Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 30
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 306-0226-0226-020E-037E-032


Naastliggers vanVoorstraat 30
ten oostenVoorstraat 32
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 28
ten noordende Voorstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Voorstraat 30naamloze steeg ten westen


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0020r van 28 jan 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 30Voorstraat ZZ met westwaarts een vrije uitgang in de steeg en een steeg zuidwaarts naar de Lanen1405‑00‑00 ggvoor- en achterhuis
koperHendrick Bentes, gehuwd metbrouwer
koperDieucke Dircx
naastligger ten oostenCornelis Eedes Feytema
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenCornelis Adriaens Olivier
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperThoenis van Hettinga, weduwnaar en als vader van zijn kinderen van
verkoperwijlen Aeffke Tialckes, en als zwager van haar broer en zusters
verkoperSybren Tialckes
verkoperRintske Tialckes
verkoperAnke Tialckes, allen erfgenamen van
erflaterwijlen Tialcke Claesen, gehuwd met
erflaterwijlen Anneke Sibrens


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 6, fol. 3rVoorstraat 30Harmen Jelmersf. 1000-00-00


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0088v van 8 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 30achterVoorstraat ZZ [staat: achter het huis gekocht door vroedsman Ansche Ypes]827‑07‑00 ggmouterij
kopergezworen gemeensman Dirck Sjoerdts
naastliggervroedsman Ansche Ypes
naastligger ten oostenReiner Templaer
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Roorda mr. goudsmid
naastligger ten noorden[de geniaarde] vroedsman Ansche Ypes
verkoperAuckien Ynses, gehuwd met te het Bildt
verkoperArjen Cornelis te het Bildt
verkoperde erfgenamen van wijlen Auckien Hendrix


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0089r van 15 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 30Voorstraat ZZ bij het Stadhuis600‑08‑00 gghuis
koper door niaargemeensman Dirck Sjoerdts Bierma
geniaarde koperAnsche Ypes Zeestra
naastligger ten oostenReiner Templaer
naastligger ten westenJan Roda mr. goudsmid
naastligger ten zuidengemeensman Dirck Sjoerdts
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat en diept]
verkoperAuckien Ynses, gehuwd met te het Bildt
verkoperArjen Cornelis te het Bildt
verkoperde erfgenamen van wijlen Auckien Hendricks
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Dirck Sjoerdts, gesworen gemeensman koopt een mouterij achter het huis van de vroedsman Anske Ypes, met een eest, turfhuis en zolders, met vrij achterin- en uitgang naar de Lanen en vrij op- en afslag door diens huis, naar de Voorstraat. Ten O. Reiner Templar, ten W. mr. goudsmid Jan Dirx Roorda, ten N. het genoemde huis. Gekocht van Auckien Ynses x Arjen Cornelis op der Bildt en erven Auckien Hendrix.


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0185r van 13 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 30Voorstraat ZZ bij het Raadhuis2100‑00‑00 gghuis, nieuw gebouwd
koper door niaarZietse Doedes [staat: Sioerdts], gehuwd met te Sexbierum
koper door niaarJanke Dirx Bierma
geniaarde koperWybe Fransenmr. bakker
naastligger ten oostenhet huis van wijlen Reyner Templar
naastligger ten oostenals bewoner Vrouckjen Rienxma c.sorore
naastligger ten westensteeg in eigendom
naastligger ten westenTrijntie Hendrix, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Jan Roorda [staat: Roda]
naastligger ten zuidende mouterij in de volgende akte gekocht door Hessel Wytses Wassenaar
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperde crediteuren van oud burgemeester Dirck Sioerts Bierma


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0186r van 13 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 30achterVoorstraat ZZ600‑00‑00 ggmouterij
koperHessel Wytses Wassenaar koopman
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten noordenhet huis in de vorige akte gekocht door Zietse Doedes [staat: Sioerts] te Sexbierum
verkoperde crediteuren van Dirck Sioerts Bierma


