Harlingen, quaclappen

In de quaclappen van het Hof van Friesland staan de teksten ('dicta') van vonnissen van het Hof in civiele zaken kort en bondig aangetekend, zowel de 'interlocutaire sententies' (tussenvonnissen) als de 'definitieve sententies'. Volgens de overlevering werden de quaclappen (quaet clappen = kwaadspreken, roddelen) zo genoemd omdat ze aangeven welke raadsheren aanwezig waren bij de beraadslagingen over een vonniswijzing, en dus indirect ook welke raadsheren absent waren.

Een doorzoekbare index op de quaclappen staat op de website van Tresoar. Vul als zoekterm in: 'quaclappen'. De daar beschikbare database bevat namen van partijen (eisers en gedaagden) uit de periode 1527-1620. Uit de perioden 1592-1599 en 1621-1764 zijn geen quaclappen bewaard gebleven, de periode 1765-1811 is niet bewerkt. De onderstaande deelverzameling betreft vonnissen waarin Harlingers voorkomen.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voornaam patroniem familienaam beroep
Jelle Sibes
Joost Feyckes
Joost Feyckes
Joost Harmens
Joost Hendricks
Juffr. Beli Froma
Kinsck Mockema
Lenaert van der Meye
Lubbrich Sipckes
Lunnen Willems van Loenen
Joost Feyckes
jonge Rempt Jensma
Jes
Jes Eelckes
Jes Eelckes (Lolcke
Syuerdt Jelles
Joest Feyckes
Johannes Abbes
Johannes Intsies
Syuck van Beetgum
Syts Hotthies
Luytgen Bernts
Syts
Lysbeth Cornelis
Matthys Willems
Meynert Pieters
Michel Claes
Michiel
Michiel Adriaens
Sytke
Symon Sytzes
Mr. Fedde Arents
Symon Gerryts
Mathys Willems
Mathys Willems
Lysbeth Cornelis
Lyuwe Pauwels
Maerten
Magistraat van Harlingen
Magistraat van Harlingen
Maritthien Adriaens
Marten Hobbes
Marten van Schoonberch
Mary Andries
Mr. Jan Dircx (?)
Syuerdt Jelles
Impck Jans
Jan Claes
Taecke Jeltes
Jan Dircks
Jan Dircks
Jan Dircks
Jan Dircks
Jan Dircx
Syurt Jensma
Syurdt Syrcx
Jan
Jaen Andries
Inttie Dyrcx
Intze Vpckes
Intze Wpckes
Jacob Alberts
Jacob Jans
Jacob Pybes
Jacob Wincents
Taecke van Ailua
Taecke Tiepckes
Jan Dyrcks
Jan Dyrcx
Jan Dyrcx
Jarich Hans
Jarich Hans
Jarich Syrcx
Jees
Jees
Jees
Jees Sybrants
Jel Glins
Jelger Feytsma
Janthien
Jan Zymons (?)
Jan Heyndrics
Syurdt Lyeuwes
Jan Jans
Jan Jans
Jan Pieters
Jan Sipkes
Jan Stael van Maestricht
Jan Tyercx
Jan Wbles
Syuert van Beeyum
Mr. Jan Simons
Reiner Claes
Simon Gerryts
Reyner Claes
Simon Gerryts
Reyner Claes
Reyner Claes
Symon Gerryts
Simon Gerryts
Simon Gerryts
Reynu Niclers
Simon Henricx
Siouw
Remmert Sibrants
Stadsbestuur van Harlingen
Rennert Hans
Reyn Harmens
Stad Harlingen
Stad Harlingen
Stad Harlingen
Stad Harlingen
Stad Harlingen
Riemer Egberts
Rienck Aedes
Rienck Aedes
Severin van Kammen
Sibrant Hilbrants
Sibren Jans
Sicke Lolles
Sierck Piers
Simen Gerryt
Simen Gerryts
Simen Gerryts
Simen Gerryts
Serp Innes
Schippers en zeevarenden van Harlingen
Rienw Saenes
Rinck Lieuwes
Simon Gerrits
Rinnert Hans
Rints Lyompkes
Rommert Dyorres
Rommert Dyorres
Rompcke Allerts
Ryurdt Sebastiaens
Simen Gerryts
Put (?) Wybes
Symon Gerryts
Nanne Hendricks
Nanne Hendrix
