Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 10
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 106-0336-0336-031E-048E-042


Naastliggers vanVoorstraat 10
ten oostenVoorstraat 12
ten oostenVoorstraat 14
ten zuidende Voorstraat
ten westende Drie Roemersteeg
ten westenVoorstraat 8
ten noordende Voorstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Voorstraat 10Drie Roemerssteeg of Dirk Lieuwessteeg ten westen


- advertentiebron: Verzameling losse aanwinsten
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 10, HarlingenVoorstraat 10J. ElsingaBijenkorf, destoom koekfabriek


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0157v van 16 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 10Voorstraat ZZ0‑00‑00 gghuis
koperN. N.
naastligger ten oostenRintse Jeltes apotheker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenDrie Roemersteeg [staat: Dirck Lieuessteeg]
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoper q.q.Caerle Petri a Boeunz, curator overnotaris te Leeuwarden
verkoperde weeskinderen van wijlen Frans Marthen Kyl, gehuwd met
verkoperwijlen Ida Baerda
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt provisioneel geveild ten verzoeke van (de curator over de nagelaten weeskinderen van) Frans Marthens Kyl x Ida Baerda, (a) een huis zz. Voorstraat waaruit de echtelieden versturven zijn. Ten O. apotheker Rintse Jeltes, ten W. Dirck Lieuwessteeg.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0163v van 6 feb 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 10Voorstraat ZZ hoek Drie Roemersteeg [staat: Dirck Lieuuessteeg]0‑00‑00 gghuis
koper finaalN. N.
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperhet sterfhuis van wijlen Frans Marthens Kyl
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt finaal geveild (a) een huis waaruit Frans Marthes Kyl c.u. versturven zijn op de hoek van Dirck Lieuwessteeg zz. Voorstraat. Onlangs provisioneel verkocht.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0093r van 16 feb 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 10Voorstraat ZZ1200‑00‑00 gghuis, loods, plaats zuidwaarts tot huis en loods van Haringh Reiners
koperJan Jochums c.u.
naastligger ten oostenhet huis nagelaten door wijlen Pieter Gerrits
naastligger ten zuiden*huis en loods van Haringh Reiners
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [staat: Dirck Lieuwes steeg]
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoper q.q.dr. Andraea Heemstra, gelastigdesecretaris
verkoper q.q.Jacob Pieters Hagen, gelastigden van
verkoperde erfgenamen van wijlen Maertien Adriaens Schaft
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jochums c.u. kopen een huis, loods en ledige plaats daar achter zz. Voorstraat, strekkende tot aan Henning Riemers loods. Ten O. de nagelaten kinderen van Pieter Gerrits, ten W. Dirck Lieuwes steeg. Geen grondpacht. Gekocht van dr. secretaris Andreas Heemstra en Jacob Pieters Hagen als lasthebbenden van de erfgenamen van Maertien Ariaens Schaft, voor 1200 GG.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0142r van 20 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 10achterDrie Roemerssteeg OZ [staat: Dirck Lieuwessteeg]315‑00‑00 cgkamer met een loodsje
koperJan Hendrix, gehuwd met
koperGrietie Eillerts
toehaakeen gouden en een zilveren ducaton voor de verkoperse en haar kinderen
naastligger ten oostenFoppe Tiaerdts
naastligger ten zuidenJan Hendrix c.u.
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [staat: Dirck Lieuwessteeg]
naastligger ten noordenDionisius Pontanus
verkoperburgerhopman Jan Jochums van der Horst, gehuwd met
verkoperAntie Wigbolts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hendrix x Grietie Eyllerts koopt een camer en loods in Dirck Lieuwessteeg. Ten O. Foppe Tjaerdts, ten W. die steeg, ten Z. de koper, ten N. Dionisius Pontanus. Gekocht van hopman Jan Jochums v.d. Horst x Antie Wigbolts voor 100 ducaten van 63 stuivers [225 gg of 315 cg] en nog een gouden en een zilveren ducaton voor de kinderen.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0151v van 24 nov 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 10Voorstraat ZZ [niet vermeld]1980‑00‑00 gghuis waarachter ledige plaats en tuin met vrije uitgang naar de Dirck Lieuwessteeg
koperDionisius Pontanus, gehuwd met
koperAeltie van Hemert
naastligger ten oostenFoppe Tiaerdts
naastligger ten zuidenburgerhopman Jan Jochoms van der Horst c.u.
naastligger ten westenDrie Romerssteeg [staat: Dirck Lieuwessteeg]
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperburgerhopman Jan Jochoms van der Horst, gehuwd met
verkoperAntie Wigbolts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDionisius Pontanus x Aeltie van Hemert koopt een huis met ledige plaets erachter, strekkende tot aan het huis van de verkoper en met vrij in- en uitgang naar de Dirk Lieuwessteeg. Ten O. Foppe Tiaerdts, ten Z. verkopers huis, ten W. de Dirck Lieuwessteeg. Gekocht van hopman Jan Jochums v.d. Horst x Antie Wigbolts, voor 1980 gg.


