Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hoogstraat 4
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHoogstraat 42-118 2-162 B-030B-036
 huisnummer lager  Rozemarijnstraat 32-118 2-162 B-032B-038


Naastliggers vanHoogstraat 4
ten oostenHoogstraat 6
ten zuidenRozemarijnstraat 1
ten westenHoogstraat 2
ten noordende Hoogstraat


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0516v van 8 jun 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0030r van 17 mrt 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenThoenis Jouckes


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0093v van 6 okt 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Auck Doeckes


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0134v van 5 sep 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0151r van 23 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Jacob Jarichs


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0002ra van 23 dec 1659 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 4Hoogstraat ZZ400‑00‑00 GG1/2 huis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenJacob Hendricx
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLuicas Doedes e.a.
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoper q.q.Gabbe Ariens, voogd van
verkoperMaicke Stoffels voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Isbrandt Isbrandts


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0016r van 1 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 4Hoogstraat ZZ200‑00‑00 GG1/2 huis
koperCornelis Jops c.u.
naastligger ten oostenJacob Hendricx
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe van Lucas Doedes
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperJan Lolles


1681 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 216 folio 400r van 20 okt 1681 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Hoogstraat 4
overledeneCornelis Jobsmr. timmerman
oud burgemeester Taeke Wybrants Jellema, geauthoriseerde curator over
Grietie Cornelis oud 15 jaren
aangeverTrijntie Cornelis jongedochter, majoris annis
aangeverNeeltie Cornelis jongedochter, majoris annis
inleiding bij de boedelinventarisatie[0400r] Ontzegelinge van slotten, ende vervolgens inventarisatie ende beschrievinge gedaen, ten overstaen van de heeren burgemeesteren Beert Ulbes Wassenaer ende Edo Reins Wijnia als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterffhuyse van wijlen Cornelis Jobs in leven mr. timmerman alhier van alle sodanige goederen, uyt- ende inschulden aldaer ten sterffhuyse bevonden, ten versoeke van Take Wybrants Jellema olde burgemeester deser stede als geauthoriseerde curator over Grietie Cornelis old 15e jaren als requirant, ende Trijntie sampt Neeltie Cornelis jongedochters ende majoris annis, alle drie nagelatene kinderen van de overledene Cornelis Jobs als requireerden, zijnde de aengevinge der goederen gedaen bij Trijntie ende Neeltie Cornelis voornoemt, die den belofte ende eede daertoe staende, om alles te sullen aengeven hebben gepraesteert in handen van de mede commissaris Wassenaer waer op dan tot de beschrievinge is geprocedeert in manieren als volgt. Actum den 20e october 1681.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0048ra van 8 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozemarijnstraat 3Rozemarijnstraat OZ [staat: In de straat bij de grote sluis, achter het huis bewoond door secretaris Idsinga]101‑00‑00 GGhuis
koper finaalHendrick Wessels
koper provisioneelde weudwe van Abel Luitiens 100‑00‑00 GG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacob Hollander
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jacob Hollander
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten westen*als bewoner Idsinga secretaris
naastligger ten noordenAmelyke Haenties
verkoper q.q.Joannes Claessen, geauthoriseerde curator overpannenbakker
verkoperde twee oudste kinderen van wijlen Jarig Jacobssteenvoerder
verkoperde weesvoogdij, en
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie, alimentatores van
verkoperde drie jongste kinderen van wijlen Jarig Jacobssteenvoerder


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0096v van 25 feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHendrick Wessels


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0203r van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozemarijnstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrik Wessels


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0374r van 25 sep 1698 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenUpke Rinses mr. bakker


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0399v van 22 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Cornelis Jops


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0197r van 14 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 4Hoogstraat ZZ200‑00‑00 CGhuis met loods en plaatske
koperCornelis Tjeerds, gehuwd met
koperAntie Geerts
naastligger ten oostenJacob Clasen stoeldraaier
naastligger ten zuidenHomme Tjebbes
naastligger ten westenDirk Andries
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0138r van 20 dec 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozemarijnstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrick Wessels


