Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hofstraat 13
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHofstraat 134-123 4-118 G-085G-088
 huisnummer lager  huisnummer hogerHofstraat 174-123 4-120 G-087*G-090


Naastliggers vanHofstraat 13
ten oostenHofstraat 15
ten zuidende Hofstraat
ten westenHofstraat 11


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0228v van 14 aug 1614 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 17Kimswerderpijp, bij of over de oude265‑00‑00 GG1/4 huis, kamers en een hof genaamd het Lommerts hof
koperde kinderen van wijlen Horatio Provana, met als curatorde Lommerdshof
koper q.q.Anthonys de Moll bewaarder van de tafel van leningen
eigenaar van 2/4de kinderen van wijlen Horatio Provana
eigenaar van 1/4de kinderen van wijlen Horatio Provana, onlangs gekocht van
eerdere eigenaarJan Faber
protesteert vanwege een hypotheekPieter Cluyter c.soc.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAntonys de Salezetis
tekst in de margeFoppens nomine Pieter Cluyter cum socio in hun qualiteyt hebbende proteste gedaen opte coope van Jan Faber tijde sijnder inwijsinge, protesteert oock dat d'vercopinge van dese anpart hun ontschadelyck sal sijn nopende hun hypoteeck op de gehele huysinge ende hovinge holdende, doch holdende sijn recht opte cooppenningen mogen lijden dat d'vercopinge voortganck neempt. Actum Harlingen in judicio den 15en octobris 1614.
tekst in de margeToegewesen opten proclamant den 15en octobris 1614 salff voorgaende protestatie.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0230v van 25 sep 1614 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 17Bolswarderpijp, bij de oude350‑00‑00 GG1/4 huis, kamers, hof en tuin, genaamd het Lomberts hof
koperde weeskinderen van wijlen Horatio Provana, met als curatorde Lommerdshof
koper q.q.Anthonio de Moll bewaarder van de tafel van leningen
eigenaar van 3/4de weeskinderen van wijlen Horatio Provana
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Faber, gehuwd metapotheker te Leeuwarden
verkoperDoedke Wopckes te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnthonio de Moll, bewaarder der Tafel van Lening, curator over de weeskinderen van Horatio Provana en ten profijte van diens kinderen, koopt 1/4 van een huis, hof, tuin en kamer, de zgn. Lombardshof, waarvan die kinderen door vererving al lange tijd 2/4 bezitten, en door koop de overige 1/4, bij de oude Bolswarderpijp. Gekocht van apotheker Jan Faber x Doedke Wopckes, nu te Leeuwarden, voor 350 gg.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0237r van 11 dec 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 13Hofstraat NZ 11/13 [staat: bij de oude Kimswerderpijp]80‑00‑00 GGtwee kamers naast en ten westen van het huis van het Lommerts hof
koper provisioneelAnthonys Salizetes
naastligger ten oostenhet huis van het Lommerts hof de Lommerdshof
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Bouuens nomine curatorio
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild twee kamers ten westen van de Lombardshof.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0237r van 11 dec 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van het Lommerts hof
naastligger ten oostenhet huis van het Lommerts hof


