Harlingen, quaclappen

In de quaclappen van het Hof van Friesland staan de teksten ('dicta') van vonnissen van het Hof in civiele zaken kort en bondig aangetekend, zowel de 'interlocutaire sententies' (tussenvonnissen) als de 'definitieve sententies'. Volgens de overlevering werden de quaclappen (quaet clappen = kwaadspreken, roddelen) zo genoemd omdat ze aangeven welke raadsheren aanwezig waren bij de beraadslagingen over een vonniswijzing, en dus indirect ook welke raadsheren absent waren.

Een doorzoekbare index op de quaclappen staat op de website van Tresoar. Vul als zoekterm in: 'quaclappen'. De daar beschikbare database bevat namen van partijen (eisers en gedaagden) uit de periode 1527-1620. Uit de perioden 1592-1599 en 1621-1764 zijn geen quaclappen bewaard gebleven, de periode 1765-1811 is niet bewerkt. De onderstaande deelverzameling betreft vonnissen waarin Harlingers voorkomen.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voornaam patroniem familienaam beroep
Willem Baacker
Stad Harlingen
Mr. Oege Bornis secretaris van Harlingen
Gedeputeerde Staten
Mr. Jan van Campen
Taecke van Ailua
Mr. Jan van Arum volmacht van de magistraat van Harlingen
Syurt Jensma
Mr. Jan Versteueren namens de stad Harlingen
Stad Harlingen
Mr. Jan barbier; namens zijn echtgenote
Mr. Jacob van Cronenburgh in leven gehuwd met Bauck van Adelen
Gerryt van Hulsen
Hans Carpeneel
Mr. Dominicus procureur voor het gerecht van Harlingen
Syuert van Beeyum
Siouw
Mr. Phocus Birddema
Jelger Feytsma
Willem bakker
Wilhelmus van der Werff
Tyedt Scheltema
Claes van Medlyck volmacht van de zeevarenden van Harlingen
Cornelis Conincx
Cornelis Conincx
Griet
Duerte Allertsma
Olderman, schepenen en raden van Harlingen
Tyaerd van Hoytema chirurgijn
Tsomme Houckema
Offcke Feytsma
Trijncke
Epe Wytsma
Tied Scheltema
Harlingen
Michiel
Stad Harlingen
Kinsck Mockema
Juffr. Beli Froma
Jacob van Espen controller
Jacques Blocq accijnsmeester te Harlingen; overleden
Jan
Jan de Jonge secretaris van de haven van Harlingen
jonge Rempt Jensma
Jhr. Jorgien van Espelbach drost te Harlingen en grietman van Barradeel
Jan Stael van Maestricht
Jes
Janthien
Jelle Bormania volmacht van Harlingen en zeven dorpen in Wonseradeel
Jees
Jees
Jees
Lenaert van der Meye
Stadsbestuur van Harlingen
Stadsbestuur van Harlingen
Stad Harlingen
Heer prebendarius
Heer Boeko Donye pastoor
Heer Johannes pastoor
Heer Johannes
Heere Hottinga
Stad Harlingen
Hermannum Grapheum
Marten van Schoonberch
Syuck van Beetgum
Magistraat van Harlingen
Magistraat van Harlingen
Maerten
Syts
Sytke
Swob Rorda
Pieter Sickema
Anna
Burgemeester en kerkvoogden van Harlingen
Willem Baicker
Pieter Sickema
Arriaen
Wypck
Agnes van der Mers
Willem Baecker
Anna van Mockema
Beteca Gaickema
Rempt Jensma gehuwd met Byecke Gayckema
Annethien
Anna van Mockema
Severin van Kammen
Bauck
Anna
Anna
Schippers en zeevarenden van Harlingen
Reyner Doncker volmacht van de zeevarenden van Harlingen
Anna
Buwe Harckema
Byecke Gayckema gehuwd met Rempt Jensma
Frerick Abbes burgemeester van Harlingen
Steffens Abbes
Johannes Abbes
Michiel Adriaens
Maritthien Adriaens
Tyaerdt Adriaens
Rienck Aedes
Rienck Aedes
Allert Aenckes
Pier Aenes
Pier Aenes
Pieter Aenes
Gerryt Alberts
Gerryt Alberts
Jacob Alberts
Rompcke Allerts
Allert Anckes
Jaen Andries
Mary Andries
Fennethien Andries
Pier Anes
Pier Anes
Pier Annes
Mr. Douwe Annes procureur postulant te Harlingen
Mr. Fedde Arents
Betzen Arents
Tiaedt Ariaens
Tiaert Ariens geweesen burgemeester van Harlingen
Reyner Arys namens Griete Wessels Dergeloos weduwe en Dessel Wessels Dergeloos erfgenamen
Jelle Auckes burgemeester van Harlingen
Allert Auckes
Dyrck Bartholomeus
Dirck Bartholomeus
Adriaen Barthouts burgemeester van Harlingen
Adriaen Barthouts
Anne Bastiaens
Willem Bauckes
Eeue Baucks
Luytgen Bernts
Geert Bouuens
Botte Broers
Thys Claas
Reyner Claas wethouder van Harlingen in 1579
Reyner Claes volmacht van Harlingen
Dycke Pieter Claes volmacht van de zeevarenden van Harlingen
Reyner Claes burgemeester van Harlingen
Reiner Claes
Michel Claes
Reyner Claes olderman van het gilde van de coruielfierders (karveelvoerders)
Reyner Claes
Reyner Claes cum sociis, inzake de verkoop van een huis te Harlingen
Reyner Claes namens Benedicte Pieters
Edo Claes burgemeester van Harlingen
Ede Claes erflater; vader van Jan Edes, in leven burgemeester te Harlingen
Jan Claes
Reyner Claes
Reyner Claes burgemeester van Harlingen
Reyner Claes olderman binnen Harlingen
Reyner Claes
Reyner Claes olderman van het veerschippersgilde
Hendrick Clant
Hendrick Clant
Hessel Coenarts
Hessel Coenerts
Hessel Coenerts
Hessel Coenerts
Hessel Coennerts
Trijncke Cornelis
Lysbeth Cornelis
Lysbeth Cornelis
Hessel Cumerts
Dirck Dani?ls
Jan Dircks
Jan Dircks
Aeff Dircks
Jan Dircks
Jan Dircks
Gerrit Dircks van Schoerl exchysmeester
Etke Dirckx
Geerit Dircx exchysmeester
Jan Dircx
Mr. Jan Dircx (?)
