Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 28
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 286-0236-0236-021E-038E-033


Naastliggers vanVoorstraat 28
ten oostenVoorstraat 30
ten zuidenLanen 27
ten westenVoorstraat 26
ten noordende Voorstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Voorstraat 28naamloze steeg ten oosten


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0013r van 11 feb 1665 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 28[niet vermeld]1200‑00‑00 cg1/4 huis en tuin en 2 woningen
koperJan Dirks mr. goudsmid
huurderT. Theodori notaris
huurderJan Walings c.s.
verkoperBallingio Buitenpost, en
verkoperLijsbettje Popta


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0121ar van 5 mei 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 28Voorstraat ZZ1/4 huis en tuin en 2 woningen
eiserBallingiy Buytenpost
huurderTarquinius Theodori
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
gedaagdeSymon Abagae


1680 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Voorstraat 28 (in particulier bezit), HarlingenVoorstraat 28 (in particulier bezit)Ao 1680 den eersten Juli
dagh, Sjoerd Dircx de
eerste Steen hier lagh.
VERBOUWD door H.T. 1870
Deze steen is afkomstig uit de steeg aan de oostgevel van het pand Voorstraat 28.


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0186r van 15 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 28Voorstraat ZZ700‑00‑00 cg3/4 huis alwaer de Stadtsroeper uithanght
koperJan Dirxen Roorda mr. goud- en zilversmidde Stadsroeper
eigenaar van 1/4Jan Dirxen Roordamr. goud- en zilversmid
naastligger ten oostengemeensman Dirck Sjoerdts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van Frans Reiners Templar
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperGerryt Schouten, gehuwd met te Weesp
verkoperChristina Oliviers te Weesp
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Dirx Roorda, mr. goud- en zilversmid koopt 3/4 huis, waarvan hij al 1/4 bezit, zz. Voorstraat, alwaar 'de Stadsroeper' uithangt. Ten O. de gemeensman Dirk Sjoerdts, ten W. erven Frans Reiners Templar, ten N. de straat. Gekocht van Gerryt Schouten x Christina Olivier te Weesp.


