Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 85
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 857-0197-0207-017C-071C-065


Naastliggers vanVoorstraat 85
ten oostenVoorstraat 87
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 83


aangrenzende stegen
adresheeft
Voorstraat 85Gortmakersteeg ten westen


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0077r van 22 mrt 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 85Voorstraat NZ3218‑00‑00 gghuis met o.a. keershuis en nog een huis waarin een oliemolen
koperTrijntie Pytters, weduwe van
koperwijlen Jelle Annes
verpachter grondde stad Harlingen1‑01‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis van Focco Heemstra0‑14‑00 cg
naastligger ten oostenhet huis ten oosten, van de heer Focco Heemstra
naastligger ten zuiden [staat: westen]Voorstraat
naastligger ten westensteeg oostwaarts naar de Vioolsteeg [staat: Vooltiesteeg] waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westenAbraham Pytters Bontekoe
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSipke Jansen c.u.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0114r van 5 okt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 85Voorstraat NZ2900‑00‑00 gghuis, loods, plaats, oliemolen, schuur en een steeg ten westen
koperJan Clasen Wynia, gehuwd met
koperGrietie Lieuwes
verpachter grondde stad Harlingen1‑01‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis ten oosten, van dr. Heslinga c.u.0‑14‑00 cg
toehaakeen gouden ducaton voor het kind van Anne Jelles Stijl (zo genoemd naar de vader van de verkoper)
naastligger ten oostendr. Heslinga c.u.
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Abraham Bontekoe
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSioerd Jelles Stijl [staat: Stil]


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 7, fol. 2vVoorstraat 85Grietje Lieuwesf. 3000-00-00


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0170v van 9 okt 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 85Voorstraat NZ17‑18‑00 cggrondpacht van 0-14-00 cg
koperJetse Jelles Stijl mr. zeilmaker
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Grietie Lieuwes0‑14‑00 cg
bewonerPieter Klinckhamermr. zilversmid
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde stad Harlingen


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0207r van 26 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 85Voorstraat NZ3150‑00‑00 cghuis
koperGerrit Wybes, gehuwd metzoutkoper
koperTrijntie Jans
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 cg
huurderN. N. 120‑00‑00 cg
naastligger ten oostenEwert Claasen Oosterbaen koopman
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenvroedsman Tjeerd Innes
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Doedtie Lieuwes, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Lieuwe Esgesgrootschipper
verkoper van 1/2Wybe Feddrix Kalf n.u., erfgenamen ab intestato vanmr. brouwer
erflaterwijlen Grietie Lieuwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Wybes x Trijntje Jans koopt huis met pakhuis erachter, nz. Voorstraat, met een steeg ten W. Ten O. Evert Claasen Oosterbaan, ten W. Tjeerd Innes, ten Z. de Voorstraat. Met vrije uitgang door de steeg strekkende oostwaarts naar de Vooltjessteeg. Gekocht van Doedtie Lieuwes wv Lieuwe Esges, voor de 1/2 en Wybe Feddrix Kalf voor de andere 1/2, als erven van Grietie Lieuwes.


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0147v van 15 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 85Voorstraat NZ2130‑00‑00 gghuis en hof met achter in de tuin een woonkeuken en paardenstal
koperEwert Clasen Oosterbaan, gehuwd met
koperNeeltie Minses
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 cg
naastligger ten oostenEwert Clasen Oosterbaan c.u.
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenvroedsman Innema
verkoper q.q.Poppe Dirx, curator overmr. bakker
verkoper van 5/6Wybe Gerrits, zoon van
verkoper q.q.wijlen Gerrit Wybeszoutzieder
verkoper van 1/6Gepke Gijsberts, gehuwd met
verkoper van 1/6Sybe Otteszoutzieder
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Clasen Oosterbaan x Neeltie Minses koopt een huis met een hof erachter, nz. Voorstraat. Ten O. de koper, ten W. de vroedsman Sinnema, ten Z. die straat. Met beschrijving. Er is een steeg achter, die oostwaarts uitkomt in de Vooltjessteeg. Gekocht van (mr. bakker Poppe Dirx, namens) zoutzieder Gerrit Wybes voor 5/6, en Gepke Gijsberts x zoutzieder Sybe Ottes [Salverda] voor 1/6, voor 2130 gg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-019Voorstraat 85huis
eigenaarEwert Claessen
gebruikerSybe Ottes
aanslag huurwaarde20‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-019Voorstraat 85huis
eigenaarEwert Claessen
gebruikerSybe Ottes
aanslag huurwaarde20‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan31‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-019Voorstraat 85huis
eigenaarEwert Clasen
gebruikerSybe Ottes
aanslag huurwaarde16‑13‑00 cg