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-118Hoogstraat 4
eigenaarCornelis Tieerds
gebruikerCornelis Tieerds
opmerkingonvermogende


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0280r van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Tieerdts


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-118Hoogstraat 4huis
eigenaarCornelis Tiaerds
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan‑‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-118Hoogstraat 4huis
eigenaarCornelis Tjeerds
gebruikerCornelis Tjeerds
opmerkingpauper


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0355r van 3 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenCornelis Hendrix timmerman


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0097r van 22 jun 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozemarijnstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenCornelis Hendriks huistimmerman


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0224r van 30 aug 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozemarijnstraat 3Rozemarijnstraat OZ [staat: achter de drie huizen bij de grote sluis]200‑07‑00 GGhuis
koperJooris Beerents, gehuwd met
koperSytske Cornelis
huurder voorkamerJan Uilkes 0‑03‑08 CG
naastligger ten oostenFreerk Scheltinga koopman
naastligger ten zuidenFreerk Scheltinga koopman
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Andris
verkoper q.q.de Gereformeerde Gemeente: diaconie, geregistreerde hypothecaire crediteuren van
verkoperwijlen Cornelis Hendrixmr. timmerman


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-118Hoogstraat 4huis
eigenaarCornelis Tjeerds
gebruikerCornelis Tjeerds
opmerkingpauper


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0211r van 24 nov 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozemarijnstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJoris Beerns


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0215v van 8 dec 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAntoni


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0220r van 15 dec 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozemarijnstraat 3Rozemarijnstraat [staat: bij het vallaat in de steeg achter de drie huizen]450‑00‑00 CGhuis
koperTeunis Jelles, gehuwd metblauwverver
koperFokeltie Cornelis
naastligger ten oostenFreerk Scheltinga koopman
naastligger ten zuidenFreerk Scheltinga koopman
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHein Freerks
naastligger ten noordenJacob Dirks
verkoperSytske Cornelis, gehuwd met
verkoperJoris Beerns thans uitlandigvarenspersoon


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0354r van 31 aug 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0127v van 13 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Cornelis Tjeerds


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0008r van 1 sep 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Antie Geerts


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0067v van 17 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Antje Geerts


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-118Hoogstraat 4huis
eigenaarCornelis Tjeerds erv.
gebruikerHessel Jelles
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑12 CG


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0155v van 4 dec 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozemarijnstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Teunis Jelles


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0134v van 16 mei 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 4Hoogstraat ZZ480‑00‑00 CGhuis
koperFokke Oenes, gehuwd metmr. bontwever
koperAttje Ages
huurderDirk Claver 24‑00‑00 CG
huurderTrijntje Boontes 13‑10‑00 CG
naastligger ten oostenYpe Feikes
naastligger ten zuidenDreyer fiscaal
naastligger ten westenUlbe Jansen c.s.
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperAntje Tjeerds ongehuwde meerderjarige jonge dochter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFokke Oenes, mr. bontwever x Attje Ages koopt een huis zz. Hoogstraat. Ten O. Ype Feikes, ten Z. de fiscaal Dreyer, ten W. Ulbe Jansen (Menalda) c.s., ten N. de straat. Het huis is verhuurd aan Dirk Claver voor 24 cg. en aan Trijntje Boontes voor 13 1/2 cg. Geen grondpacht. Gekocht van vrijster Antje Tjeerds voor 480 cg.


