Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Schritsen 53
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSchritsen 535-146 5-200 F-149F-142


Naastliggers vanSchritsen 53
ten oostenSchritsen 55
ten zuidende Schritsen
ten westenSchritsen 51
ten noordenLanen 64


aangrenzende stegen
adresheeft
Schritsen 53naamloze doorlopende steeg ten oosten


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0158r van 14 nov 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 55, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende kamer van wijlen Jan Hartmans
naastligger ten westendoorgaande steeg


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0176r van 30 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 53Schritsen NZ290‑00‑00 GGkamer met een plaatske erachter
koperJelte Johannis c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑04‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenarmenkamer
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenburgemeester Voorda
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSipke Jans c.u.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0078v van 9 jul 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 64, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenplaats en loods van Jelte Johannis


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0070v van 4 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 55, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJelte Johannes


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0166r van 9 mrt 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 55, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJolt Johannis


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0155r van 31 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 55, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJelte Johannis


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0023v van 22 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 64, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJelte Joannis


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0088v van 17 feb 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 55, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Jelte Joannis


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 5, fol. 25vSchritsen 53de weduwe van Jeltie Joannisf. 6000-00-00 (2500+3500)


1679 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 214 folio 129r van 10 jan 1679 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Schritsen 53
overledeneDieuke Ynses
Ynse Jeltes oudste nagelaten zoon
Jacob Jeltes nae indien absent, doch meerderjarig
aangeverMayke Doekes den sterfhuyse gefrequenteert hebbendedienstmaagd
inleiding bij de boedelinventarisatie[0129r] Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten overstaen van de heeren praesiderende burgemeesteren Taco Wybrants Jellema ende Augustinus Pytters Brouwer als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, van alle de goederen bij Dieuke Ynses naegelaten soo ende invougen deselve ten sterfhuyse aldaer bevonden zijn, ten versoeke van de oldste soon Ynse Jeltes als mede erfgenaem beneffens Jacob Jeltes sijn broeder althans nae indien absent sijnde, doch meerderjarich wesende, zijnde de aengevinge der goederen gedaen bij Mayke Doekes dienstmaegt ende den sterfhuyse gefrequenteert hebbende, die om sulx getrouwelyck te doen, 't selve bij manuale stipulatie in handen van de mede commissaris Jellema belooft heeft, waer op dan alsoo tot de beschrievinge is geprocedeert in manieren als volght. Actum den 10e januarii 1679.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0075v van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 55, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Dieucke Ynses


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0068r van 26 nov 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 53Schritsen NZ725‑00‑00 CGhuis
koperTjeerd Reyners koopman
verpachter grondde stad Harlingen0‑09‑00 CG
toehaaktwee rijksdaalders voor de kinderen van de verkoper
naastligger ten oostenAucke Jacobs metselaar
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Cornelis Cornelis
naastligger ten noordende weduwe van Focke Martens* puistermaker
verkoperJacob Inses, gehuwd metmr. gortmaker te Franeker
verkoperFettie Hotses te Franeker


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0184r van 20 nov 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 55, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Tieert Reiners


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-146Schritsen 53huis
eigenaarTieerd Reiners erven
gebruikerPieter Pieters
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0285r van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 64, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Tieerd Reiners


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0308v van 12 dec 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 53Schritsen NZ625‑00‑00 CGhuis
koperJancke Pieters bejaarde vrijster
huurder voor 10 jarenN. N. 34‑00‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Sipke Gerrits* timmerman
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Cornelis Cornelis
naastligger ten noordenJilt metselaar
verkoperde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Tieerd Reinersmr. zeilmaker


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-146Schritsen 53huis
eigenaarPietie Claeses
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan23‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-146Schritsen 53huis
eigenaarPytie Claeses
gebruikerPytie Claeses
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑06‑08 CG


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0028v van 7 okt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 64, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPietje Clases


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0220r van 7 jun 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 53Schritsen NZ800‑00‑00 CGhuis
koperJeltie Joris, meerderjarige vrijster
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sipke Gerrits
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenLaas Piers
naastligger ten noordenJurjen Willems
verkoperPietie Claases meerderjarige vrijster, erfgenaam vanwinkelierse
erflaterwijlen Janneke Pieterswinkelierse


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-146Schritsen 53huis
eigenaarJeltie Joris
gebruikerJeltie Joris
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑06‑10 CG