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0097v van 8 sep 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 30Voorstraat ZZ alwaar Sivilien uithangt505‑00‑00 gg1/2 huis
koperSytse Doedes, gehuwd metmr. bakker en tichelaar Sevilla
koperJancke Dirks Bierma
eigenaar van 1/2Sytse Doedes, gehuwd metmr. bakker en tichelaar
eigenaar van 1/2Jancke Dirks Bierma
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Dirk Jansen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenburgemeester Haselaer
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Tjerk Freerx Swijnstra, gelastigde vanschooldecaan te Sexbierum
verkoperde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Trijntie Lolles, weduwe van
verkoperwijlen Pieter Wouters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSytse Doedes, tichelaar en mr. bakker x Jancke Dirks Bierma koopt 1/2 huis, waar 'Sivilien' uithangt. Ten O. wd. Dirk Jansen, ten W. burgemeester Haselaer, ten Z. de mouterij van burgemeester H. Wassenaar. Kopers bezitten al de 1/2. Gekocht van erven Trijntje Lolles wv Pieter Wouters te Franeker, voor 505 gg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-022Voorstraat 30huis
eigenaarSytse Doedes
gebruikerSytse Doedes
aanslag huurwaarde14‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-022Voorstraat 30huis
eigenaarSytse Doedes
gebruikerSytse Doedes
aanslag huurwaarde14‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan26‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-022Voorstraat 30huis
eigenaarSytse Doedes
gebruikerSytse Doedes
opmerkingheeft pro deo begeerd


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0312v van 12 mrt 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 30achterVoorstraat ZZ achter het huis van Janke Dirks Bierma339‑00‑00 ggmouterij met eest en zolder
koperJanke Dirks Bierma, weduwe vanbakkerse
koperwijlen Sytse Doedes Wynia
naastligger ten oostende uitgang van het huis van Janneke Alberts Acker
naastligger ten zuidenvroedman Jan Overzee
naastligger ten zuidenTjeerd Pyters
naastligger ten westende weduwe van wijlen burgemeester Haselaer
naastligger ten noordende koperse Janke Dirks Bierma
verkoperde hypothecaire crediteuren van oud burgemeester Hessel Wytses Wassenaar, gehuwd met
verkoperTrijntje Harmens Valk


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-022Voorstraat 30huis
eigenaarSytse Doedes wed.
gebruikerJan Tomas cum soc.
aanslag huurwaarde18‑06‑10 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-022Voorstraat 30huis
eigenaarDirk Sytses
gebruikerDirk Sytses
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg
opmerkingleedigh 't voorste huis 't geen
opmerkingverleeden jaer te huir deede 80-00-00


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0053v van 25 feb 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 30Voorstraat ZZ bij de Raadhuispijp1600‑00‑00 gghuis
koperClaes Nauta, gehuwd metdistillateur en koopman Sevilla
koperAntie
huurderPyter Heins c.u. en c.s.
naastligger ten oostenObbe Hendriks Rademaker
naastligger ten zuidenPyter Andrys
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jan Toomas IJsenbeek
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperRein Sytses Winiamr. koperslager te Drachten
verkoperTrijntie Sytses Winia, gehuwd met te Gorredijk
verkoperTjesse Sterringaopzichter bij de molen te Gorredijk
verkoper q.q.Lieuwe Hiddes, curatormr. slager
verkoper q.q.Minne Blok, curatorkoopman
verkoperGepke Dirks, weduwe van
verkoperwijlen vroedsman Dirk Winia
verkoper q.q.burgemeester Louwrens Tabes, curator
verkoper q.q.Pyter Keimpes de Jong, curatoren overkoopman
verkoperTrijntie Jans, nagelaten dochter van
erflaterwijlen Jan Sytses Backer, gehuwd met
erflaterwijlen Hotske Andrys de Boer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas [Takes] Nauta, destillateur, koopt huis zz. Voorstraat bij de Raadhuispijp, genaamd 'Sevilie', met veel fraaie vertrekken en aan meerderen verhuurd. Ten O. Obbe Hendriks Rademaker, ten Z. het door Pyter Andrys gekochte huis, dat door de steeg en over de plaets van dit huis een vrij in- en uitgang heeft, ten W. wd. Jan Thomas IJsenbeek, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Jan Sytses Winia en anderen, als erfgenamen van Dirk Winia x Gepke Dirks, voor 1600 gg.


