Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   Zuiderhaven 18-0258-0258-025C-195C-190


Naastliggers vanZuiderhaven 1
ten oostenPrinsenstraat 4
ten zuidende Prinsensteeg


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0014va van 8 jun 1662 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 1Noorderhaven pakhuis verdeeld in 3 delen510‑00‑00 ggoverig gedeelte van het pakhuis genaamd het Cuipershuis groot 47 x 26 voet
koper provisioneelJan Pieters havenmeesterhet Kuipershuis
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenPrinsensteeg [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde stad Harlingen


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 8, fol. 2vZuiderhaven 1Jan Pieters, havenmeesterf. 3000-00-00


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0252v van 7 jan 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 1oudZuiderhaven NZ [staat: havenbrug OZ]374‑00‑00 gg7/24 (1/4 + 1/24) huis genaamd de Drie Hoefijssers
koperoud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh de Drie Hoefijzers
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 cg
huurder voorhuisTjacko Luppes c.u.herbergier145‑00‑00 gg
huurder achterhuisWytso Stevens c.u.havenmeester
naastligger ten oostenhet huis van Claes Minnes blokmaker
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten westenoude buitenhaven [staat: straat]
naastligger ten noordenoude buitenhaven [staat: straat]
verkoper q.q.dr. Sybrandus Bechius, crediteur
verkoper q.q.Sybrandus Feytema, crediteur
verkoper q.q.Joris Symons Hiddema, crediteuren van
verkoperde boedel van wijlen Pyter Joris Piphron, gehuwd metkoopman
verkoperwijlen Doedtie Ages
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBartel Kleissen Lantingh, oud burgemeester, koopt 6/24 en 1/24 van het huis de drie hoefijzers ten oosten van de Havenbrug. Het voorhuis wordt gehuurd door herbergiers Tjalcke Luppes c.u., het achterhuis door havenmeester Wytse Stevens c.u. Ten O. blokmaker Claes Minnes [Blok], ten W., Z. en N. de straten. Grondpacht 6 cg. Gekocht van (dr. Sybrandus Bechius, Sybrand Feytema en Joris Symons Hiddema, de crediteuren van) wl. Pyter Joris Piphron x Doedtie Ages voor 374 gg.


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0299r van 1 dec 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 1Noorderhaven bij de kettingsbrugge tegenover de opslag met de kais gereghtigheidt1000‑00‑00 ggpakhuis
koperPyter Wybes, gehuwd metmr. bakker
koperAntje Clases
naastligger ten oostenhet huis van de erfgenamen van wijlen Jan Cornelis kompasmaker
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Pyters havenmeester
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperburgemeester Ziricus Nauta
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Wybes, mr. bakker x Antie Claeses koopt een pakhuis c.a. aan de Noorderhaven bij de kettingbrug, tegenover de opslag, met de kay gerechtigheid ten N. zover het pakhuis strekt. Ten O. erven Jan Cornelis, kompasmaker, ten W. Jan Pyters, havenmr., ten Z. een doorgaande steeg, ten N. de Haven. Het pakhuis heeft ook zijn op- en afslag ten N. en Z. De koper moet de westelijke scheidsmuur tussen dit pak huis en dat van erven Jan Pyters samen onderhouden, zoals hij ook met de oostelijke scheidsmuur met erven Jan Cornelis, kompasmaker moet doen. Zie verder de acte. Gekocht van Ziricus Nauta, burgemeester, voor 1000 gg.


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0078r van 13 jan 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 1oudZuiderhaven NZ [staat: op de hoek van de havenbrug]500‑00‑00 cghuis
koperJacobus Corver c.u.de Drie Hoefijzers
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 cg
naastligger ten oostenMinne Claessen
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenPrinsensteeg [staat: straat]
verkoper van 41/72Mayke Hiddema te Leeuwarden
verkoper van 21/72Aaltie Allerts Laquert, weduwe van
verkoper van 21/72wijlen Klinkhamer
verkoper van 10/72de kinderen en erfgenamen van wijlen Cornelis Dirkskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacobus Corver koopt huis 'de 3 Hoefijzers' op de hoek van de havenbrugge. Ten O. Minne Claessen, ten Z., W. en N. de straten. Gekocht van Mayke Hiddema te Leeuwarden voor 41/72 , Aeltie Allerts Laquart wv Klinkhamer voor 21/72, en erven de koopman Cornelis Dirks voor 10/72.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-025Zuiderhaven 1huis
eigenaarPieter Wybes
gebruikerTrijntie Pieters
aanslag huurwaarde04‑16‑00 cg
opmerking[vermeld als 8-024]


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-025Zuiderhaven 1huis
eigenaarPieter Wybes
gebruikerJan Hanzen Heij
aanslag huurwaarde04‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan16‑8‑1720


