Harlingen, quotisatie 1749 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 646)

illustratie quotisatie 1749 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 646)
Belastingen heffen en betalen is niets nieuws. Het bestuur van een land, provincie of stad moet toch op de een of andere manier aan geld komen om haar werk te kunnen doen. Zoals nu op bijv. benzine, alcohol en rookwaren accijns wordt geheven, werd dat vroeger op de toenmalige luxe-artikelen gedaan. Soms ook was er acute geldnood, bijvoorbeeld als er een oorlog werd gevoerd, en dan werd er een nieuwe belasting bedacht.

Zo werd in 1606, ten tijde van de Verenigde Nederlanden, 'alomme binnen de Geunieerde Provintien, de Quartieren, Steden, Casteelen, Forten ende platte Landen, onder der selver ghehoorsaamheydt wesende, het Haertsteden- ofte Schoorsteen-geldt, tot onderstant van de Oorloge' [...] 'onfangen ende geheven'. In de loop der eeuwen is op een dergelijke manier ook belasting geheven op o.a. zout, trouwen en begraven, het malen van o.a. graan (het 'gemaal'), huishuur (reëelkohieren), en op het hebben van dienstboden, wagens, paarden, ramen enz.

Rond 1748 ziet de burgerij door de bomen het bos niet meer en er breken rellen uit, gericht tegen de belastingpachters: het Pachtersoproer. De belastingpachters werden er sterk van verdacht nogal wat in eigen zakken te steken. Er wordt besloten om iets anders te proberen: één belasting waarin alles verwerkt is; de personele quotisatie. In 1749 wordt de belasting op die manier geheven en gaat men iedere woning langs om vast te leggen hoeveel personen van boven en onder de 12 jaar er wonen, wat het beroep van de hoofdbewoner is, en het belangrijkste: wat het inkomen van die hoofdbewoner is. Volgens een vastgestelde schaal wordt de belasting geïnd. Het totale bedrag aan inkomsten was blijkbaar te laag en bij iedereen is daarom een verhoging van 1/6 van het oorspronkelijke bedrag aangetekend. Het vastleggen van de gegevens gebeurde in de zogenoemde quotisatie-kohieren.

De bevolking is tegen de verwachtingen in met deze belasting zo mogelijk nog ontevredener dan met de vroegere belastingen, en in 1750 is de quotisatie dan ook alweer afgeschaft.

In de lijst staat 'kwartier' voor de wijk waar men woonachtig was. De stad was in deze tijd verdeeld in acht kwartieren en de zgn. 'Buytenbuirt' (hier kwartier 9).
In de kolom 'beroep' staat nooit 'burgemeester' of 'vroedsman' omdat dat geen beroepen is maar een functie.
Bij de namen komt veelvuldig 'cum uxore' voor, dat betekent met echtgeno(o)t(e).
In de kolom 'aanslag' staat het bedrag van de quotisatie vermeld in caroliguldens, stuivers en penningen. Een caroligulden was 20 stuivers en een stuiver was 16 penningen.
In de kolommen 'volw.' en 'kind.' staan het aantal personen van boven resp. onder de 12 jaar.
De kolom 'folio' vermeldt de pagina waarop in het originele boek de betreffende inschrijving is gedaanm waarbij 'r' staat voor recto (de voorkant van het blad) en 'v' staat voor verso, de achterkant van het blad.

"Opteekeninge der familien en persoenen in de Stad Harlingen mitsgaeders quotisatie over deselve genoomen naar de consumptie en ter uytleeveringhe van dese Stads aenslagh ter summa van [niet ingevuld] in de neegen mael hondert duysent guldens bij de afschaffinge der pachten verlooren; opgemaakt volgens placcaet van de 30e December 1748.
Staende op de eerste colomme de naemen der hoofden van de familien met enige oplossinge van hun bestaen, op de tweede het getal der persoonen tot dat huisgesin behoorende boven de 12 jaeren oude, op de darde de jongere dan 12 jaeren en op de vierde des selvs aenslagh in de quotisatie."

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  vermeld
kwartier
voornaam patroniem familienaamgeschat
oud adres
geschat adresberoepomschrijvingaanslagverhogingvolwkindfolio
4 Egbert Heydkamp cum uxore4-186Rozengracht 4admiraliteytsboodebestaet maetig wel43:17:00 cg7:17:00 cg4073r
8 Geert Steenveld cum uxoreKerkpoortstraat 5admiraliteytsboode40:00:00 cg6:00:00 cg21152r
8 Geert Steenveld cum uxoreZuiderhaven 40admiraliteytsboode40:00:00 cg6:00:00 cg21152r
5 Harmen van der Geest 5-175Schritsen 35admiraliteytsboode, oldbestaet maetigh wel28:07:00 cg4:07:00 cg2098r
8 Anne Oenes cum uxoreKerkpoortstraat 5adsistend aen 't collegie van de admiraliteytbestaet maetigh30:00:00 cg5:00:00 cg42151v
8 Anne Oenes cum uxoreZuiderhaven 40adsistend aen 't collegie van de admiraliteytbestaet maetigh30:00:00 cg5:00:00 cg42151v
8 Jarigh Adema cum uxoreKerkpoortstraat 5adsistendtbestaet maetig wel28:14:00 cg4:14:00 cg50144r
8 Jarigh Adema cum uxoreZuiderhaven 40adsistendtbestaet maetig wel28:14:00 cg4:14:00 cg50144r
6 Jan Sybrens cum uxore6-030Voorstraat 16adsistentbestaet geringh19:17:00 cg3:17:00 cg40103r
8 Banier Schotineus cum uxoreKerkpoortstraat 5adsistent van 't collegie der admiraliteydbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg21152r
8 Banier Schotineus cum uxoreZuiderhaven 40adsistent van 't collegie der admiraliteydbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg21152r
4 Wessel Keimpma cum uxoreKerkpoortstraat 5adsistent van het collegie ter admiraliteit25:00:00 cg4:00:00 cg2170r
4 Wessel Keimpma cum uxoreZuiderhaven 40adsistent van het collegie ter admiraliteit25:00:00 cg4:00:00 cg2170r
4dr. Tjallingii cum uxoreKerkpoortstraat 5advocaatbestaet maetigh51:07:00 cg8:07:00 cg3370v
4dr. Tjallingii cum uxoreZuiderhaven 40advocaatbestaet maetigh51:07:00 cg8:07:00 cg3370v
8 Cornelis Siverda Kerkpoortstraat 5advocaatbestaet wel71:09:00 cg11:09:00 cg20134v
8 Cornelis Siverda Zuiderhaven 40advocaatbestaet wel71:09:00 cg11:09:00 cg20134v
2 Alef van der Meulen cum uxore2-161Franekereind 7apothecariusbestaet wel84:13:00 cg14:13:00 cg4036r
4 Johannes Acoma cum uxore4-026Brouwersstraat 12apothecariusbestaet maetigh wel25:00:00 cg4:00:00 cg2058v
7 Tjalling Tjallingii cum uxore7-075Voorstraat 51apothecariusbestaet maetigh wel73:01:00 cg12:01:00 cg34125r
1 Jarigh Fransen Kerkpoortstraat 5arbeider12:13:00 cg2:13:00 cg201r
1 Jarigh Fransen Zuiderhaven 40arbeider12:13:00 cg2:13:00 cg201r
1 Pieter Carsten sijnde alleen1-008Noorderhaven 17arbeider9:01:00 cg1:01:00 cg102r
2 Arjen Bottes cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeider11:09:00 cg2:09:00 cg2037r
2 Arjen Bottes cum uxoreZuiderhaven 40arbeider11:09:00 cg2:09:00 cg2037r
4 Theodorus Bensonides cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeidersober11:13:00 cg2:13:00 cg3071v
4 Theodorus Bensonides cum uxoreZuiderhaven 40arbeidersober11:13:00 cg2:13:00 cg3071v
1 Oene Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeyder11:13:00 cg2:13:00 cg221r
1 Oene Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40arbeyder11:13:00 cg2:13:00 cg221r
1 Frans Sjoerds cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydereen geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg202r
1 Frans Sjoerds cum uxoreZuiderhaven 40arbeydereen geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg202r
1 Jacob Cornelis cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeyder11:13:00 cg2:13:00 cg307r
1 Jacob Cornelis cum uxoreZuiderhaven 40arbeyder11:13:00 cg2:13:00 cg307r
1 Wybe Fongers Kerkpoortstraat 5arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg3016r
1 Wybe Fongers Zuiderhaven 40arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg3016r
1 Pytter Hansen cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeyderbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2118v
1 Pytter Hansen cum uxoreZuiderhaven 40arbeyderbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2118v
2 Jacob Wybrens cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeyder20:03:00 cg3:03:00 cg3022v
2 Jacob Wybrens cum uxoreZuiderhaven 40arbeyder20:03:00 cg3:03:00 cg3022v
2 Minne Feddes cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeyder17:05:00 cg2:05:00 cg2134v
2 Minne Feddes cum uxoreZuiderhaven 40arbeyder17:05:00 cg2:05:00 cg2134v
3 Claas Yges Kerkpoortstraat 5arbeyderbestaet soober11:13:00 cg2:13:00 cg2241r
3 Claas Yges Zuiderhaven 40arbeyderbestaet soober11:13:00 cg2:13:00 cg2241r
3 Meyndert Urks cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergeringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2042v
3 Meyndert Urks cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergeringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2042v
3 Pieter Thomas cum uxore, belast met een swaer huisgesinKerkpoortstraat 5arbeyderseer geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg4443v
3 Pieter Thomas cum uxore, belast met een swaer huisgesinZuiderhaven 40arbeyderseer geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg4443v
3 Anne Wybes cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeyderbestaet suinigh11:09:00 cg2:09:00 cg2045r
3 Anne Wybes cum uxoreZuiderhaven 40arbeyderbestaet suinigh11:09:00 cg2:09:00 cg2045r
3 Thomas Waterbeecq cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeyderbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg2351r
3 Thomas Waterbeecq cum uxoreZuiderhaven 40arbeyderbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg2351r
3 Sjoerd Cornelis cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeyderbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg3151v
3 Sjoerd Cornelis cum uxoreZuiderhaven 40arbeyderbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg3151v
4 Jan Jocchums cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergering bestaen22:09:00 cg3:09:00 cg5260r
4 Jan Jocchums cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergering bestaen22:09:00 cg3:09:00 cg5260r
4 Fedde Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeyderarm11:13:00 cg2:13:00 cg5060r
4 Fedde Jansen cum uxoreZuiderhaven 40arbeyderarm11:13:00 cg2:13:00 cg5060r
4 Schelte Bruyns cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg2262v
4 Schelte Bruyns cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg2262v
4 Jacob Annes cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergering11:09:00 cg2:09:00 cg2063r
4 Jacob Annes cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergering11:09:00 cg2:09:00 cg2063r
4 Age Wybes cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergeringh11:13:00 cg2:13:00 cg4063v
4 Age Wybes cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergeringh11:13:00 cg2:13:00 cg4063v
4 Micchiel Romkes cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydersober11:13:00 cg2:13:00 cg3464r
4 Micchiel Romkes cum uxoreZuiderhaven 40arbeydersober11:13:00 cg2:13:00 cg3464r
4 Arent Schuirman cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg2166v
4 Arent Schuirman cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg2166v
4 Lubbert Beernts cum uxore4-182Rozengracht 16arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg3073r
4 Cornelis Cornelis Kerkpoortstraat 5arbeydergering7:17:00 cg1:17:00 cg1073v
4 Cornelis Cornelis Zuiderhaven 40arbeydergering7:17:00 cg1:17:00 cg1073v
4 Albert Feckes cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg3475r
4 Albert Feckes cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg3475r
4 Sybe Lieuwes cum uxore4-245 arbeydergering17:06:00 cg2:06:00 cg3078r
4 Heyn Harings cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg2178r
4 Heyn Harings cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg2178r
4 Hendrik Frank cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergering15:00:00 cg2:00:00 cg2178v
4 Hendrik Frank cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergering15:00:00 cg2:00:00 cg2178v
5 Sipke Dirks cum uxore5-031Simon Stijlstraat 1arbeydervan gering bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2082v
5 Pieter Bokkes cum uxore5-063Lanen 87arbeyderbestaet sober17:06:00 cg2:06:00 cg3086r
5 Jan Rients cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg2186r
5 Jan Rients cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg2186r
5 Femme Hansen cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2494r
5 Femme Hansen cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2494r
5 Douwe Claeses cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg2294v
5 Douwe Claeses cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg2294v
5 Eeltje Sjoerds cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergering11:09:00 cg2:09:00 cg2096r
5 Eeltje Sjoerds cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergering11:09:00 cg2:09:00 cg2096r
5 Hendrik Poulus cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergering11:09:00 cg2:09:00 cg2099r
5 Hendrik Poulus cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergering11:09:00 cg2:09:00 cg2099r
7 Sybe Stoffels cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergering11:09:00 cg2:09:00 cg20121v
7 Sybe Stoffels cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergering11:09:00 cg2:09:00 cg20121v
7 Hendrik Johannes cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg21126r
7 Hendrik Johannes cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg21126r
8 Carst Palsen cum uxore8-132Zuiderhaven 31arbeydergering11:09:00 cg2:09:00 cg20147v
8 Dirk Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg30149v
8 Dirk Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg30149v
9 Wiltje Ages cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergemeen20:00:00 cg3:00:00 cg23155r
9 Wiltje Ages cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergemeen20:00:00 cg3:00:00 cg23155r
9 Jan Heyns cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergering11:09:00 cg2:09:00 cg20155r
9 Jan Heyns cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergering11:09:00 cg2:09:00 cg20155r
3 Jentje Fransen Kerkpoortstraat 5arbeyder en sjouwerbestaet seer geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1053v
3 Jentje Fransen Zuiderhaven 40arbeyder en sjouwerbestaet seer geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1053v
4 Carel Bouman cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeyder in een zoutkeetbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2166v
4 Carel Bouman cum uxoreZuiderhaven 40arbeyder in een zoutkeetbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2166v
1 Jan Hessels Kerkpoortstraat 5arbeyder in hout7:17:00 cg1:17:00 cg1018r
1 Jan Hessels Zuiderhaven 40arbeyder in hout7:17:00 cg1:17:00 cg1018r
1 Janneke Johannes een bejaarde vrijsterKerkpoortstraat 5arbeydster6:12:00 cg1:12:00 cg102v
1 Janneke Johannes een bejaarde vrijsterZuiderhaven 40arbeydster6:12:00 cg1:12:00 cg102v
1 Tyttje Simons een weduweKerkpoortstraat 5arbeydstervan gering bestaen10:04:00 cg1:04:00 cg205r
1 Tyttje Simons een weduweZuiderhaven 40arbeydstervan gering bestaen10:04:00 cg1:04:00 cg205r
1 Ymkjen Pieters Kerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet seer gering6:12:00 cg1:12:00 cg106r
1 Ymkjen Pieters Zuiderhaven 40arbeydsterbestaet seer gering6:12:00 cg1:12:00 cg106r
1 Sjoerdtje Saekles Kerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet seer gering6:12:00 cg1:12:00 cg106r
1 Sjoerdtje Saekles Zuiderhaven 40arbeydsterbestaet seer gering6:12:00 cg1:12:00 cg106r
1 Janneke Jans Kerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg108r
1 Janneke Jans Zuiderhaven 40arbeydsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg108r
1 Saetske Hansen een weduweKerkpoortstraat 5arbeydster6:12:00 cg1:12:00 cg1010r
1 Saetske Hansen een weduweZuiderhaven 40arbeydster6:12:00 cg1:12:00 cg1010r
1 Rinske Gerryts een weduweKerkpoortstraat 5arbeydsternotoir arm0:00:00 cg0:00:00 cg1010v
1 Rinske Gerryts een weduweZuiderhaven 40arbeydsternotoir arm0:00:00 cg0:00:00 cg1010v
1 Antje Cornelis een weduweKerkpoortstraat 5arbeydster8:04:00 cg1:04:00 cg1110v
1 Antje Cornelis een weduweZuiderhaven 40arbeydster8:04:00 cg1:04:00 cg1110v
1 Aeltje Wybes een weduweKerkpoortstraat 5arbeydster6:12:00 cg1:12:00 cg1011r
1 Aeltje Wybes een weduweZuiderhaven 40arbeydster6:12:00 cg1:12:00 cg1011r
1 Trijntje Jentjes een weduwe1-101Zoutsloot 55arbeydster6:12:00 cg1:12:00 cg1011v
1 Rients Jansen weduweKerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet nae haer doen reedelijk wel11:04:00 cg2:04:00 cg1117v
1 Rients Jansen weduweZuiderhaven 40arbeydsterbestaet nae haer doen reedelijk wel11:04:00 cg2:04:00 cg1117v
1 Pieter Johannes weduweKerkpoortstraat 5arbeydstervan gering bestaen10:04:00 cg1:04:00 cg2018r
1 Pieter Johannes weduweZuiderhaven 40arbeydstervan gering bestaen10:04:00 cg1:04:00 cg2018r
2 Jan Harmens weduweKerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet heel soober6:16:00 cg1:16:00 cg1122r
2 Jan Harmens weduweZuiderhaven 40arbeydsterbestaet heel soober6:16:00 cg1:16:00 cg1122r
2 Gerben Lolles weduweKerkpoortstraat 5arbeydstervan geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1024r
2 Gerben Lolles weduweZuiderhaven 40arbeydstervan geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1024r
2 Jan Pieters weduweKerkpoortstraat 5arbeydsterseer geringh van bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg2231r
2 Jan Pieters weduweZuiderhaven 40arbeydsterseer geringh van bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg2231r
2 Sytske Jans Kerkpoortstraat 5arbeydstervan gering bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1031r
2 Sytske Jans Zuiderhaven 40arbeydstervan gering bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1031r
2 Antje Heeres Kerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1031v
2 Antje Heeres Zuiderhaven 40arbeydsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1031v
2 Lamkjen Daniëls een weduweKerkpoortstraat 5arbeydster6:16:00 cg1:16:00 cg2033v
2 Lamkjen Daniëls een weduweZuiderhaven 40arbeydster6:16:00 cg1:16:00 cg2033v
3 Liefke Jacobs een weduweKerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1051r
3 Liefke Jacobs een weduweZuiderhaven 40arbeydsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1051r
3 Lodewijk Gerrits weduweKerkpoortstraat 5arbeydstergealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1251v
3 Lodewijk Gerrits weduweZuiderhaven 40arbeydstergealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1251v
3 Grietje Daniëls Kerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet reedelijk nae haer doen6:12:00 cg1:12:00 cg1052v
3 Grietje Daniëls Zuiderhaven 40arbeydsterbestaet reedelijk nae haer doen6:12:00 cg1:12:00 cg1052v
3 Maeyke Willems een weduweKerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet armtlijk6:16:00 cg1:16:00 cg2055r
3 Maeyke Willems een weduweZuiderhaven 40arbeydsterbestaet armtlijk6:16:00 cg1:16:00 cg2055r
4 Antje Jentjes Kerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg2058r
4 Antje Jentjes Zuiderhaven 40arbeydsterbestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg2058r
4 Lieuwe Dirks weduweKerkpoortstraat 5arbeydsterseer gering6:16:00 cg1:16:00 cg1163r
4 Lieuwe Dirks weduweZuiderhaven 40arbeydsterseer gering6:16:00 cg1:16:00 cg1163r
4 Albert Seerps weduweKerkpoortstraat 5arbeydstergering6:16:00 cg1:16:00 cg2064r
4 Albert Seerps weduweZuiderhaven 40arbeydstergering6:16:00 cg1:16:00 cg2064r
4 Hiltje Jurjens een weduweKerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet seer gering6:16:00 cg1:16:00 cg2064r
4 Hiltje Jurjens een weduweZuiderhaven 40arbeydsterbestaet seer gering6:16:00 cg1:16:00 cg2064r
4 Cornelus Martens weduweKerkpoortstraat 5arbeydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg1066v
4 Cornelus Martens weduweZuiderhaven 40arbeydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg1066v
4 Pybe Monses weduweKerkpoortstraat 5arbeydstervan geringh bestaen en wert gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2070r
4 Pybe Monses weduweZuiderhaven 40arbeydstervan geringh bestaen en wert gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2070r
5 Reynder Pytters weduwe5-023Kleine Kerkstraat 4arbeydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg1081v
5 Trijntje Feykes Kerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet gemeen6:12:00 cg1:12:00 cg1083v
5 Trijntje Feykes Zuiderhaven 40arbeydsterbestaet gemeen6:12:00 cg1:12:00 cg1083v
5 Marijke Davids Kerkpoortstraat 5arbeydstergemeen6:12:00 cg1:12:00 cg1083v
5 Marijke Davids Zuiderhaven 40arbeydstergemeen6:12:00 cg1:12:00 cg1083v
5 Styntje Gerbens Kerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg0084r
5 Styntje Gerbens Zuiderhaven 40arbeydsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg0084r
5 Symon Arjens weduweKerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg3085r
5 Symon Arjens weduweZuiderhaven 40arbeydsterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg3085r
5 Douwe Martens weduwe5-122Heiligeweg 14arbeydsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1093v
6 Sytske Kerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet gering6:12:00 cg1:12:00 cg10103v
6 Sytske Zuiderhaven 40arbeydsterbestaet gering6:12:00 cg1:12:00 cg10103v
6 Antje Beerns Kerkpoortstraat 5arbeydstergemeen6:12:00 cg1:12:00 cg10105r
6 Antje Beerns Zuiderhaven 40arbeydstergemeen6:12:00 cg1:12:00 cg10105r
6 Aukjen Baukes weduweKerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet gemeen20:03:00 cg3:03:00 cg30106v
6 Aukjen Baukes weduweZuiderhaven 40arbeydsterbestaet gemeen20:03:00 cg3:03:00 cg30106v
7 Pieter Jetses weduweKerkpoortstraat 5arbeydstergering6:16:00 cg1:16:00 cg20118r
7 Pieter Jetses weduweZuiderhaven 40arbeydstergering6:16:00 cg1:16:00 cg20118r
7 Tyttje Willems Kerkpoortstraat 5arbeydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg10124v
7 Tyttje Willems Zuiderhaven 40arbeydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg10124v
7 Hendrik Beernts weduweKerkpoortstraat 5arbeydstergering, gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg12130r
7 Hendrik Beernts weduweZuiderhaven 40arbeydstergering, gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg12130r
8 Rinske Romkes Kerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet reedelijk6:12:00 cg1:12:00 cg10134v
8 Rinske Romkes Zuiderhaven 40arbeydsterbestaet reedelijk6:12:00 cg1:12:00 cg10134v
8 Trijntje Romkes Kerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet redelijk6:12:00 cg1:12:00 cg10134v
8 Trijntje Romkes Zuiderhaven 40arbeydsterbestaet redelijk6:12:00 cg1:12:00 cg10134v
8 Sytske Cornelis een weduweKerkpoortstraat 5arbeydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg10136r
8 Sytske Cornelis een weduweZuiderhaven 40arbeydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg10136r
8 Jilles Saekes weduweKerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20138r
8 Jilles Saekes weduweZuiderhaven 40arbeydsterbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20138r
8 Sytske Yges Kerkpoortstraat 5arbeydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg10139v
8 Sytske Yges Zuiderhaven 40arbeydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg10139v
8 Antje Claeses een weduweKerkpoortstraat 5arbeydstergering6:16:00 cg1:16:00 cg20140r
8 Antje Claeses een weduweZuiderhaven 40arbeydstergering6:16:00 cg1:16:00 cg20140r
8 Aukjen Jans Kerkpoortstraat 5arbeydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg10140v
8 Aukjen Jans Zuiderhaven 40arbeydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg10140v
8 Johannes Eelkes weduweKerkpoortstraat 5arbeydstergering6:16:00 cg1:16:00 cg20142r
8 Johannes Eelkes weduweZuiderhaven 40arbeydstergering6:16:00 cg1:16:00 cg20142r
8 Righstje vrijsterKerkpoortstraat 5arbeydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg10144r
8 Righstje vrijsterZuiderhaven 40arbeydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg10144r
8 Hylkjen Pybes Kerkpoortstraat 5arbeydstergering6:16:00 cg1:16:00 cg11144v
8 Hylkjen Pybes Zuiderhaven 40arbeydstergering6:16:00 cg1:16:00 cg11144v
8 Johannes Corneelis weduweKerkpoortstraat 5arbeydsterseer gering6:16:00 cg1:16:00 cg20144v
8 Johannes Corneelis weduweZuiderhaven 40arbeydsterseer gering6:16:00 cg1:16:00 cg20144v
8 Eelkjen Jacobs Kerkpoortstraat 5arbeydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg10147v
8 Eelkjen Jacobs Zuiderhaven 40arbeydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg10147v
8 Geertje Harkes Kerkpoortstraat 5arbeydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg10148v
8 Geertje Harkes Zuiderhaven 40arbeydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg10148v
8 Claeske Claeses Kerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10150v
8 Claeske Claeses Zuiderhaven 40arbeydsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10150v
8 Aefke Claeses Kerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10150v
8 Aefke Claeses Zuiderhaven 40arbeydsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10150v
3 Gerlof Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5aschkarreman en sakkedraegerbestaen gemeen11:13:00 cg2:13:00 cg2053r
3 Gerlof Jansen cum uxoreZuiderhaven 40aschkarreman en sakkedraegerbestaen gemeen11:13:00 cg2:13:00 cg2053r
2 Haentje Willems 2-028 baantjersknegtbestaet redelijk16:01:00 cg2:01:00 cg1122v
1 Ype Zijes 1-121Zoutsloot 40baantjersknegt, mr.18:01:00 cg3:01:00 cg2014v
1 Wybe Dirks cum uxore1-085Bildtstraat 18backer, mr.een gemeen bestaen22:00:00 cg3:00:00 cg219v
3 Hans Jetses weduwe3-112Kerkpoortstraat 55backerinnebestaet just om haer cost te winnen19:15:00 cg3:15:00 cg1248r
4 Ruird Simons weduwe4-021Brouwersstraat 2backerinnebestaet reedelijk wel41:15:00 cg6:15:00 cg3057v
6 Jacob Scheltes weduwe6-123Lanen 26backerinne, mr.bestaet wel55:09:00 cg9:09:00 cg40112v
5 Drogenham weduweKerkpoortstraat 5baekenmeestergealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3081r
5 Drogenham weduweZuiderhaven 40baekenmeestergealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3081r
1 Wybren Wybes cum uxoreKerkpoortstraat 5baentjersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2313r
1 Wybren Wybes cum uxoreZuiderhaven 40baentjersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2313r
1 Jacob Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5baentjersknegt13:01:00 cg2:01:00 cg2114r
1 Jacob Harmens cum uxoreZuiderhaven 40baentjersknegt13:01:00 cg2:01:00 cg2114r
1 Jurjen Christiaans cum uxoreKerkpoortstraat 5baentjersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg4115v
1 Jurjen Christiaans cum uxoreZuiderhaven 40baentjersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg4115v
4 Heere Martens Kerkpoortstraat 5baentjersknegtgealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg0076r
4 Heere Martens Zuiderhaven 40baentjersknegtgealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg0076r
7 Foppe Symons cum uxoreKerkpoortstraat 5baentjersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22126v
7 Foppe Symons cum uxoreZuiderhaven 40baentjersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22126v
7 Hessel Poulus cum uxoreKerkpoortstraat 5baentjersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22130r
7 Hessel Poulus cum uxoreZuiderhaven 40baentjersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22130r
7 Sybe Hansen cum uxoreKerkpoortstraat 5baentjersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22130r
7 Sybe Hansen cum uxoreZuiderhaven 40baentjersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22130r
6 Harmen Beerns cum uxore6-109Lanen 75baerdscheerderbestaet geringh26:00:00 cg4:00:00 cg50111r
6 Bente Gerryts cum uxore6-154Kleine Bredeplaats 6bakkerbestaet geringh24:01:00 cg4:01:00 cg33116r
5 Johannes Bensonides cum uxore5-154Lanen 56bakker van de armekaemerbestaet gemeen14:09:00 cg2:09:00 cg2096r
1 Claas van Velsen cum uxoreKerkpoortstraat 5bakker, mr.gemeen bestaen23:13:00 cg4:13:00 cg2212r
1 Claas van Velsen cum uxoreZuiderhaven 40bakker, mr.gemeen bestaen23:13:00 cg4:13:00 cg2212r
1 Jan Gerlofs Builart cum uxore1-126Bildtstraat 13bakker, mr.bestaet wel65:00:00 cg11:00:00 cg5215r
2 Jan Simons cum uxore2-060Hoogstraat 13bakker, mr.36:12:00 cg6:12:00 cg4125r
2 Jacob Hettes 2-083Hoogstraat 37bakker, mr.bestaet reedelijk wel30:00:00 cg5:00:00 cg2028v
2 Minne de Wilda 2-111Hoogstraat 20bakker, mr.26:15:00 cg4:15:00 cg3032v
2 Albert Pieters cum uxoreKerkpoortstraat 5bakker, mr.bestaet gemeen36:00:00 cg6:00:00 cg3034v
2 Albert Pieters cum uxoreZuiderhaven 40bakker, mr.bestaet gemeen36:00:00 cg6:00:00 cg3034v
2 Gerrit Offringa cum uxore2-185Franekereind 19bakker, mr.37:09:00 cg6:09:00 cg3237v
3 Gerben Jansen cum uxore3-194Heiligeweg 70bakker, mr.bestaet wel46:15:00 cg7:15:00 cg5254r
4 Eeke Jans Menalda cum uxore4-034Brouwersstraat 26bakker, mr.bestaet wel58:01:00 cg9:01:00 cg3159r
4 Olphert Everts cum uxore4-144Heiligeweg 4bakker, mr.bestaet sober24:03:00 cg4:03:00 cg2369r
4 Wybren Douwes cum uxore4-260Zuiderstraat 27bakker, mr.bestaet maetigh11:13:00 cg2:13:00 cg2179r
5 Dirk Hendriks cum uxore5-003Voorstraat 90bakker, mr.bestaet reedelijk37:11:00 cg6:11:00 cg3380r
5 Tjeerd Tjeerds cum uxore5-044Grote Kerkstraat 23bakker, mr.bestaet wel43:17:00 cg7:17:00 cg4083v
5 Jan Kuik cum uxoreKerkpoortstraat 5bakker, mr.bestaet soober18:16:00 cg3:16:00 cg2095v
5 Jan Kuik cum uxoreZuiderhaven 40bakker, mr.bestaet soober18:16:00 cg3:16:00 cg2095v
5 Keympe Reydsma cum uxore5-159Lanen 46bakker, mr.bestaet wel50:00:00 cg8:00:00 cg5196v
7 Sipke Hennes 7-009Sint Jacobstraat 19bakker, mr.bestaet geringh10:17:00 cg1:17:00 cg10118v
7 Johannes Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5bakker, mr.bestaet wel60:01:00 cg10:01:00 cg40119v
7 Johannes Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40bakker, mr.bestaet wel60:01:00 cg10:01:00 cg40119v
7 Okke Bouwes cum uxoreKerkpoortstraat 5bakker, mr.bestaet maetigh wel27:13:00 cg4:13:00 cg30123v
7 Okke Bouwes cum uxoreZuiderhaven 40bakker, mr.bestaet maetigh wel27:13:00 cg4:13:00 cg30123v
7 Joost Gonggrijp cum uxore7-093Voorstraat 37bakker, mr.bestaet wel77:14:00 cg12:14:00 cg50127r
7 Harmen Hendryks cum uxore7-123Grote Bredeplaats 25bakker, mr.bestaet reedelijk40:00:00 cg6:00:00 cg33130v
7 Coenraad Hendriks cum uxore7-132Noorderhaven 36bakker, mr.bestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg30131v
7 Jan Wax cum uxoreKerkpoortstraat 5bakker, mr.gemeen17:08:00 cg2:08:00 cg21131v
7 Jan Wax cum uxoreZuiderhaven 40bakker, mr.gemeen17:08:00 cg2:08:00 cg21131v
7 Pier Eelkes 7-138Noorderhaven 46bakker, mr.bestaet wel42:19:00 cg7:19:00 cg20131v
8majoor Age de Haes cum uxoreKerkpoortstraat 5bakker, mr.bestaet maetigh40:00:00 cg6:00:00 cg41134r
8majoor Age de Haes cum uxoreZuiderhaven 40bakker, mr.bestaet maetigh40:00:00 cg6:00:00 cg41134r
8 Claas Simons cum uxoreKerkpoortstraat 5bakker, mr.bestaet maetigh wel48:00:00 cg8:00:00 cg41134r
8 Claas Simons cum uxoreZuiderhaven 40bakker, mr.bestaet maetigh wel48:00:00 cg8:00:00 cg41134r
8 Folkert Baernts Kerkpoortstraat 5bakker, mr.bestaet maetigh36:00:00 cg6:00:00 cg30136v
8 Folkert Baernts Zuiderhaven 40bakker, mr.bestaet maetigh36:00:00 cg6:00:00 cg30136v
8 Allardus Westendorp cum uxore8-100Kleine Bredeplaats 16bakker, mr.bestaet maetigh wel46:15:00 cg7:15:00 cg32144r
8 Salomon Gerlofs 8-103Kleine Bredeplaats 22bakker, mr.bestaet wel55:00:00 cg9:00:00 cg30144r
8vroedsman Moccama cum uxore8-124Grote Ossenmarkt 21bakker, mr.bestaet maetigh wel36:00:00 cg6:00:00 cg20146v
4 Douwe Reins de Veth 4-029Brouwersstraat 18bakker, mr., coopman en distillateurbestaet wel56:09:00 cg9:09:00 cg4058v
6commissaris Doolwert weduwe6-126Lanen 18bakkerinnebestaet wel36:00:00 cg6:00:00 cg21113r
6 Trijntje Hoytes 6-134Lanen 2bakkerinnebestaet seer wel30:00:00 cg5:00:00 cg10113v
8 Jacob Wiersma weduweKerkpoortstraat 5bakkerinnebestaet geringh20:00:00 cg3:00:00 cg30135v
8 Jacob Wiersma weduweZuiderhaven 40bakkerinnebestaet geringh20:00:00 cg3:00:00 cg30135v
6 Douwe Jansen weduwe6-020Voorstraat 34bakkerinne, mr.bestaet wel36:07:00 cg6:07:00 cg30102r
7 Meyle Ruirds weduwe7-038Rommelhaven 28bakkerinne, mr.bestaet wel48:12:00 cg8:12:00 cg30121r
2 Taewis Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5bakkersknegt20:00:00 cg3:00:00 cg2028v
2 Taewis Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40bakkersknegt20:00:00 cg3:00:00 cg2028v
4 Freerk Ruirds cum uxoreKerkpoortstraat 5bakkersknegtvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2273v
4 Freerk Ruirds cum uxoreZuiderhaven 40bakkersknegtvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2273v
7 Hartman Yges Kerkpoortstraat 5bakkersknegtbestaet maetigh7:17:00 cg1:17:00 cg10123v
7 Hartman Yges Zuiderhaven 40bakkersknegtbestaet maetigh7:17:00 cg1:17:00 cg10123v
8 Magnus van Aarsen cum uxoreKerkpoortstraat 5bankierbestaet maetig wel79:11:00 cg13:11:00 cg43141r
8 Magnus van Aarsen cum uxoreZuiderhaven 40bankierbestaet maetig wel79:11:00 cg13:11:00 cg43141r
1 Dries Jansen Kerkpoortstraat 5beurtschipperbestaet wel55:09:00 cg9:09:00 cg403v
1 Dries Jansen Zuiderhaven 40beurtschipperbestaet wel55:09:00 cg9:09:00 cg403v
1 Claas Jacobs cum uxore1-034Noorderhaven 57beurtschippervan gemeen bestaen30:05:00 cg5:05:00 cg324r
1 Johannes Elgersma 1-075Noorderhaven 69beurtschippereen gemeen bestaen55:07:00 cg9:07:00 cg519r
1 Leendert Buisman cum uxoreKerkpoortstraat 5beurtschipperbestaet reedelijk wel35:00:00 cg6:00:00 cg3015r
1 Leendert Buisman cum uxoreZuiderhaven 40beurtschipperbestaet reedelijk wel35:00:00 cg6:00:00 cg3015r
1 Jan Harmens Speltje cum uxoreKerkpoortstraat 5beurtschipperbestaet reedelijk35:00:00 cg6:00:00 cg2217r
1 Jan Harmens Speltje cum uxoreZuiderhaven 40beurtschipperbestaet reedelijk35:00:00 cg6:00:00 cg2217r
2 Jan Trompetter de jonge2-013Zoutsloot 67beurtschippervan een redelijk bestaen13:05:00 cg2:05:00 cg1020v
2 Jan Ydes de Groot cum uxoreKerkpoortstraat 5beurtschipper28:11:00 cg4:11:00 cg2023v
2 Jan Ydes de Groot cum uxoreZuiderhaven 40beurtschipper28:11:00 cg4:11:00 cg2023v
2 Sybout Sierks cum uxoreKerkpoortstraat 5beurtschipper31:02:00 cg5:02:00 cg2334v
2 Sybout Sierks cum uxoreZuiderhaven 40beurtschipper31:02:00 cg5:02:00 cg2334v
4 Jacob Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5beurtschippervan maetigh bestaen33:14:00 cg5:14:00 cg4168r
4 Jacob Pytters cum uxoreZuiderhaven 40beurtschippervan maetigh bestaen33:14:00 cg5:14:00 cg4168r
6 Wouter Jetses cum uxoreKerkpoortstraat 5beurtschipperbestaet matigh25:00:00 cg4:00:00 cg20104v
6 Wouter Jetses cum uxoreZuiderhaven 40beurtschipperbestaet matigh25:00:00 cg4:00:00 cg20104v
6 Sikke Builart cum uxoreKerkpoortstraat 5beurtschipperbestaet geringh22:14:00 cg3:14:00 cg23107r
6 Sikke Builart cum uxoreZuiderhaven 40beurtschipperbestaet geringh22:14:00 cg3:14:00 cg23107r
7 Keympe Douwes cum uxore7-145Noorderhaven 60beurtschipperbestaet wel75:19:00 cg12:19:00 cg33132v
8 Jacob Houtkooper cum uxoreKerkpoortstraat 5beurtschipperbestaet maetigh27:09:00 cg4:09:00 cg21153v
8 Jacob Houtkooper cum uxoreZuiderhaven 40beurtschipperbestaet maetigh27:09:00 cg4:09:00 cg21153v
5 Willem Baernts cum uxoreKerkpoortstraat 5beurtschipper en coopmanbestaet reedelijk wel31:09:00 cg5:09:00 cg2294v
5 Willem Baernts cum uxoreZuiderhaven 40beurtschipper en coopmanbestaet reedelijk wel31:09:00 cg5:09:00 cg2294v
1 Otte Aukes 1-095Zoutsloot 43beurtschipper, oldmaetigh bestaen17:00:00 cg3:00:00 cg1011r
1 Jacob Simons cum uxoreKerkpoortstraat 5beurtschipper, oldbestaet wel68:01:00 cg11:01:00 cg5217r
1 Jacob Simons cum uxoreZuiderhaven 40beurtschipper, oldbestaet wel68:01:00 cg11:01:00 cg5217r
2 Jan Trompetter cum uxore2-013Zoutsloot 67beurtschipper, oldbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2020v
4 Wypke Jans cum uxore4-245/2Zuidersteeg 9beurtschipperskneghtvan sober bestaen16:17:00 cg2:17:00 cg3378r
1 Johannes Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5bierdraeger20:09:00 cg3:09:00 cg2016v
1 Johannes Jansen cum uxoreZuiderhaven 40bierdraeger20:09:00 cg3:09:00 cg2016v
4 Auke Claeses cum uxoreKerkpoortstraat 5bierdraegerbestaet geringh21:01:00 cg3:01:00 cg3057v
4 Auke Claeses cum uxoreZuiderhaven 40bierdraegerbestaet geringh21:01:00 cg3:01:00 cg3057v
5 Haye Keympes cum uxore5-104Gardenierstraat 3bierdraegerbestaet gemeen18:16:00 cg3:16:00 cg2091v
7 Miechiel Rienks cum uxore7-041Rommelhaven 24bierdraegerbestaet geringh19:17:00 cg3:17:00 cg33121r
8 Hendrik Norel cum uxoreKerkpoortstraat 5binnenvaeder in 't gereformeerde weeshuisbestaet maetigh11:12:00 cg2:12:00 cg20139r
8 Hendrik Norel cum uxoreZuiderhaven 40binnenvaeder in 't gereformeerde weeshuisbestaet maetigh11:12:00 cg2:12:00 cg20139r
2 Jan Micchiels cum uxoreKerkpoortstraat 5binnenvaeder in 't Mennonyte weeshuys11:12:00 cg2:12:00 cg2037v
2 Jan Micchiels cum uxoreZuiderhaven 40binnenvaeder in 't Mennonyte weeshuys11:12:00 cg2:12:00 cg2037v
2 Trijntje Jans een weduweKerkpoortstraat 5blauferfsterbestaet taemelijk16:00:00 cg2:00:00 cg1031v
2 Trijntje Jans een weduweZuiderhaven 40blauferfsterbestaet taemelijk16:00:00 cg2:00:00 cg1031v
4 Willem van Cassel cum uxoreKerkpoortstraat 5blauferverbestaet reedelijk wel54:07:00 cg9:07:00 cg3072r
4 Willem van Cassel cum uxoreZuiderhaven 40blauferverbestaet reedelijk wel54:07:00 cg9:07:00 cg3072r
4 Jan Harmens cum uxore4-156Brouwersstraat 19blauferver, mr.van maetigh bestaen20:08:00 cg3:08:00 cg2170r
4 Lolle Heyns cum uxoreKerkpoortstraat 5blauferversknegtbestaet maetigh wel20:09:00 cg3:09:00 cg2069v
4 Lolle Heyns cum uxoreZuiderhaven 40blauferversknegtbestaet maetigh wel20:09:00 cg3:09:00 cg2069v
4 Gerlof Alberts cum uxoreKerkpoortstraat 5blauferwer, mr.bestaet reedelijk wel30:00:00 cg5:00:00 cg2058v
4 Gerlof Alberts cum uxoreZuiderhaven 40blauferwer, mr.bestaet reedelijk wel30:00:00 cg5:00:00 cg2058v
6 Eerk Jansen cum uxore6-107Lanen 71blauferwersknegtbestaet reedelijk21:13:00 cg3:13:00 cg40111r
3 Jan Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5blauverwersknegtbestaet reedelijk15:01:00 cg2:01:00 cg3053v
3 Jan Harmens cum uxoreZuiderhaven 40blauverwersknegtbestaet reedelijk15:01:00 cg2:01:00 cg3053v
2 Wyger Cornelus cum uxoreKerkpoortstraat 5blauwferversknegt14:13:00 cg2:13:00 cg2327v
2 Wyger Cornelus cum uxoreZuiderhaven 40blauwferversknegt14:13:00 cg2:13:00 cg2327v
1 Coert Jansen cum uxore1-061Zoutsloot 27blauwferwersknegt30:00:00 cg5:00:00 cg607r
2 Foppe Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5blauwferwersknegt15:05:00 cg2:05:00 cg2323r
2 Foppe Pytters cum uxoreZuiderhaven 40blauwferwersknegt15:05:00 cg2:05:00 cg2323r
2 Heere Meyles cum uxoreKerkpoortstraat 5blauwferwersknegt18:00:00 cg3:00:00 cg2028v
2 Heere Meyles cum uxoreZuiderhaven 40blauwferwersknegt18:00:00 cg3:00:00 cg2028v
1 Minne Ruurds cum uxoreKerkpoortstraat 5blauwverversknegt11:13:00 cg2:13:00 cg415r
1 Minne Ruurds cum uxoreZuiderhaven 40blauwverversknegt11:13:00 cg2:13:00 cg415r
9 Pieter Poulus cum uxoreKerkpoortstraat 5bleeker, mr.bestaet maetigh40:00:00 cg6:00:00 cg50155r
9 Pieter Poulus cum uxoreZuiderhaven 40bleeker, mr.bestaet maetigh40:00:00 cg6:00:00 cg50155r