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0333v van 29 dec 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 17Hofstraat NZ [staat: bij de oude Kimswerderpijp]80‑00‑00 GGhuis en hof Lombertshof ofte Doele genaempt
koperWigle Jansen cousijn van de verkoperde Lommerdshof
protesteert omdat hij dit huis al gekocht heeftWigle Jansen c.u.
afgewezen niaarnemer ratione sanguinisAnthonius Salicetes cousijn van de verkoper
bewonerFreerck Douues
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDavid Provanatafelhouder van lening te Bolsward
tekst in de margeAnthonius Salicetes, burger binnen Harlingen, als cousijn van David provana, taeffelhouder van leninge tot Bolswert, versoeckt ratione sanguinis nae voorgaende behoorlycke proclamatien 't niaer ende adjudicatie van zekere huysinge ende hovinge mit alle annexen, servituten, actien ende gerechticheden daertoe behorende [...], alles bij d'voors. Provana aen Wigle Janszn. vercoft [...]
tekst in de margeWigle Janszn. Cum uxore protesteren de nullitate van dese proclamatie, seggende dat zij volgens den coopbrieve copers zijn ende geblyckt tot den donatiebrieve 't recht van niaer van Antoni Salizetes becomen t'hebben, tot welcken eynde den voors. brieven in recht worden overgeschreven met versoeck dat den proclamatie uut voors. Wigle naeme volgens den brieven mogen worden geproclameert. Actum den 18en january 1623.
tekst in de margeAntoni Salizetis protesteert de nullitate van de voors. protestatie ende insisterende sijn vorige proclamatie ende versoeckt ad omnes fines libel. Actum ut supra.
tekst in de margeDen 23en january 1623 is het coopbrief met het donatiebrieff boven gemelt wederomme bij R. Nicolai gelicht.
tekst in de margeDavid provana per Piphron verspiert den proclamatien van beyde proclamanten indien hem geen eyntlycke coper off niaernemer gelevert en worde die hem op terminen volgens den coop betale. Actum den 1e february 1623.
tekst in de margeAntoni Salizetis, sijn vorige niaerversoeck insisterende ende tot dien fine oock 't consent-, roep-, schrieffgelt ter somma van acht ende tvintich caroliguldens aen Foppe al betaelt hebbende, versoeckt voorts adiudicatie in forma, met expresse presentatie omme des eerste copers handen van alle ongelden over den coop enichsins gevallen vrij cost- ende schadeloos te ontheffen naer behoren, protesteert mede dat hem alle acten desen contratie vervallen ontschadelycken zullen wesen, vermits d'eerste coper met 't consentgelt niet paraat is geweest ende noch niet en telt, in[si]sterende also expres 't Landts ordonnantie. Actum den 1e february 1623.
tekst in de margeNota: den consentgelden hier neffens geroert sijn bij Foppe aen den magistraat gestelt opten 1e february 1623 als voren ter somma van ses ende tvintich caroliguldens een stuiver.
tekst in de margeWigle Janszn. Protesteert de nullitate van de voors. protestatie, seggende dat in den eerste protestatie ende spieringe bij hem gedaen, W. Leonides hem uyt den naeme van Antoni Salizetis heeft geopponeert ende uyt crachte vandien Libel versocht, d'welcke stante iudicio aengenomen ende gepresenteert heeft met den protestant die in diem te voldingen, 't welck hij daerna resisteerde, ende heeft den protestant daerover request aende magistraat gepresenteert, waerop geappostilleert waere recht ordineert partyen om de triduo ad triduum te volscreven etc., 't welck Leonides op maendach verleden oock door bode Kyl al is gevisumeert?. Is nochtans dat voorn. Leonides door manifeste belofte ende hooge woorden belooft heeft om 't selve miidelen tijde te leveren. Schijnt nochtans dat door sijn sletterige woorden ende bedriegelycke practiquen so verre d'saecke gebracht heeft dat hij d'selve tot dato deses getraineert heeft, wel wetende dat d'opposant niet bij huys ware ende also soeckende hem t'ondercruypen, niet tegenstaande d'opposants huysvrouwe presenteert enige penningen te tellen ende r'rest binnen een uyre a dato deses d'gantsche penningen te consigneren, sustinerende ende contenderende dat den toewijsinge so lange mach worden ges?, ende daerna stante judicio den gantsche consentpremie ter somma van acht ende tvintich caroliguldens in rechte geconsigneert heeft, inhererende daermede sijn vorige
tekst in de margeAntoni Salizetis protesteert dat hem de consignatiepenningen van den opposant ontschadelyck sal wesen, also d'selve post sestrum getelt sijn, contendeert derhalven tot nullitateyt van de opposants genomen contentie, ende dat 't consent hem Antonie sal worden geadiudiceert.
tekst in de margeWigle protesteert de nullitate ende insisteert sijn vorige, seggende den penningen op behoorlycke tijt stante judicio geconsigneert te sijn. Actum den 1e february 1623.
tekst in de margeAlle handen sijn bij den gerechte affgewesen ende is 't gewijsde gereserveert tot decisie van partyen questie. Actum den 1e february 1623.
tekst in de margeAntoni Salizetis in d'secretarie comparerende, verclaerd aff te staen van't niaer, mogende lijden dat den huysinge ende hovinge voors. Wigle Janszn. Cum ux. Den coper worde toegewesen. Actum den 3e marty 1623.
tekst in de margeEnde is voorts den 2e marty 1623 den huysinge ende hovinge cum annexis toegewesen den copers.
tekst in de margeDen 3e marty 1623 sijn den 28 caroliguldens hyerboven gemelt bij Gerbrant Hebbeszn. vanwegen Freerck Douues weder gelicht omme hem t'overhandigen.