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0056v van 25 feb 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 30achterVoorstraat ZZ bij de Raadhuispijp achter het huis genaamd Sevilien900‑00‑00 gghuis met een hof erachter
koperPyter Anderys, gehuwd metkoopman Sevilla
koperLijsbert Urks
naastligger ten oostenObbe Hendriks Rademaker
naastligger ten zuidenHarmen Agema
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jan Tomas IJsenbeek
naastligger ten noordenClaes Nauta c.u.
verkoperRein Sytses Winiamr. koperslager te Drachten
verkoperTrijntie Sytses Winia, gehuwd met te Gorredijk
verkoperTjesse Sterringaopzichter bij de molen te Gorredijk
verkoper q.q.Lieuwe Hiddes, curatormr. slager
verkoper q.q.Minne Blok, curatoren overkoopman
verkoperGepke Dirks, weduwe van
verkoperwijlen vroedsman Dirk Winia
verkoper q.q.burgemeester Louwrens Tabes, curator
verkoper q.q.Pyter Keimpes de Jong, curatoren overkoopman
verkoperTrijntie Jans, nagelaten dochter van
erflaterwijlen Jan Sytses Backer, gehuwd met
erflaterwijlen Hotske Andrys de Boer
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Pyter Andrys koopt huis met grote tuin, zz. Voorstraat achter 'Sevilien'. Ten O. Obbe Hendriks Rademaker, ten W. wd. Jan Thomas IJsenbeek, ten Z. Harmen Agema, ten N. Claes Nauta. Met vrije in- en uitgang door de steeg naar de Lanen, maar ook door de steeg en over de plaats van Nauta. Gekocht van erven Jan Sytses, backer.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-022Voorstraat 30huis
eigenaarPyter Andries
eigenaarClaas Nauta
gebruikerGabe Sybesma wed.
aanslag huurwaarde08‑03‑10 cg
gebruikerPyter Andries c.s.
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-022Voorstraat 30huis
eigenaarPyter Andries
eigenaarClaas Nauta erven
gebruikerPyter Andries
aanslag huurwaarde08‑03‑10 cg
gebruikerClaas Nauta erven
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-020Voorstraat 30pakhuis
eigenaarAntje Nauta
gebruikerAntje Nauta
huurwaarde50‑00‑00 cg
gebruikerPieter Floris
huurwaarde23‑00‑00 cg
gebruikerJan Wildloper
huurwaarde19‑16‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑15‑10 cg


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0168v van 21 feb 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 30achterVoorstraat ZZ1650‑00‑00 cghuis en hof achter het huis genaamd Sevilien
koperKlaas Takes koopman
naastligger ten oostenJohannes Frank
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan Beidschat
naastligger ten westenDirk Wildschut
naastligger ten noordenhet huis genaamd Sevilien, van de weduwe van wijlen Claas Nauta Sevilla
verkoperLijsbeth Urks, weduwe van
verkoperwijlen Pieter Andries Wervinga
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Klaas Takes [Nauta] koopt een huis en hof achter 'Sivilien'. Ten O. Johannes Frank, ten W. Dirk Wildschut, ten Z. erven Jan Beitschat, ten N. wd. Claas Nauta. Het huis heeft vrij in- en uitgang door de steeg en over de plaets van het huis ten N. en eveneens door de steeg naar de Lanen. Veel voorwaarden. Gekocht van Lijsbeth Tjerks wv Pieter Andries Vervinga, voor 1650 cg.


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0238v van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 30achterVoorstraat ZZ710‑00‑00 gghuis en hof achter het huis genaamd Sevilien
koper door niaarDirk Wildschut
geniaarde koperHarmen van Beemen, gehuwd metgerechtsbode
geniaarde koperAnna Blom
naastligger ten oostenJohannes Frank
naastligger ten zuidenPieter Tetrode
naastligger ten westenD. Wildschut
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Claas Nauta Sevilla
verkoper q.q.Jetze Jelles, geauthoriseerde redderkoopman
verkoper q.q.Sybe Salverda, geauthoriseerde redders vankoopman
verkoperde boedel van wijlen Claas Taekeskoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Dirk Wildschut koopt een huis en hof achter 'Sivilien'. Ten O. Johannes Frank, ten W. de koper, ten Z. Pieter Tetrode, ten N. wd. Claas Nauta. Gekocht van de redders van de boedel en nalatenschap van wl. Claas Takes [Nauta], voor 710 gg.


