Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Vijverstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   Vijverstraat 1(niet bekend)(niet bekend)E-084E-065
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 258-079 8-086 E-083E-064


Naastliggers vanVijverstraat 1
ten oostende Vijverstraat
ten zuidende Vijverstraat


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0191v van 20 jan 1600 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0191v van 20 jan 1600 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 25Zuiderhaven NZ [staat: nieuwe haven OZ] tot aan de droge straat waar een vrije in- en uitgang is330‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelHendrick Jansen smid te Kimswerd
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordende weduwe van Aleff Hendricx
verkoper q.q.Hendrick Jansen, oom en mombaarsmid te Kimswerd
verkoper q.q.Claes Pieters, mombaars overkangieter
verkoperde nagelaten kinderen van wijlen Coene Jansen c.u.smid
erflaterwijlen Wybe Wybessmid


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0516r van 8 jun 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTomas Jans brouwer


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0199v van 9 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat [staat: knechtecamerstraat]


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0199v van 9 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 25Zuiderhaven NZ [staat: oostzijde van de nieuwe haven tegenover het blokhuis]664‑00‑00 GGhuis
koperJan Everts, gehuwd met te Leeuwarden
koperHiltie Wouters te Leeuwarden
niaarnemer ratione sanguinisEwert Doedis volle neef van de verkoper
trekt zijn niaarneming inEwert Doedis volle neef van de verkoper
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat [staat: knechtecamerstraat]
naastligger ten zuidenVijverstraat [staat: straat naar de Lanen]
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: nieuwe haven en straat]
naastligger ten noordenJarich Wybrants
verkoperWybe Holckes, gehuwd met te Vlieland
verkoperSyts Agges te Vlieland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEwert Doedis koopt, na niaar ratione sanguinis tegen zijn volle neef Jan Ewerts x Hiltie Wouters te Leeuwarden, een huis oz. Nieuwe haven tegen over het blokhuis. Ten O. de knechtecamerstraet waarin een vrije uitgang, ten Z.straat strekkende naar de Lanen, ten W. de haven en de straat, ten N. Jarich Wybrants. Gekocht van Wybe Hocles x Syts Agges op Vlieland voor 664 gg.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0248r van 11 nov 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHeercke Andries smid


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0002r van 21 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Everts


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0025v van 6 okt 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Everts


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0053r van 2 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Everts


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0168r van 9 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Everts


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0130v van 18 jan 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 25Zuiderhaven NZ [staat: Wester Nieuwe haven OZ]981‑14‑00 GGhuis met daarachter een houtstek
koperBuue Thomas, gehuwd met
koperFoeckien Stevens
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
begunstigde van een losbare rente4‑02‑00 CG
bewonerSioerdt Pyters
naastligger ten zuidenVijverstraat [staat: straat naar de Lanen]
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten noordenLuytien Halbes smid
verkoperJan Evertshoutkoper


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0019r van 28 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 1Zuiderhaven NZ [staat: Vijverstraat]400‑00‑00 GGbeneden- en bovenkamer, kamer en loods
koperburgemeester Buue Thomas c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBuue Fongers
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenhet houtstek van koper burgemeester Buue Thomas c.u.
naastligger ten noordende plaats van de weduwe Trijntie Dircx
verkoperHylcke Johannesgrootschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBuue Tomas, burgemeester koopt een benedenkamer met een opkamer en een loodsje daarbij, met mede-gebruik van de bak etc, in de Vijverstraat [Hondenstraat]. Ten O. Buue Fongers, ten W. het houtstek v.d. koper en een openbare steeg, ten N. de plaets van wd. Trijntje Dircx. Grondpacht 1 cg. Gekocht van Hylke Johannes (Hanekuik), grootschipper, voor 400 gg.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0028r van 5 feb 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenoud burgemeester Bouue Thomas


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 8, fol. 7rZuiderhaven 25Seerp Lammerts Swerm, absentf. 8000-00-00 (7000+1000)


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0026va van 28 feb 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenoud burgemeester Bouwe Thomas


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0271r van 8 jul 1683 (het 7e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 1Vijverstraat400‑00‑00 GGgrondpacht van 1-08-00 CG
aanhandelaarde stad Harlingen
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Jan Cornelis1‑08‑00 CG
verwandelaarvroedsman Anske Ypes Zeestra


