Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 90
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 905-0035-0035-003E-003E-003


Naastliggers vanVoorstraat 90
ten oostenVoorstraat 92
ten westenVoorstraat 88
ten noordende Voorstraat


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0084r van 3 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 90Voorstraat ZZ [staat: Suipmarkt naast Boncque Brilspijp]2000‑00‑00 gghuis
koperWytso Beima, gehuwd metkapitein ter zee
koperReinu Tijsses
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
huurderPytter Oenes
huurderSytske vlachster
naastligger ten oostenGrietie Bentes
naastligger ten zuidende tuin van Grietie Bentes
naastligger ten westensteeg waardoor vrij in- en uitgang
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: Boncque Brilspijp]
verkoperde erfgenamen van wijlen Tietske Piers Heemstra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWytse Beima, kapitein ter zee x Reinu Tijsses kopen huis op de Suipmarkt nevens Boncque Brils pijp. Ten O. Grietie Bentes huis, ten Z. Grietie Bentes tuin, ten N. Boncque Brils pijp. Grondpacht 4 cg. aan de Stad. Gekocht van Tietske Piers Heemstra erven voor 2000 gg.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0174v van 30 nov 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 90Voorstraat ZZ1900‑00‑00 gghuis
koperTieerdt Hylckes
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Bente Tieerdts Bonck
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Bente Tieerdts Bonck
naastligger ten westenJancke Tieerdts Modderman
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperWytso Beima c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTieerdt Hylckes koopt huis zz. Voorstraat. Ten O. en Z. erven Bente Tieerdts Bonck, ten W. Jancke Tieerdts modderman, ten N. de straat. Grondpacht 4 cg. Aan de Stad. Gekocht van kapitein Wytse Beima c.u., voor 1900 gg.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0178r van 27 dec 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 90Voorstraat [staat: bij de Boncke Brilspijp]2100‑00‑00 gghuis met een vrije uit- en ingang door de steeg achter en ten westen naast het huis
koperMinse Cornelis lakenkoper
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenhuis en tuin op de Boncke-Brilspijp van de erfgenamen van wijlen Bente Tieerdts Bonck
naastligger ten zuidenhuis en tuin op de Boncke-Brilspijp van de erfgenamen van wijlen Bente Tieerdts Bonck
naastligger ten westensteeg waardoor vrij in- en uitgang
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJancke Tieerdts Modderman
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat]
verkoperTieerd Hylckeskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMinse Cornelis, lakenkoper koopt huis zz. Voorstraat bestaande uit voor- en achterhuis, met een steeg achter, ten westen. Ten O. en Z. erven Bente Tieerdts Boncks huis en tuin, staande op de boncke-brils pijp, ten N. de straat en Jancke Tieerds moddermans huis. Grondpacht 4 cg. aan de Stad. Gekocht van koopman Tieerd Sykkes, voor 2100 GG.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 5, fol. 1rVoorstraat 90Minse Cornelisf. 8000-00-00


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0199v van 9 apr 1675 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 90Voorstraat ZZ [staat: grote suipmerckt]300‑00‑00 cggrondpacht van 4-00-00 cg
koperDoede Hendrix
koperMinse Cornelis
koperGerrit Gouckes
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Minse Cornelis4‑00‑00 cg
bewonerMinse Cornelis
verkoperde stad Harlingen


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-003Voorstraat 90huis
eigenaarRoeloff Lieuwes
gebruikerArjen Robijns
aanslag huurwaarde22‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-003Voorstraat 90huis
eigenaarRoeloff Lieuwes
gebruikerRoeloff Lieuwes
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingstaet ledig


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0070r van 25 feb 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 90Voorstraat ZZ971‑21‑00 gghuis
koper door niaarde heer Romulus Backer J.U.D., gehuwd metsecretaris van Barradeel
geniaarde koperHarmen Jaspers, gehuwd met
geniaarde koperYtie Hessels
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jelle Simens Stijl
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPoppe Dirx
naastligger ten westensteeg waardoor vrij in- en uitgang
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperLijsbeth Minses, gehuwd met
verkoperRoeloff Lieuwes


