiltje Jurjens een weduweKerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet seer gering6:16:00 cg1:16:00 cg2064r
4 Hiltje Jurjens een weduweZuiderhaven 40arbeydsterbestaet seer gering6:16:00 cg1:16:00 cg2064r
6 Jan Jurjens cum uxoreKerkpoortstraat 5knegt van de secretaris Braem11:13:00 cg2:13:00 cg22106v
6 Jan Jurjens cum uxoreZuiderhaven 40knegt van de secretaris Braem11:13:00 cg2:13:00 cg22106v
8 Jacob Jurres cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerendpersoonbestaet maetig11:13:00 cg2:13:00 cg21152r
8 Jacob Jurres cum uxoreZuiderhaven 40vaerendpersoonbestaet maetig11:13:00 cg2:13:00 cg21152r
4 Hiltje Keimpes een weduweKerkpoortstraat 5gealimentteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1071r
4 Hiltje Keimpes een weduweZuiderhaven 40gealimentteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1071r
6 Gerrit Keimpes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgering11:13:00 cg2:13:00 cg22104v
6 Gerrit Keimpes cum uxoreZuiderhaven 40matroosgering11:13:00 cg2:13:00 cg22104v
4 Pytter Keimpes de jonge4-233Zuiderhaven 70coopmanbestaet wel54:07:00 cg9:07:00 cg3077r
5 Haye Keympes cum uxore5-104Gardenierstraat 3bierdraegerbestaet gemeen18:16:00 cg3:16:00 cg2091v
8 Dirk Klaesen cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg20137r
8 Dirk Klaesen cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg20137r
7 Yske Klaeses 7-104Voorstraat 15scheeps- en huistimmermanbestaet maetigh wel18:19:00 cg3:19:00 cg10128r
1 Pieter Laeses cum uxoreKerkpoortstraat 5wort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg434v
1 Pieter Laeses cum uxoreZuiderhaven 40wort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg434v
4 Johannes Lambertus cum uxoreKerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2270r
4 Johannes Lambertus cum uxoreZuiderhaven 40weeversknegtbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2270r
4 Jan Lammerts weduwe4-006Schritsen 52winkeltje, kleinbestaet maetig wel10:17:00 cg1:17:00 cg1056v
4 Baukjen Lammerts een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1063r
4 Baukjen Lammerts een weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1063r
6 Tjeerd Lammerts Kerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet seer gering7:17:00 cg1:17:00 cg10105v
6 Tjeerd Lammerts Zuiderhaven 40weeversknegtbestaet seer gering7:17:00 cg1:17:00 cg10105v
5 Jan Lammerts doghtersKerkpoortstraat 5gealimenteerdt met turf0:00:00 cg0:00:00 cg2080v
5 Jan Lammerts doghtersZuiderhaven 40gealimenteerdt met turf0:00:00 cg0:00:00 cg2080v
5 Jan Lammerts cum uxoreKerkpoortstraat 5schoenlapperbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg4099r
5 Jan Lammerts cum uxoreZuiderhaven 40schoenlapperbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg4099r
1 Willem Lammerts cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg346r
1 Willem Lammerts cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg346r
1 Marten Lammerts weduwe1-102Zoutsloot 57stijffsterseer gering bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg1211v
2 Thomas Lammerts cum uxore2-014Karremanstraat 13weeverbestaet reedelijk26:15:00 cg4:15:00 cg3020v
2 Thomas Lammerts cum uxore2-014Karremanstraat 15weeverbestaet reedelijk26:15:00 cg4:15:00 cg3020v
2 Thomas Lammerts cum uxore2-014Karremanstraat 17weeverbestaet reedelijk26:15:00 cg4:15:00 cg3020v
2 Jan Lammerts cum uxoreKerkpoortstraat 5alimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2028r
2 Jan Lammerts cum uxoreZuiderhaven 40alimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2028r
3 Beernt Lammerts 3-103Molenpad 9bestaet reedelijk19:08:00 cg3:08:00 cg3047r
3 Sjoerd Lammerts weduweKerkpoortstraat 5winkeltie, kleingering bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg1242v
3 Sjoerd Lammerts weduweZuiderhaven 40winkeltie, kleingering bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg1242v
8 Hessel Lammerts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20147v
8 Hessel Lammerts cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20147v
6 Hendrik Leenderts weduweKerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg20114v
6 Hendrik Leenderts weduweZuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg20114v
2 Abe Lenses cum uxoreKerkpoortstraat 5ruilerbuiter18:17:00 cg3:17:00 cg2426v
2 Abe Lenses cum uxoreZuiderhaven 40ruilerbuiter18:17:00 cg3:17:00 cg2426v
1 Antje Lenses Kerkpoortstraat 5viswijffpauper6:16:00 cg1:16:00 cg227r
1 Antje Lenses Zuiderhaven 40viswijffpauper6:16:00 cg1:16:00 cg227r
3 Lourens Lents cum uxoreKerkpoortstraat 5soldaet ten oorlogh, vaert alsbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2143v
3 Lourens Lents cum uxoreZuiderhaven 40soldaet ten oorlogh, vaert alsbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2143v
5 Binjamin Levi cum uxore5-011Voorstraat 76hoedschoenmaekerbestaet gemeen22:01:00 cg3:01:00 cg2480v
7 Philippus Levi cum uxoreKerkpoortstraat 5hoedschoonmaekerbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg22132v
7 Philippus Levi cum uxoreZuiderhaven 40hoedschoonmaekerbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg22132v
8 Pyttje Lieuwes Kerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10145v
8 Pyttje Lieuwes Zuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10145v
7 Douwe Lieuwes cum uxoreKerkpoortstraat 5wagenmaeker en stads aschkarremanbestaet maetigh wel22:14:00 cg3:14:00 cg23123r
7 Douwe Lieuwes cum uxoreZuiderhaven 40wagenmaeker en stads aschkarremanbestaet maetigh wel22:14:00 cg3:14:00 cg23123r
1 Lieuwe Lieuwes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2012r
1 Lieuwe Lieuwes cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2012r
3 Hendrik Lieuwes weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3044v
3 Hendrik Lieuwes weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3044v
1 Fedde Lieuwes cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverwort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2014r
1 Fedde Lieuwes cum uxoreZuiderhaven 40weeverwort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2014r
2 Lieuwe Lieuwes cum uxoreKerkpoortstraat 5metselaersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2132r
2 Lieuwe Lieuwes cum uxoreZuiderhaven 40metselaersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2132r
6 Trijntje Lieuwes weduweKerkpoortstraat 5seer arm6:16:00 cg1:16:00 cg20106v
6 Trijntje Lieuwes weduweZuiderhaven 40seer arm6:16:00 cg1:16:00 cg20106v
5 Trijntje Lieuwes Kerkpoortstraat 5naysterbestaet reedelijk6:12:00 cg1:12:00 cg1097v
5 Trijntje Lieuwes Zuiderhaven 40naysterbestaet reedelijk6:12:00 cg1:12:00 cg1097v
4 Sybe Lieuwes cum uxore4-245 arbeydergering17:06:00 cg2:06:00 cg3078r
5 Meyndert Lieuwes cum uxoreKerkpoortstraat 5wolkammersknegtbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg4096v
5 Meyndert Lieuwes cum uxoreZuiderhaven 40wolkammersknegtbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg4096v
4 Johannes Lodewijks cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3167r
4 Johannes Lodewijks cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3167r
2 Sible Lodewijks cum uxoreKerkpoortstraat 5wever20:09:00 cg3:09:00 cg2036v
2 Sible Lodewijks cum uxoreZuiderhaven 40wever20:09:00 cg3:09:00 cg2036v
2 Klaes Lodewijks cum uxoreKerkpoortstraat 5weever11:13:00 cg2:13:00 cg4022v
2 Klaes Lodewijks cum uxoreZuiderhaven 40weever11:13:00 cg2:13:00 cg4022v
3 Claas Lodewijks cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg5145r
3 Claas Lodewijks cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg5145r
2 Fokke Lolkes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2037r
2 Fokke Lolkes cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2037r
1 Oeds Lolkes cum uxore1-045Zoutsloot 1pauper of gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg405r
1 Oeds Lolkes cum uxore1-045Zoutsloot 3pauper of gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg405r
1 Oeds Lolkes cum uxore1-045Zoutsloot 5pauper of gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg405r
1 Oeds Lolkes cum uxore1-045Zoutsloot 7pauper of gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg405r
1 Oeds Lolkes cum uxore1-045Zoutsloot 9pauper of gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg405r
1 Oeds Lolkes cum uxore1-045Zoutsloot 11pauper of gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg405r
1 Freerk Lolkes cum uxoreKerkpoortstraat 5worden gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2016r
1 Freerk Lolkes cum uxoreZuiderhaven 40worden gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2016r
2 Klaeske Lolkes een weduweKerkpoortstraat 5bestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg1021v
2 Klaeske Lolkes een weduweZuiderhaven 40bestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg1021v
3 Tjerk Lolkes 3-207/2Heiligeweg 46sakkedraegerbestaet reedelijk wel nae sijn doen18:01:00 cg3:01:00 cg2055v
5 Tjietske Lolles een weduweKerkpoortstraat 5van seer geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg2094r
5 Tjietske Lolles een weduweZuiderhaven 40van seer geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg2094r
5 Jacob Lolles weduwe5-141Lanen 70leerloyerschebestaet wel53:09:00 cg8:09:00 cg3195r
5 Lijsbert Lolles een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1090v
5 Lijsbert Lolles een weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1090v
2 Gerben Lolles weduweKerkpoortstraat 5arbeydstervan geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1024r
2 Gerben Lolles weduweZuiderhaven 40arbeydstervan geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1024r
2 Dirk Lourens cum uxoreKerkpoortstraat 5koopmanskneght19:13:00 cg3:13:00 cg3133r
2 Dirk Lourens cum uxoreZuiderhaven 40koopmanskneght19:13:00 cg3:13:00 cg3133r
1 Jacob Lourens cum uxoreKerkpoortstraat 5winkeliergeringh van bestaen19:05:00 cg3:05:00 cg5017r
1 Jacob Lourens cum uxoreZuiderhaven 40winkeliergeringh van bestaen19:05:00 cg3:05:00 cg5017r
2 Cornelius Lourens cum uxoreKerkpoortstraat 5waeterhaelder voor zoutkeeten en winkelier27:13:00 cg4:13:00 cg3324r
2 Cornelius Lourens cum uxoreZuiderhaven 40waeterhaelder voor zoutkeeten en winkelier27:13:00 cg4:13:00 cg3324r
6 Trijntje Lourens Kerkpoortstraat 5naysterbestaet gemeen6:12:00 cg1:12:00 cg10113v
6 Trijntje Lourens Zuiderhaven 40naysterbestaet gemeen6:12:00 cg1:12:00 cg10113v
2 Klaas Louwrens cum uxoreKerkpoortstraat 5rogverschieter11:13:00 cg2:13:00 cg3136v
2 Klaas Louwrens cum uxoreZuiderhaven 40rogverschieter11:13:00 cg2:13:00 cg3136v
1 Jan Louws cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2112v
1 Jan Louws cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2112v
8 Pytter Louws cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh18:00:00 cg3:00:00 cg24137v
8 Pytter Louws cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh18:00:00 cg3:00:00 cg24137v
4 Hendrik Lucas Kerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1061v
4 Hendrik Lucas Zuiderhaven 40weeversknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1061v
5 Freerk Lucas cum uxore5-093 0weeverbestaet reedelijk17:13:00 cg2:13:00 cg2289v
5 Harmen Lucas Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1093v
5 Harmen Lucas Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1093v
8 Pytter Luikas cum uxoreKerkpoortstraat 5ijsersmidbestaet geringh20:00:00 cg3:00:00 cg23141r
8 Pytter Luikas cum uxoreZuiderhaven 40ijsersmidbestaet geringh20:00:00 cg3:00:00 cg23141r
8 Leendert Luitjens cum uxoreKerkpoortstraat 5ijsersmidbestaet geringh20:00:00 cg3:00:00 cg40135r
8 Leendert Luitjens cum uxoreZuiderhaven 40ijsersmidbestaet geringh20:00:00 cg3:00:00 cg40135r
