Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 24
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 246-0266-0266-024E-041E-035


Naastliggers vanVoorstraat 24
ten oostenVoorstraat 26
ten zuidenVoorstraat 20
ten westenVoorstraat 22
ten noordende Voorstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Voorstraat 24naamloze steeg ten westen


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0097r van 14 jan 1644 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 24Voorstraat ZZ3500‑00‑00 gghuis
koperHesselus Wringer c.u.
toehaakeen gouden ducaton voor de vrouw van de verkoper
huurderAdelaar luitenant
naastligger ten oostenFrans Reyners Templar
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPyter Wybrants
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperFolckert Tietesapotheker te Leeuwarden


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 6, fol. 3vVoorstraat 24secretaris Wringerf. 42000-00-00 en zijn broeder


1678 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 214 folio 119r van 16 apr 1678 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Voorstraat 24
inventarisantoud burgerhopman Wybren Pytters Nauta
ds. Petrus Nauta oom, te Foudgum, geauthoriseerde curatorpredikant
Ziricus Nauta oom, geauthoriseerde curatoren
Willem Hendrix Vosma, geauthoriseerde curator ad actum divisionis over
aangeverLijsbeth Wybrens oud 20 jaren
Jan Wybrens oud 18 jaren
Lambert Wybrens oud 16 jaren
Wybren Wybrens oud 14 jaren [volgens authorisatieboek]
Perikjen Wybrens oud 9 jaren
inleiding bij de boedelinventarisatie[0119r] Ontsegelinge ende respectievelyck inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de heere praesiderende burgemeester Taco Wybrants Jellema als commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuyse van wijlen de olde hopman Wybren Pytters Nauta, van alle sodanige goederen actien ende crediten sampt uyt- ende inschulden als bij den overledenen metter doodt sijn ontruymt ende naergelaten, alles ter instantie van ds. Petrus Nauta bedienaer des Goddelycken woorts tot Foudgum etc. ende Ziricus Nauta apothecarius als oomen, sampt Willem Hendrix Vosma als geauthoriseerde curatores, hoewel de laestgenaembde maer alleen ad actum divisionis, over Lijsbeth, Jan, Lambert, Wybren ende Peerkjen Wybrens, respectievelyck old 20, 18, 16, ende 9 jaeren, alle vijf naegelaten kinderen, van den overledenen, en dat op het aengeven van de oudtste dochter Lijsbeth Wybrens voornoemt, [0119v] die daertoe de meeste bequaemheyt hadde, de welke oock aengenomen heeft onder solemnelen eede in handen van welgedachte heere commissaris om alles naer haer beste kennisse wel ende getrouwelyck te sullen aengeven sonder met haer weten iets te verswijgen, waerop dan tot de beschrievinge is geprocedeert wes volgt. Actum den 16e april 1678.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0207v van 17 apr 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 24Voorstraat ZZ2331‑14‑00 gghuis waarin voorhuis, kamer, zaal, bovenkamer, twee keukens, galerij en bloementuin
koperJohan Schot te Dokkum
begunstigde jaarlijkse rentede stad Harlingen7‑00‑00 cg
naastligger ten oostenDuizenddeurensteeg [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperde erfgenamen van wijlen Dominico Wringer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Schot te Dokkum koopt een heerlijk huis met tuin en hof en 2 stegen of uitgangen ten N. en Z., zoals het door wl. de secretaris Wringer is nagelaten, zz. Voorstraat. Gekocht van erven dr. Dominicus Wringer, voor 2331 gg.


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0077r van 1 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 24Voorstraat ZZ1650‑00‑00 gghuis waarin voorhuis, binnen- en bovenkamer, zomer- en winterkeuken, plaats en tuin
koperde heer Mathijs Idsinga secretaris van Barradeel
begunstigde jaarlijkse rentede stad Harlingen7‑00‑00 cg
huurderSymon Grettinga apotheker113‑08‑00 cg
naastligger ten oostenals bewoner Ysack Jansen pasteibakker
naastligger ten zuidenHans Jansen
naastligger ten westenJan Wybrens mr. glasmaker
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat]
verkoperJohan Schotproviandmeester te Langackerschans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMathijs van Idsinga, secretaris van Barradeel, koopt een heerlijk huis zz. Voorstraat, nu bewoond door Symon Grettinga, apotheker. Ten O. pasteibakker Ysaak Jansen, ten Z. Hans Jansen, ten W. mr. glazenmaker Jan Wybrens, ten N. de straat. verkoper is Johan Schot, proviandmeester in de Langackerschans.


