Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Simon Stijlstraat 6
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSimon Stijlstraat 6(niet bekend)(niet bekend)E-217E-212


Naastliggers vanSimon Stijlstraat 6
ten oostende Simon Stijlstraat
ten zuidende Lanen
ten westenSint Christoffelsteeg 1
ten noordenSimon Stijlstraat 4


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0150r van 11 mrt 1599 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 85, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0125r van 20 mei 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Simon Stijlstraat 6Simon Stijlstraat WZ [staat: recht over de grote school]700‑00‑00 GGhuis
koperDirk Ariens, gehuwd met
koperAmerens Piters
verpachter gronddr. Dirk Lieuwes Scheltinga 8‑08‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis van Hendrik4‑04‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis van Andries Hendriks4‑04‑00 CG
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: diept]
naastligger ten zuidenHendrik
naastligger ten zuidenAndries Hendriks
naastligger ten westenkamers in de Stroffelsteeg
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang naar de Lanen
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Joost Buens
naastligger ten noordensteeg
verkoper q.q.Ede Sibrants Feitema, ter ondersteuning van
verkoperGrietie Jans voor haar en haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Sybrant Edis Feitema


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0164r van 5 dec 1630 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 85, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0029r van 26 feb 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Christoffelsteeg 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0144r van 7 dec 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Christoffelsteeg 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0144r van 7 dec 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Simon Stijlstraat 6Simon Stijlstraat WZ [niet vermeld]7150‑00‑00 GGbrouwerij en huis
koperJacob Reyns Pybema c.u. te Berlikum
verpachter grondde erfgenamen van wijlen dr. Dirck Lieuwes Scheltinga 5‑12‑00 CG
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: diept en Wortelhaven]
naastligger ten zuidenhet huis van Dirck Ariens brouwer
naastligger ten zuiden*steeg naar de Lanen
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordeneen kamer van de verkoper Dirck Ariens brouwer
verkoperDirck Ariensbrouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Reyns Pybema c.u. kopen (a) een brouwerij met bijbehorende steeg naar de Lanen, en (b) de mouterij en (c) het huis dat door de verkoper wordt bewoond, met een tuin ten N. daarvan en de westelijke loods van verkopers hooghuis met de 1/2 eigendom en onderhoud van de put etc. etc. De mouterij en de stal hebben ten W. de Christoffelsteeg, ten Z. het huis van Sent Huyberts. Dat (c) huis en de (b) brouwerij hebben ten O. het diept en de Wortelhaven, en het huis v.d. verkoper (nu bewoond door Ipke Jelles) ten Z. en nog deels de brouwerij, en de brouwerij (a) heeft ten Z. de Lanen en het diept. Het geheel is bezwaard met jaarlijkse grondpacht aan erven dr. Dirck Lieuwes Scheltinga en pro quota aan de wateren gelijk de andere brouwers en de stal aan Idtie Popta. etc. etc. Gekocht van Dirck Ariens, brouwer, voor 7150 gg. N.B. de ingewikkelde acte is onvolledig.


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0192v van 25 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Simon Stijlstraat 6Simon Stijlstraat WZ [niet vermeld]5500‑00‑00 GGbrouwerij en mouterij met het huis, bewoont door de verkopers en een tuin ten noorden van het huis strekkende tot aan de ringmuur
koperArien Gijsberts c.u.
verpachter grondde stad Harlingen6‑14‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJacop Reyners Pybema, gehuwd met
verkoperRinske Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArien Gijsberts koopt een brouwerij met een steeg naar de Lanen die erbij behoort, en een mouterij met een huis dat nu door de verkoper wordt bewoond, en een hof ten N. daarvan strekkende tot de loods van Dirck Ariens. Gekocht van Jacob Reyners Pybema x Rinske Jacobs, voor 5500 gg.


