Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hofstraat 41
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHofstraat 41(niet bekend)4-053 G-297G-214
 huisnummer lager  huisnummer hogerHofstraat 43(niet bekend)4-053 G-297G-215
 huisnummer lager  huisnummer hogerRapenburg 124-053 4-053 H-045H-049


Naastliggers vanHofstraat 41
ten oostenHofstraat 43
ten zuidende Hofstraat
ten westenHofstraat 39


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0283r van 9 jul 1615 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende kamer van Gijsbert Lammerts


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0035v van 14 apr 1616 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Gerryts


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0035v van 14 apr 1616 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 41Hofstraat NZ275‑00‑00 GGkamer met loods en ledige plaats
koperGijsbert Lammerts, gehuwd met
koperAeff Hanckes
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJan Gerryts
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenHobbe Gerloffs
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperSybrandt Dircx, gehuwd met
verkoperSiouck Harmens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGijsbert Lammerts x Aeff Hamkes kopen een kamer met loods en ledige plaats nz. Hofstraat. Ten O. Jan Gerrits, ten Z. de Hofstraat, ten W. Hebbe Gerlofs, ten N. het kerkhof. Grondpacht 2 CG aan de Stad. Gekocht van Sybrandt Diercx x Siouck Harmens, voor 275 GG.


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0116v van 3 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan van Steenwick


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0116v van 3 jan 1630 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 41Hofstraat NZ275‑00‑00 GGhuis met weefwinkel, loodske en ledige plaats
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJan van Steenwick
naastligger ten zuidenHofstraat [staat: straat]
naastligger ten westende stad Harlingen: huis
naastligger ten noordenkerkhof
verkoper van 1/2burgemeester Hilbrant Dircks, gehuwd met
verkoper van 1/2Dyuecke Tyaardts, en
verkoper van 1/2Jancke Buwalda [staat: Bualda] voor haar kind, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Lou Tyaardts, erfgenamen van
erflaterwijlen Tyaard Loussecretaris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTen O. Jan van Steenwick, ten Z. de straat, ten W. de stads huisinge, ten N. het kerkhof. Grondpacht 2 CG aan de Stad.


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0072v van 2 dec 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende huizen van Jan van Stienwijck


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0072v van 2 dec 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 41Hofstraat220‑00‑00 GGhuis waarin een weefwinkel, met loods en ledige plaats ten westen
koperJoris Aerts linnenwever
koperFoeck? Gerryts
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostende huizen van Jan van Stienwijck
naastligger ten zuidenHofstraat [staat: heerenstraat]
naastligger ten westende stad Harlingen: eerdhuysinge {baarhuis?)
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperVictoor Hendricx
verkoperDoutjen Gerryts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoris Aerts, linnenwever x Foeck Gerryts


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0022r van 15 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaes Ypes


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0022r van 15 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 41Hofstraat240‑00‑00 GGhuis
koperJan Eelckes c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenClaes Ypes
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenhet doodgravershuisje
naastligger ten westenTiebbe Ypes
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperSicke Sioerdts c.u.


