Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 23
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 237-1007-1007-106C-041C-034


Naastliggers vanVoorstraat 23
ten oostenVoorstraat 25
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 21
ten noordenNoorderhaven 66


aangrenzende stegen
adresheeft
Voorstraat 23naamloze steeg ten westen


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0063v van 16 okt 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0208v van 4 mei 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDyrck Claes


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0258r van 19 apr 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 23Voorstraat NZ1350‑00‑00 gghuis genaempt de Arcke van Noah
koperAugustinus Jans Mens, gehuwd metkruidenierde Ark van Noach
koperMaycke Jelis
protesteert vanwege gebruik van de kelderFrans Martens Kiel
naastligger ten oostenMariken, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen mr. Tiebbe
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenIppe Meckes
naastligger ten noordenhet huis van Stoffel Syourdts smid
verkoper van 1/2Dierck Claes, gehuwd met te Ameland
verkoper van 1/2Sara Gerryts, en te Ameland
verkoper q.q.Joest Sybrandts, curator overzeilmaker
verkoper van 1/2het nagelaten [half]weeskind van Sara Gerryts, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Sicke Joestes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAugustinus Jans x Maycke Jelis kopen huis nz. Voorstraat genaempt de Arcke van Noa. Ten O. Mariken, Tiebbe weduwe, ten W. Ippe Mecke en een steegs, ten N. smid Stoffel Syourdts. Geen grondpacht. Gekocht van Dirck Claes x Sara Gerryts op Ameland voor 1/2, en van (Joest Sybrandts, zeilmaker, als curator en voormomber over) het nagelaten weeskind van Sicke Joestes bij Sara Gerryts voor 1/2, voor 1350 gg.


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0295r van 7 feb 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 66, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen mr. Sicke Joosten


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0421r van 2 sep 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 66, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen mr. Sicke Joostes


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0242r van 8 jan 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 23Voorstraat NZ1050‑00‑00 gghuis
koperHans Janssen, gehuwd metbleker
koperHilck Wybes
verpachter grondHette Hettes 1‑15‑00 cg
naastligger ten oostenAnne Reyns wielmaker
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenYeme Royers
naastligger ten noordende kamer van Meynert Feyes
verkoperTrijn Lammerts, weduwe van
verkoperwijlen Aernt Douwes, met instemming van
verkoperDouwe Aernts
tekst in de margeFoppens in sijn qualiteyt protesteert dat hem de vercopinge ontschadelyck sal wesen nopende sijn hypoteeck ofte brieve van obligatie specialyck opte huysinge holdende. Actum den 4en february 1615.
tekst in de margeD'vercoperse, per Austrophorum, protesteert dat haer de voors. protestatie ontschadelyck sal wesen, vermits bij Foppens geen naem van sijn meester [staat: mr., wordt bedoeld: opdrachtgever] genoempt wert. Actum utsupra.
tekst in de margeToegewesen opten proclamanten salff voorgaende protestatien. Actum den 4en february 1615.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Janssen bleeker x Hilck Wybes kopen een huis nz Voorstraat strekkende van de Voorstraat tot aan Meynert Feyes. Ten O. wielmaker Anne Reyns, ten W. Yeme Royers [Rogiers] en een gemeene steeg. Grondpacht 35 st aan Yette Yettesdochter. Gekocht van Trijn Lammerts wv Aernt Douwes met consent van Douwe Aernts en Lijsbeth Aernts haar respective zoon en dochter voor 1050 GG.


