Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Kerkstraat 44
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Kerkstraat 445-086 5-085 G-180G-228


Naastliggers vanGrote Kerkstraat 44
ten oostenhet Kerkpad
ten zuidenGrote Kerkstraat 42
ten westenGrote Kerkstraat 42
ten noordende Grote Kerkstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Grote Kerkstraat 44naamloze steeg ten zuiden


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Kerkstraat 44, HarlingenGrote Kerkstraat 44, Harlingen


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0377v van 6 okt 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 42, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende rijdweg van het kerkhof


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0204r van 16 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 42, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGrote kerkstraat [staat: Kerkstraat]


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0129v van 19 mei 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 44Grote Kerkstraat ZZ [staat: op de hoek van de Kerkstraat dicht bij het kerkhof]705‑00‑00 CGhuis bestaande uit 3 kamers
koper door niaarburgemeester Jan Heerts
geniaarde koperEngel Engels c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpad [staat: straat]
naastligger ten zuidende predikantenwoning en hof
naastligger ten westende weduwe van Nanning Willems
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: straat]
verkoperArian Dirx c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBurgemeester Jan Heerts koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Engel Engels c.u., een huis bestaande uit drie kamers op de hoek van de Kerkstraat aan het Kerkhof. Ten O. de straat, Z. de predikants huis en hof, ten W. wed. Nanning Willems, ten N. de straat. Grondpacht 15 st. Gekocht van Arian Dirx c.u. voor 705 GG.


1644 - rooiboek blz. 1v sub 1bron: Oud Archief gemeente Harlingen, inv.nr. 699, "Rooiboek, 1644"
geschat adresbetrefttekst
Grote Kerkstraat 44 Jan Heerts
Claeske Willems van der Mey
Op huden heeft de Magistraet deser Stede Harlingen, met overroepinge van hunne Stadts boumeesteren samt mr. timmerman ende metselaer oculare inspectie genomen hebbende, om moverende redenen den E. Jan Heerts medeborgemr. deser Stede ende Claeske Willems vander Mey, echteluyden, als eygeners vande hoeckhusinge staende omtrent het kerckhoff ande suidsijde vande kerckstraat aldaer ten noorden aende Predicants hoff accordeert ende consenteert bij aldien sij echteluyden in plaetse vant tegenwoordig oud huis aldaer een nieu huis ofte gebou hebben geraeckt te maken ende setten, t'welck verstaen wert tot cieraet vande Stadt te sullen te strecken, alsdan den gevel ende ooster sijdmuir van hun nieu gebou nae de groote balsteen om brost daerbij voor een hoecksteen vande straet leggende op een halff voet nae aende selve hoeck-steen te mogen wtsetten, ende den gront hogen ende genieten op de royinge aldaer gemaeckt, ende met palen inde grondt geslagen affgescheiden sijnde. Actum den 14e Novemb. 1644. Ter ordonnantie vande Magistraet voors.


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0108r van 4 jul 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 42, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaeske Willems van der Mey, gehuwd met
naastligger ten oostenmr. Joannes Tarquiny


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0106r van 4 jul 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 44Grote Kerkstraat ZZ op de hoek263‑07‑00 GGhuis
koperMede-gezworen gemeensman Joannes Quicklenburg, gehuwd met
koperTrijntie Bruynsvelt
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 CG
huurderN. N. 25‑00‑00 GG
naastligger ten oostenKerkpad naar de grote kerk
naastligger ten zuidenMede-gezworen gemeensman Joannes Quicklenburg, gehuwd met
naastligger ten zuidenTrijntie Bruynsvelt
naastligger ten westenMede-gezworen gemeensman Joannes Quicklenburg, gehuwd met
naastligger ten westenTrijntie Bruynsvelt
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperClaeske Willems van der Mey, gehuwd met
verkoperJoannes Tarquinijmr. chirurgijn
erflaterwijlen Willem Jansen van der Mey vader van de koperse
verkoper q.q.Claeske Willems van der Mey, geauthoriseerde curator over mede-erfgenaam
verkoperJan Willems van der Mey


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-086Grote Kerkstraat 44huis
eigenaarburgemeester Haselaer
gebruikerRinse Pieters cum sociis
huurwaarde42‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑08‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-086Grote Kerkstraat 44huis
eigenaarb[urgem]r. Haselaer
gebruikerRinse Pieters cum soc.
huurwaarde42‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan25‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-086Grote Kerkstraat 44huis
eigenaarburgemeester Haselaer
gebruikerRinse Pyters cum soc.
huurwaarde42‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑00‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-086Grote Kerkstraat 44huis
eigenaarwed. burgemr. Haselaar
gebruikerRienk Pieters cum soc.
huurwaarde56‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑06‑10 CG


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0217v van 15 dec 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 44, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKerkpad
naastligger ten oostenKerkpad