8 Trijntje Luitjens Kerkpoortstraat 5naysterbestaet maetigh9:01:00 cg1:01:00 cg10135r
8 Trijntje Luitjens Zuiderhaven 40naysterbestaet maetigh9:01:00 cg1:01:00 cg10135r
2 Douwe Luitjens weduwe2-005Zoutsloot 91bestaet suinigh6:16:00 cg1:16:00 cg2220r
3 Rimmert Luitjens weduwe3-088Moriaanstraat 3bestaet reedelijk wel9:01:00 cg1:01:00 cg1046r
3 Rimmert Luitjens weduwe3-088Kerkpoortstraat 35bestaet reedelijk wel9:01:00 cg1:01:00 cg1046r
4 Jan Luitjens cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerend persoonvan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2275r
4 Jan Luitjens cum uxoreZuiderhaven 40vaerend persoonvan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2275r
8 Yttje Luytjens een weduweKerkpoortstraat 5waschtergering6:16:00 cg1:16:00 cg30140r
8 Yttje Luytjens een weduweZuiderhaven 40waschtergering6:16:00 cg1:16:00 cg30140r
8 Tjepke Lykles Kerkpoortstraat 5compasmaeker, mr.bestaet wel36:00:00 cg6:00:00 cg20136r
8 Tjepke Lykles Zuiderhaven 40compasmaeker, mr.bestaet wel36:00:00 cg6:00:00 cg20136r
5 Jelle Lykles cum uxore5-089Kerkpad 4doodgraeverbestaet reedelijk wel33:04:00 cg5:04:00 cg3089v
1 Meyer Markus cum uxoreKerkpoortstraat 5vleeshouwerbestaende geringh24:14:00 cg4:14:00 cg3217r
1 Meyer Markus cum uxoreZuiderhaven 40vleeshouwerbestaende geringh24:14:00 cg4:14:00 cg3217r
1 Lammert Martens 1-097Zoutsloot 47besit niet meer als sijn personeel wint niets9:13:00 cg1:13:00 cg1011r
1 Dieuke Martens Kerkpoortstraat 5alimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1014r
1 Dieuke Martens Zuiderhaven 40alimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1014r
7 Jilles Martens cum uxoreKerkpoortstraat 5bestaet seer armptlijk11:13:00 cg2:13:00 cg23129v
7 Jilles Martens cum uxoreZuiderhaven 40bestaet seer armptlijk11:13:00 cg2:13:00 cg23129v
7 Jan Martens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20125r
7 Jan Martens cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20125r
7 Tettje Martens Kerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:12:00 cg0:12:00 cg10128v
7 Tettje Martens Zuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:12:00 cg0:12:00 cg10128v
6 Bauke Martens 6-132Lanen 4schoenmaeker, mr.bestaet wel22:11:00 cg4:11:00 cg20113v
9 Pytter Martens weduweKerkpoortstraat 5koemelkersebestaet maetigh23:15:00 cg3:15:00 cg30155r
9 Pytter Martens weduweZuiderhaven 40koemelkersebestaet maetigh23:15:00 cg3:15:00 cg30155r
7 Aene Martens cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerend persoonvan gering bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg20132r
7 Aene Martens cum uxoreZuiderhaven 40vaerend persoonvan gering bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg20132r
5 Hendrik Martens weduweKerkpoortstraat 5turfmeetsterbestaet soober6:16:00 cg1:16:00 cg5198v
5 Hendrik Martens weduweZuiderhaven 40turfmeetsterbestaet soober6:16:00 cg1:16:00 cg5198v
4 Heere Martens Kerkpoortstraat 5baentjersknegtgealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg0076r
4 Heere Martens Zuiderhaven 40baentjersknegtgealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg0076r
5 Douwe Martens weduwe5-122Heiligeweg 14arbeydsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1093v
4 Cornelus Martens weduweKerkpoortstraat 5arbeydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg1066v
4 Cornelus Martens weduweZuiderhaven 40arbeydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg1066v
5 Fokke Martens c.u., swaeger en dogterKerkpoortstraat 50:00:00 cg0:00:00 cg0093r
5 Fokke Martens c.u., swaeger en dogterZuiderhaven 400:00:00 cg0:00:00 cg0093r
5 Marten Martens cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen17:13:00 cg2:13:00 cg2292r
5 Marten Martens cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen17:13:00 cg2:13:00 cg2292r
4 Hendrik Martens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg3078r
4 Hendrik Martens cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg3078r
4 Sjouke Martens cum uxoreKerkpoortstraat 5schipslaeperhebbende een maetigh bestaen26:12:00 cg4:12:00 cg2371r
4 Sjouke Martens cum uxoreZuiderhaven 40schipslaeperhebbende een maetigh bestaen26:12:00 cg4:12:00 cg2371r
4 Frans Mathijssen cum uxore4-215/2Zuiderhaven 38weeverbestaet geringh18:17:00 cg3:17:00 cg4275v
5 Claas Mattheus weduweKerkpoortstraat 5spoelsterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg3090r
5 Claas Mattheus weduweZuiderhaven 40spoelsterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg3090r
8 Pytter Matthijssen cum uxoreKerkpoortstraat 5setschipperbestaet maetigh28:05:00 cg4:05:00 cg23138v
8 Pytter Matthijssen cum uxoreZuiderhaven 40setschipperbestaet maetigh28:05:00 cg4:05:00 cg23138v
4 Uilke Meelis cum uxore4-044Raamstraat 3waegenaerbestaet geringh20:00:00 cg3:00:00 cg2359v
6 Hendrik Melcherts cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg41107r
6 Hendrik Melcherts cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg41107r
7 Akke Melles een weduweKerkpoortstraat 5van seer geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg10122r
7 Akke Melles een weduweZuiderhaven 40van seer geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg10122r
5 Gerben Menses weduweKerkpoortstraat 5turfmeetsterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg2095r
5 Gerben Menses weduweZuiderhaven 40turfmeetsterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg2095r
4 Cornelis Mensis weduwe4-142 gealimenteert0:00:00 cg0:00:00 cg2068v
3 Hans Mensis cum uxoreKerkpoortstraat 5cooltjerbestaet geringh17:05:00 cg2:05:00 cg4154r
3 Hans Mensis cum uxoreZuiderhaven 40cooltjerbestaet geringh17:05:00 cg2:05:00 cg4154r
2 Hendrik Merkus cum uxoreKerkpoortstraat 5weever19:05:00 cg3:05:00 cg5030r
2 Hendrik Merkus cum uxoreZuiderhaven 40weever19:05:00 cg3:05:00 cg5030r
5 Jocchum Meyes cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg6090v
5 Jocchum Meyes cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg6090v
2 Heere Meyles cum uxoreKerkpoortstraat 5blauwferwersknegt18:00:00 cg3:00:00 cg2028v
2 Heere Meyles cum uxoreZuiderhaven 40blauwferwersknegt18:00:00 cg3:00:00 cg2028v
2 Simon Meyles cum uxore2-027 molenaar, mr.bestaet maetigh20:00:00 cg3:00:00 cg2322v
1 Roelof Meynderts cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg221v
1 Roelof Meynderts cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg221v
4 Ype Meynderts cum uxore4-140 gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2068v
5 Hans Meynderts cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgeringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2180v
5 Hans Meynderts cum uxoreZuiderhaven 40matroosgeringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2180v
4 Monse Meynderts Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1064r
4 Monse Meynderts Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1064r
2 Jan Micchiels cum uxoreKerkpoortstraat 5binnenvaeder in 't Mennonyte weeshuys11:12:00 cg2:12:00 cg2037v
2 Jan Micchiels cum uxoreZuiderhaven 40binnenvaeder in 't Mennonyte weeshuys11:12:00 cg2:12:00 cg2037v
6 Mindel Mindels Kerkpoortstraat 5militaire chergiant onder Leeve0:00:00 cg0:00:00 cg00111v
6 Mindel Mindels Zuiderhaven 40militaire chergiant onder Leeve0:00:00 cg0:00:00 cg00111v
7 Fedde Minnes cum uxoreKerkpoortstraat 5graenkooperbestaet maetigh wel67:04:00 cg11:04:00 cg34121r
7 Fedde Minnes cum uxoreZuiderhaven 40graenkooperbestaet maetigh wel67:04:00 cg11:04:00 cg34121r
8 Hendrik Minnes 8-023Prinsenstraat 4blokmaeker, mr.bestaet maetigh wel33:00:00 cg5:00:00 cg30135v
7 Jan Minnes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg21130r
7 Jan Minnes cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg21130r
8 Trijntje Minnes een weduweKerkpoortstraat 5bestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg30140r
8 Trijntje Minnes een weduweZuiderhaven 40bestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg30140r
8 Claas Minnes Block 8-032 0bontreeder, mr.bestaet wel80:00:00 cg13:00:00 cg30136v
1 Abe Minnes Kerkpoortstraat 5wort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2210r
1 Abe Minnes Zuiderhaven 40wort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2210r
4 Pybe Monses weduweKerkpoortstraat 5arbeydstervan geringh bestaen en wert gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2070r
4 Pybe Monses weduweZuiderhaven 40arbeydstervan geringh bestaen en wert gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2070r
7 Meyndert Monses weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg40126v
7 Meyndert Monses weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg40126v
6 Wybe Nammles cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet gemeen13:01:00 cg2:01:00 cg21105v
6 Wybe Nammles cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet gemeen13:01:00 cg2:01:00 cg21105v
5 Aefke Nanninghs de weduweKerkpoortstraat 5capmaeksterbestaet gemeen12:13:00 cg2:13:00 cg2093r
5 Aefke Nanninghs de weduweZuiderhaven 40capmaeksterbestaet gemeen12:13:00 cg2:13:00 cg2093r
5 Thijs Nanninghs cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerendspersoonvan gemeen bestaen20:00:00 cg3:00:00 cg2395r
5 Thijs Nanninghs cum uxoreZuiderhaven 40vaerendspersoonvan gemeen bestaen20:00:00 cg3:00:00 cg2395r
3 Willem Nannings cum uxore3-102Molenpad 11weeversbaasbestaet wel nae sijn doen15:06:00 cg2:06:00 cg2147r
8 Geertje Obbes een weduweKerkpoortstraat 5bestaet gering12:13:00 cg2:13:00 cg20137r
8 Geertje Obbes een weduweZuiderhaven 40bestaet gering12:13:00 cg2:13:00 cg20137r
8 Reinouke Obbes een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg31136r
8 Reinouke Obbes een weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg31136r
6 Boote Oebles c.u.Kerkpoortstraat 5oud en van geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg20102v
6 Boote Oebles c.u.Zuiderhaven 40oud en van geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg20102v
6 Jan Oebles cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering11:13:00 cg2:13:00 cg20108v
6 Jan Oebles cum uxoreZuiderhaven 40weevergering11:13:00 cg2:13:00 cg20108v
3 Tjeerd Oebles cum uxore waer onder een costgangerKerkpoortstraat 5weeverbestaet redelijk wel21:13:00 cg3:13:00 cg4047v
3 Tjeerd Oebles cum uxore waer onder een costgangerZuiderhaven 40weeverbestaet redelijk wel21:13:00 cg3:13:00 cg4047v
6 Bartel Oedses cum uxoreKerkpoortstraat 5hoveniervan gering bestaen23:01:00 cg3:01:00 cg42103r
6 Bartel Oedses cum uxoreZuiderhaven 40hoveniervan gering bestaen23:01:00 cg3:01:00 cg42103r
7 Sjieuke Oeges Kerkpoortstraat 5geringhe vrouw6:12:00 cg1:12:00 cg10118r
7 Sjieuke Oeges Zuiderhaven 40geringhe vrouw6:12:00 cg1:12:00 cg10118r
7 Ritske Oenes cum uxoreKerkpoortstraat 5kuipergering15:17:00 cg2:17:00 cg22124r
7 Ritske Oenes cum uxoreZuiderhaven 40kuipergering15:17:00 cg2:17:00 cg22124r
8 Anne Oenes cum uxoreKerkpoortstraat 5adsistend aen 't collegie van de admiraliteytbestaet maetigh30:00:00 cg5:00:00 cg42151v
8 Anne Oenes cum uxoreZuiderhaven 40adsistend aen 't collegie van de admiraliteytbestaet maetigh30:00:00 cg5:00:00 cg42151v
2 Jan Oenes cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3220v
2 Jan Oenes cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3220v
6 Jurjen Okkes cum uxoreKerkpoortstraat 5metselaervan gering bestaen13:01:00 cg2:01:00 cg21105r
6 Jurjen Okkes cum uxoreZuiderhaven 40metselaervan gering bestaen13:01:00 cg2:01:00 cg21105r
3 Boote Okkes cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3053v
3 Boote Okkes cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3053v
5 Andries Olpherts Kerkpoortstraat 5matroosvan geringh bestaen11:09:00 cg0:09:00 cg2194r