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0297v van 26 jan 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Ocke Sipkes


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0379v van 17 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 23Voorstraat NZ00‑00‑00 cg1/4 huis daer den Gulden Arck in den gevel staet
koper provisioneelN. N. de Gouden Ark
eigenaar van 3/4Berent Gerryts, gehuwd met
eigenaar van 3/4Catalina Augustini
naastligger ten oostenSiuerd Tyebbes Popta
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenDirck Epes
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Anneke Alberts, gehuwd met
verkoper q.q.Eyse Jansen
verkoper q.q.Anneke Alberts, weduwe van
verkoper q.q.wijlen Augustijn Jans
verkoper van 1/4Albert Augustini voorzoon
verkoper van 3/4Berent Gerryts, gehuwd met
verkoper van 3/4Catalina Augustini


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0047v van 22 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0056v van 12 feb 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0087v van 3 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 23Voorstraat NZ1500‑00‑00 gghuis genaempt de Arke Noa
koperAebe Cornelis de Ark van Noach
koperCornelis Egberts
naastligger ten oostenSiuerd Tyebbes
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westensteeg waarvan vrij medegebruik
naastligger ten westenAlbert Harmens
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/4Catalina Augustini, gehuwd met
verkoper van 1/4Berent Gerryts, gelastigde van
verkoper van 3/4Albert Augustin


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0107r van 5 mei 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Cornelis Egberdts


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0155r van 20 dec 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 23Voorstraat NZ0‑00‑00 cghuis
koperN. N.
bewonerde weduwe van wijlen Cornelis Egberdts
naastligger ten oostenSioerdt Tiebbes
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenNicolaes Ruyvens
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Egberdt Cornelis


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0165v van 21 mrt 1635 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 23Voorstraat NZ1975‑00‑00 gghuis
koperburgemeester Willem Egberts
naastligger ten oostenSioerdt Tiebbes Popta
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenNicolaes van Ruyvens
naastligger ten noordende kamer van Sioerdt Tiebbes Popta
verkoperde erfgenamen van wijlen Egbart Cornelis


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0186v van 11 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendr. Jacobus Hillebrans


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0195r van 5 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 66, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende heer Hillebrants


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0136v van 6 apr 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 66, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende heer Hillebrants
naastligger ten zuidensteeg waarlangs vrij in- en uitgang zuidwaarts


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0150r van 9 nov 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0001v van 1 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 66, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg waarlangs vrije in- en uitgang naar de Voorstraat
naastligger ten zuidende heer Hillebrants


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 7, fol. 11vVoorstraat 23[burger]hopman Minne Hilbrantsf. 25000-00-00


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0214r van 24 sep 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Menelaus Hillebrants


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0083v van 15 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg van Voorstraat naar Noorderhaven, waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westenburgemeester Menelaus Hillebrandts
naastligger ten westenals huurder dr. Agaeus Piphron c.u.


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0230r van 22 jan 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 23Voorstraat NZ1000‑00‑00 gghuis
koperArjen Hansen van Hemert apotheker
bewonerSimon Grettingaapotheker
naastligger ten oostenLammert de Gavere
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenSioerd Feyckes schipper op Dokkum
naastligger ten noordenLammert de Gavere
verkoperburgemeester Menelaus Hillebrants
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArjen Hansen van Hemert, apotheker, koopt huis met voor- en achterkelder, nz. Voorstraat. Ten O. en N. Lammert de Gavere, ten W. Dokkumer schipper Sioerd Feyckes, ten Z. de straat. Met vrije in- en uitgang door de doorgaande steeg ten W. Gekocht van burgemeester Menelaus Hillebrants.


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0316r van 9 mrt 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenArjen van Hemert


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0347r van 18 jan 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 66, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenvroedsman L. de Gavere


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0186v van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 23Voorstraat NZ1350‑00‑00 gghuis
koperAnne Jansen, gehuwd metkoopman
koperHincke Pieters Dreyer
huurder voorste gedeeltetoekomstig huurder Gosse Spannenburg c.u.mr. zilversmid80‑00‑00 cg
naastligger ten oostenvroedsman Lammert de Gavere
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Trijntie Hengevelt
naastligger ten noordenLammert de Gavere
verkoperArrien Hanses van Hemertapotheker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnne Jansen [Huidekoper] x Hincke Pieters Dreyer koopt huis. Ten O. en N. Lammert de Gavere, ten W. erven Trijntje Hengevelt, ten Z. de straat. Vrij in- en uitgang ten W. naar Voorstraat en Noorderhaven. Gekocht van Arjen Hansen van Hemert, apotheker.