1667 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 208 folio 118r van 21 mrt 1667 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Hofstraat 41
Jan Eelkes Crollinnenwever
requirantHein Jansen Crol meerderjarig, mede sprekende voor
Harmen Jansen oud in het 17e jaar
Trijntie Jans oud 8 jaren
inleiding bij de boedelinventarisatie[0118r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaan ten overstane van de presiderende burgemeesteren Hendrick Coenraats ende Evert Ruierds als commissarien geadsocieert met dr. Dominici Wringer secretaris ten sterfhuise van Jan Eelkes Crol in leven burger ende linnenwever alhier van alle de goederen aldaar bevonden, ten versoeke van Hein Jansen Crol meerderjarich voor hem selfs, voor 't gerechte in desen spreeckende voor Harmen Jansen olt in 't 17e jaar, en Trijntie Jans olt 8 jaaren, op 't aangeven van de mede erfgenaam Hein Jansen Crol voornoemt, het sterfhuis gefrequenteert hebbend, die de belofte daertoe staande [in] handen van de mede commissaris Evert Ruierds heeft gepreaesteert, waarop tot de beschrijvinge is geprocedeert als volcht. Actum, den 21e martij 1667. Opmerkingen: Jan Eelckes [Crol] wonende te Groningen, trouwt (1) Herv. gem. Harlingen 13-03-1636 Elske Heynes wonende te Harlingen. Kind uit 1e huwelijk: - Heyne Jansen [Crol], ged. Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 26-12-1636, Jan Eelckes vader, Elscke Heyns moeder. (Hein Jansen Crol wordt genoemd in de inleiding van de boedelinventaris als meerderjarig en als aangever van de goederen in het sterfhuis) Jan Eelckes [Crol] wonende te Harlingen, trouwt (2) Herv. gem. Harlingen 02-12-1657 Maeicke Tiallings wonende te Harlingen. Kinderen uit 2e huwelijk, geboren v??r huwelijksvoltrekking 02-12-1657!: - Tyallingh, ged. Herv. Gem. Grote Kerk Harlingen 28-11-1645 (vroeg overl, ), Jan Eelckes vader, Mayke Tyallinghs moeder. - Trynke, ged. Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 20-08-1648 (vroeg overl.), Jan Eeclkes vader, Mayke Tiallinghs moeder. - Harmen Jansen [Crol], ged. Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 14-07-1650, Jan Eelckes vader, Maeycke Tiallings moeder. (Harmen Jansen Crol is olt in 't 17e jaar in de inleiding van de boedelinventaris 1667) - Eelke, ged. Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 08-05-1653 (vroeg overl.), Jan Eelkes vader, Maycke Tyallings moeder. - Tryntie, ged. Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 26-07-1657 (vroeg overl.) Jan Eelckes vader. Maeycke Tiallings moeder. Kinderen uit 2e huwelijk, geboren na huwelijksvoltrekking 02-12-1657: - Tryntie Jans [Crol], ged. Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 30-01-1659, Jan Eelkes vader, Maeyke Tiallings moeder (Trijntje Jans olt 8 jaaren in de inleiding van de boedelinventaris 1667). - Eelke, ged. Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 10-03-1661 (vroeg overl.), Jan Eeclkes vader, Maeyke Tiallings moeder. 1660: Jan Eelckes c.u. koopt 15 jan 1660 een huis in de Hofstraat (Hofstraat 41) voor 240 GG van Sicke Sioerdts c.u.. Proclamatieboek invnr 238, fol 224, 15 jan 1660. 1668: De weesvoogden en de erfgenamen van Jan Eelckes Croll verkopen een kamer in de Hofstraat (Hofstraat 41) voor 234 GG aan Albart Jacobs. Proclamatieboek invnr 239, fol 27ra, 8 feb 1668.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0027ra van 8 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaas Ypes


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0027ra van 8 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 41Hofstraat234‑00‑00 GGkamer
koperAlbart Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenClaas Ypes
naastligger ten zuidenHofstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenhet doodgravershuisje
naastligger ten noordenkerkhof [niet vermeld]
verkoperde weesvoogden en de efgenamen van Jan Eelkes Croll
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet)


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0187v van 20 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 12tuinRapenburg ZZ400‑00‑00 GGhuis en prieel
koperSicke Hettes
naastligger ten oostenTheotardus Lantingh kolonel
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jacob Jurjens de Lange
naastligger ten noordenGouke Claessen Braem
verkoperGouke Claessen Braem


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0202v van 12 jun 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 12Rapenburg ZZ60‑00‑00 GGkamer
koperGerardus Acker
huurderCornelius Elias
naastligger ten oostende kamer van T. Lantingh kolonel
naastligger ten zuideneen hof
naastligger ten westende verkochte hof en prieel van Gouke Clases Braam
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperGouke Clases Braamapotheker


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0327r van 7 sep 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 12tuinRapenburg ZZ400‑00‑00 CGtuin
koperEevert Claassen koopman
naastligger ten oostende tuin van burgerkolonel Theotardus Lantingh
naastligger ten zuidenBolwerk
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen vroedsman Jacob Jurjens
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen vroedsman Jacob Jurjens
naastligger ten noordenGerardus Akker notaris
naastligger ten noordenRapenburgh
verkoperSikke Hettes, gehuwd metkoopman
verkoperFoekjen Gosses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Claassen (Oosterbaan?) koopt een hof met bomen etc. op Rapenburg. Ten O. de hof van Theotardus Lantingh, burger-colonel, ten W. erven Jacob Jurjens, vroedsman, ten Z. het Bolwerk, ten N. die straat en erven Jacob Jurjens en de not. publ. Gerardus Akker. Gekocht van Sicke Hettes x Foekjen Gosses, voor 400 gg.