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0355v van 31 aug 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 53Schritsen NZ1050‑00‑00 CGhuis
koperJan Wyberens Wijngaarden mr. kleermaker
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sipke Gerrits
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenAnne Eelkes mr. bakker
naastligger ten noordenJurjen Willems
verkoper q.q.oud burgemeester Claas Gerryts van Sloten, gecommitteerde
verkoper q.q.Jan Gerryts, gecommitteerden uitmr. kleermaker
verkoperde gezamenlijke crediteuren van Jeltie Joriswinkelierse


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0276v van 2 dec 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 64, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Wybrens Wijngaarden


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-146Schritsen 53huis
eigenaarJan Wybrens
gebruikerFoeke Johannes
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑05‑06 CG


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0022r van 26 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 64, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenKeimpe Hoites


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0027r van 28 sep 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 64, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenKeimpe Hoites


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0134v van 17 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 64, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenCeimpe Hoytes


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0044v van 28 feb 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 53Schritsen NZ1050‑00‑00 CGhuis met winkel en vleesgereedschappen, schalen en gewichten
koperJacob Willems, gehuwd metuitdrager
koperMarijke Jans Lex uitdrager
huurderYeme scheepstimmerman40‑00‑00 CG
naastligger ten oostenGerryt Sipkes
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenSybren Feykes Camsma
naastligger ten noordenBeernd Hendrik Luyter
verkoperAntje Keympes Reydsma, gehuwd met
verkoperJacob Groeneveldpruikenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Willems x Marijke Jans Lex, uitdragers, kopen een huis met winkel, met vleesgereedschappen, schalen en gewichten, nz. Schritsen. Ten O. Gerryt Sipkes, ten W. Sybrand Feikes Camsma, ten Z. de Schritsen, ten N. Beernd Hendrik Luyters. Gekocht van Antje Keympes Reydsma x pruikmaker Jacobus Groenewoud.


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0170r van 2 sep 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 55, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Willems


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0129r van 9 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 53Schritsen NZ Vleesmarkt785‑00‑00 CGhuis en nering
koperPieter Hendriks, gehuwd mettimmermansknecht en winkelier
koperWillemke Hendriks winkelier
bewonerJacob Posthumus c.u.
naastligger ten oostende weduwe van Magnus van Aarsen
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenSybrand Feikes Kamsma
naastligger ten noordenBeernd Hendriks Luiters
verkoperMarijke Jans Lex, weduwe vanuitdraagster
verkoperwijlen Jacob Willems
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Hendriks, timmermansknecht x winkelierse Willemke Hendriks, kopen een deftig en wel ter nering staand huis aan de Vleesmarkt, nz. Schritsen. Geen grondpacht. Ten O. wd. Magnus van Aarsen, ten Z. die straat, ten W. Sybrand Feikes Kamsma, ten N. Beernd Hendriks Luiters. Gekocht van uitdraagster Marijke Jans Lex wv Jacob Willems, voor 785 cg.


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0253r van 1 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 64, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Hendriks


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0147r van 17 dec 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 55, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Hendriks


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0015r van 13 jul 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 62, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Hendriks c.u.


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0157r van 31 mrt 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 55, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Hendriks


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0167v van 7 jul 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 55, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Hendriks


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0105v van 2 dec 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 64, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Hendriks


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-200, pag. 122Schritsen 53Pieter Hendriks2‑00‑00 cg


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0115r van 16 dec 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 53Schritsen NZ [staat: ZZ] op de Vleesmarkt wijk F-1491000‑00‑00 CGhuis
koperHarmen Bandsma, gehuwd metboekbinder
koperAnna Johannes Plutschouw
huurderAdolph A. Hartog 70‑00‑00 CG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenPieter Hendriks
naastligger ten noordenR. van der Veen
verkoperPieter Hendriks


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-149Schritsen 53 Wijkkelovl voor 1815; waarschijnlijk Siebren Jans W. ; wed. W. gebruiker wijk F-149; eigenaar en medegebruiker Harmen H. Bandsma, winkelier, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-149Schritsen 53Harmen Hendriks Bandsma... in 1816; BS huw 1816, huw 1818, huw 1821, huw 1828, ovl 1839, ovl 1853; eigenaar en gebruiker van wijk F-149, winkelier; medegebruiker wed. Wijkkel, 1814. (GAH204); kind: Hiltje Harmens Bandsma, geb 18 okt 1794, ged ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-149Schritsen 53Harmen H Bandsma Harmen H Bandsma winkelier
F-149Schritsen 53Harmen H Bandsma Wykkel wed