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0195r van 14 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg van Voorstraat naar Noorderhaven, waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westenAnne Jansen


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0227v van 25 nov 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 23Voorstraat NZ2200‑00‑00 cghuis
koperHeere Douwes de Vries c.u.
naastligger ten oostenvroedsman Bierma
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Trijntie Hengevelt
naastligger ten noordenvroedsman Bierma
verkoperAnne Jansen Huidekoperkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHeere Douwes de Vries koopt huis nz. Voorstraat. Ten O. en N. de vroedsman [Sjoerd Pieters] Bierma, ten W. erven Trijntje Hengevelt, ten Z. de straat. Er is vrij in- en uitgang door de steeg ten W., naar Voorstraat en Noorderhaven. Gekocht van Anne Jansen Huidekoper.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-100 , folio 139Voorstraat 23huis
eigenaarHeere Douwes
gebruikerHeere Douwes
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0028r van 20 nov 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 23Voorstraat NZ940‑00‑00 cghuis
koperAndries Harings Both mr. tingieterde Ark van Noach
naastligger ten oostenvroedsman Sioerd Pieters Bierma
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten westende weduwe van wijlen dr. Winter
naastligger ten noordenvroedsman Sioerd Pieters Bierma
verkoperHeere Douwes de Vries c.u. te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndries Harings Both, mr tinnegieter, koopt groot huis 'de Arke Noach'. Ten O. en N. de vroedsman Sjoerd Pieters Bierma, ten W. wd. dr. Winter, ten Z. de Voorstraat. Vrij in- en uitgang door steeg ten W. naar Voorstraat en Noorderhaven. De kelder is nog verhuurd. Gekocht van Heere Douwes de Vries, nu te A`dam.


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-100 , folio 91vVoorstraat 23huis
eigenaarAndries Haerings
gebruikerAndries Haerings
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan22‑7‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0082r van 20 okt 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 66, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenburgemeester Bierma


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-100 , folio Voorstraat 23huis
eigenaarAndries Harings
gebruikerAndries Harings
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0178v van 18 jan 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 66, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg naar de Voorstraat
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen burgemeester Bierma


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-100 , folio 92rVoorstraat 23huis
eigenaarAndrys Harmens erven
gebruikerHarmanus Siccama
huurwaarde totaal85‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑03‑06 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-100Voorstraat 23Obbe Hendriks, bestaande uit 2 personen15‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-100 , folio 92rVoorstraat 23huis
eigenaarerv. Andries Harings
gebruikerObbe Hendrix
huurwaarde totaal85‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde15‑09‑00 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
7-100, fol. 127vVoorstraat 23Obbe Hendriks cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderenwinkelier39:19:00 cg6:13:00 cgbestaet maetigh wel


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0180r van 16 jan 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 66, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende heer Hendrik Schaaf


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0099r van 7 okt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 64, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRomke Wassenaar nom. liberorum c.s
naastligger ten oostenRomke Wassenaar nom. liberorum c.s


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-100 , folio 93rVoorstraat 23huis
eigenaarAndries Haarings erven
gebruikerHendrik Brouwer
huurwaarde totaal62‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑05‑06 cg


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0036r van 17 okt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 64, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRomke Wassenaar c.s.
naastligger ten oostenRomke Wassenaar c.s.


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0080v van 30 aug 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 66, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg naar de Voorstraat
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Andries Harlings
naastligger ten zuidende heer Schaaff


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0088v van 16 dec 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 66, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende heer Schaaf
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Andries Harings


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-100 , folio 93rVoorstraat 23huis
eigenaarAndries Harings erven
gebruikerJan Zeilmaker
huurwaarde totaal62‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑05‑06 cg


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0011r van 6 sep 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 66, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenS. Schaaff


