Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van William Boothstraat 37
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerWilliam Boothstraat 372-179 2-212 D-067D-066
 huisnummer lager  Zoutsloot 1312-179 2-212 D-067D-066


Naastliggers vanWilliam Boothstraat 37
ten zuidenWilliam Boothstraat 39
ten westende William Boothstraat
ten noordenWilliam Boothstraat 35


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0204r van 30 mrt 1600 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 39, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg waarvan vrij medegebruik
naastligger ten noordende keet van burgemeester Saeff Hendricx


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0212r van 25 mei 1600 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 37William Boothstraat OZ [staat: in de Noordees bij de Franekerpijp]215‑00‑00 GGhuis
koperJoucke Annes te Goenga
verpachter grondClaes Jans 0‑14‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenClaes Jans
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende proclamant Joucke Annes
verkoperTaecke Douwes c.s.
verkoperPieter Douwes c.s.
erflaterTrijn Taeckes
eerdere samenvatting door Yde Elsingain de noordees bij de Franicker pijp. Grondpacht 14 st aan Claes Janssen.


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0277r van 22 nov 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 35, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende verkoper Joucke Anes Goenga


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0478v van 4 aug 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 35, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJoucke Annes


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0026r van 19 nov 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 37William Boothstraat OZ [staat: in de oude noordies, voor van de straat tot achter aan de gemene vaart]342‑00‑00 GGhuis en loods
koperPieter Fransen
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJan Clasen
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAlbert Ulckes zoutdrager
verkoper van 1/2Trijntie Ulbes, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Claes Pieters
verkoper q.q.Trijntie Ulbes, gelastigde van
verkoper van 1/2Jetse Abbes, kind
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Fransen koopt een huis en loods in de Noordies. Ten Z. Jan Clasen, ten N. zoutdrager Albert Ulckes. Strekkende voor van de straat tot achter aan de vaart. Gekocht van Trijntie Ulbes wv Claes Pieters voor 1/2, en als lasthebber van Jetse Abbes voor 1/2, voor 342 gg.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0096r van 2 mrt 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 35, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPyter Fransen


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0102r van 21 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 39, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPyter Fransen


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0104r van 1 sep 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 39, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente (keets): armen


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0008va van 8 apr 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 39, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPytter Fransen


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0104r van 28 apr 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 37William Boothstraat OZ [staat: in de noordijs bij de zoutketen]287‑00‑00 GGhuis
koperClaas Burger
naastligger ten oostenScheffersplein [niet vermeld]
naastligger ten zuidenBeern Fokkes
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenJeppe Willems
verkoperde erfgenamen van wijlen Pytter Fransen


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0108r van 10 nov 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 37William Boothstraat OZ [staat: in het Noordijs bij de zoutketen]350‑00‑00 GGhuis
koperHiltie Oeges
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: diept]
naastligger ten zuidenBeernt Fockes glasmaker
naastligger ten westenScheffersplein [staat: diept]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jeppe Willems
verkoperClaes Willems
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHiltie Oeges koopt een huis in de Noordijs omtrent de zoutkeet. Ten O. en W. achter de beide diepten, ten Z. glazenmaker Beernt Fockes, ten N. erven Jeppe Willems. Gekocht van Claes Willems Burger voor 350 gg.


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0222r van 20 feb 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 37William Boothstraat OZ [staat: in het Noordijs bij de zoutketen]200‑00‑00 GGhuis
koper door niaarFeddrick Jeppes
geniaarde koperSybren Bouwes c.u.trekschipper op Franeker
naastligger ten oostenScheffersplein [staat: diept]
naastligger ten zuidenBeern Fockes glasmaker
naastligger ten westenWillam Boothstraat [staat: diept]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jeppe Willems
verkoper van 1/6Trijntie Ewerts, weduwe van
verkoper van 1/6wijlen Oege Haytes
verkoper van 1/6Haytse Oeges de oude
verkoper van 1/6Haytse Oeges de jonge
verkoper van 1/18Bonefaas Feddes
verkoper van 1/18Martien Feddes
verkoper van 1/18Geertie Feddes, kinderen van
verkoperFedde Louws, weduwnaar van
verkoperwijlen Tiete Oeges
verkoper van 1/6Sytske Oeges, gehuwd met
verkoper van 1/6Seerp Jacobs
verkoper van 1/18Oege Clases
verkoper van 1/18Trijntie Clases
verkoper van 1/18Leenert Clases, kinderen van
verkoperYbeltie Leenerts, weduwe van
verkoperwijlen Claes Oeges, allen als erven van
erflaterwijlen Hiltie Oeges
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFeddrick Jeppes koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen trekschipper op Franeker Sybren Bouwes, een huis c.a. in de Noordijs omtrent de zoutketen. Ten O. en W. achter de beide diepten, ten Z. mr. glazenmaker Beernt Fockes, ten N. erven Jeppe Willems. Geen grondpacht. Gekocht van Trintje Sioerts wv Oege Haytses, en Haytse Oeges de olde, Haytse Oeges de jonge en Fedde Louws? als vader van Bonefaas, Martie en Geertie Feddes bij Tietie Oeges, Seerp Jacobs x Sytske Oeges, Ybeltie Leenerts x Claes Oeges als moeder van Oege-, Trijntje- en Leenert Claes Oeges, allen samen als erven voor 1/6 part van wl. Hiltie Oeges, voor 200 gg.