5 Andries Olpherts Zuiderhaven 40matroosvan geringh bestaen11:09:00 cg0:09:00 cg2194r
3 Sjoerd Olpherts weduweKerkpoortstraat 5uitdraegsterbestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg3444r
3 Sjoerd Olpherts weduweZuiderhaven 40uitdraegsterbestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg3444r
2 Hylke Orks cum uxoreKerkpoortstraat 5schoenmaekersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2334v
2 Hylke Orks cum uxoreZuiderhaven 40schoenmaekersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2334v
1 Claas Ottes cum uxore1-095Zoutsloot 43een geringh bestaen18:01:00 cg3:01:00 cg2011r
1 Jelle Ottes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg225v
1 Jelle Ottes cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg225v
4 Jetse Ottes 4-161Hofstraat 1vaerendspersoon als scheepstimmermanvan een gemeen bestaen15:08:00 cg2:08:00 cg1270v
4 Jan Ottes 4-070Kerkpoortstraat 65weeverbestaet maetig wel22:00:00 cg3:00:00 cg2062v
4 Joris Ottes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgeringh bestaen15:06:00 cg2:06:00 cg2167r
4 Joris Ottes cum uxoreZuiderhaven 40matroosgeringh bestaen15:06:00 cg2:06:00 cg2167r
7 Auke Ottes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos op 't admiraliteytsjagtbestaet gemeen17:13:00 cg2:13:00 cg22130v
7 Auke Ottes cum uxoreZuiderhaven 40matroos op 't admiraliteytsjagtbestaet gemeen17:13:00 cg2:13:00 cg22130v
8 Jacob Ottes cum uxoreKerkpoortstraat 5stuirmanbestaet maetigh11:13:00 cg2:13:00 cg23153v
8 Jacob Ottes cum uxoreZuiderhaven 40stuirmanbestaet maetigh11:13:00 cg2:13:00 cg23153v
8 Carst Palsen cum uxore8-132Zuiderhaven 31arbeydergering11:09:00 cg2:09:00 cg20147v
1 Wybe Piers cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:09:00 cg2:09:00 cg209v
1 Wybe Piers cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:09:00 cg2:09:00 cg209v
1 Laas Piers Kerkpoortstraat 5bestaet seer gering en wint niets7:17:00 cg1:17:00 cg106r
1 Laas Piers Zuiderhaven 40bestaet seer gering en wint niets7:17:00 cg1:17:00 cg106r
5 Lieuwe Piers weduweKerkpoortstraat 5winkelierschebestaet wel doch burgerlijk32:15:00 cg5:15:00 cg2080v
5 Lieuwe Piers weduweZuiderhaven 40winkelierschebestaet wel doch burgerlijk32:15:00 cg5:15:00 cg2080v
4 Freerk Pieters cum uxore4-025Brouwersstraat 12matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2358r
3 Sybren Pieters cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2054v
3 Sybren Pieters cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2054v
5 Floris Pieters cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen16:05:00 cg2:05:00 cg2388r
5 Floris Pieters cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen16:05:00 cg2:05:00 cg2388r
5 Cornelis Pieters Kerkpoortstraat 5schoenmaeker, mr.bestaet gemeen10:17:00 cg1:17:00 cg1088r
5 Cornelis Pieters Zuiderhaven 40schoenmaeker, mr.bestaet gemeen10:17:00 cg1:17:00 cg1088r
4 Johannes Pieters cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosvan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2368r
4 Johannes Pieters cum uxoreZuiderhaven 40matroosvan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2368r
3 Jan Pieters cum uxoreKerkpoortstraat 5winkelierbestaet gemeen18:13:00 cg3:13:00 cg4054r
3 Jan Pieters cum uxoreZuiderhaven 40winkelierbestaet gemeen18:13:00 cg3:13:00 cg4054r
4 Hubert Pieters 4-104Vianen 10weeverbestaet maetigh wel9:13:00 cg1:13:00 cg1065v
4 Hubert Pieters 4-104Vianen 12weeverbestaet maetigh wel9:13:00 cg1:13:00 cg1065v
4 Hubert Pieters 4-104Vianen 14weeverbestaet maetigh wel9:13:00 cg1:13:00 cg1065v
4 Hubert Pieters 4-104Vianen 16weeverbestaet maetigh wel9:13:00 cg1:13:00 cg1065v
4 Hubert Pieters 4-104Vianen 18weeverbestaet maetigh wel9:13:00 cg1:13:00 cg1065v
4 Gerryt Pieters cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2069v
4 Gerryt Pieters cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2069v
5 Douwe Pieters cum uxore, hieronder twee slaepers5-006Voorstraat 84trekschipper en schoenmaker26:00:00 cg4:00:00 cg5080v
8 Eelkjen Pieters Kerkpoortstraat 5herbergierschebestaet maetigh wel40:00:00 cg6:00:00 cg20135v
8 Eelkjen Pieters Zuiderhaven 40herbergierschebestaet maetigh wel40:00:00 cg6:00:00 cg20135v
8 Watse Pieters Meetje cum uxore, belast met een swaer huisgesin8-163Zuiderhaven 59smackschipperbestaet maetig27:13:00 cg4:13:00 cg63153r
8 Eeltje Pieters cum uxoreKerkpoortstraat 5stuirmanbestaet maetigh18:01:00 cg3:01:00 cg20154r
8 Eeltje Pieters cum uxoreZuiderhaven 40stuirmanbestaet maetigh18:01:00 cg3:01:00 cg20154r
7 Hans Pieters cum uxore7-013Voorstraat 73winkelierbestaet maetigh wel32:15:00 cg5:15:00 cg20119r
8 Antje Pieters een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg10148r
8 Antje Pieters een weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg10148r
1 Willem Pieters Mouter 1-031Noorderhaven 53wel begoedigt141:13:00 cg23:13:00 cg404r
1 Jan Pieters Oldaan cum uxore1-030Noorderhaven 51coopmanbestaet wel en begoedight106:11:00 cg17:11:00 cg304r
3 Cornelis Pieters cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh15:16:00 cg2:16:00 cg2039v
3 Cornelis Pieters cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh15:16:00 cg2:16:00 cg2039v
1 Carst Pieters weduwe1-008Noorderhaven 17bestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg101v
1 Ymkjen Pieters Kerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet seer gering6:12:00 cg1:12:00 cg106r
1 Ymkjen Pieters Zuiderhaven 40arbeydsterbestaet seer gering6:12:00 cg1:12:00 cg106r
1 Dieuke Pieters 1-046Zeilmakersstraat 1naystereen geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg105r
1 Hendrik Pieters cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2312r
1 Hendrik Pieters cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2312r
1 Claas Pieters cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2316r
1 Claas Pieters cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2316r
2 Albert Pieters cum uxoreKerkpoortstraat 5bakker, mr.bestaet gemeen36:00:00 cg6:00:00 cg3034v
2 Albert Pieters cum uxoreZuiderhaven 40bakker, mr.bestaet gemeen36:00:00 cg6:00:00 cg3034v
3 Jilles Pieters cum uxore3-077Kerkpoortstraat 15weeverbestaet geringh14:09:00 cg2:09:00 cg2045v
1 Jan Pieters Oldaen of suikerrafineerderije, voor knegt en meydKerkpoortstraat 519:04:00 cg3:04:00 cg209v
1 Jan Pieters Oldaen of suikerrafineerderije, voor knegt en meydZuiderhaven 4019:04:00 cg3:04:00 cg209v
3 Julianus Pieters cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk wel15:16:00 cg2:16:00 cg2045r
3 Julianus Pieters cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk wel15:16:00 cg2:16:00 cg2045r
2 Dirk Pieters weduweKerkpoortstraat 5bestaet maetigh wel13:07:00 cg2:07:00 cg1033r
2 Dirk Pieters weduweZuiderhaven 40bestaet maetigh wel13:07:00 cg2:07:00 cg1033r
1 Reynder Pieters cum uxore1-088Bildtstraat 12coopman winkeliervan reedelijk goed bestaen66:16:00 cg11:16:00 cg4110r
2 Wybe Pieters vrijgeselKerkpoortstraat 5ticchellaersknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1031r
2 Wybe Pieters vrijgeselZuiderhaven 40ticchellaersknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1031r
2 Jan Pieters weduweKerkpoortstraat 5arbeydsterseer geringh van bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg2231r
2 Jan Pieters weduweZuiderhaven 40arbeydsterseer geringh van bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg2231r
1 Tjeerdtje Pieters een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg101r
1 Tjeerdtje Pieters een weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg101r
2 Jacob Poppes cum uxore2-099Hoogstraat 34turfvoerder20:03:00 cg3:03:00 cg3030r
3 Jan Poppes cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2148v
3 Jan Poppes cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2148v
6 Jan Poppes cum uxoreKerkpoortstraat 5schipperbestaet wel56:19:00 cg9:19:00 cg52105r
6 Jan Poppes cum uxoreZuiderhaven 40schipperbestaet wel56:19:00 cg9:19:00 cg52105r
8 Jan Poppes weduweKerkpoortstraat 5naysterbestaet armelijk6:12:00 cg1:12:00 cg11138r
8 Jan Poppes weduweZuiderhaven 40naysterbestaet armelijk6:12:00 cg1:12:00 cg11138r
9 Pieter Poulus cum uxoreKerkpoortstraat 5bleeker, mr.bestaet maetigh40:00:00 cg6:00:00 cg50155r
9 Pieter Poulus cum uxoreZuiderhaven 40bleeker, mr.bestaet maetigh40:00:00 cg6:00:00 cg50155r
7 Hessel Poulus cum uxoreKerkpoortstraat 5baentjersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22130r
7 Hessel Poulus cum uxoreZuiderhaven 40baentjersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22130r
5 Hendrik Poulus cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergering11:09:00 cg2:09:00 cg2099r
5 Hendrik Poulus cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergering11:09:00 cg2:09:00 cg2099r
5 Hendrik Poulus 5-081Grote Kerkstraat 32hoveniervan gemeen bestaen29:09:00 cg4:09:00 cg3088v
5 Evert Poulus cum uxoreKerkpoortstraat 5riedmaekerbestaet wel20:09:00 cg3:09:00 cg2089r
5 Evert Poulus cum uxoreZuiderhaven 40riedmaekerbestaet wel20:09:00 cg3:09:00 cg2089r
8 Hylkjen Pybes Kerkpoortstraat 5arbeydstergering6:16:00 cg1:16:00 cg11144v
8 Hylkjen Pybes Zuiderhaven 40arbeydstergering6:16:00 cg1:16:00 cg11144v
4 Pytter Pyters weduweKerkpoortstraat 5spoelstergering19:05:00 cg3:05:00 cg5067r
4 Pytter Pyters weduweZuiderhaven 40spoelstergering19:05:00 cg3:05:00 cg5067r
5 Jelle Pytters Kerkpoortstraat 5schoenmoekersknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1099v
5 Jelle Pytters Zuiderhaven 40schoenmoekersknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1099v
5 Dirk Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5trekschipperbestaet gemeen18:01:00 cg3:01:00 cg2086r
5 Dirk Pytters cum uxoreZuiderhaven 40trekschipperbestaet gemeen18:01:00 cg3:01:00 cg2086r
4 Gerben Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5bestaet maetigh wel22:11:00 cg3:11:00 cg2057v
4 Gerben Pytters cum uxoreZuiderhaven 40bestaet maetigh wel22:11:00 cg3:11:00 cg2057v
4 Jacob Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5beurtschippervan maetigh bestaen33:14:00 cg5:14:00 cg4168r
4 Jacob Pytters cum uxoreZuiderhaven 40beurtschippervan maetigh bestaen33:14:00 cg5:14:00 cg4168r
6 Yde Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5helpbakkerbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20102r
6 Yde Pytters cum uxoreZuiderhaven 40helpbakkerbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20102r
4 Rinse Pytters cum uxore4-235Zuiderstraat 22scheepstimmermanbestaet reedelijk wel18:16:00 cg3:16:00 cg2077r
4 Folkert Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5coopmanwel begoedigt195:17:00 cg33:17:00 cg4576v
4 Folkert Pytters cum uxoreZuiderhaven 40coopmanwel begoedigt195:17:00 cg33:17:00 cg4576v
5 Jaepjen Pytters Kerkpoortstraat 5turfmeetsterbestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg1196r
5 Jaepjen Pytters Zuiderhaven 40turfmeetsterbestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg1196r
5 Tymon Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5gleybakkersknegtvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2287v
5 Tymon Pytters cum uxoreZuiderhaven 40gleybakkersknegtvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2287v
5 Lijsbert Pytters Kerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1084r
5 Lijsbert Pytters Zuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1084r
4 Trijntje Pytters Kerkpoortstraat 5breydsterbestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1058r
4 Trijntje Pytters Zuiderhaven 40breydsterbestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1058r