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0209r van 13 nov 1687 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 24Duizenddeurensteeg100‑00‑00 ggkamer
aanhandelaarInne Gerryts mr. schoenmaker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verwandelaarFoecke Warnerszeevarend gezel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaInne Gerrits, mr. schoenmaker, en Foeke Warners, zeevarende, doen een wandelkoop waarbij de 1e een camer in de Duizenddeurensteeg verwandelt tegen 1/4 huis van de 2e, aan de Zuiderhaven.


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0401r van 3 apr 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 24Voorstraat ZZ80‑00‑00 cg1/2 grondpacht van cg 7-00-00
koperde kinderen van Tjeerd Sybrens Suyrger, met als geauthoriseerde curator
koper q.q.vroedsman Lammert Joostes de Gavere koopman
eigenaar van 1/2de kinderen van Tjeerd Sybrens Suyrger
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van wijlen dr. Dominicus Wringersecretaris7‑00‑00 cg
eigenaar huisMatthijs van Idsingasecretaris van Barradeel
naastligger ten oostenDuizenddeurensteeg [staat: de zgn. duizend deuren]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Wybrens mr. glasmaker
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoper q.q.Jan Willems Vosma, gelastigde
verkoper q.q.Johannis Willems Vosma, gelastigden van
verkoperSytske Laeses, gehuwd met
verkoperClaes Theunis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe kinderen van Tjeerd Sybrens Suyrger (Suringar) kopen 1/2 grondpacht uit een huis Voorstraat zz, waarvan ze de andere 1/2 van de grondpacht al bezitten. Ten O. de zgn. Duizenddeurensteeg, ten W. mr. glazenmaker Jan Wybrens [Wijngaarden?], ten N. de Voorstraat. De eigenaar was Mathijs van Idsinga, die het kocht van Dominicus Wringer. Gekocht van Sytske Laeses x Claes Theunis voor 80 cg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-026Voorstraat 24huis
eigenaarjuffrouw de Vries
gebruikerjuffrouw de Vries
aanslag huurwaarde15‑00‑00 cg
grondpacht aands. Reneman te Buitenpost
grondpacht07‑00‑00 cg
aanslag grondpacht01‑15‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-026Voorstraat 24huis
eigenaarjuffr. de Vries
gebruikerjuffr. de Vries
aanslag huurwaarde15‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan28‑5‑1720
grondpacht aands. Reneman
grondpacht07‑00‑00 cg
aanslag grondpacht01‑15‑00 cg
aansl. grondp. voldaan1‑2‑1721


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0226r van 4 apr 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 24Voorstraat ZZ [niet vermeld]155‑15‑00 cggrondpacht van 7-00-00 cg
koperGerardus Beucker n.u.oud kapitein van een compagnie te voet
verpachter grondkoopsom bestaat uit afkoop (20 jaar) + 2 1/4 jaar aflossing 7‑00‑00 cg
eigenaar in 1668Hesselius Wringer
verkoperAmelia T. Suirger te Buitenpost
verkoperHenricus Reneman


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-026Voorstraat 24huis
eigenaarkapitein Beuker nom.ux.
gebruikerkapitein Beuker nom.ux.
aanslag huurwaarde12‑10‑00 cg
grondpacht aands. Reneman
grondpacht07‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑00‑00 cg
opmerkingafgekocht


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0151v van 30 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 24Voorstraat ZZ2422‑07‑00 gghuis en hof
koperAnnius van Haersma oud kapitein van een Compagnie Infanterie
bewonerWetzenssecretaris
naastligger ten oostenDuizenddeurensteeg
naastligger ten zuidende Gereformeerde Gemeente: diaconie
naastligger ten westenReiner Braem secretaris
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jan Wybrens Nauta
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoper q.q.Johannis van Beuker, curatorprocureur generaal te Leeuwarden
verkoper q.q.Cornelis Albarda J.U.D., curatoren oversecretaris van Het Bildt te Sint Annaparochie
verkoperJohanna Geertruit van Beuker
verkoperTitya Wendelina van Beuker, nagelaten kinderen van
erflaterwijlen Gerardus van Beuker, weduwnaar van
erflaterwijlen Henderina de Vries


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 151r van dec 1732 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Voorstraat 24Annius van Haersma koopt een huis en hof, zz. Voorstraat. Ten O. een doorgaande steeg, de Duizenddeuren steeg, ten Z. een diaconiecamer, ten W. de secretaris Reiner Braam en wd. Wybren Nauta, ten N. de Voorstraat. Vrije in- en uitgang door de steeg naar beide kanten. Gekocht van de kinderen van wl. Gerardus van Beucker x Henderina de Vries.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-026Voorstraat 24huis
eigenaarde heer Haarsma
gebruikerde heer Haarsma
aanslag huurwaarde12‑10‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-026Voorstraat 24huis
eigenaarde hr. Haarsma
gebruikerde hr. Haarsma
aanslag huurwaarde13‑12‑12 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-026Voorstraat 24huis
eigenaarde heer Haarsma
gebruikerMinne Blok
aanslag huurwaarde13‑12‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-026Voorstraat 24huis
eigenaarD. Heinsius
gebruikerjuffrouw M. Codercq
aanslag huurwaarde22‑05‑06 cg