9 Schelte Alberts cum uxoreKerkpoortstraat 5bleeker, mr.bestaet maetigh36:00:00 cg6:00:00 cg32155v
9 Schelte Alberts cum uxoreZuiderhaven 40bleeker, mr.bestaet maetigh36:00:00 cg6:00:00 cg32155v
9 Grytje Wygers een weduweKerkpoortstraat 5bleekerschebestaet geringh22:17:00 cg3:17:00 cg60155v
9 Grytje Wygers een weduweZuiderhaven 40bleekerschebestaet geringh22:17:00 cg3:17:00 cg60155v
7vroedsman S. Blom cum uxore7-079Voorstraat 45blickslaeger, mr.bestaet maetigh38:17:00 cg6:17:00 cg51125v
6 Meyndert van Hoek cum uxoreKerkpoortstraat 5blikslaeger, mr.bestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg53116v
6 Meyndert van Hoek cum uxoreZuiderhaven 40blikslaeger, mr.bestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg53116v
3 Jacob Cornelis cum uxoreKerkpoortstraat 5blikslager, mr.bestaet maetigh13:01:00 cg2:01:00 cg2144r
3 Jacob Cornelis cum uxoreZuiderhaven 40blikslager, mr.bestaet maetigh13:01:00 cg2:01:00 cg2144r
8 Saeke Folkerts cum uxoreKerkpoortstraat 5blokmaekerbestaet maetigh25:00:00 cg4:00:00 cg21135r
8 Saeke Folkerts cum uxoreZuiderhaven 40blokmaekerbestaet maetigh25:00:00 cg4:00:00 cg21135r
8 Hendrik Minnes 8-023Prinsenstraat 4blokmaeker, mr.bestaet maetigh wel33:00:00 cg5:00:00 cg30135v
8 Symon Cornelis weduweKerkpoortstraat 5blokmaekersebestaet geringh25:00:00 cg4:00:00 cg30135v
8 Symon Cornelis weduweZuiderhaven 40blokmaekersebestaet geringh25:00:00 cg4:00:00 cg30135v
8 Claas Swerus Kerkpoortstraat 5boekbinderbestaet maetigh18:00:00 cg3:00:00 cg10134r
8 Claas Swerus Zuiderhaven 40boekbinderbestaet maetigh18:00:00 cg3:00:00 cg10134r
5 Harmen Hessels cum uxoreKerkpoortstraat 5boekebinder, mr.bestaet reedelijk22:11:00 cg3:11:00 cg2082v
5 Harmen Hessels cum uxoreZuiderhaven 40boekebinder, mr.bestaet reedelijk22:11:00 cg3:11:00 cg2082v
7 Albartus Kost Kerkpoortstraat 5boekebindersknegtbestaet gemeen7:17:00 cg1:17:00 cg10121v
7 Albartus Kost Zuiderhaven 40boekebindersknegtbestaet gemeen7:17:00 cg1:17:00 cg10121v
6 Freedrik Schotsman 6-024Voorstraat 26boekedrukkerbestaet wel28:07:00 cg4:07:00 cg20102v
6 Jan Hooghland cum uxoreKerkpoortstraat 5boekedrukkerbestaet reedelijk33:09:00 cg5:09:00 cg31102v
6 Jan Hooghland cum uxoreZuiderhaven 40boekedrukkerbestaet reedelijk33:09:00 cg5:09:00 cg31102v
7 Folkert van der Plaets cum uxore7-065Voorstraat 67boekhandelaerbestaet maetigh wel60:16:00 cg10:16:00 cg30124r
7 Alexander Kemmer cum uxore7-021Voorstraat 87boekverkooperbestaet geringh17:17:00 cg2:17:00 cg31119v
5 Feyke Collinga cum uxore5-032Simon Stijlstraat 3boendermaeker, mr.bestaet gemeen47:03:00 cg7:03:00 cg6082v
3 Joseph Josephs cum uxoreKerkpoortstraat 5bollebuisjebakkerbestaet gemeen11:13:00 cg2:13:00 cg5046v
3 Joseph Josephs cum uxoreZuiderhaven 40bollebuisjebakkerbestaet gemeen11:13:00 cg2:13:00 cg5046v
1 Evert Hanekuik cum uxore1-028Noorderhaven 47bontreederwel begoedight102:09:00 cg17:09:00 cg313v
2 Symon Stijl cum uxore2-159Franekereind 3bontreederbestaet wel98:03:00 cg16:03:00 cg3036r
2 Heere Rinkes cum uxore2-169William Boothstraat 6bontreederwel begoedight80:00:00 cg13:00:00 cg3036v
2 Heere Rinkes cum uxore2-169William Boothstraat 6bontreederwel begoedight80:00:00 cg13:00:00 cg3036v
4burgemeester van der Brugh 4-042Zuiderhaven 73bontreederbestaet wel86:17:00 cg14:17:00 cg4159v
4 Albert Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5bontreederbestaet maetigh wel42:09:00 cg7:09:00 cg3269r
4 Albert Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40bontreederbestaet maetigh wel42:09:00 cg7:09:00 cg3269r
4 Salomon Jongma Kerkpoortstraat 5bontreederbestaen wel42:19:00 cg7:19:00 cg2076r
4 Salomon Jongma Zuiderhaven 40bontreederbestaen wel42:19:00 cg7:19:00 cg2076r
6 Sjoerd Hannema cum uxoreKerkpoortstraat 5bontreederbestaet heel wel152:07:00 cg25:07:00 cg42101r
6 Sjoerd Hannema cum uxoreZuiderhaven 40bontreederbestaet heel wel152:07:00 cg25:07:00 cg42101r
6 Cornelis Brouwer cum uxoreKerkpoortstraat 5bontreederbestaet wel80:00:00 cg13:00:00 cg30101r
6 Cornelis Brouwer cum uxoreZuiderhaven 40bontreederbestaet wel80:00:00 cg13:00:00 cg30101r
6 Claes Thomas IJsenbeecq 6-145Grote Bredeplaats 16bontreederbestaet wel99:19:00 cg16:19:00 cg60115v
2 Ruird Jeltes 2-122Noorderhaven 109bontreeder en coopman39:19:00 cg6:19:00 cg2033v
1 Klaes Zytses 1-147Noorderhaven 93bontreeder, mr.wel in staat50:15:00 cg8:15:00 cg3017r
4 Pieter Gelinda 4-036Zuiderhaven 79bontreeder, mr.bestaet wel71:15:00 cg11:15:00 cg3059r
4 Pieter Gelinda 4-036Zuiderhaven 79bontreeder, mr.bestaet wel71:15:00 cg11:15:00 cg3059r
5 Jelle Stijl 5-002Voorstraat 92bontreeder, mr.wel begoedigt71:09:00 cg15:09:00 cg2080r
5 Gijsbert Wildschut cum uxore5-027Voorstraat 68bontreeder, mr.bestaet heel wel150:00:00 cg25:00:00 cg5282r
8 Claas Minnes Block 8-032 0bontreeder, mr.bestaet wel80:00:00 cg13:00:00 cg30136v
4 Theunis Weslingh cum uxore4-083Rozenstraat 1bontreeder, mr. en winkelierbestaet reedelijk wel50:00:00 cg8:00:00 cg5163v
5burgemeester Laquart weduwe5-008Voorstraat 80bontreederschebestaet reedelijk wel85:00:00 cg14:00:00 cg4080v
8 Reynder Jansen weduweKerkpoortstraat 5bontreederschebestaet wel50:00:00 cg8:00:00 cg20139r
8 Reynder Jansen weduweZuiderhaven 40bontreederschebestaet wel50:00:00 cg8:00:00 cg20139r
2 Pieter Sjoerds cum uxoreKerkpoortstraat 5bontweeverbestaet wel39:03:00 cg6:03:00 cg2422v
2 Pieter Sjoerds cum uxoreZuiderhaven 40bontweeverbestaet wel39:03:00 cg6:03:00 cg2422v
2 Arent Steevens cum uxoreKerkpoortstraat 5bontweever, mr.17:13:00 cg3:13:00 cg2221r
2 Arent Steevens cum uxoreZuiderhaven 40bontweever, mr.17:13:00 cg3:13:00 cg2221r
2 Harmen Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5bontweverbestaet sober18:17:00 cg3:17:00 cg4221v
2 Harmen Jansen cum uxoreZuiderhaven 40bontweverbestaet sober18:17:00 cg3:17:00 cg4221v
2 Doede Sierks cum uxore2-126Rommelhaven 3boode van 't smal schippersgild16:11:00 cg3:11:00 cg2034r
7 Dirk Willems cum uxoreKerkpoortstraat 5boode van de armekaemerbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg53129r
7 Dirk Willems cum uxoreZuiderhaven 40boode van de armekaemerbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg53129r
6 Sipke Cornelis cum uxoreKerkpoortstraat 5boomwagterbestaet geringh19:08:00 cg3:08:00 cg30101v
6 Sipke Cornelis cum uxoreZuiderhaven 40boomwagterbestaet geringh19:08:00 cg3:08:00 cg30101v
1 Dirk Roelofs cum uxoreKerkpoortstraat 5bootsgesel11:13:00 cg2:13:00 cg226r
1 Dirk Roelofs cum uxoreZuiderhaven 40bootsgesel11:13:00 cg2:13:00 cg226r
1 Keympe Saekes cum uxoreKerkpoortstraat 5bootsgesel11:13:00 cg2:13:00 cg346v
1 Keympe Saekes cum uxoreZuiderhaven 40bootsgesel11:13:00 cg2:13:00 cg346v
2 Willem Gerbens cum uxore2-138Scheerstraat 6bootsgesel11:09:00 cg2:09:00 cg2032v
4 Ruird Hotses cum uxoreKerkpoortstraat 5bootsgeselvan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg3057r
4 Ruird Hotses cum uxoreZuiderhaven 40bootsgeselvan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg3057r
8 Pytter Doekes cum uxoreKerkpoortstraat 5bootsgeselbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22143r
8 Pytter Doekes cum uxoreZuiderhaven 40bootsgeselbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22143r
8 Coenraad Bakker cum uxoreKerkpoortstraat 5bootsman van 't Collegiebestaet maetigh wel55:00:00 cg9:00:00 cg24153r
8 Coenraad Bakker cum uxoreZuiderhaven 40bootsman van 't Collegiebestaet maetigh wel55:00:00 cg9:00:00 cg24153r
3 Yisk Sjoerds Kerkpoortstraat 5bovenmaegd in de keet van de Hr. Fonteinbestaet reedelijk7:16:00 cg1:16:00 cg1042r
3 Yisk Sjoerds Zuiderhaven 40bovenmaegd in de keet van de Hr. Fonteinbestaet reedelijk7:16:00 cg1:16:00 cg1042r
3 Pieter Abels Kerkpoortstraat 5bovenmeyd in de keet van Freerk Fonteynbestaet reedelijk7:16:00 cg1:16:00 cg1043v
3 Pieter Abels Zuiderhaven 40bovenmeyd in de keet van Freerk Fonteynbestaet reedelijk7:16:00 cg1:16:00 cg1043v
2 Schelte Arjens cum uxore2-131Rommelhaven 15Breemer vaerder35:05:00 cg5:05:00 cg4434v
4 Trijntje Pytters Kerkpoortstraat 5breydsterbestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1058r
4 Trijntje Pytters Zuiderhaven 40breydsterbestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1058r
6 Aeffke Jetses Kerkpoortstraat 5breydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg10113v
6 Aeffke Jetses Zuiderhaven 40breydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg10113v
7 Sierk Geytjebaan weduwe7-148Noorderhaven 66breydsterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg11132v
7 Oepke Claases Kerkpoortstraat 5briefbestellerbestaet geringh15:01:00 cg2:01:00 cg30126v
7 Oepke Claases Zuiderhaven 40briefbestellerbestaet geringh15:01:00 cg2:01:00 cg30126v
1 Bente IJsenbeeck cum uxore1-022Noorderhaven 37brouwer, mr.een gemeen bestaen36:09:00 cg6:09:00 cg343r
2 Jan Cramer Kerkpoortstraat 5brouwer, mr.een gemeen bestaen25:00:00 cg4:00:00 cg3228r
2 Jan Cramer Zuiderhaven 40brouwer, mr.een gemeen bestaen25:00:00 cg4:00:00 cg3228r
3 Pieter Saekes Kerkpoortstraat 5brouwer, mr.bestaet nu maetigh37:09:00 cg6:09:00 cg3238v
3 Pieter Saekes Zuiderhaven 40brouwer, mr.bestaet nu maetigh37:09:00 cg6:09:00 cg3238v
4 Jan Hendriks cum uxore, belast met een swaer huisgesinKerkpoortstraat 5brouwer, mr.65:02:00 cg10:02:00 cg9158v
4 Jan Hendriks cum uxore, belast met een swaer huisgesinZuiderhaven 40brouwer, mr.65:02:00 cg10:02:00 cg9158v
5 Pier Heyns 5-121Heiligeweg 16brouwer, mr.bestaet wel66:13:00 cg11:13:00 cg3093v
5 Pier Heyns 5-121Heiligeweg 18brouwer, mr.bestaet wel66:13:00 cg11:13:00 cg3093v
6 Johannes HyIkama cum uxoreKerkpoortstraat 5brouwer, mr.bestaet wel60:00:00 cg10:00:00 cg30112r
6 Johannes HyIkama cum uxoreZuiderhaven 40brouwer, mr.bestaet wel60:00:00 cg10:00:00 cg30112r
6vroedsman Overzee 6-144Grote Bredeplaats 14brouwer, mr.bestaet wel80:00:00 cg13:00:00 cg70115v
2 Jaerig Arjens cum uxore2-078Herenwaltje 13brouwersknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2028r
2 Jaerig Arjens cum uxore2-078Hoogstraat 27brouwersknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2028r
4 Harmen Hendriks Kerkpoortstraat 5brouwersknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1071r
4 Harmen Hendriks Zuiderhaven 40brouwersknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1071r
5 Cornelis Olderman cum uxoreKerkpoortstraat 5brouwersknegtbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg2088r
5 Cornelis Olderman cum uxoreZuiderhaven 40brouwersknegtbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg2088r
5 Willem Gerrits Kerkpoortstraat 5brouwersknegtbestaet gemeen18:05:00 cg3:05:00 cg3294r
5 Willem Gerrits Zuiderhaven 40brouwersknegtbestaet gemeen18:05:00 cg3:05:00 cg3294r
8 Hendrik Arjens cum uxoreKerkpoortstraat 5brouwersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg52143v
8 Hendrik Arjens cum uxoreZuiderhaven 40brouwersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg52143v
8 Albertus Rasschen cum uxoreKerkpoortstraat 5caemerboode aen't collegie ter admiraliteytbestaet wel85:00:00 cg14:00:00 cg53153r
8 Albertus Rasschen cum uxoreZuiderhaven 40caemerboode aen't collegie ter admiraliteytbestaet wel85:00:00 cg14:00:00 cg53153r
9ds. Heyneman cum uxoreKerkpoortstraat 5candid. theol.bestaet maetigh wel40:00:00 cg6:00:00 cg32155r
9ds. Heyneman cum uxoreZuiderhaven 40candid. theol.bestaet maetigh wel40:00:00 cg6:00:00 cg32155r
4 Jan Bierma cum uxore4-239Zuiderstraat 16cantoorknegtvan gemeen bestaen22:13:00 cg3:13:00 cg3477v
6 Coenders Kerkpoortstraat 5cap(tn) onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg00103r
6 Coenders Zuiderhaven 40cap(tn) onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg00103r
5 Aefke Nanninghs de weduweKerkpoortstraat 5capmaeksterbestaet gemeen12:13:00 cg2:13:00 cg2093r
5 Aefke Nanninghs de weduweZuiderhaven 40capmaeksterbestaet gemeen12:13:00 cg2:13:00 cg2093r
8 Melle Martini Kerkpoortstraat 5captain gewaldige van de admiraliteytbestaet wel80:00:00 cg13:00:00 cg52151v
8 Melle Martini Zuiderhaven 40captain gewaldige van de admiraliteytbestaet wel80:00:00 cg13:00:00 cg52151v
4 E. Nieuwenhuis Kerkpoortstraat 5capteinbestaet wel77:11:00 cg12:11:00 cg3469v
4 E. Nieuwenhuis Zuiderhaven 40capteinbestaet wel77:11:00 cg12:11:00 cg3469v
8 Piekenbroek weduweKerkpoortstraat 5capteinbestaet maetigh12:09:00 cg2:09:00 cg11145r
8 Piekenbroek weduweZuiderhaven 40capteinbestaet maetigh12:09:00 cg2:09:00 cg11145r
4 Obmeyer Kerkpoortstraat 5captein luitenant0:00:00 cg0:00:00 cg0076v
4 Obmeyer Zuiderhaven 40captein luitenant0:00:00 cg0:00:00 cg0076v
4burgemeester Brouwer 4-041Zuiderhaven 73captein op 't Prince Jagtbestaet wel70:00:00 cg11:00:00 cg2059v
8 Ysaäk van Ruth cum uxoreKerkpoortstraat 5casteleyn in Leeuwenburghbestaet maetigh wel60:00:00 cg10:00:00 cg54137r
8 Ysaäk van Ruth cum uxoreZuiderhaven 40casteleyn in Leeuwenburghbestaet maetigh wel60:00:00 cg10:00:00 cg54137r
7 Harmanus Sladoo cum uxore7-076Voorstraat 49castmaekervan gemeen bestaen17:09:00 cg2:09:00 cg23125r
7 Jacob Willems Kerkpoortstraat 5castmaekerbestaet maetigh22:05:00 cg3:05:00 cg10127r
7 Jacob Willems Zuiderhaven 40castmaekerbestaet maetigh22:05:00 cg3:05:00 cg10127r
8 [niet ingevuld] [niet ingevuld] Kerkpoortstraat 5chergiant onder 't regiment van Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg00136r
8 [niet ingevuld] [niet ingevuld] Zuiderhaven 40chergiant onder 't regiment van Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg00136r
5 Trocks Kerkpoortstraat 5chergiant onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg0096v
5 Trocks Zuiderhaven 40chergiant onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg0096v
5 Wuist Kerkpoortstraat 5chergiant onder Lewe0:00:00 cg0:00:00 cg0085v
5 Wuist Zuiderhaven 40chergiant onder Lewe0:00:00 cg0:00:00 cg0085v
1 Engelbertus Klinkert cum uxoreKerkpoortstraat 5chergier, geweesen14:09:00 cg2:09:00 cg207v
1 Engelbertus Klinkert cum uxoreZuiderhaven 40chergier, geweesen14:09:00 cg2:09:00 cg207v
8 Oorbel Kerkpoortstraat 5cherjant onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg00148v
8 Oorbel Zuiderhaven 40cherjant onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg00148v
7 Minne Marnstra vaerende op Oost-IndiënKerkpoortstraat 5chirurgijn14:15:00 cg2:15:00 cg10126r
7 Minne Marnstra vaerende op Oost-IndiënZuiderhaven 40chirurgijn14:15:00 cg2:15:00 cg10126r
1 Pieter Lensius cum uxore1-143 chirurgijn, mr.bestaet reedelijk30:00:00 cg5:00:00 cg2116v
3hopman Haesenhoek 3-187Franekereind 14chirurgijn, mr.bestaet reedelijk15:16:00 cg2:16:00 cg2053v
3 Jan Schoonebeecq cum uxore3-204Heiligeweg 52chirurgijn, mr.bestaet reedelijk25:00:00 cg4:00:00 cg2155r
6 Jan Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5chirurgijn, mr.bestaet gemeen19:01:00 cg3:01:00 cg21106r
6 Jan Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40chirurgijn, mr.bestaet gemeen19:01:00 cg3:01:00 cg21106r
6 Gerben Tzjommes 6-156Kleine Bredeplaats 8chirurgijn, mr.bestaet burgerlijk43:17:00 cg7:17:00 cg40116r
8 Jan de Reus cum uxoreKerkpoortstraat 5chirurgijn, mr.bestaet wel80:00:00 cg13:00:00 cg42134v
8 Jan de Reus cum uxoreZuiderhaven 40chirurgijn, mr.bestaet wel80:00:00 cg13:00:00 cg42134v
7 R. de Swart Kerkpoortstraat 5clercq ter secretaryebestaet maetigh18:16:00 cg3:16:00 cg20125v
7 R. de Swart Zuiderhaven 40clercq ter secretaryebestaet maetigh18:16:00 cg3:16:00 cg20125v
6 Pytter Ferwerda cum uxore6-021Voorstraat 32coffyschenkerbestaet reedelijk60:00:00 cg10:00:00 cg30102r
7 Jan Schut cum uxoreKerkpoortstraat 5coffyschenkerbestaet maetigh wel50:00:00 cg8:00:00 cg30126r
7 Jan Schut cum uxoreZuiderhaven 40coffyschenkerbestaet maetigh wel50:00:00 cg8:00:00 cg30126r
8 Jacobus Dronrijp cum uxore8-046Zuiderhaven 2coffyschenkerbestaet maetigh wel60:00:00 cg10:00:00 cg40138r
7oud burgemeester J. Form cum uxoreKerkpoortstraat 5collecteur van 't reëelbestaet soober17:05:00 cg2:05:00 cg41126r
7oud burgemeester J. Form cum uxoreZuiderhaven 40collecteur van 't reëelbestaet soober17:05:00 cg2:05:00 cg41126r
6 Gosse Pytters cum uxore6-096Lanen 45com.ris op de Wadleggerbestaet wel36:12:00 cg6:12:00 cg20109v
7 Jan Zeylmaeker Kerkpoortstraat 5commandeur op een Groenlandsvaerderbestaet maetigh wel40:00:00 cg6:00:00 cg34118r
7 Jan Zeylmaeker Zuiderhaven 40commandeur op een Groenlandsvaerderbestaet maetigh wel40:00:00 cg6:00:00 cg34118r
8 Cornelis Koen cum uxore8-160Zuiderhaven 67commissaris op den Abtbestaet wel110:00:00 cg18:00:00 cg43153r
8 van der Woude cum uxoreKerkpoortstraat 5commysbestaet wel70:00:00 cg11:00:00 cg32137v
8 van der Woude cum uxoreZuiderhaven 40commysbestaet wel70:00:00 cg11:00:00 cg32137v
3de Hr. Beuker cum uxoreKerkpoortstraat 5commys generaelwel begoedight203:04:00 cg33:04:00 cg5255v
3de Hr. Beuker cum uxoreZuiderhaven 40commys generaelwel begoedight203:04:00 cg33:04:00 cg5255v
7 Haekma 7-153Noorderhaven 76commys van de convoyenbestaet wel52:17:00 cg8:17:00 cg20133r
7 Haekma 7-153Noorderhaven 78commys van de convoyenbestaet wel52:17:00 cg8:17:00 cg20133r
7 Pieter Faeses cum uxoreKerkpoortstraat 5compasmaeker en winkelierbestaet maetigh wel35:09:00 cg5:09:00 cg23121v
7 Pieter Faeses cum uxoreZuiderhaven 40compasmaeker en winkelierbestaet maetigh wel35:09:00 cg5:09:00 cg23121v
8 Tjepke Lykles Kerkpoortstraat 5compasmaeker, mr.bestaet wel36:00:00 cg6:00:00 cg20136r
8 Tjepke Lykles Zuiderhaven 40compasmaeker, mr.bestaet wel36:00:00 cg6:00:00 cg20136r
4 Schulse Kerkpoortstraat 5conrectorbestaet maetigh36:12:00 cg6:12:00 cg2056v
4 Schulse Zuiderhaven 40conrectorbestaet maetigh36:12:00 cg6:12:00 cg2056v
5 Jarigh Adema 5-072Heiligeweg 5constaepel, winkelier en merkmeesterbestaet redelijk wel14:15:00 cg2:15:00 cg1087v
8 Jan Huiselaer cum uxoreKerkpoortstraat 5constapel op de leggerbestaet gemeen17:16:00 cg2:16:00 cg30147v
8 Jan Huiselaer cum uxoreZuiderhaven 40constapel op de leggerbestaet gemeen17:16:00 cg2:16:00 cg30147v
5 van Dalsen 5-006Voorstraat 84contrarolleurbestaet wel96:15:00 cg16:15:00 cg3180r
2 Sloterdijk cum uxore2-160Franekereind 5convoymeesterwel begoedigt176:09:00 cg29:09:00 cg5036r
3 Hans Mensis cum uxoreKerkpoortstraat 5cooltjerbestaet geringh17:05:00 cg2:05:00 cg4154r
3 Hans Mensis cum uxoreZuiderhaven 40cooltjerbestaet geringh17:05:00 cg2:05:00 cg4154r
5 Lieuwe Everts cum uxoreKerkpoortstraat 5cooperslaeger, mr.bestaet gering17:00:00 cg2:00:00 cg2081v
5 Lieuwe Everts cum uxoreZuiderhaven 40cooperslaeger, mr.bestaet gering17:00:00 cg2:00:00 cg2081v
7 Jacob Wygers cum uxoreKerkpoortstraat 5cooperslaeger, mr.bestaet maetighh36:12:00 cg6:12:00 cg20128r
7 Jacob Wygers cum uxoreZuiderhaven 40cooperslaeger, mr.bestaet maetighh36:12:00 cg6:12:00 cg20128r
1 Freerk van der Hout cum uxore1-020Noorderhaven 33coopmanbestaet wel146:03:00 cg24:03:00 cg1013r
1 Jan Pieters Oldaan cum uxore1-030Noorderhaven 51coopmanbestaet wel en begoedight106:11:00 cg17:11:00 cg304r
1 Auke J. Bakker cum uxore1-032Noorderhaven 55coopmanbestaet wel en begoedight150:00:00 cg25:00:00 cg314r
1 Betze Cornelis 1-100Zoutsloot 53coopmanbestaet reedelijk36:12:00 cg6:12:00 cg2011v
4 Harmen Portier Kerkpoortstraat 5coopmanbestaet wel78:19:00 cg13:19:00 cg3061v
4 Harmen Portier Zuiderhaven 40coopmanbestaet wel78:19:00 cg13:19:00 cg3061v
4 Evert Oosterbaan 4-211 coopmanbestaet wel89:03:00 cg14:03:00 cg3076r
4 Folkert Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5coopmanwel begoedigt195:17:00 cg33:17:00 cg4576v
4 Folkert Pytters cum uxoreZuiderhaven 40coopmanwel begoedigt195:17:00 cg33:17:00 cg4576v
4 Pytter Keimpes de jonge4-233Zuiderhaven 70coopmanbestaet wel54:07:00 cg9:07:00 cg3077r
5 Kleys Lantingh cum uxore5-009Voorstraat 78coopmanbestaet reedelijk wel70:00:00 cg11:00:00 cg3280v
5 Lammert Teyes cum uxoreKerkpoortstraat 5coopmanbestaet wel36:07:00 cg6:07:00 cg3091r
5 Lammert Teyes cum uxoreZuiderhaven 40coopmanbestaet wel36:07:00 cg6:07:00 cg3091r
5 Frans Jansen cum uxore5-127Spekmarkt 4coopmanbestaet reedelijk wel36:07:00 cg6:07:00 cg3094v
6 Sjoerd Talma Kerkpoortstraat 5coopmanwel begoedigt160:00:00 cg26:00:00 cg41101r
6 Sjoerd Talma Zuiderhaven 40coopmanwel begoedigt160:00:00 cg26:00:00 cg41101r
6 Eelke Wildschut cum uxoreKerkpoortstraat 5coopmanwel begoedigt100:00:00 cg16:00:00 cg30101r
6 Eelke Wildschut cum uxoreZuiderhaven 40coopmanwel begoedigt100:00:00 cg16:00:00 cg30101r
6 Huge Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5coopmanbestaet wel50:00:00 cg8:00:00 cg30101r
6 Huge Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40coopmanbestaet wel50:00:00 cg8:00:00 cg30101r
6 Tjeerd van der Sluis Kerkpoortstraat 5coopmanbestaet wel130:11:00 cg21:11:00 cg50101v
6 Tjeerd van der Sluis Zuiderhaven 40coopmanbestaet wel130:11:00 cg21:11:00 cg50101v
6 Jan Hendriks cum uxore6-112Lanen 79coopmanbestaet wel46:00:00 cg7:00:00 cg42111v
6 Jan Eerks Jongma cum uxore6-148Grote Bredeplaats 22coopmanbestaet wel46:00:00 cg7:00:00 cg33115v
7 Geert Gerrits cum uxore7-010Voorstraat 71coopmanbestaet maetigh21:15:00 cg3:15:00 cg21118v
7 Philippus Ysaaks cum uxore7-039Rommelhaven 26coopmanbestaet geringh17:09:00 cg2:09:00 cg23121r
7 Seerp Wildschut 7-078Voorstraat 45coopmanwel begoedight106:11:00 cg17:11:00 cg30125v
7 Andries Wybinga cum uxoreKerkpoortstraat 5coopmanbestaet wel64:13:00 cg10:13:00 cg21125v
7 Andries Wybinga cum uxoreZuiderhaven 40coopmanbestaet wel64:13:00 cg10:13:00 cg21125v
7 Cornelis Jentjes cum uxore7-079Voorstraat 45coopmanbestaet wel82:05:00 cg13:05:00 cg50125v
7 Hendrik Wassenaar 7-094Voorstraat 35coopmanbestaet wel66:13:00 cg11:13:00 cg30127r
7 Pieter Andries cum uxore7-102Voorstraat 19coopmanbestaet wel66:13:00 cg11:13:00 cg30127v
7 Andries Doedes cum uxore7-109Voorstraat 7coopmanbestaet wel46:11:00 cg7:11:00 cg30128r
7 Theunis Block cum uxore7-126Noorderhaven 24coopmanbestaet gemeen17:08:00 cg2:08:00 cg21131r
7 Jan Hendriks Poth cum uxoreKerkpoortstraat 5coopmanbestaet maetigh29:09:00 cg4:09:00 cg30131r
7 Jan Hendriks Poth cum uxoreZuiderhaven 40coopmanbestaet maetigh29:09:00 cg4:09:00 cg30131r
7 Bastiaen Bikker cum uxoreKerkpoortstraat 5coopmanbestaet wel78:05:00 cg13:05:00 cg32131r
7 Bastiaen Bikker cum uxoreZuiderhaven 40coopmanbestaet wel78:05:00 cg13:05:00 cg32131r
7vroedsman Haukema cum uxore7-133Noorderhaven 38coopman72:01:00 cg12:01:00 cg40131v
7 Lieve Siverds de Bruin cum uxore7-135Vismarkt 1coopmanbestaet wel72:01:00 cg12:01:00 cg40131v
7 Jan van der Plaats cum uxoreKerkpoortstraat 5coopmanbestaet wel80:00:00 cg13:00:00 cg31132v
7 Jan van der Plaats cum uxoreZuiderhaven 40coopmanbestaet wel80:00:00 cg13:00:00 cg31132v
7 Beernt Geersma cum uxore7-154Noorderhaven 80coopmanbestaet wel64:13:00 cg10:13:00 cg21133r
8burgemeester de Boer 8-075Zuiderhaven 19coopmanbestaet wel48:07:00 cg8:07:00 cg20141r
8 Hugo van Calslaegen cum uxoreKerkpoortstraat 5coopmanbestaet wel50:00:00 cg8:00:00 cg20141r
8 Hugo van Calslaegen cum uxoreZuiderhaven 40coopmanbestaet wel50:00:00 cg8:00:00 cg20141r
8 Dirk Jansen cum uxore8-104Kleine Bredeplaats 24coopmanbestaet wel40:00:00 cg6:00:00 cg20144r
8 Pieter Scheltema cum uxore8-115Vijverstraat 20coopmanbestaet wel60:16:00 cg10:16:00 cg30145r
2 Jacob Hanekuik cum uxore2-148Noordijs 13coopman en bontreederbestaet wel80:00:00 cg13:00:00 cg3235r
2 Jacob Hibma cum uxoreKerkpoortstraat 5coopman en pannebakkerbestaet redelijk wel90:00:00 cg15:00:00 cg3335r
2 Jacob Hibma cum uxoreZuiderhaven 40coopman en pannebakkerbestaet redelijk wel90:00:00 cg15:00:00 cg3335r
2 Broer Baukes cum uxore2-177 coopman en rentenierwel gesteldt63:16:00 cg10:16:00 cg3037v
5 Jan Bouwes cum uxore5-056Grote Kerkstraat 18coopman en trekschipperbestaet wel43:17:00 cg7:17:00 cg4085r
2 Pytter Gerbens 2-102Hoogstraat 30coopman en winkelier33:14:00 cg5:14:00 cg2030v
2 Melle Ynses cum uxore2-184Franekereind 17coopman en winkelierbestaet wel50:09:00 cg8:09:00 cg4037v
5 Arjen Wassenaer cum uxore5-024Voorstraat 74coopman en winkelierbestaet maetig wel64:01:00 cg10:01:00 cg4382r
2 Tjebbe Dreyer cum uxore2-055Hoogstraat 3coopman en zoutsiedergoed van bestaen64:08:00 cg10:08:00 cg4024v
6 Johannes Ferwerda cum uxore6-032Voorstraat 12coopman en zoutsiederbestaet wel60:00:00 cg10:00:00 cg30103r
8 Johannes Pytters cum uxore8-065Hondenstraat 5coopman in kalk en steenbestaet maetigh36:00:00 cg6:00:00 cg20139v
5 Pieter Hendriks cum uxore5-039Grote Kerkstraat 13coopman in papierbestaet redelijk wel35:00:00 cg5:00:00 cg2083r
5 Pieter Hendriks cum uxore5-039Grote Kerkstraat 13coopman in papierbestaet redelijk wel35:00:00 cg5:00:00 cg2083r
8 Sjirk van der Ley cum uxore8-021Noorderhaven 22coopman off winkelierbestaet reedelijk wel55:00:00 cg9:00:00 cg54135v
1 Reynder Pieters cum uxore1-088Bildtstraat 12coopman winkeliervan reedelijk goed bestaen66:16:00 cg11:16:00 cg4110r
6 Pieter Gelinda jr. c.u.Kerkpoortstraat 5coopman, geweesenbestaet geringh24:01:00 cg4:01:00 cg53108r
6 Pieter Gelinda jr. c.u.Zuiderhaven 40coopman, geweesenbestaet geringh24:01:00 cg4:01:00 cg53108r
7 Abraham Ysraels cum uxoreKerkpoortstraat 5coopman, joodschbestaet maetigh38:03:00 cg6:03:00 cg36120r
7 Abraham Ysraels cum uxoreZuiderhaven 40coopman, joodschbestaet maetigh38:03:00 cg6:03:00 cg36120r
8 Auke Gerbens 8-146Jan Ruurdstraat 1coopman, oldbestaet maetigh wel28:07:00 cg4:07:00 cg20150r
2 Feytema cum uxore2-147William Boothstraat 10coopman; gleybakkerbestaet heel wel en van vermogen140:00:00 cg23:00:00 cg3135r
2 Feytema cum uxore2-147William Boothstraat 12coopman; gleybakkerbestaet heel wel en van vermogen140:00:00 cg23:00:00 cg3135r
2 Feytema cum uxore2-147William Boothstraat 8coopman; gleybakkerbestaet heel wel en van vermogen140:00:00 cg23:00:00 cg3135r
2 Feytema cum uxore2-147William Boothstraat 8coopman; gleybakkerbestaet heel wel en van vermogen140:00:00 cg23:00:00 cg3135r
2 Feytema cum uxore2-147Noordijs 11coopman; gleybakkerbestaet heel wel en van vermogen140:00:00 cg23:00:00 cg3135r
6 Gerben Johannes 6-091Sint Odolphisteeg 5coopmansknegtbestaet gemeen14:09:00 cg2:09:00 cg20109r
1 Pieter R. van Arum cum uxoreKerkpoortstraat 5coopmansschrijver22:11:00 cg3:11:00 cg202r
1 Pieter R. van Arum cum uxoreZuiderhaven 40coopmansschrijver22:11:00 cg3:11:00 cg202r
5 Keimpe Bouwes 5-016Kleine Kerkstraat 18coordewerkerbestaet gemeen13:05:00 cg2:05:00 cg1081r
5 Hessel Hayes cum uxore5-066Lanen 82coordewerkerbestaet gemeen23:15:00 cg3:15:00 cg3086v
3 Tjallingh Sopingius cum uxoreKerkpoortstraat 5costerbestaet maetigh29:09:00 cg4:09:00 cg3044r
3 Tjallingh Sopingius cum uxoreZuiderhaven 40costerbestaet maetigh29:09:00 cg4:09:00 cg3044r
8 Hillebrand Dirks cum uxore8-077Zuiderhaven 21coster en doodbidderbestaet maetigh wel40:00:00 cg6:00:00 cg50141r
1 Dirk Annes weduweKerkpoortstraat 5costerinne van de doopsgesinde gemeente19:08:00 cg3:08:00 cg3016r
1 Dirk Annes weduweZuiderhaven 40costerinne van de doopsgesinde gemeente19:08:00 cg3:08:00 cg3016r
7 Zalomon Cohen cum uxoreKerkpoortstraat 5craemerbestaet maetigh11:09:00 cg2:09:00 cg20118r
7 Zalomon Cohen cum uxoreZuiderhaven 40craemerbestaet maetigh11:09:00 cg2:09:00 cg20118r
7 Barent Ysaaks cum uxoreKerkpoortstraat 5craemer, joodschbestaet gering16:13:00 cg2:13:00 cg31124r
7 Barent Ysaaks cum uxoreZuiderhaven 40craemer, joodschbestaet gering16:13:00 cg2:13:00 cg31124r
7 Romke Hotses cum uxore7-085Noorderhaven 100Deeventervaerder en coopmanbestaet wel63:16:00 cg10:16:00 cg50126v
3 Antje Kerkpoortstraat 5dienstmaegd in de keetbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1038v
3 Antje Zuiderhaven 40dienstmaegd in de keetbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1038v
3[doorgehaald] Klaeske Kerkpoortstraat 5dienstmaegd in de keet van burgem. Menalda wed.bestaet geringh0:00:00 cg0:00:00 cg0042r
3[doorgehaald] Klaeske Zuiderhaven 40dienstmaegd in de keet van burgem. Menalda wed.bestaet geringh0:00:00 cg0:00:00 cg0042r
6 Claas Nauta cum uxore6-027Voorstraat 22distillateur, mr.bestaet wel80:00:00 cg13:00:00 cg33102v
5 Jelle Lykles cum uxore5-089Kerkpad 4doodgraeverbestaet reedelijk wel33:04:00 cg5:04:00 cg3089v
4 Tinckinck Kerkpoortstraat 5equipagemeesterbestaet wel141:01:00 cg23:01:00 cg5074r
4 Tinckinck Zuiderhaven 40equipagemeesterbestaet wel141:01:00 cg23:01:00 cg5074r
8 Poulus Kerkpoortstraat 5faandrik onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg00152v
8 Poulus Zuiderhaven 40faandrik onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg00152v
4 Hillebrandi Kerkpoortstraat 5faendrik0:00:00 cg0:00:00 cg0076v
4 Hillebrandi Zuiderhaven 40faendrik0:00:00 cg0:00:00 cg0076v
5 Gennip Kerkpoortstraat 5faendrik onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg0098r
5 Gennip Zuiderhaven 40faendrik onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg0098r
7 Bisschop Kerkpoortstraat 5faendrik onder Lewe0:00:00 cg0:00:00 cg00129v
7 Bisschop Zuiderhaven 40faendrik onder Lewe0:00:00 cg0:00:00 cg00129v
2 Ysaak Roosen cum uxore2-064Hoogstraat 23ferwerbestaet maetigh50:08:00 cg8:08:00 cg3225v
5 Lykle Reytses cum uxoreKerkpoortstraat 5ferwer, mr.bestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2184r
5 Lykle Reytses cum uxoreZuiderhaven 40ferwer, mr.bestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2184r
1 Okke Jarighs cum uxoreKerkpoortstraat 5fluitschipperbestaet gemeen25:00:00 cg4:00:00 cg208v
1 Okke Jarighs cum uxoreZuiderhaven 40fluitschipperbestaet gemeen25:00:00 cg4:00:00 cg208v
1 Jan Christ. Pootenbergh cum uxoreKerkpoortstraat 5galjootschipper30:00:00 cg5:00:00 cg208r
1 Jan Christ. Pootenbergh cum uxoreZuiderhaven 40galjootschipper30:00:00 cg5:00:00 cg208r
2 Pieter Waeterman cum uxoreKerkpoortstraat 5galliootschipper32:00:00 cg5:00:00 cg3023v
2 Pieter Waeterman cum uxoreZuiderhaven 40galliootschipper32:00:00 cg5:00:00 cg3023v
6 Sybren Jansen cum uxore6-050Kleine Bredeplaats 17galliootschipperbestaet gemeen34:17:00 cg5:17:00 cg33105r
6 Stittert Adams cum uxore6-086Sint Odolphisteeg 10galliootschipperbestaet wel nae sijn doen37:09:00 cg6:09:00 cg32108v
6 Stittert Adams cum uxore6-086Sint Odolphisteeg 12galliootschipperbestaet wel nae sijn doen37:09:00 cg6:09:00 cg32108v
6 Hendrik Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5galliootschipperbestaet gemeen36:00:00 cg6:00:00 cg40114r
6 Hendrik Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40galliootschipperbestaet gemeen36:00:00 cg6:00:00 cg40114r
2 Ype Feykes Kerkpoortstraat 5geen bedrijfbestaet wel17:04:00 cg2:04:00 cg1026r
2 Ype Feykes Zuiderhaven 40geen bedrijfbestaet wel17:04:00 cg2:04:00 cg1026r
5 Jan Peima 5-129Lanen 80gerechtsboodebestaet reedelijk22:11:00 cg3:11:00 cg2094v
2 Joost Zeeman cum uxoreKerkpoortstraat 5geregtsboode33:02:00 cg5:02:00 cg3235v
2 Joost Zeeman cum uxoreZuiderhaven 40geregtsboode33:02:00 cg5:02:00 cg3235v
3 Symon Dekker weduweKerkpoortstraat 5gladmangelsterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg1244r
3 Symon Dekker weduweZuiderhaven 40gladmangelsterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg1244r
5 Janke Doekes Kerkpoortstraat 5gladmangelstergering6:12:00 cg1:12:00 cg1089r
5 Janke Doekes Zuiderhaven 40gladmangelstergering6:12:00 cg1:12:00 cg1089r
5 Elske Hoef een weduweKerkpoortstraat 5gladmangelstergemeen6:12:00 cg1:12:00 cg1091r
5 Elske Hoef een weduweZuiderhaven 40gladmangelstergemeen6:12:00 cg1:12:00 cg1091r
6 Antje Jans Kerkpoortstraat 5gladmangelsterbestaet gemeen6:12:00 cg1:12:00 cg10108v
6 Antje Jans Zuiderhaven 40gladmangelsterbestaet gemeen6:12:00 cg1:12:00 cg10108v
7 Doeke Wybrens cum uxore7-071Voorstraat 57glaesemaekerbestaet maetigh wel33:02:00 cg5:02:00 cg32124v
8 Heyn Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5glaesemaekerbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg20144v
8 Heyn Jansen cum uxoreZuiderhaven 40glaesemaekerbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg20144v
1 Cornelis Block cum uxoreKerkpoortstraat 5glaesemaeker, mr.van gering bestaen20:08:00 cg3:08:00 cg212r
1 Cornelis Block cum uxoreZuiderhaven 40glaesemaeker, mr.van gering bestaen20:08:00 cg3:08:00 cg212r
1 Romke Wassenaar 1-025Noorderhaven 41glaesemaeker, mr.een gemeen bestaen28:07:00 cg4:07:00 cg313v
1 Harmen van Vlie 1-083 glaesemaeker, mr.gemeen bestaen17:05:00 cg3:05:00 cg419v
7 Gerrit Alberts 7-142Noorderhaven 54glaesemaeker, mr.bestaet maetigh23:15:00 cg3:15:00 cg30132r
1 Keimpe Jansen man en vrouwKerkpoortstraat 5glaesenmaeker, mr.van een gemeen bestaen14:09:00 cg2:09:00 cg201v
1 Keimpe Jansen man en vrouwZuiderhaven 40glaesenmaeker, mr.van een gemeen bestaen14:09:00 cg2:09:00 cg201v
1 Gerrit Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5gleijbakkersknegtbestaet gemeen20:00:00 cg3:00:00 cg405v
1 Gerrit Pytters cum uxoreZuiderhaven 40gleijbakkersknegtbestaet gemeen20:00:00 cg3:00:00 cg405v
5 Jarigh Gelinde cum uxoreKerkpoortstraat 5gleybackerbestaet heel wel50:00:00 cg8:00:00 cg2098v
5 Jarigh Gelinde cum uxoreZuiderhaven 40gleybackerbestaet heel wel50:00:00 cg8:00:00 cg2098v
7 Sybeda weduwe7-036Noordijs 6gleybackersebestaet maetigh wel60:08:00 cg10:08:00 cg22121r
4 Pieter Douwes cum uxore4-049Hofstraat 31gleybackersknegtbestaet geringh14:09:00 cg2:09:00 cg2060r
6 Dirk Christiaens cum uxoreKerkpoortstraat 5gleybackersknegtbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg20111r
6 Dirk Christiaens cum uxoreZuiderhaven 40gleybackersknegtbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg20111r
6 Pals Carsten cum uxoreKerkpoortstraat 5gleybackersknegtgering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg22111r
6 Pals Carsten cum uxoreZuiderhaven 40gleybackersknegtgering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg22111r
2 Klaas Rommerts cum uxoreKerkpoortstraat 5gleybakkersknegt14:17:00 cg2:17:00 cg2420v
2 Klaas Rommerts cum uxoreZuiderhaven 40gleybakkersknegt14:17:00 cg2:17:00 cg2420v
2 Beernt Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5gleybakkersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2125r
2 Beernt Jansen cum uxoreZuiderhaven 40gleybakkersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2125r
2 Edsger Tyttes cum uxoreKerkpoortstraat 5gleybakkersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2131v
2 Edsger Tyttes cum uxoreZuiderhaven 40gleybakkersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2131v
2 Auke Aukes Kerkpoortstraat 5gleybakkersknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2031v
2 Auke Aukes Zuiderhaven 40gleybakkersknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2031v
2 Rinse Douwes cum uxoreKerkpoortstraat 5gleybakkersknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2034r
2 Rinse Douwes cum uxoreZuiderhaven 40gleybakkersknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2034r
3 Hendrik Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5gleybakkersknegtgemeen bestaen14:05:00 cg2:05:00 cg2153r
3 Hendrik Jansen cum uxoreZuiderhaven 40gleybakkersknegtgemeen bestaen14:05:00 cg2:05:00 cg2153r
3 Claes Jansen Kerkpoortstraat 5gleybakkersknegtbestaet reedelijk wel12:04:00 cg2:04:00 cg1055r
3 Claes Jansen Zuiderhaven 40gleybakkersknegtbestaet reedelijk wel12:04:00 cg2:04:00 cg1055r
5 Rein Sjoukes cum uxoreKerkpoortstraat 5gleybakkersknegtbestaet reedelijk29:09:00 cg4:09:00 cg3087r
5 Rein Sjoukes cum uxoreZuiderhaven 40gleybakkersknegtbestaet reedelijk29:09:00 cg4:09:00 cg3087r
5 Tymon Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5gleybakkersknegtvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2287v
5 Tymon Pytters cum uxoreZuiderhaven 40gleybakkersknegtvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2287v
5 Foeke Johannes cum uxoreKerkpoortstraat 5gleybakkersknegtbestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2198v
5 Foeke Johannes cum uxoreZuiderhaven 40gleybakkersknegtbestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2198v
6 Hans Jansen 6-139/2Schritsen 13gleybakkersknegtbestaet gemeen18:01:00 cg3:01:00 cg20114v
6 Floris Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5gleybakkersknegtbestaet gering11:09:00 cg2:09:00 cg20116v
6 Floris Pytters cum uxoreZuiderhaven 40gleybakkersknegtbestaet gering11:09:00 cg2:09:00 cg20116v
7 Gerrit Douwes cum uxore7-046Rommelhaven 14gleybakkersknegtgealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg30122r
8 Warner Sikkes cum uxoreKerkpoortstraat 5gleybakkersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg21149r
8 Warner Sikkes cum uxoreZuiderhaven 40gleybakkersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg21149r
8 Pieter Daniëls cum uxore8-140Grote Ossenmarkt 16gleybakkersknegtbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg54149v
8 Johannes Arents cum uxore8-147/2 gleybakkersknegtvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg23151r
8 Wybe Wybrens cum uxore8-154Raamstraat 2gleybakkersknegtbestaet maetigh17:13:00 cg2:13:00 cg20152v
5 Jan Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5glijbakkersknegtbestaet gemeen14:13:00 cg2:13:00 cg2294v
5 Jan Jansen cum uxoreZuiderhaven 40glijbakkersknegtbestaet gemeen14:13:00 cg2:13:00 cg2294v
3 Joris Aarts cum uxore3-198Heiligeweg 62gortmaeker, mr.bestaet reedelijk wel29:09:00 cg4:09:00 cg3054v
5 Petrus van Gent cum uxoreKerkpoortstraat 5gortmaeker, mr.bestaet gemeen53:07:00 cg8:07:00 cg4282r
5 Petrus van Gent cum uxoreZuiderhaven 40gortmaeker, mr.bestaet gemeen53:07:00 cg8:07:00 cg4282r
7 Johannes Tjebbes 7-026Schoolsteeg 3gortmaeker, mr.bestaet wel9:01:00 cg2:01:00 cg10120r
8burgemeester Bosscha cum uxoreKerkpoortstraat 5gortmaeker, mr.bestaet wel90:00:00 cg15:00:00 cg42144r
8burgemeester Bosscha cum uxoreZuiderhaven 40gortmaeker, mr.bestaet wel90:00:00 cg15:00:00 cg42144r
8 Gerrit Tjallings 8-121Grote Ossenmarkt 27gortmaeker, mr.bestaet wel60:00:00 cg10:00:00 cg30146r
3 Pytter Joris cum uxoreKerkpoortstraat 5gortmaekersknegtgering van bestaen12:13:00 cg2:13:00 cg2052r
3 Pytter Joris cum uxoreZuiderhaven 40gortmaekersknegtgering van bestaen12:13:00 cg2:13:00 cg2052r
7 Fedde Minnes cum uxoreKerkpoortstraat 5graenkooperbestaet maetigh wel67:04:00 cg11:04:00 cg34121r
7 Fedde Minnes cum uxoreZuiderhaven 40graenkooperbestaet maetigh wel67:04:00 cg11:04:00 cg34121r
2 Gerrit Christiaans weduweKerkpoortstraat 5groenteverkoopsterbestaet soober6:12:00 cg1:12:00 cg1023v
2 Gerrit Christiaans weduweZuiderhaven 40groenteverkoopsterbestaet soober6:12:00 cg1:12:00 cg1023v
4 Rinske Gerryts Kerkpoortstraat 5groenteverkoopsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1068v
4 Rinske Gerryts Zuiderhaven 40groenteverkoopsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1068v
7 Sijke Gerrits Kerkpoortstraat 5groenteverkoopstergering6:12:00 cg1:12:00 cg10126v
7 Sijke Gerrits Zuiderhaven 40groenteverkoopstergering6:12:00 cg1:12:00 cg10126v
1 Frans Goitjens cum uxoreKerkpoortstraat 5grofsmidgeringh15:01:00 cg2:01:00 cg302v
1 Frans Goitjens cum uxoreZuiderhaven 40grofsmidgeringh15:01:00 cg2:01:00 cg302v
1 Samuel Hendriks Kerkpoortstraat 5grofsmidgering bestaen15:16:00 cg2:16:00 cg2010r
1 Samuel Hendriks Zuiderhaven 40grofsmidgering bestaen15:16:00 cg2:16:00 cg2010r