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0083v van 20 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenArrien Gijsberts


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0095r van 21 apr 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Simon Stijlstraat 6Simon Stijlstraat WZ [staat: bij de ringmuur met een steeg tot aan de Lanen]3100‑00‑00 GGbrouwerij-mouterij met huis en tuintje ten noorden tot aan de ringmuur, ook nog een paardenstal en een eigen steeg tot aan de Lanen
koperWillem Dircxen
huurderPytter Knoopmaker commandeur
verpachter grond huis en brouwerijde erfgenamen van wijlen Dirck Lieuues Scheltinga 8‑16‑00 CG
verpachter grond paardenstalJoan Wittert 1‑02‑00 CG
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [niet vermeld]
naastliggerMarten Claessen
naastligger ten zuiden*de loods van Dirk Ariens
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperArien Gisbertsbrouwer


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0228r van 3 jul 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Simon Stijlstraat 6Simon Stijlstraat WZ [niet vermeld]3300‑00‑00 GGbrouwerij, mouterij met huis en tuin ten noorden tot aan de ringmuur en de westelijke loods en nog een paardestal en een eigen steeg
koperDiurre Bottes, gehuwd met te Scharnegoutum
koperCorneliske Jochums te Scharnegoutum
verpachter grond huis en brouwerijde erfgenamen van wijlen dr. Dirk Lieuwes Scheltinga 8‑16‑00 CG
verpachter grond paardenstalJan Wittert 1‑02‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis van Marten Claessen2‑16‑00 CG
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuiden*steeg naar de Lanen eigendom van de koper liggende ten westen van het huis van
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
naastliggerals huurder de erfgenamen van wijlen Dirk Arjans
huurdercommandeur Pieter Cnoopmaker
naastliggermouterij
verkoperWillem Dirksbrouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDiurre Bottes x Corneliske Jochums te Scharnegoutum koopt brouwerij, mouterij en een huis en tuin ten N. daarvan, tot de hoge muur en de westelijke loods van erven Dirck Ariens en ook de paardenstal ten N. van de mouterij en de camers van erven Dirck Ariens. Eigen steeg naar de Lanen etc. etc. Gekocht van brouwer Willem Dirks, voor 3300 gg.


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0044v van 25 mrt 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende brouwerij van het Wit Hart


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0052v van 3 jun 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Simon Stijlstraat 6Simon Stijlstraat WZ [niet vermeld]2430‑07‑00 GGbrouwerij, mouterij met huis en tuin ten noorden, paardenstal en een eigen steeg tot aan de Lanen
koperPieter Feddes, gehuwd met
koperDina Tjebbes Dreyer
verpachter grond brouwerij en huisde erfgenamen van wijlen dr. Dirk Lieuwes Scheltinga 8‑16‑00 CG
verpachter grond paardenstalJoan Wittert 1‑02‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis van Marten Claasen c.u.2‑16‑00 CG
naastligger ten oosten*Simon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten oostensteeg strekkend tot de Lanen
naastligger ten oostenMarten Claasen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenPieter knoopmaker
verkoperDjurrie Bottes c.u.brouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Feddes x Dina Tjebbes Dreyer koopt een brouwerij en mouterij, met een huis en tuin ten N. daarvan, tot aan de ringmuur en de westelijke loods van het huis van erven Dirk Arriens. Zij kopen ook de helft van de put en de ringmuur en de paardenstal ten N. v.d. mouterij, en een eigen steeg naar de Lanen. Evenwel behoudt Martin Claesen de opslag in die steeg door een opgaande trap. Etc. etc. Grondpacht voor huis en brouwerij 7 GG aan de erven Dirck Lieuwes Scheltinga, voor de paardenstal 22 st aan Joan Wittert. Gekocht van brouwer Djurre Bottes c.u. voor 2430 GG.


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0022ar van 9 okt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione communitatis of ratione societatis, ofwel een protest om reden van mandeligheid. Mandéligheid betekent dat je niet als enige eigenaar bent van het (gehele) verkochte of verwandelde, waardoor de of een mede-eigenaar aanspraak kan maken op eerste koop en zodoende de voorgenomen koop kan verhinderen ('verspieren'). De gezamenlijkheid van het eigendom kan behoorlijk variëren. Een enkele zijmuur die ook de zijmuur van je naastligger is kan al genoeg zijn, maar bijvoorbeeld als erfgenaam met twee broers of zusters ben je ook maar voor een derde eigenaar van het goed.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Simon Stijlstraat 6Simon Stijlstraat WZ [staat: tegenover de grote school]100‑00‑00 CGgrondpacht van 1/2 van 7-00-00 GG
koper door niaarPybo van Doma raad Hof van Friesland
geniaarde koperPytter Feddes, gehuwd metmr. brouwer
geniaarde koperDina Tjebbes
eigenaar perceelgrondpacht uit huis en brouwerij bewoond door de kopers Pytter Feddes, gehuwd metmr. brouwer3‑10‑00 CG
eigenaar perceelDina Tjebbes
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJeltie van Jeltinga, weduwe van
verkoperwijlen dr. Hermannus van Feyckens