Offcke Feytsma
Olderman, schepenen en raden van Harlingen
Otte Tyercx
Peter Pieters
Pier Aenes
Pier Aenes
Pier Anes
Nanne Hendricks
Nanne Hendricks
Symon Gerryts
Mr. Jan van Campen
Symon Gerryts
Symon Gerryts
Symon Gerryts
Mr. Phocus Birddema
Symon Gerrits
Sybren Rompkes
Sybrant Hylbrants
Pier Anes
Pier Annes
Swob Rorda
Pieter Sannes
Pieter Sickema
Pieter Sickema
Steffens Abbes
Pietrick Foppes
Piter Lubberts
Pittrick Jans
Poppe Epckes
Poppe Epkes
Pieter Lyuues
Stoffel Syuerdts
Pier Wybes
Pieter Aenes
Pieter Ens
Pieter Ens
Pieter Harckes
Pieter Jacobs
Pieter Jacobs
Pieter Jans
Suyrt Pieters
Stadsbestuur van Harlingen
Impck Jans
Anne Bastiaens
Beteca Gaickema
Betzen Arents
Boete Jeltes
Botte Broers
Broer Lamberts
Burgemeester en kerkvoogden van Harlingen
Buwe Harckema
Willebrordt Jelis Bay
Wilhelmus van der Werff
Bauck Syties
Bauck
Annethien
Ansck Pieters
Arent Jans
Arriaen
Asse Feddes
Auck Heyndricks
Aucke Hendricx
Augustinus Jans
Augustinus Jans
Claes Frans
Claes Janckes
Tyerck Syrcx
Tyebbe Tyebbes
Dirck Bartholomeus
Dirck Dani?ls
Douue Saeckes
Duerte Allertsma
Tyebbe Pieters
Dyorre Hoytes
Dyorre Hoytes
Dyrck Bartholomeus
Tyedt Scheltema
Cornelis Conincx
Claes Lyuues
Claes Ottes
Claes Simons
Claes Stans
Claes Stans
Claes Stans
Claes Thonis
Tyerck Syrcx
Cornelis Conincx
Dyrck Gerryts
Anna van Mockema
? Sibrents
Willem Baecker
Aebe Pieters
Aeff Dircks
Agge Janckes
Agge Sibolts
Agge Sybolts
Agge Sybouts
Agnes van der Mers
Willem Baacker
Willem Baicker
Willem Bauckes
Abbe Tyebbes
Yde R.
Adriaen Barthouts
Wytze Meynerts
Wypck
Wyerdt Syurdts
Wopke Syercx
Wopcke Taeckles
Wlrich Lycles
Albert Peters
Albertien H.
Allert Aenckes
Anna Jans
Anna Jarichs
Anna Martens
Anna Pieters
Anna Sents
Anna Sytthie Louws
Anna Sytthies
Anna Takes
Anna Vincentius
Anna Jans
Anna Folckerts
Allert Anckes
Allert Auckes
Andle Lyeuwes
Andries Jelles
Andris Gerryts
Anna
Anna
Anna
Anna
Anna van Mockema
Ebel Sibrants
Trijn Ryntthies
Hans Tyercks
Harcke Harckes
Harlingen
Harmen Gerryts
Trijn Feyckes
Tjaert Hylckes
Tied Scheltema
Tiaedt Ariaens
Heer Johannes
Hans Hans
Hans Hans
Hans Erix
Trijn Rynthies
Gerryt Alberts
Gerryt Alberts
Trijn Jouckes
Gerryt Harmens
Gerryt van Hulsen
Griet
Hans Carpeneel
Hans Erix
Heere Hottinga
Hendrick Clant
Hessel Reyns
Heyl Jans
Heyn Harmens
Hilbrant Juckes
Hobbe Lyeuwes
Hubert Oostrum
Hylcke Ridkes (?)
Thys Claas
Hylcke Romckes
Hessel Reyns
Hessel Rens
Hessel Cumerts
Hendrick Clant
Hendrick Saues
Hercules Pieters
Hermannum Grapheum
Hessel Coenarts
Hessel Coenerts
Hessel Coenerts
Hessel Coenerts
Hessel Coennerts
Taicke Sipkes
Frans Gerryts
Etke Dirckx
Fennethien Andries
Feycke Sipckes
Feycke Tjaerts
Focke Fockes
Trijncke Cornelis
Fonger Frans
Fonger Frans
Fonger Syrcks Siersma
Epe Wytsma
Eeue Baucks
Ebel Sibrants
Ebel Sybrandts
Tyaerdt Adriaens
Ede Reyns
Tsomme Houckema
Eebel Sybrants
Eelcke Lolckes
Eelcke Lolckes
Eelcke Sydts
Fonger Syrcx Siersma
Frans Gerryts
Gerls Foppes
Geert Bouuens
Gelis Heyns
Gerben Simens
Gerben Simmes
Gerben Stim (?)
