Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 84
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 845-0065-0065-005E-006E-006


Naastliggers vanVoorstraat 84
ten oostenVoorstraat 86
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 82
ten noordende Voorstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Voorstraat 84naamloze steeg ten westen


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0010r van 3 dec 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 84achterVoorstraat ZZ [staat: op of bij de Buttermarkt recht achter het huis van de weduwe van Aucke Willems]0‑00‑00 cgkamer, weefwinkel en ledige plaats ten zuiden
koperN. N.
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenhet huis van burgemeester Pier Foeckes
naastligger ten zuidenEgbert Lourens
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen Aucke Willems kuiper
verkoperDieucke Steffens, weduwe van en voogd van haar kinderen bij
verkoperwijlen Willem Hendricks de Bode


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0013r van 21 jan 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 84achterVoorstraat ZZ [staat: Buttermarkt recht achter het huis van wijlen Aucke Willems]250‑00‑00 ggkamer, weefwinkel en ledige plaats
koper provisioneelWillem Auckes kuiper
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noorden*wijlen Aucke Willems kuiper
verkoperde weduwe en erfgenamen van wijlen Willem Hendricks de Bode
eerdere samenvatting door Yde Elsinga62-94 Wordt geveild een kamer, weefwinkel en ledige plaats op de Buttermerckt, achter wijlen Aucke Willems, kuipers' huis. Zoals onlangs bij decreet verkocht ten verzoek van weduwe en erfgenamen van Willem Hendricks de Bode verkocht aan Willem Auckes voor 250 gg.


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0148v van 7 jun 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 84achterVoorstraat ZZ [staat: Suypmaerckt]gedeelte van een huis
koper provisioneelburgemeester N. N.
verkoper q.q.Albert Harmens, curator over
verkoperde vijf nagelaten weeskinderen van Willem Auckes, gehuwd met
verkoperwijlen Inte Ariens


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0153v van 29 nov 1634 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 84Voorstraat ZZ [staat: Suypmaerckt]775‑00‑00 gg1/2 huis
koperJoucke Symens, gehuwd met
koperJetscke Auckes
naastligger ten oostende weduwe van wijlen oud burgemeester Pier Foeckes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Hendrick Willems
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTisch Liuues, weduwe van
verkoperwijlen Aucke Willems


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0219v van 2 jan 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 84Voorstraat ZZ [niet vermeld]3100‑00‑00 gghuis van twee woningen onder een dak, met een kamer en loods daarachter het medegebruik van de steeg ten oosten
koper van 1/2Doede Hendrix c.u.
koper van 1/2 door niaar ratione vicinitatisburgervaandrig Willem Hendricks
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Pier Foeckes
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Hans Pieters
naastligger ten westende weduwe van wijlen Hendrick Willems
naastligger ten noordenVoorstraat of Suupmarkt
verkoperJoucke Symenskoopman te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoede Hendricks koopt een huis van 2 woningen onder 1 dak met een camer en loods erachter en medegebruik v.d. steeg ten oosten. Ten O. wd. Pier Foeckes, ten Z. erven Hinne Pieters, ten W. wd. Hendrick Willems, ten N. de Voorstraat of Suipmarkt. Gekocht van koopman Joucke Symens te Leeuwarden, voor 3100 gg.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 5, fol. 1vVoorstraat 84Doede Hendrix, bakkerf. 11000-00-00
kwartier 5, fol. 1vVoorstraat 84Grietie Hendrixf. 2000-00-00


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-006Voorstraat 84huis
eigenaarSeerp Doedes wed.
gebruikerSeerp Doedes wed.
huurwaarde50‑00‑00 cg
gebruikerHelena de Vries
huurwaarde42‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-006Voorstraat 84huis
eigenaarSeerp Doedes wed.
gebruikerSeerp Doedes wed.
gebruiker50 0 0
gebruikerHelena de Vries
gebruiker42 0 0
aanslag huurwaarde18‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan3‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-006Voorstraat 84huis
eigenaarwed. Seerp Doedes
gebruikerwed. Seerp Doedes
aanslag huurwaarde15‑06‑08 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-006Voorstraat 84huis
eigenaarBaukjen Seerps
gebruikerBaukjen Seerps
gebruikerJoseph Norden
aanslag huurwaarde15‑06‑10 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-006Voorstraat 84huis
eigenaarBaukjen Sjerps
gebruikercontrarollr. van Dalsen
aanslag huurwaarde14‑10‑14 cg
gebruikerDouwe Pytters
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
5-006, fol. 80rVoorstraat 84van Dalsen , bestaande uit 3 volwassenen en 1 kindcontrarolleur96:15:00 cg16:2:00 cgbestaet wel


