Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 68
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 685-0275-0275-026E-015E-013


Naastliggers vanVoorstraat 68
ten oostenVoorstraat 70
ten zuidenGrote Kerkstraat 9
ten westenVoorstraat 66
ten noordende Voorstraat


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0031v van 6 mrt 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 68Voorstraat ZZ [staat: aan de ZZ van het diept bij de Butterbrug]1702‑00‑00 gghuis
koperHere Douues, gehuwd met
koperGeert Jacobs
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Dekema 2‑02‑00 cg
verpachter grondSyoert Sybolts 0‑14‑00 cg
protesteert vanwege een reversaalburgemeester Saeff Hendricx
naastligger ten oostenburgemeester Saeff Hendricx
naastligger ten zuideneen ledige plaats
naastligger ten westenHaringh Hansen
naastligger ten westenHarmen Willems
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperBotte Broers, gehuwd met
verkoperTrijncke Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHere Douwes x Geert Jacobs kopen een huis zz. Voorstraat bij de Butterbrug. Ten O. burgemeester Saeff Hendrix, ten W. Haringh Hans en Harmen Willems. Grondpacht 2 cg, waarvan 1 1/2 cg voor erven Dekama en Syoert Sybolts 14 st. Gekocht van Botte Broers [Buwama] x Tryncke Cornelis voor 1702 gg.


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0173r van 8 jul 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 68Voorstraat ZZ550‑00‑00 gghuis
koperDierck Hein, gehuwd met te Amsterdam
koperSyntien Jansen, dochter van te Amsterdam
koperJan Samsoms te Amsterdam
verpachter grondde erfgenamen van Syke van Dekama 0‑14‑00 cg
begunstigde van een losbare rentede erfgenamen van Wymmer Wybes te Pietersbierum 5‑21‑00 gg
huurder voor 8 jarenAriaen Ariaens bakker79‑16‑00 cg
naastligger ten oostenHeere Douwes schroer
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHaringh Hansen onder 1 dakschoenmaker
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperHarmen Willems, gehuwd metcremer
verkoperInts Jouckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDerck Hem x Sijntie Jan Samsoms? te Amsterdam kopen een huis zz. Voorstraat. Ten O. scroer [kleermaker] Heere Douwes, ten W. onder een dak schoenmaker Haringh Hans. Grondpacht 14 st aan erven Sijke van Dekema. Tevens belast met 5 GG 21 st losbare renten aan de erven Wymmer Wybes te Pietersbierum. Tevens belast met een huurovereenkomst van 8 jaren met erven Ariaen Ariaens Backer (of bakker). Gekocht van cremer Harmen Willems x Ints Jouckes voor 550 gg.


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0363r van 6 sep 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 68Voorstraat ZZ [niet vermeld]14‑00‑00 gggrondpacht van 0-14-00 cg
koperJelmer Pieters, gehuwd met
koperTyesck Tyepckes Epema
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van wijlen Hero Douues0‑14‑00 cg
naastligger ten oostenoud burgemeester Saeff Hendricks
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westen [staat: zuiden]Haringh Hansen
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperGerryt Auckes, gehuwd metmr. stadstimmerman
verkoperLamcke Wybes


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0070r van 30 apr 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 68Voorstraat ZZ op de Suipmarkt2000‑00‑00 gghuis, plaats en kamers, tot de kamer van Gosleyk Freercks toe
koperTiberius Templair, gehuwd met
verpachter grondde stad Harlingen1‑01‑00 cg
toehaakeen rosenobel
naastligger ten oostenhet huis van Hendrick boendermaker
naastligger ten zuiden*Gosleyk Freercks
naastligger ten westenWatse Ypes
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperTierck Hanses, gehuwd met
verkoperJantien Rienks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTiberius Templar x Leentie Cornelis Olivier koopt huis, plaats en camers zz. Voorstraat op de Suypmarkt, strekkende zuidwaarts tot de camer van Goslyck Freerks. Ten O. boendermaker Hendrik [Saves], ten W. Watse Ypes, ten N. de straat. Grondpacht 21 st. Gekocht van Tierck Hanses x Jantien Rienks voor 2000 gg.