5 Antje Pytters Kerkpoortstraat 5spoelstervan geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1091v
5 Antje Pytters Zuiderhaven 40spoelstervan geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1091v
4 Gerlof Pytters dogter4-201Zuiderhaven 38bestaet wel63:01:00 cg10:01:00 cg2074v
4 Gerlof Pytters dogter4-201Zuiderhaven 38bestaet wel63:01:00 cg10:01:00 cg2074v
6 Doeke Pytters cum uxore6-070Lanen 15schoenmaeker, mr.bestaet gemeen28:16:00 cg4:16:00 cg34106v
4 Jacobus Pytters cum uxore4-237 molenmaekersknegtbestaet gemeen18:17:00 cg3:17:00 cg4277r
5 Reynder Pytters weduwe5-023Kleine Kerkstraat 4arbeydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg1081v
2 Yde Pytters cum uxore2-128Rommelhaven 7schipper, old en coopman in kalk en steenbestaet reedelijk wel31:07:00 cg5:07:00 cg2034v
3 Ruird Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5keetwerkerbestaen reedelijk wel15:17:00 cg2:17:00 cg2251v
3 Ruird Pytters cum uxoreZuiderhaven 40keetwerkerbestaen reedelijk wel15:17:00 cg2:17:00 cg2251v
1 Oede Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerendspersoonbestaet gemeen25:00:00 cg4:00:00 cg306v
1 Oede Pytters cum uxoreZuiderhaven 40vaerendspersoonbestaet gemeen25:00:00 cg4:00:00 cg306v
3 Claas Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2041r
3 Claas Pytters cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2041r
2 Foppe Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5blauwferwersknegt15:05:00 cg2:05:00 cg2323r
2 Foppe Pytters cum uxoreZuiderhaven 40blauwferwersknegt15:05:00 cg2:05:00 cg2323r
3 Wiltje Pytters cum uxore3-158 hoedemaekersknegtbestaen seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2051v
3 Minne Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5waeterhaelderbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg3343r
3 Minne Pytters cum uxoreZuiderhaven 40waeterhaelderbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg3343r
3 Sybe Pytters weduwe3-152Franekereind 34naysterbestaet reedelijk wel15:01:00 cg2:01:00 cg2051r
1 Gerrit Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5gleijbakkersknegtbestaet gemeen20:00:00 cg3:00:00 cg405v
1 Gerrit Pytters cum uxoreZuiderhaven 40gleijbakkersknegtbestaet gemeen20:00:00 cg3:00:00 cg405v
2 Cornelis Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5waegenmaekersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2137r
2 Cornelis Pytters cum uxoreZuiderhaven 40waegenmaekersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2137r
2 Taeke Pytters cum uxore2-073Zoutsloot 78weever11:09:00 cg2:09:00 cg2027v
3 Johan Pytters 3-005Scheffersplein 9keet, in Ferwerdabestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2038v
1 Sybren Pytters weduweKerkpoortstraat 5wort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2013v
1 Sybren Pytters weduweZuiderhaven 40wort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2013v
7 Lijsbert Pytters een weduweKerkpoortstraat 5van gering bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg20123v
7 Lijsbert Pytters een weduweZuiderhaven 40van gering bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg20123v
6 Frans Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdraegerbestaet maetigh17:00:00 cg2:00:00 cg20115r
6 Frans Pytters cum uxoreZuiderhaven 40turfdraegerbestaet maetigh17:00:00 cg2:00:00 cg20115r
8 Uilke Pytters weduweKerkpoortstraat 5wort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg12141v
8 Uilke Pytters weduweZuiderhaven 40wort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg12141v
6 Sipke Pytters 6-140Schritsen 13stuirman op 't Princejagtbestaet maetigh25:09:00 cg4:09:00 cg20114v
7 Stoffel Pytters Kerkpoortstraat 5sjouwerbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg12126v
7 Stoffel Pytters Zuiderhaven 40sjouwerbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg12126v
8 Luitjen Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5ijsersmidbestaet geringh19:01:00 cg3:01:00 cg21141r
8 Luitjen Pytters cum uxoreZuiderhaven 40ijsersmidbestaet geringh19:01:00 cg3:01:00 cg21141r
8 Jan Pytters weduweKerkpoortstraat 5naysterseer gering11:09:00 cg2:09:00 cg20139v
8 Jan Pytters weduweZuiderhaven 40naysterseer gering11:09:00 cg2:09:00 cg20139v
8 Engeltje Pytters een weduweKerkpoortstraat 5bestaet seer geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20137r
8 Engeltje Pytters een weduweZuiderhaven 40bestaet seer geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20137r
8 Antje Pytters Kerkpoortstraat 5turfmeetsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10151r
8 Antje Pytters Zuiderhaven 40turfmeetsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10151r
7 Dieuke Pytters Kerkpoortstraat 5winkelierschemaetigh15:01:00 cg2:01:00 cg20133r
7 Dieuke Pytters Zuiderhaven 40winkelierschemaetigh15:01:00 cg2:01:00 cg20133r
6 Gosse Pytters cum uxore6-096Lanen 45com.ris op de Wadleggerbestaet wel36:12:00 cg6:12:00 cg20109v
8 Heere Pytters cum uxore8-146/3Schritsen 4sleefmaekerbestaet geringh18:00:00 cg3:00:00 cg31150v
6 Floris Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5gleybakkersknegtbestaet gering11:09:00 cg2:09:00 cg20116v
6 Floris Pytters cum uxoreZuiderhaven 40gleybakkersknegtbestaet gering11:09:00 cg2:09:00 cg20116v
8 Douwe Pytters cum uxore8-107/2Vijverstraat 15setschipperbestaet maetig wel30:14:00 cg5:14:00 cg20144v
6 Pytter Pytters cum uxore6-157Kleine Bredeplaats 10matroos op 't Princejagtbestaet reedelijk17:13:00 cg2:13:00 cg22116v
6 Hendrik Pytters weduwe6-138Schritsen 7bestaet wel36:00:00 cg6:00:00 cg30114v
8 Johannes Pytters cum uxore8-065Hondenstraat 5coopman in kalk en steenbestaet maetigh36:00:00 cg6:00:00 cg20139v
6 Freerk Pytters cum uxore6-128Lanen 16matroosbestaet gemeen11:13:00 cg2:13:00 cg42113r
1 Pieter R. van Arum cum uxoreKerkpoortstraat 5coopmansschrijver22:11:00 cg3:11:00 cg202r
1 Pieter R. van Arum cum uxoreZuiderhaven 40coopmansschrijver22:11:00 cg3:11:00 cg202r
2 Claas R. Mahui 2-149Noordijs 15begoedight en vermoogend man180:00:00 cg30:00:00 cg2035v
2 Govert Reinders cum uxore2-043Droogstraat 61koemelkervan geringh bestaen15:05:00 cg2:05:00 cg4324r
2 Bauke Reinders cum uxoreKerkpoortstraat 5modderleyker20:00:00 cg3:00:00 cg3034r
2 Bauke Reinders cum uxoreZuiderhaven 40modderleyker20:00:00 cg3:00:00 cg3034r
5 Fedde Reins weduwe5-094 0weeverinnevan gering bestaen15:01:00 cg2:01:00 cg3090r
4 Douwe Reins de Veth 4-029Brouwersstraat 18bakker, mr., coopman en distillateurbestaet wel56:09:00 cg9:09:00 cg4058v
6 Geertje Reins Kerkpoortstraat 5gering6:12:00 cg1:12:00 cg10112v
6 Geertje Reins Zuiderhaven 40gering6:12:00 cg1:12:00 cg10112v
7 Pytter Reins weduweKerkpoortstraat 5winkeltje, kleinbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg12131v
7 Pytter Reins weduweZuiderhaven 40winkeltje, kleinbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg12131v
4 Hendrik Reints Kerkpoortstraat 5weevergering10:02:00 cg2:02:00 cg1061v
4 Hendrik Reints Zuiderhaven 40weevergering10:02:00 cg2:02:00 cg1061v
3 Lijsbert Remmerts een weduwe3-159Franekereind 26seer geringh bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg2055r
1 Theunis Remmerts cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos17:06:00 cg3:06:00 cg3017v
1 Theunis Remmerts cum uxoreZuiderhaven 40matroos17:06:00 cg3:06:00 cg3017v
9 Rommert Remmerts weduweKerkpoortstraat 5bestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20155v
9 Rommert Remmerts weduweZuiderhaven 40bestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20155v
7 Pier Reydses met sijn susterKerkpoortstraat 5bestaen seer geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20123r
7 Pier Reydses met sijn susterZuiderhaven 40bestaen seer geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20123r
8 Pieter Reynders weduweKerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh20:17:00 cg3:17:00 cg51152r
8 Pieter Reynders weduweZuiderhaven 40naysterbestaet geringh20:17:00 cg3:17:00 cg51152r
5 Pytter Reynders cum uxore5-023Kleine Kerkstraat 4timmermanbestaet gemeen21:15:00 cg3:15:00 cg2182r
1 Hans Reynders weduwe1-007Noorderhaven 15naystereen suinigh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg101v
5 Lykle Reytses cum uxoreKerkpoortstraat 5ferwer, mr.bestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2184r
5 Lykle Reytses cum uxoreZuiderhaven 40ferwer, mr.bestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2184r
2 Dirk Riemers cum uxoreKerkpoortstraat 5schoolkinders, houdtvan een gering bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2019v
2 Dirk Riemers cum uxoreZuiderhaven 40schoolkinders, houdtvan een gering bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2019v
7 Miechiel Rienks cum uxore7-041Rommelhaven 24bierdraegerbestaet geringh19:17:00 cg3:17:00 cg33121r
6 Taeaetske Rienks Kerkpoortstraat 5houd slaepersbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10116r
6 Taeaetske Rienks Zuiderhaven 40houd slaepersbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10116r
5 Jan Rients cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg2186r
5 Jan Rients cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg2186r
4 Jan Rients cum uxore4-094Hofstraat 14weeverbestaet geringh17:00:00 cg2:00:00 cg2064v
8 Jan Rijkerts cum uxoreKerkpoortstraat 5setschipperbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg20137v
8 Jan Rijkerts cum uxoreZuiderhaven 40setschipperbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg20137v
3 Jan Rijks Kerkpoortstraat 5sleefmaekerbestaet maetigh11:13:00 cg2:13:00 cg1140v
3 Jan Rijks Zuiderhaven 40sleefmaekerbestaet maetigh11:13:00 cg2:13:00 cg1140v
2 Heere Rinkes cum uxore2-169William Boothstraat 6bontreederwel begoedight80:00:00 cg13:00:00 cg3036v
2 Heere Rinkes cum uxore2-169William Boothstraat 6bontreederwel begoedight80:00:00 cg13:00:00 cg3036v
7 Lolkjen Rinkes Kerkpoortstraat 5rentenierschebestaet wel57:04:00 cg9:04:00 cg20128v
7 Lolkjen Rinkes Zuiderhaven 40rentenierschebestaet wel57:04:00 cg9:04:00 cg20128v
5 Styntje Rinnerts Kerkpoortstraat 5naysterbestaet reedelijk wel7:17:00 cg1:17:00 cg1099r
5 Styntje Rinnerts Zuiderhaven 40naysterbestaet reedelijk wel7:17:00 cg1:17:00 cg1099r
3 Abbe Rinses weduwe3-192Franekereind 4winkeltie, kleinbestaet geringh15:06:00 cg2:06:00 cg2154r
1 Eeltje Rinses cum uxoreKerkpoortstraat 5hovenierbestaet gemeen30:07:00 cg5:07:00 cg4014v
1 Eeltje Rinses cum uxoreZuiderhaven 40hovenierbestaet gemeen30:07:00 cg5:07:00 cg4014v
3 Goitse Rinses cum uxoreKerkpoortstraat 5hoveniersknegtbestaet gemeen11:13:00 cg2:13:00 cg2351r
3 Goitse Rinses cum uxoreZuiderhaven 40hoveniersknegtbestaet gemeen11:13:00 cg2:13:00 cg2351r
7 Jetske Rinses een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg10122r
7 Jetske Rinses een weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg10122r
7 Claas Rintjes weduwe, met Jan HendriksKerkpoortstraat 5viswijffvan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg31130r
7 Claas Rintjes weduwe, met Jan HendriksZuiderhaven 40viswijffvan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg31130r
4 Ruird Rintjes cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3373v
4 Ruird Rintjes cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3373v
6 Jacob Ripperts weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg30107r
6 Jacob Ripperts weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg30107r
1 Minke Ritskes een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1016r
1 Minke Ritskes een weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1016r
1 Tjeerdtje Ritskes Kerkpoortstraat 5nayster6:12:00 cg1:12:00 cg1014v
1 Tjeerdtje Ritskes Zuiderhaven 40nayster6:12:00 cg1:12:00 cg1014v