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0068v van 5 mei 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 28Voorstraat ZZ2400‑00‑00 cghuis, hof en 2 kamers daarachter
koperCatharina Bruinsfeldt, weduwe van
koperwijlen oud burgemeester Johannes Quicklenburg
toehaakeen gouden ducaat voor de dochter van Elisabeth Roorda
huurderburgerkolonel Hilbrandt Beima mr. chirurgijn104‑08‑00 cg
huurder kamer 1 achter dit huisJoost timmerman
huurder kamer 2 achter dit huisSytske waster
protesteert vanwege precarioburgemeester dr. Philippus Belida
naastligger ten oostenSytse Doedes
naastligger ten oostenoud rentmeester Wassenaer
naastligger ten zuidenCatharina Bruinsfeldt
naastligger ten westenburgemeester P. Belida
naastligger ten westenRoeloff van Duiden
naastligger ten noordenVoorstraat en de borgwal
verkoperElisabeth Roorda, dochter en erfgenaam van
verkoperhaar wijlen vader Jan Dirks Roorda, maar ook erfgenaam vanmr. goudsmid
verkoperhaar wijlen broeder Durk Roorda
verkoperElisabeth Roorda, gehuwd met
verkoperJohannes Feja Winter te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTrijntje (Catharina) Bruinsveld wv burgemeester Johannes Quicklenburg koopt een welgelegen huis zz. Voorstraat, met een hof erachter en vrij uitgang naar de Lanen. Het is verhuurd aan stadscolonel en mr. chirurgijn Hilbrandt Beima. Ten O. de oud-rentmeester Wassenaar en Sytse Doedes, ten Z. de koper, ten W. burgemeester Belida en Roelof van Duiden, ten N. de straat en burgwal? Gekocht van Elisabeth [Jans] Roorda x Johannes Fejo Winter te Leeuwarden, als mede-erfgename van haar vader Jan Dirks Roorda, mr. goudsmid, en het verdere recht bekomen hebben de bij scheiding van wl. haar broer Dirk [Jans] Roorda, voor 2400 cg. met een gouden ducaat als geschenk voor haar dochter.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-023Voorstraat 28huis
eigenaarburgemeester Haselaar in qlt.
gebruikerburgemeester Haselaar
aanslag huurwaarde14‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-023Voorstraat 28huis
eigenaarburgem. Haselaar
gebruikerburgem. Haselaar
aanslag huurwaarde14‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan25‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-023Voorstraat 28huis
eigenaarburgemeester Haselaar
gebruikerburgemeester Haselaar
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-023Voorstraat 28huis
eigenaarburgemeester Haselaar wed.
gebruikerburgemeester Haselaar wed.
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0221v van 19 jan 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 28Voorstraat ZZ3420‑14‑00 gghuis, dubbele hof en achterhuis
koperJan Tomas IJsenbeek, gehuwd metlakenkoper
koperEelkjen Eelkes Wildschut
huurderAuke Haselaar
huurder achterhuisBote Oebeles assistent
naastligger ten oostenJan Tomas IJsenbeek, gehuwd metlakenkoper
naastligger ten oostenEelkjen Eelkes Wildschut
naastligger ten zuidenGerben Johannis mr. schoenmaker
naastligger ten westenFredrik Schotsman boekdrukker
naastligger ten westenDuizend Deuren
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoper van 1/3Johannis van Wetzensecretaris Vijf Deelen Zeedijken
verkoper van 1/3Catarina Haselaar, gehuwd met
verkoper van 1/3vroedsman Jan Donkertichelaar
verkoper van 1/3Auke Haselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Tomas IJsenbeek, lakenkoper x Eelkjen Eelkes Wildschut koopt een huis, tuin en achterhuis zz. Voorstraat. Vrije in- en uitgang naar de Lanen door de steeg langs het achterhuis, maar ook door de Duizenddeurensteeg naar de Voorstraat en de Lanen. Ten O. de kopers, ten Z. Gerben Johannis en Jan Yedes, ten W. de boekdrukker Frederik Schotsman en de Duizenddeurensteeg, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Johannis van Wetzen voor 1/3, Catarina Haselaar vrouw van Jan Donker voor 1/3, en Auke Haselaar voor 1/3.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-023Voorstraat 28huis
eigenaarJan IJsenbeecq wed.
gebruikerJan IJsenbeecq wed.
aanslag huurwaarde13‑01‑12 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-023Voorstraat 28huis
eigenaarJan IJsenbeek wed.
gebruikerJan IJsenbeek wed.
aanslag huurwaarde13‑01‑12 cg


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0123v van 13 okt 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 28Voorstraat ZZ6000‑00‑00 cghuis, hof en achterhuis
koperDirk Wildschut koopman en fabrikant
huurder achterhuisDirk Wildschut
naastligger ten oostensteeg naar de Lanen
naastligger ten oostenhet pakhuis van wed. C. Nauta
naastligger ten oostenPyter Andries
naastligger ten zuidenLouw Jans Wijnalda
naastligger ten zuidenEvert Jans Wijnalda
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jan Hoogland en zoon
naastligger ten westenDuizend Deurensteeg (grenst aan de tuin)
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperEelkjen Eelkes Wildschut, weduwe van
verkoperwijlen Jan Thomas IJsenbeek
verkoperThomas IJsenbeek
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Wildschut, fabriqeur, koopt huis en hof en achterhuis, zz. Voorstraat met vrije in- en uitgang aan beide zijden, nl. door de steeg langs het achterhuis naar de Lanen en door de Duizenddeurensteeg naar Lanen en Voorstraat. Ten O. het pakhuis van wd. C. Nauta en Pieter Andries, ten Z. Louw en Evert Jans Wijnalda, ten W. Jan Hoogland, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Eelkje Eelkes Wildschut wv Jan Thomas IJsenbeek en Thomas Jans IJsenbeek.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-023Voorstraat 28huis
eigenaarDirk Wildschut
gebruikerDirk Wildschut
aanslag huurwaarde13‑01‑12 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-021Voorstraat 28huis
eigenaarPieter Andries wed.
gebruikerPieter Andries wed.
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-021Voorstraat 28huis
eigenaarDirk Wildschut
gebruikerHendrik Jansen
huurwaarde30‑00‑00 cg
gebruikerDirk Wildschut
huurwaarde12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑12‑12 cg