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0014v van 18 dec 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0015v van 18 dec 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 23achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenCarst Carsten Ros kapitein


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0014v van 18 dec 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 25Zuiderhaven NZ [staat: OZ]1450‑00‑00 GGhuis
koperCarst Carsten Ros c.u.kapitein
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat
naastligger ten zuidenVijverstraat
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Fookeltie Bouwes
verkopervroedsman Laes Laessen Hannema, erfgenaam
verkoperdr. Jacob Hannema, erfgenaammedicinae doctor
verkoperburgervaandrig Steven Seerps Swerms, erfgenaamstadsmakelaar
verkoperFoeckjen Seerps Swerms, erfgenaam, gehuwd met te Tjerkgaast
verkoperds. Gerhardus Semploniuspredikant te Tjerkgaast
verkoperongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGijsbert Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGosse Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperThomas Seerps Swerms thans ter zee uitlandig, erfgenamen van hun moeder
erflaterwijlen Fookeltie Bouwes, weduwe van
erflaterwijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swerms, en daarvoor weduwe vankoopman
erflaterwijlen Laes Laesen Hannema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe kapt. Carst Carsten Ros koopt huis oz. Zuiderhaven. Ten O. de Herenknechtenkamerstraat, ten W. de haven, ten Z. de Vijverstraat, ten N. Sioerd Jansen. Het overdeck v.d. Herenknechtenkamerstraat behoort bij dit huis. Gekocht van erven Fookeltie Bouwes (hun moeder), eerst wd. Laes Laesen Hannema en daarna van Seerp Lammerts Swerms, hopman. Die erven zijn Laes Laesen Hannema, vroedsman, Jacob Hannema, med. dr., Steven Seerps Swerms, burger-vaandrig en stadsmakelaar, Foeckje Seerps Swerms x ds. Gerhardus Semplonius te Tjerkgaast, Gerthe? Seerps Swerms, vrijster, en de curatoren over Gijsbert- en Aert? Seerp Swerms, als lasthebbers van hun broer Thomas Seerps Swerms, thans ter zee ten oorlog. Verkoop voor 1450 gg.


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0063v van 3 sep 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRos kapitein


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0083r van 21 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 23achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende koper Carst Carsten Ros c.u.kapitein


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-079Zuiderhaven 25pakhuis
eigenaarTiaard Fockes
gebruikerTiaard Fockes
huurwaarde50‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑00‑00 CG


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0257v van 19 jan 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat [staat: Knegtskamerstraat]


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0257v van 19 jan 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 25Zuiderhaven NZ [staat: OZ] hoek Vijverstraat921‑00‑00 GGhuis
koperTiaard Fockes koopman
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat [staat: Knegtskamerstraat]
naastligger ten zuidenVijverstraat
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordende weduwe van Swerms makelaar
verkoperCarst Carsten Rosmr. zilversmid te Workum


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-079Zuiderhaven 25pakhuis
eigenaarTjaerd Fockes
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde12‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan7‑1720‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-079Zuiderhaven 25huis en pakhuis
eigenaarTjaerd Fockes
gebruikerTjaerd Fockes
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑00‑00 CG


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0065r van 9 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFocke Tjeerds van Esta


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-079Zuiderhaven 25huis en pakhuis
eigenaarFokke Tjeerds
gebruikerFokke Tjeerds
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑00‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-079 /2Zuiderhaven 25Sibble Haeyes, bestaande uit 5 personen08‑00‑00 cg01‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-079Zuiderhaven 25huis
eigenaarFokke Tjeerds
gebruikerM. van Aersen
huurwaarde110‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde20‑00‑00 CG


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0101r van 7 okt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 1Vijverstraat NZ47‑07‑00 GGhuis
koperJohannes Andries, gehuwd mettentzetter
koperFroukjen Harmens
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
huurderAntje Jenties 18‑00‑00 CG
naastligger ten oostenerfgezeten Tietia Yda Prigge, gehuwd met onder Pingjum
naastligger ten oostenerfgezeten Gerardus Luppus onder Pingjum
naastligger ten zuidenVijverstraat
naastligger ten westenJan Wybes
naastligger ten noordenEeltje Travaile
verkopererfgezeten Tietia Yda Prigge, gehuwd met onder Pingjum
verkopererfgezeten Gerardus Luppus onder Pingjum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Andries, tentsetter x Froukjen Harmens koopt een huis nz. Vijverstraat [Hondenstraat] Ten O. de verkoper, ten W. Jan Wybes, ten Z. die straat, ten N. Eeltje Travaille. Gekocht van Titia Prigge x Gerardus Luppes, erfgezetene te Pingjum, voor 47 gg.