3 Tjietske Robijns een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1242r
3 Tjietske Robijns een weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1242r
8 Ruird Robijns cum uxore8-089Vijver 6sonder bedrijffbestaet geringh22:08:00 cg3:08:00 cg30142v
8 Jan Roelofs cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg40146v
8 Jan Roelofs cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg40146v
1 Dirk Roelofs cum uxore1-048 matroos11:13:00 cg2:13:00 cg225r
1 Dirk Roelofs cum uxoreKerkpoortstraat 5bootsgesel11:13:00 cg2:13:00 cg226r
1 Dirk Roelofs cum uxoreZuiderhaven 40bootsgesel11:13:00 cg2:13:00 cg226r
2 Roelof Roelofs cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2131r
2 Roelof Roelofs cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2131r
5 Jan Roelofs cum uxore5-107/2Borstelsteeg 10wevergealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg4092r
4 Jan Roelofs cum uxore4-118Both Apothekerstraat 15weeverbestaet geringh17:13:00 cg2:13:00 cg2266v
5 Gerrit Roelofs cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2284v
5 Gerrit Roelofs cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2284v
4 Micchiel Romkes cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydersober11:13:00 cg2:13:00 cg3464r
4 Micchiel Romkes cum uxoreZuiderhaven 40arbeydersober11:13:00 cg2:13:00 cg3464r
8 Trijntje Romkes Kerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet redelijk6:12:00 cg1:12:00 cg10134v
8 Trijntje Romkes Zuiderhaven 40arbeydsterbestaet redelijk6:12:00 cg1:12:00 cg10134v
8 Rinske Romkes Kerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet reedelijk6:12:00 cg1:12:00 cg10134v
8 Rinske Romkes Zuiderhaven 40arbeydsterbestaet reedelijk6:12:00 cg1:12:00 cg10134v
4 Sjoerd Rommerts cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebackersknegt, mr.bestaet matigh wel19:08:00 cg3:08:00 cg3072v
4 Sjoerd Rommerts cum uxoreZuiderhaven 40pannebackersknegt, mr.bestaet matigh wel19:08:00 cg3:08:00 cg3072v
2 Klaas Rommerts cum uxoreKerkpoortstraat 5gleybakkersknegt14:17:00 cg2:17:00 cg2420v
2 Klaas Rommerts cum uxoreZuiderhaven 40gleybakkersknegt14:17:00 cg2:17:00 cg2420v
2 Rimmert Rommerts cum uxoreKerkpoortstraat 5alimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2425v
2 Rimmert Rommerts cum uxoreZuiderhaven 40alimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2425v
3 Trijntje Roukes een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3252v
3 Trijntje Roukes een weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3252v
4 Freerk Ruirds cum uxoreKerkpoortstraat 5bakkersknegtvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2273v
4 Freerk Ruirds cum uxoreZuiderhaven 40bakkersknegtvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2273v
5 Willem Ruirds Kerkpoortstraat 5potwinkelbestaet gemeen10:17:00 cg1:17:00 cg1088v
5 Willem Ruirds Zuiderhaven 40potwinkelbestaet gemeen10:17:00 cg1:17:00 cg1088v
6 Jan Ruirds cum uxoreKerkpoortstraat 5metselaersknegtbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg21105v
6 Jan Ruirds cum uxoreZuiderhaven 40metselaersknegtbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg21105v
7 Meyle Ruirds weduwe7-038Rommelhaven 28bakkerinne, mr.bestaet wel48:12:00 cg8:12:00 cg30121r
8 Jilderen Ruirds cum uxore8-089Vijver 6bestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg10142v
3 Swerus Ruirds cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2141v
3 Swerus Ruirds cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2141v
2 Tytte Ruirds cum uxore2-065Hoogstraat 25stalmanvan reedelijk bestaen45:00:00 cg7:00:00 cg3425v
3 Tjerk Rutgers weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1049v
3 Tjerk Rutgers weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1049v
2 Sytske Ruurds een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1034r
2 Sytske Ruurds een weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1034r
1 Minne Ruurds cum uxoreKerkpoortstraat 5blauwverversknegt11:13:00 cg2:13:00 cg415r
1 Minne Ruurds cum uxoreZuiderhaven 40blauwverversknegt11:13:00 cg2:13:00 cg415r
8 Pier Ruurds cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22145v
8 Pier Ruurds cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22145v
8 Heere Ruurds cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermanbestaet maetigh20:00:00 cg3:00:00 cg50137r
8 Heere Ruurds cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermanbestaet maetigh20:00:00 cg3:00:00 cg50137r
5 Meye Saakes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2195v
5 Meye Saakes cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2195v
4 Stoffel Saekes weduwe4-236Zuiderstraat 20bestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg2077r
6 Aeltje Saekes een weduweKerkpoortstraat 5naystergering6:12:00 cg1:12:00 cg10113r
6 Aeltje Saekes een weduweZuiderhaven 40naystergering6:12:00 cg1:12:00 cg10113r
8 Jilles Saekes weduweKerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20138r
8 Jilles Saekes weduweZuiderhaven 40arbeydsterbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20138r
7 Jacob Saekes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg22123r
7 Jacob Saekes cum uxoreZuiderhaven 40matroosvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg22123r
8 Folkert Saekes weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg22137r
8 Folkert Saekes weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg22137r
2 Sipke Saekes cum uxore2-006Zoutsloot 89matroosbestaet maetigh11:13:00 cg2:13:00 cg4120r
1 Keympe Saekes cum uxoreKerkpoortstraat 5bootsgesel11:13:00 cg2:13:00 cg346v
1 Keympe Saekes cum uxoreZuiderhaven 40bootsgesel11:13:00 cg2:13:00 cg346v
3 Pieter Saekes Kerkpoortstraat 5brouwer, mr.bestaet nu maetigh37:09:00 cg6:09:00 cg3238v
3 Pieter Saekes Zuiderhaven 40brouwer, mr.bestaet nu maetigh37:09:00 cg6:09:00 cg3238v
1 Sjoerdtje Saekles Kerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet seer gering6:12:00 cg1:12:00 cg106r
1 Sjoerdtje Saekles Zuiderhaven 40arbeydsterbestaet seer gering6:12:00 cg1:12:00 cg106r
5 Claas Scheltes cum uxoreKerkpoortstraat 5huistimmermansknegtbestaet seer geringh15:13:00 cg2:13:00 cg4087v
5 Claas Scheltes cum uxoreZuiderhaven 40huistimmermansknegtbestaet seer geringh15:13:00 cg2:13:00 cg4087v
8 Jan Scheltes cum uxore, beswaert met een groot huisgesin8-152Schritsen 42pottebakkerbestaet gering36:00:00 cg6:00:00 cg72152r
8 Antje Scheltes Kerkpoortstraat 5sonder bedrijffbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10150r
8 Antje Scheltes Zuiderhaven 40sonder bedrijffbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10150r
6 Jacob Scheltes weduwe6-123Lanen 26backerinne, mr.bestaet wel55:09:00 cg9:09:00 cg40112v
8 Tytte Scheltes cum uxoreKerkpoortstraat 5schipperbestaet maetigh25:00:00 cg4:00:00 cg20153r
8 Tytte Scheltes cum uxoreZuiderhaven 40schipperbestaet maetigh25:00:00 cg4:00:00 cg20153r
9 Tjeerd Seerps Kerkpoortstraat 5scheepstimmermanbestaet maetigh40:00:00 cg6:00:00 cg42155v
9 Tjeerd Seerps Zuiderhaven 40scheepstimmermanbestaet maetigh40:00:00 cg6:00:00 cg42155v
7 Harke Seerps cum uxore7-140Noorderhaven 50matroosseer gering11:09:00 cg2:09:00 cg20132r
4 Albert Seerps weduweKerkpoortstraat 5arbeydstergering6:16:00 cg1:16:00 cg2064r
4 Albert Seerps weduweZuiderhaven 40arbeydstergering6:16:00 cg1:16:00 cg2064r
5 Gerritie Sierks Kerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1289r
5 Gerritie Sierks Zuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1289r
3 Tjamke Sierks weduweKerkpoortstraat 5oppermaegd in keet van burgemeester Ripmabestaet maetigh12:04:00 cg2:04:00 cg1038v
3 Tjamke Sierks weduweZuiderhaven 40oppermaegd in keet van burgemeester Ripmabestaet maetigh12:04:00 cg2:04:00 cg1038v
2 Doede Sierks cum uxore2-126Rommelhaven 3boode van 't smal schippersgild16:11:00 cg3:11:00 cg2034r
2 Wybren Sierks 2-126Rommelhaven 3rentenierbestaet gemeen11:12:00 cg2:12:00 cg1034r
2 Sybout Sierks cum uxoreKerkpoortstraat 5beurtschipper31:02:00 cg5:02:00 cg2334v
2 Sybout Sierks cum uxoreZuiderhaven 40beurtschipper31:02:00 cg5:02:00 cg2334v
1 Taeke Sikkes cum uxoreKerkpoortstraat 5alimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg225v
1 Taeke Sikkes cum uxoreZuiderhaven 40alimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg225v
1 Yttje Sikkes Kerkpoortstraat 5naystergering6:12:00 cg1:12:00 cg106r
1 Yttje Sikkes Zuiderhaven 40naystergering6:12:00 cg1:12:00 cg106r
5 Yttje Sikkes Kerkpoortstraat 5bestaet seer soober6:12:00 cg1:12:00 cg1095v
5 Yttje Sikkes Zuiderhaven 40bestaet seer soober6:12:00 cg1:12:00 cg1095v
5 Doede Sikkes weduweKerkpoortstraat 5bestaet gemeen11:12:00 cg2:12:00 cg1094v
5 Doede Sikkes weduweZuiderhaven 40bestaet gemeen11:12:00 cg2:12:00 cg1094v
5 Jan Sikkes Kerkpoortstraat 5sakkedraegergering7:17:00 cg1:17:00 cg1084r
5 Jan Sikkes Zuiderhaven 40sakkedraegergering7:17:00 cg1:17:00 cg1084r
6 Ymke Sikkes weduweKerkpoortstraat 5naysterseer gering6:16:00 cg1:16:00 cg12110r
6 Ymke Sikkes weduweZuiderhaven 40naysterseer gering6:16:00 cg1:16:00 cg12110r
8 Grytje Sikkes een weduweKerkpoortstraat 5winkelierschebestaet maetigh wel46:11:00 cg7:11:00 cg30136v
8 Grytje Sikkes een weduweZuiderhaven 40winkelierschebestaet maetigh wel46:11:00 cg7:11:00 cg30136v
7 Jan Sikkes weduweKerkpoortstraat 5wort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg20124v
7 Jan Sikkes weduweZuiderhaven 40wort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg20124v
8 Warner Sikkes cum uxoreKerkpoortstraat 5gleybakkersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg21149r
8 Warner Sikkes cum uxoreZuiderhaven 40gleybakkersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg21149r
8 Claas Simons cum uxoreKerkpoortstraat 5bakker, mr.bestaet maetigh wel48:00:00 cg8:00:00 cg41134r
8 Claas Simons cum uxoreZuiderhaven 40bakker, mr.bestaet maetigh wel48:00:00 cg8:00:00 cg41134r
6 Mayke Simons Kerkpoortstraat 5naysterbestaet gemeen6:12:00 cg1:12:00 cg10114v
6 Mayke Simons Zuiderhaven 40naysterbestaet gemeen6:12:00 cg1:12:00 cg10114v
6 Alle Simons cum uxore6-143Schritsen 19scheepstimmermanbestaet gemeen27:13:00 cg4:13:00 cg40115r
1 Willem Simons cum uxoreKerkpoortstraat 5alimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg424v
1 Willem Simons cum uxoreZuiderhaven 40alimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg424v
1 Douwe Simons 1-004Noorderhaven 9schipper voerende een galjootbestaet wel35:09:00 cg5:09:00 cg231v
2 Gyke Simons cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2427r
2 Gyke Simons cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2427r
1 Sybe Simons cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos17:13:00 cg3:13:00 cg227v
1 Sybe Simons cum uxoreZuiderhaven 40matroos17:13:00 cg3:13:00 cg227v
2 Jan Simons cum uxore2-060Hoogstraat 13bakker, mr.36:12:00 cg6:12:00 cg4125r
1 Jacob Simons cum uxoreKerkpoortstraat 5beurtschipper, oldbestaet wel68:01:00 cg11:01:00 cg5217r
1 Jacob Simons cum uxoreZuiderhaven 40beurtschipper, oldbestaet wel68:01:00 cg11:01:00 cg5217r
2 Jan Simons cum uxoreKerkpoortstraat 5kuipersknegtbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg3126v
2 Jan Simons cum uxoreZuiderhaven 40kuipersknegtbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg3126v
1 Tyttje Simons een weduweKerkpoortstraat 5arbeydstervan gering bestaen10:04:00 cg1:04:00 cg205r
1 Tyttje Simons een weduweZuiderhaven 40arbeydstervan gering bestaen10:04:00 cg1:04:00 cg205r
4 Ruird Simons weduwe4-021Brouwersstraat 2backerinnebestaet reedelijk wel41:15:00 cg6:15:00 cg3057v
4 Fokke Simons cum uxore4-185Rozengracht 8timmerman, mr.bestaet maetig wel36:07:00 cg6:07:00 cg3073r
