Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderstraat 12
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderstraat 124-2424-2404-247H-183H-228


Naastliggers vanZuiderstraat 12
ten oostenZuiderstraat 14
ten westenZuiderstraat 10
ten noordende Zuiderstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Zuiderstraat 12naamloze steeg ten oosten


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0116v van 12 dec 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 12Bij de Zuiderpoort00‑00‑00 cghuis met loodske waar de stad Bolsward uithangt
koperN. N. de Stad Bolsward
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten zuidenHeert Pieters
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenburgerhopman Jan Spenser
naastligger ten noordensteeg
verkoper van 1/2burgemeester Hilbrant Dircks, gehuwd met
verkoper van 1/2Dyuecke Tyaardts, en
verkoper van 1/2Jancke Buwalda voor haar kind, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Lou Tyaardts, erfgenamen van
erflaterwijlen Tyaard Loussecretaris


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0076v van 22 mrt 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 12Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]350‑00‑00 cg1/2 huis, schuur, stal en hof
koperCornelis Rintses c.u.
eigenaar van 1/2Cornelis Rintses c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenburgemeester Sanstra
naastligger ten zuidenJan Sybrens
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenClaes Symens
naastligger ten noordenZuiderstraat [niet vermeld]
verkoperJan Jansen Schoonebeek


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0241r van 19 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 12Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]500‑14‑00 cghuis, schuur, stalling en grote vierkante ledige plaats of hof van twee huisplaatsen breed
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenburgemeester
naastligger ten zuidenJan Sybrens mr. scheepstimmerman
naastligger ten westende weduwe van wijlen Wopcke Wytses van Tallum
naastligger ten noordenZuiderstraat [niet vermeld]
verkoper q.q.oud burgemeester Jan Everts Bijencorff, curator
verkoper q.q.oud burgemeester Pytter Wybrandts, curatoren over
verkoperhet nagelaten weeskind van wijlen Cornelis Rinses, gehuwd metkuiper
verkoperwijlen Siouckien Hettes


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0174r van 30 nov 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 12Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort achter het huis waar Bolwaert uithangt]564‑08‑00 gghuis met schuur, stal en grote vierkante plaats of hof
koperDirck IJsbrandts c.u.mr. ijzersmid Bolsward
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen burgemeester Sanstra
naastligger ten zuidenJan Sybrens grootschipper
naastligger ten westenCatalina du Bois [staat: Dubois]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenClaes Symens Munkedam
verkoperPytie Willems, weduwe van
verkoperwijlen Anne? Sipkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Isbrants, mr. ijzersmid koopt huis, schuur, stalling en een grote vier kante plaets of hof, omtrent de Zuiderpoort, achter het huis 'Bolswart'. Ten O. erven burgemeester Sanstra, ten W. Catalina Dubois, ten Z. Jan Sybrens, grootschipper, ten N. Claes Symons Munnickedam. Gekocht van Pytie? Willems, wednr. van Anna Sipkes.


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0389r van 18 dec 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 12Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]700‑00‑00 cghuis
koperAarnt Nieuwenhuis strandmeester
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
huurderLieuwe Sjoerds mr. scheepstimmerman
naastligger ten oostenObbe Hansen
naastligger ten zuidenGerloff Yemes
naastligger ten westenals bewoner Willem voerman
naastligger ten noordenZuiderstraat [staat: straat]
verkoperBroer Jansenbrouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArent Nieuwenhuis koopt een huis zz. Zuiderhaven. Ten O. Obbe Hansen (de Bock?), ten W. Willem Brouwer (brouwer?), ten Z. Gerlof Ymes, ten N. de straat. Gekocht van Broer Jansen, brouwer.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-242 , folio 87Zuiderstraat 12huis
eigenaarDirck Formholt
gebruikerJan Puister
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-242 , folio 57rZuiderstraat 12huis
eigenaarClaes Jansen
gebruikerHans Femmes
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan‑‑


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0037v van 29 jan 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenArent Nieuwenhuis


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0051r van 24 sep 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Arent Nieuwenhuys


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0097r van 19 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Arent Nieuwenhuis


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0204v van 19 nov 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Aerent Nieuwenhuis


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-242 , folio Zuiderstraat 12
eigenaarDirk van Zeist
gebruikerDirk van Zeist
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑10‑00 cg


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0032r van 16 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Arent Nieuwenhus


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-240 , folio 57vZuiderstraat 12huis
eigenaarDirk van Zeist wed.
gebruikerDirk van Zeist wed.
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑10‑00 cg