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0164v van 14 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0126v van 16 dec 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozemarijnstraat 3Rozemarijnstraat OZ [staat: de straat tussen de grote sluis en Hoogstraat]350‑00‑00 CGhuis
koperAaltje Teunis, gehuwd met
koperDaniel Paulus pannenboeter
huurderFokeltje Cornelis
naastligger ten oostenAntje Abbes c.s.
naastligger ten zuidenAntje Abbes c.s.
naastligger ten westenRozemarijnstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenDreyer fiscaal
verkoperde hypothecaire crediteuren van de verlaten boedel van Fokeltie Cornelis


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0249r van 14 dec 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 4Hoogstraat NZ0‑00‑00 CGhuis
aanhandelaarOeds Gijsberts, gehuwd metvarensgezel
aanhandelaarAttje Werps
naastligger ten oosten*Yppe Feikes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noorden*Hoogstraat
verwandelaarFokke Oenes, gehuwd metbontwever
verwandelaarAttje Ages
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFocke Oenes x Attje Ages verwandelt zijn huis in de Hoogstraat voor dat van Oeds Gijsberts x Attje Werps op de Lanen en moet 25 cg. toebetalen.


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0268r van 21 mrt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 4Hoogstraat ZZ300‑14‑00 GGhuis
koperLammert Feyes koopman
huurderFocke Oenes c.u. en c.s.
naastligger ten oostenYpe Feikes
naastligger ten zuidenDreyer fiscaal
naastligger ten westende weduwe van Ulbe Jans Minalda
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperOedds Gijsberts, gehuwd metvarensgezel
verkoperAttie Werps
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLammert Teyes koopt huis in de Hoogstraat. Ten O. Ype Feikes, ten W. wd. Ulbe Jans Menalda, ten Z. de fiscaal Dreyer, ten N. de Hoogstraat (met indeling van het huis). Gekocht van Oeds Gijsberts, zeevarende x Attie Werps, voor 300 gg.


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0072r van 8 mei 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozemarijnstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDaniel Poulus


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0191v van 10 apr 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLammert Feyes


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0200v van 15 mei 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLammert Feyes


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0028r van 22 jan 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 4Hoogstraat ZZ600‑00‑00 CGhuis
koperAntje Heeres bejaarde vrijster
huurder voor 6 jarenN. N. 30‑00‑00 CG
naastligger ten oostenTaetske Vos
naastligger ten zuidenJohan Hendriks Sykman
naastligger ten westenHarmen Hessels
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperLammert Feyes


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0208r van 12 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozemarijnstraat 3Rozemarijnstraat [staat: straat OZ tussen de grote sluis en de Hoogstraat]450‑00‑00 CGhuis
koperJan Dirks, gehuwd metkooltjer
koperGatske Jans
naastligger ten oostenAntje Abbes
naastligger ten zuidenAntje Abbes
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenSyckmans torenblazer
verkoperAaltje Teunis, gehuwd met
verkoperDaniel Pouluspannenboeter


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0075v van 7 mrt 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Hendrik Sykman c.s.


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0210v van 23 apr 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Minnes


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0053r van 1 jun 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozemarijnstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Jansen


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0150v van 2 dec 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 4Hoogstraat ZZ255‑21‑00 GGhuis
koperEvert Ruurds Zeilmaker lantaarnvuller
eigenaressewijlen Hyke Heeres, weduwe van
eigenaressewijlen Freerk Pieters
naastligger ten oostenAllard Scheltinga
naastligger ten zuiden[als huurder] Hendrik Sykman
naastligger ten westenHarmen Hessels Wilda
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperClaaske Freerks, gehuwd met
verkoperGerben Jans
verkoperPieter Freerks meerderjarig jongman
verkoperGrietje Freerks, gehuwd met
verkoperBeernt Jans Kolle
verkoperAntje Freerks, gehuwd met
verkoperWillem Gerryts
verkoperHerre Freerks meerderjarig persoon
verkoper q.q.vroedsman Hotze Romkes Binxma, curator over
verkoperTrijntje Freerks minderjarige ongehuwde dochter
erflaterwijlen Hyke Heeres, volgens testament van
erflaterwijlen Antje Heeres, weduwe van
erflaterwijlen Lolke Sybrands
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Ruurds Zeilmaker, lantaarnvulder, koopt huis in de Hoogstraat, bewoond door Hijke Heeres wd. Freerk Pieters en metterdood ontruimd. Geen grondpacht. Ten O. Allard Scheltinga, ten Z. Hendrik Sijkman, ten W. Harmen Hessels Wilda, ten N. de Hoogstraat. Gekocht van de (met name genoemde) erfgenamen van Hijke Heeres, voor 255 gg. 21 st.