4 Fokke Simons cum uxore4-185Spinhuisstraat 13timmerman, mr.bestaet maetig wel36:07:00 cg6:07:00 cg3073r
5 Trijntje Sipkes een weduweKerkpoortstraat 5van seer sober bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg2294v
5 Trijntje Sipkes een weduweZuiderhaven 40van seer sober bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg2294v
5 Jildert Sipkes weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2081r
5 Jildert Sipkes weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2081r
4 Henne Sipkes cum uxoreKerkpoortstraat 5schoenlapperbestaet geringh12:13:00 cg2:13:00 cg2075v
4 Henne Sipkes cum uxoreZuiderhaven 40schoenlapperbestaet geringh12:13:00 cg2:13:00 cg2075v
5 Schelte Sipkes cum uxoreKerkpoortstraat 5timmermanbestaet geringh16:09:00 cg2:09:00 cg2597v
5 Schelte Sipkes cum uxoreZuiderhaven 40timmermanbestaet geringh16:09:00 cg2:09:00 cg2597v
6 Harmen Sipkes cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg24107v
6 Harmen Sipkes cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg24107v
5 Gerrit Sipkes Kerkpoortstraat 5silversmidsknegtgemeen bestaen7:17:00 cg1:17:00 cg1099r
5 Gerrit Sipkes Zuiderhaven 40silversmidsknegtgemeen bestaen7:17:00 cg1:17:00 cg1099r
5 Dieuke Sipkes een weduweKerkpoortstraat 5van gemeen bestaen12:01:00 cg2:01:00 cg3099r
5 Dieuke Sipkes een weduweZuiderhaven 40van gemeen bestaen12:01:00 cg2:01:00 cg3099r
7 Haering Sipkes cum uxoreKerkpoortstraat 5kaersmaekerbestaet soober11:13:00 cg2:13:00 cg42126r
7 Haering Sipkes cum uxoreZuiderhaven 40kaersmaekerbestaet soober11:13:00 cg2:13:00 cg42126r
8 Reinskjen Sipkes een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg24136r
8 Reinskjen Sipkes een weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg24136r
2 Sybren Sipkes Kerkpoortstraat 5wevervan geringh bestaen18:16:00 cg3:16:00 cg2022r
2 Sybren Sipkes Zuiderhaven 40wevervan geringh bestaen18:16:00 cg3:16:00 cg2022r
1 Hidde Sipkes cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebackersknegt14:13:00 cg2:13:00 cg4115r
1 Hidde Sipkes cum uxoreZuiderhaven 40pannebackersknegt14:13:00 cg2:13:00 cg4115r
1 Jacob Sipkes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg217v
1 Jacob Sipkes cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg217v
2 Cornelis Sipkes weduweKerkpoortstraat 5gealimenteert0:00:00 cg0:00:00 cg2033v
2 Cornelis Sipkes weduweZuiderhaven 40gealimenteert0:00:00 cg0:00:00 cg2033v
3 Jan Sipkes Buma 3-119Kerkpoortstraat 18winkeltiegeringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2148v
7 Lieve Siverds de Bruin cum uxore7-135Vismarkt 1coopmanbestaet wel72:01:00 cg12:01:00 cg40131v
8 Anjus Sjoerds weduwe8-156Raamstraat 8naysterbestaet geringh12:01:00 cg2:01:00 cg30152v
8 Ocke Sjoerds cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg30153v
8 Ocke Sjoerds cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg30153v
8 Lijsbert Sjoerds een weduweKerkpoortstraat 5bestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10143r
8 Lijsbert Sjoerds een weduweZuiderhaven 40bestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10143r
4 Simon Sjoerds cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermanvan gering bestaen19:01:00 cg3:01:00 cg2174v
4 Simon Sjoerds cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermanvan gering bestaen19:01:00 cg3:01:00 cg2174v
3 Eeke Sjoerds 3-205Heiligeweg 50turfdraeger en geleybackersknegtbestaet reedelijk wel17:00:00 cg2:00:00 cg1055r
6 Enogh Sjoerds cum uxoreKerkpoortstraat 5schipper, oldbestaet reedelijk30:00:00 cg5:00:00 cg20105r
6 Enogh Sjoerds cum uxoreZuiderhaven 40schipper, oldbestaet reedelijk30:00:00 cg5:00:00 cg20105r
5 Eeltje Sjoerds cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergering11:09:00 cg2:09:00 cg2096r
5 Eeltje Sjoerds cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergering11:09:00 cg2:09:00 cg2096r
1 Frans Sjoerds cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydereen geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg202r
1 Frans Sjoerds cum uxoreZuiderhaven 40arbeydereen geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg202r
2 Johantie Sjoerds Kerkpoortstraat 5naystervan gering bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1029v
2 Johantie Sjoerds Zuiderhaven 40naystervan gering bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1029v
2 Pieter Sjoerds cum uxoreKerkpoortstraat 5bontweeverbestaet wel39:03:00 cg6:03:00 cg2422v
2 Pieter Sjoerds cum uxoreZuiderhaven 40bontweeverbestaet wel39:03:00 cg6:03:00 cg2422v
2 Baernt Sjoerds cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2226r
2 Baernt Sjoerds cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2226r
3 Yisk Sjoerds Kerkpoortstraat 5bovenmaegd in de keet van de Hr. Fonteinbestaet reedelijk7:16:00 cg1:16:00 cg1042r
3 Yisk Sjoerds Zuiderhaven 40bovenmaegd in de keet van de Hr. Fonteinbestaet reedelijk7:16:00 cg1:16:00 cg1042r
3 Feyke Sjoerds cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmerman, een klein winkeltje17:13:00 cg2:13:00 cg2240r
3 Feyke Sjoerds cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmerman, een klein winkeltje17:13:00 cg2:13:00 cg2240r
2 Jan Sjoerds cum uxoreKerkpoortstraat 5alimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2326r
2 Jan Sjoerds cum uxoreZuiderhaven 40alimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2326r
8 Jan Sjoukes weduweKerkpoortstraat 5winkelierschebestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg23149r
8 Jan Sjoukes weduweZuiderhaven 40winkelierschebestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg23149r
7 Sjouke Sjoukes weduwe7-139Noorderhaven 48winkelierschebestaet wel42:19:00 cg7:19:00 cg20132r
5 Rein Sjoukes cum uxoreKerkpoortstraat 5gleybakkersknegtbestaet reedelijk29:09:00 cg4:09:00 cg3087r
5 Rein Sjoukes cum uxoreZuiderhaven 40gleybakkersknegtbestaet reedelijk29:09:00 cg4:09:00 cg3087r
4 Ulbe Sjoukes cum uxoreKerkpoortstraat 5waegenaerbestaet geringh24:13:00 cg4:13:00 cg4363r
4 Ulbe Sjoukes cum uxoreZuiderhaven 40waegenaerbestaet geringh24:13:00 cg4:13:00 cg4363r
4 Beernt Steevens Kerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1061r
4 Beernt Steevens Zuiderhaven 40weeversknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1061r
4 Lubbert Steevens Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1064v
4 Lubbert Steevens Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1064v
2 Arent Steevens cum uxoreKerkpoortstraat 5bontweever, mr.17:13:00 cg3:13:00 cg2221r
2 Arent Steevens cum uxoreZuiderhaven 40bontweever, mr.17:13:00 cg3:13:00 cg2221r
7 Jacobus Steevens cum uxoreKerkpoortstraat 5bestaet maetigh wel36:12:00 cg6:12:00 cg20120v
7 Jacobus Steevens cum uxoreZuiderhaven 40bestaet maetigh wel36:12:00 cg6:12:00 cg20120v
8 Jelle Steffens cum uxore8-117/2Vijverstraat 30matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg41145v
4 Gerrit Steffens cum uxore4-056Rapenburg 22weeverbestaet geringh15:16:00 cg2:16:00 cg2061r
2 Johannes Steffens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg4526v
2 Johannes Steffens cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg4526v
7 Sybe Stoffels cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergering11:09:00 cg2:09:00 cg20121v
7 Sybe Stoffels cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergering11:09:00 cg2:09:00 cg20121v
8 Claas Swerus Kerkpoortstraat 5boekbinderbestaet maetigh18:00:00 cg3:00:00 cg10134r
8 Claas Swerus Zuiderhaven 40boekbinderbestaet maetigh18:00:00 cg3:00:00 cg10134r
7 Otte Sybes cum uxore7-020Voorstraat 85wolkammer, mr.bestaet wel84:00:00 cg14:00:00 cg41119v
8 Auke Sybes weduweKerkpoortstraat 5bestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg11148r
8 Auke Sybes weduweZuiderhaven 40bestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg11148r
8 Jacob Sybes cum uxoreKerkpoortstraat 5sjouwerbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20151v
8 Jacob Sybes cum uxoreZuiderhaven 40sjouwerbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20151v
1 Anske Sybes cum uxore1-132Droogstraat 51metselaar, mr.bestaet reedelijk25:14:00 cg4:14:00 cg2015v
2 Jan Sybes Kerkpoortstraat 5trekschipperbestaet taemelijk wel22:11:00 cg3:11:00 cg2032v
2 Jan Sybes Zuiderhaven 40trekschipperbestaet taemelijk wel22:11:00 cg3:11:00 cg2032v
5 Jacob Sybes cum uxoreKerkpoortstraat 5timmermanvan gemeen bestaen18:01:00 cg3:01:00 cg2088v
5 Jacob Sybes cum uxoreZuiderhaven 40timmermanvan gemeen bestaen18:01:00 cg3:01:00 cg2088v
5 Beytske Sybes Kerkpoortstraat 5naysterbestaet wel6:12:00 cg1:12:00 cg1085r
5 Beytske Sybes Zuiderhaven 40naysterbestaet wel6:12:00 cg1:12:00 cg1085r
6 Gijsbert Sybes Kerkpoortstraat 5rentenierbestaet wel52:17:00 cg8:17:00 cg20108v
6 Gijsbert Sybes Zuiderhaven 40rentenierbestaet wel52:17:00 cg8:17:00 cg20108v
5 Aeghjen Sybes Kerkpoortstraat 5gealimenteert0:00:00 cg0:00:00 cg2097r
5 Aeghjen Sybes Zuiderhaven 40gealimenteert0:00:00 cg0:00:00 cg2097r
3 Douwe Sybes 3-200Heiligeweg 60schoenlapperbestaet seer geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1054v
4 Lieuwe Sybes cum uxoreKerkpoortstraat 5bestaet maetigh15:16:00 cg2:16:00 cg2078r
4 Lieuwe Sybes cum uxoreZuiderhaven 40bestaet maetigh15:16:00 cg2:16:00 cg2078r
5 Gouke Sybrens Hingst cum uxore5-003Voorstraat 90laekenkooperbestaet wel56:01:00 cg9:01:00 cg2280r
4 Jan Sybrens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2066r
4 Jan Sybrens cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2066r
6 Hendrik Sybrens cum uxoreKerkpoortstraat 5timmermansknegtbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20107r
6 Hendrik Sybrens cum uxoreZuiderhaven 40timmermansknegtbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20107r
6 Freerk Sybrens cum uxore6-061Drie Roemersteeg 1schipper, oldbestaet reedelijk40:19:00 cg6:19:00 cg61106r
4 Wybren Sybrens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosvan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg3274v
4 Wybren Sybrens cum uxoreZuiderhaven 40matroosvan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg3274v
6 Jan Sybrens cum uxore6-030Voorstraat 16adsistentbestaet geringh19:17:00 cg3:17:00 cg40103r
5 Lammert Sybrens cum uxore5-148Schritsen 49scheepstimmerknegtbestaet reedelijk20:05:00 cg3:05:00 cg4198v
6 Lolke Sybrens cum uxoreKerkpoortstraat 5winkelierbestaet gemeen26:15:00 cg4:15:00 cg30114r
6 Lolke Sybrens cum uxoreZuiderhaven 40winkelierbestaet gemeen26:15:00 cg4:15:00 cg30114r
7 Ynte Sybrens Kerkpoortstraat 5winkeltje, kleinvan geringh bestaen17:13:00 cg2:13:00 cg22128r
7 Ynte Sybrens Zuiderhaven 40winkeltje, kleinvan geringh bestaen17:13:00 cg2:13:00 cg22128r
7 Jan Sybrens cum uxoreKerkpoortstraat 5schoenmaeker, mr.bestaet maetigh22:01:00 cg3:01:00 cg24120v
7 Jan Sybrens cum uxoreZuiderhaven 40schoenmaeker, mr.bestaet maetigh22:01:00 cg3:01:00 cg24120v
8 Aukjen Sybrens 8-086/2 melktapstergering6:12:00 cg1:12:00 cg10142r
2 Evert Sybrens weduweKerkpoortstraat 5bestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1031v
2 Evert Sybrens weduweZuiderhaven 40bestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1031v
2 Simon Sybrens cum uxore2-010Zoutsloot 79trekschipper op Leeuwarden et vice versavan een maetigh bestaen14:09:00 cg2:09:00 cg2020r
1 Klaas Sybrens cum uxoreKerkpoortstraat 5suikerbackersknegt17:05:00 cg3:05:00 cg4113v
1 Klaas Sybrens cum uxoreZuiderhaven 40suikerbackersknegt17:05:00 cg3:05:00 cg4113v
1 Barent Sybrens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg3115v
1 Barent Sybrens cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg3115v
3 Rink Sybrens Kerkpoortstraat 5ondermaegd in de keet van de Hr. Fonteinbestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1042r