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0079r van 14 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 12Rapenburg ZZ75‑10‑00 GGkamer
koperJan Arjens c.u.smalschipper
huurderCornelis Elias
naastligger ten oostende ingang van de hof en de kamer van T. Lantingh commies
naastligger ten zuidende hof en kamer of wagenhuis van Eevert Jansen
naastligger ten westende hof en kamer of wagenhuis van Eevert Jansen
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperG. Akker c.u.notaris


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0193r van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 12Rapenburg ZZ40‑14‑00 GGkamer
koperJacob Jansen Bostijn mr. linnenwever
protesteert vanwege een hypotheekAckernotaris
huurderArrien Mildaat
naastligger ten oosteningang van de hof en kamer van Teotardus Lantingh commies
naastligger ten zuidende hof en kamer of wagenhuis van Evert Claessen Oosterbaen
naastligger ten westende hof en kamer of wagenhuis van Evert Claessen Oosterbaen
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperde crediteuren van Jan Arriens de Wilde, gehuwd met
verkoperBatie Poppes


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0259v van 22 jun 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 45, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Jooris n.u.


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0038v van 11 dec 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 41Hofstraat NZ200‑00‑00 CGwoning
koperJurje Martens, gehuwd metmr. koordewerker
koperDoedtie Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenZacharias Berghaan
naastligger ten zuidenHofstraat [staat: straat]
naastligger ten westenhet doodgravershuisje
naastligger ten noordenHet groot kerkhof
verkoperJetske Arjens, weduwe van
verkoperwijlen Albert Jacobskoster van de grote kerk


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0163r van 22 sep 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 41Hoffstraat NZ225‑00‑00 CGwoning
koperJoukjen Jans, weduwe van
koperwijlen Dirk Eelckes
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenZacharias Berghaan
naastligger ten zuidenHofstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenhet doodgravershuisje
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperJurre Martens, gehuwd metkoordewerker
verkoperDoedtie Jacobs


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0315v van 13 feb 1712 (het 7e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 12Rapenburg52‑00‑00 GGdwarshuis
koper provisioneelDirk Sytses
naastligger ten oostenEvert Claessen koopman
naastligger ten zuidenEvert Claessen koopman
naastligger ten westenhet zesde perceel in deze akte
naastligger ten noordenRapenburg
verkoper q.q.Lolke Jarigs Westra, curator
verkoper q.q.Jan Ydes, curatoren over
verkoperde krankzinnige dr. Timen de Lange


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0212v van 8 apr 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 41Hofstraat NZ160‑00‑00 CGwoning
koperHessel Pieckes turfdrager
verpachter grondde stad Harlingen2‑02‑00 CG
naastligger ten oostenZacharias Berghaan
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet doodgravershuisje
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSybe Jansen Reiersmr. gortmaker


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0255v van 14 dec 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 41Hofstraat NZ240‑00‑00 CGwoning
koperHarmen Israëls bontwever
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenZacharias Berghaen
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenhet doodgravershuisje
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperHessel Piekes, gehuwd met
verkoperAttie Steffens


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-053Rapenburg 12
eigenaarHarmen Israels
gebruikerHarmen Israels
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-053Rapenburg 12huis
eigenaarHarmen Israels
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG
opmerkinginsolvent
aansl. huurw. voldaan‑‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-053Rapenburg 12huisje
eigenaarTeunis Meinderts
gebruikerTeunis Meinderts
opmerkingpauper


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0289v van 24 nov 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 12Rapenburg ZZ116‑00‑00 CGdwarshuis en put
koperBeernt Hendriks, gehuwd met
koperGrietje Sacharias
naastligger ten oostenEvert Claesen Oosterbaan
naastligger ten zuidenEvert Claesen Oosterbaan
naastligger ten westenHendrik Rienks
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperDirk Sytses


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0134r van 10 okt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 12tuinRapenburg ZZ139‑00‑00 GG1/2 huis, zomerhuis en boomgaard
koperFoekjen Everts Oosterbaan
eigenaar van 1/2Foekjen Everts Oosterbaan
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Gilles Vermeersch
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenDirk Rienks
naastligger ten noordenRapenburg [staat: Rapenburgerstraat]
verkoper q.q.Wytse Talma voor zijn minderjarige kinderen, pregnantste crediteur van zijn schoonvaderkoopman
verkoperwijlen Evert Clasen Oosterbaan
verkoper q.q.Reyer Arjens Mahui, hypothecaire crediteurkoopman
verkoper q.q.Feddrik Ayses Mahui, hypothecaire crediteurkoopman
verkoper q.q.vroedsman Lolke Jaerigs Westra, hypothecaire crediteuren van
verkoperwijlen Evert Clasen Oosterbaan
verkoperwijlen Grietje Everts Oosterbaan