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0156r van 16 dec 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 12Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]580‑14‑00 gghuis en tuintje
koperYde Pytters, gehuwd metwijdschipper
koperMurkjen Jeltes
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
huurderMartijntie Corver
huurderwijlen Coedercq
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Pytter Gerlofs koopman
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Dirk van Zeist
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen Pytter Gerlofs koopman
verkoper q.q.Jan de Keth, curator overontvanger-generaal Franekeradeel
verkoperArent Nieuwenhuis linguarum studiosis te Franeker


1744 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0041v van 27 sep 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenYde Pyters


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-240 , folio 57vZuiderstraat 12huis
eigenaarAlbert Beernts
gebruikerAlbert Beernts
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑12‑12 cg


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0210r van 14 jan 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 12Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]499‑00‑00 gghuis en hof
koperPytter Douwes Meetje, gehuwd metgrootschipper
koperGeeltie Jans Jongma
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJohannes van Zeyst
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Pytter Gerlofs
verkoperYde Pytters, gehuwd metoud schipper
verkoperMurkjen Jeltes


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0024v van 19 okt 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenPieter Meetie


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-240 , folio 58rZuiderstraat 12huis
eigenaarPyter D. Meetje
gebruikerLieuwe Sybes
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0026v van 22 jan 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDirk Christiaans


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0025r van 22 jan 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 12Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]1050‑07‑00 gghuis en hof
koperDirk Christyaans, gehuwd metmr. ijzersmid
koperTrijntje Heeres
bewonerGeeltje Jans Jongma
naastligger ten oostenFolkert Pieters
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuiden[geniaarde koper] Jurjen Okkes c.s.
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenFolkert Pieters
verkoper q.q.Salomon Jongma, crediteur vankoopman te Franeker
verkoperGeeltje Jans Jongma, weduwe vanwinkelierse
verkoperwijlen Pieter Douwes Meetje
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Christiaans, mr. ijzersmid x Trijntje Heeres koopt een huis en hof c.a., omtrent de Zuiderpoort. Ten Z. is een steeg. Ten O. en N. Folkert Pieters [Schellingwou], ten W. de straat, ten Z. Jurjen Ockes. Gekocht van Geeltie Jans Jongma wv Pieter Douwes Meetje?, winkelierse, voor 1050 gg., te betalen aan Salomon Jongma te Franeker.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-240 , folio 58rZuiderstraat 12huis
eigenaarDirk Christiaans
gebruikerDirk Christiaans
huurwaarde totaal46‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑07‑04 cg
opmerking[vermeld als 4-239]


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0212v van 12 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 12Zuiderstraat OZ [staat: bij de Zuiderpoort]2350‑00‑00 cghuis en hof
koperMigchiel Nauta, gehuwd metstrandmeester
koperGryttje Bosscha
naastligger ten oostenFolkert Pyters
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenJan Lourens
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenFolkert Pyters
verkoperDirk Christiaans Fabermr. ijzersmid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMichiel Nauta, strandmeester x Grijttie Bosscha koopt een huis en hof omtrent de Zuiderpoort. Er is een steeg ten Z. Ten O. en N. Folkert Pieters [Schellingwou], ten W. de straat, ten Z. Jan Lourens. Gekocht van Dirk Christiaans Faber, mr. ijzersmid.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-247 , folio 101vZuiderstraat 12huis
eigenaarJan Louwrens
gebruikerJan Louwrens
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0161v van 16 dec 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenMichel Nauta


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0198r van 17 feb 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenburgervaandrig Michel Nauta


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-247 , folio 102rZuiderstraat 12huis
eigenaarTjeerd Claasen
gebruikerTjeerd Claasen
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0141r van 20 sep 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 10achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0253v van 10 okt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 12Zuiderstraat OZ [staat: bij de Zuiderpoort]1400‑07‑00 gghuis
koperSimon Miedema strandmeester
koperJohannes Jacobs Kerkhoven mr. huistimmerman
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen de weduwe van wijlen P. Schellingwouw
naastligger ten zuidenTjeerd Clases
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen de weduwe van wijlen P. Schellingwouw
verkoperGrietje Bosscha, weduwe van
verkoperwijlen Michiel Nauta
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSimon Miedema, strandmeester en Johannes Jacobs Kerkhoven mr. timmerman, kopen een huis omtrent de Zuiderpoort, met mede-gebruik van de steeg ten Z. Ten O. en N. wd. P. Schellingwou, ten W. de straat, ten Z. Tjeerd Claasen (bakker). Gekocht van Grietje Bosscha wv Michiel Nauta, voor zich, en als boedelhoudster, voor 1400 gg.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-247 , folio 102rZuiderstraat 12huis
eigenaarTjeerd Clasen
gebruikerTjeerd Clasen
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0262r van 19 okt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenS. Miedema c.s.


