Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zoutsloot 25
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 251-ong 1-065 A-141A-252
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 251-ong 1-065 A-141A-149


Naastliggers vanZoutsloot 25
ten oostenZoutsloot 27
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 23


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0007ra van 27 mei 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0184v van 10 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 25Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]300‑00‑00 GG1/2 hoekhuis
koperHiltie Hoytes, weduwe van
koperwijlen Doede Jansen
naastligger ten oostende weduwe van Jan Gosses
naastligger ten zuidenBurghwal
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: Kalverstraat]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jan Hobbekees
verkoperJan Heinswijdschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHiltie


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0191v van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 25Zoutsloot NZ [staat: op het eiland op de hoek van de Kalverstraat]300‑00‑00 GGhoekhuis
koperRichtie Harmens winkelierse
naastligger ten oostenhet huis van Ewert Hinxt
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: burgwal en straat]
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJarig Cornelis
verkoperde gecommiteerden inzake de verlaten boedel van wijlen Hiltie Hoites, weduwe van
verkoperwijlen Arjen Gerbens


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0032r van 11 dec 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 25Zoutsloot NZ [staat: op de hoek van de Kalverstraat bij de pijp op de Bargerburen]123‑00‑00 CGhuis
koperJan Hendrix mr. wever
naastligger ten oostenH. D. Hanekuik koopman
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: Kalverstraat]
naastligger ten noordenWybren Dirks
verkoper q.q.Simen Jacobs, curator over
verkoper van 1/2de kinderen van zijn wijlen broer Dirk Jacobs
verkoper van 1/2Harmen Uiftes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArjen Robijns x Sjoukje Minses koopt huis en hof waar 'de Grauwe Gans' uithing, nz. Voorstraat. Ten O. de Gortmakerssteeg en Gouke Sybrens [Hingst?], ten W. Sybrandus Pauw en een doorgaande steeg, ten N. Antie Jacobs Donker, ten Z. de straat en diept. Gekocht van mr. hoedenmaker Foppe Foppes voor 3500 cg.


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0058v van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: Kalverstraat]


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0131v van 14 okt 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: Kalverstraat]


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0001ra van 18 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 25Zoutsloot NZ [staat: op de hoek van de Calverstraat bij de pijp op de Bargeburen]227‑21‑00 GGhuis
koper provisioneelJoost Hendriks
naastligger ten oostenDouwe Hanekuik koopman
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: Calverstraat]
naastligger ten noordenWyberen Dirks
verkoper q.q.Willem Clasen, garantiegevermr. wever
verkoper q.q.Berent Alberts, garantiegevermr. wever
verkoper q.q.Jan Blom, garantiegevers voormr. wever
verkoperde stad Harlingen: armvoogdij
verkoperPieter Jans, nagelaten kind
verkoperAlbert Jans, nagelaten kinderen van
erflaterwijlen Jan Hendriks, gehuwd met
erflaterwijlen Engeltie Pieters


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0110r van 29 mei 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 25Zoutsloot NZ bij het Poortje470‑00‑00 GGhuis
koper door niaarPytter Anderys, gehuwd metkoopman
koper door niaarGrytje Harmens
geniaarde koperDirk Cornelis, gehuwd metmr. sleefmaker
geniaarde koperMarijke Willems
naastligger ten oostenJan Annes Huidekoper koopman
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenFolkert Clases mr. metselaar
naastligger ten noordeneen schuur
verkoperMeye Harmens, gehuwd metschipper
verkoperAntie Harmens
tekst in de margePytter Anderys, coopman alhier ter steede, man en voogd over sijn huisvrouw Grytje Harmens, en in die qualiteyt selvs in judicio praesent en in desen met de procureur Tuininga gesterkt, versoekt ratione sanguinis 't niaar van dese geproclameerde huisinge cum annexis, onder belofte en aanneminge der eerste koperen handen, soo ten respecte van de koopschat als alle accessorien van dien, vrij kost- en schadeloos te sullen guaranderen en ontheffen 't liquide in continenti, 't illiquide bij moderatie of tauxatie van desen Ed. Gerechte, te zullen voldoen. Met welke praesentatie de proclamanten, selvs in judicio praesent, tevreeden zijnde, soo versoekt de retrahent dat alle andere handen van 't geproclameerde mogen worden afgeweesen, en de adjudicatie op sijn persoon gedecerneert in forma.
tekst in de margeFiat adjudicatie op de retrahent.


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0053v van 23 jan 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 25Zoutsloot NZ [staat: hoek Bargebuiren bij de pijp]160‑14‑00 GGhuis
koperHerre Wybrens, gehuwd metmr. metselaar
koperLijsbet Alberts
huurderHendrik Jarigs c.u.
naastligger ten oostende ververij van wijlen Evert Hanekuik
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenS. Talma koopman
crediteurSjoerd Talmakoopman
verkoperNampkjen Ottes, gehuwd met onder Midlum
verkoperHubert Outgersscheepstimmerman


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0137r van 24 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: straat]


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0280r van 23 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 25Zoutsloot NZ [staat: Bargebuurt]175‑00‑00 GGhuis
koperDouwe Jans, gehuwd metscheepstimmerman
koperTrijntje Tjeerds
huurderJohannes Haantjes
naastligger ten oostenHaantje Johannes
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe van Jan Harmens
verkoper q.q.Bartle Tuininga, curator
verkoper q.q.Cornelis Jans, curator
verkoper q.q.Johannes Jacobs, curator
verkoper q.q.Jacob Wassenaar, curatoren over
verkoperMeile D. Faber, gehuwd met
verkoperJanke Sybes


