Harlingen, quotisatie 1749 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 646)

illustratie quotisatie 1749 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 646)
Belastingen heffen en betalen is niets nieuws. Het bestuur van een land, provincie of stad moet toch op de een of andere manier aan geld komen om haar werk te kunnen doen. Zoals nu op bijv. benzine, alcohol en rookwaren accijns wordt geheven, werd dat vroeger op de toenmalige luxe-artikelen gedaan. Soms ook was er acute geldnood, bijvoorbeeld als er een oorlog werd gevoerd, en dan werd er een nieuwe belasting bedacht.

Zo werd in 1606, ten tijde van de Verenigde Nederlanden, 'alomme binnen de Geunieerde Provintien, de Quartieren, Steden, Casteelen, Forten ende platte Landen, onder der selver ghehoorsaamheydt wesende, het Haertsteden- ofte Schoorsteen-geldt, tot onderstant van de Oorloge' [...] 'onfangen ende geheven'. In de loop der eeuwen is op een dergelijke manier ook belasting geheven op o.a. zout, trouwen en begraven, het malen van o.a. graan (het 'gemaal'), huishuur (reëelkohieren), en op het hebben van dienstboden, wagens, paarden, ramen enz.

Rond 1748 ziet de burgerij door de bomen het bos niet meer en er breken rellen uit, gericht tegen de belastingpachters: het Pachtersoproer. De belastingpachters werden er sterk van verdacht nogal wat in eigen zakken te steken. Er wordt besloten om iets anders te proberen: één belasting waarin alles verwerkt is; de personele quotisatie. In 1749 wordt de belasting op die manier geheven en gaat men iedere woning langs om vast te leggen hoeveel personen van boven en onder de 12 jaar er wonen, wat het beroep van de hoofdbewoner is, en het belangrijkste: wat het inkomen van die hoofdbewoner is. Volgens een vastgestelde schaal wordt de belasting geïnd. Het totale bedrag aan inkomsten was blijkbaar te laag en bij iedereen is daarom een verhoging van 1/6 van het oorspronkelijke bedrag aangetekend. Het vastleggen van de gegevens gebeurde in de zogenoemde quotisatie-kohieren.

De bevolking is tegen de verwachtingen in met deze belasting zo mogelijk nog ontevredener dan met de vroegere belastingen, en in 1750 is de quotisatie dan ook alweer afgeschaft.

In de lijst staat 'kwartier' voor de wijk waar men woonachtig was. De stad was in deze tijd verdeeld in acht kwartieren en de zgn. 'Buytenbuirt' (hier kwartier 9).
In de kolom 'beroep' staat nooit 'burgemeester' of 'vroedsman' omdat dat geen beroepen is maar een functie.
Bij de namen komt veelvuldig 'cum uxore' voor, dat betekent met echtgeno(o)t(e).
In de kolom 'aanslag' staat het bedrag van de quotisatie vermeld in caroliguldens, stuivers en penningen. Een caroligulden was 20 stuivers en een stuiver was 16 penningen.
In de kolommen 'volw.' en 'kind.' staan het aantal personen van boven resp. onder de 12 jaar.
De kolom 'folio' vermeldt de pagina waarop in het originele boek de betreffende inschrijving is gedaanm waarbij 'r' staat voor recto (de voorkant van het blad) en 'v' staat voor verso, de achterkant van het blad.

"Opteekeninge der familien en persoenen in de Stad Harlingen mitsgaeders quotisatie over deselve genoomen naar de consumptie en ter uytleeveringhe van dese Stads aenslagh ter summa van [niet ingevuld] in de neegen mael hondert duysent guldens bij de afschaffinge der pachten verlooren; opgemaakt volgens placcaet van de 30e December 1748.
Staende op de eerste colomme de naemen der hoofden van de familien met enige oplossinge van hun bestaen, op de tweede het getal der persoonen tot dat huisgesin behoorende boven de 12 jaeren oude, op de darde de jongere dan 12 jaeren en op de vierde des selvs aenslagh in de quotisatie."

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.nihil    Vanaf 6 gulden  12 gulden  18 gulden  24 gulden  30 gulden  60 gulden  90 gulden  120 guldenvermeld
kwartier
voornaam patroniem familienaamgeschat
oud adres
geschat adresberoepomschrijvingaanslagverhogingvolwkindfolio
1 Yttje Sikkes Kerkpoortstraat 5naystergering6:12:00 cg1:12:00 cg106r
1 Yttje Sikkes Zuiderhaven 40naystergering6:12:00 cg1:12:00 cg106r
1 Sjoerd Joukes weduweKerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg108r
1 Sjoerd Joukes weduweZuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg108r
3 Trijntje Dirks een weduweKerkpoortstraat 5spoelsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1050v
3 Trijntje Dirks een weduweZuiderhaven 40spoelsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1050v
1 Trijntje Dirks een weduweKerkpoortstraat 5pauper6:12:00 cg1:12:00 cg1018v
1 Trijntje Dirks een weduweZuiderhaven 40pauper6:12:00 cg1:12:00 cg1018v
3 Liefke Jacobs een weduweKerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1051r
3 Liefke Jacobs een weduweZuiderhaven 40arbeydsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1051r
1 Trijntje Jentjes een weduwe1-101Zoutsloot 55arbeydster6:12:00 cg1:12:00 cg1011v
3 Rink Sybrens Kerkpoortstraat 5ondermaegd in de keet van de Hr. Fonteinbestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1042r
3 Rink Sybrens Zuiderhaven 40ondermaegd in de keet van de Hr. Fonteinbestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1042r
2 Pieter Arents vrouwKerkpoortstraat 5bestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1028v
2 Pieter Arents vrouwZuiderhaven 40bestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1028v
1 Lijsbeth Claeses Kerkpoortstraat 5spinsterseer gering van bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1014r
1 Lijsbeth Claeses Zuiderhaven 40spinsterseer gering van bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1014r
1 Jouke Johannes weduwe1-065Zeilmakersstraat 11gering bestaan6:12:00 cg1:12:00 cg108r
1 Jouke Johannes weduwe1-065Zoutsloot 41gering bestaan6:12:00 cg1:12:00 cg108r
1 Jouke Johannes weduwe1-065Zoutsloot 16gering bestaan6:12:00 cg1:12:00 cg108r
2 Evert Sybrens weduweKerkpoortstraat 5bestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1031v
2 Evert Sybrens weduweZuiderhaven 40bestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1031v
3 Dieuke Aukes 3-072Grote Kerkstraat 41winkeltje, een kleinbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1044v
1 Douwe Wybes weduwe1-068Zeilmakersstraat 17viswijff6:12:00 cg1:12:00 cg318v
1 Tjeerdtje Ritskes Kerkpoortstraat 5nayster6:12:00 cg1:12:00 cg1014v
1 Tjeerdtje Ritskes Zuiderhaven 40nayster6:12:00 cg1:12:00 cg1014v
1 Hendrina Hendriks Kerkpoortstraat 5nayster6:12:00 cg1:12:00 cg1014v
1 Hendrina Hendriks Zuiderhaven 40nayster6:12:00 cg1:12:00 cg1014v
1 Janneke Jans Kerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg108r
1 Janneke Jans Zuiderhaven 40arbeydsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg108r
2 Dirk Gerrits weduwe2-132Scheerstraat 5naysterbestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg2031v
1 Sjoerdtje Saekles Kerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet seer gering6:12:00 cg1:12:00 cg106r
1 Sjoerdtje Saekles Zuiderhaven 40arbeydsterbestaet seer gering6:12:00 cg1:12:00 cg106r
1 Ymkjen Pieters Kerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet seer gering6:12:00 cg1:12:00 cg106r
1 Ymkjen Pieters Zuiderhaven 40arbeydsterbestaet seer gering6:12:00 cg1:12:00 cg106r
2 Pier Andries weduwe2-033Zoutsloot 58van een soober bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1023r
1 Tjeerd Claeses weduweKerkpoortstraat 5seer geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1112r
1 Tjeerd Claeses weduweZuiderhaven 40seer geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1112r
2 Aeltje Jelles een weduweKerkpoortstraat 5bestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1030v
2 Aeltje Jelles een weduweZuiderhaven 40bestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1030v
2 Gerrit Christiaans weduweKerkpoortstraat 5groenteverkoopsterbestaet soober6:12:00 cg1:12:00 cg1023v
2 Gerrit Christiaans weduweZuiderhaven 40groenteverkoopsterbestaet soober6:12:00 cg1:12:00 cg1023v
1 Pyttje Warners een weduwe [van Jan Theunis]Kerkpoortstraat 5van een seer geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg2013r
1 Pyttje Warners een weduwe [van Jan Theunis]Zuiderhaven 40van een seer geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg2013r
2 Sytske Jans Kerkpoortstraat 5arbeydstervan gering bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1031r
2 Sytske Jans Zuiderhaven 40arbeydstervan gering bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1031r
2 Maertje Theunis Kerkpoortstraat 5spoelster6:12:00 cg1:12:00 cg1030r
2 Maertje Theunis Zuiderhaven 40spoelster6:12:00 cg1:12:00 cg1030r
1 Dieuke Pieters 1-046Zeilmakersstraat 1naystereen geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg105r
2 Johantie Sjoerds Kerkpoortstraat 5naystervan gering bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1029v
2 Johantie Sjoerds Zuiderhaven 40naystervan gering bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1029v
2 Antje Heeres Kerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1031v
2 Antje Heeres Zuiderhaven 40arbeydsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1031v
2 Claas Jansen weduweKerkpoortstraat 5spoelsterbesit niets en wint zeer weingh6:12:00 cg1:12:00 cg1029v
2 Claas Jansen weduweZuiderhaven 40spoelsterbesit niets en wint zeer weingh6:12:00 cg1:12:00 cg1029v
1 Yetske Cornelis Kerkpoortstraat 5vlegstereen geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg107v
1 Yetske Cornelis Zuiderhaven 40vlegstereen geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg107v
1 Sybe Aukes weduwe1-021Noorderhaven 35visafdraegster6:12:00 cg1:12:00 cg103r
1 Weltje Wopkes Kerkpoortstraat 5vistehuisbringster6:12:00 cg1:12:00 cg101r
1 Weltje Wopkes Zuiderhaven 40vistehuisbringster6:12:00 cg1:12:00 cg101r
2 Engeltje Doedes een weduwe2-066Wortelstraat 9naysterbestaet seer zoober6:12:00 cg1:12:00 cg2026r
2 Engeltje Doedes een weduwe2-066Wortelstraat 11naysterbestaet seer zoober6:12:00 cg1:12:00 cg2026r
1 Geertje Jacobs Kerkpoortstraat 5een gering winkeltie en sober bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1010v
1 Geertje Jacobs Zuiderhaven 40een gering winkeltie en sober bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1010v
3 Fredrik Jans Kerkpoortstraat 5soldaet, de vrouw een winkeltjebestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1043r
3 Fredrik Jans Zuiderhaven 40soldaet, de vrouw een winkeltjebestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1043r
1 Carst Pieters weduwe1-008Noorderhaven 17bestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg101v
3 Antje Kerkpoortstraat 5dienstmaegd in de keetbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1038v
3 Antje Zuiderhaven 40dienstmaegd in de keetbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1038v
1 Hans Reynders weduwe1-007Noorderhaven 15naystereen suinigh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg101v
1 Saetske Hansen een weduweKerkpoortstraat 5arbeydster6:12:00 cg1:12:00 cg1010r
1 Saetske Hansen een weduweZuiderhaven 40arbeydster6:12:00 cg1:12:00 cg1010r
3 Janke Huberts Kerkpoortstraat 5ondermaegdbestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1038v
3 Janke Huberts Zuiderhaven 40ondermaegdbestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1038v
2 Sybrigjen Hessels Kerkpoortstraat 5keetmaegdt6:12:00 cg1:12:00 cg1037r
2 Sybrigjen Hessels Zuiderhaven 40keetmaegdt6:12:00 cg1:12:00 cg1037r
1 Pier Beernts vrouwKerkpoortstraat 5pauper6:12:00 cg1:12:00 cg1010r
1 Pier Beernts vrouwZuiderhaven 40pauper6:12:00 cg1:12:00 cg1010r
1 Ybeltje Jans 1-140 wasterbestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1016v
1 Grytje Hendriks Kerkpoortstraat 5spoelsterpauper6:12:00 cg1:12:00 cg1016v
1 Grytje Hendriks Zuiderhaven 40spoelsterpauper6:12:00 cg1:12:00 cg1016v
3 Hans Jansen weduweKerkpoortstraat 5naysterbestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1051r
3 Hans Jansen weduweZuiderhaven 40naysterbestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1051r
3 Wypk Gerkes Kerkpoortstraat 5ondermeyd in de keet van Freerk Fonteynbestaet gering6:12:00 cg1:12:00 cg1043v
3 Wypk Gerkes Zuiderhaven 40ondermeyd in de keet van Freerk Fonteynbestaet gering6:12:00 cg1:12:00 cg1043v
3 Jacob Christiaans weduwe3-054Nieuwstraat 54bestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1042v
3 Jilt Baukes weduwe3-015 turfmeetstereen seer gering bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1039r
1 Gerrit Douwes weduwe1-017Noorderhaven 31van een seer geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg102v
1 Gerrit Douwes weduwe1-017Droogstraat 2van een seer geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg102v
1 Gerrit Douwes weduwe1-017Droogstraat 1van een seer geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg102v
1 Gerrit Douwes weduwe1-017Droogstraat 3van een seer geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg102v
2 Claas Wopkes weduweKerkpoortstraat 5spoelstervan geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg2027v
2 Claas Wopkes weduweZuiderhaven 40spoelstervan geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg2027v
3 Grietje Daniëls Kerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet reedelijk nae haer doen6:12:00 cg1:12:00 cg1052v
3 Grietje Daniëls Zuiderhaven 40arbeydsterbestaet reedelijk nae haer doen6:12:00 cg1:12:00 cg1052v
3 Saepe Theunis weduweKerkpoortstraat 5spoelsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1052v
3 Saepe Theunis weduweZuiderhaven 40spoelsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1052v
3 Antje Gerrits Kerkpoortstraat 5spoelsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1040r
3 Antje Gerrits Zuiderhaven 40spoelsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1040r
1 Janneke Johannes een bejaarde vrijsterKerkpoortstraat 5arbeydster6:12:00 cg1:12:00 cg102v
1 Janneke Johannes een bejaarde vrijsterZuiderhaven 40arbeydster6:12:00 cg1:12:00 cg102v
2 Gorrit Dirks weduweKerkpoortstraat 5waschteroud en bestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1027v
2 Gorrit Dirks weduweZuiderhaven 40waschteroud en bestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1027v
1 Aeltje Wybes een weduweKerkpoortstraat 5arbeydster6:12:00 cg1:12:00 cg1011r
1 Aeltje Wybes een weduweZuiderhaven 40arbeydster6:12:00 cg1:12:00 cg1011r
2 Gerben Lolles weduweKerkpoortstraat 5arbeydstervan geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1024r
2 Gerben Lolles weduweZuiderhaven 40arbeydstervan geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1024r
6 Reinder Jans vrouwKerkpoortstraat 5matroosvan seer gering bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg20104r
6 Reinder Jans vrouwZuiderhaven 40matroosvan seer gering bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg20104r
4 Abe Jacobs weduwe4-253Zuiderstraat 8bestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1078v
5 Gerrit Willems weduwe5-126Spekmarkt 6bestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1094v
4 Trijntje Pytters Kerkpoortstraat 5breydsterbestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1058r
4 Trijntje Pytters Zuiderhaven 40breydsterbestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1058r
5 Antje Pytters Kerkpoortstraat 5spoelstervan geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1091v
5 Antje Pytters Zuiderhaven 40spoelstervan geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1091v
5 Tjietske Lolles een weduweKerkpoortstraat 5van seer geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg2094r
5 Tjietske Lolles een weduweZuiderhaven 40van seer geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg2094r
5 Aeltje Gerrits Kerkpoortstraat 5naystergering6:12:00 cg1:12:00 cg1092r
5 Aeltje Gerrits Zuiderhaven 40naystergering6:12:00 cg1:12:00 cg1092r
6 Susanna Hayes Kerkpoortstraat 5vlegtsterseer gering6:12:00 cg1:12:00 cg10103r
6 Susanna Hayes Zuiderhaven 40vlegtsterseer gering6:12:00 cg1:12:00 cg10103r
5 Yffke Willems een weduweKerkpoortstraat 5turfmeetsterbestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1086r
5 Yffke Willems een weduweZuiderhaven 40turfmeetsterbestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1086r
5 Styntje Gerbens Kerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg0084r
5 Styntje Gerbens Zuiderhaven 40arbeydsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg0084r
4 Taeke Yntes weduweKerkpoortstraat 5bestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1057v
4 Taeke Yntes weduweZuiderhaven 40bestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1057v
4 Trijntje Jans een weduweKerkpoortstraat 5een arme vrouw6:12:00 cg1:12:00 cg1068r
4 Trijntje Jans een weduweZuiderhaven 40een arme vrouw6:12:00 cg1:12:00 cg1068r
4 Rinske Gerryts Kerkpoortstraat 5groenteverkoopsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1068v
4 Rinske Gerryts Zuiderhaven 40groenteverkoopsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1068v
4 Antje Douwes een weduwe4-050Hofstraat 33naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1060v
5 Yttje Sikkes Kerkpoortstraat 5bestaet seer soober6:12:00 cg1:12:00 cg1095v
5 Yttje Sikkes Zuiderhaven 40bestaet seer soober6:12:00 cg1:12:00 cg1095v
4 Stoffel Saekes weduwe4-236Zuiderstraat 20bestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg2077r
4 Trijntje Douwes Kerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1059v
4 Trijntje Douwes Zuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1059v
5 Tettje Gerbens een weduweKerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1098v
5 Tettje Gerbens een weduweZuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1098v
4 Trijntje Alberts Kerkpoortstraat 5naysterbestaet seer sober6:12:00 cg1:12:00 cg1059r
4 Trijntje Alberts Zuiderhaven 40naysterbestaet seer sober6:12:00 cg1:12:00 cg1059r
4 Marijke Sydses Kerkpoortstraat 56:12:00 cg1:12:00 cg1060r
4 Marijke Sydses Zuiderhaven 406:12:00 cg1:12:00 cg1060r
5 Trijntje Feykes Kerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet gemeen6:12:00 cg1:12:00 cg1083v
5 Trijntje Feykes Zuiderhaven 40arbeydsterbestaet gemeen6:12:00 cg1:12:00 cg1083v
4 Cornelus Martens weduweKerkpoortstraat 5arbeydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg1066v
4 Cornelus Martens weduweZuiderhaven 40arbeydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg1066v
5 Beytske Sybes Kerkpoortstraat 5naysterbestaet wel6:12:00 cg1:12:00 cg1085r
5 Beytske Sybes Zuiderhaven 40naysterbestaet wel6:12:00 cg1:12:00 cg1085r
5 Elske Hoef een weduweKerkpoortstraat 5gladmangelstergemeen6:12:00 cg1:12:00 cg1091r
5 Elske Hoef een weduweZuiderhaven 40gladmangelstergemeen6:12:00 cg1:12:00 cg1091r
5 Marijke Davids Kerkpoortstraat 5arbeydstergemeen6:12:00 cg1:12:00 cg1083v
5 Marijke Davids Zuiderhaven 40arbeydstergemeen6:12:00 cg1:12:00 cg1083v
6 Akke Tobias een weduweKerkpoortstraat 5van seer geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg10106r
6 Akke Tobias een weduweZuiderhaven 40van seer geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg10106r
5 Feyte Christiaens weduweKerkpoortstraat 5van geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1095r
5 Feyte Christiaens weduweZuiderhaven 40van geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1095r
5 Hendrikjen Jans Claver Kerkpoortstraat 5van gemeen bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1099r
5 Hendrikjen Jans Claver Zuiderhaven 40van gemeen bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1099r
4 Antje Douwes Kerkpoortstraat 5winkeltjevan geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg2279r
4 Antje Douwes Zuiderhaven 40winkeltjevan geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg2279r
5 Berber van Beemen Kerkpoortstraat 5naysterbestaet gering6:12:00 cg1:12:00 cg1084v
5 Berber van Beemen Zuiderhaven 40naysterbestaet gering6:12:00 cg1:12:00 cg1084v
5 Lijsbert Claeses Kerkpoortstraat 5naystervan gering bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1098v
5 Lijsbert Claeses Zuiderhaven 40naystervan gering bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1098v
4 Jan Doorn weduweKerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1075v
4 Jan Doorn weduweZuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1075v
5 Trijntje Lieuwes Kerkpoortstraat 5naysterbestaet reedelijk6:12:00 cg1:12:00 cg1097v
5 Trijntje Lieuwes Zuiderhaven 40naysterbestaet reedelijk6:12:00 cg1:12:00 cg1097v
5 Joost Popta weduwe5-112/5Heiligeweg 32naystergering6:12:00 cg1:12:00 cg1093r
6 Pyttje Heeres Kerkpoortstraat 5stijffsterbestaet geringh6:12:00 cg7:12:00 cg20102r
6 Pyttje Heeres Zuiderhaven 40stijffsterbestaet geringh6:12:00 cg7:12:00 cg20102r
3 Antje Mooy Kerkpoortstraat 5oud en bestaet seer gering6:12:00 cg1:12:00 cg1055r
3 Antje Mooy Zuiderhaven 40oud en bestaet seer gering6:12:00 cg1:12:00 cg1055r
5 Lijsbert Tjallings een weduweKerkpoortstraat 5bestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1085v
5 Lijsbert Tjallings een weduweZuiderhaven 40bestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1085v
5 Reynder Pytters weduwe5-023Kleine Kerkstraat 4arbeydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg1081v
6 Sytske Kerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet gering6:12:00 cg1:12:00 cg10103v
6 Sytske Zuiderhaven 40arbeydsterbestaet gering6:12:00 cg1:12:00 cg10103v
4 Trijntje Harmens Kerkpoortstraat 5stijffstergering6:12:00 cg1:12:00 cg1070v
4 Trijntje Harmens Zuiderhaven 40stijffstergering6:12:00 cg1:12:00 cg1070v
5 Jetske Jans Kerkpoortstraat 5naystervan geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1088r
5 Jetske Jans Zuiderhaven 40naystervan geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1088r
6 Aeltje Jans Kerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10103v
6 Aeltje Jans Zuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10103v
4 Hesseltje een weduweKerkpoortstraat 5van geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1076r
4 Hesseltje een weduweZuiderhaven 40van geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1076r
4 Janke Gerrits een weduweKerkpoortstraat 5arm6:12:00 cg1:12:00 cg1076r
4 Janke Gerrits een weduweZuiderhaven 40arm6:12:00 cg1:12:00 cg1076r
5 Hyke Jarigs Kerkpoortstraat 5postgering6:12:00 cg1:12:00 cg0081v
5 Hyke Jarigs Zuiderhaven 40postgering6:12:00 cg1:12:00 cg0081v
5 Hiltje Douwes Kerkpoortstraat 5naysterbestaet sober6:12:00 cg1:12:00 cg1082r
5 Hiltje Douwes Zuiderhaven 40naysterbestaet sober6:12:00 cg1:12:00 cg1082r
6 Antje Beerns Kerkpoortstraat 5arbeydstergemeen6:12:00 cg1:12:00 cg10105r
6 Antje Beerns Zuiderhaven 40arbeydstergemeen6:12:00 cg1:12:00 cg10105r
5 Roelof Harmens weduweKerkpoortstraat 5weverinnebestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1189r
5 Roelof Harmens weduweZuiderhaven 40weverinnebestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1189r
5 Pieter Jacobs weduweKerkpoortstraat 5bestaet gemeen6:12:00 cg1:12:00 cg1087r
5 Pieter Jacobs weduweZuiderhaven 40bestaet gemeen6:12:00 cg1:12:00 cg1087r
5 Janke Wildschut 5-070Heiligeweg 1vlegsterbestaet gemeen6:12:00 cg1:12:00 cg1087r
5 Jan Wybrens weduwe5-096/2 0spoelstergering6:12:00 cg1:12:00 cg1090r
6 Remkjen Tjepkes Kerkpoortstraat 5naysterbestaet maetigh6:12:00 cg1:12:00 cg10106v
6 Remkjen Tjepkes Zuiderhaven 40naysterbestaet maetigh6:12:00 cg1:12:00 cg10106v
5 Douwe Martens weduwe5-122Heiligeweg 14arbeydsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1093v
5 Janke Doekes Kerkpoortstraat 5gladmangelstergering6:12:00 cg1:12:00 cg1089r
5 Janke Doekes Zuiderhaven 40gladmangelstergering6:12:00 cg1:12:00 cg1089r
8 Grytje Folkerts Kerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10146r
8 Grytje Folkerts Zuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10146r
8 Sipkjen Johannes Kerkpoortstraat 5naystervan geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg10142r
8 Sipkjen Johannes Zuiderhaven 40naystervan geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg10142r
6 Aeltje Saekes een weduweKerkpoortstraat 5naystergering6:12:00 cg1:12:00 cg10113r
6 Aeltje Saekes een weduweZuiderhaven 40naystergering6:12:00 cg1:12:00 cg10113r
6 Jeltje Claeses Kerkpoortstraat 5gealimenteerd door goede vrinden6:12:00 cg1:12:00 cg10113r
6 Jeltje Claeses Zuiderhaven 40gealimenteerd door goede vrinden6:12:00 cg1:12:00 cg10113r
8 Pyttje Lieuwes Kerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10145v
8 Pyttje Lieuwes Zuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10145v
7 Fokke Abbes weduweKerkpoortstraat 5spoelsterseer gering6:12:00 cg1:12:00 cg10119r
7 Fokke Abbes weduweZuiderhaven 40spoelsterseer gering6:12:00 cg1:12:00 cg10119r
7 Marten Fokkes Kerkpoortstraat 5timmermansknegtbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10119r
7 Marten Fokkes Zuiderhaven 40timmermansknegtbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10119r
6 Albertje Willems 6-101Lanen 59turfmeetsterbestaet gemeen6:12:00 cg1:12:00 cg10110r
6 Albertje Willems 6-101Lanen 61turfmeetsterbestaet gemeen6:12:00 cg1:12:00 cg10110r
8 Aukjen Sybrens 8-086/2 melktapstergering6:12:00 cg1:12:00 cg10142r
8 Hinke Alberts Kerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10142r
8 Hinke Alberts Zuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10142r
8ds. Oudkerk weduwe, een oude vrouwKerkpoortstraat 5bestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10138v
8ds. Oudkerk weduwe, een oude vrouwZuiderhaven 40bestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10138v
8 Tjietske Arjens Kerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10138v
8 Tjietske Arjens Zuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10138v
8 Antje Scheltes Kerkpoortstraat 5sonder bedrijffbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10150r
8 Antje Scheltes Zuiderhaven 40sonder bedrijffbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10150r
8 Geertje van Beemen jonge vrijster8-144Jan Ruurdstraat 3bestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10150r
6 Trijntje Lourens Kerkpoortstraat 5naysterbestaet gemeen6:12:00 cg1:12:00 cg10113v
6 Trijntje Lourens Zuiderhaven 40naysterbestaet gemeen6:12:00 cg1:12:00 cg10113v
7 Anne Beernts weduwe7-022Voorstraat 89naysterseer gering6:12:00 cg1:12:00 cg10119v
8 Sjoerdtje [niet ingevuld] Kerkpoortstraat 5scheersterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10140v
8 Sjoerdtje [niet ingevuld] Zuiderhaven 40scheersterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10140v
8 Geertje Harkes Kerkpoortstraat 5arbeydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg10148v
8 Geertje Harkes Zuiderhaven 40arbeydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg10148v
6 Geertje Reins Kerkpoortstraat 5gering6:12:00 cg1:12:00 cg10112v
6 Geertje Reins Zuiderhaven 40gering6:12:00 cg1:12:00 cg10112v
8 Engeltje Kerkpoortstraat 5scheersterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10141v
8 Engeltje Zuiderhaven 40scheersterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10141v
8 Rijk Harmens weduweKerkpoortstraat 5bestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10141v
8 Rijk Harmens weduweZuiderhaven 40bestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10141v
8 Maartje Joosten Kerkpoortstraat 5naystergering6:12:00 cg1:12:00 cg10140v
8 Maartje Joosten Zuiderhaven 40naystergering6:12:00 cg1:12:00 cg10140v
8 Aukjen Jans Kerkpoortstraat 5arbeydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg10140v
8 Aukjen Jans Zuiderhaven 40arbeydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg10140v
6 Eelkjen Jacobs Kerkpoortstraat 5spoelstergering, wort door haar vrinden onderhouden6:12:00 cg1:12:00 cg10112r
6 Eelkjen Jacobs Zuiderhaven 40spoelstergering, wort door haar vrinden onderhouden6:12:00 cg1:12:00 cg10112r
8 Eelkjen Jacobs Kerkpoortstraat 5arbeydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg10147v
8 Eelkjen Jacobs Zuiderhaven 40arbeydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg10147v
8 Jacob Jansen weduweKerkpoortstraat 5bestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10147v
8 Jacob Jansen weduweZuiderhaven 40bestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10147v
8 Styntje Foppes een weduweKerkpoortstraat 5bestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10140v
8 Styntje Foppes een weduweZuiderhaven 40bestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10140v
7 Sjieuke Oeges Kerkpoortstraat 5geringhe vrouw6:12:00 cg1:12:00 cg10118r
7 Sjieuke Oeges Zuiderhaven 40geringhe vrouw6:12:00 cg1:12:00 cg10118r
8 Theuntje Kerkpoortstraat 5scheersterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10140v
8 Theuntje Zuiderhaven 40scheersterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10140v
6 Taeaetske Rienks Kerkpoortstraat 5houd slaepersbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10116r
6 Taeaetske Rienks Zuiderhaven 40houd slaepersbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10116r
6 Syds Schaef weduwe en erven, wegens de dienstmaegtKerkpoortstraat 5bestaen wel6:12:00 cg1:12:00 cg10116r
6 Syds Schaef weduwe en erven, wegens de dienstmaegtZuiderhaven 40bestaen wel6:12:00 cg1:12:00 cg10116r
6 Jan van Dorsen weduweKerkpoortstraat 5bestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg12116r
6 Jan van Dorsen weduweZuiderhaven 40bestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg12116r
8 Aukjen Gerrits Kerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10148v
8 Aukjen Gerrits Zuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10148v
8 Claeske Claeses Kerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10150v
8 Claeske Claeses Zuiderhaven 40arbeydsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10150v
8 Aefke Claeses Kerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10150v
8 Aefke Claeses Zuiderhaven 40arbeydsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10150v
8 Sytske Cornelis een weduweKerkpoortstraat 5arbeydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg10136r
8 Sytske Cornelis een weduweZuiderhaven 40arbeydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg10136r
7 Akke Melles een weduweKerkpoortstraat 5van seer geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg10122r
7 Akke Melles een weduweZuiderhaven 40van seer geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg10122r
8 Carst Hendriks weduweKerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg11144r
8 Carst Hendriks weduweZuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg11144r
7 Claas Christiaens weduweKerkpoortstraat 5bestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10122v
7 Claas Christiaens weduweZuiderhaven 40bestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10122v
7 Weine Norel Kerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10123r
7 Weine Norel Zuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10123r
8 Righstje vrijsterKerkpoortstraat 5arbeydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg10144r
8 Righstje vrijsterZuiderhaven 40arbeydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg10144r
6 Sjiouke Tjeerds weduweKerkpoortstraat 5spoelsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg13110v
6 Sjiouke Tjeerds weduweZuiderhaven 40spoelsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg13110v
8 Grytje Thomas 8-096Hondenstraat 12winkeltjebestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10143v
6 Romkjen Jacobs Kerkpoortstraat 5naysterbestaet gemeen6:12:00 cg1:12:00 cg10107v
6 Romkjen Jacobs Zuiderhaven 40naysterbestaet gemeen6:12:00 cg1:12:00 cg10107v
6 Aefke Fransen Kerkpoortstraat 5wort onderhouden van goede vrinden6:12:00 cg1:12:00 cg10115r
6 Aefke Fransen Zuiderhaven 40wort onderhouden van goede vrinden6:12:00 cg1:12:00 cg10115r
8 Harmen Willems weduweKerkpoortstraat 5bestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10153r
8 Harmen Willems weduweZuiderhaven 40bestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10153r
8 Gryttje Hessels Kerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10143v
8 Gryttje Hessels Zuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10143v
6 Mayke Simons Kerkpoortstraat 5naysterbestaet gemeen6:12:00 cg1:12:00 cg10114v
6 Mayke Simons Zuiderhaven 40naysterbestaet gemeen6:12:00 cg1:12:00 cg10114v
7 Marten Jilles weduweKerkpoortstraat 5bestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10128v
7 Marten Jilles weduweZuiderhaven 40bestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10128v
7 Tyttje Willems Kerkpoortstraat 5arbeydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg10124v
7 Tyttje Willems Zuiderhaven 40arbeydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg10124v
7 Tettje Martens Kerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:12:00 cg0:12:00 cg10128v
7 Tettje Martens Zuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:12:00 cg0:12:00 cg10128v
7 Sijke Gerrits Kerkpoortstraat 5groenteverkoopstergering6:12:00 cg1:12:00 cg10126v
7 Sijke Gerrits Zuiderhaven 40groenteverkoopstergering6:12:00 cg1:12:00 cg10126v
6 Attje Bottes Kerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10108r
6 Attje Bottes Zuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10108r
8 Lijsbert Sjoerds een weduweKerkpoortstraat 5bestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10143r
8 Lijsbert Sjoerds een weduweZuiderhaven 40bestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10143r
8 Trijntje Romkes Kerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet redelijk6:12:00 cg1:12:00 cg10134v
8 Trijntje Romkes Zuiderhaven 40arbeydsterbestaet redelijk6:12:00 cg1:12:00 cg10134v
8 Rinske Romkes Kerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet reedelijk6:12:00 cg1:12:00 cg10134v
8 Rinske Romkes Zuiderhaven 40arbeydsterbestaet reedelijk6:12:00 cg1:12:00 cg10134v
6 Aeffke Jetses Kerkpoortstraat 5breydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg10113v
6 Aeffke Jetses Zuiderhaven 40breydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg10113v
6 Jelle Douwes weduwe6-092Sint Odolphisteeg 9van geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg10109r
8 Antje Pytters Kerkpoortstraat 5turfmeetsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10151r
8 Antje Pytters Zuiderhaven 40turfmeetsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10151r
8 Sytske Yges Kerkpoortstraat 5arbeydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg10139v
8 Sytske Yges Zuiderhaven 40arbeydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg10139v
6 Geertje Jans Kerkpoortstraat 5waschterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10109r
6 Geertje Jans Zuiderhaven 40waschterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10109r
8 Jan Poppes weduweKerkpoortstraat 5naysterbestaet armelijk6:12:00 cg1:12:00 cg11138r
8 Jan Poppes weduweZuiderhaven 40naysterbestaet armelijk6:12:00 cg1:12:00 cg11138r
8 Trijntje Eerrema een weduweKerkpoortstraat 5bestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10147v
8 Trijntje Eerrema een weduweZuiderhaven 40bestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10147v
7 Tabe Jansen weduwe7-042Rommelhaven 22van geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg10121r
8 Pyke Hommes weduweKerkpoortstraat 5van seer geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg10143r
8 Pyke Hommes weduweZuiderhaven 40van seer geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg10143r
6 Antje Jans Kerkpoortstraat 5gladmangelsterbestaet gemeen6:12:00 cg1:12:00 cg10108v
6 Antje Jans Zuiderhaven 40gladmangelsterbestaet gemeen6:12:00 cg1:12:00 cg10108v
8 Hylkjen Pybes Kerkpoortstraat 5arbeydstergering6:16:00 cg1:16:00 cg11144v
8 Hylkjen Pybes Zuiderhaven 40arbeydstergering6:16:00 cg1:16:00 cg11144v
8 Pytter Gaeles weduweKerkpoortstraat 5bestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg20141v
8 Pytter Gaeles weduweZuiderhaven 40bestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg20141v
6 Antje Gerrits man nae IndiënKerkpoortstraat 5gering6:16:00 cg1:16:00 cg31115v
6 Antje Gerrits man nae IndiënZuiderhaven 40gering6:16:00 cg1:16:00 cg31115v
8 Rienk Heyns weduweKerkpoortstraat 5naysterbestaet maetigh6:16:00 cg1:16:00 cg12142r
8 Rienk Heyns weduweZuiderhaven 40naysterbestaet maetigh6:16:00 cg1:16:00 cg12142r
8 Johannes Eelkes weduweKerkpoortstraat 5arbeydstergering6:16:00 cg1:16:00 cg20142r
8 Johannes Eelkes weduweZuiderhaven 40arbeydstergering6:16:00 cg1:16:00 cg20142r
6 Hendrik Leenderts weduweKerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg20114v
6 Hendrik Leenderts weduweZuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg20114v
8 Johannes Corneelis weduweKerkpoortstraat 5arbeydsterseer gering6:16:00 cg1:16:00 cg20144v
8 Johannes Corneelis weduweZuiderhaven 40arbeydsterseer gering6:16:00 cg1:16:00 cg20144v
7 Pytter Reins weduweKerkpoortstraat 5winkeltje, kleinbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg12131v
7 Pytter Reins weduweZuiderhaven 40winkeltje, kleinbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg12131v
7 Lijsbert Pytters een weduweKerkpoortstraat 5van gering bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg20123v
7 Lijsbert Pytters een weduweZuiderhaven 40van gering bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg20123v
7 Cornelis Thomas weduweKerkpoortstraat 5turfmeetstervan gering bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg12123v
7 Cornelis Thomas weduweZuiderhaven 40turfmeetstervan gering bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg12123v
6 IJsbrand Felten(s) c.u.6-064Drie Roemersteeg 7oud en arm6:16:00 cg1:16:00 cg20109r
8 Aefke Everts Kerkpoortstraat 5stijfstervan geringh bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg10151r
8 Aefke Everts Zuiderhaven 40stijfstervan geringh bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg10151r
6 Pieter Geerts c.u. dogh heeft sijn vrouw verlatenKerkpoortstraat 5bestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg21110r
6 Pieter Geerts c.u. dogh heeft sijn vrouw verlatenZuiderhaven 40bestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg21110r
6 Ymke Sikkes weduweKerkpoortstraat 5naysterseer gering6:16:00 cg1:16:00 cg12110r
6 Ymke Sikkes weduweZuiderhaven 40naysterseer gering6:16:00 cg1:16:00 cg12110r
7 Sierk Geytjebaan weduwe7-148Noorderhaven 66breydsterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg11132v
8 Trijntje Freerks een weduweKerkpoortstraat 5naystergering6:16:00 cg1:16:00 cg12140r
8 Trijntje Freerks een weduweZuiderhaven 40naystergering6:16:00 cg1:16:00 cg12140r
8 Trijntje Minnes een weduweKerkpoortstraat 5bestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg30140r
8 Trijntje Minnes een weduweZuiderhaven 40bestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg30140r
8 Antje Claeses een weduweKerkpoortstraat 5arbeydstergering6:16:00 cg1:16:00 cg20140r
8 Antje Claeses een weduweZuiderhaven 40arbeydstergering6:16:00 cg1:16:00 cg20140r
7 Pieter Jetses weduweKerkpoortstraat 5arbeydstergering6:16:00 cg1:16:00 cg20118r
7 Pieter Jetses weduweZuiderhaven 40arbeydstergering6:16:00 cg1:16:00 cg20118r
6 Elske Annes een weduweKerkpoortstraat 5oud en arm6:16:00 cg1:16:00 cg20111r
6 Elske Annes een weduweZuiderhaven 40oud en arm6:16:00 cg1:16:00 cg20111r
8 Auke Sybes weduweKerkpoortstraat 5bestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg11148r
8 Auke Sybes weduweZuiderhaven 40bestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg11148r
8 Dirk Gerbens weduweKerkpoortstraat 5seer arm6:16:00 cg1:16:00 cg11148r
8 Dirk Gerbens weduweZuiderhaven 40seer arm6:16:00 cg1:16:00 cg11148r
8 Jan Sjoukes weduweKerkpoortstraat 5winkelierschebestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg23149r