2 Aukjen Willems een weduweKerkpoortstraat 5haerv(l)egster6:16:00 cg1:16:00 cg1030v
2 Aukjen Willems een weduweZuiderhaven 40haerv(l)egster6:16:00 cg1:16:00 cg1030v
4 Sent Ypes cum uxore4-085Hofstraat 8haerweever, mr.bestaet maetigh wel20:09:00 cg3:09:00 cg2064r
4 Sent Ypes cum uxore4-085Rozengracht 31haerweever, mr.bestaet maetigh wel20:09:00 cg3:09:00 cg2064r
6 Yde Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5helpbakkerbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20102r
6 Yde Pytters cum uxoreZuiderhaven 40helpbakkerbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20102r
5 Bernardus Aedsgers cum uxoreKerkpoortstraat 5helpbakkersknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2083r
5 Bernardus Aedsgers cum uxoreZuiderhaven 40helpbakkersknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2083r
3 Rienk Hansen cum uxoreKerkpoortstraat 5herbergierbestaet reedelijk wel54:07:00 cg9:07:00 cg3043v
3 Rienk Hansen cum uxoreZuiderhaven 40herbergierbestaet reedelijk wel54:07:00 cg9:07:00 cg3043v
7 Simon Willems cum uxoreKerkpoortstraat 5herbergierbestaet soober34:16:00 cg5:16:00 cg44125v
7 Simon Willems cum uxoreZuiderhaven 40herbergierbestaet soober34:16:00 cg5:16:00 cg44125v
8 Pieter Willems cum uxoreKerkpoortstraat 5herbergierbestaet redelijk wel50:00:00 cg8:00:00 cg33134v
8 Pieter Willems cum uxoreZuiderhaven 40herbergierbestaet redelijk wel50:00:00 cg8:00:00 cg33134v
8 Arent Anthoni cum uxoreKerkpoortstraat 5herbergierbestaet geringh36:00:00 cg6:00:00 cg40135r
8 Arent Anthoni cum uxoreZuiderhaven 40herbergierbestaet geringh36:00:00 cg6:00:00 cg40135r
8 Andrys Bastiaens cum uxoreKerkpoortstraat 5herbergierbestaet geringh50:00:00 cg8:00:00 cg32136v
8 Andrys Bastiaens cum uxoreZuiderhaven 40herbergierbestaet geringh50:00:00 cg8:00:00 cg32136v
6 Caye Slaepkool cum uxore6-018Voorstraat 36herbergier en kockbestaet wel80:00:00 cg13:00:00 cg40101v
6 Caye Slaepkool cum uxore6-018Sint Odolphisteeg 3herbergier en kockbestaet wel80:00:00 cg13:00:00 cg40101v
8 Christoffel Hempel cum uxoreKerkpoortstraat 5herbergier en tinnegietersknegtbestaet maetigh36:00:00 cg6:00:00 cg30134v
8 Christoffel Hempel cum uxoreZuiderhaven 40herbergier en tinnegietersknegtbestaet maetigh36:00:00 cg6:00:00 cg30134v
8 Eelkjen Pieters Kerkpoortstraat 5herbergierschebestaet maetigh wel40:00:00 cg6:00:00 cg20135v
8 Eelkjen Pieters Zuiderhaven 40herbergierschebestaet maetigh wel40:00:00 cg6:00:00 cg20135v
8 Dirk Cramer weduwe8-071Hondenstraat 4herbergiersebestaet maetig wel50:00:00 cg8:00:00 cg20139r
7 Jocchum Zacharias Kerkpoortstraat 5hoedemaekerbestaet geringh18:01:00 cg3:01:00 cg20129r
7 Jocchum Zacharias Zuiderhaven 40hoedemaekerbestaet geringh18:01:00 cg3:01:00 cg20129r
6 Obbe Ypes 6-053Kleine Bredeplaats 23hoedemaeker, mr.bestaet gemeen15:05:00 cg2:05:00 cg32105v
3 Wiltje Pytters cum uxore3-158 hoedemaekersknegtbestaen seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2051v
5 Binjamin Levi cum uxore5-011Voorstraat 76hoedschoenmaekerbestaet gemeen22:01:00 cg3:01:00 cg2480v
7 Philippus Levi cum uxoreKerkpoortstraat 5hoedschoonmaekerbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg22132v
7 Philippus Levi cum uxoreZuiderhaven 40hoedschoonmaekerbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg22132v
4 Hidde Brouwer cum uxore4-041Zuiderhaven 73hofmeester op 't Prince Jagtbestaet wel36:12:00 cg6:12:00 cg2059v
8 Hendrik Croesen cum uxoreKerkpoortstraat 5hofmeester op 't admiraliteyts jagtbestaet van sijn bedieningh26:00:00 cg4:00:00 cg23149v
8 Hendrik Croesen cum uxoreZuiderhaven 40hofmeester op 't admiraliteyts jagtbestaet van sijn bedieningh26:00:00 cg4:00:00 cg23149v
6 Jacob Radsma cum uxoreKerkpoortstraat 5horlogiemaeker, mr.bestaet burgerlijk23:15:00 cg3:15:00 cg20101r
6 Jacob Radsma cum uxoreZuiderhaven 40horlogiemaeker, mr.bestaet burgerlijk23:15:00 cg3:15:00 cg20101r
6vroedsman Radsma cum uxore6-039Kleine Bredeplaats 3horlogiemaeker, mr.bestaet wel45:00:00 cg7:00:00 cg32103v
6 Tjeerd Radsma Kerkpoortstraat 5horlogiemaeker, mr.bestaet reedelijk wel32:15:00 cg5:15:00 cg20104r
6 Tjeerd Radsma Zuiderhaven 40horlogiemaeker, mr.bestaet reedelijk wel32:15:00 cg5:15:00 cg20104r
6 Taeaetske Rienks Kerkpoortstraat 5houd slaepersbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10116r
6 Taeaetske Rienks Zuiderhaven 40houd slaepersbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10116r
8 Douwe Alefs cum uxoreKerkpoortstraat 5houdtstaepelerbestaet maetigh15:06:00 cg2:06:00 cg21139r
8 Douwe Alefs cum uxoreZuiderhaven 40houdtstaepelerbestaet maetigh15:06:00 cg2:06:00 cg21139r
4 Fokke Tjeerds cum uxore4-189Zuiderhaven 42houtkooperbestaet maetigh wel71:17:00 cg12:17:00 cg4174r
4 Hendrik Jongma Kerkpoortstraat 5houtkooperbestaet wel76:05:00 cg12:05:00 cg2376r
4 Hendrik Jongma Zuiderhaven 40houtkooperbestaet wel76:05:00 cg12:05:00 cg2376r
9 Oeble Gosses cum uxoreKerkpoortstraat 5houtkooperbestaet maetigh wel45:00:00 cg7:00:00 cg21155r
9 Oeble Gosses cum uxoreZuiderhaven 40houtkooperbestaet maetigh wel45:00:00 cg7:00:00 cg21155r
9 Carst Douwes Kerkpoortstraat 5houtmolenaersknegtbestaet gering7:17:00 cg1:17:00 cg10155r
9 Carst Douwes Zuiderhaven 40houtmolenaersknegtbestaet gering7:17:00 cg1:17:00 cg10155r
1 Eeltje Tjallings cum uxoreKerkpoortstraat 5houtsjouwerbestaet seer gering11:13:00 cg2:13:00 cg2218r
1 Eeltje Tjallings cum uxoreZuiderhaven 40houtsjouwerbestaet seer gering11:13:00 cg2:13:00 cg2218r
1 Willem Symons Kerkpoortstraat 5houtsjouwerbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1018v
1 Willem Symons Zuiderhaven 40houtsjouwerbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1018v
8 Albert Hiddes Kerkpoortstraat 5houtstaepelaerbestaet maetigh10:17:00 cg2:17:00 cg10139r
8 Albert Hiddes Zuiderhaven 40houtstaepelaerbestaet maetigh10:17:00 cg2:17:00 cg10139r
1 Eeltje Rinses cum uxoreKerkpoortstraat 5hovenierbestaet gemeen30:07:00 cg5:07:00 cg4014v
1 Eeltje Rinses cum uxoreZuiderhaven 40hovenierbestaet gemeen30:07:00 cg5:07:00 cg4014v
4 Ewout Franck cum uxoreKerkpoortstraat 5hovenierbestaet geringh19:13:00 cg3:13:00 cg3168v
4 Ewout Franck cum uxoreZuiderhaven 40hovenierbestaet geringh19:13:00 cg3:13:00 cg3168v
5 Hendrik Poulus 5-081Grote Kerkstraat 32hoveniervan gemeen bestaen29:09:00 cg4:09:00 cg3088v
6 Bartel Oedses cum uxoreKerkpoortstraat 5hoveniervan gering bestaen23:01:00 cg3:01:00 cg42103r
6 Bartel Oedses cum uxoreZuiderhaven 40hoveniervan gering bestaen23:01:00 cg3:01:00 cg42103r
3 Goitse Rinses cum uxoreKerkpoortstraat 5hoveniersknegtbestaet gemeen11:13:00 cg2:13:00 cg2351r
3 Goitse Rinses cum uxoreZuiderhaven 40hoveniersknegtbestaet gemeen11:13:00 cg2:13:00 cg2351r
4 Gosse Tjebbes cum uxore4-121Hofstraat 9huistimmermanbestaet teamelijk wel33:04:00 cg5:04:00 cg3067r
4 Gosse Tjebbes cum uxore4-121Hofstraat 11huistimmermanbestaet teamelijk wel33:04:00 cg5:04:00 cg3067r
5 Claas Scheltes cum uxoreKerkpoortstraat 5huistimmermansknegtbestaet seer geringh15:13:00 cg2:13:00 cg4087v
5 Claas Scheltes cum uxoreZuiderhaven 40huistimmermansknegtbestaet seer geringh15:13:00 cg2:13:00 cg4087v
4 Evert Jansen cum uxore4-074Rozengracht 37ijsersmidgering19:01:00 cg3:01:00 cg2463r
4 Ype IJsbrands cum uxore4-256Zuiderstraat 15ijsersmidbestaet maetigh12:13:00 cg2:13:00 cg2079r
8 Leendert Luitjens cum uxoreKerkpoortstraat 5ijsersmidbestaet geringh20:00:00 cg3:00:00 cg40135r
8 Leendert Luitjens cum uxoreZuiderhaven 40ijsersmidbestaet geringh20:00:00 cg3:00:00 cg40135r
8 Pytter Luikas cum uxoreKerkpoortstraat 5ijsersmidbestaet geringh20:00:00 cg3:00:00 cg23141r
8 Pytter Luikas cum uxoreZuiderhaven 40ijsersmidbestaet geringh20:00:00 cg3:00:00 cg23141r
8 Luitjen Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5ijsersmidbestaet geringh19:01:00 cg3:01:00 cg21141r
8 Luitjen Pytters cum uxoreZuiderhaven 40ijsersmidbestaet geringh19:01:00 cg3:01:00 cg21141r
1 Hendrik Faber cum uxore1-142Bildtstraat 23ijsersmid, mr.bestaet taemelijk26:16:00 cg4:16:00 cg3216v
1 Hendrik Faber cum uxore1-142Noorderhaven 83ijsersmid, mr.bestaet taemelijk26:16:00 cg4:16:00 cg3216v
1 Hendrik Faber cum uxore1-142Noorderhaven 83ijsersmid, mr.bestaet taemelijk26:16:00 cg4:16:00 cg3216v
2 Alle Jacobs cum uxore2-097Hoogstraat 38ijsersmid, mr.20:17:00 cg3:17:00 cg5130r
4 Cornelis Hendriks cum uxore4-220Zuiderhaven 38ijsersmid, mr.bestaet maetigh22:14:00 cg3:14:00 cg2375r
4 Hendrik Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5ijsersmid, mr.bestaet reedelijk wel20:09:00 cg3:09:00 cg2077v
4 Hendrik Dirks cum uxoreZuiderhaven 40ijsersmid, mr.bestaet reedelijk wel20:09:00 cg3:09:00 cg2077v
6 Dirk Jansen 6-125Lanen 20ijsersmid, mr.bestaet gemeen10:17:00 cg1:17:00 cg10112v
7 Haering Sipkes cum uxoreKerkpoortstraat 5kaersmaekerbestaet soober11:13:00 cg2:13:00 cg42126r
7 Haering Sipkes cum uxoreZuiderhaven 40kaersmaekerbestaet soober11:13:00 cg2:13:00 cg42126r
6 Dirk IJsenbeecq cum uxoreKerkpoortstraat 5kalk- en steenverkooperbestaet reedelijk wel40:00:00 cg6:00:00 cg42106r
6 Dirk IJsenbeecq cum uxoreZuiderhaven 40kalk- en steenverkooperbestaet reedelijk wel40:00:00 cg6:00:00 cg42106r
1 Anne Eelkes Bakker Kerkpoortstraat 5kalkbrander, mr.bestaet gemeen35:04:00 cg6:04:00 cg5215r
1 Anne Eelkes Bakker Zuiderhaven 40kalkbrander, mr.bestaet gemeen35:04:00 cg6:04:00 cg5215r
7vroedsman Klinckhaemer cum uxore7-058Sint Jacobstraat 4kalkverkooperbestaet geringh19:05:00 cg3:05:00 cg50123v
6capitain Stapert weduwe6-150Grote Bredeplaats 26kapiteinbestaet reedelijk37:03:00 cg6:03:00 cg21116r
8 Saake Floris cum uxoreKerkpoortstraat 5keeskooperbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg32146v
8 Saake Floris cum uxoreZuiderhaven 40keeskooperbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg32146v
3 Johan Pytters 3-005Scheffersplein 9keet, in Ferwerdabestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2038v
2 Sybrigjen Hessels Kerkpoortstraat 5keetmaegdt6:12:00 cg1:12:00 cg1037r
2 Sybrigjen Hessels Zuiderhaven 40keetmaegdt6:12:00 cg1:12:00 cg1037r
3 Ruird Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5keetwerkerbestaen reedelijk wel15:17:00 cg2:17:00 cg2251v
3 Ruird Pytters cum uxoreZuiderhaven 40keetwerkerbestaen reedelijk wel15:17:00 cg2:17:00 cg2251v
6vroedsman Wijngaarden cum uxore6-075Lanen 25keurslijfmaeker, mr.bestaet gemeen28:07:00 cg4:07:00 cg20107v
7 Laas Spannenburgh cum uxore7-034Noordijs 10kladferverbestaet maetigh wel41:15:00 cg6:15:00 cg30120v
7 Pytter Wytzes cum uxoreKerkpoortstraat 5kladferwersknegtbestaet gemeen17:08:00 cg2:08:00 cg21130v
7 Pytter Wytzes cum uxoreZuiderhaven 40kladferwersknegtbestaet gemeen17:08:00 cg2:08:00 cg21130v
1 Dirk Jacobs cum uxore1-013Noorderhaven 27kladschilder20:09:00 cg3:09:00 cg432v
1 Dirk Jacobs cum uxore1-013Zeepziederstraat 1kladschilder20:09:00 cg3:09:00 cg432v
5 Jacob Joosten cum uxoreKerkpoortstraat 5kleermaekerbestaet sober11:09:00 cg2:09:00 cg2185v
5 Jacob Joosten cum uxoreZuiderhaven 40kleermaekerbestaet sober11:09:00 cg2:09:00 cg2185v
7 Christiaen Bessingh cum uxoreKerkpoortstraat 5kleermaekerbestaet maetigh18:01:00 cg3:01:00 cg20125v
7 Christiaen Bessingh cum uxoreZuiderhaven 40kleermaekerbestaet maetigh18:01:00 cg3:01:00 cg20125v
5 Christiaen Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5kleermaeker, mr.bestaet geringh25:01:00 cg4:01:00 cg4486v
5 Christiaen Jansen cum uxoreZuiderhaven 40kleermaeker, mr.bestaet geringh25:01:00 cg4:01:00 cg4486v
5 Jan Wijngaerden cum uxoreKerkpoortstraat 5kleermaeker, mr.bestaet maetigh20:09:00 cg3:09:00 cg2095v
5 Jan Wijngaerden cum uxoreZuiderhaven 40kleermaeker, mr.bestaet maetigh20:09:00 cg3:09:00 cg2095v
5 Romke Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5kleermaeker, mr.bestaet gemeen26:16:00 cg4:16:00 cg3297r
5 Romke Jansen cum uxoreZuiderhaven 40kleermaeker, mr.bestaet gemeen26:16:00 cg4:16:00 cg3297r
5 Taeke Dijxma cum uxoreKerkpoortstraat 5kleermaeker, mr.bestaet wel36:00:00 cg6:00:00 cg2097v
5 Taeke Dijxma cum uxoreZuiderhaven 40kleermaeker, mr.bestaet wel36:00:00 cg6:00:00 cg2097v
5 Jan Wybrens Kerkpoortstraat 5kleermaeker, mr.bestaet wel18:04:00 cg3:04:00 cg1098v
5 Jan Wybrens Zuiderhaven 40kleermaeker, mr.bestaet wel18:04:00 cg3:04:00 cg1098v
6 Jan Gerryts 6-090 kleermaeker, mr.van geringh bestaen12:13:00 cg2:13:00 cg20108v
7vroedsman Heyns cum uxoreKerkpoortstraat 5kleermaeker, mr.bestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg21129v
7vroedsman Heyns cum uxoreZuiderhaven 40kleermaeker, mr.bestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg21129v
6 Wytse IJsbrands cum uxoreKerkpoortstraat 5kleermaekersknegtbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg23108v
6 Wytse IJsbrands cum uxoreZuiderhaven 40kleermaekersknegtbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg23108v
6 Pytter Heyns Kerkpoortstraat 5kleermaker, mr.bestaet reedelijk wel28:07:00 cg4:07:00 cg20102r
6 Pytter Heyns Zuiderhaven 40kleermaker, mr.bestaet reedelijk wel28:07:00 cg4:07:00 cg20102r
3 Keimpe Bouwes Kerkpoortstraat 5knegt in de Leuwerder trekschippers peerdestalsoober bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2041r
3 Keimpe Bouwes Zuiderhaven 40knegt in de Leuwerder trekschippers peerdestalsoober bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2041r
6 Frans Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5knegt van de burgemeester Nollides weduwebestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg41115v
6 Frans Jansen cum uxoreZuiderhaven 40knegt van de burgemeester Nollides weduwebestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg41115v
6 Jan Jurjens cum uxoreKerkpoortstraat 5knegt van de secretaris Braem11:13:00 cg2:13:00 cg22106v
6 Jan Jurjens cum uxoreZuiderhaven 40knegt van de secretaris Braem11:13:00 cg2:13:00 cg22106v
5 Abraham Wijngaerden cum uxoreKerkpoortstraat 5knoopmaeker, mr.bestaet reedelijk wel29:09:00 cg4:09:00 cg3097v
5 Abraham Wijngaerden cum uxoreZuiderhaven 40knoopmaeker, mr.bestaet reedelijk wel29:09:00 cg4:09:00 cg3097v
7 Christiaen Burman cum uxoreKerkpoortstraat 5kockbestaet geringh29:12:00 cg4:12:00 cg33127v
7 Christiaen Burman cum uxoreZuiderhaven 40kockbestaet geringh29:12:00 cg4:12:00 cg33127v
4 Johannes de Waart 4-145Heiligeweg 2kock op 't admiraliteyts Jagtvan maetigh bestaen33:04:00 cg5:04:00 cg4369r
8 Coenraad Vonck cum uxoreKerkpoortstraat 5kock op de leggerbestaet maetigh17:13:00 cg2:13:00 cg31147r
8 Coenraad Vonck cum uxoreZuiderhaven 40kock op de leggerbestaet maetigh17:13:00 cg2:13:00 cg31147r
6 Hoyte Broers cum uxoreKerkpoortstraat 5koekebacker, mr.bestaet wel50:15:00 cg8:15:00 cg30103v
6 Hoyte Broers cum uxoreZuiderhaven 40koekebacker, mr.bestaet wel50:15:00 cg8:15:00 cg30103v
4burgemeester Hoogeboom cum uxore4-150Brouwersstraat 7koekebakker, mr.bestaet wel39:19:00 cg6:19:00 cg2069v
2 Govert Reinders cum uxore2-043Droogstraat 61koemelkervan geringh bestaen15:05:00 cg2:05:00 cg4324r
3 Jelger Hessels cum uxoreKerkpoortstraat 5koemelkerbestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2152r
3 Jelger Hessels cum uxoreZuiderhaven 40koemelkerbestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2152r
4 Theunis Jansen cum uxore4-035Zuiderhaven 83koemelkerbestaet maetigh wel23:13:00 cg3:13:00 cg2259r
4 Theunis Jansen cum uxore4-035Brouwersstraat 28koemelkerbestaet maetigh wel23:13:00 cg3:13:00 cg2259r
9 Foeke Feddes cum uxoreKerkpoortstraat 5koemelkerbestaet maetigh21:13:00 cg3:13:00 cg40155v
9 Foeke Feddes cum uxoreZuiderhaven 40koemelkerbestaet maetigh21:13:00 cg3:13:00 cg40155v
9 Pytter Martens weduweKerkpoortstraat 5koemelkersebestaet maetigh23:15:00 cg3:15:00 cg30155r
9 Pytter Martens weduweZuiderhaven 40koemelkersebestaet maetigh23:15:00 cg3:15:00 cg30155r
8 Fedrik Allerts 8-115/3Vijverstraat 24kooldraegerbestaet gering19:08:00 cg3:08:00 cg30145v
5 Jan Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5kooltjerbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2287v
5 Jan Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40kooltjerbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2287v
6 Fedde Jentjes cum uxoreKerkpoortstraat 5kooltjerbestaet gemeen24:01:00 cg4:01:00 cg33105v
6 Fedde Jentjes cum uxoreZuiderhaven 40kooltjerbestaet gemeen24:01:00 cg4:01:00 cg33105v
6 Hyltje Abes cum uxoreKerkpoortstraat 5kooltjerbestaet wel28:16:00 cg4:16:00 cg21110r
6 Hyltje Abes cum uxoreZuiderhaven 40kooltjerbestaet wel28:16:00 cg4:16:00 cg21110r
6 Sjouke Geerts cum uxore6-122Lanen 28kooltjerbestaet gemeen20:01:00 cg3:01:00 cg22112v
2 Harmen Alberts cum uxoreKerkpoortstraat 5kooltjers15:05:00 cg2:05:00 cg2325v
2 Harmen Alberts cum uxoreZuiderhaven 40kooltjers15:05:00 cg2:05:00 cg2325v
2 Bernhardus Siccama Kerkpoortstraat 5kooperslaagersknegt9:01:00 cg1:01:00 cg1019v
2 Bernhardus Siccama Zuiderhaven 40kooperslaagersknegt9:01:00 cg1:01:00 cg1019v
4 Dirk Hessels cum uxoreKerkpoortstraat 5kooperslaegergering22:03:00 cg3:03:00 cg2258r
4 Dirk Hessels cum uxoreZuiderhaven 40kooperslaegergering22:03:00 cg3:03:00 cg2258r
6 Watze Haenstra cum uxoreKerkpoortstraat 5kooperslaeger, mr.bestaet reedelijk wel40:00:00 cg6:00:00 cg32103v
6 Watze Haenstra cum uxoreZuiderhaven 40kooperslaeger, mr.bestaet reedelijk wel40:00:00 cg6:00:00 cg32103v
7 Symon Fokkes Bakker 7-012Voorstraat 73kooperslaeger, mr.bestaet wel50:15:00 cg8:15:00 cg30119r
2 Dirk Lourens cum uxoreKerkpoortstraat 5koopmanskneght19:13:00 cg3:13:00 cg3133r
2 Dirk Lourens cum uxoreZuiderhaven 40koopmanskneght19:13:00 cg3:13:00 cg3133r
3 Gatse Tjallings cum uxoreKerkpoortstraat 5koordewerkerbestaet gemeen bestaen [sic]17:00:00 cg2:00:00 cg2042r
3 Gatse Tjallings cum uxoreZuiderhaven 40koordewerkerbestaet gemeen bestaen [sic]17:00:00 cg2:00:00 cg2042r
5 Beernt Dirks cum uxore5-041Grote Kerkstraat 17korfdraeger, mr.bestaet [niet ingevuld]15:16:00 cg2:16:00 cg2083v
5 Beernt Dirks cum uxore5-041Grote Kerkstraat 17korfdraeger, mr.bestaet [niet ingevuld]15:16:00 cg2:16:00 cg2083v
7 Taeke Cornelis cum uxoreKerkpoortstraat 5korfmaekerbestaet gering17:05:00 cg2:05:00 cg41118v
7 Taeke Cornelis cum uxoreZuiderhaven 40korfmaekerbestaet gering17:05:00 cg2:05:00 cg41118v
5 Dirk Beernts cum uxore5-019Kleine Kerkstraat 8korfmaeker, mr.bestaet gemeen24:16:00 cg4:16:00 cg3081v
2 Tjietske Heremyt Kerkpoortstraat 5kraemwaerdster6:16:00 cg1:16:00 cg1134v
2 Tjietske Heremyt Zuiderhaven 40kraemwaerdster6:16:00 cg1:16:00 cg1134v
3 Uilke Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5kuipervan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg4153r
3 Uilke Jansen cum uxoreZuiderhaven 40kuipervan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg4153r
4 Johannes Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5kuipervan gering bestaen17:09:00 cg2:09:00 cg2358v
4 Johannes Jansen cum uxoreZuiderhaven 40kuipervan gering bestaen17:09:00 cg2:09:00 cg2358v
5 Jan Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5kuiperbestaet reedelijk17:08:00 cg2:08:00 cg2196r
5 Jan Harmens cum uxoreZuiderhaven 40kuiperbestaet reedelijk17:08:00 cg2:08:00 cg2196r
7 Ritske Oenes cum uxoreKerkpoortstraat 5kuipergering15:17:00 cg2:17:00 cg22124r
7 Ritske Oenes cum uxoreZuiderhaven 40kuipergering15:17:00 cg2:17:00 cg22124r
3 Tjebbe Heerkes cum uxore3-196Heiligeweg 66kuiper, mr.bestaet gemeen19:01:00 cg3:01:00 cg2154v
6 Felten Gerrits cum uxore6-087Sint Odolphisteeg 8kuiper, mr.bestaet reedelijk15:16:00 cg2:16:00 cg20108v
2 Jan Simons cum uxoreKerkpoortstraat 5kuipersknegtbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg3126v
2 Jan Simons cum uxoreZuiderhaven 40kuipersknegtbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg3126v
5 Gouke Sybrens Hingst cum uxore5-003Voorstraat 90laekenkooperbestaet wel56:01:00 cg9:01:00 cg2280r
5 Willem Westerhof 5-010Voorstraat 76laekenkooperbestaet maetigh40:00:00 cg6:00:00 cg2080v
5 Jarigh Westra 5-028Voorstraat 66laekenkooperbestaet wel92:07:00 cg15:07:00 cg3282r
6 Claas Willems Hoogstraeten Kerkpoortstraat 5laekenkoopervan wel bestaen125:00:00 cg20:00:00 cg60101r
6 Claas Willems Hoogstraeten Zuiderhaven 40laekenkoopervan wel bestaen125:00:00 cg20:00:00 cg60101r
6 Jan Thomas IJsenbeecq weduweKerkpoortstraat 5laekenkoopersebestaet reedelijk wel40:00:00 cg6:00:00 cg21102v
6 Jan Thomas IJsenbeecq weduweZuiderhaven 40laekenkoopersebestaet reedelijk wel40:00:00 cg6:00:00 cg21102v
8ds. Th. Wopkens 8-165Zuiderhaven 55leeraer van de doopsgesinde gemeente, oldbestaet wel50:00:00 cg8:00:00 cg20153v
7ds. van Engelen Kerkpoortstraat 5leeraer, doopsgesindebestaet wel27:01:00 cg4:01:00 cg10132v
7ds. van Engelen Zuiderhaven 40leeraer, doopsgesindebestaet wel27:01:00 cg4:01:00 cg10132v
6 Jan Everts cum uxoreKerkpoortstraat 5leerkooper, mr.bestaet wel46:11:00 cg7:11:00 cg30107r
6 Jan Everts cum uxoreZuiderhaven 40leerkooper, mr.bestaet wel46:11:00 cg7:11:00 cg30107r
2 Hendrik Jocchums cum uxoreKerkpoortstraat 5leerloyer24:16:00 cg4:16:00 cg3037r
2 Hendrik Jocchums cum uxoreZuiderhaven 40leerloyer24:16:00 cg4:16:00 cg3037r
5 Jacob Lolles weduwe5-141Lanen 70leerloyerschebestaet wel53:09:00 cg8:09:00 cg3195r
7 Jan Huydekooper weduwe7-040Rommelhaven 24leerloyersebestaet reedelijk wel104:16:00 cg17:16:00 cg81121r
1 Hendrik Jarigs cum uxoreKerkpoortstraat 5leerloyersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg225r
1 Hendrik Jarigs cum uxoreZuiderhaven 40leerloyersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg225r
6 Reyn Jansen Kerkpoortstraat 5leerloyersknegtvan gemeen bestaen17:00:00 cg2:00:00 cg20114r
6 Reyn Jansen Zuiderhaven 40leerloyersknegtvan gemeen bestaen17:00:00 cg2:00:00 cg20114r
1 Gijsbert Johannes cum uxoreKerkpoortstraat 5leertouwerbestaet reedelijk19:08:00 cg3:08:00 cg3014r
1 Gijsbert Johannes cum uxoreZuiderhaven 40leertouwerbestaet reedelijk19:08:00 cg3:08:00 cg3014r
8 Jurrien Stapert Kerkpoortstraat 5lidsetter, mr.bestaet maetig wel45:00:00 cg7:00:00 cg20152r
8 Jurrien Stapert Zuiderhaven 40lidsetter, mr.bestaet maetig wel45:00:00 cg7:00:00 cg20152r
2 Freerk Scheltinga weduwe2-152Noordijs 21lijnslaegerschebestaet reedelijk wel70:00:00 cg11:00:00 cg6035v
1 Yke Goverts weduwe [d.i. Trijntje Scheltes]1-029Noorderhaven 49lijnslaegersebestaet wel45:00:00 cg7:00:00 cg303v
2 Jacob Norel Kerkpoortstraat 5loodegieter, mr.30:00:00 cg5:00:00 cg3136r
2 Jacob Norel Zuiderhaven 40loodegieter, mr.30:00:00 cg5:00:00 cg3136r
6 Saeke Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5loodsmanvan gering bestaen12:13:00 cg2:13:00 cg20106r
6 Saeke Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40loodsmanvan gering bestaen12:13:00 cg2:13:00 cg20106r
4 Hubert Kerkpoortstraat 5luitenant0:00:00 cg0:00:00 cg0073r
4 Hubert Zuiderhaven 40luitenant0:00:00 cg0:00:00 cg0073r
7 Ossebroek Kerkpoortstraat 5luitenant cavallerye Van Eck0:00:00 cg0:00:00 cg00127v
7 Ossebroek Zuiderhaven 40luitenant cavallerye Van Eck0:00:00 cg0:00:00 cg00127v
5[doorgehaald] de heer Engelbert Kerkpoortstraat 5luitenant onder Leeve0:00:00 cg0:00:00 cg0083r
5[doorgehaald] de heer Engelbert Zuiderhaven 40luitenant onder Leeve0:00:00 cg0:00:00 cg0083r
6 Gerardus Luppus Kerkpoortstraat 5luitenant onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg00102r
6 Gerardus Luppus Zuiderhaven 40luitenant onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg00102r
7 Sjobma Kerkpoortstraat 5luitenant onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg00121v
7 Sjobma Zuiderhaven 40luitenant onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg00121v
7 Hempel Kerkpoortstraat 5luitenant onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg00127v
7 Hempel Zuiderhaven 40luitenant onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg00127v
7 Rosinge Kerkpoortstraat 5luitenant onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg00127v
7 Rosinge Zuiderhaven 40luitenant onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg00127v
7 Clant Kerkpoortstraat 5luitenant onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg00129v
7 Clant Zuiderhaven 40luitenant onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg00129v
7 Charloo Kerkpoortstraat 5luitenant onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg00129v
7 Charloo Zuiderhaven 40luitenant onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg00129v
8 Keun Kerkpoortstraat 5luitenant onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg00146v
8 Keun Zuiderhaven 40luitenant onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg00146v
8 de Wilde Kerkpoortstraat 5luitenant onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg00148r
8 de Wilde Zuiderhaven 40luitenant onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg00148r
8 Bottigius Kerkpoortstraat 5luitenant onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg00152v
8 Bottigius Zuiderhaven 40luitenant onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg00152v
8 Fledderius Kerkpoortstraat 5luitenant onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg00152v
8 Fledderius Zuiderhaven 40luitenant onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg00152v
8 Geersma Kerkpoortstraat 5luitenant onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg00152v
8 Geersma Zuiderhaven 40luitenant onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg00152v
5 Jacob Dirks 5-082Grote Kerkstraat 36maekelaervan reedelijk bestaen13:05:00 cg2:05:00 cg1088v
6 Rengers Kerkpoortstraat 5majoor onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg00102v
6 Rengers Zuiderhaven 40majoor onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg00102v
1 Jurjen Claeses alleen sijndeKerkpoortstraat 5makelaeroud en hebbende een seer gering bestaen11:12:00 cg2:12:00 cg101r
1 Jurjen Claeses alleen sijndeZuiderhaven 40makelaeroud en hebbende een seer gering bestaen11:12:00 cg2:12:00 cg101r
1 Jacob Cornelis man en vrouKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg221r
1 Jacob Cornelis man en vrouZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg221r
1 Hubert Jetses met sijn vrouw1-003Noorderhaven 7matroos11:09:00 cg2:09:00 cg201r
1 Jan Hansen cum uxore1-007Noorderhaven 15matroos11:09:00 cg2:09:00 cg201v
1 Roelof Meynderts cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg221v
1 Roelof Meynderts cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg221v
1 Jacob Claesen cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg231v
1 Jacob Claesen cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg231v
1 Dirk Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg232r
1 Dirk Harmens cum uxoreZuiderhaven 40matroosgealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg232r
1 Sjoerd Wessels cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg413r
1 Sjoerd Wessels cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg413r
1 Dirk Claeses cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg213r
1 Dirk Claeses cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg213r
1 IJsbrand Cornelis cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg415r
1 IJsbrand Cornelis cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg415r
1 Sjoerd Tjebbes Kerkpoortstraat 5matroos11:09:00 cg2:09:00 cg205r
1 Sjoerd Tjebbes Zuiderhaven 40matroos11:09:00 cg2:09:00 cg205r
1 Dirk Roelofs cum uxore1-048 matroos11:13:00 cg2:13:00 cg225r
1 Jelle Ottes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg225v
1 Jelle Ottes cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg225v
1 Willem Lammerts cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg346r
1 Willem Lammerts cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg346r
1 Lolke Beernts cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg416v
1 Lolke Beernts cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg416v
1 Steffen Elias cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg227v
1 Steffen Elias cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg227v
1 Jacob Sipkes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg217v
1 Jacob Sipkes cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg217v
1 Sybe Simons cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos17:13:00 cg3:13:00 cg227v
1 Sybe Simons cum uxoreZuiderhaven 40matroos17:13:00 cg3:13:00 cg227v
1 Eylart Jurjens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg227v
1 Eylart Jurjens cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg227v
1 Jan Alberts cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:09:00 cg2:09:00 cg208v
1 Jan Alberts cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:09:00 cg2:09:00 cg208v
1 Jilles Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg218v
1 Jilles Jansen cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg218v
1 Wybe Piers cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:09:00 cg2:09:00 cg209v
1 Wybe Piers cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:09:00 cg2:09:00 cg209v
1 Jan Johannes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:09:00 cg2:09:00 cg209v
1 Jan Johannes cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:09:00 cg2:09:00 cg209v
1 Jelte Jeltes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2111v
1 Jelte Jeltes cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2111v
1 Hendrik Pieters cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2312r
1 Hendrik Pieters cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2312r
1 Lieuwe Lieuwes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2012r
1 Lieuwe Lieuwes cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2012r
1 Jan Louws cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2112v
1 Jan Louws cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2112v
1 Cornelis Dirks cum uxore1-115Karremanstraat 8matroos11:13:00 cg2:13:00 cg4013r
1 Cornelis Dirks cum uxore1-115Karremanstraat 10matroos11:13:00 cg2:13:00 cg4013r
1 Theunis Jilts cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2013v
1 Theunis Jilts cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2013v
1 Douwe Bolta cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2213v
1 Douwe Bolta cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2213v
1 Rein Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2214v
1 Rein Jansen cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2214v
1 Barent Sybrens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg3115v
1 Barent Sybrens cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg3115v
1 Hendrik Zeegers cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2016v
1 Hendrik Zeegers cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2016v
1 Theunis Remmerts cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos17:06:00 cg3:06:00 cg3017v
1 Theunis Remmerts cum uxoreZuiderhaven 40matroos17:06:00 cg3:06:00 cg3017v
2 Johan Jansen cum uxore2-004Zoutsloot 95matroosbestaet maetigh15:06:00 cg2:06:00 cg2119v
2 Sipke Saekes cum uxore2-006Zoutsloot 89matroosbestaet maetigh11:13:00 cg2:13:00 cg4120r
2 Ype Durks cum uxore2-017 matroos15:05:00 cg2:05:00 cg4021r
2 Andries Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3321v
2 Andries Jansen cum uxoreZuiderhaven 40matroosgealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3321v
2 Jurjen Jans cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2124v
2 Jurjen Jans cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2124v
2 Johannes Gijsberts cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos12:13:00 cg2:13:00 cg2024v
2 Johannes Gijsberts cum uxoreZuiderhaven 40matroos12:13:00 cg2:13:00 cg2024v
2 Johannes Steffens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg4526v
2 Johannes Steffens cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg4526v
2 Wopke Hanses Kerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2226v
2 Wopke Hanses Zuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2226v
2 Hans Hansen cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2231r
2 Hans Hansen cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2231r
2 Jan Beernts cum uxore2-108Herenwaltje 15matroos11:13:00 cg2:13:00 cg4131r
2 Roelof Roelofs cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2131r
2 Roelof Roelofs cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2131r
2 Jan Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2331v
2 Jan Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2331v
2 Cornelis Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2132r
2 Cornelis Dirks cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2132r
2 Jacob Jaspers cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2033r
2 Jacob Jaspers cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2033r
2 Hessel Jelles cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2233r
2 Hessel Jelles cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2233r
2 Tjeerd Ates cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet seer gering11:09:00 cg2:09:00 cg2135r
2 Tjeerd Ates cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet seer gering11:09:00 cg2:09:00 cg2135r
2 Fokke Lolkes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2037r
2 Fokke Lolkes cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2037r
3 Karst Arjens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2139r
3 Karst Arjens cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2139r
3 Bauke Jocchums cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg4040v
3 Bauke Jocchums cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg4040v
3 Meyndert Willems cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2042r
3 Meyndert Willems cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2042r
3 Cornelis Johannes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg3243r
3 Cornelis Johannes cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg3243r
3 Rutger Tjerks cum uxore3-115Rapenburg 1matroos11:13:00 cg2:13:00 cg3348r
3 Hendrik Janus cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2251v
3 Hendrik Janus cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2251v
3 Poulus Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos17:06:00 cg2:06:00 cg3052v
3 Poulus Jansen cum uxoreZuiderhaven 40matroos17:06:00 cg2:06:00 cg3052v
3 Claas Arjens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg4253v
3 Claas Arjens cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg4253v
3 Bauke Jans cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet redelijk nae sijn doen17:00:00 cg2:00:00 cg2054v
3 Bauke Jans cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet redelijk nae sijn doen17:00:00 cg2:00:00 cg2054v
3 Sybren Pieters cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2054v
3 Sybren Pieters cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2054v
4 Yde Ydes cum uxore4-009 matroos15:17:00 cg2:17:00 cg2257r
4 Hans Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgering11:13:00 cg2:13:00 cg2457v
4 Hans Jansen cum uxoreZuiderhaven 40matroosgering11:13:00 cg2:13:00 cg2457v
4 Freerk Pieters cum uxore4-025Brouwersstraat 12matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2358r
4 IJsbrand Jocchums cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosseer gering van bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2259r
4 IJsbrand Jocchums cum uxoreZuiderhaven 40matroosseer gering van bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2259r
4 Jan Sybrens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2066r
4 Jan Sybrens cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2066r
4 Joris Ottes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgeringh bestaen15:06:00 cg2:06:00 cg2167r
4 Joris Ottes cum uxoreZuiderhaven 40matroosgeringh bestaen15:06:00 cg2:06:00 cg2167r
4 Albert Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgering11:13:00 cg2:13:00 cg3067v
4 Albert Jansen cum uxoreZuiderhaven 40matroosgering11:13:00 cg2:13:00 cg3067v
4 Johannes Pieters cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosvan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2368r
4 Johannes Pieters cum uxoreZuiderhaven 40matroosvan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2368r
4 Gerryt Pieters cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2069v
4 Gerryt Pieters cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2069v
4 Claes Claesen cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2370v
4 Claes Claesen cum uxoreZuiderhaven 40matroosvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2370v
4 Doitse Tjeerds cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2171v
4 Doitse Tjeerds cum uxoreZuiderhaven 40matroosvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2171v
4 Saeke Ydes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2473v
4 Saeke Ydes cum uxoreZuiderhaven 40matroosvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2473v
4 Ulbe Ypes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2074v
4 Ulbe Ypes cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2074v
4 Wybren Sybrens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosvan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg3274v
4 Wybren Sybrens cum uxoreZuiderhaven 40matroosvan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg3274v
4 Carst Hansen cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2276v
4 Carst Hansen cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2276v
4 Benne Tomas cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet maetigh11:13:00 cg2:13:00 cg3077v
4 Benne Tomas cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet maetigh11:13:00 cg2:13:00 cg3077v
4 Hendrik Martens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg3078r
4 Hendrik Martens cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg3078r
5 Hans Meynderts cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgeringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2180v
5 Hans Meynderts cum uxoreZuiderhaven 40matroosgeringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2180v
5 Marten Jans cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosvan gering bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2082v
5 Marten Jans cum uxoreZuiderhaven 40matroosvan gering bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2082v
5 Harmen Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2084r
5 Harmen Harmens cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2084r
5 Gerrit Roelofs cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2284v
5 Gerrit Roelofs cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2284v
5 Adriaenus Swart Kerkpoortstraat 5matroosbestaet gemeen17:13:00 cg2:13:00 cg2285r
5 Adriaenus Swart Zuiderhaven 40matroosbestaet gemeen17:13:00 cg2:13:00 cg2285r
5 Hans Uilkes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg5086v
5 Hans Uilkes cum uxoreZuiderhaven 40matroosgealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg5086v