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0274v van 30 okt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 12Rapenburg ZZ66‑00‑00 GGdwarshuis
koperburgervaandrig Louw Theunis Bleker
naastligger ten oostenFoekjen Oosterbaen
naastligger ten zuidenFoekjen Oosterbaen
naastligger ten westenHendrik Rienx
naastligger ten noordenRapenburg
verkoper en medecurator overAge Dirx
verkoper van 1/8Ottje Joostes
verkoper en administrator vanburgervaandrig Theunis Bleeker
erflaterwijlen Dirk Sytses
verkoper van 1/6kinderen wijlen Martjen Dirx, dochter, gehuwd met
verkoper van 1/6Harmen Harmens
verkoper van 7/24Jacob Dirkmr. knoopmaker en turfdrager
verkoper van 7/24Hilbrand Dirxmr. schoenmaker en koster van de kleine kerk
verkoper van 1/8Engeltje Doedens, weduwe van
verkoper van 1/8wijlen Jelle Jentjes


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-053Rapenburg 12huis
eigenaarerven Sacharias Berghaen
gebruikererven Sacharias Berghaen
opmerkingpauper


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-053 Rapenburg 12Jan Sacharias, bestaande uit 5 personen08‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-053Rapenburg 12huis
eigenaarJan Sacharias
gebruikerJan Sacharias
huurwaarde10‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑06 CG


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0096r van 20 jan 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 45, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Gereformeerde gemeente: diaconie


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0112r van 16 apr 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 10achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAnna Mouter, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Goytjen Stinstra medicinae doctor


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0111v van 5 sep 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een niaar zonder dat de precieze reden is aangegeven of is te herleiden uit de context. Degene die in bezwaar gaat doet dat in ieder geval om het eerste recht van koop af te dwingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 41Hofstraat NZ112‑00‑00 GGhuis
koper door niaarHendrik Pesma notaris
geniaarde koperRoelof Tjerksmr. bontwever
bewonerTheunis Heslingmr. bontwever30‑00‑00 CG
naastligger ten oostende Gereformeerde Gemeente: diaconie
naastligger ten zuidenHofstraat NZ
naastligger ten westende stad Harlingen: baarhuis
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperLijsbeth Lucas, weduwe van te Grettingaburen onder Almenum
verkoperwijlen IJsbrand Harmens


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0017r van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 41Hofstraat NZ234‑00‑00 CGhuis
koperFrans Jans bontwever
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
huurderAndries c.u.30‑00‑00 CG
naastligger ten oostende Gereformeerde Gemeente: diaconie
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende stad Harlingen: baarhuis
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperDieuwke Pesma, gehuwd met
verkoperA. R. van Dalsennotaris


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0165r van 5 mei 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 41Hofstraat NZ200‑00‑00 CGhuis
koperJohannes Hendriks Volbrink, gehuwd met
koperYbeltje Jans Beuckens
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostende Gereformeerde Gemeente: diaconie
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende stad Harlingen: baarhuis
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperAntje Fransen, laatst weduwe van
verkoperwijlen Hendrik Donker


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0271v van 14 dec 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 45, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Gereformeerde Gemeente: diaconie


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0083v van 14 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 41Hofstraat NZ170‑00‑00 CGhuis
koperHarmen Homeulen koopman
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostende Gereformeerde Gemeente: diaconie
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende stad Harlingen: baarhuis
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperJohannes Hendriks Volbrink, gehuwd met
verkoperYbeltje Jans Beukeurs


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0091v van 25 apr 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 41Hofstraat NZ220‑00‑00 CGhuis
koperMarijke Folkerts, weduwe van
koperwijlen Gerryt Harmensz
eerdere eigenaarJohannes Hendriks Volbrink c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostende Gereformeerde Gemeente: diaconie
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende stad Harlingen: baarhuis
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperHarmen Homeulenkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarijke Folkerts wv Gerryt Harmens koopt een huis in de Hofstraat dat door Johannes Hendriks Volbrink? was gekocht. Ten O. de diaconen v.d. Ger. Gemeente, ten Z. de Hofstraat, ten W. het Stads baarhuis, ten N. het Kerkhof. Gekocht van koopman Harmen Homeulen voor 220 gg.