8 Jan Sjoukes weduweZuiderhaven 40winkelierschebestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg23149r
8 Yttje Luytjens een weduweKerkpoortstraat 5waschtergering6:16:00 cg1:16:00 cg30140r
8 Yttje Luytjens een weduweZuiderhaven 40waschtergering6:16:00 cg1:16:00 cg30140r
8 Douwe Fransen weduweKerkpoortstraat 5melkverkoopsterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg20151r
8 Douwe Fransen weduweZuiderhaven 40melkverkoopsterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg20151r
7 Frans Fransen weduweKerkpoortstraat 5spoelsterseer gering6:16:00 cg1:16:00 cg11123r
7 Frans Fransen weduweZuiderhaven 40spoelsterseer gering6:16:00 cg1:16:00 cg11123r
2 Douwe Luitjens weduwe2-005Zoutsloot 91bestaet suinigh6:16:00 cg1:16:00 cg2220r
2 Grytje Freerks een weduweKerkpoortstraat 5van een geringh bestaen alias pauper6:16:00 cg1:16:00 cg3021r
2 Grytje Freerks een weduweZuiderhaven 40van een geringh bestaen alias pauper6:16:00 cg1:16:00 cg3021r
3 Engbert Baernts weduwe, belast met een swaerd huisgesinKerkpoortstraat 5bestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg3448v
3 Engbert Baernts weduwe, belast met een swaerd huisgesinZuiderhaven 40bestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg3448v
2 Lamkjen Daniëls een weduweKerkpoortstraat 5arbeydster6:16:00 cg1:16:00 cg2033v
2 Lamkjen Daniëls een weduweZuiderhaven 40arbeydster6:16:00 cg1:16:00 cg2033v
1 Antje Lenses Kerkpoortstraat 5viswijffpauper6:16:00 cg1:16:00 cg227r
1 Antje Lenses Zuiderhaven 40viswijffpauper6:16:00 cg1:16:00 cg227r
3 Symon Dekker weduweKerkpoortstraat 5gladmangelsterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg1244r
3 Symon Dekker weduweZuiderhaven 40gladmangelsterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg1244r
1 Marten Lammerts weduwe1-102Zoutsloot 57stijffsterseer gering bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg1211v
2 Jan Harmens weduweKerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet heel soober6:16:00 cg1:16:00 cg1122r
2 Jan Harmens weduweZuiderhaven 40arbeydsterbestaet heel soober6:16:00 cg1:16:00 cg1122r
3 Sjoerd Olpherts weduweKerkpoortstraat 5uitdraegsterbestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg3444r
3 Sjoerd Olpherts weduweZuiderhaven 40uitdraegsterbestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg3444r
3 Harmen Jansen weduweKerkpoortstraat 5bestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg1244v
3 Harmen Jansen weduweZuiderhaven 40bestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg1244v
2 Mayke Jacobs een weduweKerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg1121r
2 Mayke Jacobs een weduweZuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg1121r
3 Sjoerd Lammerts weduweKerkpoortstraat 5winkeltie, kleingering bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg1242v
3 Sjoerd Lammerts weduweZuiderhaven 40winkeltie, kleingering bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg1242v
1 Yffke Huberts een weduweKerkpoortstraat 5bestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg207r
1 Yffke Huberts een weduweZuiderhaven 40bestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg207r
2 Joost Johannes weduweKerkpoortstraat 5naystervan een geringh bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg4020r
2 Joost Johannes weduweZuiderhaven 40naystervan een geringh bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg4020r
2 Jan Pieters weduweKerkpoortstraat 5arbeydsterseer geringh van bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg2231r
2 Jan Pieters weduweZuiderhaven 40arbeydsterseer geringh van bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg2231r
2 Aukjen Willems een weduweKerkpoortstraat 5haerv(l)egster6:16:00 cg1:16:00 cg1030v
2 Aukjen Willems een weduweZuiderhaven 40haerv(l)egster6:16:00 cg1:16:00 cg1030v
3 Jacob Ydes weduweKerkpoortstraat 5winkeltje, kleinbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg2241r
3 Jacob Ydes weduweZuiderhaven 40winkeltje, kleinbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg2241r
3 Ynskjen Jilts een weduwe3-015 spoelsterbestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg1239v
2 Sipke Arjens weduweKerkpoortstraat 5van een gering bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg3019v
2 Sipke Arjens weduweZuiderhaven 40van een gering bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg3019v
2 Sybout Douwes weduweKerkpoortstraat 5winkeltje, kleinbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg1227v
2 Sybout Douwes weduweZuiderhaven 40winkeltje, kleinbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg1227v
2 Tjietske Heremyt Kerkpoortstraat 5kraemwaerdster6:16:00 cg1:16:00 cg1134v
2 Tjietske Heremyt Zuiderhaven 40kraemwaerdster6:16:00 cg1:16:00 cg1134v
2 Klaas Willems weduweKerkpoortstraat 5scheerster6:16:00 cg1:16:00 cg2028r
2 Klaas Willems weduweZuiderhaven 40scheerster6:16:00 cg1:16:00 cg2028r
2 Klaeske Lolkes een weduweKerkpoortstraat 5bestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg1021v
2 Klaeske Lolkes een weduweZuiderhaven 40bestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg1021v
3 Claaske Hobbes een weduweKerkpoortstraat 5wasterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg4051v
3 Claaske Hobbes een weduweZuiderhaven 40wasterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg4051v
3 Sikke Jelles weduwe3-137Lammert Warndersteeg 6weeverinnebestaet gemeen6:16:00 cg1:16:00 cg3150r
3 Cornelis Gerrits weduweKerkpoortstraat 5weeverinnebestaet soober6:16:00 cg1:16:00 cg4050v
3 Cornelis Gerrits weduweZuiderhaven 40weeverinnebestaet soober6:16:00 cg1:16:00 cg4050v
3 Hendrik Jan Douwes weduweKerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg3051r
3 Hendrik Jan Douwes weduweZuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg3051r
2 Claes Wouters weduweKerkpoortstraat 5melktapster6:16:00 cg1:16:00 cg1133v
2 Claes Wouters weduweZuiderhaven 40melktapster6:16:00 cg1:16:00 cg1133v
5 Trijntje Hiddes een weduweKerkpoortstraat 5soutkeet, werkt in devan geringh bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg1292r
5 Trijntje Hiddes een weduweZuiderhaven 40soutkeet, werkt in devan geringh bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg1292r
4 Mayke Ewouds een weduweKerkpoortstraat 5bestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg2075r
4 Mayke Ewouds een weduweZuiderhaven 40bestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg2075r
4 Hiltje Jurjens een weduweKerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet seer gering6:16:00 cg1:16:00 cg2064r
4 Hiltje Jurjens een weduweZuiderhaven 40arbeydsterbestaet seer gering6:16:00 cg1:16:00 cg2064r
5 Symon Arjens weduweKerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg3085r
5 Symon Arjens weduweZuiderhaven 40arbeydsterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg3085r
4 Lieuwe Dirks weduweKerkpoortstraat 5arbeydsterseer gering6:16:00 cg1:16:00 cg1163r
4 Lieuwe Dirks weduweZuiderhaven 40arbeydsterseer gering6:16:00 cg1:16:00 cg1163r
4 Trijntje Fokkes een weduweKerkpoortstraat 5bestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg1176v
4 Trijntje Fokkes een weduweZuiderhaven 40bestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg1176v
5 Antje Hendriks een weduweKerkpoortstraat 5turfmeetsterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg2084v
5 Antje Hendriks een weduweZuiderhaven 40turfmeetsterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg2084v
4 Hendrik Harmens weduweKerkpoortstraat 5weeverinnegering6:16:00 cg1:16:00 cg1163v
4 Hendrik Harmens weduweZuiderhaven 40weeverinnegering6:16:00 cg1:16:00 cg1163v
4 Albert Seerps weduweKerkpoortstraat 5arbeydstergering6:16:00 cg1:16:00 cg2064r
4 Albert Seerps weduweZuiderhaven 40arbeydstergering6:16:00 cg1:16:00 cg2064r
5 Antje Claeses een weduweKerkpoortstraat 5van seer geringh bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg2194r
5 Antje Claeses een weduweZuiderhaven 40van seer geringh bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg2194r
4 Beernt Jansen weduweKerkpoortstraat 5een arme vrouw6:16:00 cg1:16:00 cg3065v
4 Beernt Jansen weduweZuiderhaven 40een arme vrouw6:16:00 cg1:16:00 cg3065v
6 Albert Beeuwes weduwe6-054Kleine Bredeplaats 25winkeltjebestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg11105v
4 Auke Jans weduwe4-108/2Romastraat 8een seer arme vrouw6:16:00 cg1:16:00 cg1366r
4 Janneke Harmens een weduweKerkpoortstraat 5seer gering6:16:00 cg1:16:00 cg1174r
4 Janneke Harmens een weduweZuiderhaven 40seer gering6:16:00 cg1:16:00 cg1174r
6 Trijntje Lieuwes weduweKerkpoortstraat 5seer arm6:16:00 cg1:16:00 cg20106v
6 Trijntje Lieuwes weduweZuiderhaven 40seer arm6:16:00 cg1:16:00 cg20106v
4 Jacob Jansen weduweKerkpoortstraat 5winkeltiebestaet gering6:16:00 cg1:16:00 cg2077v
4 Jacob Jansen weduweZuiderhaven 40winkeltiebestaet gering6:16:00 cg1:16:00 cg2077v
4 Antje Jentjes Kerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg2058r
4 Antje Jentjes Zuiderhaven 40arbeydsterbestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg2058r
6 Yttje Ulbes een weduwe6-063Drie Roemersteeg 5een gering bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg20106r
5 Claes Brouwer weduweKerkpoortstraat 5van geringh bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg3088v
5 Claes Brouwer weduweZuiderhaven 40van geringh bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg3088v
5 Hendrik Martens weduweKerkpoortstraat 5turfmeetsterbestaet soober6:16:00 cg1:16:00 cg5198v
5 Hendrik Martens weduweZuiderhaven 40turfmeetsterbestaet soober6:16:00 cg1:16:00 cg5198v
5 Jaepjen Pytters Kerkpoortstraat 5turfmeetsterbestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg1196r
5 Jaepjen Pytters Zuiderhaven 40turfmeetsterbestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg1196r
3 Maeyke Willems een weduweKerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet armtlijk6:16:00 cg1:16:00 cg2055r
3 Maeyke Willems een weduweZuiderhaven 40arbeydsterbestaet armtlijk6:16:00 cg1:16:00 cg2055r
4 Roelof Wetsens weduweKerkpoortstraat 5spoelstersijnde arm6:16:00 cg1:16:00 cg1271r
4 Roelof Wetsens weduweZuiderhaven 40spoelstersijnde arm6:16:00 cg1:16:00 cg1271r
5 Gerben Menses weduweKerkpoortstraat 5turfmeetsterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg2095r
5 Gerben Menses weduweZuiderhaven 40turfmeetsterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg2095r
5 Trijntje Sipkes een weduweKerkpoortstraat 5van seer sober bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg2294v
5 Trijntje Sipkes een weduweZuiderhaven 40van seer sober bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg2294v
6 Sybrigjen Hiddes een weduweKerkpoortstraat 5melkverkoopstergering6:16:00 cg1:16:00 cg20102v
6 Sybrigjen Hiddes een weduweZuiderhaven 40melkverkoopstergering6:16:00 cg1:16:00 cg20102v
4 Hessel Sytses weduweKerkpoortstraat 5bestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg3174r
4 Hessel Sytses weduweZuiderhaven 40bestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg3174r
4 Cornelia Ameels Kerkpoortstraat 5naysterbestaet gering6:16:00 cg1:16:00 cg1177v
4 Cornelia Ameels Zuiderhaven 40naysterbestaet gering6:16:00 cg1:16:00 cg1177v
5 Pier Baentjer weduweKerkpoortstraat 5bestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg4181r
5 Pier Baentjer weduweZuiderhaven 40bestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg4181r
3 Lijsbert Remmerts een weduwe3-159Franekereind 26seer geringh bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg2055r
6 Geertje Bokkes een weduwe6-064Drie Roemersteeg 7van geringh bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg20106r
5 Claas Mattheus weduweKerkpoortstraat 5spoelsterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg3090r
5 Claas Mattheus weduweZuiderhaven 40spoelsterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg3090r
1 Harmke Warners een weduweKerkpoortstraat 5pauper7:04:00 cg1:04:00 cg209v
1 Harmke Warners een weduweZuiderhaven 40pauper7:04:00 cg1:04:00 cg209v
1 Antje Doekes een weduweKerkpoortstraat 5een geringh bestaen7:04:00 cg1:04:00 cg2010r
1 Antje Doekes een weduweZuiderhaven 40een geringh bestaen7:04:00 cg1:04:00 cg2010r
1 Dirk Raeven Kerkpoortstraat 57:05:00 cg1:05:00 cg009v
1 Dirk Raeven Zuiderhaven 407:05:00 cg1:05:00 cg009v
3 Pieter Abels Kerkpoortstraat 5bovenmeyd in de keet van Freerk Fonteynbestaet reedelijk7:16:00 cg1:16:00 cg1043v
3 Pieter Abels Zuiderhaven 40bovenmeyd in de keet van Freerk Fonteynbestaet reedelijk7:16:00 cg1:16:00 cg1043v
3 Yisk Sjoerds Kerkpoortstraat 5bovenmaegd in de keet van de Hr. Fonteinbestaet reedelijk7:16:00 cg1:16:00 cg1042r
3 Yisk Sjoerds Zuiderhaven 40bovenmaegd in de keet van de Hr. Fonteinbestaet reedelijk7:16:00 cg1:16:00 cg1042r
1 Minke Gabbes Kerkpoortstraat 5naystervan geringh bestaen7:16:00 cg1:16:00 cg102r
1 Minke Gabbes Zuiderhaven 40naystervan geringh bestaen7:16:00 cg1:16:00 cg102r
8 Beernt Hemmes weduwe8-088/2 naystergering7:16:00 cg1:16:00 cg10142v
7 Age Uilenburg Kerkpoortstraat 5verwersknegtbestaet maetigh wel7:17:00 cg1:17:00 cg10123v
7 Age Uilenburg Zuiderhaven 40verwersknegtbestaet maetigh wel7:17:00 cg1:17:00 cg10123v
7 Hartman Yges Kerkpoortstraat 5bakkersknegtbestaet maetigh7:17:00 cg1:17:00 cg10123v
7 Hartman Yges Zuiderhaven 40bakkersknegtbestaet maetigh7:17:00 cg1:17:00 cg10123v
6 Uike Jans Kerkpoortstraat 5sakkemaekerbestaet gemeen7:17:00 cg1:17:00 cg10116r
6 Uike Jans Zuiderhaven 40sakkemaekerbestaet gemeen7:17:00 cg1:17:00 cg10116r
7 Albartus Kost Kerkpoortstraat 5boekebindersknegtbestaet gemeen7:17:00 cg1:17:00 cg10121v
7 Albartus Kost Zuiderhaven 40boekebindersknegtbestaet gemeen7:17:00 cg1:17:00 cg10121v
7 Andrys Sandstra weduweKerkpoortstraat 5naystergering7:17:00 cg1:17:00 cg10123v
7 Andrys Sandstra weduweZuiderhaven 40naystergering7:17:00 cg1:17:00 cg10123v
8 Jilderen Ruirds cum uxore8-089Vijver 6bestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg10142v
8 Saara Gilles een weduweKerkpoortstraat 5bestaet gering7:17:00 cg1:17:00 cg10134r
8 Saara Gilles een weduweZuiderhaven 40bestaet gering7:17:00 cg1:17:00 cg10134r
8 Aukjen Heeremyt Kerkpoortstraat 5winkelierschebestaet maetigh7:17:00 cg1:17:00 cg10138r
8 Aukjen Heeremyt Zuiderhaven 40winkelierschebestaet maetigh7:17:00 cg1:17:00 cg10138r
8 Johannes [niet ingevuld] Kerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet gering7:17:00 cg1:17:00 cg10145r
8 Johannes [niet ingevuld] Zuiderhaven 40weeversknegtbestaet gering7:17:00 cg1:17:00 cg10145r
7 Rinske Marnstra Kerkpoortstraat 5winkeltjebestaet soober7:17:00 cg1:17:00 cg10126r
7 Rinske Marnstra Zuiderhaven 40winkeltjebestaet soober7:17:00 cg1:17:00 cg10126r
8 Sytse Folkerts Kerkpoortstraat 5sonder bedrijffbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg10146r
8 Sytse Folkerts Zuiderhaven 40sonder bedrijffbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg10146r
6 Cornelis IJsbrands Kerkpoortstraat 5scheepstimmerman, waert voorbestaet gemeen7:17:00 cg1:17:00 cg10109r
6 Cornelis IJsbrands Zuiderhaven 40scheepstimmerman, waert voorbestaet gemeen7:17:00 cg1:17:00 cg10109r
9 Carst Douwes Kerkpoortstraat 5houtmolenaersknegtbestaet gering7:17:00 cg1:17:00 cg10155r
9 Carst Douwes Zuiderhaven 40houtmolenaersknegtbestaet gering7:17:00 cg1:17:00 cg10155r
1 Jan Hessels Kerkpoortstraat 5arbeyder in hout7:17:00 cg1:17:00 cg1018r
1 Jan Hessels Zuiderhaven 40arbeyder in hout7:17:00 cg1:17:00 cg1018r
2 Harmen Velthuys Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1027r
2 Harmen Velthuys Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1027r
2 Hendrik Coelman Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1027r
2 Hendrik Coelman Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1027r
2 Jan Dirks Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1027r
2 Jan Dirks Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1027r
1 Hessel Sybrens Hingst Kerkpoortstraat 5weeverbestaet seer geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1015v
1 Hessel Sybrens Hingst Zuiderhaven 40weeverbestaet seer geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1015v
2 Pieter Pool Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1025r
2 Pieter Pool Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1025r
3 Lieuwe Jacobs Kerkpoortstraat 5weeversknegtvan gering bestaen7:17:00 cg1:17:00 cg1042v
3 Lieuwe Jacobs Zuiderhaven 40weeversknegtvan gering bestaen7:17:00 cg1:17:00 cg1042v
2 Yie Feykes vrijgezel2-065Hoogstraat 25van sober bestaen7:17:00 cg1:17:00 cg1026r
2 Theunis Arjens Kerkpoortstraat 5visafdraegervan een geringh bestaen7:17:00 cg1:17:00 cg1019v
2 Theunis Arjens Zuiderhaven 40visafdraegervan een geringh bestaen7:17:00 cg1:17:00 cg1019v
3 Jentje Fransen Kerkpoortstraat 5arbeyder en sjouwerbestaet seer geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1053v
3 Jentje Fransen Zuiderhaven 40arbeyder en sjouwerbestaet seer geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1053v
2 Augustijn Sticker Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1029r
2 Augustijn Sticker Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1029r
2 Geert Geerts Kerkpoortstraat 5pannebakkersknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1027v
2 Geert Geerts Zuiderhaven 40pannebakkersknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1027v
2 Wybe Pieters vrijgeselKerkpoortstraat 5ticchellaersknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1031r
2 Wybe Pieters vrijgeselZuiderhaven 40ticchellaersknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1031r
2 Jan Kerkpoortstraat 5molenaersknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1022v
2 Jan Zuiderhaven 40molenaersknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1022v
1 Laas Piers Kerkpoortstraat 5bestaet seer gering en wint niets7:17:00 cg1:17:00 cg106r
1 Laas Piers Zuiderhaven 40bestaet seer gering en wint niets7:17:00 cg1:17:00 cg106r
1 Willem Symons Kerkpoortstraat 5houtsjouwerbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1018v
1 Willem Symons Zuiderhaven 40houtsjouwerbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1018v
2 Harmen ten Veen Kerkpoortstraat 5weversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1029v
2 Harmen ten Veen Zuiderhaven 40weversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1029v
2 Harmen Hendriks Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1029r
2 Harmen Hendriks Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1029r
1 Age Jaenus Kerkpoortstraat 5weverbestaet gering7:17:00 cg1:17:00 cg1014r
1 Age Jaenus Zuiderhaven 40weverbestaet gering7:17:00 cg1:17:00 cg1014r
2 Lammert Jansen Kerkpoortstraat 5sakkedraeger7:17:00 cg1:17:00 cg1031r
2 Lammert Jansen Zuiderhaven 40sakkedraeger7:17:00 cg1:17:00 cg1031r
4 Jan Gerrits Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1063v
4 Jan Gerrits Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1063v
5 Gerrit Sipkes Kerkpoortstraat 5silversmidsknegtgemeen bestaen7:17:00 cg1:17:00 cg1099r
5 Gerrit Sipkes Zuiderhaven 40silversmidsknegtgemeen bestaen7:17:00 cg1:17:00 cg1099r
4 Monse Meynderts Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1064r
4 Monse Meynderts Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1064r
5 Hendrik van Heesen Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1090r
5 Hendrik van Heesen Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1090r
4 Jan [niet ingevuld] Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1072r
4 Jan [niet ingevuld] Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1072r
4 Gerrit Gerrits Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1063v
4 Gerrit Gerrits Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1063v
4 Beernt Jurjens Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1071v
4 Beernt Jurjens Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1071v
4 Gerrit Hendriks Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1071v
4 Gerrit Hendriks Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1071v
4 Jan Hendriks 4-171Rozengracht 19weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1072v
4 Jan Hendriks 4-171Rozengracht 21weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1072v
4 Harmen Hendriks Kerkpoortstraat 5brouwersknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1071r
4 Harmen Hendriks Zuiderhaven 40brouwersknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1071r
4 Gerrit Jansen Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1067r
4 Gerrit Jansen Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1067r
4 Beernt Jansen Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1063v
4 Beernt Jansen Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1063v
5 Jan Boelen Kerkpoortstraat 5door vrinden onderhouden7:17:00 cg1:17:00 cg1086v
5 Jan Boelen Zuiderhaven 40door vrinden onderhouden7:17:00 cg1:17:00 cg1086v
5 Jan Gerrits Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1089r
5 Jan Gerrits Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1089r
4 Harmen van Wessum Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1067v
4 Harmen van Wessum Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1067v
4 Beernt Naegel Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1065v
4 Beernt Naegel Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1065v
4 Hendrik Adams weduwe4-105/2Vianen 4weeverinnebestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1065v
4 Jan Dirks Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1073v
4 Jan Dirks Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1073v
4 Cornelis Cornelis Kerkpoortstraat 5arbeydergering7:17:00 cg1:17:00 cg1073v
4 Cornelis Cornelis Zuiderhaven 40arbeydergering7:17:00 cg1:17:00 cg1073v
4 Enghbert Jansen Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1065v
4 Enghbert Jansen Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1065v
4 Jan Gerrits Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1065r
4 Jan Gerrits Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1065r
5 Jan Hendriks Kerkpoortstraat 5weeversknegt bij Willem Anthoni7:17:00 cg1:17:00 cg1085v
5 Jan Hendriks Zuiderhaven 40weeversknegt bij Willem Anthoni7:17:00 cg1:17:00 cg1085v
5 Styntje Rinnerts Kerkpoortstraat 5naysterbestaet reedelijk wel7:17:00 cg1:17:00 cg1099r
5 Styntje Rinnerts Zuiderhaven 40naysterbestaet reedelijk wel7:17:00 cg1:17:00 cg1099r
4 Beernt Jansen Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1064v
4 Beernt Jansen Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1064v
4 Christiaen Door Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1064v
4 Christiaen Door Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1064v
4 Lubbert Steevens Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1064v
4 Lubbert Steevens Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1064v
4 Harmen Schoppen Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1073r
4 Harmen Schoppen Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1073r
4 Joseph Dirks Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1064v
4 Joseph Dirks Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1064v
4 Crobinus Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1068r
4 Crobinus Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1068r
4 Marten Beernts Kerkpoortstraat 5weeversknegtvan soober bestaen7:17:00 cg1:17:00 cg1064v
4 Marten Beernts Zuiderhaven 40weeversknegtvan soober bestaen7:17:00 cg1:17:00 cg1064v
5 Pieter Ulbes Kerkpoortstraat 5nettebreyderbestaet gemeen7:17:00 cg1:17:00 cg1089v
5 Pieter Ulbes Zuiderhaven 40nettebreyderbestaet gemeen7:17:00 cg1:17:00 cg1089v
4 Abraham Bouman Kerkpoortstraat 5soldaet, geappointeerde7:17:00 cg1:17:00 cg1066r
4 Abraham Bouman Zuiderhaven 40soldaet, geappointeerde7:17:00 cg1:17:00 cg1066r
4 Jan Gleys Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062v
4 Jan Gleys Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062v
3 Douwe Sybes 3-200Heiligeweg 60schoenlapperbestaet seer geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1054v
4 Wessel Geerts Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1061v
4 Wessel Geerts Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1061v
5 Jan Sikkes Kerkpoortstraat 5sakkedraegergering7:17:00 cg1:17:00 cg1084r
5 Jan Sikkes Zuiderhaven 40sakkedraegergering7:17:00 cg1:17:00 cg1084r
4 Gosse Jans weduwe4-045Raamstraat 1van geringh bestaen7:17:00 cg1:17:00 cg1060r
6 Tjeerd Lammerts Kerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet seer gering7:17:00 cg1:17:00 cg10105v
6 Tjeerd Lammerts Zuiderhaven 40weeversknegtbestaet seer gering7:17:00 cg1:17:00 cg10105v
4 Beernt Steevens Kerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1061r
4 Beernt Steevens Zuiderhaven 40weeversknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1061r
4 Beernt Hendriks Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1065r
4 Beernt Hendriks Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1065r
5 Marten Everts Kerkpoortstraat 5schoenmaekersknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1083v
5 Marten Everts Zuiderhaven 40schoenmaekersknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1083v
4 Harmen Jans Kerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1061r
4 Harmen Jans Zuiderhaven 40weeversknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1061r
4 Gerrit Hendriks Kerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1060v
4 Gerrit Hendriks Zuiderhaven 40weeversknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1060v
4 Harmen Ysraels weduwe4-054Hofstraat 45weverinnebestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1060v
4 Albert Holthuys Kerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1060v
4 Albert Holthuys Zuiderhaven 40weeversknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1060v
4 Jan Hendriks Kerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1060v
4 Jan Hendriks Zuiderhaven 40weeversknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1060v
4 Hendrik Lucas Kerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1061v
4 Hendrik Lucas Zuiderhaven 40weeversknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1061v
4 Hendrik Gerryts Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062r
4 Hendrik Gerryts Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062r
5 Jelle Pytters Kerkpoortstraat 5schoenmoekersknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1099v
5 Jelle Pytters Zuiderhaven 40schoenmoekersknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1099v
5 Claes Ydes Kerkpoortstraat 5matroosbestaet gemeen7:17:00 cg1:17:00 cg1096r
5 Claes Ydes Zuiderhaven 40matroosbestaet gemeen7:17:00 cg1:17:00 cg1096r
4 Warner Hendriks Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062v
4 Warner Hendriks Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062v
4 Gerrit Jansen Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062v
4 Gerrit Jansen Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062v
4 Frans Bruins Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062r
4 Frans Bruins Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062r
4 Engbert Beerns Kerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1061r
4 Engbert Beerns Zuiderhaven 40weeversknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1061r
4 Beernt Kock Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062r
4 Beernt Kock Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062r
5 Harmen Lucas Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1093v
5 Harmen Lucas Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1093v
4 Jan Jansen Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062r
4 Jan Jansen Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062r
4 Jan Beernts Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062r
4 Jan Beernts Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062r
1 Antje Cornelis een weduweKerkpoortstraat 5arbeydster8:04:00 cg1:04:00 cg1110v
1 Antje Cornelis een weduweZuiderhaven 40arbeydster8:04:00 cg1:04:00 cg1110v
1 Zeeger Theunis cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebackersknegtseer gering van bestaen8:09:00 cg1:09:00 cg2011v
1 Zeeger Theunis cum uxoreZuiderhaven 40pannebackersknegtseer gering van bestaen8:09:00 cg1:09:00 cg2011v
7 Christiaen Claeses weduweKerkpoortstraat 5sleeperschebestaet geringh8:09:00 cg1:09:00 cg20118r
7 Christiaen Claeses weduweZuiderhaven 40sleeperschebestaet geringh8:09:00 cg1:09:00 cg20118r
4 Sikke Siderius weduweKerkpoortstraat 5van geringh bestaen8:09:00 cg1:09:00 cg2069r
4 Sikke Siderius weduweZuiderhaven 40van geringh bestaen8:09:00 cg1:09:00 cg2069r
4 Schelte Tyttes weduwe4-255Zuiderstraat 13winkelierschevan geringh bestaen8:09:00 cg1:09:00 cg2078v
2 Janke Gorrits Kerkpoortstraat 5naystervan een gemeen bestaen8:17:00 cg1:17:00 cg1020v
2 Janke Gorrits Zuiderhaven 40naystervan een gemeen bestaen8:17:00 cg1:17:00 cg1020v
2 Tjeerd Cornelis weduweKerkpoortstraat 5winkeltje9:00:00 cg1:00:00 cg1032v
2 Tjeerd Cornelis weduweZuiderhaven 40winkeltje9:00:00 cg1:00:00 cg1032v
2 Antje Tjeerds Kerkpoortstraat 5bestaet taemelijk wel9:00:00 cg1:00:00 cg1032v
2 Antje Tjeerds Zuiderhaven 40bestaet taemelijk wel9:00:00 cg1:00:00 cg1032v
1 Pieter Carsten sijnde alleen1-008Noorderhaven 17arbeider9:01:00 cg1:01:00 cg102r
2 Bernhardus Siccama Kerkpoortstraat 5kooperslaagersknegt9:01:00 cg1:01:00 cg1019v
2 Bernhardus Siccama Zuiderhaven 40kooperslaagersknegt9:01:00 cg1:01:00 cg1019v
3 Rimmert Luitjens weduwe3-088Moriaanstraat 3bestaet reedelijk wel9:01:00 cg1:01:00 cg1046r
3 Rimmert Luitjens weduwe3-088Kerkpoortstraat 35bestaet reedelijk wel9:01:00 cg1:01:00 cg1046r
1 Tjebbe Sybrens Kerkpoortstraat 5zeylmaekersknegt9:01:00 cg1:01:00 cg102v
1 Tjebbe Sybrens Zuiderhaven 40zeylmaekersknegt9:01:00 cg1:01:00 cg102v
4 Robijn Johannes Kerkpoortstraat 5weevergeringh bestaen9:01:00 cg1:01:00 cg1070v
4 Robijn Johannes Zuiderhaven 40weevergeringh bestaen9:01:00 cg1:01:00 cg1070v
5 Wybren Bartels Kerkpoortstraat 5uirwerkmaekerbestaet gemeen9:01:00 cg1:01:00 cg1094v
5 Wybren Bartels Zuiderhaven 40uirwerkmaekerbestaet gemeen9:01:00 cg1:01:00 cg1094v
4 Frans Johannes Kerkpoortstraat 5weevergeringh bestaen9:01:00 cg1:01:00 cg1070v
4 Frans Johannes Zuiderhaven 40weevergeringh bestaen9:01:00 cg1:01:00 cg1070v
7 Johannes Tjebbes 7-026Schoolsteeg 3gortmaeker, mr.bestaet wel9:01:00 cg2:01:00 cg10120r
7 Broertje Tjebbes 7-026Schoolsteeg 3naysterbestaet gemeen9:01:00 cg1:01:00 cg10120r
8 Trijntje Luitjens Kerkpoortstraat 5naysterbestaet maetigh9:01:00 cg1:01:00 cg10135r
8 Trijntje Luitjens Zuiderhaven 40naysterbestaet maetigh9:01:00 cg1:01:00 cg10135r
8 Foppe Dirks weduwe8-146/2Schritsen 2winkeltjebestaet geringh9:09:00 cg1:09:00 cg11150r
5 Daniël Christoffels 5-132/2Schritsen 65van gemeen bestaen9:09:00 cg1:09:00 cg1199v
5 Jan Tjeerds weduweKerkpoortstraat 5stoelsetsterbestaet gemeen9:12:00 cg1:12:00 cg1085v
5 Jan Tjeerds weduweZuiderhaven 40stoelsetsterbestaet gemeen9:12:00 cg1:12:00 cg1085v
2 Maeyke Bentes 2-032 nayster9:12:00 cg1:12:00 cg1023r
2 Trijntje Ypkes 2-032 naysterbestaet taemelijk9:12:00 cg1:12:00 cg1023r
1 Lammert Martens 1-097Zoutsloot 47besit niet meer als sijn personeel wint niets9:13:00 cg1:13:00 cg1011r
4 Hubert Pieters 4-104Vianen 10weeverbestaet maetigh wel9:13:00 cg1:13:00 cg1065v
4 Hubert Pieters 4-104Vianen 12weeverbestaet maetigh wel9:13:00 cg1:13:00 cg1065v
4 Hubert Pieters 4-104Vianen 14weeverbestaet maetigh wel9:13:00 cg1:13:00 cg1065v
4 Hubert Pieters 4-104Vianen 16weeverbestaet maetigh wel9:13:00 cg1:13:00 cg1065v
4 Hubert Pieters 4-104Vianen 18weeverbestaet maetigh wel9:13:00 cg1:13:00 cg1065v
5 IJsbrand Cornelis weduweKerkpoortstraat 5winkeltie, klein9:16:00 cg1:16:00 cg2096r
5 IJsbrand Cornelis weduweZuiderhaven 40winkeltie, klein9:16:00 cg1:16:00 cg2096r
4 Hendrik Reints Kerkpoortstraat 5weevergering10:02:00 cg2:02:00 cg1061v
4 Hendrik Reints Zuiderhaven 40weevergering10:02:00 cg2:02:00 cg1061v
2 Albert Jelles Kerkpoortstraat 5bestaet gemeen, leeft van sijn renten10:02:00 cg1:02:00 cg1021r
2 Albert Jelles Zuiderhaven 40bestaet gemeen, leeft van sijn renten10:02:00 cg1:02:00 cg1021r
1 Maeyke Tjeerds een weduweKerkpoortstraat 5bestaet seer gering10:04:00 cg1:04:00 cg202r
1 Maeyke Tjeerds een weduweZuiderhaven 40bestaet seer gering10:04:00 cg1:04:00 cg202r
1 Fijke Broers een weduweKerkpoortstraat 5turfmeetstervan geringh bestaen10:04:00 cg1:04:00 cg2012r
1 Fijke Broers een weduweZuiderhaven 40turfmeetstervan geringh bestaen10:04:00 cg1:04:00 cg2012r
1 Tyttje Simons een weduweKerkpoortstraat 5arbeydstervan gering bestaen10:04:00 cg1:04:00 cg205r
1 Tyttje Simons een weduweZuiderhaven 40arbeydstervan gering bestaen10:04:00 cg1:04:00 cg205r
1 Pieter Johannes weduweKerkpoortstraat 5arbeydstervan gering bestaen10:04:00 cg1:04:00 cg2018r
1 Pieter Johannes weduweZuiderhaven 40arbeydstervan gering bestaen10:04:00 cg1:04:00 cg2018r
4 Hendrik Arents 4-199Schoolstraat 1weevergering10:13:00 cg1:13:00 cg1174v
4 Willem Beernts cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering10:17:00 cg1:17:00 cg1072r
4 Willem Beernts cum uxoreZuiderhaven 40weevergering10:17:00 cg1:17:00 cg1072r
4 Wouter Jans 4-084Hofstraat 6weevergemeen10:17:00 cg1:17:00 cg1064r
4 Wouter Jans 4-084Rozengracht 23weevergemeen10:17:00 cg1:17:00 cg1064r
4 Hester Castelhorn Kerkpoortstraat 5winkeltje, kleinbestaet geringh10:17:00 cg1:17:00 cg1056v
4 Hester Castelhorn Zuiderhaven 40winkeltje, kleinbestaet geringh10:17:00 cg1:17:00 cg1056v
4 Kornelia Kuik Kerkpoortstraat 5van een gering bestaen10:17:00 cg1:17:00 cg1057r
4 Kornelia Kuik Zuiderhaven 40van een gering bestaen10:17:00 cg1:17:00 cg1057r
4 Jan Beernts Kerkpoortstraat 5weverbestaet maetigh10:17:00 cg1:17:00 cg1076r
4 Jan Beernts Zuiderhaven 40weverbestaet maetigh10:17:00 cg1:17:00 cg1076r
5 Cornelis Pieters Kerkpoortstraat 5schoenmaeker, mr.bestaet gemeen10:17:00 cg1:17:00 cg1088r
5 Cornelis Pieters Zuiderhaven 40schoenmaeker, mr.bestaet gemeen10:17:00 cg1:17:00 cg1088r
4 Jan Lammerts weduwe4-006Schritsen 52winkeltje, kleinbestaet maetig wel10:17:00 cg1:17:00 cg1056v
4 Theunis Alberts Kerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen10:17:00 cg1:17:00 cg1072v
4 Theunis Alberts Zuiderhaven 40weeverbestaet gemeen10:17:00 cg1:17:00 cg1072v
5 Willem Ruirds Kerkpoortstraat 5potwinkelbestaet gemeen10:17:00 cg1:17:00 cg1088v
5 Willem Ruirds Zuiderhaven 40potwinkelbestaet gemeen10:17:00 cg1:17:00 cg1088v
3 Theunis Roosendaal Kerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk10:17:00 cg1:17:00 cg1042r
3 Theunis Roosendaal Zuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk10:17:00 cg1:17:00 cg1042r
1 Sybren Symons 1-103Zoutsloot 59schipper, oldeen gering bestaen als niets hebbende als 't geene waer op in 't personeel staet en wint niets10:17:00 cg1:17:00 cg1011v
2 Jan Hendriks Kerkpoortstraat 5smid, mr. en sleeper10:17:00 cg1:17:00 cg1037v
2 Jan Hendriks Zuiderhaven 40smid, mr. en sleeper10:17:00 cg1:17:00 cg1037v
3 Bouwe Gerryts Kerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk10:17:00 cg1:17:00 cg1040r
3 Bouwe Gerryts Zuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk10:17:00 cg1:17:00 cg1040r
8 Albert Hiddes Kerkpoortstraat 5houtstaepelaerbestaet maetigh10:17:00 cg2:17:00 cg10139r
8 Albert Hiddes Zuiderhaven 40houtstaepelaerbestaet maetigh10:17:00 cg2:17:00 cg10139r
6 Dirk Jansen 6-125Lanen 20ijsersmid, mr.bestaet gemeen10:17:00 cg1:17:00 cg10112v
6 Werp Bastiaens weduweKerkpoortstraat 5van gemeen bestaen10:17:00 cg1:17:00 cg10113v
6 Werp Bastiaens weduweZuiderhaven 40van gemeen bestaen10:17:00 cg1:17:00 cg10113v
7 Sipke Hennes 7-009Sint Jacobstraat 19bakker, mr.bestaet geringh10:17:00 cg1:17:00 cg10118v
4 Pals Bokkes 4-223 scheepstimmermanbestaet geringh11:01:00 cg1:01:00 cg1276r
1 Minne Abes 1-088/2Bildtstraat 1een geringh persoon11:01:00 cg2:01:00 cg1210r
3 Jan de Wit weduwe3-031Nieuwstraat 35weeversche, mr.geringh bestaen11:01:00 cg1:01:00 cg1240v
1 Rients Jansen weduweKerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet nae haer doen reedelijk wel11:04:00 cg2:04:00 cg1117v
1 Rients Jansen weduweZuiderhaven 40arbeydsterbestaet nae haer doen reedelijk wel11:04:00 cg2:04:00 cg1117v
7 Arjen Gerrits weduwe7-054Noorderhaven 108seer geringh bestaen11:05:00 cg1:05:00 cg14123r
8 Cornelis Geerts cum uxoreKerkpoortstraat 5stokersknegtbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg20150v
8 Cornelis Geerts cum uxoreZuiderhaven 40stokersknegtbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg20150v
7 Uiltje Aukes weduweKerkpoortstraat 5van geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg20129v
7 Uiltje Aukes weduweZuiderhaven 40van geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg20129v
8 Engeltje Pytters een weduweKerkpoortstraat 5bestaet seer geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20137r
8 Engeltje Pytters een weduweZuiderhaven 40bestaet seer geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20137r
7 Pier Reydses met sijn susterKerkpoortstraat 5bestaen seer geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20123r
7 Pier Reydses met sijn susterZuiderhaven 40bestaen seer geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20123r
7 Aene Martens cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerend persoonvan gering bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg20132r
7 Aene Martens cum uxoreZuiderhaven 40vaerend persoonvan gering bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg20132r
8 Jilles Saekes weduweKerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20138r
8 Jilles Saekes weduweZuiderhaven 40arbeydsterbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20138r
8 Symon Hiddes weduweKerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20149r
8 Symon Hiddes weduweZuiderhaven 40naysterbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20149r
8 Lolke Henninghs cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermanbestaet maetigh11:09:00 cg2:09:00 cg20153r
8 Lolke Henninghs cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermanbestaet maetigh11:09:00 cg2:09:00 cg20153r
7 Harke Seerps cum uxore7-140Noorderhaven 50matroosseer gering11:09:00 cg2:09:00 cg20132r
6 Jan Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20110v
6 Jan Jansen cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20110v
8 Hendrik Postma Kerkpoortstraat 5schipslaeperbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20152v
8 Hendrik Postma Zuiderhaven 40schipslaeperbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20152v
8 Feyke Jansen c.u.Kerkpoortstraat 5oud en arm11:09:00 cg2:09:00 cg20135r
8 Feyke Jansen c.u.Zuiderhaven 40oud en arm11:09:00 cg2:09:00 cg20135r
6 Rintje Harmens cum uxore6-084/2Sint Odolphisteeg 16weeversknegtbestaet seer geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20108r
7 Augustynus de Graaf cum uxore7-047Rommelhaven 8bestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20122v
8 Jacob Sybes cum uxoreKerkpoortstraat 5sjouwerbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20151v
8 Jacob Sybes cum uxoreZuiderhaven 40sjouwerbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20151v
7 Sybe Stoffels cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergering11:09:00 cg2:09:00 cg20121v
7 Sybe Stoffels cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergering11:09:00 cg2:09:00 cg20121v
7 Wytse Heyns cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20122v
7 Wytse Heyns cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20122v
8 Claas Beerns cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20151v
