Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Schritsen 5
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSchritsen 56-137 6-134 F-125F-119


Naastliggers vanSchritsen 5
ten oostenSchritsen 7
ten zuidende Schritsen
ten westenSchritsen 3
ten noordenLanen 12


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0491v van 5 jan 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 5Schritsen NZ op de oude zuiderwal105‑00‑00 GGtwee dwarskamers met 1/2 ledige plaats ten zuiden
koperJan Fransen
koperJan Wyerdts
koperCornelis Jansen
naastligger ten oosteneen ledige plaats
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westenYsebele van Hoorn
naastligger ten noordenhet hooghuis gekocht door Wybe Jorryts
naastligger ten zuidenhet huis van Jarich Hottinga
verkoperde erfgenamen van wijlen Jan Diercxhoutzager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Fransen koopt twee dwarskamers op de Schritsen, achter Jarich Hottinga`s huis op de olde suiderwall. Ten W. Riekele van Horn. Gekocht van erven houtzager Jan Dirks.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0035r van 4 mei 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 5Schritsen NZ [staat: Zuiderwal]900‑00‑00 GGhuis met ledige plaats
koperPoppe Ipes Cruys, gehuwd metgrootschipper
koperAnna Dircx
naastligger ten oostenJan Harmens wagener
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: oude stadswal]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Saep, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Claes Pyters
naastligger ten westensteeg naar de Lanen
naastligger ten noordenJoannes Wilhelms
naastligger ten noordensteeg naar de Lanen
verkoper van 1/2burgemeester Harmen Gerryts Phelten, gehuwd met
verkoper van 1/2Brecht Alephs
verkoper van 1/2Antgie Gerryts Phelten, gehuwd met
verkoper van 1/2Frans Dircxbakker te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPoppe Iepes Gruys, grootschipper x Anna Dircx op de oude zuiderwal


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0066r van 9 mrt 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 5Schritsen NZ [staat: oude Zuiderwal]786‑07‑00 GGnieuw huis met het oude huis erachter en strekkende noordwaarts tot de steeg en het huis van Wybe Jorryts
koperJan Reyners, gehuwd metgrootschipper
koperAelcke Riencks
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZuiderwal, oude
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenWybe Jorryts
naastligger ten noordensteeg
verkoperAuck Beernts, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Intes, gesterkt met haar zoon
verkoperClaes Cornelis
eerdere samenvatting door Yde Elsinganieuw huis met het oude er achter


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0169r van 2 mei 1635 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 5Schritsen NZ810‑00‑00 GGhuis en de westelijke kamer daarachter
koperHoyte Tietes, gehuwd met
koperSyts Obbes
koperHans Eles, gehuwd met
koperLeeucke Obbes
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Symens
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westenJan Roeleffs
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Reyners


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0144r van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 5Schritsen NZ1100‑21‑00 GGhuis met tuin
kopervroedsman Dirck Sybren Longerhou
naastligger ten oostenvroedsman Dirck Sybren Longerhou
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westenburgemeester Knijf
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJelmer Bennema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Sybrants Longerhou, mede-vroedschap, koopt een huis en tuin nz. Schritsen. Ten O. de koper, ten W. de burgemeester Knijff. Gekocht van Jelmer Bennema, voor 1100 gg.


1673 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 211 folio 363r van 16 jun 1673 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Schritsen 5
Sjoerdt Feyckes, weduwnaar (1) vanschipper op Dokkum
wijlen Aefke Iskes
Pytter Pytters Ackersloot, geauthoriseerde curator
Wybe Wybes, geauthoriseerde curator over
de drie nagelaten kinderen uit (1)
Sjoerdt Feyckes, gehuwd (2) metschipper op Dokkum
Leentie Ides
inleiding bij de boedelinventarisatie[0363r] Inventarisatie ende beschrijwinge sampt warderinge gedaen ten sterffhuyse van wijlen Aefke Jskes in leven echte huysvrou van Sjoerdt Feyckes Doccumer schipper, ten versoecke van Pytter Pytters Ackersloot ende Wybe Wybes als geauthoriseerde curatoren over de drie kinderen van Sjoerd Feyckes bij gedaghte huisvrouw in echte verweckt in dier qualiteit requiranten, ende meergedaghte Sjoerd Feyckes sigh wederom in echte begewen hebbende met Leentie Ides sijn tegenwoordige huisvrouw als requireerde, omme te doen oplossinge van des sterffhuis geen exempte goederen, omme welx ende getrouwelijcks te doen hij de belofte heeft gepraesteert in handen van de heere praesiderende burgemeester Jacobus Voorda als commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, omme waertoe te geraken voor eerst door de gesworen wardeersters Dieucke Claeses ende Dieucke Jans geprocedeert is tot warderinge in manieren als volght, desen 16e Junii 1673.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1678 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0013r van 20 mrt 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 5Schritsen NZ460‑00‑00 GGhuis
koperSjoerd Feyckes c.u.schipper op Dokkum
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Tjeerd Tjeerdsen
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenOtto Kaspers mr. metselaar
naastligger ten noordenJoris Symons
verkopervroedsman Reinier Longerhouw