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0077r van 16 jun 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 90Voorstraat ZZ1506‑00‑00 cghuis
koperSybren Goukes Hingst koopman
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jelle Simens Stijl
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg waardoor vrij in- en uitgang
naastligger ten westenPoppe Dirxs
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperRomulus Backersecretaris van Barradeel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybren Gouckes Hingst koopt een huis zz. Voorstraat. Het achterhuis heeft vrij in- en uitgang in de steeg ten W., naar de straat. Ten O. wd. Jelle Simons Stijl, ten W.? Poppe Dircx, ten N. de straat. Gekocht van secretaris in Barradeel Romulus Cornelius Backer, voor 1506 cg.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-003Voorstraat 90huis
eigenaarwed. Sybren Goukes
gebruikerwed. Sybren Goukes
aanslag huurwaarde11‑13‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-003Voorstraat 90huis
eigenaarSybren Goukes wed.
gebruikerSybren Goukes wed.
aanslag huurwaarde11‑13‑06 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-003Voorstraat 90huis
eigenaarwed. Sybren Goukes
gebruikerwed. Sybren Goukes
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
5-003, fol. 80rVoorstraat 90Dirk Hendriks cum uxore, bestaande uit 3 volwassenen en 3 kinderenbakker, mr.37:11:00 cg6:5:00 cgbestaet reedelijk


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
5-003, fol. 80rVoorstraat 90Gouke Sybrens Hingst cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en 2 kinderenlaekenkooper56:1:00 cg9:7:00 cgbestaet wel


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0211r van 19 mrt 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 90Voorstraat ZZ [staat: Zuivelmarkt]1400‑14‑00 gghuis
koperJanke Poppes, weduwe van
erflaterwijlen Hendrik Harmensmr. bakker
huurderGouke Sybrens Hingst c.u.koopman90‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJelle Stijl koopman
naastligger ten zuidenJanke Poppes
naastligger ten westenJanke Poppes
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenJanke Poppes
verkoperHessel Sybrens Hingstmr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJanke Poppes wv mr. bakker Hendrik Harmens, koopt deftige en wel ter neering staende huisinge c.a. op de Zuivelmarkt, bewoond als huurders door de koopman Gouke Sybrens Hingst c.u. voor 90 cg. per jaar. Het achterhuis heeft vrije in- en uitgang door de steeg ten westen. Ten O. koopman Jelle Stijl, ten W., Z. en N. de koperse. Geen grondpacht. Gekocht van mr. bontwever Hessel Sybrens Hingst, voor 1400 gg. 14 st.


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0177r van 20 okt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 90Voorstraat ZZ [staat: Zuivelmarkt]630‑00‑00 gghuis
koperAefke Gerbens, weduwe van
erflaterwijlen Ulbe Jans Menalda
huurderRuird Pyters c.u.
naastligger ten oostenJelle Stijl
naastligger ten zuidenJelle Stijl
naastligger ten westende weduwe van wijlen Hendrik Harmens mr. bakker
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat en pijp]
verkoperJanke Poppes, weduwe van
erflaterwijlen Hendrik Harmensmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAefke Gerbens wv Ulbe Jans Menalda koopt een huis op de Suivelmerkt, nu gehuurd door Ruird Pyters c.u. Ten O. en Z. Jelle Stijl, ten W. de verkoperse, ten N. de straat en pijp. Geen grondpacht. Gekocht van Janke Poppes wv mr. bakker Hendrik Harmens, voor 630 GG.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-003Voorstraat 90huis
eigenaarDirk Hendriks
gebruikerRuird Pyters
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-003Voorstraat 90huis
eigenaarDirk Hendriks
gebruikerRuird Pyters
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0213r van 2 jun 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 90Voorstraat ZZ [staat: Zuivelmarkt]1925‑00‑00 cghuis
koperWillem de Boer, gehuwd metkoopman
koperGeeske Freedriks
huurder voor 10 jarenN. N. 75‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJelle Stijl
naastligger ten zuidenJelle Stijl
naastligger ten westenPoppe Eekes Menalda
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat en pijp]
verkoperWypkjen Ulbes Menalda, gehuwd met
verkoperHarmen Hessels Wildatrekveerschipper


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-003Voorstraat 90huis
eigenaarWillem de Boer
gebruikerWillem de Boer
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-003Voorstraat 90huis
eigenaarWillem de Boer
gebruikerWillem de Boer
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0112v van 21 okt 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 90Voorstraat ZZ [staat: Zuivelmarkt]3300‑00‑00 cghuis
koperThomas Westerhuis, gehuwd met
koperIdske Dirks
naastligger ten oostendr. S. Stijl
naastligger ten zuidendr. S. Stijl
naastligger ten westenGeeske Freerks de Groot, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Willem de Boer koopman
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat]
verkoperGeeske Freerks de Groot, weduwe van
verkoperwijlen Willem de Boerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaThomas Westerhuis x Idske Dirks kopen een huis op de Zuivelmarkt, bewoond door de verkoperse. Bij de koop zijn inbegrepen waaronder de drie hoekbufetten, toonbank, losse planken in de winkel, evenaar met schalen, snuifpotten, tabaksbakken en de voetbanken waarop de theebussen staan. Ten O. en Z. dr. S. Stijl, ten W. de verkoperse, ten N. de straat. Geen grondpacht. Gekocht van Geeske Freerks de Groot wv koopman Willem de Boer, voor 3300 CG.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-003 , pag. 103Voorstraat 90Thomas Westerhuis 5‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-003Voorstraat 90Thomas Westerhuis... dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, ovl 1842, ovl 1851, ovl 1852; eigenaar en gebruiker van wijk E-003, koopman, 1814. (GAH204); T.W. ende Idske Dirks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jelle ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-003Voorstraat 90T WesterhuisT Westerhuiskoopman