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0166r van 16 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 39, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFeddrick Jeppes


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0380r van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 35, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFeddrick Jeppes


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0111r van 9 sep 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 35, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPhilippus Lucas


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0321r van 7 nov 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 39, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFeddrik Jeppes mr. bakker


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0196r van 14 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 39, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFrederik Jeppes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-179William Boothstraat 37huis
eigenaarTiaerd Tiaerdsen
gebruikerTiaerd Tiaerdsen
opmerkingledigh


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-179William Boothstraat 37huis
eigenaarPieter Tiebbes
gebruikerJohannes Hendriks
huurwaarde10‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan22‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-179William Boothstraat 37huis
eigenaarPyter Tjebbes
gebruikerPyter Tjebbes
opmerkingafgebroken


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-179William Boothstraat 37huis
eigenaarwed. Pieter Tjebbes
gebruikerwed. Pieter Tjebbes
opmerkingafgebroken


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-179William Boothstraat 37huis
eigenaarwed. Pytter Tjebbes
gebruikerwed. Pytter Tjebbes
opmerkingafgebrooken


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0242v van 16 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 37William Boothstraat OZ [staat: Zoutsloot bij de Lammert Warndersbrug]300‑00‑00 GGhuis
koperJan Claasen, gehuwd metwagenaar en koemelker te Almenum
koperGrietje Jans te Almenum
huurderDooytze Claases 10‑00‑00 CG
naastligger ten oostenScheffersplein [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenvroedsman Gerlof Claasen Steenvoorde
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenTjebbe Dreyer koopman
verkoperHendrik Tjallingstrekveerschipper op Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Claasen, wagenaar en koemelker onder Almenum x Grietje Jans, kopen een huis thans door Dooytze Claases bewoond, oz. Zoutsloot bij de Lammert Warnersbrug. Ten O. de Zoutsloot, ten Z. vroedsman Geelof Claasen Steenvoorde, ten W. de Zoutsloot, ten N. koopman Tjebbe Dreyer. Geen grondpacht. Gekocht van trekveerschipper van Harlingen op Leeuwarden Hendrik Tjallings voor 300 gg.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-212, pag. 47William Boothstraat 37D Vellinga1‑00‑00 cgwooning


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-067William Boothstraat 37Claas Jans Roodtje... Citatie. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-067William Boothstraat 37Jan Clases Rootje... van wijk G-253; gebruiker Claas Cornelis wed., 1814. (GAH204); wed. J.R. eigenaar en gebruiker van wijk D-067, koemelker; medegebruiker Johannes Roedje, 1814. (GAH204); geeximeerde perzonen welke dagelijks hunne ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-067William Boothstraat 37Johannes Roodjegebruiker van wijk D-067; eigenaar is wed. Jan Roedje, koemelker, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-067William Boothstraat 37Jan Roedje wedJan Roedje wedkoemelker
D-067William Boothstraat 37Oud Adres: Zoutsloot 131
D-067Zoutsloot 131Jan Roedje wedJan Roedje wedkoemelker
D-067Zoutsloot 131Oud Adres: Zoutsloot 131


1819 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49012 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 35 en 48 van 3 feb 1819
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-067William Boothstraat 37provisionele en finale toewijzingfl. 185huis bij de Franekerpijp D-067
 
verkoperHendrik Jans Smith
verkoperJan Gerrits de Boer
koperJacob Pieters Peoelstra


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 751William Boothstraat 37Frans Willems LeemkoolkoopmanHarlingenpakhuis en erf (178 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 751Zoutsloot 131Frans Willems LeemkoolkoopmanHarlingenpakhuis en erf (178 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 751aWilliam Boothstraat 37Frans Willems LeemkoolkoopmanHarlingenhuis (32 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 751aZoutsloot 131Frans Willems LeemkoolkoopmanHarlingenhuis (32 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-067William Boothstraat 37Albert Thomas Boonstra... 1809, dopen Grote Kerk HRL 1810, 1811, BS huw 1814, huw 1820, ovl 1856, ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk D-067, 73; gebruiker van wijk D-061, keetknegt; eigenaar is Jan Hannema van zoutkeet ''de Engel'', 1814. ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-067William Boothstraat 37Elisabeth Hessels Dries... Antje Reinerts; BS huw 1839, huw 1853, ovl 1855, ovl 1858, BS Franeker ovl 1837, bev.reg. HRL 1851 wijk D-067, 124, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-067William Boothstraat 37Jelle Spoelstra... BS huw 1818, huw 1819, huw 1820, ovl 1845, huw 1853, ovl 1855, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk D-067, 73; oud 46 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, keetknecht, wijk D-064 ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2776Zoutsloot D-067Broer Klazes Plantengapakhuis


1867 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-067William Boothstraat 37Trijntje Cornelis Vorst... Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1810, 1811, BS ovl 1856 1867 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-067, 73, wijk A-085; Albert Thomas en T.C.V., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2776Zoutsloot D-066Jelle H. Kroon en Wiepke S. Postwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4799Zoutsloot 131 (D-066)H.L. Molenaarpakhuis
  terug