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0040r van 6 nov 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 30Voorstraat ZZ ten westen van de Raadhuispijp2000‑00‑00 cghuis of pakhuis genaamd Sevilien
koper door niaarDirk Wildschut koopman Sevilla
geniaarde koperClaas de Vries, gehuwd metkoopman
geniaarde koperJanke Bartels
huurder achterhuisYeme Wybes
huurder achterhuisObbe Everts
naastligger ten oostenvroedsman Johannes Vrank
naastligger ten zuidenD. Wildschut
naastligger ten westenD. Wildschut
naastligger ten noordenVoorstraat
betrokkeneDirk Winia
betrokkeneSiedske Popta
verkoperAnna Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Claas Nautakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Wildschut koopt, na niaar ratione vicinitatis, het huis of pakhuis 'Sivilien', met het achterhuis. Ten O. Johannes Frank, ten W. en Z. de koper, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Anna Pieters wv Claas [Takes] Nauta.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-020Voorstraat 30huis
eigenaarDirk Wildschut
gebruikerA. Ypey
huurwaarde12‑00‑00 cg
af: sint jacobi schatting05‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde20‑18‑02 cg


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0256v van 7 sep 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 30Voorstraat ZZ2400‑00‑00 cghuis en hof
koperJan P. Bootes, gehuwd metmr. banketbakker
koperMarijke Yemes
huurderAdam Hartog mr. slager
huurderHendrik Leyenaar mr. metselaar
huurderPieter Minnes van der Sluis 125‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJohannes Frank
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Fontein
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperHendrina Wildschut, weduwe van
verkoperwijlen Pieter Johannes Hannema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan P. Bootes, mr. banketbakker x Marijke Yemes koopt huis en tuin zz. Voorstraat bewoond door 2 gezinnen. Ten O. Johannes Frank, ten W. Jan Fontein, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Hendrina Wildschut wv Pieter Johannes Hannema.


1809 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49002 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 39 van 21 nov 1809
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-037Voorstraat 30koopaktefl. 2050huis
 
verkoperJan Botes (voor twee panden)
verkoperMarijke Yemes (voor twee panden)
koperKlaas Sybrands (te Leeuwarden)
koperSara Nauta (te Leeuwarden)


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 321v van dec 1809 , betreft pand E-038 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Voorstraat 30Klaas Sybrands x Sara Nauta koopt huis en hof zz. Voorstraat wijk E-037 en E-038, in tweeen bewoond. Ten O. Adam Terwogt, ten W. Jan Fontein, ten Z. Wijnand Hoekers, ten N. de straat. Gekocht van Jan Bootes, koekbakker.


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0321v van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 30Voorstraat ZZ wijk E-037 en E-0382050‑00‑00 cghuis en hof
koperKlaas Sybrands, gehuwd met te Leeuwarden
koperSara Nauta te Leeuwarden
huurder achterste gedeeltePieter Hendriks c.u.
naastligger ten oostenA. Terwogt [staat: ter Wogt]
naastligger ten zuidenWijnand Hoekes
naastligger ten westenJan Fontein
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperJan Booteskoekbakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaKlaas Sybrands x Sara Nauta koopt huis en hof zz. Voorstraat wijk E-037 en E-038, in tweeen bewoond. Ten O. Adam Terwogt, ten W. Jan Fontein, ten Z. Wijnand Hoekers, ten N. de straat. Gekocht van Jan Bootes, koekbakker.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-020 , pag. 126Voorstraat 30Klaas Sybrens 5‑00‑00 cg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-037Voorstraat 30Antie Jetses Boomsmageb 1753 HRL, ovl 13 okt 1812 HRL; wijk E-037, verkoopt een huis in 1802, dv Jetse Jelles B., en Aagje Bouwes; BS ovl 1812; ,


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-037Voorstraat 30Cornelis Arjens Jonker... 1814. (GAH204); id. van wijk A-232, gebruiker is Andries Jacobs wed., 1814. (GAH204); id. van wijk E-037, gebruiker is Lodewijk Coster, 1814. (GAH204); id. van wijk E-172, gebruikers zijn Willem Sluikman, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-037Voorstraat 30Lodewijk Costergebruiker van wijk E-037, eigenaar is Cornelis Jonker, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-037Voorstraat 30Cornelis JonkerLodewijk Coster