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0153r van 2 dec 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Minnes


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0031v van 9 mrt 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noorden[als huurder] de erfgenamen van wijlen J. H. Sykman


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0309v van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 4Hoogstraat ZZ130‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenA. Scheltinga
naastligger ten zuiden[als huurder] de weduwe van J. H. Sykman
naastligger ten westenH. de Wilda
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperGrietje Simons, weduwe van
verkoperwijlen Evert Ruurds, en als voogdes over hun minderjarige dochterslantaarnoppasser
verkoperNeeltje Everts, en haar zusje
verkoperTrijntje Everts


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0239v van 16 dec 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozemarijnstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe Jan Dirks


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0117v van 14 jul 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWieger Fredriks


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0183v van 4 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 4Hoogstraat ZZ320‑00‑00 GGhuis
koperFolkert Johannes, gehuwd met
koperAntje Johannes
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen A. Nieuwenhuis
naastligger ten oostenPieter Minnes van der Sluis
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHendrik Smith
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoper q.q.Pieter Minnes van der Sluis, curatorluitenant
verkoper q.q.Jan Hannema, curatoren overkoopman
verkoperwijlen Wieger Fredriksstadsbierdrager


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0164r van 21 nov 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozemarijnstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan van Straaten


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0201v van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozemarijnstraat 3Rozemarijnstraat OZ [staat: straat tussen de grote sluis en Hoogstraat]40‑00‑00 CGhuis
koperSipke Jans Schoonbergen
naastligger ten oostenHendrik Winter
naastligger ten zuidenHendrik Winter
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHinne Zytses
verkoperAntje Jans, gehuwd met
verkoperJan van Straaten


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0253r van 12 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFolkert Johannes


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
2-154, pag. 30Hoogstraat 4Folkert Johannes


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0099v van 18 nov 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFolkert Johannes


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0251r van 29 jun 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozemarijnstraat 3Rozemarijnstraat OZ [staat: bij de grote sluis achter de drie nieuwe huizen]120‑00‑00 CGhuis
koperTjeerd Roelofs boekverkoper
huurderde weduwe van Teunis Ages 30‑00‑00 CG
naastligger ten oostenAnne Martens
naastligger ten zuidenH. Winter
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSipke J. Schoonbergen


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0185r van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFolkert Johannes


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0296r van 12 nov 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGosling Akkringa


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-162, pag. 42Hoogstraat 4Folkert Johannes1‑00‑00 CG


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0099r van 25 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozemarijnstraat 3Rozemarijnstraat [staat: achter de drie nieuwe huizen] wijk B-03250‑00‑00 CGhuis
koperSytse Beidschat kastelein bij de Zuiderpoort
naastligger ten oostenH. Winter
naastligger ten zuidenH. Winter
naastligger ten westenRozemarijnstraat
naastligger ten noordenFolkert Johannes
verkoperSytske Fokkes, weduwe van
verkoperwijlen Tjeerd Roelofs


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-030Hoogstraat 4Folkert Johannes de Jong... kind: Jakob Folkerts, geb 3 sep 1791, ged 18 sep 1791 Grote Kerk HRL; eigenaar en gebruiker van wijk B-030, stalknegt, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-032Rozemarijnstraat 3Siebe Theunis Swart... inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-030Hoogstraat 4Folkert Johannes de Jong Folkert Johannes de Jong stalknegt
B-032Rozemarijnstraat 3Siebe Swart Siebe Swart sluiswagter