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0049v van 3 sep 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 1Prinsenstraat WZ [staat: Noorderhaven westeinde bij kettingsbrug]400‑00‑00 cgpakhuis
koperJilles Martens Mesdag makelaar
huurder benedenJan Hansen c.u.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Cornelis Jansen
naastligger ten zuidenPrinsensteeg [niet vermeld]
naastligger ten westenJidtie Dirx
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperPieter Wybes, gehuwd met te Amsterdam
verkoperAntie Claeses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGilles Martens Mesdag, makelaar, koopt een pakhuis c.a. omtrent het westeind van en aan de Noorderhaven bij de kettingbrug, tegenover de opslag aan de kay gerechtigheid ten N., zover het pakhuis zich uitstrekt. Ten O. erven Cornelis Jansen, ten Z. de straat, ten W. Idtie Dirx, ten N. de haven. Met vrije op- en afslag zowel ten Z. als ten N. Zie de onduidelijke acte. Gekocht van Pyter Wybes x Antie Claeses te A`dam, voor 400 gg.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-025Zuiderhaven 1huis
eigenaarMarten Jilles
gebruikerGerrit Stoffels
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0123r van 26 okt 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 1oudZuiderhaven NZ [staat: aan de Havenbrug]1360‑21‑00 gghuis of herberg genaamd de Drie Hoefijzers
koperhet huis of herberg de Drie Hoefijzers Jan Minses Bruinsma, gehuwd metherbergierde Drie Hoefijzers
koperJanneke Cornelis herbergierse
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Minne Clasens blokmaker
naastligger ten noordenPrinsensteeg [staat: straat]
naastligger ten westenstraat
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat]
verkoperMartijntie Corver, gehuwd met
verkoperJan Codercqwijnhandelaar


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-025Zuiderhaven 1huis
eigenaarMarten Gilles
gebruikerCaspar de Haas
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-025Zuiderhaven 1huis
eigenaarwed. Marten Gilles
gebruikerCaspar de Haes
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0214r van 24 mrt 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 1oudbij de Havenbrug2200‑00‑00 cghuis of herberg
koperhuisman Claas Martens te Wirdum de Drie Hoefijzers
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 cg
naastligger ten oostenClaas Minnes Blok koopman
naastligger ten zuidenPrinsensteeg [staat: straat]
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenstraat
verkoperYpe Feykesherbergier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Martens, huisman te Wirdum, koopt huis en herberg 'de Drie Hoefijzers' bij de havenbrug. Ten O. Claas Minnes Blok, ten W., Z. en N. de straten. Gekocht van Ype Feykes, herbergier.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-025Zuiderhaven 1huis
eigenaarMarten Gillis wed.
gebruikerCaspar de Haas wed.
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0178r van 26 nov 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 1Prinsenstraat WZ [staat: Noorderhaven bij de Kettingbrug]450‑00‑00 gggroot huis genaamd Sayen en Baeyen
koperJacob Pyters koopman Zaaien en Baaien
koperBauke Baukes mr. metselaar
huurderEeke Pyters huurder zolang hij leeft40‑00‑00 cg
huurder 1 zolderFolkerdt Backer
naastligger ten oostenSmiths
naastligger ten zuidenPrinsensteeg [staat: straat]
naastligger ten westenEeke Pyters
naastligger ten noordenoude buitenhaven [staat: haven]
verkoper q.q.Gilles Mesdag, administrator overkoopman te Bolsward
verkoperGilles Martens Mesdag
verkoperTettje Martens Mesdag


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-025Zuiderhaven 1huis
eigenaarMarten Gillis wed.
gebruikerCasper de Haas wed.
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0176r van 16 okt 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 1oudZuiderhaven NZ [staat: bij de Havenbrug]2425‑00‑00 cghuis en herberg genaamd de Drie Hoefijzers
koperBeernd Jacobs, gehuwd met te Hoptille onder Hylaard de Drie Hoefijzers
koperRinske Jans Oosterhout te Hoptille onder Hylaard
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 cg
naastligger ten oostenMinne Claazes Blok koopman
naastligger ten zuidenPrinsensteeg [staat: straat]
naastligger ten westenoude buitenhaven [staat: straat]
naastligger ten noordenoude buitenhaven [staat: straat]
verkoper q.q.Pier Michiels, gelastigde vanherbergier
verkoperzijn moeder Acke Feykes, weduwe van
verkoperwijlen Claas Martens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeernd Jacobs x Rinske Jans Oosterhout uit Hoptille onder Hilaard, koopt huis en herberg de drie hoefijzers bij de havenbrug. Ten O. Minne Claases Blok, ten Z., W. en N. de straten. Gekocht van herbergier Pier Michiels, als gelastigde van zijn moeder Acke Feykes wv Claas Martens.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-025Zuiderhaven 1huis en graanzolders
eigenaarJacob Pieters c.s.
gebruikerSimon Fransen
huurwaarde80‑00‑00 cg
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
af: lasten02‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑01‑12 cg