1814 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49007 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 470 van 14 nov 1814
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-037Voorstraat 30koopaktefl. 900huis aan de Voorstraat E-037
 
verkoperCornelis Arjens Jonker
koperDirk Willems Jager


1819 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 154 van 1 jul 1819
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-037Voorstraat 30koopaktefl. 1200huis E-037
 
verkoperDirk Willems Jager


1827 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 189 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-037Voorstraat 30Pieter Feytema Tjallingi, overleden op 12 december 1827med. dr. Voorstraat E 37/38, man van Catharina Fontein (enige testamentair erfgenaam), vader van Aafke, Catharina en Frans Pieters Feytama-Tjallingii. Verder legaten aan D G-gemeente (fl. 300,-), blindeninstituut Amsterdam (fl. 200,-), doveninstituut Groningen (fl. 200,-) en maatschappij van weldadigheid (fl. 300,-). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1129Voorstraat 30wed. Pieter Tjallingii Harlingenhuis en tuin (420 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-037Voorstraat 30Eelke Pieters Faber... Grietje Roelofs vd Velde op 15 mei 1828 HRL, huw.afk. 4 en 11 mei 1828, barbier in 1851, N.H., ovl wijk E-037, zv Pieter Luitjes F, en Hendrikje Walkes (Dortman); dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1828, ovl 1868, ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-037Voorstraat 30Grietje Roelofs van der Velde... BS huw 1828, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk E-041; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-037; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-037VoorstraatEelke Pieters Faber36 jbaardscheerder en paruikmakerHarlingenm, protestant, gehuwd
E-037VoorstraatGrietje van der Velde40 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-037VoorstraatHendrikje Faber11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-037VoorstraatFrouwkje Faber8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-037VoorstraatRoelofke Faber5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-037VoorstraatPietje Faber5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-037VoorstraatTrijntie Faber2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-037VoorstraatEngeltie Faber1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-037VoorstraatHendrikje Walkes Faber19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51024 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 28 van 25 mrt 1846
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-037Voorstraat 30koopaktefl. 1200huis E-037
 
verkoperAafke Tjallingii
koperEelke Pieters Faber (gehuwd met grietje roelofs van der velde)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1129Voorstraat E-037Petrus Ens woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3286Voorstraat E-032 Johannes Witte woonhuis


1891 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 20-10-1891
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 30, HarlingenVoorstraat 30


1893 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 16088 (notaris ) repertoire nr. 101 van 13 jul 1893
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-032Voorstraat 30provisionele en finale toewijzingfl. 3431herenhuis aan de Voorstraat sectie A-3286
 
verkoper q.q.Hermanus Witte
verkopermejuffrou Susanna Witte
koperPieter Adriaan Nieuwenhuys


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3286Voorstraat 30 (E-032)Pieter A. Nieuwenhuijswoonhuis


1907 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49110 (notaris Sybe Okkinga) repertoire nr. 164 van 4 sep 1907
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-032Voorstraat 30koopaktefl. 8500herenhuis aan de Voorstraat nummer 30
 
verkoperPieter Adriaan Nieuwenhuys
koperHiske Susanna Maria Stind (te Amsterdam, wv Jean Mathieu Joseph Bär)


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Voorstraat 30wed J.M.J. Bär geb. H.S.M. Stindzonderf. 5400f. 5200
Voorstraat 30wed Theodor Stind geb. A. Wittezonderf. 4000f. 3600


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 30W. Stind-


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Centrale Bond v. Transportarb.924


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Centrale Bond v. Transportarb.924


1954 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1995
adresgegevens
Voorstraat 30nov: Op Voorstraat 30 wordt de speciaalzaak in naaimachines van J. de Jong geopend


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 30C. (Cornelis) Visser


1965 - advertentiebron: Harlingen, Gemeente Adresboek
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 30, HarlingenVoorstraat 30C. Vissernaaimachines


1981 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 30, HarlingenVoorstraat 30J. Gort b.v.woninginrichting


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 30rijksmonument 20719  terug