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0293v van 13 okt 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 5Schritsen NZ met steeg voor in- en uitgang330‑00‑00 GGhuis en steeg met in- en uitgang
koperSchelte Pyters c.u.mr. timmerman
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Tjeerd Tjeerdsens
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenJan Jacobs n.u.vleeshouwer
naastligger ten noordende weduwe van Joris Symens Hiddema
verkoperSjoerd Feykestrekschipper op Dokkum


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-137Schritsen 5huis
eigenaarSchelte Pieters
gebruikerSchelte Pieters
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-137Schritsen 5huis
eigenaarSchelte Pieters
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan18‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-137Schritsen 5huis
eigenaarSchelte Pyters
gebruikerSchelte Pyters
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0331r van 10 sep 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 5Schritsen NZ1200‑00‑00 CGhuis en tuin
koperDirk Agema, gehuwd metmr. chirurgijn
koperAntje Dirks
huurderAntje Scheltema
naastligger ten oostenHendrik Pieters
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: straat en diept]
naastligger ten westenStittert Jetses
naastligger ten noordenClaas Braam ontvanger
naastligger ten noordensteeg naar de Lanen, waardoor vrij in- en uitgang
verkoper q.q.gemeensman Wopke Buma, curator
verkoper q.q.Pieter Scheltema, curatoren overgerechtsbode
verkoper van 1/4de kinderen van wijlen Aukjen Scheltes
verkoper van 1/4Pieter Scheltemagerechtsbode
verkoper van 1/4Antje Scheltema meerderjarige ongehuwde dochter
verkoper van 1/4Antje Scheltema, gehuwd met
verkoper van 1/4Harmanus Siccamamr. tingieter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Agema, mr. chirurgijn x Antje Dirks koopt mooi huis en hof nz. Schritsen, nu bewoond door de mede-verkoopster Antje Scheltema, met vrije in- en uitgang naar de Lanen, met alle goederen incl. de klamp hout die op de voorzolder ligt. Ten O. Hendrik Pieters, ten Z. de Schritsen, ten W. Stittert Jetses [Bontekoe], ten N. ontvanger Claas Jacobs Braam. Gekocht van (de curatoren over de kinderen van) wl. Aukjen Scheltes voor 1/4, Pieter Scheltema voor 1/4, vrijster Antje Scheltema voor 1/4 en Antje Scheltema x mr. tingieter Harmanus Siccama voor 1/4, voor 1200 cg.


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0056v van 25 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 5Schritsen NZ701‑07‑00 GGhuis en tuin
koperEke Jans, gehuwd metmr. bakker
koperAntje Poppes
huurderoud burgervaandrig Arjen Altena
naastligger ten oostenHendrik Pieters schipper
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: straat en diept]
naastligger ten westenStittert Jetses schipper
naastligger ten noorden*steeg waarlangs vrij in- en uitgang naar de Lanen
naastligger ten noordenClaas Jacobs Braam koopman
verkoperAntie Dirx, weduwe vanwinkelier
verkoperwijlen Dirk Agemachirurgijn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEeke Jans [Menalda], mr. bakker x Antie Poppes kopen een huis en tuin met vrij in- en uit etc. door een steeg naar de Lanen, maar staande aan de nz. Schritsen. Het is verhuurd aan Arjen Altena, vaandrig. Ten O. schipper Hendrik Pieters, ten Z. de Schritsen en het diept, ten W. schipper Stittert Jetses [Bontekoe], ten N. Claes Jacobs Braam. Gekocht van Antje Dirks wv mr. chirurgijn Dirk Agema, voor zichzelf en als wettige voorstander over haar kinderen bij haar wl. man, voor 701 gg.