8 Claas Beerns cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20151v
7 Harmen Jilles cum uxoreKerkpoortstraat 5wieldrayersknegtgering11:09:00 cg2:09:00 cg20121v
7 Harmen Jilles cum uxoreZuiderhaven 40wieldrayersknegtgering11:09:00 cg2:09:00 cg20121v
7 Rinse Abbes cum uxore, sijnde de man nae Oost Indiën7-052 vaerend persoonbestaet reedelijk11:09:00 cg2:09:00 cg20123r
7 Meyndert Jansen Kerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20132r
7 Meyndert Jansen Zuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20132r
8 Fokke Carsten cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet maetigh11:09:00 cg2:09:00 cg20151v
8 Fokke Carsten cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet maetigh11:09:00 cg2:09:00 cg20151v
8 Age Claeses cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20151r
8 Age Claeses cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20151r
8 Tjallingh Gerlofs cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20151r
8 Tjallingh Gerlofs cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20151r
6 Jacob Joosten cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebakkersknegtbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg20109r
6 Jacob Joosten cum uxoreZuiderhaven 40pannebakkersknegtbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg20109r
8 Pyke Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20151r
8 Pyke Dirks cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20151r
7 Jelle Alles cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosvan geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg20122r
7 Jelle Alles cum uxoreZuiderhaven 40matroosvan geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg20122r
7 Antje Folkerts en Claeske FolkertsKerkpoortstraat 5scheersters, tweevan geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg20122v
7 Antje Folkerts en Claeske FolkertsZuiderhaven 40scheersters, tweevan geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg20122v
6 Dirk Christiaens cum uxoreKerkpoortstraat 5gleybackersknegtbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg20111r
6 Dirk Christiaens cum uxoreZuiderhaven 40gleybackersknegtbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg20111r
8 Jan Pytters weduweKerkpoortstraat 5naysterseer gering11:09:00 cg2:09:00 cg20139v
8 Jan Pytters weduweZuiderhaven 40naysterseer gering11:09:00 cg2:09:00 cg20139v
6 Freerk Wybes cum uxoreKerkpoortstraat 5seepsiedersknegtbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg52116v
6 Freerk Wybes cum uxoreZuiderhaven 40seepsiedersknegtbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg52116v
6 Floris Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5gleybakkersknegtbestaet gering11:09:00 cg2:09:00 cg20116v
6 Floris Pytters cum uxoreZuiderhaven 40gleybakkersknegtbestaet gering11:09:00 cg2:09:00 cg20116v
6 Hendrik Sybrens cum uxoreKerkpoortstraat 5timmermansknegtbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20107r
6 Hendrik Sybrens cum uxoreZuiderhaven 40timmermansknegtbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20107r
6 Ellert Heyns cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20115r
6 Ellert Heyns cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20115r
7 Eelke Emriks cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet maetigh11:09:00 cg2:09:00 cg20124v
7 Eelke Emriks cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet maetigh11:09:00 cg2:09:00 cg20124v
7 Jan Martens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20125r
7 Jan Martens cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20125r
7 Gabbe Hibbes cum uxoreKerkpoortstraat 5seer arm11:09:00 cg2:09:00 cg20128v
7 Gabbe Hibbes cum uxoreZuiderhaven 40seer arm11:09:00 cg2:09:00 cg20128v
6 Marten Douwes cum uxoreKerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet gering11:09:00 cg2:09:00 cg20114v
6 Marten Douwes cum uxoreZuiderhaven 40weeversknegtbestaet gering11:09:00 cg2:09:00 cg20114v
8 Antje Emmeriks met haer broeder matroos8-111Vijverstraat 6spoelstervan geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg20145r
8 Antje Emmeriks met haer broeder matroos8-111Zuiderhaven 27spoelstervan geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg20145r
7 Claas Ypes cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerendpersoonbestaet gering11:09:00 cg2:09:00 cg20127v
7 Claas Ypes cum uxoreZuiderhaven 40vaerendpersoonbestaet gering11:09:00 cg2:09:00 cg20127v
8 Doede Alberts cum uxore8-118/2 sjouwergering11:09:00 cg2:09:00 cg20146r
9 Jan Heyns cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergering11:09:00 cg2:09:00 cg20155r
9 Jan Heyns cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergering11:09:00 cg2:09:00 cg20155r
6 Cornelis Jans cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgeringh11:09:00 cg2:09:00 cg20113r
6 Cornelis Jans cum uxoreZuiderhaven 40matroosgeringh11:09:00 cg2:09:00 cg20113r
6 Johannes Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgering11:09:00 cg2:09:00 cg20114v
6 Johannes Jansen cum uxoreZuiderhaven 40matroosgering11:09:00 cg2:09:00 cg20114v
8 Jentje Wybrens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20142r
8 Jentje Wybrens cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20142r
7 Marnstra cum uxoreKerkpoortstraat 5procureuroud en seer geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20129r
7 Marnstra cum uxoreZuiderhaven 40procureuroud en seer geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20129r
7 Claas Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg20127r
7 Claas Jansen cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg20127r
8 Ruird Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20147r
8 Ruird Dirks cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20147r
9 Rommert Remmerts weduweKerkpoortstraat 5bestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20155v
9 Rommert Remmerts weduweZuiderhaven 40bestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20155v
7 Zalomon Cohen cum uxoreKerkpoortstraat 5craemerbestaet maetigh11:09:00 cg2:09:00 cg20118r
7 Zalomon Cohen cum uxoreZuiderhaven 40craemerbestaet maetigh11:09:00 cg2:09:00 cg20118r
8 Carst Palsen cum uxore8-132Zuiderhaven 31arbeydergering11:09:00 cg2:09:00 cg20147v
8 Heyn Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5glaesemaekerbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg20144v
8 Heyn Jansen cum uxoreZuiderhaven 40glaesemaekerbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg20144v
8 Jocchum Douwes weduweKerkpoortstraat 5van geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg30147v
8 Jocchum Douwes weduweZuiderhaven 40van geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg30147v
8 Hessel Lammerts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20147v
8 Hessel Lammerts cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20147v
8 Gerrit Gerrits weduwe8-095/2Vijver 1van geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg20143v
2 Taeke Pytters cum uxore2-073Zoutsloot 78weever11:09:00 cg2:09:00 cg2027v
3 Kornelus Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weevermaetig bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2039v
3 Kornelus Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weevermaetig bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2039v
3 Dirk van Weerd cum uxoreKerkpoortstraat 5weeversknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2047v
3 Dirk van Weerd cum uxoreZuiderhaven 40weeversknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2047v
1 Frans Sjoerds cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydereen geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg202r
1 Frans Sjoerds cum uxoreZuiderhaven 40arbeydereen geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg202r
2 Roelof Roelofs cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2131r
2 Roelof Roelofs cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2131r
1 Hubert Jetses met sijn vrouw1-003Noorderhaven 7matroos11:09:00 cg2:09:00 cg201r
1 Lieuwe Lieuwes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2012r
1 Lieuwe Lieuwes cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2012r
2 Jacob Jaspers cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2033r
2 Jacob Jaspers cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2033r
2 Jaerig Arjens cum uxore2-078Herenwaltje 13brouwersknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2028r
2 Jaerig Arjens cum uxore2-078Hoogstraat 27brouwersknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2028r
1 Jan Alberts cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:09:00 cg2:09:00 cg208v
1 Jan Alberts cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:09:00 cg2:09:00 cg208v
2 Jocchum Eelkes cum uxoreKerkpoortstraat 5van geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2024r
2 Jocchum Eelkes cum uxoreZuiderhaven 40van geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2024r
1 Theunis Jilts cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2013v
1 Theunis Jilts cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2013v
1 Dirk Bolta cum uxoreKerkpoortstraat 5schoenlapper11:09:00 cg2:09:00 cg2013v
1 Dirk Bolta cum uxoreZuiderhaven 40schoenlapper11:09:00 cg2:09:00 cg2013v
1 Sjoerd Tjebbes Kerkpoortstraat 5matroos11:09:00 cg2:09:00 cg205r
1 Sjoerd Tjebbes Zuiderhaven 40matroos11:09:00 cg2:09:00 cg205r
3 Keimpe Bouwes Kerkpoortstraat 5knegt in de Leuwerder trekschippers peerdestalsoober bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2041r
3 Keimpe Bouwes Zuiderhaven 40knegt in de Leuwerder trekschippers peerdestalsoober bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2041r
1 Hendrik Zeegers cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2016v
1 Hendrik Zeegers cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2016v
2 Dirk Riemers cum uxoreKerkpoortstraat 5schoolkinders, houdtvan een gering bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2019v
2 Dirk Riemers cum uxoreZuiderhaven 40schoolkinders, houdtvan een gering bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2019v
2 Rinse Douwes cum uxoreKerkpoortstraat 5gleybakkersknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2034r
2 Rinse Douwes cum uxoreZuiderhaven 40gleybakkersknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2034r
1 Jilles Bakker cum uxoreKerkpoortstraat 5metselaar11:09:00 cg2:09:00 cg206r
1 Jilles Bakker cum uxoreZuiderhaven 40metselaar11:09:00 cg2:09:00 cg206r
1 Jan Sandstra cum uxoreKerkpoortstraat 5metselaersknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2017v
1 Jan Sandstra cum uxoreZuiderhaven 40metselaersknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2017v
2 Tjeerd Ates cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet seer gering11:09:00 cg2:09:00 cg2135r
2 Tjeerd Ates cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet seer gering11:09:00 cg2:09:00 cg2135r
3 Johannes Douwes 3-066Grote Kerkstraat 31uitdraegerbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg1144r
2 Auke Aukes Kerkpoortstraat 5gleybakkersknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2031v
2 Auke Aukes Zuiderhaven 40gleybakkersknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2031v
2 Jan Allerts cum uxoreKerkpoortstraat 5sackmaeker11:09:00 cg2:09:00 cg2034r
2 Jan Allerts cum uxoreZuiderhaven 40sackmaeker11:09:00 cg2:09:00 cg2034r
1 Wybe Piers cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:09:00 cg2:09:00 cg209v
1 Wybe Piers cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:09:00 cg2:09:00 cg209v
2 Willem Gerbens cum uxore2-138Scheerstraat 6bootsgesel11:09:00 cg2:09:00 cg2032v
1 Jan Johannes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:09:00 cg2:09:00 cg209v
1 Jan Johannes cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:09:00 cg2:09:00 cg209v
2 Jan Trompetter cum uxore2-013Zoutsloot 67beurtschipper, oldbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2020v
1 Freerk Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5schoolkinders, houteen seer geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg209v
1 Freerk Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40schoolkinders, houteen seer geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg209v
2 Fokke Lolkes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2037r
2 Fokke Lolkes cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2037r
2 Arjen Bottes cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeider11:09:00 cg2:09:00 cg2037r
2 Arjen Bottes cum uxoreZuiderhaven 40arbeider11:09:00 cg2:09:00 cg2037r
1 Lieuwe Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5metselaersknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2011v
1 Lieuwe Jansen cum uxoreZuiderhaven 40metselaersknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2011v
1 Arjen Aris cum uxoreKerkpoortstraat 5weewerbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2015v
1 Arjen Aris cum uxoreZuiderhaven 40weewerbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2015v
1 Jan Hansen cum uxore1-007Noorderhaven 15matroos11:09:00 cg2:09:00 cg201v
3 Johan Pytters 3-005Scheffersplein 9keet, in Ferwerdabestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2038v
1 Harmen Warners cum uxore1-064/2Zoutsloot 18wever11:09:00 cg2:09:00 cg208r
3 Anne Wybes cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeyderbestaet suinigh11:09:00 cg2:09:00 cg2045r
3 Anne Wybes cum uxoreZuiderhaven 40arbeyderbestaet suinigh11:09:00 cg2:09:00 cg2045r
3 Meyndert Urks cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergeringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2042v
3 Meyndert Urks cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergeringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2042v
3 Rein Gijsberts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet gering11:09:00 cg2:09:00 cg2054r
3 Rein Gijsberts cum uxoreZuiderhaven 40weeversknegtbestaet gering11:09:00 cg2:09:00 cg2054r
5 Caspar Dirks cum uxore5-096/3 0weeversknegtvan gemeen bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2090r
5 Harmen Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2084r
5 Harmen Harmens cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2084r
5 Bernardus Aedsgers cum uxoreKerkpoortstraat 5helpbakkersknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2083r
5 Bernardus Aedsgers cum uxoreZuiderhaven 40helpbakkersknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2083r
5 Caspar Hendriks cum uxore5-090Kerkpad 12matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2089v
5 Cornelis Olderman cum uxoreKerkpoortstraat 5brouwersknegtbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg2088r
5 Cornelis Olderman cum uxoreZuiderhaven 40brouwersknegtbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg2088r
6 Hendrik Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgering11:09:00 cg2:09:00 cg21105v
6 Hendrik Harmens cum uxoreZuiderhaven 40matroosgering11:09:00 cg2:09:00 cg21105v
4 Gerryt Pieters cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2069v
4 Gerryt Pieters cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2069v
5 Marten Jans cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosvan gering bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2082v
5 Marten Jans cum uxoreZuiderhaven 40matroosvan gering bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2082v
6 Harke Geerts Kerkpoortstraat 5matroosgering11:09:00 cg2:09:00 cg20105r
6 Harke Geerts Zuiderhaven 40matroosgering11:09:00 cg2:09:00 cg20105r
6 Boote Oebles c.u.Kerkpoortstraat 5oud en van geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg20102v
6 Boote Oebles c.u.Zuiderhaven 40oud en van geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg20102v
4 Lammert Dirks cum uxore4-011Carl Visschersteeg 4schoenmaekersknegtvan gering bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2057r
4 Jurjen Gerryts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet seer geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2068v
4 Jurjen Gerryts cum uxoreZuiderhaven 40weeversknegtbestaet seer geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2068v
4 Cornelis van Beemen nae opgetekendKerkpoortstraat 511:09:00 cg2:09:00 cg2075v
4 Cornelis van Beemen nae opgetekendZuiderhaven 4011:09:00 cg2:09:00 cg2075v
4 Jan Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5sjouwerbestaet seer geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2057v
4 Jan Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40sjouwerbestaet seer geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2057v
5 Johannes Schaaf cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosvan reedelijk bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2096v
5 Johannes Schaaf cum uxoreZuiderhaven 40matroosvan reedelijk bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2096v
5 Uilke Foekes cum uxore5-068Lanen 82schoenlapperbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg2087r
4 Hendrik Jielles cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebakkersknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2060r
4 Hendrik Jielles cum uxoreZuiderhaven 40pannebakkersknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2060r
5 Sipke Dirks cum uxore5-031Simon Stijlstraat 1arbeydervan gering bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2082v
5 Hans Meynderts cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgeringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2180v
5 Hans Meynderts cum uxoreZuiderhaven 40matroosgeringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2180v
5 Meye Saakes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2195v
5 Meye Saakes cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2195v
5 Pytter Jacobs cum uxore5-100/3 0sakkedraegerbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg2090v
3 Sybren Pieters cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2054v
3 Sybren Pieters cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2054v
5 Jan Claesen Kerkpoortstraat 5vaerendspersoon11:09:00 cg2:09:00 cg2083v
5 Jan Claesen Zuiderhaven 40vaerendspersoon11:09:00 cg2:09:00 cg2083v
5 Hendrik Poulus cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergering11:09:00 cg2:09:00 cg2099r
5 Hendrik Poulus cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergering11:09:00 cg2:09:00 cg2099r
5 Eeltje Sjoerds cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergering11:09:00 cg2:09:00 cg2096r
5 Eeltje Sjoerds cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergering11:09:00 cg2:09:00 cg2096r
5 Claes Haerings cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerenspersoonbestaet maetigh11:09:00 cg2:09:00 cg2085r
5 Claes Haerings cum uxoreZuiderhaven 40vaerenspersoonbestaet maetigh11:09:00 cg2:09:00 cg2085r
4 Jacob Annes cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergering11:09:00 cg2:09:00 cg2063r
4 Jacob Annes cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergering11:09:00 cg2:09:00 cg2063r
4 Hendrik Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering11:09:00 cg2:09:00 cg2065v
4 Hendrik Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40weevergering11:09:00 cg2:09:00 cg2065v
5 Heere Adams cum uxoreKerkpoortstraat 5sjouwerbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2092r
5 Heere Adams cum uxoreZuiderhaven 40sjouwerbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2092r
3 Fedde Haerings cum uxoreKerkpoortstraat 5trekschipperbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg0054v
3 Fedde Haerings cum uxoreZuiderhaven 40trekschipperbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg0054v
4 Pytter Jetses cum uxoreKerkpoortstraat 5weeversknegtgering11:09:00 cg2:09:00 cg2065r
4 Pytter Jetses cum uxoreZuiderhaven 40weeversknegtgering11:09:00 cg2:09:00 cg2065r
4 Claas Gerryts cum uxoreKerkpoortstraat 5sjouwerbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2077v
4 Claas Gerryts cum uxoreZuiderhaven 40sjouwerbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2077v
4 Ulbe Ypes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2074v
4 Ulbe Ypes cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2074v
4 Jan Sybrens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2066r
4 Jan Sybrens cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2066r
5 Jacob Joosten cum uxoreKerkpoortstraat 5kleermaekerbestaet sober11:09:00 cg2:09:00 cg2185v
5 Jacob Joosten cum uxoreZuiderhaven 40kleermaekerbestaet sober11:09:00 cg2:09:00 cg2185v
5 Tjeerd Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosvan gemeen bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2090v
5 Tjeerd Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40matroosvan gemeen bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2090v
5 Gerben Wigles cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg2095r
5 Gerben Wigles cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg2095r
5 Okke Bootes cum uxore5-167Lanen 30weeversknegtbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg2197r
5 Okke Bootes cum uxore5-167Lanen 30weeversknegtbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg2197r
4 Wyntjen Rost cum uxoreKerkpoortstraat 5sjouwergering11:09:00 cg2:09:00 cg2078r
4 Wyntjen Rost cum uxoreZuiderhaven 40sjouwergering11:09:00 cg2:09:00 cg2078r
5 Andries Olpherts Kerkpoortstraat 5matroosvan geringh bestaen11:09:00 cg0:09:00 cg2194r
5 Andries Olpherts Zuiderhaven 40matroosvan geringh bestaen11:09:00 cg0:09:00 cg2194r
5 Sjoerd Annes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2092r
5 Sjoerd Annes cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2092r
6 Yde Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5helpbakkerbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20102r
6 Yde Pytters cum uxoreZuiderhaven 40helpbakkerbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20102r
6 Jan Ruirds cum uxoreKerkpoortstraat 5metselaersknegtbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg21105v
6 Jan Ruirds cum uxoreZuiderhaven 40metselaersknegtbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg21105v
5 Anskjen Andles 5-172Schritsen 29bestaet reedelijk11:12:00 cg2:12:00 cg1097v
5 Jetske van Taeaeken Kerkpoortstraat 5winkeltjebestaet geringh11:12:00 cg2:12:00 cg1080r
5 Jetske van Taeaeken Zuiderhaven 40winkeltjebestaet geringh11:12:00 cg2:12:00 cg1080r
5 Doede Sikkes weduweKerkpoortstraat 5bestaet gemeen11:12:00 cg2:12:00 cg1094v
5 Doede Sikkes weduweZuiderhaven 40bestaet gemeen11:12:00 cg2:12:00 cg1094v
5 Emke Johannes Kerkpoortstraat 5stijffsterbestaet [niet ingevuld]11:12:00 cg2:12:00 cg1097v
5 Emke Johannes Zuiderhaven 40stijffsterbestaet [niet ingevuld]11:12:00 cg2:12:00 cg1097v
8 Hendrik Norel cum uxoreKerkpoortstraat 5binnenvaeder in 't gereformeerde weeshuisbestaet maetigh11:12:00 cg2:12:00 cg20139r
8 Hendrik Norel cum uxoreZuiderhaven 40binnenvaeder in 't gereformeerde weeshuisbestaet maetigh11:12:00 cg2:12:00 cg20139r
6 Jan Harmens Kerkpoortstraat 5weeverbestaet wel11:12:00 cg2:12:00 cg10112v
6 Jan Harmens Zuiderhaven 40weeverbestaet wel11:12:00 cg2:12:00 cg10112v
2 Jan Micchiels cum uxoreKerkpoortstraat 5binnenvaeder in 't Mennonyte weeshuys11:12:00 cg2:12:00 cg2037v
2 Jan Micchiels cum uxoreZuiderhaven 40binnenvaeder in 't Mennonyte weeshuys11:12:00 cg2:12:00 cg2037v
1 Jurjen Claeses alleen sijndeKerkpoortstraat 5makelaeroud en hebbende een seer gering bestaen11:12:00 cg2:12:00 cg101r
1 Jurjen Claeses alleen sijndeZuiderhaven 40makelaeroud en hebbende een seer gering bestaen11:12:00 cg2:12:00 cg101r
2 Wybren Sierks 2-126Rommelhaven 3rentenierbestaet gemeen11:12:00 cg2:12:00 cg1034r
2 Remmert Huberts Kerkpoortstraat 5bestaet geringh11:12:00 cg2:12:00 cg1022v
2 Remmert Huberts Zuiderhaven 40bestaet geringh11:12:00 cg2:12:00 cg1022v
2 Emmetje Thomas Kerkpoortstraat 5rentenierschebestaet taemelijk11:12:00 cg2:12:00 cg1035v
2 Emmetje Thomas Zuiderhaven 40rentenierschebestaet taemelijk11:12:00 cg2:12:00 cg1035v
3 Pieter Joekes vrijgeselKerkpoortstraat 5uytdraegerbestaet reedelijk11:12:00 cg1:12:00 cg1043v
3 Pieter Joekes vrijgeselZuiderhaven 40uytdraegerbestaet reedelijk11:12:00 cg1:12:00 cg1043v
2 Jan Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2331v
2 Jan Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2331v
2 Jocchum Jansen cum uxore2-088/2 pottebackersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2226v
2 Edsger Tyttes cum uxoreKerkpoortstraat 5gleybakkersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2131v
2 Edsger Tyttes cum uxoreZuiderhaven 40gleybakkersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2131v
2 Pytter Beernts cum uxore2-110Herenwaltje 19stoelwindervan seer geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg5031r
2 Jan Simons cum uxoreKerkpoortstraat 5kuipersknegtbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg3126v
2 Jan Simons cum uxoreZuiderhaven 40kuipersknegtbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg3126v
2 Hylke Orks cum uxoreKerkpoortstraat 5schoenmaekersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2334v
2 Hylke Orks cum uxoreZuiderhaven 40schoenmaekersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2334v
2 Jacob Ebbes cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebackersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2419v
2 Jacob Ebbes cum uxoreZuiderhaven 40pannebackersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2419v
2 Jan Claesen Kool cum uxoreKerkpoortstraat 5rogmeeterbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2221v
2 Jan Claesen Kool cum uxoreZuiderhaven 40rogmeeterbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2221v
2 Klaas Louwrens cum uxoreKerkpoortstraat 5rogverschieter11:13:00 cg2:13:00 cg3136v
2 Klaas Louwrens cum uxoreZuiderhaven 40rogverschieter11:13:00 cg2:13:00 cg3136v
2 Hendrik Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5wevervan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2621v
2 Hendrik Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40wevervan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2621v
2 Cornelis Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5waegenmaekersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2137r
2 Cornelis Pytters cum uxoreZuiderhaven 40waegenmaekersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2137r
2 Lieuwe Lieuwes cum uxoreKerkpoortstraat 5metselaersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2132r
2 Lieuwe Lieuwes cum uxoreZuiderhaven 40metselaersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2132r
2 Johannes Steffens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg4526v
2 Johannes Steffens cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg4526v
2 Wopke Hanses Kerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2226v
2 Wopke Hanses Zuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2226v
2 Jan Beernts cum uxore2-108Herenwaltje 15matroos11:13:00 cg2:13:00 cg4131r
2 Cornelis Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2132r
2 Cornelis Dirks cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2132r
1 Pytter Hansen cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeyderbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2118v
1 Pytter Hansen cum uxoreZuiderhaven 40arbeyderbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2118v
2 Taede Steensma cum uxoreKerkpoortstraat 5bestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg4034v
2 Taede Steensma cum uxoreZuiderhaven 40bestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg4034v
2 Wybe Durks cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdraeger11:13:00 cg2:13:00 cg2124v
2 Wybe Durks cum uxoreZuiderhaven 40turfdraeger11:13:00 cg2:13:00 cg2124v
2 Jurjen Jans cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2124v
2 Jurjen Jans cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2124v
1 Eeltje Tjallings cum uxoreKerkpoortstraat 5houtsjouwerbestaet seer gering11:13:00 cg2:13:00 cg2218r
1 Eeltje Tjallings cum uxoreZuiderhaven 40houtsjouwerbestaet seer gering11:13:00 cg2:13:00 cg2218r
2 Henningh Cornelis cum uxore2-038Karremanstraat 21van seer geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg3023v
2 Anthoni Eises cum uxoreKerkpoortstraat 5sakkedraeger11:13:00 cg2:13:00 cg3028v
2 Anthoni Eises cum uxoreZuiderhaven 40sakkedraeger11:13:00 cg2:13:00 cg3028v
2 Gerben Heeres cum uxoreKerkpoortstraat 5weever11:13:00 cg2:13:00 cg2123v
2 Gerben Heeres cum uxoreZuiderhaven 40weever11:13:00 cg2:13:00 cg2123v
2 Dirk Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5ticchelaersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2234r
2 Dirk Jansen cum uxoreZuiderhaven 40ticchelaersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2234r
2 Beernt Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5gleybakkersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2125r
2 Beernt Jansen cum uxoreZuiderhaven 40gleybakkersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2125r
2 Gerrit Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdraeger11:13:00 cg2:13:00 cg2233r
2 Gerrit Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40turfdraeger11:13:00 cg2:13:00 cg2233r
2 Jan Jansen de Groot Kerkpoortstraat 5paruikmaekersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2130v
2 Jan Jansen de Groot Zuiderhaven 40paruikmaekersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2130v
2 Hans Hansen cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2231r
2 Hans Hansen cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2231r
2 Hendrik Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weever11:13:00 cg2:13:00 cg2127v
2 Hendrik Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weever11:13:00 cg2:13:00 cg2127v
2 Hessel Jelles cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2233r
2 Hessel Jelles cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2233r
2 Bartel Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weever11:13:00 cg2:13:00 cg2122v
2 Bartel Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weever11:13:00 cg2:13:00 cg2122v
2 Feyte Hoytes cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdraeger11:13:00 cg2:13:00 cg3226r
2 Feyte Hoytes cum uxoreZuiderhaven 40turfdraeger11:13:00 cg2:13:00 cg3226r
2 Sipke Saekes cum uxore2-006Zoutsloot 89matroosbestaet maetigh11:13:00 cg2:13:00 cg4120r
2 Klaes Lodewijks cum uxoreKerkpoortstraat 5weever11:13:00 cg2:13:00 cg4022v
2 Klaes Lodewijks cum uxoreZuiderhaven 40weever11:13:00 cg2:13:00 cg4022v
2 Jan Eerks cum uxoreKerkpoortstraat 5schildener en ferwer11:13:00 cg2:13:00 cg2132r
2 Jan Eerks cum uxoreZuiderhaven 40schildener en ferwer11:13:00 cg2:13:00 cg2132r
3 Jetse Dirks Kerkpoortstraat 5schoenmaekerbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg3343v
3 Jetse Dirks Zuiderhaven 40schoenmaekerbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg3343v
1 Douwe Bolta cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2213v
1 Douwe Bolta cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2213v
1 Jacob Cornelis cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeyder11:13:00 cg2:13:00 cg307r
1 Jacob Cornelis cum uxoreZuiderhaven 40arbeyder11:13:00 cg2:13:00 cg307r
3 Joseph Josephs cum uxoreKerkpoortstraat 5bollebuisjebakkerbestaet gemeen11:13:00 cg2:13:00 cg5046v
3 Joseph Josephs cum uxoreZuiderhaven 40bollebuisjebakkerbestaet gemeen11:13:00 cg2:13:00 cg5046v
3 Jan Tijssen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2247r
3 Jan Tijssen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2247r
3 Caspar Christiaens cum uxore3-107 weeverbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg4147v
3 Rutger Tjerks cum uxore3-115Rapenburg 1matroos11:13:00 cg2:13:00 cg3348r
3 Allert Adriaans cum uxore3-117Rapenburg 5weeverbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2048v
1 Keympe Saekes cum uxoreKerkpoortstraat 5bootsgesel11:13:00 cg2:13:00 cg346v
1 Keympe Saekes cum uxoreZuiderhaven 40bootsgesel11:13:00 cg2:13:00 cg346v
1 Lolke Beernts cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg416v
1 Lolke Beernts cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg416v
1 Dirk Roelofs cum uxoreKerkpoortstraat 5bootsgesel11:13:00 cg2:13:00 cg226r
1 Dirk Roelofs cum uxoreZuiderhaven 40bootsgesel11:13:00 cg2:13:00 cg226r
1 Steffen Elias cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg227v
1 Steffen Elias cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg227v
1 Jacob Sipkes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg217v
1 Jacob Sipkes cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg217v
3 Pieter Thomas cum uxore, belast met een swaer huisgesinKerkpoortstraat 5arbeyderseer geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg4443v
3 Pieter Thomas cum uxore, belast met een swaer huisgesinZuiderhaven 40arbeyderseer geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg4443v
1 Sytse Poelstra cum uxoreKerkpoortstraat 5peerdepiceurbestaet gemeen11:13:00 cg2:13:00 cg328v
1 Sytse Poelstra cum uxoreZuiderhaven 40peerdepiceurbestaet gemeen11:13:00 cg2:13:00 cg328v
1 Jilles Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg218v
1 Jilles Jansen cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg218v
3 Hendrik Wolles cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebakkersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg3044r
3 Hendrik Wolles cum uxoreZuiderhaven 40pannebakkersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg3044r
3 Tobias Cornelus cum uxore3-131 pannebakkersknegtbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg3044v
3 Geert Harmens cum uxore3-078 weeverbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg5045r
1 Eylart Jurjens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg227v
1 Eylart Jurjens cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg227v
3 Alef Wybes cum uxore3-079Kerkpoortstraat 9weeverbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2245v
3 Alef Wybes cum uxore3-079Kerkpoortstraat 11weeverbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2245v
1 Dirk Claeses cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg213r
1 Dirk Claeses cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg213r
3 Arent Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet maetigh11:13:00 cg2:13:00 cg4145v
3 Arent Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet maetigh11:13:00 cg2:13:00 cg4145v
1 Willem Lammerts cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg346r
1 Willem Lammerts cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg346r
3 Louw Taeaekes cum uxore3-120Kerkpoortstraat 10weeverbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg3349r
1 Jelle Ottes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg225v
1 Jelle Ottes cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg225v
3 Wiltje Pytters cum uxore3-158 hoedemaekersknegtbestaen seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2051v
3 Sjoerd Cornelis cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeyderbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg3151v
3 Sjoerd Cornelis cum uxoreZuiderhaven 40arbeyderbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg3151v
3 Hendrik Janus cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2251v
3 Hendrik Janus cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2251v
1 Sjoerd Wessels cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg413r
1 Sjoerd Wessels cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg413r
3 Gerlof Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5aschkarreman en sakkedraegerbestaen gemeen11:13:00 cg2:13:00 cg2053r
3 Gerlof Jansen cum uxoreZuiderhaven 40aschkarreman en sakkedraegerbestaen gemeen11:13:00 cg2:13:00 cg2053r
3 Uilke Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5kuipervan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg4153r
3 Uilke Jansen cum uxoreZuiderhaven 40kuipervan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg4153r
1 Jacob Claesen cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg231v
1 Jacob Claesen cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg231v
1 Roelof Meynderts cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg221v
1 Roelof Meynderts cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg221v
3 Claas Arjens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg4253v
3 Claas Arjens cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg4253v
1 Oene Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeyder11:13:00 cg2:13:00 cg221r
1 Oene Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40arbeyder11:13:00 cg2:13:00 cg221r
3 Goitse Rinses cum uxoreKerkpoortstraat 5hoveniersknegtbestaet gemeen11:13:00 cg2:13:00 cg2351r
3 Goitse Rinses cum uxoreZuiderhaven 40hoveniersknegtbestaet gemeen11:13:00 cg2:13:00 cg2351r
3 Thomas Waterbeecq cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeyderbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg2351r
3 Thomas Waterbeecq cum uxoreZuiderhaven 40arbeyderbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg2351r
1 Dirk Ypkes cum uxore1-051Bargebuurtspoortje 12schuitschipperbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg305v
1 Minne Ruurds cum uxoreKerkpoortstraat 5blauwverversknegt11:13:00 cg2:13:00 cg415r
1 Minne Ruurds cum uxoreZuiderhaven 40blauwverversknegt11:13:00 cg2:13:00 cg415r
1 Dirk Roelofs cum uxore1-048 matroos11:13:00 cg2:13:00 cg225r
1 IJsbrand Cornelis cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg415r
1 IJsbrand Cornelis cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg415r
1 Hendrik Jarigs cum uxoreKerkpoortstraat 5leerloyersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg225r
1 Hendrik Jarigs cum uxoreZuiderhaven 40leerloyersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg225r
1 Sander Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebackersknegtpauper11:13:00 cg2:13:00 cg424v
1 Sander Jansen cum uxoreZuiderhaven 40pannebackersknegtpauper11:13:00 cg2:13:00 cg424v
1 Jan Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5weever11:13:00 cg2:13:00 cg224v
1 Jan Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40weever11:13:00 cg2:13:00 cg224v
1 Ysask Fokkes cum uxoreKerkpoortstraat 5wever11:13:00 cg2:13:00 cg414v
1 Ysask Fokkes cum uxoreZuiderhaven 40wever11:13:00 cg2:13:00 cg414v
3 Evert Jurjens cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebackersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2249r
3 Evert Jurjens cum uxoreZuiderhaven 40pannebackersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2249r
3 Uilkjen Cornelis met haer broederKerkpoortstraat 5bestaen geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2051r
3 Uilkjen Cornelis met haer broederZuiderhaven 40bestaen geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2051r
3 Gerlof Ymes cum uxoreKerkpoortstraat 5bestaet seer gering, door vrinden onderhouden11:13:00 cg2:13:00 cg3054r
3 Gerlof Ymes cum uxoreZuiderhaven 40bestaet seer gering, door vrinden onderhouden11:13:00 cg2:13:00 cg3054r
3 Lourens Lents cum uxoreKerkpoortstraat 5soldaet ten oorlogh, vaert alsbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2143v
3 Lourens Lents cum uxoreZuiderhaven 40soldaet ten oorlogh, vaert alsbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2143v
3 Cornelis Johannes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg3243r
3 Cornelis Johannes cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg3243r
3 Minne Ages cum uxore3-035/2Nieuwstraat 30schipper, Sneekerbestaen gering11:13:00 cg2:13:00 cg4041r