1816 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 138 van 2 okt 1816
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-003Voorstraat 90finale toewijzingfl. 1166huis en de kruidenierswinkel E-003
 
verkoperThomas Westerhuis
verkoperIdske Dirks
koperAnton Lupke
koperAgatha Paulus de Boer


1821 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 39 van 21 mrt 1821
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-003Voorstraat 90koopaktefl. 1500huis en de kruidenierswinkel E-003
 
verkoperPaulus Gerrits de Boer
koperGeert Jans Wolthuis (te Sneek)
koperJetske Jacobs Feenstra (te Sneek)


1824 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 60 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-003Voorstraat 90Jacob Geerts Wolthuis, overleden op 2 juni 1824zoon van Geert Jans Wolthuis, mr. bakker (Voorstraat E 3) en Jetske Jacobs Feenstra, broer van minderjarige Jan Geerts Wolthuis. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 285 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-003Voorstraat 90Jetske Jacobus Feenstra, overleden op 11 augustus 1826vrouw van Geert J. Wolthuis, bakker Voorstraat E 3, moeder van minderjarige Janen Dieuwke Geerts Wolthuis. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1002Voorstraat 90 Geert Wolthuis bakkerHarlingenhuis en erf (114 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-003Voorstraat 90Tjerk Zwanenburg... wijk H-026, 147, supp wijk H-304; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koek- en banketbakker, wijk E-003 ... (alles)


1839 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1002Voorstraat 90 Geert WolthuisHarlingende gevel van het huis verfraaid


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-003VoorstraatTjerk J Zwanenburg29 jkoek en banketbakkerHarlingenm, protestant, gehuwd
E-003VoorstraatTeerdske R Tuininga22 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-003VoorstraatJan Zwanenburg9 mHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-003VoorstraatAafke de Groot21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1002Voorstraat E-003Douwe Haan woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3252Voorstraat E-003 Douwe Stuur woonhuis


1898 - bezwaarschriftenbron: proefschrift "Het Bezwaar" van Theo J. Dijkstra, 2006
geschat adresnaamonderzoeksgevalomschrijving
Voorstraat 90aL. de Boer2vellenbloterij


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3252Voorstraat 90 (E-003)Theodor Stindwoonhuis


1917 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 11-02-1917
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 90, HarlingenVoorstraat 90C. Berndeslingeries, jaegerartikelen enz.


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstraat 90aL.B. de Boer110huidenzouterij, vellenblooterij en wolhandel


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 90aL.B. de Boer110Huidenzouterij, vellenblooterij en wolhandel


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 90aL.B. de Boer110Huidenzouterij, vellenblooterij en wolhandel


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 90aL.B. de Boer110Huidenzouterij, vellenblooterij en wolh.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 90aL.B. de Boer110Huidenzouterij, vellenblooterij en wolh.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 90aL.B. de Boer110Huidenzouterij, vellenblooterij en wolh.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 90aL.B. de Boer110Huidenzouterij, vellenblooterij en wolh.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 90L. de Boerkoopman en vellenblooter


1934 - advertentiebron: Officieele Feestgids Harlingen 700 jaar stad, Herdenkingsfeesten 27 augs. tot en met 3 sept. 1934
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 90, HarlingenVoorstraat 90H. & L. Heegerdameskleeding


1935 - advertentiebron: Gids voor Harlingen, VVV Harlingen
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 90, HarlingenVoorstraat 90H. en L. HeegerHeegerbetere dameskleeding


1936 - advertentiebron: Vrijheid Daagt, de, Historisch spel in twee bedrijven (Postema, D.A.)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 90, HarlingenVoorstraat 90H. en L. Heegerdameskleeding


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 90rijksmonument 20743


2001 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 8630Voorstraat 90


onbekend - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 90, HarlingenVoorstraat 90H. & L. Heegermanufacturen, confectie  terug