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 6, fol. 19rSimon Stijlstraat 6Pytter Feddesf. 16000-00-00


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0094v van 10 mrt 1672 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Christoffelsteeg 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0063r van 18 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Feddes mr. brouwer


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0129r van 16 okt 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Simon Stijlstraat 6Simon Stijlstraat WZ [staat: Wortelhaven]2000‑00‑00 GGhuis waar het Hart in de gevel staat, brouwerij en mouterij en wagenhuis daarachter
koperWopke Clasen, gehuwd metkoopmanhet Hert
koperDieuke Gerrits Middagten
verpachter grond wagenhuisde stad Harlingen1‑02‑00 CG
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenpaardestal en huis van Dina Tjebbes Dreyer
naastligger ten zuidenTjeerd Ypes
naastligger ten zuidensteeg lopende naar de Lanen
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: Troffelsteeg]
naastligger ten noordenoud burgemeester en notaris Jacobus Goslings
naastligger ten noordenJarig Wiegers koopman
verkoper van 1/2Dina Tjebbes Dreyer, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Pytter Feddesmr. brouwer
verkoper q.q.Dina Tjebbes Dreyer, moeder/voorstander van
verkoper van 1/8Trijntie Pytters Dreyer
verkoper q.q.Dina Tjebbes Dreyer, grootmoeder en legetima tutrix over (voogdes)
verkoper van 1/8kinderen van wijlen Tjebbe Pytters Dreyer c.u.
verkoper van 1/8Henke Pytters Dreyer, gehuwd met
verkoper van 1/8Anne Janskoopman
verkoper van 1/8meerderjarige vrijgezel Fedde Pytters Dreyer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWopke Clasen [Knoop] x Renske Gerrits Middagten koopt een huis, brouwerij en mouterij c.a. wz. Wortelhaven, alwaar het hart in de gevel staet. Er is een kelder onder het hele huis, vrij in- en uitgang in de Stroffelsteeg en een overdekte steeg naar de Lanen. Ten O. de straat en diept, ten Z. de paardenstal en het huis van Dina Tjebbes en Tjeerd Ypes, ten W. de Stroffelsteeg, ten N. de oud-burgemeester en notaris Jacobus Goslings en de kamer van Jarig Wiegers. Gekocht van Dina Tjebbes Dreyer wv mr. brouwer Pytter Feddes voor 1/2 en haar dochter Trijntie voor 1/8, en Dina als grootmoeder van de kinderen van haar wl. zoon Tjebbe voor 1/8, Hinke Pytters x Anne Jans voor 1/8 en Fedde Pytters voor 1/8, voor 2000 GG.


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0236v van 13 jan 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Simon Stijlstraat 6Simon Stijlstraat WZ [staat: Wortelhaven]2650‑00‑00 CGhuis alwaar het Hart in de gevel staat, wel ter nering staand, brouwerij, mouterij, wagenhuis en paardenstal
koperDouwe Gerrits, gehuwd methet Hert
koperTyttje Tjeerds
verpachter grond wagenhuisde stad Harlingen1‑02‑00 CG
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenDina Tjebbes
naastligger ten westenTjeerdt Ypes
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten noordenoud burgemeester Goslings notaris
naastligger ten noordende kamer van Jarich Wiegers
verkoperWopke Clasen Cnoop, gehuwd metmr. brouwer
verkoperDieuke Gerrits Middagten


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0325r van 21 feb 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDouwe Gerrits brouwer


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0130v van 25 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Christoffelsteeg 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDouwe Gerrits