3 Pieter Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5timmermansknegtvan seer geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg3441r
3 Pieter Jansen cum uxoreZuiderhaven 40timmermansknegtvan seer geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg3441r
1 Jan Louws cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2112v
1 Jan Louws cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2112v
3 Hendrik Everts 3-039Nieuwstraat 38metselaersknegt, mr.van soober bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2141r
1 Jacob Cornelis man en vrouKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg221r
1 Jacob Cornelis man en vrouZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg221r
3 Lammert Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5soldaat, miliare11:13:00 cg2:13:00 cg3039r
3 Lammert Jansen cum uxoreZuiderhaven 40soldaat, miliare11:13:00 cg2:13:00 cg3039r
3 Pieter Claeses cum uxoreKerkpoortstraat 5turffdraeger en weevervan maetigh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2240v
3 Pieter Claeses cum uxoreZuiderhaven 40turffdraeger en weevervan maetigh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2240v
1 Cornelis Dirks cum uxore1-115Karremanstraat 8matroos11:13:00 cg2:13:00 cg4013r
1 Cornelis Dirks cum uxore1-115Karremanstraat 10matroos11:13:00 cg2:13:00 cg4013r
1 Gerrit Johannes cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2313v
1 Gerrit Johannes cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2313v
1 Rein Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2214v
1 Rein Jansen cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2214v
1 Lieuwe Alles cum uxoreKerkpoortstraat 5wolkammersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2213v
1 Lieuwe Alles cum uxoreZuiderhaven 40wolkammersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2213v
3 Bauke Jocchums cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg4040v
3 Bauke Jocchums cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg4040v
3 Claas Yges Kerkpoortstraat 5arbeyderbestaet soober11:13:00 cg2:13:00 cg2241r
3 Claas Yges Zuiderhaven 40arbeyderbestaet soober11:13:00 cg2:13:00 cg2241r
3 Jan Rijks Kerkpoortstraat 5sleefmaekerbestaet maetigh11:13:00 cg2:13:00 cg1140v
3 Jan Rijks Zuiderhaven 40sleefmaekerbestaet maetigh11:13:00 cg2:13:00 cg1140v
1 Claes Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebackersknegtseer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2213v
1 Claes Jansen cum uxoreZuiderhaven 40pannebackersknegtseer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2213v
1 Ruurd Hillebrandts cum uxoreKerkpoortstraat 5zeylmaekersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg6114r
1 Ruurd Hillebrandts cum uxoreZuiderhaven 40zeylmaekersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg6114r
3 Jan Coenraeds cum uxore3-033/3Nieuwstraat 20weevergeringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2341v
3 Gerrit Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5smid, mr.van seer geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2239r
3 Gerrit Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40smid, mr.van seer geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2239r
1 Wybren Wybes cum uxoreKerkpoortstraat 5baentjersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2313r
1 Wybren Wybes cum uxoreZuiderhaven 40baentjersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2313r
1 Haye Willems cum uxoreKerkpoortstraat 5sakkedraeger11:13:00 cg2:13:00 cg4016v
1 Haye Willems cum uxoreZuiderhaven 40sakkedraeger11:13:00 cg2:13:00 cg4016v
3 Minne Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5waeterhaelderbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg3343r
3 Minne Pytters cum uxoreZuiderhaven 40waeterhaelderbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg3343r
3 Jan Sipkes Buma 3-119Kerkpoortstraat 18winkeltiegeringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2148v
1 Wybe Fongers Kerkpoortstraat 5arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg3016r
1 Wybe Fongers Zuiderhaven 40arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg3016r
1 Hartman Hartmans cum uxoreKerkpoortstraat 5metselaersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2210v
1 Hartman Hartmans cum uxoreZuiderhaven 40metselaersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2210v
1 Barent Sybrens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg3115v
1 Barent Sybrens cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg3115v
3 Harmen Beernts Kerkpoortstraat 5weeversknegtseer gering11:13:00 cg2:13:00 cg1242r
3 Harmen Beernts Zuiderhaven 40weeversknegtseer gering11:13:00 cg2:13:00 cg1242r
3 Hans Jacobs cum uxore3-055Nieuwstraat 52schoenlapperbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg5242v
1 Jurjen Christiaans cum uxoreKerkpoortstraat 5baentjersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg4115v
1 Jurjen Christiaans cum uxoreZuiderhaven 40baentjersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg4115v
3 Jan Hansen wonende in de keet van dr. Tjallingii cum soc.Kerkpoortstraat 5bestaen gering11:13:00 cg2:13:00 cg3038v
3 Jan Hansen wonende in de keet van dr. Tjallingii cum soc.Zuiderhaven 40bestaen gering11:13:00 cg2:13:00 cg3038v
3 Meyndert Willems cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2042r
3 Meyndert Willems cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2042r
1 Jelte Jeltes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2111v
1 Jelte Jeltes cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2111v
1 Hendrik Pieters cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2312r
1 Hendrik Pieters cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2312r
3 Pieke Zacharias cum uxore3-010Oosterkeetstraat 11rogmeeterbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg3039r
3 Karst Arjens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2139r
3 Karst Arjens cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2139r
1 Jacob Hendriks Kerkpoortstraat 5wevermet sijn broeder Feyke Hendriks11:13:00 cg2:13:00 cg2214r
1 Jacob Hendriks Zuiderhaven 40wevermet sijn broeder Feyke Hendriks11:13:00 cg2:13:00 cg2214r
6 Warner Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerendspersoonbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg23104r
6 Warner Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40vaerendspersoonbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg23104r
4 Theodorus Bensonides cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeidersober11:13:00 cg2:13:00 cg3071v
4 Theodorus Bensonides cum uxoreZuiderhaven 40arbeidersober11:13:00 cg2:13:00 cg3071v
4 Wybren Sybrens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosvan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg3274v
4 Wybren Sybrens cum uxoreZuiderhaven 40matroosvan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg3274v
5 Gerrit Roelofs cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2284v
5 Gerrit Roelofs cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2284v
5 Jan Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5kooltjerbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2287v
5 Jan Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40kooltjerbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2287v
4 Doitse Tjeerds cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2171v
4 Doitse Tjeerds cum uxoreZuiderhaven 40matroosvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2171v
4 Jacob Joukes cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerendspersoon als scheepstimmermanvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2071r
4 Jacob Joukes cum uxoreZuiderhaven 40vaerendspersoon als scheepstimmermanvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2071r
4 Jan Luitjens cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerend persoonvan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2275r
4 Jan Luitjens cum uxoreZuiderhaven 40vaerend persoonvan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2275r
4 Carst Hansen cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2276v
4 Carst Hansen cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2276v
4 Albert Feckes cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg3475r
4 Albert Feckes cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg3475r
4 Beernt Lomans Kerkpoortstraat 5weeverbestaet maetigh11:13:00 cg2:13:00 cg1075v
4 Beernt Lomans Zuiderhaven 40weeverbestaet maetigh11:13:00 cg2:13:00 cg1075v
5 Jan Lammerts cum uxoreKerkpoortstraat 5schoenlapperbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg4099r
5 Jan Lammerts cum uxoreZuiderhaven 40schoenlapperbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg4099r
5 Jan Rients cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg2186r
5 Jan Rients cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg2186r
5 Hans Abrahams cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdraegerbestaen sober11:13:00 cg2:13:00 cg2583v
5 Hans Abrahams cum uxoreZuiderhaven 40turfdraegerbestaen sober11:13:00 cg2:13:00 cg2583v
5 Arnoldus Ydes cum uxoreKerkpoortstraat 5sakkedraegerbestaet gemeen11:13:00 cg2:13:00 cg2186r
5 Arnoldus Ydes cum uxoreZuiderhaven 40sakkedraegerbestaet gemeen11:13:00 cg2:13:00 cg2186r
4 Dirk Tjeerds cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerendpersoonbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2479r
4 Dirk Tjeerds cum uxoreZuiderhaven 40vaerendpersoonbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2479r
4 Wybren Douwes cum uxore4-260Zuiderstraat 27bakker, mr.bestaet maetigh11:13:00 cg2:13:00 cg2179r
4 Lubbert Beernts cum uxore4-182Rozengracht 16arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg3073r
4 Douwe Portier cum uxoreKerkpoortstraat 5zeylmaekersknegtvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2679r
4 Douwe Portier cum uxoreZuiderhaven 40zeylmaekersknegtvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2679r
4 Benne Tomas cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet maetigh11:13:00 cg2:13:00 cg3077v
4 Benne Tomas cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet maetigh11:13:00 cg2:13:00 cg3077v
6 Gerrit Keimpes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgering11:13:00 cg2:13:00 cg22104v
6 Gerrit Keimpes cum uxoreZuiderhaven 40matroosgering11:13:00 cg2:13:00 cg22104v
4 Saeke Ydes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2473v
4 Saeke Ydes cum uxoreZuiderhaven 40matroosvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2473v
5 Marten Claesen cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering11:13:00 cg2:13:00 cg2185v
5 Marten Claesen cum uxoreZuiderhaven 40weevergering11:13:00 cg2:13:00 cg2185v
4 Hendrik Martens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg3078r
4 Hendrik Martens cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg3078r
4 Heyn Harings cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg2178r
4 Heyn Harings cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg2178r
4 Freerk Ruirds cum uxoreKerkpoortstraat 5bakkersknegtvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2273v
4 Freerk Ruirds cum uxoreZuiderhaven 40bakkersknegtvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2273v
6 Wybe Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdraegerbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg41102r
6 Wybe Jansen cum uxoreZuiderhaven 40turfdraegerbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg41102r
5 Tymon Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5gleybakkersknegtvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2287v
5 Tymon Pytters cum uxoreZuiderhaven 40gleybakkersknegtvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2287v
5 Douwe Claeses cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg2294v
5 Douwe Claeses cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg2294v
4 Tjalling Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5bestaen seer geringh en is arm11:13:00 cg2:13:00 cg3366r
4 Tjalling Dirks cum uxoreZuiderhaven 40bestaen seer geringh en is arm11:13:00 cg2:13:00 cg3366r
4 Willem Thomas cum uxoreKerkpoortstraat 5weeversknegtgering11:13:00 cg2:13:00 cg2265r
4 Willem Thomas cum uxoreZuiderhaven 40weeversknegtgering11:13:00 cg2:13:00 cg2265r
4 Carel Bouman cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeyder in een zoutkeetbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2166v
4 Carel Bouman cum uxoreZuiderhaven 40arbeyder in een zoutkeetbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2166v
4 Arent Schuirman cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg2166v
4 Arent Schuirman cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg2166v
4 Ruird Hotses cum uxoreKerkpoortstraat 5bootsgeselvan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg3057r
4 Ruird Hotses cum uxoreZuiderhaven 40bootsgeselvan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg3057r
5 Jacob Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2290v
5 Jacob Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2290v
4 Frans Alberts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverarm11:13:00 cg2:13:00 cg2261r
4 Frans Alberts cum uxoreZuiderhaven 40weeverarm11:13:00 cg2:13:00 cg2261r
4 IJsbrand Ypes cum uxore4-122Hofstraat 15smidsknegtgering11:13:00 cg2:13:00 cg2267v
5 Meyndert Lieuwes cum uxoreKerkpoortstraat 5wolkammersknegtbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg4096v
5 Meyndert Lieuwes cum uxoreZuiderhaven 40wolkammersknegtbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg4096v
4 Albert Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgering11:13:00 cg2:13:00 cg3067v
4 Albert Jansen cum uxoreZuiderhaven 40matroosgering11:13:00 cg2:13:00 cg3067v
5 Jan Jelles cum uxore5-103Gardenierstraat 3matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg6091r
4 Hans Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgering11:13:00 cg2:13:00 cg2457v
4 Hans Jansen cum uxoreZuiderhaven 40matroosgering11:13:00 cg2:13:00 cg2457v
4 Schelte Bruyns cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg2262v
4 Schelte Bruyns cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg2262v
4 IJsbrand Jocchums cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosseer gering van bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2259r
4 IJsbrand Jocchums cum uxoreZuiderhaven 40matroosseer gering van bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2259r
4 Age Wybes cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergeringh11:13:00 cg2:13:00 cg4063v
4 Age Wybes cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergeringh11:13:00 cg2:13:00 cg4063v
5 Pytter Sytses cum uxoreKerkpoortstraat 5bestaet seer sober11:13:00 cg2:13:00 cg2495v
5 Pytter Sytses cum uxoreZuiderhaven 40bestaet seer sober11:13:00 cg2:13:00 cg2495v
5 Haentje Jacobs cum uxore5-110/3 matroosvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg3092r
4 Micchiel Romkes cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydersober11:13:00 cg2:13:00 cg3464r
4 Micchiel Romkes cum uxoreZuiderhaven 40arbeydersober11:13:00 cg2:13:00 cg3464r
4 Freerk Pieters cum uxore4-025Brouwersstraat 12matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2358r
4 Fedde Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeyderarm11:13:00 cg2:13:00 cg5060r
4 Fedde Jansen cum uxoreZuiderhaven 40arbeyderarm11:13:00 cg2:13:00 cg5060r
5 Freerk Tjeerds cum uxore5-104/2Gardenierstraat 5sakkedraegerbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg4191v
4 Lieuwe Tjerks cum uxoreKerkpoortstraat 5slaegersknegtbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2257v
4 Lieuwe Tjerks cum uxoreZuiderhaven 40slaegersknegtbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2257v
4 Johannes Pieters cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosvan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2368r
4 Johannes Pieters cum uxoreZuiderhaven 40matroosvan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2368r
5 Jan Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2489v
5 Jan Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2489v
4 Harmen Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering11:13:00 cg2:13:00 cg2263r
4 Harmen Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weevergering11:13:00 cg2:13:00 cg2263r
4 Johannes Lambertus cum uxoreKerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2270r
4 Johannes Lambertus cum uxoreZuiderhaven 40weeversknegtbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2270r
6 Claes Claeses cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg21105r
6 Claes Claeses cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg21105r
4 Meyndert Hansen cum uxore4-163Hofstraat 5vaerendspersoonvan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg3070v
5 Jan Gerbens cum uxoreKerkpoortstraat 5sjouwergering11:13:00 cg2:13:00 cg3390v
5 Jan Gerbens cum uxoreZuiderhaven 40sjouwergering11:13:00 cg2:13:00 cg3390v
4 Claes Claesen cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2370v
4 Claes Claesen cum uxoreZuiderhaven 40matroosvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2370v
7 Johansen Fransen 7-121Grote Bredeplaats 29oud en van seer geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg30130v
7 Sybe Hansen cum uxoreKerkpoortstraat 5baentjersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22130r
7 Sybe Hansen cum uxoreZuiderhaven 40baentjersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22130r
7 Philippus Levi cum uxoreKerkpoortstraat 5hoedschoonmaekerbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg22132v
7 Philippus Levi cum uxoreZuiderhaven 40hoedschoonmaekerbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg22132v
7 Haering Sipkes cum uxoreKerkpoortstraat 5kaersmaekerbestaet soober11:13:00 cg2:13:00 cg42126r
7 Haering Sipkes cum uxoreZuiderhaven 40kaersmaekerbestaet soober11:13:00 cg2:13:00 cg42126r
7 Dirk Willems cum uxoreKerkpoortstraat 5boode van de armekaemerbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg53129r
7 Dirk Willems cum uxoreZuiderhaven 40boode van de armekaemerbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg53129r
7 Foppe Symons cum uxoreKerkpoortstraat 5baentjersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22126v
7 Foppe Symons cum uxoreZuiderhaven 40baentjersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22126v
9 Ate Folkerts cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermansknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg21155v
9 Ate Folkerts cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermansknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg21155v
7 Hendrik Johannes cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg21126r
7 Hendrik Johannes cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg21126r
7 Stoffel Pytters Kerkpoortstraat 5sjouwerbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg12126v
7 Stoffel Pytters Zuiderhaven 40sjouwerbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg12126v
7 Lourens Jans cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh en is arm11:13:00 cg2:13:00 cg23127r
7 Lourens Jans cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh en is arm11:13:00 cg2:13:00 cg23127r
7 Jan Coenraeds cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgering11:13:00 cg2:13:00 cg40129v
7 Jan Coenraeds cum uxoreZuiderhaven 40matroosgering11:13:00 cg2:13:00 cg40129v
7 Claas Rintjes weduwe, met Jan HendriksKerkpoortstraat 5viswijffvan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg31130r
7 Claas Rintjes weduwe, met Jan HendriksZuiderhaven 40viswijffvan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg31130r
8 Gerrit Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermanbestaet maetig11:13:00 cg2:13:00 cg21153v
8 Gerrit Jansen cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermanbestaet maetig11:13:00 cg2:13:00 cg21153v
7 Ype Willems Kerkpoortstraat 5sleepergering11:13:00 cg2:13:00 cg50129r
7 Ype Willems Zuiderhaven 40sleepergering11:13:00 cg2:13:00 cg50129r
8 Jacob Ottes cum uxoreKerkpoortstraat 5stuirmanbestaet maetigh11:13:00 cg2:13:00 cg23153v
8 Jacob Ottes cum uxoreZuiderhaven 40stuirmanbestaet maetigh11:13:00 cg2:13:00 cg23153v
7 Jocchum Cornelis cum uxoreKerkpoortstraat 5stadstimmerknegtbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg51130r
7 Jocchum Cornelis cum uxoreZuiderhaven 40stadstimmerknegtbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg51130r
7 Tymon Tijssen cum uxoreKerkpoortstraat 5sakkedraegerbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg41130r
7 Tymon Tijssen cum uxoreZuiderhaven 40sakkedraegerbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg41130r
8 Ocke Sjoerds cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg30153v
8 Ocke Sjoerds cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg30153v
8 Jacob Jurres cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerendpersoonbestaet maetig11:13:00 cg2:13:00 cg21152r
8 Jacob Jurres cum uxoreZuiderhaven 40vaerendpersoonbestaet maetig11:13:00 cg2:13:00 cg21152r
7 Hessel Poulus cum uxoreKerkpoortstraat 5baentjersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22130r
7 Hessel Poulus cum uxoreZuiderhaven 40baentjersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22130r
7vroedsman Heyns cum uxoreKerkpoortstraat 5kleermaeker, mr.bestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg21129v
7vroedsman Heyns cum uxoreZuiderhaven 40kleermaeker, mr.bestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg21129v
8 Banier Schotineus cum uxoreKerkpoortstraat 5adsistent van 't collegie der admiraliteydbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg21152r
8 Banier Schotineus cum uxoreZuiderhaven 40adsistent van 't collegie der admiraliteydbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg21152r
7 Jan Minnes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg21130r
7 Jan Minnes cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg21130r
7 Jilles Martens cum uxoreKerkpoortstraat 5bestaet seer armptlijk11:13:00 cg2:13:00 cg23129v
7 Jilles Martens cum uxoreZuiderhaven 40bestaet seer armptlijk11:13:00 cg2:13:00 cg23129v
7 Broer Fongers cum uxore7-125Grote Bredeplaats 21scheepstimmermansknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg41131r
8 Symon Taeaekles cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgering11:13:00 cg2:13:00 cg21143v
8 Symon Taeaekles cum uxoreZuiderhaven 40matroosgering11:13:00 cg2:13:00 cg21143v
8 Pybe Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5schoenmaekersknegtbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22141v
8 Pybe Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40schoenmaekersknegtbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22141v
8 Saake Floris cum uxoreKerkpoortstraat 5keeskooperbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg32146v
8 Saake Floris cum uxoreZuiderhaven 40keeskooperbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg32146v
8 Thomas Hiddes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg50146v
8 Thomas Hiddes cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg50146v
8 Willem Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22140v
8 Willem Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22140v
8 Engel Gerrits cum uxore8-130Grote Ossenmarkt 1matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22147r
8 Jelle Steffens cum uxore8-117/2Vijverstraat 30matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg41145v
8 Reinder Taekes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgeringh11:13:00 cg2:13:00 cg22140v
8 Reinder Taekes cum uxoreZuiderhaven 40matroosgeringh11:13:00 cg2:13:00 cg22140v
8 Thomas Feykes cum uxore8-117Vijverstraat 28stuirmanbestaet maetig11:13:00 cg2:13:00 cg42149r
8 Jan Roelofs cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg40146v
8 Jan Roelofs cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg40146v
8 Wopke Jans cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg21146r
8 Wopke Jans cum uxoreZuiderhaven 40matroosvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg21146r
8 Rodmer Arjens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg30146r
8 Rodmer Arjens cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg30146r
8 Hendrik Arjens cum uxoreKerkpoortstraat 5brouwersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg52143v
8 Hendrik Arjens cum uxoreZuiderhaven 40brouwersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg52143v
8 Pytter Doekes cum uxoreKerkpoortstraat 5bootsgeselbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22143r
8 Pytter Doekes cum uxoreZuiderhaven 40bootsgeselbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22143r
8 Yde Tjeerds cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebakkersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg21144v
8 Yde Tjeerds cum uxoreZuiderhaven 40pannebakkersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg21144v
8 Claas Johannes cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerendpersoonbestaet gemeen11:13:00 cg2:13:00 cg21143r
8 Claas Johannes cum uxoreZuiderhaven 40vaerendpersoonbestaet gemeen11:13:00 cg2:13:00 cg21143r
8 Jacob Jetses cum uxoreKerkpoortstraat 5timmermanbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22143r
8 Jacob Jetses cum uxoreZuiderhaven 40timmermanbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22143r
8 Gijsbert Thijssen cum uxore8-116Vijverstraat 26matroosbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg61145v
8 Pier Ruurds cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22145v
8 Pier Ruurds cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22145v
8 Jacob Jurjens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg23142r
8 Jacob Jurjens cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg23142r
8 Dirk Ypes cum uxoreKerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet gemeen11:13:00 cg2:13:00 cg21149r
8 Dirk Ypes cum uxoreZuiderhaven 40weeversknegtbestaet gemeen11:13:00 cg2:13:00 cg21149r
8 Jan Ypes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet maetigh11:13:00 cg2:13:00 cg21149r
8 Jan Ypes cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet maetigh11:13:00 cg2:13:00 cg21149r
8 Warner Sikkes cum uxoreKerkpoortstraat 5gleybakkersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg21149r
8 Warner Sikkes cum uxoreZuiderhaven 40gleybakkersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg21149r
8 Jan Feykes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg25135r
8 Jan Feykes cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg25135r
8 Pytter Gerbens cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebackersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22134v
8 Pytter Gerbens cum uxoreZuiderhaven 40pannebackersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22134v
7 Pieter Aris cum uxoreKerkpoortstraat 5stoeldrayersknegtbestaen geringh11:13:00 cg2:13:00 cg32132r
7 Pieter Aris cum uxoreZuiderhaven 40stoeldrayersknegtbestaen geringh11:13:00 cg2:13:00 cg32132r
7 Zalomon Hoytes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosvan seer gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg22132r
7 Zalomon Hoytes cum uxoreZuiderhaven 40matroosvan seer gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg22132r
8 Johannes Arents cum uxore8-147/2 gleybakkersknegtvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg23151r
8 Tymon Jetses cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosvan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg40151v
8 Tymon Jetses cum uxoreZuiderhaven 40matroosvan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg40151v
8 Douwe Tomas cum uxoreKerkpoortstraat 5sjouwergering11:13:00 cg2:13:00 cg32139r
8 Douwe Tomas cum uxoreZuiderhaven 40sjouwergering11:13:00 cg2:13:00 cg32139r
7 Coenraad Hendriks cum uxore7-132Noorderhaven 36bakker, mr.bestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg30131v
8 Feyke Willems cum uxoreKerkpoortstraat 5metselaersknegtbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg32136r
8 Feyke Willems cum uxoreZuiderhaven 40metselaersknegtbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg32136r
8 Pytter Ulbes cum uxore, man nae IndiënKerkpoortstraat 5bestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22136r
8 Pytter Ulbes cum uxore, man nae IndiënZuiderhaven 40bestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22136r
8 Sara Baukes een weduweKerkpoortstraat 5winkelierschebestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg10136v
8 Sara Baukes een weduweZuiderhaven 40winkelierschebestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg10136v
8 Symon Jans cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg44139v
8 Symon Jans cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg44139v
8 Frans Jeltes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg41149v
8 Frans Jeltes cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg41149v
8 Pieter Daniëls cum uxore8-140Grote Ossenmarkt 16gleybakkersknegtbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg54149v
8 Dirk Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg30149v
8 Dirk Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg30149v
8 Cornelis Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg31138r
8 Cornelis Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg31138r
8 Hendrik Jurjens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg21150v
8 Hendrik Jurjens cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg21150v
8 Cornelis Ypes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg21138r
8 Cornelis Ypes cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg21138r
8 Jan Rijkerts cum uxoreKerkpoortstraat 5setschipperbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg20137v
8 Jan Rijkerts cum uxoreZuiderhaven 40setschipperbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg20137v
7 Wattje Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmerman, nae Indiënbestaet seer gering11:13:00 cg2:13:00 cg22131r
7 Wattje Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmerman, nae Indiënbestaet seer gering11:13:00 cg2:13:00 cg22131r
7 Jacob Jans cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg21124v
7 Jacob Jans cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg21124v
6 Wytse IJsbrands cum uxoreKerkpoortstraat 5kleermaekersknegtbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg23108v
6 Wytse IJsbrands cum uxoreZuiderhaven 40kleermaekersknegtbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg23108v
6 Hendrik Freedriks cum uxoreKerkpoortstraat 5suikerbakkersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg23112r
6 Hendrik Freedriks cum uxoreZuiderhaven 40suikerbakkersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg23112r
7 Jan Jansen de Wit cum uxoreKerkpoortstraat 5sjouwerbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg30120v
7 Jan Jansen de Wit cum uxoreZuiderhaven 40sjouwerbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg30120v
6 Goslingh Beernts cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgeringh11:13:00 cg2:13:00 cg32107v
6 Goslingh Beernts cum uxoreZuiderhaven 40matroosgeringh11:13:00 cg2:13:00 cg32107v
6 Geert Willems cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg20110r
6 Geert Willems cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg20110r
6 Evert Goslings cum uxore6-078Lanen 29wieldrayersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg41107v
6 Evert Goslings cum uxore6-078Lanen 31wieldrayersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg41107v
7 Hendrik Dirks cum uxore7-008Sint Jacobstraat 17matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg30118v
6 Gerryt Gerryts cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg30115v
6 Gerryt Gerryts cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg30115v
6 Pals Carsten cum uxoreKerkpoortstraat 5gleybackersknegtgering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg22111r
6 Pals Carsten cum uxoreZuiderhaven 40gleybackersknegtgering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg22111r
6 Frans Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5knegt van de burgemeester Nollides weduwebestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg41115v
6 Frans Jansen cum uxoreZuiderhaven 40knegt van de burgemeester Nollides weduwebestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg41115v
6 Freerk Pytters cum uxore6-128Lanen 16matroosbestaet gemeen11:13:00 cg2:13:00 cg42113r
6 Harke Gaeles cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermansknegtbestaet seer soober11:13:00 cg2:13:00 cg41109v
6 Harke Gaeles cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermansknegtbestaet seer soober11:13:00 cg2:13:00 cg41109v
6 Jan Jurjens cum uxoreKerkpoortstraat 5knegt van de secretaris Braem11:13:00 cg2:13:00 cg22106v
6 Jan Jurjens cum uxoreZuiderhaven 40knegt van de secretaris Braem11:13:00 cg2:13:00 cg22106v
6 Harmen Hylkes c.u.6-099Lanen 47oud en seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg40110r
6 Jan Johannes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgemeen bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg22114r
6 Jan Johannes cum uxoreZuiderhaven 40matroosgemeen bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg22114r
6 Jan Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering11:13:00 cg2:13:00 cg20110r
6 Jan Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weevergering11:13:00 cg2:13:00 cg20110r
7 Jacob Saekes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg22123r
7 Jacob Saekes cum uxoreZuiderhaven 40matroosvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg22123r
7 Jouke Jolles c.u.Kerkpoortstraat 5oud en arm11:13:00 cg2:13:00 cg40121v
7 Jouke Jolles c.u.Zuiderhaven 40oud en arm11:13:00 cg2:13:00 cg40121v
6 Goslingh Danyels cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgering11:13:00 cg2:13:00 cg30115r
6 Goslingh Danyels cum uxoreZuiderhaven 40matroosgering11:13:00 cg2:13:00 cg30115r
6 Ulbe Cornelis cum uxoreKerkpoortstraat 5metselaersknegtvan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg23108r
6 Ulbe Cornelis cum uxoreZuiderhaven 40metselaersknegtvan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg23108r
7 Dominicus de Vries 7-060Sint Jacobstraat 8saedelmaekerbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg21123v
6 Meyndert van Hoek cum uxoreKerkpoortstraat 5blikslaeger, mr.bestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg53116v
6 Meyndert van Hoek cum uxoreZuiderhaven 40blikslaeger, mr.bestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg53116v
6 Jan Gerrits weduweKerkpoortstraat 5van gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg40114r
6 Jan Gerrits weduweZuiderhaven 40van gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg40114r
6 Haantje Baltus cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebakkersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22111r
6 Haantje Baltus cum uxoreZuiderhaven 40pannebakkersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22111r
6 Jan Oebles cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering11:13:00 cg2:13:00 cg20108v
6 Jan Oebles cum uxoreZuiderhaven 40weevergering11:13:00 cg2:13:00 cg20108v
7 Johannes Caspers cum uxoreKerkpoortstraat 5stookersknegtbestaet maetigh11:13:00 cg2:13:00 cg30125r
7 Johannes Caspers cum uxoreZuiderhaven 40stookersknegtbestaet maetigh11:13:00 cg2:13:00 cg30125r
1 Gryttje Jans Kerkpoortstraat 5redelijk in staat12:00:00 cg2:00:00 cg1017r
1 Gryttje Jans Zuiderhaven 40redelijk in staat12:00:00 cg2:00:00 cg1017r
7 Sikke Ennes Kerkpoortstraat 5potverkooperbestaet geringh12:01:00 cg2:01:00 cg30119r
7 Sikke Ennes Zuiderhaven 40potverkooperbestaet geringh12:01:00 cg2:01:00 cg30119r
8 Anjus Sjoerds weduwe8-156Raamstraat 8naysterbestaet geringh12:01:00 cg2:01:00 cg30152v
8 Poulus Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5stookersknegtbestaet geringh12:01:00 cg2:01:00 cg30145v
8 Poulus Jansen cum uxoreZuiderhaven 40stookersknegtbestaet geringh12:01:00 cg2:01:00 cg30145v
8 Tjerk Heeres cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet soober12:01:00 cg2:01:00 cg30149v
8 Tjerk Heeres cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet soober12:01:00 cg2:01:00 cg30149v
5 Dieuke Sipkes een weduweKerkpoortstraat 5van gemeen bestaen12:01:00 cg2:01:00 cg3099r
5 Dieuke Sipkes een weduweZuiderhaven 40van gemeen bestaen12:01:00 cg2:01:00 cg3099r
4 Johannes Haentjes weduweKerkpoortstraat 5van gering bestaen12:01:00 cg2:01:00 cg3077r
4 Johannes Haentjes weduweZuiderhaven 40van gering bestaen12:01:00 cg2:01:00 cg3077r
3 Claes Jansen Kerkpoortstraat 5gleybakkersknegtbestaet reedelijk wel12:04:00 cg2:04:00 cg1055r
3 Claes Jansen Zuiderhaven 40gleybakkersknegtbestaet reedelijk wel12:04:00 cg2:04:00 cg1055r
3 Tjamke Sierks weduweKerkpoortstraat 5oppermaegd in keet van burgemeester Ripmabestaet maetigh12:04:00 cg2:04:00 cg1038v
3 Tjamke Sierks weduweZuiderhaven 40oppermaegd in keet van burgemeester Ripmabestaet maetigh12:04:00 cg2:04:00 cg1038v
2 Hidde Wybes weduwe, sittende met kindersKerkpoortstraat 5nayster12:04:00 cg2:04:00 cg1033v
2 Hidde Wybes weduwe, sittende met kindersZuiderhaven 40nayster12:04:00 cg2:04:00 cg1033v
6 Doeke Jans Kerkpoortstraat 5bestaet reedelijk wel12:04:00 cg2:04:00 cg10114r
6 Doeke Jans Zuiderhaven 40bestaet reedelijk wel12:04:00 cg2:04:00 cg10114r
6 Lolke Sytses Kerkpoortstraat 5trekschipperbestaet redelijk wel12:04:00 cg2:04:00 cg10109v
6 Lolke Sytses Zuiderhaven 40trekschipperbestaet redelijk wel12:04:00 cg2:04:00 cg10109v
8 Piekenbroek weduweKerkpoortstraat 5capteinbestaet maetigh12:09:00 cg2:09:00 cg11145r
8 Piekenbroek weduweZuiderhaven 40capteinbestaet maetigh12:09:00 cg2:09:00 cg11145r
8 Cornelis Edsges cum uxore8-118/3Grote Ossenmarkt 19schoolmeestervan geringh bestaen12:13:00 cg2:13:00 cg20145v
7 Jan Tabes cum uxore7-042Rommelhaven 22trekschipperbestaet geringh12:13:00 cg2:13:00 cg20121r
7 Jan de Graaf cum uxore7-047Rommelhaven 8saedelmaekerbestaet geringh12:13:00 cg2:13:00 cg20122v
6 Jan Gerryts 6-090 kleermaeker, mr.van geringh bestaen12:13:00 cg2:13:00 cg20108v
6 Hendrik Taek cum uxoreKerkpoortstraat 5suikerbackersknegtbestaet geringh12:13:00 cg2:13:00 cg20112r
6 Hendrik Taek cum uxoreZuiderhaven 40suikerbackersknegtbestaet geringh12:13:00 cg2:13:00 cg20112r
8 Geertje Obbes een weduweKerkpoortstraat 5bestaet gering12:13:00 cg2:13:00 cg20137r
8 Geertje Obbes een weduweZuiderhaven 40bestaet gering12:13:00 cg2:13:00 cg20137r
5 Aefke Nanninghs de weduweKerkpoortstraat 5capmaeksterbestaet gemeen12:13:00 cg2:13:00 cg2093r
5 Aefke Nanninghs de weduweZuiderhaven 40capmaeksterbestaet gemeen12:13:00 cg2:13:00 cg2093r
4 Eybert Ypes Kerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh12:13:00 cg2:13:00 cg2066r
4 Eybert Ypes Zuiderhaven 40weeverbestaet geringh12:13:00 cg2:13:00 cg2066r
4 Ype IJsbrands cum uxore4-256Zuiderstraat 15ijsersmidbestaet maetigh12:13:00 cg2:13:00 cg2079r
4 Geeske Jans een weduwe4-153Brouwersstraat 13winkeltje, kleinbestaet maetigh12:13:00 cg2:13:00 cg2069v
4 Ane Claeses cum uxore4-091 oud en arm en kan niets winnen12:13:00 cg2:13:00 cg2064r
6 Saeke Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5loodsmanvan gering bestaen12:13:00 cg2:13:00 cg20106r
6 Saeke Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40loodsmanvan gering bestaen12:13:00 cg2:13:00 cg20106r