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0026v van 18 sep 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 17westbij de Oude Kimswerderpijp0‑00‑00 GGhuis en hof genaamd het Lombertshof of den Doelen
koper provisioneelN. N. de Doelen
verpachter grondde stad Harlingen0‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperwijlen Wiger Jans, gehuwd met
verkoperwijlen Jacobine van Royen


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0027v van 16 okt 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vindt je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 17westHofstraat NZ [niet vermeld]908‑00‑00 GGhuis en hof genaamd de Doelen of het Lombertshof
koper provisioneelN. N. de Doelen
bewonerFreerck Douwes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0074r van 2 mrt 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 17westHofstraat NZ [staat: naast de Doele]243‑09‑00 GGkamers met plaats
koper door niaarSioerd Lases de Doelen
geniaarde koperClaes Willems
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDirck Lases


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0261r van 3 jan 1657 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 13tuinHofstraat NZ320‑14‑00 CGhof van 95 x 36 voeten met bomen en planten
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostende hof van de Doele de Doelen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Harmen Synes, geauthoriseerde curatorequipagemeester Admiraliteit in Friesland
verkoper q.q.Hylcke Johannes, geauthoriseerde curatoren overkoopman
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen vroedsman Ipe Meinerts, gehuwd met
verkoperwijlen Rinck Anschkes


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0018v van 18 dec 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende volgende kamer


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0019r van 18 dec 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 13Hofstraat NZ140‑00‑00 GGkamer
koperAbe Douwes c.u.
verpachter grondhet huis de Fontein 2‑00‑00 CGde Fontein
naastligger ten oostenJan Eeverts c.s.
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenburgemeester Bijlaen
naastligger ten noordende Fonteins klosbaan de Fontein
verkopervroedsman Laes Laessen Hannema, erfgenaam
verkoperdr. Jacob Hannema, erfgenaammedicinae doctor
verkoperburgervaandrig Steven Seerps Swerms, erfgenaamstadsmakelaar
verkoperFoeckjen Seerps Swerms, erfgenaam, gehuwd met te Tjerkgaast
verkoperds. Gerhardus Semploniuspredikant te Tjerkgaast
verkoperongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGijsbert Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGosse Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperThomas Seerps Swerms thans ter zee uitlandig, erfgenamen van hun moeder
erflaterwijlen Fookeltie Bouwes, weduwe van
erflaterwijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swerms, en daarvoor weduwe vankoopman
erflaterwijlen Laes Laesen Hannema


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0017v van 18 dec 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 17westHofstraat NZ655‑00‑00 GGhuis en hof
koper door niaarvroedsman Jacob Velthuis, gehuwd metde Fontein
koper door niaarAuckjen Ruyrdts
geniaarde koperPieter Jacobs Clinckhamer c.u.
huurderBartel Cleisen c.u.herbergier
verpachter grondde stad Harlingen27‑00‑00 CG
huurdergemeensman J. Velthuis 60‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceeltwee kamers bewoond door Jan Eeverts c.s.4‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelkamer bewoond door Aerntturfdrager2‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelkamer bewoond door Aucke Jacobs2‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelkamer bewoond door Aucke Jacobs1‑10‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde ? Gemeente: diaconie kamer2‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelkamer bewoond door Welmoedt2‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelkamer bewoond door Feike Tjietses c.s.2‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelkamer bewoond door Leentieappelverkoopster2‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelkamer ten oosten van de uitgang van deze hof0‑10‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde hof van de erfgenamen van wijlen dr. Swalve1‑00‑00 CG
naastligger ten oostende hof van herberg Roma Rome
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenhuis en hof van de erfgenamen van wijlen dr. Swalve
naastligger ten noordenYttie Lolkes e.a.
verkopervroedsman Laes Laessen Hannema, erfgenaam
verkoperdr. Jacob Hannema, erfgenaammedicinae doctor
verkoperburgervaandrig Steven Seerps Swerms, erfgenaamstadsmakelaar
verkoperFoeckjen Seerps Swerms, erfgenaam, gehuwd met te Tjerkgaast
verkoperds. Gerhardus Semploniuspredikant te Tjerkgaast
verkoperongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGijsbert Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGosse Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperThomas Seerps Swerms thans ter zee uitlandig, erfgenamen van hun moeder
erflaterwijlen Fookeltie Bouwes, weduwe van
erflaterwijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swerms, en daarvoor weduwe vankoopman
erflaterwijlen Laes Laesen Hannema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Velthuis, mede-vroedschap x Baukje Ruurdts koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Pieter Jacobs Clinkhamer, vroedsman, het huis 'de Fontein' nz. Hofstraat met een grote hof, bewoond door Bartel Cleisen [Lanting] als herbergier. Ten O. de hof v.d. herberg 'Romen', ten Z. de Hofstraat, ten W. de hof van erven dr. Swalue, ten N. de camers van IJttie Lolkes e.a. Het geheel strekt van Z. naar N. tot de al genoemde camers en heeft vrij in- en uitgang noordwaarts. Gekocht van erven Fokeltje Buwes, voor 655 gg. N.B. Het is aan Velthuis toegewezen, maar NIET ten laste van de minderjarige kinderen.