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0088r van 7 dec 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 1oudZuiderhaven NZ [staat: op de hoek bij de Havenbrug]2500‑00‑00 cgherberg waar de Drie Hoefijzers uithangen
koperJan Boomsma, gehuwd metde Drie Hoefijzers
koperSwaantie Jans Holmans
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 cg
huurderJurjen de Groot c.u.
naastligger ten oostenMinne Blok
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenoude buitenhaven [staat: straat]
naastligger ten noordenoude buitenhaven [staat: straat]
verkoperBeernd Jacobs, gehuwd met
verkoperRinske Jans Oosterhout
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Boomsma x Swaantje Jans Holmans koopt herberg de drie hoefijzers op de hoek bij de Havenbrug. Ten O. Minne Blok, ten Z., W. en N. de straat. Gekocht van Beernd Jacobs x Rinske Jans Oosterhout, voor 2500 cg.


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0240r van 2 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione communitatis of ratione societatis, ofwel een protest om reden van mandeligheid. Mandéligheid betekent dat je niet als enige eigenaar bent van het (gehele) verkochte of verwandelde, waardoor de of een mede-eigenaar aanspraak kan maken op eerste koop en zodoende de voorgenomen koop kan verhinderen ('verspieren'). De gezamenlijkheid van het eigendom kan behoorlijk variëren. Een enkele zijmuur die ook de zijmuur van je naastligger is kan al genoeg zijn, maar bijvoorbeeld als erfgenaam met twee broers of zusters ben je ook maar voor een derde eigenaar van het goed. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 1Zuiderhaven NZ [staat: bij de haven bij de Kettingsbrug]750‑00‑00 cghuis genaamd Saayen en Baayen
koper door niaarHenderik Wybes Blok Zaaien en Baaien
geniaarde koperJan Hannema, gehuwd metdistillateur
naastligger ten oostenHendrik Wybes mr. blokmaker
naastligger ten zuidenPrinsensteeg [staat: straat]
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenoude buitenhaven [staat: haven]
verkoperJacob P. Nijboerkoopman
verkoperBauke Baukesmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hannema koopt, na niaar ratione societatis en vicinitatis door Hendrik Wybes Blok, blokmaker, cum patri gesterkt, een huis omtrent de haven bij de kettingbrug, genaamd 'Saayen en Baayen'. Thans in gebruik bij de kopers voor 56 cg. Ten O. Hendrik Wybes, ten Z. en W. de straat, ten N. de Haven. Geen grondpacht. Gekocht van Jacob P. Nijboer en metselaar Bauke Baukes, voor 750 cg. Er wordt verwezen naar het recesboek.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0196v van 20 jun 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 1Zuiderhaven NZ [staat: ten westen van Zaayen en Baayen]750‑00‑00 cghuis
koperJan Hannema koopman
huurderde weduwe van wijlen A. Bolleman
naastligger ten oostenHenderik Wybes Blok blokmaker
naastligger ten zuidenPrinsensteeg [staat: straat]
naastligger ten westenoude buitenhaven [staat: haven]
naastligger ten noordenoude buitenhaven [staat: haven]
verkoperHenderik Wybes Blokblokmaker


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-025Zuiderhaven 1huis
eigenaarJan Hannema
gebruikerHeere Freerks
huurwaarde65‑00‑00 cg
af: sint jacobi schatting02‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑07‑04 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-025 , pag. 161Zuiderhaven 1Hendrik Deurnat 2‑10‑00 cggraanzolders


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-195Zuiderhaven 1Harm Beckmanzie voor overige gegevens Harmanus Beekman; gebruiker van wijk C-195, kastelein; eigenaar is Jan Hannema, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-195Zuiderhaven 1Harmanus Joseph Beekman... B., en Bernardina Pas; BS huw 1812, huw 1813, huw 1814, huw 1818, ovl 1821, ovl 1828; gebruiker wijk C-195, kastelein, de geslnm is dan: BECKMAN, Harm, 1814, wijk ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-195Zuiderhaven 1Jan Hannema... 1814. (GAH204); id. van wijk C-146, gebruiker is P. Gelinde, herbergier, 1814. (GAH204); id. van wijk C-195, gebruiker is Harm. Beckman, kastelein, 1814. (GAH204); id. van wijk E-020, gebruiker is Freerk Hoekstra, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-195Zuiderhaven 1Jan HannemaHarm Beckmankastelein