Gerbrand Simens
Gerbrandt Symons
Trijn Scheltes
Gerbrant Meynerts
Gerbrant Meynerts
Gerls Foppes
Trijn Scheltes
Freerck Hopperts
Gedeputeerde Staten
Trijncke
Trijn Wybes
Tryn Folckerts
Jacques Blocq accijnsmeester te Harlingen; overleden
Mr. Pieter Simons advocaat voor het Hof van Friesland, erflater
Haye Sybes armvoogd
Reyner Pieters armvoogd van Harlingen
Willem bakker
Jucke Dyrcks bakker; gehuwd met Griet Claes
Mr. Jan barbier; namens zijn echtgenote
Haye Laes bode van Harlingen
Wierdt Syurdts burgemeester van Harlingen
Adriaen Michiels burgemeester van Harlingen
Frerick Abbes burgemeester van Harlingen
Adriaen Michiels burgemeester van Harlingen
Adriaen Michiels burgemeester van Harlingen
Reyner Claes burgemeester van Harlingen
Reyner Claes burgemeester van Harlingen
Adriaen Michiels burgemeester van Harlingen
Edo Claes burgemeester van Harlingen
Adriaen Michiels burgemeester van Harlingen
Jelle Auckes burgemeester van Harlingen
Claes Folckerts burgemeester van Harlingen
Adriaen Barthouts burgemeester van Harlingen
Pieter Lubberts burgemeester van Harlingen
Claes Folckerts burgemeester van Harlingen; gehuwd met Jets Andries
Claas Folckerts burgemeester van Harlingen; gehuwd met Jets Andries
Hylcke Romckes burgemeester van Harlingen; namens Auck Lykles te Oosterzee
Syurdt Syrx burgemeester van Harlingen; vader van Sicke
Tyaerd van Hoytema chirurgijn
Jacob van Espen controller
Reyner Claes cum sociis, inzake de verkoop van een huis te Harlingen
Jhr. Jorgien van Espelbach drost te Harlingen en grietman van Barradeel
Rinck Lieuwes erflater, in leven weduwe van Aryan Michiels
Ede Claes erflater; vader van Jan Edes, in leven burgemeester te Harlingen
Geerit Dircx exchysmeester
Gerrit Dircks van Schoerl exchysmeester
Frans Pyns exchysmeester en contrarolleur
Rempt Jensma gehuwd met Byecke Gayckema
Damis Jans gehuwd met Jetske Fongers
Byecke Gayckema gehuwd met Rempt Jensma
Damus Jans gehuwd met Yeske Fongers
Tiaert Ariens geweesen burgemeester van Harlingen
Wybe Jans impostmeester
Mr. Jacob van Cronenburgh in leven gehuwd met Bauck van Adelen
Johannes Jans kuiper
Johannes Jans kuiper; namens Cornelis Willems
Pier Syurds militair binnen een te Harlingen gedetacheerd
Reyner Claes namens Benedicte Pieters
Mr. Jan Versteueren namens de stad Harlingen
Reyner Arys namens Griete Wessels Dergeloos weduwe en Dessel Wessels Dergeloos erfgenamen
Reyner Claes olderman binnen Harlingen
Reyner Claes olderman van het gilde van de coruielfierders (karveelvoerders)
Reyner Claes olderman van het veerschippersgilde
Poppe Epkes onder Harlingen
Heer Boeko Donye pastoor
Heer Johannes pastoor
Heer prebendarius
Mr. Douwe Annes procureur postulant te Harlingen
Mr. Dominicus procureur voor het gerecht van Harlingen
Gerryt Gerryts schipper
Gerrit Gerrits schipper
Harmen Harmens schoenmaker; gehuwd met Hylck Lycles
Jan de Jonge secretaris van de haven van Harlingen
Mr. Oeghe Sybrants secretaris van Harlingen
Mr. Oege Bornis secretaris van Harlingen
Mr. Oege Sybrants secretaris van Harlingen; volmacht van Doetthie Sybrants van der Schellinck
Jan Douues stadstimmerman
Jan Jans tichelaar
Jan Douwes timmerman; gehuwd met Jelcke Lubberts
Folckert Tyaerts vleeshouwer
Mr. Pieter Simons volmacht van Abbe Gerloffs
Mr. Pieter Simons volmacht van Bouwe Aenes
Adriaen Michiels volmacht van de buitendijksters van de Vijf Delen te Harlingen en een gedeelte van
Adriaen Michiels volmacht van de buitendijksters van de Vijf Delen te Harlingen en Wonseradeel
Mr. Jan van Arum volmacht van de magistraat van Harlingen
Syble Ryurts volmacht van de wethouders en de gemene gemeente van Harlingen
Reyncke Pauwels volmacht van de zeevarenden van Harlingen
Claes van Medlyck volmacht van de zeevarenden van Harlingen
Reyner Doncker volmacht van de zeevarenden van Harlingen
Luytien Piers volmacht van de zeevarenden van Harlingen
Pieter Simons volmacht van de zeevarenden van Harlingen
Dycke Pieter Claes volmacht van de zeevarenden van Harlingen
Jacop Hayes volmacht van de zeevarenden van Harlingen
Florys Willems volmacht van de zeevarenden van Harlingen
Sybrant Douwes volmacht van de zeevarenden van Harlingen
Reyner Claes volmacht van Harlingen
Hylcke Rouckes volmacht van Harlingen
Jelle Bormania volmacht van Harlingen en zeven dorpen in Wonseradeel
Adriaen Michiels volmacht van Harlingen etcetera
Adriaen Michiels volmacht van Harlingen, Harlinger uitburen, Oosterbierum, Pietersbierum, Sexbierum
Mr. Pieter Simons volmacht van Jacob Hayes te Harlingen
Claes Lyeuwes voogd van de weeskinderen van Folckert Bayes
Yeske Fongers weduwe van Aebe Pieters; gehuwd met Damus Jans
Gerbrant Gosses wethouder van Harlingen in 1579
Reyner Claas wethouder van Harlingen in 1579
Albert Lamberts wethouder van Harlingen in 1579
Pieter Lubberts wethouder van Harlingen in 1579