5 Jan Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2489v
5 Jan Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2489v
5 Caspar Hendriks cum uxore5-090Kerkpad 12matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2089v
5 Jacob Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2290v
5 Jacob Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2290v
5 Tjeerd Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosvan gemeen bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2090v
5 Tjeerd Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40matroosvan gemeen bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2090v
5 Jan Jelles cum uxore5-103Gardenierstraat 3matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg6091r
5 Sjoerd Annes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2092r
5 Sjoerd Annes cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2092r
5 Haentje Jacobs cum uxore5-110/3 matroosvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg3092r
5 Ymke Dirks cum uxore5-111 matroosgealimenteerd met turf0:00:00 cg0:00:00 cg5292v
5 Freerk Johannes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgemeen bestaen18:03:00 cg3:03:00 cg2193v
5 Freerk Johannes cum uxoreZuiderhaven 40matroosgemeen bestaen18:03:00 cg3:03:00 cg2193v
5 Bonne Theunis cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh17:13:00 cg2:13:00 cg2293v
5 Bonne Theunis cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh17:13:00 cg2:13:00 cg2293v
5 Andries Olpherts Kerkpoortstraat 5matroosvan geringh bestaen11:09:00 cg0:09:00 cg2194r
5 Andries Olpherts Zuiderhaven 40matroosvan geringh bestaen11:09:00 cg0:09:00 cg2194r
5 Gerben Wigles cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg2095r
5 Gerben Wigles cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg2095r
5 Meye Saakes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2195v
5 Meye Saakes cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2195v
5 Claes Ydes Kerkpoortstraat 5matroosbestaet gemeen7:17:00 cg1:17:00 cg1096r
5 Claes Ydes Zuiderhaven 40matroosbestaet gemeen7:17:00 cg1:17:00 cg1096r
5 Johannes Schaaf cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosvan reedelijk bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2096v
5 Johannes Schaaf cum uxoreZuiderhaven 40matroosvan reedelijk bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2096v
6 Reinder Jans vrouwKerkpoortstraat 5matroosvan seer gering bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg20104r
6 Reinder Jans vrouwZuiderhaven 40matroosvan seer gering bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg20104r
6 Gerrit Keimpes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgering11:13:00 cg2:13:00 cg22104v
6 Gerrit Keimpes cum uxoreZuiderhaven 40matroosgering11:13:00 cg2:13:00 cg22104v
6 Harke Geerts Kerkpoortstraat 5matroosgering11:09:00 cg2:09:00 cg20105r
6 Harke Geerts Zuiderhaven 40matroosgering11:09:00 cg2:09:00 cg20105r
6 Claes Claeses cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg21105r
6 Claes Claeses cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg21105r
6 Hendrik Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgering11:09:00 cg2:09:00 cg21105v
6 Hendrik Harmens cum uxoreZuiderhaven 40matroosgering11:09:00 cg2:09:00 cg21105v
6 Wybe Nammles cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet gemeen13:01:00 cg2:01:00 cg21105v
6 Wybe Nammles cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet gemeen13:01:00 cg2:01:00 cg21105v
6 Goslingh Beernts cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgeringh11:13:00 cg2:13:00 cg32107v
6 Goslingh Beernts cum uxoreZuiderhaven 40matroosgeringh11:13:00 cg2:13:00 cg32107v
6 Geert Willems cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg20110r
6 Geert Willems cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg20110r
6 Jan Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20110v
6 Jan Jansen cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20110v
6 Marten Willems cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgemeen14:13:00 cg2:13:00 cg21111v
6 Marten Willems cum uxoreZuiderhaven 40matroosgemeen14:13:00 cg2:13:00 cg21111v
6 Freerk Pytters cum uxore6-128Lanen 16matroosbestaet gemeen11:13:00 cg2:13:00 cg42113r
6 Cornelis Jans cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgeringh11:09:00 cg2:09:00 cg20113r
6 Cornelis Jans cum uxoreZuiderhaven 40matroosgeringh11:09:00 cg2:09:00 cg20113r
6 Jan Johannes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgemeen bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg22114r
6 Jan Johannes cum uxoreZuiderhaven 40matroosgemeen bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg22114r
6 Johannes Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgering11:09:00 cg2:09:00 cg20114v
6 Johannes Jansen cum uxoreZuiderhaven 40matroosgering11:09:00 cg2:09:00 cg20114v
6 Ellert Heyns cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20115r
6 Ellert Heyns cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20115r
6 Goslingh Danyels cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgering11:13:00 cg2:13:00 cg30115r
6 Goslingh Danyels cum uxoreZuiderhaven 40matroosgering11:13:00 cg2:13:00 cg30115r
6 Gerryt Gerryts cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg30115v
6 Gerryt Gerryts cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg30115v
7 Hendrik Dirks cum uxore7-008Sint Jacobstraat 17matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg30118v
7 Jelle Alles cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosvan geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg20122r
7 Jelle Alles cum uxoreZuiderhaven 40matroosvan geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg20122r
7 Wytse Heyns cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20122v
7 Wytse Heyns cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20122v
7 Jacob Saekes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg22123r
7 Jacob Saekes cum uxoreZuiderhaven 40matroosvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg22123r
7 Eelke Emriks cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet maetigh11:09:00 cg2:09:00 cg20124v
7 Eelke Emriks cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet maetigh11:09:00 cg2:09:00 cg20124v
7 Jacob Jans cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg21124v
7 Jacob Jans cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg21124v
7 Jan Martens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20125r
7 Jan Martens cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20125r
7 Claas Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg20127r
7 Claas Jansen cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg20127r
7 Lourens Jans cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh en is arm11:13:00 cg2:13:00 cg23127r
7 Lourens Jans cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh en is arm11:13:00 cg2:13:00 cg23127r
7 Jan Coenraeds cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgering11:13:00 cg2:13:00 cg40129v
7 Jan Coenraeds cum uxoreZuiderhaven 40matroosgering11:13:00 cg2:13:00 cg40129v
7 Jan Minnes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg21130r
7 Jan Minnes cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg21130r
7 Harke Seerps cum uxore7-140Noorderhaven 50matroosseer gering11:09:00 cg2:09:00 cg20132r
7 Meyndert Jansen Kerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20132r
7 Meyndert Jansen Zuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20132r
7 Zalomon Hoytes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosvan seer gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg22132r
7 Zalomon Hoytes cum uxoreZuiderhaven 40matroosvan seer gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg22132r
8 Jan Joukes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet maetigh25:12:00 cg4:12:00 cg21135r
8 Jan Joukes cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet maetigh25:12:00 cg4:12:00 cg21135r
8 Jan Feykes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg25135r
8 Jan Feykes cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg25135r
8 Cornelis Ypes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg21138r
8 Cornelis Ypes cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg21138r
8 Cornelis Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg31138r
8 Cornelis Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg31138r
8 Symon Jans cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg44139v
8 Symon Jans cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg44139v
8 Reinder Taekes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgeringh11:13:00 cg2:13:00 cg22140v
8 Reinder Taekes cum uxoreZuiderhaven 40matroosgeringh11:13:00 cg2:13:00 cg22140v
8 Willem Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22140v
8 Willem Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22140v
8 Geert Rijnje cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet maetigh17:06:00 cg2:06:00 cg30141r
8 Geert Rijnje cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet maetigh17:06:00 cg2:06:00 cg30141r
8 Jentje Wybrens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20142r
8 Jentje Wybrens cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20142r
8 Jacob Jurjens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg23142r
8 Jacob Jurjens cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg23142r
8 Symon Taeaekles cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgering11:13:00 cg2:13:00 cg21143v
8 Symon Taeaekles cum uxoreZuiderhaven 40matroosgering11:13:00 cg2:13:00 cg21143v
8 Douwe Jansen cum uxore8-108Vijverstraat 13matroosgealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg22144v
8 Gijsbert Thijssen cum uxore8-116Vijverstraat 26matroosbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg61145v
8 Pier Ruurds cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22145v
8 Pier Ruurds cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22145v
8 Jelle Steffens cum uxore8-117/2Vijverstraat 30matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg41145v
8 Rodmer Arjens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg30146r
8 Rodmer Arjens cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg30146r
8 Wopke Jans cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg21146r
8 Wopke Jans cum uxoreZuiderhaven 40matroosvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg21146r
8 Jan Roelofs cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg40146v
8 Jan Roelofs cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg40146v
8 Thomas Hiddes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg50146v
8 Thomas Hiddes cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg50146v
8 Engel Gerrits cum uxore8-130Grote Ossenmarkt 1matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22147r
8 Ruird Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20147r
8 Ruird Dirks cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20147r
8 Jan Ypes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet maetigh11:13:00 cg2:13:00 cg21149r
8 Jan Ypes cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet maetigh11:13:00 cg2:13:00 cg21149r
8 Hendrik Baltus cum uxore8-137Grote Ossenmarkt 10matroosbestaet geringh17:06:00 cg2:06:00 cg30149r
8 Tjerk Heeres cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet soober12:01:00 cg2:01:00 cg30149v
8 Tjerk Heeres cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet soober12:01:00 cg2:01:00 cg30149v
8 Frans Jeltes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg41149v
8 Frans Jeltes cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg41149v
8 Hendrik Jurjens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg21150v
8 Hendrik Jurjens cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg21150v
8 Pyke Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20151r
8 Pyke Dirks cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20151r
8 Tjallingh Gerlofs cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20151r
8 Tjallingh Gerlofs cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20151r
8 Age Claeses cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20151r
8 Age Claeses cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20151r
8 Tymon Jetses cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosvan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg40151v
8 Tymon Jetses cum uxoreZuiderhaven 40matroosvan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg40151v
8 Fokke Carsten cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet maetigh11:09:00 cg2:09:00 cg20151v
8 Fokke Carsten cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet maetigh11:09:00 cg2:09:00 cg20151v
8 Ocke Sjoerds cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg30153v
8 Ocke Sjoerds cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg30153v
8 Tymon Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos op 't admiraliteyts jagtbestaet maetigh20:09:00 cg3:09:00 cg20146r
8 Tymon Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40matroos op 't admiraliteyts jagtbestaet maetigh20:09:00 cg3:09:00 cg20146r
5 Wopke Aedsgers cum uxore5-069Spekmarkt 1matroos op 't admiraliteytsjagtbestaet gemeen21:05:00 cg3:05:00 cg2287r
7 Auke Ottes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos op 't admiraliteytsjagtbestaet gemeen17:13:00 cg2:13:00 cg22130v
7 Auke Ottes cum uxoreZuiderhaven 40matroos op 't admiraliteytsjagtbestaet gemeen17:13:00 cg2:13:00 cg22130v
8 Jan Alberts cum uxore8-024 0matroos op 't admiraliteytsjagtbestaet maetigh18:00:00 cg3:00:00 cg42135v
2 Symon Douwes Kerkpoortstraat 5matroos op 't Princejagt17:00:00 cg2:00:00 cg1232r
2 Symon Douwes Zuiderhaven 40matroos op 't Princejagt17:00:00 cg2:00:00 cg1232r
3 Beernt Willems cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos op 't Princejagtbestaet reedelijk15:13:00 cg2:13:00 cg4050r
3 Beernt Willems cum uxoreZuiderhaven 40matroos op 't Princejagtbestaet reedelijk15:13:00 cg2:13:00 cg4050r
6 Pieter Jetses cum uxore6-141Schritsen 15matroos op 't Princejagtbestaet heel wel40:00:00 cg6:00:00 cg30115r
6 Pytter Pytters cum uxore6-157Kleine Bredeplaats 10matroos op 't Princejagtbestaet reedelijk17:13:00 cg2:13:00 cg22116v
8 Wybe Taekes cum uxore8-088Vijver 8matroos op 't Princejagtbestaet maetigh17:08:00 cg2:08:00 cg21142v
8 Arjen Arjens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos op 't Princejagtbestaet maetigh17:08:00 cg2:08:00 cg21147v
8 Arjen Arjens cum uxoreZuiderhaven 40matroos op 't Princejagtbestaet maetigh17:08:00 cg2:08:00 cg21147v
2dr. Stinstra cum uxore2-056Hoogstraat 5medicine dr.bestaet heel wel120:00:00 cg20:00:00 cg4425r
2 Claes Wouters weduweKerkpoortstraat 5melktapster6:16:00 cg1:16:00 cg1133v
2 Claes Wouters weduweZuiderhaven 40melktapster6:16:00 cg1:16:00 cg1133v
8 Aukjen Sybrens 8-086/2 melktapstergering6:12:00 cg1:12:00 cg10142r
6 Sybrigjen Hiddes een weduweKerkpoortstraat 5melkverkoopstergering6:16:00 cg1:16:00 cg20102v
6 Sybrigjen Hiddes een weduweZuiderhaven 40melkverkoopstergering6:16:00 cg1:16:00 cg20102v
8 Douwe Fransen weduweKerkpoortstraat 5melkverkoopsterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg20151r
8 Douwe Fransen weduweZuiderhaven 40melkverkoopsterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg20151r
7 Christiaen Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5mesmaekerbestaet reedelijk23:15:00 cg3:15:00 cg30122v
7 Christiaen Dirks cum uxoreZuiderhaven 40mesmaekerbestaet reedelijk23:15:00 cg3:15:00 cg30122v
1 Jilles Bakker cum uxoreKerkpoortstraat 5metselaar11:09:00 cg2:09:00 cg206r
1 Jilles Bakker cum uxoreZuiderhaven 40metselaar11:09:00 cg2:09:00 cg206r
1 Heere Wybrens cum uxore1-056Vissersstraat 6metselaarbestaet gemeen25:00:00 cg4:00:00 cg237r
1 Heere Heeres cum uxore1-123Zoutsloot 34metselaar, mr.bestaet reedelijk wel18:01:00 cg3:01:00 cg2014v
1 Heere Heeres cum uxore1-123Zoutsloot 36metselaar, mr.bestaet reedelijk wel18:01:00 cg3:01:00 cg2014v
1 Heere Heeres cum uxore1-123Droogstraat 45metselaar, mr.bestaet reedelijk wel18:01:00 cg3:01:00 cg2014v
1 Anske Sybes cum uxore1-132Droogstraat 51metselaar, mr.bestaet reedelijk25:14:00 cg4:14:00 cg2015v
2 Uilke Anskes cum uxore2-008Zoutsloot 85metselaar, mr.bestaet redelijk23:15:00 cg4:15:00 cg2020r
1 Pieter Gerardus man en vrouwKerkpoortstraat 5metselaar, mr. en een klein winkeltje19:14:00 cg3:14:00 cg201r
1 Pieter Gerardus man en vrouwZuiderhaven 40metselaar, mr. en een klein winkeltje19:14:00 cg3:14:00 cg201r
1 Wouter Hessels cum uxoreKerkpoortstraat 5metselaerbestaet geringh18:06:00 cg3:06:00 cg217r
1 Wouter Hessels cum uxoreZuiderhaven 40metselaerbestaet geringh18:06:00 cg3:06:00 cg217r
1 Jan Symons cum uxoreKerkpoortstraat 5metselaermaetig van bestaen22:03:00 cg3:03:00 cg2215v
1 Jan Symons cum uxoreZuiderhaven 40metselaermaetig van bestaen22:03:00 cg3:03:00 cg2215v
5 Jan Claesen 5-065/2Lanen 86metselaerbestaet reedelijk wel23:15:00 cg3:15:00 cg2086v
6 Jurjen Okkes cum uxoreKerkpoortstraat 5metselaervan gering bestaen13:01:00 cg2:01:00 cg21105r
6 Jurjen Okkes cum uxoreZuiderhaven 40metselaervan gering bestaen13:01:00 cg2:01:00 cg21105r
6 Reynder Jansen Kerkpoortstraat 5metselaerbestaet maetigh20:08:00 cg3:08:00 cg21110v
6 Reynder Jansen Zuiderhaven 40metselaerbestaet maetigh20:08:00 cg3:08:00 cg21110v
7 Folkert Claeses 7-134Noorderhaven 40metselaerbestaet maetig17:00:00 cg2:00:00 cg20131v
8 Sybe Jilts cum uxoreKerkpoortstraat 5metselaerbestaet geringh15:01:00 cg2:01:00 cg20140r
8 Sybe Jilts cum uxoreZuiderhaven 40metselaerbestaet geringh15:01:00 cg2:01:00 cg20140r
6 Dirk Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5metselaer, geweesenbestaet gemeen15:16:00 cg2:16:00 cg20107r
6 Dirk Jansen cum uxoreZuiderhaven 40metselaer, geweesenbestaet gemeen15:16:00 cg2:16:00 cg20107r
6 Rutger Goslings cum uxoreKerkpoortstraat 5metselaer, mr.bestaet wel40:00:00 cg6:00:00 cg44106v
6 Rutger Goslings cum uxoreZuiderhaven 40metselaer, mr.bestaet wel40:00:00 cg6:00:00 cg44106v
7 Pieter Aukes cum uxoreKerkpoortstraat 5metselaer, mr.bestaet geringh15:06:00 cg2:06:00 cg21122v
7 Pieter Aukes cum uxoreZuiderhaven 40metselaer, mr.bestaet geringh15:06:00 cg2:06:00 cg21122v
8 Sjoerd Arjens 8-050Weeshuisstraat 17metselaer, mr.bestaet maetigh18:00:00 cg3:00:00 cg20138v
8 Sjoerd Arjens 8-050Weeshuisstraat 19metselaer, mr.bestaet maetigh18:00:00 cg3:00:00 cg20138v
2 Tjerk Jurjens Kerkpoortstraat 5metselaer, mr. en winkelier26:15:00 cg4:15:00 cg3032v
2 Tjerk Jurjens Zuiderhaven 40metselaer, mr. en winkelier26:15:00 cg4:15:00 cg3032v
8 Coene Willems 8-044Havenplein 26metselaer, mr. en winkelierbestaet redelijk wel36:00:00 cg6:00:00 cg31138r
1 Hartman Hartmans cum uxoreKerkpoortstraat 5metselaersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2210v
1 Hartman Hartmans cum uxoreZuiderhaven 40metselaersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2210v
1 Lieuwe Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5metselaersknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2011v
1 Lieuwe Jansen cum uxoreZuiderhaven 40metselaersknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2011v
1 Jan Sandstra cum uxoreKerkpoortstraat 5metselaersknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2017v
1 Jan Sandstra cum uxoreZuiderhaven 40metselaersknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2017v
2 Lieuwe Lieuwes cum uxoreKerkpoortstraat 5metselaersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2132r
2 Lieuwe Lieuwes cum uxoreZuiderhaven 40metselaersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2132r
3 Adam Goslings cum uxore3-168Lammert Warndersteeg 18metselaersknegtgemeen van bestaen15:13:00 cg2:13:00 cg4052r
6 Jan Ruirds cum uxoreKerkpoortstraat 5metselaersknegtbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg21105v
6 Jan Ruirds cum uxoreZuiderhaven 40metselaersknegtbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg21105v
6 Ulbe Cornelis cum uxoreKerkpoortstraat 5metselaersknegtvan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg23108r
6 Ulbe Cornelis cum uxoreZuiderhaven 40metselaersknegtvan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg23108r
8 Feyke Willems cum uxoreKerkpoortstraat 5metselaersknegtbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg32136r
8 Feyke Willems cum uxoreZuiderhaven 40metselaersknegtbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg32136r
3 Hendrik Everts 3-039Nieuwstraat 38metselaersknegt, mr.van soober bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2141r
2 Aeghjen Claeses Kerkpoortstraat 5meyd van Broer Baukes0:00:00 cg0:00:00 cg0037v
2 Aeghjen Claeses Zuiderhaven 40meyd van Broer Baukes0:00:00 cg0:00:00 cg0037v
6 Mindel Mindels Kerkpoortstraat 5militaire chergiant onder Leeve0:00:00 cg0:00:00 cg00111v
6 Mindel Mindels Zuiderhaven 40militaire chergiant onder Leeve0:00:00 cg0:00:00 cg00111v
1 Thijs Ulbes cum uxoreKerkpoortstraat 5modderleyker17:06:00 cg3:06:00 cg3011v
1 Thijs Ulbes cum uxoreZuiderhaven 40modderleyker17:06:00 cg3:06:00 cg3011v
2 Bauke Reinders cum uxoreKerkpoortstraat 5modderleyker20:00:00 cg3:00:00 cg3034r
2 Bauke Reinders cum uxoreZuiderhaven 40modderleyker20:00:00 cg3:00:00 cg3034r
2 Simon Meyles cum uxore2-027 molenaar, mr.bestaet maetigh20:00:00 cg3:00:00 cg2322v
1 Sikke Ypkes cum uxoreKerkpoortstraat 5molenaer, mr.bestaet wel30:00:00 cg5:00:00 cg216v
1 Sikke Ypkes cum uxoreZuiderhaven 40molenaer, mr.bestaet wel30:00:00 cg5:00:00 cg216v
4 Allert Geerts cum uxoreKerkpoortstraat 5molenaer, mr.bestaet maetigh28:12:00 cg4:12:00 cg3272v
4 Allert Geerts cum uxoreZuiderhaven 40molenaer, mr.bestaet maetigh28:12:00 cg4:12:00 cg3272v
4 Aeltje Jans Kerkpoortstraat 5molenaerschebestaet maetigh wel31:14:00 cg5:14:00 cg3278v
4 Aeltje Jans Zuiderhaven 40molenaerschebestaet maetigh wel31:14:00 cg5:14:00 cg3278v
2 Jan Kerkpoortstraat 5molenaersknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1022v
2 Jan Zuiderhaven 40molenaersknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1022v
4 Johannes Andrys cum uxore4-166Zuiderplein 5molenmaekerbestaet maetigh wel33:11:00 cg5:11:00 cg4271r
4 Jacobus Pytters cum uxore4-237 molenmaekersknegtbestaet gemeen18:17:00 cg3:17:00 cg4277r
1 Hans Reynders weduwe1-007Noorderhaven 15naystereen suinigh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg101v
1 Minke Gabbes Kerkpoortstraat 5naystervan geringh bestaen7:16:00 cg1:16:00 cg102r
1 Minke Gabbes Zuiderhaven 40naystervan geringh bestaen7:16:00 cg1:16:00 cg102r
1 Dieuke Pieters 1-046Zeilmakersstraat 1naystereen geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg105r
1 Yttje Sikkes Kerkpoortstraat 5naystergering6:12:00 cg1:12:00 cg106r
1 Yttje Sikkes Zuiderhaven 40naystergering6:12:00 cg1:12:00 cg106r
1 Sjoerd Joukes weduweKerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg108r
1 Sjoerd Joukes weduweZuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg108r
1 Tjeerdtje Ritskes Kerkpoortstraat 5nayster6:12:00 cg1:12:00 cg1014v
1 Tjeerdtje Ritskes Zuiderhaven 40nayster6:12:00 cg1:12:00 cg1014v
1 Hendrina Hendriks Kerkpoortstraat 5nayster6:12:00 cg1:12:00 cg1014v
1 Hendrina Hendriks Zuiderhaven 40nayster6:12:00 cg1:12:00 cg1014v
2 Joost Johannes weduweKerkpoortstraat 5naystervan een geringh bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg4020r
2 Joost Johannes weduweZuiderhaven 40naystervan een geringh bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg4020r
2 Janke Gorrits Kerkpoortstraat 5naystervan een gemeen bestaen8:17:00 cg1:17:00 cg1020v
2 Janke Gorrits Zuiderhaven 40naystervan een gemeen bestaen8:17:00 cg1:17:00 cg1020v
2 Mayke Jacobs een weduweKerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg1121r
2 Mayke Jacobs een weduweZuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg1121r
2 Trijntje Ypkes 2-032 naysterbestaet taemelijk9:12:00 cg1:12:00 cg1023r
2 Maeyke Bentes 2-032 nayster9:12:00 cg1:12:00 cg1023r
2 Engeltje Doedes een weduwe2-066Wortelstraat 9naysterbestaet seer zoober6:12:00 cg1:12:00 cg2026r
2 Engeltje Doedes een weduwe2-066Wortelstraat 11naysterbestaet seer zoober6:12:00 cg1:12:00 cg2026r
2 Johantie Sjoerds Kerkpoortstraat 5naystervan gering bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1029v
2 Johantie Sjoerds Zuiderhaven 40naystervan gering bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1029v
2 Dirk Gerrits weduwe2-132Scheerstraat 5naysterbestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg2031v
2 Hidde Wybes weduwe, sittende met kindersKerkpoortstraat 5nayster12:04:00 cg2:04:00 cg1033v
2 Hidde Wybes weduwe, sittende met kindersZuiderhaven 40nayster12:04:00 cg2:04:00 cg1033v
3 Hendrik Jan Douwes weduweKerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg3051r
3 Hendrik Jan Douwes weduweZuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg3051r
3 Sybe Pytters weduwe3-152Franekereind 34naysterbestaet reedelijk wel15:01:00 cg2:01:00 cg2051r
3 Hans Jansen weduweKerkpoortstraat 5naysterbestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1051r
3 Hans Jansen weduweZuiderhaven 40naysterbestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1051r
4 Antje Abbes Kerkpoortstraat 5naysterbestaet maetigh wel14:15:00 cg2:15:00 cg1058r
4 Antje Abbes Zuiderhaven 40naysterbestaet maetigh wel14:15:00 cg2:15:00 cg1058r
4 Trijntje Alberts Kerkpoortstraat 5naysterbestaet seer sober6:12:00 cg1:12:00 cg1059r
4 Trijntje Alberts Zuiderhaven 40naysterbestaet seer sober6:12:00 cg1:12:00 cg1059r
4 Trijntje Douwes Kerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1059v
4 Trijntje Douwes Zuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1059v
4 Antje Douwes een weduwe4-050Hofstraat 33naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1060v
4 Jan Doorn weduweKerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1075v
4 Jan Doorn weduweZuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1075v
4 Cornelia Ameels Kerkpoortstraat 5naysterbestaet gering6:16:00 cg1:16:00 cg1177v
4 Cornelia Ameels Zuiderhaven 40naysterbestaet gering6:16:00 cg1:16:00 cg1177v
5 Hiltje Douwes Kerkpoortstraat 5naysterbestaet sober6:12:00 cg1:12:00 cg1082r
5 Hiltje Douwes Zuiderhaven 40naysterbestaet sober6:12:00 cg1:12:00 cg1082r
5 Berber van Beemen Kerkpoortstraat 5naysterbestaet gering6:12:00 cg1:12:00 cg1084v
5 Berber van Beemen Zuiderhaven 40naysterbestaet gering6:12:00 cg1:12:00 cg1084v
5 Beytske Sybes Kerkpoortstraat 5naysterbestaet wel6:12:00 cg1:12:00 cg1085r
5 Beytske Sybes Zuiderhaven 40naysterbestaet wel6:12:00 cg1:12:00 cg1085r
5 Hylkjen Abbes Kerkpoortstraat 5naysterbestaet reedelijk wel14:15:00 cg2:15:00 cg1085r
5 Hylkjen Abbes Zuiderhaven 40naysterbestaet reedelijk wel14:15:00 cg2:15:00 cg1085r
5 Jetske Jans Kerkpoortstraat 5naystervan geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1088r
5 Jetske Jans Zuiderhaven 40naystervan geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1088r
5 Aeltje Gerrits Kerkpoortstraat 5naystergering6:12:00 cg1:12:00 cg1092r
5 Aeltje Gerrits Zuiderhaven 40naystergering6:12:00 cg1:12:00 cg1092r
5 Joost Popta weduwe5-112/5Heiligeweg 32naystergering6:12:00 cg1:12:00 cg1093r
5 Trijntje Lieuwes Kerkpoortstraat 5naysterbestaet reedelijk6:12:00 cg1:12:00 cg1097v
5 Trijntje Lieuwes Zuiderhaven 40naysterbestaet reedelijk6:12:00 cg1:12:00 cg1097v
5 Sara Andries Kerkpoortstraat 5naysterbestaet wel14:15:00 cg2:15:00 cg1097v
5 Sara Andries Zuiderhaven 40naysterbestaet wel14:15:00 cg2:15:00 cg1097v
5 Tettje Gerbens een weduweKerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1098v
5 Tettje Gerbens een weduweZuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1098v
5 Lijsbert Claeses Kerkpoortstraat 5naystervan gering bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1098v
5 Lijsbert Claeses Zuiderhaven 40naystervan gering bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1098v
5 Styntje Rinnerts Kerkpoortstraat 5naysterbestaet reedelijk wel7:17:00 cg1:17:00 cg1099r
5 Styntje Rinnerts Zuiderhaven 40naysterbestaet reedelijk wel7:17:00 cg1:17:00 cg1099r
6 Aeltje Jans Kerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10103v
6 Aeltje Jans Zuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10103v
6 Remkjen Tjepkes Kerkpoortstraat 5naysterbestaet maetigh6:12:00 cg1:12:00 cg10106v
6 Remkjen Tjepkes Zuiderhaven 40naysterbestaet maetigh6:12:00 cg1:12:00 cg10106v
6 Romkjen Jacobs Kerkpoortstraat 5naysterbestaet gemeen6:12:00 cg1:12:00 cg10107v
6 Romkjen Jacobs Zuiderhaven 40naysterbestaet gemeen6:12:00 cg1:12:00 cg10107v
6 Attje Bottes Kerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10108r
6 Attje Bottes Zuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10108r
6 Ymke Sikkes weduweKerkpoortstraat 5naysterseer gering6:16:00 cg1:16:00 cg12110r
6 Ymke Sikkes weduweZuiderhaven 40naysterseer gering6:16:00 cg1:16:00 cg12110r
6 Aeltje Saekes een weduweKerkpoortstraat 5naystergering6:12:00 cg1:12:00 cg10113r
6 Aeltje Saekes een weduweZuiderhaven 40naystergering6:12:00 cg1:12:00 cg10113r
6 Trijntje Lourens Kerkpoortstraat 5naysterbestaet gemeen6:12:00 cg1:12:00 cg10113v
6 Trijntje Lourens Zuiderhaven 40naysterbestaet gemeen6:12:00 cg1:12:00 cg10113v
6 Mayke Simons Kerkpoortstraat 5naysterbestaet gemeen6:12:00 cg1:12:00 cg10114v
6 Mayke Simons Zuiderhaven 40naysterbestaet gemeen6:12:00 cg1:12:00 cg10114v
6 Hendrik Leenderts weduweKerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg20114v
6 Hendrik Leenderts weduweZuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg20114v
6 Trijntje Ulbes en susterKerkpoortstraat 5naysterbestaet maetigh18:01:00 cg3:01:00 cg20115r
6 Trijntje Ulbes en susterZuiderhaven 40naysterbestaet maetigh18:01:00 cg3:01:00 cg20115r
7 Anne Beernts weduwe7-022Voorstraat 89naysterseer gering6:12:00 cg1:12:00 cg10119v
7 Broertje Tjebbes 7-026Schoolsteeg 3naysterbestaet gemeen9:01:00 cg1:01:00 cg10120r
7 Weine Norel Kerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10123r
7 Weine Norel Zuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10123r
7 Andrys Sandstra weduweKerkpoortstraat 5naystergering7:17:00 cg1:17:00 cg10123v
7 Andrys Sandstra weduweZuiderhaven 40naystergering7:17:00 cg1:17:00 cg10123v
7 Tettje Martens Kerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:12:00 cg0:12:00 cg10128v
7 Tettje Martens Zuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:12:00 cg0:12:00 cg10128v
8 Jan Hendriks weduwe8-015Noorderhaven 8naysterbestaet reedelijk wel12:16:00 cg2:16:00 cg10135r
8 Trijntje Luitjens Kerkpoortstraat 5naysterbestaet maetigh9:01:00 cg1:01:00 cg10135r
8 Trijntje Luitjens Zuiderhaven 40naysterbestaet maetigh9:01:00 cg1:01:00 cg10135r
8 Jan Poppes weduweKerkpoortstraat 5naysterbestaet armelijk6:12:00 cg1:12:00 cg11138r
8 Jan Poppes weduweZuiderhaven 40naysterbestaet armelijk6:12:00 cg1:12:00 cg11138r
8 Tjietske Arjens Kerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10138v
8 Tjietske Arjens Zuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10138v
8 Jan Pytters weduweKerkpoortstraat 5naysterseer gering11:09:00 cg2:09:00 cg20139v
8 Jan Pytters weduweZuiderhaven 40naysterseer gering11:09:00 cg2:09:00 cg20139v
8 Trijntje Freerks een weduweKerkpoortstraat 5naystergering6:16:00 cg1:16:00 cg12140r
8 Trijntje Freerks een weduweZuiderhaven 40naystergering6:16:00 cg1:16:00 cg12140r
8 Maartje Joosten Kerkpoortstraat 5naystergering6:12:00 cg1:12:00 cg10140v
8 Maartje Joosten Zuiderhaven 40naystergering6:12:00 cg1:12:00 cg10140v
8 Sipkjen Johannes Kerkpoortstraat 5naystervan geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg10142r
8 Sipkjen Johannes Zuiderhaven 40naystervan geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg10142r
8 Rienk Heyns weduweKerkpoortstraat 5naysterbestaet maetigh6:16:00 cg1:16:00 cg12142r
8 Rienk Heyns weduweZuiderhaven 40naysterbestaet maetigh6:16:00 cg1:16:00 cg12142r
8 Hinke Alberts Kerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10142r
8 Hinke Alberts Zuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10142r
8 Beernt Hemmes weduwe8-088/2 naystergering7:16:00 cg1:16:00 cg10142v
8 Gryttje Hessels Kerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10143v
8 Gryttje Hessels Zuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10143v
8 Carst Hendriks weduweKerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg11144r
8 Carst Hendriks weduweZuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg11144r
8 Pyttje Lieuwes Kerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10145v
8 Pyttje Lieuwes Zuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10145v
8 Grytje Folkerts Kerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10146r
8 Grytje Folkerts Zuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10146r
8 Aukjen Gerrits Kerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10148v
8 Aukjen Gerrits Zuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10148v
8 Symon Hiddes weduweKerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20149r
8 Symon Hiddes weduweZuiderhaven 40naysterbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20149r
8 Pieter Reynders weduweKerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh20:17:00 cg3:17:00 cg51152r
8 Pieter Reynders weduweZuiderhaven 40naysterbestaet geringh20:17:00 cg3:17:00 cg51152r
8 Grytje en Tjieskjen Wassenaer Kerkpoortstraat 5naysterbestaen maetigh17:00:00 cg2:00:00 cg20152r
8 Grytje en Tjieskjen Wassenaer Zuiderhaven 40naysterbestaen maetigh17:00:00 cg2:00:00 cg20152r
8 Anjus Sjoerds weduwe8-156Raamstraat 8naysterbestaet geringh12:01:00 cg2:01:00 cg30152v
5 Pieter Ulbes Kerkpoortstraat 5nettebreyderbestaet gemeen7:17:00 cg1:17:00 cg1089v
5 Pieter Ulbes Zuiderhaven 40nettebreyderbestaet gemeen7:17:00 cg1:17:00 cg1089v
7 Hendrik Pesma 7-105Voorstraat 13notaris publicusbestaet wel70:01:00 cg11:01:00 cg31128r
6 Walrich Kerkpoortstraat 5notaris; 2de clerq van de admiraliteytbestaet wel70:00:00 cg11:00:00 cg20102v
6 Walrich Zuiderhaven 40notaris; 2de clerq van de admiraliteytbestaet wel70:00:00 cg11:00:00 cg20102v
2 Jarigh Jacobs weduwe2-151Noordijs 19olislaegerse in compagniebestaen wel160:00:00 cg26:00:00 cg7035v
7dr. Smith Kerkpoortstraat 5onder 't regiment Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg00131r
7dr. Smith Zuiderhaven 40onder 't regiment Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg00131r
2 Sytse Gerrits Kerkpoortstraat 5onderbaes op een panwerk19:01:00 cg3:01:00 cg2119v
2 Sytse Gerrits Zuiderhaven 40onderbaes op een panwerk19:01:00 cg3:01:00 cg2119v
3 Janke Huberts Kerkpoortstraat 5ondermaegdbestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1038v
3 Janke Huberts Zuiderhaven 40ondermaegdbestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1038v
3 Rink Sybrens Kerkpoortstraat 5ondermaegd in de keet van de Hr. Fonteinbestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1042r
3 Rink Sybrens Zuiderhaven 40ondermaegd in de keet van de Hr. Fonteinbestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1042r
3 Wypk Gerkes Kerkpoortstraat 5ondermeyd in de keet van Freerk Fonteynbestaet gering6:12:00 cg1:12:00 cg1043v
3 Wypk Gerkes Zuiderhaven 40ondermeyd in de keet van Freerk Fonteynbestaet gering6:12:00 cg1:12:00 cg1043v
8 de Keth cum uxoreKerkpoortstraat 5ontfangerbestaet wel en heeft diverse ontfangen100:00:00 cg16:00:00 cg80153r
8 de Keth cum uxoreZuiderhaven 40ontfangerbestaet wel en heeft diverse ontfangen100:00:00 cg16:00:00 cg80153r
8 Jan van Kampen 8-166Zuiderhaven 53ontfanger van Almenumbestaet wel70:00:00 cg11:00:00 cg20153v
4 Pytter Baernt van Wijdenburgh 4-195Steenhouwersstraat 2ontvanger-generael ter Baernt van admiraliteytwel begoedight374:15:00 cg62:15:00 cg8074r
4 Pytter Baernt van Wijdenburgh 4-195Steenhouwersstraat 4ontvanger-generael ter Baernt van admiraliteytwel begoedight374:15:00 cg62:15:00 cg8074r
4 Pytter Baernt van Wijdenburgh 4-195Steenhouwersstraat 6ontvanger-generael ter Baernt van admiraliteytwel begoedight374:15:00 cg62:15:00 cg8074r
4 Pytter Baernt van Wijdenburgh 4-195Zuiderhaven 52ontvanger-generael ter Baernt van admiraliteytwel begoedight374:15:00 cg62:15:00 cg8074r
3 Tjamke Sierks weduweKerkpoortstraat 5oppermaegd in keet van burgemeester Ripmabestaet maetigh12:04:00 cg2:04:00 cg1038v
3 Tjamke Sierks weduweZuiderhaven 40oppermaegd in keet van burgemeester Ripmabestaet maetigh12:04:00 cg2:04:00 cg1038v
6 Hendrik Thomas Tromp 6-105Lanen 67opsigter op de maet van de turfkorvenbestaet reedelijk wel23:15:00 cg3:15:00 cg20110v
7 Daniël Tautsain cum uxore7-074Voorstraat 55organist en coopmanbestaet wel163:03:00 cg27:03:00 cg42125r
7 Daniël Tautsain cum uxore7-074Voorstraat 55organist en coopmanbestaet wel163:03:00 cg27:03:00 cg42125r
4 Johannes Gerryts cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebackerskneght, mr.bestaet matigh nae sijn doen19:13:00 cg3:13:00 cg3172v
4 Johannes Gerryts cum uxoreZuiderhaven 40pannebackerskneght, mr.bestaet matigh nae sijn doen19:13:00 cg3:13:00 cg3172v
1 Sander Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebackersknegtpauper11:13:00 cg2:13:00 cg424v
1 Sander Jansen cum uxoreZuiderhaven 40pannebackersknegtpauper11:13:00 cg2:13:00 cg424v
1 Zeeger Theunis cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebackersknegtseer gering van bestaen8:09:00 cg1:09:00 cg2011v
1 Zeeger Theunis cum uxoreZuiderhaven 40pannebackersknegtseer gering van bestaen8:09:00 cg1:09:00 cg2011v
1 Claes Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebackersknegtseer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2213v
1 Claes Jansen cum uxoreZuiderhaven 40pannebackersknegtseer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2213v
1 Hidde Sipkes cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebackersknegt14:13:00 cg2:13:00 cg4115r
1 Hidde Sipkes cum uxoreZuiderhaven 40pannebackersknegt14:13:00 cg2:13:00 cg4115r
2 Jacob Ebbes cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebackersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2419v
2 Jacob Ebbes cum uxoreZuiderhaven 40pannebackersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2419v
2 Douwe Ypkes cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebackersknegt15:16:00 cg2:16:00 cg2019v
2 Douwe Ypkes cum uxoreZuiderhaven 40pannebackersknegt15:16:00 cg2:16:00 cg2019v
2 Eeltje Hotses cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebackersknegt15:05:00 cg2:05:00 cg2424r
2 Eeltje Hotses cum uxoreZuiderhaven 40pannebackersknegt15:05:00 cg2:05:00 cg2424r
3 Evert Jurjens cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebackersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2249r