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0131v van 10 okt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 85Voorstraat NZ [staat: Appelmarkt]1860‑00‑00 gghuis, tuin
koperFoekjen Everts Oosterbaan
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 cg
huurderSybe Ottes koopman
naastligger ten oostenFoekjen Everts Oosterbaan
naastligger ten zuidenVoorstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHarmen Jaspers
naastligger ten noordenFroukjen Symons
verkoper q.q.Wytse Talma voor zijn minderjarige kinderen, pregnantste crediteur van zijn schoonvaderkoopman
verkoperwijlen Evert Clasen Oosterbaan
verkoper q.q.Reyer Arjens Mahui, hypothecaire crediteurkoopman
verkoper q.q.Feddrik Ayses Mahui, hypothecaire crediteurkoopman
verkoper q.q.vroedsman Lolke Jaerigs Westra, hypothecaire crediteuren van
verkoperwijlen Evert Clasen Oosterbaan
verkoperwijlen Grietje Everts Oosterbaan
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFoekje Everts Oosterbaan koopt een 1/2 huis op de Appelmarkt. Gekocht van Wytse Talma als crediteur van wl. Claes Everts Oosterbaan.


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0018v van 10 jun 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 85Voorstraat NZ op de Appelmarkt1485‑00‑00 gghuis
koper door niaarTrijntie Oosterbaan meerderjarige ongehuwde dochter
koper door niaarYtie Oosterbaan meerderjarige ongehuwde dochter
koper q.q.Claas Everts Oosterbaan, curator overkoopman
koper door niaarGertie Everts Oosterbaan
geniaarde koperburgerhopman Sibout Bumamr. zilversmid
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 cg
huurderHaye Gerkes c.u.105‑00‑00 cg
naastligger ten oostenhet huis van verkoper Foekjen Everts Oosterbaan
naastligger ten zuidenVoorstraat [staat straat]
naastligger ten westenDirk Huigens koopman
naastligger ten westenJohannis Foekes
naastligger ten noordende tuin van de verkoper Foekjen Everts Oosterbaan
verkoperFoekjen Everts Oosterbaan meerderjarige vrijster


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-020Voorstraat 85huis
eigenaarEvert Clasen erven
gebruikerEvert Clasen erven
aanslag huurwaarde15‑16‑10 cg
grondpacht aan Foekjen Stijl
grondpacht00‑14‑00 cg
aanslag grondpacht00‑02‑12 cg


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0002v van 18 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 85Voorstraat NZ op de Appelmarkt2634‑00‑00 cghuis en tuintje
koperOtte Sybes Salverda, gehuwd metkoopman
koperLijsbeth Jans Trompetter
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 cg
naastligger ten oostenFoekjen Everts Oosterbaan
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenDirk Huigens
naastligger ten noordenFoekjen Everts Oosterbaan
verkoper van 1/3ongehuwde vrijster Yttie Everts Oosterbaan
verkoper van 1/3ongehuwde vrijster Trijntie Everts Oosterbaan
verkoper van 1/3Geertie Everts Oosterbaan, gehuwd met
verkoper van 1/3Evert Hanekuikkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOtte Sybes Salverda, koopman, x Lijsbeth Jans Trompetter kopen een huis en tuintje aan de Voorstraat op de Appelmarkt. Ten O. en N. Foekje Everts Oosterbaan, ten Z. de straat, ten W. koopman Dirk Hugens. Grondpacht 7 st aan de Stad. Gekocht van yttie em Trijntie Everts Oosterbaan, ongehuwde vrijsters, voor 2/3, en van hun zuster Geertie Everts Oosterbaan x koopman Evert Hanekuik voor 1/3, voor 2634 CG.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-020Voorstraat 85huis
eigenaarOtte Sybes Salverda
gebruikerOtte Sybes Salverda
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
7-020, fol. 119vVoorstraat 85Otte Sybes cum uxore, bestaande uit 4 volwassenen en 1 kindwolkammer, mr.84:0:00 cg14:0:00 cgbestaet wel


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-020Voorstraat 85huis
eigenaarOtte Sybes Salverda
gebruikerOtte Sybes Salverda
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0162v van 22 okt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 85achterVoorstraat op de Appelmarkt achter de huizen van kopers en verkopers500‑00‑00 cgtuin van 48 bij 19 houtvoeten breed
koperOtte Sybes Salverda, gehuwd metmr. wolkammer
koperLijsbeth Jans Trompetter
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAbraham Israel, gehuwd metjoods koopman
verkoperDebora Israel
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Otte Sybes Salverda, mr. wolkammer x Lijsbeth Jans Trompetter koopt een gedeelte tuin achter de huizen van koper en verkoper, nz. Voorstraat op de Appelmarkt. Gekocht van Abraham Israel, Joods koopman x Debora Israel, voor 500 cg.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-020Voorstraat 85huis
eigenaarOtte Sybes Salverda
gebruikerOtte Sybes Salverda
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-017Voorstraat 85huis, ververij en pakhuis
eigenaarO. S. Salverda
gebruikerSybe Ottes
huurwaarde100‑00‑00 cg
af: lasten07‑05‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑17‑04 cg