1818 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 250 van 5 dec 1818
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-030Hoogstraat 4koopaktefl. 30woning B-030
 
verkoperLolke Sybrens Swaal
koperFedde Barteles Kees
koperTjietske Wytzes Klaver


1818 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 260 van 18 dec 1818
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-032Rozemarijnstraat 3koopaktefl. 530huis B-032
 
verkoperSybe Teunis Swart
koperPieter Asmus Tuinhout
koperRoelofje van Eeken


1821 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 54 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-032Rozemarijnstraat 3Evert Pieters Tuinhout, overleden op 17 augustus 18213 1/2 jr, zoon van Pieter Asmus Tuinhout, arbeider (Hoogstraat B 32) en Roelofke Everts van Eeken, broer van minderjarige Evert Pieters Tuinhout. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1824 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 59 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-030Hoogstraat 4Aaltje Douwes de Wit, overleden op 16 mei 1824vrouw van Folkert de Jong, huisknecht (Hoogstraat B 30), moeder van Frouwkje en Geeske Folkerts de Jong, dienstmeid. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 169 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-030Hoogstraat 4Folkert Johannes de Jong, overleden op 21 augustus 1825werkman (Hoogstraat B 30), wednr. Antje Johannes (voor enige jaren overleden), vader van Jacob, stuurman en Johannes Folkerts de Jong, werkman (uit huwelijkmet Antje Johannes) en Geeske, dienstmeid en Froukje Folkerts de Jong (uiteerder? huwelijk?). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 194 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-032Rozemarijnstraat 3Fettje Pieters Tuinhout, overleden op 15 oktober 1827moeder van Pieter, koopman (Hoogstraat B. xx), Foppe, turfdrager en Bregtje Asmus Tuinhout (vrouw van Jacob van Eeken, koopman). (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 473Hoogstraat 4wed. Douwe Tjerks de JongHarlingenhuis en erf (191 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 475Rozemarijnstraat 3Pieter Asmus TuinhoutkoopmanHarlingenhuis (64 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-030Hoogstraat 4Aaltje Douwes de Jon... jan 1812, mdr. wonende te HRL; BS huw 1827; oud 30 jaar, geb Nieuwe Pekela en wonende te HRL. 1839, wijk B-030; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-030Hoogstraat 4Arend Johannes Dekker... Bachum; BS huw 1827, bev.reg. HRL 1851 wijk B-035; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk B-030; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-030Hoogstraat 4Gerhardus van Dijkoud 33 jaar, geb Groningen en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk B-030; VT 1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-030Hoogstraat 4Hendrika de Jongoud 68 jaar, geb Nieuwe Pekela en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk B-030; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-030Hoogstraat 4Rein Jans de Groot... His- ke Klazes de Roos; BS huw 1842, ovl 1894, bev.reg. HRL 1851 wijk G-107, 283, G- 312, 354, 371, wijk B-030, 110, supp wijk G-410; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, gleibakker, wijk E-176; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-032Rozemarijnstraat 3Doetje Langegeb 9 jun 1809 Terschelling; bev.reg. HRL 1851 wijk B-032; oud 30 jaar, geb Texel en wonende te HRL. 1839, wijk B-044; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-032Rozemarijnstraat 3Petrus Antonius Joostinus Anastasius Balli... BS huw 1825 1828 overlijdens, huw 1832; geb Zwitserland, wonende te HRL. 1839, schoorsteenveger, wijk B-032; ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 81 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-032Rozemarijnstraat 3Johan J. P. Balli, overleden op 13 juni 1839J.=Josef, 8 mnd, overleden Zeepstraat B 32, zoon van P. A. Balli, schoorsteenveger en Aukje Groen, broer van minderjarige Willem, Wilhelmina en Johanna-Maria P. Balli. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-030HoogstraatHendrika de Jong68 jwinkelierscheNieuwe Pekel Agezin 1, v, protestant, weduwe
B-030HoogstraatArend Dekker32 jzeemanHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
B-030HoogstraatAaltie D de Jong30 jNieuwe Pekel Agezin 1, v, protestant, gehuwd
B-030HoogstraatDirk Dekker12 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-030HoogstraatJacobus Dekker7 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-030HoogstraatGerhardus van Dijk33 jzeemanGroningengezin 2, m, protestant, gehuwd
B-030HoogstraatHoukje Drost19 jBolswardgezin 2, v, protestant, gehuwd
B-032HoogstraatPieter Anthoni Balli41 jschoorsteenvegerin Zwitserlandm, rooms katholiek, gehuwd
B-032HoogstraatHoukje Groen30 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
B-032HoogstraatWillem P Balli5 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
B-032HoogstraatWilhelmina P Balli8 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
B-032HoogstraatAnna Maria Balli3 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
B-032HoogstraatAnthoni Sormani18 jschoorsteenvegersknegtHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-032Rozemarijnstraat 3Antoinette ten Zweege... uit Sneek, N.H., huishoudster, dv Willem tZ, en Trijntje Gelinde; BS huw 1816, bev.reg. HRL 1851 wijk B-032, 169, wijk C-182, wijk E-067, supp wijk H-275; Wij Ondergetekenden Minne Poppes Houttuin en Antje Jans ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-032Rozemarijnstraat 3Dieuwke Postmageb 7 jan 1778 Sneek, ovl 17 feb 1859 HRL, 1e huwt met Dirk vd Burg, 2e huwt met Rein Avontuur, Vst 27 feb 1854/55 uit Sneek, N.H., dv Johannes P, en Hielkje ... ; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk B-032, wijk G-192