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0089v van 18 apr 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 24Voorstraat ZZ3311‑00‑00 gghuis en tuin
koperjuffrouw Maria Codercq
huurderjuffrouw Maria Codercq 155‑00‑00 gg
naastligger ten oostenvroedsman F. Hoogland
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Johannes Harmens
naastligger ten westende weduwe van wijlen Klaas Nauta
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoper q.q.Everardus de Keth [staat: Deketh], curatorvendumeester Admiraliteit
verkoper q.q.vroedsman Klaas Heins, curatoren over
verkoperde minderjarige kinderen van wijlen Daniel Heinsiuskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJuffr. Maria Codercq koopt het huis met grote tuin en zomerhuis. Ten O. J. Hoogland, ten Z. erven Johannes Harmens, ten W. wd. Klaas Nauta, ten N. de straat. Gekocht van de kinderen van wl. Daniel Heinsius.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-024Voorstraat 24huis
eigenaarjuffr. M. Codercq
gebruikerjuffr. M. Codercq
aanslag huurwaarde16‑07‑04 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-024Voorstraat 24huis
eigenaarM. Codercq erven
gebruikerS. Hingst
huurwaarde150‑00‑00 cg
af: sint jacobi schatting07‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde25‑18‑02 cg


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0316r van 6 mrt 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 24Voorstraat ZZ [niet vermeld]550‑00‑00 cggedeelte tuin van 66 x 23 1/2 voet
koperGooytjen Simons Stinstra
naastligger ten oostenDuizenddeurensteeg
naastligger ten zuidenMenus Fink
naastligger ten westende koper Gooytjen Simons Stinstra
naastligger ten noordenWytze Jans Vettevogel procureur postulant en koopman
verkoperWytze Jans Vettevogelprocureur postulant en koopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Gooytjen Simons Stinstra koopt een stuk tuin achter zijn huis, met uitgang in de Duizenddeurensteeg. Ten O. deze steeg, ten Z. Menno Vink, ten W. de koper, ten N. de verkoper Wytze Jans Vettevogel.


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0346r van 21 jun 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 24Voorstraat ZZ wijk E-0414000‑00‑00 cghuis en tuin
koperCarel Christiaan Nippoldt, gehuwd met
koperAntonetta Elisabeth Nippoldt
naastligger ten oostenwijlen vroedsman H. Radsma
naastligger ten westenG. Stinstra
naastligger ten zuidenG. Stinstra
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperMaria Elisabeth Heinsius, gehuwd met
verkoperWytze Vettevogelnotaris


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0126r van 11 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 24Voorstraat ZZ1300‑00‑00 cg1/2 huis en tuin
koperAntonetta Elisabeth Nippold
protesteert omdat deze koop al voltrokken isJ. C. Metslarexploicteur convooien en licenten
betrokkeneJ. W. Nippoldzeehandelaar
betrokkeneC. C. Nippoldzeehandelaar
betrokkeneAntonetta Elisabeth Nippold
naastligger ten oostenW. Vettevogel
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenG. Stinstra
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperCarel Christiaan Nippold c.p.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntoinetta Elisabeth Nippold wil 1/2 kopen van huis en tuin wijk E-041, waarvan zij al een 1/2 bezit. Er is vrij in- en uitgang aan weerszijden van het erf van notaris Vettevogel. Ten O. Vettevogel, ten W. en Z. G. Stinstra, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Carel Christiaan Nippold. Er is geniaard door J.C. Metzlar


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-024 , pag. 127Voorstraat 24A. Nippold 7‑10‑00 cg


1811 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51003 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 30 van 27 feb 1811
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-041Voorstraat 24koopaktefl. 8601/2 deel in huis E-041
 
verkoperAntoinette Elisabeth Nippold (te Leeuwarden)
koperWytze Vettevogel


1813 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49006 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 78 van 2 mrt 1813
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-041Voorstraat 24koopaktefr. 3150huis aan de Voorstraat E-041
 
verkoperWytze Jans Vettevogel
koperAndries van Steenderen


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-041Voorstraat 24Andries van Steenderen... inkomen bebouwd 120. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-041Voorstraat 24A van der SteenderenA van Steenderenschoolonderwijzer


1817 - genealogie bron: geboorte Burgerlijke Stand Harlingen op 8 apr 1817
Koppeling tussen deze gebeurtenis en dit adres berust niet op brongegevens maar is handmatig tot stand gebracht
Catharina Schreuder, 28 j., dienstbode, moeder, E-041
Andrieske van Steenderen Schreuder, dochter