3 Evert Jurjens cum uxoreZuiderhaven 40pannebackersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2249r
8 Pytter Gerbens cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebackersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22134v
8 Pytter Gerbens cum uxoreZuiderhaven 40pannebackersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22134v
1 Jan Egberts Kerkpoortstraat 5pannebackersknegt, mr.19:13:00 cg3:13:00 cg313r
1 Jan Egberts Zuiderhaven 40pannebackersknegt, mr.19:13:00 cg3:13:00 cg313r
1 Wybren Hessels cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebackersknegt, mr.18:00:00 cg3:00:00 cg214r
1 Wybren Hessels cum uxoreZuiderhaven 40pannebackersknegt, mr.18:00:00 cg3:00:00 cg214r
4 Sjoerd Rommerts cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebackersknegt, mr.bestaet matigh wel19:08:00 cg3:08:00 cg3072v
4 Sjoerd Rommerts cum uxoreZuiderhaven 40pannebackersknegt, mr.bestaet matigh wel19:08:00 cg3:08:00 cg3072v
6 Meynte Brouwer cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebakker, mr.bestaet geringh22:11:00 cg3:11:00 cg20109v
6 Meynte Brouwer cum uxoreZuiderhaven 40pannebakker, mr.bestaet geringh22:11:00 cg3:11:00 cg20109v
2 Geert Geerts Kerkpoortstraat 5pannebakkersknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1027v
2 Geert Geerts Zuiderhaven 40pannebakkersknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1027v
3 Hendrik Wolles cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebakkersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg3044r
3 Hendrik Wolles cum uxoreZuiderhaven 40pannebakkersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg3044r
3 Tobias Cornelus cum uxore3-131 pannebakkersknegtbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg3044v
4 Hendrik Jielles cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebakkersknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2060r
4 Hendrik Jielles cum uxoreZuiderhaven 40pannebakkersknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2060r
4 Jurjen Everts cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebakkersknegtvan geringh bestaen20:09:00 cg3:09:00 cg4371v
4 Jurjen Everts cum uxoreZuiderhaven 40pannebakkersknegtvan geringh bestaen20:09:00 cg3:09:00 cg4371v
5 Freerk Jans cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebakkersknegtgealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2497r
5 Freerk Jans cum uxoreZuiderhaven 40pannebakkersknegtgealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2497r
6 Jacob Joosten cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebakkersknegtbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg20109r
6 Jacob Joosten cum uxoreZuiderhaven 40pannebakkersknegtbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg20109r
6 Haantje Baltus cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebakkersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22111r
6 Haantje Baltus cum uxoreZuiderhaven 40pannebakkersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22111r
7 Cornelis Tjerks cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebakkersknegtgealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg24122r
7 Cornelis Tjerks cum uxoreZuiderhaven 40pannebakkersknegtgealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg24122r
8 Yde Tjeerds cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebakkersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg21144v
8 Yde Tjeerds cum uxoreZuiderhaven 40pannebakkersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg21144v
2 Hendrik Everts cum uxoreKerkpoortstraat 5panneboeterbestaet maetigh25:00:00 cg4:00:00 cg2029r
2 Hendrik Everts cum uxoreZuiderhaven 40panneboeterbestaet maetigh25:00:00 cg4:00:00 cg2029r
5 Christiaen Temmer cum uxore5-143Lanen 64paruikemaeker, mr.bestaet redelijk18:01:00 cg3:01:00 cg2095v
8 Johannes Peaus Kerkpoortstraat 5paruikemaeker, mr.bestaet maetigh wel36:00:00 cg6:00:00 cg20136r
8 Johannes Peaus Zuiderhaven 40paruikemaeker, mr.bestaet maetigh wel36:00:00 cg6:00:00 cg20136r
7 Hendrik van Beemen cum uxore7-103Voorstraat 17paruikmaekerbestaet geringh17:13:00 cg2:13:00 cg22128r
7 Hendrik van Beemen cum uxore7-103Voorstraat 17paruikmaekerbestaet geringh17:13:00 cg2:13:00 cg22128r
2 Jan Jansen de Groot Kerkpoortstraat 5paruikmaekersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2130v
2 Jan Jansen de Groot Zuiderhaven 40paruikmaekersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2130v
1 Sytse Poelstra cum uxoreKerkpoortstraat 5peerdepiceurbestaet gemeen11:13:00 cg2:13:00 cg328v
1 Sytse Poelstra cum uxoreZuiderhaven 40peerdepiceurbestaet gemeen11:13:00 cg2:13:00 cg328v
3 Jan Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5portierbestaet wel33:05:00 cg5:05:00 cg2243r
3 Jan Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40portierbestaet wel33:05:00 cg5:05:00 cg2243r
8 Arjen Boykes cum uxoreKerkpoortstraat 5portierbestaet maetigh25:00:00 cg4:00:00 cg30137r
8 Arjen Boykes cum uxoreZuiderhaven 40portierbestaet maetigh25:00:00 cg4:00:00 cg30137r
5 Hyke Jarigs Kerkpoortstraat 5postgering6:12:00 cg1:12:00 cg0081v
5 Hyke Jarigs Zuiderhaven 40postgering6:12:00 cg1:12:00 cg0081v
5 Wytse Cornelus cum uxoreKerkpoortstraat 5pottebackerbestaet gemeen22:11:00 cg3:11:00 cg2098r
5 Wytse Cornelus cum uxoreZuiderhaven 40pottebackerbestaet gemeen22:11:00 cg3:11:00 cg2098r
1 Wopke Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5pottebackersknegt18:17:00 cg3:17:00 cg4213r
1 Wopke Jansen cum uxoreZuiderhaven 40pottebackersknegt18:17:00 cg3:17:00 cg4213r
2 Jocchum Jansen cum uxore2-088/2 pottebackersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2226v
8 Jan Scheltes cum uxore, beswaert met een groot huisgesin8-152Schritsen 42pottebakkerbestaet gering36:00:00 cg6:00:00 cg72152r
7 Sikke Ennes Kerkpoortstraat 5potverkooperbestaet geringh12:01:00 cg2:01:00 cg30119r
7 Sikke Ennes Zuiderhaven 40potverkooperbestaet geringh12:01:00 cg2:01:00 cg30119r
5 Willem Ruirds Kerkpoortstraat 5potwinkelbestaet gemeen10:17:00 cg1:17:00 cg1088v
5 Willem Ruirds Zuiderhaven 40potwinkelbestaet gemeen10:17:00 cg1:17:00 cg1088v
2 Theunis Jelles weduwe2-121Rozemarijnstraat 3potwinkeltje, klein12:13:00 cg2:13:00 cg2033v
6ds. Boelardt Kerkpoortstraat 5praedicant, doopsgesindebestaet wel27:01:00 cg4:01:00 cg10115r
6ds. Boelardt Zuiderhaven 40praedicant, doopsgesindebestaet wel27:01:00 cg4:01:00 cg10115r
2ds. Meyer cum uxoreKerkpoortstraat 5praedicant, lutersche36:07:00 cg6:07:00 cg3024v
2ds. Meyer cum uxoreZuiderhaven 40praedicant, lutersche36:07:00 cg6:07:00 cg3024v
2 Romke Lantingh 2-153 procureurbestaet gemeen27:08:00 cg4:08:00 cg2135v
7 Marnstra cum uxoreKerkpoortstraat 5procureuroud en seer geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20129r
7 Marnstra cum uxoreZuiderhaven 40procureuroud en seer geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20129r
7 Bernardus Dreyer 7-104Voorstraat 15procureur fiscaelbestaet wel33:01:00 cg5:01:00 cg10128r
7oud hopman Tuininga 7-056Noorderhaven 114procureur postulateurbestaet wel53:09:00 cg8:09:00 cg31123v
8 Daniël Bennzé cum uxore8-028 0pruikemaeker, mr.bestaet maetigh40:00:00 cg6:00:00 cg41136v
4 Anthony de Groot 4-039Zuiderhaven 75pryster, roomschbestaet wel78:13:00 cg13:13:00 cg4059v
4 Bonnefacius van der Haar cum uxoreKerkpoortstraat 5raed fiscaal ter admiraliteyt in Frieslantbestaet wel281:13:00 cg46:13:00 cg6274r
4 Bonnefacius van der Haar cum uxoreZuiderhaven 40raed fiscaal ter admiraliteyt in Frieslantbestaet wel281:13:00 cg46:13:00 cg6274r
1 Zeelis Stijl Kerkpoortstraat 5rentenierwelgesteld18:19:00 cg3:19:00 cg1017r
1 Zeelis Stijl Zuiderhaven 40rentenierwelgesteld18:19:00 cg3:19:00 cg1017r
1 Jan Bretton cum uxore1-146Noorderhaven 91rentenierwel bestaend86:17:00 cg14:17:00 cg4117r
2 Hendrik Cornelis cum uxoreKerkpoortstraat 5rentenierbestaet reedelijk22:11:00 cg3:11:00 cg2020r
2 Hendrik Cornelis cum uxoreZuiderhaven 40rentenierbestaet reedelijk22:11:00 cg3:11:00 cg2020r
2 Wybren Sierks 2-126Rommelhaven 3rentenierbestaet gemeen11:12:00 cg2:12:00 cg1034r
3 Jan Lenningh cum uxore3-149Franekereind 40rentenier52:17:00 cg8:17:00 cg2050v
3 Albert Jansen Kalkman Kerkpoortstraat 5rentenierbestaet gemeen22:11:00 cg3:11:00 cg2051r
3 Albert Jansen Kalkman Zuiderhaven 40rentenierbestaet gemeen22:11:00 cg3:11:00 cg2051r
3vroedsman Baksma cum uxore3-187Franekereind 14rentenier36:12:00 cg6:12:00 cg2053v
4 Robijn Arjens cum uxoreKerkpoortstraat 5rentenierbestaet wel114:01:00 cg19:01:00 cg3074r
4 Robijn Arjens cum uxoreZuiderhaven 40rentenierbestaet wel114:01:00 cg19:01:00 cg3074r
5 Jelle Jetses cum uxore5-173Schritsen 31rentenier36:00:00 cg6:00:00 cg2098r
6 Jacob Harmens Kerkpoortstraat 5rentenier18:19:00 cg3:19:00 cg10101v
6 Jacob Harmens Zuiderhaven 40rentenier18:19:00 cg3:19:00 cg10101v
6vroedsman Dirk Winia cum uxoreKerkpoortstraat 5rentenier42:19:00 cg7:19:00 cg20102r
6vroedsman Dirk Winia cum uxoreZuiderhaven 40rentenier42:19:00 cg7:19:00 cg20102r
6 Douwe Jacobs Kerkpoortstraat 5renteniergemeen20:12:00 cg3:12:00 cg10104r
6 Douwe Jacobs Zuiderhaven 40renteniergemeen20:12:00 cg3:12:00 cg10104r
6 Gijsbert Sybes Kerkpoortstraat 5rentenierbestaet wel52:17:00 cg8:17:00 cg20108v
6 Gijsbert Sybes Zuiderhaven 40rentenierbestaet wel52:17:00 cg8:17:00 cg20108v
6 Claes Bretton cum uxoreKerkpoortstraat 5rentenier36:12:00 cg6:12:00 cg20113r
6 Claes Bretton cum uxoreZuiderhaven 40rentenier36:12:00 cg6:12:00 cg20113r
7 Doede Bakker cum uxore7-024Voorstraat 91rentenierwel begoedight120:19:00 cg20:19:00 cg30120r
7burgemeester Vosma cum uxore7-028 rentenierwel begoedight297:01:00 cg49:01:00 cg40120r
7 Jacobus Buytenpost cum uxore7-069Voorstraat 61rentenierwel begoedight124:17:00 cg20:17:00 cg40124v
8 Cornelis Oldaan 8-059Grote Bredeplaats 6rentenierbestaet wel30:00:00 cg5:00:00 cg10139v
2 Hinke Dreyer 2-055Hoogstraat 3rentenierschebestaet taemelijk17:14:00 cg3:14:00 cg1024v
2 Emmetje Thomas Kerkpoortstraat 5rentenierschebestaet taemelijk11:12:00 cg2:12:00 cg1035v
2 Emmetje Thomas Zuiderhaven 40rentenierschebestaet taemelijk11:12:00 cg2:12:00 cg1035v
2burgemeester Lanting weduwe2-153 renteniersche39:19:00 cg6:19:00 cg2035v
2 Wybe Haenekuik weduweKerkpoortstraat 5rentenierschebestaet wel57:04:00 cg9:04:00 cg2035v
2 Wybe Haenekuik weduweZuiderhaven 40rentenierschebestaet wel57:04:00 cg9:04:00 cg2035v
6 Jan Scheltema weduwe6-033Voorstraat 10renteniersche22:01:00 cg3:01:00 cg10103v
6 Pyttje Jans een weduweKerkpoortstraat 5renteniersche22:05:00 cg3:05:00 cg10104v
6 Pyttje Jans een weduweZuiderhaven 40renteniersche22:05:00 cg3:05:00 cg10104v
6 Teuntje Feykes Kerkpoortstraat 5renteniersche22:05:00 cg3:05:00 cg10104v
6 Teuntje Feykes Zuiderhaven 40renteniersche22:05:00 cg3:05:00 cg10104v
6 Pieter Gosses weduweKerkpoortstraat 5rentenierschebestaet gemeen18:19:00 cg3:19:00 cg10109v
6 Pieter Gosses weduweZuiderhaven 40rentenierschebestaet gemeen18:19:00 cg3:19:00 cg10109v
6 Wybe Bakker weduwe6-131Lanen 6rentenierschegemeen14:15:00 cg2:15:00 cg10113v
6vroedsman Bontekoe weduwe6-136Schritsen 3rentenierschebestaet heel wel42:19:00 cg7:19:00 cg20114r
6 Deeltje Hendriks Kerkpoortstraat 5rentenierschegemeen14:15:00 cg2:15:00 cg10114v
6 Deeltje Hendriks Zuiderhaven 40rentenierschegemeen14:15:00 cg2:15:00 cg10114v
7 Ollema weduwe, beklemd onder de volgende post7-074Voorstraat 55renteniersche0:00:00 cg0:00:00 cg10125r
7 Ollema weduwe, beklemd onder de volgende post7-074Voorstraat 55renteniersche0:00:00 cg0:00:00 cg10125r
7 Lolkjen Rinkes Kerkpoortstraat 5rentenierschebestaet wel57:04:00 cg9:04:00 cg20128v
7 Lolkjen Rinkes Zuiderhaven 40rentenierschebestaet wel57:04:00 cg9:04:00 cg20128v
8vroedsman Schrik weduweKerkpoortstraat 5rentenierschebestaet wel54:07:00 cg9:07:00 cg30144r
8vroedsman Schrik weduweZuiderhaven 40rentenierschebestaet wel54:07:00 cg9:07:00 cg30144r
8dr. Crijtenburgh weduweKerkpoortstraat 5rentenierschebestaet wel40:19:00 cg6:19:00 cg11147r
8dr. Crijtenburgh weduweZuiderhaven 40rentenierschebestaet wel40:19:00 cg6:19:00 cg11147r
8ds. Oneides weduweKerkpoortstraat 5rentenierschebestaet wel75:00:00 cg12:00:00 cg50152r
8ds. Oneides weduweZuiderhaven 40rentenierschebestaet wel75:00:00 cg12:00:00 cg50152r
3 Symon Jacobs weduweKerkpoortstraat 5rentenierske dogh bestaet meede van onderwijs te geven in de Gods dienst14:09:00 cg2:09:00 cg2053v
3 Symon Jacobs weduweZuiderhaven 40rentenierske dogh bestaet meede van onderwijs te geven in de Gods dienst14:09:00 cg2:09:00 cg2053v
4 Douwe Douwes cum uxore4-118/2Both Apothekerstraat 15riedmaekerheeft een maetigh bestaen27:09:00 cg4:09:00 cg2167r
5 Evert Poulus cum uxoreKerkpoortstraat 5riedmaekerbestaet wel20:09:00 cg3:09:00 cg2089r
5 Evert Poulus cum uxoreZuiderhaven 40riedmaekerbestaet wel20:09:00 cg3:09:00 cg2089r
2 Jan Claesen Kool cum uxoreKerkpoortstraat 5rogmeeterbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2221v
2 Jan Claesen Kool cum uxoreZuiderhaven 40rogmeeterbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2221v
3 Pieke Zacharias cum uxore3-010Oosterkeetstraat 11rogmeeterbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg3039r
2 Klaas Louwrens cum uxoreKerkpoortstraat 5rogverschieter11:13:00 cg2:13:00 cg3136v
2 Klaas Louwrens cum uxoreZuiderhaven 40rogverschieter11:13:00 cg2:13:00 cg3136v
3 Pytter Johannes 3-005Scheffersplein 9ruilbuiterbestaet geringh17:13:00 cg2:13:00 cg2238v
5 Johannes Baltus cum uxore5-038Grote Kerkstraat 11ruilbuiterbestaet gemeen25:03:00 cg4:03:00 cg2283r
5 Allert Krol cum uxore5-087Grote Kerkstraat 46ruilbuiterbestaet gemeen15:13:00 cg2:13:00 cg4089r
2 Abe Lenses cum uxoreKerkpoortstraat 5ruilerbuiter18:17:00 cg3:17:00 cg2426v
2 Abe Lenses cum uxoreZuiderhaven 40ruilerbuiter18:17:00 cg3:17:00 cg2426v
8 [niet ingevuld] [niet ingevuld Kerkpoortstraat 5rustmeester0:00:00 cg0:00:00 cg00148v
8 [niet ingevuld] [niet ingevuld Zuiderhaven 40rustmeester0:00:00 cg0:00:00 cg00148v
6 Matthijs Waller Kerkpoortstraat 5rustmeester onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg00107v
6 Matthijs Waller Zuiderhaven 40rustmeester onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg00107v
4 Jan Broers cum uxore4-139Hofstraat 12sackedraegerbestaet maetigh18:01:00 cg3:01:00 cg2068v
2 Jan Allerts cum uxoreKerkpoortstraat 5sackmaeker11:09:00 cg2:09:00 cg2034r
2 Jan Allerts cum uxoreZuiderhaven 40sackmaeker11:09:00 cg2:09:00 cg2034r
7 Jan de Graaf cum uxore7-047Rommelhaven 8saedelmaekerbestaet geringh12:13:00 cg2:13:00 cg20122v
7 Dominicus de Vries 7-060Sint Jacobstraat 8saedelmaekerbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg21123v
1 Haye Willems cum uxoreKerkpoortstraat 5sakkedraeger11:13:00 cg2:13:00 cg4016v
1 Haye Willems cum uxoreZuiderhaven 40sakkedraeger11:13:00 cg2:13:00 cg4016v
2 Anthoni Eises cum uxoreKerkpoortstraat 5sakkedraeger11:13:00 cg2:13:00 cg3028v
2 Anthoni Eises cum uxoreZuiderhaven 40sakkedraeger11:13:00 cg2:13:00 cg3028v
2 Lammert Jansen Kerkpoortstraat 5sakkedraeger7:17:00 cg1:17:00 cg1031r
2 Lammert Jansen Zuiderhaven 40sakkedraeger7:17:00 cg1:17:00 cg1031r
3 Broer Tjeerds Kerkpoortstraat 5sakkedraegerbestaet reedelijk16:01:00 cg2:01:00 cg1153r
3 Broer Tjeerds Zuiderhaven 40sakkedraegerbestaet reedelijk16:01:00 cg2:01:00 cg1153r
3 Tjerk Lolkes 3-207/2Heiligeweg 46sakkedraegerbestaet reedelijk wel nae sijn doen18:01:00 cg3:01:00 cg2055v
4 Ype Broers cum uxoreKerkpoortstraat 5sakkedraegerbestaet maetigh18:13:00 cg3:13:00 cg4056v
4 Ype Broers cum uxoreZuiderhaven 40sakkedraegerbestaet maetigh18:13:00 cg3:13:00 cg4056v
5 Jan Sikkes Kerkpoortstraat 5sakkedraegergering7:17:00 cg1:17:00 cg1084r
5 Jan Sikkes Zuiderhaven 40sakkedraegergering7:17:00 cg1:17:00 cg1084r
5 Arnoldus Ydes cum uxoreKerkpoortstraat 5sakkedraegerbestaet gemeen11:13:00 cg2:13:00 cg2186r
5 Arnoldus Ydes cum uxoreZuiderhaven 40sakkedraegerbestaet gemeen11:13:00 cg2:13:00 cg2186r
5 Pytter Jacobs cum uxore5-100/3 0sakkedraegerbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg2090v
5 Freerk Tjeerds cum uxore5-104/2Gardenierstraat 5sakkedraegerbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg4191v
7 Tymon Tijssen cum uxoreKerkpoortstraat 5sakkedraegerbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg41130r
7 Tymon Tijssen cum uxoreZuiderhaven 40sakkedraegerbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg41130r
6 Uike Jans Kerkpoortstraat 5sakkemaekerbestaet gemeen7:17:00 cg1:17:00 cg10116r
6 Uike Jans Zuiderhaven 40sakkemaekerbestaet gemeen7:17:00 cg1:17:00 cg10116r
7 Yske Klaeses 7-104Voorstraat 15scheeps- en huistimmermanbestaet maetigh wel18:19:00 cg3:19:00 cg10128r
8 Anne Sytses cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmerbaasbestaet maetigh wel40:00:00 cg6:00:00 cg21154r
8 Anne Sytses cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmerbaasbestaet maetigh wel40:00:00 cg6:00:00 cg21154r
5 Sytse Annes cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmerbaesvan goed bestaen40:00:00 cg6:00:00 cg4099v
5 Sytse Annes cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmerbaesvan goed bestaen40:00:00 cg6:00:00 cg4099v
5 Tijs Hendriks cum uxore5-164Lanen 36scheepstimmerknegtbestaet gemeen24:01:00 cg4:01:00 cg4097r
5 Lammert Sybrens cum uxore5-148Schritsen 49scheepstimmerknegtbestaet reedelijk20:05:00 cg3:05:00 cg4198v
1 Jan Doekes Kerkpoortstraat 5scheepstimmermaneen gemeen bestaen18:00:00 cg3:00:00 cg1010r
1 Jan Doekes Zuiderhaven 40scheepstimmermaneen gemeen bestaen18:00:00 cg3:00:00 cg1010r
1 Jan Willems Kerkpoortstraat 5scheepstimmermangemeen van bestaen18:00:00 cg3:00:00 cg1012v
1 Jan Willems Zuiderhaven 40scheepstimmermangemeen van bestaen18:00:00 cg3:00:00 cg1012v
1 Hendrik Tijssen cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmerman17:00:00 cg3:00:00 cg2015v
1 Hendrik Tijssen cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmerman17:00:00 cg3:00:00 cg2015v
2 Albert Doedes cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermanvan een maetigh bestaen14:09:00 cg2:09:00 cg2020r
2 Albert Doedes cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermanvan een maetigh bestaen14:09:00 cg2:09:00 cg2020r
2 Jelle Jocchums cum uxore2-050 scheepstimmerman20:09:00 cg3:09:00 cg4324v
2 Lammert Andeles cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmerman16:13:00 cg2:13:00 cg3131v
2 Lammert Andeles cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmerman16:13:00 cg2:13:00 cg3131v
2 Jacob Ypes cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmerman15:13:00 cg2:13:00 cg2033v
2 Jacob Ypes cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmerman15:13:00 cg2:13:00 cg2033v
3 Feyte Tjommes cum uxore3-193Franekereind 2scheepstimmermanbestaet geringh17:05:00 cg2:05:00 cg4154r
4 Jurjen Fongers cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermangeringh bestaen15:16:00 cg2:16:00 cg2067r
4 Jurjen Fongers cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermangeringh bestaen15:16:00 cg2:16:00 cg2067r
4 Simon Sjoerds cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermanvan gering bestaen19:01:00 cg3:01:00 cg2174v
4 Simon Sjoerds cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermanvan gering bestaen19:01:00 cg3:01:00 cg2174v
4 Pals Bokkes 4-223 scheepstimmermanbestaet geringh11:01:00 cg1:01:00 cg1276r
4 Rinse Pytters cum uxore4-235Zuiderstraat 22scheepstimmermanbestaet reedelijk wel18:16:00 cg3:16:00 cg2077r
4 Doitse Anis cum uxore4-250 scheepstimmermanvan geringh bestaen17:05:00 cg2:05:00 cg4178v
5 Gerrit Claeses cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermanbestaet gemeen17:08:00 cg2:08:00 cg2183r
5 Gerrit Claeses cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermanbestaet gemeen17:08:00 cg2:08:00 cg2183r
5 Gerrit Geerts cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermannestaet gemeen22:00:00 cg3:00:00 cg2393r
5 Gerrit Geerts cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermannestaet gemeen22:00:00 cg3:00:00 cg2393r
6 Andrys Tjerks cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermanbestaet gemeen28:00:00 cg4:00:00 cg21108r
6 Andrys Tjerks cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermanbestaet gemeen28:00:00 cg4:00:00 cg21108r
6 Bauke Cornelis cum uxore6-124Lanen 22scheepstimmermanbestaet wel30:14:00 cg5:14:00 cg20112v
6 Alle Simons cum uxore6-143Schritsen 19scheepstimmermanbestaet gemeen27:13:00 cg4:13:00 cg40115r
7 Hibbe Gabbes cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermanbestaet maetigh18:00:00 cg3:00:00 cg20124r
7 Hibbe Gabbes cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermanbestaet maetigh18:00:00 cg3:00:00 cg20124r
8 Heere Ruurds cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermanbestaet maetigh20:00:00 cg3:00:00 cg50137r
8 Heere Ruurds cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermanbestaet maetigh20:00:00 cg3:00:00 cg50137r
8 Jan Holkes cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermanbestaet maetigh22:00:00 cg3:00:00 cg21138v
8 Jan Holkes cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermanbestaet maetigh22:00:00 cg3:00:00 cg21138v
8 Jan Feykes cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermanbestaet maetigh25:03:00 cg4:03:00 cg22146v
8 Jan Feykes cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermanbestaet maetigh25:03:00 cg4:03:00 cg22146v
8 Yme Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermanbestaet maetigh wel30:00:00 cg5:00:00 cg52149v
8 Yme Jansen cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermanbestaet maetigh wel30:00:00 cg5:00:00 cg52149v
8 Lolke Henninghs cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermanbestaet maetigh11:09:00 cg2:09:00 cg20153r
8 Lolke Henninghs cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermanbestaet maetigh11:09:00 cg2:09:00 cg20153r
8 Gerrit Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermanbestaet maetig11:13:00 cg2:13:00 cg21153v
8 Gerrit Jansen cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermanbestaet maetig11:13:00 cg2:13:00 cg21153v
9 Tjeerd Seerps Kerkpoortstraat 5scheepstimmermanbestaet maetigh40:00:00 cg6:00:00 cg42155v
9 Tjeerd Seerps Zuiderhaven 40scheepstimmermanbestaet maetigh40:00:00 cg6:00:00 cg42155v
3 Feyke Sjoerds cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmerman, een klein winkeltje17:13:00 cg2:13:00 cg2240r
3 Feyke Sjoerds cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmerman, een klein winkeltje17:13:00 cg2:13:00 cg2240r
7 Wattje Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmerman, nae Indiënbestaet seer gering11:13:00 cg2:13:00 cg22131r
7 Wattje Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmerman, nae Indiënbestaet seer gering11:13:00 cg2:13:00 cg22131r
5 Hendrik Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmerman, vaerd voorbestaet maetigh15:06:00 cg2:06:00 cg2196v
5 Hendrik Dirks cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmerman, vaerd voorbestaet maetigh15:06:00 cg2:06:00 cg2196v
1 Remmert Theunis cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmerman, vaert voor18:00:00 cg3:00:00 cg2110r
1 Remmert Theunis cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmerman, vaert voor18:00:00 cg3:00:00 cg2110r
6 Cornelis IJsbrands Kerkpoortstraat 5scheepstimmerman, waert voorbestaet gemeen7:17:00 cg1:17:00 cg10109r
6 Cornelis IJsbrands Zuiderhaven 40scheepstimmerman, waert voorbestaet gemeen7:17:00 cg1:17:00 cg10109r
1 Douwe Arjens cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermansknegt20:17:00 cg3:17:00 cg516v
1 Douwe Arjens cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermansknegt20:17:00 cg3:17:00 cg516v
4 Wybe Claeses cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermansknegtvan geringh bestaen15:06:00 cg2:06:00 cg2160r
4 Wybe Claeses cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermansknegtvan geringh bestaen15:06:00 cg2:06:00 cg2160r
6 Wyger Alberts cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermansknegtbestaet gemeen21:05:00 cg3:05:00 cg22104v
6 Wyger Alberts cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermansknegtbestaet gemeen21:05:00 cg3:05:00 cg22104v
6 Harke Gaeles cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermansknegtbestaet seer soober11:13:00 cg2:13:00 cg41109v
6 Harke Gaeles cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermansknegtbestaet seer soober11:13:00 cg2:13:00 cg41109v
7 Broer Fongers cum uxore7-125Grote Bredeplaats 21scheepstimmermansknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg41131r
8 Johannes Freerks cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermansknegtbestaet geringh20:00:00 cg3:00:00 cg23137v
8 Johannes Freerks cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermansknegtbestaet geringh20:00:00 cg3:00:00 cg23137v
9 Ate Folkerts cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermansknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg21155v
9 Ate Folkerts cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermansknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg21155v
2 Klaas Willems weduweKerkpoortstraat 5scheerster6:16:00 cg1:16:00 cg2028r
2 Klaas Willems weduweZuiderhaven 40scheerster6:16:00 cg1:16:00 cg2028r
8 Sjoerdtje [niet ingevuld] Kerkpoortstraat 5scheersterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10140v
8 Sjoerdtje [niet ingevuld] Zuiderhaven 40scheersterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10140v
8 Theuntje Kerkpoortstraat 5scheersterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10140v
8 Theuntje Zuiderhaven 40scheersterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10140v
8 Engeltje Kerkpoortstraat 5scheersterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10141v
8 Engeltje Zuiderhaven 40scheersterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10141v
7 Antje Folkerts en Claeske FolkertsKerkpoortstraat 5scheersters, tweevan geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg20122v
7 Antje Folkerts en Claeske FolkertsZuiderhaven 40scheersters, tweevan geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg20122v
2 Jan Eerks cum uxoreKerkpoortstraat 5schildener en ferwer11:13:00 cg2:13:00 cg2132r
2 Jan Eerks cum uxoreZuiderhaven 40schildener en ferwer11:13:00 cg2:13:00 cg2132r
1vroedsman Meye H. Meyer 1-099Zoutsloot 51schipperbestaet wel48:07:00 cg8:07:00 cg2011r
4 Pieter Meetje cum uxoreKerkpoortstraat 5schipperbestaet wel77:01:00 cg12:01:00 cg5277v
4 Pieter Meetje cum uxoreZuiderhaven 40schipperbestaet wel77:01:00 cg12:01:00 cg5277v
4 Jetse Wouters cum uxore4-259Zuiderstraat 23schipperbestaet maetigh wel30:00:00 cg5:00:00 cg2179r
4 Jetse Wouters cum uxore4-259Zuiderstraat 25schipperbestaet maetigh wel30:00:00 cg5:00:00 cg2179r
6 Jan Poppes cum uxoreKerkpoortstraat 5schipperbestaet wel56:19:00 cg9:19:00 cg52105r
6 Jan Poppes cum uxoreZuiderhaven 40schipperbestaet wel56:19:00 cg9:19:00 cg52105r
8 Sybrand Taekes cum uxoreKerkpoortstraat 5schipperbestaet maetigh22:08:00 cg3:08:00 cg30140r
8 Sybrand Taekes cum uxoreZuiderhaven 40schipperbestaet maetigh22:08:00 cg3:08:00 cg30140r
8 Anne Hyltjes cum uxore8-090Vijver 4schipperbestaet maetig wel36:12:00 cg6:12:00 cg20142v
8 Johannes Hyltjes cum uxore8-090Vijver 4schipperbestaet maetig wel36:12:00 cg6:12:00 cg20142v
8 Otte Joris cum uxoreKerkpoortstraat 5schipperbestaet maetigh36:07:00 cg6:07:00 cg30142v
8 Otte Joris cum uxoreZuiderhaven 40schipperbestaet maetigh36:07:00 cg6:07:00 cg30142v
8 Jurre Hendriks cum uxore8-142Grote Ossenmarkt 18schipperbestaet maetigh30:00:00 cg5:00:00 cg21149v
8 Tytte Scheltes cum uxoreKerkpoortstraat 5schipperbestaet maetigh25:00:00 cg4:00:00 cg20153r
8 Tytte Scheltes cum uxoreZuiderhaven 40schipperbestaet maetigh25:00:00 cg4:00:00 cg20153r
2 Sjoerd Hendriks cum uxore2-163Franekereind 11schipper en coopman50:00:00 cg8:00:00 cg3036r
2 Sjoerd Hendriks cum uxore2-163Franekereind 13schipper en coopman50:00:00 cg8:00:00 cg3036r
8 Rein Swael cum uxoreKerkpoortstraat 5schipper op 't admiraliteytsjagtbestaet wel55:00:00 cg9:00:00 cg31139v
8 Rein Swael cum uxoreZuiderhaven 40schipper op 't admiraliteytsjagtbestaet wel55:00:00 cg9:00:00 cg31139v
1 Hein Joukes cum uxoreKerkpoortstraat 5schipper op een galjootbestaet taemelijk wel40:09:00 cg6:09:00 cg233r
1 Hein Joukes cum uxoreZuiderhaven 40schipper op een galjootbestaet taemelijk wel40:09:00 cg6:09:00 cg233r
1 Douwe Simons 1-004Noorderhaven 9schipper voerende een galjootbestaet wel35:09:00 cg5:09:00 cg231v
4 Hauke Hilles Kerkpoortstraat 5schipper, Bolswarderbestaet reedelijk wel14:15:00 cg2:15:00 cg1069r
4 Hauke Hilles Zuiderhaven 40schipper, Bolswarderbestaet reedelijk wel14:15:00 cg2:15:00 cg1069r
4 Frans Hessels cum uxoreKerkpoortstraat 5schipper, Bolswerdervan geringh bestaen15:06:00 cg2:06:00 cg2169r
4 Frans Hessels cum uxoreZuiderhaven 40schipper, Bolswerdervan geringh bestaen15:06:00 cg2:06:00 cg2169r
5 Jan Hessels Swart cum uxore5-176Schritsen 37schipper, geweesenvan een goed bestaen30:14:00 cg5:14:00 cg2098r
1 Sybren Symons 1-103Zoutsloot 59schipper, oldeen gering bestaen als niets hebbende als 't geene waer op in 't personeel staet en wint niets10:17:00 cg1:17:00 cg1011v
5 Hessel Doekles cum uxoreKerkpoortstraat 5schipper, oldbestaet wel28:07:00 cg4:07:00 cg2098v
5 Hessel Doekles cum uxoreZuiderhaven 40schipper, oldbestaet wel28:07:00 cg4:07:00 cg2098v
6 Enogh Sjoerds cum uxoreKerkpoortstraat 5schipper, oldbestaet reedelijk30:00:00 cg5:00:00 cg20105r
6 Enogh Sjoerds cum uxoreZuiderhaven 40schipper, oldbestaet reedelijk30:00:00 cg5:00:00 cg20105r
6 Freerk Sybrens cum uxore6-061Drie Roemersteeg 1schipper, oldbestaet reedelijk40:19:00 cg6:19:00 cg61106r
2 Yde Pytters cum uxore2-128Rommelhaven 7schipper, old en coopman in kalk en steenbestaet reedelijk wel31:07:00 cg5:07:00 cg2034v
3 Minne Ages cum uxore3-035/2Nieuwstraat 30schipper, Sneekerbestaen gering11:13:00 cg2:13:00 cg4041r
4 Antoni Vink cum uxore4-134Hofstraat 10schipslaeperbestaet maetig wel31:04:00 cg5:04:00 cg2168r
4 Sjouke Martens cum uxoreKerkpoortstraat 5schipslaeperhebbende een maetigh bestaen26:12:00 cg4:12:00 cg2371r
4 Sjouke Martens cum uxoreZuiderhaven 40schipslaeperhebbende een maetigh bestaen26:12:00 cg4:12:00 cg2371r
8 Hendrik Postma Kerkpoortstraat 5schipslaeperbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20152v
8 Hendrik Postma Zuiderhaven 40schipslaeperbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20152v
2 Urk Freedriks cum uxore2-080Hoogstraat 31schoen- en leestmaeker14:09:00 cg2:09:00 cg2028r
1 Tjalling Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5schoenlapper20:00:00 cg3:00:00 cg203r
1 Tjalling Jansen cum uxoreZuiderhaven 40schoenlapper20:00:00 cg3:00:00 cg203r
1 Dirk Bolta cum uxoreKerkpoortstraat 5schoenlapper11:09:00 cg2:09:00 cg2013v
1 Dirk Bolta cum uxoreZuiderhaven 40schoenlapper11:09:00 cg2:09:00 cg2013v
3 Hans Jacobs cum uxore3-055Nieuwstraat 52schoenlapperbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg5242v
3 Douwe Sybes 3-200Heiligeweg 60schoenlapperbestaet seer geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1054v
4 Henne Sipkes cum uxoreKerkpoortstraat 5schoenlapperbestaet geringh12:13:00 cg2:13:00 cg2075v
4 Henne Sipkes cum uxoreZuiderhaven 40schoenlapperbestaet geringh12:13:00 cg2:13:00 cg2075v
5 Uilke Foekes cum uxore5-068Lanen 82schoenlapperbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg2087r
5 Jan Lammerts cum uxoreKerkpoortstraat 5schoenlapperbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg4099r
5 Jan Lammerts cum uxoreZuiderhaven 40schoenlapperbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg4099r
3 Jetse Dirks Kerkpoortstraat 5schoenmaekerbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg3343v
3 Jetse Dirks Zuiderhaven 40schoenmaekerbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg3343v
4 Pytter Gerryts cum uxoreKerkpoortstraat 5schoenmaekerbestaet maetigh15:17:00 cg2:17:00 cg2277r
4 Pytter Gerryts cum uxoreZuiderhaven 40schoenmaekerbestaet maetigh15:17:00 cg2:17:00 cg2277r
7 Gerben Johannes cum uxore7-077Voorstraat 47schoenmaeker en winkelierbestaet maetigh wel36:07:00 cg6:07:00 cg30125r
1 Sjoerd Harmens cum uxore1-006Noorderhaven 13schoenmaeker, mr.bestaet wel20:09:00 cg3:09:00 cg201v
1 Gerryt Gerrits cum uxore1-091Bildtstraat 5schoenmaeker, mr.gemeen bestaen20:01:00 cg3:01:00 cg2210v
1 Pieter Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5schoenmaeker, mr.gemeen van bestaen17:13:00 cg3:13:00 cg2217v
1 Pieter Dirks cum uxoreZuiderhaven 40schoenmaeker, mr.gemeen van bestaen17:13:00 cg3:13:00 cg2217v
4 Bonne Douwes cum uxore4-128Hofstraat 21schoenmaeker, mr.van een maetigh bestaen28:05:00 cg4:05:00 cg2367v
5 Abel Dirks 5-053Grote Kerkstraat 24schoenmaeker, mr.bestaet [niet ingevuld]18:16:00 cg3:16:00 cg2084v
5 Abel Dirks 5-053Heiligeweg 19schoenmaeker, mr.bestaet [niet ingevuld]18:16:00 cg3:16:00 cg2084v
5 Cornelis Pieters Kerkpoortstraat 5schoenmaeker, mr.bestaet gemeen10:17:00 cg1:17:00 cg1088r
5 Cornelis Pieters Zuiderhaven 40schoenmaeker, mr.bestaet gemeen10:17:00 cg1:17:00 cg1088r
6 Jouke Douwes cum uxoreKerkpoortstraat 5schoenmaeker, mr.bestaet geringh17:00:00 cg2:00:00 cg20103v
6 Jouke Douwes cum uxoreZuiderhaven 40schoenmaeker, mr.bestaet geringh17:00:00 cg2:00:00 cg20103v
6 Doeke Pytters cum uxore6-070Lanen 15schoenmaeker, mr.bestaet gemeen28:16:00 cg4:16:00 cg34106v
6 Cornelis Lautenbach cum uxoreKerkpoortstraat 5schoenmaeker, mr.van geringh bestaen17:17:00 cg2:17:00 cg31108r
6 Cornelis Lautenbach cum uxoreZuiderhaven 40schoenmaeker, mr.van geringh bestaen17:17:00 cg2:17:00 cg31108r
6 Sierk Cornelis Kerkpoortstraat 5schoenmaeker, mr.bestaet reedelijk17:00:00 cg2:00:00 cg10111r
6 Sierk Cornelis Zuiderhaven 40schoenmaeker, mr.bestaet reedelijk17:00:00 cg2:00:00 cg10111r
6 Bauke Martens 6-132Lanen 4schoenmaeker, mr.bestaet wel22:11:00 cg4:11:00 cg20113v
7 Jan Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5schoenmaeker, mr.bestaet maetigh wel18:01:00 cg3:01:00 cg20118r
7 Jan Jansen cum uxoreZuiderhaven 40schoenmaeker, mr.bestaet maetigh wel18:01:00 cg3:01:00 cg20118r
7 Jan Sybrens cum uxoreKerkpoortstraat 5schoenmaeker, mr.bestaet maetigh22:01:00 cg3:01:00 cg24120v
7 Jan Sybrens cum uxoreZuiderhaven 40schoenmaeker, mr.bestaet maetigh22:01:00 cg3:01:00 cg24120v
7 Age Alberts Kerkpoortstraat 5schoenmaeker, mr.36:00:00 cg6:00:00 cg31131v
7 Age Alberts Zuiderhaven 40schoenmaeker, mr.36:00:00 cg6:00:00 cg31131v
8 Jelle Hayes cum uxoreKerkpoortstraat 5schoenmaeker, mr.bestaet maetigh17:06:00 cg2:06:00 cg30143v
8 Jelle Hayes cum uxoreZuiderhaven 40schoenmaeker, mr.bestaet maetigh17:06:00 cg2:06:00 cg30143v
5 Claes Doedes cum uxore5-033Simon Stijlstraat 5schoenmaeker, mr. en turfdragerbestaet gemeen29:09:00 cg4:09:00 cg3082v
2 Hylke Orks cum uxoreKerkpoortstraat 5schoenmaekersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2334v
2 Hylke Orks cum uxoreZuiderhaven 40schoenmaekersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2334v
4 Lammert Dirks cum uxore4-011Carl Visschersteeg 4schoenmaekersknegtvan gering bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2057r
5 Marten Everts Kerkpoortstraat 5schoenmaekersknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1083v
5 Marten Everts Zuiderhaven 40schoenmaekersknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1083v
8 Pybe Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5schoenmaekersknegtbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22141v
8 Pybe Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40schoenmaekersknegtbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22141v
5 Jelle Pytters Kerkpoortstraat 5schoenmoekersknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1099v
5 Jelle Pytters Zuiderhaven 40schoenmoekersknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1099v
2 Dirk Riemers cum uxoreKerkpoortstraat 5schoolkinders, houdtvan een gering bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2019v
2 Dirk Riemers cum uxoreZuiderhaven 40schoolkinders, houdtvan een gering bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2019v
1 Freerk Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5schoolkinders, houteen seer geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg209v
1 Freerk Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40schoolkinders, houteen seer geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg209v
4 Jan Zacharias cum uxoreKerkpoortstraat 5schoolmeestervan geringh bestaen18:09:00 cg3:09:00 cg3465r
4 Jan Zacharias cum uxoreZuiderhaven 40schoolmeestervan geringh bestaen18:09:00 cg3:09:00 cg3465r
5 Claes Ydes Wijngaerden cum uxore5-050Heiligeweg 27schoolmeesterbestaet gemeen19:13:00 cg3:13:00 cg3184v
5 Jan Harmens 5-155Lanen 54schoolmeesterbestaet maetigh21:04:00 cg3:04:00 cg2096r
6vroedsman Olivier 6-081Lanen 37schoolmeesterbestaet wel40:00:00 cg6:00:00 cg20108r
8 Cornelis Edsges cum uxore8-118/3Grote Ossenmarkt 19schoolmeestervan geringh bestaen12:13:00 cg2:13:00 cg20145v
2 Jan Roorda 2-124Noorderhaven 113schrijverwel begoedigt168:10:00 cg28:10:00 cg2034r
1 Dirk Ypkes cum uxore1-051Bargebuurtspoortje 12schuitschipperbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg305v
1 Tjebbe Gerrits cum uxore1-066Zeilmakersstraat 13schuitschipper30:00:00 cg5:00:00 cg428r
1 Pieter Alefs cum uxoreKerkpoortstraat 5schuitschippergemeen bestaen25:00:00 cg4:00:00 cg309r
1 Pieter Alefs cum uxoreZuiderhaven 40schuitschippergemeen bestaen25:00:00 cg4:00:00 cg309r
1 Albert de Vries cum uxoreKerkpoortstraat 5schuitschipperbestaet gemeen14:08:00 cg2:08:00 cg4015r
1 Albert de Vries cum uxoreZuiderhaven 40schuitschipperbestaet gemeen14:08:00 cg2:08:00 cg4015r
2 Nanningh Hendriks cum uxore2-039Karremanstraat 23schuitschippervan een reedelijk goed bestaen29:04:00 cg4:04:00 cg5023v
4 Pier Wouters 4-043Raamstraat 5schuitschipperbestaet wel46:11:00 cg7:11:00 cg3059v
5 Doekle Wybes cum uxore5-120Heiligeweg 20schuitschipperbestaet reedelijk wel39:07:00 cg6:07:00 cg6093v
5 Wybe Doekles cum uxoreKerkpoortstraat 5schuitschipperbestaet gemeen17:00:00 cg2:00:00 cg2096v
5 Wybe Doekles cum uxoreZuiderhaven 40schuitschipperbestaet gemeen17:00:00 cg2:00:00 cg2096v
7 Yde de Groot cum uxoreKerkpoortstraat 5schuitschipperbestaet geringh18:01:00 cg3:01:00 cg20128v
7 Yde de Groot cum uxoreZuiderhaven 40schuitschipperbestaet geringh18:01:00 cg3:01:00 cg20128v
8 Poppe Hendriks cum uxore8-019Noorderhaven 18schuitschipperbestaet maetigh wel50:00:00 cg8:00:00 cg31135v
2 Albert Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5schuytschipper16:17:00 cg2:17:00 cg2324v
2 Albert Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40schuytschipper16:17:00 cg2:17:00 cg2324v
6secretaris Braam deese post in Barradeel aangegeven soo gesegt heeft6-028Voorstraat 20secretaris0:00:00 cg0:00:00 cg00102v
8secretaris van Idsinga c.s.8-052Zuiderhaven 8secretarisbestaet wel120:00:00 cg20:00:00 cg60139r
