Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 50
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 506-0106-0106-009E-027E-022


Naastliggers vanVoorstraat 50
ten oostenVoorstraat 52
ten westenVoorstraat 48
ten noordende Voorstraat


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0080v van 10 feb 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 50Voorstraat ZZ1100‑21‑00 gg1/2 huis met plaats en hof incl. bomen en plantage, alsmede het nieuwe gebouw met tuin en loods ten zuidwesten daaraan, incl. de poort daartoe
koperdr. Johannes Gualtheri c.u.advocaat Hof van Friesland
protesteert vanwege een testamentSioerdt Tiebbes Popta, gehuwd met
protesteert vanwege een testamentBauck Hessels Westra
protesteert vanwege een testamentJacob Tiebbes Popta, gehuwd met
protesteert vanwege een testamentAntie Pyeters Ens
betrokkenehet testament van wijlen Anna Sioerds, weduwe van
betrokkenewijlen Sytse Lous
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sipcke Ruyrds
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westen (voor)Foppe Gerryts
naastligger ten westen (achter)Jacob Tiebbes Popta
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperCornelis Coninx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDr. Johannes Gualtheri, advocaat bij het Hof van Friesland c.u., koopt een 1/2 huis met de plaets en hof met bomen etc., en het nieuwe gebouw met de tuin en loods ten Z.W. daarvan en de Poort die daarbij hoort, zz. Voorstraat. (Onvolledig: Sioerdt en Jacob Tiebbes Popta protesteren- als vaders van hun kinderen bij resp. Bauck Hessels Westra en Antie Pytters Ens tegen de verkoop op grond van het testament van Anna Sioerds wv Sytse Lous anno 1580 en het codicil van 4 mrt 1583, inhoudende dat dit huis altijd zal verblijven en vervallen op het naaste bloed). Ten O. erven Sipcke Ruyrds, ten W. voor Foppe Gerryts [Foppius Gerardi] en achter Jacob Tiebbes Popta. Gekocht van Cornelis Coninx, voor 1100 gg. 21 st.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0083r van 8 okt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 50achterVoorstraat ZZ [staat: in een steeg op de Lanen]350‑00‑00 cghof met bomen, plantagie en een kamer
kopermonseigneur Tiberius Popta
toehaaktwee gouden ducatons voor de twee kinderen van de verkoper
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenErick Tijssens
naastligger ten westenkopers vader Jacob Tiebbes Popta
naastligger ten noordendr. Joannes Gualtery
verkoperIdsart Hittinga c.u.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0092r van 26 nov 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 50Voorstraat ZZ2450‑00‑00 gghuis, plaats en hof
koperJelle Tiaerdts koopman
toehaakeen gouden ducaton ter verering
huurder voor 2 jarenmr. Michiel herbergier
huurder voor driemaal 9 jarenJan Lammerts
protesteert vanwege fraude met de huurjarenF. Gerardi, gehuwd met
protesteert vanwege fraude met de huurjarenGrietie Edes
niaarnemer ratione proximitatisF. Gerardi, gehuwd met
niaarnemer ratione proximitatisGrietie Edes
naastligger ten oostenLieuue Lieuwes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenFoppe Gerryts
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoper van 1/2dr. Johannes Gualtheriadvocaat Hof van Friesland
verkoper van 1/2dr. Gualtheri, gehuwd met te Leeuwarden
verkoper van 1/2Trijntie Jorrytsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelle Tiaerds koopt een huis, plaets, tuin en 2 camers, zz. Voorstraat. Ten O. Lieuwe Lieuwes?, ten W. Foppe Gerryts [Foppius Gerardi]. De camers hebben de steeg die op de Lanen uitkomt ten O., ten W. de tuin van Jacob Tiebbes Popta, ten Z. de tuin van Idsert Hettinga. Gekocht van Dr. Johannes Gualtheri, advocaat bij het Hof van Friesland, voor 1/2 en Dr. Gualtheri x Trijntie Jorritsma te Leeuwarden, voor 1/2, voor 2450 gg. en 1 gouden ducaton. (Er is geniaard ratione vicinitatis door Foppius Gerardi, rentmeester X ...? en er is een koopbrief van feb 1639, voor de helft van dit huis en de twee camers.).