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0101r van 3 mei 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 68Voorstraat ZZ [staat: bij de Butterbrug]3076‑00‑00 cghuis en ledige plaats
koperJan van Lieuwen, gemachtigde vannotaris
koperPieter Franck Scherppenbrandt zijdenlakenkoper te Leiden
koperJan Mayre boekverkoper
naastligger ten oostenEvert Jans brouwer
naastligger ten zuidenN. N. brouwer
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Sybrandt Ryoerts
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperTrijntie Heeros, gehuwd met
verkoperdr. Martino Wybinga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan van Lieuen, notarius publicus, namens zijdenlakenverkoper te Leiden Pieter Franck Scherppenbrandt en boekverkoper Jan Mayre, kopen een huis zz. Buetterbrugh met een ledige paats daar achter. Ten O. brouwer Evert Jans, ten W. wd. en erven Sybrant Ryoerts. Gekocht van Trijntie Heerodr. x dr. Martino Wybinga voor 3026 cg.


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0011r van 15 mei 1636 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 68Voorstraat ZZ op de Zuipmarkt bij de Boterbrug1250‑00‑00 gg1/2 huis
koperJoost van Sandwech te Leiden
naastligger ten oostenEvert Janssen brouwer
naastligger ten zuidenEvert Janssen brouwer
naastligger ten westenRomke Albarts
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkopermr. Pieter Francq van Scharpenbrandt te Leiden


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0034r van 19 mrt 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 68Voorstraat ZZ [staat: bij de Boterbrug]840‑00‑00 gg1/2 huis
koperde heer Jan Maire boekverkoper te Leiden
naastligger ten oostenEvert Janssen brouwer
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRomcke Mosterman
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperJoost van Sandwechkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan [la] Maire, boekverkoper te Leiden, koopt 1/2 huis bij de Boterbrug. Ten O. brouwer Evert Janssen, ten W. Romcke [Alberts] Mosterman. Geen grondpacht genoemd. Gekocht van koopman Joost van Sandwech voor 840 gg.


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0041r van 17 sep 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 68Voorstraat ZZ op de Buttermarkt1600‑00‑00 gghuis met de ledige plaats daar achter
koperDirck Dircks de Groot, gehuwd metkistmaker
koperHylck Tiaardts
toehaakeen rozenobel in specie
naastligger ten oostenEvert Jansen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRomcke Albarts
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperJan la Maireboekverkoper te Leiden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Dircks de Groot, kistmaker x Hylck Tiaardts kopen een huis zz. Voorstraat op de Buttermarkt. Ten O. brouwer Ewert Jansen, ten W. Romcke Albarts. Daarachter een ledige plaats. Geen grondpacht genoemd. Gekocht van boekverkoper te Leiden Jan la Maire voor 1600 gg en een rosenobel in specie.


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0090v van 2 sep 1649 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 68Voorstraat ZZ [staat: op de Suypmerck]225‑00‑00 cggrondpacht van 2-02-00 cg
koperde heer Tiberius Popta, gehuwd met te op Bolta
koperjuffrouw Alegonda van Rhijn
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Dirck Dirx*kistmaker2‑02‑00 cg
verkoperjr. Homme van Camstra c.u. te Menaldum