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0006va van 6 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Simon Stijlstraat 6Simon Stijlstraat WZ [staat: Wortelhaven]1615‑14‑00 GGhuis, brouwerij, mouterij en wagenhuis
koper provisioneelburgervaandrig Johannes Hylkema
verpachter grond wagenhuisde erfgenamen van wijlen Gouke Zuyringar koopman2‑02‑00 CG
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten zuidenhuis de Morgenstar
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten noordende Lutherse Gemeente: kerk
verkoper q.q.Tjeerd Fockes Esta, grootvader van en curator overkoopman
verkoperde kinderen van wijlen Douwe Gerrits Prins, gehuwd metmr. brouwer
verkoperwijlen Tyttje Tjeerds Esta
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet) (en 009) erven Douwe Gerrits Prins?, mr. brouwer x Tyttje Sioerds Esta, verkopen huis en brouwerij met mouterij 'het Hart' op de Wortelhaven. Vrij reed en drift door een besloten steeg naar de Lanen en in- en uitgang in de Stroffelsteeg. Uitgebreide beschrijving. Ten O. de Wortelhaven, ten W. de Stroffelsteeg, ten Z. het huis 'de Morgenster', ten N. de Lutherse kerk. Er is geboden door Johannes Hylkema, burger-vaandrig. Tevens verkopen zij een huis annex tapperij op de Lanen. Ten O. het huis 'de Morgenster', ten W. en N. de brouwerij etc., ten Z. de Lanen.


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0225v van 19 jan 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0028v van 5 apr 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0039v van 5 jul 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJohannis Hylkema


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0119r van 11 sep 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJohannes Hylkama


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0047v van 28 nov 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Simon Stijlstraat 6Simon Stijlstraat WZ [staat: Wortelhaven]1096‑14‑00 GGbrouwerij het Hart, huis, tuintje, mouterij, tapperij en paardenstalling
koperWybe Lolles Steensma, gehuwd metrechter en koopman te Midlum het Hert
koperYbeltje Pyters Hilarides te Midlum
verpachter grond tapperijmevrouw Suiringar 2‑02‑00 CG
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten zuidenhuis de Morgenster de Morgenster
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten noordende Lutherse Gemeente: kerk
verkoper deel weeshuisvijverJan Hendriks
verkoper deel weeshuisvijverPier Heins
verkoper deel weeshuisvijverJohannes Elgersma
verkoper deel weeshuisvijverAeltje Freerks Scheltinga
verkoper q.q.vrvroedsman Joost Rinae Gonggrijp, gecommitteerde crediteur
verkoper q.q.Jacob Symons Kuiper, gecommitteerde crediteuren vanmr. brouwer
verkoperwijlen Hylke Johannes Hylkama, zoon en erfgenaam vanmr. brouwer
erflaterwijlen Johannes Hylkama, weduwnaar van
erflaterwijlen Doetje Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Lolles Steensma, mede-rechter van Franekeradeel en koopman, x Ybeltje Pyters Hylarides te Midlum, koopt brouwerij 'het Hart' (Hert) met een huis, tuin, mouterij, tapperij en paardenstalling, aan de Wortelhaven. Ten O. de Wortelhaven, ten Z. 'de Morgenster', ten W. de Stroffelsteeg, ten N. de Lutherse Kerk. De brouwerij heeft aandelen in het water van Ludingakerk en van de Weeshuisvijver. Gekocht van de crediteuren van wl. Johannes Hylkama x Doetje Jacobs en hun zoon Hylke Johannes Hylkama, voor 1096 gg.


1777 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Simon Stijlstraat 6, HarlingenSimon Stijlstraat 6'Anno' en '1777'


1777 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Simon Stijlstraat 6, HarlingenSimon Stijlstraat 6afbeelding van een naar rechts springend rood hertvermoedelijk gerestaureerd en geschilderd in 1987, door de firma H. v.d. Zee