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0209v van 4 apr 1652 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 50steeg achter de heer Hessel Wringer, in de256‑00‑00 ggkamer, loods en plaats
koperNanne Hiddes gerechtsbode
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet huis van Upke Haytses
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende woning van Gerben Gerbens
verkoperDouwe Pytters
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Nanne Hiddes (Grettinga) gerechtsbode, koopt een camer met loods en plaetske in de steeg achter Hessel Wringer. Ten Z. Upcke Haytses [Bonnema], ten N. Gerben Gerbens. Gekocht van Douwe Pytters.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0003v van 7 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 50Voorstraat ZZ [niet vermeld]1800‑00‑00 gg2/3 huis, erf, keuken, hof, loods en poort
koperNanne Hiddes, gehuwd metgerechtsbode
koperGeesie Snoeck
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenBauck Coningssteeg naar de Lanen, waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperde erfgenamen van wijlen Foppe Gerrits
eerdere samenvatting door Yde ElsingaNanne Hiddes [Grettinga], gerechtsbode x Geesie Snoeck koopt 2/3 huis en erf met keuken en camer daarboven en een hof met bomen etc. met een loods ten zuiden en een poort die daarbij hoort. Met vrij pad en doorgang zuidwaarts naar de Lanen, strekkende door Bauck Conincxsteeg. Gekocht van erven Foppe Gerrits [Foppius Gerardi], voor 1800 gg.


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0041va van 9 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 50Voorstraat ZZ2900‑14‑00 gghuis en erf met tuin en bleekveld en een vrije uit- en ingang naar de Lanen
koper provisioneelde vroedsman Simon Jorna
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Foppe Pytters Steensma
naastligger ten zuidende hof van de heer Wittert
naastligger ten zuidenBauk Coninx steeg
naastligger ten westende heer Wittert
naastligger ten westende vroedsman Anske Ipes Zeestra
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoper q.q.Hendrik Beerns, curator
verkoper q.q.Hans Jansen, curatoren over
verkoperhet nagelaten weeskind van wijlen Nanne Hiddes Grettinga, gehuwd met
verkoperGeeske Roelefs Snoek


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 6, fol. 2rVoorstraat 50vroedsman Jorna, absentf. 10000-00-00


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0250v van 7 jan 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 50Voorstraat ZZ2000‑00‑00 gghuis met een hof of tuin met bomen en planten
koperHarmen Thomas Gonggrijp, gehuwd metcontrarolleur convooien en licenten
koperRoelofke Joostes Stinstra
naastligger ten oostenhet huis van Trijntie Jans van der Laar
naastligger ten zuidenBauck Koninx steeg uitkomend op de Lanen, de zogenaamde
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Wittert
naastligger ten westenhet huis van de vroedsman Ansche Ypes Seestra
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperoud burgemeester Simon Jorna, gehuwd met
verkoperGerrytie Gerryts Borkelo
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Thomas Gonggrijp, controlleur der Convoyen en Licenten x Roelofke Joostes Stinstra koopt heerlijk huis en hof met bomen etc. daarachter, zz. Voorstraat. Ten O. Trijntie Jans van Laer, ten Z. de Bauck Conincxsteeg die op de Lanen uitkomt, ten W. erven Wittert en vroedsman Anske Ypes Seestra, ten N. de Voorstraat. Het gekochte huis heeft royale boven- en benedenkamers, een mooie achterkeuken met een opkamer erboven, een loods en mooie zolders, kelders, put en back en vrij doorgang zuidwaarts door die steeg naar de Lanen. Conditie is dat de verkoper het uithangbord dat voor het huis uitsteekt mag houden en dat de koper de apothekerswinkel en alles wat daarbij hoort, ook als het muur- en nagelvast is, en de medicinale kruiden en planten en de voliere? en de hout opslag? achter aan dit huis zijnde, naar believen mogen behouden of verwijderen. Ook condities over mande muren, duiven, lichtscheppingen etc. De vroegere eigenaar van het oostelijke huis was wl. Lieuwe Lieuwes die zich verbonden had om bij verbouwing of vernieuwing van het dak, dat dak 4 voeten lager te maken dan het nu is, volgens een acte van 18 aug 1652. Ook hebben de voorouders van deze verkoper en de heer Wittert als eigenaar van het achterste deel van het huis ten W. een overeenkomst gemaakt over de lichtscheppingen, dd. 25 sep 1658. Gekocht van oud-burgemeester Simon Jorna x Gerrytie Gerryts Borkelo, voor 2000 gg.