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0227v van 16 sep 1703 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende verkoper oud burgemeester Jan Simons Bijlaan lakenkoper


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0245v van 27 jan 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 17westHofstraat NZ666‑00‑00 CGhuis en herberg genaamd de Fontein met o.a. truktafel en klosbaan
koperBartel Cleisen, gehuwd metherbergierde Fontein
koperGeertje Tjeerds herbergier
verpachter grondde stad Harlingen27‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van Jan Evertsgardenier2‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis van Jan Kyviet2‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelWelmoed Wioedster2‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van Tjallingh Pieckes2‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelAbbe Douwes2‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde hof van burgemeester Thomas Huiberts1‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van Aucke Gerrits1‑10‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van Jan Ulbesbakker2‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde ? Gemeente: diaconie kamer2‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van Jan Hobbes2‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde hof van de verkoperse Auckjen Ruirds0‑10‑00 CG
naastligger ten oostende hof van de herberg genaamd Roma Rome
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende hof van burgemeester Thomas Huiberts
naastligger ten noordende hof van de verkoperse Auckjen Ruirds
verkoperAuckjen Ruirds, weduwe van
verkoperwijlen oud burgemeester Jacob Velthuis


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0318v van 24 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 17tuinRomastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]315‑00‑00 GGhof
koperJacobus Corver wijnhandelaar
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Velthuis
naastligger ten westende achteruit- en ingang van Bartel Cleisen c.u.
naastligger ten zuidenhuis en hof van Bartel Cleisen c.u.
naastligger ten noordenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
verkoperBartel Cleisen c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacobus Corver, wijnhandelaar, koopt een tuin met zomerhuis in de Both Apothekerstraat. Ten O. wd. Velthuis, ten Z. verkopers' huis en tuin, ten W. verkopers' achter in- en uitgang, ten N. de straat. Grondpacht 10 st aan de verkopers. Gekocht van Bartel Cleisen [Lanting] c.u., voor 315 GG.


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0009r van 16 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 13Hofstraat NZ365‑00‑00 CGhuis
koperDirk Harmens, gehuwd metwijdschipper
koperTrijntje Tytes
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenAbbe Douwes
naastligger ten oostenherberg genaamd Roma [staat: Bremen] Rome
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenoud burgemeester Jan Symons Bijlaen
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Tjalling Louwrens
verkoperJorre Martens, gehuwd metmr. koordewerker
verkoperDoedtie Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Harmens, wijdschipper x Trijntie Tytes? koopt een huis nz. Hofstraat. Ten O. de herberg 'Romen' en Abbe Douwes, ten W. de oud-burgemeester Jan Symons Bijlaen, ten Z. de straat, ten N. erven Tjalling Louwrens. Gekocht van Jurre Martens, mr. koordwerker x Doedtie Jacobs.


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0314v van 13 jan 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 17westHofstraat NZ950‑00‑00 CGhuis en hof
koper provisioneelHylcke van der Woldt kapitein
verpachter grondde stad Harlingen27‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelJan Evertsgardenier2‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis van Jan Kievyt2‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van Welmoed Wioedster2‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van Tjalling Piekes2‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van Abbe Douwes2‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer eerder van Aucke Gerrits1‑10‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer nu van de weduwe van Jan Gerrits1‑10‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde hof van burgemeester Tomas Huberts1‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van Jan Ulbesbakker2‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde ? Gemeente: diaconie kamer2‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van Jan Hobbes2‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde tuin van Corver0‑10‑00 CG
naastligger ten oostende herberg Romen Rome
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende hof van de burgemr. Tomas Huiberts
naastligger ten noordende hof van Jacobus Corver
verkoperGeertie Tieerds voor zich, weduwe van
verkoperwijlen Bartel Cleisen
verkoperGeertie Tieerds, voor haar onmondige soon
verkoperJoost Bartels