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0190r van 7 dec 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 10Voorstraat ZZ2360‑00‑00 gghuis waarachter ledige plaats en tuin met vrije uitgang naar de Dirck Lieuwessteeg
koper van 1/6Jan Wiro
koper van 1/6Gritie Wiro
koper van 1/6Gertruyde Wiro
koper van 1/6Jeva Wiro
koper van 1/6Hiltie Wiro
koper van 1/6Lijsbeth Wiro
toehaakeen gouden ducaton
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Foppe Tiaerdts
naastligger ten zuidenkamer en loods
naastligger ten westenDirck Lieuwessteeg (Drie Roemerssteeg)
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperDionisius Pontanus*, gehuwd met
verkoperAeltie Jans van Hemeert
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan-, Grietie-, Gertruydt-, Jeva-, Hiltie- en Lijsbeth Wiro kopen, elk voor 1/6 deel, een huis aan de zz. van de Voorstraat met een ledige plaets erachter en een tuin, met vrije in- en uitgang naar de Dirck Lieuwessteeg. Ten O. wd. Foppe Tiaerdts, ten Z. een camer en een lood, ten W. de steegs. Geen grondpacht. Gekocht van Dionisius [Pontanus] x Aeltie van Hemert, voor 2360 GG met een gouden ducaton.


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0190v van 7 dec 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 10achterDrie Roemerssteeg [staat: Dirck Lieuwessteeg]101‑00‑00 cgkamer of loods
koperDionisius Pontanus
niaarnemerEllert Jansen
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Foppe Tiaerdts
naastligger ten zuidende vader van Ellert Jansen Jan Hendricx
naastligger ten westende vader van Ellert Jansen Jan Hendricx
naastligger ten noordenDionisius Pontanus
verkoperJan Hendricx vader van Ellert Jansen
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Ellert Jansen verzoekt ratione sanguinis het niaar op de verkoop van een kamer of loodske in Dirck Lieuwessteeg. Ten O. wd. Foppe Tiaerdts, ten Z. en W. zijn vader Jan Hendricx, ten N. Dionisius Pontanus. De kamer was door Dyonisius gekocht van retrahents' vader Jan Hendricx voor 101 CG. Onder aan de pagina: Ellert Jansen decisteert van bovenstaende niaer versoeck ende is diens volgens het consent op Dionisius Pontanus gedecerneert gelijck hier ter sijden geschreven staet.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 6, fol. 5vVoorstraat 10Grietien Wierosf. 1500-00-00
kwartier 6, fol. 5vVoorstraat 10Geertruyt Wierosf. 1500-00-00


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0028r van 27 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 10Voorstraat ZZ op de oosthoek van de Drie Roemerssteeg [staat: zgn. Dirck Lieuwes steegh]624‑00‑00 gghuis
koperJurjen Ypes, gehuwd metmr. tingieter
koperMayke Walinghs Grauda
naastligger ten oostenals bewoners de kopers Jurjen Ypes c.u.
naastligger ten zuidenJancke Jans c.sor.
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [staat: Dirck Lieuwessteeg]
naastligger ten westenhet huis de Drie Roemers de Drie Roemers
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperGeertruyt Wieroos, weduwe van
verkoperwijlen Sjoerdt Sjoerdtsmr. bezemmaker
verkoperEva Wieroos, gehuwd met
verkoperburgerhopman Minne Jansen Marnstra, tevens curator voor
verkoperHeyltie Hendrix, gehuwd met
verkoperJan Jansen Smidt, en
verkoperWieroo Hendrix, zoon van
verkoperHendrick Wieroos te Groningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurjen Ypes x Mayke Walings Grauda koopt huis op de oz. van de zogen. Dirck Lieuwessteeg. Met beschrijving van de indeling. Ten O. de koper mr. tinnegieter Jurjen Ypes, ten Z. Jancke Jans, ten W. de steeg en t huis 'de Drie Roemers', ten N. de Voorstraat. Gekocht van Geertruyt Wieroos wv mr. besemmaker Sjoerdt Sjoerdts.