3 Rink Sybrens Zuiderhaven 40ondermaegd in de keet van de Hr. Fonteinbestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1042r
1 Sipke Sybrens cum uxoreKerkpoortstraat 5weever18:00:00 cg3:00:00 cg2213r
1 Sipke Sybrens cum uxoreZuiderhaven 40weever18:00:00 cg3:00:00 cg2213r
1 Tjebbe Sybrens Kerkpoortstraat 5zeylmaekersknegt9:01:00 cg1:01:00 cg102v
1 Tjebbe Sybrens Zuiderhaven 40zeylmaekersknegt9:01:00 cg1:01:00 cg102v
1 Hessel Sybrens Hingst Kerkpoortstraat 5weeverbestaet seer geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1015v
1 Hessel Sybrens Hingst Zuiderhaven 40weeverbestaet seer geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1015v
4 Marijke Sydses Kerkpoortstraat 56:12:00 cg1:12:00 cg1060r
4 Marijke Sydses Zuiderhaven 406:12:00 cg1:12:00 cg1060r
4 Regt Symons cum uxore4-131Hofstraat 25vaerendspersoonseer geringh20:09:00 cg3:09:00 cg4368r
2 Rinske Symons Kerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3026r
2 Rinske Symons Zuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3026r
2 Doeke Symons cum uxoreKerkpoortstraat 5timmerman, mr. en pannebakker31:14:00 cg5:14:00 cg3223r
2 Doeke Symons cum uxoreZuiderhaven 40timmerman, mr. en pannebakker31:14:00 cg5:14:00 cg3223r
1 Willem Symons Kerkpoortstraat 5houtsjouwerbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1018v
1 Willem Symons Zuiderhaven 40houtsjouwerbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1018v
1 Jan Symons cum uxoreKerkpoortstraat 5metselaermaetig van bestaen22:03:00 cg3:03:00 cg2215v
1 Jan Symons cum uxoreZuiderhaven 40metselaermaetig van bestaen22:03:00 cg3:03:00 cg2215v
1 Sybren Symons 1-103Zoutsloot 59schipper, oldeen gering bestaen als niets hebbende als 't geene waer op in 't personeel staet en wint niets10:17:00 cg1:17:00 cg1011v
7 Foppe Symons cum uxoreKerkpoortstraat 5baentjersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22126v
7 Foppe Symons cum uxoreZuiderhaven 40baentjersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22126v
8 Anne Sytses cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmerbaasbestaet maetigh wel40:00:00 cg6:00:00 cg21154r
8 Anne Sytses cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmerbaasbestaet maetigh wel40:00:00 cg6:00:00 cg21154r
6 Lolke Sytses Kerkpoortstraat 5trekschipperbestaet redelijk wel12:04:00 cg2:04:00 cg10109v
6 Lolke Sytses Zuiderhaven 40trekschipperbestaet redelijk wel12:04:00 cg2:04:00 cg10109v
5 Pytter Sytses cum uxoreKerkpoortstraat 5bestaet seer sober11:13:00 cg2:13:00 cg2495v
5 Pytter Sytses cum uxoreZuiderhaven 40bestaet seer sober11:13:00 cg2:13:00 cg2495v
4 Hessel Sytses weduweKerkpoortstraat 5bestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg3174r
4 Hessel Sytses weduweZuiderhaven 40bestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg3174r
8 Jan Tabes weduweKerkpoortstraat 5bestaet geringh15:00:00 cg2:00:00 cg10146v
8 Jan Tabes weduweZuiderhaven 40bestaet geringh15:00:00 cg2:00:00 cg10146v
7 Jan Tabes cum uxore7-042Rommelhaven 22trekschipperbestaet geringh12:13:00 cg2:13:00 cg20121r
3 Louw Taeaekes cum uxore3-120Kerkpoortstraat 10weeverbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg3349r
8 Symon Taeaekles cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgering11:13:00 cg2:13:00 cg21143v
8 Symon Taeaekles cum uxoreZuiderhaven 40matroosgering11:13:00 cg2:13:00 cg21143v
8 Reinder Taekes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgeringh11:13:00 cg2:13:00 cg22140v
8 Reinder Taekes cum uxoreZuiderhaven 40matroosgeringh11:13:00 cg2:13:00 cg22140v
8 Sybrand Taekes cum uxoreKerkpoortstraat 5schipperbestaet maetigh22:08:00 cg3:08:00 cg30140r
8 Sybrand Taekes cum uxoreZuiderhaven 40schipperbestaet maetigh22:08:00 cg3:08:00 cg30140r
8 Wybe Taekes cum uxore8-088Vijver 8matroos op 't Princejagtbestaet maetigh17:08:00 cg2:08:00 cg21142v
1 Hinke Taekes een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1018v
1 Hinke Taekes een weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1018v
5 Lammert Teyes cum uxoreKerkpoortstraat 5coopmanbestaet wel36:07:00 cg6:07:00 cg3091r
5 Lammert Teyes cum uxoreZuiderhaven 40coopmanbestaet wel36:07:00 cg6:07:00 cg3091r
3 Saepe Theunis weduweKerkpoortstraat 5spoelsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1052v
3 Saepe Theunis weduweZuiderhaven 40spoelsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1052v
5 Bonne Theunis cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh17:13:00 cg2:13:00 cg2293v
5 Bonne Theunis cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh17:13:00 cg2:13:00 cg2293v
1 Remmert Theunis cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmerman, vaert voor18:00:00 cg3:00:00 cg2110r
1 Remmert Theunis cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmerman, vaert voor18:00:00 cg3:00:00 cg2110r
1 Zeeger Theunis cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebackersknegtseer gering van bestaen8:09:00 cg1:09:00 cg2011v
1 Zeeger Theunis cum uxoreZuiderhaven 40pannebackersknegtseer gering van bestaen8:09:00 cg1:09:00 cg2011v
2 Maertje Theunis Kerkpoortstraat 5spoelster6:12:00 cg1:12:00 cg1030r
2 Maertje Theunis Zuiderhaven 40spoelster6:12:00 cg1:12:00 cg1030r
6 Jan Theunis cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg24110v
6 Jan Theunis cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg24110v
8 Gijsbert Thijssen cum uxore8-116Vijverstraat 26matroosbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg61145v
7 Cornelis Thomas weduweKerkpoortstraat 5turfmeetstervan gering bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg12123v
7 Cornelis Thomas weduweZuiderhaven 40turfmeetstervan gering bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg12123v
8 Grytje Thomas 8-096Hondenstraat 12winkeltjebestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10143v
6 Hendrik Thomas Tromp 6-105Lanen 67opsigter op de maet van de turfkorvenbestaet reedelijk wel23:15:00 cg3:15:00 cg20110v
6 Claes Thomas IJsenbeecq 6-145Grote Bredeplaats 16bontreederbestaet wel99:19:00 cg16:19:00 cg60115v
6 Jan Thomas IJsenbeecq weduweKerkpoortstraat 5laekenkoopersebestaet reedelijk wel40:00:00 cg6:00:00 cg21102v
6 Jan Thomas IJsenbeecq weduweZuiderhaven 40laekenkoopersebestaet reedelijk wel40:00:00 cg6:00:00 cg21102v
4 Willem Thomas cum uxoreKerkpoortstraat 5weeversknegtgering11:13:00 cg2:13:00 cg2265r
4 Willem Thomas cum uxoreZuiderhaven 40weeversknegtgering11:13:00 cg2:13:00 cg2265r
1 IJsbrand Thomas cum uxoreKerkpoortstraat 5suikerbackersknegtbestaet seer geringh13:01:00 cg2:01:00 cg2116v
1 IJsbrand Thomas cum uxoreZuiderhaven 40suikerbackersknegtbestaet seer geringh13:01:00 cg2:01:00 cg2116v
2 Emmetje Thomas Kerkpoortstraat 5rentenierschebestaet taemelijk11:12:00 cg2:12:00 cg1035v
2 Emmetje Thomas Zuiderhaven 40rentenierschebestaet taemelijk11:12:00 cg2:12:00 cg1035v
3 Pieter Thomas cum uxore, belast met een swaer huisgesinKerkpoortstraat 5arbeyderseer geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg4443v
3 Pieter Thomas cum uxore, belast met een swaer huisgesinZuiderhaven 40arbeyderseer geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg4443v
1 Pieter Thomas weduweKerkpoortstraat 5wort gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2013r
1 Pieter Thomas weduweZuiderhaven 40wort gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2013r
3 Jan Tijssen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2247r
3 Jan Tijssen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2247r
3 Leentje Tijssen een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2046r
3 Leentje Tijssen een weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2046r
1 Hendrik Tijssen cum uxoreKerkpoortstraat 5alimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg318r
1 Hendrik Tijssen cum uxoreZuiderhaven 40alimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg318r
1 Hendrik Tijssen cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmerman17:00:00 cg3:00:00 cg2015v
1 Hendrik Tijssen cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmerman17:00:00 cg3:00:00 cg2015v
7 Tymon Tijssen cum uxoreKerkpoortstraat 5sakkedraegerbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg41130r
7 Tymon Tijssen cum uxoreZuiderhaven 40sakkedraegerbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg41130r
4 Antje Tijssen een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1068v
4 Antje Tijssen een weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1068v
3 Roelof Tijssens weduwe3-124/2 gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3049r
1 Geertje Tjallings een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1216r
1 Geertje Tjallings een weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1216r
3 Gatse Tjallings cum uxoreKerkpoortstraat 5koordewerkerbestaet gemeen bestaen [sic]17:00:00 cg2:00:00 cg2042r
3 Gatse Tjallings cum uxoreZuiderhaven 40koordewerkerbestaet gemeen bestaen [sic]17:00:00 cg2:00:00 cg2042r
2 Tjalling Tjallings cum uxore2-183William Boothstraat 39trekschipper23:13:00 cg3:13:00 cg2237v
1 Eeltje Tjallings cum uxoreKerkpoortstraat 5houtsjouwerbestaet seer gering11:13:00 cg2:13:00 cg2218r
1 Eeltje Tjallings cum uxoreZuiderhaven 40houtsjouwerbestaet seer gering11:13:00 cg2:13:00 cg2218r
4 Jacob Tjallings cum uxore4-187Rozengracht 6timmermanbestaet gemeen23:12:00 cg3:12:00 cg2273v
5 Jaye Tjallings met sijn broederKerkpoortstraat 5wolkammersknegt en schoenmaekersknegt17:00:00 cg2:00:00 cg2083r
5 Jaye Tjallings met sijn broederZuiderhaven 40wolkammersknegt en schoenmaekersknegt17:00:00 cg2:00:00 cg2083r
5 Lijsbert Tjallings een weduweKerkpoortstraat 5bestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1085v
5 Lijsbert Tjallings een weduweZuiderhaven 40bestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1085v
8 Gerrit Tjallings 8-121Grote Ossenmarkt 27gortmaeker, mr.bestaet wel60:00:00 cg10:00:00 cg30146r
7 Broertje Tjebbes 7-026Schoolsteeg 3naysterbestaet gemeen9:01:00 cg1:01:00 cg10120r
7 Johannes Tjebbes 7-026Schoolsteeg 3gortmaeker, mr.bestaet wel9:01:00 cg2:01:00 cg10120r
1 Sjoerd Tjebbes Kerkpoortstraat 5matroos11:09:00 cg2:09:00 cg205r
1 Sjoerd Tjebbes Zuiderhaven 40matroos11:09:00 cg2:09:00 cg205r
4 Gosse Tjebbes cum uxore4-121Hofstraat 9huistimmermanbestaet teamelijk wel33:04:00 cg5:04:00 cg3067r
4 Gosse Tjebbes cum uxore4-121Hofstraat 11huistimmermanbestaet teamelijk wel33:04:00 cg5:04:00 cg3067r
3 Broer Tjeerds Kerkpoortstraat 5sakkedraegerbestaet reedelijk16:01:00 cg2:01:00 cg1153r
3 Broer Tjeerds Zuiderhaven 40sakkedraegerbestaet reedelijk16:01:00 cg2:01:00 cg1153r
5 Freerk Tjeerds cum uxore5-104/2Gardenierstraat 5sakkedraegerbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg4191v
4 Dirk Tjeerds cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerendpersoonbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2479r
4 Dirk Tjeerds cum uxoreZuiderhaven 40vaerendpersoonbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2479r
5 Tjeerd Tjeerds cum uxore5-044Grote Kerkstraat 23bakker, mr.bestaet wel43:17:00 cg7:17:00 cg4083v
5 Keimpe Tjeerds cum uxoreKerkpoortstraat 5sleefmaeker, mr.bestaet wel41:15:00 cg6:15:00 cg3088v
5 Keimpe Tjeerds cum uxoreZuiderhaven 40sleefmaeker, mr.bestaet wel41:15:00 cg6:15:00 cg3088v
4 Doitse Tjeerds cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2171v
4 Doitse Tjeerds cum uxoreZuiderhaven 40matroosvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2171v
4 Fokke Tjeerds cum uxore4-189Zuiderhaven 42houtkooperbestaet maetigh wel71:17:00 cg12:17:00 cg4174r
5 Jan Tjeerds weduweKerkpoortstraat 5stoelsetsterbestaet gemeen9:12:00 cg1:12:00 cg1085v