1817 - genealogie bron: overlijden Burgerlijke Stand Harlingen op 3 sep 1817
Koppeling tussen deze gebeurtenis en dit adres berust niet op brongegevens maar is handmatig tot stand gebracht
Catharina Schreuder, moeder
Andrieske van Steenderen, oud 3 w., overledene, E-041


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1133Voorstraat 24 Andries Steenderen Harlingenhuis en erf (350 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-041Voorstraat 24Catharina Schreudergeb 1793 Leeuwarden, ovl 7 apr 1844 HRL, ongehuwd, dv Jurjen Arends S, en Dina de Vries; BS ovl 1844; oud 45 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk E-041; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-041VoorstraatAndries van Steenderen..m, protestant, ongehuwd
E-041VoorstraatCatharina Schreuder45 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd


1844 - genealogie bron: overlijden Burgerlijke Stand Harlingen op 7 nov 1844
Koppeling tussen deze gebeurtenis en dit adres berust niet op brongegevens maar is handmatig tot stand gebracht
Andries van Steenderen, oud 59 j., z.b., ongehuwd, aangever
Catharina Schreuder, oud 51j., z.b., geb. te Leeuwarden, overledene, E-041
Jurjen Arends Schreuder, vader, overleden
Dina de Vries, moeder, overleden


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-041Voorstraat 24Catharina Schreuder, overleden op 7 april 1844(Cv)), 51 jr, geboren Leeuwarden, overleden Voorstraat E 41, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 941 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-041Voorstraat 24Thijs de Bruin, overleden op 9 augustus 1847levenloze zoon van Thijs de Bruin, zeeman (Vijverstraat E 41) en Sjouwkje Wijnalda, broer van minderjarige Tetje, Anna en Janke Thijses de Bruin. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-041Voorstraat 24Eelke Pieters Faber... en Hendrikje Walkes (Dortman); dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1828, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk E-041; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, baardscheerder en paruikmaker, wijk E-037; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-041Voorstraat 24Grietje Roelofs van der Velde... N.H., dv Roelof Roelofs vdV, en Froukje Tjeerds Spanjaard; BS huw 1828, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk E-041; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-037; ... (alles)


1860 - genealogie bron: overlijden Burgerlijke Stand Harlingen op 13 okt 1860
Koppeling tussen deze gebeurtenis en dit adres berust niet op brongegevens maar is handmatig tot stand gebracht
Andries van Steenderen, oud 76 j., z.b., geb. te Kuilenburg, overledene, E-041
G. van Steenderen, vader, overleden


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1133Voorstraat E-041Hans W. Straten woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3896Voorstraat E-035 Evangelisch Luth. Gemeente woonhuis


1888 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49089 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 249, 252, 255 en 257 van 20 jun 1888
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-035Voorstraat 24provisionele en finale toewijzingfl. 2150burgerwoonhuis op de hoek van de Voorstraat en de Sint Odolphisteeg
 
verkoperHendrik Freerks Boels (te Oude Pekela)
verkoperJantien Jacobs Aising (te Onstwedde, wv Detmer Freerks Boels, tevens als voogd over Geert Detmers Boels)
verkoperFreerk Detmers Boels (te Onstwedde, tevens als toeziend voogd)
verkoperJacob Detmers Boels (te Amsterdam)
verkoperHendrik Detmers Boels (te Musselkanaal)
verkoperJan Kuipers (te Onstwedde, gehuwd met Harmke Detmers Boels)
verkoperJan Alberts Tempel (te Onstwedde, weduwnaar van Heindertje Detmers Boels, tevens als voogd over Albert, Detmer en Jans Tempel)
verkopercollege van voogden van het Burgerlijk Weeshuis (tevens als voogd over Maria, Aukje en Yme Reidsma, kinderen van wl. Douwe Reidsma en Sipkje Tichelaar)
koperEsscher Posthumus


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3896Voorstraat 24 (E-035)Ev. Lutherse Gemeentepastorie


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Voorstraat 24 Gerrit Munterpredikantf. 1900f. 1900
Voorstraat 24 Hermanus Reeling Brouwerboekhouder spaarb.f. 3600f. 3800


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 24G. Munterpredikant


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.J.J. Klijn827Evang. Luth. Pred.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.J.J. Klijn827Evang. Luth. Pred.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.J.J. Klijn827Evang. Luth. Pred.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 24L. (Leendert) Bakker


1972 - advertentiebron: Harlingen, informatie
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 24, HarlingenVoorstraat 24Fa. Bakkerlederwaren, sport- en recreatieartikelen, gereedschappen


1973 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 10-08-1973
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 24, HarlingenVoorstraat 24 Bakker


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 24rijksmonument 20716  terug