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-123Hofstraat 13huis
eigenaarDirck Harmens
gebruikerSioerd Claessen Schrik
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-123Hofstraat 13huis
eigenaarTiete Tietes
gebruikerJelle Jacobs
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan16‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-123Hofstraat 13huis
eigenaarwed. Tyte Jansen
gebruikerwed. Tyte Jansen
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑00 CG


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0351v van 26 nov 1730 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 17Hofstraat NZ1450‑00‑00 CGhuis en tuin
koperde stad Harlingen
verpachter grondde stad Harlingen27‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde woning van Hylkjen Sjoerds2‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van de weduwe van Abbe Douwes2‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde hof van Priggekapitein1‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde hof van burgemeester Corver0‑10‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van Hendrik Jans2‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van Cornelis Annes1‑10‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van Jarig Jacobs2‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van Auke Pieters2‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van Albert Jansen2‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van Jan Pieters2‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis van Jacob Alberts2‑00‑00 CG
toehaakdrie silveren lepels en drie dito vorken
naastligger ten oostende herberg Romen Rome
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westentuin kapitein Livius Prigge
naastligger ten noordenoud burgemeester Corver
verkoper van 1/2Petronella van der Wolt meerderjarige ongehuwde juffer
verkoper van 1/2Margareta van der Wolt meerderjarige ongehuwde juffer
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(kad. 1716) De achtbare drieledige Regering der stad Harlingen koopt een huis en hovinge in de Hofstraat [met uitgebreide beschrijving]. Ten O. de herberg Roma, ten Z. de Hofstraat, ten W. de hovinge van de kaptein Livius Prigge, ten N. de hovinge van de oud-burgemeester Corver. Met vrije uit- en ingang en op- en afslag in de Both Apothekerstraat. Gekocht van Petronella en Margareta van der Wolt voor 1450 cg en 3 zilveren lepels en dito vorken. Zie ook Resolutieboek nr. 24 Harlingen, blz. 018vs en 109.


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0171v van 14 dec 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 17westHofstraat941‑00‑00 GGhuis
koperhet huis de Fontein Jacob Tierks herbergierde Fontein
verpachter grondde stad Harlingen27‑00‑00 CG
huurderDaniel van der Haer raad en advocaat fiscaal100‑00‑00 CG
naastligger ten oostenherberg Romen Rome
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenLivius Prigge kapitein
naastligger ten noordenvroedsman Dirk Siderius
verkoperde stad Harlingen
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(kad. 1716) Jacob Tjerks koopt het huis 'de Fontein'. Ten O. de herberg 'Roma', ten Z. de Hofstraat, ten W. de hof van Livius Prigge, ten N. de hof van Dirk Siderius. Vrije in- en uitgang in de Both Apothekerstraat. Gekocht van de drieledige Regering der Stad Harlingen.


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0265r van 29 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 17westHofstraat NZ777‑00‑00 GGhuis
koperoud burgervaandrig Johannes Hylkema, gehuwd metmr. brouwerde Fontein
koperDoetie Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen27‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelHylke Sioerds2‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde weduwe van Abbe Douwes2‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelPriggekapitein1‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde weduwe van gemeensman Siderius0‑10‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelHendrik Jansen2‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelCornelis Annes1‑10‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelJarich Jacobs2‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelAuk Pieters2‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelAlbert Jansen2‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelJan Pieters2‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelJacob Alberts2‑00‑00 CG
huurderDaniel van der Haar c.u.raad en advocaat fiscaal100‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhet huis Roma Rome
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenLivius Prigge n.u.kapitein
naastligger ten noordende weduwe en de erfgenamen van wijlen gemeensman Dirck Syderius
verkoperJacob Tjerxherbergier
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(kad. 1716) Johannes Hylkema, mr. brouwer x Doetie Jacobs koopt het huis 'de Fontein'. Achter in- en uitgang in de Both Apothekerstraat. Ten Z. de Hofstraat, ten N. de tuin van Dirck Siderius, ten O. de herberg Roma, ten W. Livius Prigge en de tuin van de koper. Gekocht van Jacob Tjerx, herbergier in Roma.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-123Hofstraat 13huis
eigenaarAbbe Douwes
gebruikerAbbe Douwes
opmerkingpauper