8secretaris van Idsinga c.s.8-052Zuiderhaven 10secretarisbestaet wel120:00:00 cg20:00:00 cg60139r
7 J. Wetsens cum uxoreKerkpoortstraat 5secretaris van de vijfdeels dijkenbestaet wel107:03:00 cg17:03:00 cg60127r
7 J. Wetsens cum uxoreZuiderhaven 40secretaris van de vijfdeels dijkenbestaet wel107:03:00 cg17:03:00 cg60127r
1 Douwe Hanekuik cum uxore1-036Noorderhaven 59seepsiederwel begoedigt135:15:00 cg22:15:00 cg334r
1 Douwe Hanekuik cum uxore1-036Noorderhaven 61seepsiederwel begoedigt135:15:00 cg22:15:00 cg334r
1 Douwe Hanekuik cum uxore1-036Zeilmakersstraat 20seepsiederwel begoedigt135:15:00 cg22:15:00 cg334r
6 Freerk Wybes cum uxoreKerkpoortstraat 5seepsiedersknegtbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg52116v
6 Freerk Wybes cum uxoreZuiderhaven 40seepsiedersknegtbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg52116v
2 Tuimelaer Kerkpoortstraat 5sergiant0:00:00 cg0:00:00 cg0025v
2 Tuimelaer Zuiderhaven 40sergiant0:00:00 cg0:00:00 cg0025v
8 Wiltens Kerkpoortstraat 5sergiant onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg00150v
8 Wiltens Zuiderhaven 40sergiant onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg00150v
1 Tjeerd Joukes cum uxoreKerkpoortstraat 5sethschipper30:00:00 cg5:00:00 cg238r
1 Tjeerd Joukes cum uxoreZuiderhaven 40sethschipper30:00:00 cg5:00:00 cg238r
2 Hendrik Harmens Kerkpoortstraat 5setschipper17:13:00 cg2:13:00 cg2231r
2 Hendrik Harmens Zuiderhaven 40setschipper17:13:00 cg2:13:00 cg2231r
3 Johannes Freedriks cum uxore3-207/3Kruisstraat 1setschipperbestaet reedelijk25:00:00 cg4:00:00 cg3155v
4 Marten Dirks Kerkpoortstraat 5setschippervan geringh bestaen24:03:00 cg4:03:00 cg3157v
4 Marten Dirks Zuiderhaven 40setschippervan geringh bestaen24:03:00 cg4:03:00 cg3157v
5 Lolke Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5setschipperbestaet gemeen28:05:00 cg4:05:00 cg2399r
5 Lolke Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40setschipperbestaet gemeen28:05:00 cg4:05:00 cg2399r
6 Douwe Zeilmaeker cum uxoreKerkpoortstraat 5setschippervan gering bestaen31:09:00 cg5:09:00 cg22104r
6 Douwe Zeilmaeker cum uxoreZuiderhaven 40setschippervan gering bestaen31:09:00 cg5:09:00 cg22104r
7 Dirk Sandstra cum uxoreKerkpoortstraat 5setschipperbestaet maetigh35:00:00 cg5:00:00 cg24123r
7 Dirk Sandstra cum uxoreZuiderhaven 40setschipperbestaet maetigh35:00:00 cg5:00:00 cg24123r
8 Jan Rijkerts cum uxoreKerkpoortstraat 5setschipperbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg20137v
8 Jan Rijkerts cum uxoreZuiderhaven 40setschipperbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg20137v
8 Pytter Matthijssen cum uxoreKerkpoortstraat 5setschipperbestaet maetigh28:05:00 cg4:05:00 cg23138v
8 Pytter Matthijssen cum uxoreZuiderhaven 40setschipperbestaet maetigh28:05:00 cg4:05:00 cg23138v
8 Jan Bakker cum uxore8-076Zuiderhaven 19setschipperbestaet maetigh36:03:00 cg6:03:00 cg41141r
8 Sander Annes cum uxoreKerkpoortstraat 5setschipperbestaet maetigh28:05:00 cg4:05:00 cg41142r
8 Sander Annes cum uxoreZuiderhaven 40setschipperbestaet maetigh28:05:00 cg4:05:00 cg41142r
8 Douwe Pytters cum uxore8-107/2Vijverstraat 15setschipperbestaet maetig wel30:14:00 cg5:14:00 cg20144v
8 Pieter Daams cum uxore8-110Vijverstraat 4setschipperbestaet gemeen35:11:00 cg5:11:00 cg30144v
1 Claas Foekes Kerkpoortstraat 5setschipper op een galjoot25:00:00 cg4:00:00 cg209r
1 Claas Foekes Zuiderhaven 40setschipper op een galjoot25:00:00 cg4:00:00 cg209r
1 Marten Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5setschipper op een schuitevan geringh bestaen12:13:00 cg2:13:00 cg202r
1 Marten Jansen cum uxoreZuiderhaven 40setschipper op een schuitevan geringh bestaen12:13:00 cg2:13:00 cg202r
1 Gerben Douwes cum uxore1-061/4Vissersstraat 14setschipper op een smack26:01:00 cg4:01:00 cg247v
1 Gerben Douwes cum uxore1-061/4Zoutsloot 31setschipper op een smack26:01:00 cg4:01:00 cg247v
1 Gerben Douwes cum uxore1-061/4Zoutsloot 33setschipper op een smack26:01:00 cg4:01:00 cg247v
1 Gerben Douwes cum uxore1-061/4Zoutsloot 35setschipper op een smack26:01:00 cg4:01:00 cg247v
1 Gerben Douwes cum uxore1-061/4Zoutsloot 37setschipper op een smack26:01:00 cg4:01:00 cg247v
7 Jacob van Beemen cum uxore7-103Voorstraat 17silversmidbestaet maetigh28:07:00 cg4:07:00 cg20126v
7 Jacob van Beemen cum uxore7-103Voorstraat 17silversmidbestaet maetigh28:07:00 cg4:07:00 cg20126v
2 Everardus Wiaerda Kerkpoortstraat 5silversmid, mr.30:00:00 cg5:00:00 cg2136r
2 Everardus Wiaerda Zuiderhaven 40silversmid, mr.30:00:00 cg5:00:00 cg2136r
5 Sybout Buma 5-161Lanen 42silversmid, mr.bestaet heel wel48:07:00 cg8:07:00 cg2096v
7 Fedde Accronius 7-067Voorstraat 63silversmid, mr.bestaet wel64:08:00 cg10:08:00 cg40124v
5 Gerrit Sipkes Kerkpoortstraat 5silversmidsknegtgemeen bestaen7:17:00 cg1:17:00 cg1099r
5 Gerrit Sipkes Zuiderhaven 40silversmidsknegtgemeen bestaen7:17:00 cg1:17:00 cg1099r
4 Jan Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5sjouwerbestaet seer geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2057v
4 Jan Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40sjouwerbestaet seer geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2057v
4 Claes Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5sjouwergealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3070r
4 Claes Jansen cum uxoreZuiderhaven 40sjouwergealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3070r
4 Claas Gerryts cum uxoreKerkpoortstraat 5sjouwerbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2077v
4 Claas Gerryts cum uxoreZuiderhaven 40sjouwerbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2077v
4 Wyntjen Rost cum uxoreKerkpoortstraat 5sjouwergering11:09:00 cg2:09:00 cg2078r
4 Wyntjen Rost cum uxoreZuiderhaven 40sjouwergering11:09:00 cg2:09:00 cg2078r
5 Jan Gerbens cum uxoreKerkpoortstraat 5sjouwergering11:13:00 cg2:13:00 cg3390v
5 Jan Gerbens cum uxoreZuiderhaven 40sjouwergering11:13:00 cg2:13:00 cg3390v
5 Heere Adams cum uxoreKerkpoortstraat 5sjouwerbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2092r
5 Heere Adams cum uxoreZuiderhaven 40sjouwerbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2092r
7 Beernt Adams cum uxoreKerkpoortstraat 5sjouwergealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg32119v
7 Beernt Adams cum uxoreZuiderhaven 40sjouwergealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg32119v
7 Jan Jansen de Wit cum uxoreKerkpoortstraat 5sjouwerbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg30120v
7 Jan Jansen de Wit cum uxoreZuiderhaven 40sjouwerbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg30120v
7 Stoffel Pytters Kerkpoortstraat 5sjouwerbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg12126v
7 Stoffel Pytters Zuiderhaven 40sjouwerbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg12126v
8 Hendrik Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5sjouwerbestaet maetigh18:01:00 cg3:01:00 cg20136r
8 Hendrik Jansen cum uxoreZuiderhaven 40sjouwerbestaet maetigh18:01:00 cg3:01:00 cg20136r
8 Douwe Tomas cum uxoreKerkpoortstraat 5sjouwergering11:13:00 cg2:13:00 cg32139r
8 Douwe Tomas cum uxoreZuiderhaven 40sjouwergering11:13:00 cg2:13:00 cg32139r
8 Doede Alberts cum uxore8-118/2 sjouwergering11:09:00 cg2:09:00 cg20146r
8 Jacob Sybes cum uxoreKerkpoortstraat 5sjouwerbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20151v
8 Jacob Sybes cum uxoreZuiderhaven 40sjouwerbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20151v
7 Wiltetus Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5slaeger, mr.bestaet maetigh wel46:11:00 cg7:11:00 cg30128r
7 Wiltetus Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40slaeger, mr.bestaet maetigh wel46:11:00 cg7:11:00 cg30128r
4 Lieuwe Tjerks cum uxoreKerkpoortstraat 5slaegersknegtbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2257v
4 Lieuwe Tjerks cum uxoreZuiderhaven 40slaegersknegtbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2257v
3 Jan Rijks Kerkpoortstraat 5sleefmaekerbestaet maetigh11:13:00 cg2:13:00 cg1140v
3 Jan Rijks Zuiderhaven 40sleefmaekerbestaet maetigh11:13:00 cg2:13:00 cg1140v
6 Pytter Alberts cum uxoreKerkpoortstraat 5sleefmaekerbestaet gemeen22:11:00 cg3:11:00 cg20104v
6 Pytter Alberts cum uxoreZuiderhaven 40sleefmaekerbestaet gemeen22:11:00 cg3:11:00 cg20104v
8 Heere Pytters cum uxore8-146/3Schritsen 4sleefmaekerbestaet geringh18:00:00 cg3:00:00 cg31150v
8 Homme Claesen cum uxore8-149Schritsen 26sleefmaekerbestaet maetig wel25:00:00 cg4:00:00 cg20151v
2 Pieter Tjeerds cum uxoreKerkpoortstraat 5sleefmaeker, mr.redelijk wel doch tegenwoordig niets bij de hand29:09:00 cg4:09:00 cg3033r
2 Pieter Tjeerds cum uxoreZuiderhaven 40sleefmaeker, mr.redelijk wel doch tegenwoordig niets bij de hand29:09:00 cg4:09:00 cg3033r
3 Dirk Cornelis cum uxore3-121Kerkpoortstraat 2sleefmaeker, mr.bestaet reedelijk wel31:09:00 cg5:09:00 cg2249r
5 Keimpe Tjeerds cum uxoreKerkpoortstraat 5sleefmaeker, mr.bestaet wel41:15:00 cg6:15:00 cg3088v
5 Keimpe Tjeerds cum uxoreZuiderhaven 40sleefmaeker, mr.bestaet wel41:15:00 cg6:15:00 cg3088v
5 Robijn Cornelis cum uxore5-112/4Heiligeweg 34sleefmaeker, mr.bestaet redelijk18:01:00 cg3:01:00 cg2093r
5 Dirk Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5sleefmaeker, mr.bestaet reedelijk18:16:00 cg3:16:00 cg2095r
5 Dirk Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40sleefmaeker, mr.bestaet reedelijk18:16:00 cg3:16:00 cg2095r
7 Ype Willems Kerkpoortstraat 5sleepergering11:13:00 cg2:13:00 cg50129r
7 Ype Willems Zuiderhaven 40sleepergering11:13:00 cg2:13:00 cg50129r
7 Christiaen Claeses weduweKerkpoortstraat 5sleeperschebestaet geringh8:09:00 cg1:09:00 cg20118r
7 Christiaen Claeses weduweZuiderhaven 40sleeperschebestaet geringh8:09:00 cg1:09:00 cg20118r
3 Tjeerd Gerrits cum uxore3-051Nieuwstraat 62sleepersknegtbestaet gering12:13:00 cg2:13:00 cg2043r
5 Folkert Jacobs cum uxore5-065/3Lanen 84slotmaeker, mr.bestaet gemeen26:00:00 cg4:00:00 cg5086v
5 Jacob Jelles cum uxore5-116Heiligeweg 28slotmaeker, mr.bestaet maetigh20:01:00 cg3:01:00 cg2293r
7 Jacob Folkerts cum uxore7-007Sint Jacobstraat 15slotmaeker, mr.bestaet maetigh17:08:00 cg2:08:00 cg21118v
8 Watse Pieters Meetje cum uxore, belast met een swaer huisgesin8-163Zuiderhaven 59smackschipperbestaet maetig27:13:00 cg4:13:00 cg63153r
1 Jan Jansen Amlander cum uxoreKerkpoortstraat 5smalschipperbestaet reedelijk wel30:00:00 cg5:00:00 cg2118r
1 Jan Jansen Amlander cum uxoreZuiderhaven 40smalschipperbestaet reedelijk wel30:00:00 cg5:00:00 cg2118r
3 Gerrit Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5smid, mr.van seer geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2239r
3 Gerrit Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40smid, mr.van seer geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2239r
2 Jan Hendriks Kerkpoortstraat 5smid, mr. en sleeper10:17:00 cg1:17:00 cg1037v
2 Jan Hendriks Zuiderhaven 40smid, mr. en sleeper10:17:00 cg1:17:00 cg1037v
4 IJsbrand Ypes cum uxore4-122Hofstraat 15smidsknegtgering11:13:00 cg2:13:00 cg2267v
2 Jan Jacobs weduwe2-136Scheerstraat 10smidswinkel, houdende eenbestaet gemeen20:09:00 cg3:09:00 cg4332r
6 Pytter Frits Kerkpoortstraat 5soldaat onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg00107v
6 Pytter Frits Zuiderhaven 40soldaat onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg00107v
5 Jan Beffkes cum uxoreKerkpoortstraat 5soldaat, de mangealimenteerdt met turf0:00:00 cg0:00:00 cg3094r
5 Jan Beffkes cum uxoreZuiderhaven 40soldaat, de mangealimenteerdt met turf0:00:00 cg0:00:00 cg3094r
3 Lammert Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5soldaat, miliare11:13:00 cg2:13:00 cg3039r
3 Lammert Jansen cum uxoreZuiderhaven 40soldaat, miliare11:13:00 cg2:13:00 cg3039r
1 Coene Visscher Kerkpoortstraat 5soldaet0:00:00 cg0:00:00 cg003r
1 Coene Visscher Zuiderhaven 40soldaet0:00:00 cg0:00:00 cg003r
1 [niet ingevuld] [niet ingevuld] Kerkpoortstraat 5soldaet0:00:00 cg0:00:00 cg004v
1 [niet ingevuld] [niet ingevuld] Zuiderhaven 40soldaet0:00:00 cg0:00:00 cg004v
1 [niet ingevuld] [niet ingevuld] Kerkpoortstraat 5soldaet0:00:00 cg0:00:00 cg005v
1 [niet ingevuld] [niet ingevuld] Zuiderhaven 40soldaet0:00:00 cg0:00:00 cg005v
1 [niet ingevuld] [niet ingevuld] Kerkpoortstraat 5soldaet0:00:00 cg0:00:00 cg005v
1 [niet ingevuld] [niet ingevuld] Zuiderhaven 40soldaet0:00:00 cg0:00:00 cg005v
1 Yde Keyser Kerkpoortstraat 5soldaetgealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg537r
1 Yde Keyser Zuiderhaven 40soldaetgealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg537r
3 Albert Jansen 3-038Nieuwstraat 36soldaet0:00:00 cg0:00:00 cg0042v
3 Pytter Plas Kerkpoortstraat 5soldaet0:00:00 cg0:00:00 cg0042v
3 Pytter Plas Zuiderhaven 40soldaet0:00:00 cg0:00:00 cg0042v
3[doorgehaald] Wessel Kerkpoortstraat 5soldaet0:00:00 cg0:00:00 cg0045r
3[doorgehaald] Wessel Zuiderhaven 40soldaet0:00:00 cg0:00:00 cg0045r
4 Harmen Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5soldaetgealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3258r
4 Harmen Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40soldaetgealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3258r
4 Geert Ruyter Kerkpoortstraat 5soldaet onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg0059v
4 Geert Ruyter Zuiderhaven 40soldaet onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg0059v
4 Coenraad Fredenburgh Kerkpoortstraat 5soldaet onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg0061r
4 Coenraad Fredenburgh Zuiderhaven 40soldaet onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg0061r
7 Barent de Wolf Kerkpoortstraat 5soldaet onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg00118v
7 Barent de Wolf Zuiderhaven 40soldaet onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg00118v
3 Lourens Lents cum uxoreKerkpoortstraat 5soldaet ten oorlogh, vaert alsbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2143v
3 Lourens Lents cum uxoreZuiderhaven 40soldaet ten oorlogh, vaert alsbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2143v
3 Fredrik Jans Kerkpoortstraat 5soldaet, de vrouw een winkeltjebestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1043r
3 Fredrik Jans Zuiderhaven 40soldaet, de vrouw een winkeltjebestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1043r
4 Abraham Bouman Kerkpoortstraat 5soldaet, geappointeerde7:17:00 cg1:17:00 cg1066r
4 Abraham Bouman Zuiderhaven 40soldaet, geappointeerde7:17:00 cg1:17:00 cg1066r
4 Frans Zeeman weduweKerkpoortstraat 5sonder bedrijfvan gemeen bestaen20:09:00 cg3:09:00 cg2076v
4 Frans Zeeman weduweZuiderhaven 40sonder bedrijfvan gemeen bestaen20:09:00 cg3:09:00 cg2076v
3hopman Poort weduwe3-206Heiligeweg 48sonder bedrijffheeft een maetigh bestaen25:00:00 cg4:00:00 cg1155r
6 Tjieskjen Wybes een weduwe6-068Lanen 11sonder bedrijffbestaet geringh29:03:00 cg4:03:00 cg40106r
7 Jan Bakker cum uxoreKerkpoortstraat 5sonder bedrijffbestaet gering18:01:00 cg3:01:00 cg20131r
7 Jan Bakker cum uxoreZuiderhaven 40sonder bedrijffbestaet gering18:01:00 cg3:01:00 cg20131r
8 Symon Fokkes weduweKerkpoortstraat 5sonder bedrijffbestaet maetigh wel20:00:00 cg3:00:00 cg10134r
8 Symon Fokkes weduweZuiderhaven 40sonder bedrijffbestaet maetigh wel20:00:00 cg3:00:00 cg10134r
8 Haringh Claeses weduwe8-049Weeshuisstraat 21sonder bedrijffbestaet maetigh21:01:00 cg3:01:00 cg30138v
8 Ruird Robijns cum uxore8-089Vijver 6sonder bedrijffbestaet geringh22:08:00 cg3:08:00 cg30142v
8de erven van Hyltje Joris 8-090Vijver 4sonder bedrijffbestaen maetig wel36:07:00 cg6:07:00 cg30142v
8 Sytse Folkerts Kerkpoortstraat 5sonder bedrijffbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg10146r
8 Sytse Folkerts Zuiderhaven 40sonder bedrijffbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg10146r
8 Antje Scheltes Kerkpoortstraat 5sonder bedrijffbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10150r
8 Antje Scheltes Zuiderhaven 40sonder bedrijffbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10150r
8 Antje Harmens Kerkpoortstraat 5sonder bedrijffbestaet maetigh wel14:15:00 cg2:15:00 cg10150r
8 Antje Harmens Zuiderhaven 40sonder bedrijffbestaet maetigh wel14:15:00 cg2:15:00 cg10150r
1 Jacob Tjerks cum uxoreKerkpoortstraat 5soutdraeger20:08:00 cg3:08:00 cg2115r
1 Jacob Tjerks cum uxoreZuiderhaven 40soutdraeger20:08:00 cg3:08:00 cg2115r
3 Hendrik Jansen cum uxore3-155Franekereind 28soutdraegerbestaet maetigh15:05:00 cg2:05:00 cg3251v
3 Jan Jansen de Boer 3-201Heiligeweg 58soutdraegerbestaet gemeen15:01:00 cg2:01:00 cg3054v
3 Sybren Jocchums cum uxore3-202Heiligeweg 56soutdraegerbestaet maetig25:00:00 cg4:00:00 cg2354v
5 Trijntje Hiddes een weduweKerkpoortstraat 5soutkeet, werkt in devan geringh bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg1292r
5 Trijntje Hiddes een weduweZuiderhaven 40soutkeet, werkt in devan geringh bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg1292r
2burgemeester Menalda weduwe2-146Noordijs 11soutsiedersche55:00:00 cg9:00:00 cg2035r
3 Hans Warners cum uxoreKerkpoortstraat 5spinbaes op de stad spinsolderbestaet reedelijk23:15:00 cg3:15:00 cg3044r
3 Hans Warners cum uxoreZuiderhaven 40spinbaes op de stad spinsolderbestaet reedelijk23:15:00 cg3:15:00 cg3044r
1 Lijsbeth Claeses Kerkpoortstraat 5spinsterseer gering van bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1014r
1 Lijsbeth Claeses Zuiderhaven 40spinsterseer gering van bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1014r
1 Grytje Hendriks Kerkpoortstraat 5spoelsterpauper6:12:00 cg1:12:00 cg1016v
1 Grytje Hendriks Zuiderhaven 40spoelsterpauper6:12:00 cg1:12:00 cg1016v
2 Claas Wopkes weduweKerkpoortstraat 5spoelstervan geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg2027v
2 Claas Wopkes weduweZuiderhaven 40spoelstervan geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg2027v
2 Claas Jansen weduweKerkpoortstraat 5spoelsterbesit niets en wint zeer weingh6:12:00 cg1:12:00 cg1029v
2 Claas Jansen weduweZuiderhaven 40spoelsterbesit niets en wint zeer weingh6:12:00 cg1:12:00 cg1029v
2 Maertje Theunis Kerkpoortstraat 5spoelster6:12:00 cg1:12:00 cg1030r
2 Maertje Theunis Zuiderhaven 40spoelster6:12:00 cg1:12:00 cg1030r
3 Ynskjen Jilts een weduwe3-015 spoelsterbestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg1239v
3 Antje Gerrits Kerkpoortstraat 5spoelsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1040r
3 Antje Gerrits Zuiderhaven 40spoelsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1040r
3 Trijntje Dirks een weduweKerkpoortstraat 5spoelsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1050v
3 Trijntje Dirks een weduweZuiderhaven 40spoelsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1050v
3 Saepe Theunis weduweKerkpoortstraat 5spoelsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1052v
3 Saepe Theunis weduweZuiderhaven 40spoelsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1052v
4 Pytter Pyters weduweKerkpoortstraat 5spoelstergering19:05:00 cg3:05:00 cg5067r
4 Pytter Pyters weduweZuiderhaven 40spoelstergering19:05:00 cg3:05:00 cg5067r
4 Roelof Wetsens weduweKerkpoortstraat 5spoelstersijnde arm6:16:00 cg1:16:00 cg1271r
4 Roelof Wetsens weduweZuiderhaven 40spoelstersijnde arm6:16:00 cg1:16:00 cg1271r
5 Dirk Uilkes weduweKerkpoortstraat 5spoelsterbestaet geringh15:13:00 cg2:13:00 cg4081v
5 Dirk Uilkes weduweZuiderhaven 40spoelsterbestaet geringh15:13:00 cg2:13:00 cg4081v
5 Claas Mattheus weduweKerkpoortstraat 5spoelsterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg3090r
5 Claas Mattheus weduweZuiderhaven 40spoelsterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg3090r
5 Jan Wybrens weduwe5-096/2 0spoelstergering6:12:00 cg1:12:00 cg1090r
5 Antje Pytters Kerkpoortstraat 5spoelstervan geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1091v
5 Antje Pytters Zuiderhaven 40spoelstervan geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1091v
6 Sjiouke Tjeerds weduweKerkpoortstraat 5spoelsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg13110v
6 Sjiouke Tjeerds weduweZuiderhaven 40spoelsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg13110v
6 Eelkjen Jacobs Kerkpoortstraat 5spoelstergering, wort door haar vrinden onderhouden6:12:00 cg1:12:00 cg10112r
6 Eelkjen Jacobs Zuiderhaven 40spoelstergering, wort door haar vrinden onderhouden6:12:00 cg1:12:00 cg10112r
7 Fokke Abbes weduweKerkpoortstraat 5spoelsterseer gering6:12:00 cg1:12:00 cg10119r
7 Fokke Abbes weduweZuiderhaven 40spoelsterseer gering6:12:00 cg1:12:00 cg10119r
7 Frans Fransen weduweKerkpoortstraat 5spoelsterseer gering6:16:00 cg1:16:00 cg11123r
7 Frans Fransen weduweZuiderhaven 40spoelsterseer gering6:16:00 cg1:16:00 cg11123r
8 Antje Emmeriks met haer broeder matroos8-111Vijverstraat 6spoelstervan geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg20145r
8 Antje Emmeriks met haer broeder matroos8-111Zuiderhaven 27spoelstervan geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg20145r
7 Bocke Rienstra cum uxore7-151Noorderhaven 72stadsboumeester en winkelierbestaet maetigh wel43:17:00 cg7:17:00 cg40132v
7 Harmanus Viedelius 7-018Voorstraat 81stadsrentemeesterbestaet wel39:19:00 cg6:19:00 cg20119r
2 Cornelus Ecoma cum uxore2-176 stadsschoolmeesterbestaet wel60:00:00 cg10:00:00 cg2337v
7 Jocchum Cornelis cum uxoreKerkpoortstraat 5stadstimmerknegtbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg51130r
7 Jocchum Cornelis cum uxoreZuiderhaven 40stadstimmerknegtbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg51130r
8 Floris Ydes cum uxore8-111/2Vijverstraat 12stadstimmerknegtbestaet seer geringh17:05:00 cg2:05:00 cg41145r
8 Floris Ydes cum uxore8-111/2Vijverstraat 12stadstimmerknegtbestaet seer geringh17:05:00 cg2:05:00 cg41145r
7 Neeltje Greolds Kerkpoortstraat 5stadsvroedvrouwbestaet maetigh17:00:00 cg2:00:00 cg10129r
7 Neeltje Greolds Zuiderhaven 40stadsvroedvrouwbestaet maetigh17:00:00 cg2:00:00 cg10129r
5 Rinse Tjepkes cum uxoreKerkpoortstraat 5stalknegt van Vosmabestaet gemeen18:16:00 cg3:16:00 cg2084r
5 Rinse Tjepkes cum uxoreZuiderhaven 40stalknegt van Vosmabestaet gemeen18:16:00 cg3:16:00 cg2084r
2 Tytte Ruirds cum uxore2-065Hoogstraat 25stalmanvan reedelijk bestaen45:00:00 cg7:00:00 cg3425v
2 Heere Gerbens cum uxore2-093Hoogstraat 51stalman22:00:00 cg3:00:00 cg3029v
1 Tjerk Jans cum uxore1-052Zoutsloot 23steenvoe[r]dergemeen bestaen22:03:00 cg3:03:00 cg225v
1 Marten Lammerts weduwe1-102Zoutsloot 57stijffsterseer gering bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg1211v
4 Trijntje Harmens Kerkpoortstraat 5stijffstergering6:12:00 cg1:12:00 cg1070v
4 Trijntje Harmens Zuiderhaven 40stijffstergering6:12:00 cg1:12:00 cg1070v
5 Grytje Heeremyt een weduweKerkpoortstraat 5stijffsterbestaet maetigh16:12:00 cg1:12:00 cg1095r
5 Grytje Heeremyt een weduweZuiderhaven 40stijffsterbestaet maetigh16:12:00 cg1:12:00 cg1095r
5 Emke Johannes Kerkpoortstraat 5stijffsterbestaet [niet ingevuld]11:12:00 cg2:12:00 cg1097v
5 Emke Johannes Zuiderhaven 40stijffsterbestaet [niet ingevuld]11:12:00 cg2:12:00 cg1097v
6 Pyttje Heeres Kerkpoortstraat 5stijffsterbestaet geringh6:12:00 cg7:12:00 cg20102r
6 Pyttje Heeres Zuiderhaven 40stijffsterbestaet geringh6:12:00 cg7:12:00 cg20102r
8 Aefke Everts Kerkpoortstraat 5stijfstervan geringh bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg10151r
8 Aefke Everts Zuiderhaven 40stijfstervan geringh bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg10151r
8 Tjietske Everts Kerkpoortstraat 5stijfstervan geringh bestaen0:00:00 cg0:00:00 cg10151r
8 Tjietske Everts Zuiderhaven 40stijfstervan geringh bestaen0:00:00 cg0:00:00 cg10151r
7 Aris Dreyer cum uxore7-104Voorstraat 15stoeldrayerbestaet maetigh wel22:11:00 cg3:11:00 cg20128r
5 Jacob Jerimias cum uxore5-055Grote Kerkstraat 20stoeldrayer, mr.bestaet maetigh25:14:00 cg4:14:00 cg2084v
7 Pieter Aris cum uxoreKerkpoortstraat 5stoeldrayersknegtbestaen geringh11:13:00 cg2:13:00 cg32132r
7 Pieter Aris cum uxoreZuiderhaven 40stoeldrayersknegtbestaen geringh11:13:00 cg2:13:00 cg32132r
5 Jan Tjeerds weduweKerkpoortstraat 5stoelsetsterbestaet gemeen9:12:00 cg1:12:00 cg1085v
5 Jan Tjeerds weduweZuiderhaven 40stoelsetsterbestaet gemeen9:12:00 cg1:12:00 cg1085v
2 Pytter Beernts cum uxore2-110Herenwaltje 19stoelwindervan seer geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg5031r
1 Johannes Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5stokersknegt19:05:00 cg3:05:00 cg506v
1 Johannes Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40stokersknegt19:05:00 cg3:05:00 cg506v
8 Cornelis Geerts cum uxoreKerkpoortstraat 5stokersknegtbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg20150v
8 Cornelis Geerts cum uxoreZuiderhaven 40stokersknegtbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg20150v
7 Johannes Caspers cum uxoreKerkpoortstraat 5stookersknegtbestaet maetigh11:13:00 cg2:13:00 cg30125r
7 Johannes Caspers cum uxoreZuiderhaven 40stookersknegtbestaet maetigh11:13:00 cg2:13:00 cg30125r
8 Poulus Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5stookersknegtbestaet geringh12:01:00 cg2:01:00 cg30145v
8 Poulus Jansen cum uxoreZuiderhaven 40stookersknegtbestaet geringh12:01:00 cg2:01:00 cg30145v
4faendrik S. Nauta cum uxore4-231Zuiderhaven 74strandmeesterbestaet maetigh wel52:19:00 cg8:19:00 cg3477r
1 Wigle de Vries cum uxore1-098Zoutsloot 49strandmeester binnendijx44:14:00 cg7:14:00 cg2411r
6 Rintjen Annes cum uxoreKerkpoortstraat 5stuirmanbestaet maetigh wel23:13:00 cg3:13:00 cg22109v
6 Rintjen Annes cum uxoreZuiderhaven 40stuirmanbestaet maetigh wel23:13:00 cg3:13:00 cg22109v
8 Wyger Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5stuirmanbestaet maetig wel18:01:00 cg3:01:00 cg20145r
8 Wyger Dirks cum uxoreZuiderhaven 40stuirmanbestaet maetig wel18:01:00 cg3:01:00 cg20145r
8 Andle Bonnes cum uxoreKerkpoortstraat 5stuirmanbestaet matigh20:09:00 cg3:09:00 cg43148r
8 Andle Bonnes cum uxoreZuiderhaven 40stuirmanbestaet matigh20:09:00 cg3:09:00 cg43148r
8 Thomas Feykes cum uxore8-117Vijverstraat 28stuirmanbestaet maetig11:13:00 cg2:13:00 cg42149r
8 Jacob Ottes cum uxoreKerkpoortstraat 5stuirmanbestaet maetigh11:13:00 cg2:13:00 cg23153v
8 Jacob Ottes cum uxoreZuiderhaven 40stuirmanbestaet maetigh11:13:00 cg2:13:00 cg23153v
8 Eeltje Pieters cum uxoreKerkpoortstraat 5stuirmanbestaet maetigh18:01:00 cg3:01:00 cg20154r
8 Eeltje Pieters cum uxoreZuiderhaven 40stuirmanbestaet maetigh18:01:00 cg3:01:00 cg20154r
6 Sipke Pytters 6-140Schritsen 13stuirman op 't Princejagtbestaet maetigh25:09:00 cg4:09:00 cg20114v
6 Tytte Jans cum uxore6-130Lanen 12stuirman, vaerd voorbestaet gemeen19:13:00 cg3:13:00 cg31113v
6 Tytte Jans cum uxore6-130Lanen 14stuirman, vaerd voorbestaet gemeen19:13:00 cg3:13:00 cg31113v
5 Simon Claeses cum uxoreKerkpoortstraat 5stuirman, vaerend alsbestaen geringh15:06:00 cg2:06:00 cg2181r
5 Simon Claeses cum uxoreZuiderhaven 40stuirman, vaerend alsbestaen geringh15:06:00 cg2:06:00 cg2181r
8 Syble Hayes cum uxore8-079/2Herenknechtenkamerstraat 19stuirman, vaert voorbestaet gemeen20:00:00 cg3:00:00 cg41141v
8 Jan Wybes cum uxore, belast met een swaer huisgesin8-065/2Hondenstraat 5stuurman op 't admiraliteytsjagt29:05:00 cg4:05:00 cg64139v
1 Klaas Sybrens cum uxoreKerkpoortstraat 5suikerbackersknegt17:05:00 cg3:05:00 cg4113v
1 Klaas Sybrens cum uxoreZuiderhaven 40suikerbackersknegt17:05:00 cg3:05:00 cg4113v
1 IJsbrand Thomas cum uxoreKerkpoortstraat 5suikerbackersknegtbestaet seer geringh13:01:00 cg2:01:00 cg2116v
1 IJsbrand Thomas cum uxoreZuiderhaven 40suikerbackersknegtbestaet seer geringh13:01:00 cg2:01:00 cg2116v
6 Hendrik Taek cum uxoreKerkpoortstraat 5suikerbackersknegtbestaet geringh12:13:00 cg2:13:00 cg20112r
6 Hendrik Taek cum uxoreZuiderhaven 40suikerbackersknegtbestaet geringh12:13:00 cg2:13:00 cg20112r
2 Hendrik Duman cum uxoreKerkpoortstraat 5suikerbakkersknegt18:03:00 cg3:03:00 cg2130v
2 Hendrik Duman cum uxoreZuiderhaven 40suikerbakkersknegt18:03:00 cg3:03:00 cg2130v
6 Hendrik Freedriks cum uxoreKerkpoortstraat 5suikerbakkersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg23112r
6 Hendrik Freedriks cum uxoreZuiderhaven 40suikerbakkersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg23112r
4[doorgehaald] Theodorus Gerrits Kerkpoortstraat 5tamboer in 't regiment van Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg0066v
4[doorgehaald] Theodorus Gerrits Zuiderhaven 40tamboer in 't regiment van Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg0066v
6 Mathijs Hagelberg Kerkpoortstraat 5tamboer onder B. Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg00112r
6 Mathijs Hagelberg Zuiderhaven 40tamboer onder B. Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg00112r
2 Dirk Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5ticchelaersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2234r
2 Dirk Jansen cum uxoreZuiderhaven 40ticchelaersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2234r
2burgemeester Weima weduwe2-144Noordijs 5ticchellaerskewel begoedigdt78:19:00 cg13:19:00 cg3035r
2 Wybe Pieters vrijgeselKerkpoortstraat 5ticchellaersknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1031r
2 Wybe Pieters vrijgeselZuiderhaven 40ticchellaersknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1031r
4 Tjerk IJsenbeek cum uxore4-005Schritsen 52timmermanvan gemeen bestaen18:01:00 cg3:01:00 cg2056v
4 Tjerk IJsenbeek cum uxore4-005Schritsen 52timmermanvan gemeen bestaen18:01:00 cg3:01:00 cg2056v
4 Jacob Tjallings cum uxore4-187Rozengracht 6timmermanbestaet gemeen23:12:00 cg3:12:00 cg2273v
5 Tjeerd Cornelis cum uxoreKerkpoortstraat 5timmermanbestaet gemeen17:00:00 cg2:00:00 cg2081r
5 Tjeerd Cornelis cum uxoreZuiderhaven 40timmermanbestaet gemeen17:00:00 cg2:00:00 cg2081r
5 Pytter Reynders cum uxore5-023Kleine Kerkstraat 4timmermanbestaet gemeen21:15:00 cg3:15:00 cg2182r
5 Heyn Freerks cum uxore5-065Lanen 93timmermanbestaet reedelijk wel22:11:00 cg3:11:00 cg2086v
5 Jacob Sybes cum uxoreKerkpoortstraat 5timmermanvan gemeen bestaen18:01:00 cg3:01:00 cg2088v
5 Jacob Sybes cum uxoreZuiderhaven 40timmermanvan gemeen bestaen18:01:00 cg3:01:00 cg2088v
5 Schelte Sipkes cum uxoreKerkpoortstraat 5timmermanbestaet geringh16:09:00 cg2:09:00 cg2597v
5 Schelte Sipkes cum uxoreZuiderhaven 40timmermanbestaet geringh16:09:00 cg2:09:00 cg2597v
8 Cornelis Cornelis cum uxoreKerkpoortstraat 5timmermanbestaet maetigh13:01:00 cg2:01:00 cg20139r
8 Cornelis Cornelis cum uxoreZuiderhaven 40timmermanbestaet maetigh13:01:00 cg2:01:00 cg20139r
8 Jacob Jetses cum uxoreKerkpoortstraat 5timmermanbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22143r
8 Jacob Jetses cum uxoreZuiderhaven 40timmermanbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22143r
8 Pytter Hylkes cum uxoreKerkpoortstraat 5timmermanbestaet maetigh19:01:00 cg3:01:00 cg21150r
8 Pytter Hylkes cum uxoreZuiderhaven 40timmermanbestaet maetigh19:01:00 cg3:01:00 cg21150r
1 Jacob Wouters Kerkpoortstraat 5timmerman, mr.bestaet wel14:15:00 cg2:15:00 cg109r
1 Jacob Wouters Zuiderhaven 40timmerman, mr.bestaet wel14:15:00 cg2:15:00 cg109r
2 Eelke Jelles 2-004/2Zoutsloot 93timmerman, mr.bestaet reedelijk22:11:00 cg3:11:00 cg2020r
2 Claas Norel cum uxoreKerkpoortstraat 5timmerman, mr.bestaet geringh20:01:00 cg3:01:00 cg2225r
2 Claas Norel cum uxoreZuiderhaven 40timmerman, mr.bestaet geringh20:01:00 cg3:01:00 cg2225r
2 Jan Andries 2-145Noordijs 9timmerman, mr.van gemeen bestaen28:00:00 cg4:00:00 cg2135r
2 Jan Andries 2-145Noordijs 9timmerman, mr.van gemeen bestaen28:00:00 cg4:00:00 cg2135r
3 Hendrik Fransen cum uxore3-011Oosterkeetstraat 5timmerman, mr.bestaet maetigh21:15:00 cg3:15:00 cg2139r
4 Poulus Dirks cum uxore4-046Schritsen 50timmerman, mr.bestaet maetig wel27:15:00 cg4:15:00 cg2160r
4 Tjebbe Gosses cum uxore4-165Zuiderplein 3timmerman, mr.bestaet maetigh24:16:00 cg4:16:00 cg3071r
4 Fokke Simons cum uxore4-185Rozengracht 8timmerman, mr.bestaet maetig wel36:07:00 cg6:07:00 cg3073r
4 Fokke Simons cum uxore4-185Spinhuisstraat 13timmerman, mr.bestaet maetig wel36:07:00 cg6:07:00 cg3073r
5 Sjoerd Johannes cum uxore5-165Lanen 34timmerman, mr.bestaet wel32:00:00 cg5:00:00 cg3097r
6 Sybren Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5timmerman, mr.bestaet wel44:01:00 cg7:01:00 cg62107r
6 Sybren Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40timmerman, mr.bestaet wel44:01:00 cg7:01:00 cg62107r
6 Ellert Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5timmerman, mr.bestaet maetigh20:09:00 cg3:09:00 cg20116v
6 Ellert Jansen cum uxoreZuiderhaven 40timmerman, mr.bestaet maetigh20:09:00 cg3:09:00 cg20116v
7 Dirk Cornelis cum uxore7-059Sint Jacobstraat 6timmerman, mr.bestaet maetigh30:00:00 cg5:00:00 cg22123v
8 Hendrik Cornelis cum uxoreKerkpoortstraat 5timmerman, mr.bestaet [niet ingevuld]20:17:00 cg3:17:00 cg51148r
8 Hendrik Cornelis cum uxoreZuiderhaven 40timmerman, mr.bestaet [niet ingevuld]20:17:00 cg3:17:00 cg51148r
2 Doeke Symons cum uxoreKerkpoortstraat 5timmerman, mr. en pannebakker31:14:00 cg5:14:00 cg3223r
2 Doeke Symons cum uxoreZuiderhaven 40timmerman, mr. en pannebakker31:14:00 cg5:14:00 cg3223r
2 Douwe Gabbes cum uxoreKerkpoortstraat 5timmerman, mr. en winkelier22:03:00 cg3:03:00 cg2237v
2 Douwe Gabbes cum uxoreZuiderhaven 40timmerman, mr. en winkelier22:03:00 cg3:03:00 cg2237v
2 Bouwe Claeses cum uxoreKerkpoortstraat 5timmermansknegt17:09:00 cg2:09:00 cg2329v
2 Bouwe Claeses cum uxoreZuiderhaven 40timmermansknegt17:09:00 cg2:09:00 cg2329v
3 Pieter Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5timmermansknegtvan seer geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg3441r
3 Pieter Jansen cum uxoreZuiderhaven 40timmermansknegtvan seer geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg3441r
4 Pieter Eelkes cum uxore4-052Hofstraat 37timmermansknegtsober17:08:00 cg2:08:00 cg2160v
4 Broer Wybrens cum uxoreKerkpoortstraat 5timmermansknegtbestaet geringh17:13:00 cg2:13:00 cg2267r
4 Broer Wybrens cum uxoreZuiderhaven 40timmermansknegtbestaet geringh17:13:00 cg2:13:00 cg2267r
4 Jan van Blessum cum uxoreKerkpoortstraat 5timmermansknegtbestaet geringh18:01:00 cg3:01:00 cg2669r
4 Jan van Blessum cum uxoreZuiderhaven 40timmermansknegtbestaet geringh18:01:00 cg3:01:00 cg2669r
6 Hendrik Sybrens cum uxoreKerkpoortstraat 5timmermansknegtbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20107r
6 Hendrik Sybrens cum uxoreZuiderhaven 40timmermansknegtbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20107r
6 Jacob Baukes cum uxoreKerkpoortstraat 5timmermansknegtbestaet gemeen14:09:00 cg2:09:00 cg20109r
6 Jacob Baukes cum uxoreZuiderhaven 40timmermansknegtbestaet gemeen14:09:00 cg2:09:00 cg20109r
7 Marten Fokkes Kerkpoortstraat 5timmermansknegtbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10119r
7 Marten Fokkes Zuiderhaven 40timmermansknegtbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10119r
8 Jan Eellerts cum uxoreKerkpoortstraat 5timmermansknegtbestaet geringh13:05:00 cg2:05:00 cg23145r
8 Jan Eellerts cum uxoreZuiderhaven 40timmermansknegtbestaet geringh13:05:00 cg2:05:00 cg23145r
2 Jan Baentjer cum uxoreKerkpoortstraat 5timmermansknegt en gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg4523v
2 Jan Baentjer cum uxoreZuiderhaven 40timmermansknegt en gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg4523v
4 Tjebbe Spannenburgh cum uxore4-027Brouwersstraat 14tinnegieterbestaet maetigh wel25:00:00 cg4:00:00 cg2058v
6vroedsman Siccama cum uxore6-033Voorstraat 10tinnegieter, mr.bestaet wel55:09:00 cg9:09:00 cg40103v
5 Johannes van Zeyst cum uxoreKerkpoortstraat 5toornblaeserbestaet gemeen18:17:00 cg3:17:00 cg4284v
5 Johannes van Zeyst cum uxoreZuiderhaven 40toornblaeserbestaet gemeen18:17:00 cg3:17:00 cg4284v
2 Ulbe Jans Menalda cum uxore2-059Hoogstraat 11trekschippereen goed bestaen32:15:00 cg5:15:00 cg2025r
2 Bauke Cornelus cum uxore2-068/2 trekschipper15:16:00 cg2:16:00 cg2027r
2 Jan Sybes Kerkpoortstraat 5trekschipperbestaet taemelijk wel22:11:00 cg3:11:00 cg2032v
2 Jan Sybes Zuiderhaven 40trekschipperbestaet taemelijk wel22:11:00 cg3:11:00 cg2032v
2 Lieuwe Willems cum uxoreKerkpoortstraat 5trekschipper24:15:00 cg4:15:00 cg2137r
2 Lieuwe Willems cum uxoreZuiderhaven 40trekschipper24:15:00 cg4:15:00 cg2137r
2 Tjalling Tjallings cum uxore2-183William Boothstraat 39trekschipper23:13:00 cg3:13:00 cg2237v
3 Johannes Fransbergen cum uxoreKerkpoortstraat 5trekschipperbestaet reedelijk14:09:00 cg2:09:00 cg2042v
3 Johannes Fransbergen cum uxoreZuiderhaven 40trekschipperbestaet reedelijk14:09:00 cg2:09:00 cg2042v
3 Fedde Haerings cum uxoreKerkpoortstraat 5trekschipperbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg0054v
3 Fedde Haerings cum uxoreZuiderhaven 40trekschipperbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg0054v
4 Gijsbert Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5trekschipperbestaet geringh15:01:00 cg2:01:00 cg3066r
4 Gijsbert Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40trekschipperbestaet geringh15:01:00 cg2:01:00 cg3066r
5 Dirk Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5trekschipperbestaet gemeen18:01:00 cg3:01:00 cg2086r
5 Dirk Pytters cum uxoreZuiderhaven 40trekschipperbestaet gemeen18:01:00 cg3:01:00 cg2086r
5 Jan Hansen cum uxoreKerkpoortstraat 5trekschipperbestaet maetig23:15:00 cg3:15:00 cg3088r
5 Jan Hansen cum uxoreZuiderhaven 40trekschipperbestaet maetig23:15:00 cg3:15:00 cg3088r
5 Jacob Willems cum uxore5-118Heiligeweg 24trekschipperbestaet reedelijk36:03:00 cg6:03:00 cg4193r
6 Lolke Sytses Kerkpoortstraat 5trekschipperbestaet redelijk wel12:04:00 cg2:04:00 cg10109v
6 Lolke Sytses Zuiderhaven 40trekschipperbestaet redelijk wel12:04:00 cg2:04:00 cg10109v
6 Jelmer Gerbens cum uxoreKerkpoortstraat 5trekschippervan geringh bestaen17:00:00 cg2:00:00 cg20113r
6 Jelmer Gerbens cum uxoreZuiderhaven 40trekschippervan geringh bestaen17:00:00 cg2:00:00 cg20113r
7 Jan Tabes cum uxore7-042Rommelhaven 22trekschipperbestaet geringh12:13:00 cg2:13:00 cg20121r
5 Douwe Pieters cum uxore, hieronder twee slaepers5-006Voorstraat 84trekschipper en schoenmaker26:00:00 cg4:00:00 cg5080v
1 Jacob Eyberts cum uxoreKerkpoortstraat 5trekschipper en winkelierbestaen reedelijk28:07:00 cg4:07:00 cg2015r
1 Jacob Eyberts cum uxoreZuiderhaven 40trekschipper en winkelierbestaen reedelijk28:07:00 cg4:07:00 cg2015r
2 Simon Sybrens cum uxore2-010Zoutsloot 79trekschipper op Leeuwarden et vice versavan een maetigh bestaen14:09:00 cg2:09:00 cg2020r
4 Jacobus Reeman Kerkpoortstraat 5trompetter op 't Prince Jagtbestaet van sijn tractement22:11:00 cg3:11:00 cg2079r
4 Jacobus Reeman Zuiderhaven 40trompetter op 't Prince Jagtbestaet van sijn tractement22:11:00 cg3:11:00 cg2079r
8 Johannes Harings Kerkpoortstraat 5trompetter op 't admiraliteytsjagtbestaet van sijn bedieninge18:00:00 cg3:00:00 cg10149v
