Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Scheerstraat 12
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Scheerstraat 122-136 2-148 D-001D-001


Naastliggers vanScheerstraat 12
ten westenScheerstraat 10
ten noordende Scheerstraat


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0083r van 12 nov 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0159v van 8 feb 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0072r van 13 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 12Lombartspijp hoek Zoutsloot WZ759‑00‑00 GGhuis
koperLammert Pytters, gehuwd metsmid
koperGoslycktie Greelts
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende schuur van Hoite Hoites c.u.koekbakker
naastligger ten westenWillem Gijsberts
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat]
verkoperHoite Hoites, gehuwd metkoekbakker
verkoperTrijntie Cornelis


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 2, fol. 14vScheerstraat 12Lambert Pieters, smidf. 1500-00-00


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0011v van 6 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van vroedsman Lammert Pytters


1686 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 217 folio 241r van 7 okt 1686 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Scheerstraat 12
Haentie Douwes oom, te Oldeboorn, curator
Baucke Bauckes oom, te Oldeboorn, curatoren over
aangeverHincke Taekes voordochter, oud in 't 20e jaar, dochter van
overledeneLioedtske Feyckes, weduwe (1) van
wijlen Take Douwes
oud burgemeester Tjeerd Bouwens, curator over
Pytter Lamberts zoon, oud 15 jaren, zoon van
overledeneLioedtske Feyckes, weduwe (2) van
wijlen vroedsman Lammert Pytters IJckamamr. smid
inleiding bij de boedelinventarisatie[0241r] Ontzeegelinge van slotten, ende respectievelyck inventarisatie ende beschrijvinge van goederen, ten overstaen van de heer burgemeester Jarigh Pytters Adams als commissaris, geadsocieert met Theodorus Stansius secretaris, gedaen ten sterfhuise van wijlen Lioedtske Feyckes in leven weduw van wijlen de vroedsman Lammert Pytters IJckama mr. smid, en dat van alle de selve goederen, actien ende credytten bij den overleden Lioedtske Sjoerdts segge Feykes metter dood ontruymt ende naegelaten ende aldaer ter sterfhuise bevonden, ter instantie van Haentie Douwes ende Baucke Bauckes beide woonachtigh tot Oudeboon, als oomen ende geauthoriseerde curatores over Hincke Taekes, old in 't 20e jaer, ende van de old burgemeester Tjeerd Bouwens, als geauthoriseerde curator over Pytter Lamberts old 15 jaren, beide naegelaten kinderen van meergeseide Lioedtske Feykes, respectievelyck bij Take Douwes, ende de vroedsman Lambert Pytters IJckama in echte verweckt, ende sulx alles op het aengeeven van voornoemde Hincke Takes als den sterffhuise meest gefraequenteert hebbende, die oock tot dien einde den behoorlycken belofte om alles wel ende getrouwlyck te sullen aengeeven, heeft gepraesteert in handen van welgedachte heer commissaris, waer op dan tot de beschrijvinge is geprocedeert soo volght. Actum den 7e october 1686.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0028r van 12 nov 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDoitse Tjalles


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0026v van 1 mei 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 12Scheerstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort op de hoek van de Lombartspiep]250‑00‑00 GGhuis en pakhuis
koperTjeerd Fockes koopman
naastligger ten oostenFranekerpoort
naastligger ten zuidenGouke Gerrits Suirger
naastligger ten westenReiner Harmens* smid
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHinke Tekes, gehuwd met te Tirns
verkoperDooytsen Tjallesontvanger te Tirns


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-136Scheerstraat 12huis
eigenaarGoucke Suringar erven
gebruikerJoost Beerns
huurwaarde14‑18‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0279v van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 12Scheerstraat ZZ [staat: bij de Lombardspijp]530‑00‑00 CGhuis en pakhuis
koper door niaarReiner Harmens mr. ijzersmid
geniaarde koperLieuwe Feddes c.u.
huurderGeert Engels e.a.
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidende weduwe en erfgenamen van wijlen Tialling Piekes
naastligger ten westenReiner Harmens
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat]
verkoperTieerdt Fockeskoopman


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-136Scheerstraat 12huis
eigenaarGoucke Suringar erven
gebruikerSimen Lieuwes
huurwaarde14‑18‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan27‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-136Scheerstraat 12huis
eigenaarGoucke Zuringar erven
gebruikerSybren Lammerts
huurwaarde14‑18‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑00 CG


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0259r van 10 feb 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 12Lommertspijp (aan de Zoutsloot)275‑00‑00 CGhuis
koperJan Hendriks, gehuwd metbontwever
koperCornelia Teyes
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenhet pakhuis van Auke Gerbensz
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat]
verkoperReyner Harmens, gehuwd metmr. ijzersmid
verkoperDoetie Oepkes


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0341v van 19 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Jan Hendriks


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-136Scheerstraat 12huis
eigenaarGerryt Suringar
gebruikerFrans Beerns
huurwaarde26‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑06‑10 CG


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0165r van 23 apr 1741 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 12Zoutsloot bij de Lombartspijp310‑00‑00 CGhuis
koperDouwe Gosses, gehuwd mettimmerman
koperRinske Sikkes
huurder onderhuisHendrik Jansen wever
huurder voorbovende weduwe van Jan Hendriks
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenHeerke Rinkes
naastligger ten westenJan Jacobs smid
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat]
verkoper van 1/2Marten Jansen
verkoper van 1/2Hendrik Jansen meerderjarige vrijgezel


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-136 Scheerstraat 12Jan Jacobs, bestaande uit 8 personen15‑00‑00 cg03‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-136Scheerstraat 12huis
eigenaarJan Jacobs
gebruikerJan Jacobs
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑09‑00 CG


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0072v van 30 aug 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBent Hendriks n.u.