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0166r van 23 apr 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 13Hofstraat325‑00‑00 CGhuis of woning
koperHendrik Reins Faber mr. grofsmid
verpachter grondhet huis de Fontein 2‑00‑00 CGde Fontein
naastligger ten oostenSioerd Arjens
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenGosse Tjebbes n.u.
naastligger ten noordenhet huis de Fontein met een achtergedeelte de Fontein
verkoperClaaske Oedses, weduwe van
verkoperwijlen Hendrik Kroder
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Reins Faber, mr. grofsmid koopt huis in de Hofstraat. Ten Z. de straat, ten N. een achtergedeelte van het huis 'de Fontein', ten O. Sjoerd Arjens, ten W. Tjebbe Gosses. Gekocht van Claaske... wd. Hendrik (us)....


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-123 Hofstraat 13Jan Oebles, bestaande uit 3 personen06‑00‑00 CG0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-123Hofstraat 13huis
eigenaarHendrik Faber
gebruikerJan Obbes
huurwaarde17‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑01‑12 CG
grondpacht aanhet huis de Fonteyn
grondpacht02‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑10‑00 CG


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0250r van 14 dec 1755 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrik Reins Faber


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0100v van 30 okt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 17westHofstraat920‑00‑00 GGdwarshuis metdaarachter een grote hof
kopersecretaris Johannes Wetsens
huurderds. F. Piekenbroek predikant
verpachter grondde stad Harlingen27‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelJan Hendriks2‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelFeike Sjoerds2‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelJurjen Mulder1‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde weduwe van Pyter Steenstra1‑10‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelJacob Jarig2‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelBonte Douwes2‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelAlbert Jans2‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelDirk Cramer2‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde weduwe van Jacob Pieters2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhuis en hof Roma Rome
naastligger ten oostenhet verkochte huis van Jan Hendriks
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenFeike Sjoerds
naastligger ten westende hof van Jurjen Mulder
naastligger ten noordenweduwe Siderius
verkoper q.q.vroedsman Joost Rinia Gonggrijp, hypothecaire crediteur
verkoper q.q.Jacob Symons Kuiper, hypothecaire crediteuren vankoopman
verkoper van 1/2wijlen Johannes Hylkama, gehuwd met
verkoper van 1/2Doetje Jacobs
verkoper q.q.vroedsman Joost Rinia Gonggrijp, redder
verkoper q.q.Jacob Symons Kuiper, redders vankoopman
verkoperde boedel van Hylke Johannes Hylkama, erfgenaam van
erflaterwijlen Johannes Hylkama
verkoper van 1/2Doetje Jacobs, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Johannes Hylkama
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(kad. 1716) Johannes van Wetsens, secretaris der 5 delen buitendijks, koopt fraai dwarshuis de Fontein, met grote tuin erachter, nz. Hofstraat. Ten O. huis en hof Roma en Jan Hendriks, ten Z. de Hofstraat, ten W. Feike Sjoerds, ten N. wd. Siderius. Gekocht van Johannes Hylkama x Doetje Jacobs en Hylke Johannes Hylkama.


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0052r van 1 mei 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 17westHofstraat NZ2088‑00‑00 GGhuis en hof
koper door niaarMigchiel van Wetzens substituut baljuw van de heerlijkheid Ameland
verpachter grondde stad Harlingen27‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelFeyke Sjoerds2‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelJurjen Mulder1‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelSjoerd Schrik1‑10‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelFokke Jansen2‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelPyter Abrahams2‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelTjepke Gratama2‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde weduwe van Claas Fockes2‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde weduwe van Jacob Pyters2‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelFreerk Pyters2‑00‑00 CG
geniaarde koperJohannes Schraeder J.U.D.commies van de consumptien
afgewezen niaarnemerTjepke Gratama, gehuwd metkoopman
afgewezen niaarnemerRinske Donker
naastligger ten oostenFreerk Pyters
naastligger ten oostenhuis en hof Roma Rome
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenFeyke Sjoerds
naastligger ten westende hof van Jurjen Mulder
naastligger ten noordende weduwe van Siderius e.a.
verkoper q.q.dr. Symon Stijl, curatormedicinae doctor
verkoper q.q.Andries Wybinga, curator
verkoper q.q.Jacob Roorda, curatoren over
verkoperde boedel van wijlen de heer Johannes van Wetzenssecretaris Vijf Deelen Zeedijken
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMigchiel van Wetzens koopt, na niaar, huis en hof nz. Hofstraat. Ten O. Huis en hof Roma, ten Z. de Hofstraat, ten W. Feike Sjoerds, ten N. wd. Siderius. Gekocht van (de curatoren van) Johannes van Wetzens.