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0219r van 11 apr 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 28Voorstraat ZZ4135‑00‑00 gghuis, tuin, stalling en wagenhuis
koperJan Fontein
naastligger ten oostenhet huis Sivilien c.s. Sevilla
naastligger ten zuidensteeg naar de Lanen
naastligger ten westenvroedsman H. Radsma
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoper van 1/3Eeke Wildschut, erfgenaam, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen A. Wybenga
verkoper van 1/3Hendrina Wildschut, erfgenaam, huisvrouw van
verkoper van 1/3Pieter J. Hannema
verkoper van 1/3Gregorius Coopmans, erfgenaam, gemachtigde vanmedicinae doctor te Franeker
verkoper van 1/3professor Gadzo Coopmans, zoonmedicinae doctor te Franeker
erflaterwijlen Dirk Wildschut
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Fontein koopt huis, tuin, stalling en wagenhuis zz. Voorstraat. Ten O. het huis 'Sivilien', ten W. de vroedsman H. Radsma, ten Z. een steeg naar de Lanen, ten N. de Voorstraat. Met vrije in- en uitgang aan beide zijden, langs het achterhuis (dat nu van Hendrina Wildschut is) naar de Lanen en door de Duizenddeurensteeg naar de Voorstraat en naar de Lanen. Er is ook een steeg ten O. tezamen met 'Sivilien' en nog een stal en wagenhuis, die gebruikt worden door Henne Sytzes maar voorheen van Pieter Tetrode was, maar die moeten op verzoek van de koper worden ontruimd. Er zijn nog veel meer bedingen. Gekocht van Eeke Wildschut wv A. Wybinga, Hendrina Wildschut, vrouw van Pieter J. Hannema en Georgius Coopmans, med. dr. te Franeker voor de kinderen van zijn zoon Gadzo Coopmans v/h med. dr. en professor te Franeker, elk voor 1/3 deel als erven van Dirk Wildschut, voor 4135 gg.


1809 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49002 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 39 van 21 nov 1809
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-038Voorstraat 28koopaktefl. 2050huis
 
verkoperJan Botes (voor twee panden)
verkoperMarijke Yemes (voor twee panden)
koperKlaas Sybrands (te Leeuwarden)
koperSara Nauta (te Leeuwarden)


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-021 , pag. 127Voorstraat 28Klaas Sybrens 3‑00‑00 cg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-038Voorstraat 28Anna Catharina Heinsergeb 1809 HRL, ovl 27 jul 1812 HRL; wijk E-038, dv Koenraad H, en Maria Jans; BS ovl 1812


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-038Voorstraat 28Albert Jans Bolman... als Aukje Pieters; eigenaar en gebruiker van wijk C-057, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-038; gebruiker Boldewijn de Wit, 1814. (GAH204); id. van wijk F-017; gebruiker is N. de Vries, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-038Voorstraat 28Boldewijn de Wit... met Huitje Thomas, varensgezel te HRL. 1827, turfleverancier 1809 -1810; BS ovl 1827; ; gebruiker wijk E-038; eigenaar is A. Bolman, 1814. (GAH204); B. dW. en Hoytje Thomas, beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-038Voorstraat 28A BolmanBoldewijn de Wit