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0223v van 30 sep 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFokke Tjeerds


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0215v van 5 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFocke Tjeerds van Esta


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0256v van 13 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 1Vijverstraat525‑00‑00 CGhuis
koperGerrard Luppus, gehuwd metcommies
koperTitzia Prigge
huurderYttje Luytjens c.s.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenVijverstraat
naastligger ten westenhet huis de Pauw de Pauw
naastligger ten noordenGerrard Luppus commies
verkoperde Doopsgezinde Gemeente
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Gerardus Luppus, commies x Titzia Prigge koopt een huis nz. Vijver (Hondenstraat), bewoond door Ytje Luytjens. Ten O.?, ten W. de Pauw, ten Z. die straat, ten N. de koper. Gekocht van de D.G. gemeente, voor 525 cg.


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0066r van 2 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0066r van 2 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 25Vijverstraat NZ hoek Zuiderhaven1328‑14‑00 CGhuis
koperHr. Tjepke Gratama koopman
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
huurderAnske Andrys c.u.
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat
naastligger ten zuidenVijverstraat
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenhr. Tjepke Gratama
verkoperFokke Tjeerds van Estakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjepke Gratama koopt huis hoek Vijverstraat/Zuiderhaven, bestaande uit diverse boven- en benedenvertrekken, met 2 uitgangen in de Herenknechtenkamerstraat. Ten O. die straat, ten Z. de Vijverstraat, ten W. de Nieuwe Haven, ten N. de koper. Gekocht van Fokke Tjeerds van Esta.


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0242v van 17 nov 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenals bewoner ds. Mentes


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0245v van 24 nov 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0245v van 24 nov 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 25Zuiderhaven NZ [staat: hoek Vijverstraat aan de oostkant van de Nieuwe haven]1321‑00‑00 GGhuis
koperoud burgemeester van Dokkum Watze van Andringa
huurderds. Mentes 120‑00‑00 CG
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: nieuwe haven]
naastligger ten zuidenVijverstraat
naastligger ten noordenals bewoner Maria Nobelet
verkoperRinske Donker, weduwe van
verkoperwijlen Tjepke Gratama
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWatze van Andringa, oud-burgemeester van Dokkum koopt voortreffelijk huis, hoek Vijverstraat, oz. Nieuwe Haven. (Met beschrijving). Ten O. de Herenknechtenkamerstraat, ten W. de Nieuwe Haven, ten Z. de Vijverstraat, ten N. juffr. Noblet als huurder. Gekocht van Rinske Donker wv Tjepke Gratama.


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0136v van 21 okt 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0176v van 18 apr 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0176v van 18 apr 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 25Zuiderhaven NZ [staat: Nieuwe haven OZ] hoek Vijverstraat1980‑00‑00 CGhuis
koperGeertruida Johanna C. van der Andringa, gehuwd met
koperHenricus Braunius
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat
naastligger ten zuidenVijverstraat
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: nieuwe haven]
naastligger ten noordende weduwe van Jan J. Boomsma
verkoper van 1/3Johanna Clara van Andringa, erfgenaam vannegotiante
erflaterwijlen Watze van Andringa


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0042r van 4 dec 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBraunius


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0127r van 30 aug 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0127r van 30 aug 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 25Zuiderhaven1600‑00‑00 GGhuis
koper van 1/2dr. Walzo S. van Andringa n.p.drossaard van Helmond
koper door niaar van 1/2Walzo S. van Andringa n.p.drossaard van Helmond
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
geniaarde koper van 1/2dr. Johannes Alberda
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat
naastligger ten zuidenVijverstraat
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: haven]
naastligger ten noordenjuffrouw J. C. van Andringa
verkoper q.q.dr. J. Alberda, curator
verkoper q.q.W. S. van Andringa, curatoren over
verkoperde geabandonneerde boedel van wijlen Henricus Braunius, gehuwd met
verkoperwijlen Geertruida van Andringa