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0101v van 15 nov 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 10Voorstraat ZZ601‑14‑00 gghuis met achterwoning
koperBaltus Caspari Sterck mr. stadschirurgijn
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Foppes
naastligger ten zuidenJancke Jans c.sor.
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [staat: Dirck Lieuwessteeg]
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperJurjen Ypes, gehuwd metmr. tingieter
verkoperseMaycke Walings
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBaltus Caparii Sterck, mr. stadschirurgijn, koopt een huis met de achterwoningen ten zuiden, aan de zz. van de Voorstraat. Ten O. wd. Jan Foppes, ten Z. Jancke Jans, ten W. de Dirck Lieuwessteeg. Gekocht van mr. tinnegieter Jurjen Ypes x Maycke Walings [Grauda].


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0221v van 15 jan 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 10Voorstraat ZZ500‑00‑00 gghuis met achterhuis
koperCornelis Ottes, gehuwd metmr. kistmaker
koperBeitske Pieters
huurderburgerhopman Dominicus Marnstra c.u.notaris30‑00‑00 gg
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Foppes
naastligger ten zuidenJanke Jans c.u.
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [staat: de zogenoemde dr. Dirck Lieuwessteeg]
naastligger ten noordenVoorstraat en diept
verkoperBaltus Caspari Sterckmr. chirurgijn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Ottes, mr. kistmaker x Beytske Pieters koopt een huis zz. Voorstraat. Ten O. wd. Jan Foppes, ten Z. Janke Jans cum sorore, ten W. de zgn. Dirk Lieuwessteeg, ten N. Voorstraat en diept. Geen grondpacht. Gekocht van mr. chirurgijn Baltus Caspari Sterck voor 500 gg.


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0229r van 2 dec 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 10Voorstraat ZZ1170‑00‑00 cghuis met de agterwoning en kamer ten zuiden
koperJan Pieters Scheltema c.u.schots koopman
toehaakeen zilveren lepel ter waarde van tenminste 5-00-00 CG
naastligger ten oostenhet huis van Waling Jansen Grauda
naastligger ten zuidenJancke Jans c.sor.
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [staat: Dirk Lieuwes steeg]
naastligger ten westengemeensman Ripema
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperCornelis Ottes c.u.mr. kistmaker te Almenum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Pieters Scheltema koopt een huis met de achterwoningen en camers daarachter, aan de zz. Voorstraat. Ten O. Waling Jansen Grauda, ten W. de Dirk Lieuwessteeg en de gemeensman Peima, ten N. de straat en het diept. Gekocht van mr. kistmaker Cornelis Ottes.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-033Voorstraat 10huis
eigenaarJan Pieters Scheltema
gebruikerJan Pieters Scheltema
aanslag huurwaarde13‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-033Voorstraat 10huis
eigenaarJan Pieters Scheltema
gebruikerJan Pieters Scheltema
aanslag huurwaarde13‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan24‑8‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-033Voorstraat 10huis
eigenaarwed. Jan P. Scheltema
gebruikerwed. Jan P. Scheltema
aanslag huurwaarde11‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-033Voorstraat 10huis
eigenaarJan P. Scheltema wed.
gebruikerJan P. Scheltema wed.
aanslag huurwaarde11‑00‑00 cg