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0217r van 7 jun 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 5Schritsen NZ1200‑00‑00 CGhuis
koperPetrus Scheltema, gehuwd metgerechtsbode
koperTrijntie Hotses Swerms
naastligger ten oostenHendrik Pieters schipper
naastligger ten westenStittert Jetses
naastligger ten noordenClaas Jacobs Braam koopman
naastligger ten zuidenSchritsen en diept
verkoperEeke Jans, gehuwd metmr. bakker
verkoperAntie Poppes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPetrus Scheltema, gerechtsbode x Trijntje Hotses Swerms kopen een huis en tuin (met beschrijving.) nz. Schritsen, waar zij nu wonen, met vrij achteruit en ingang naar de zz. Lanen door de steeg. Ten O. schipper Hendrik Pieters, ten Z. de Schritsen en het diept, ten W. Stittert Jetses [Bontekoe], ten N. koopman Claas Jacobs Braam. Geen grondpacht. Gekocht van mr. bakker Eeke Jans [Menalda] x Trijntje Poppes voor 1200 cg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-137Schritsen 5huis
eigenaarerven Schelte Pyters
gebruikererven Schelte Pyters
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-137 Schritsen 5Pieter Scheltema, bestaande uit 5 personen25‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-137Schritsen 5huis
eigenaarPytter Scheltema
gebruikerPytter Scheltema
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑09‑00 CG


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0133r van 4 sep 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 5Schritsen NZ851‑07‑00 GGhuis en tuintje
koper van 1/2Andrys Doedes, gehuwd metwinkelier
koper van 1/2Antje Fransen winkelier
koper van 1/2Jan Everts, gehuwd metwinkelier
koper van 1/2Jeltje Doekes winkelier
naastligger ten oostende weduwe van Hendrik Pytters e.a.
naastligger ten zuidenSchritsen en diept
naastligger ten westenvroedsman S. Bontekoe
naastligger ten noordenClaes Braam koopman
verkoperPytter Scheltema, gehuwd met
verkoperTrijntje Hotses Swerms
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndries Doedes x Antje Fransen voor 1/2, en Jan Everts x Jeltje Doekes voor 1/2, allen winkeliers, kopen een huis en tuin nz. Schritsen, met in- en uitgang op de Lanen. Ten O. wd. Hendrik Pytters e.a., ten Z. die straat, ten W. de vroedsman C. Bontekoe, ten N. Claes Braam. Uitgebreide beschrijving. Gekocht van (de hypotheek-crediteuren van) Pytter Scheltema x Trijntje Hotses Swerms voor 851 gg.


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0082v van 2 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 5westSchritsen NZ800‑00‑00 CG1/2 huis en tuintje
koperAndries Doedes, gehuwd metkoopman
koperAntje Fransen
eigenaar van 1/2Andries Doedes, gehuwd metkoopman
eigenaar van 1/2Antje Fransen
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Hendrik Pyters e.a.
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westende weduwe van Stittert Bontekoe
naastligger ten noordenSybren H. Hoedtje c.s.
verkoperJan Everts, gehuwd metkoopman
verkoperJeltje Doekes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndries Doedes x Antie Fransen kopen 1/2 huis en tuin, nz. Schritsen, waarvan zij al 1/2 bezitten. Ten O. Hendrik Pyters e.a., ten Z. die straat, ten W. wd. Stittert Bontekoe, ten N. Sybren Hendriks Hoedtje. Gekocht van Jan Everts x Jeltie Doekes voor 800 cg.


