Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van William Boothstraat 35
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerWilliam Boothstraat 352-180 2-211 D-066D-065


Naastliggers vanWilliam Boothstraat 35
ten zuidenWilliam Boothstraat 37
ten westende William Boothstraat
ten noordenWilliam Boothstraat 33


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0212r van 25 mei 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 37, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende proclamant Joucke Annes


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0277r van 22 nov 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 35in de noordijs strekkende voor van de straat tot achter aan het diept205‑00‑00 GGhuis
koperWaatze Sybes, gehuwd met
koperEelck Hannes
verpachter grondClaes Jansen Spaenke 0‑14‑00 CG
floreenrente0‑03‑08 fl
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende verkoper Joucke Anes te Goenga
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordende keet van Saeff Hendricx
verkoperJoucke Anes te Goenga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWaatze Sybes x Eelck Hannes


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0478v van 4 aug 1605 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 35in de nordijs178‑00‑00 GGhuis
koperReyner Jans
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJoucke Annes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenSaeff Hendricks
verkoper q.q.Marten Isbrants
verkoperEelcke Hannes, weduwe van
verkoperwijlen Watse Sybes, met approbatie van
verkoperJarich Gerryts Knijff
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReyner Jans koopt een huis inde noordijs. Ten Z. Joucke Annes, ten N. Saeff Hendricx. Grondpacht 14 st aan de Stad. Gekocht van Marten Isbrants q.q. en hun dochter Eelcke wv Watse Sybes, met toestemming van Jarich Gerryts Knijff, voor 178 GG.


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0026r van 19 nov 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 37, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAlbert Ulckes zoutdrager


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0096r van 2 mrt 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 35William Boothstraat OZ [staat: in de Noordijs oostzijde Zoutsloot]400‑00‑00 GGhuis
koperJeppe Willems, gehuwd met
koperElck Sytses
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenPyter Fransen
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende keet van Jacob Pyters
verkoperAlbert Uulckes, gehuwd met
verkoperTrijntie Ariens


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0104r van 28 apr 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 37, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJeppe Willems


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0108r van 10 nov 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 37, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jeppe Willems


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0222r van 20 feb 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 37, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jeppe Willems


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0380r van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 35William Boothstraat OZ [staat: Zoutsloot bij de Lammert Warnersbrug]250‑00‑00 GG2/3 huis
koper door niaarPhilippus Lucas voor zijn drie kinderen, weduwnaar vankoopman
koper door niaarwijlen Antie Jans
verpachter grondde stad Harlingen2‑02‑00 CG
geniaarde koperRuyrd Sybes Bontekoe c.u.
naastligger ten oostenScheffersplein [staat: diept]
naastligger ten zuidenFeddrick Jeppes
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordende zoutkeet van Philippus Lucas
verkoper van 1/3 [=1/2 van het verkochte]Saepke Ysax Groenewolt, weduwe van
verkoper van 1/3 [=1/2 van het verkochte]wijlen Willem Jeppes
verkoper van 1/3 [=1/2 van het verkochte]Fedderick Jeppesmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRuurd Sybes Bontekoe koopt een huis waarvan hij al 1/3 bezit, op de hoek van Rapenburg. Verder is deze acte identiek met de volgende acte.


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0111r van 9 sep 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 35William Boothstraat OZ [staat: Zoutsloot achter het Noordijs]240‑00‑00 GGhuis en het onderhoud en gebruik van de steeg ten noorden
koperPhilippus Lucas koopman
naastligger ten oostenPhilippus Lucas
naastligger ten zuidenPhilippus Lucas
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenPhilippus Lucas
verkoperDieuke Piebes Agginga, weduwe van
verkoperwijlen ds. Petrus Theodoruspredikant te Warns


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-180William Boothstraat 35keet
eigenaarTiaerd Tiaerdsen
gebruikerTiaerd Tiaerdsen
opmerkingstaat ledigh


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-180William Boothstraat 35keet
eigenaarPieter Tiebbes
huurwaarde200‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde40‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan17‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-180William Boothstraat 35keeth
eigenaarPyter Tjebbes
gebruikerPyter Tjebbes
huurwaarde200‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde33‑06‑08 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-180William Boothstraat 35keet
eigenaarwed. Pieter Tjebbes
gebruikerwed. Pieter Tjebbes
huurwaarde200‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde33‑06‑10 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-180William Boothstraat 35keet
eigenaarwed. Pytter Tjebbes
gebruikerwed. Pytter Tjebbes
huurwaarde200‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde36‑07‑04 CG


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0242v van 16 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 37, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTjebbe Dreyer koopman


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-211, pag. 47William Boothstraat 35D Vellinga2‑00‑00 cgkeet


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-066William Boothstraat 35Frans Willems Leemkoel... zoutkeet ''de Valk'', gebruiker is Anth. ter deus, keetknegt, 1814. (GAH24); id. van wijk D-065 en wijk D-066, pakhuizen, 1814. (204); eigenaar en gebruiker van wijk E-015, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-066William Boothstraat 35F Leemkoel F Leemkoel pakhuis
D-066William Boothstraat 35Oud Adres: Zoutsloot 129


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 751William Boothstraat 35Frans Willems LeemkoolkoopmanHarlingenpakhuis en erf (178 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 751aWilliam Boothstraat 35Frans Willems LeemkoolkoopmanHarlingenhuis (32 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-066William Boothstraat 35Hieke Douwes de Roos... dR, en Antje Dirks Wijngaarden; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1828, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk D-066; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-061; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-066William Boothstraat 35Jan Bos... in 1851, zv Benjamin Antobius B., en Rinske Jans Damast; BS huw 1828, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk D-066; oud 34 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, keetknecht, wijk D-061; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2775Zoutsloot D-066Jan Fontein Tuinhoutwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2775Zoutsloot D-065Jan Fontein Tuinhoutpakhuis


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zoutsloot 129D. Stada819Binnenloods
  terug