4 Henne Sipkes cum uxoreKerkpoortstraat 5schoenlapperbestaet geringh12:13:00 cg2:13:00 cg2075v
4 Henne Sipkes cum uxoreZuiderhaven 40schoenlapperbestaet geringh12:13:00 cg2:13:00 cg2075v
5 Tjallingh Hylkes cum uxore5-043Grote Kerkstraat 21weeverbestaet gemeen12:13:00 cg2:13:00 cg2083v
5 Fedde Claesen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet soober12:13:00 cg2:13:00 cg2091r
5 Fedde Claesen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet soober12:13:00 cg2:13:00 cg2091r
4 Arjen Claesen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh12:13:00 cg2:13:00 cg2070r
4 Arjen Claesen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh12:13:00 cg2:13:00 cg2070r
3 Pytter Joris cum uxoreKerkpoortstraat 5gortmaekersknegtgering van bestaen12:13:00 cg2:13:00 cg2052r
3 Pytter Joris cum uxoreZuiderhaven 40gortmaekersknegtgering van bestaen12:13:00 cg2:13:00 cg2052r
2 Jan Claesen cum uxoreKerkpoortstraat 5wever12:13:00 cg2:13:00 cg2020v
2 Jan Claesen cum uxoreZuiderhaven 40wever12:13:00 cg2:13:00 cg2020v
3 Albert Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk12:13:00 cg2:13:00 cg2052v
3 Albert Dirks cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk12:13:00 cg2:13:00 cg2052v
2 Jan Gerrits en suster2-098Hoogstraat 36van gemeen bestaen12:13:00 cg2:13:00 cg2030r
1 Marten Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5setschipper op een schuitevan geringh bestaen12:13:00 cg2:13:00 cg202r
1 Marten Jansen cum uxoreZuiderhaven 40setschipper op een schuitevan geringh bestaen12:13:00 cg2:13:00 cg202r
2 Johannes Gijsberts cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos12:13:00 cg2:13:00 cg2024v
2 Johannes Gijsberts cum uxoreZuiderhaven 40matroos12:13:00 cg2:13:00 cg2024v
3 Pieter Joosten cum uxore3-151Franekereind 36turfdraeger12:13:00 cg2:13:00 cg2050v
3 Jan Tjeerds cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaen taemelijk12:13:00 cg2:13:00 cg2049v
3 Jan Tjeerds cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaen taemelijk12:13:00 cg2:13:00 cg2049v
1 Jarigh Fransen Kerkpoortstraat 5arbeider12:13:00 cg2:13:00 cg201r
1 Jarigh Fransen Zuiderhaven 40arbeider12:13:00 cg2:13:00 cg201r
2 Theunis Jelles weduwe2-121Rozemarijnstraat 3potwinkeltje, klein12:13:00 cg2:13:00 cg2033v
2 Douwe Gosses weduwe2-101Scheerstraat 11winkeltje, kleinbestaet geringh12:13:00 cg2:13:00 cg1330r
3 Tjeerd Gerrits cum uxore3-051Nieuwstraat 62sleepersknegtbestaet gering12:13:00 cg2:13:00 cg2043r
8 Jan Hendriks weduwe8-015Noorderhaven 8naysterbestaet reedelijk wel12:16:00 cg2:16:00 cg10135r
8 Cornelis Cornelis cum uxoreKerkpoortstraat 5timmermanbestaet maetigh13:01:00 cg2:01:00 cg20139r
8 Cornelis Cornelis cum uxoreZuiderhaven 40timmermanbestaet maetigh13:01:00 cg2:01:00 cg20139r
3 Jacob Cornelis cum uxoreKerkpoortstraat 5blikslager, mr.bestaet maetigh13:01:00 cg2:01:00 cg2144r
3 Jacob Cornelis cum uxoreZuiderhaven 40blikslager, mr.bestaet maetigh13:01:00 cg2:01:00 cg2144r
1 IJsbrand Thomas cum uxoreKerkpoortstraat 5suikerbackersknegtbestaet seer geringh13:01:00 cg2:01:00 cg2116v
1 IJsbrand Thomas cum uxoreZuiderhaven 40suikerbackersknegtbestaet seer geringh13:01:00 cg2:01:00 cg2116v
1 Jacob Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5baentjersknegt13:01:00 cg2:01:00 cg2114r
1 Jacob Harmens cum uxoreZuiderhaven 40baentjersknegt13:01:00 cg2:01:00 cg2114r
3 Gerrit Harmens weduwe, met een knegt3-119/2Kerkpoortstraat 14weverinnegering bestaen13:01:00 cg2:01:00 cg2149r
3 Gerrit Harmens weduwe, met een knegt3-119/2Kerkpoortstraat 16weverinnegering bestaen13:01:00 cg2:01:00 cg2149r
6 Wybe Nammles cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet gemeen13:01:00 cg2:01:00 cg21105v
6 Wybe Nammles cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet gemeen13:01:00 cg2:01:00 cg21105v
5 Rintje de Vos cum uxoreKerkpoortstraat 5van gering bestaen13:01:00 cg2:01:00 cg2184r
5 Rintje de Vos cum uxoreZuiderhaven 40van gering bestaen13:01:00 cg2:01:00 cg2184r
6 Jurjen Okkes cum uxoreKerkpoortstraat 5metselaervan gering bestaen13:01:00 cg2:01:00 cg21105r
6 Jurjen Okkes cum uxoreZuiderhaven 40metselaervan gering bestaen13:01:00 cg2:01:00 cg21105r
5 Dirk Hendriks weduwe5-040Grote Kerkstraat 15van gemeen bestaen13:05:00 cg2:05:00 cg1083r
5 Jacob Dirks 5-082Grote Kerkstraat 36maekelaervan reedelijk bestaen13:05:00 cg2:05:00 cg1088v
6 Wopke Tjepkes Kerkpoortstraat 5weeverbestaet maetigh13:05:00 cg2:05:00 cg10106v
6 Wopke Tjepkes Zuiderhaven 40weeverbestaet maetigh13:05:00 cg2:05:00 cg10106v
5 Keimpe Bouwes 5-016Kleine Kerkstraat 18coordewerkerbestaet gemeen13:05:00 cg2:05:00 cg1081r
5 Antje Claeses Kerkpoortstraat 5winkeltjebestaet maetig wel13:05:00 cg2:05:00 cg1099r
5 Antje Claeses Zuiderhaven 40winkeltjebestaet maetig wel13:05:00 cg2:05:00 cg1099r
4 Beernt Beernts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverseer gering13:05:00 cg2:05:00 cg2372r
4 Beernt Beernts cum uxoreZuiderhaven 40weeverseer gering13:05:00 cg2:05:00 cg2372r
8 Jan Eellerts cum uxoreKerkpoortstraat 5timmermansknegtbestaet geringh13:05:00 cg2:05:00 cg23145r
8 Jan Eellerts cum uxoreZuiderhaven 40timmermansknegtbestaet geringh13:05:00 cg2:05:00 cg23145r
6 Jacob Johannes cum uxoreKerkpoortstraat 5waeterhaelderbestaet geringh13:05:00 cg2:05:00 cg23111v
6 Jacob Johannes cum uxoreZuiderhaven 40waeterhaelderbestaet geringh13:05:00 cg2:05:00 cg23111v
1 Wytse Wassenaar Kerkpoortstraat 5veerschippers gildeboodeeen gering bestaen13:05:00 cg2:05:00 cg103v
1 Wytse Wassenaar Zuiderhaven 40veerschippers gildeboodeeen gering bestaen13:05:00 cg2:05:00 cg103v
1 Keympe Johannes cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerendpersoon13:05:00 cg2:05:00 cg2311r
1 Keympe Johannes cum uxoreZuiderhaven 40vaerendpersoon13:05:00 cg2:05:00 cg2311r
2 Jan Trompetter de jonge2-013Zoutsloot 67beurtschippervan een redelijk bestaen13:05:00 cg2:05:00 cg1020v
3 Marten Hansen weduweKerkpoortstraat 5winkeltie, eenbestaet gering13:06:00 cg2:06:00 cg1243r
3 Marten Hansen weduweZuiderhaven 40winkeltie, eenbestaet gering13:06:00 cg2:06:00 cg1243r
2 Dirk Pieters weduweKerkpoortstraat 5bestaet maetigh wel13:07:00 cg2:07:00 cg1033r
2 Dirk Pieters weduweZuiderhaven 40bestaet maetigh wel13:07:00 cg2:07:00 cg1033r
1 Trijntje Oosterbaan vrijsterKerkpoortstraat 5een gemeen bestaen13:10:00 cg2:10:00 cg102v
1 Trijntje Oosterbaan vrijsterZuiderhaven 40een gemeen bestaen13:10:00 cg2:10:00 cg102v
1 Harmen Blom cum uxoreKerkpoortstraat 5wever13:13:00 cg2:13:00 cg317r
1 Harmen Blom cum uxoreZuiderhaven 40wever13:13:00 cg2:13:00 cg317r
3 Hendrik Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5gleybakkersknegtgemeen bestaen14:05:00 cg2:05:00 cg2153r
3 Hendrik Jansen cum uxoreZuiderhaven 40gleybakkersknegtgemeen bestaen14:05:00 cg2:05:00 cg2153r
5 Jelle Eeltjes cum uxoreKerkpoortstraat 5wolkammersknegtbestaet gering14:05:00 cg2:05:00 cg2186v
5 Jelle Eeltjes cum uxoreZuiderhaven 40wolkammersknegtbestaet gering14:05:00 cg2:05:00 cg2186v
7 Taeke Heyns Kerkpoortstraat 5turfdraegerbestaet maetigh14:05:00 cg2:05:00 cg21120r
7 Taeke Heyns Zuiderhaven 40turfdraegerbestaet maetigh14:05:00 cg2:05:00 cg21120r
1 Albert de Vries cum uxoreKerkpoortstraat 5schuitschipperbestaet gemeen14:08:00 cg2:08:00 cg4015r
1 Albert de Vries cum uxoreZuiderhaven 40schuitschipperbestaet gemeen14:08:00 cg2:08:00 cg4015r
2 Roelof Tjerks cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdraeger14:09:00 cg2:09:00 cg2028r
2 Roelof Tjerks cum uxoreZuiderhaven 40turfdraeger14:09:00 cg2:09:00 cg2028r
3 Jilles Pieters cum uxore3-077Kerkpoortstraat 15weeverbestaet geringh14:09:00 cg2:09:00 cg2045v
3 Symon Jacobs weduweKerkpoortstraat 5rentenierske dogh bestaet meede van onderwijs te geven in de Gods dienst14:09:00 cg2:09:00 cg2053v
3 Symon Jacobs weduweZuiderhaven 40rentenierske dogh bestaet meede van onderwijs te geven in de Gods dienst14:09:00 cg2:09:00 cg2053v
3 Harmen Gerrits 3-123Fabrieksstraat 26weeverbestaet gemeen14:09:00 cg2:09:00 cg2049r
2 Urk Freedriks cum uxore2-080Hoogstraat 31schoen- en leestmaeker14:09:00 cg2:09:00 cg2028r
3 Loiter Jans weduwe met de knegt3-088/2Kerkpoortstraat 37weeverschebestaet geringh14:09:00 cg2:09:00 cg2046r
3 Johannes Fransbergen cum uxoreKerkpoortstraat 5trekschipperbestaet reedelijk14:09:00 cg2:09:00 cg2042v
3 Johannes Fransbergen cum uxoreZuiderhaven 40trekschipperbestaet reedelijk14:09:00 cg2:09:00 cg2042v
1 Engelbertus Klinkert cum uxoreKerkpoortstraat 5chergier, geweesen14:09:00 cg2:09:00 cg207v
1 Engelbertus Klinkert cum uxoreZuiderhaven 40chergier, geweesen14:09:00 cg2:09:00 cg207v
2 Simon Sybrens cum uxore2-010Zoutsloot 79trekschipper op Leeuwarden et vice versavan een maetigh bestaen14:09:00 cg2:09:00 cg2020r
2 Albert Doedes cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermanvan een maetigh bestaen14:09:00 cg2:09:00 cg2020r
2 Albert Doedes cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermanvan een maetigh bestaen14:09:00 cg2:09:00 cg2020r
1 Keimpe Jansen man en vrouwKerkpoortstraat 5glaesenmaeker, mr.van een gemeen bestaen14:09:00 cg2:09:00 cg201v
1 Keimpe Jansen man en vrouwZuiderhaven 40glaesenmaeker, mr.van een gemeen bestaen14:09:00 cg2:09:00 cg201v
6 Gerben Johannes 6-091Sint Odolphisteeg 5coopmansknegtbestaet gemeen14:09:00 cg2:09:00 cg20109r
8 Hendrik Hansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen14:09:00 cg2:09:00 cg20147r
8 Hendrik Hansen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen14:09:00 cg2:09:00 cg20147r
6 Jacob Baukes cum uxoreKerkpoortstraat 5timmermansknegtbestaet gemeen14:09:00 cg2:09:00 cg20109r
6 Jacob Baukes cum uxoreZuiderhaven 40timmermansknegtbestaet gemeen14:09:00 cg2:09:00 cg20109r
8 Keimpe Jans cum uxoreKerkpoortstraat 5winkeltjebestaet maetigh14:09:00 cg2:09:00 cg20140r
8 Keimpe Jans cum uxoreZuiderhaven 40winkeltjebestaet maetigh14:09:00 cg2:09:00 cg20140r
8 Johannes Jarighs cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering14:09:00 cg2:09:00 cg20148r
8 Johannes Jarighs cum uxoreZuiderhaven 40weevergering14:09:00 cg2:09:00 cg20148r
5 Pieter Hayes cum uxoreKerkpoortstraat 5weevervan geringh bestaen14:09:00 cg2:09:00 cg2088v
5 Pieter Hayes cum uxoreZuiderhaven 40weevervan geringh bestaen14:09:00 cg2:09:00 cg2088v
4 Hein Wytses cum uxoreKerkpoortstraat 5weeversknegt14:09:00 cg2:09:00 cg2061v
4 Hein Wytses cum uxoreZuiderhaven 40weeversknegt14:09:00 cg2:09:00 cg2061v
4 Pieter Douwes cum uxore4-049Hofstraat 31gleybackersknegtbestaet geringh14:09:00 cg2:09:00 cg2060r
5 Johannes Bensonides cum uxore5-154Lanen 56bakker van de armekaemerbestaet gemeen14:09:00 cg2:09:00 cg2096r
4 Taede Dirks cum uxore4-077Hofstraat 32weeverbestaet geringh14:09:00 cg2:09:00 cg2063r
5 Jan Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5glijbakkersknegtbestaet gemeen14:13:00 cg2:13:00 cg2294v
5 Jan Jansen cum uxoreZuiderhaven 40glijbakkersknegtbestaet gemeen14:13:00 cg2:13:00 cg2294v
4 Otte Hettes cum uxoreKerkpoortstraat 5weevervan geringh bestaen14:13:00 cg2:13:00 cg2278r
4 Otte Hettes cum uxoreZuiderhaven 40weevervan geringh bestaen14:13:00 cg2:13:00 cg2278r
2 Wyger Cornelus cum uxoreKerkpoortstraat 5blauwferversknegt14:13:00 cg2:13:00 cg2327v
2 Wyger Cornelus cum uxoreZuiderhaven 40blauwferversknegt14:13:00 cg2:13:00 cg2327v
1 Hidde Sipkes cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebackersknegt14:13:00 cg2:13:00 cg4115r
1 Hidde Sipkes cum uxoreZuiderhaven 40pannebackersknegt14:13:00 cg2:13:00 cg4115r
3 Steeven Alberts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet seer geringh14:13:00 cg2:13:00 cg2241v
3 Steeven Alberts cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet seer geringh14:13:00 cg2:13:00 cg2241v
6 Freerk Bootes cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering14:13:00 cg2:13:00 cg22111r
6 Freerk Bootes cum uxoreZuiderhaven 40weevergering14:13:00 cg2:13:00 cg22111r
6 Marten Willems cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgemeen14:13:00 cg2:13:00 cg21111v
6 Marten Willems cum uxoreZuiderhaven 40matroosgemeen14:13:00 cg2:13:00 cg21111v
7 Minne Marnstra vaerende op Oost-IndiënKerkpoortstraat 5chirurgijn14:15:00 cg2:15:00 cg10126r
7 Minne Marnstra vaerende op Oost-IndiënZuiderhaven 40chirurgijn14:15:00 cg2:15:00 cg10126r
6 Wybe Bakker weduwe6-131Lanen 6rentenierschegemeen14:15:00 cg2:15:00 cg10113v
6 Deeltje Hendriks Kerkpoortstraat 5rentenierschegemeen14:15:00 cg2:15:00 cg10114v
6 Deeltje Hendriks Zuiderhaven 40rentenierschegemeen14:15:00 cg2:15:00 cg10114v
8 Antje Harmens Kerkpoortstraat 5sonder bedrijffbestaet maetigh wel14:15:00 cg2:15:00 cg10150r
8 Antje Harmens Zuiderhaven 40sonder bedrijffbestaet maetigh wel14:15:00 cg2:15:00 cg10150r
6 Elske Huberts een weduwe6-094 winkelierschebestaet maetigh14:15:00 cg2:15:00 cg10109v
7 Hinke Dirks Kerkpoortstraat 5bestaet maetigh wel14:15:00 cg2:15:00 cg10118v
7 Hinke Dirks Zuiderhaven 40bestaet maetigh wel14:15:00 cg2:15:00 cg10118v
5 Antje Feddes Kerkpoortstraat 5van een goed bestaen14:15:00 cg2:15:00 cg1098r
5 Antje Feddes Zuiderhaven 40van een goed bestaen14:15:00 cg2:15:00 cg1098r
4 Hauke Hilles Kerkpoortstraat 5schipper, Bolswarderbestaet reedelijk wel14:15:00 cg2:15:00 cg1069r
4 Hauke Hilles Zuiderhaven 40schipper, Bolswarderbestaet reedelijk wel14:15:00 cg2:15:00 cg1069r
5 Sara Andries Kerkpoortstraat 5naysterbestaet wel14:15:00 cg2:15:00 cg1097v
5 Sara Andries Zuiderhaven 40naysterbestaet wel14:15:00 cg2:15:00 cg1097v
5 Jarigh Adema 5-072Heiligeweg 5constaepel, winkelier en merkmeesterbestaet redelijk wel14:15:00 cg2:15:00 cg1087v
5 Hylkjen Abbes Kerkpoortstraat 5naysterbestaet reedelijk wel14:15:00 cg2:15:00 cg1085r
5 Hylkjen Abbes Zuiderhaven 40naysterbestaet reedelijk wel14:15:00 cg2:15:00 cg1085r
4 Antje Abbes Kerkpoortstraat 5naysterbestaet maetigh wel14:15:00 cg2:15:00 cg1058r
4 Antje Abbes Zuiderhaven 40naysterbestaet maetigh wel14:15:00 cg2:15:00 cg1058r
1 Jacob Wouters Kerkpoortstraat 5timmerman, mr.bestaet wel14:15:00 cg2:15:00 cg109r
1 Jacob Wouters Zuiderhaven 40timmerman, mr.bestaet wel14:15:00 cg2:15:00 cg109r
2 Klaas Rommerts cum uxoreKerkpoortstraat 5gleybakkersknegt14:17:00 cg2:17:00 cg2420v
2 Klaas Rommerts cum uxoreZuiderhaven 40gleybakkersknegt14:17:00 cg2:17:00 cg2420v
8 Tjebbe Douwes cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdraegerbestaet geringh14:17:00 cg2:17:00 cg24138r
8 Tjebbe Douwes cum uxoreZuiderhaven 40turfdraegerbestaet geringh14:17:00 cg2:17:00 cg24138r
8 Jan Tabes weduweKerkpoortstraat 5bestaet geringh15:00:00 cg2:00:00 cg10146v
8 Jan Tabes weduweZuiderhaven 40bestaet geringh15:00:00 cg2:00:00 cg10146v
1 Pieter Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5wever15:00:00 cg2:00:00 cg216v
1 Pieter Jansen cum uxoreZuiderhaven 40wever15:00:00 cg2:00:00 cg216v
1 Rein Gerlofs cum uxoreKerkpoortstraat 5wever15:00:00 cg2:00:00 cg216v
1 Rein Gerlofs cum uxoreZuiderhaven 40wever15:00:00 cg2:00:00 cg216v
4 Hendrik Frank cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergering15:00:00 cg2:00:00 cg2178v
4 Hendrik Frank cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergering15:00:00 cg2:00:00 cg2178v
5 Fedde Reins weduwe5-094 0weeverinnevan gering bestaen15:01:00 cg2:01:00 cg3090r
5 Beernt Beernts cum uxore5-088Kerkpad 1weeverbestaet geringh15:01:00 cg2:01:00 cg2089v
3 Jan Jansen de Boer 3-201Heiligeweg 58soutdraegerbestaet gemeen15:01:00 cg2:01:00 cg3054v
4 Gijsbert Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5trekschipperbestaet geringh15:01:00 cg2:01:00 cg3066r
4 Gijsbert Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40trekschipperbestaet geringh15:01:00 cg2:01:00 cg3066r
4 Swaentje Fokkes een weduweKerkpoortstraat 5vroedvrouwbestaet maetigh15:01:00 cg2:01:00 cg2070v
4 Swaentje Fokkes een weduweZuiderhaven 40vroedvrouwbestaet maetigh15:01:00 cg2:01:00 cg2070v
5 Pieter Daniëls cum uxore5-132/2Schritsen 65winkelier en paruikmakerbestaet gemeen15:01:00 cg2:01:00 cg2099v
7 Dieuke Pytters Kerkpoortstraat 5winkelierschemaetigh15:01:00 cg2:01:00 cg20133r
7 Dieuke Pytters Zuiderhaven 40winkelierschemaetigh15:01:00 cg2:01:00 cg20133r
7 Oepke Claases Kerkpoortstraat 5briefbestellerbestaet geringh15:01:00 cg2:01:00 cg30126v
7 Oepke Claases Zuiderhaven 40briefbestellerbestaet geringh15:01:00 cg2:01:00 cg30126v
8 Sybe Jilts cum uxoreKerkpoortstraat 5metselaerbestaet geringh15:01:00 cg2:01:00 cg20140r
8 Sybe Jilts cum uxoreZuiderhaven 40metselaerbestaet geringh15:01:00 cg2:01:00 cg20140r
7 Ype Heeres cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdraegerbestaet geringh15:01:00 cg2:01:00 cg30120r
7 Ype Heeres cum uxoreZuiderhaven 40turfdraegerbestaet geringh15:01:00 cg2:01:00 cg30120r
3 Jan Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5blauverwersknegtbestaet reedelijk15:01:00 cg2:01:00 cg3053v
3 Jan Harmens cum uxoreZuiderhaven 40blauverwersknegtbestaet reedelijk15:01:00 cg2:01:00 cg3053v
3 Jan Willems cum uxore3-093Moriaanstraat 4weeverbestaet maetigh15:01:00 cg2:01:00 cg3046v
3 Sybe Pytters weduwe3-152Franekereind 34naysterbestaet reedelijk wel15:01:00 cg2:01:00 cg2051r
3 Jan Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk15:01:00 cg2:01:00 cg2047r
3 Jan Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk15:01:00 cg2:01:00 cg2047r
2 Gerrit Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5wever15:01:00 cg2:01:00 cg2023r
2 Gerrit Jansen cum uxoreZuiderhaven 40wever15:01:00 cg2:01:00 cg2023r
3 Dirk Rooseboom cum uxore3-141 weeverbestaet geringh15:01:00 cg2:01:00 cg3050v
1 Frans Goitjens cum uxoreKerkpoortstraat 5grofsmidgeringh15:01:00 cg2:01:00 cg302v
1 Frans Goitjens cum uxoreZuiderhaven 40grofsmidgeringh15:01:00 cg2:01:00 cg302v
3 Hendrik Jansen cum uxore3-155Franekereind 28soutdraegerbestaet maetigh15:05:00 cg2:05:00 cg3251v
2 Ype Durks cum uxore2-017 matroos15:05:00 cg2:05:00 cg4021r
2 Govert Reinders cum uxore2-043Droogstraat 61koemelkervan geringh bestaen15:05:00 cg2:05:00 cg4324r
3 Cornelis Fransen cum uxore3-181 weeverbestaet maetigh doch aen de geringe kant15:05:00 cg2:05:00 cg3253v
2 Eeltje Hotses cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebackersknegt15:05:00 cg2:05:00 cg2424r
2 Eeltje Hotses cum uxoreZuiderhaven 40pannebackersknegt15:05:00 cg2:05:00 cg2424r
2 Harmen Alberts cum uxoreKerkpoortstraat 5kooltjers15:05:00 cg2:05:00 cg2325v
2 Harmen Alberts cum uxoreZuiderhaven 40kooltjers15:05:00 cg2:05:00 cg2325v
2 Foppe Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5blauwferwersknegt15:05:00 cg2:05:00 cg2323r
2 Foppe Pytters cum uxoreZuiderhaven 40blauwferwersknegt15:05:00 cg2:05:00 cg2323r
6 Obbe Ypes 6-053Kleine Bredeplaats 23hoedemaeker, mr.bestaet gemeen15:05:00 cg2:05:00 cg32105v
5 Hendrik Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmerman, vaerd voorbestaet maetigh15:06:00 cg2:06:00 cg2196v
5 Hendrik Dirks cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmerman, vaerd voorbestaet maetigh15:06:00 cg2:06:00 cg2196v
5 Simon Claeses cum uxoreKerkpoortstraat 5stuirman, vaerend alsbestaen geringh15:06:00 cg2:06:00 cg2181r
5 Simon Claeses cum uxoreZuiderhaven 40stuirman, vaerend alsbestaen geringh15:06:00 cg2:06:00 cg2181r
4 Wybe Claeses cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermansknegtvan geringh bestaen15:06:00 cg2:06:00 cg2160r
4 Wybe Claeses cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermansknegtvan geringh bestaen15:06:00 cg2:06:00 cg2160r
5 Foeke Johannes cum uxoreKerkpoortstraat 5gleybakkersknegtbestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2198v
5 Foeke Johannes cum uxoreZuiderhaven 40gleybakkersknegtbestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2198v
4 Heere Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5weevervan geringh bestaen15:06:00 cg2:06:00 cg2172r
4 Heere Harmens cum uxoreZuiderhaven 40weevervan geringh bestaen15:06:00 cg2:06:00 cg2172r
4 IJsbrand Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet geringh15:06:00 cg2:06:00 cg2163v
4 IJsbrand Harmens cum uxoreZuiderhaven 40weeversknegtbestaet geringh15:06:00 cg2:06:00 cg2163v
4 Frans Hessels cum uxoreKerkpoortstraat 5schipper, Bolswerdervan geringh bestaen15:06:00 cg2:06:00 cg2169r
4 Frans Hessels cum uxoreZuiderhaven 40schipper, Bolswerdervan geringh bestaen15:06:00 cg2:06:00 cg2169r
4 Joris Ottes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgeringh bestaen15:06:00 cg2:06:00 cg2167r
4 Joris Ottes cum uxoreZuiderhaven 40matroosgeringh bestaen15:06:00 cg2:06:00 cg2167r
5 Lykle Reytses cum uxoreKerkpoortstraat 5ferwer, mr.bestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2184r
5 Lykle Reytses cum uxoreZuiderhaven 40ferwer, mr.bestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2184r
4 Frans Adams cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering15:06:00 cg2:06:00 cg2165r
4 Frans Adams cum uxoreZuiderhaven 40weevergering15:06:00 cg2:06:00 cg2165r
1 Ernst Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weever15:06:00 cg2:06:00 cg214v
1 Ernst Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weever15:06:00 cg2:06:00 cg214v
3 Hendrik Beernts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet maetigh15:06:00 cg2:06:00 cg2148v
3 Hendrik Beernts cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet maetigh15:06:00 cg2:06:00 cg2148v
3 Beernt Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet taemelijk15:06:00 cg2:06:00 cg2048v
3 Beernt Harmens cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet taemelijk15:06:00 cg2:06:00 cg2048v
2 Harmen Harmens cum uxore2-028/2 weever15:06:00 cg2:06:00 cg2123r
3 Gerrit Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh15:06:00 cg2:06:00 cg2147r
3 Gerrit Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh15:06:00 cg2:06:00 cg2147r
3 Steffen Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2148v
3 Steffen Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2148v
3 Rein Feytes cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2150r
3 Rein Feytes cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2150r
3 Gerrit Jansen cum uxore3-106Molenpad 16weeverbestaet reedelijk15:06:00 cg2:06:00 cg2147v
2 Hendrik Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5wever15:06:00 cg2:06:00 cg2121v
2 Hendrik Jansen cum uxoreZuiderhaven 40wever15:06:00 cg2:06:00 cg2121v
3 Willem Nannings cum uxore3-102Molenpad 11weeversbaasbestaet wel nae sijn doen15:06:00 cg2:06:00 cg2147r
3 Gerryt Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2248r
3 Gerryt Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2248r
3 Jan Poppes cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2148v
3 Jan Poppes cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2148v
3 Gerrit Hendriks 3-116Rapenburg 3weeverbestaet geringh15:06:00 cg2:06:00 cg2348r
2 Harmen Claesen cum uxoreKerkpoortstraat 5wevervan geringh bestaen15:06:00 cg2:06:00 cg2122r
2 Harmen Claesen cum uxoreZuiderhaven 40wevervan geringh bestaen15:06:00 cg2:06:00 cg2122r
3 Steeven Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh15:06:00 cg2:06:00 cg2146v
3 Steeven Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh15:06:00 cg2:06:00 cg2146v
3 Jan Gerryts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk15:06:00 cg2:06:00 cg2147r
3 Jan Gerryts cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk15:06:00 cg2:06:00 cg2147r
3 Willem Willems cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2147r
3 Willem Willems cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2147r
3 Abbe Rinses weduwe3-192Franekereind 4winkeltie, kleinbestaet geringh15:06:00 cg2:06:00 cg2154r
3 Sytse Andries cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdraegerbestaet reedelijk15:06:00 cg2:06:00 cg2150r
3 Sytse Andries cum uxoreZuiderhaven 40turfdraegerbestaet reedelijk15:06:00 cg2:06:00 cg2150r
3 Harmen Jans cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergeringh bestaen15:06:00 cg2:06:00 cg2246v
3 Harmen Jans cum uxoreZuiderhaven 40weevergeringh bestaen15:06:00 cg2:06:00 cg2246v
3 Jelger Hessels cum uxoreKerkpoortstraat 5koemelkerbestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2152r
3 Jelger Hessels cum uxoreZuiderhaven 40koemelkerbestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2152r
2 Johan Jansen cum uxore2-004Zoutsloot 95matroosbestaet maetigh15:06:00 cg2:06:00 cg2119v
3 Jan Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5bestaet reedelijk15:06:00 cg2:06:00 cg2144v
3 Jan Jansen cum uxoreZuiderhaven 40bestaet reedelijk15:06:00 cg2:06:00 cg2144v
8 Claas Alberts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh15:06:00 cg2:06:00 cg21151v
8 Claas Alberts cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh15:06:00 cg2:06:00 cg21151v
8 Claas Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh15:06:00 cg3:06:00 cg21139r
8 Claas Dirks cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh15:06:00 cg3:06:00 cg21139r
7 Pieter Aukes cum uxoreKerkpoortstraat 5metselaer, mr.bestaet geringh15:06:00 cg2:06:00 cg21122v
7 Pieter Aukes cum uxoreZuiderhaven 40metselaer, mr.bestaet geringh15:06:00 cg2:06:00 cg21122v
8 Douwe Alefs cum uxoreKerkpoortstraat 5houdtstaepelerbestaet maetigh15:06:00 cg2:06:00 cg21139r
8 Douwe Alefs cum uxoreZuiderhaven 40houdtstaepelerbestaet maetigh15:06:00 cg2:06:00 cg21139r
4 Casper Caspers cum uxore4-097Kerkpad 32weevergering15:08:00 cg2:08:00 cg2064v
4 Jetse Ottes 4-161Hofstraat 1vaerendspersoon als scheepstimmermanvan een gemeen bestaen15:08:00 cg2:08:00 cg1270v
5 Hendrik Harmens weduweKerkpoortstraat 5bestaet seer gemeen15:13:00 cg2:13:00 cg1080r
5 Hendrik Harmens weduweZuiderhaven 40bestaet seer gemeen15:13:00 cg2:13:00 cg1080r
5 Allert Krol cum uxore5-087Grote Kerkstraat 46ruilbuiterbestaet gemeen15:13:00 cg2:13:00 cg4089r
6 Pieter Wassenaer weduweKerkpoortstraat 5van geringh bestaen15:13:00 cg2:13:00 cg40106r
6 Pieter Wassenaer weduweZuiderhaven 40van geringh bestaen15:13:00 cg2:13:00 cg40106r
5 Claas Scheltes cum uxoreKerkpoortstraat 5huistimmermansknegtbestaet seer geringh15:13:00 cg2:13:00 cg4087v
5 Claas Scheltes cum uxoreZuiderhaven 40huistimmermansknegtbestaet seer geringh15:13:00 cg2:13:00 cg4087v
5 Dirk Uilkes weduweKerkpoortstraat 5spoelsterbestaet geringh15:13:00 cg2:13:00 cg4081v
5 Dirk Uilkes weduweZuiderhaven 40spoelsterbestaet geringh15:13:00 cg2:13:00 cg4081v
2 Age Cornelis cum uxore2-103Hoogstraat 30turf- en sakkedraeger15:13:00 cg2:13:00 cg4030v
3 Albert Janus cum uxore3-038Nieuwstraat 36weeverbestaet geringh15:13:00 cg2:13:00 cg4041r
3 Beernt Willems cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos op 't Princejagtbestaet reedelijk15:13:00 cg2:13:00 cg4050r
3 Beernt Willems cum uxoreZuiderhaven 40matroos op 't Princejagtbestaet reedelijk15:13:00 cg2:13:00 cg4050r
3 Haytse Wouters cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk15:13:00 cg2:13:00 cg4049v
3 Haytse Wouters cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk15:13:00 cg2:13:00 cg4049v
2 Jacob Ypes cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmerman15:13:00 cg2:13:00 cg2033v
2 Jacob Ypes cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmerman15:13:00 cg2:13:00 cg2033v
3 Adam Goslings cum uxore3-168Lammert Warndersteeg 18metselaersknegtgemeen van bestaen15:13:00 cg2:13:00 cg4052r
3 Folkert Doekles cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet maetigh15:13:00 cg2:13:00 cg4050v
3 Folkert Doekles cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet maetigh15:13:00 cg2:13:00 cg4050v
3 Cornelis Pieters cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh15:16:00 cg2:16:00 cg2039v
3 Cornelis Pieters cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh15:16:00 cg2:16:00 cg2039v
3 Jan Alberts cum uxore3-019/3Nieuwstraat 3weeverbestaet geringh15:16:00 cg2:16:00 cg2439v
3 Hendrik Jansen cum uxore3-018 weevergeringh bestaen15:16:00 cg2:16:00 cg2439v
3 Albert Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk15:16:00 cg2:16:00 cg2046v
3 Albert Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk15:16:00 cg2:16:00 cg2046v
1 Samuel Hendriks Kerkpoortstraat 5grofsmidgering bestaen15:16:00 cg2:16:00 cg2010r
1 Samuel Hendriks Zuiderhaven 40grofsmidgering bestaen15:16:00 cg2:16:00 cg2010r
3 Harmen Everts cum uxore3-033 bestaet taemelijk15:16:00 cg2:16:00 cg2041v
2 Douwe Ypkes cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebackersknegt15:16:00 cg2:16:00 cg2019v
2 Douwe Ypkes cum uxoreZuiderhaven 40pannebackersknegt15:16:00 cg2:16:00 cg2019v
3 Julianus Pieters cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk wel15:16:00 cg2:16:00 cg2045r
3 Julianus Pieters cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk wel15:16:00 cg2:16:00 cg2045r
2 Hendrik Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5weever15:16:00 cg2:16:00 cg2019v
2 Hendrik Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40weever15:16:00 cg2:16:00 cg2019v
3 Hendrik Jansen cum uxore3-119/3Kerkpoortstraat 12weeverbestaet reedelijk15:16:00 cg2:16:00 cg2049r
3hopman Haesenhoek 3-187Franekereind 14chirurgijn, mr.bestaet reedelijk15:16:00 cg2:16:00 cg2053v
3 Hendrik Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk15:16:00 cg2:16:00 cg2050v
3 Hendrik Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk15:16:00 cg2:16:00 cg2050v
2 Bauke Cornelus cum uxore2-068/2 trekschipper15:16:00 cg2:16:00 cg2027r
6 Dirk Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5metselaer, geweesenbestaet gemeen15:16:00 cg2:16:00 cg20107r
6 Dirk Jansen cum uxoreZuiderhaven 40metselaer, geweesenbestaet gemeen15:16:00 cg2:16:00 cg20107r
8 Arent Harmens [doorgehaald: een scheerster met haer man]Kerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh15:16:00 cg2:16:00 cg20152v
8 Arent Harmens [doorgehaald: een scheerster met haer man]Zuiderhaven 40weeverbestaet geringh15:16:00 cg2:16:00 cg20152v
6 Felten Gerrits cum uxore6-087Sint Odolphisteeg 8kuiper, mr.bestaet reedelijk15:16:00 cg2:16:00 cg20108v
4 Sipke Aedes cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering15:16:00 cg2:16:00 cg2065v
4 Sipke Aedes cum uxoreZuiderhaven 40weevergering15:16:00 cg2:16:00 cg2065v
5 Beernt Dirks cum uxore5-041Grote Kerkstraat 17korfdraeger, mr.bestaet [niet ingevuld]15:16:00 cg2:16:00 cg2083v
5 Beernt Dirks cum uxore5-041Grote Kerkstraat 17korfdraeger, mr.bestaet [niet ingevuld]15:16:00 cg2:16:00 cg2083v
4 Cornelius van Velsen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh15:16:00 cg2:16:00 cg2056v
4 Cornelius van Velsen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh15:16:00 cg2:16:00 cg2056v
4 Jan Beernts cum uxore4-115Romastraat 2weeverbestaet geringh15:16:00 cg2:16:00 cg2066v
4 Hendrik Jansen cum uxore4-125Hofstraat 19weevergeringh15:16:00 cg2:16:00 cg2067v
4 Gerrit Steffens cum uxore4-056Rapenburg 22weeverbestaet geringh15:16:00 cg2:16:00 cg2061r
4 Harmen Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet maetigh15:16:00 cg2:16:00 cg2066v
4 Harmen Dirks cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet maetigh15:16:00 cg2:16:00 cg2066v
4 Fekke Joosten cum uxore4-238Zuiderstraat 18weeverbestaet maetigh15:16:00 cg2:16:00 cg2077v
4 Beernt Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh15:16:00 cg2:16:00 cg2061r
4 Beernt Harmens cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh15:16:00 cg2:16:00 cg2061r
4 Jurjen Fongers cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermangeringh bestaen15:16:00 cg2:16:00 cg2067r
4 Jurjen Fongers cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermangeringh bestaen15:16:00 cg2:16:00 cg2067r
4 Frans Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering15:16:00 cg2:16:00 cg2062v
4 Frans Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weevergering15:16:00 cg2:16:00 cg2062v
5 Hendrik Eyberts cum uxore5-110/4 weeverbestaet gemeen15:16:00 cg2:16:00 cg2092v
4 Lieuwe Sybes cum uxoreKerkpoortstraat 5bestaet maetigh15:16:00 cg2:16:00 cg2078r
4 Lieuwe Sybes cum uxoreZuiderhaven 40bestaet maetigh15:16:00 cg2:16:00 cg2078r
4 Yde Ydes cum uxore4-009 matroos15:17:00 cg2:17:00 cg2257r
4 Claas Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering15:17:00 cg2:17:00 cg2265v
4 Claas Harmens cum uxoreZuiderhaven 40weevergering15:17:00 cg2:17:00 cg2265v
4 Pytter Gerryts cum uxoreKerkpoortstraat 5schoenmaekerbestaet maetigh15:17:00 cg2:17:00 cg2277r
4 Pytter Gerryts cum uxoreZuiderhaven 40schoenmaekerbestaet maetigh15:17:00 cg2:17:00 cg2277r
3 Gerrit Jansen cum uxore3-120/2Kerkpoortstraat 8weeverbestaet reedelijk15:17:00 cg2:17:00 cg2249v
3 Ruird Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5keetwerkerbestaen reedelijk wel15:17:00 cg2:17:00 cg2251v
3 Ruird Pytters cum uxoreZuiderhaven 40keetwerkerbestaen reedelijk wel15:17:00 cg2:17:00 cg2251v
3 Pieter Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk wel15:17:00 cg2:17:00 cg2250r
3 Pieter Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk wel15:17:00 cg2:17:00 cg2250r
3 Augustinus Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk15:17:00 cg2:17:00 cg2252r
3 Augustinus Harmens cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk15:17:00 cg2:17:00 cg2252r
7 Ritske Oenes cum uxoreKerkpoortstraat 5kuipergering15:17:00 cg2:17:00 cg22124r
7 Ritske Oenes cum uxoreZuiderhaven 40kuipergering15:17:00 cg2:17:00 cg22124r
1 Dirk Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5wever16:00:00 cg2:00:00 cg2112v
1 Dirk Jansen cum uxoreZuiderhaven 40wever16:00:00 cg2:00:00 cg2112v
1 Harmen Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5weever16:00:00 cg2:00:00 cg2112v
1 Harmen Harmens cum uxoreZuiderhaven 40weever16:00:00 cg2:00:00 cg2112v
2 Trijntje Jans een weduweKerkpoortstraat 5blauferfsterbestaet taemelijk16:00:00 cg2:00:00 cg1031v
2 Trijntje Jans een weduweZuiderhaven 40blauferfsterbestaet taemelijk16:00:00 cg2:00:00 cg1031v
1 Willem Josephs cum uxoreKerkpoortstraat 5weever16:00:00 cg2:00:00 cg2212r
1 Willem Josephs cum uxoreZuiderhaven 40weever16:00:00 cg2:00:00 cg2212r
3 Broer Tjeerds Kerkpoortstraat 5sakkedraegerbestaet reedelijk16:01:00 cg2:01:00 cg1153r
3 Broer Tjeerds Zuiderhaven 40sakkedraegerbestaet reedelijk16:01:00 cg2:01:00 cg1153r
2 Haentje Willems 2-028 baantjersknegtbestaet redelijk16:01:00 cg2:01:00 cg1122v
3 Gerryt Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh16:05:00 cg2:05:00 cg2341v
3 Gerryt Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh16:05:00 cg2:05:00 cg2341v
5 Floris Pieters cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen16:05:00 cg2:05:00 cg2388r
5 Floris Pieters cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen16:05:00 cg2:05:00 cg2388r
5 Schelte Sipkes cum uxoreKerkpoortstraat 5timmermanbestaet geringh16:09:00 cg2:09:00 cg2597v
5 Schelte Sipkes cum uxoreZuiderhaven 40timmermanbestaet geringh16:09:00 cg2:09:00 cg2597v
3 Hendrik Alberts cum uxore3-025Nieuwstraat 13weeverbestaet geringh16:09:00 cg2:09:00 cg2540v
2 Doede Sierks cum uxore2-126Rommelhaven 3boode van 't smal schippersgild16:11:00 cg3:11:00 cg2034r
5 Grytje Heeremyt een weduweKerkpoortstraat 5stijffsterbestaet maetigh16:12:00 cg1:12:00 cg1095r
5 Grytje Heeremyt een weduweZuiderhaven 40stijffsterbestaet maetigh16:12:00 cg1:12:00 cg1095r
2 Lammert Andeles cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmerman16:13:00 cg2:13:00 cg3131v
2 Lammert Andeles cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmerman16:13:00 cg2:13:00 cg3131v
1 Okke Doedes cum uxore1-040Zoutsloot 21turfdraeger16:13:00 cg2:13:00 cg316r
7 Barent Ysaaks cum uxoreKerkpoortstraat 5craemer, joodschbestaet gering16:13:00 cg2:13:00 cg31124r
7 Barent Ysaaks cum uxoreZuiderhaven 40craemer, joodschbestaet gering16:13:00 cg2:13:00 cg31124r
5 Haye Boeles cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh16:17:00 cg2:17:00 cg3392v
5 Haye Boeles cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh16:17:00 cg2:17:00 cg3392v
4 Wypke Jans cum uxore4-245/2Zuidersteeg 9beurtschipperskneghtvan sober bestaen16:17:00 cg2:17:00 cg3378r
2 Albert Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5schuytschipper16:17:00 cg2:17:00 cg2324v
2 Albert Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40schuytschipper16:17:00 cg2:17:00 cg2324v
3 Harmen Gerrits cum uxore3-125 weeverbestaet gemeen17:00:00 cg2:00:00 cg2049v
3 Gatse Tjallings cum uxoreKerkpoortstraat 5koordewerkerbestaet gemeen bestaen [sic]17:00:00 cg2:00:00 cg2042r
3 Gatse Tjallings cum uxoreZuiderhaven 40koordewerkerbestaet gemeen bestaen [sic]17:00:00 cg2:00:00 cg2042r
1 Otte Aukes 1-095Zoutsloot 43beurtschipper, oldmaetigh bestaen17:00:00 cg3:00:00 cg1011r
1 Hendrik Tijssen cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmerman17:00:00 cg3:00:00 cg2015v
1 Hendrik Tijssen cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmerman17:00:00 cg3:00:00 cg2015v
2 Symon Douwes Kerkpoortstraat 5matroos op 't Princejagt17:00:00 cg2:00:00 cg1232r
2 Symon Douwes Zuiderhaven 40matroos op 't Princejagt17:00:00 cg2:00:00 cg1232r
3 Beernt Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaen maetigh17:00:00 cg2:00:00 cg2049v
3 Beernt Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaen maetigh17:00:00 cg2:00:00 cg2049v
3 Bauke Jans cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet redelijk nae sijn doen17:00:00 cg2:00:00 cg2054v
3 Bauke Jans cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet redelijk nae sijn doen17:00:00 cg2:00:00 cg2054v
2 Tjeerd Sandstra cum uxore2-100Hoogstraat 32turfdraeger17:00:00 cg2:00:00 cg2030r
2 Dirk Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5weever17:00:00 cg2:00:00 cg2032r
2 Dirk Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40weever17:00:00 cg2:00:00 cg2032r
2 Gerrit Jansen cum uxore2-028/3 weever17:00:00 cg2:00:00 cg2023r
2 Frans Beernts 2-085/2Zoutsloot 98weever17:00:00 cg2:00:00 cg2026v
7 Folkert Claeses 7-134Noorderhaven 40metselaerbestaet maetig17:00:00 cg2:00:00 cg20131v
8 Grytje en Tjieskjen Wassenaer Kerkpoortstraat 5naysterbestaen maetigh17:00:00 cg2:00:00 cg20152r
8 Grytje en Tjieskjen Wassenaer Zuiderhaven 40naysterbestaen maetigh17:00:00 cg2:00:00 cg20152r
6 Jelmer Gerbens cum uxoreKerkpoortstraat 5trekschippervan geringh bestaen17:00:00 cg2:00:00 cg20113r
6 Jelmer Gerbens cum uxoreZuiderhaven 40trekschippervan geringh bestaen17:00:00 cg2:00:00 cg20113r
6 Hendrik Zacharias cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergemeen17:00:00 cg2:00:00 cg20111v
6 Hendrik Zacharias cum uxoreZuiderhaven 40weevergemeen17:00:00 cg2:00:00 cg20111v
6 Frans Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdraegerbestaet maetigh17:00:00 cg2:00:00 cg20115r
6 Frans Pytters cum uxoreZuiderhaven 40turfdraegerbestaet maetigh17:00:00 cg2:00:00 cg20115r
6 Reyn Jansen Kerkpoortstraat 5leerloyersknegtvan gemeen bestaen17:00:00 cg2:00:00 cg20114r
6 Reyn Jansen Zuiderhaven 40leerloyersknegtvan gemeen bestaen17:00:00 cg2:00:00 cg20114r
6 Sierk Cornelis Kerkpoortstraat 5schoenmaeker, mr.bestaet reedelijk17:00:00 cg2:00:00 cg10111r
6 Sierk Cornelis Zuiderhaven 40schoenmaeker, mr.bestaet reedelijk17:00:00 cg2:00:00 cg10111r
7 Neeltje Greolds Kerkpoortstraat 5stadsvroedvrouwbestaet maetigh17:00:00 cg2:00:00 cg10129r
7 Neeltje Greolds Zuiderhaven 40stadsvroedvrouwbestaet maetigh17:00:00 cg2:00:00 cg10129r
3 Otte Johannes weduwe3-203Heiligeweg 54winkeltjebestaet nae haer doen heel wel17:00:00 cg2:00:00 cg1055r
5 Boote Gerbens cum uxoreKerkpoortstraat 5turfvoerdervan reedelijk bestaen17:00:00 cg2:00:00 cg2093v
5 Boote Gerbens cum uxoreZuiderhaven 40turfvoerdervan reedelijk bestaen17:00:00 cg2:00:00 cg2093v
3 Eeke Sjoerds 3-205Heiligeweg 50turfdraeger en geleybackersknegtbestaet reedelijk wel17:00:00 cg2:00:00 cg1055r
4 Jacob Jarigs cum uxore4-127Hofstraat 21weeverbestaet gemeen17:00:00 cg2:00:00 cg2067v
5 Wybe Doekles cum uxoreKerkpoortstraat 5schuitschipperbestaet gemeen17:00:00 cg2:00:00 cg2096v
5 Wybe Doekles cum uxoreZuiderhaven 40schuitschipperbestaet gemeen17:00:00 cg2:00:00 cg2096v