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0159r van 10 okt 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 5oostSchritsen NZ1100‑00‑00 CGhuis en tuintje
koperCoenraad Gijsbertus Bentfort, gehuwd metgerechtsbode
koperTettje Roelofs
huurderde weduwe van Jongejans
naastligger ten oostenPhilippus Swart n.u.
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenAndries Doedes c.u.
naastligger ten noordenEvert Nieuwenhuis c.s.
verkoperAndries Doedes, gehuwd met
verkoperAntje Fransen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCoenraad Gijsbertus Bentfort, gerechtsbode x Fettje Roelofs koopt een huis en tuin nz. Schritsen. Ten O. Philippus Swart, ten Z. de Schritsen, ten W. de verkoper, ten N. Evert Nieuwenhuis. Gekocht van Andries Doedes x Antje Fransen voor 1100 cg.


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0074r van 9 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 5westSchritsen NZ950‑00‑00 CGhuis
koperJacob Yemes, gehuwd metmr. glasmaker
koperGeeltje Sjoerds
huurderLolke Sybrens
naastligger ten oostenCoenraad Gijbertus Bentfort
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenMarten Fockes
naastligger ten noordende heer Evert Nieuwenhuis
verkoperAndries Doedes, gehuwd mettrekveerschipper
verkoperAntje Fransen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Ymes, mr. glazenmaker x Geeltje Sjoerds kopen een huis nz. Schritsen, bewoond door Lolke Sybrens. Ten O. gerechtsbode Coenraad Gijsbertus Bentfort, ten Z. die straat, ten W. Marten Fockes, ten N. Evert Nieuwenhuis. Gekocht van trekschipper Andries Doedes x Antje Fransen voor 950 cg.


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0057r van 15 mei 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 5oostSchritsen NZ1250‑00‑00 CGhuis en tuintje
koperMayke Folkerts de Haas, weduwe van
koperwijlen Ph. Hanekuik koopman
naastligger ten oostende weduwe van Philippus Swart
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenJacob Yemes
naastligger ten noordenEvert Nieuwenhuis c.s.
verkoperCoenraad Gijsbertus Bentfort, gehuwd metgerechtsbode
verkoperTettje Roelofs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMayke Folkerts de Haas wv Philippus Hanekuik koopt huis en tuin nz. Schritsen. Ten O. wd. Philippus Swart, ten W. Jacob Yemes, ten Z. de straat, ten N. Evert Nieuwenhuis. Er is een steeg naar de Lanen. Gekocht van gerechtsbode Coenraad Gijsbertus Bentfort x Tettje Roelofs.


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0216r van 26 jan 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 5westSchritsen NZ416‑00‑00 CGhuis
koperClaas Jurres, gehuwd metmr. verver
koperSjoukje Claases
naastligger ten oostende weduwe van Willem Bakker
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenMarten Fokkes
naastligger ten noordende Joodse Gemeente
verkoperJacob Yemes, gehuwd metmr. verver en glasmaker
verkoperGeeltje Sjoerds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Jurres, mr. verver x Sjouwkjen Claases koopt een huis nz. Schritsen. Ten O. wd. Willem Bakker, ten Z. de straat, ten W. Marten Fokkes, ten N. de Joodse Gemeente. Gekocht van mr. verver en glazenmaker Jacob Yemes x Geeltie Sjoerds voor 416 cg.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-134, pag. 138Schritsen 5Claas Jurres1‑10‑00 cghuis


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0102r van 2 dec 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 5oostSchritsen NZ wijk F-126355‑00‑00 CGhuis
koperKornelis J. van Beemen, gehuwd metmetselaar
koperAukje Vink
huurderJurjen van der Stok 56‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJ. Schoot
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenClaas Jurres
naastligger ten noordende Joodse Gemeente
verkoperCoenraad Willems Bakker, erfgenaamkoopman
verkoperMargaretha W. Bakker, gehuwd met
verkoperRein Miedema, erfgenamen vankoopman
erflaterwijlen Maaike Folkerts de Haas, weduwe van
erflaterwijlen Willem Coenraad Bakkerbode Admiraliteit in Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaKornelis Johannes van Beemen, metselaar x Antje Vink kopen huis nz. Schritsen, wijk F-126. Ten O. J. Schoot, ten Z. de straat, ten W. Claas Jurres, ten N. de Joodse Gemeente. De zolder van dit huis loopt over de achterkamer van het huis van Claas Jurres. Gekocht van Coenraad Willems Bakker voor 1/2, en Margaretha Willems Bakker x Rein Miedema voor 1/2, als erven van hun wl. moeder Maaike Folkerts de Haas wv admiraliteitsbode Willem Coenraad Bakker.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-125Schritsen 5Claas Jurres Wassenaar... dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1812, ovl 1832, ovl 1842, ovl 1877; eigenaar en gebruiker van wijk F-125, verwer, 1814. (GAH204); K.J.W. eigenaar van perceel nr. 1392 te HRL, verwer, woonplaats HRL, legger nr. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-125Schritsen 5Claas Jurres Wassenaar Claas Jurres Wassenaar verwer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1392Schritsen 5Klaas Jurjens WassenaarverwerHarlingenhuis en erf (72 m²)