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0062r van 29 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Beernd ter Hal


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0242v van 14 jan 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Beernd ter Hal


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0142v van 13 sep 1778 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Beernt ter Hal


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-148, pag. 40Scheerstraat 12S Wijma2‑10‑00 cg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-001Scheerstraat 12Sibilla Huisman... 29 jan 1782 Grote Kerk ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-001Scheerstraat 12Coenraad Piebes Bakker... 1806, 1809, BS ovl 1819, huw 1821, ovl 1831, ovl 1833, huw 1837; vrouw van C.P.B. gebruiker van wijk D-001; eigenaar Symon Wyma erven, 1814. (GAH204); Coenraad Pijbos Bakker, geb 14 sep 1774, ged 2 okt 1774 Grote ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-001Scheerstraat 12Simon Sjoerds Wyma... HRL, old-procureur in 1814, gaarder of ontvanger 1801-1811, verkoopt diverse huizen 1797-1801, ovl wijk D-001; DTB N.H. HRL. 1770, BS ovl 1814, ovl 1849, 1851 ov; kind: Helena Simons Wyma, geb 22 sep 1775, ged 15 okt ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-001Scheerstraat 12Simon Wijma ervenCoenraad P Bakker vrouw


1831 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 9 van 29 jan 1831
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-001Scheerstraat 12huurcontractfl. 350huis en logement met stalling en wagenhuis D-001 & D-038
 
verhuurderJan Meyer
huurderHessel Gaeles Bouma (te Hardegarijp)
borgBroer Gaeles Bouma (te Stiens)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 708Scheerstraat 12Jan Johannes MeijerlogementhouderHarlingenhuis, erf en stal (365 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-001Scheerstraat 12Antje Dirks Hoekstrahuwt met Klaas vd Stal, wonende te HRL 1842; BS ovl 1842; oud 48 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, wijk D-001; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-001Scheerstraat 12Klaas van der Stal... en Aafke Klases Jellema; BS ovl 1842; oud 46 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, kastelein, wijk D-001; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-001Bij de LommertsbrugKlaas van der Stal46 jkasteleinSneekm, protestant, gehuwd
D-001Bij de LommertsbrugAntie D Hoekstra48 jArumv, protestant, gehuwd
D-001Bij de LommertsbrugDjieuwke S Hoekstra20 jFranekerv, protestant, ongehuwd
D-001Bij de LommertsbrugMarijke Posthumus19 jKimswertv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 51 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-001Scheerstraat 12Klaas Freerks van der Stal, overleden op 28 mei 184249 jr, logementhouder, geboren Sneek, overleden Scheerstraat D 1, man van Antje Dirks Hoekstra, idem (testamentair erfgenaam), geen kinderen, ab intestato erfgenamen zouden zijn geweest: Gerrit, te Sneek en Eke Klazes Jellema, te Woudsend (oom en tante), Jan, te Franeker en Bijke Harings van der Zee (neef en nicht) en Haye, te Oosterlittens en Trijntje Franzes Zaanstra, aldaar (neef en nicht). Saldo fl. 1.152,80. Bijgevoegd is suppletoire memorie 7013/058 (vermeerdering saldo met fl. 878,20). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51021 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 208 van 12 mei 1843
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-001Scheerstraat 12koopaktefl. 3100huis, logement met stalling en wagenhuis, genaamd het Hof van Holland, D-001
 
verkoperAntje Dirks Hoekstra (wv Klaas Freerks van der Stal)
koperFrans Edzard Crop (gehuwd met Tjietske Feddes)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-001Scheerstraat 12Frans Cropgeb 1804 prov, huwt met Tjietske Feddes, logementhouder, A 12 mei 1851 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk D-001


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-001Scheerstraat 12Tjietske Feddesgeb 1807 prov, huwt met Frans Crop, A 12 mei 1851 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk D-001


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 708Scheerstraat D-001Rinske P. Smit wed. J. Wadmanwoonhuis
Sectie A nr. 708Zoutsloot D-038Rinske P. Smit wed. J. Wadmanstalling


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van maandag 17 dec 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
D-001Scheerstraat 12Een logement [de Hof van Holland] met stalling, wagenhuis en verder toe- en aanbehoren op den hoek van de Scheerstraat bij de Lombartsbrug, thans in gebruik bij G., Kalsbeek. Provisioneel verkocht op 27 dec 1871 in de Hof van Holland door notaris W. Sijpkens Kijlstra.


1872 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 23-03-1872
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Scheerstraat 12, HarlingenScheerstraat 12 Kalfsbeek [staat: Kalsbeek]Hof van Holland


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 05 jan 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
D-001Scheerstraat 12Een logement [de Hof van Holland] met stalling, wagenhuis en verder toe- en aanbehoren op den hoek van de Scheerstraat bij de Lombartsbrug, thans in gebruik bij G., Kalsbeek. Provisioneel verkocht op 10 jan 1872 in de Hof van Holland door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 3715.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 708Scheerstraat D-001Jan Jonkmanwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 708Scheerstraat 12 (D-001)Vereeniging Bewaarschool (Tot Instandhouding van de Nieuwe)school


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Scheerstraat 12 Andries Koopaltijd. schrijver sec.f. 500f. 700


1920 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-3178
Scheepstraat 12L. Flietstra


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Scheerstraat 12D. Visserbootwerker
  terug