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
5-006, fol. 80vVoorstraat 84Douwe Pieters cum uxore, hieronder twee slaepers, bestaande uit 5 volwassenen en 0 kinderentrekschipper en schoenmaker26:0:00 cg4:6:00 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-006Voorstraat 84huis
eigenaarBaukje Seerps
gebruikerYmkje Piebes
huurwaarde81‑00‑00 cg
gebruikerDouwe Pyters
huurwaarde40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde21‑19‑14 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-006Voorstraat 84huis
eigenaarBaukje Seerps
gebruikerYmkje Piebes
huurwaarde81‑00‑00 cg
gebruikerDouwe Pyters
huurwaarde40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde21‑19‑14 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-005Voorstraat 84huis
eigenaarJetze Roorda
gebruikerUlrich Hofman
gebruikerJohannes Homberg
huurwaarde70‑00‑00 cg
gebruikerSalomon Cohen
huurwaarde48‑00‑00 cg
huurwaarde totaal118‑00‑00 cg
af: lasten08‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde20‑00‑00 cg


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0134v van 17 jul 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 84Voorstraat ZZ [staat: Suupmarkt]1600‑00‑00 gghuis met daarnaast een woning onder een dak
koper van 1/2 door niaar ratione sanguinisSierk Laquart, en zijn broer
koper van 1/2 door niaar ratione sanguinisPetrus Laquart
geniaarde koperLoetske Rintjes, weduwe van
geniaarde koperwijlen Johannes Tjebbes
huurder achterJohannes Homberg c.u.27‑00‑00 cg
huurderUlrich Hofman 70‑00‑00 cg
huurderSalomon Heimans Cohen 48‑00‑00 cg
naastligger ten oostenPoppe E. Menalda
naastligger ten zuidenYpe
naastligger ten westenvroedsman Tangerman
naastligger ten westenLaquert c.s.
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat]
verkoper q.q.Doede S. Bakker, executeur testamentair van
verkoperwijlen Baukje J. Bakker, weduwe van
verkoperwijlen Jetse Roorda
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSierk- en Petrus Laquart kopen, na niaar ratione sanguinis tegen Loetske Rintjes, een huis en tuintje met een woning ernaast, onder 1 dak, op de Suipmarkt. Ten O. Poppe E. Menalda en anderen, ten W. de vroedsman Frederik Tangerman en de kopers, ten Z. Ype...?, ten N. de straat Gekocht van (Doede Seerps Bakker, als executeur van de nalatenschap van) wl. Baukjen Seerps Bakker wv Jetse Roorda, voor 1600 gg.


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0202v van 7 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 84Voorstraat ZZ op de Zuivelmarkt2520‑00‑00 cghuis en tuin
koperRoelof Hendriks, gehuwd metkoopman
koperTietske Oeges
naastligger ten oostenPoppe Menalda e.a.
naastligger ten zuidenYpe Jetzes*
naastligger ten westenSierk Laquaart
naastligger ten westenPetrus Laquaart
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperSierk Laquaart
verkoperPetrus Laquaart
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRoelof Hendriks x Tiedske Oeges koopt huis en tuin met een woning ernaast, onder een dak, zz. Voorstraat op de Suipmarkt en al deels door de kopers bewoond. Ten O. Poppe Menalda, ten W. de verkoper, ten Z. Ype ...?, ten N. de Voorstraat. Gekocht van de gebroeders Sierk- en Petrus Laquart.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-005Voorstraat 84huis
eigenaarRoelof Hendriks wed.
gebruikerRoelof Hendriks wed.
huurwaarde33‑00‑00 cg
gebruikerWillem Sydses wed.
huurwaarde30‑00‑00 cg
gebruikerSalomon CDohen wed.
huurwaarde48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde20‑03‑10 cg


