Harlingen, quaclappen

In de quaclappen van het Hof van Friesland staan de teksten ('dicta') van vonnissen van het Hof in civiele zaken kort en bondig aangetekend, zowel de 'interlocutaire sententies' (tussenvonnissen) als de 'definitieve sententies'. Volgens de overlevering werden de quaclappen (quaet clappen = kwaadspreken, roddelen) zo genoemd omdat ze aangeven welke raadsheren aanwezig waren bij de beraadslagingen over een vonniswijzing, en dus indirect ook welke raadsheren absent waren.

Een doorzoekbare index op de quaclappen staat op de website van Tresoar. Vul als zoekterm in: 'quaclappen'. De daar beschikbare database bevat namen van partijen (eisers en gedaagden) uit de periode 1527-1620. Uit de perioden 1592-1599 en 1621-1764 zijn geen quaclappen bewaard gebleven, de periode 1765-1811 is niet bewerkt. De onderstaande deelverzameling betreft vonnissen waarin Harlingers voorkomen.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voornaam patroniem familienaam beroep
Michel Claes
Mr. Pieter Simons advocaat voor het Hof van Friesland, erflater
Nanne Hendricks
Nanne Hendricks
Nanne Hendricks
Nanne Hendrix
Otte Tyercx
Peter Pieters
Pier Aenes
Pier Aenes
Pier Anes
Mr. Pieter Simons volmacht van Bouwe Aenes
Mr. Pieter Simons volmacht van Abbe Gerloffs
Mr. Pieter Simons volmacht van Jacob Hayes te Harlingen
Michiel
Michiel Adriaens
Mr. Dominicus procureur voor het gerecht van Harlingen
Mr. Douwe Annes procureur postulant te Harlingen
Mr. Fedde Arents
Mr. Jan barbier; namens zijn echtgenote
Mr. Jan Dircx (?)
Mr. Jan Simons
Mr. Oege Sybrants secretaris van Harlingen; volmacht van Doetthie Sybrants van der Schellinck
Mr. Oeghe Sybrants secretaris van Harlingen
Pier Anes
Pier Annes
Pier Syurds militair binnen een te Harlingen gedetacheerd
Pietrick Foppes
Piter Lubberts
Pittrick Jans
Poppe Epckes
Poppe Epkes
Poppe Epkes onder Harlingen
Put (?) Wybes
Reiner Claes
Remmert Sibrants
Rennert Hans
Pieter Simons volmacht van de zeevarenden van Harlingen
Pieter Sannes
Pieter Lyuues
Pier Wybes
Pieter Aenes
Pieter Ens
Pieter Ens
Pieter Harckes
Pieter Jacobs
Pieter Jacobs
Pieter Jans
Pieter Lubberts wethouder van Harlingen in 1579
Pieter Lubberts burgemeester van Harlingen
Reyn Harmens
Jan Dyrcks
Jarich Hans
Jarich Syrcx
Jees
Jees
Jees
Jees Sybrants
Jel Glins
Jelle Auckes burgemeester van Harlingen
Jelle Sibes
Jes
Jarich Hans
Janthien
Jan Zymons (?)
Jan Dyrcx
Jan Dyrcx
Jan Heyndrics
Jan Jans tichelaar
Jan Jans
Jan Jans
Jan Pieters
Jan Sipkes
Jan Tyercx
Jan Wbles
Jes Eelckes
Jes Eelckes (Lolcke
Joest Feyckes
Lysbeth Cornelis
Lysbeth Cornelis
Lyuwe Pauwels
Maerten
Maritthien Adriaens
Marten Hobbes
Mary Andries
Mathys Willems
Mathys Willems
Matthys Willems
Luytien Piers volmacht van de zeevarenden van Harlingen
Luytgen Bernts
Lubbrich Sipckes
Johannes Abbes
Johannes Intsies
Johannes Jans kuiper; namens Cornelis Willems
Johannes Jans kuiper
Joost Feyckes
Joost Feyckes
Joost Feyckes
Joost Harmens
Joost Hendricks
Jucke Dyrcks bakker; gehuwd met Griet Claes
Meynert Pieters
Reyncke Pauwels volmacht van de zeevarenden van Harlingen
Symon Gerrits
Syurdt Lyeuwes
Syurdt Syrcx
Syurdt Syrx burgemeester van Harlingen; vader van Sicke
Taecke Jeltes
Taecke Tiepckes
Taicke Sipkes
Thys Claas
Tiaedt Ariaens
Tiaert Ariens geweesen burgemeester van Harlingen
Tjaert Hylckes
Syuerdt Jelles
Syuerdt Jelles
Syts Hotthies
Symon Gerryts
Symon Gerryts
Symon Gerryts
Symon Gerryts
Symon Gerryts
Symon Gerryts
Symon Gerryts
Symon Sytzes
Sytke
Syts
Trijn Feyckes
Trijn Jouckes
Trijn Rynthies
Willem bakker
Willem Bauckes
Wlrich Lycles
Wopcke Taeckles
Wopke Syercx
Wybe Jans impostmeester
Wyerdt Syurdts
Wypck
Wytze Meynerts
Yde R.