1649 - rooiboek blz. 15 sub 1bron: Oud Archief gemeente Harlingen, inv.nr. 699, "Rooiboek, 1644"
geschat adresbetrefttekst
Voorstraat 68 Tiberius Templar
Bauck Hendrickx
Goslyck Freerckx
De presiderende Burgemeesteren mette Boumeesteren deser steede, oculare inspectie genomen hebbende ter plaetse contentiues, verstaan dat Tiberius Templar achter sijn huys het nieu aengeleede ofte begonnen gebou sal mogen maken ende setten aende Westergevel van Bauck Hendrickx achterhuys, ten reguarde dat d'gevel van Bauck Hendrickx boven over Templers erve hanget, ten tweeden dat Templar een oud Bolcasijn daerin haecken sijn inde suyder muer van sijn nieu gebou voors. gefet hebben niet sal vermogen daeraen een fenster te hangen nochte eenige opslaende fenster te hebben ten suyden van sijn nieuw gebou ofte huys voors., ten derden dat Templer het muercke over d'Wand ende Waterloosinge aen Bauck Hendrickx huys gemaeckt vandaer sal moeten wechbreecken ende amoveeren; ten 4en verclaeren dat Bauck Hendrickx ten noorden van haer huys ofte camer van van Goslyck Freerckx in coope becomen ende vrije oysdruyp ende waterlosinge competeert ende toebehoort vermogend het coopbrief bij voors. Goslyck aen Templar gepresenteert de dato de 17e April 1629 hier examineert. Actum de 26 7ber 1649. Ter Ordonnantie vande policiemeesteren.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0145v van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 68Voorstraat ZZ [staat: Suypmerck]2000‑00‑00 gghuis
koperJacob Pytters c.u.koperslager
naastligger ten oostenhuis en brouwerij van Sierd Sytses
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPytter Minnes Loenen
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperde erfgenamen van wijlen Dirck Dircx de Groot


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 5, fol. 3vVoorstraat 68de weduwe van Jacob Pietersf. 6000-00-00


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0067v van 16 sep 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 68Voorstraat ZZ [staat: Zuipmarkt]1500‑00‑00 cghuis
koperTrijntie Doekles, weduwe van
koperwijlen Jelle Stijl
verpachter grondde stad Harlingen2‑16‑00 cg
naastligger ten oostenJacob Romkes Braam c.s.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: Zuipmarkt]
verkoperburgerhopman Jan Jacobs Clinkhamer, en
verkoperoud burgemeester Jacob Alberts Winalda, als vader en wettige voorstander over zijn dogter
verkoperClaeske Jacobs Winalda, met
verkoperFroukjen Dirx, gehuwd met
verkoperBouwe Willems, voor zich en voor de verdere erfgenamen
erflaterwijlen Froukjen Clases


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-027Voorstraat 68huis
eigenaarJelle Stijl wed.
gebruikerJelle Stijl wed.
aanslag huurwaarde25‑16‑00 cg
grondpacht aan Marten Rozee
grondpacht02‑02‑00 cg
aanslag grondpacht00‑10‑08 cg
grondpacht aaneen persoon tot Leeuwarden
grondpacht00‑14‑00 cg
aanslag grondpacht00‑03‑08 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-027Voorstraat 68huis
eigenaarJelle Stijl wed.
gebruikerMeile Ollema
aanslag huurwaarde25‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan8‑5‑1720
grondpacht aan Marten Rozee
grondpacht02‑02‑00 cg
aanslag grondpacht00‑10‑08 cg
aansl. grondp. voldaan12‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-027Voorstraat 68huis
eigenaarwed. Jelle Stijl
gebruikerwed. Feddrik Tjerks
aanslag huurwaarde21‑10‑00 cg
grondpacht aan Marten Rozee erven
grondpacht02‑02‑00 cg
aanslag grondpacht00‑08‑06 cg


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0234v van 6 feb 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 68Voorstraat ZZ [staat: Suipmarkt]2120‑00‑00 cghuis en ververij
koperAntje Symons Stijl, gehuwd met
koperGijsbertus Wildschut koopman
naastligger ten oostenLubbe Alles mr. gortmaker
naastligger ten zuidende ? diaconie: woning
naastligger ten westenvroedsman Lolke Jarigs
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat en diept]
verkoperGeertje Jelles Stijl, weduwe van
verkoperwijlen Dirk Harmens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntje Symons Stijl x Gijsbertus Wildschut koopt een huis met een ververij erachter, op de Suypmarkt. Ten O. mr. gortmaker Lubbe Alles, ten Z. een diaconie woning, ten W. vroedsman Lolke Jarigs [Westra], ten N. de straat en diept. Met vrij reed en in- en uitgang door de steeg naar de Kerkstraat. Gekocht van Geertje Jelles Stijl wv Dirk Harmens, voor 2120 cg.


