Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Romastraat 10
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRomastraat 10(niet bekend)4-102 G-113G-124


Naastliggers vanRomastraat 10
ten oostenRomastraat 12
ten zuidende Romastraat
ten westenRomastraat 8
ten noordende Romastraat


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0190v van 20 jan 1600 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 10Romastraat [staat: Apothekerstraat] daar Roemen uitsteekt890‑00‑00 GGhuis en hof daer nu tegenwoordich Roemen uutsteeckt
koper provisioneelJacob Hessels Rome
bewonerde weduwe van wijlen Botte Broersapotheker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Reyn Broers, oom en geauthoriseerde voormombaar over te Bolsward
verkoperde kinderen van wijlen Botte Broersapotheker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaItem noch over dekoop van zeekere huysinge, hoowinge, putback ende andersins, staende ende geleegen in de apteekers straet daer nu tegenwoordich Romen wtsteekt, ende nu tegenwoordich bewoont ende gebruykt wordende bijde weduwe van Botte Bwes apteeker ende nu onlangs, bij decreet vande gerechte ende het vuygaen vanden brandende keerse ten versoeke van Reyn Broers woenende toe Bolswart, als om ende voormombaer over die kinderen vande voors. Botte geauthoriseert, vercofft waer van Jacob Hessels zoen eerstelick cooper is gebleeven voorde somma van 890 GG.


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0285v van 17 jan 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Hessels
naastligger ten oostenFoeck Faeses


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0108v van 16 mei 1612 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Hendricx


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0226v van 14 aug 1614 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenmr. Mathijs Matthijssen


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0269r van 16 apr 1615 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenmr. Mathijs Mathijsen


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0057v van 5 mrt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 10Romastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]1560‑00‑00 GGhuis waar Romen uithangt, hof met beplanting en bleekveld
koperde Schippers en bootsluiden penningen Rome
verpachter grondde stad Harlingen20‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelN. N.17‑00‑00 CG
toehaakdrie gouden jacobusstukken
naastligger ten oostenSioerd Lases c.u.
naastligger ten zuidenvrije uitgang naar de Hofstraat onder de zolder door van Sioerd Lases c.u.
naastligger ten zuidenSioerd Lases c.u.
naastligger ten westenHans [niet ingevuld]
naastligger ten noordenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
verkoperSioerd Lases, gehuwd met
verkoperAtke Piters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe burgemeester Willem Simens, Johannes Jans, Sipke Dircx en Hoite Hoites als Bewinthebbers of Administrateurs van de Schippers- en Bootsluydenpenningen deser stede, kopen een huis en hof met kruiden, bomen en plantagien en bleekveld, in de Botte Apotekerstraat, daar 'Romen' uithangt. Ten O. en Z. het huis van de verkopers, ten W. Hans.., ten N. de genoemde straat. Vrije uitgang naast en onder de solderinge van het huis van de verkoper, naar de Hoffstraat. Gekocht van Sioerd Lases x Atke Piters voor 1560 gg en nog drie gouden Jacobusstukken tot een vereeringe.


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0270r van 21 mei 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis Romen


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0001v van 7 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis genaamd Roomen


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0040r van 27 sep 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis genaamd Roma


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0107v van 10 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0010v van 18 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis genaamd Romen


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0149v van 16 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis Romen


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0009r van 20 feb 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis genaamd Romen


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0226r van 15 jan 1688 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0013r van 6 mei 1731 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhuis en hof Romen


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0118r van 30 nov 1783 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhuis en hof Roma


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-102, pag. 84Romastraat 10Harmen Winnekes0‑10‑00 cg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-113Romastraat 10Klaasje Anthoons Huismangeb 1798 HRL, ovl 7 sep 1812 HRL; wijk G-113, dv Anthonij H, en Antje Hendriks (Stuver); BS ovl 1812


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-113Romastraat 10Anthony Huisman... huw 1823, huw 1819, ovl 1828, ovl 1849, ovl 1874, ovl 1875, BS Franeker huw 1838; wed. gebruiker van wijk G-113, gealimenteerd, eigenaar is Harm. Wennekes, 1814. (GAH204); bij ovl 43 jaar oud; woont in 4e quartier, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-113Romastraat 10Harm Wennekes... id. van wijk E-254, verwerij, 1814. (GAH204); id. van wijk F-055, tuin, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-113; gebruiker Anth. Huisman wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk G-120, ledig, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-113Romastraat 10Harm Wennekes Anhonie Huisman wedgealimenteerd


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1669Romastraat 10Hendrikus HeeplogementhouderHarlingenhuis (175 m²)


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-113Romastraat 10Jeltje Gerrits de Wit, overleden op 12 november 1844(Certificaat van onvermogen), 1 jr (geboren 12/10/1843), overleden Romastraat G 113. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1669Romastraat G-112Anna Cornelia Dierckx en mede eig.woonhuis en tuin
Sectie A nr. 1669Romastraat G-113Anna Cornelia Dierckx en mede eig.woonhuis en tuin
Sectie A nr. 1669Romastraat G-114Anna Cornelia Dierckx en mede eig.woonhuis en tuin


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3376Romastraat G-124't St. Lucia gesticht te Rotterdamschool
Sectie A nr. 3376Romastraat G-124't St. Lucia gesticht te Rotterdamwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5034Romastraat 10 (G-124)St. Luciagesticht (te Rotterdam)school
  terug