8 Johannes Harings Zuiderhaven 40trompetter op 't admiraliteytsjagtbestaet van sijn bedieninge18:00:00 cg3:00:00 cg10149v
2 Age Cornelis cum uxore2-103Hoogstraat 30turf- en sakkedraeger15:13:00 cg2:13:00 cg4030v
1 Okke Doedes cum uxore1-040Zoutsloot 21turfdraeger16:13:00 cg2:13:00 cg316r
1 Claas Jacobs cum uxore1-062Zoutsloot 28turfdraeger20:00:00 cg3:00:00 cg417v
2 Wybe Durks cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdraeger11:13:00 cg2:13:00 cg2124v
2 Wybe Durks cum uxoreZuiderhaven 40turfdraeger11:13:00 cg2:13:00 cg2124v
2 Feyte Hoytes cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdraeger11:13:00 cg2:13:00 cg3226r
2 Feyte Hoytes cum uxoreZuiderhaven 40turfdraeger11:13:00 cg2:13:00 cg3226r
2 Roelof Tjerks cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdraeger14:09:00 cg2:09:00 cg2028r
2 Roelof Tjerks cum uxoreZuiderhaven 40turfdraeger14:09:00 cg2:09:00 cg2028r
2 Tjeerd Sandstra cum uxore2-100Hoogstraat 32turfdraeger17:00:00 cg2:00:00 cg2030r
2 Gerrit Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdraeger11:13:00 cg2:13:00 cg2233r
2 Gerrit Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40turfdraeger11:13:00 cg2:13:00 cg2233r
3 Jan de Boer 3-035Nieuwstraat 28turfdraegerbestaet nae sijn doen redelijk wel18:01:00 cg3:01:00 cg2041r
3 Sytse Andries cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdraegerbestaet reedelijk15:06:00 cg2:06:00 cg2150r
3 Sytse Andries cum uxoreZuiderhaven 40turfdraegerbestaet reedelijk15:06:00 cg2:06:00 cg2150r
3 Pieter Joosten cum uxore3-151Franekereind 36turfdraeger12:13:00 cg2:13:00 cg2050v
4 Theunis Wouters 4-068Kerkpoortstraat 57turfdraegerbestaet geringh19:05:00 cg3:05:00 cg1262r
4 Jan Annes cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdraegerbestaet geringh18:03:00 cg3:03:00 cg2166v
4 Jan Annes cum uxoreZuiderhaven 40turfdraegerbestaet geringh18:03:00 cg3:03:00 cg2166v
5 Albert Joekkes cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdraegergealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3480r
5 Albert Joekkes cum uxoreZuiderhaven 40turfdraegergealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3480r
5 Cornelis Jacobus cum uxore5-001Voorstraat 94turfdraegerbestaet reedelijk27:03:00 cg4:03:00 cg3180r
5 Hille Claeses cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdraegerbestaet gemeen21:09:00 cg3:09:00 cg4181r
5 Hille Claeses cum uxoreZuiderhaven 40turfdraegerbestaet gemeen21:09:00 cg3:09:00 cg4181r
5 Hans Abrahams cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdraegerbestaen sober11:13:00 cg2:13:00 cg2583v
5 Hans Abrahams cum uxoreZuiderhaven 40turfdraegerbestaen sober11:13:00 cg2:13:00 cg2583v
5 Harrit Eeuwes cum uxore5-101 0turfdraegerbestaet maetigh19:13:00 cg3:13:00 cg3191r
5 Gerrit Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdraegerbestaet maetigh20:00:00 cg3:00:00 cg2194r
5 Gerrit Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40turfdraegerbestaet maetigh20:00:00 cg3:00:00 cg2194r
6 Wybe Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdraegerbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg41102r
6 Wybe Jansen cum uxoreZuiderhaven 40turfdraegerbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg41102r
6 Frans Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdraegerbestaet maetigh17:00:00 cg2:00:00 cg20115r
6 Frans Pytters cum uxoreZuiderhaven 40turfdraegerbestaet maetigh17:00:00 cg2:00:00 cg20115r
7 Jurjen Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdraegerbestaet maetigh17:08:00 cg2:08:00 cg21119r
7 Jurjen Jansen cum uxoreZuiderhaven 40turfdraegerbestaet maetigh17:08:00 cg2:08:00 cg21119r
7 Ype Heeres cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdraegerbestaet geringh15:01:00 cg2:01:00 cg30120r
7 Ype Heeres cum uxoreZuiderhaven 40turfdraegerbestaet geringh15:01:00 cg2:01:00 cg30120r
7 Taeke Heyns Kerkpoortstraat 5turfdraegerbestaet maetigh14:05:00 cg2:05:00 cg21120r
7 Taeke Heyns Zuiderhaven 40turfdraegerbestaet maetigh14:05:00 cg2:05:00 cg21120r
7 Jacob Folkerts cum uxore7-043Rommelhaven 20turfdraegerbestaet maetigh wel28:07:00 cg4:07:00 cg20121v
8 Tjebbe Douwes cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdraegerbestaet geringh14:17:00 cg2:17:00 cg24138r
8 Tjebbe Douwes cum uxoreZuiderhaven 40turfdraegerbestaet geringh14:17:00 cg2:17:00 cg24138r
3 Eeke Sjoerds 3-205Heiligeweg 50turfdraeger en geleybackersknegtbestaet reedelijk wel17:00:00 cg2:00:00 cg1055r
1 Hendrik Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdraeger en winkelier17:08:00 cg3:08:00 cg2112r
1 Hendrik Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40turfdraeger en winkelier17:08:00 cg3:08:00 cg2112r
7 Abbe Jansen cum uxore7-062Sint Jacobstraat 14turfdraeger en winkelierbestaet maetigh wel30:00:00 cg5:00:00 cg31124r
3 Wopke Johannes cum uxore3-013Lombardstraat 8turfdraeger, trekschipper en winkelierbestaet maetigh29:09:00 cg4:09:00 cg3039r
5 Hendrik Daniëls cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdragerbestaet geringh17:09:00 cg2:09:00 cg2391r
5 Hendrik Daniëls cum uxoreZuiderhaven 40turfdragerbestaet geringh17:09:00 cg2:09:00 cg2391r
3 Pieter Claeses cum uxoreKerkpoortstraat 5turffdraeger en weevervan maetigh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2240v
3 Pieter Claeses cum uxoreZuiderhaven 40turffdraeger en weevervan maetigh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2240v
1 Fijke Broers een weduweKerkpoortstraat 5turfmeetstervan geringh bestaen10:04:00 cg1:04:00 cg2012r
1 Fijke Broers een weduweZuiderhaven 40turfmeetstervan geringh bestaen10:04:00 cg1:04:00 cg2012r
3 Jilt Baukes weduwe3-015 turfmeetstereen seer gering bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1039r
5 Antje Hendriks een weduweKerkpoortstraat 5turfmeetsterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg2084v
5 Antje Hendriks een weduweZuiderhaven 40turfmeetsterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg2084v
5 Yffke Willems een weduweKerkpoortstraat 5turfmeetsterbestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1086r
5 Yffke Willems een weduweZuiderhaven 40turfmeetsterbestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1086r
5 Gerben Menses weduweKerkpoortstraat 5turfmeetsterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg2095r
5 Gerben Menses weduweZuiderhaven 40turfmeetsterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg2095r
5 Jaepjen Pytters Kerkpoortstraat 5turfmeetsterbestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg1196r
5 Jaepjen Pytters Zuiderhaven 40turfmeetsterbestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg1196r
5 Hendrik Martens weduweKerkpoortstraat 5turfmeetsterbestaet soober6:16:00 cg1:16:00 cg5198v
5 Hendrik Martens weduweZuiderhaven 40turfmeetsterbestaet soober6:16:00 cg1:16:00 cg5198v
6 Lieuwe Huberts weduwe6-060Lanen 7turfmeetstervan goed bestaen18:01:00 cg3:01:00 cg20105v
6 Albertje Willems 6-101Lanen 59turfmeetsterbestaet gemeen6:12:00 cg1:12:00 cg10110r
6 Albertje Willems 6-101Lanen 61turfmeetsterbestaet gemeen6:12:00 cg1:12:00 cg10110r
7 Cornelis Thomas weduweKerkpoortstraat 5turfmeetstervan gering bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg12123v
7 Cornelis Thomas weduweZuiderhaven 40turfmeetstervan gering bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg12123v
8 Antje Pytters Kerkpoortstraat 5turfmeetsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10151r
8 Antje Pytters Zuiderhaven 40turfmeetsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10151r
2 Andries Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5turfvaarder18:00:00 cg3:00:00 cg2028v
2 Andries Jansen cum uxoreZuiderhaven 40turfvaarder18:00:00 cg3:00:00 cg2028v
2 Jacob Poppes cum uxore2-099Hoogstraat 34turfvoerder20:03:00 cg3:03:00 cg3030r
5 Heere Hoytes cum uxore5-076Heiligeweg 13turfvoerdervan gemeen bestaen21:09:00 cg3:09:00 cg4187v
5 Boote Gerbens cum uxoreKerkpoortstraat 5turfvoerdervan reedelijk bestaen17:00:00 cg2:00:00 cg2093v
5 Boote Gerbens cum uxoreZuiderhaven 40turfvoerdervan reedelijk bestaen17:00:00 cg2:00:00 cg2093v
5 Wybren Bartels Kerkpoortstraat 5uirwerkmaekerbestaet gemeen9:01:00 cg1:01:00 cg1094v
5 Wybren Bartels Zuiderhaven 40uirwerkmaekerbestaet gemeen9:01:00 cg1:01:00 cg1094v
3 Johannes Douwes 3-066Grote Kerkstraat 31uitdraegerbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg1144r
6 Gerryt Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5uitdraegerbestaet wel25:00:00 cg4:00:00 cg20101r
6 Gerryt Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40uitdraegerbestaet wel25:00:00 cg4:00:00 cg20101r
3 Sjoerd Olpherts weduweKerkpoortstraat 5uitdraegsterbestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg3444r
3 Sjoerd Olpherts weduweZuiderhaven 40uitdraegsterbestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg3444r
3 Pieter Joekes vrijgeselKerkpoortstraat 5uytdraegerbestaet reedelijk11:12:00 cg1:12:00 cg1043v
3 Pieter Joekes vrijgeselZuiderhaven 40uytdraegerbestaet reedelijk11:12:00 cg1:12:00 cg1043v
4 Jan Luitjens cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerend persoonvan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2275r
4 Jan Luitjens cum uxoreZuiderhaven 40vaerend persoonvan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2275r
7 Rinse Abbes cum uxore, sijnde de man nae Oost Indiën7-052 vaerend persoonbestaet reedelijk11:09:00 cg2:09:00 cg20123r
7 Aene Martens cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerend persoonvan gering bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg20132r
7 Aene Martens cum uxoreZuiderhaven 40vaerend persoonvan gering bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg20132r
1 Keympe Johannes cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerendpersoon13:05:00 cg2:05:00 cg2311r
1 Keympe Johannes cum uxoreZuiderhaven 40vaerendpersoon13:05:00 cg2:05:00 cg2311r
4 Dirk Tjeerds cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerendpersoonbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2479r
4 Dirk Tjeerds cum uxoreZuiderhaven 40vaerendpersoonbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2479r
7 Claas Ypes cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerendpersoonbestaet gering11:09:00 cg2:09:00 cg20127v
7 Claas Ypes cum uxoreZuiderhaven 40vaerendpersoonbestaet gering11:09:00 cg2:09:00 cg20127v
8 Claas Johannes cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerendpersoonbestaet gemeen11:13:00 cg2:13:00 cg21143r
8 Claas Johannes cum uxoreZuiderhaven 40vaerendpersoonbestaet gemeen11:13:00 cg2:13:00 cg21143r
8 Okke Hessels cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerendpersoonbestaet geringh18:00:00 cg3:00:00 cg31150v
8 Okke Hessels cum uxoreZuiderhaven 40vaerendpersoonbestaet geringh18:00:00 cg3:00:00 cg31150v
8 Jacob Jurres cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerendpersoonbestaet maetig11:13:00 cg2:13:00 cg21152r
8 Jacob Jurres cum uxoreZuiderhaven 40vaerendpersoonbestaet maetig11:13:00 cg2:13:00 cg21152r
1 Oede Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerendspersoonbestaet gemeen25:00:00 cg4:00:00 cg306v
1 Oede Pytters cum uxoreZuiderhaven 40vaerendspersoonbestaet gemeen25:00:00 cg4:00:00 cg306v
1 Walte Hayes cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerendspersoon22:17:00 cg3:17:00 cg608v
1 Walte Hayes cum uxoreZuiderhaven 40vaerendspersoon22:17:00 cg3:17:00 cg608v
4 Regt Symons cum uxore4-131Hofstraat 25vaerendspersoonseer geringh20:09:00 cg3:09:00 cg4368r
4 Meyndert Hansen cum uxore4-163Hofstraat 5vaerendspersoonvan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg3070v
5 Jan Claesen Kerkpoortstraat 5vaerendspersoon11:09:00 cg2:09:00 cg2083v
5 Jan Claesen Zuiderhaven 40vaerendspersoon11:09:00 cg2:09:00 cg2083v
5 Pieter Jocchums cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerendspersoonbestaet gemeen22:11:00 cg3:11:00 cg2085v
5 Pieter Jocchums cum uxoreZuiderhaven 40vaerendspersoonbestaet gemeen22:11:00 cg3:11:00 cg2085v
5 Thijs Nanninghs cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerendspersoonvan gemeen bestaen20:00:00 cg3:00:00 cg2395r
5 Thijs Nanninghs cum uxoreZuiderhaven 40vaerendspersoonvan gemeen bestaen20:00:00 cg3:00:00 cg2395r
6 Warner Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerendspersoonbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg23104r
6 Warner Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40vaerendspersoonbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg23104r
4 Jetse Ottes 4-161Hofstraat 1vaerendspersoon als scheepstimmermanvan een gemeen bestaen15:08:00 cg2:08:00 cg1270v
4 Jacob Joukes cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerendspersoon als scheepstimmermanvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2071r
4 Jacob Joukes cum uxoreZuiderhaven 40vaerendspersoon als scheepstimmermanvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2071r
1 Foeke Claeses cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerendspersoon timmerman18:00:00 cg3:00:00 cg208v
1 Foeke Claeses cum uxoreZuiderhaven 40vaerendspersoon timmerman18:00:00 cg3:00:00 cg208v
5 Claes Haerings cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerenspersoonbestaet maetigh11:09:00 cg2:09:00 cg2085r
5 Claes Haerings cum uxoreZuiderhaven 40vaerenspersoonbestaet maetigh11:09:00 cg2:09:00 cg2085r
7 Sybe Andrys cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerenspersoonbestaet maetigh24:14:00 cg4:14:00 cg32125v
7 Sybe Andrys cum uxoreZuiderhaven 40vaerenspersoonbestaet maetigh24:14:00 cg4:14:00 cg32125v
4 Dirk Bartlingh cum uxore4-155Brouwersstraat 17varkenslaegervan maetigh bestaen34:09:00 cg5:09:00 cg2569v
1 Wytse Wassenaar Kerkpoortstraat 5veerschippers gildeboodeeen gering bestaen13:05:00 cg2:05:00 cg103v
1 Wytse Wassenaar Zuiderhaven 40veerschippers gildeboodeeen gering bestaen13:05:00 cg2:05:00 cg103v
4 Dirk Scheltinga 4-202Schoolstraat 2vendumeester en eerste clerq aen't collegie ter admiraliteytbestaet wel106:11:00 cg17:11:00 cg3075v
5 Theunis Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5verkenslaegerbestaet gemeen20:09:00 cg3:09:00 cg2097r
5 Theunis Dirks cum uxoreZuiderhaven 40verkenslaegerbestaet gemeen20:09:00 cg3:09:00 cg2097r
7vroedsman Heymans cum uxore7-097Voorstraat 29verver, mr. en coopmanbestaet wel66:13:00 cg11:13:00 cg21127r
7 Age Uilenburg Kerkpoortstraat 5verwersknegtbestaet maetigh wel7:17:00 cg1:17:00 cg10123v
7 Age Uilenburg Zuiderhaven 40verwersknegtbestaet maetigh wel7:17:00 cg1:17:00 cg10123v
2 Theunis Arjens Kerkpoortstraat 5visafdraegervan een geringh bestaen7:17:00 cg1:17:00 cg1019v
2 Theunis Arjens Zuiderhaven 40visafdraegervan een geringh bestaen7:17:00 cg1:17:00 cg1019v
1 Sybe Aukes weduwe1-021Noorderhaven 35visafdraegster6:12:00 cg1:12:00 cg103r
6 Gabe Sybesma cum uxore6-158Kleine Bredeplaats 12visafslaegerbestaet wel44:11:00 cg7:11:00 cg21116v
7 Jan Wybes Hop cum uxoreKerkpoortstraat 5vismanbestaet maetigh24:16:00 cg4:16:00 cg23129r
7 Jan Wybes Hop cum uxoreZuiderhaven 40vismanbestaet maetigh24:16:00 cg4:16:00 cg23129r
1 Weltje Wopkes Kerkpoortstraat 5vistehuisbringster6:12:00 cg1:12:00 cg101r
1 Weltje Wopkes Zuiderhaven 40vistehuisbringster6:12:00 cg1:12:00 cg101r
1 Antje Lenses Kerkpoortstraat 5viswijffpauper6:16:00 cg1:16:00 cg227r
1 Antje Lenses Zuiderhaven 40viswijffpauper6:16:00 cg1:16:00 cg227r
1 Douwe Wybes weduwe1-068Zeilmakersstraat 17viswijff6:12:00 cg1:12:00 cg318v
7 Claas Rintjes weduwe, met Jan HendriksKerkpoortstraat 5viswijffvan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg31130r
7 Claas Rintjes weduwe, met Jan HendriksZuiderhaven 40viswijffvan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg31130r
1 Meyer Markus cum uxoreKerkpoortstraat 5vleeshouwerbestaende geringh24:14:00 cg4:14:00 cg3217r
1 Meyer Markus cum uxoreZuiderhaven 40vleeshouwerbestaende geringh24:14:00 cg4:14:00 cg3217r
7 Sytse Hessels cum uxore7-033Noordijs 12vleeshouwer, mr.bestaet geringh18:01:00 cg3:01:00 cg20120v
7 Lieuwe Hiddes cum uxore7-096Voorstraat 31vleeshouwer, mr.bestaet maetigh wel66:13:00 cg11:13:00 cg34127r
7 Lourens Claesen cum uxoreKerkpoortstraat 5vleeshouwer, mr.bestaet gering17:08:00 cg2:08:00 cg21130v
7 Lourens Claesen cum uxoreZuiderhaven 40vleeshouwer, mr.bestaet gering17:08:00 cg2:08:00 cg21130v
1 Yetske Cornelis Kerkpoortstraat 5vlegstereen geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg107v
1 Yetske Cornelis Zuiderhaven 40vlegstereen geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg107v
5 Janke Wildschut 5-070Heiligeweg 1vlegsterbestaet gemeen6:12:00 cg1:12:00 cg1087r
6 Susanna Hayes Kerkpoortstraat 5vlegtsterseer gering6:12:00 cg1:12:00 cg10103r
6 Susanna Hayes Zuiderhaven 40vlegtsterseer gering6:12:00 cg1:12:00 cg10103r
5 Philippus Swart 5-073Heiligeweg 7voorsanger van Groote Kerkbestaet wel39:19:00 cg6:19:00 cg2087v
4 Swaentje Fokkes een weduweKerkpoortstraat 5vroedvrouwbestaet maetigh15:01:00 cg2:01:00 cg2070v
4 Swaentje Fokkes een weduweZuiderhaven 40vroedvrouwbestaet maetigh15:01:00 cg2:01:00 cg2070v
4 Uilke Meelis cum uxore4-044Raamstraat 3waegenaerbestaet geringh20:00:00 cg3:00:00 cg2359v
4 Ulbe Sjoukes cum uxoreKerkpoortstraat 5waegenaerbestaet geringh24:13:00 cg4:13:00 cg4363r
4 Ulbe Sjoukes cum uxoreZuiderhaven 40waegenaerbestaet geringh24:13:00 cg4:13:00 cg4363r
4 Gerben Gerryts cum uxoreKerkpoortstraat 5waegenmaekerbestaet maetigh wel18:16:00 cg3:16:00 cg2070r
4 Gerben Gerryts cum uxoreZuiderhaven 40waegenmaekerbestaet maetigh wel18:16:00 cg3:16:00 cg2070r
2 Cornelis Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5waegenmaekersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2137r
2 Cornelis Pytters cum uxoreZuiderhaven 40waegenmaekersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2137r
6 Rein Hoytes Brouwer cum uxore6-041Kleine Bredeplaats 7waegmeesterbestaet wel72:01:00 cg12:01:00 cg40104r
3 Minne Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5waeterhaelderbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg3343r
3 Minne Pytters cum uxoreZuiderhaven 40waeterhaelderbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg3343r
6 Jacob Johannes cum uxoreKerkpoortstraat 5waeterhaelderbestaet geringh13:05:00 cg2:05:00 cg23111v
6 Jacob Johannes cum uxoreZuiderhaven 40waeterhaelderbestaet geringh13:05:00 cg2:05:00 cg23111v
2 Cornelius Lourens cum uxoreKerkpoortstraat 5waeterhaelder voor zoutkeeten en winkelier27:13:00 cg4:13:00 cg3324r
2 Cornelius Lourens cum uxoreZuiderhaven 40waeterhaelder voor zoutkeeten en winkelier27:13:00 cg4:13:00 cg3324r
4 Jurjen Carsten cum uxore4-257Zuiderstraat 17wagenaer en herbergierbestaet wel60:01:00 cg10:01:00 cg4079r
4 Jurjen Carsten cum uxore4-257Zuiderstraat 19wagenaer en herbergierbestaet wel60:01:00 cg10:01:00 cg4079r
7 Douwe Lieuwes cum uxoreKerkpoortstraat 5wagenmaeker en stads aschkarremanbestaet maetigh wel22:14:00 cg3:14:00 cg23123r
7 Douwe Lieuwes cum uxoreZuiderhaven 40wagenmaeker en stads aschkarremanbestaet maetigh wel22:14:00 cg3:14:00 cg23123r
2 Hans Johannes Kerkpoortstraat 5wagenmaeker, mr.bestaet maetigh24:00:00 cg4:00:00 cg3029r
2 Hans Johannes Zuiderhaven 40wagenmaeker, mr.bestaet maetigh24:00:00 cg4:00:00 cg3029r
7 Wouter Arents 7-002Sint Jacobstraat 3wagtgeldophaelderbestaet maetigh wel28:07:00 cg4:07:00 cg20118r
2 Gorrit Dirks weduweKerkpoortstraat 5waschteroud en bestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1027v
2 Gorrit Dirks weduweZuiderhaven 40waschteroud en bestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1027v
6 Geertje Jans Kerkpoortstraat 5waschterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10109r
6 Geertje Jans Zuiderhaven 40waschterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10109r
8 Yttje Luytjens een weduweKerkpoortstraat 5waschtergering6:16:00 cg1:16:00 cg30140r
8 Yttje Luytjens een weduweZuiderhaven 40waschtergering6:16:00 cg1:16:00 cg30140r
1 Ybeltje Jans 1-140 wasterbestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1016v
3 Claaske Hobbes een weduweKerkpoortstraat 5wasterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg4051v
3 Claaske Hobbes een weduweZuiderhaven 40wasterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg4051v
2 Heere Wybrens cum uxoreKerkpoortstraat 5waterhaelder voor een zoutkeet20:01:00 cg3:01:00 cg2237r
2 Heere Wybrens cum uxoreZuiderhaven 40waterhaelder voor een zoutkeet20:01:00 cg3:01:00 cg2237r
1 Ernst Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weever15:06:00 cg2:06:00 cg214v
1 Ernst Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weever15:06:00 cg2:06:00 cg214v
1 Jan Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5weever11:13:00 cg2:13:00 cg224v
1 Jan Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40weever11:13:00 cg2:13:00 cg224v
1 Pieter Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5weever21:13:00 cg3:13:00 cg4010v
1 Pieter Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40weever21:13:00 cg3:13:00 cg4010v
1 Willem Josephs cum uxoreKerkpoortstraat 5weever16:00:00 cg2:00:00 cg2212r
1 Willem Josephs cum uxoreZuiderhaven 40weever16:00:00 cg2:00:00 cg2212r
1 Harmen Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5weever16:00:00 cg2:00:00 cg2112v
1 Harmen Harmens cum uxoreZuiderhaven 40weever16:00:00 cg2:00:00 cg2112v
1 Sipke Sybrens cum uxoreKerkpoortstraat 5weever18:00:00 cg3:00:00 cg2213r
1 Sipke Sybrens cum uxoreZuiderhaven 40weever18:00:00 cg3:00:00 cg2213r
1 Gerrit Johannes cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2313v
1 Gerrit Johannes cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2313v
1 Fedde Lieuwes cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverwort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2014r
1 Fedde Lieuwes cum uxoreZuiderhaven 40weeverwort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2014r
1 Joost Hendrix 1-120Zoutsloot 42weeverbestaet wel22:00:00 cg3:00:00 cg1114v
1 Jan Claesen cum uxoreKerkpoortstraat 5weever20:00:00 cg3:00:00 cg2315r
1 Jan Claesen cum uxoreZuiderhaven 40weever20:00:00 cg3:00:00 cg2315r
1 Hessel Sybrens Hingst Kerkpoortstraat 5weeverbestaet seer geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1015v
1 Hessel Sybrens Hingst Zuiderhaven 40weeverbestaet seer geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1015v
1 Jan Jansen Damast cum uxore1-152Noorderhaven 105weeverbestaet reedelijk wel25:00:00 cg4:00:00 cg4018r
2 Hendrik Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5weever15:16:00 cg2:16:00 cg2019v
2 Hendrik Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40weever15:16:00 cg2:16:00 cg2019v
2 Pieter Claesen cum uxoreKerkpoortstraat 5weever18:09:00 cg3:09:00 cg3420v
2 Pieter Claesen cum uxoreZuiderhaven 40weever18:09:00 cg3:09:00 cg3420v
2 Thomas Lammerts cum uxore2-014Karremanstraat 13weeverbestaet reedelijk26:15:00 cg4:15:00 cg3020v
2 Thomas Lammerts cum uxore2-014Karremanstraat 15weeverbestaet reedelijk26:15:00 cg4:15:00 cg3020v
2 Thomas Lammerts cum uxore2-014Karremanstraat 17weeverbestaet reedelijk26:15:00 cg4:15:00 cg3020v
2 Hendrik Stiphout cum uxoreKerkpoortstraat 5weever18:03:00 cg3:03:00 cg2122v
2 Hendrik Stiphout cum uxoreZuiderhaven 40weever18:03:00 cg3:03:00 cg2122v
2 Klaes Lodewijks cum uxoreKerkpoortstraat 5weever11:13:00 cg2:13:00 cg4022v
2 Klaes Lodewijks cum uxoreZuiderhaven 40weever11:13:00 cg2:13:00 cg4022v
2 Bartel Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weever11:13:00 cg2:13:00 cg2122v
2 Bartel Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weever11:13:00 cg2:13:00 cg2122v
2 Harmen Harmens cum uxore2-028/2 weever15:06:00 cg2:06:00 cg2123r
2 Gerrit Jansen cum uxore2-028/3 weever17:00:00 cg2:00:00 cg2023r
2 Gerben Heeres cum uxoreKerkpoortstraat 5weever11:13:00 cg2:13:00 cg2123v
2 Gerben Heeres cum uxoreZuiderhaven 40weever11:13:00 cg2:13:00 cg2123v
2 Leendert Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weever19:13:00 cg3:13:00 cg3124r
2 Leendert Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weever19:13:00 cg3:13:00 cg3124r
2 Harmen Arents cum uxore2-087Wortelstraat 8weever20:17:00 cg3:17:00 cg5126v
2 Frans Beernts 2-085/2Zoutsloot 98weever17:00:00 cg2:00:00 cg2026v
2 Harmen Hendriks cum uxore2-069Wortelstraat 13weever18:16:00 cg3:16:00 cg2027r
2 Harmen Hendriks cum uxore2-069Wortelstraat 15weever18:16:00 cg3:16:00 cg2027r
2 Claas Harmens 2-070Zoutsloot 88weever19:01:00 cg3:01:00 cg2127r
2 Claas Harmens 2-070Herenwaltje 11weever19:01:00 cg3:01:00 cg2127r
2 Beernt Beernts cum uxore2-071/2 weever20:03:00 cg3:03:00 cg3027r
2 Taeke Pytters cum uxore2-073Zoutsloot 78weever11:09:00 cg2:09:00 cg2027v
2 Hendrik Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weever11:13:00 cg2:13:00 cg2127v
2 Hendrik Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weever11:13:00 cg2:13:00 cg2127v
2 Gerrit Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5weever17:06:00 cg2:06:00 cg3029r
2 Gerrit Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40weever17:06:00 cg2:06:00 cg3029r
2 Jan Caspers cum uxore2-091Hoogstraat 47weever17:08:00 cg2:08:00 cg2129r
2 Oene Fokkes cum uxoreKerkpoortstraat 5weever20:03:00 cg3:03:00 cg3029v
2 Oene Fokkes cum uxoreZuiderhaven 40weever20:03:00 cg3:03:00 cg3029v
2 Harmen Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5weever20:03:00 cg3:03:00 cg3030r
2 Harmen Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40weever20:03:00 cg3:03:00 cg3030r
2 Hendrik Merkus cum uxoreKerkpoortstraat 5weever19:05:00 cg3:05:00 cg5030r
2 Hendrik Merkus cum uxoreZuiderhaven 40weever19:05:00 cg3:05:00 cg5030r
2 Jan Jansen Kerkpoortstraat 5weeverbestaet wel24:16:00 cg4:16:00 cg3032r
2 Jan Jansen Zuiderhaven 40weeverbestaet wel24:16:00 cg4:16:00 cg3032r
2 Dirk Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5weever17:00:00 cg2:00:00 cg2032r
2 Dirk Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40weever17:00:00 cg2:00:00 cg2032r
2 Jan Everts cum uxoreKerkpoortstraat 5weever20:00:00 cg3:00:00 cg2337r
2 Jan Everts cum uxoreZuiderhaven 40weever20:00:00 cg3:00:00 cg2337r
3 Kornelus Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weevermaetig bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2039v
3 Kornelus Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weevermaetig bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2039v
3 Freerk Ates cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk28:09:00 cg4:09:00 cg2239v
3 Freerk Ates cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk28:09:00 cg4:09:00 cg2239v
3 Cornelis Pieters cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh15:16:00 cg2:16:00 cg2039v
3 Cornelis Pieters cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh15:16:00 cg2:16:00 cg2039v
3 Jan Alberts cum uxore3-019/3Nieuwstraat 3weeverbestaet geringh15:16:00 cg2:16:00 cg2439v
3 Hendrik Jansen cum uxore3-018 weevergeringh bestaen15:16:00 cg2:16:00 cg2439v
3 Harmen Jansen cum uxore3-017 weevergering bestaen17:17:00 cg3:17:00 cg2439v
3 Meyndert Cobus cum uxore3-019 weeverbestaet maetigh24:16:00 cg4:16:00 cg3039v
3 Jan Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet maetigh19:01:00 cg3:01:00 cg2140r
3 Jan Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet maetigh19:01:00 cg3:01:00 cg2140r
3 Bouwe Gerryts Kerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk10:17:00 cg1:17:00 cg1040r
3 Bouwe Gerryts Zuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk10:17:00 cg1:17:00 cg1040r
3 Jan Wichuys cum uxore3-033/2Nieuwstraat 18weevergering17:13:00 cg2:13:00 cg2240r
3 Hendrik Alberts cum uxore3-025Nieuwstraat 13weeverbestaet geringh16:09:00 cg2:09:00 cg2540v
3 Hendrik Beernts cum uxore, beswaert met een swaer huisgesin3-030Nieuwstraat 33weever22:17:00 cg3:17:00 cg6440v
3 Albert Janus cum uxore3-038Nieuwstraat 36weeverbestaet geringh15:13:00 cg2:13:00 cg4041r
3 Wessel Gerrits cum uxore3-034Nieuwstraat 26weeverbestaet gemeen22:14:00 cg3:14:00 cg2341v
3 Reynder Jansen cum uxore3-033/4Nieuwstraat 22weeverbestaet maetigh18:03:00 cg3:03:00 cg2141v
3 Reynder Jansen cum uxore3-033/4Nieuwstraat 24weeverbestaet maetigh18:03:00 cg3:03:00 cg2141v
3 Jan Coenraeds cum uxore3-033/3Nieuwstraat 20weevergeringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2341v
3 Jan Hendriks Boekholt cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet maetigh18:03:00 cg3:03:00 cg2141v
3 Jan Hendriks Boekholt cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet maetigh18:03:00 cg3:03:00 cg2141v
3 Gerryt Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh16:05:00 cg2:05:00 cg2341v
3 Gerryt Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh16:05:00 cg2:05:00 cg2341v
3 Steeven Alberts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet seer geringh14:13:00 cg2:13:00 cg2241v
3 Steeven Alberts cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet seer geringh14:13:00 cg2:13:00 cg2241v
3 Theunis Roosendaal Kerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk10:17:00 cg1:17:00 cg1042r
3 Theunis Roosendaal Zuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk10:17:00 cg1:17:00 cg1042r
3 Johannes Johannes cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet redelijk20:03:00 cg3:03:00 cg3042r
3 Johannes Johannes cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet redelijk20:03:00 cg3:03:00 cg3042r
3 Jan Arents cum uxore3-046Franekereind 27weeverbestaet geringh20:00:00 cg3:00:00 cg2343r
3 Christiaen Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet seer geringh18:09:00 cg3:09:00 cg3444r
3 Christiaen Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet seer geringh18:09:00 cg3:09:00 cg3444r
3 Jan Beernts cum uxore3-074Kerkpoortstraat 5weeverbestaet maetigh18:03:00 cg3:03:00 cg2145r
3 Beernt Alpherts cum uxore3-075Kerkpoortstraat 7weeverbestaet reedelijk doch heeft door meedelijd vier weeskinderen tot sijn last genoomen30:00:00 cg5:00:00 cg4245r
3 Hendrik Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet maetigh18:03:00 cg3:03:00 cg2145r
3 Hendrik Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet maetigh18:03:00 cg3:03:00 cg2145r
3 Julianus Pieters cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk wel15:16:00 cg2:16:00 cg2045r
3 Julianus Pieters cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk wel15:16:00 cg2:16:00 cg2045r
3 Geert Harmens cum uxore3-078 weeverbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg5045r
3 Alef Wybes cum uxore3-079Kerkpoortstraat 9weeverbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2245v
3 Alef Wybes cum uxore3-079Kerkpoortstraat 11weeverbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2245v
3 Evert Jansen cum uxore3-080Kerkpoortstraat 9weeverbestaet maetigh20:05:00 cg3:05:00 cg4145v
3 Frans Beernts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen18:05:00 cg3:05:00 cg3245v
3 Frans Beernts cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen18:05:00 cg3:05:00 cg3245v
3 Jilles Pieters cum uxore3-077Kerkpoortstraat 15weeverbestaet geringh14:09:00 cg2:09:00 cg2045v
3 Arent Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet maetigh11:13:00 cg2:13:00 cg4145v
3 Arent Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet maetigh11:13:00 cg2:13:00 cg4145v
3 Jan Gerrits cum uxore3-082 weeverbestaet reedelijk17:13:00 cg2:13:00 cg2245v
3 Dirk Claesen cum uxore3-084 weeverbestaet geringh17:13:00 cg2:13:00 cg3146r
3 Ewert Willems cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh17:13:00 cg2:13:00 cg2346r
3 Ewert Willems cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh17:13:00 cg2:13:00 cg2346r
3 Jan Gerryts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet redelijk17:13:00 cg2:13:00 cg2346r
3 Jan Gerryts cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet redelijk17:13:00 cg2:13:00 cg2346r
3 Albert Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk15:16:00 cg2:16:00 cg2046v
3 Albert Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk15:16:00 cg2:16:00 cg2046v
3 Jan Willems cum uxore3-093Moriaanstraat 4weeverbestaet maetigh15:01:00 cg2:01:00 cg3046v
3 Steeven Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh15:06:00 cg2:06:00 cg2146v
3 Steeven Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh15:06:00 cg2:06:00 cg2146v
3 Rients Hendriks cum uxore3-095Kerkpoortstraat 41weeverwort gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg4146v
3 Harmen Jans cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergeringh bestaen15:06:00 cg2:06:00 cg2246v
3 Harmen Jans cum uxoreZuiderhaven 40weevergeringh bestaen15:06:00 cg2:06:00 cg2246v
3 Jan Arents cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk17:13:00 cg2:13:00 cg2247r
3 Jan Arents cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk17:13:00 cg2:13:00 cg2247r
3 Jan Tijssen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2247r
3 Jan Tijssen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2247r
3 Jan Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk15:01:00 cg2:01:00 cg2047r
3 Jan Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk15:01:00 cg2:01:00 cg2047r
3 Willem Willems cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2147r
3 Willem Willems cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2147r
3 Gerrit Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh15:06:00 cg2:06:00 cg2147r
3 Gerrit Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh15:06:00 cg2:06:00 cg2147r
3 Jan Gerryts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk15:06:00 cg2:06:00 cg2147r
3 Jan Gerryts cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk15:06:00 cg2:06:00 cg2147r
3 Tjeerd Oebles cum uxore waer onder een costgangerKerkpoortstraat 5weeverbestaet redelijk wel21:13:00 cg3:13:00 cg4047v
3 Tjeerd Oebles cum uxore waer onder een costgangerZuiderhaven 40weeverbestaet redelijk wel21:13:00 cg3:13:00 cg4047v
3 Jan Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk22:01:00 cg3:01:00 cg3147v
3 Jan Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk22:01:00 cg3:01:00 cg3147v
3 Gerrit Jansen cum uxore3-106Molenpad 16weeverbestaet reedelijk15:06:00 cg2:06:00 cg2147v
3 Caspar Christiaens cum uxore3-107 weeverbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg4147v
3 Gerryt Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2248r
3 Gerryt Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2248r
3 Gerrit Hendriks 3-116Rapenburg 3weeverbestaet geringh15:06:00 cg2:06:00 cg2348r
3 Coenraad Beernts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen17:05:00 cg2:05:00 cg4148v
3 Coenraad Beernts cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen17:05:00 cg2:05:00 cg4148v
3 Allert Adriaans cum uxore3-117Rapenburg 5weeverbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2048v
3 Steffen Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2148v
3 Steffen Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2148v
3 Beernt Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet taemelijk15:06:00 cg2:06:00 cg2048v
3 Beernt Harmens cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet taemelijk15:06:00 cg2:06:00 cg2048v
3 Hendrik Beernts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet maetigh15:06:00 cg2:06:00 cg2148v
3 Hendrik Beernts cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet maetigh15:06:00 cg2:06:00 cg2148v
3 Jan Poppes cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2148v
3 Jan Poppes cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2148v
3 Hendrik Jansen cum uxore3-119/3Kerkpoortstraat 12weeverbestaet reedelijk15:16:00 cg2:16:00 cg2049r
3 Louw Taeaekes cum uxore3-120Kerkpoortstraat 10weeverbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg3349r
3 Harmen Gerrits 3-123Fabrieksstraat 26weeverbestaet gemeen14:09:00 cg2:09:00 cg2049r
3 Beernt Hendriks cum uxore3-124Fabrieksstraat 24weeverbestaet reedelijk wel19:08:00 cg3:08:00 cg3049r
3 Harmen Hendriks cum uxore3-124/3 weeverbestaet taemelijk21:05:00 cg3:05:00 cg2249v
3 Harmen Gerrits cum uxore3-125 weeverbestaet gemeen17:00:00 cg2:00:00 cg2049v
3 Hendrik Gerrits cum uxore3-119/3Kerkpoortstraat 12weeverbestaet maetigh17:13:00 cg2:13:00 cg2249v
3 Haytse Wouters cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk15:13:00 cg2:13:00 cg4049v
3 Haytse Wouters cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk15:13:00 cg2:13:00 cg4049v
3 Gerrit Jansen cum uxore3-120/2Kerkpoortstraat 8weeverbestaet reedelijk15:17:00 cg2:17:00 cg2249v
3 Jan Tjeerds cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaen taemelijk12:13:00 cg2:13:00 cg2049v
3 Jan Tjeerds cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaen taemelijk12:13:00 cg2:13:00 cg2049v
3 Beernt Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaen maetigh17:00:00 cg2:00:00 cg2049v
3 Beernt Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaen maetigh17:00:00 cg2:00:00 cg2049v
3 Rein Feytes cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2150r
3 Rein Feytes cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2150r
3 Pieter Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk wel15:17:00 cg2:17:00 cg2250r
3 Pieter Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk wel15:17:00 cg2:17:00 cg2250r
3 Baernt Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet maetigh17:17:00 cg3:17:00 cg2450r
3 Baernt Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet maetigh17:17:00 cg3:17:00 cg2450r
3 Hendrik Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk15:16:00 cg2:16:00 cg2050v
3 Hendrik Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk15:16:00 cg2:16:00 cg2050v
3 Folkert Doekles cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet maetigh15:13:00 cg2:13:00 cg4050v
3 Folkert Doekles cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet maetigh15:13:00 cg2:13:00 cg4050v
3 Hendrik Beernts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk17:13:00 cg2:13:00 cg2250v
3 Hendrik Beernts cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk17:13:00 cg2:13:00 cg2250v
3 Dirk Rooseboom cum uxore3-141 weeverbestaet geringh15:01:00 cg2:01:00 cg3050v
3 Augustinus Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk15:17:00 cg2:17:00 cg2252r
3 Augustinus Harmens cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk15:17:00 cg2:17:00 cg2252r
3 Albert Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk12:13:00 cg2:13:00 cg2052v
3 Albert Dirks cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk12:13:00 cg2:13:00 cg2052v
3 Cobus Fransen cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg4453r
3 Cobus Fransen cum uxoreZuiderhaven 40weevergealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg4453r
3 Cornelis Fransen cum uxore3-181 weeverbestaet maetigh doch aen de geringe kant15:05:00 cg2:05:00 cg3253v
4 Cornelius van Velsen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh15:16:00 cg2:16:00 cg2056v