1821 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 31 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-195Zuiderhaven 1Harmanus Beekman, overleden op 19 oktober 1821kastelein Zayen/ Bayenstraat C 195), man van Riemke Hendriks van Minnema, tapperse (testamentair erfgenaam). Saldo fl. 48,-. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 484Zuiderhaven 1 Sjoerd Hannema zoutziederHarlingenhuis (70 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-195Zuiderhaven 1Henderika de Haan... 1837, huw 1839, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk C-200; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-195; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-195Zuiderhaven 1Lieuwe Sietses Hoog... Kerk HRL 191, BS huw 1839, brfr1864 overlijdens; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, tapper, wijk C-195; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-195NoorderhavenLieuwe S Hoog28 jtapperHarlingenm, protestant, gehuwd
C-195NoorderhavenHenderika de Haan30 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
C-195NoorderhavenDjeuke Terdeus23 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
C-195NoorderhavenJohannes Terdeus8 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
C-195NoorderhavenGosse Terdeus6 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
C-195NoorderhavenMaria Terdeus4 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 484Aan de Haven C-195Elisabeth J. Hannema wed. J. Hanekuijk woonhuis


1864 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 10-08-1864
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 1, HarlingenZuiderhaven 1wed. A.H. de Boercafé Bellevue


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 484Zuiderhaven C-190 IJme O. Faber woonhuis


1893 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 30-10-1893
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 1, HarlingenZuiderhaven 1Jacobus J. Altaverkoop van sterke drank in wijk C-190


1893 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 14 jul 1893
vermeld alsgeschat adresbericht
C-195Zuiderhaven 1Eene huizinge, vroeger koffiehuis nieuw zeeburg bij de Havenbrug. Finaal verkocht op 14 jul 1893 in de Korenbeurs door notaris Kijlstra. Waarop geboden is f. 555.


1894 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 17-08-1894
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 1, HarlingenZuiderhaven 1Lodewijk Tigchelaarverkoop van sterke drank in wijk C-190


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4654Zuiderhaven 1 (C-190)woonhuis


1906 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1997
adresgegevens
Zuiderhaven 1Vergunning tot het houden van een tapperij (Chris Kroon)


1910 - advertentiebron: Harlingen en omstreken : gids met wandelkaartje, Harlingen and environs; uitgeg. door de Vereeniging tot bevo [...] (Wielenga, S.)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 1, HarlingenZuiderhaven 1C. KroonZeezichtcafé-restaurant


1915 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenC. Kroon79Café-Rest. 'Zeezicht'


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenC. Kroon79Café-Rest. 'Zeezicht'


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Zuiderhaven 1 Christiaan Krooncaféhouderf. 1000f. 1100


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenC. Kroon79Café-Rest. "Zeezicht"


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenC. Kroon79Café-Rest. "Zeezicht"


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.C. Kroon79Café-Rest.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.C. Kroon79Café-Rest.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.C. Kroon79Café-Rest.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.C. Kroon79Café-Rest.


1927 - advertentiebron: Vloeiboek voor 1927, Aangeboden door de N.V. Boek- en Muziekhandel v.h. A. Land E [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 1, HarlingenZuiderhaven 1C. KroonZeezichthotel café restaurant


1927 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zuiderhaven 1, HarlingenZuiderhaven 1C. KroonZeezichthotel café restaurant


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 1C. Kroonhotelhouder


1934 - advertentiebron: Officieele Feestgids Harlingen 700 jaar stad, Herdenkingsfeesten 27 augs. tot en met 3 sept. 1934
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 1, HarlingenZuiderhaven 1C. KroonZeezichthotel


1935 - advertentiebron: Gids voor Harlingen, VVV Harlingen
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 1, HarlingenZuiderhaven 1C. KroonZeezichthotel, café, restaurant


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.C. Kroon79Hotel-café-rest.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 1Hotel-Café-Rest. Zeezicht536C. Kroon


1946 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zuiderhaven 1, HarlingenZuiderhaven 1P. MiedemaZeezichthotel café restaurant


1946 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zuiderhaven 1, HarlingenZuiderhaven 1P. MiedemaZeezichthotel café restaurant


1948 - advertentiebron: Zeehaven Harlingen (Wyga, Enne)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 1, HarlingenZuiderhaven 1 Zeezichthotel


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenHotel-Café-Rest. Zeezicht536P. Miedema


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenHotel-Café-Rest. Zeezicht536P. Miedema


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenHotel-Café-Rest. Zeezicht536P. Miedema


1954 - advertentiebron: Handel en Industrie in Harlingen (Wijga, Enne)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 1, HarlingenZuiderhaven 1 Zeezichthotel


1962 - advertentiebron: Wegwijs in Harlingen, plattegrond
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 1, HarlingenZuiderhaven 1 Zeezichthotel


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 1C. (Christiaan) Miedema


1972 - advertentiebron: Harlingen, informatie
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 1, HarlingenZuiderhaven 1 Zeezichthotel  terug