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0308v van 1 mrt 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 41Hofstraat NZ wijk G-301200‑00‑00 CGhuis
koperAnthon Nieuwenhuis, gehuwd metbontwever
koperMarijke Harmens
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostende Gereformeerde Gemeente: diaconie
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende stad Harlingen: baarhuis
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperMarijke Folkerts, weduwe van
verkoperwijlen Gerryt Harmens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnthon Nieuwenhuis, bontwever x Marijke Harmens kopen een huis G-301, nz. Hofstraat. Grondpacht 2 cg aan de Stad. Ten O. de Gereformeerde Diaconie, ten Z. de Hofstraat, ten W. het Stads baarhuis, ten N. het kerkhof. Gekocht van Marijke Folkerts wv Gerryt Harmens, voor 200 cg.


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0011v van 25 okt 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 12tuinRapenburg ZZ wijk H-047 aan stadsvesten400‑00‑00 CGtuin en zomerhuis
koperJan Adam Straus, gehuwd metmr. horlogemaker
koperJohanna Magdalena Dentzsch
naastligger ten oostenSymon Tjerks
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westende heer Jelle Wildschut
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperoud burgemeester J. Frank


1810 - notariaatbron: Tresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 55 van 15 feb 1810
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-045Rapenburg 12koopaktefl. 325huis H-045
 
verkoperJ.A. Straus
koperJohannes Proosterbeek


1810 - notariaatbron: Tresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 56 van 15 feb 1810
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-045Rapenburg 12renversaalfl. 325huis H-045
 
Johannes Proosterbeek
J.A. Straus


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0359v van 18 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 12tuinRapenburg ZZ wijk H-047325‑00‑00 CGtuin en zomerhuis
koperJohannes Proosterbeek
naastligger ten oostenSymon Tjerks
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenJ. Wildschut
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperJ. A. Straus c.u.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-053, pag. 79Hofstraat 41Anthoon Nieuwenhuis wed0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-297Hofstraat 41Harm Dirks Ploegergebruiker van wijk G-297, wewer; eigenaar is Johannes Harm. vd Ploeg wed., 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-297Hofstraat 41Johannes Harmens van der Ploeg... den 5 jun ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-045Rapenburg 12Johannes Jans Proosterbeek... Reus vrouw, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-266, tuinkamer, 1814. (GAH204); id. van wijk H-045, tuin & zomerhuis, 1814. (GAH204); J. Jans P. ende Aukje Jelles, beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-297Hofstraat 41Johannes Harmens van der Ploeg wedHarmanus Dirks Ploeger wewer
G-297Hofstraat 43Johannes Harmens van der Ploeg wedHarmanus Dirks Ploeger wewer
H-045Rapenburg 12Johannes Proosterbeek tuin en zomerhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1749Hofstraat 41wed. Dirk NumanwinkelierscheHarlingenhuis en erf (55 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1749Hofstraat 43wed. Dirk NumanwinkelierscheHarlingenhuis en erf (55 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1807Rapenburg 12Lambertus RimkemasocieteithouderHarlingenhuis (176 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-297Hofstraat 41Janna Monsma... dv Oepke M, en Hiltje Zandstra; BS ovl 1860; oud 47 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk G-297; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-297Hofstraat 41Pieter H Visseroud 35 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, schuitmakersknecht, wijk G-297; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-045Rapenburg 12Trijntje Folkerts Nauta... Grote Kerk HRL 1805, 1807, 1810, BS ovl 1847; oud 59 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk H-045; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-297HofstraatPieter Harst Visser35 jschuitmakersknegtJourem, protestant, gehuwd
G-297HofstraatJanne Oepkes Monsma46 jMakkumv, protestant, gehuwd
G-297HofstraatHarst P Visser9 jFranekerm, protestant, ongehuwd
G-297HofstraatUilkje Monsma5 jFranekerv, protestant, ongehuwd
H-045Trijntie Volkerts59 jnaaisterHarlingenv, protestant, weduwe


