Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Karremanstraat 13
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKarremanstraat 132-021 2-029 B-232B-172


Naastliggers vanKarremanstraat 13
ten zuidenKarremanstraat 15
ten westende Karremanstraat
ten noordenKarremanstraat 11


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0091v van 17 aug 1617 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-021Karremanstraat 13woning
eigenaarSimen Jelles Stijl erven
gebruikerJan Hansen
huurwaarde14‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑16‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-021Karremanstraat 13huis
eigenaarSymen Stijl erven
gebruikerFolkert Doekles
huurwaarde14‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan12‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-021Karremanstraat 13huis
eigenaarSymon Stijl erven
gebruikerJan Hansen
huurwaarde14‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑06‑08 CG


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0140r van 31 okt 1728 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 13Zoutsloot NZ164‑21‑00 GGhuis
koperDirk Hessels, gehuwd metturfdrager
koperMaertje Lenerts
naastligger ten oostende weduwe van Thijs Harkes
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende weduwe van Feyke Fransens
naastligger ten noordenPier Gladsma
verkoperTrijntje Oenes, weduwe van
verkoperwijlen Wijne Wybes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Hessels, turfdrager x Maertie Lenerts? koopt een huis nz. Zoutsloot. Ten O. wd. Thijs Harkes, ten W. wd. Feycke Fransen, ten Z. de Zoutsloot, ten N. Pier Gladsma. Gekocht van Trijntie Oenes wv Wijnse Wybes, voor 164 gg.


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0234r van 6 feb 1729 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 13Zoutsloot NZ3‑00‑00 CGgrond lengte OW:18 houtvoeten, breedte NZ: 14 houtvoeten
koperPier Andries Glatsma
naastligger achterTrijntje Oenes, weduwe van
naastligger achterwijlen Wynne Wybes
naastligger ten oostenPier Andries Glatsma
naastligger ten zuidenDirk Hessels turfdrager
naastligger ten westenPier Andries Glatsma
naastligger ten noordenPier Andries Glatsma
verkoperDirk Hesselsturfdrager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPier Andries Gladsma koopt 18 houtvoeten grond O. en W. te rekenen in de lengte, en 14 voeten breed, van de tuin achter het huis dat door Trijntie Oenes wv Wijnse? Wybes is verkocht, nz. Zoutsl. De koper moet die grond met een goed hek afsluiten etc. Ten O.?. en W. de koper, ten Z. het huis van de verkoper. Gekocht van Dirk Hessels, turfdrager, voor 13 cg.


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0001ra van 26 jun 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 13Karremanstraat OZ218‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelJan Ottes
bewonerTomas Lammertsmr. wever
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJan Jansen Trompetter schipper
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenYtie Rinses
verkoper q.q.Lammert Joris, curator overkoopman
verkoperde drie minderjarige kinderen van wijlen Susanna Pyters, gehuwd met
verkoperTomas Lammertsmr. wever


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0002va van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 13Karremanstraat OZ218‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelJan Ottes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJan Jansen Trompetter schipper
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenYtie Rinses
verkoper q.q.Lammert Joris, curator overkoopman
verkoperde drie minderjarige voorkinderen van wijlen Susanna Pyters, gehuwd met
verkoperTomas Lammerts e.a.mr. wever