1679 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 214 folio 14r van 12 mrt 1679 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Voorstraat 50
inventarisantHarmen Thomas Gonggrijp, weduwnaar (1) vancontrarolleur Admiraliteit in Friesland
wijlen Berber Palzes
requirant q.q.Fedde Tjeerdts, geauthoriseerde curator ad actum divisionis over
requirantBavius Gonggrijp zoon uit (1)
inventarisantHarmen Thomas Gonggrijp, gehuwd (2) metcontrarolleur Admiraliteit in Friesland
aangeverRoelefke Joostes voor haar vijf kinderen uit (2)
inleiding bij de boedelinventarisatie[0014r] Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten overstaen van de burgemeesteren Folckert Lammerts Nijkerk en Pytter Pytter Oldaens als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuise van wijlen Harmen Thomas Gonggrijp, in leven contrarolleur der Convoyen ende licenten binnen dese stadt Harlingen, van alle sodanige goederen actien ende credytten sampt uyt- ende inschulden die ten voorschreven huyse zijn bevonden, omme vervolgens te maecken staat en liquidatie sampt deylinge ende scheydingen van goederen tusschen Bavius Gongrijp clerq ter secretarye alhier zijnde een voorsoon van welgedachte contrarolleur bij wijlen Berber Palzes in echte verweckt, ende desselfs naegelaten weduwe Roelefke Joostes als moeder ende wettige voorstanders over haer vijf kinderen bij den meergemelten contrarolleur echtelyck geprocreert, ter instancie van de coopman Fedde Tjeerdts als geauthoriseerde curator ad actum divisionis over voorschreven Bavius Gonggrijp ende op 't aengeven van gemelte Roelofke Joostes, nadat zij den behoorlijke eed in forma omme alles nae haer beste weten en kennisse wel en ter goeder trouwen aen te geven sonder yets desen aengaende ter beswijgen hadden gepraesteert in handen van welgedachte mede commissaris Nijkerk, waerop dan alsoo tot de beschryvinge is geprocedeert wes volght. Actum den 12 Marty 1679.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0180v van 8 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 50Voorstraat ZZ1800‑00‑00 gghuis met een hof of tuin met bomen en planten
koperAggaeus Piphron, gehuwd metmedicinae doctor
koperYmpkien Bruynsma
naastligger ten oostenTrijntie Jans van Laer
naastligger ten zuidenBauck Coninghsteeg
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Witters
naastligger ten westenvroedsman Anscke Ypes Zeestra
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat en diept]
voormalig eigenaar van de oostelijke woningLieuwe Lieuwes
verkoperRoelofke Joostes Stinstra, weduwe van
verkoperwijlen Harmen Thomas Gonggrijpcontrarolleur convooien en licenten
verkoperBavius Gonggrijpklerk ter secretarie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAggeus Piphron, med. dr. x IJmckjen Bruynsma koopt huis met hof en tuin met bomen etc. erachter, zz. Voorstraat. Ten O. Trijntje Jans van Laer, ten Z. de Bauck Koningssteeg, ten W. de hof van Wittert en de vroedsman Anske Ypes Seestra, ten N. de Voorstraat. Met vrij in- en uitgang ten Z. naar de Lanen. (Uitgebreide omschrijving). Gekocht van Roelofke Joostes Stinstra wv controlleur der Convooyen en licenten Harmen Thomas Gonggrijp.