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0005r van 18 dec 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenS. Miedema c.s.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-241, pag. 67Zuiderstraat 12Tjeerd Claazen


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0134v van 17 feb 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSymon Miedema


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0192r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 12Zuiderstraat OZ [staat: bij de Zuiderpoort]1975‑00‑00 cghuis
koperoud burgemeester B. Fontein, gehuwd met
koperAnna van Loon
huurderoud burgemeester B. Fontein 80‑00‑00 cg
huurderAnna van Loon
naastligger ten oostenBarend Visser
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenTjeerd Claasen
naastligger ten zuidenHendrik Tobee
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenBarend Visser
verkoperSymon R. Miedemastrandmeester
verkoperJohannes Jacobs Kerkhovenmr. huistimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBouwe Fontein, oud-burgemeester x Anna van Loon koopt een huis omtrent de Zuiderpoort, met een mandelige steeg ten Z. Ten O. en N. Barend Visser, ten W. de (Zuider?)straat, ten Z. Tjeerd Claasen en Hendrik Tobee. Gekocht van Simon Miedema, strandmr., en Johannes Jacobs Kerkhoven, mr. huistimmerman, voor 975 cg., en voor de losse goederen nog 125 cg.


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0207v van 29 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenoud burgemeester B. Fontein


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-247 , pag. 98Zuiderstraat 12Jielles Adema 1‑00‑00 cg


1810 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 53001 (notaris Hendrik Jans Smith) repertoire nr. 92 van 28 aug 1810
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-183Zuiderstraat 12koopaktefl. 700huis en bleekveld bij de Zuiderpoort H-183
 
verkoperJielles Johannes Adema
ten oostenHendrik Tobé
ten zuidenFedde Sjoerds
ten westende straat
ten noordenBouwe Fontein
koperHendrik D. Keets


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0105v van 2 dec 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBouwe Fontein


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-183Zuiderstraat 12H KeetsH Keetscommis


1816 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50004 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 176 van 20 aug 1816
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-183Zuiderstraat 12koopaktefl. 825huis bij de Zuiderpoort H-183
 
verkoperHendrik Keets (te Amsterdam)
koperSjoukje Johannes Stoef (onder voogdij van Thijs Johannes Stoef)
administrateurJan Bouwknegt
administrateurLeendert Buisman


1823 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 134 van 19 nov 1823
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-183Zuiderstraat 12koopaktefl. 1153huis en bakkerij, H-183 en pakhuis H-208
 
verkoperSjoukje Johannes Stoef
verkoperLeonardus Conradi
koperGodert Jurriaans Posthumus
koperTrijntje Wiggeles Gorter


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1968Zuiderstraat 12Godert Posthumus bakkerHarlingenhuis en erf (176 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-183Zuiderstraat 12Godert Posthumus... bev.reg. HRL 1851 wijk D-046; oud 48 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, broodbakker, wijk H-183; VT1839; G.P. eigenaar van perceel nr. 1968 te HRL, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 546, huis en erf, ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, juli (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-183Zuiderstraat 12Truike de Vries, overleden op 27 juli 18391 jr, overleden Wasbleek H 183. (CzOG nr. 40) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-183Godert J Posthumus48 jbroodbakkerSneekm, protestant, weduwnaar
H-183Jurjan Posthumus15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-183Wiggle Posthumus11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-183Esker Posthumus6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-183Cornelis Posthumus3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-183Godert Posthumus6 mHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-183Djieuwke Posthumus12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-183Joukje Posthumus9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-183Wimke van der Zee20 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd
H-183Eliza Hasbach18 jbakkersknegtDragtenm, protestant, ongehuwd


1849 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51027 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 52 van 24 aug 1849
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-183Zuiderstraat 12koopaktefl. 1103103/112 deel in huis en bakkerij, H-183 en pakhuis H-208
 
verkoperHendrik Jans Horjus (gehuwd met dieuwke posthumus)
koperJurjen Posthumus (gehuwd met hylkje miedema)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-183Zuiderstraat 12Jetske Riemersmageb 1 nov 1795 IJlst, ovl 13 feb 1875 HRL, huwt met Roelof Zaagsma, N.H., Vst 2 apr 1855 uit Koudum, dv Hendrik R, en Tjalkje ... ; BS ovl 1875; bev.reg. Ha181 wijk F-189, wijk H-183


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2347Zuiderstraat H-228 Jurjen Posthumus c.u.woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4500Zuiderstraat 12 (H-227)Dirk Albertsmawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zuiderstraat 12F. Overzetbakker


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr.Wouda's Brood-, Koek- en Banketbakk.309


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr.Wouda's Brood-, Koek- en Banketbakk.309


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zuiderstraat 12T. (Taeke) Wouda


2023
0.073793888092041


  terug