5 Jaye Tjallings met sijn broederKerkpoortstraat 5wolkammersknegt en schoenmaekersknegt17:00:00 cg2:00:00 cg2083r
5 Jaye Tjallings met sijn broederZuiderhaven 40wolkammersknegt en schoenmaekersknegt17:00:00 cg2:00:00 cg2083r
4 Jan Rients cum uxore4-094Hofstraat 14weeverbestaet geringh17:00:00 cg2:00:00 cg2064v
5 Tjeerd Cornelis cum uxoreKerkpoortstraat 5timmermanbestaet gemeen17:00:00 cg2:00:00 cg2081r
5 Tjeerd Cornelis cum uxoreZuiderhaven 40timmermanbestaet gemeen17:00:00 cg2:00:00 cg2081r
6 Jouke Douwes cum uxoreKerkpoortstraat 5schoenmaeker, mr.bestaet geringh17:00:00 cg2:00:00 cg20103v
6 Jouke Douwes cum uxoreZuiderhaven 40schoenmaeker, mr.bestaet geringh17:00:00 cg2:00:00 cg20103v
5 Lieuwe Everts cum uxoreKerkpoortstraat 5cooperslaeger, mr.bestaet gering17:00:00 cg2:00:00 cg2081v
5 Lieuwe Everts cum uxoreZuiderhaven 40cooperslaeger, mr.bestaet gering17:00:00 cg2:00:00 cg2081v
4 Beernt Jansen cum uxore4-171/2 weevervan maetigh bestaen17:00:00 cg2:00:00 cg2072v
2 Ype Feykes Kerkpoortstraat 5geen bedrijfbestaet wel17:04:00 cg2:04:00 cg1026r
2 Ype Feykes Zuiderhaven 40geen bedrijfbestaet wel17:04:00 cg2:04:00 cg1026r
3 Coenraad Beernts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen17:05:00 cg2:05:00 cg4148v
3 Coenraad Beernts cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen17:05:00 cg2:05:00 cg4148v
3 Hans Mensis cum uxoreKerkpoortstraat 5cooltjerbestaet geringh17:05:00 cg2:05:00 cg4154r
3 Hans Mensis cum uxoreZuiderhaven 40cooltjerbestaet geringh17:05:00 cg2:05:00 cg4154r
1 Klaas Sybrens cum uxoreKerkpoortstraat 5suikerbackersknegt17:05:00 cg3:05:00 cg4113v
1 Klaas Sybrens cum uxoreZuiderhaven 40suikerbackersknegt17:05:00 cg3:05:00 cg4113v
3 Feyte Tjommes cum uxore3-193Franekereind 2scheepstimmermanbestaet geringh17:05:00 cg2:05:00 cg4154r
2 Minne Feddes cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeyder17:05:00 cg2:05:00 cg2134v
2 Minne Feddes cum uxoreZuiderhaven 40arbeyder17:05:00 cg2:05:00 cg2134v
1 Harmen van Vlie 1-083 glaesemaeker, mr.gemeen bestaen17:05:00 cg3:05:00 cg419v
4 Geert Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh17:05:00 cg2:05:00 cg4176r
4 Geert Harmens cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh17:05:00 cg2:05:00 cg4176r
4 Doitse Anis cum uxore4-250 scheepstimmermanvan geringh bestaen17:05:00 cg2:05:00 cg4178v
8 Floris Ydes cum uxore8-111/2Vijverstraat 12stadstimmerknegtbestaet seer geringh17:05:00 cg2:05:00 cg41145r
8 Floris Ydes cum uxore8-111/2Vijverstraat 12stadstimmerknegtbestaet seer geringh17:05:00 cg2:05:00 cg41145r
7 Taeke Cornelis cum uxoreKerkpoortstraat 5korfmaekerbestaet gering17:05:00 cg2:05:00 cg41118v
7 Taeke Cornelis cum uxoreZuiderhaven 40korfmaekerbestaet gering17:05:00 cg2:05:00 cg41118v
7oud burgemeester J. Form cum uxoreKerkpoortstraat 5collecteur van 't reëelbestaet soober17:05:00 cg2:05:00 cg41126r
7oud burgemeester J. Form cum uxoreZuiderhaven 40collecteur van 't reëelbestaet soober17:05:00 cg2:05:00 cg41126r
8 Harmen Visser cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet matigh17:06:00 cg2:06:00 cg30148v
8 Harmen Visser cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet matigh17:06:00 cg2:06:00 cg30148v
8 Tjerk Andrys weduweKerkpoortstraat 5winkeltjebestaet geringh17:06:00 cg2:06:00 cg30134v
8 Tjerk Andrys weduweZuiderhaven 40winkeltjebestaet geringh17:06:00 cg2:06:00 cg30134v
8 Jelle Hayes cum uxoreKerkpoortstraat 5schoenmaeker, mr.bestaet maetigh17:06:00 cg2:06:00 cg30143v
8 Jelle Hayes cum uxoreZuiderhaven 40schoenmaeker, mr.bestaet maetigh17:06:00 cg2:06:00 cg30143v
8 Geert Rijnje cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet maetigh17:06:00 cg2:06:00 cg30141r
8 Geert Rijnje cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet maetigh17:06:00 cg2:06:00 cg30141r
8 Hendrik Baltus cum uxore8-137Grote Ossenmarkt 10matroosbestaet geringh17:06:00 cg2:06:00 cg30149r
2 Jan Hendriks weduwe2-156Noordijs 25bestaet seer geringh17:06:00 cg2:06:00 cg3036r
2 Gerrit Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5weever17:06:00 cg2:06:00 cg3029r
2 Gerrit Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40weever17:06:00 cg2:06:00 cg3029r
3 Poulus Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos17:06:00 cg2:06:00 cg3052v
3 Poulus Jansen cum uxoreZuiderhaven 40matroos17:06:00 cg2:06:00 cg3052v
1 Theunis Remmerts cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos17:06:00 cg3:06:00 cg3017v
1 Theunis Remmerts cum uxoreZuiderhaven 40matroos17:06:00 cg3:06:00 cg3017v
1 Thijs Ulbes cum uxoreKerkpoortstraat 5modderleyker17:06:00 cg3:06:00 cg3011v
1 Thijs Ulbes cum uxoreZuiderhaven 40modderleyker17:06:00 cg3:06:00 cg3011v
3 Gerryt Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5bestaet maetigh17:06:00 cg2:06:00 cg3045v
3 Gerryt Harmens cum uxoreZuiderhaven 40bestaet maetigh17:06:00 cg2:06:00 cg3045v
4 Sybe Lieuwes cum uxore4-245 arbeydergering17:06:00 cg2:06:00 cg3078r
4 Berber Haentjes een weduwe4-096Kerkpad 34van gering bestaen17:06:00 cg2:06:00 cg3064v
4 Gerrit Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh17:06:00 cg2:06:00 cg3066r
4 Gerrit Harmens cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh17:06:00 cg2:06:00 cg3066r
5 Beernt Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen17:06:00 cg2:06:00 cg3091v
5 Beernt Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen17:06:00 cg2:06:00 cg3091v
5 Pieter Bokkes cum uxore5-063Lanen 87arbeyderbestaet sober17:06:00 cg2:06:00 cg3086r
5 Gerrit Claeses cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermanbestaet gemeen17:08:00 cg2:08:00 cg2183r
5 Gerrit Claeses cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermanbestaet gemeen17:08:00 cg2:08:00 cg2183r
5 Jan Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5kuiperbestaet reedelijk17:08:00 cg2:08:00 cg2196r
5 Jan Harmens cum uxoreZuiderhaven 40kuiperbestaet reedelijk17:08:00 cg2:08:00 cg2196r
4 Jan Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering17:08:00 cg2:08:00 cg2160v
4 Jan Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40weevergering17:08:00 cg2:08:00 cg2160v
4 Pieter Eelkes cum uxore4-052Hofstraat 37timmermansknegtsober17:08:00 cg2:08:00 cg2160v
4 Pieter Claesen cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering17:08:00 cg2:08:00 cg2165r
4 Pieter Claesen cum uxoreZuiderhaven 40weevergering17:08:00 cg2:08:00 cg2165r
8 Douwe Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet maetigh17:08:00 cg2:08:00 cg21137v
8 Douwe Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40weeversknegtbestaet maetigh17:08:00 cg2:08:00 cg21137v
7 Jacob Folkerts cum uxore7-007Sint Jacobstraat 15slotmaeker, mr.bestaet maetigh17:08:00 cg2:08:00 cg21118v
8 Jocchum Stellingwerf weduweKerkpoortstraat 5bestaet geringh17:08:00 cg2:08:00 cg21150r
8 Jocchum Stellingwerf weduweZuiderhaven 40bestaet geringh17:08:00 cg2:08:00 cg21150r
8 Johannes Andrys cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet maetigh17:08:00 cg2:08:00 cg21140v
8 Johannes Andrys cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet maetigh17:08:00 cg2:08:00 cg21140v
8 Wybe Taekes cum uxore8-088Vijver 8matroos op 't Princejagtbestaet maetigh17:08:00 cg2:08:00 cg21142v
7 Jurjen Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdraegerbestaet maetigh17:08:00 cg2:08:00 cg21119r
7 Jurjen Jansen cum uxoreZuiderhaven 40turfdraegerbestaet maetigh17:08:00 cg2:08:00 cg21119r
7 Jan Wax cum uxoreKerkpoortstraat 5bakker, mr.gemeen17:08:00 cg2:08:00 cg21131v
7 Jan Wax cum uxoreZuiderhaven 40bakker, mr.gemeen17:08:00 cg2:08:00 cg21131v
7 Theunis Block cum uxore7-126Noorderhaven 24coopmanbestaet gemeen17:08:00 cg2:08:00 cg21131r
8 Arjen Arjens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos op 't Princejagtbestaet maetigh17:08:00 cg2:08:00 cg21147v
8 Arjen Arjens cum uxoreZuiderhaven 40matroos op 't Princejagtbestaet maetigh17:08:00 cg2:08:00 cg21147v
7 Pytter Wytzes cum uxoreKerkpoortstraat 5kladferwersknegtbestaet gemeen17:08:00 cg2:08:00 cg21130v
7 Pytter Wytzes cum uxoreZuiderhaven 40kladferwersknegtbestaet gemeen17:08:00 cg2:08:00 cg21130v
7 Lourens Claesen cum uxoreKerkpoortstraat 5vleeshouwer, mr.bestaet gering17:08:00 cg2:08:00 cg21130v
7 Lourens Claesen cum uxoreZuiderhaven 40vleeshouwer, mr.bestaet gering17:08:00 cg2:08:00 cg21130v
2 Jan Caspers cum uxore2-091Hoogstraat 47weever17:08:00 cg2:08:00 cg2129r
1 Hendrik Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdraeger en winkelier17:08:00 cg3:08:00 cg2112r
1 Hendrik Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40turfdraeger en winkelier17:08:00 cg3:08:00 cg2112r
3 Claas Jansen cum uxore3-029Nieuwstraat 29kan just sijn kost winnen17:08:00 cg2:08:00 cg2140v
2 Bouwe Claeses cum uxoreKerkpoortstraat 5timmermansknegt17:09:00 cg2:09:00 cg2329v
2 Bouwe Claeses cum uxoreZuiderhaven 40timmermansknegt17:09:00 cg2:09:00 cg2329v
4 Johannes Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5kuipervan gering bestaen17:09:00 cg2:09:00 cg2358v
4 Johannes Jansen cum uxoreZuiderhaven 40kuipervan gering bestaen17:09:00 cg2:09:00 cg2358v
5 Hendrik Daniëls cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdragerbestaet geringh17:09:00 cg2:09:00 cg2391r
5 Hendrik Daniëls cum uxoreZuiderhaven 40turfdragerbestaet geringh17:09:00 cg2:09:00 cg2391r
8 Jelle Gerryts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen17:09:00 cg2:09:00 cg23136v
8 Jelle Gerryts cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen17:09:00 cg2:09:00 cg23136v
7 Harmanus Sladoo cum uxore7-076Voorstraat 49castmaekervan gemeen bestaen17:09:00 cg2:09:00 cg23125r
7 Philippus Ysaaks cum uxore7-039Rommelhaven 26coopmanbestaet geringh17:09:00 cg2:09:00 cg23121r
8 Coenraad Vonck cum uxoreKerkpoortstraat 5kock op de leggerbestaet maetigh17:13:00 cg2:13:00 cg31147r
8 Coenraad Vonck cum uxoreZuiderhaven 40kock op de leggerbestaet maetigh17:13:00 cg2:13:00 cg31147r
6 Anthoni Beukens 6-106Lanen 69weevergemeen17:13:00 cg2:13:00 cg42110v
6 Pytter Pytters cum uxore6-157Kleine Bredeplaats 10matroos op 't Princejagtbestaet reedelijk17:13:00 cg2:13:00 cg22116v
8 Wybe Wybrens cum uxore8-154Raamstraat 2gleybakkersknegtbestaet maetigh17:13:00 cg2:13:00 cg20152v
7 Ynte Sybrens Kerkpoortstraat 5winkeltje, kleinvan geringh bestaen17:13:00 cg2:13:00 cg22128r
7 Ynte Sybrens Zuiderhaven 40winkeltje, kleinvan geringh bestaen17:13:00 cg2:13:00 cg22128r
8 Gerrit Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh17:13:00 cg2:13:00 cg22145r
8 Gerrit Harmens cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh17:13:00 cg2:13:00 cg22145r
7 Auke Ottes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos op 't admiraliteytsjagtbestaet gemeen17:13:00 cg2:13:00 cg22130v
7 Auke Ottes cum uxoreZuiderhaven 40matroos op 't admiraliteytsjagtbestaet gemeen17:13:00 cg2:13:00 cg22130v
7 Hendrik van Beemen cum uxore7-103Voorstraat 17paruikmaekerbestaet geringh17:13:00 cg2:13:00 cg22128r
7 Hendrik van Beemen cum uxore7-103Voorstraat 17paruikmaekerbestaet geringh17:13:00 cg2:13:00 cg22128r
8 Jan Beernts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh17:13:00 cg2:13:00 cg22143v
8 Jan Beernts cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh17:13:00 cg2:13:00 cg22143v
3 Jan Gerrits cum uxore3-082 weeverbestaet reedelijk17:13:00 cg2:13:00 cg2245v
2 Hendrik Harmens Kerkpoortstraat 5setschipper17:13:00 cg2:13:00 cg2231r
2 Hendrik Harmens Zuiderhaven 40setschipper17:13:00 cg2:13:00 cg2231r
3 Feyke Sjoerds cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmerman, een klein winkeltje17:13:00 cg2:13:00 cg2240r
3 Feyke Sjoerds cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmerman, een klein winkeltje17:13:00 cg2:13:00 cg2240r
3 Hendrik Beernts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk17:13:00 cg2:13:00 cg2250v
3 Hendrik Beernts cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk17:13:00 cg2:13:00 cg2250v
3 Jan Wichuys cum uxore3-033/2Nieuwstraat 18weevergering17:13:00 cg2:13:00 cg2240r
3 Jan Arents cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk17:13:00 cg2:13:00 cg2247r
3 Jan Arents cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk17:13:00 cg2:13:00 cg2247r
3 Jan Gerryts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet redelijk17:13:00 cg2:13:00 cg2346r
3 Jan Gerryts cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet redelijk17:13:00 cg2:13:00 cg2346r
3 Pytter Johannes 3-005Scheffersplein 9ruilbuiterbestaet geringh17:13:00 cg2:13:00 cg2238v
3 Ewert Willems cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh17:13:00 cg2:13:00 cg2346r
3 Ewert Willems cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh17:13:00 cg2:13:00 cg2346r
3 Hendrik Gerrits cum uxore3-119/3Kerkpoortstraat 12weeverbestaet maetigh17:13:00 cg2:13:00 cg2249v
2 Arent Steevens cum uxoreKerkpoortstraat 5bontweever, mr.17:13:00 cg3:13:00 cg2221r
2 Arent Steevens cum uxoreZuiderhaven 40bontweever, mr.17:13:00 cg3:13:00 cg2221r
3 Dirk Claesen cum uxore3-084 weeverbestaet geringh17:13:00 cg2:13:00 cg3146r
1 Sybe Simons cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos17:13:00 cg3:13:00 cg227v
1 Sybe Simons cum uxoreZuiderhaven 40matroos17:13:00 cg3:13:00 cg227v
1 Pieter Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5schoenmaeker, mr.gemeen van bestaen17:13:00 cg3:13:00 cg2217v
1 Pieter Dirks cum uxoreZuiderhaven 40schoenmaeker, mr.gemeen van bestaen17:13:00 cg3:13:00 cg2217v
5 Jacob Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen17:13:00 cg2:13:00 cg2296v
5 Jacob Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen17:13:00 cg2:13:00 cg2296v
4 Hendrik Hendriks cum uxore4-200Zuiderhaven 38weeverbestaet geringh17:13:00 cg2:13:00 cg2274v
5 Adriaenus Swart Kerkpoortstraat 5matroosbestaet gemeen17:13:00 cg2:13:00 cg2285r
5 Adriaenus Swart Zuiderhaven 40matroosbestaet gemeen17:13:00 cg2:13:00 cg2285r
4 Jan Hendriks cum uxore4-125Hofstraat 19weevergering17:13:00 cg2:13:00 cg2267v
4 Jan Roelofs cum uxore4-118Both Apothekerstraat 15weeverbestaet geringh17:13:00 cg2:13:00 cg2266v
4 Harmen Beernts cum uxore4-126Hofstraat 19weevergering17:13:00 cg2:13:00 cg2267v
4 Beernt Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverseer gering17:13:00 cg2:13:00 cg2265r
4 Beernt Harmens cum uxoreZuiderhaven 40weeverseer gering17:13:00 cg2:13:00 cg2265r
5 Harmen Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering17:13:00 cg2:13:00 cg2290r
5 Harmen Harmens cum uxoreZuiderhaven 40weevergering17:13:00 cg2:13:00 cg2290r
5 Freerk Lucas cum uxore5-093 0weeverbestaet reedelijk17:13:00 cg2:13:00 cg2289v
4 Gerrit Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5weeversoober17:13:00 cg2:13:00 cg2260v
4 Gerrit Harmens cum uxoreZuiderhaven 40weeversoober17:13:00 cg2:13:00 cg2260v
4 Jan Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering17:13:00 cg2:13:00 cg2271v
4 Jan Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40weevergering17:13:00 cg2:13:00 cg2271v
4 Broer Wybrens cum uxoreKerkpoortstraat 5timmermansknegtbestaet geringh17:13:00 cg2:13:00 cg2267r
4 Broer Wybrens cum uxoreZuiderhaven 40timmermansknegtbestaet geringh17:13:00 cg2:13:00 cg2267r
5 Bonne Theunis cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh17:13:00 cg2:13:00 cg2293v
5 Bonne Theunis cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh17:13:00 cg2:13:00 cg2293v
5 Marten Martens cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen17:13:00 cg2:13:00 cg2292r
5 Marten Martens cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen17:13:00 cg2:13:00 cg2292r
2 Hinke Dreyer 2-055Hoogstraat 3rentenierschebestaet taemelijk17:14:00 cg3:14:00 cg1024v
8 Jan Huiselaer cum uxoreKerkpoortstraat 5constapel op de leggerbestaet gemeen17:16:00 cg2:16:00 cg30147v
8 Jan Huiselaer cum uxoreZuiderhaven 40constapel op de leggerbestaet gemeen17:16:00 cg2:16:00 cg30147v
7 Alexander Kemmer cum uxore7-021Voorstraat 87boekverkooperbestaet geringh17:17:00 cg2:17:00 cg31119v
6 Cornelis Lautenbach cum uxoreKerkpoortstraat 5schoenmaeker, mr.van geringh bestaen17:17:00 cg2:17:00 cg31108r
6 Cornelis Lautenbach cum uxoreZuiderhaven 40schoenmaeker, mr.van geringh bestaen17:17:00 cg2:17:00 cg31108r
3 Harmen Jansen cum uxore3-017 weevergering bestaen17:17:00 cg3:17:00 cg2439v
3 Baernt Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet maetigh17:17:00 cg3:17:00 cg2450r
3 Baernt Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet maetigh17:17:00 cg3:17:00 cg2450r
5 Christoffel Christiaens cum uxore5-106 weeverbestaet geringh17:17:00 cg9:17:00 cg3191v
6 Oeds Gijsberts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet wel18:00:00 cg3:00:00 cg20104v
6 Oeds Gijsberts cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet wel18:00:00 cg3:00:00 cg20104v
8 Pytter Louws cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh18:00:00 cg3:00:00 cg24137v
8 Pytter Louws cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh18:00:00 cg3:00:00 cg24137v
8 Okke Hessels cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerendpersoonbestaet geringh18:00:00 cg3:00:00 cg31150v
8 Okke Hessels cum uxoreZuiderhaven 40vaerendpersoonbestaet geringh18:00:00 cg3:00:00 cg31150v
8 Jan Alberts cum uxore8-024 0matroos op 't admiraliteytsjagtbestaet maetigh18:00:00 cg3:00:00 cg42135v
8 Heere Pytters cum uxore8-146/3Schritsen 4sleefmaekerbestaet geringh18:00:00 cg3:00:00 cg31150v
8 Sjoerd Arjens 8-050Weeshuisstraat 17metselaer, mr.bestaet maetigh18:00:00 cg3:00:00 cg20138v
8 Sjoerd Arjens 8-050Weeshuisstraat 19metselaer, mr.bestaet maetigh18:00:00 cg3:00:00 cg20138v
7 Hibbe Gabbes cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermanbestaet maetigh18:00:00 cg3:00:00 cg20124r
7 Hibbe Gabbes cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermanbestaet maetigh18:00:00 cg3:00:00 cg20124r
8 Johannes Harings Kerkpoortstraat 5trompetter op 't admiraliteytsjagtbestaet van sijn bedieninge18:00:00 cg3:00:00 cg10149v
8 Johannes Harings Zuiderhaven 40trompetter op 't admiraliteytsjagtbestaet van sijn bedieninge18:00:00 cg3:00:00 cg10149v
6 Foppe Dirks cum uxore6-120Simon Stijlstraat 6winkeltjebestaet geringh18:00:00 cg3:00:00 cg20112r
8 Claas Swerus Kerkpoortstraat 5boekbinderbestaet maetigh18:00:00 cg3:00:00 cg10134r
8 Claas Swerus Zuiderhaven 40boekbinderbestaet maetigh18:00:00 cg3:00:00 cg10134r
2 Johannes Ypes weduwe2-082Hoogstraat 35winkelierschebestaet wel18:00:00 cg3:00:00 cg1028v
2 Heere Meyles cum uxoreKerkpoortstraat 5blauwferwersknegt18:00:00 cg3:00:00 cg2028v
2 Heere Meyles cum uxoreZuiderhaven 40blauwferwersknegt18:00:00 cg3:00:00 cg2028v
1 Foeke Claeses cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerendspersoon timmerman18:00:00 cg3:00:00 cg208v
1 Foeke Claeses cum uxoreZuiderhaven 40vaerendspersoon timmerman18:00:00 cg3:00:00 cg208v
1 Jan Willems Kerkpoortstraat 5scheepstimmermangemeen van bestaen18:00:00 cg3:00:00 cg1012v
1 Jan Willems Zuiderhaven 40scheepstimmermangemeen van bestaen18:00:00 cg3:00:00 cg1012v
1 Wybren Hessels cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebackersknegt, mr.18:00:00 cg3:00:00 cg214r
1 Wybren Hessels cum uxoreZuiderhaven 40pannebackersknegt, mr.18:00:00 cg3:00:00 cg214r
1 Sipke Sybrens cum uxoreKerkpoortstraat 5weever18:00:00 cg3:00:00 cg2213r
1 Sipke Sybrens cum uxoreZuiderhaven 40weever18:00:00 cg3:00:00 cg2213r
1 Remmert Theunis cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmerman, vaert voor18:00:00 cg3:00:00 cg2110r
1 Remmert Theunis cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmerman, vaert voor18:00:00 cg3:00:00 cg2110r
1 Jan Doekes Kerkpoortstraat 5scheepstimmermaneen gemeen bestaen18:00:00 cg3:00:00 cg1010r
1 Jan Doekes Zuiderhaven 40scheepstimmermaneen gemeen bestaen18:00:00 cg3:00:00 cg1010r
2 Andries Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5turfvaarder18:00:00 cg3:00:00 cg2028v
2 Andries Jansen cum uxoreZuiderhaven 40turfvaarder18:00:00 cg3:00:00 cg2028v
1 Heere Heeres cum uxore1-123Zoutsloot 34metselaar, mr.bestaet reedelijk wel18:01:00 cg3:01:00 cg2014v
1 Heere Heeres cum uxore1-123Zoutsloot 36metselaar, mr.bestaet reedelijk wel18:01:00 cg3:01:00 cg2014v
1 Heere Heeres cum uxore1-123Droogstraat 45metselaar, mr.bestaet reedelijk wel18:01:00 cg3:01:00 cg2014v
3 Jan de Boer 3-035Nieuwstraat 28turfdraegerbestaet nae sijn doen redelijk wel18:01:00 cg3:01:00 cg2041r
1 Claas Ottes cum uxore1-095Zoutsloot 43een geringh bestaen18:01:00 cg3:01:00 cg2011r
1 Sierk Folkerts weduwe1-094Bildtstraat 11winkelneeringe, doendegemeen bestaen18:01:00 cg3:01:00 cg2010v
1 Ype Zijes 1-121Zoutsloot 40baantjersknegt, mr.18:01:00 cg3:01:00 cg2014v
4 Jan van Blessum cum uxoreKerkpoortstraat 5timmermansknegtbestaet geringh18:01:00 cg3:01:00 cg2669r
4 Jan van Blessum cum uxoreZuiderhaven 40timmermansknegtbestaet geringh18:01:00 cg3:01:00 cg2669r
4 Ruird Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet maetigh18:01:00 cg3:01:00 cg2078v
4 Ruird Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet maetigh18:01:00 cg3:01:00 cg2078v
4 Harmen Jansen Braemers 4-172 weevergering18:01:00 cg3:01:00 cg1372r
5 Dirk Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5trekschipperbestaet gemeen18:01:00 cg3:01:00 cg2086r
5 Dirk Pytters cum uxoreZuiderhaven 40trekschipperbestaet gemeen18:01:00 cg3:01:00 cg2086r
5 Robijn Cornelis cum uxore5-112/4Heiligeweg 34sleefmaeker, mr.bestaet redelijk18:01:00 cg3:01:00 cg2093r
4 Dirk Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5weevervan geringh bestaen18:01:00 cg3:01:00 cg2073v
4 Dirk Dirks cum uxoreZuiderhaven 40weevervan geringh bestaen18:01:00 cg3:01:00 cg2073v
6 Lieuwe Huberts weduwe6-060Lanen 7turfmeetstervan goed bestaen18:01:00 cg3:01:00 cg20105v
5 Christiaen Temmer cum uxore5-143Lanen 64paruikemaeker, mr.bestaet redelijk18:01:00 cg3:01:00 cg2095v
3 Tjerk Lolkes 3-207/2Heiligeweg 46sakkedraegerbestaet reedelijk wel nae sijn doen18:01:00 cg3:01:00 cg2055v
5 Jacob Sybes cum uxoreKerkpoortstraat 5timmermanvan gemeen bestaen18:01:00 cg3:01:00 cg2088v
5 Jacob Sybes cum uxoreZuiderhaven 40timmermanvan gemeen bestaen18:01:00 cg3:01:00 cg2088v
4 Tjerk IJsenbeek cum uxore4-005Schritsen 52timmermanvan gemeen bestaen18:01:00 cg3:01:00 cg2056v
4 Tjerk IJsenbeek cum uxore4-005Schritsen 52timmermanvan gemeen bestaen18:01:00 cg3:01:00 cg2056v
4 Jan Broers cum uxore4-139Hofstraat 12sackedraegerbestaet maetigh18:01:00 cg3:01:00 cg2068v
7 Jan Bakker cum uxoreKerkpoortstraat 5sonder bedrijffbestaet gering18:01:00 cg3:01:00 cg20131r
7 Jan Bakker cum uxoreZuiderhaven 40sonder bedrijffbestaet gering18:01:00 cg3:01:00 cg20131r
8 Hendrik Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5sjouwerbestaet maetigh18:01:00 cg3:01:00 cg20136r
8 Hendrik Jansen cum uxoreZuiderhaven 40sjouwerbestaet maetigh18:01:00 cg3:01:00 cg20136r
7 Jocchum Zacharias Kerkpoortstraat 5hoedemaekerbestaet geringh18:01:00 cg3:01:00 cg20129r
7 Jocchum Zacharias Zuiderhaven 40hoedemaekerbestaet geringh18:01:00 cg3:01:00 cg20129r
8 Eeltje Pieters cum uxoreKerkpoortstraat 5stuirmanbestaet maetigh18:01:00 cg3:01:00 cg20154r
8 Eeltje Pieters cum uxoreZuiderhaven 40stuirmanbestaet maetigh18:01:00 cg3:01:00 cg20154r
7 Christiaen Bessingh cum uxoreKerkpoortstraat 5kleermaekerbestaet maetigh18:01:00 cg3:01:00 cg20125v
7 Christiaen Bessingh cum uxoreZuiderhaven 40kleermaekerbestaet maetigh18:01:00 cg3:01:00 cg20125v
7 Yde de Groot cum uxoreKerkpoortstraat 5schuitschipperbestaet geringh18:01:00 cg3:01:00 cg20128v
7 Yde de Groot cum uxoreZuiderhaven 40schuitschipperbestaet geringh18:01:00 cg3:01:00 cg20128v
8 Wyger Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5stuirmanbestaet maetig wel18:01:00 cg3:01:00 cg20145r
8 Wyger Dirks cum uxoreZuiderhaven 40stuirmanbestaet maetig wel18:01:00 cg3:01:00 cg20145r
6 Trijntje Ulbes en susterKerkpoortstraat 5naysterbestaet maetigh18:01:00 cg3:01:00 cg20115r
6 Trijntje Ulbes en susterZuiderhaven 40naysterbestaet maetigh18:01:00 cg3:01:00 cg20115r
6 Hans Jansen 6-139/2Schritsen 13gleybakkersknegtbestaet gemeen18:01:00 cg3:01:00 cg20114v
7 Jan Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5schoenmaeker, mr.bestaet maetigh wel18:01:00 cg3:01:00 cg20118r
7 Jan Jansen cum uxoreZuiderhaven 40schoenmaeker, mr.bestaet maetigh wel18:01:00 cg3:01:00 cg20118r
8 Trijntie Edsges Kerkpoortstraat 5winkeltjebestaet geringh18:01:00 cg3:01:00 cg20134r
8 Trijntie Edsges Zuiderhaven 40winkeltjebestaet geringh18:01:00 cg3:01:00 cg20134r
7 Sytse Hessels cum uxore7-033Noordijs 12vleeshouwer, mr.bestaet geringh18:01:00 cg3:01:00 cg20120v
2 Hendrik Duman cum uxoreKerkpoortstraat 5suikerbakkersknegt18:03:00 cg3:03:00 cg2130v
2 Hendrik Duman cum uxoreZuiderhaven 40suikerbakkersknegt18:03:00 cg3:03:00 cg2130v
2 Hendrik Stiphout cum uxoreKerkpoortstraat 5weever18:03:00 cg3:03:00 cg2122v
2 Hendrik Stiphout cum uxoreZuiderhaven 40weever18:03:00 cg3:03:00 cg2122v
3 Jan Hendriks Boekholt cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet maetigh18:03:00 cg3:03:00 cg2141v
3 Jan Hendriks Boekholt cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet maetigh18:03:00 cg3:03:00 cg2141v
3 Hendrik Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet maetigh18:03:00 cg3:03:00 cg2145r
3 Hendrik Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet maetigh18:03:00 cg3:03:00 cg2145r
3 Jan Beernts cum uxore3-074Kerkpoortstraat 5weeverbestaet maetigh18:03:00 cg3:03:00 cg2145r
3 Reynder Jansen cum uxore3-033/4Nieuwstraat 22weeverbestaet maetigh18:03:00 cg3:03:00 cg2141v
3 Reynder Jansen cum uxore3-033/4Nieuwstraat 24weeverbestaet maetigh18:03:00 cg3:03:00 cg2141v
4 Jan Annes cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdraegerbestaet geringh18:03:00 cg3:03:00 cg2166v
4 Jan Annes cum uxoreZuiderhaven 40turfdraegerbestaet geringh18:03:00 cg3:03:00 cg2166v
5 Freerk Johannes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgemeen bestaen18:03:00 cg3:03:00 cg2193v
5 Freerk Johannes cum uxoreZuiderhaven 40matroosgemeen bestaen18:03:00 cg3:03:00 cg2193v
5 Jan Wybrens Kerkpoortstraat 5kleermaeker, mr.bestaet wel18:04:00 cg3:04:00 cg1098v
5 Jan Wybrens Zuiderhaven 40kleermaeker, mr.bestaet wel18:04:00 cg3:04:00 cg1098v
5 Dirk Alberts cum uxore5-062Grote Kerkstraat 2weeverbestaet geringh18:05:00 cg3:05:00 cg3286r
5 Willem Gerrits Kerkpoortstraat 5brouwersknegtbestaet gemeen18:05:00 cg3:05:00 cg3294r
5 Willem Gerrits Zuiderhaven 40brouwersknegtbestaet gemeen18:05:00 cg3:05:00 cg3294r
3 Frans Beernts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen18:05:00 cg3:05:00 cg3245v
3 Frans Beernts cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen18:05:00 cg3:05:00 cg3245v
1 Wouter Hessels cum uxoreKerkpoortstraat 5metselaerbestaet geringh18:06:00 cg3:06:00 cg217r
1 Wouter Hessels cum uxoreZuiderhaven 40metselaerbestaet geringh18:06:00 cg3:06:00 cg217r
3 Christiaen Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet seer geringh18:09:00 cg3:09:00 cg3444r
3 Christiaen Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet seer geringh18:09:00 cg3:09:00 cg3444r
2 Pieter Claesen cum uxoreKerkpoortstraat 5weever18:09:00 cg3:09:00 cg3420v
2 Pieter Claesen cum uxoreZuiderhaven 40weever18:09:00 cg3:09:00 cg3420v
8 Albert Joukes weduwe8-040Havenplein 16winkeltjebestaet maetigh18:09:00 cg3:09:00 cg11137v
4 Jan Zacharias cum uxoreKerkpoortstraat 5schoolmeestervan geringh bestaen18:09:00 cg3:09:00 cg3465r
4 Jan Zacharias cum uxoreZuiderhaven 40schoolmeestervan geringh bestaen18:09:00 cg3:09:00 cg3465r
4 Hendrik de Wit cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh18:09:00 cg3:09:00 cg3465r
4 Hendrik de Wit cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh18:09:00 cg3:09:00 cg3465r
5 Gerben Aukes weduweKerkpoortstraat 5van gemeen bestaen18:13:00 cg3:13:00 cg4097v
5 Gerben Aukes weduweZuiderhaven 40van gemeen bestaen18:13:00 cg3:13:00 cg4097v
4 Ype Broers cum uxoreKerkpoortstraat 5sakkedraegerbestaet maetigh18:13:00 cg3:13:00 cg4056v
4 Ype Broers cum uxoreZuiderhaven 40sakkedraegerbestaet maetigh18:13:00 cg3:13:00 cg4056v
3 Jan Pieters cum uxoreKerkpoortstraat 5winkelierbestaet gemeen18:13:00 cg3:13:00 cg4054r
3 Jan Pieters cum uxoreZuiderhaven 40winkelierbestaet gemeen18:13:00 cg3:13:00 cg4054r
3 Gerryt Jurjens cum uxore3-026Nieuwstraat 19bestaet maetigh18:16:00 cg3:16:00 cg2040v
2 Sybren Sipkes Kerkpoortstraat 5wevervan geringh bestaen18:16:00 cg3:16:00 cg2022r
2 Sybren Sipkes Zuiderhaven 40wevervan geringh bestaen18:16:00 cg3:16:00 cg2022r
2 Harmen Hendriks cum uxore2-069Wortelstraat 13weever18:16:00 cg3:16:00 cg2027r
2 Harmen Hendriks cum uxore2-069Wortelstraat 15weever18:16:00 cg3:16:00 cg2027r
5 Dirk Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5sleefmaeker, mr.bestaet reedelijk18:16:00 cg3:16:00 cg2095r
5 Dirk Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40sleefmaeker, mr.bestaet reedelijk18:16:00 cg3:16:00 cg2095r
5 Willem Anthoni cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh18:16:00 cg3:16:00 cg2085v
5 Willem Anthoni cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh18:16:00 cg3:16:00 cg2085v
5 Haye Keympes cum uxore5-104Gardenierstraat 3bierdraegerbestaet gemeen18:16:00 cg3:16:00 cg2091v
4 Gerben Gerryts cum uxoreKerkpoortstraat 5waegenmaekerbestaet maetigh wel18:16:00 cg3:16:00 cg2070r
4 Gerben Gerryts cum uxoreZuiderhaven 40waegenmaekerbestaet maetigh wel18:16:00 cg3:16:00 cg2070r
5 Rinse Tjepkes cum uxoreKerkpoortstraat 5stalknegt van Vosmabestaet gemeen18:16:00 cg3:16:00 cg2084r
5 Rinse Tjepkes cum uxoreZuiderhaven 40stalknegt van Vosmabestaet gemeen18:16:00 cg3:16:00 cg2084r
4 Rinse Pytters cum uxore4-235Zuiderstraat 22scheepstimmermanbestaet reedelijk wel18:16:00 cg3:16:00 cg2077r
5 Jan Kuik cum uxoreKerkpoortstraat 5bakker, mr.bestaet soober18:16:00 cg3:16:00 cg2095v
5 Jan Kuik cum uxoreZuiderhaven 40bakker, mr.bestaet soober18:16:00 cg3:16:00 cg2095v
5 Abel Dirks 5-053Grote Kerkstraat 24schoenmaeker, mr.bestaet [niet ingevuld]18:16:00 cg3:16:00 cg2084v
5 Abel Dirks 5-053Heiligeweg 19schoenmaeker, mr.bestaet [niet ingevuld]18:16:00 cg3:16:00 cg2084v
7 R. de Swart Kerkpoortstraat 5clercq ter secretaryebestaet maetigh18:16:00 cg3:16:00 cg20125v
7 R. de Swart Zuiderhaven 40clercq ter secretaryebestaet maetigh18:16:00 cg3:16:00 cg20125v
8 Hendrik Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering18:17:00 cg3:17:00 cg42138v
8 Hendrik Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40weevergering18:17:00 cg3:17:00 cg42138v
2 Abe Lenses cum uxoreKerkpoortstraat 5ruilerbuiter18:17:00 cg3:17:00 cg2426v
2 Abe Lenses cum uxoreZuiderhaven 40ruilerbuiter18:17:00 cg3:17:00 cg2426v
3 Tytte Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5zoutkeet, werken inbestaen geringh18:17:00 cg3:17:00 cg4253v
3 Tytte Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40zoutkeet, werken inbestaen geringh18:17:00 cg3:17:00 cg4253v
2 Harmen Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5bontweverbestaet sober18:17:00 cg3:17:00 cg4221v
2 Harmen Jansen cum uxoreZuiderhaven 40bontweverbestaet sober18:17:00 cg3:17:00 cg4221v
1 Wopke Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5pottebackersknegt18:17:00 cg3:17:00 cg4213r
1 Wopke Jansen cum uxoreZuiderhaven 40pottebackersknegt18:17:00 cg3:17:00 cg4213r
4 Frans Mathijssen cum uxore4-215/2Zuiderhaven 38weeverbestaet geringh18:17:00 cg3:17:00 cg4275v
5 Wyger Jarigs cum uxore5-020Kleine Kerkstraat 6weeverbestaet geringh18:17:00 cg3:17:00 cg4281v
4 Jacobus Pytters cum uxore4-237 molenmaekersknegtbestaet gemeen18:17:00 cg3:17:00 cg4277r
5 Johannes van Zeyst cum uxoreKerkpoortstraat 5toornblaeserbestaet gemeen18:17:00 cg3:17:00 cg4284v
5 Johannes van Zeyst cum uxoreZuiderhaven 40toornblaeserbestaet gemeen18:17:00 cg3:17:00 cg4284v
6 Jacob Harmens Kerkpoortstraat 5rentenier18:19:00 cg3:19:00 cg10101v
6 Jacob Harmens Zuiderhaven 40rentenier18:19:00 cg3:19:00 cg10101v
5burgemeester van Sloten weduweKerkpoortstraat 5bestaet wel18:19:00 cg3:19:00 cg1084v
5burgemeester van Sloten weduweZuiderhaven 40bestaet wel18:19:00 cg3:19:00 cg1084v
6 Pieter Gosses weduweKerkpoortstraat 5rentenierschebestaet gemeen18:19:00 cg3:19:00 cg10109v
6 Pieter Gosses weduweZuiderhaven 40rentenierschebestaet gemeen18:19:00 cg3:19:00 cg10109v
7 Yske Klaeses 7-104Voorstraat 15scheeps- en huistimmermanbestaet maetigh wel18:19:00 cg3:19:00 cg10128r
1 Zeelis Stijl Kerkpoortstraat 5rentenierwelgesteld18:19:00 cg3:19:00 cg1017r
1 Zeelis Stijl Zuiderhaven 40rentenierwelgesteld18:19:00 cg3:19:00 cg1017r
1 Claas Haukema weduwe1-072Noorderhaven 63winkeliersebestaet wel18:19:00 cg3:19:00 cg109r
4 Freerk Wybrens cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh19:00:00 cg3:00:00 cg2076v
4 Freerk Wybrens cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh19:00:00 cg3:00:00 cg2076v
3 Tjebbe Heerkes cum uxore3-196Heiligeweg 66kuiper, mr.bestaet gemeen19:01:00 cg3:01:00 cg2154v
6 Jan Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5chirurgijn, mr.bestaet gemeen19:01:00 cg3:01:00 cg21106r
6 Jan Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40chirurgijn, mr.bestaet gemeen19:01:00 cg3:01:00 cg21106r
4 Simon Sjoerds cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermanvan gering bestaen19:01:00 cg3:01:00 cg2174v
4 Simon Sjoerds cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermanvan gering bestaen19:01:00 cg3:01:00 cg2174v
4 Gerrit Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering19:01:00 cg3:01:00 cg2461v
4 Gerrit Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40weevergering19:01:00 cg3:01:00 cg2461v
4 Evert Jansen cum uxore4-074Rozengracht 37ijsersmidgering19:01:00 cg3:01:00 cg2463r
2 Beernt Beernts cum uxoreKerkpoortstraat 5weever, mr.19:01:00 cg3:01:00 cg2122r
2 Beernt Beernts cum uxoreZuiderhaven 40weever, mr.19:01:00 cg3:01:00 cg2122r
2 Sytse Gerrits Kerkpoortstraat 5onderbaes op een panwerk19:01:00 cg3:01:00 cg2119v
2 Sytse Gerrits Zuiderhaven 40onderbaes op een panwerk19:01:00 cg3:01:00 cg2119v
3 Jurjen Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5geringh bestaen19:01:00 cg3:01:00 cg2140r
3 Jurjen Jansen cum uxoreZuiderhaven 40geringh bestaen19:01:00 cg3:01:00 cg2140r
2 Claas Harmens 2-070Zoutsloot 88weever19:01:00 cg3:01:00 cg2127r
2 Claas Harmens 2-070Herenwaltje 11weever19:01:00 cg3:01:00 cg2127r
3 Jan Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet maetigh19:01:00 cg3:01:00 cg2140r
3 Jan Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet maetigh19:01:00 cg3:01:00 cg2140r
8 Luitjen Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5ijsersmidbestaet geringh19:01:00 cg3:01:00 cg21141r
8 Luitjen Pytters cum uxoreZuiderhaven 40ijsersmidbestaet geringh19:01:00 cg3:01:00 cg21141r
8 Pytter Hylkes cum uxoreKerkpoortstraat 5timmermanbestaet maetigh19:01:00 cg3:01:00 cg21150r
8 Pytter Hylkes cum uxoreZuiderhaven 40timmermanbestaet maetigh19:01:00 cg3:01:00 cg21150r
1 Jan Pieters Oldaen of suikerrafineerderije, voor knegt en meydKerkpoortstraat 519:04:00 cg3:04:00 cg209v
1 Jan Pieters Oldaen of suikerrafineerderije, voor knegt en meydZuiderhaven 4019:04:00 cg3:04:00 cg209v
1 Jacob Lourens cum uxoreKerkpoortstraat 5winkeliergeringh van bestaen19:05:00 cg3:05:00 cg5017r
1 Jacob Lourens cum uxoreZuiderhaven 40winkeliergeringh van bestaen19:05:00 cg3:05:00 cg5017r
1 Johannes Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5stokersknegt19:05:00 cg3:05:00 cg506v
1 Johannes Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40stokersknegt19:05:00 cg3:05:00 cg506v
2 Hendrik Merkus cum uxoreKerkpoortstraat 5weever19:05:00 cg3:05:00 cg5030r
2 Hendrik Merkus cum uxoreZuiderhaven 40weever19:05:00 cg3:05:00 cg5030r
4 Pytter Pyters weduweKerkpoortstraat 5spoelstergering19:05:00 cg3:05:00 cg5067r
4 Pytter Pyters weduweZuiderhaven 40spoelstergering19:05:00 cg3:05:00 cg5067r
4 Theunis Wouters 4-068Kerkpoortstraat 57turfdraegerbestaet geringh19:05:00 cg3:05:00 cg1262r
8 Horatius van Seyst cum uxore8-169Zuiderhaven 47weeverbestaet geringh19:05:00 cg3:05:00 cg50153v
7vroedsman Klinckhaemer cum uxore7-058Sint Jacobstraat 4kalkverkooperbestaet geringh19:05:00 cg3:05:00 cg50123v
8 Fedrik Allerts 8-115/3Vijverstraat 24kooldraegerbestaet gering19:08:00 cg3:08:00 cg30145v
1 Dirk Annes weduweKerkpoortstraat 5costerinne van de doopsgesinde gemeente19:08:00 cg3:08:00 cg3016r
1 Dirk Annes weduweZuiderhaven 40costerinne van de doopsgesinde gemeente19:08:00 cg3:08:00 cg3016r
3 Beernt Hendriks cum uxore3-124Fabrieksstraat 24weeverbestaet reedelijk wel19:08:00 cg3:08:00 cg3049r
1 Gijsbert Johannes cum uxoreKerkpoortstraat 5leertouwerbestaet reedelijk19:08:00 cg3:08:00 cg3014r
1 Gijsbert Johannes cum uxoreZuiderhaven 40leertouwerbestaet reedelijk19:08:00 cg3:08:00 cg3014r
3 Beernt Lammerts 3-103Molenpad 9bestaet reedelijk19:08:00 cg3:08:00 cg3047r
4 Jan Wouters cum uxore4-055Hofstraat 47weeverbestaet geringh19:08:00 cg3:08:00 cg3060v
5 Harmen Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen19:08:00 cg3:08:00 cg3089v
5 Harmen Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen19:08:00 cg3:08:00 cg3089v
5 Willem Claesen cum uxore5-117Heiligeweg 26winkelierbestaet gemeen19:08:00 cg3:08:00 cg3093r
4 Sjoerd Rommerts cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebackersknegt, mr.bestaet matigh wel19:08:00 cg3:08:00 cg3072v
4 Sjoerd Rommerts cum uxoreZuiderhaven 40pannebackersknegt, mr.bestaet matigh wel19:08:00 cg3:08:00 cg3072v
4 Hendrik Alberts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen19:08:00 cg3:08:00 cg3064v
4 Hendrik Alberts cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen19:08:00 cg3:08:00 cg3064v
4 Taeke Jelles cum uxore4-188Spinhuisstraat 1weeverbestaet geringh19:08:00 cg3:08:00 cg3073v
3 Hendrik Claever cum uxoreKerkpoortstraat 5winkeltje, kleinbestaet reedelijk19:08:00 cg3:08:00 cg3054v
3 Hendrik Claever cum uxoreZuiderhaven 40winkeltje, kleinbestaet reedelijk19:08:00 cg3:08:00 cg3054v
6 Sipke Cornelis cum uxoreKerkpoortstraat 5boomwagterbestaet geringh19:08:00 cg3:08:00 cg30101v
6 Sipke Cornelis cum uxoreZuiderhaven 40boomwagterbestaet geringh19:08:00 cg3:08:00 cg30101v
4 Gerrit Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet maetigh19:08:00 cg3:08:00 cg3075r
4 Gerrit Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet maetigh19:08:00 cg3:08:00 cg3075r
5 Harrit Eeuwes cum uxore5-101 0turfdraegerbestaet maetigh19:13:00 cg3:13:00 cg3191r
5 Claes Ydes Wijngaerden cum uxore5-050Heiligeweg 27schoolmeesterbestaet gemeen19:13:00 cg3:13:00 cg3184v
4 Johannes Gerryts cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebackerskneght, mr.bestaet matigh nae sijn doen19:13:00 cg3:13:00 cg3172v
4 Johannes Gerryts cum uxoreZuiderhaven 40pannebackerskneght, mr.bestaet matigh nae sijn doen19:13:00 cg3:13:00 cg3172v
4 Ewout Franck cum uxoreKerkpoortstraat 5hovenierbestaet geringh19:13:00 cg3:13:00 cg3168v
4 Ewout Franck cum uxoreZuiderhaven 40hovenierbestaet geringh19:13:00 cg3:13:00 cg3168v
6 Hendrik Willems Kerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk wel19:13:00 cg3:13:00 cg31112v
6 Hendrik Willems Zuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk wel19:13:00 cg3:13:00 cg31112v
6 Tytte Jans cum uxore6-130Lanen 12stuirman, vaerd voorbestaet gemeen19:13:00 cg3:13:00 cg31113v
6 Tytte Jans cum uxore6-130Lanen 14stuirman, vaerd voorbestaet gemeen19:13:00 cg3:13:00 cg31113v
2 Dirk Lourens cum uxoreKerkpoortstraat 5koopmanskneght19:13:00 cg3:13:00 cg3133r
2 Dirk Lourens cum uxoreZuiderhaven 40koopmanskneght19:13:00 cg3:13:00 cg3133r
1 Jan Egberts Kerkpoortstraat 5pannebackersknegt, mr.19:13:00 cg3:13:00 cg313r
1 Jan Egberts Zuiderhaven 40pannebackersknegt, mr.19:13:00 cg3:13:00 cg313r
2 Leendert Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weever19:13:00 cg3:13:00 cg3124r
2 Leendert Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weever19:13:00 cg3:13:00 cg3124r