1732 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Voorstraat 68, HarlingenVoorstraat 68'1732'


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-027Voorstraat 68huis
eigenaarGijsbert Wiltschut
gebruikerGijsbert Wiltschut
aanslag huurwaarde20‑16‑10 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-027Voorstraat 68huis
eigenaarGijsbert Wildschut
gebruikerGijsbert Wildschut
aanslag huurwaarde23‑05‑06 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
5-027, fol. 82rVoorstraat 68Gijsbert Wildschut cum uxore, bestaande uit 5 volwassenen en 2 kinderenbontreeder, mr.150:0:00 cg25:0:00 cgbestaet heel wel


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-027Voorstraat 68huis
eigenaarGijsbert Wildschut
gebruikerGijsbert Wildschut
aanslag huurwaarde23‑05‑06 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-027Voorstraat 68huis
eigenaarGijsbert Wildschut
gebruikerGijsbert Wildschut
aanslag huurwaarde23‑05‑06 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-026Voorstraat 68huis en pakhuis
eigenaarG. Wildschut wed.
gebruikerJelle Wildschut
huurwaarde150‑00‑00 cg
af: lasten06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde26‑03‑10 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-026Voorstraat 68huis en pakhuis
eigenaarG. Wildschut
gebruikerdr. Stambke
huurwaarde150‑00‑00 cg
gebruikerJelle Wildschut
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerJan Oosterhout
huurwaarde30‑00‑00 cg
gebruikerLuitjen Saskers
huurwaarde20‑00‑00 cg
huurwaarde totaal220‑00‑00 cg
af: sint jacobi schatting06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde38‑18‑02 cg


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0019v van 19 feb 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop op redemptie. Bij een koop op redemptie, ofwel met recht van wederkoop, verwisselt een onroerend goed of land van eigenaar zoals dat bij een normale verkoop ook het geval is. Verschil is dat in de koopakte een termijn van meestal een aantal jaren wordt vastgelegd waarbinnnen de verkoper het verkochte mag terugkopen voor dezelfde koopsom plus eventuele bijkomende kosten. De koper bepaalt of en wanneer hij wil terugverkopen, aangezien hij volkomen eigenaar is van het verkochte. Na het verstrijken van de vastgelegde termijn is de koper vrij om te verkopen aan wie hij wil.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 68Voorstraat ZZ4250‑00‑00 cghuis, pakhuis, stalling en wagenhuis en kamer
koperFrans Willems Leemkool, gehuwd met
koperTrijntje Beerends Boeuving
huurderFrans Willems Leemkool 250‑00‑00 cg
huurderTrijntje Beerends Boeuving
naastligger ten oostenD. Houtsma
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenYpey
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperJelle Wildschut
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Willems Leemkoel x Trijntje Beerends Beuving koopt huis, pakhuis, stalling, wagenhuis en camer zz. Voorstraat en strekkende tot in de Grote Kerkstraat. Ten O. D. Houtsma?, ten Z. de Grote Kerkstraat, ten W. W. Ypey, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Jelle Wildschut, voor 4250 cg.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-026 , pag. 105Voorstraat 68F. Leemkool 9‑10‑00 cghuis en pakhuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-015Voorstraat 68Frans Willems Leemkoel... 1814. (GAH24); id. van wijk D-065 en wijk D-066, pakhuizen, 1814. (204); eigenaar en gebruiker van wijk E-015, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-226, gebruiker is Jasper Ramaker, gegagimenteerd, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-015Voorstraat 68F LeemkoelF Leemkoelkoopman