4 Cornelius van Velsen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh15:16:00 cg2:16:00 cg2056v
4 Jan Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering17:08:00 cg2:08:00 cg2160v
4 Jan Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40weevergering17:08:00 cg2:08:00 cg2160v
4 Jan Wouters cum uxore4-055Hofstraat 47weeverbestaet geringh19:08:00 cg3:08:00 cg3060v
4 Gerrit Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5weeversoober17:13:00 cg2:13:00 cg2260v
4 Gerrit Harmens cum uxoreZuiderhaven 40weeversoober17:13:00 cg2:13:00 cg2260v
4 Gerrit Steffens cum uxore4-056Rapenburg 22weeverbestaet geringh15:16:00 cg2:16:00 cg2061r
4 Beernt Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh15:16:00 cg2:16:00 cg2061r
4 Beernt Harmens cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh15:16:00 cg2:16:00 cg2061r
4 Frans Alberts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverarm11:13:00 cg2:13:00 cg2261r
4 Frans Alberts cum uxoreZuiderhaven 40weeverarm11:13:00 cg2:13:00 cg2261r
4 Hendrik Reints Kerkpoortstraat 5weevergering10:02:00 cg2:02:00 cg1061v
4 Hendrik Reints Zuiderhaven 40weevergering10:02:00 cg2:02:00 cg1061v
4 Gerrit Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering19:01:00 cg3:01:00 cg2461v
4 Gerrit Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40weevergering19:01:00 cg3:01:00 cg2461v
4 Jan Blom cum uxore4-065Rapenburg 6weevergering20:17:00 cg3:17:00 cg5161v
4 Beernt Beernts Loman cum uxore4-066Rapenburg 6weeverbestaet reedelijk21:01:00 cg3:01:00 cg3062r
4 Jan Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering21:01:00 cg3:01:00 cg3062r
4 Jan Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40weevergering21:01:00 cg3:01:00 cg3062r
4 Jan Ottes 4-070Kerkpoortstraat 65weeverbestaet maetig wel22:00:00 cg3:00:00 cg2062v
4 Harmen Jansen cum uxore4-071Kerkpoortstraat 67weevergering19:17:00 cg3:17:00 cg3362v
4 Frans Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering15:16:00 cg2:16:00 cg2062v
4 Frans Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weevergering15:16:00 cg2:16:00 cg2062v
4 Harmen Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering11:13:00 cg2:13:00 cg2263r
4 Harmen Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weevergering11:13:00 cg2:13:00 cg2263r
4 Taede Dirks cum uxore4-077Hofstraat 32weeverbestaet geringh14:09:00 cg2:09:00 cg2063r
4 Wouter Jans 4-084Hofstraat 6weevergemeen10:17:00 cg1:17:00 cg1064r
4 Wouter Jans 4-084Rozengracht 23weevergemeen10:17:00 cg1:17:00 cg1064r
4 Jan Rients cum uxore4-094Hofstraat 14weeverbestaet geringh17:00:00 cg2:00:00 cg2064v
4 Hendrik Alberts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen19:08:00 cg3:08:00 cg3064v
4 Hendrik Alberts cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen19:08:00 cg3:08:00 cg3064v
4 Casper Caspers cum uxore4-097Kerkpad 32weevergering15:08:00 cg2:08:00 cg2064v
4 Harmen Beernts cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering20:10:00 cg3:10:00 cg3264v
4 Harmen Beernts cum uxoreZuiderhaven 40weevergering20:10:00 cg3:10:00 cg3264v
4 Pieter Claesen cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering17:08:00 cg2:08:00 cg2165r
4 Pieter Claesen cum uxoreZuiderhaven 40weevergering17:08:00 cg2:08:00 cg2165r
4 Beernt Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverseer gering17:13:00 cg2:13:00 cg2265r
4 Beernt Harmens cum uxoreZuiderhaven 40weeverseer gering17:13:00 cg2:13:00 cg2265r
4 Frans Adams cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering15:06:00 cg2:06:00 cg2165r
4 Frans Adams cum uxoreZuiderhaven 40weevergering15:06:00 cg2:06:00 cg2165r
4 Hendrik de Wit cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh18:09:00 cg3:09:00 cg3465r
4 Hendrik de Wit cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh18:09:00 cg3:09:00 cg3465r
4 Hubert Pieters 4-104Vianen 10weeverbestaet maetigh wel9:13:00 cg1:13:00 cg1065v
4 Hubert Pieters 4-104Vianen 12weeverbestaet maetigh wel9:13:00 cg1:13:00 cg1065v
4 Hubert Pieters 4-104Vianen 14weeverbestaet maetigh wel9:13:00 cg1:13:00 cg1065v
4 Hubert Pieters 4-104Vianen 16weeverbestaet maetigh wel9:13:00 cg1:13:00 cg1065v
4 Hubert Pieters 4-104Vianen 18weeverbestaet maetigh wel9:13:00 cg1:13:00 cg1065v
4 Hendrik Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering11:09:00 cg2:09:00 cg2065v
4 Hendrik Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40weevergering11:09:00 cg2:09:00 cg2065v
4 Claas Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering15:17:00 cg2:17:00 cg2265v
4 Claas Harmens cum uxoreZuiderhaven 40weevergering15:17:00 cg2:17:00 cg2265v
4 Sipke Aedes cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering15:16:00 cg2:16:00 cg2065v
4 Sipke Aedes cum uxoreZuiderhaven 40weevergering15:16:00 cg2:16:00 cg2065v
4 Gerrit Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh17:06:00 cg2:06:00 cg3066r
4 Gerrit Harmens cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh17:06:00 cg2:06:00 cg3066r
4 Eybert Ypes Kerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh12:13:00 cg2:13:00 cg2066r
4 Eybert Ypes Zuiderhaven 40weeverbestaet geringh12:13:00 cg2:13:00 cg2066r
4 Jan Beernts cum uxore4-115Romastraat 2weeverbestaet geringh15:16:00 cg2:16:00 cg2066v
4 Harmen Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet maetigh15:16:00 cg2:16:00 cg2066v
4 Harmen Dirks cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet maetigh15:16:00 cg2:16:00 cg2066v
4 Jan Roelofs cum uxore4-118Both Apothekerstraat 15weeverbestaet geringh17:13:00 cg2:13:00 cg2266v
4 Hendrik Jansen cum uxore4-125Hofstraat 19weevergeringh15:16:00 cg2:16:00 cg2067v
4 Jan Hendriks cum uxore4-125Hofstraat 19weevergering17:13:00 cg2:13:00 cg2267v
4 Harmen Beernts cum uxore4-126Hofstraat 19weevergering17:13:00 cg2:13:00 cg2267v
4 Jacob Jarigs cum uxore4-127Hofstraat 21weeverbestaet gemeen17:00:00 cg2:00:00 cg2067v
4 Arjen Claesen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh12:13:00 cg2:13:00 cg2070r
4 Arjen Claesen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh12:13:00 cg2:13:00 cg2070r
4 Robijn Johannes Kerkpoortstraat 5weevergeringh bestaen9:01:00 cg1:01:00 cg1070v
4 Robijn Johannes Zuiderhaven 40weevergeringh bestaen9:01:00 cg1:01:00 cg1070v
4 Frans Johannes Kerkpoortstraat 5weevergeringh bestaen9:01:00 cg1:01:00 cg1070v
4 Frans Johannes Zuiderhaven 40weevergeringh bestaen9:01:00 cg1:01:00 cg1070v
4 Jan Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering17:13:00 cg2:13:00 cg2271v
4 Jan Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40weevergering17:13:00 cg2:13:00 cg2271v
4 Heere Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5weevervan geringh bestaen15:06:00 cg2:06:00 cg2172r
4 Heere Harmens cum uxoreZuiderhaven 40weevervan geringh bestaen15:06:00 cg2:06:00 cg2172r
4 Willem Beernts cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering10:17:00 cg1:17:00 cg1072r
4 Willem Beernts cum uxoreZuiderhaven 40weevergering10:17:00 cg1:17:00 cg1072r
4 Beernt Beernts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverseer gering13:05:00 cg2:05:00 cg2372r
4 Beernt Beernts cum uxoreZuiderhaven 40weeverseer gering13:05:00 cg2:05:00 cg2372r
4 Harmen Jansen Braemers 4-172 weevergering18:01:00 cg3:01:00 cg1372r
4 Harmen Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering20:00:00 cg3:00:00 cg2372r
4 Harmen Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weevergering20:00:00 cg3:00:00 cg2372r
4 Beernt Jansen cum uxore4-171/2 weevervan maetigh bestaen17:00:00 cg2:00:00 cg2072v
4 Theunis Alberts Kerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen10:17:00 cg1:17:00 cg1072v
4 Theunis Alberts Zuiderhaven 40weeverbestaet gemeen10:17:00 cg1:17:00 cg1072v
4 Beernt Burgerts cum uxore4-179Rozengracht 20weevergering23:13:00 cg3:13:00 cg4572v
4 Willem Johannes cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering doch werkt met diverse getouwen26:01:00 cg4:01:00 cg4273r
4 Willem Johannes cum uxoreZuiderhaven 40weevergering doch werkt met diverse getouwen26:01:00 cg4:01:00 cg4273r
4 Taeke Jelles cum uxore4-188Spinhuisstraat 1weeverbestaet geringh19:08:00 cg3:08:00 cg3073v
4 Dirk Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5weevervan geringh bestaen18:01:00 cg3:01:00 cg2073v
4 Dirk Dirks cum uxoreZuiderhaven 40weevervan geringh bestaen18:01:00 cg3:01:00 cg2073v
4 Hendrik Hendriks cum uxore4-200Zuiderhaven 38weeverbestaet geringh17:13:00 cg2:13:00 cg2274v
4 Hendrik Arents 4-199Schoolstraat 1weevergering10:13:00 cg1:13:00 cg1174v
4 Bente Beernts cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2175r
4 Bente Beernts cum uxoreZuiderhaven 40weevergealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2175r
4 Gerrit Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet maetigh19:08:00 cg3:08:00 cg3075r
4 Gerrit Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet maetigh19:08:00 cg3:08:00 cg3075r
4 Beernt Lomans Kerkpoortstraat 5weeverbestaet maetigh11:13:00 cg2:13:00 cg1075v
4 Beernt Lomans Zuiderhaven 40weeverbestaet maetigh11:13:00 cg2:13:00 cg1075v
4 Frans Mathijssen cum uxore4-215/2Zuiderhaven 38weeverbestaet geringh18:17:00 cg3:17:00 cg4275v
4 Geert Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh17:05:00 cg2:05:00 cg4176r
4 Geert Harmens cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh17:05:00 cg2:05:00 cg4176r
4 Freerk Wybrens cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh19:00:00 cg3:00:00 cg2076v
4 Freerk Wybrens cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh19:00:00 cg3:00:00 cg2076v
4 Fekke Joosten cum uxore4-238Zuiderstraat 18weeverbestaet maetigh15:16:00 cg2:16:00 cg2077v
4 Hendrik Jansen 4-244 weevergealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1278r
4 Otte Hettes cum uxoreKerkpoortstraat 5weevervan geringh bestaen14:13:00 cg2:13:00 cg2278r
4 Otte Hettes cum uxoreZuiderhaven 40weevervan geringh bestaen14:13:00 cg2:13:00 cg2278r
4 Ruird Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet maetigh18:01:00 cg3:01:00 cg2078v
4 Ruird Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet maetigh18:01:00 cg3:01:00 cg2078v
5 Wyger Jarigs cum uxore5-020Kleine Kerkstraat 6weeverbestaet geringh18:17:00 cg3:17:00 cg4281v
5 Tjallingh Hylkes cum uxore5-043Grote Kerkstraat 21weeverbestaet gemeen12:13:00 cg2:13:00 cg2083v
5 Marten Claesen cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering11:13:00 cg2:13:00 cg2185v
5 Marten Claesen cum uxoreZuiderhaven 40weevergering11:13:00 cg2:13:00 cg2185v
5 Willem Anthoni cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh18:16:00 cg3:16:00 cg2085v
5 Willem Anthoni cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh18:16:00 cg3:16:00 cg2085v
5 Dirk Alberts cum uxore5-062Grote Kerkstraat 2weeverbestaet geringh18:05:00 cg3:05:00 cg3286r
5 Floris Pieters cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen16:05:00 cg2:05:00 cg2388r
5 Floris Pieters cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen16:05:00 cg2:05:00 cg2388r
5 Pieter Hayes cum uxoreKerkpoortstraat 5weevervan geringh bestaen14:09:00 cg2:09:00 cg2088v
5 Pieter Hayes cum uxoreZuiderhaven 40weevervan geringh bestaen14:09:00 cg2:09:00 cg2088v
5 Beernt Hendriks cum uxore5-084Grote Kerkstraat 38weeverbestaet maetigh20:09:00 cg3:09:00 cg2088v
5 Cornelis Annes cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk21:01:00 cg3:01:00 cg3089r
5 Cornelis Annes cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk21:01:00 cg3:01:00 cg3089r
5 Willem Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen19:17:00 cg3:17:00 cg4089r
5 Willem Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen19:17:00 cg3:17:00 cg4089r
5 Beernt Beernts cum uxore5-088Kerkpad 1weeverbestaet geringh15:01:00 cg2:01:00 cg2089v
5 Harmen Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen19:08:00 cg3:08:00 cg3089v
5 Harmen Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen19:08:00 cg3:08:00 cg3089v
5 Freerk Lucas cum uxore5-093 0weeverbestaet reedelijk17:13:00 cg2:13:00 cg2289v
5 Harmen Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering17:13:00 cg2:13:00 cg2290r
5 Harmen Harmens cum uxoreZuiderhaven 40weevergering17:13:00 cg2:13:00 cg2290r
5 Fedde Claesen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet soober12:13:00 cg2:13:00 cg2091r
5 Fedde Claesen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet soober12:13:00 cg2:13:00 cg2091r
5 Gerrit Aarents cum uxore5-102/2 0weeverbestaet gemeen20:17:00 cg3:17:00 cg2491r
5 Beernt Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen17:06:00 cg2:06:00 cg3091v
5 Beernt Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen17:06:00 cg2:06:00 cg3091v
5 Christoffel Christiaens cum uxore5-106 weeverbestaet geringh17:17:00 cg9:17:00 cg3191v
5 Marten Martens cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen17:13:00 cg2:13:00 cg2292r
5 Marten Martens cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen17:13:00 cg2:13:00 cg2292r
5 Hendrik Eyberts cum uxore5-110/4 weeverbestaet gemeen15:16:00 cg2:16:00 cg2092v
5 Haye Boeles cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh16:17:00 cg2:17:00 cg3392v
5 Haye Boeles cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh16:17:00 cg2:17:00 cg3392v
5 Jan Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5weevervan geringh bestaen21:17:00 cg3:17:00 cg4292v
5 Jan Harmens cum uxoreZuiderhaven 40weevervan geringh bestaen21:17:00 cg3:17:00 cg4292v
5 Jacob Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen17:13:00 cg2:13:00 cg2296v
5 Jacob Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen17:13:00 cg2:13:00 cg2296v
6 Jan Alema cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet wel30:14:00 cg5:14:00 cg20101v
6 Jan Alema cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet wel30:14:00 cg5:14:00 cg20101v
6 Oeds Gijsberts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet wel18:00:00 cg3:00:00 cg20104v
6 Oeds Gijsberts cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet wel18:00:00 cg3:00:00 cg20104v
6 Wopke Tjepkes Kerkpoortstraat 5weeverbestaet maetigh13:05:00 cg2:05:00 cg10106v
6 Wopke Tjepkes Zuiderhaven 40weeverbestaet maetigh13:05:00 cg2:05:00 cg10106v
6 Jan Oebles cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering11:13:00 cg2:13:00 cg20108v
6 Jan Oebles cum uxoreZuiderhaven 40weevergering11:13:00 cg2:13:00 cg20108v
6 Jan Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering11:13:00 cg2:13:00 cg20110r
6 Jan Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weevergering11:13:00 cg2:13:00 cg20110r
6 Anthoni Beukens 6-106Lanen 69weevergemeen17:13:00 cg2:13:00 cg42110v
6 Freerk Bootes cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering14:13:00 cg2:13:00 cg22111r
6 Freerk Bootes cum uxoreZuiderhaven 40weevergering14:13:00 cg2:13:00 cg22111r
6 Hendrik Zacharias cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergemeen17:00:00 cg2:00:00 cg20111v
6 Hendrik Zacharias cum uxoreZuiderhaven 40weevergemeen17:00:00 cg2:00:00 cg20111v
6 Hendrik Willems Kerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk wel19:13:00 cg3:13:00 cg31112v
6 Hendrik Willems Zuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk wel19:13:00 cg3:13:00 cg31112v
6 Jan Harmens Kerkpoortstraat 5weeverbestaet wel11:12:00 cg2:12:00 cg10112v
6 Jan Harmens Zuiderhaven 40weeverbestaet wel11:12:00 cg2:12:00 cg10112v
6 Yge Wiegers voor zijn zoon Pieter YgesKerkpoortstraat 5weeverbestaet maetigh32:15:00 cg5:15:00 cg20116v
6 Yge Wiegers voor zijn zoon Pieter YgesZuiderhaven 40weeverbestaet maetigh32:15:00 cg5:15:00 cg20116v
8 Jelle Gerryts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen17:09:00 cg2:09:00 cg23136v
8 Jelle Gerryts cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen17:09:00 cg2:09:00 cg23136v
8 Pytter Louws cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh18:00:00 cg3:00:00 cg24137v
8 Pytter Louws cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh18:00:00 cg3:00:00 cg24137v
8 Harmen Jurjens 8-055 weeverbestaet geringh25:00:00 cg4:00:00 cg22138v
8 Hendrik Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering18:17:00 cg3:17:00 cg42138v
8 Hendrik Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40weevergering18:17:00 cg3:17:00 cg42138v
8 Claas Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh15:06:00 cg3:06:00 cg21139r
8 Claas Dirks cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh15:06:00 cg3:06:00 cg21139r
8 Johannes Andrys cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet maetigh17:08:00 cg2:08:00 cg21140v
8 Johannes Andrys cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet maetigh17:08:00 cg2:08:00 cg21140v
8 Jan Beernts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh17:13:00 cg2:13:00 cg22143v
8 Jan Beernts cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh17:13:00 cg2:13:00 cg22143v
8 Gerrit Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh17:13:00 cg2:13:00 cg22145r
8 Gerrit Harmens cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh17:13:00 cg2:13:00 cg22145r
8 Hendrik Hansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen14:09:00 cg2:09:00 cg20147r
8 Hendrik Hansen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen14:09:00 cg2:09:00 cg20147r
8 Hessel Lammerts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20147v
8 Hessel Lammerts cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20147v
8 Johannes Jarighs cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering14:09:00 cg2:09:00 cg20148r
8 Johannes Jarighs cum uxoreZuiderhaven 40weevergering14:09:00 cg2:09:00 cg20148r
8 Harmen Visser cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet matigh17:06:00 cg2:06:00 cg30148v
8 Harmen Visser cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet matigh17:06:00 cg2:06:00 cg30148v
8 Claas Alberts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh15:06:00 cg2:06:00 cg21151v
8 Claas Alberts cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh15:06:00 cg2:06:00 cg21151v
8 Claas Beerns cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20151v
8 Claas Beerns cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20151v
8 Arent Harmens [doorgehaald: een scheerster met haer man]Kerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh15:16:00 cg2:16:00 cg20152v
8 Arent Harmens [doorgehaald: een scheerster met haer man]Zuiderhaven 40weeverbestaet geringh15:16:00 cg2:16:00 cg20152v
8 Horatius van Seyst cum uxore8-169Zuiderhaven 47weeverbestaet geringh19:05:00 cg3:05:00 cg50153v
2 Freerk Hendriks cum uxore2-170 weever en coopman in taback33:04:00 cg5:04:00 cg3036v
2 Beernt Beernts cum uxoreKerkpoortstraat 5weever, mr.19:01:00 cg3:01:00 cg2122r
2 Beernt Beernts cum uxoreZuiderhaven 40weever, mr.19:01:00 cg3:01:00 cg2122r
2 Frans Willems cum uxoreKerkpoortstraat 5weever, mr.23:13:00 cg3:13:00 cg2229v
2 Frans Willems cum uxoreZuiderhaven 40weever, mr.23:13:00 cg3:13:00 cg2229v
3 Beernt Jansen belast met een swaer huisgesinKerkpoortstraat 5weever, mr.bestaet maetigh20:01:00 cg3:01:00 cg1538v
3 Beernt Jansen belast met een swaer huisgesinZuiderhaven 40weever, mr.bestaet maetigh20:01:00 cg3:01:00 cg1538v
3 Jan Gerrits Kerkpoortstraat 5weever, mr.gemeen bestaen20:01:00 cg3:01:00 cg2239r
3 Jan Gerrits Zuiderhaven 40weever, mr.gemeen bestaen20:01:00 cg3:01:00 cg2239r
5 Jan Jansen van Haarlem cum uxore5-105/2 weever, mr.bestaet reedelijk29:09:00 cg4:09:00 cg3091v
3 Sikke Jelles weduwe3-137Lammert Warndersteeg 6weeverinnebestaet gemeen6:16:00 cg1:16:00 cg3150r
3 Cornelis Gerrits weduweKerkpoortstraat 5weeverinnebestaet soober6:16:00 cg1:16:00 cg4050v
3 Cornelis Gerrits weduweZuiderhaven 40weeverinnebestaet soober6:16:00 cg1:16:00 cg4050v
4 Hendrik Harmens weduweKerkpoortstraat 5weeverinnegering6:16:00 cg1:16:00 cg1163v
4 Hendrik Harmens weduweZuiderhaven 40weeverinnegering6:16:00 cg1:16:00 cg1163v
4 Hendrik Adams weduwe4-105/2Vianen 4weeverinnebestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1065v
5 Fedde Reins weduwe5-094 0weeverinnevan gering bestaen15:01:00 cg2:01:00 cg3090r
3 Willem Nannings cum uxore3-102Molenpad 11weeversbaasbestaet wel nae sijn doen15:06:00 cg2:06:00 cg2147r
4 Pieter Scheltema Kerkpoortstraat 5weeversbaesvan geringh bestaen22:03:00 cg3:03:00 cg2271v
4 Pieter Scheltema Zuiderhaven 40weeversbaesvan geringh bestaen22:03:00 cg3:03:00 cg2271v
3 Loiter Jans weduwe met de knegt3-088/2Kerkpoortstraat 37weeverschebestaet geringh14:09:00 cg2:09:00 cg2046r
3 Jan de Wit weduwe3-031Nieuwstraat 35weeversche, mr.geringh bestaen11:01:00 cg1:01:00 cg1240v
2 Pieter Pool Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1025r
2 Pieter Pool Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1025r
2 Harmen Velthuys Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1027r
2 Harmen Velthuys Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1027r
2 Hendrik Coelman Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1027r
2 Hendrik Coelman Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1027r
2 Jan Dirks Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1027r
2 Jan Dirks Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1027r
2 Harmen Hendriks Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1029r
2 Harmen Hendriks Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1029r
2 Augustijn Sticker Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1029r
2 Augustijn Sticker Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1029r
3 Harmen Beernts Kerkpoortstraat 5weeversknegtseer gering11:13:00 cg2:13:00 cg1242r
3 Harmen Beernts Zuiderhaven 40weeversknegtseer gering11:13:00 cg2:13:00 cg1242r
3 Lieuwe Jacobs Kerkpoortstraat 5weeversknegtvan gering bestaen7:17:00 cg1:17:00 cg1042v
3 Lieuwe Jacobs Zuiderhaven 40weeversknegtvan gering bestaen7:17:00 cg1:17:00 cg1042v
3 Dirk van Weerd cum uxoreKerkpoortstraat 5weeversknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2047v
3 Dirk van Weerd cum uxoreZuiderhaven 40weeversknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2047v
3 Rein Gijsberts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet gering11:09:00 cg2:09:00 cg2054r
3 Rein Gijsberts cum uxoreZuiderhaven 40weeversknegtbestaet gering11:09:00 cg2:09:00 cg2054r
4 Gerrit Hendriks Kerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1060v
4 Gerrit Hendriks Zuiderhaven 40weeversknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1060v
4 Jan Hendriks Kerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1060v
4 Jan Hendriks Zuiderhaven 40weeversknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1060v
4 Albert Holthuys Kerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1060v
4 Albert Holthuys Zuiderhaven 40weeversknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1060v
4 Harmen Jans Kerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1061r
4 Harmen Jans Zuiderhaven 40weeversknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1061r
4 Engbert Beerns Kerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1061r
4 Engbert Beerns Zuiderhaven 40weeversknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1061r
4 Beernt Steevens Kerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1061r
4 Beernt Steevens Zuiderhaven 40weeversknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1061r
4 Hein Wytses cum uxoreKerkpoortstraat 5weeversknegt14:09:00 cg2:09:00 cg2061v
4 Hein Wytses cum uxoreZuiderhaven 40weeversknegt14:09:00 cg2:09:00 cg2061v
4 Wessel Geerts Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1061v
4 Wessel Geerts Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1061v
4 Hendrik Lucas Kerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1061v
4 Hendrik Lucas Zuiderhaven 40weeversknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1061v
4 Hendrik Gerryts Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062r
4 Hendrik Gerryts Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062r
4 Jan Jansen Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062r
4 Jan Jansen Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062r
4 Jan Beernts Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062r
4 Jan Beernts Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062r
4 Beernt Kock Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062r
4 Beernt Kock Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062r
4 Frans Bruins Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062r
4 Frans Bruins Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062r
4 Gerrit Jansen Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062v
4 Gerrit Jansen Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062v
4 Warner Hendriks Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062v
4 Warner Hendriks Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062v
4 Jan Gleys Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062v
4 Jan Gleys Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062v
4 IJsbrand Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet geringh15:06:00 cg2:06:00 cg2163v
4 IJsbrand Harmens cum uxoreZuiderhaven 40weeversknegtbestaet geringh15:06:00 cg2:06:00 cg2163v
4 Gerrit Gerrits Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1063v
4 Gerrit Gerrits Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1063v
4 Beernt Jansen Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1063v
4 Beernt Jansen Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1063v
4 Jan Gerrits Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1063v
4 Jan Gerrits Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1063v
4 Monse Meynderts Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1064r
4 Monse Meynderts Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1064r
4 Marten Beernts Kerkpoortstraat 5weeversknegtvan soober bestaen7:17:00 cg1:17:00 cg1064v
4 Marten Beernts Zuiderhaven 40weeversknegtvan soober bestaen7:17:00 cg1:17:00 cg1064v
4 Joseph Dirks Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1064v
4 Joseph Dirks Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1064v
4 Lubbert Steevens Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1064v
4 Lubbert Steevens Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1064v
4 Christiaen Door Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1064v
4 Christiaen Door Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1064v
4 Beernt Jansen Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1064v
4 Beernt Jansen Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1064v
4 Beernt Hendriks Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1065r
4 Beernt Hendriks Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1065r
4 Willem Thomas cum uxoreKerkpoortstraat 5weeversknegtgering11:13:00 cg2:13:00 cg2265r
4 Willem Thomas cum uxoreZuiderhaven 40weeversknegtgering11:13:00 cg2:13:00 cg2265r
4 Pytter Jetses cum uxoreKerkpoortstraat 5weeversknegtgering11:09:00 cg2:09:00 cg2065r
4 Pytter Jetses cum uxoreZuiderhaven 40weeversknegtgering11:09:00 cg2:09:00 cg2065r
4 Jan Gerrits Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1065r
4 Jan Gerrits Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1065r
4 Enghbert Jansen Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1065v
4 Enghbert Jansen Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1065v
4 Beernt Naegel Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1065v
4 Beernt Naegel Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1065v
4 Gerrit Jansen Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1067r
4 Gerrit Jansen Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1067r
4 Harmen van Wessum Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1067v
4 Harmen van Wessum Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1067v
4 Crobinus Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1068r
4 Crobinus Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1068r
4 Jurjen Gerryts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet seer geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2068v
4 Jurjen Gerryts cum uxoreZuiderhaven 40weeversknegtbestaet seer geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2068v
4 Johannes Lambertus cum uxoreKerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2270r
4 Johannes Lambertus cum uxoreZuiderhaven 40weeversknegtbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2270r
4 Gerrit Hendriks Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1071v
4 Gerrit Hendriks Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1071v
4 Beernt Jurjens Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1071v
4 Beernt Jurjens Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1071v
4 Jan [niet ingevuld] Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1072r
4 Jan [niet ingevuld] Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1072r
4 Jan Hendriks 4-171Rozengracht 19weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1072v
4 Jan Hendriks 4-171Rozengracht 21weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1072v
4 Harmen Schoppen Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1073r
4 Harmen Schoppen Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1073r
4 Jan Dirks Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1073v
4 Jan Dirks Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1073v
5 Jan Gerrits Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1089r
5 Jan Gerrits Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1089r
5 Caspar Dirks cum uxore5-096/3 0weeversknegtvan gemeen bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2090r
5 Hendrik van Heesen Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1090r
5 Hendrik van Heesen Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1090r
5 Harmen Lucas Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1093v
5 Harmen Lucas Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1093v
5 Okke Bootes cum uxore5-167Lanen 30weeversknegtbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg2197r
5 Okke Bootes cum uxore5-167Lanen 30weeversknegtbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg2197r
6 Tjeerd Lammerts Kerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet seer gering7:17:00 cg1:17:00 cg10105v
6 Tjeerd Lammerts Zuiderhaven 40weeversknegtbestaet seer gering7:17:00 cg1:17:00 cg10105v
6 Rintje Harmens cum uxore6-084/2Sint Odolphisteeg 16weeversknegtbestaet seer geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20108r
6 Marten Douwes cum uxoreKerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet gering11:09:00 cg2:09:00 cg20114v
6 Marten Douwes cum uxoreZuiderhaven 40weeversknegtbestaet gering11:09:00 cg2:09:00 cg20114v
7 Casper Hansen Kerkpoortstraat 5weeversknegtwort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg11131r
7 Casper Hansen Zuiderhaven 40weeversknegtwort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg11131r
8 Douwe Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet maetigh17:08:00 cg2:08:00 cg21137v
8 Douwe Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40weeversknegtbestaet maetigh17:08:00 cg2:08:00 cg21137v
8 Johannes [niet ingevuld] Kerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet gering7:17:00 cg1:17:00 cg10145r
8 Johannes [niet ingevuld] Zuiderhaven 40weeversknegtbestaet gering7:17:00 cg1:17:00 cg10145r
8 Dirk Ypes cum uxoreKerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet gemeen11:13:00 cg2:13:00 cg21149r
8 Dirk Ypes cum uxoreZuiderhaven 40weeversknegtbestaet gemeen11:13:00 cg2:13:00 cg21149r
5 Jan Hendriks Kerkpoortstraat 5weeversknegt bij Willem Anthoni7:17:00 cg1:17:00 cg1085v
5 Jan Hendriks Zuiderhaven 40weeversknegt bij Willem Anthoni7:17:00 cg1:17:00 cg1085v
1 Arjen Aris cum uxoreKerkpoortstraat 5weewerbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2015v
1 Arjen Aris cum uxoreZuiderhaven 40weewerbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2015v
1 Ysask Fokkes cum uxoreKerkpoortstraat 5wever11:13:00 cg2:13:00 cg414v
1 Ysask Fokkes cum uxoreZuiderhaven 40wever11:13:00 cg2:13:00 cg414v
1 Pieter Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5wever15:00:00 cg2:00:00 cg216v
1 Pieter Jansen cum uxoreZuiderhaven 40wever15:00:00 cg2:00:00 cg216v
1 Rein Gerlofs cum uxoreKerkpoortstraat 5wever15:00:00 cg2:00:00 cg216v
1 Rein Gerlofs cum uxoreZuiderhaven 40wever15:00:00 cg2:00:00 cg216v
1 Hendrik Alberts cum uxoreKerkpoortstraat 5wevergealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg207r
1 Hendrik Alberts cum uxoreZuiderhaven 40wevergealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg207r
1 Harmen Blom cum uxoreKerkpoortstraat 5wever13:13:00 cg2:13:00 cg317r
1 Harmen Blom cum uxoreZuiderhaven 40wever13:13:00 cg2:13:00 cg317r
1 Harmen Warners cum uxore1-064/2Zoutsloot 18wever11:09:00 cg2:09:00 cg208r
1 Dirk Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5wever16:00:00 cg2:00:00 cg2112v
1 Dirk Jansen cum uxoreZuiderhaven 40wever16:00:00 cg2:00:00 cg2112v
1 Claas Gerbens 1-116 wevergealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3013r
1 Age Jaenus Kerkpoortstraat 5weverbestaet gering7:17:00 cg1:17:00 cg1014r
1 Age Jaenus Zuiderhaven 40weverbestaet gering7:17:00 cg1:17:00 cg1014r
1 Jacob Hendriks Kerkpoortstraat 5wevermet sijn broeder Feyke Hendriks11:13:00 cg2:13:00 cg2214r
1 Jacob Hendriks Zuiderhaven 40wevermet sijn broeder Feyke Hendriks11:13:00 cg2:13:00 cg2214r
2 Jan Claesen cum uxoreKerkpoortstraat 5wever12:13:00 cg2:13:00 cg2020v
2 Jan Claesen cum uxoreZuiderhaven 40wever12:13:00 cg2:13:00 cg2020v
2 Hendrik Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5wever15:06:00 cg2:06:00 cg2121v
2 Hendrik Jansen cum uxoreZuiderhaven 40wever15:06:00 cg2:06:00 cg2121v
2 Hendrik Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5wevervan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2621v
2 Hendrik Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40wevervan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2621v
2 Harmen Claesen cum uxoreKerkpoortstraat 5wevervan geringh bestaen15:06:00 cg2:06:00 cg2122r
2 Harmen Claesen cum uxoreZuiderhaven 40wevervan geringh bestaen15:06:00 cg2:06:00 cg2122r
2 Sybren Sipkes Kerkpoortstraat 5wevervan geringh bestaen18:16:00 cg3:16:00 cg2022r
2 Sybren Sipkes Zuiderhaven 40wevervan geringh bestaen18:16:00 cg3:16:00 cg2022r
2 Gerrit Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5wever15:01:00 cg2:01:00 cg2023r
2 Gerrit Jansen cum uxoreZuiderhaven 40wever15:01:00 cg2:01:00 cg2023r
2 Beernt Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weverbestaet maetigh20:01:00 cg3:01:00 cg2229r
2 Beernt Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weverbestaet maetigh20:01:00 cg3:01:00 cg2229r
2 Sible Lodewijks cum uxoreKerkpoortstraat 5wever20:09:00 cg3:09:00 cg2036v
2 Sible Lodewijks cum uxoreZuiderhaven 40wever20:09:00 cg3:09:00 cg2036v
4 Haytse Wybrens cum uxore4-107Romastraat 12weverbestaet geringh19:17:00 cg3:17:00 cg4066r
4 Jan Beernts Kerkpoortstraat 5weverbestaet maetigh10:17:00 cg1:17:00 cg1076r
4 Jan Beernts Zuiderhaven 40weverbestaet maetigh10:17:00 cg1:17:00 cg1076r
5 Jan Roelofs cum uxore5-107/2Borstelsteeg 10wevergealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg4092r
2 Pier Harkes cum uxoreKerkpoortstraat 5wever, mr.24:00:00 cg4:00:00 cg4122r
2 Pier Harkes cum uxoreZuiderhaven 40wever, mr.24:00:00 cg4:00:00 cg4122r
3 Gerrit Harmens weduwe, met een knegt3-119/2Kerkpoortstraat 14weverinnegering bestaen13:01:00 cg2:01:00 cg2149r
3 Gerrit Harmens weduwe, met een knegt3-119/2Kerkpoortstraat 16weverinnegering bestaen13:01:00 cg2:01:00 cg2149r
4 Harmen Ysraels weduwe4-054Hofstraat 45weverinnebestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1060v
5 Roelof Harmens weduweKerkpoortstraat 5weverinnebestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1189r
5 Roelof Harmens weduweZuiderhaven 40weverinnebestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1189r
2 Harmen ten Veen Kerkpoortstraat 5weversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1029v
2 Harmen ten Veen Zuiderhaven 40weversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1029v
5 Jelte Douwes cum uxore5-021Kleine Kerkstraat 6wieldrayergemeen bestaen23:16:00 cg3:16:00 cg2181v
6 Evert Goslings cum uxore6-078Lanen 29wieldrayersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg41107v
6 Evert Goslings cum uxore6-078Lanen 31wieldrayersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg41107v
7 Harmen Jilles cum uxoreKerkpoortstraat 5wieldrayersknegtgering11:09:00 cg2:09:00 cg20121v
7 Harmen Jilles cum uxoreZuiderhaven 40wieldrayersknegtgering11:09:00 cg2:09:00 cg20121v
1vroedsman Stephanus cum uxore1-019Noorderhaven 31wijnkooperbestaet reedelijk wel70:16:00 cg11:16:00 cg442v
8 Aeltje Hanses Kerkpoortstraat 5wijnkoopersebestaet maetigh wel40:00:00 cg6:00:00 cg21134r
8 Aeltje Hanses Zuiderhaven 40wijnkoopersebestaet maetigh wel40:00:00 cg6:00:00 cg21134r
4 Jan Wiglinghuisen cum uxoreKerkpoortstraat 5wijnsteekersknegtbestaet maetigh20:00:00 cg3:00:00 cg2369v
4 Jan Wiglinghuisen cum uxoreZuiderhaven 40wijnsteekersknegtbestaet maetigh20:00:00 cg3:00:00 cg2369v
1 Jacob Lourens cum uxoreKerkpoortstraat 5winkeliergeringh van bestaen19:05:00 cg3:05:00 cg5017r
1 Jacob Lourens cum uxoreZuiderhaven 40winkeliergeringh van bestaen19:05:00 cg3:05:00 cg5017r
2oud burgemeester Veersma cum uxore2-158Franekereind 1winkelierbestaet geringh en heeft weinig inkoomen29:04:00 cg4:04:00 cg4236r
3vroedsman Claes Leystra cum uxore3-045Franekereind 25winkelierbestaet wel45:00:00 cg7:00:00 cg3043r
3 Jan Pieters cum uxoreKerkpoortstraat 5winkelierbestaet gemeen18:13:00 cg3:13:00 cg4054r
3 Jan Pieters cum uxoreZuiderhaven 40winkelierbestaet gemeen18:13:00 cg3:13:00 cg4054r
4 Beert Brouwer Kerkpoortstraat 5winkeliervan gemeen bestaen22:11:00 cg3:11:00 cg2058v
4 Beert Brouwer Zuiderhaven 40winkeliervan gemeen bestaen22:11:00 cg3:11:00 cg2058v
4 Age Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5winkelierbestaet maetigh wel21:01:00 cg3:01:00 cg3058v
4 Age Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40winkelierbestaet maetigh wel21:01:00 cg3:01:00 cg3058v
4 Thomas Meyer cum uxoreKerkpoortstraat 5winkelierbestaet maetigh wel43:17:00 cg7:17:00 cg4059r
4 Thomas Meyer cum uxoreZuiderhaven 40winkelierbestaet maetigh wel43:17:00 cg7:17:00 cg4059r
4 Jacob Jansen cum uxore4-069Kerkpoortstraat 59winkelierbestaet wel36:12:00 cg6:12:00 cg2062v
4 Sjoerd Aerdenburgh cum uxore4-086Hofstraat 10winkelierbestaet maetigh wel46:11:00 cg7:11:00 cg3064r
4 Dirk Craemer cum uxore4-093Hofstraat 16winkelierbestaet maetigh wel33:04:00 cg5:04:00 cg3064r
5 Willem Claesen cum uxore5-117Heiligeweg 26winkelierbestaet gemeen19:08:00 cg3:08:00 cg3093r
6 Joseph van Norden cum uxore6-040Kleine Bredeplaats 5</