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0095r van 27 nov 1735 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 13Droogstraat NZ320‑00‑00 CGschuur, stalling en zomerhuis
koperClaes Everts Oosterbaen, gehuwd metkoopman
koperPietie Jacobs Roorda
naastligger ten oostenJan Aukes Bakker koopman
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Truntie Broers
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/3Saekjen Piers Gladsma, gehuwd met
verkoper van 1/3Tjeert Clasenschipper
verkoper q.q.vroedsman Wiltetus Jelgersma, curator
verkoper q.q.Robbert Rovel, curatoren overkoopman
verkoper van 1/3Trijntie Piers Gladsma
verkoper van 1/3Ytie Piers Gladsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Everts Oosterbaan x Pietie Jacobs Roorda koopt een schuur, stalling, hof met bloemen en planten en zomerhuis, nz. Droogstraat?. Ten O. de koopman Jan Aukes Bakker, ten W. erven Trijntje Broers, ten Z. de Droogstraat. Gekocht van Saeckje Piers Gladsma x schipper Tjeerd Clasen voor 1/3, en (vroedsman Wiltetus Jelgersma en koopman Robbert Rovel in qlt. als geauthoriseerde curatoren over) Trijntie- en IJke Piers Gladsma voor 2/3, voor 320 CG en 3 zilveren lepels.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-021Karremanstraat 13woning
eigenaarerven Symon Stijl
gebruikerFran Arjaans
huurwaarde19‑14‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑05‑12 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-021 Karremanstraat 13wed. Cornelis Symons, bestaande uit 5 personen, gealimenteerd00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-021Karremanstraat 13huis
eigenaarSimon Stijl
gebruikerwed. Cornelis Simons
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑12 CG


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0229r van 14 dec 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenThomas Lammerts


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0249v van 15 dec 1771 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 13Karremanstraat OZ393‑00‑00 CGhuis en weefwinkel
koperAnthoni Vuirpijl schilderaar op de gleibakkerij
bewonerHarmen Hember
naastligger ten oostenRimmert Teunis
naastligger ten zuiden [staat: noorden]N. N.
naastligger ten westenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten noorden [staat: zuiden]Anthoni Vuirpijl
verkoperTomas Lammerts van Heesoud fabrikeur in bonten


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0094r van 18 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 13Karremanstraat 13/15 OZ100‑00‑00 GGhuis met weefwinkel en 2 woningen
koper door niaarClaas Pieters, gehuwd metmr. metselaar
koper door niaarTietje Romkes
geniaarde koperRoelof Roelofs Postmametselaar
huurder 1e woningJan c.u.wannemaker
huurder 2e woningBeernd Kok c.u.
naastligger ten oostende weduwe van Feitema
naastligger ten zuidenBalthasar Moltz
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordende weduwe Engeltie van der Poel
verkoperEngeltie van der Poel, weduwe van
verkoperwijlen Anthony Vuurpijlschilder


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0272r van 15 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Harmen Nijssing


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0056v van 14 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 13Karremanstraat OZ wijk B-133 en B-134112‑00‑00 CGhuis
koperTjeerd Roelofs mr. boekbinder
huurderHendrik Koers c.u.
naastligger ten oostenRinia Gonggrijp
naastligger ten zuidenJoris Pieters
naastligger ten westenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: straat]
verkoper q.q.Roelof van Dijk, executeurmr. bakker
verkoper q.q.Kornelis Lautenbach, executeurs vanmr. schoenmaker
verkoperhet testament van Klaas Symons, en het erfdeel van zoonoud wijdschipper
verkoperSymon Klases
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Roelofs [Kabeljauw], mr. boekbinder, koopt een huis B-133 en B-134 [moet zijn: B-132 en B-133] in de Karremanstraat, in gebruik bij Hendrik Koers c.u. Geen grondpacht. Ten O. Rinja Gonggrijp, ten Z. Joris Pieters, ten W. en N. de straat. Gekocht van (mr. bakker Roelof van Dijk en mr. schoenmaker Cornelis Lautenbach als redders van de boedel van) wl. oud wijdschipper Klaas Symons en zijn zoon Symon Klaasen thans uitlandig voor 41 cg.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-029, pag. 28Karremanstraat 13Beerend Pol0‑10‑00 cg


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 160Karremanstraat 13Tjalling van der MuurrijkswegerHarlingenhuis en erf (146 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 160aKarremanstraat 13Tjalling van der MuurrijkswegerHarlingenhuis (124 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 160Liemendijk B-134Hervormde Diaconietuin
Sectie A nr. 160Liemendijk B-135Hervormde Diaconietuin
Sectie A nr. 160aKarremansstraat B-113Hervormde Diaconiewoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3340Karremansstraat B-172Hervormde Diaconiewoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3340Karremanstraat 13 (B-172)Hervormde Diaconiewoonhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Karremanstraat 13H. (Hendrikus) Keijser


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Karremanstraat 13rijksmonument 20435
  terug