1 Pieter Gerardus man en vrouwKerkpoortstraat 5metselaar, mr. en een klein winkeltje19:14:00 cg3:14:00 cg201r
1 Pieter Gerardus man en vrouwZuiderhaven 40metselaar, mr. en een klein winkeltje19:14:00 cg3:14:00 cg201r
3 Hans Jetses weduwe3-112Kerkpoortstraat 55backerinnebestaet just om haer cost te winnen19:15:00 cg3:15:00 cg1248r
4 Harmen Jansen cum uxore4-071Kerkpoortstraat 67weevergering19:17:00 cg3:17:00 cg3362v
4 Haytse Wybrens cum uxore4-107Romastraat 12weverbestaet geringh19:17:00 cg3:17:00 cg4066r
5 Willem Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen19:17:00 cg3:17:00 cg4089r
5 Willem Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen19:17:00 cg3:17:00 cg4089r
6 Jan Sybrens cum uxore6-030Voorstraat 16adsistentbestaet geringh19:17:00 cg3:17:00 cg40103r
7 Miechiel Rienks cum uxore7-041Rommelhaven 24bierdraegerbestaet geringh19:17:00 cg3:17:00 cg33121r
8 Jacob Wiersma weduweKerkpoortstraat 5bakkerinnebestaet geringh20:00:00 cg3:00:00 cg30135v
8 Jacob Wiersma weduweZuiderhaven 40bakkerinnebestaet geringh20:00:00 cg3:00:00 cg30135v
8 Johannes Freerks cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermansknegtbestaet geringh20:00:00 cg3:00:00 cg23137v
8 Johannes Freerks cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermansknegtbestaet geringh20:00:00 cg3:00:00 cg23137v
8 Heere Ruurds cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermanbestaet maetigh20:00:00 cg3:00:00 cg50137r
8 Heere Ruurds cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermanbestaet maetigh20:00:00 cg3:00:00 cg50137r
8 Pytter Luikas cum uxoreKerkpoortstraat 5ijsersmidbestaet geringh20:00:00 cg3:00:00 cg23141r
8 Pytter Luikas cum uxoreZuiderhaven 40ijsersmidbestaet geringh20:00:00 cg3:00:00 cg23141r
8 Syble Hayes cum uxore8-079/2Herenknechtenkamerstraat 19stuirman, vaert voorbestaet gemeen20:00:00 cg3:00:00 cg41141v
9 Wiltje Ages cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergemeen20:00:00 cg3:00:00 cg23155r
9 Wiltje Ages cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergemeen20:00:00 cg3:00:00 cg23155r
8 Symon Fokkes weduweKerkpoortstraat 5sonder bedrijffbestaet maetigh wel20:00:00 cg3:00:00 cg10134r
8 Symon Fokkes weduweZuiderhaven 40sonder bedrijffbestaet maetigh wel20:00:00 cg3:00:00 cg10134r
8 Leendert Luitjens cum uxoreKerkpoortstraat 5ijsersmidbestaet geringh20:00:00 cg3:00:00 cg40135r
8 Leendert Luitjens cum uxoreZuiderhaven 40ijsersmidbestaet geringh20:00:00 cg3:00:00 cg40135r
2 Taewis Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5bakkersknegt20:00:00 cg3:00:00 cg2028v
2 Taewis Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40bakkersknegt20:00:00 cg3:00:00 cg2028v
2 Jan Everts cum uxoreKerkpoortstraat 5weever20:00:00 cg3:00:00 cg2337r
2 Jan Everts cum uxoreZuiderhaven 40weever20:00:00 cg3:00:00 cg2337r
1 Jan Claesen cum uxoreKerkpoortstraat 5weever20:00:00 cg3:00:00 cg2315r
1 Jan Claesen cum uxoreZuiderhaven 40weever20:00:00 cg3:00:00 cg2315r
3 Jan Arents cum uxore3-046Franekereind 27weeverbestaet geringh20:00:00 cg3:00:00 cg2343r
1 Tjalling Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5schoenlapper20:00:00 cg3:00:00 cg203r
1 Tjalling Jansen cum uxoreZuiderhaven 40schoenlapper20:00:00 cg3:00:00 cg203r
1 Gerrit Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5gleijbakkersknegtbestaet gemeen20:00:00 cg3:00:00 cg405v
1 Gerrit Pytters cum uxoreZuiderhaven 40gleijbakkersknegtbestaet gemeen20:00:00 cg3:00:00 cg405v
2 Simon Meyles cum uxore2-027 molenaar, mr.bestaet maetigh20:00:00 cg3:00:00 cg2322v
2 Bauke Reinders cum uxoreKerkpoortstraat 5modderleyker20:00:00 cg3:00:00 cg3034r
2 Bauke Reinders cum uxoreZuiderhaven 40modderleyker20:00:00 cg3:00:00 cg3034r
1 Claas Jacobs cum uxore1-062Zoutsloot 28turfdraeger20:00:00 cg3:00:00 cg417v
2 Anthoni Gerardi weduwe2-116Hoogstraat 10bestaet redelijk wel20:00:00 cg3:00:00 cg2033r
5 Thijs Nanninghs cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerendspersoonvan gemeen bestaen20:00:00 cg3:00:00 cg2395r
5 Thijs Nanninghs cum uxoreZuiderhaven 40vaerendspersoonvan gemeen bestaen20:00:00 cg3:00:00 cg2395r
5 Gerrit Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdraegerbestaet maetigh20:00:00 cg3:00:00 cg2194r
5 Gerrit Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40turfdraegerbestaet maetigh20:00:00 cg3:00:00 cg2194r
4 Harmen Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering20:00:00 cg3:00:00 cg2372r
4 Harmen Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weevergering20:00:00 cg3:00:00 cg2372r
4 Jan Wiglinghuisen cum uxoreKerkpoortstraat 5wijnsteekersknegtbestaet maetigh20:00:00 cg3:00:00 cg2369v
4 Jan Wiglinghuisen cum uxoreZuiderhaven 40wijnsteekersknegtbestaet maetigh20:00:00 cg3:00:00 cg2369v
4 Uilke Meelis cum uxore4-044Raamstraat 3waegenaerbestaet geringh20:00:00 cg3:00:00 cg2359v
5 Jacob Jelles cum uxore5-116Heiligeweg 28slotmaeker, mr.bestaet maetigh20:01:00 cg3:01:00 cg2293r
6 Sjouke Geerts cum uxore6-122Lanen 28kooltjerbestaet gemeen20:01:00 cg3:01:00 cg22112v
2 Claas Norel cum uxoreKerkpoortstraat 5timmerman, mr.bestaet geringh20:01:00 cg3:01:00 cg2225r
2 Claas Norel cum uxoreZuiderhaven 40timmerman, mr.bestaet geringh20:01:00 cg3:01:00 cg2225r
3 Beernt Jansen belast met een swaer huisgesinKerkpoortstraat 5weever, mr.bestaet maetigh20:01:00 cg3:01:00 cg1538v
3 Beernt Jansen belast met een swaer huisgesinZuiderhaven 40weever, mr.bestaet maetigh20:01:00 cg3:01:00 cg1538v
1 Gerryt Gerrits cum uxore1-091Bildtstraat 5schoenmaeker, mr.gemeen bestaen20:01:00 cg3:01:00 cg2210v
2 Beernt Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weverbestaet maetigh20:01:00 cg3:01:00 cg2229r
2 Beernt Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weverbestaet maetigh20:01:00 cg3:01:00 cg2229r
3 Jan Gerrits Kerkpoortstraat 5weever, mr.gemeen bestaen20:01:00 cg3:01:00 cg2239r
3 Jan Gerrits Zuiderhaven 40weever, mr.gemeen bestaen20:01:00 cg3:01:00 cg2239r
2 Heere Wybrens cum uxoreKerkpoortstraat 5waterhaelder voor een zoutkeet20:01:00 cg3:01:00 cg2237r
2 Heere Wybrens cum uxoreZuiderhaven 40waterhaelder voor een zoutkeet20:01:00 cg3:01:00 cg2237r
3 Johannes Johannes cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet redelijk20:03:00 cg3:03:00 cg3042r
3 Johannes Johannes cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet redelijk20:03:00 cg3:03:00 cg3042r
2 Jacob Poppes cum uxore2-099Hoogstraat 34turfvoerder20:03:00 cg3:03:00 cg3030r
2 Beernt Beernts cum uxore2-071/2 weever20:03:00 cg3:03:00 cg3027r
2 Oene Fokkes cum uxoreKerkpoortstraat 5weever20:03:00 cg3:03:00 cg3029v
2 Oene Fokkes cum uxoreZuiderhaven 40weever20:03:00 cg3:03:00 cg3029v
2 Harmen Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5weever20:03:00 cg3:03:00 cg3030r
2 Harmen Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40weever20:03:00 cg3:03:00 cg3030r
2 Jacob Wybrens cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeyder20:03:00 cg3:03:00 cg3022v
2 Jacob Wybrens cum uxoreZuiderhaven 40arbeyder20:03:00 cg3:03:00 cg3022v
6 Aukjen Baukes weduweKerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet gemeen20:03:00 cg3:03:00 cg30106v
6 Aukjen Baukes weduweZuiderhaven 40arbeydsterbestaet gemeen20:03:00 cg3:03:00 cg30106v
5 Lammert Sybrens cum uxore5-148Schritsen 49scheepstimmerknegtbestaet reedelijk20:05:00 cg3:05:00 cg4198v
3 Evert Jansen cum uxore3-080Kerkpoortstraat 9weeverbestaet maetigh20:05:00 cg3:05:00 cg4145v
1 Cornelis Block cum uxoreKerkpoortstraat 5glaesemaeker, mr.van gering bestaen20:08:00 cg3:08:00 cg212r
1 Cornelis Block cum uxoreZuiderhaven 40glaesemaeker, mr.van gering bestaen20:08:00 cg3:08:00 cg212r
1 Jacob Tjerks cum uxoreKerkpoortstraat 5soutdraeger20:08:00 cg3:08:00 cg2115r
1 Jacob Tjerks cum uxoreZuiderhaven 40soutdraeger20:08:00 cg3:08:00 cg2115r
4 Jan Harmens cum uxore4-156Brouwersstraat 19blauferver, mr.van maetigh bestaen20:08:00 cg3:08:00 cg2170r
6 Reynder Jansen Kerkpoortstraat 5metselaerbestaet maetigh20:08:00 cg3:08:00 cg21110v
6 Reynder Jansen Zuiderhaven 40metselaerbestaet maetigh20:08:00 cg3:08:00 cg21110v
8 Tymon Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos op 't admiraliteyts jagtbestaet maetigh20:09:00 cg3:09:00 cg20146r
8 Tymon Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40matroos op 't admiraliteyts jagtbestaet maetigh20:09:00 cg3:09:00 cg20146r
8 Andle Bonnes cum uxoreKerkpoortstraat 5stuirmanbestaet matigh20:09:00 cg3:09:00 cg43148r
8 Andle Bonnes cum uxoreZuiderhaven 40stuirmanbestaet matigh20:09:00 cg3:09:00 cg43148r
6 Ellert Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5timmerman, mr.bestaet maetigh20:09:00 cg3:09:00 cg20116v
6 Ellert Jansen cum uxoreZuiderhaven 40timmerman, mr.bestaet maetigh20:09:00 cg3:09:00 cg20116v
2 Jan Jacobs weduwe2-136Scheerstraat 10smidswinkel, houdende eenbestaet gemeen20:09:00 cg3:09:00 cg4332r
1 Dirk Jacobs cum uxore1-013Noorderhaven 27kladschilder20:09:00 cg3:09:00 cg432v
1 Dirk Jacobs cum uxore1-013Zeepziederstraat 1kladschilder20:09:00 cg3:09:00 cg432v
1 Sjoerd Harmens cum uxore1-006Noorderhaven 13schoenmaeker, mr.bestaet wel20:09:00 cg3:09:00 cg201v
2 Jelle Jocchums cum uxore2-050 scheepstimmerman20:09:00 cg3:09:00 cg4324v
2 Sible Lodewijks cum uxoreKerkpoortstraat 5wever20:09:00 cg3:09:00 cg2036v
2 Sible Lodewijks cum uxoreZuiderhaven 40wever20:09:00 cg3:09:00 cg2036v
1 Johannes Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5bierdraeger20:09:00 cg3:09:00 cg2016v
1 Johannes Jansen cum uxoreZuiderhaven 40bierdraeger20:09:00 cg3:09:00 cg2016v
4 Lolle Heyns cum uxoreKerkpoortstraat 5blauferversknegtbestaet maetigh wel20:09:00 cg3:09:00 cg2069v
4 Lolle Heyns cum uxoreZuiderhaven 40blauferversknegtbestaet maetigh wel20:09:00 cg3:09:00 cg2069v
5 Beernt Hendriks cum uxore5-084Grote Kerkstraat 38weeverbestaet maetigh20:09:00 cg3:09:00 cg2088v
5 Evert Poulus cum uxoreKerkpoortstraat 5riedmaekerbestaet wel20:09:00 cg3:09:00 cg2089r
5 Evert Poulus cum uxoreZuiderhaven 40riedmaekerbestaet wel20:09:00 cg3:09:00 cg2089r
5 Theunis Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5verkenslaegerbestaet gemeen20:09:00 cg3:09:00 cg2097r
5 Theunis Dirks cum uxoreZuiderhaven 40verkenslaegerbestaet gemeen20:09:00 cg3:09:00 cg2097r
4 Frans Zeeman weduweKerkpoortstraat 5sonder bedrijfvan gemeen bestaen20:09:00 cg3:09:00 cg2076v
4 Frans Zeeman weduweZuiderhaven 40sonder bedrijfvan gemeen bestaen20:09:00 cg3:09:00 cg2076v
4 Hendrik Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5ijsersmid, mr.bestaet reedelijk wel20:09:00 cg3:09:00 cg2077v
4 Hendrik Dirks cum uxoreZuiderhaven 40ijsersmid, mr.bestaet reedelijk wel20:09:00 cg3:09:00 cg2077v
4 Regt Symons cum uxore4-131Hofstraat 25vaerendspersoonseer geringh20:09:00 cg3:09:00 cg4368r
4 Jurjen Everts cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebakkersknegtvan geringh bestaen20:09:00 cg3:09:00 cg4371v
4 Jurjen Everts cum uxoreZuiderhaven 40pannebakkersknegtvan geringh bestaen20:09:00 cg3:09:00 cg4371v
4 Sent Ypes cum uxore4-085Hofstraat 8haerweever, mr.bestaet maetigh wel20:09:00 cg3:09:00 cg2064r
4 Sent Ypes cum uxore4-085Rozengracht 31haerweever, mr.bestaet maetigh wel20:09:00 cg3:09:00 cg2064r
5 Jan Wijngaerden cum uxoreKerkpoortstraat 5kleermaeker, mr.bestaet maetigh20:09:00 cg3:09:00 cg2095v
5 Jan Wijngaerden cum uxoreZuiderhaven 40kleermaeker, mr.bestaet maetigh20:09:00 cg3:09:00 cg2095v
4 Harmen Beernts cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering20:10:00 cg3:10:00 cg3264v
4 Harmen Beernts cum uxoreZuiderhaven 40weevergering20:10:00 cg3:10:00 cg3264v
6 Douwe Jacobs Kerkpoortstraat 5renteniergemeen20:12:00 cg3:12:00 cg10104r
6 Douwe Jacobs Zuiderhaven 40renteniergemeen20:12:00 cg3:12:00 cg10104r
7 Gerlof Wygers Kerkpoortstraat 5wolkammersknegtbestaet wel20:12:00 cg3:12:00 cg10130v
7 Gerlof Wygers Zuiderhaven 40wolkammersknegtbestaet wel20:12:00 cg3:12:00 cg10130v
8 Helena Kuik een weduwe8-144Jan Ruurdstraat 3bestaet maetigh20:12:00 cg3:12:00 cg10150r
2burgemeester Tabes Kerkpoortstraat 5bestaet wel20:12:00 cg3:12:00 cg1035r
2burgemeester Tabes Zuiderhaven 40bestaet wel20:12:00 cg3:12:00 cg1035r
1 Douwe Arjens cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermansknegt20:17:00 cg3:17:00 cg516v
1 Douwe Arjens cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermansknegt20:17:00 cg3:17:00 cg516v
2 Alle Jacobs cum uxore2-097Hoogstraat 38ijsersmid, mr.20:17:00 cg3:17:00 cg5130r
2 Harmen Arents cum uxore2-087Wortelstraat 8weever20:17:00 cg3:17:00 cg5126v
4 Jan Blom cum uxore4-065Rapenburg 6weevergering20:17:00 cg3:17:00 cg5161v
5 Gerrit Aarents cum uxore5-102/2 0weeverbestaet gemeen20:17:00 cg3:17:00 cg2491r
8 Hendrik Cornelis cum uxoreKerkpoortstraat 5timmerman, mr.bestaet [niet ingevuld]20:17:00 cg3:17:00 cg51148r
8 Hendrik Cornelis cum uxoreZuiderhaven 40timmerman, mr.bestaet [niet ingevuld]20:17:00 cg3:17:00 cg51148r
8 Pieter Reynders weduweKerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh20:17:00 cg3:17:00 cg51152r
8 Pieter Reynders weduweZuiderhaven 40naysterbestaet geringh20:17:00 cg3:17:00 cg51152r
2 Bauke Jilts cum uxore2-090Hoogstraat 45winkelier en weeverbestaet reedelijk wel21:00:00 cg3:00:00 cg2129r
8 Haringh Claeses weduwe8-049Weeshuisstraat 21sonder bedrijffbestaet maetigh21:01:00 cg3:01:00 cg30138v
4 Beernt Beernts Loman cum uxore4-066Rapenburg 6weeverbestaet reedelijk21:01:00 cg3:01:00 cg3062r
4 Jan Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering21:01:00 cg3:01:00 cg3062r
4 Jan Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40weevergering21:01:00 cg3:01:00 cg3062r
5 Cornelis Annes cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk21:01:00 cg3:01:00 cg3089r
5 Cornelis Annes cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk21:01:00 cg3:01:00 cg3089r
4 Age Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5winkelierbestaet maetigh wel21:01:00 cg3:01:00 cg3058v
4 Age Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40winkelierbestaet maetigh wel21:01:00 cg3:01:00 cg3058v
4 Auke Claeses cum uxoreKerkpoortstraat 5bierdraegerbestaet geringh21:01:00 cg3:01:00 cg3057v
4 Auke Claeses cum uxoreZuiderhaven 40bierdraegerbestaet geringh21:01:00 cg3:01:00 cg3057v
5 Jan Harmens 5-155Lanen 54schoolmeesterbestaet maetigh21:04:00 cg3:04:00 cg2096r
5 Wopke Aedsgers cum uxore5-069Spekmarkt 1matroos op 't admiraliteytsjagtbestaet gemeen21:05:00 cg3:05:00 cg2287r
6 Wyger Alberts cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermansknegtbestaet gemeen21:05:00 cg3:05:00 cg22104v
6 Wyger Alberts cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermansknegtbestaet gemeen21:05:00 cg3:05:00 cg22104v
3 Harmen Hendriks cum uxore3-124/3 weeverbestaet taemelijk21:05:00 cg3:05:00 cg2249v
5 Heere Hoytes cum uxore5-076Heiligeweg 13turfvoerdervan gemeen bestaen21:09:00 cg3:09:00 cg4187v
5 Hille Claeses cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdraegerbestaet gemeen21:09:00 cg3:09:00 cg4181r
5 Hille Claeses cum uxoreZuiderhaven 40turfdraegerbestaet gemeen21:09:00 cg3:09:00 cg4181r
3 Tjeerd Oebles cum uxore waer onder een costgangerKerkpoortstraat 5weeverbestaet redelijk wel21:13:00 cg3:13:00 cg4047v
3 Tjeerd Oebles cum uxore waer onder een costgangerZuiderhaven 40weeverbestaet redelijk wel21:13:00 cg3:13:00 cg4047v
1 Pieter Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5weever21:13:00 cg3:13:00 cg4010v
1 Pieter Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40weever21:13:00 cg3:13:00 cg4010v
9 Foeke Feddes cum uxoreKerkpoortstraat 5koemelkerbestaet maetigh21:13:00 cg3:13:00 cg40155v
9 Foeke Feddes cum uxoreZuiderhaven 40koemelkerbestaet maetigh21:13:00 cg3:13:00 cg40155v
6 Eerk Jansen cum uxore6-107Lanen 71blauferwersknegtbestaet reedelijk21:13:00 cg3:13:00 cg40111r
7 Geert Gerrits cum uxore7-010Voorstraat 71coopmanbestaet maetigh21:15:00 cg3:15:00 cg21118v
5 Pytter Reynders cum uxore5-023Kleine Kerkstraat 4timmermanbestaet gemeen21:15:00 cg3:15:00 cg2182r
3 Hendrik Fransen cum uxore3-011Oosterkeetstraat 5timmerman, mr.bestaet maetigh21:15:00 cg3:15:00 cg2139r
5 Jan Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5weevervan geringh bestaen21:17:00 cg3:17:00 cg4292v
5 Jan Harmens cum uxoreZuiderhaven 40weevervan geringh bestaen21:17:00 cg3:17:00 cg4292v
4 Jan Ottes 4-070Kerkpoortstraat 65weeverbestaet maetig wel22:00:00 cg3:00:00 cg2062v
5 Gerrit Geerts cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermannestaet gemeen22:00:00 cg3:00:00 cg2393r
5 Gerrit Geerts cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermannestaet gemeen22:00:00 cg3:00:00 cg2393r
8 Jan Holkes cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermanbestaet maetigh22:00:00 cg3:00:00 cg21138v
8 Jan Holkes cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermanbestaet maetigh22:00:00 cg3:00:00 cg21138v
1 Wybe Dirks cum uxore1-085Bildtstraat 18backer, mr.een gemeen bestaen22:00:00 cg3:00:00 cg219v
2 Hendrik Heermans cum uxoreKerkpoortstraat 5redelijk wel doch tegenwoordig niets bij de hand22:00:00 cg3:00:00 cg2128v
2 Hendrik Heermans cum uxoreZuiderhaven 40redelijk wel doch tegenwoordig niets bij de hand22:00:00 cg3:00:00 cg2128v
2 Heere Gerbens cum uxore2-093Hoogstraat 51stalman22:00:00 cg3:00:00 cg3029v
1 Joost Hendrix 1-120Zoutsloot 42weeverbestaet wel22:00:00 cg3:00:00 cg1114v
3 Jan Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk22:01:00 cg3:01:00 cg3147v
3 Jan Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk22:01:00 cg3:01:00 cg3147v
6 Aeltje Harmens weduwe en Hendrik HendrikKerkpoortstraat 5van suinigh bestaen22:01:00 cg3:01:00 cg24105v
6 Aeltje Harmens weduwe en Hendrik HendrikZuiderhaven 40van suinigh bestaen22:01:00 cg3:01:00 cg24105v
6 Jan Scheltema weduwe6-033Voorstraat 10renteniersche22:01:00 cg3:01:00 cg10103v
5 Binjamin Levi cum uxore5-011Voorstraat 76hoedschoenmaekerbestaet gemeen22:01:00 cg3:01:00 cg2480v
7 Jan Sybrens cum uxoreKerkpoortstraat 5schoenmaeker, mr.bestaet maetigh22:01:00 cg3:01:00 cg24120v
7 Jan Sybrens cum uxoreZuiderhaven 40schoenmaeker, mr.bestaet maetigh22:01:00 cg3:01:00 cg24120v
1 Tjerk Jans cum uxore1-052Zoutsloot 23steenvoe[r]dergemeen bestaen22:03:00 cg3:03:00 cg225v
1 Jan Symons cum uxoreKerkpoortstraat 5metselaermaetig van bestaen22:03:00 cg3:03:00 cg2215v
1 Jan Symons cum uxoreZuiderhaven 40metselaermaetig van bestaen22:03:00 cg3:03:00 cg2215v
2 Douwe Gabbes cum uxoreKerkpoortstraat 5timmerman, mr. en winkelier22:03:00 cg3:03:00 cg2237v
2 Douwe Gabbes cum uxoreZuiderhaven 40timmerman, mr. en winkelier22:03:00 cg3:03:00 cg2237v
4 Pieter Scheltema Kerkpoortstraat 5weeversbaesvan geringh bestaen22:03:00 cg3:03:00 cg2271v
4 Pieter Scheltema Zuiderhaven 40weeversbaesvan geringh bestaen22:03:00 cg3:03:00 cg2271v
4 Dirk Hessels cum uxoreKerkpoortstraat 5kooperslaegergering22:03:00 cg3:03:00 cg2258r
4 Dirk Hessels cum uxoreZuiderhaven 40kooperslaegergering22:03:00 cg3:03:00 cg2258r
6 Teuntje Feykes Kerkpoortstraat 5renteniersche22:05:00 cg3:05:00 cg10104v
6 Teuntje Feykes Zuiderhaven 40renteniersche22:05:00 cg3:05:00 cg10104v
6 Pyttje Jans een weduweKerkpoortstraat 5renteniersche22:05:00 cg3:05:00 cg10104v
6 Pyttje Jans een weduweZuiderhaven 40renteniersche22:05:00 cg3:05:00 cg10104v
6 Rinske Jans een weduweKerkpoortstraat 5bestaet reedelijk wel22:05:00 cg3:05:00 cg10108r
6 Rinske Jans een weduweZuiderhaven 40bestaet reedelijk wel22:05:00 cg3:05:00 cg10108r
7 Dirk Hugens weduweKerkpoortstraat 5winkelierschebestaet maetigh wel22:05:00 cg3:05:00 cg10119v
7 Dirk Hugens weduweZuiderhaven 40winkelierschebestaet maetigh wel22:05:00 cg3:05:00 cg10119v
7 Jacob Willems Kerkpoortstraat 5castmaekerbestaet maetigh22:05:00 cg3:05:00 cg10127r
7 Jacob Willems Zuiderhaven 40castmaekerbestaet maetigh22:05:00 cg3:05:00 cg10127r
8 Ruird Robijns cum uxore8-089Vijver 6sonder bedrijffbestaet geringh22:08:00 cg3:08:00 cg30142v
8 Sybrand Taekes cum uxoreKerkpoortstraat 5schipperbestaet maetigh22:08:00 cg3:08:00 cg30140r
8 Sybrand Taekes cum uxoreZuiderhaven 40schipperbestaet maetigh22:08:00 cg3:08:00 cg30140r
4 Jan Jocchums cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergering bestaen22:09:00 cg3:09:00 cg5260r
4 Jan Jocchums cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergering bestaen22:09:00 cg3:09:00 cg5260r
4 Hendrik Reidhorst cum uxore4-008 bestaet maetigh22:09:00 cg3:09:00 cg5257r
6 Pytter Alberts cum uxoreKerkpoortstraat 5sleefmaekerbestaet gemeen22:11:00 cg3:11:00 cg20104v
6 Pytter Alberts cum uxoreZuiderhaven 40sleefmaekerbestaet gemeen22:11:00 cg3:11:00 cg20104v
5 Pieter Jocchums cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerendspersoonbestaet gemeen22:11:00 cg3:11:00 cg2085v
5 Pieter Jocchums cum uxoreZuiderhaven 40vaerendspersoonbestaet gemeen22:11:00 cg3:11:00 cg2085v
5 Jan Schonebeecq weduwe5-058Grote Kerkstraat 14bestaet reedelijk22:11:00 cg3:11:00 cg2085r
4 Philippus Bos cum uxoreKerkpoortstraat 5van een maetig bestaen22:11:00 cg3:11:00 cg2072r
4 Philippus Bos cum uxoreZuiderhaven 40van een maetig bestaen22:11:00 cg3:11:00 cg2072r
5 Heyn Freerks cum uxore5-065Lanen 93timmermanbestaet reedelijk wel22:11:00 cg3:11:00 cg2086v
4 Beert Brouwer Kerkpoortstraat 5winkeliervan gemeen bestaen22:11:00 cg3:11:00 cg2058v
4 Beert Brouwer Zuiderhaven 40winkeliervan gemeen bestaen22:11:00 cg3:11:00 cg2058v
5 Harmen Hessels cum uxoreKerkpoortstraat 5boekebinder, mr.bestaet reedelijk22:11:00 cg3:11:00 cg2082v
5 Harmen Hessels cum uxoreZuiderhaven 40boekebinder, mr.bestaet reedelijk22:11:00 cg3:11:00 cg2082v
5 Wytse Cornelus cum uxoreKerkpoortstraat 5pottebackerbestaet gemeen22:11:00 cg3:11:00 cg2098r
5 Wytse Cornelus cum uxoreZuiderhaven 40pottebackerbestaet gemeen22:11:00 cg3:11:00 cg2098r
4 Jacobus Reeman Kerkpoortstraat 5trompetter op 't Prince Jagtbestaet van sijn tractement22:11:00 cg3:11:00 cg2079r
4 Jacobus Reeman Zuiderhaven 40trompetter op 't Prince Jagtbestaet van sijn tractement22:11:00 cg3:11:00 cg2079r
5 Jan Claeses cum uxore5-061Grote Kerkstraat 4winkelier en schoenmakerbestaet reedelijk22:11:00 cg3:11:00 cg2086r
4 Gerben Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5bestaet maetigh wel22:11:00 cg3:11:00 cg2057v
4 Gerben Pytters cum uxoreZuiderhaven 40bestaet maetigh wel22:11:00 cg3:11:00 cg2057v
5 Jan Peima 5-129Lanen 80gerechtsboodebestaet reedelijk22:11:00 cg3:11:00 cg2094v
6 Meynte Brouwer cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebakker, mr.bestaet geringh22:11:00 cg3:11:00 cg20109v
6 Meynte Brouwer cum uxoreZuiderhaven 40pannebakker, mr.bestaet geringh22:11:00 cg3:11:00 cg20109v
7 Yttje Hessels Kerkpoortstraat 5winkeliersebestaet maetigh22:11:00 cg3:11:00 cg20120r
7 Yttje Hessels Zuiderhaven 40winkeliersebestaet maetigh22:11:00 cg3:11:00 cg20120r
6 Bauke Martens 6-132Lanen 4schoenmaeker, mr.bestaet wel22:11:00 cg4:11:00 cg20113v
7 Aris Dreyer cum uxore7-104Voorstraat 15stoeldrayerbestaet maetigh wel22:11:00 cg3:11:00 cg20128r
1 Pieter R. van Arum cum uxoreKerkpoortstraat 5coopmansschrijver22:11:00 cg3:11:00 cg202r
1 Pieter R. van Arum cum uxoreZuiderhaven 40coopmansschrijver22:11:00 cg3:11:00 cg202r
2 Eelke Jelles 2-004/2Zoutsloot 93timmerman, mr.bestaet reedelijk22:11:00 cg3:11:00 cg2020r
2 Hendrik Cornelis cum uxoreKerkpoortstraat 5rentenierbestaet reedelijk22:11:00 cg3:11:00 cg2020r
2 Hendrik Cornelis cum uxoreZuiderhaven 40rentenierbestaet reedelijk22:11:00 cg3:11:00 cg2020r
2 Jan Sybes Kerkpoortstraat 5trekschipperbestaet taemelijk wel22:11:00 cg3:11:00 cg2032v
2 Jan Sybes Zuiderhaven 40trekschipperbestaet taemelijk wel22:11:00 cg3:11:00 cg2032v
3 Albert Jansen Kalkman Kerkpoortstraat 5rentenierbestaet gemeen22:11:00 cg3:11:00 cg2051r
3 Albert Jansen Kalkman Zuiderhaven 40rentenierbestaet gemeen22:11:00 cg3:11:00 cg2051r
4 Jan Bierma cum uxore4-239Zuiderstraat 16cantoorknegtvan gemeen bestaen22:13:00 cg3:13:00 cg3477v
4 Cornelis Hendriks cum uxore4-220Zuiderhaven 38ijsersmid, mr.bestaet maetigh22:14:00 cg3:14:00 cg2375r
3 Wessel Gerrits cum uxore3-034Nieuwstraat 26weeverbestaet gemeen22:14:00 cg3:14:00 cg2341v
6 Sikke Builart cum uxoreKerkpoortstraat 5beurtschipperbestaet geringh22:14:00 cg3:14:00 cg23107r
6 Sikke Builart cum uxoreZuiderhaven 40beurtschipperbestaet geringh22:14:00 cg3:14:00 cg23107r
7 Douwe Lieuwes cum uxoreKerkpoortstraat 5wagenmaeker en stads aschkarremanbestaet maetigh wel22:14:00 cg3:14:00 cg23123r
7 Douwe Lieuwes cum uxoreZuiderhaven 40wagenmaeker en stads aschkarremanbestaet maetigh wel22:14:00 cg3:14:00 cg23123r
9 Grytje Wygers een weduweKerkpoortstraat 5bleekerschebestaet geringh22:17:00 cg3:17:00 cg60155v
9 Grytje Wygers een weduweZuiderhaven 40bleekerschebestaet geringh22:17:00 cg3:17:00 cg60155v
1 Janke Wybes een weduweKerkpoortstraat 5winkeltje, kleinvan een seer geringh bestaen22:17:00 cg3:17:00 cg6211r
1 Janke Wybes een weduweZuiderhaven 40winkeltje, kleinvan een seer geringh bestaen22:17:00 cg3:17:00 cg6211r
1 Walte Hayes cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerendspersoon22:17:00 cg3:17:00 cg608v
1 Walte Hayes cum uxoreZuiderhaven 40vaerendspersoon22:17:00 cg3:17:00 cg608v
3 Hendrik Beernts cum uxore, beswaert met een swaer huisgesin3-030Nieuwstraat 33weever22:17:00 cg3:17:00 cg6440v
6 Bartel Oedses cum uxoreKerkpoortstraat 5hoveniervan gering bestaen23:01:00 cg3:01:00 cg42103r
6 Bartel Oedses cum uxoreZuiderhaven 40hoveniervan gering bestaen23:01:00 cg3:01:00 cg42103r
4 Jacob Tjallings cum uxore4-187Rozengracht 6timmermanbestaet gemeen23:12:00 cg3:12:00 cg2273v
4 Theunis Jansen cum uxore4-035Zuiderhaven 83koemelkerbestaet maetigh wel23:13:00 cg3:13:00 cg2259r
4 Theunis Jansen cum uxore4-035Brouwersstraat 28koemelkerbestaet maetigh wel23:13:00 cg3:13:00 cg2259r
4 Beernt Burgerts cum uxore4-179Rozengracht 20weevergering23:13:00 cg3:13:00 cg4572v
1 Claas van Velsen cum uxoreKerkpoortstraat 5bakker, mr.gemeen bestaen23:13:00 cg4:13:00 cg2212r
1 Claas van Velsen cum uxoreZuiderhaven 40bakker, mr.gemeen bestaen23:13:00 cg4:13:00 cg2212r
2 Tjalling Tjallings cum uxore2-183William Boothstraat 39trekschipper23:13:00 cg3:13:00 cg2237v
2 Frans Willems cum uxoreKerkpoortstraat 5weever, mr.23:13:00 cg3:13:00 cg2229v
2 Frans Willems cum uxoreZuiderhaven 40weever, mr.23:13:00 cg3:13:00 cg2229v
6 Rintjen Annes cum uxoreKerkpoortstraat 5stuirmanbestaet maetigh wel23:13:00 cg3:13:00 cg22109v
6 Rintjen Annes cum uxoreZuiderhaven 40stuirmanbestaet maetigh wel23:13:00 cg3:13:00 cg22109v
9 Pytter Martens weduweKerkpoortstraat 5koemelkersebestaet maetigh23:15:00 cg3:15:00 cg30155r
9 Pytter Martens weduweZuiderhaven 40koemelkersebestaet maetigh23:15:00 cg3:15:00 cg30155r
6 Hendrik Thomas Tromp 6-105Lanen 67opsigter op de maet van de turfkorvenbestaet reedelijk wel23:15:00 cg3:15:00 cg20110v
7 Douwe Jelles weduwe7-066Voorstraat 65winkelierschemaetigh23:15:00 cg3:15:00 cg20124r
7 Andries Rosee cum uxore7-064Voorstraat 69winkelierbestaet geringh23:15:00 cg3:15:00 cg30124r
7 Christiaen Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5mesmaekerbestaet reedelijk23:15:00 cg3:15:00 cg30122v
7 Christiaen Dirks cum uxoreZuiderhaven 40mesmaekerbestaet reedelijk23:15:00 cg3:15:00 cg30122v
7 Gerrit Alberts 7-142Noorderhaven 54glaesemaeker, mr.bestaet maetigh23:15:00 cg3:15:00 cg30132r
5 Hessel Hayes cum uxore5-066Lanen 82coordewerkerbestaet gemeen23:15:00 cg3:15:00 cg3086v
5 Jan Hansen cum uxoreKerkpoortstraat 5trekschipperbestaet maetig23:15:00 cg3:15:00 cg3088r
5 Jan Hansen cum uxoreZuiderhaven 40trekschipperbestaet maetig23:15:00 cg3:15:00 cg3088r
6 Jacob Radsma cum uxoreKerkpoortstraat 5horlogiemaeker, mr.bestaet burgerlijk23:15:00 cg3:15:00 cg20101r
6 Jacob Radsma cum uxoreZuiderhaven 40horlogiemaeker, mr.bestaet burgerlijk23:15:00 cg3:15:00 cg20101r
5 Jan Claesen 5-065/2Lanen 86metselaerbestaet reedelijk wel23:15:00 cg3:15:00 cg2086v
2 Uilke Anskes cum uxore2-008Zoutsloot 85metselaar, mr.bestaet redelijk23:15:00 cg4:15:00 cg2020r
2 Jan Jansen Kalf cum uxore2-024 bestaet maetigh23:15:00 cg4:15:00 cg3022r
3 Hans Warners cum uxoreKerkpoortstraat 5spinbaes op de stad spinsolderbestaet reedelijk23:15:00 cg3:15:00 cg3044r
3 Hans Warners cum uxoreZuiderhaven 40spinbaes op de stad spinsolderbestaet reedelijk23:15:00 cg3:15:00 cg3044r
5 Jelte Douwes cum uxore5-021Kleine Kerkstraat 6wieldrayergemeen bestaen23:16:00 cg3:16:00 cg2181v
2 Hans Johannes Kerkpoortstraat 5wagenmaeker, mr.bestaet maetigh24:00:00 cg4:00:00 cg3029r
2 Hans Johannes Zuiderhaven 40wagenmaeker, mr.bestaet maetigh24:00:00 cg4:00:00 cg3029r
2 Pier Harkes cum uxoreKerkpoortstraat 5wever, mr.24:00:00 cg4:00:00 cg4122r
2 Pier Harkes cum uxoreZuiderhaven 40wever, mr.24:00:00 cg4:00:00 cg4122r
6 Bente Gerryts cum uxore6-154Kleine Bredeplaats 6bakkerbestaet geringh24:01:00 cg4:01:00 cg33116r
6 Pieter Gelinda jr. c.u.Kerkpoortstraat 5coopman, geweesenbestaet geringh24:01:00 cg4:01:00 cg53108r
6 Pieter Gelinda jr. c.u.Zuiderhaven 40coopman, geweesenbestaet geringh24:01:00 cg4:01:00 cg53108r
6 Fedde Jentjes cum uxoreKerkpoortstraat 5kooltjerbestaet gemeen24:01:00 cg4:01:00 cg33105v
6 Fedde Jentjes cum uxoreZuiderhaven 40kooltjerbestaet gemeen24:01:00 cg4:01:00 cg33105v
5 Tijs Hendriks cum uxore5-164Lanen 36scheepstimmerknegtbestaet gemeen24:01:00 cg4:01:00 cg4097r
4 Olphert Everts cum uxore4-144Heiligeweg 4bakker, mr.bestaet sober24:03:00 cg4:03:00 cg2369r
4 Marten Dirks Kerkpoortstraat 5setschippervan geringh bestaen24:03:00 cg4:03:00 cg3157v
4 Marten Dirks Zuiderhaven 40setschippervan geringh bestaen24:03:00 cg4:03:00 cg3157v
4 Ulbe Sjoukes cum uxoreKerkpoortstraat 5waegenaerbestaet geringh24:13:00 cg4:13:00 cg4363r
4 Ulbe Sjoukes cum uxoreZuiderhaven 40waegenaerbestaet geringh24:13:00 cg4:13:00 cg4363r
1 Meyer Markus cum uxoreKerkpoortstraat 5vleeshouwerbestaende geringh24:14:00 cg4:14:00 cg3217r
1 Meyer Markus cum uxoreZuiderhaven 40vleeshouwerbestaende geringh24:14:00 cg4:14:00 cg3217r
7 Sybe Andrys cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerenspersoonbestaet maetigh24:14:00 cg4:14:00 cg32125v
7 Sybe Andrys cum uxoreZuiderhaven 40vaerenspersoonbestaet maetigh24:14:00 cg4:14:00 cg32125v
7ds. Schuiler Kerkpoortstraat 5bestaet maetigh24:15:00 cg4:15:00 cg10120v
7ds. Schuiler Zuiderhaven 40bestaet maetigh24:15:00 cg4:15:00 cg10120v
4 Ybeltje Broers Kerkpoortstraat 5winkeliersebestaet wel24:15:00 cg4:15:00 cg1058v
4 Ybeltje Broers Zuiderhaven 40winkeliersebestaet wel24:15:00 cg4:15:00 cg1058v
2 Lieuwe Willems cum uxoreKerkpoortstraat 5trekschipper24:15:00 cg4:15:00 cg2137r
2 Lieuwe Willems cum uxoreZuiderhaven 40trekschipper24:15:00 cg4:15:00 cg2137r
3 Meyndert Cobus cum uxore3-019 weeverbestaet maetigh24:16:00 cg4:16:00 cg3039v
2 Hendrik Jocchums cum uxoreKerkpoortstraat 5leerloyer24:16:00 cg4:16:00 cg3037r
2 Hendrik Jocchums cum uxoreZuiderhaven 40leerloyer24:16:00 cg4:16:00 cg3037r
2 Jan Jansen Kerkpoortstraat 5weeverbestaet wel24:16:00 cg4:16:00 cg3032r
2 Jan Jansen Zuiderhaven 40weeverbestaet wel24:16:00 cg4:16:00 cg3032r
7 Jan Wybes Hop cum uxoreKerkpoortstraat 5vismanbestaet maetigh24:16:00 cg4:16:00 cg23129r
7 Jan Wybes Hop cum uxoreZuiderhaven 40vismanbestaet maetigh24:16:00 cg4:16:00 cg23129r
4 Tjebbe Gosses cum uxore4-165Zuiderplein 3timmerman, mr.bestaet maetigh24:16:00 cg4:16:00 cg3071r
5 Dirk Beernts cum uxore5-019Kleine Kerkstraat 8korfmaeker, mr.bestaet gemeen24:16:00 cg4:16:00 cg3081v
4 Wessel Keimpma cum uxoreKerkpoortstraat 5adsistent van het collegie ter admiraliteit25:00:00 cg4:00:00 cg2170r
4 Wessel Keimpma cum uxoreZuiderhaven 40adsistent van het collegie ter admiraliteit25:00:00 cg4:00:00 cg2170r
4 Johannes Acoma cum uxore4-026Brouwersstraat 12apothecariusbestaet maetigh wel25:00:00 cg4:00:00 cg2058v
6 Wouter Jetses cum uxoreKerkpoortstraat 5beurtschipperbestaet matigh25:00:00 cg4:00:00 cg20104v
6 Wouter Jetses cum uxoreZuiderhaven 40beurtschipperbestaet matigh25:00:00 cg4:00:00 cg20104v
4 Tjebbe Spannenburgh cum uxore4-027Brouwersstraat 14tinnegieterbestaet maetigh wel25:00:00 cg4:00:00 cg2058v
3 Johannes Freedriks cum uxore3-207/3Kruisstraat 1setschipperbestaet reedelijk25:00:00 cg4:00:00 cg3155v
3 Jan Schoonebeecq cum uxore3-204Heiligeweg 52chirurgijn, mr.bestaet reedelijk25:00:00 cg4:00:00 cg2155r
6 Gerryt Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5uitdraegerbestaet wel25:00:00 cg4:00:00 cg20101r
6 Gerryt Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40uitdraegerbestaet wel25:00:00 cg4:00:00 cg20101r
3 Sybren Jocchums cum uxore3-202Heiligeweg 56soutdraegerbestaet maetig25:00:00 cg4:00:00 cg2354v
3hopman Poort weduwe3-206Heiligeweg 48sonder bedrijffheeft een maetigh bestaen25:00:00 cg4:00:00 cg1155r
1 Heere Wybrens cum uxore1-056Vissersstraat 6metselaarbestaet gemeen25:00:00 cg4:00:00 cg237r
1 Jan Jansen Damast cum uxore1-152Noorderhaven 105weeverbestaet reedelijk wel25:00:00 cg4:00:00 cg4018r
2 Hendrik Everts cum uxoreKerkpoortstraat 5panneboeterbestaet maetigh25:00:00 cg4:00:00 cg2029r
2 Hendrik Everts cum uxoreZuiderhaven 40panneboeterbestaet maetigh25:00:00 cg4:00:00 cg2029r
2 Jan Cramer Kerkpoortstraat 5brouwer, mr.een gemeen bestaen25:00:00 cg4:00:00 cg3228r
2 Jan Cramer Zuiderhaven 40brouwer, mr.een gemeen bestaen25:00:00 cg4:00:00 cg3228r
1 Claas Foekes Kerkpoortstraat 5setschipper op een galjoot25:00:00 cg4:00:00 cg209r
1 Claas Foekes Zuiderhaven 40setschipper op een galjoot25:00:00 cg4:00:00 cg209r
1 Okke Jarighs cum uxoreKerkpoortstraat 5fluitschipperbestaet gemeen25:00:00 cg4:00:00 cg208v
1 Okke Jarighs cum uxoreZuiderhaven 40fluitschipperbestaet gemeen25:00:00 cg4:00:00 cg208v
1 Pieter Alefs cum uxoreKerkpoortstraat 5schuitschippergemeen bestaen25:00:00 cg4:00:00 cg309r
1 Pieter Alefs cum uxoreZuiderhaven 40schuitschippergemeen bestaen25:00:00 cg4:00:00 cg309r
1 Oede Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerendspersoonbestaet gemeen25:00:00 cg4:00:00 cg306v
1 Oede Pytters cum uxoreZuiderhaven 40vaerendspersoonbestaet gemeen25:00:00 cg4:00:00 cg306v
8 Saeke Folkerts cum uxoreKerkpoortstraat 5blokmaekerbestaet maetigh25:00:00 cg4:00:00 cg21135r
8 Saeke Folkerts cum uxoreZuiderhaven 40blokmaekerbestaet maetigh25:00:00 cg4:00:00 cg21135r
8 Arjen Boykes cum uxoreKerkpoortstraat 5portierbestaet maetigh25:00:00 cg4:00:00 cg30137r
8 Arjen Boykes cum uxoreZuiderhaven 40portierbestaet maetigh25:00:00 cg4:00:00 cg30137r
8 Tytte Scheltes cum uxoreKerkpoortstraat 5schipperbestaet maetigh25:00:00 cg4:00:00 cg20153r
8 Tytte Scheltes cum uxoreZuiderhaven 40schipperbestaet maetigh25:00:00 cg4:00:00 cg20153r
8 Sara Broers een weduweKerkpoortstraat 5winkeltje, eenbestaet maetigh wel25:00:00 cg4:00:00 cg11145v
8 Sara Broers een weduweZuiderhaven 40winkeltje, eenbestaet maetigh wel25:00:00 cg4:00:00 cg11145v
8 Homme Claesen cum uxore8-149Schritsen 26sleefmaekerbestaet maetig wel25:00:00 cg4:00:00 cg20151v
8 Symon Cornelis weduweKerkpoortstraat 5blokmaekersebestaet geringh25:00:00 cg4:00:00 cg30135v
8 Symon Cornelis weduweZuiderhaven 40blokmaekersebestaet geringh25:00:00 cg4:00:00 cg30135v
8 Harmen Jurjens 8-055 weeverbestaet geringh25:00:00 cg4:00:00 cg22138v
5 Christiaen Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5kleermaeker, mr.bestaet geringh25:01:00 cg4:01:00 cg4486v
5 Christiaen Jansen cum uxoreZuiderhaven 40kleermaeker, mr.bestaet geringh25:01:00 cg4:01:00 cg4486v
5 Johannes Baltus cum uxore5-038Grote Kerkstraat 11ruilbuiterbestaet gemeen25:03:00 cg4:03:00 cg2283r
8 Jan Feykes cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermanbestaet maetigh25:03:00 cg4:03:00 cg22146v
8 Jan Feykes cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermanbestaet maetigh25:03:00 cg4:03:00 cg22146v
6 Sipke Pytters 6-140Schritsen 13stuirman op 't Princejagtbestaet maetigh25:09:00 cg4:09:00 cg20114v
8 Jan Joukes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet maetigh25:12:00 cg4:12:00 cg21135r
8 Jan Joukes cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet maetigh25:12:00 cg4:12:00 cg21135r
5 Jacob Jerimias cum uxore5-055Grote Kerkstraat 20stoeldrayer, mr.bestaet maetigh25:14:00 cg4:14:00 cg2084v
1 Anske Sybes cum uxore1-132Droogstraat 51metselaar, mr.bestaet reedelijk25:14:00 cg4:14:00 cg2015v
3 Pieter Jansen burger c.u.Kerkpoortstraat 5een welgesteld burger25:14:00 cg4:14:00 cg2052r
3 Pieter Jansen burger c.u.Zuiderhaven 40een welgesteld burger25:14:00 cg4:14:00 cg2052r
8 Hendrik Croesen cum uxoreKerkpoortstraat 5hofmeester op 't admiraliteyts jagtbestaet van sijn bedieningh26:00:00 cg4:00:00 cg23149v
8 Hendrik Croesen cum uxoreZuiderhaven 40hofmeester op 't admiraliteyts jagtbestaet van sijn bedieningh26:00:00 cg4:00:00 cg23149v
6 Harmen Beerns cum uxore6-109Lanen 75baerdscheerderbestaet geringh26:00:00 cg4:00:00 cg50111r
5 Folkert Jacobs cum uxore5-065/3Lanen 84slotmaeker, mr.bestaet gemeen26:00:00 cg4:00:00 cg5086v
5 Douwe Pieters cum uxore, hieronder twee slaepers5-006Voorstraat 84trekschipper en schoenmaker26:00:00 cg4:00:00 cg5080v
4 Willem Johannes cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering doch werkt met diverse getouwen26:01:00 cg4:01:00 cg4273r
4 Willem Johannes cum uxoreZuiderhaven 40weevergering doch werkt met diverse getouwen26:01:00 cg4:01:00 cg4273r
1 Gerben Douwes cum uxore1-061/4Vissersstraat 14setschipper op een smack26:01:00 cg4:01:00 cg247v
1 Gerben Douwes cum uxore1-061/4Zoutsloot 31setschipper op een smack26:01:00 cg4:01:00 cg247v
1 Gerben Douwes cum uxore1-061/4Zoutsloot 33setschipper op een smack26:01:00 cg4:01:00 cg247v
1 Gerben Douwes cum uxore1-061/4Zoutsloot 35setschipper op een smack26:01:00 cg4:01:00 cg247v
1 Gerben Douwes cum uxore1-061/4Zoutsloot 37setschipper op een smack26:01:00 cg4:01:00 cg247v
4 Sjouke Martens cum uxoreKerkpoortstraat 5schipslaeperhebbende een maetigh bestaen26:12:00 cg4:12:00 cg2371r
4 Sjouke Martens cum uxoreZuiderhaven 40schipslaeperhebbende een maetigh bestaen26:12:00 cg4:12:00 cg2371r
2 Tjerk Jurjens Kerkpoortstraat 5metselaer, mr. en winkelier26:15:00 cg4:15:00 cg3032v
2 Tjerk Jurjens Zuiderhaven 40metselaer, mr. en winkelier26:15:00 cg4:15:00 cg3032v
2 Thomas Lammerts cum uxore2-014Karremanstraat 13weeverbestaet reedelijk26:15:00 cg4:15:00 cg3020v
2 Thomas Lammerts cum uxore2-014Karremanstraat 15weeverbestaet reedelijk26:15:00 cg4:15:00 cg3020v
2 Thomas Lammerts cum uxore2-014Karremanstraat 17weeverbestaet reedelijk26:15:00 cg4:15:00 cg3020v
2 Minne de Wilda 2-111Hoogstraat 20bakker, mr.26:15:00 cg4:15:00 cg3032v
6 Lolke Sybrens cum uxoreKerkpoortstraat 5winkelierbestaet gemeen26:15:00 cg4:15:00 cg30114r
6 Lolke Sybrens cum uxoreZuiderhaven 40winkelierbestaet gemeen26:15:00 cg4:15:00 cg30114r
5 Romke Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5kleermaeker, mr.bestaet gemeen26:16:00 cg4:16:00 cg3297r
5 Romke Jansen cum uxoreZuiderhaven 40kleermaeker, mr.bestaet gemeen26:16:00 cg4:16:00 cg3297r
1 Hendrik Faber cum uxore1-142Bildtstraat 23ijsersmid, mr.bestaet taemelijk26:16:00 cg4:16:00 cg3216v
1 Hendrik Faber cum uxore1-142Noorderhaven 83ijsersmid, mr.bestaet taemelijk26:16:00 cg4:16:00 cg3216v
1 Hendrik Faber cum uxore1-142Noorderhaven 83ijsersmid, mr.bestaet taemelijk26:16:00 cg4:16:00 cg3216v
7ds. van Engelen Kerkpoortstraat 5leeraer, doopsgesindebestaet wel27:01:00 cg4:01:00 cg10132v
7ds. van Engelen Zuiderhaven 40leeraer, doopsgesindebestaet wel27:01:00 cg4:01:00 cg10132v
6ds. Boelardt Kerkpoortstraat 5praedicant, doopsgesindebestaet wel27:01:00 cg4:01:00 cg10115r
6ds. Boelardt Zuiderhaven 40praedicant, doopsgesindebestaet wel27:01:00 cg4:01:00 cg10115r
5 Cornelis Jacobus cum uxore5-001Voorstraat 94turfdraegerbestaet reedelijk27:03:00 cg4:03:00 cg3180r
2 Romke Lantingh 2-153 procureurbestaet gemeen27:08:00 cg4:08:00 cg2135v
4 Douwe Douwes cum uxore4-118/2Both Apothekerstraat 15riedmaekerheeft een maetigh bestaen27:09:00 cg4:09:00 cg2167r