5 Jan Tjeerds weduweZuiderhaven 40stoelsetsterbestaet gemeen9:12:00 cg1:12:00 cg1085v
6 Sjiouke Tjeerds weduweKerkpoortstraat 5spoelsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg13110v
6 Sjiouke Tjeerds weduweZuiderhaven 40spoelsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg13110v
8 Yde Tjeerds cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebakkersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg21144v
8 Yde Tjeerds cum uxoreZuiderhaven 40pannebakkersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg21144v
3 Jan Tjeerds cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaen taemelijk12:13:00 cg2:13:00 cg2049v
3 Jan Tjeerds cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaen taemelijk12:13:00 cg2:13:00 cg2049v
2 Pieter Tjeerds cum uxoreKerkpoortstraat 5sleefmaeker, mr.redelijk wel doch tegenwoordig niets bij de hand29:09:00 cg4:09:00 cg3033r
2 Pieter Tjeerds cum uxoreZuiderhaven 40sleefmaeker, mr.redelijk wel doch tegenwoordig niets bij de hand29:09:00 cg4:09:00 cg3033r
1 Maeyke Tjeerds een weduweKerkpoortstraat 5bestaet seer gering10:04:00 cg1:04:00 cg202r
1 Maeyke Tjeerds een weduweZuiderhaven 40bestaet seer gering10:04:00 cg1:04:00 cg202r
2 Antje Tjeerds Kerkpoortstraat 5bestaet taemelijk wel9:00:00 cg1:00:00 cg1032v
2 Antje Tjeerds Zuiderhaven 40bestaet taemelijk wel9:00:00 cg1:00:00 cg1032v
6 Wopke Tjepkes Kerkpoortstraat 5weeverbestaet maetigh13:05:00 cg2:05:00 cg10106v
6 Wopke Tjepkes Zuiderhaven 40weeverbestaet maetigh13:05:00 cg2:05:00 cg10106v
6 Remkjen Tjepkes Kerkpoortstraat 5naysterbestaet maetigh6:12:00 cg1:12:00 cg10106v
6 Remkjen Tjepkes Zuiderhaven 40naysterbestaet maetigh6:12:00 cg1:12:00 cg10106v
5 Rinse Tjepkes cum uxoreKerkpoortstraat 5stalknegt van Vosmabestaet gemeen18:16:00 cg3:16:00 cg2084r
5 Rinse Tjepkes cum uxoreZuiderhaven 40stalknegt van Vosmabestaet gemeen18:16:00 cg3:16:00 cg2084r
4 Lieuwe Tjerks cum uxoreKerkpoortstraat 5slaegersknegtbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2257v
4 Lieuwe Tjerks cum uxoreZuiderhaven 40slaegersknegtbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2257v
6 Andrys Tjerks cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermanbestaet gemeen28:00:00 cg4:00:00 cg21108r
6 Andrys Tjerks cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermanbestaet gemeen28:00:00 cg4:00:00 cg21108r
2 Roelof Tjerks cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdraeger14:09:00 cg2:09:00 cg2028r
2 Roelof Tjerks cum uxoreZuiderhaven 40turfdraeger14:09:00 cg2:09:00 cg2028r
3 Rutger Tjerks cum uxore3-115Rapenburg 1matroos11:13:00 cg2:13:00 cg3348r
1 Jacob Tjerks cum uxoreKerkpoortstraat 5soutdraeger20:08:00 cg3:08:00 cg2115r
1 Jacob Tjerks cum uxoreZuiderhaven 40soutdraeger20:08:00 cg3:08:00 cg2115r
7 Cornelis Tjerks cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebakkersknegtgealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg24122r
7 Cornelis Tjerks cum uxoreZuiderhaven 40pannebakkersknegtgealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg24122r
8 Grytje en Tjieskjen Wassenaer Kerkpoortstraat 5naysterbestaen maetigh17:00:00 cg2:00:00 cg20152r
8 Grytje en Tjieskjen Wassenaer Zuiderhaven 40naysterbestaen maetigh17:00:00 cg2:00:00 cg20152r
3 Feyte Tjommes cum uxore3-193Franekereind 2scheepstimmermanbestaet geringh17:05:00 cg2:05:00 cg4154r
6 Akke Tobias een weduweKerkpoortstraat 5van seer geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg10106r
6 Akke Tobias een weduweZuiderhaven 40van seer geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg10106r
4 Benne Tomas cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet maetigh11:13:00 cg2:13:00 cg3077v
4 Benne Tomas cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet maetigh11:13:00 cg2:13:00 cg3077v
8 Douwe Tomas cum uxoreKerkpoortstraat 5sjouwergering11:13:00 cg2:13:00 cg32139r
8 Douwe Tomas cum uxoreZuiderhaven 40sjouwergering11:13:00 cg2:13:00 cg32139r
8 Neeltje Tyttes een weduweKerkpoortstraat 5wort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg10140r
8 Neeltje Tyttes een weduweZuiderhaven 40wort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg10140r
6 Dirk Tyttes cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteert0:00:00 cg0:00:00 cg21107v
6 Dirk Tyttes cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteert0:00:00 cg0:00:00 cg21107v
4 Schelte Tyttes weduwe4-255Zuiderstraat 13winkelierschevan geringh bestaen8:09:00 cg1:09:00 cg2078v
2 Edsger Tyttes cum uxoreKerkpoortstraat 5gleybakkersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2131v
2 Edsger Tyttes cum uxoreZuiderhaven 40gleybakkersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2131v
6 Gerben Tzjommes 6-156Kleine Bredeplaats 8chirurgijn, mr.bestaet burgerlijk43:17:00 cg7:17:00 cg40116r
1 Geertje Uilkes een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2015v
1 Geertje Uilkes een weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2015v
5 Dieuke Uilkes een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1094r
5 Dieuke Uilkes een weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1094r
5 Hans Uilkes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg5086v
5 Hans Uilkes cum uxoreZuiderhaven 40matroosgealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg5086v
5 Dirk Uilkes weduweKerkpoortstraat 5spoelsterbestaet geringh15:13:00 cg2:13:00 cg4081v
5 Dirk Uilkes weduweZuiderhaven 40spoelsterbestaet geringh15:13:00 cg2:13:00 cg4081v
5 Jan Uilkes weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1084v
5 Jan Uilkes weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1084v
5 Pieter Ulbes Kerkpoortstraat 5nettebreyderbestaet gemeen7:17:00 cg1:17:00 cg1089v
5 Pieter Ulbes Zuiderhaven 40nettebreyderbestaet gemeen7:17:00 cg1:17:00 cg1089v
6 Yttje Ulbes een weduwe6-063Drie Roemersteeg 5een gering bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg20106r
6 Trijntje Ulbes en susterKerkpoortstraat 5naysterbestaet maetigh18:01:00 cg3:01:00 cg20115r
6 Trijntje Ulbes en susterZuiderhaven 40naysterbestaet maetigh18:01:00 cg3:01:00 cg20115r
8 Pytter Ulbes cum uxore, man nae IndiënKerkpoortstraat 5bestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22136r
8 Pytter Ulbes cum uxore, man nae IndiënZuiderhaven 40bestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22136r
1 Wybren Ulbes Kerkpoortstraat 5pauper, gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg108r
1 Wybren Ulbes Zuiderhaven 40pauper, gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg108r
1 Thijs Ulbes cum uxoreKerkpoortstraat 5modderleyker17:06:00 cg3:06:00 cg3011v
1 Thijs Ulbes cum uxoreZuiderhaven 40modderleyker17:06:00 cg3:06:00 cg3011v
3 Meyndert Urks cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergeringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2042v
3 Meyndert Urks cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergeringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2042v
1 Harmen Warners cum uxore1-064/2Zoutsloot 18wever11:09:00 cg2:09:00 cg208r
1 Pyttje Warners een weduwe [van Jan Theunis]Kerkpoortstraat 5van een seer geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg2013r
1 Pyttje Warners een weduwe [van Jan Theunis]Zuiderhaven 40van een seer geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg2013r
3 Hendrik Warners cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3147v
3 Hendrik Warners cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3147v
1 Harmke Warners een weduweKerkpoortstraat 5pauper7:04:00 cg1:04:00 cg209v
1 Harmke Warners een weduweZuiderhaven 40pauper7:04:00 cg1:04:00 cg209v
3 Hans Warners cum uxoreKerkpoortstraat 5spinbaes op de stad spinsolderbestaet reedelijk23:15:00 cg3:15:00 cg3044r
3 Hans Warners cum uxoreZuiderhaven 40spinbaes op de stad spinsolderbestaet reedelijk23:15:00 cg3:15:00 cg3044r
1 Sjoerd Wessels cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg413r
1 Sjoerd Wessels cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg413r
6 Yge Wiegers voor zijn zoon Pieter YgesKerkpoortstraat 5weeverbestaet maetigh32:15:00 cg5:15:00 cg20116v
6 Yge Wiegers voor zijn zoon Pieter YgesZuiderhaven 40weeverbestaet maetigh32:15:00 cg5:15:00 cg20116v
5 Gerben Wigles cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg2095r
5 Gerben Wigles cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg2095r
5 Gerrit Willems weduwe5-126Spekmarkt 6bestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1094v
4 Ettie Willems Kerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1057r
4 Ettie Willems Zuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1057r
5 Jacob Willems cum uxore5-118Heiligeweg 24trekschipperbestaet reedelijk36:03:00 cg6:03:00 cg4193r
6 Claas Willems Hoogstraeten Kerkpoortstraat 5laekenkoopervan wel bestaen125:00:00 cg20:00:00 cg60101r
6 Claas Willems Hoogstraeten Zuiderhaven 40laekenkoopervan wel bestaen125:00:00 cg20:00:00 cg60101r
5 Yffke Willems een weduweKerkpoortstraat 5turfmeetsterbestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1086r
5 Yffke Willems een weduweZuiderhaven 40turfmeetsterbestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1086r
3 Maeyke Willems een weduweKerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet armtlijk6:16:00 cg1:16:00 cg2055r
3 Maeyke Willems een weduweZuiderhaven 40arbeydsterbestaet armtlijk6:16:00 cg1:16:00 cg2055r
6 Geert Willems cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg20110r
6 Geert Willems cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg20110r
8 Feyke Willems cum uxoreKerkpoortstraat 5metselaersknegtbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg32136r
8 Feyke Willems cum uxoreZuiderhaven 40metselaersknegtbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg32136r
7 Dirk Willems cum uxoreKerkpoortstraat 5boode van de armekaemerbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg53129r
7 Dirk Willems cum uxoreZuiderhaven 40boode van de armekaemerbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg53129r
8 Pieter Willems cum uxoreKerkpoortstraat 5herbergierbestaet redelijk wel50:00:00 cg8:00:00 cg33134v
8 Pieter Willems cum uxoreZuiderhaven 40herbergierbestaet redelijk wel50:00:00 cg8:00:00 cg33134v
6 Albertje Willems 6-101Lanen 59turfmeetsterbestaet gemeen6:12:00 cg1:12:00 cg10110r
6 Albertje Willems 6-101Lanen 61turfmeetsterbestaet gemeen6:12:00 cg1:12:00 cg10110r
8 Harmen Willems weduweKerkpoortstraat 5bestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10153r
8 Harmen Willems weduweZuiderhaven 40bestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10153r
7 Ype Willems Kerkpoortstraat 5sleepergering11:13:00 cg2:13:00 cg50129r
7 Ype Willems Zuiderhaven 40sleepergering11:13:00 cg2:13:00 cg50129r
7 Jacob Willems Kerkpoortstraat 5castmaekerbestaet maetigh22:05:00 cg3:05:00 cg10127r
7 Jacob Willems Zuiderhaven 40castmaekerbestaet maetigh22:05:00 cg3:05:00 cg10127r
7 Simon Willems cum uxoreKerkpoortstraat 5herbergierbestaet soober34:16:00 cg5:16:00 cg44125v
7 Simon Willems cum uxoreZuiderhaven 40herbergierbestaet soober34:16:00 cg5:16:00 cg44125v
7 Tyttje Willems Kerkpoortstraat 5arbeydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg10124v
7 Tyttje Willems Zuiderhaven 40arbeydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg10124v
8 Coene Willems 8-044Havenplein 26metselaer, mr. en winkelierbestaet redelijk wel36:00:00 cg6:00:00 cg31138r
6 Marten Willems cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgemeen14:13:00 cg2:13:00 cg21111v
6 Marten Willems cum uxoreZuiderhaven 40matroosgemeen14:13:00 cg2:13:00 cg21111v
6 Albert Willems cum uxore