Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Visbuurt 10
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Visbuurt 10(niet bekend)(niet bekend)A-242*A-283
   huisnummer hogerVissersstraat 1(niet bekend)(niet bekend)A-242*A-283


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0217v van 16 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vissersstraat 1Bildtpoort, bij de124‑00‑00 GGschuur geschikt als paarden- en koeienstal
koper door niaarFoockeltie Hiddes, weduwe van
koper door niaarwijlen Liuwe Dirx slager
geniaarde koperHuibert Alefsslager
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenZeilmakersstraat [staat: Bargeburen]
naastligger ten westende weduwe van Liuwe Dirx slager
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperde erfgenamen van wijlen Joucke Lamberts


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0100v van 3 mei 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vissersstraat 1Bildtpoort, bij de124‑00‑00 GGschuur om koebeesten, schapen sampt paerden te stallen ende logeren
koperFrans Everts, gehuwd metslager
koperMaycke Harmens
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenZeilmakersstraat [staat: Bargeburen]
naastligger ten westende andere schuur van Fookel Hiddes, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Lieuwe Dirx slager
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperFookel Hiddes, weduwe van
verkoperwijlen Lieuwe Dirxslager


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0037r van 16 mrt 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vissersstraat 1Bildtpoortsdwinger99‑00‑00 CGstal
koperJochum Hendrix pottenbakker
naastligger ten noordenstadsvesten
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten westende stal van Jacob Meyles
naastligger ten zuidenBildtpoorts dwinger
verkoperFrans Evertsmr. slager


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0114r van 4 sep 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vissersstraat 1Bargeburen aan het bolwerk180‑07‑00 GGpaardenstal en wagenhuis
koperSeerp Dirks Wildschut koopman
koperGijsbert Wildschut koopman
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: Bargeburen]
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Claas Sytses Hingst, vader en voogd vanfabrikant
verkoper van 1/2Pietje Clases Hingst minderjarige, erfgenaam van haar oom
erflaterwijlen Freerk Schiere, en zijn weduwekoopman
verkoper van 1/2Akke Sytses


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0247r van 8 dec 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vissersstraat 1Bargeburen aan het bolwerk375‑00‑00 CGpaardenstal en wagenhuis
koperLieuwe Hiddes mr. slager
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSeerp Dirks Wildschutkoopman
verkoperGijsbertus Wildschutkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLieuwe Hiddes, mr. slager, koopt een paardenstal en wagenhuis op de Bargeburen, aan het Bolwerk. Geen grondpacht. Ten O. de straat, ten Z. een doorgaande steeg. Gekocht van Seerp Dirks- en Gijsbert Wildschut, voor 375 cg.


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0004r van 1 sep 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vissersstraat 1op de Bargeburen aan het bolwerk130‑00‑00 CGpaardestalling en wagenhuis
koperChristiaan Burman kastelein in de Gouden Leeuwde Gouden Leeuw
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMaike Yges, weduwe van
verkoperwijlen vroedsman Lieuwe Hiddes Tijsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaChristiaan Burman, kastelein in 'de Gouden Leeuw', koopt een paardenstal en wagenhuis in de Bargeburen...? Ten O. de straat, ten Z. een doorgaande steeg....? Gekocht van Maike IJges, wed...?, voor 130 cg.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-242Visbuurt 10Wyger Harmens... getrouwd ten zelfden dage; eigenaar en gebruiker van wijk A-143, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk A-242, pottebakkerij, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk C-132, pakhuis, eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814 ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-242Visbuurt 10Wieger Harmens Wieger Harmens pottebakkerij
A-242Vissersstraat 1Wieger Harmens Wieger Harmens pottebakkerij


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 15 van 23 jan 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-242Visbuurt 10koopaktefl. 1100pottenbakkerij aan de stadsvesten, A-242 en een droogschuur aan de Zoutsloot bij de Bargebuurtspijp
 
verkoperFa. Harmens & Zonen
koperFolkert Sipkes Draaisma (te Joure)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 14Visbuurt 10Albert LeijenaarbalkvlotterHarlingenhuis en erf (28 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 14Vissersstraat 1Albert LeijenaarbalkvlotterHarlingenhuis en erf (28 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-242Visbuurt 10Luitje Pieters Faber... broeder bruidegom; BS huw 1818, huw 1819; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk A-242; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-242Visbuurt 10Rinske Teunis Koster... K, en Trijntje Jans; BS huw 1818; oud 48 jaar, (vnm: Reinskje), geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-242; VT 1839; Rinskje T.K., geb 17 dec 1792, ged 8 jan 1793 Grote Kerk HRL, dv Teunis Lourens Koster en ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-242Aan de StadswalLuitje P Faber44 jschoenmakerHarlingenm, protestant, gehuwd
A-242Aan de StadswalLuitje P Faber44 jschoenmakerHarlingenm, protestant, gehuwd
A-242Aan de StadswalReinskje F Koster48 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-242Aan de StadswalReinskje F Koster48 jHarlingenv, protestant, gehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-242Visbuurt 10Bouke Aukes Zeen... Bouwes Z, en Dieuwke Jans; BS huw 1823, ovl 1842, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk A-213, 242, wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 14Bargebuurt A-242Lubertus Jans Kroesewoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 14*Bargebuurt A-283Jan Lubbertus Kroesewoonhuis
Sectie A nr. 14*Bargebuurt A-284Jan Lubbertus Kroesewoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 14Visbuurt 10 (A-283)Jan Lichtendahl (Hzn.)woonhuis
Sectie A nr. 4744Vissersstraat 1 (A-283)Jan Lichtendahl (Hzn.)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Vischbuurt 10A. Smittransportarbeider
Visscherstraat 1D. Attemabootwerker


1938 - variabron: Raadsvergadering 19 december
adresgegevens
Vissersstraat 1Onbewoonbaar verklaard
  terug