Wierdt Syurdts burgemeester van Harlingen
Tyerck Syrcx
Tyerck Syrcx
Trijn Ryntthies
Trijn Scheltes
Trijn Scheltes
Trijn Wybes
Trijncke
Trijncke Cornelis
Tryn Folckerts
Tyaerdt Adriaens
Tyebbe Pieters
Tyebbe Tyebbes
Yeske Fongers weduwe van Aebe Pieters; gehuwd met Damus Jans
Reyner Arys namens Griete Wessels Dergeloos weduwe en Dessel Wessels Dergeloos erfgenamen
Reynu Niclers
Riemer Egberts
Rienck Aedes
Rienck Aedes
Rienw Saenes
Rinck Lieuwes
Rinck Lieuwes erflater, in leven weduwe van Aryan Michiels
Rinnert Hans
Rints Lyompkes
Rommert Dyorres
Reyner Pieters armvoogd van Harlingen
Reyner Claes cum sociis, inzake de verkoop van een huis te Harlingen
Reyner Claes olderman van het veerschippersgilde
Reyner Claas wethouder van Harlingen in 1579
Reyner Claes burgemeester van Harlingen
Reyner Claes burgemeester van Harlingen
Reyner Claes volmacht van Harlingen
Reyner Claes olderman van het gilde van de coruielfierders (karveelvoerders)
Reyner Claes olderman binnen Harlingen
Reyner Claes
Reyner Claes namens Benedicte Pieters
Reyner Claes
Reyner Claes
Rommert Dyorres
Rompcke Allerts
Ryurdt Sebastiaens
Simon Gerryts
Simon Gerryts
Simon Henricx
Siouw
Steffens Abbes
Stoffel Syuerdts
Suyrt Pieters
Syble Ryurts volmacht van de wethouders en de gemene gemeente van Harlingen
Sybrant Douwes volmacht van de zeevarenden van Harlingen
Sybrant Hylbrants
Simon Gerryts
Simon Gerryts
Simon Gerrits
Serp Innes
Sibrant Hilbrants
Sibren Jans
Sicke Lolles
Sierck Piers
Simen Gerryt
Simen Gerryts
Simen Gerryts
Simen Gerryts
Simen Gerryts
Sybren Rompkes
Jan Douwes timmerman; gehuwd met Jelcke Lubberts
Bauck
Claes Simons
Claes Stans
Claes Stans
Claes Stans
Claes Thonis
Damis Jans gehuwd met Jetske Fongers
Damus Jans gehuwd met Yeske Fongers
Dirck Bartholomeus
Dirck Dani?ls
Douue Saeckes
Dycke Pieter Claes volmacht van de zeevarenden van Harlingen
Claes Ottes
Claes Lyuues
Bauck Syties
Betzen Arents
Boete Jeltes
Botte Broers
Broer Lamberts
Claas Folckerts burgemeester van Harlingen; gehuwd met Jets Andries
Claes Folckerts burgemeester van Harlingen; gehuwd met Jets Andries
Claes Folckerts burgemeester van Harlingen
Claes Frans
Claes Janckes
Claes Lyeuwes voogd van de weeskinderen van Folckert Bayes
Dyorre Hoytes
Dyorre Hoytes
Etke Dirckx
Fennethien Andries
Feycke Sipckes
Feycke Tjaerts
Florys Willems volmacht van de zeevarenden van Harlingen
Focke Fockes
Folckert Tyaerts vleeshouwer
Fonger Frans
Fonger Frans
Frans Gerryts
Frans Gerryts
Eeue Baucks
Eelcke Sydts
Dyrck Bartholomeus
Dyrck Gerryts
Ebel Sibrants
Ebel Sibrants
Ebel Sybrandts
Ede Claes erflater; vader van Jan Edes, in leven burgemeester te Harlingen
Ede Reyns
Edo Claes burgemeester van Harlingen
Eebel Sybrants
Eelcke Lolckes
Eelcke Lolckes
Frans Pyns exchysmeester en contrarolleur
Augustinus Jans
? Sibrents
Aeff Dircks
Agge Janckes
Agge Sibolts
Agge Sybolts
Agge Sybouts
Albert Lamberts wethouder van Harlingen in 1579
Albert Peters
Albertien H.