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 171 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-045Rapenburg 12Hans Paulus Goverts, overleden op 12 maart 184064 jr, stokersknecht/werkman, geboren Makkum, overleden Rapenburg H 45, gehuwd, vader van Pierkje Hanses Goverts (vrouw van Christoffel Klein, koopman/uitdrager). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 23 van 24 apr 1840
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-045Rapenburg 12koopaktefl. 300zomerhuis aan de stadsvesten H-045
 
verkoperKlaaske Stevens Bergsma (wv Hans Paulus Goverts)
verkoperPierkje Hanses Goverts (gehuwd met Christoffel Klein)
koperLambertus Rimkema


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7015 aktenr. 284 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-297Hofstraat 41Iege Jans de Boer, overleden op 15 februari 184310 jr (geboren 1/11/1832), overleden Hofstraat G 297, zoon van Jan Klazes de Boer, werkman en wijlen Eltje Jans Velthuis (wed. Pieter van Vliet), broer van minderjarige Riemke Jans de Boer, halfbroer van minderjarige Matthijs Pieters van Vliet (uit 1e huwelijk moeder) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7015 aktenr. 284 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-297Hofstraat 43Iege Jans de Boer, overleden op 15 februari 184310 jr (geboren 1/11/1832), overleden Hofstraat G 297, zoon van Jan Klazes de Boer, werkman en wijlen Eltje Jans Velthuis (wed. Pieter van Vliet), broer van minderjarige Riemke Jans de Boer, halfbroer van minderjarige Matthijs Pieters van Vliet (uit 1e huwelijk moeder) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 222 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-297Hofstraat 41Jan Klazes de Boer, overleden op 9 september 184450 jr, geboren Herbayum 17/8/1794, werkman, overleden Hofstraat G 297, gehuwd, vader van Riemke Jans de Boer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 222 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-297Hofstraat 43Jan Klazes de Boer, overleden op 9 september 184450 jr, geboren Herbayum 17/8/1794, werkman, overleden Hofstraat G 297, gehuwd, vader van Riemke Jans de Boer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-045Rapenburg 12Jieke Tolsma, overleden op 4 september 1846(Certificaat van onvermogen), 47 jr, geboren Leeuwarden 1799, overleden Rapenburg H 45, weduwe, 4 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-297Hofstraat 41Aaltje de Wit... wijk A-220, wijk C-127, 132, wijk G-281, 297; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-126; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-297Hofstraat 41Anna Dirks van Arum... BS huw 1843, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk A-057, wijk B-087, wijk G-248, 297, bev.reg. HRL ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-297Hofstraat 41Willem Barteles Verwer... Hijltjes; BS huw 1830, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk F-271, wijk G-289, 292, 297, wijk H-005, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-297Hofstraat 41Zwaantje Harmanus Holmans... huw 1830, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk F-271, wijk G-289, 292, 297, wijk H-005, 117, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-045Rapenburg 12Antje Berends Borgers... Burger en Lolkje Johannes Dijkstra; BS huw 1820, ovl 1855, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk H-001, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-045Rapenburg 12Grietje Gerlofs Wates... Willems (Steenbergen); dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1835, ovl 1888, bev.reg. HRL 1851 G0342, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-045Rapenburg 12Hendrik Heeres... dv Heere Sjoerds en Johanna Henricus Dunen; BS huw 1820, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk H-001, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-045Rapenburg 12Jan Pieters Kerkhoven... Pieter K, en Gertke Wybes Meelman; BS huw 1856, ovl 1888, bev.reg. Ha18 51 wijk A-234, wijk E-100, wijk H-045; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-168; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1749Hofstraat G-297Jacob Alberts Wiersmawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3724Hofstraat G-214Jacob A. Wiersmawoonhuis
Sectie A nr. 3723Hofstraat G-215Jacob A. Wiersmawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4613Hofstraat 41 (G-214)Coenraad Leerswoonhuis
Sectie A nr. 4614Hofstraat 43 (G-215)Coenraad Leerswoonhuis
Sectie A nr. 5062Rapenburg 12 (H-049)F.R. Fontein Tuinhout (te Den Haag)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Hofstraat 43Th. Veltmanschipper
Rapenburg 12J. Visserschipper


1938 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hofstraat 43, HarlingenHofstraat 43Th.W. Veltmanbrandstoffenhandel


1939 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hofstraat 43, HarlingenHofstraat 43Th.W. Veltman & zonenbrandstoffenhandel
  terug