Jan Douues stadstimmerman
Jan Douwes timmerman; gehuwd met Jelcke Lubberts
Sybrant Douwes volmacht van de zeevarenden van Harlingen
Rommert Dyorres
Rommert Dyorres
Jucke Dyrcks bakker; gehuwd met Griet Claes
Jan Dyrcks
Jan Dyrcx
Jan Dyrcx
Inttie Dyrcx
Jes Eelckes
Jes Eelckes (Lolcke
Riemer Egberts
Pieter Ens
Pieter Ens
Poppe Epckes
Poppe Epkes onder Harlingen
Poppe Epkes
Hans Erix
Hans Erix
Asse Feddes
Joost Feyckes
Joest Feyckes
Trijn Feyckes
Joost Feyckes
Joost Feyckes
Focke Fockes
Claas Folckerts burgemeester van Harlingen; gehuwd met Jets Andries
Tryn Folckerts
Claes Folckerts burgemeester van Harlingen
Claes Folckerts burgemeester van Harlingen; gehuwd met Jets Andries
Anna Folckerts
Yeske Fongers weduwe van Aebe Pieters; gehuwd met Damus Jans
Pietrick Foppes
Gerls Foppes
Gerls Foppes
Claes Frans
Fonger Frans
Fonger Frans
Symon Gerrits
Simon Gerrits
Gerrit Gerrits schipper
Simen Gerryt
Simen Gerryts
Simon Gerryts
Simen Gerryts
Simon Gerryts
Simen Gerryts
Simon Gerryts
Simen Gerryts
Symon Gerryts
Simon Gerryts
Symon Gerryts
Symon Gerryts
Symon Gerryts
Symon Gerryts
Dyrck Gerryts
Symon Gerryts
Symon Gerryts
Harmen Gerryts
Gerryt Gerryts schipper
Frans Gerryts
Frans Gerryts
Andris Gerryts
Jel Glins
Gerbrant Gosses wethouder van Harlingen in 1579
Albertien H.
Hans Hans
Jarich Hans
Hans Hans
Jarich Hans
Rennert Hans
Rinnert Hans
Harcke Harckes
Pieter Harckes
Harmen Harmens schoenmaker; gehuwd met Hylck Lycles
Gerryt Harmens
Reyn Harmens
Joost Harmens
Heyn Harmens
Jacop Hayes volmacht van de zeevarenden van Harlingen
Nanne Hendricks
Nanne Hendricks
Joost Hendricks
Nanne Hendricks
Aucke Hendricx
Nanne Hendrix
Simon Henricx
Auck Heyndricks
Jan Heyndrics
Gelis Heyns
Sibrant Hilbrants
Marten Hobbes
Freerck Hopperts
Syts Hotthies
Dyorre Hoytes
Dyorre Hoytes
Sybrant Hylbrants
Tjaert Hylckes
Serp Innes
Johannes Intsies
Pieter Jacobs
Pieter Jacobs
Agge Janckes
Claes Janckes
Sibren Jans
Anna Jans
Wybe Jans impostmeester
Damis Jans gehuwd met Jetske Fongers
Pieter Jans
Anna Jans
Damus Jans gehuwd met Yeske Fongers
Arent Jans
Augustinus Jans
Pittrick Jans
Augustinus Jans
Johannes Jans kuiper; namens Cornelis Willems
Jan Jans
Heyl Jans
Jan Jans tichelaar
Johannes Jans kuiper
Jacob Jans
Jan Jans
Impck Jans
Impck Jans
Anna Jarichs
Willebrordt Jelis Bay
Andries Jelles
Syuerdt Jelles
Syuerdt Jelles
Taecke Jeltes
Boete Jeltes
Trijn Jouckes
Hilbrant Juckes
Haye Laes bode van Harlingen
Broer Lamberts
Albert Lamberts wethouder van Harlingen in 1579
Rinck Lieuwes
Rinck Lieuwes erflater, in leven weduwe van Aryan Michiels
Eelcke Lolckes
Eelcke Lolckes
Sicke Lolles
Anna Sytthie Louws
Pieter Lubberts wethouder van Harlingen in 1579
Pieter Lubberts burgemeester van Harlingen
Piter Lubberts
Wlrich Lycles
Andle Lyeuwes
Syurdt Lyeuwes
Claes Lyeuwes voogd van de weeskinderen van Folckert Bayes
Hobbe Lyeuwes
Rints Lyompkes
Pieter Lyuues
Claes Lyuues
Anna Martens
Wytze Meynerts
Gerbrant Meynerts
Gerbrant Meynerts