Allert Aenckes
Allert Anckes
Allert Auckes
Aebe Pieters
Adriaen Michiels volmacht van de buitendijksters van de Vijf Delen te Harlingen en Wonseradeel
Abbe Tyebbes
Adriaen Barthouts burgemeester van Harlingen
Adriaen Barthouts
Adriaen Michiels volmacht van Harlingen etcetera
Adriaen Michiels volmacht van Harlingen, Harlinger uitburen, Oosterbierum, Pietersbierum, Sexbierum
Adriaen Michiels burgemeester van Harlingen
Adriaen Michiels burgemeester van Harlingen
Adriaen Michiels burgemeester van Harlingen
Adriaen Michiels burgemeester van Harlingen
Adriaen Michiels volmacht van de buitendijksters van de Vijf Delen te Harlingen en een gedeelte van
Adriaen Michiels burgemeester van Harlingen
Andle Lyeuwes
Andries Jelles
Anna Sytthies
Anna Takes
Anna Vincentius
Anne Bastiaens
Annethien
Ansck Pieters
Arent Jans
Arriaen
Asse Feddes
Auck Heyndricks
Aucke Hendricx
Anna Sytthie Louws
Anna Sents
Andris Gerryts
Anna
Anna
Anna
Anna
Anna Folckerts
Anna Jans
Anna Jans
Anna Jarichs
Anna Martens
Anna Pieters
Augustinus Jans
Freerck Hopperts
Harlingen
Hessel Coenarts
Hessel Coenerts
Hessel Coenerts
Hessel Coenerts
Hessel Cumerts
Hessel Rens
Hessel Reyns
Hessel Reyns
Heyl Jans
Heyn Harmens
Hercules Pieters
Hendrick Saues
Harmen Gerryts
Harmen Harmens schoenmaker; gehuwd met Hylck Lycles
Haye Laes bode van Harlingen
Haye Sybes armvoogd
Heer prebendarius
Heer Johannes pastoor
Heer Johannes
Hendrick Clant
Hessel Coennerts
Hendrick Clant
Hilbrant Juckes
Hobbe Lyeuwes
Hubert Oostrum
Jacob Pybes
Jacob Wincents
Jacop Hayes volmacht van de zeevarenden van Harlingen
Jaen Andries
Jan
Jan Claes
Jan Dircks
Jan Dircks
Jan Dircks
Jan Dircks
Jacob Jans
Jacob Alberts
Hylcke Ridkes (?)
Hylcke Romckes burgemeester van Harlingen; namens Auck Lykles te Oosterzee
Jan Douues stadstimmerman
Hylcke Romckes
Hylcke Rouckes volmacht van Harlingen
Impck Jans
Impck Jans
Inttie Dyrcx
Intze Vpckes
Intze Wpckes
Jan Dircx
Harcke Harckes
Hans Hans
Hans Erix
Gerryt Alberts
Gerben Stim (?)
Geert Bouuens
Gerryt Harmens
Gerbrand Simens
Gerben Simens
Gerben Simmes
Gerbrant Meynerts
Hans Erix
Gerryt Gerryts schipper
Gerryt Alberts
Geerit Dircx exchysmeester
Gerbrant Meynerts
Hans Hans
Gerrit Gerrits schipper
Griet
Hans Tyercks
Gerbrant Gosses wethouder van Harlingen in 1579
Frerick Abbes burgemeester van Harlingen
Gerls Foppes
Gerbrandt Symons
Gerls Foppes
Gelis Heyns
Taecke van Ailua
Duerte Allertsma
Mr. Jan van Arum volmacht van de magistraat van Harlingen
Willem Baacker
Willem Baecker
Willem Baicker
Willebrordt Jelis Bay
Syuck van Beetgum
Syuert van Beeyum
Mr. Phocus Birddema
Jacques Blocq accijnsmeester te Harlingen; overleden
Jelle Bormania volmacht van Harlingen en zeven dorpen in Wonseradeel
Mr. Oege Bornis secretaris van Harlingen
Burgemeester en kerkvoogden van Harlingen
Mr. Jan van Campen
Hans Carpeneel
Cornelis Conincx
Cornelis Conincx
Mr. Jacob van Cronenburgh in leven gehuwd met Bauck van Adelen
Reyner Doncker volmacht van de zeevarenden van Harlingen
Heer Boeko Donye pastoor
Jhr. Jorgien van Espelbach drost te Harlingen en grietman van Barradeel
Jacob van Espen controller
Offcke Feytsma
Jelger Feytsma
Juffr. Beli Froma
Beteca Gaickema
Byecke Gayckema gehuwd met Rempt Jensma
Gedeputeerde Staten
Hermannum Grapheum
Buwe Harckema
Heere Hottinga
Tsomme Houckema
Tyaerd van Hoytema chirurgijn
Gerryt van Hulsen
Rempt Jensma gehuwd met Byecke Gayckema
jonge Rempt Jensma
Syurt Jensma
Jan de Jonge secretaris van de haven van Harlingen
Severin van Kammen
Lunnen Willems van Loenen
Magistraat van Harlingen
Magistraat van Harlingen
Claes van Medlyck volmacht van de zeevarenden van Harlingen
Agnes van der Mers
Lenaert van der Meye
Kinsck Mockema
Anna van Mockema
Anna van Mockema
Olderman, schepenen en raden van Harlingen
Swob Rorda
Tied Scheltema
Tyedt Scheltema
Schippers en zeevarenden van Harlingen
Gerrit Dircks van Schoerl exchysmeester
Marten van Schoonberch
Pieter Sickema
Pieter Sickema
Fonger Syrcx Siersma
Fonger Syrcks Siersma
Stad Harlingen
Stad Harlingen
Stad Harlingen
Stad Harlingen
Stad Harlingen
Stadsbestuur van Harlingen
Stadsbestuur van Harlingen
Jan Stael van Maestricht
Mr. Jan Versteueren namens de stad Harlingen
Wilhelmus van der Werff
Epe Wytsma