1832 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 15 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-125Schritsen 5Klaas Jurres Wassenaar, overleden op 19 december 1832verver/glazenmakersbaas Schritsen F 125, vader van Jurre, idem Dronrijp, Klaas, horlogemaker en Joukje Klazes Wassenaar (vrouw van Dirk Martens de Groot, matroos Anjum). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1833 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49026 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 130 en 141 van 24 apr 1833
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-125Schritsen 5provisionele en finale toewijzingfl. 135huis op de Schritsen F-125
 
verkoperKlaas Klaases Wassenaar
koperPieter Tuinhout


1833 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van dinsdag 09 apr 1833
vermeld alsgeschat adresbericht
F-125Schritsen 5Huizinge met annexen noordkant van de Schritsen, bewoner weduwe klaas jurres, wassenaar. Finaal verkocht op 1 mei 1833 in het Heeren-logement door notaris Wijma.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-125Schritsen 5Geertruida Smitgeb 26 dec 1810 Bolsward, ovl 29 jun 1883 HRL, huwt met Hein Hendriks Drost, dv Frans S, en Anke Jelbersma; BS ovl 1883; bev.reg. HRL 1851 wijk F-074; oud 28 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk F-125; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-125Schritsen 5Hein Hendriks Drostgeb 7 apr 1811 HRL, huwt met Geertruida Smit, zv Hendrik D, en Geertje Harmens; BS geb 1811, ovl 1883; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, baardscheerder, wijk F-125; VT 1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-125SchritzenHein Hends. Drost28 jbaardscheerderHarlingenm, gehuwd
F-125SchritzenGeertruida Smit28 jBolswardv, gehuwd
F-125SchritzenHubertus Drost4 jHarlingenm, ongehuwd
F-125SchritzenFranciskus Drost2 jHarlingenm, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 251 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-125Schritsen 5Anna de Boer, overleden op 13 december 184054 jr, overleden Schritsen F 125, vrouw van Jores Kronenburg, geen kinderen, zuster van Dirk, bakker, Jacob, ontvanger Makkum, Martinus, idem Drachten, Grietje (vrouw van Rindert Bolhuis, commies Leeuwarden) en Franciena M. de Boer, te Heerenveen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. 458 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-125Schritsen 5Maria G. Heins Drost, overleden op 16 augustus 1843G.=Geertruida, 11 mnd (geboren 19/9/1842), overleden Schritzen F 125, dochter van Hein Hendriks Drost, kleermaker en Geertruida F. Smit, zuster van minderjarige Hendrikus-Hubertus, Franciscus en Hermanus-Antonides Heins Drost. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-125Schritsen 5Johan Coenraad Smith, overleden op 17 december 1844(Certificaat van onvermogen), 4 mnd (geboren 3/9/1844), overleden Schritzen F 125. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 857 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-125Schritsen 5Rinske Willems van den Bosch, overleden op 29 oktober 18471 mnd (geboren 29/9/1847), overleden Schritzen F 125, dochter van Willem van den Bosch, timmerman & Janneke Jans Post, zuster van minderjarige Elisabeth en Tjietske Willems van den Bosch. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1392Schritsen F-125Isa?c Hartog Cohenwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3577Schritsen F-119Wed. en erven Isaac Cohenwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4980Schritsen 5 (F-119)Coenraad Leerswoonhuis


1915 - schoolgeld
vermeld adresnaam
Schritsen 5Haye Ploeg


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Schritsen 5 Haije Ploegbootwerkerf. 600f. 600


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 5H. Ploegbootwerker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 5S. (Sipke) Halbertsma


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Schritsen 5beeldbepalend pand5 van 10
  terug