1852 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7021 aktenr. 2432 (filmnr. 120/121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-030Hoogstraat 4Jantje Arends Dekker, overleden op 20 februari 1852geboren 13/2/1852, dochter van Arend Jacobs Dekker, matroos (Hoogstraat B 30) en Aaltje Douwes de Jong, zuster van minderjarige Durk, Douwe en Itje Arends Dekker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 473Hoogstraat B-030wed. Douwe Tj. de Jongwoonhuis
Sectie A nr. 475Hoogstraat B-032Pieter Asmus Tuinhoutwoonhuis


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 16 feb 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
B-032Rozemarijnstraat 3Een winkelhuis en bleek c.a. achter de Drie Nieuwehuizen, in huur bij R., Kroese. Finaal verkocht op 21 feb 1872 in de Aardappelbeurs door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 765.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 473Hoogstraat B-036Wed. Douwe T. de Jongwoonhuis
Sectie A nr. 475bij de Hoogstraat B-038Bernardus IJbemawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4434Hoogstraat 4 (B-036)Jan H. Faberwoonhuis en smederij
Sectie A nr. 4435Rozemarijnstraat 3 (B-038)Taetske Nadort (wed. J. Kuiper)woonhuis


1907 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zondag 25 okt 1907
vermeld alsgeschat adresbericht
B-030Hoogstraat 4In den laatsten tijd zeer verbeterd en aanmerkelijk vernieuwd woon- en winkelhuis met plaats en bleek met daaraan verbonden smederij aan de Hoogstraat 4 resp. Rozemarijnstraat 1. Provisioneel verkocht op 25 okt 1907 in de Korenbeurs door notaris Okkinga.


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Hoogstraat 4 Yeb D. Blanksmamelktapperf. 500f. 600


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 4IJ. Blanksmamelktapper
Hoogstraat 4J. Blanksmatimmerman
Hoogstraat 4L. Miedematimmerman


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozemarijnstr. 3G. Krijtenburg698Aann.bedr.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozemarijnstr.G. Krijtenburg698Aann.bedr.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozemarijnstr.G. Krijtenburg698Aann.bedr.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 4G. (Grietje) Blanksma wv Miedema
Rozemarijnstraat 3G. (Gerrit) Krijtenburg


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Hoogstraat 4beeldbepalend pand7 van 10
  terug