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0001ra van 18 dec 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 50Voorstraat ZZ1200‑07‑00 gghuis met een hof of tuin erachter
koper finaalburgervaandrig Arjen Altena
koper provisioneelTjepke Seerps Gratema koopman1200‑00‑00 gg
huurderDieucke Clases gezworen uitdraagster
naastligger ten oostenJan Foppes mr. koekbakker
naastligger ten zuidenBauck Koningssteeg
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen de heer Witters
naastligger ten westende vroedsman Zeestra
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoper q.q.Taco Bruynsma J.U.D., curator overadvocaat Hof van Friesland
verkoperDoetie Aggaeus Piphron, erfgename ab intestato van haar moeder
erflaterwijlen Imckjen Bruynsma, gehuwd met
erflaterwijlen dr. Aggaeus Pyphron
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet) De curatoren over Doetie Aggeus Piphron, die erfgename is van haar moeder Imkjen? Bruynsma en voornaamste hypothecaire creditrice is van haar vader, dr. Aggeus Piphron wegens inbreng van haar moeders goederen, laten verkopen een mooi huis met een hof erachter, zz. Voorstraat. Ten O. mr. koekbakker Jan Foppes, ten Z. de zogen. Bauck Koningssteeg, ten W. erven Wittert en de vroedsman Zeestra, ten N. de Voorstraat. Het huis is bewoond door gezworen uitdraagster Dieuwke Clases. (Met beschrijving van het huis etc.). Het huis ten O. was eerder van Lieuwe Lieuwes. Koper werd de vaandrig Arjen Altena voor 1200 gg 7 st.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-010Voorstraat 50huis
eigenaarArjen Altena
gebruikerArjen Altena
aanslag huurwaarde11‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-010Voorstraat 50huis
eigenaarvroedsman Altena
gebruikervroedsman Altena
aanslag huurwaarde11‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan5‑7‑1720


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0156r van 17 jan 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 50Voorstraat ZZ1140‑00‑00 gghuis met achtertuin
koperClaes Willems, gehuwd met
koperBrechtje Jans
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jan Foppes
naastligger ten oostenvroegere eigenaar Lieuwe Lieuwes
naastligger ten zuidenBauck Koningssteeg waardoor vrij in- en uitgang
naastligger ten zuidenJacob Harmens Radsma
naastligger ten zuidenals bewoner Beima secretaris
naastligger ten westenJacob Harmens Radsma
naastligger ten westenals bewoner Beima secretaris
naastligger ten westeneigenaar achterste deel huis Witters
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat en diept]
verkopervroedsman Arjen Arjens Altena
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Willems x Brechtje Jans koopt het huis. Ten O. Jan Foppes (en eerder Lieuwe Lieuwes en Johan Wittert.), ten W. en Z. Jacob Harmens Radsma en secretaris Beima, ten N. de straat en het diept. Met vrije in- en uitgang door de Bauk Koningssteeg naar de Lanen. Gekocht van Arjen Arjens Altena.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-010Voorstraat 50huis
eigenaarClaes Willems
gebruikerClaes Willems
aanslag huurwaarde09‑06‑08 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-010Voorstraat 50huis
eigenaarClaas Willems
gebruikerClaas Willems
aanslag huurwaarde09‑06‑10 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-010Voorstraat 50huis
eigenaarClaas Willems
gebruikerClaas Willems
aanslag huurwaarde10‑03‑10 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-010Voorstraat 50huis
eigenaarClaas Willems
gebruikerClaas Willems
aanslag huurwaarde10‑03‑10 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-010Voorstraat 50huis
eigenaarClaas Willems
gebruikerClaas Willems
aanslag huurwaarde10‑03‑10 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-009Voorstraat 50huis
eigenaarRuurd Nauta wed.
gebruikerRuurd Nauta wed.
aanslag huurwaarde14‑10‑14 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-009Voorstraat 50huis
eigenaarRuurd Nauta wed.
gebruikerRuurd Nauta wed.
aanslag huurwaarde16‑00‑00 cg


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0248v van 7 sep 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 50Voorstraat ZZ320‑00‑00 cghuis met achtertuin
koperRobijn Nauta, zoon van te Amsterdam
huurderSjouwkje Cl. Hoogstraten 120‑00‑00 cg
huurderwijlen Ruurd Nauta
naastligger ten oostende weduwe Homberg
naastligger ten westenCl. Simons
naastligger ten zuidensteeg [staat: straat ingaande aan de Lanen]
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperSjouwkje Cl. Hoogstraten
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRobijn Nauta te A`dam koopt het huis dat wd. Ruurd Nauta bewoont en bezit, maar waarvoor zij zolang ze leeft, wel een huur van 120 cg. en schoorsteen- en lantaarngeld per jaar moet betalen aan haar zoon (de koper). Dit wordt nu verlengd, maar zij zal voortaan ook de Sint Jacobischatting en andere lasten moeten betalen. Ten O. wd. Homberg, ten W. Claas Simons, ten Z. een straat uitgaande naar de Lanen, ten N. de Voorstraat. Zie verder de acte. Gekocht van Sjouwkje Clases Hoogstraten wv Ruurd Nauta, voor een jaarlijkse lijfrente van 320 cg. op het leven van verkoperse.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-009 , pag. 125Voorstraat 50R. Haukes wed.7‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-027Voorstraat 50R. R Nauta , ovl voor 1815; wed. R.R.N. eigenaar en gebruiker van wijk E-027, zonder bedrijf, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-027Voorstraat 50wed R R Nautawed R R Nautazonder bedrijf