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0217v van 15 dec 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 44Grote Kerkstraat ZZ 42/44615‑07‑00 GGdubbel huis met weefwinkel, grote plaats en bleekveld
koper door niaarJelle Lykeles, gehuwd metdoodgraver
koper door niaarMinke Ulbes
geniaarde koperEke Jansen, gehuwd metmr. bakker
geniaarde koperAntie Poppes
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpad
naastligger ten zuidenJelle Lykles grafmaker
naastligger ten westenGeertie Abrahams
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoper van 1/3Johannis Wetzens, gehuwd metsecretaris Vijf Deelen Zeedijken
verkoper van 1/3Catarina Haselaar, gehuwd met
verkoper van 1/3vroedsman Jan Donkerkoopman
verkoper van 1/3Auke Haselaar


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0233r van 3 jun 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 44, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKerkpad
naastligger ten oostenKerkpad


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0233r van 3 jun 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 44Grote Kerkstraat ZZ 42/44700‑00‑00 CGhuis
koperPytter Ulbes controleur aan de Noordermolen
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpad
naastligger ten zuidenJelle Lykeles grafmaker
naastligger ten westenGeertie Abrahams
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperJelle Lykeles, gehuwd metgrafmaker
verkoperMeinke Ulbes


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-086 Grote Kerkstraat 44Reyn Feytes, bestaande uit 3 personen08‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-086Grote Kerkstraat 44huis
eigenaarPytter Ulbes Haselaar
gebruikerRein Feites 20-00-00
gebruikerCornelis Willems 26-00-00
gebruikerWillem Jans 28-00-00
huurwaarde74‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde13‑09‑00 CG


1771 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Grote Kerkstraat 44 (oostgevel), HarlingenGrote Kerkstraat 44 (oostgevel)Agema, Age Dirks'A D A
N I
1771'
A D A = Age Dirks Agema, mr. steenhouwer en doodgraver. N I = Neeltje Jelles.


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0126v van 3 mei 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 44, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKerkpad [staat: kerkhof]
naastligger ten oostenKerkpad [staat: kerkhof]


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0126v van 3 mei 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 44Grote Kerkstraat ZZ 42/44255‑00‑00 GGdubbel huis en weefwinkel
koper door niaarDirk Jacobs mr. metselaar
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 CG
geniaarde koperJan Pouluskoopman
huurder beneden oostJohannes Nicolaas 0‑08‑00 CG
huurder boven westTjetske 0‑06‑00 CG
huurder boven oostN. N. 0‑06‑00 CG
huurder beneden westHessel Pieters 0‑08‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpad [staat: kerkhof]
naastligger ten zuidenJelle Agema
naastligger ten westenEvert Beva
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperNeeltje Jelles, weduwe van
verkoperwijlen Agemamr. steenhouwer


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0140r van 18 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 42, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Ates Pybenga, gehuwd metmr. metselaar
naastligger ten oostenRinske Willems
naastligger ten oostenJan van der Poll, gehuwd metmr. timmerman
naastligger ten oostenAnna Catharina Zarkzeen


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0139r van 18 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 44Grote Kerkstraat275‑00‑00 GGhuis
koper van 1/2Jacob Ates Pybenga, gehuwd metmr. metselaar
koper van 1/2Rinske Willems
koper van 1/2Jan van de Poll, gehuwd metmr. timmerman
koper van 1/2Anna Catharina Zarkzeen
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 CG
huurderWybe Douwes
naastligger ten oostenKerkpad [staat: kerkhof]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJacob Ates Pybenga, gehuwd metmr. metselaar
naastligger ten westenRinske Willems
naastligger ten westenJan van de Poll, gehuwd metmr. timmerman
naastligger ten westenAnna Catharina Zarkzeen
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperSjouwkje Johannes Westerwijk, gehuwd met
verkoperJacob Brouwerkoopman


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0285r van 23 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 42, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenNicolaas Postma


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0284r van 23 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 44Grote Kerkstraat ZZ260‑00‑00 GGhuis
koperNicolaas Postma, gehuwd met
koperAnna Geerling
huurder benedenJan Abbes 54‑16‑00 CG
huurder bovenJohannes Hendriks
naastligger ten oostenKerkpad [staat: kerkhof]
naastligger ten zuidenHendriks Daniels
naastligger ten westenPieter Minnes
naastligger ten westenJohannes Jacobus
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoper q.q.dr. W. J. Hanekuik, procuratiehouder van
verkoper van 1/2Jacob Ates Pybenga, gehuwd metmr. metselaar
verkoper van 1/2Rinske Willems
verkoper q.q.dr. W. J. Hanekuik, procuratiehouder van
verkoper van 1/2Jan van der Poll, gehuwd metmr. timmerman
verkoper van 1/2Anna Catharina Zarkzeen


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0049v van 28 mei 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 44Grote Kerkstraat ZZ150‑00‑00 CGhuis
koperZytze van Dijk mr. pruikenmaker
naastligger ten oostenKerkpad [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoperNicolaas Postma, weduwnaar van
verkoperwijlen Anna Geerling


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-0851/2, pag. 111Grote Kerkstraat 44S van Dijk1‑00‑00 cghuis


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-180Grote Kerkstraat 44Catharina Bruininggeb 1764 ... , ovl 26 mrt 1812 HRL, huwt met Hendrik Jans Tullener, ovl wijk G-180, dv Engelbert B, en Grietje ... ; BS ovl 1812