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0334v van 31 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 84Voorstraat ZZ op de Zuipmarkt wijk E-006 en E-0072000‑00‑00 cghuis en woning onder een dak, tuin
koperBroer Yemes, gehuwd met
koperAukje Faber
voormalig huurderHeere Claases
naastligger ten oostenGeeske Freerks, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Willem de Boer
naastligger ten zuidenSierk Laquart
naastligger ten zuidenPieter Laquart
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Tjeerd Braam
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoper q.q.Taeke S. Stephany, gelastigde vanprocureur fiscaal
verkoperTaeke Althusius te Gaastmeer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBroer Ymes x Aukje Faber koopt huis zz. Voorstraat op de Zuypmarkt, wijk E-006 en 7. Ten Z. S. en P. Laquart, ten N. de straat, ten O. Geeske Freerks wv Willem de Boer, ten W. erven Tjeerd Braam. Gekocht van Taeke Althuisius.


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 334v van jun 1807 , betreft pand E-007 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Voorstraat 84Broer Ymes x Aukje Faber koopt huis zz. Voorstraat op de Zuypmarkt, wijk E-006 en 7. Ten Z. S. en P. Laquart, ten N. de straat, ten O. Geeske Freerks wv Willem de Boer, ten W. erven Tjeerd Braam. Gekocht van Taeke Althuisius.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-005 , pag. 103Voorstraat 84Broer Yemes 8‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-006Voorstraat 84Broer Yemes... goede Justitie zoude verstaan te behooren. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-006Voorstraat 84Broer Yemes Broer Yemes schipper


1820 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7001 aktenr. 250 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-006Voorstraat 84Johannes Th. Georgs Leers, overleden op 13 november 1820Th.=Theodorus, zoon van Georg Coenraad Leers, winkelier (Voorstraat E 6/7) en Saske Dirks, broer van minderjarige Franciscus en Theresia Georgs Leers. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1005Voorstraat 84 Broer Ymes koopmanHarlingenhuis en erven (250 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-006Voorstraat 84Aafke IJsbrands Feenstrahuwt met Paulus Pannebakker; BS ovl 1849; oud 28 jaar, geb Dronrijp en wonende te HRL. 1839, wijk E-006; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-006Voorstraat 84Paulus Pannebakkergeb 1804 HRL, ovl 3 okt 1849 HRL, huwt met Aafke IJsbrands Feenstra, werkman, zv Rimke Martens P, en Trijntje Paulus; BS ovl 1849; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk E-006; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-006Voorstraat 84Willem Klases Langendijk... L, en Trijntje Romkes; BS huw 1834, ovl 1847; oud 28 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk E-006; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-006VoorstraatPaulus Pannebakker34 jkoopmanHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
E-006VoorstraatAafke Feenstra28 jDronrijpgezin 1, v, protestant, gehuwd
E-006VoorstraatIJsbrand Pannebakker4 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-006VoorstraatHarke Pannebakker1 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-006VoorstraatTrijntie Pannebakker1 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-006VoorstraatWillem Langendijk28 jgeenLeeuwardengezin 2, m, rooms katholiek, gehuwd
E-006VoorstraatTjerkje Gebel26 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
E-006VoorstraatSytske Langendijk3 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-006Voorstraat 84Ymkje Tigchelaar, overleden op 15 mei 18405 mnd, overleden Voorstraat E 6. (CzOG nr. 21) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 226 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-006Voorstraat 84Harke Paulus Pannebakker, overleden op 7 oktober 18402 jr, overleden Voorstraat E 6, zoon van Paulus Rimmerts Pannebakker, koopman en Aafke IJsbrands Feenstra, broer van minderjarige Trijntje en IJsbrand Paulus Pannebakker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51021 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 242 en 245 van 13 sep 1843
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-006Voorstraat 84provisionele en finale toewijzingfl. 1480dubbel huis met een achterwoning E-006 en E-007
 
verkoperRinse Abrahams de Ruiter
koperGerben Hendriks Meyer


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-006Voorstraat 84Douwe Siebes Visser... te HRL, zv Siebe Folkerts V, en Antje Douwes van Goor; BS huw 1820, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk E-006; oud 41 jaar, geb Joure(!) en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk E-004; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-006Voorstraat 84Evertje Jacobs van der Linde... en Truitje Blomhof; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1820, huw 1843, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk E-006; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-004; ... (alles)


