Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Gardenierstraat 12
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGardenierstraat 12(niet bekend)(niet bekend)G-136G-146


Naastliggers vanGardenierstraat 12
ten oostenGardenierstraat 14
ten zuidende Romastraat
ten noordende Gardenierstraat


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0141v van 10 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Hotses


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0107r van 29 sep 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 12Gardenierstraat ZZ [staat: Snakkerburen]180‑00‑00 CGkamer
koperBeern Wouters, gehuwd met
koperTrintie Aenties
verpachter grondde stad Harlingen1‑09‑00 CG
naastligger ten oostenJancke Jacobs
naastligger ten zuidende hof van Foppe Foppes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
verkoperHendrick Ariens c.u.


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0044v van 26 mrt 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBeern Wouters


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 5, fol. 14vGardenierstraat 12Beernt Wouters, turfdragerf. 0-00-00


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0226v van 19 jan 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirk Uilkes


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0002r van 14 dec 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 12Gardenierstraat ZZ [staat: Snakkerburen]60‑00‑00 CGwoning
koperHeere Adams, gehuwd met
koperGeertie Pieters
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten zuidende hof van Folkert van der Plaats koopman
naastligger ten westenSipke Hendriks
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
verkoperDirk Uilkes, gehuwd met
verkoperImke Pytters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHeere Adams x Geertie Pieters kopen een woning in de Snakkerburen. Ten O. de doopsgezinde kamer, ten Z. de hof van koopman Folkert van der Plaats, ten W. Sipke Hendriks, ten N. de Snakkerburen. Geen grondpacht. Gekocht van Dirk Uilkes x Imke Pytters, voor 60 CG.


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0076r van 14 jun 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 12Gardenierstraat ZZ [staat: Snakkerburen]50‑00‑00 CGwoning
koperWybren Sybrens, gehuwd metpannenbakker
koperBerber Tyttes
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten zuidende hof van B. Dreyer procureur fiscaal
naastligger ten westenPieter Bruin
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
verkoperPietje Lieuwes, gehuwd met
verkoperHendrik Geertsturfdrager
verkoperAaltje Lieuwes, gehuwd met
verkoperRintje Annes Nauta, erfgenamen vanschipper
erflaterwijlen Geertje Pieters, weduwe van
erflaterwijlen Heere Adams
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybren Sybrens, pannebakker x Berber Tyttes kopen woning in de Snakkerburen. Gekocht van (Pietje Lieuwes x turfdrager Hendrik Geerts, en Antje Lieuwes x schipper Rintje Annes Nauta, als erfgenamen van) wl. Geertje Pieters wv Heere Adams, voor 50 cg.


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0183r van 16 dec 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWybren Sybrens


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0329r van 15 mei 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 12Gardenierstraat ZZ [staat: Snakkerburen]40‑00‑00 GGhuis
koperJohannes Bensonides mr. zeilmaker
huurderBeernt Harmens c.u.0‑06‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen Wybren Heeres
naastligger ten zuidenRoelof van Dijk
naastligger ten westenGerryt Jacobs
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
verkoperoud burgemeester Sybout Hoornstra
verkoper q.q.Pieter Lenzius, geauth. curatoren bonorum overkoopman
verkoperde geabandonneerde boedel van Minne Pieters, gehuwd met
verkoperAntje Hoffius


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-136Gardenierstraat 12Rienk Pieters Stooker... dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1827, ovl 1830, ovl 1844, ovl 1869, ; wed. R.S. gebruiker wijk G-136, gealimenteerd; eigenaar is Armekamer, 1814. (GAH204); R.P.S. ende Francina Pasz, beide van HRL, sijnde ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-136Gardenierstraat 12 Armekamer Rienk Stoker wedgealimenteerd


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1687Gardenierstraat 12Gereformeerde ArmvoogdijHarlingenhuis (12 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-136Gardenierstraat 12Francina Adolfs Pas... den 24 aug 1788 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; oud 71 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-136; VT1839; kind: Aaltje Rienks Stooker, geb 27 jan 1789, ged 17 feb 1789 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Rienks ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-136Gardenierstraat 12Jan C Martens... zv Cornelis M, en Immetje Jans Spitske; BS huw 1832, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851C-36, wijk D-109, wijk G-136, wijk H-051, supp wijk F-368; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-006; ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-136Gardenierstraat 12Sybe Dirks de Vrij, overleden op 24 november 18396 jr, overleden Snakkerburen G 136. (CzOG nr. 49) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-136TypelstegenFranciscus Pas71 jHarlingenv, protestant, weduwe
G-136TypelstegenJanke Stoker38 jHarlingenv, protestant, weduwe
G-136TypelstegenJacobje Stoker14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, juni (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-136Gardenierstraat 12Francina Adolfs Pas, overleden op 27 juni 1844(Certificaat van onvermogen), 77 jr, overleden Tiepelsteeg G 136, weduwe, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-136Gardenierstraat 12Asmerina Lykles de Boer... de B., en Wytske Alberts de Boer; BS huw 1832, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk C-036, wijk D-109, wijk G-136, wijk H-051, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-136Gardenierstraat 12Gerrit Spitskegeb 1786 HRL, ovl 23 feb 1852 HRL, kantoorbediende, ongehuwd, N.H., zv Jan S, en Sjoerdtje Krol; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk G-136; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kantoorbediende, wijk D-057; VT 1839


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-136Gardenierstraat 12Janke Rienks Stoker... E-166, wijk F-249, 282, wijk G-141 259, wijk H-117; oud 38 jaar (!), geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-136; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-136Gardenierstraat 12Klaas Barres de Jong... turfdrager in 1851, zv Barre Klzes dJ en Sjouwkje Sikkes; BS huw 1820, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk G-136, 230; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL, turfdrager, wijk A-057; VT1839; geb 4 apr 1798, ged 24 apr 1798 ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-136Gardenierstraat 12Trijntje Pieters Buyl... N.H., dv Pieter Jans B, en Trijntje Cornelis Voordewind; BS huw 1820, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk G-136, 70, 230, supp wijk G-438, 448, bev.reg. HRL ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1687Typelstegen G-136Algemeene Armvoogdijwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1687Gardenierstraat G-146Algemeene Armvoogdijwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1687Gardenierstraat 12 (G-146)Armvoogdijwoonhuis
  terug