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-180Grote Kerkstraat 44Hendrik Jans Tullener... doet overlijdensaangifte van Otto Overdijk in 1811, schoenmaker, wonende te wijk G-151 (dec1812), wijk G-180, (jul1812), zv Jan Hendriks T, en Setske Everts; BS ovl 1811; 1812 ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-180Grote Kerkstraat 44Jacob Dinhartzie ook: deenhart; gebruiker van wijk G-180, schoenmaker; medegebruiker Rommert Overwijk wed. ; eigenaar is Sijtse van Dijk erven, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-180Grote Kerkstraat 44Rommert Klases Overdijk... Thijs Rommerts Overdijk, geb 16 mrt 1791, ged 3 apr 1791 Grote Kerk HRL; wed. R.O. gebruiker van wijk G-180, gealimenteerd; medegebruiker Dirk Dinhart, schoenmaker; eigenaar is Sijtse van Dijk erven, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-180Grote Kerkstraat 44Sietse van Dijk... Jan Asbeck wed., pruikmakersche, Anth. van Dijk, (zv S. vD. ), pruikmaker, 1814. (GAH204); id. van wijk G-180; gebruiker is Dirk Dinhart, schoenmaker, Rommert Overdijk wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); Jan Nolles ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-180Grote Kerkstraat 44Sytze van Dijk ervenDirk Dinkart schoenmaker
G-180Grote Kerkstraat 44Sytze van Dijk ervenRommert Overdijk wedgealimenteerd


1828 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 247 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-180Grote Kerkstraat 44Lubartus Sipkes Hoffinga, overleden op 1 mei 1828zoon van Sipke Hemkes Hoffinga, besteller v/h Leeuwarderveer (Kerkstraat G 180) en Lijsbeth Lubartus Visscher. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1647Grote Kerkstraat 44Antoon van Dijk en mede E.marktmeesterHarlingenhuis (25 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-180Grote Kerkstraat 44Anne D. van Vlietoud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk G-180; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-180Grote Kerkstraat 44Baukje Sakes de Jong... N.H., dv Sake Meines dJ, en Antje Ballings; BS ovl 1854, BS Franeker huw 1827, bev.reg. HRL 1851 wijk G-180; oud 40 jaar, geb Holwerd en wonende te HRL. 1839, wijk G-182; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-180Grote Kerkstraat 44Fredrik Wiersma... bev.reg. HRL 1851 wijk B-128, wijk H-119; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk G-180; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-180Grote Kerkstraat 44Janneke Carst Tadema... BS huw 1828, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk H-119; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-180; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-180Grote Kerkstraat 44Sara Pieters Bleeker... Alberts; BS ovl 1833, ovl 1838, ovl 1847, ovl 1848; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-180; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-180Grote KerkstraatAnne D van Vliet44 jturfdragerHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
G-180Grote KerkstraatSara P Bleker43 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
G-180Grote KerkstraatDirk van Vliet10 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-180Grote KerkstraatPieter van Vliet3 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-180Grote KerkstraatDjeuwke van Vliet5 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-180Grote KerkstraatFrederik Wiersma42 jschoenmakerHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
G-180Grote KerkstraatJanneke Tadema42 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
G-180Grote KerkstraatHylke Wiersma11 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-180Grote KerkstraatYetje Wiersma7 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
G-180Grote KerkstraatTrijntie Wiersma6 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
G-180Grote KerkstraatElisabeth Wiersma3 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
G-180Grote KerkstraatDjeuwke Wiersma6 mHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1856 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7023 aktenr. 4142 (filmnr. 121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-180Grote Kerkstraat 44Elisabeth Servaas de Groot, overleden op 12 juni 1856geboren 23/2/1852, dochter van Servaas de Groot, timmerman (Grote Kerkstraat G 180) en Jouwerke Dijksma, zuster van minderjarige Hein en Harmina Servaas de Groot. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1647Kerkstraat G-180Servaas de Grootwoonhuis


1865 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 24-05-1865
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Kerkstraat 44, HarlingenGrote Kerkstraat 44P. Bosmageschilderde of effen gekleurde horretjes


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3655Kerkstraat G-228Servaas de Grootwoonhuis


1901 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49102 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 1844, 1849 en 1850 van 18 dec 1901
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-228Grote Kerkstraat 44provisionele en finale toewijzingfl. 1201woonhuis op de hoek van de Kerkstraat en het Kerkpad
 
verkoperHein de Groot (te Rotterdam)
verkoperJohanna Elisabeth Valckenier (te Arnhem)
verkoperJetske Valckenier (te Groningen, gehuwd met en gesterkt door jonkheer Coenraad Alexander von Geusau)
verkoperGerardus Burghart (te Rotterdam, gehuwd met Hermina de Groot)
verkoperJan Pieters Schaafsma
koperAllert Tuinman


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1649Grote Kerkstraat 44 (G-227)Margaretha Damen (wed. D. de Wit, en Cons.)woonhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Grote Kerkstraat 44Y. (Ytje) Beverlo wv Jaspers


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Grote Kerkstraat 44rijksmonument 20465
  terug