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-106 , folio 156rVoorstraat 23huis en bakkerij
eigenaarRomke Wassenaar c.s.
gebruikerAbbe Jansz
huurwaarde95‑00‑00 cg
af: lasten06‑00‑00 cg
huurwaarde totaal89‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑03‑10 cg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0196r van 17 feb 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 23Voorstraat NZ tussen Raadhuistoren en Vismarkt00‑00‑00 cghuis
koperAbe Jans Hilwerda, gehuwd metmr. bakker
koperCatharina Jans
huurderAbe Jans Hilwerda 80‑00‑00 cg
naastligger ten oostenburgemeester S. Schaaf
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenJan Simons de Haan
verkoperBerber Jans Bot meerderjarige vrijster
verkoperLijsbeth Jans Bot, weduwe van
verkoperwijlen Pieter Wytzesmr. schilder
verkoper q.q.Romke Wytzes Wassenaar, gelastigde vanmr. glasmaker en verver
verkoperde twee gehuwde dochters van Lijsbeth Jans Bot
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAbe Jans Hilwerda, mr. bakker x Catharina Jans kopen huis aan de Voorstraat tussen de tooren van `t raadhuis en de Vismerkt, thans door de kopers als huurders bewoond voor 80 cg. met een contract voor de komende 12 jaren, en al lange tijd door hen gebruikt als bakkerij. Geen grondpacht. Ten O. burgemeester S. Schaaff, ten W. een doorgaande steeg waarin nu in het noordeinde precario volgens een acte van 1769 door de naastligger ten N. Jan Simons de Haan een secreet is opgetimmerd zodat de doorgang is belet. Gekocht van Berber Jans Bet, meerderjarige vrijster en Lijsbeth Jans Bet wv Pieter Wytzes, in leven mr. schilder en Romke Wytzes Wassenaar, mr. glasemaker en verver in qualiteit als gelastigde van mijn beide dogters met haar mannen gesterkt, voor 2600 cg.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-106 , folio 156rVoorstraat 23huis en bakkerij
eigenaarA. Hilwerda
gebruikerA. Hilwerda
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0224v van 2 mei 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 68, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAbe Hilwerda
naastligger ten westenAbe Hilwerda
naastligger ten westende weduwe van wijlen Haan
naastligger ten westende weduwe van wijlen Haan


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-106 , folio 156rVoorstraat 23huis en bakkerij
eigenaarA. Hilwerda
gebruikerA. Hilwerda
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0256v van 19 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 23Voorstraat NZ2700‑00‑00 cghuis en bakkerij
koperOtte Lubberts, gehuwd metbakker te Leeuwarden
koperDoedtje Hebbes
naastligger ten oostenJan van der Veen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenSymon Jans de Haan
verkoperAbe Jans Hilwerda, gehuwd metmr. bakker
verkoperCatharina Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOtte Lubberts, bakker x Doedtje Hebbes te Leeuwarden kopen een brave en wel ter nering staande bakkerij nz. Voorstraat. Geen grondpacht. Ten O. Jan van der Veen, ten W. een doorgaande steeg die mede eigendom is van de naastliggers ten O. en N., ten N. Symon Jans de Haan, die daar precario een secreet heeft ingebouwd dat de doorgang belet. Voorde bakkersgereedschappen, inventaris en brandstoffen moet 500 cg betaald worden, grondstoffen en winkelwaren gaan op taxatie. Gekocht van mr. bakker Abe Jans Hilwerda x Catharina Jans voor 2700 cg.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-106 , pag. 152Voorstraat 23Otte Lubberts 6‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-041Voorstraat 23Jan Lammerts van der Veen... 1790 tot mijne verantwoording waaren gebleeven, 16 dec 1790. (GAH1123); eigenaar en gebruiker van wijk C-041, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk C-042, kaarsemakerij, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-085; ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Voorstraat 23Jan L. van der Veenfl. 3


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-041Voorstraat 23Jan L van der VeenJan L van der Veenkoopman