Adriaen Michiels volmacht van de buitendijksters van de Vijf Delen te Harlingen en Wonseradeel
Adriaen Michiels burgemeester van Harlingen
Adriaen Michiels volmacht van Harlingen etcetera
Adriaen Michiels volmacht van Harlingen, Harlinger uitburen, Oosterbierum, Pietersbierum, Sexbierum
Adriaen Michiels volmacht van de buitendijksters van de Vijf Delen te Harlingen en een gedeelte van
Adriaen Michiels burgemeester van Harlingen
Adriaen Michiels burgemeester van Harlingen
Adriaen Michiels burgemeester van Harlingen
Adriaen Michiels burgemeester van Harlingen
Reynu Niclers
Hubert Oostrum
Claes Ottes
Lyuwe Pauwels
Reyncke Pauwels volmacht van de zeevarenden van Harlingen
Albert Peters
Luytien Piers volmacht van de zeevarenden van Harlingen
Sierck Piers
Tyebbe Pieters
Peter Pieters
Jan Pieters
Suyrt Pieters
Aebe Pieters
Hercules Pieters
Meynert Pieters
Reyner Pieters armvoogd van Harlingen
Ansck Pieters
Anna Pieters
Jacob Pybes
Frans Pyns exchysmeester en contrarolleur
Yde R.
Hessel Rens
Hessel Reyns
Hessel Reyns
Ede Reyns
Hylcke Ridkes (?)
Hylcke Romckes
Hylcke Romckes burgemeester van Harlingen; namens Auck Lykles te Oosterzee
Sybren Rompkes
Hylcke Rouckes volmacht van Harlingen
Trijn Rynthies
Trijn Ryntthies
Syble Ryurts volmacht van de wethouders en de gemene gemeente van Harlingen
Douue Saeckes
Rienw Saenes
Pieter Sannes
Hendrick Saues
Trijn Scheltes
Trijn Scheltes
Ryurdt Sebastiaens
Anna Sents
Jelle Sibes
Agge Sibolts
Remmert Sibrants
Ebel Sibrants
Ebel Sibrants
? Sibrents
Gerbrand Simens
Gerben Simens
Gerben Simmes
Claes Simons
Mr. Pieter Simons volmacht van Abbe Gerloffs
Mr. Pieter Simons volmacht van Bouwe Aenes
Pieter Simons volmacht van de zeevarenden van Harlingen
Mr. Pieter Simons volmacht van Jacob Hayes te Harlingen
Mr. Pieter Simons advocaat voor het Hof van Friesland, erflater
Mr. Jan Simons
Lubbrich Sipckes
Feycke Sipckes
Jan Sipkes
Taicke Sipkes
Claes Stans
Claes Stans
Claes Stans
Gerben Stim (?)
Haye Sybes armvoogd
Agge Sybolts
Agge Sybouts
Ebel Sybrandts
Eebel Sybrants
Mr. Oege Sybrants secretaris van Harlingen; volmacht van Doetthie Sybrants van der Schellinck
Mr. Oeghe Sybrants secretaris van Harlingen
Jees Sybrants
Eelcke Sydts
Wopke Syercx
Gerbrandt Symons
Fonger Syrcks Siersma
Tyerck Syrcx
Tyerck Syrcx
Fonger Syrcx Siersma
Jarich Syrcx
Syurdt Syrcx
Syurdt Syrx burgemeester van Harlingen; vader van Sicke
Bauck Syties
Anna Sytthies
Symon Sytzes
Stoffel Syuerdts
Pier Syurds militair binnen een te Harlingen gedetacheerd
Wyerdt Syurdts
Wierdt Syurdts burgemeester van Harlingen
Wopcke Taeckles
Anna Takes
Claes Thonis
Taecke Tiepckes
Feycke Tjaerts
Folckert Tyaerts vleeshouwer
Tyebbe Tyebbes
Abbe Tyebbes
Hans Tyercks
Otte Tyercx
Jan Tyercx
Anna Vincentius
Intze Vpckes
Jan Wbles
Lunnen Willems van Loenen
Mathys Willems
Mathys Willems
Matthys Willems
Florys Willems volmacht van de zeevarenden van Harlingen
Jacob Wincents
Intze Wpckes
Put (?) Wybes
Pier Wybes
Trijn Wybes
Jan Zymons (?)