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0002r van 27 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 85Appelmarkt tussen de Katterugs- en Kerkstraatspijpen2500‑00‑00 gghuis, tuin en pakhuis
koper door niaarLoerdske Rintjes, weduwe van
koper door niaarwijlen Johannes Tjebbes van der Meulen
geniaarde koperJan Heeres, broer vankoopman
geniaarde koperAlbert Heereskoopman
huurderde weduwe van wijlen Sybe Ottes Salverda koopman
naastligger ten oostenJarig van der Ley koopman
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenElske Janes van Slooten
naastligger ten westenJan Heeres koopman
naastligger ten westenAlbert Heeres koopman
naastligger ten noordenJarig van der Ley koopman
verkoperOtte Sybes Salverdakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLuurdske Rintjes wv Johannes Tjebbes v.d. Meulen koopt, na niaer ratione sanguinis tegen Jan- en Albert Heeres, een huis, tuin en pakhuis op de Appelmarkt, nz. Voorstraat tussen Katrugs- en Kerkstraatspijpen. Ten O. en N. Jarig v.d. Ley, ten Z. de Voorstraat, ten W. Elske Janes van Slooten. Gekocht van Otte Sybes Salverda, voor 2500 gg.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-017Voorstraat 85huis
eigenaarJohannes Tjebbes wed.
gebruikerJohannes Tjebbes wed.
aanslag huurwaarde14‑10‑14 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-017 , pag. 143Voorstraat 85Tjebbe van der Meulen 6‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-071Voorstraat 85Martinus Gerbrandus Pettinga... hu, huw 1815, huw 1822, huw 1827, huw 1836, ovl 1847, regattdv18 26-93; eigenaar en gebruiker van wijk C-071, grutter, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-076; gebruiker Bouwe Jacobs wed., winkeliersche, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-071Voorstraat 85M PettingaM Pettingagrutter


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 657Voorstraat 85 Martinus Pettinga grutterHarlingenhuis en erf (280 m²)


1838 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 38 van 15 sep 1838
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-071Voorstraat 85koopaktefl. 4500huis met grutterij c.a. aan de noordzijde van de Voorstraat C-071 en pakhuis C-089
 
verkoperDavid Matthijs Mass
koperJan Jans Jaspers (gehuwd met Akke Bartels Agema)
cessionarisLuetske Tjebbes van der Meulen (gehuwd met Martinus Gerbrandus Pettinga)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-071Voorstraat 85Sytske van der Zeeoud 28 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk C-071; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-071VoorstraatJan Jaspers27 jgrutterZwolm, protestant, gehuwd
C-071VoorstraatAukje Agema26 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-071VoorstraatJelle Jaspers31 wHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-071VoorstraatSytske van der Zee28 jMakkumv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 100 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-071Voorstraat 85Jan Jaspers, overleden op 18 juni 184632 jr, geboren Zwolle 18/8/1813, overleden Voorstraat C 71, grutter, man van Akke Agema, vader van minderjarige Jelle, Jan, Bartel en Aaltje Jans Jaspers. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 657Voorstraat C-071Henricus IJzendijk woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 657Voorstraat C-065 Aukje B. Agema wed. A. Clewitswoonhuis


1898 - advertentiebron: Programma van de feestelijkheden te Harlingen op maandag 5 en dinsdag 6 september 1898, ter gelegenheid van de troonsbestijging van H.M. Wilhelmina [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 85, HarlingenVoorstraat 85Focke S. Kleintheehandel, koffiebranderij


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 657Voorstraat 85 (C-065)Fokke Sakes Kleinwoonhuis


1906 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Focke S. Klein27Theehandelaar


1910 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Focke S. Klein27Theehandelaar


1913 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Focke S. Klein27Theehandel


1915 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
VoorstraatFocke S. Klein27theehandel


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
VoorstraatFocke S. Klein27theehandel


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Voorstraat 85 Aafke Kleinwinkelbediendef. 800f. 1000


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
VoorstraatFocke S. Klein27Theehandel


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
VoorstraatFocke S. Klein27Theehandel


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Focke S. Klein27Theeh.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Focke S. Klein27Theeh.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Focke S. Klein27Theeh.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Focke S. Klein27Theeh.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 85aW. le Noblebouwkundig opzichter


1934 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 04-09-1934
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 85, HarlingenVoorstraat 85Focke S. Kleintheehandel


1934 - advertentiebron: Officieele Feestgids Harlingen 700 jaar stad, Herdenkingsfeesten 27 augs. tot en met 3 sept. 1934
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 85, HarlingenVoorstraat 85Focke S. Kleinkoffie en thee


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Focke S. Klein27Theeh.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Focke S. Klein453Theeh.


1941 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1993
adresgegevens
Voorstraat 85nov: Banketbakkerij Janzen Brouwersstraat welke bij het bombardement grotendeels verwoest werd, werd tijdelijk ondergebracht in de theewinkel van de heer F.S. Klein Voorstraat 85


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.K. Koopmans830Het Handwerkhuis


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.K. Koopmans830Het Handwerkhuis


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.K. Koopmans830Het Handwerkhuis


1960 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 85, HarlingenVoorstraat 85K. KoopmansHandwerkhuis, het


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 85K. (Klaas) Koopmans


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 85rijksmonument 20701


1996 - advertentiebron: Oud Harlingen, Elfde jaargang (Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 85, HarlingenVoorstraat 85Focke S. Kleinthee en koffie  terug