5 Douwe Jansen weduwe5-069Spekmarkt 1winkelierschebestaet wel27:09:00 cg4:09:00 cg2187r
8 Jacob Houtkooper cum uxoreKerkpoortstraat 5beurtschipperbestaet maetigh27:09:00 cg4:09:00 cg21153v
8 Jacob Houtkooper cum uxoreZuiderhaven 40beurtschipperbestaet maetigh27:09:00 cg4:09:00 cg21153v
8 Watse Pieters Meetje cum uxore, belast met een swaer huisgesin8-163Zuiderhaven 59smackschipperbestaet maetig27:13:00 cg4:13:00 cg63153r
7 Okke Bouwes cum uxoreKerkpoortstraat 5bakker, mr.bestaet maetigh wel27:13:00 cg4:13:00 cg30123v
7 Okke Bouwes cum uxoreZuiderhaven 40bakker, mr.bestaet maetigh wel27:13:00 cg4:13:00 cg30123v
6 Alle Simons cum uxore6-143Schritsen 19scheepstimmermanbestaet gemeen27:13:00 cg4:13:00 cg40115r
2 Cornelius Lourens cum uxoreKerkpoortstraat 5waeterhaelder voor zoutkeeten en winkelier27:13:00 cg4:13:00 cg3324r
2 Cornelius Lourens cum uxoreZuiderhaven 40waeterhaelder voor zoutkeeten en winkelier27:13:00 cg4:13:00 cg3324r
4 Dirk Agema weduweKerkpoortstraat 5winkelierschevan redelijk bestaen27:13:00 cg4:13:00 cg3058r
4 Dirk Agema weduweZuiderhaven 40winkelierschevan redelijk bestaen27:13:00 cg4:13:00 cg3058r
4 Poulus Dirks cum uxore4-046Schritsen 50timmerman, mr.bestaet maetig wel27:15:00 cg4:15:00 cg2160r
8 Andries Johannes cum uxoreKerkpoortstraat 5zeylmaeker, mr.bestaet gemeen28:00:00 cg4:00:00 cg21136v
8 Andries Johannes cum uxoreZuiderhaven 40zeylmaeker, mr.bestaet gemeen28:00:00 cg4:00:00 cg21136v
7 Pybe Talma vrijgeselKerkpoortstraat 5bestaet wel28:00:00 cg4:00:00 cg10132v
7 Pybe Talma vrijgeselZuiderhaven 40bestaet wel28:00:00 cg4:00:00 cg10132v
6 Andrys Tjerks cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermanbestaet gemeen28:00:00 cg4:00:00 cg21108r
6 Andrys Tjerks cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermanbestaet gemeen28:00:00 cg4:00:00 cg21108r
2 Jan Andries 2-145Noordijs 9timmerman, mr.van gemeen bestaen28:00:00 cg4:00:00 cg2135r
2 Jan Andries 2-145Noordijs 9timmerman, mr.van gemeen bestaen28:00:00 cg4:00:00 cg2135r
4 Bonne Douwes cum uxore4-128Hofstraat 21schoenmaeker, mr.van een maetigh bestaen28:05:00 cg4:05:00 cg2367v
5 Lolke Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5setschipperbestaet gemeen28:05:00 cg4:05:00 cg2399r
5 Lolke Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40setschipperbestaet gemeen28:05:00 cg4:05:00 cg2399r
8 Pytter Matthijssen cum uxoreKerkpoortstraat 5setschipperbestaet maetigh28:05:00 cg4:05:00 cg23138v
8 Pytter Matthijssen cum uxoreZuiderhaven 40setschipperbestaet maetigh28:05:00 cg4:05:00 cg23138v
8 Sander Annes cum uxoreKerkpoortstraat 5setschipperbestaet maetigh28:05:00 cg4:05:00 cg41142r
8 Sander Annes cum uxoreZuiderhaven 40setschipperbestaet maetigh28:05:00 cg4:05:00 cg41142r
8 Auke Gerbens 8-146Jan Ruurdstraat 1coopman, oldbestaet maetigh wel28:07:00 cg4:07:00 cg20150r
6vroedsman Wijngaarden cum uxore6-075Lanen 25keurslijfmaeker, mr.bestaet gemeen28:07:00 cg4:07:00 cg20107v
7 Wouter Arents 7-002Sint Jacobstraat 3wagtgeldophaelderbestaet maetigh wel28:07:00 cg4:07:00 cg20118r
7 Jacob van Beemen cum uxore7-103Voorstraat 17silversmidbestaet maetigh28:07:00 cg4:07:00 cg20126v
7 Jacob van Beemen cum uxore7-103Voorstraat 17silversmidbestaet maetigh28:07:00 cg4:07:00 cg20126v
7 Jacob Folkerts cum uxore7-043Rommelhaven 20turfdraegerbestaet maetigh wel28:07:00 cg4:07:00 cg20121v
1 Jacob Eyberts cum uxoreKerkpoortstraat 5trekschipper en winkelierbestaen reedelijk28:07:00 cg4:07:00 cg2015r
1 Jacob Eyberts cum uxoreZuiderhaven 40trekschipper en winkelierbestaen reedelijk28:07:00 cg4:07:00 cg2015r
1 Romke Wassenaar 1-025Noorderhaven 41glaesemaeker, mr.een gemeen bestaen28:07:00 cg4:07:00 cg313v
5 Hessel Doekles cum uxoreKerkpoortstraat 5schipper, oldbestaet wel28:07:00 cg4:07:00 cg2098v
5 Hessel Doekles cum uxoreZuiderhaven 40schipper, oldbestaet wel28:07:00 cg4:07:00 cg2098v
6 Pytter Heyns Kerkpoortstraat 5kleermaker, mr.bestaet reedelijk wel28:07:00 cg4:07:00 cg20102r
6 Pytter Heyns Zuiderhaven 40kleermaker, mr.bestaet reedelijk wel28:07:00 cg4:07:00 cg20102r
5 Harmen van der Geest 5-175Schritsen 35admiraliteytsboode, oldbestaet maetigh wel28:07:00 cg4:07:00 cg2098r
6 Freedrik Schotsman 6-024Voorstraat 26boekedrukkerbestaet wel28:07:00 cg4:07:00 cg20102v
3 Freerk Ates cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk28:09:00 cg4:09:00 cg2239v
3 Freerk Ates cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk28:09:00 cg4:09:00 cg2239v
2 Jan Ydes de Groot cum uxoreKerkpoortstraat 5beurtschipper28:11:00 cg4:11:00 cg2023v
2 Jan Ydes de Groot cum uxoreZuiderhaven 40beurtschipper28:11:00 cg4:11:00 cg2023v
4 Allert Geerts cum uxoreKerkpoortstraat 5molenaer, mr.bestaet maetigh28:12:00 cg4:12:00 cg3272v
4 Allert Geerts cum uxoreZuiderhaven 40molenaer, mr.bestaet maetigh28:12:00 cg4:12:00 cg3272v
8 Jarigh Adema cum uxoreKerkpoortstraat 5adsistendtbestaet maetig wel28:14:00 cg4:14:00 cg50144r
8 Jarigh Adema cum uxoreZuiderhaven 40adsistendtbestaet maetig wel28:14:00 cg4:14:00 cg50144r
6 Hyltje Abes cum uxoreKerkpoortstraat 5kooltjerbestaet wel28:16:00 cg4:16:00 cg21110r
6 Hyltje Abes cum uxoreZuiderhaven 40kooltjerbestaet wel28:16:00 cg4:16:00 cg21110r
6 Doeke Pytters cum uxore6-070Lanen 15schoenmaeker, mr.bestaet gemeen28:16:00 cg4:16:00 cg34106v
6 Tjieskjen Wybes een weduwe6-068Lanen 11sonder bedrijffbestaet geringh29:03:00 cg4:03:00 cg40106r
4 Grytje Talma vrijsterKerkpoortstraat 5bestaet maetigh wel29:03:00 cg4:03:00 cg1056v
4 Grytje Talma vrijsterZuiderhaven 40bestaet maetigh wel29:03:00 cg4:03:00 cg1056v
5 Reynder Jansen weduwe5-115Heiligeweg 30winkeltjebestaet wel29:03:00 cg4:03:00 cg4093r
4 Jacob Johannes cum uxore4-198Zuiderhaven 52ytigmeestervan gering bestaen29:04:00 cg4:04:00 cg4274v
2oud burgemeester Veersma cum uxore2-158Franekereind 1winkelierbestaet geringh en heeft weinig inkoomen29:04:00 cg4:04:00 cg4236r
2 Nanningh Hendriks cum uxore2-039Karremanstraat 23schuitschippervan een reedelijk goed bestaen29:04:00 cg4:04:00 cg5023v
8 Jan Wybes cum uxore, belast met een swaer huisgesin8-065/2Hondenstraat 5stuurman op 't admiraliteytsjagt29:05:00 cg4:05:00 cg64139v
7 Jan Hendriks Poth cum uxoreKerkpoortstraat 5coopmanbestaet maetigh29:09:00 cg4:09:00 cg30131r
7 Jan Hendriks Poth cum uxoreZuiderhaven 40coopmanbestaet maetigh29:09:00 cg4:09:00 cg30131r
3 Wopke Johannes cum uxore3-013Lombardstraat 8turfdraeger, trekschipper en winkelierbestaet maetigh29:09:00 cg4:09:00 cg3039r
2 Pieter Tjeerds cum uxoreKerkpoortstraat 5sleefmaeker, mr.redelijk wel doch tegenwoordig niets bij de hand29:09:00 cg4:09:00 cg3033r
2 Pieter Tjeerds cum uxoreZuiderhaven 40sleefmaeker, mr.redelijk wel doch tegenwoordig niets bij de hand29:09:00 cg4:09:00 cg3033r
3 Tjallingh Sopingius cum uxoreKerkpoortstraat 5costerbestaet maetigh29:09:00 cg4:09:00 cg3044r
3 Tjallingh Sopingius cum uxoreZuiderhaven 40costerbestaet maetigh29:09:00 cg4:09:00 cg3044r
5 Jan Jansen van Haarlem cum uxore5-105/2 weever, mr.bestaet reedelijk29:09:00 cg4:09:00 cg3091v
5 Hendrik Poulus 5-081Grote Kerkstraat 32hoveniervan gemeen bestaen29:09:00 cg4:09:00 cg3088v
5 Rein Sjoukes cum uxoreKerkpoortstraat 5gleybakkersknegtbestaet reedelijk29:09:00 cg4:09:00 cg3087r
5 Rein Sjoukes cum uxoreZuiderhaven 40gleybakkersknegtbestaet reedelijk29:09:00 cg4:09:00 cg3087r
5 Claes Doedes cum uxore5-033Simon Stijlstraat 5schoenmaeker, mr. en turfdragerbestaet gemeen29:09:00 cg4:09:00 cg3082v
3 Joris Aarts cum uxore3-198Heiligeweg 62gortmaeker, mr.bestaet reedelijk wel29:09:00 cg4:09:00 cg3054v
5 Abraham Wijngaerden cum uxoreKerkpoortstraat 5knoopmaeker, mr.bestaet reedelijk wel29:09:00 cg4:09:00 cg3097v
5 Abraham Wijngaerden cum uxoreZuiderhaven 40knoopmaeker, mr.bestaet reedelijk wel29:09:00 cg4:09:00 cg3097v
7 Christiaen Burman cum uxoreKerkpoortstraat 5kockbestaet geringh29:12:00 cg4:12:00 cg33127v
7 Christiaen Burman cum uxoreZuiderhaven 40kockbestaet geringh29:12:00 cg4:12:00 cg33127v
8 Jurre Hendriks cum uxore8-142Grote Ossenmarkt 18schipperbestaet maetigh30:00:00 cg5:00:00 cg21149v
6 Sipke Jansen cum uxore6-113Lanen 81winkelierbestaet wel30:00:00 cg5:00:00 cg20112r
6 Trijntje Hoytes 6-134Lanen 2bakkerinnebestaet seer wel30:00:00 cg5:00:00 cg10113v
7 Dirk Cornelis cum uxore7-059Sint Jacobstraat 6timmerman, mr.bestaet maetigh30:00:00 cg5:00:00 cg22123v
7 Abbe Jansen cum uxore7-062Sint Jacobstraat 14turfdraeger en winkelierbestaet maetigh wel30:00:00 cg5:00:00 cg31124r
8 Yme Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermanbestaet maetigh wel30:00:00 cg5:00:00 cg52149v
8 Yme Jansen cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermanbestaet maetigh wel30:00:00 cg5:00:00 cg52149v
8 Cornelis Oldaan 8-059Grote Bredeplaats 6rentenierbestaet wel30:00:00 cg5:00:00 cg10139v
8 Anne Oenes cum uxoreKerkpoortstraat 5adsistend aen 't collegie van de admiraliteytbestaet maetigh30:00:00 cg5:00:00 cg42151v
8 Anne Oenes cum uxoreZuiderhaven 40adsistend aen 't collegie van de admiraliteytbestaet maetigh30:00:00 cg5:00:00 cg42151v
4 Gerlof Alberts cum uxoreKerkpoortstraat 5blauferwer, mr.bestaet reedelijk wel30:00:00 cg5:00:00 cg2058v
4 Gerlof Alberts cum uxoreZuiderhaven 40blauferwer, mr.bestaet reedelijk wel30:00:00 cg5:00:00 cg2058v
6 Enogh Sjoerds cum uxoreKerkpoortstraat 5schipper, oldbestaet reedelijk30:00:00 cg5:00:00 cg20105r
6 Enogh Sjoerds cum uxoreZuiderhaven 40schipper, oldbestaet reedelijk30:00:00 cg5:00:00 cg20105r
4 Jetse Wouters cum uxore4-259Zuiderstraat 23schipperbestaet maetigh wel30:00:00 cg5:00:00 cg2179r
4 Jetse Wouters cum uxore4-259Zuiderstraat 25schipperbestaet maetigh wel30:00:00 cg5:00:00 cg2179r
2 Everardus Wiaerda Kerkpoortstraat 5silversmid, mr.30:00:00 cg5:00:00 cg2136r
2 Everardus Wiaerda Zuiderhaven 40silversmid, mr.30:00:00 cg5:00:00 cg2136r
1 Tjebbe Gerrits cum uxore1-066Zeilmakersstraat 13schuitschipper30:00:00 cg5:00:00 cg428r
1 Coert Jansen cum uxore1-061Zoutsloot 27blauwferwersknegt30:00:00 cg5:00:00 cg607r
1 Sikke Ypkes cum uxoreKerkpoortstraat 5molenaer, mr.bestaet wel30:00:00 cg5:00:00 cg216v
1 Sikke Ypkes cum uxoreZuiderhaven 40molenaer, mr.bestaet wel30:00:00 cg5:00:00 cg216v
3 Beernt Alpherts cum uxore3-075Kerkpoortstraat 7weeverbestaet reedelijk doch heeft door meedelijd vier weeskinderen tot sijn last genoomen30:00:00 cg5:00:00 cg4245r
1 Pieter Lensius cum uxore1-143 chirurgijn, mr.bestaet reedelijk30:00:00 cg5:00:00 cg2116v
1 Jan Jansen Amlander cum uxoreKerkpoortstraat 5smalschipperbestaet reedelijk wel30:00:00 cg5:00:00 cg2118r
1 Jan Jansen Amlander cum uxoreZuiderhaven 40smalschipperbestaet reedelijk wel30:00:00 cg5:00:00 cg2118r
1 Jan Christ. Pootenbergh cum uxoreKerkpoortstraat 5galjootschipper30:00:00 cg5:00:00 cg208r
1 Jan Christ. Pootenbergh cum uxoreZuiderhaven 40galjootschipper30:00:00 cg5:00:00 cg208r
2 Jacob Hettes 2-083Hoogstraat 37bakker, mr.bestaet reedelijk wel30:00:00 cg5:00:00 cg2028v
1 Tjeerd Joukes cum uxoreKerkpoortstraat 5sethschipper30:00:00 cg5:00:00 cg238r
1 Tjeerd Joukes cum uxoreZuiderhaven 40sethschipper30:00:00 cg5:00:00 cg238r
2 Jacob Norel Kerkpoortstraat 5loodegieter, mr.30:00:00 cg5:00:00 cg3136r
2 Jacob Norel Zuiderhaven 40loodegieter, mr.30:00:00 cg5:00:00 cg3136r
1 Claas Jacobs cum uxore1-034Noorderhaven 57beurtschippervan gemeen bestaen30:05:00 cg5:05:00 cg324r
1 Eeltje Rinses cum uxoreKerkpoortstraat 5hovenierbestaet gemeen30:07:00 cg5:07:00 cg4014v
1 Eeltje Rinses cum uxoreZuiderhaven 40hovenierbestaet gemeen30:07:00 cg5:07:00 cg4014v
2 Klaas Joosten en suster2-105Hoogstraat 26bestaen redelijk30:07:00 cg5:07:00 cg3030v
8 Douwe Pytters cum uxore8-107/2Vijverstraat 15setschipperbestaet maetig wel30:14:00 cg5:14:00 cg20144v
6 Bauke Cornelis cum uxore6-124Lanen 22scheepstimmermanbestaet wel30:14:00 cg5:14:00 cg20112v
5 Roelof Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5bestaen wel30:14:00 cg5:14:00 cg2082r
5 Roelof Jansen cum uxoreZuiderhaven 40bestaen wel30:14:00 cg5:14:00 cg2082r
6 Jan Alema cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet wel30:14:00 cg5:14:00 cg20101v
6 Jan Alema cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet wel30:14:00 cg5:14:00 cg20101v
5 Jan Hessels Swart cum uxore5-176Schritsen 37schipper, geweesenvan een goed bestaen30:14:00 cg5:14:00 cg2098r
5 Jan Blauw cum uxore5-035Simon Stijlstraat 9bestaet maetigh30:16:00 cg5:16:00 cg3083r
2 Sybout Sierks cum uxoreKerkpoortstraat 5beurtschipper31:02:00 cg5:02:00 cg2334v
2 Sybout Sierks cum uxoreZuiderhaven 40beurtschipper31:02:00 cg5:02:00 cg2334v
4 Antoni Vink cum uxore4-134Hofstraat 10schipslaeperbestaet maetig wel31:04:00 cg5:04:00 cg2168r
2 Yde Pytters cum uxore2-128Rommelhaven 7schipper, old en coopman in kalk en steenbestaet reedelijk wel31:07:00 cg5:07:00 cg2034v
3 Dirk Cornelis cum uxore3-121Kerkpoortstraat 2sleefmaeker, mr.bestaet reedelijk wel31:09:00 cg5:09:00 cg2249r
5 Willem Baernts cum uxoreKerkpoortstraat 5beurtschipper en coopmanbestaet reedelijk wel31:09:00 cg5:09:00 cg2294v
5 Willem Baernts cum uxoreZuiderhaven 40beurtschipper en coopmanbestaet reedelijk wel31:09:00 cg5:09:00 cg2294v
6 Douwe Zeilmaeker cum uxoreKerkpoortstraat 5setschippervan gering bestaen31:09:00 cg5:09:00 cg22104r
6 Douwe Zeilmaeker cum uxoreZuiderhaven 40setschippervan gering bestaen31:09:00 cg5:09:00 cg22104r
4 Aeltje Jans Kerkpoortstraat 5molenaerschebestaet maetigh wel31:14:00 cg5:14:00 cg3278v
4 Aeltje Jans Zuiderhaven 40molenaerschebestaet maetigh wel31:14:00 cg5:14:00 cg3278v
2 Doeke Symons cum uxoreKerkpoortstraat 5timmerman, mr. en pannebakker31:14:00 cg5:14:00 cg3223r
2 Doeke Symons cum uxoreZuiderhaven 40timmerman, mr. en pannebakker31:14:00 cg5:14:00 cg3223r
2 Pieter Waeterman cum uxoreKerkpoortstraat 5galliootschipper32:00:00 cg5:00:00 cg3023v
2 Pieter Waeterman cum uxoreZuiderhaven 40galliootschipper32:00:00 cg5:00:00 cg3023v
5 Sjoerd Johannes cum uxore5-165Lanen 34timmerman, mr.bestaet wel32:00:00 cg5:00:00 cg3097r
6 Tjeerd Radsma Kerkpoortstraat 5horlogiemaeker, mr.bestaet reedelijk wel32:15:00 cg5:15:00 cg20104r
6 Tjeerd Radsma Zuiderhaven 40horlogiemaeker, mr.bestaet reedelijk wel32:15:00 cg5:15:00 cg20104r
5 Lieuwe Piers weduweKerkpoortstraat 5winkelierschebestaet wel doch burgerlijk32:15:00 cg5:15:00 cg2080v
5 Lieuwe Piers weduweZuiderhaven 40winkelierschebestaet wel doch burgerlijk32:15:00 cg5:15:00 cg2080v
5juffrouw Hilloma Kerkpoortstraat 5van goed bestaen32:15:00 cg5:15:00 cg2089v
5juffrouw Hilloma Zuiderhaven 40van goed bestaen32:15:00 cg5:15:00 cg2089v
2 Ulbe Jans Menalda cum uxore2-059Hoogstraat 11trekschippereen goed bestaen32:15:00 cg5:15:00 cg2025r
6 Yge Wiegers voor zijn zoon Pieter YgesKerkpoortstraat 5weeverbestaet maetigh32:15:00 cg5:15:00 cg20116v
6 Yge Wiegers voor zijn zoon Pieter YgesZuiderhaven 40weeverbestaet maetigh32:15:00 cg5:15:00 cg20116v
7 Wepke Doedes cum uxore7-111Voorstraat 7wolkammer, mr.bestaet maetigh wel32:15:00 cg5:15:00 cg20128v
7 Hans Pieters cum uxore7-013Voorstraat 73winkelierbestaet maetigh wel32:15:00 cg5:15:00 cg20119r
7 Willem Ages cum uxore7-031Voorstraat 101winkelierbestaet maetigh wel32:15:00 cg5:15:00 cg20120v
8 Hendrik Minnes 8-023Prinsenstraat 4blokmaeker, mr.bestaet maetigh wel33:00:00 cg5:00:00 cg30135v
7 Bernardus Dreyer 7-104Voorstraat 15procureur fiscaelbestaet wel33:01:00 cg5:01:00 cg10128r
7 Doeke Wybrens cum uxore7-071Voorstraat 57glaesemaekerbestaet maetigh wel33:02:00 cg5:02:00 cg32124v
2 Joost Zeeman cum uxoreKerkpoortstraat 5geregtsboode33:02:00 cg5:02:00 cg3235v
2 Joost Zeeman cum uxoreZuiderhaven 40geregtsboode33:02:00 cg5:02:00 cg3235v
2 Freerk Hendriks cum uxore2-170 weever en coopman in taback33:04:00 cg5:04:00 cg3036v
4 Gosse Tjebbes cum uxore4-121Hofstraat 9huistimmermanbestaet teamelijk wel33:04:00 cg5:04:00 cg3067r
4 Gosse Tjebbes cum uxore4-121Hofstraat 11huistimmermanbestaet teamelijk wel33:04:00 cg5:04:00 cg3067r
4 Johannes de Waart 4-145Heiligeweg 2kock op 't admiraliteyts Jagtvan maetigh bestaen33:04:00 cg5:04:00 cg4369r
5 Jelle Lykles cum uxore5-089Kerkpad 4doodgraeverbestaet reedelijk wel33:04:00 cg5:04:00 cg3089v
4 Dirk Craemer cum uxore4-093Hofstraat 16winkelierbestaet maetigh wel33:04:00 cg5:04:00 cg3064r
6 Gerben Ates cum uxore6-146Grote Bredeplaats 18bestaet reedelijk wel33:04:00 cg5:04:00 cg30115v
3 Jan Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5portierbestaet wel33:05:00 cg5:05:00 cg2243r
3 Jan Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40portierbestaet wel33:05:00 cg5:05:00 cg2243r
6 Jan Hooghland cum uxoreKerkpoortstraat 5boekedrukkerbestaet reedelijk33:09:00 cg5:09:00 cg31102v
6 Jan Hooghland cum uxoreZuiderhaven 40boekedrukkerbestaet reedelijk33:09:00 cg5:09:00 cg31102v
4 Johannes Andrys cum uxore4-166Zuiderplein 5molenmaekerbestaet maetigh wel33:11:00 cg5:11:00 cg4271r
4 Jacob Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5beurtschippervan maetigh bestaen33:14:00 cg5:14:00 cg4168r
4 Jacob Pytters cum uxoreZuiderhaven 40beurtschippervan maetigh bestaen33:14:00 cg5:14:00 cg4168r
2 Pytter Gerbens 2-102Hoogstraat 30coopman en winkelier33:14:00 cg5:14:00 cg2030v
6majoor de Haas weduweKerkpoortstraat 5bestaet maetigh34:03:00 cg5:03:00 cg32114r
6majoor de Haas weduweZuiderhaven 40bestaet maetigh34:03:00 cg5:03:00 cg32114r
4 Dirk Bartlingh cum uxore4-155Brouwersstraat 17varkenslaegervan maetigh bestaen34:09:00 cg5:09:00 cg2569v
7 Simon Willems cum uxoreKerkpoortstraat 5herbergierbestaet soober34:16:00 cg5:16:00 cg44125v
7 Simon Willems cum uxoreZuiderhaven 40herbergierbestaet soober34:16:00 cg5:16:00 cg44125v
6 Sybren Jansen cum uxore6-050Kleine Bredeplaats 17galliootschipperbestaet gemeen34:17:00 cg5:17:00 cg33105r
5 Pieter Hendriks cum uxore5-039Grote Kerkstraat 13coopman in papierbestaet redelijk wel35:00:00 cg5:00:00 cg2083r
5 Pieter Hendriks cum uxore5-039Grote Kerkstraat 13coopman in papierbestaet redelijk wel35:00:00 cg5:00:00 cg2083r
1 Jan Harmens Speltje cum uxoreKerkpoortstraat 5beurtschipperbestaet reedelijk35:00:00 cg6:00:00 cg2217r
1 Jan Harmens Speltje cum uxoreZuiderhaven 40beurtschipperbestaet reedelijk35:00:00 cg6:00:00 cg2217r
1 Leendert Buisman cum uxoreKerkpoortstraat 5beurtschipperbestaet reedelijk wel35:00:00 cg6:00:00 cg3015r
1 Leendert Buisman cum uxoreZuiderhaven 40beurtschipperbestaet reedelijk wel35:00:00 cg6:00:00 cg3015r
7 Dirk Sandstra cum uxoreKerkpoortstraat 5setschipperbestaet maetigh35:00:00 cg5:00:00 cg24123r
7 Dirk Sandstra cum uxoreZuiderhaven 40setschipperbestaet maetigh35:00:00 cg5:00:00 cg24123r
1 Anne Eelkes Bakker Kerkpoortstraat 5kalkbrander, mr.bestaet gemeen35:04:00 cg6:04:00 cg5215r
1 Anne Eelkes Bakker Zuiderhaven 40kalkbrander, mr.bestaet gemeen35:04:00 cg6:04:00 cg5215r
2 Schelte Arjens cum uxore2-131Rommelhaven 15Breemer vaerder35:05:00 cg5:05:00 cg4434v
1 Douwe Simons 1-004Noorderhaven 9schipper voerende een galjootbestaet wel35:09:00 cg5:09:00 cg231v
7 Pieter Faeses cum uxoreKerkpoortstraat 5compasmaeker en winkelierbestaet maetigh wel35:09:00 cg5:09:00 cg23121v
7 Pieter Faeses cum uxoreZuiderhaven 40compasmaeker en winkelierbestaet maetigh wel35:09:00 cg5:09:00 cg23121v
8 Pieter Daams cum uxore8-110Vijverstraat 4setschipperbestaet gemeen35:11:00 cg5:11:00 cg30144v
5 Jan Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5zeefmaeker, mr.bestaet maetigh35:19:00 cg6:19:00 cg2282v
5 Jan Jansen cum uxoreZuiderhaven 40zeefmaeker, mr.bestaet maetigh35:19:00 cg6:19:00 cg2282v
5 Jelle Jetses cum uxore5-173Schritsen 31rentenier36:00:00 cg6:00:00 cg2098r
5 Taeke Dijxma cum uxoreKerkpoortstraat 5kleermaeker, mr.bestaet wel36:00:00 cg6:00:00 cg2097v
5 Taeke Dijxma cum uxoreZuiderhaven 40kleermaeker, mr.bestaet wel36:00:00 cg6:00:00 cg2097v
8 Johannes Pytters cum uxore8-065Hondenstraat 5coopman in kalk en steenbestaet maetigh36:00:00 cg6:00:00 cg20139v
8 Cornelis Bouwes cum uxore8-020Noorderhaven 20zeylmaekerbestaet maetigh wel36:00:00 cg6:00:00 cg23135v
8 Tjepke Lykles Kerkpoortstraat 5compasmaeker, mr.bestaet wel36:00:00 cg6:00:00 cg20136r
8 Tjepke Lykles Zuiderhaven 40compasmaeker, mr.bestaet wel36:00:00 cg6:00:00 cg20136r
8 Johannes Peaus Kerkpoortstraat 5paruikemaeker, mr.bestaet maetigh wel36:00:00 cg6:00:00 cg20136r
8 Johannes Peaus Zuiderhaven 40paruikemaeker, mr.bestaet maetigh wel36:00:00 cg6:00:00 cg20136r
7 Age Alberts Kerkpoortstraat 5schoenmaeker, mr.36:00:00 cg6:00:00 cg31131v
7 Age Alberts Zuiderhaven 40schoenmaeker, mr.36:00:00 cg6:00:00 cg31131v
8 Folkert Baernts Kerkpoortstraat 5bakker, mr.bestaet maetigh36:00:00 cg6:00:00 cg30136v
8 Folkert Baernts Zuiderhaven 40bakker, mr.bestaet maetigh36:00:00 cg6:00:00 cg30136v
6commissaris Doolwert weduwe6-126Lanen 18bakkerinnebestaet wel36:00:00 cg6:00:00 cg21113r
8 Jan Scheltes cum uxore, beswaert met een groot huisgesin8-152Schritsen 42pottebakkerbestaet gering36:00:00 cg6:00:00 cg72152r
8 Coene Willems 8-044Havenplein 26metselaer, mr. en winkelierbestaet redelijk wel36:00:00 cg6:00:00 cg31138r
8vroedsman Moccama cum uxore8-124Grote Ossenmarkt 21bakker, mr.bestaet maetigh wel36:00:00 cg6:00:00 cg20146v
6 Hendrik Pytters weduwe6-138Schritsen 7bestaet wel36:00:00 cg6:00:00 cg30114v
9 Schelte Alberts cum uxoreKerkpoortstraat 5bleeker, mr.bestaet maetigh36:00:00 cg6:00:00 cg32155v
9 Schelte Alberts cum uxoreZuiderhaven 40bleeker, mr.bestaet maetigh36:00:00 cg6:00:00 cg32155v
8 Christoffel Hempel cum uxoreKerkpoortstraat 5herbergier en tinnegietersknegtbestaet maetigh36:00:00 cg6:00:00 cg30134v
8 Christoffel Hempel cum uxoreZuiderhaven 40herbergier en tinnegietersknegtbestaet maetigh36:00:00 cg6:00:00 cg30134v
6 Hendrik Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5galliootschipperbestaet gemeen36:00:00 cg6:00:00 cg40114r
6 Hendrik Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40galliootschipperbestaet gemeen36:00:00 cg6:00:00 cg40114r
8 Arent Anthoni cum uxoreKerkpoortstraat 5herbergierbestaet geringh36:00:00 cg6:00:00 cg40135r
8 Arent Anthoni cum uxoreZuiderhaven 40herbergierbestaet geringh36:00:00 cg6:00:00 cg40135r
2 Albert Pieters cum uxoreKerkpoortstraat 5bakker, mr.bestaet gemeen36:00:00 cg6:00:00 cg3034v
2 Albert Pieters cum uxoreZuiderhaven 40bakker, mr.bestaet gemeen36:00:00 cg6:00:00 cg3034v
5 Jacob Willems cum uxore5-118Heiligeweg 24trekschipperbestaet reedelijk36:03:00 cg6:03:00 cg4193r
8 Jan Bakker cum uxore8-076Zuiderhaven 19setschipperbestaet maetigh36:03:00 cg6:03:00 cg41141r
7 Claas Douwes weduweKerkpoortstraat 5bestaet maetigh wel36:07:00 cg6:07:00 cg30126r
7 Claas Douwes weduweZuiderhaven 40bestaet maetigh wel36:07:00 cg6:07:00 cg30126r
8 Otte Joris cum uxoreKerkpoortstraat 5schipperbestaet maetigh36:07:00 cg6:07:00 cg30142v
8 Otte Joris cum uxoreZuiderhaven 40schipperbestaet maetigh36:07:00 cg6:07:00 cg30142v
8de erven van Hyltje Joris 8-090Vijver 4sonder bedrijffbestaen maetig wel36:07:00 cg6:07:00 cg30142v
7 Gerben Johannes cum uxore7-077Voorstraat 47schoenmaeker en winkelierbestaet maetigh wel36:07:00 cg6:07:00 cg30125r
2ds. Meyer cum uxoreKerkpoortstraat 5praedicant, lutersche36:07:00 cg6:07:00 cg3024v
2ds. Meyer cum uxoreZuiderhaven 40praedicant, lutersche36:07:00 cg6:07:00 cg3024v
6 Douwe Jansen weduwe6-020Voorstraat 34bakkerinne, mr.bestaet wel36:07:00 cg6:07:00 cg30102r
5 Frans Jansen cum uxore5-127Spekmarkt 4coopmanbestaet reedelijk wel36:07:00 cg6:07:00 cg3094v
4 Fokke Simons cum uxore4-185Rozengracht 8timmerman, mr.bestaet maetig wel36:07:00 cg6:07:00 cg3073r
4 Fokke Simons cum uxore4-185Spinhuisstraat 13timmerman, mr.bestaet maetig wel36:07:00 cg6:07:00 cg3073r
5 Lammert Teyes cum uxoreKerkpoortstraat 5coopmanbestaet wel36:07:00 cg6:07:00 cg3091r
5 Lammert Teyes cum uxoreZuiderhaven 40coopmanbestaet wel36:07:00 cg6:07:00 cg3091r
1 Bente IJsenbeeck cum uxore1-022Noorderhaven 37brouwer, mr.een gemeen bestaen36:09:00 cg6:09:00 cg343r
1 Betze Cornelis 1-100Zoutsloot 53coopmanbestaet reedelijk36:12:00 cg6:12:00 cg2011v
3vroedsman Baksma cum uxore3-187Franekereind 14rentenier36:12:00 cg6:12:00 cg2053v
2 Jan Simons cum uxore2-060Hoogstraat 13bakker, mr.36:12:00 cg6:12:00 cg4125r
8 Johannes Hyltjes cum uxore8-090Vijver 4schipperbestaet maetig wel36:12:00 cg6:12:00 cg20142v
7 Jacobus Steevens cum uxoreKerkpoortstraat 5bestaet maetigh wel36:12:00 cg6:12:00 cg20120v
7 Jacobus Steevens cum uxoreZuiderhaven 40bestaet maetigh wel36:12:00 cg6:12:00 cg20120v
6 Claes Bretton cum uxoreKerkpoortstraat 5rentenier36:12:00 cg6:12:00 cg20113r
6 Claes Bretton cum uxoreZuiderhaven 40rentenier36:12:00 cg6:12:00 cg20113r
8 Anne Hyltjes cum uxore8-090Vijver 4schipperbestaet maetig wel36:12:00 cg6:12:00 cg20142v
7 Jacob Wygers cum uxoreKerkpoortstraat 5cooperslaeger, mr.bestaet maetighh36:12:00 cg6:12:00 cg20128r
7 Jacob Wygers cum uxoreZuiderhaven 40cooperslaeger, mr.bestaet maetighh36:12:00 cg6:12:00 cg20128r
6 Gosse Pytters cum uxore6-096Lanen 45com.ris op de Wadleggerbestaet wel36:12:00 cg6:12:00 cg20109v
4 Schulse Kerkpoortstraat 5conrectorbestaet maetigh36:12:00 cg6:12:00 cg2056v
4 Schulse Zuiderhaven 40conrectorbestaet maetigh36:12:00 cg6:12:00 cg2056v
4 Hidde Brouwer cum uxore4-041Zuiderhaven 73hofmeester op 't Prince Jagtbestaet wel36:12:00 cg6:12:00 cg2059v
4 Jacob Jansen cum uxore4-069Kerkpoortstraat 59winkelierbestaet wel36:12:00 cg6:12:00 cg2062v
6capitain Stapert weduwe6-150Grote Bredeplaats 26kapiteinbestaet reedelijk37:03:00 cg6:03:00 cg21116r
8 Jacob J. van der Ley cum uxore8-157Zuiderhaven 71winkelierbestaet gemeen37:04:00 cg6:04:00 cg61152v
8 Jacob J. van der Ley cum uxore8-157Zuiderhaven 71winkelierbestaet gemeen37:04:00 cg6:04:00 cg61152v
6 Stittert Adams cum uxore6-086Sint Odolphisteeg 10galliootschipperbestaet wel nae sijn doen37:09:00 cg6:09:00 cg32108v
6 Stittert Adams cum uxore6-086Sint Odolphisteeg 12galliootschipperbestaet wel nae sijn doen37:09:00 cg6:09:00 cg32108v
2 Gerrit Offringa cum uxore2-185Franekereind 19bakker, mr.37:09:00 cg6:09:00 cg3237v
3 Pieter Saekes Kerkpoortstraat 5brouwer, mr.bestaet nu maetigh37:09:00 cg6:09:00 cg3238v
3 Pieter Saekes Zuiderhaven 40brouwer, mr.bestaet nu maetigh37:09:00 cg6:09:00 cg3238v
5 Dirk Hendriks cum uxore5-003Voorstraat 90bakker, mr.bestaet reedelijk37:11:00 cg6:11:00 cg3380r
7 Abraham Ysraels cum uxoreKerkpoortstraat 5coopman, joodschbestaet maetigh38:03:00 cg6:03:00 cg36120r
7 Abraham Ysraels cum uxoreZuiderhaven 40coopman, joodschbestaet maetigh38:03:00 cg6:03:00 cg36120r
7vroedsman S. Blom cum uxore7-079Voorstraat 45blickslaeger, mr.bestaet maetigh38:17:00 cg6:17:00 cg51125v
2 Pieter Sjoerds cum uxoreKerkpoortstraat 5bontweeverbestaet wel39:03:00 cg6:03:00 cg2422v
2 Pieter Sjoerds cum uxoreZuiderhaven 40bontweeverbestaet wel39:03:00 cg6:03:00 cg2422v
5 Doekle Wybes cum uxore5-120Heiligeweg 20schuitschipperbestaet reedelijk wel39:07:00 cg6:07:00 cg6093v
7 Jetse Jelles cum uxoreKerkpoortstraat 5winkelier en glaesemakerbestaet maetigh wel39:17:00 cg6:17:00 cg22129r
7 Jetse Jelles cum uxoreZuiderhaven 40winkelier en glaesemakerbestaet maetigh wel39:17:00 cg6:17:00 cg22129r
7 Sjoerd Andries cum uxore7-110Voorstraat 7bestaet wel39:19:00 cg6:19:00 cg20128v
7 Obbe Hendriks cum uxore7-100Voorstraat 23winkelierbestaet maetigh wel39:19:00 cg6:19:00 cg20127v
7 Harmanus Viedelius 7-018Voorstraat 81stadsrentemeesterbestaet wel39:19:00 cg6:19:00 cg20119r
2 Ruird Jeltes 2-122Noorderhaven 109bontreeder en coopman39:19:00 cg6:19:00 cg2033v
2burgemeester Lanting weduwe2-153 renteniersche39:19:00 cg6:19:00 cg2035v
5oud burgemeester Roosen 5-123Heiligeweg 12bestaet wel39:19:00 cg6:19:00 cg2093v
4burgemeester Hoogeboom cum uxore4-150Brouwersstraat 7koekebakker, mr.bestaet wel39:19:00 cg6:19:00 cg2069v
5 Philippus Swart 5-073Heiligeweg 7voorsanger van Groote Kerkbestaet wel39:19:00 cg6:19:00 cg2087v
6 Watze Haenstra cum uxoreKerkpoortstraat 5kooperslaeger, mr.bestaet reedelijk wel40:00:00 cg6:00:00 cg32103v
6 Watze Haenstra cum uxoreZuiderhaven 40kooperslaeger, mr.bestaet reedelijk wel40:00:00 cg6:00:00 cg32103v
5 Willem Westerhof 5-010Voorstraat 76laekenkooperbestaet maetigh40:00:00 cg6:00:00 cg2080v
6 Joseph van Norden cum uxore6-040Kleine Bredeplaats 5winkelierbestaet geringh40:00:00 cg6:00:00 cg30104r
6 Jan Thomas IJsenbeecq weduweKerkpoortstraat 5laekenkoopersebestaet reedelijk wel40:00:00 cg6:00:00 cg21102v
6 Jan Thomas IJsenbeecq weduweZuiderhaven 40laekenkoopersebestaet reedelijk wel40:00:00 cg6:00:00 cg21102v
6burgemeester Bretton weduwe6-042Kleine Bredeplaats 9bestaet wel40:00:00 cg6:00:00 cg20104r
6 Jan Heins cum uxore6-044Kleine Bredeplaats 13winkelier en schoolmeesterbestaet reedelijk wel40:00:00 cg6:00:00 cg20104v
6 Dirk IJsenbeecq cum uxoreKerkpoortstraat 5kalk- en steenverkooperbestaet reedelijk wel40:00:00 cg6:00:00 cg42106r
6 Dirk IJsenbeecq cum uxoreZuiderhaven 40kalk- en steenverkooperbestaet reedelijk wel40:00:00 cg6:00:00 cg42106r
5 Sytse Annes cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmerbaesvan goed bestaen40:00:00 cg6:00:00 cg4099v
5 Sytse Annes cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmerbaesvan goed bestaen40:00:00 cg6:00:00 cg4099v
9ds. Heyneman cum uxoreKerkpoortstraat 5candid. theol.bestaet maetigh wel40:00:00 cg6:00:00 cg32155r
9ds. Heyneman cum uxoreZuiderhaven 40candid. theol.bestaet maetigh wel40:00:00 cg6:00:00 cg32155r
8 Geert Steenveld cum uxoreKerkpoortstraat 5admiraliteytsboode40:00:00 cg6:00:00 cg21152r
8 Geert Steenveld cum uxoreZuiderhaven 40admiraliteytsboode40:00:00 cg6:00:00 cg21152r
6vroedsman Olivier 6-081Lanen 37schoolmeesterbestaet wel40:00:00 cg6:00:00 cg20108r
8majoor Age de Haes cum uxoreKerkpoortstraat 5bakker, mr.bestaet maetigh40:00:00 cg6:00:00 cg41134r
8majoor Age de Haes cum uxoreZuiderhaven 40bakker, mr.bestaet maetigh40:00:00 cg6:00:00 cg41134r
8 Aeltje Hanses Kerkpoortstraat 5wijnkoopersebestaet maetigh wel40:00:00 cg6:00:00 cg21134r
8 Aeltje Hanses Zuiderhaven 40wijnkoopersebestaet maetigh wel40:00:00 cg6:00:00 cg21134r
8 Hillebrand Dirks cum uxore8-077Zuiderhaven 21coster en doodbidderbestaet maetigh wel40:00:00 cg6:00:00 cg50141r
8 Daniël Bennzé cum uxore8-028 0pruikemaeker, mr.bestaet maetigh40:00:00 cg6:00:00 cg41136v
7 Jan Zeylmaeker Kerkpoortstraat 5commandeur op een Groenlandsvaerderbestaet maetigh wel40:00:00 cg6:00:00 cg34118r
7 Jan Zeylmaeker Zuiderhaven 40commandeur op een Groenlandsvaerderbestaet maetigh wel40:00:00 cg6:00:00 cg34118r
8 Eelkjen Pieters Kerkpoortstraat 5herbergierschebestaet maetigh wel40:00:00 cg6:00:00 cg20135v
8 Eelkjen Pieters Zuiderhaven 40herbergierschebestaet maetigh wel40:00:00 cg6:00:00 cg20135v
6 Pieter Jetses cum uxore6-141Schritsen 15matroos op 't Princejagtbestaet heel wel40:00:00 cg6:00:00 cg30115r
6 Rutger Goslings cum uxoreKerkpoortstraat 5metselaer, mr.bestaet wel40:00:00 cg6:00:00 cg44106v
6 Rutger Goslings cum uxoreZuiderhaven 40metselaer, mr.bestaet wel40:00:00 cg6:00:00 cg44106v
9 Tjeerd Seerps Kerkpoortstraat 5scheepstimmermanbestaet maetigh40:00:00 cg6:00:00 cg42155v
9 Tjeerd Seerps Zuiderhaven 40scheepstimmermanbestaet maetigh40:00:00 cg6:00:00 cg42155v
8 Anne Sytses cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmerbaasbestaet maetigh wel40:00:00 cg6:00:00 cg21154r
8 Anne Sytses cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmerbaasbestaet maetigh wel40:00:00 cg6:00:00 cg21154r
7 Harmen Hendryks cum uxore7-123Grote Bredeplaats 25bakker, mr.bestaet reedelijk40:00:00 cg6:00:00 cg33130v
9 Pieter Poulus cum uxoreKerkpoortstraat 5bleeker, mr.bestaet maetigh40:00:00 cg6:00:00 cg50155r
9 Pieter Poulus cum uxoreZuiderhaven 40bleeker, mr.bestaet maetigh40:00:00 cg6:00:00 cg50155r
8 Dirk Jansen cum uxore8-104Kleine Bredeplaats 24coopmanbestaet wel40:00:00 cg6:00:00 cg20144r
1 Hein Joukes cum uxoreKerkpoortstraat 5schipper op een galjootbestaet taemelijk wel40:09:00 cg6:09:00 cg233r
1 Hein Joukes cum uxoreZuiderhaven 40schipper op een galjootbestaet taemelijk wel40:09:00 cg6:09:00 cg233r
6 Freerk Sybrens cum uxore6-061Drie Roemersteeg 1schipper, oldbestaet reedelijk40:19:00 cg6:19:00 cg61106r
8dr. Crijtenburgh weduweKerkpoortstraat 5rentenierschebestaet wel40:19:00 cg6:19:00 cg11147r
8dr. Crijtenburgh weduweZuiderhaven 40rentenierschebestaet wel40:19:00 cg6:19:00 cg11147r
7 Elske Jaenes een weduweKerkpoortstraat 5winkelierschebestaet maetigh wel41:08:00 cg6:08:00 cg41124v
7 Elske Jaenes een weduweZuiderhaven 40winkelierschebestaet maetigh wel41:08:00 cg6:08:00 cg41124v
5 Gerrit Gerrits weduwe5-025Voorstraat 72winkelierschebestaet gemeen41:09:00 cg6:09:00 cg5082r
4 Ruird Simons weduwe4-021Brouwersstraat 2backerinnebestaet reedelijk wel41:15:00 cg6:15:00 cg3057v
5 Keimpe Tjeerds cum uxoreKerkpoortstraat 5sleefmaeker, mr.bestaet wel41:15:00 cg6:15:00 cg3088v
5 Keimpe Tjeerds cum uxoreZuiderhaven 40sleefmaeker, mr.bestaet wel41:15:00 cg6:15:00 cg3088v
4vroedsman Siderius weduwe4-151Brouwersstraat 9bestaet wel41:15:00 cg6:15:00 cg3069v
7 Laas Spannenburgh cum uxore7-034Noordijs 10kladferverbestaet maetigh wel41:15:00 cg6:15:00 cg30120v
4 Albert Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5bontreederbestaet maetigh wel42:09:00 cg7:09:00 cg3269r
4 Albert Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40bontreederbestaet maetigh wel42:09:00 cg7:09:00 cg3269r
6vroedsman Dirk Winia cum uxoreKerkpoortstraat 5rentenier42:19:00 cg7:19:00 cg20102r
6vroedsman Dirk Winia cum uxoreZuiderhaven 40rentenier42:19:00 cg7:19:00 cg20102r
4 Salomon Jongma Kerkpoortstraat 5bontreederbestaen wel42:19:00 cg7:19:00 cg2076r
4 Salomon Jongma Zuiderhaven 40bontreederbestaen wel42:19:00 cg7:19:00 cg2076r
6vroedsman Bontekoe weduwe6-136Schritsen 3rentenierschebestaet heel wel42:19:00 cg7:19:00 cg20114r
7 Pier Eelkes 7-138Noorderhaven 46bakker, mr.bestaet wel42:19:00 cg7:19:00 cg20131v
7 Sjouke Sjoukes weduwe7-139Noorderhaven 48winkelierschebestaet wel42:19:00 cg7:19:00 cg20132r
6 Gerben Tzjommes 6-156Kleine Bredeplaats 8chirurgijn, mr.bestaet burgerlijk43:17:00 cg7:17:00 cg40116r
7 Bocke Rienstra cum uxore7-151Noorderhaven 72stadsboumeester en winkelierbestaet maetigh wel43:17:00 cg7:17:00 cg40132v
4 Thomas Meyer cum uxoreKerkpoortstraat 5winkelierbestaet maetigh wel43:17:00 cg7:17:00 cg4059r
4 Thomas Meyer cum uxoreZuiderhaven 40winkelierbestaet maetigh wel43:17:00 cg7:17:00 cg4059r
5 Tjeerd Tjeerds cum uxore5-044Grote Kerkstraat 23bakker, mr.bestaet wel43:17:00 cg7:17:00 cg4083v
4 Egbert Heydkamp cum uxore4-186Rozengracht 4admiraliteytsboodebestaet maetig wel43:17:00 cg7:17:00 cg4073r
5 Jan Bouwes cum uxore5-056Grote Kerkstraat 18coopman en trekschipperbestaet wel43:17:00 cg7:17:00 cg4085r
6 Sybren Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5timmerman, mr.bestaet wel44:01:00 cg7:01:00 cg62107r
6 Sybren Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40timmerman, mr.bestaet wel44:01:00 cg7:01:00 cg62107r
4 Jaene van Sloten weduweKerkpoortstraat 5winkelierschebestaet wel44:06:00 cg7:06:00 cg3056v
4 Jaene van Sloten weduweZuiderhaven 40winkelierschebestaet wel44:06:00 cg7:06:00 cg3056v
1 Jan Douwes weduwe1-014Noorderhaven 29zeylmaekersevan een gemeen bestaen44:08:00 cg7:08:00 cg302v
6 Gabe Sybesma cum uxore6-158Kleine Bredeplaats 12visafslaegerbestaet wel44:11:00 cg7:11:00 cg21116v
1 Wigle de Vries cum uxore1-098Zoutsloot 49strandmeester binnendijx44:14:00 cg7:14:00 cg2411r
2 Tytte Ruirds cum uxore2-065Hoogstraat 25stalmanvan reedelijk bestaen45:00:00 cg7:00:00 cg3425v
3vroedsman Claes Leystra cum uxore3-045Franekereind 25winkelierbestaet wel45:00:00 cg7:00:00 cg3043r
1 Yke Goverts weduwe [d.i. Trijntje Scheltes]1-029Noorderhaven 49lijnslaegersebestaet wel45:00:00 cg7:00:00 cg303v
6vroedsman Radsma cum uxore6-039Kleine Bredeplaats 3horlogiemaeker, mr.bestaet wel45:00:00 cg7:00:00 cg32103v
8 Jurrien Stapert Kerkpoortstraat 5lidsetter, mr.bestaet maetig wel45:00:00 cg7:00:00 cg20152r
8 Jurrien Stapert Zuiderhaven 40lidsetter, mr.bestaet maetig wel45:00:00 cg7:00:00 cg20152r
9 Oeble Gosses cum uxoreKerkpoortstraat 5houtkooperbestaet maetigh wel45:00:00 cg7:00:00 cg21155r
9 Oeble Gosses cum uxoreZuiderhaven 40houtkooperbestaet maetigh wel45:00:00 cg7:00:00 cg21155r
6 Jan Eerks Jongma cum uxore6-148Grote Bredeplaats 22coopmanbestaet wel46:00:00 cg7:00:00 cg33115v
6 Jan Hendriks cum uxore6-112Lanen 79coopmanbestaet wel46:00:00 cg7:00:00 cg42111v
8 Grytje Sikkes een weduweKerkpoortstraat 5winkelierschebestaet maetigh wel46:11:00 cg7:11:00 cg30136v
8 Grytje Sikkes een weduweZuiderhaven 40winkelierschebestaet maetigh wel46:11:00 cg7:11:00 cg30136v
6 Jan Everts cum uxoreKerkpoortstraat 5leerkooper, mr.bestaet wel46:11:00 cg7:11:00 cg30107r
6 Jan Everts cum uxoreZuiderhaven 40leerkooper, mr.bestaet wel46:11:00 cg7:11:00 cg30107r
7 Andries Doedes cum uxore7-109Voorstraat 7coopmanbestaet wel46:11:00 cg7:11:00 cg30128r
7 Wiltetus Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5slaeger, mr.bestaet maetigh wel46:11:00 cg7:11:00 cg30128r
7 Wiltetus Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40slaeger, mr.bestaet maetigh wel46:11:00 cg7:11:00 cg30128r
4 Pier Wouters 4-043Raamstraat 5schuitschipperbestaet wel46:11:00 cg7:11:00 cg3059v
4 Sjoerd Aerdenburgh cum uxore4-086Hofstraat 10winkelierbestaet maetigh wel46:11:00 cg7:11:00 cg3064r
3 Gerben Jansen cum uxore3-194Heiligeweg 70bakker, mr.bestaet wel46:15:00 cg7:15:00 cg5254r
8 Allardus Westendorp cum uxore8-100Kleine Bredeplaats 16bakker, mr.bestaet maetigh wel46:15:00 cg7:15:00 cg32144r
5 Feyke Collinga cum uxore5-032Simon Stijlstraat 3boendermaeker, mr.bestaet gemeen47:03:00 cg7:03:00 cg6082v
8 Claas Simons cum uxoreKerkpoortstraat 5bakker, mr.bestaet maetigh wel48:00:00 cg8:00:00 cg41134r
8 Claas Simons cum uxoreZuiderhaven 40bakker, mr.bestaet maetigh wel48:00:00 cg8:00:00 cg41134r
8burgemeester de Boer 8-075Zuiderhaven 19coopmanbestaet wel48:07:00 cg8:07:00 cg20141r
5 Sybout Buma 5-161Lanen 42silversmid, mr.bestaet heel wel48:07:00 cg8:07:00 cg2096v
1vroedsman Meye H. Meyer 1-099Zoutsloot 51schipperbestaet wel48:07:00 cg8:07:00 cg2011r
7 Meyle Ruirds weduwe7-038Rommelhaven 28bakkerinne, mr.bestaet wel48:12:00 cg8:12:00 cg30121r
5 Sjoerd Wybrens weduweKerkpoortstraat 5van een goed bestaen48:15:00 cg8:15:00 cg2198r
5 Sjoerd Wybrens weduweZuiderhaven 40van een goed bestaen48:15:00 cg8:15:00 cg2198r
5 Keympe Reydsma cum uxore5-159Lanen 46bakker, mr.bestaet wel50:00:00 cg8:00:00 cg5196v
6 Huge Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5coopmanbestaet wel50:00:00 cg8:00:00 cg30101r
6 Huge Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40coopmanbestaet wel50:00:00 cg8:00:00 cg30101r
6 Wytse Vettevoogel 6-051Kleine Bredeplaats 19wolkammer, mr.bestaet wel50:00:00 cg8:00:00 cg42105r
4 Theunis Weslingh cum uxore4-083Rozenstraat 1bontreeder, mr. en winkelierbestaet reedelijk wel50:00:00 cg8:00:00 cg5163v
5 Jarigh Gelinde cum uxoreKerkpoortstraat 5gleybackerbestaet heel wel50:00:00 cg8:00:00 cg2098v
5 Jarigh Gelinde cum uxoreZuiderhaven 40gleybackerbestaet heel wel50:00:00 cg8:00:00 cg2098v
2 Sjoerd Hendriks cum uxore2-163Franekereind 11schipper en coopman50:00:00 cg8:00:00 cg3036r
2 Sjoerd Hendriks cum uxore2-163Franekereind 13schipper en coopman50:00:00 cg8:00:00 cg3036r
8 Reynder Jansen weduweKerkpoortstraat 5bontreederschebestaet wel50:00:00 cg8:00:00 cg20139r
8 Reynder Jansen weduweZuiderhaven 40bontreederschebestaet wel50:00:00 cg8:00:00 cg20139r
8 Andrys Bastiaens cum uxoreKerkpoortstraat 5herbergierbestaet geringh50:00:00 cg8:00:00 cg32136v
8 Andrys Bastiaens cum uxoreZuiderhaven 40herbergierbestaet geringh50:00:00 cg8:00:00 cg32136v
8 Dirk Cramer weduwe8-071Hondenstraat 4herbergiersebestaet maetig wel50:00:00 cg8:00:00 cg20139r
8 Poppe Hendriks cum uxore8-019Noorderhaven 18schuitschipperbestaet maetigh wel50:00:00 cg8:00:00 cg31135v
8ds. Th. Wopkens 8-165Zuiderhaven 55leeraer van de doopsgesinde gemeente, oldbestaet wel50:00:00 cg8:00:00 cg20153v
7 Jan Schut cum uxoreKerkpoortstraat 5coffyschenkerbestaet maetigh wel