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0104r van 2 sep 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 25Zoutsloot NZ [staat: op de hoek van de Bargeburen bij de pijp]400‑00‑00 CGhuis
koperSimon Jacobs, gehuwd metbaantjer
koperBeitske Rintjes
huurderGerrit Lieuwes 51‑04‑00 CG
naastligger ten oostenHylke Hanekuyk koopman
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenWybren Heeres mr. metselaar
verkoperWybren Heeres, erfgenaam en zoon vanmr. metselaar
erflaterwijlen Heere Wybrens, gehuwd metmr. metselaar
erflaterwijlen Lijsbet Alberts


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0030v van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan D. Zeilmaker


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-065, pag. 8Zoutsloot 25Jacob Lieuwes0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-141Zoutsloot 25Simon Jacobs van Loon... BS ovl 1811; 1815 huwelijken, huw 1816, huw 1817, ovl 1820, ovl 1835; eigenaar en gebruiker van wijk A-141, lijndraayersknegt, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-142, gebruiker is Klaas Hendriks, opperman, 1814. ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Zoutsloot 25 Symon J. van Loonfl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-141Zoutsloot 25Simon J van Loon Simon J van Loon lijndraayersknegt


1825 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 80 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-141Zoutsloot 25Catharina Joekes Lieukema, overleden op 8 februari 1825vrouw van Sipke Folkerts Draaisma, pottenbakkersknecht (Zoutsloot A 141), moeder van minderjarige Elisabeth Sipkes Draaisma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 120Zoutsloot 25Simon Jacobs van LoontouwslagerHarlingenhuis en erf (144 m²)


1835 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7008 aktenr. 340 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-141Zoutsloot 25Simon Jacobs van Loon, overleden op 6 juni 1835meestersknecht/lijn/touwslager Zoutsloot A 141, oom van Hiltje (vrouw van Cornelis Tuimelaar, touwslager), Jacob, idem, Simon, idem, afwezige Teunis, kok Nijmegen, Taeke, schoenmaker en wijlen Rintje Klazes Kuipers (man van Trijntje Willems Hoffenberg, arbeidster, vader van minderjarige Klaas, Truike, Jacob en Simon Rintjes Kuipers) (zusterskinderen en -kleinkinderen) en van wijlen Hiltje (vrouw van Anne Wytses Blom, bakker, moeder van minderjarige Wytse en Grietje Annes Blom), Janke, naaister en minderjarige Jacob en Dirkje Lieuwes van Loon (voogd is hun moeder Grietje Johannes van Dalsen, wed. Lieuwe Jacobs van Loon) (broerskinderen en -kleinkinderen). Saldo fl. 4.744,52. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-141Zoutsloot 25Aukje Sanders van der Brug... Sijbouts Attema; BS huw 1823, ovl 1849, ovl 1862; oud 44 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk A-141; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-141Zoutsloot 25Jacob Klaasen Kuiper... en Neeltje Jacobs; BS huw 1823, ovl 1849; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk A-141; VT1839; J.K.K. eigenaar van perceel nr. 12 te HRL, touwslager, woonplaats HRL, huis, 63 m2, klasse ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-141Zoutsloot 25Johannes Harmanus Schrijver... Oosterwijk; BS huw 1822; oud 57 jaar, geb Oostenrijk ! en wonende te HRL. 1839, boerearbeider, wijk A-141; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-141Zoutsloot 25Ymkje Kerkstraoud 44 jaar, geb Sexbierum en wonende te HRL. 1839, wijk A-141; VT1839


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
A-141Zoutsloot 25J Kuipers stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-141AchterstraatJacob Kuipers40 jwinkelierHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
A-141AchterstraatAnke van der Brug44 jSneekgezin 1, v, protestant, gehuwd
A-141AchterstraatKlaas Kuipers15 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-141AchterstraatWaltie Kuipers14 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-141AchterstraatJan Schrijver57 jboeren arbeyderin Oostenrijkgezin 2, m, protestant, gehuwd
A-141AchterstraatYemkje Kerkstra44 jSexbierumgezin 2, v, protestant, gehuwd


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1221 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-141Zoutsloot 25Haring Martens Bos, overleden op 29 juni 184827 jr (geboren 23/5/1821), overleden Zoutsloot A 141, soldaat, ongehuwd, zoon van Marten Ypes Bos, arbeider en Grietje Martens Klaver, broer van Ype, idem en Elizabeth Martens Bos (vrouw van Douwe Gerrits Dijkstra, timmerknecht). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-141Zoutsloot 25Janneke Straatsmageb 20 jun 1803 Sneek, A 2 nov 1861 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk A-141


1859 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 25-05-1859
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zoutsloot 25, HarlingenZoutsloot 25W.B. Reinoutsbrood-, koek- en kleinbakker en kruidenierswaren


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 120Zoutsloot A-141Waltje Kuiperswoonhuis


1866 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 20-05-1866
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zoutsloot 25, HarlingenZoutsloot 25J.G. Stootmanbrood- en kleinbakker


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 120Zoutsloot A-149IJmke Jorrits Haanwoonhuis
Sectie A nr. 120*Bargebuurt A-252IJmke Jorrits Haanwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 120Zoutsloot 25 (A-149)Elkan A. Speijerwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Zoutsloot 25 Andries Schreurturfhandelaarf. 600f. 800


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 25A. Schreurschipper


1947 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-31283
Zoutsloot 25Fa. A. Schreur en Zn.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZoutslootA. Schreur & Zn.634Brandst.h.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZoutslootA. Schreur & Zn.634Brandst.h.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZoutslootA. Schreur & Zn.634Brandst.h.


1978 - variabron: Hein Buisman Stichting
adresgegevens
Zoutsloot 25Aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1978


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 25beeldbepalend pand7 van 10
  terug