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1099Voorstraat 50 Catharina Hingst Harlingenhuis en erf (162 m²)


1832 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51017 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 85 van 8 dec 1832
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-027Voorstraat 50koopaktefl. 4700huis E-027
 
verkoperGouke Hingst
verkoperSimon Stijl Hingst
koperPieter de Vries (te Leeuwarden)
koperAnna Kuipers (te Leeuwarden)


1838 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 240b (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-027Voorstraat 50Henri Th. Johannes du Saar, overleden op 9 maart 1838Th. =Theodore, zoon van Johannes de Saar, NH-predikant (Voorstraat E 27) en Maria-Christina Zaalberg, broer van minderjarige Jacobus-Johannes, Johannes-Cornelis, Hendrik-Daniel, Hermanus-Marinus, Christiaan-Jonathan, Willem-Fredrik en Elizabeth-Anna-Maria Johannes du Saar. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-027Voorstraat 50Janke W Westerbaanoud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-027; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-027Voorstraat 50Maria E Zaalbergoud 40 jaar, geb Leiden en wonende te HRL. 1839, wijk E-027; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-027VoorstraatJohannes du Saar42 jpredikant bij de herformdenLeidenm, protestant, gehuwd
E-027VoorstraatMaria E Zaalberg40 jLeidenv, protestant, gehuwd
E-027VoorstraatJacobus Johs. du Saar19 jHoogvlietm, protestant, ongehuwd
E-027VoorstraatJohs. Cornelis du Saar17 jHoogvlietm, protestant, ongehuwd
E-027VoorstraatHendrik Dama du Saar15 jLeydenm, protestant, ongehuwd
E-027VoorstraatHerms. Maxines du Saar13 jHoogvlietm, protestant, ongehuwd
E-027VoorstraatChristiaan Jonath. du Saar10 jBeesterzwaagm, protestant, ongehuwd
E-027VoorstraatWillem Frederik du Saar6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-027VoorstraatHenri Theodoor du Saar1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-027VoorstraatPetrus du Saar1 mHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-027VoorstraatElisabeth Anna du Saar12 jBeesterzwaagv, protestant, ongehuwd
E-027VoorstraatJanke W Westerbaan28 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51021 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 262 en 265 van 15 nov 1843
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-027Voorstraat 50provisionele en finale toewijzingfl. 340huis aan de Voorstraat E-027
 
verkoperHotse Albertus Binksma
koperSymon Jans Schiere


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 217 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-027Voorstraat 50Sicco Petrus Ens, overleden op 19 augustus 18445 mnd (geboren 23/3/1844), overleden Voorstraat E 27, zoon van Petrus Ens, med. Dr. en Maria van Schouwenburg, broer van minderjarige Mintje, Anna en Margaretha Petrus Ens. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1099Voorstraat E-027Johan Eilerts woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1099Voorstraat E-022erven Petrus Ens woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1099Voorstraat 50 (E-022)Pieter Daniël de Ruiter (en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Voorstraat 50 Rinze de Ruijter P. Dzn.sigarenfabrikantf. 6800f. 10000
Voorstraat 50wed Abraham de Ruiter geb. C.S. Doijerzonderf. 1400f. 900


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 50R. de Ruiterfabrikant


1960 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 50, HarlingenVoorstraat 50 van der Schootwoninginrichting


1962 - advertentiebron: Wegwijs in Harlingen, plattegrond
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 50, HarlingenVoorstraat 50N.V. van der Schootwoninginrichting


1965 - advertentiebron: Harlingen, Gemeente Adresboek
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 50, HarlingenVoorstraat 50 van der Schootwoninginrichting


1965 - advertentiebron: Harlingen, Gemeente Adresboek
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 50, HarlingenVoorstraat 50 van der Schootwoninginrichting


1972 - advertentiebron: Harlingen, informatie
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 50, HarlingenVoorstraat 50 van der Schootwoninginrichting


1976 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 50, HarlingenVoorstraat 50 Walingawoninginrichting


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 50rijksmonument 20727  terug