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0170v van 19 jan 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0170v van 19 jan 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 25Zuiderhaven NZ1470‑00‑00 CGhuis
koperAdam Coenraad Helbach luitenant in het regiment van generaal majoor Van Brakell
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
huurderJ. C. Metzlar c.u.
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat
naastligger ten zuidenVijverstraat
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenJ. C. van Andringa
verkoper q.q.Willem Albarda, curator overadvocaat Hof van Friesland te Sint Annaparochie
verkoperWatze Sybius van Andringasecretaris van het dorp Schijndel te Schijndel


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0044r van 8 nov 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHeereknegtskamerstraat


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0044r van 8 nov 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 25Zuiderhaven NZ hoek Vijverstraat2100‑00‑00 CGhuis
koperMoses Salomon koopman
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
huurderSamuel Moses Salomons zoon van de koper130‑00‑00 CG
huurderYede Jans c.u.40‑00‑00 CG
naastligger ten oostenHeereknegtskamerstraat
naastligger ten zuidenVijverstraat
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noorden[als huurder] Luder
verkoperAdam Coenraad Helbachoud luitenant in dienst van de staat te Schijndel


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0204r van 30 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0204r van 30 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 25Zuiderhaven NZ hoek Vijverstraat2100‑00‑00 CGhuis
koperHartog Jacobs joods koopman
huurderSamuel M. Salomons
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat
naastligger ten zuidenVijverstraat
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noorden[als huurder] Luider
verkoperMoses Salomonskoopman


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0012v van 22 jan 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N. joods koopman


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0205r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 1Vijverstraat NZ280‑10‑00 CGhuis
koperPetrus Greidanus rector van de Latijnse Scholen
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
huurderSybe de Vries c.u.
naastligger ten oostende Heer H. Tuinhout
naastligger ten zuidenVijverstraat
naastligger ten westenPetrus Greidanus rector van de Latijnse Scholen
naastligger ten noordenPetrus Greidanus rector van de Latijnse Scholen
verkoper q.q.Taeke Stephany, gelastigde vanprocureur
verkoperGerardus Luppus te Wijns
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Petrus Greidanus, rector der Latijnsche School, koopt een huis c.o.a. nz. Vijverstraat. Ten O. H. Tuinhout, ten Z. die straat, ten W. en N. de koper. Gekocht van Gerardus Luppes te Wijns, voor 280 gg.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-086, pag. 167Zuiderhaven 25Hartog Jacobs6‑00‑00 cg


1813 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51005 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 288 en 293 van 1 dec 1813
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-083Zuiderhaven 25provisionele en finale toewijzingfl. 1682huis E-083 en E-084
 
verkoperRosette Marcus
koperGerrit Johannes van Temmen


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-083Zuiderhaven 25Aart Cornelis Zijlstrageb 6 apr 1783, ged 4 may 1783 Grote Kerk HRL, zv Kornelis Dirks Zijlstra en Jetske Aarts; geb 1790 HRL, ovl 28 jun 1814 HRL; wijk E-083, zv Cornelis Aarts Z, en Foekje Cornelis; BS ovl 1814


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-084Vijverstraat 1Gerrit van Themmen... van wijk E-077, kleermaker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-063, 1814. (GAH204); id. van wijk E-084, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-044; gebruiker Willem D. Jager, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-084Vijverstraat 1G van Themmen pakhuis
E-083Zuiderhaven 25G van Themmen


1818 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 223 van 19 okt 1818
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-083Zuiderhaven 25koopaktefl. 1200huis E-083 en E-084
 
verkoperBernardus van Loon
koperLolke Sybrens Swaal
koperJantje Willems van der Meulen