1852 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49050 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 94 van 28 dec 1852
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-006Voorstraat 84koopaktefl. 2000huis aan de Voorstraat E-006 en E-007
 
verkoperGerrit Jans Kroes
koperLouis Westerman


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1005Voorstraat E-006Elizabeth Hobma woonhuis
Sectie A nr. 1005Voorstraat E-007Elizabeth Hobma woonhuis


1865 - variabron: Jaarboekje voor de Stad Harlingen
adresgegevens
Voorstraat 84Voorstraat wijk E-006, afvaart veerschip op Tjum, Lollum, Wommels, Oosterend: Woensdag 12 uur.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3906Voorstraat E-006 Gerrit Dikmans woonhuis


1898 - advertentiebron: Programma van de feestelijkheden te Harlingen op maandag 5 en dinsdag 6 september 1898, ter gelegenheid van de troonsbestijging van H.M. Wilhelmina [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 84, HarlingenVoorstraat 84F. van der Zwaagdrukkerij, boek-, stads- en handels-


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3906Voorstraat 84 (E-006)Frans van der Zwaag (en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Voorstraat 84 Frans van der Zwaagboekdrukkerf. 2000f. 2500


1919 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 84, HarlingenVoorstraat 84R. Oudeboonhandelsdrukkerij, uitgave nieuwe harlinger courant


1923 - advertentiebron: Inval der Noormannen, de, Vroolijk spel in drie bedrijven (Wielinga, S.)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 84, HarlingenVoorstraat 84R. Oudeboondrukkerij, uitgever harlinger courant


1923 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49138 (notaris Sybe Okkinga) repertoire nr. 372 van 23 nov 1923
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-006Voorstraat 84koopaktefl. 11874huis met erf
 
verkoperCharlotte Kuipers (wv Frans van der Zwaag)
koperRomke Oudeboon


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 84R. Oudeboon135Uitg. N. Harl. Cour.


1925 - advertentiebron: Gids voor Harlingen (Ferwerda, dr. S.)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 84, HarlingenVoorstraat 84R. Oudeboondrukkerij


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 84R. Oudeboon135Uitg. N. Harl. Cour.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 84R. Oudeboonuitgever


1934 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 17-07-1934
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 84, HarlingenVoorstraat 84R. Oudeboondrukkerij


1934 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 17-07-1934
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 84, HarlingenVoorstraat 84R. Oudeboon


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 84R. Oudeboon135Uitg. N. Harl. Cour.


1937 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 84, HarlingenVoorstraat 84R. Oudeboondrukkerij, uitgave van de nieuwe harlinger courant


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 84Nieuwe Harlinger Courant587Uitg. Flevo, v.h. drukkerij R. Oudeboon


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Harlinger Courant587Uitg. Flevo v/h. Drukk. R. Oudeboon


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Harlinger Courant587Uitg. Flevo v/h. Drukk. R. Oudeboon


1954 - advertentiebron: Handel en Industrie in Harlingen (Wijga, Enne)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 84, HarlingenVoorstraat 84 Flevodrukkerij


1955 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 84, HarlingenVoorstraat 84 Flevodrukkerij, uitgave harlinger courant


1955 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 84, HarlingenVoorstraat 84 Flevodrukkerij, uitgave harlinger courant


1959 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 84, HarlingenVoorstraat 84 Flevodrukkerij


1960 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 84, HarlingenVoorstraat 84 Harlinger Courantstreekblad voor Harlingen en omstreken


1962 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 84, HarlingenVoorstraat 84 Harlinger Courantstreekblad voor Harlingen en omstreken


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 84F. (Fokke) Drost


1965 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 84, HarlingenVoorstraat 84 Harlinger Courant, Flevodrukkerij


1972 - advertentiebron: Harlingen, informatie
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 84, HarlingenVoorstraat 84 Harlinger Courant


1983 - bezwaarschriftenbron: proefschrift "Het Bezwaar" van Theo J. Dijkstra, 2006
geschat adresnaamonderzoeksgevalomschrijving
Voorstraat 84H.s. Oswald62aardewerkfabriek/tegelfabriek


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 3906Voorstraat 84gemeentelijk monument14 van 20


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 3906Voorstraat 84  terug