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0345r van 8 jun 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione communitatis of ratione societatis, ofwel een protest om reden van mandeligheid. Mandéligheid betekent dat je niet als enige eigenaar bent van het (gehele) verkochte of verwandelde, waardoor de of een mede-eigenaar aanspraak kan maken op eerste koop en zodoende de voorgenomen koop kan verhinderen ('verspieren'). De gezamenlijkheid van het eigendom kan behoorlijk variëren. Een enkele zijmuur die ook de zijmuur van je naastligger is kan al genoeg zijn, maar bijvoorbeeld als erfgenaam met twee broers of zusters ben je ook maar voor een derde eigenaar van het goed.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 10Voorstraat ZZ625‑00‑00 cg1/4 huis
koper q.q.Simon Johannis Stinstra, curator overkoopman
koper van 1/3 door niaar ratione communitatisBerber Jansen Both, oomzegster
koper van 1/3 door niaar ratione communitatisLijsbeth Jansen Both, oomzegsters van
erflaterwijlen Anderies Harings
koper van 1/3 door niaar ratione communitatisRomke Wytses Wassenaar, gehuwd metmr. glasmaker
koper van 1/3 door niaar ratione communitatisJanke Jansen Both
geniaarde koperburgemeester Hendrik Schaaff, gehuwd met
geniaarde koperAafke Bierma
huurderHarmanus Siccama c.u.mr. tingieter
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperGerben Johannismr. schoenmaker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[Eigenlijk 245r maar verkeerd genummerd in het origineel] Simon Johannes Stinstra, namens Berber- en Lijsbet Jansen Both, voor 2/3, en Romke Wassenaar x Janke Jansen Both, voor 1/3, kopen, na niaar wegens mandeligheid tegen Hendrik Schaaf x Aefke Bierma, 1/4 van een huis op de zz. Voorstraat, dat door Hermanus Siccama, mr. tinnegieter, wordt bewoond. Gekocht van Gerben Johannes, mr. schoenmaker, voor 625 cg.


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0010v van 18 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 10Voorstraat ZZ hoek Drie Roemerssteeg1470‑07‑00 gghuis
koperAntie Scheltes, gehuwd met
kopervroedsman Harmanus Siccama mr. tingieter
huurder benedenJan Yedes de Groot
huurder bovenJan Doedes c.u.
huurder bovenPals Bokkes c.u.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Waling Jansen Grauda
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen oud burgerhopman Jan Scheltema
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperSaapke Fransen, weduwe van
verkoperwijlen Jan Scheltemakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntie Scheltes x Harmannus Siccama, mr. tinnegieter, koopt een huis, dat boven verhuurd is aan Jan Doedes en Pals Bokkes en beneden aan Jan Yedes de Groot. Uitgang naar de steeg via de plaats, en een zijdeur met een trap naar het bovenhuis. Met indeling van het huis, o.a. 2 kelders. Ten O. erven Waling Jansen Grauda, ten W. de Drie Romerssteeg, ten Z. de verkoperse, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Saapke Fransen wv Jan [Pieters] Scheltema.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-033Voorstraat 10huis
eigenaarvroedsm. Sikkema
gebruikervroedsm. Sikkema
huurwaarde50‑00‑00 cg
gebruikerJan Scheltema wed.
huurwaarde16‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
6-033, fol. 103vVoorstraat 10Jan Scheltema weduwe, bestaande uit 1 volwassene en 0 kinderenrenteniersche22:1:00 cg3:13:00 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
6-033, fol. 103vVoorstraat 10vroedsman Siccama cum uxore, bestaande uit 4 volwassenen en 0 kinderentinnegieter, mr.55:9:00 cg9:5:00 cgbestaet wel


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-033Voorstraat 10huis
eigenaarburgemeester Siccama
gebruikerburgemeester Siccama
huurwaarde50‑00‑00 cg
gebruikerThomas Jans Scheltema
gebruikerLolkje Jans Scheltema
huurwaarde16‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-033Voorstraat 10huis
eigenaarburgemeester Siccama
gebruikerburgemeester Siccama
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingvoorts ledig