1827 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 101 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-041Voorstraat 23Hiske Alberts Vuurman, overleden op 12 februari 1827vrouw van Jan Lammerts van der Veen, koopman (Voorstraat C 41, erft vruchtgebruik):zie verder memorie 7004/100. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 100 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-041Voorstraat 23Lammert Jans van der Veen, overleden op 18 februari 1827koopman, zoon van Jan Lammerts van der Veen, idem (Voorstraat C 41) en wijlen Hiske Alberts Vuurman (6 dagen tevoor overleden: memorie 7004/101), broer van Albert, N H-predikant Gorredijk, Hinke (vrouw van Jan Appeldoorn, apotheker), Trijntje, vrijster en Syds-Schaaff Jans van der Veen, koopman. Moederssaldo bedraagt fl. 14.316,57. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 570Voorstraat 23Jan Appeldoorn apothecarHarlingenhuis en erf (161 m²)


1837 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 141 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-041Voorstraat 23Jan Lammerts van der Veen, overleden op 19 maart 1837koopman Voorstraat /Noorderhaven C 41, vader van Albert, NH-predikant Hoogeveen, Hinke (wed. Jan Appeldoorn), apothekerse, Trijntje en Syds-Schaaff Jans van der Veen, koopman. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-041Voorstraat 23Syds Schaaf van der Veen... huw 1830, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk C-211; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk C-041; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-041Voorstraat 23Trijntje Schaaf van der Veen... 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk C-131, regattdv18 26-1893; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-041; VT1839; Trijntje Jans van der Veen, geb 9 apr 1794, ged 6 may 1794 Grote Kerk ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-041Voorstraat41 jkoopmanHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-041Voorstraat45 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-041Voorstraat19 jWorkumv, protestant, ongehuwd


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 570Voorstraat 23wed Jan AppeldoornHarlingenhalf nieuwe gevel en het huis verbeterd


1849 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van dinsdag 06 mrt 1849
vermeld alsgeschat adresbericht
C-041Voorstraat 23Eene kapitale hechte en sterke HEEREN en KOOPMANS HUIZINGE, waarin de Kruideniers affaire ruim anderhalf eeuw met succes is gedreven, mat daarbij zijn strekkende van de Voorstraat tot de Noorderhaven, als eigenaar in gebruik bij Sieds Schaaff van der, Veen. Provisioneel verkocht op 7 mrt 1849 in het Heeren Logement door notaris Wijma.


1850 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van dinsdag 12 okt 1852
vermeld alsgeschat adresbericht
C-041Voorstraat 23Eene hechte, net betimmerde WINKELHUIZINGE met PLAATS, waarin een Tabaks-Fabriek en eene Kruidniers-affaire gedreven wordt aan de Voorstraat. Provisioneel verkocht op 20 okt 1850 in het Heeren Logement bij D. Minnema door notaris mr. J.D. van de Plaats.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-041Voorstraat 23Sipkje Jelles Jacobi... J, en Joukje Sipkes IJsbrandi; huw Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1816, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk C-041, 205; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-036; VT1839; Wij ondergetekenden Petrus Prillevitz ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 570Voorstraat C-040Jan Appeldoorn woonhuis


1863 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Voorstraat 23 (zuidgevel (voor)), HarlingenVoorstraat 23 (zuidgevel (voor))Appeldoorn, JansjeJANSJE APPELDOORN
OUD 4½ JAAR
1863'
In 1996 gerestaureerd en verplaatst van de achterkant van dit pand naar de voorkant.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2921Voorstraat C-034 Jan Appeldoorn woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2921Voorstraat 23 (C-034)Jansje Appeldoornwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 23G. Bolkesteindrogiste


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.H.A. Plemper v. Balen814Drog.
Voorstr.Drogisterij Plemper van Balen814


1949 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 23, HarlingenVoorstraat 23 Plemper van Balendrogisterij, inrichting voor voetverzorging


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.H.A. Plemper v. Balen814Drog.
Voorstr.Drogisterij Plemper van Balen814


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.H.A. Plemper v. Balen814Drog.
Voorstr.Drogisterij Plemper van Balen814


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 23H.A. (Henri) Plemper van Balen


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 23rijksmonument 20684


2023
0.075169086456299


  terug