Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Sint Odolphisteeg 2
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerSint Odolphisteeg 26-089 6-086 E-ongE-174


Naastliggers vanSint Odolphisteeg 2
ten oostende Sint Odolphisteeg
ten zuidenSint Odolphisteeg 4


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0082r van 24 sep 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordendr. Andraeas Heemstra secretaris


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0137r van 8 sep 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 2Sint Odolphisteeg331‑00‑00 GGhuis en woning
kopermr. Nanne Oenes, gehuwd met
koperTrijn Jetses
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten oostenmr. Nanne Oenes c.u.
naastligger ten zuidenClaes Sybes
naastligger ten westenNanne Jansen
naastligger ten noordendr. Andraeas Heemstra secretaris van Harlingen
verkoperdr. Andraeas Heemstrasecretaris van Harlingen


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0120v van 22 feb 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 2Sint Odolphisteeg WZ [staat: Sinte Odulphisteeg]535‑00‑00 GGhuis
koper door niaarFolckert Lammerts pasteibakker
geniaarde koperBavius Ziricus c.u.procureur fiscaal bij het gerecht van Harlingen
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg [staat: steeg]
naastligger ten zuidende weduwe van Claes Sibes
naastligger ten noordenFolckert Lammerts pasteibakker
verkoperDouwe Tiepkes


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0248r van 30 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFolckert Lammerts


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0156r van 31 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFolckert Lammerts


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0014v van 1 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFolckert Lammerts


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 6, fol. 3rSint Odolphisteeg 2vroedsman Nijkerckf. 7000-00-00


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0101r van 11 okt 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 2Sint Odolphisteeg WZ250‑00‑00 CGhuis
koperGerryt Sipkes, gehuwd met
koperLupke Jans
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
huurderde weduwe van vaandrig Claas Auckes c.s.
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenMoses Abrahams mr. knoopmaker
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenvroedsman Cornelius Wijngaarden
verkopervroedsman Cornelius Wijngaarden, erfgenaam
verkoperWibrandus Nijkerck, erfgenamen ex testamento van hun vaderpredikant te Oppenhuizen
erflaterwijlen oud burgemeester Folckert Lammerts Nijkerck, gehuwd met
erflaterwijlen Siouckje Wibrandi, moeder van Wibrandus Nijkerck


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0081v van 20 jan 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Gerrit Sipkes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-089Sint Odolphisteeg 2huis
eigenaarBregtie Jacobs
gebruikerBregtie Jacobs
opmerkingpauper


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-089Sint Odolphisteeg 2huis
eigenaarBregtie Jacobs
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpauper


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0225r van 11 mrt 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 2Sint Odolphisteeg WZ [staat: Adolphisteeg]75‑00‑00 CG1/2 huis
koperCornelius Gongrijp s.s. theol. studiosus te Franeker, zoon van en gesterkt met
koper q.q.Hanso Gongrijp
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑12 CG
huurderde weduwe van Dirk Gerryts c.s.
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg [staat: steeg]
naastligger ten zuidenJan Gerrits mr. kleermaker
naastligger ten westenJanneke Alberts
naastligger ten noordenDouwe Jansen mr. bakker
verkoperdr. Folkerus Nijkerk, zoon en erfgenaam vanadvocaat Hof van Friesland te Workum
erflaterwijlen dr. Wybrandus Nijkerk


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-089Sint Odolphisteeg 2huis
eigenaarBregtje Jacobs
gebruikerBregtje Jacobs
opmerkingpauper


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0049v van 30 nov 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 2Sint Odolphisteeg WZ175‑00‑00 CGhuis
koperCornelis Cornelis de Jong, gehuwd met
koperSjoukjen Tjeerds Esta
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑12 CG
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenJan Gerryts mr. kleermaker
naastligger ten westenJanneke Alberts
naastligger ten noordenDouwe Jans mr. bakker
verkoperHanso Gongrijpkoopman te Franeker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Cornelis de Jong x Sjoukje Tjeerds van Esta, winkeliers, koopt huis in de Sint Odolphisteeg, recht achter het huis van Douwe Jans (Vettevogel), mr. bakker. Ten O. die steeg, ten W. Janneke Alberts, ten Z. Jan Gerryts, mr. kleermaker, ten N. Douwe Jans. Met beschrijving. Gekocht van Hanso Gongrijp te Franeker, voor 175 cg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-089Sint Odolphisteeg 2huis
eigenaarBregtje Jacobs
gebruikerBregtje Jacobs
opmerkingpauper


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0138v van 18 nov 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Gerrits mr. kleermaker


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-089 Sint Odolphisteeg 2Clara Claases, bestaande uit 2 personen, gealimenteerd00‑00‑00 cg0


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0065v van 17 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 2Sint Odolphisteeg WZ599‑19‑00 CGhuis, wagenhuis en stalling
koper door niaarburgemeester Petrus Ferwerda, gehuwd met
koper door niaarSytske Popta
geniaarde koperHendrik Schaaf, gehuwd met
geniaarde koperAafke Bierma
huurderPytter Heeres
huurderEeke
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑12 CG
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenJan Gerryts
naastligger ten westenPetrus Ferwerda n.u.
naastligger ten noordenDouwe Jansen
verkoperJan Sybouts Cramer, weduwnaar vankoopman
verkoperwijlen Lijsbet Cornelis de Jong, en als voogd van
verkoperhun minderjarige kinderen Cornelis Jansen Cramer
verkoperSybout Jansen Cramer
verkoperSjoukje Jansen Cramer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPetrus Ferwerda, koffieschenker x Sytske Popta koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Hendrik Schaaf, burgemeester x Aefke Bierma, een huis, wagenhuis en stalling wz. Sint Odolphisteeg. Ten O. de steeg, ten W. de koper, ten Z. Jan Gerryts, ten N. Douwe Jansen. De stal kan 2 paarden en hooi bergen. Verkoper Jan Sybouts Cramer x wl. Lijsbeth Cornelis de Jong, voor 599 gg.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-089Sint Odolphisteeg 2huis
eigenaarerv. Breghtie Jacobs
gebruikerClaare Claeses cum soc.
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑07‑04 CG


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0166v van 24 okt 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Gerrits


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0151v van 25 okt 1778 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 2Sint Odolphisteeg WZ00‑00‑00 cgachterhuis, stal en wagenhuis
koper van 1/2Lupkjen Douwes, weduwe van
koper van 1/2wijlen Gerryt Offringa
koper van 1/2Johannes Frank, gehuwd metmr. bakker
koper van 1/2Gertie Offringa
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenLupkjen Douwes
naastligger ten westengroot huis en tuin
naastligger ten noordenLupkjen Douwes
verkoperObbe Hendriks Rademaker


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0186r van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenA. Terwogt


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-086, pag. 133Sint Odolphisteeg 2Jan L Faber1‑10‑00 cg


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-ongSint Odolphisteeg 2Jan Galama Jan Doekes Fockema kuipersknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1128Sint Odolphisteeg 2Allart Scheltinga OosterbaanapothecarHarlingenhuis en erf (278 m²)


1845 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1128Sint Odolphisteeg 2 Allard scheltinga OosterbaanHarlingende gevel vernieuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1128Voorstraat E-036Allart Scheltinga Oosterbaanwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3124St. Odolphisteeg E-174Esscher Posthumuswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3124Sint Odolphisteeg 2 (E-174)Kornelis Posthumuswoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Sint Odolphisteeg 2S. Breidenbachwerkman


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
St. Odolphisteeg 2A. (Aaaltje) Bouma wv de Vrij
  terug