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0154v van 1 mei 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 10achterDrie Roemerssteeg180‑00‑00 cghuis
kopervroedsman Pierre Peaux, gehuwd met
koperLijsbeth Siccama
huurder benedenPieter Jacobs 18‑00‑00 cg
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Huibert Lieuwes
naastligger ten oostenoud burgemeester H. Schaaff
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg
naastligger ten noordenPierre Peaux, gehuwd met
naastligger ten noordenLijsbeth Siccama
verkoperLolkjen Scheltema, gehuwd met
verkoperPyter Hylkes
verkoperJanke Scheltema, gehuwd met te Franeker
verkoperRudolph Nautaadvocaat Hof van Friesland te Franeker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPierre Peaux x Elisabeth Siccama koopt een woning in de Drie Romerssteeg, achter zijn eigen huis. Ten O. de burgemeester H. Schaaff, ten Z. wd. Huibert Lieuwes, ten W. de steeg, ten N. de koper. Gekocht van Lolkjen- x Pieter Hylkes en Janke Scheltema x advocaat bij het Hof van Friesland mr. Rudolph Nauta. (Peaux heeft het huis nr. 10 geerfd van zijn schoonvader.)


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-031Voorstraat 10huis en pakhuis
eigenaarP. Peaux
gebruikerP. Peaux
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-031Voorstraat 10huis en pakhuis
eigenaarP. Peaux
gebruikerP. Peaux
aanslag huurwaarde12‑07‑04 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-031 , pag. 128Voorstraat 10P. Peaux wed.4‑10‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-048Voorstraat 10Hermanus Peaux... C-061, ledig, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-194, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk E-048, wijnkoper, 1814. (GAH204); id. van wijk E-146 en wijk E-147, pakhuizen, 1814. (GAH204); id. van wijk ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-048Voorstraat 10H PeauxH Peauxwijnkoper


1824 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 44 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-048Voorstraat 10Petrus Peaux, overleden op 4 april 1824N H-predikant, man van Aukje Reins Lantinga (Voorstraat E 48), vader van Elisabeth, vrijster en minderjarige Rein, Itske, Anna-Petronella, Petrus-Harmanus, Titia-Johanna en Pierre Petrus Peaux. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1146Voorstraat 10wed. Petrus Peaux Harlingenhuis en tuin (280 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-048Voorstraat 10Aukje Reins Lantinga... okt 1868 HRL, huwt met Petrus Peaux, Vst 8 okt 1859 uit Heerenveen, N.H., wonende te HRL. 1824, ovl wijk E-048, dv Rein L, en Itske Lantinga; BS ovl 1824; 1868 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk E-287; oud 61 jaar, ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-048Voorstraat 10Elisabeth Peauxgeb 21 mei 1800 Burgwerd, N.H., Vst 8 okt 1859 uit Heerenveen, A 21 okt 1869 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk E-287, bev.reg. HRL 1860-80; oud 36 jaar, geb Burgwerd en wonende te HRL. 1839, wijk E-048; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-048VoorstraatAukje Lantinga61 jgeenBolswardv, protestant, weduwe
E-048VoorstraatElizabeth Peaux36 jBurgwerdv, protestant, ongehuwd
E-048VoorstraatAnna Petronella Peaux27 jBurgwerdv, protestant, ongehuwd
E-048VoorstraatPierre Peaux18 jBurgwerdm, protestant, ongehuwd
E-048VoorstraatEelkje Bleeker21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-048Voorstraat 10Aletta Ledeboer... dv Abraham L, (gk), en Frederica Charlotte Louise Vester; BS geb 1827, ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk E-048; oud 31 jaar, geb Hellum, Gr, wonende te HRL. 1839, wijk E-045; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-048Voorstraat 10Cornelis Harmens... H, en Elisabeth Mollema; BS huw 1825, huw 1826, huw 1827, huw 1828, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk E-048; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeehandelaar, wijk E-045; VT1839; geb 27 sep 1796, ged 9 okt ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1146Voorstraat E-048Hermanus Ouendag woonhuis


1872 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 27-03-1872
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 10, HarlingenVoorstraat 10 Peauxapotheek


1872 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50049 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 50 en 58 van 3 apr 1872
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-048Voorstraat 10provisionele en finale toewijzingfl. 3604huis E-048
 
verkoperPetrus Hermanus Peaux
koperDerk Jans Buurma


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 29 mrt 1872
vermeld alsgeschat adresbericht
E-048Voorstraat 10Met grooten tuin, plaats en bleekveld c.a., waarin gedurende 32 achtereenvolgende jaren en nog door den Eigenaar, den Heer Peaux, met goed succes eene Apotheek is en wordt uitgeoefend, zeer geschikt voor velerhande Affaires op een der beste standen aan de Voorstraat. Provisioneel verkocht op 3 apr 1872 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra.