1827 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 189 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-038Voorstraat 28Pieter Feytema Tjallingi, overleden op 12 december 1827med. dr. Voorstraat E 37/38, man van Catharina Fontein (enige testamentair erfgenaam), vader van Aafke, Catharina en Frans Pieters Feytama-Tjallingii. Verder legaten aan D G-gemeente (fl. 300,-), blindeninstituut Amsterdam (fl. 200,-), doveninstituut Groningen (fl. 200,-) en maatschappij van weldadigheid (fl. 300,-). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1130Voorstraat 28wed. Pieter Tjallingii Harlingenhuis en tuin (610 m²)


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 184 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-038Voorstraat 28Catharina Fontein, overleden op 11 mei 184047 jr, overleden Voorstraat E 38, wed. Pieter-Feytama Tjallingii, moeder van minderjarige Aafke, Catharina en Frans-Feytama Pieters Tjallingii (voogd is Sybrand Tjallingii, zeehandelaar). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - personele belasting
vermeld alsadresnaamgrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Sectie A nr. 1130Voorstraat 28wed pieter feitema tjallingii215 gl.10.00 gl.15.000 gl.7.00 gl.15.00 gl.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2633de Lanen E-168Jan C. Veer achterhuis


1863 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-038Voorstraat 28Pieter Adama Zijlstra... dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1838, huw 1840, ovl 1863, BS Franeker huw 1836 bev.reg. HRL 1851 wijk E-038; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, commissionair, wijk A-021; VT1839; P. Adema Z., geb 5 may 1810, ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2633Voorstraat E-033 Sijbren B. Bos woonhuis
Sectie A nr. 2633Voorstraat E-033 Sijbren B. Bos achterhuis


1884 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 28, HarlingenVoorstraat 28S.B. Bos


1891 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 20-10-1891
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 28, HarlingenVoorstraat 28


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2633Voorstraat 28 (E-033)Jacobus Hannema (Jzn.)woonhuis


1910 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 28Jac. Hannema37
Voorstr.E.C.D. Nierstrasz56Geneesheer


1913 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 28E.C.D. Nierstrasz56Geneesheer


1915 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstraat 28E.C.D. Nierstrasz56geneesheer


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstraat 28J. Duijster56Geneesheer


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Voorstraat 28 Johannes Duijsterartsf. 4000f. 4500


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 28J. Duijster56Geneesheer


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 28J. Duijster56Geneesheer


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 28J. Duijster56Geneesh.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 28J. Duijster56Geneesh.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 28W. Sinnema131City Mag.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 28W. Sinnemawinkelier
Voorstraat 28aG.A. Heslingachemicus
Voorstraat 28amej. A. Heslingaonderwijzeres


1932 - advertentiebron: Winter Programma 1932-1933, Instituut voor arbeiders-ontwikkeling afdeeling Harlingen
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 28, HarlingenVoorstraat 28 City magazijn


1954 - advertentiebron: Handel en Industrie in Harlingen (Wijga, Enne)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 28, HarlingenVoorstraat 28 Interieur, 'twanddoeken, souvenirs


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.R. Adema513Beh., stoffeerderij, verhuiz.


1959 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 28, HarlingenVoorstraat 28R. Ademastoffeerderij, woning-inrichting


1960 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
VoorstrR. Adema2513Behanger stoff verhuiz


1962 - advertentiebron: Wegwijs in Harlingen, plattegrond
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 28, HarlingenVoorstraat 28 t Interieurwoninginrichting


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 28J. (Johan) Gort


1972 - advertentiebron: Harlingen, informatie
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 28, HarlingenVoorstraat 28J. Gortwoninginrichting


1981 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 28, HarlingenVoorstraat 28J. Gortwoninginrichting


1981 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 28, HarlingenVoorstraat 28J. Gort b.v.woninginrichting


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 28rijksmonument 20718  terug