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1195Vijverstraat 1Lolke Sybrens ZwaaltimmermanHarlingenhuis en erf (186 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1195Zuiderhaven 25Lolke Sybrens ZwaaltimmermanHarlingenhuis en erf (186 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-083Zuiderhaven 25Hendrika van Slootenoud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-083; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-083Zuiderhaven 25Willem Lolkes Zwaal... HRL 1851 wijk F-089, bev.reg. HRL 1860-80; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huistimmerman, wijk E-083; VT1839; W.L.Z. eigenaar van perceel nr. 1471 te HRL, timmerman, woonplaats HRL, legger nr. 841, huis en ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-084Vijverstraat 1Liekle Jans de Boer... 1805, BS huw 1812, huw 1826, ovl 1830, huw 1831, huw 1839, ovl 1851, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk E-084; eigenaar en gebruiker van wijk B-106, lootsman, 1814. (GAH204); oud 72 jaar, geb Eernewoude en wonende te ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-084Vijverstraat 1Rinske Sjoerds Hoekstra... Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS geb 1811, huw 1826 1856 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk E-084, 224; oud 56 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839wijk E77; ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 137 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-083Zuiderhaven 25Tjeertje van Slooten, overleden op 12 november 183983 jr, winkelierse, overleden Zuiderhaven E 83, ongehuwd, zuster van Jacob van Slooten, stadsbode (vader van wijlen Juliana, wed. Eeuwe Smith, in leven Secretaris Barradeel, Sipke, koopman, Wybe, Hendrik, Hiltje en Johannes Jacobs van Slooten), testamentair erfgenamen zijn de niet met name genoemde kinderen van Juliana Jacobs van Slooten, legaten voor haar broer Jacob (fl. 200,-) en diens andere 5 kinderen (elk fl. 100,-). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-083ZuiderhavenWillem Zwaal38 jhuistimmermanHarlingenm, protestant, gehuwd
E-083ZuiderhavenHendrika van Slooten35 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-083ZuiderhavenLolke Zwaal9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-083ZuiderhavenRein Zwaal7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-083ZuiderhavenJacob Zwaal2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-083ZuiderhavenDouwe Zwaal2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-083ZuiderhavenAnna Zwaal14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-083ZuiderhavenRiemke Zwaal20 wHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-083ZuiderhavenAnna Schaap10 jMedemblikv, protestant, ongehuwd
E-083ZuiderhavenJeltie Bosma23 jDragtenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-083Zuiderhaven 25Wilhelm Godthelp, overleden op 19 september 1844levenloos kind van Wilhelm Godthelp (Zuiderhaven E 83) en Antje Zwaal. (ongenummerde aangifte) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 36 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-083Zuiderhaven 25Jantje Willems Godthelp, overleden op 3 augustus 18466 mnd (geboren 27/1/1846), overleden Zuiderhaven E 83, dochter van Willem Godthelp, mr. timmerman en Antje Zwaal, zuster van minderjarige Sietske Willems Godthelp. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-083Zuiderhaven 25Foekje Piekemageb 19 okt 1794 Workum, ovl 2 feb 1885 HRL, huwt met Dirk Jager, N.H., dv Gerben P, en Fettje Kramer; BS ovl 1885; bev.reg. HRL 1851 wijk E-188, 83, wijk F-112, wijk G-079, wijk H-190, supp wijk H-254


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1195Zuiderhaven E-083Hendrik M. Tigchelaarwoonhuis
Sectie A nr. 1195Vijverstraat E-084Hendrik M. Tigchelaartimmerwinkel


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1195*Zuiderhaven E-064Wed. en erven Hendrik Tigchelaarwoonhuis
Sectie A nr. 1195*Zuiderhaven E-065Wed. en erven Hendrik Tigchelaarwerkplaats


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4529Vijverstraat 1 (E-ong)Andries Nautawoonhuis


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Zuiderhaven 25F. Willekesjongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
kleermaker


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Zuiderhaven 25 Jochem Nauta Azn.timmermanf. 1200f. 1200


1927 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-11464
Zuiderhaven 25Andries Nauta


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Vijverstraat 1J. de Wendtmagazijnknecht
Vijverstraat 1aA. Mobachschilder
Zuiderhaven 25J. Nautatimmerman


1935 - advertentiebron: Gids voor Harlingen, VVV Harlingen
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 25, HarlingenZuiderhaven 25A. Nautabouwkundige, timmerman en aannemer


1935 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1996
adresgegevens
Vijverstraat 1feb: De smederij van de gebr. Van der Wal in de Vijverstraat wordt overgenomen door de heer Spaanderman


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 25A. Nauta160Bouwk., timm. en aann.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 25C. (Catharina) Bakker wv Mullenbach


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Vijverstraat 1beeldbepalend pand5 van 10
Zuiderhaven 25rijksmonument 20769
  terug