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van donderdag 12 apr 1872
vermeld alsgeschat adresbericht
E-048Voorstraat 10Eene hechte en sterke huizinge met grooten tuin, plaats en bleekveld, waarin 32 jaren apotheek is uitgeoefend aan de Voorstraat, in eigen gebruik bij den heer, Peaux. Finaal verkocht op 17 apr 1872 in de Korenbeurs door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 3434.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1146Voorstraat E-042 Dirk Jans Buurma woonhuis


1881 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50058 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 115 van 3 mei 1881
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-042Voorstraat 10koopaktefl. 5800huis met erf
 
verkoperLiefke Zijlstra (wv Derk Jan Buurma)
koperJacob Plantinga


1896 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49097 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 1017 van 20 feb 1896
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-042Voorstraat 10koopaktefl. 7000huis en tuin
 
verkoperJanna van der Meulen (wv Jacob Plantinga)
koperAndries Meter


1898 - advertentiebron: Programma van de feestelijkheden te Harlingen op maandag 5 en dinsdag 6 september 1898, ter gelegenheid van de troonsbestijging van H.M. Wilhelmina [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 10, HarlingenVoorstraat 10A. Meterkoek- en banketfabriek


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1146Voorstraat 10 (E-042)Andries Meterwoonhuis


1914 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 10, HarlingenVoorstraat 10A. Meterstoom koek-, cakes en banket fabriek


1917 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49123 (notaris Sybe Okkinga) repertoire nr. 4 van 3 jan 1917
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-042Voorstraat 10koopaktefl. 17000huis met koek- en banketbakkerij aan de Voorstraat nummer 10 sectie A-1146
 
verkoperAndries Meter
koperJacob Elsinga (te Winschoten)


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Voorstraat 10 Jacob Elsingabanketbakkerf. 2000f. 2400


1920 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-4196
Voorstraat 10G.H. Elsinga


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 10J. Elsinga161v/h A. Meter, Koek-, banket- en cakesfabr.


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 10J. Elsinga161v/h A. Meter, Koek-, banket- en cakesfabr.


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 10J. Elsinga161Banket- en cakesfabr.


1923 - advertentiebron: Inval der Noormannen, de, Vroolijk spel in drie bedrijven (Wielinga, S.)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 10, HarlingenVoorstraat 10J. Elsinga & zonenbanketbakkerij, grossierderij


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 10J. Elsinga161Banket- en cakesfabr.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 10J. Elsinga161Banket- en cakesfabr.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 10J. Elsinga161Banket- en cakesfabr.


1927 - advertentiebron: Vloeiboek voor 1927, Aangeboden door de N.V. Boek- en Muziekhandel v.h. A. Land E [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 10, HarlingenVoorstraat 10Fa. Elsinga & zonengebak, boterspeculaas, anijs- en gembertaai


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 10J. Elsingabanketbakker


1930 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 10, HarlingenVoorstraat 10Fa. J. Elsinga & zonenelectrische koekfabriek en banketbakkerij


1930 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 10, HarlingenVoorstraat 10Fa. J. Elsinga & zonenelectrische koek- en banketbakkerij


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 10J. Elsinga161Banket- en cakesfabr.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 10J. Elsinga675Banket- en cakesfabr.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.J. Elsinga675Banket- en cakesfabr.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.J. Elsinga675Banket- en cakesfabr.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.J. Elsinga & Zn.675Koek- en banketbfabr.


1959 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 10, HarlingenVoorstraat 10J. Elsinga & zonenbakkerij en koekfabriek


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 10J.G. (Jakob) Elsinga


1972 - advertentiebron: Harlingen, informatie
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 10, HarlingenVoorstraat 10 Elsingabakkerij


1973 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 10-08-1973
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 10, HarlingenVoorstraat 10 Elsingabakkerij


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 6675Voorstraat 10gemeentelijk monument19 van 20ca. 1870


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 6675Voorstraat 10  terug