1820 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49013 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 419 en 1821-4 van 27 dec 1820
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-149Schritsen 53provisionele en finale toewijzingfl. 150huis op de Schritsen F-149
 
verkoperJan Everts Bouwknegt
verkoperJacob van Slooten
Trijntje Ymes (te Workum, wv Willem Anskes Lijn)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1331Schritsen 53wed. Willem LijnwinkelierscheHarlingenhuis en erf (84 m²)


1833 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 132 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-149Schritsen 53Trijntje Imes Bouma, overleden op 1 december 1833Schritsen F 149, wed. Willem Lijn, moeder van minderjarige Hans en Hylke Willems Lijn (voogd is Jan van der Weide, mr. bakker). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-149Schritsen 53Antje Durks Faber... Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1849, BS Franeker huw 1837; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-149; VT1839; geb 10 mrt 1811, ged 26 mrt 1811 Grote Kerk HRL, dv Durk Faber en Neinke ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-149Schritsen 53Marijke IJmes... ovl of afwezig in 1848; dopen Grote Kerk ha, BS ovl 1848; oud 66 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-149; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-149Schritsen 53Pieter J Botesoud 28 jaar, geb Terschelling en wonende te HRL. 1839, verver en glazemaker, wijk F-149; VT1839


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
F-149Schritsen 53P Botes stemgerechtigde


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 62 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-149Schritsen 53Marijke Pieters Botes, overleden op 11 april 183914 mnd, overleden Schritsen F 149, dochter van Pieter Jans Botes, verver en Anna Jans Wagenaar, zuster van minderjarige Jan Pieters Botes. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-149SchritzenPieter Jans Botes28 jverwer en glazemakerTerschellinggezin 1, m, protestant, gehuwd
F-149SchritzenAntje J Wagenaar27 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
F-149SchritzenJan Pieters Botes4 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-149SchritzenMarijke Ymes66 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
F-149SchritzenRuurd Saagemans28 jFranekergezin 2, m, protestant, gehuwd
F-149SchritzenAnna D Faber28 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
F-149SchritzenTrijntie Saagemans1 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 216 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-149Schritsen 53Andries Pieters Botes, overleden op 7 september 18402 mnd, overleden Schritsen F 149, zoon van Pieter Jans Botes, mr. verver en Anna Jans Wagenaar, broer van minderjarige Jan Pieters Botes. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 217 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-149Schritsen 53Jan Pieters Botes, overleden op 28 september 184018 mnd, overleden Schritsen F 149, zoon van Pieter Jans Botes, mr. verver en Anna Jans Wagenaar. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 227 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-149Schritsen 53Baukje Sytzes Dijkstra, overleden op 10 september 184622 jr, geboren Lemmer 8/3/1824, overleden Schritzen F 149, vrouw van Bouwe Kok, kantoorbediende, moeder van minderjarige Antje Bouwes Kok. Saldo fl. 139,30. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-149Schritsen 53Herre de Vries... HRL 1851 wijk F-094, 149; oud 37 jaar, (vnm: Heere K. ), geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-094; VT ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-149Schritsen 53Taltje van Beemen... winkeliersche, N.H., dv Servaas vB., en Froukje (Allers); BS ovl 1871; bev.reg. HRL 1851 wijk E-268, wijk F-149, 229; Tjaltje Servaas, geb 6 jun 1789, ged 23 jun 1789 Grote Kerk HRL, dv Servaas Tjeerds van Beemen en ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1331Schritsen F-148Hendrik de Windtwoonhuis
Sectie A nr. 1331Schritsen F-149Eva van der Weidewoonhuis


1864 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-149Schritsen 53Antje Klases de Vries... ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk F-094, 149; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-094; ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1331Schritsen F-142Frederik Dirks Rijfwoonhuis


1898 - advertentiebron: Programma van de feestelijkheden te Harlingen op maandag 5 en dinsdag 6 september 1898, ter gelegenheid van de troonsbestijging van H.M. Wilhelmina [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Schritsen 53, HarlingenSchritsen 53C.D. Witteveenbieren, handel in binnen- en buitenlandse


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1331Schritsen 53 (F-142)Cornelis D. Witteveenwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Schritsen 53 Cornelis Witteveenbierbottelaarf. 1800f. 1800


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Schritsen 53F.H. Vogel188fa. wed. C.D. Witteveen, bierh. en limonadefabr.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Schritsen 53F.H. Vogel188fa. wed. C.D. Witteveen, bierh. en limonadefabr.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Schritsen 53F.H. Vogel188fa. wed. C.D. Witteveen, bierh. en limonadefabr.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 53IJ. Dijkstrastoker gasfabriek


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 53S. (Simon) Vellinga


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Schritsen 53beeldbepalend pand8 van 10
  terug