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0260r van 4 jun 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Simon Stijlstraat 6Simon Stijlstraat WZ [staat: Wortelhaven] tot de Lanen wijk F-217 en F-2184150‑00‑00 CGhuis, brouwerij, tapperij, mouterij
koperHans Willem Cornelis Zijlstra, gesterkt met zijn vader
koperCornelis Dirks Zijlstra
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten zuidenRitske Cronenburg
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: Stokerssteeg]
naastligger ten westenJan Hannema
naastligger ten noordende Lutherse Gemeente: pastorie
verkoper van 1/2Wybe Lolcama, erfgenaam ex testamento te Franeker
verkoper van 1/3Lambert Salverda, erfgenaam ex testamento te Franeker
verkoper van 1/3erfgezeten Dirk Salverda, erfgenaam ex testamento onder Tzum
verkoper van 1/3Atje Salverda, erfgenaam ex testamento, gehuwd met onder Tzum
verkoper van 1/3Marten Zytses Hilarius, erfgenamen ex testamento van onder Tzum
erflaterwijlen mejuffrouw Aafke L. Salverda, gehuwd met
erflaterwijlen oud burgemeester Lolle Wiebes Steensma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Willem Corneliszn. Zijlstra koopt een huis, brouwerij, tapperij en mouterij aan de Wortelhaven, wijk E-217 en 218 (o.a. kadnr. 1083), strekkende tot aan de Lanen. Ten N. de Lutherse pastorie, ten Z. de Lanen en Ritske Cronenburg, ten W. de Stokerssteeg en Jan Hannema, ten O. de Wortelhaven. Gekocht van Wybe Lolles Steensma te Franeker, voor 1/2, en Lambert Salverda te Franeker, Dirk Salverda, erfgezeten te Tzum en Atje Salverda x Marten Zijtses Hilarides te Tzum, elk voor 1/6, als erven Aafke L. Salverda wv Lolle Wybes Steensma, voor 4850 cg. Alle goederen en inventaris moeten door de koper worden overgenomen op taxatie,


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-217Simon Stijlstraat 6Hans Willem Cornelis Zijlstra... 1838; levert bier in 1810; eigenaar en gebruiker van wijk E-216, brouwerij, 1814. (GAH204); id. van wijk E-217 en wijk E-218, tapperij, 1814. (GAH204); H.W.C.Z. van HRL. en Beerta Hinderika Winter van Zuidhorn, zijnde ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-217Simon Stijlstraat 6H W C Zijlstra tapperij


1823 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49016 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 25 van 14 feb 1823
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-217Simon Stijlstraat 6koopaktefl. 2000huis, brouwerij, mouterij en tapperij E-216, E-217 en E-218
 
verkoperHans Willem Cornelis Zijlstra
koperGozewijn Jan Loncq


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1307Simon Stijlstraat 6Gozewijn Jan Loncq Jr.bierbrouwerHarlingenhuis en erf (230 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1307aSimon Stijlstraat 6Gozewijn Jan Loncq Jr.bierbrouwerHarlingenbrouwerij (180 m²)


1848 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49046 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 33 en 44 van 8 mrt 1848
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-217Simon Stijlstraat 6provisionele en finale toewijzingfl. 4000herenhuis, brouwerij, tapperij, mouterij, pakhuis op de Wortelhaven E-216, E-217 en E-218
 
verkoperJetske Loncq (minderjarig)
verkoperGozewijn Jan Loncq
verkoperIbella Allegonda Zijlstra
verkoperGozewijn Jan Loncq (meerderjarig)
verkoperPronica Johanna van Assen
verkoperErnst Loncq (minderjarig)
verkoperHelena Catharina Loncq (minderjarig)
koperSimon Wiarda


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-217Simon Stijlstraat 6Rinkje Ottes Kamp... niet bekend), N.H., dv Otte Jacobs K., en Trijntje Wybes Kwest; BS huw 1820, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1307Wortelhaven E-218Oeke van der Werf wed. S. Wiardawoonhuis
Sectie A nr. 1307ade Lanen E-216Oeke van der Werf wed. S. Wiardabrouwerij
Sectie A nr. 1307ade Lanen E-217Oeke van der Werf wed. S. Wiardabrouwerij


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 08 sep 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
E-217Simon Stijlstraat 6Een winkelhuis op den hoek van de Lanen en de Wortelhaven. Provisioneel verkocht op 20 sep 1871 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris J.A. Zaal Stroband.


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 22 sep 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
E-217Simon Stijlstraat 6Een winkelhuis op den hoek van de Lanen en de Wortelhaven. Finaal verkocht op 4 okt 1871 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris J.A. Zaal Stroband.


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Simon Stijlstraat 6rijksmonument 20670
  terug