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0168v van 2 sep 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 17westHofstraat NZ3400‑00‑00 CGhuis
koperJohannes Schrader commies van de lands middelen in Westergo
verpachter grondde stad Harlingen27‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhuis en hof Roma
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenFeike Sjoerds
naastligger ten noordende weduwe Siderius
verkoperMigchiel van Wetzenssubstituut baillieu en rentmeester op de vrije heerlijkheyd Ameland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Schrader koopt huis en hof nz. Hofstraat. Ten O. huis en hof Roma, ten Z. de Hofstraat, ten W. Feike Sjoerds, ten N. wd. Siderius. Gekocht van Migchiel van Wetzens.


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0226r van 12 dec 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 13Hofstraat NZ141‑07‑00 GGhuis
koper door niaarWillem Ypey contrarolleur convooien en licenten
geniaarde koperPieter Minnesmr. huistimmerman
huurderFeike Lolkes
naastligger ten oostenFeike Sjoerds
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Tjettje Tiedes
naastligger ten westenN. N.
verkoperRein Hendriks Faber, zoon vanmr. ijzersmid
erflaterwijlen Hendrik Reins Faber, gehuwd met
erflaterwijlen Janke Jelles


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0094r van 9 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 13Hofstraat NZ160‑21‑00 GGhuis
koper door niaarTyte Scheltes, gehuwd met
koper door niaarTjietske Heydkamp
geniaarde koperGerryt Zwerus, gehuwd met
geniaarde koperAntje Fransen
huurderHendrik Niessing
naastligger ten oostenFeike Sjoerds
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Syttje Fietes
naastligger ten noordende heer Schrader
verkoperSytske Ypey, gehuwd met
verkopereerwaarde heer Albertus Reen a Mentespredikant


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0255r van 28 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTiete Scheltes


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0275v van 6 sep 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 17westHofstraat NZ1100‑00‑00 GGhuis en hof
koperCornelis Jonker, gehuwd metkoopmande Fontein
koperSymke Pieters koopvrouw
verpachter grondde stad Harlingen27‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelTiete Scheltes2‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelJurjen Mulder1‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelGosling Piekes1‑10‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde erfgenamen van wijlen Jurjen Okkes2‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde weduwe van Jurjen Harmens2‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelAlbert Pieters2‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelJetse Jelles2‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde weduwe van Piebe Tjeerds2‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelFreerk Pieters2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhuis en hof Roma Rome
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenTiete Scheltes bootsman
naastligger ten noordenSipke Willems Houtsma c.s.
verkoper q.q.Simon Wijma, executeur testamentair vanprocureur postulant
verkoperwijlen Johannes Schraderoud commies van de lands gemene middelen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Jonker x Symke Pieters koopt 'de Fontein'. Ten O. Huis en hof Roma, ten Z. de Hofstraat, ten W. Pieter Scheltes, ten N. Sipke Willems Houtsma. Gekocht van Johannes Schrader.


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0168r van 15 sep 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 17oostHofstraat NZ39‑05‑00 CGhuis
koper van 1/2Schelte Piers mr. timmerman
eigenaar van 1/2Harke van der Stokmr. metselaar
huurderde weduwe van Jan Johannes 20‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten westenC. Jonker
naastligger ten noordenC. Jonker
naastligger ten zuidenHofstraat
verkoperOcke van der Stok, gehuwd met
verkoperGeertje Pieters Scheltema


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0291r van 18 jan 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTiete Scheltes oud hoogbootsman


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0151r van 6 nov 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Tiete Scheltes


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0230r van 19 mrt 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 13Hofstraat NZ wijk G-085171‑00‑00 CGhuis
koperChristoffel de Haas, gehuwd met
koperAntje van Dijk
naastligger ten oostenJan Tamboezer
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenJan Barend Shultz
naastligger ten noordenCornelis Jonker koopman
verkoper q.q.Jacob Wassenaar, curator te Amsterdam
verkoper q.q.T. S. Stephany, curatorprocureur
verkoperwijlen Tiete Schelteshoogbootsman


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-118, pag. 85Hofstraat 13Christoffel de Haas0‑10‑00 CG