1822 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 132 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-015Voorstraat 68Catharina Beerends Beuving, overleden op 4 april 1822vrouw van Frans Willems Leemkoel, koopman (Voorstraat E 15), moeder van Bernardus, idem en minderjarige Johannes Franzen Leemkoel, student seminariums'-Herenberg/ Gld. (in akte Beuring: in renvooi Beuving) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7006 aktenr. 185 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-015Voorstraat 68Jan Besselink, overleden op 1 september 183153 jr, dranktapper Vijverstraat E 71, vader van minderjarige Gerbrandus Jans Besselink (voogd is Bernardus Leemkoel, koopman Voorstraat E 15). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1070Voorstraat 68 Frans Leemkool koopmanHarlingenhuis en erf (260 m²)


1833 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 79 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-015Voorstraat 68Frans Willems Leemkoel, overleden op 6 augustus 1833Voorstraat /Grote Kerkstraat E 15, vader van Johannes, RK-priester Heeg en Bernardus Franzens Leemkoel, koopman. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-015Voorstraat 68Bernardus Leemkoel... Alberts Brevink; BS huw 1818, ovl 1833, ovl 1844; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk E-015; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-015Voorstraat 68Wiepkje Kerkhovenoud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-015; VT1839


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 43 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-015Voorstraat 68Anna Maria Bernardus Leemkoel, overleden op 25 februari 18397 jr, overleden Voorstraat E 15, dochter van Bernardus Leemkoel, koopman en wijlen Geertruida Harmens Arends (overleden 6/7/1833: in burgerlijke stand als Geertruida Arends Wennekers), zuster van wijlen Hermanus (overleden 30/7/1833), wijlen Johannes (eveneens overleden op 30/7/1833), wijlen Anna-Catharina (overleden 20/12/1833) en minderjarige Margaretha, Frans en Gerhardus Bernardus Leemkoel. Saldo fl. 5.685,16. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-015VoorstraatBernardus Leemkoel43 jkoopmanHarlingenm, rooms katholiek, weduwnaar
E-015VoorstraatFrans Leemkoel18 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
E-015VoorstraatGerhardus Leemkoel9 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
E-015VoorstraatMargeritta Leemkoel19 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
E-015VoorstraatWiepkje Kerkhoven30 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1840 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 55 en 61 van 30 dec 1840
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-015Voorstraat 68provisionele en finale toewijzingfl. 1805huis met tuin en mangelkamer E-015
 
verkoperAlbartus Telting (te Franeker)
verkoperLambertus Rimkema
koperUlbo Folkersma (te Franeker)


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 593 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-015Voorstraat 68Bernardus Leemkoel, overleden op 1 januari 184447 jr (geboren 25/10/1796), weduwnaar, Voorstraat E 15, vader van Margrieta en minderjarige Franciscus en Gerhardus Bernardus Leemkoel (voogd is Johannes Leemkoel, RK-pastoor Makkum). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-015Voorstraat 68Doetje Spannenburg... 1812, ovl wijk E-010, dv Laas Tjebbes S, en Geertje Osinga; BS huw 1812, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk E-015, wijk H-062; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-069; VT1839; geb 29 dec 1788, ged 25 jan ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-015Voorstraat 68Elisabeth Magdalena Gebel... dienstmaagd, Evl, dv Andries G., en Antje Sijbrens Sleper; BS huw 1812, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk E-015; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk E-010; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-015Voorstraat 68Jan Jans Glinstra... 1812, zv Jan Jentjes vG, en Sijke Jans Joltinga; BS huw 1812, ovl 1844, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk E-015; eigenaar en gebruiker van wijk E-196, varensgesel, medegebruiker Jan Jans Post, 1814. (GAH204); oud 50 ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1070Voorstraat E-015Johs. J. Langenhorst woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3250Voorstraat E-013wed. en erven Johannes Frans Leemkoel woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4294Voorstraat 68 (E-013)erv. J.F. Leemkoelwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Voorstraat 68 Bernaruds F.J. Leemkoelzonderf. 6500f. 6500


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 68F.E. van Ruijvenleeraar m.o.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.F.E. v. Ruijven509Dir. R.H.B.S.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.F.E. v. Ruijven509


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.F.E. v. Ruijven509


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.F.E. v. Ruijven509


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 68C.M.R.A. (Cornelia) Pijl wv v. Ruijven


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 68rijksmonument 20735  terug