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-085Hofstraat 13Christoffel Andries de Haas... Grote Kerk HRL 1804, 1805, 1809, BS huw 1811, huw 1815, huw 1816, huw 1817, ovl 1843; eigenaar van wijk G-085, gebruiker is Uilke Siebes Visser, schoenmaker 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-086, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-085Hofstraat 13Johannes Hanekamp... huw 1812, huw 1816, ovl 1822, ovl 1826, ovl 1830, ovl 1860, ovl 1893, bev.reg. HRL 1851 wijk A-069, wijk G-085; eigenaar van wijk C-022, gebruiker is H. Welboren, bakker, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk E-035, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-085Hofstraat 13Uilke Siebes Visser... in 1821, zv Siebe Uilkes V, en ... ; BS huw 1813, huw 1816, ovl 1821, huw 1822; gebruiker wijk G-085, schoenmaker; eigenaar is Christoffel de Haas, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-267; gebruiker Poppe S. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-087Hofstraat 17Cornelis Arjens Jonker... sjouwer, Karst Edsgers wed., Henning Lolkes wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-087, kooper, medegebruiker is P. Tetrode wed., 1814. (GAH204); id. van wijk G-089, wagenhuis, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-087Hofstraat 17Pieter Tetrode... voor verschoten geld van geleverde hop, kwit. no. 7, 30 apr 1782. (GAH1113); wed. P.T. gebruiker van wijk G-087; eigenaar en medegebruiker Cornelis A. Jonker, koper, 1814. (GAH204); P.T. ontv. vd rentmeester van het ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-085Hofstraat 13Christoffel de Haas Uilke Siebes Visser schoenmaker
G-087Hofstraat 17Cornelis A Jonker Cornelis A Jonker kooper
G-087Hofstraat 17Cornelis A Jonker P Tetrode wed


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1715Hofstraat 17Andries HoogmolenkoopmanHarlingenplaisiertuin (778 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1715aHofstraat 17Andries HoogmolenkoopmanHarlingentuinhuis (42 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1717Hofstraat 13Christoffel Andries de HaasleerlooijersknegtHarlingenhuis en erf (88 m²)


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Hofstraat 17 de StadHarlingenhierop een nieuw gebouw gesticht


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-085Hofstraat 13Berber Stolte... S, en IJtje Dirks Gorter; BS huw 1838, ovl 1842; oud 29 jaar, geb Ferwerd en wonende te HRL. 1839, wijk G-085; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-085HofstraatJohannes Kerkhoven27 jtimmermanHarlingenm, protestant, gehuwd
G-085HofstraatBerber M Stolte29 jFerwerdv, protestant, gehuwd


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Hofstraat 17 de StadHarlingenop een koud steed nieuwe school geplaatst


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Hofstraat 17 de StadHarlingende zoogenaamde lanen gedemd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 75 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-085Hofstraat 13Klaas Jacobs Bulkers, overleden op 2 oktober 1842bijna 1 jr (geboren 8/9/1841), overleden Hofstraat G 85, zoon van Jacob Bulkers, pakhuisknecht en Lijsbeth D. van der Meulen, broer van minderjarige Janke Jacobs Bulkers. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Hofstraat 17 Engelsche Stoombootmaatschaeen nieuw gebouw gemaakt staande buiten de havenspoort, wordt voor een pakhuis gebruikt ten dienste van de engelsche stoombooten


1850 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7020 aktenr. 1828 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-087Hofstraat 17Louwrens Pieters Posthumus, overleden op 18 februari 1850geboren 15/12/1849, zoon van Pieter Louwrens Posthumus, kooltjer (Hofstraat G 87) en Rinske Simons Adema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1717Hofstraat G-085Wolf Friedman Parfumeurwoonhuis
Sectie A nr. 1717Hofstraat G-086Wolf Friedman Parfumeurwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1717*Hofstraat G-088Wolf Friedman Parfumeurwoonhuis
Sectie A nr. 1717*Hofstraat G-089Wolf Friedman Parfumeurwoonhuis
Sectie A nr. 1715Hofstraat G-090Eugenius Bernardus Winklertuin
Sectie A nr. 1715aHofstraat G-090Eugenius Bernardus Winklerbergplaats
Sectie A nr. 3744Hofstraat G-090Eugenius Bernardus Winklerwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1717Hofstraat 13 (G-088)St. Luciagesticht (te Rotterdam)woonhuis
Sectie A nr. 3744Hofstraat 17 (G-090)St. Luciagestichtwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Hofstraat 13W. Huismanrijwielhersteller
  terug